SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Dotacje na Innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W zakresie realizacji projektu pn. Budowa dedykowanej infrastruktury dostępowej, w celu likwidacji białych plam w dostępie do szerokopasmowego Internetu na terenach wiejskich powiatów brzozowskiego i strzyżowskiego Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (sieć radiowa) (montaż anten radiowych) (routery sieciowe) (sieć ethernet) (sieć internetowa) (sprzęt radiowy) (urządzenia sieciowe) (okablowanie sieciowe) (elementy składowe sieci) (instalacja niskiego napięcia) (roboty instalacyjne elektryczne) (roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych) (roboty remontowe i renowacyjne) (usługi internetowe) (usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej) (usługi w zakresie wsparcia technicznego) ZAMAWIAJĄCY: CYBERMAX S.C. Brzana Mirosław Brzana Tomasz Brzana Zbigniew Jasienica Rosielna Jasienica Rosielna

2 Zawartość: I. Ogólne wymagania zamawiającego II. Szczegółowe właściwości i wymagania funkcjonalno-użytkowe 1. Budowa warstwy rdzenia sieci 1.1 Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej węzłów rdzeniowych (WR) 1.2 Budowa połączeń szkieletowych (PS) 1.3. Dostawa oraz konfiguracja routera do podziału pasma 1.4. Zarządzane przełącznik 24 porty 10/100/1000T oraz 1 port SFP - obsługa technologii VLAN 2. Budowa warstwy dystrybucji sieci 2.1 Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej węzłów dostępowych (WD) 2.2 Budowa połączeń dystrybucyjnych (PD) 3. Budowa warstwy dostępowej sieci 3.1 Dostawa i instalacja kompletnych systemów dostępowych 3.2 Dostawa i instalacja urządzeń klienckich III. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót IV. Część informacyjna

3 I. OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pn. Budowa dedykowanej infrastruktury dostępowej, w celu likwidacji białych plam w dostępie do szerokopasmowego Internetu na terenach wiejskich powiatów brzozowskiego i strzyżowskiego Niniejszy dokument zawiera opis tego zamierzenia inwestycyjnego pod kątem kryteriów funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, oraz wskazuje technologie, które powinny być wykorzystane do budowy sieci tak aby zapewnić optymalną relację ceny do jakości rozwiązania. Niniejszy dokument zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań przeznaczonych do realizacji projektu. Wykonawca może zaoferować sprzęt i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno -eksploatacyjnoużytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 1. Ogólne wymagania w zakresie usług i dostępności sieci Zamawiający oczekuje, iż zrealizowany i uruchomiony system spełni następujące wymagania jakościowe i funkcjonalne: - Wybudowana infrastruktura sieci powinna zapewnić przepustowość łącza Internetowego do użytkownika indywidualnego min: 2 Mb/s - Zapewnienie dostępności sieci na poziomie min. 96% - Zapewnienie całodobowego telefonicznego dostępu do serwisu - Zapewnienie wsparcia telefonicznego oraz zdalnego monitoringu pracy sieci - Zapewnienie czasu usunięcia zgłoszonych usterek w czasie do 24h w niedziele i święta oraz do 8 godzin pozostałe dni tygodnia, licząc czas od zgłoszenia usterki - Możliwość blokady wybranych portów i usług (np. usług wymiany plików) 2. Ogólne wymagania w zakresie technologii sieci bezprzewodowej Ponadto zrealizowany i uruchomiony dostęp do Internetu z wykorzystaniem sieci szerokopasmowej powinien spełnić następujące wymagania: - Warstwa szkieletowa sieci powinna być wykonana w oparciu o licencjonowane pasma radiowe (radiolinie) a połączenia dystrybucyjne punkt-punkt w oparciu o nielicencjonowane pasmo radiowe 5GHz - Sieć w warstwie dostępowej oparta ma być na technologii a/n (obsługa MIMO ) i działać na uwolnionych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej częstotliwości 5,47 5,725

4 GHz, z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, w szczególności maksymalnej mocy e,i.r.p. - Wymaga się aby pojedyncze urządzenie punktu dostępowego ( AP ) posiadało minimum 1 interfejs radiowy na pasmo uwolnione i bezpłatne w użytkowaniu - W celu zapewnienia efektywności sieci, wymagane jest aby do jednego bezprzewodowego punktu dostępowego zapewnić podłączenie co najmniej 5 użytkowników - sieć powinna posiadać wsparcie dla najnowszych technologii bezpieczeństwa w zakresie autentykacji i autoryzacji użytkowników oraz bezpieczeństwa transmisji danych - sieć powinna posiadać wsparcie dla usług QoS w warstwie dystrybucyjnej i dostępowej - Wymagana jest dostawa, instalacja oraz konfiguracja routera do podziału pasma wspierała również: - zarządzanie użytkownikami i usługami sieci - zarządzanie uszkodzeniami - zarządzanie konfiguracją - zarządzanie wydajnością - zarządzanie bezpieczeństwem - monitoring sieci - autentykację użytkowników - logowanie zdarzeń 3. Inne wymagania ogólne - System powinien umożliwiać dostęp wyłącznie autoryzowanym użytkownikom i stacjom roboczym - System powinien monitować zamawiającemu próbę podłączenia nieautoryzowanej jednostki lub udostępnienie Internetu poza lokal - Urządzenia składowe muszą charakteryzować się trwałością funkcjonowania i zapewnić konstrukcyjnie min. 5 letni okres eksploatacji - Sprzęt oraz zastosowana technologia ma spełniać nowoczesne standardy dla tego typu urządzeń, zarówno co do ich specyfikacji technicznych elementów elektronicznych, teleinformatycznych oraz mechanicznych - minimalne wymagania w tym zakresie zostały określone w dalszej części dokumentu - System powinien zapewnić skalowalność, w przypadku rozszerzenia projektu Niniejszy dokument zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań niezbędnych do realizacji projektu. Wykonawca może zaoferować sprzęt i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie.

5 II. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI I WYMAGANIA FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 1. Budowa warstwy rdzenia sieci Poniższe wymagania ilościowe i konstrukcyjne w zakresie robót budowlanych należy traktować jako wymagania minimalne. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenach objętych projektem w celu prawidłowego określenia potrzeb w tym zakresie i prawidłowego skalkulowania kosztów budowy infrastruktury 1.1 Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej węzłów rdzeniowych WR (13 kompletów) Planowa jest budowa sieci szkieletowej z węzłami zlokalizowanymi w miejscowościach określonych na poniższych schematach. Węzły rdzeniowe (WR) zostały oznaczone na kolor czerwony czerwony punkt.

6 Rys. 1

7 Zaleca się dokonanie wizji lokalnej we wszystkich lokalizacjach, objętych projektem w celu określenia koniczności instalacji elementów konstrukcyjnych (uchwytów, masztów, konstrukcji wsporczych) celem instalacji systemów antenowych. Zamawiający posiada wstępne zgody na montaż infrastruktury w poszczególnych lokalizacjach i na prośbę wykonawcy udostępni pełną ich listę. W ramach instalacji infrastruktury teletechnicznej dla węzłów rdzeniowych wymagany jest montaż następujących elementów: a) 13 szt. wysięgników antenowych i/lub konstrukcji wsporczych pod anteny (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się instalację masztów antenowych, jeśli będzie to konieczne z punktu widzenia efektywności infrastruktury) b) 13 szt. szaf dystrybucyjnych z przeznaczeniem na urządzenia aktywne sieci. - szafka powinna mieć wysokość 12 U konstrukcja szafki powinna stanowić sprawny korpus z drzwiami blaszanymi (z szybą lub bez szyby) oraz zdejmowaną osłoną tylną - powinna być wyposażona w min. 2 belki nośne o rozstawie 19 i regulowanej głębokości położenia - powinna umożliwiać montaż wyposażenia dodatkowego: półki, szuflady, listwy zasilającej itp. c) wykonania instalacji okablowania dla węzłów, tj. okablowania sygnałowego i zasilającego, z uwzględnieniem lokalnych warunków technicznych Pozostałe wymagania ogólne a) w celu zabezpieczenia urządzeń i kabli w.cz. przed skutkami wyładowań atmosferycznych, konstrukcje wsporcze anten wraz z zamontowanymi na nich antenami oraz ekrany kabli antenowych powinny być uziemione, b) wszystkie wysięgniki oraz wsporniki antenowe powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie, c) prace powinny być wykonywane pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego d) prace na wysokości powinny być wykonywane przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie i przeszkolenie do prac wysokościowych. Wymagania gwarancyjne i serwisowe a) Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane teletechniczne (pasywne) węzły rdzeniowe b) W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich wad i nieprawidłowości powstałych na wskutek normalnej eksploatacji. c) Jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego, istnieje konieczność wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, wówczas przeglądy te będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

8 1.2 Dostawa oraz instalacja zasilaczy awaryjnych min VA (13 szt.) We wszystkich lokalizacjach Węzłów Rdzeniowych (WR) należy zainstalować systemy podtrzymywania energii UPS. Urządzenia powinny być zainstalowane w szafach dystrybucyjnych i powinny spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: - Moc pozorna 1600 VA - Architektura UPSa line-interactive - Maksymalny czas przełączenia na baterię 1,7 ms - Minimalny czas podtrzymywania dla obciążenia 100% - 4 min - Minimalny czas podtrzymywania dla obciążenia 50% - 12 min - Urządzenie powinno posiadać układ automatycznej regulacji napięcia AVR - Urządzenie powinno być wyposażone w port komunikacyjny RS232 - Urządzenie powinno posiadać oprogramowanie do monitorowania parametrów pracy UPSa - Urządzenie powinno posiadać możliwość rozbudowy poprzez dołożenie dodatkowego modułu bateryjnego - Urządzenia powinno posiadać obudowę typu Rack 19 - Maksymalna wysokość urządzenia wraz z bateria nie może przekroczyć 6U Wymagania gwarancyjne - Urządzenie powinny być objęte minimum 36 miesięczną gwarancją producenta. 1.3 Budowa połączeń szkieletowych (PS) w oparciu o radiolinie cyfrowe (13 kpl.) Szkielet sieci powinien być oparty o cyfrowe radiolinie klasy operatorskiej o minimalnej przepustowości 100 Mb/s FDD, pracujące w szerokim zakresie częstotliwości: 13,18,28,32,38,42 GHz (poprzez dobór odpowiedniego ODU). Szkielet sieci powinien być oparty o 13 Połączeń Szkieletowych punkt-punkt, połączonych za pomocą radiolinii cyfrowych pracujących w pasmie chronionym, zgodnie z przedstawionymi schematami sieci przedstawionymi na rys.1. (połączenia szkieletowe zaznaczono kolorem czerwonym) Wymagania techniczne: Część wewnętrzna radiolinii (IDU) powinna mieć możliwość współpracy z systemem zewnętrznych jednostek radiowych (ODU) mogących pracować w następujących pasmach: 13, 18, 23, 28, 32, 38,42 GHz oraz możliwość obsługi 2 ODU z pojedynczego IDU. Praca w kanałach o szerokości, 7MHz dla 10-35Mbps, 14MHz dla 20-85Mbps, 28MHz dla Mbps, 56MHz dla Mbps

9 Dla każdej szerokości kanału radiowego dostępne muszą być następujące modulacje: QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM oraz 256 QAM Radiolinia musi wspierać ACM (Adaptive Code Modulation) Moduł IDU radiolinii wyposażony w co najmniej dwa interfejsy LAN 10/100/1000Mbps Możliwość programowej zmiany przepustowości radiolinii pomiędzy od 10Mbps do 350Mbps Możliwość zwiększenia przepustowości radiolinii poprzez aktualizację licencji Dostępność łącza dla polaryzacji pionowej na poziomie nie gorszym niż: - 99,995% dla przepustowości 108Mbps, - 99,995% dla przepustowości 155Mbps, Temperatura pracy: dla IDU: -5 ºC do +50 ºC, dla ODU: -33 ºC do +50 ºC Architektura (IDU i ODU rozdzielne kablem IF) Połączenie IDU ODU za pomocą kabla koncentrycznego typu RG-8, LDF-1, LCF-1 lub równoważnego Zasilanie: napięcie standardowe -48 VDC Wykorzystanie anten parabolicznych typoszeregu 0.3m (w razie bezwzględnej konieczności nie więcej niż 0.6m) Wymagania gwarancyjne - W celu zachowania pełnej kompatybilności i spójności rozwiązania, oraz uproszczenia zarządzania i administracji wszystkie radiolinie powinny być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta - Urządzenia powinny być objęte minimum 36 miesięczną gwarancją producenta z możliwością przedłużenia. 1.3 Dostawa oraz konfiguracja routera do podziału pasma (1 komplet). (1 komplet.) Należy dostarczyć i zainstalować router sieciowy przystosowany do montażu w szafie teletechnicznej 19 (serwer rack). Router do podziału pasma powinien również posiadać funkcjonalność określoną poniżej. - Powinien posiadać CPU: Two 600 MHz Power PCs - Route/Switch Engine: two PPA2 Broadband IP Engine programmable ASICs, each with 32 RISC core processor providing all routing and IP services in hardware. - Powinien posiadać minimum: 1 GB Onboard RAM - powinien obsługiwać wymienne karty pamięci 1 GB lub większe - urządzenia powinno obsługiwać 12 Gbps przepustowości lub więcej

10 - 7 Mpps forwarding/service performance - 8,000 Subscribers - ilość obsługiwanych VLAN ów 16,000 lub więcej - powinien obsługiwać 10,000 grup IGMP i tras multicast - ilość obsługiwanych MAC adresów 160,000 lub więcej Powinien posiadać zasilanie: Single Autosensing AC Power supply VAC or VAC, Frequency range: Hz at 4.5 amps DC Power Version Two Redundant DC power entry points -39 VDC to 58 VDC at 8.5 amps - Zapotrzebowanie na energię: 200 W dla typowej konfiguracji - Environmental Specifications Operating temperature, nominal: 41 to 104 F (5 to 40 C) Operating temperature, short term (96 hours or less): 23 to 131 F (-5 to 55 C) Storage temperature: -38 to 150 F (-40 to 70 C) Szczegółowa specyfikacja funkcji: - Ethernet powinien obsługiwać: Ethernet IEEE 802.3, 10BASE-T, Fast Ethernet IEEE 802.3u, 100BASE-TX, IEEE 802.3, 100BASE- FX, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, VLAN Trunking/Tagging, IEEE 802.3ad link Aggregation - Obsługiwane enkapsulacje PPP/HDLC, chdlc, Ethernet, IEEE 802.1QinQ, MPLS, MFLR, PPP over Ethernet (RFC 2516), IPoE, DHCP - System powinien wspierać zarządzanie adresacją IP poprzez: - DHCP: DHCP Proxy, DHCP Relay Integrated DHCP Server - PPP: IPCP parameter negotiation, L2TP Dynamic IP assignment: IP pools, RADIUS assigned addressing - Fixed IP address assignment: localized subscriber profile, RADIUS assigned addressing

11 - Powinien obsługiwać protokoły -PIM-SM (RFC IETF Draft), PIM-DM (IEFT Draft), IGMPv1, v2, v3 (RFC 3376), SSM -(RFC 3569), MBGP (RFC 2858), MSDP (RFC 3618), IGMP snooping, IGMP filtering - Router powinien wspierać Quality of Service (QoS): - Up to 8 queues per subscriber and/or service up to 64,000 system queues Ingress and egress policing, egress traffic shaping Subscriber-level (user) rate limiting in 64 kbps increments -Dynamic QoS Supports policy updates without disconnecting live subscriber sessions - QoS p Class of Service (CoS), Differentiated - Services Code Point (DSCP) ToS, IP Precedence, and MPLS EXP bits - Packet classification (RFC 2474, 2475, 2597, 2598); - DiffServ packet marking by ACL, ingress policing, or - BGP attribute-based QoS; class-based ingress policing and egress shaping; priority queuing and EDRR; RED and WRED; MPLS E-LSPs (RFC 3270) - Hierarchical QoS and Traffic Management - 4 Hierarchical levels -64,000 Queues 8 queues per subscriber - 16,340 leaf nodes - 8,000 aggregate nodes - 26 port nodes - Powinien posiadać protokoły routingu: IPV4 and IPv6 ready routing capability supported in hardware with up to 1.5 million route entries and 1000 BGP Peers BGP-4 (RFC 1771), IS-IS (RFC 1195 & ISO/IEC10589), OSPFv2 (RFC 2328), RIP v2 (RFC 2453), VRRP (RFC 2338), LDP, RSVP - System powinien mieć wbudowane zabezpieczenia: Reverse Path Forwarding (RPF), Secure ARP, MD5 support for routing protocols, key rollover, RADIUS, TACACS+; Administrative ACLs, packet mirroring and sampling, Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos, SNMPv3, IGMP filtering, SSHv2, VLAN ACLs, IP security router ACLs, subscriber-based ACLs - Powinien posiadać wsparcie dla VPN: -16,000 VLANs with 16,000 VLAN IDs - 2,000 VPN contexts per system - 2,000 L2TP tunnels per system - 2,000 MPLS labels - 1,000 H-VPLS instances with 802.1Q access and - EoMPLS access - L2TP (RFC 2661) LAC, LTS, LNS

12 Q Virtual LAN (VLAN) support with 802.1QinQ - with CoS mutation, 802.1Q tunneling with VLAN map ping - MPLS VPNs (RFC 2547bis), Carrier of carriers and Inter-AS, MPLS VPN over soft GRE) Multicast over MPLS VPN, GRE, Hard GRE, EoMPLS, VPN, Layer 2 VPNs (draft-martini), Transport Independent VPN, Traffic Engineering, RSVP (RFC 3209), LDP (RFC 3036, 3478), Layer 3 VPN (RFC 2547bis), Layer 2 VPN(draft-martini), Transport Independent, multicast, carrier of carriers, VLAN translation -CCOD -24,000 implicitly configured circuits with 16,000 active circuits - System powinien mieć możliwość konfiguracji i zarządzania porzez: - Industry familiar Command Line Interface (CLI) and support via telnet or Secure Shell (SSH) User authentication via RADIUS, TACACS+, local file - Transaction based configuration against a configuration database including commits, aborts and ability to roll back unintended chan ges NetOp EMS support for event logs, SNMP traps, interface statistics for troubleshooting and performance monitoring, port views and chassis views. - Domain Name System (DNS), Trivial File Transfer - Protocol (TFTP), Network Timing Protocol (NTP) -SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 System również powinien współpracować z systemem NET47 i NET47v2 i wspierać: - Kontrola dostępu nakładanie polityki uprawnień dostępu - sprawdzenie poprawności adresu MAC, IP - zabronienie dostępu odłączonym klientom - możliwość autentykacji użytkownika na podstawie logowania WWW lub PPPoE z użyciem par użytkownik/hasło z bazy danych LMS - wyświetlanie komunikatów w przeglądarce WWW - Zapewnienie parametrów jakościowych zdefiniowanej w systemi LMS usługi wdrażanie polityk kształtowania i zarządzania pasmem - dyscypliny kolejkowania możliwość wyboru typu mechanizmu kolejkowania w kolejkach głównych, usługowych, oraz klienckich - klasy możliwość grupowania i priorytetyzowania określonego typu ruchu - filtry filtrowanie ruchu z wykorzystaniem szybkich filtrów haszujących zapewniających wydajność nawet w przypadku bardzo dużej liczby reguł - możliwość klasyfikowania ruchu za pomocą filtrów warstwy aplikacji (np. ruch P2P) - generowanie klas ruchu dla aktywnych klientów z bazy LMS - limitowanie ilości połączeń użytkownika sieci zgodnie z definicja taryfy w systemie LMS - możliwość ustalenia różnych limitów na dzień/noc - limitowanie wielkości transferu dla dowolnego okresu czasu

13 - Zbieranie informacji o przesyłanych danych - tworzenie logów ruchu przechodzącego przez system - logowanie informacji oraz blokowanie klientów przesyłających SPAM - Tworzenie graficznych statystyk transferów (sieci oraz indywidualnych użytkownika) oraz obciążenia zasobów systemu - Zabezpieczenia dostępu do sieci - kontrola dostępu terminali klienckich - odseparowanie ruchu sieci zaradzania od sieci klienckich oraz sieci Internet - konfiguracja blokad ruchu z sieci klienckich oraz Internet do panelów zarządzania systemem TrafficManager - konfiguracja blokad ruchu miedzy sieciami klienckimi - ochrona przed atakami DoS - zabezpieczenia przed skanowaniem portów i nieautoryzowanym dostępem - automatyczny backup konfiguracji, możliwość łatwego eksportu/importu konfiguracji z poziomu graficznego panelu administracyjnego Wymagania gwarancyjne i serwisowe: - Urządzenia powinny być objęte minimum 36-miesięczną gwarancją producenta 1.4 Dostawa i instalacja zarządzanego przełącznika (1 szt.) Wymagania techniczne: Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 24 porty GigabitEthernet 10/100/1000Base-T oraz minimum 1 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH. Przełącznik musi posiadać minimum 48Gbps przepustowości Przełącznik powinien umożliwiać zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę) Przełącznik musi posiadać standardy sieciowe: BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab, 802.3x flow control, 802.3ad LACP, 802.1Q/p VLAN, 802.1x Przełącznik musi mieć możliwość montażu w szafie 19, Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree b. IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree c. możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP) W przełączniku powinno być możliwe zarządzanie przez: HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, SSH, Telnet Przełącznik powinien obsługiwać VLAN z: Port-based i 802.1Q tag-based VLANs, Management VLAN, do 256 aktywnych VLAN

14 Przełącznik powinien mieć wbudowaną funkcje QoS w oparciu o 802.1p, DiffServ oraz ToS Przełącznik ma automatyczne rozpoznawać typu kabla MDI oraz cross-over MDI-X Przełącznik powinien mieć wysoki poziom bezpieczeństwa na portach dzięki funkcji autoryzacji 802.1x oraz filtrowaniu adresów MAC Przełącznik powinien mieć minimalny rozmiar tablicy adresów MAC: 8K Przełącznik powinien bezinwazyjne monitorowanie pakietów na portach dzięki funkcji Port Mirroring Przełącznik powinien posiadać zarządzanie przez SNMP v1, 2c i 3 Przełącznik powinien mieć możliwość limitowania prędkości do użytkowników oraz ograniczanie dużego ruchu typu broadcast, multicast, flood Przełącznik powinien posiadać bezpieczne zarządzanie SSH i SSL Przełącznik powinien obsługiwać duże ramki typu Jumbo do 10 Kbajtów Przełącznik powinien posiadać automatyczną konfiguracja portów 802.1ab Zasilanie przełącznika powinno być wewnętrzne, uniwersalne V 47-63Hz Wymagania gwarancyjne i serwisowe: - Urządzenia powinny być objęte minimum 36-miesięczną gwarancją producenta 2. Budowa warstwy dystrybucji sieci 2.1 Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej węzłów dystrybucyjnych (17 kpl.) Planowa jest budowa warstwy dystrybucyjnej sieci z węzłami zlokalizowanymi w miejscowościach objętych projektem, zgodnie z tabelą poniżej. Ponadto schemat i lokalizację węzłów dystrybucyjnych przedstawiono na rys.1. Lp. Oznaczenie węzła LOKALIZACJA Planowana budowa warstwy dostępowej 1 WD1 Domaradz TAK 2 WD2 Domaradz TAK 3 WD3 Golcowa TAK 4 WD4 Stara Wieś TAK 5 WD5 Jasienica Rosielna TAK 6 WD6 Jasienica Rosielna TAK 7 WD7 Wola Jasienicka TAK 8 WD8 Wola Jasienicka TAK 9 WD9 Wesoła TAK 10 WD10 Wesoła TAK

15 11 WD11 Wesoła TAK 12 WD12 Jasienica Rosielna TAK 13 WD13 Izdebki TAK 14 WD14 Izdebki TAK 15 WD15 Golcowa TAK 16 WD16 Golcowa TAK 17 WD17 Barycz TAK Uwaga! Zamawiający dopuszcza zmianę numeracji węzłów, jak również zastrzega sobie prawo nieznacznych modyfikacji pod względem ilości węzłów w poszczególnych miejscowościach. Jednak całkowita liczba zainstalowanych węzłów musi wynosić 17 kpl. Ponadto wymagane jest aby infrastruktura sieci, została zainstalowana we wszystkich miejscowościach objętych projektem. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej we wszystkich lokalizacjach, objętych projektem w celu określenia koniczności instalacji elementów konstrukcyjnych (uchwytów, masztów, konstrukcji wsporczych) celem instalacji systemów antenowych dla Węzłów Dystrybucyjnych (WD). Zamawiający posiada wstępne zgody na montaż infrastruktury w poszczególnych lokalizacjach i na prośbę wykonawcy udostępni pełną ich listę. W ramach instalacji infrastruktury teletechnicznej dla węzłów dystrybucyjnych wymagany jest montaż następujących elementów: a) instalacja 17 kompletów, wysięgników antenowych i/lub konstrukcji wsporczych pod anteny (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się instalację masztów antenowych, jeśli będzie to konieczne z punktu widzenia efektywności infrastruktury) b) montaż 17 szt. szaf dystrybucyjnych z przeznaczeniem na urządzenia aktywne sieci. - szafka powinna mieć wysokość 6U lub 9U, (należy dobrać wysokość w zależności od potrzeb i lokalnych warunków) konstrukcja szafki powinna stanowić sprawny korpus z drzwiami blaszanymi (z szybą lub bez szyby) - powinna być wyposażona w min. 2 belki nośne o rozstawie 19 i regulowanej głębokości położenia - powinna umożliwiać montaż wyposażenia dodatkowego: półki, szuflady, listwy zasilającej itp. c) wykonania instalacji okablowania dla węzłów, tj. okablowania sygnałowego i zasilającego, z uwzględnieniem lokalnych warunków technicznych 2.2 Zasilacze awaryjne UPS dla węzłów dystrybucyjnych (17 szt.) - Moc minimum 700VA - Architektura UPSa line-interactive

16 - Maksymalny czas przełączenia na baterię 1,7 ms - Minimalny czas podtrzymywania dla obciążenia 100% - 1 min - Minimalny czas podtrzymywania dla obciążenia 50% - 10 min - Urządzenie powinno posiadać układ automatycznej regulacji napięcia AVR - Urządzenie powinno być wyposażone w port komunikacyjny RS232 - Urządzenie powinno posiadać oprogramowanie do monitorowania parametrów pracy UPSa Wymagania gwarancyjne i serwisowe - urządzenia typu UPS powinny być objęte 36-miesięczną gwarancją producenta 2.3 Połączenia dystrybucyjne (PD) (17 kpl.) Warstwa dystrybucyjne sieci zostanie zbudowana w oparciu o połączenia dystrybucyjne punkt-punkt zgodnie ze standardem IEEE n (MIMO). Planowana jest instalacja 17 kompletów takich połączeń (schemat topologii, został przedstawiony na rys.1). Zadaniem tej warstwy jest dostarczanie wysokiej jakości usług transmisji danych, gdzie za pomocą mechanizmów QoS (Quality of Service) zachowana zostanie wysoka dostępność i jakość usług sieci. Ponadto warstwa dystrybucyjna będzie odpowiedzialna za dostarczenie usług dla warstwy dostępowej. Wymagania techniczne dla połączeń dystrybucyjnych: - Urządzenie przeznaczone do zastosowań zewnętrznych typu punkt-punkt (wyposażone w zestaw montażowy), - Temperatura pracy: od -30C do 80C, - Wilgotność pracy: 5 to 95%, - Pamięć: 64MB SDRAM, 8MB Flash, - Wyposażone w interfejs sieciowy 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45), - Pobór mocy: max. 8 Watt, - Zasilanie: 24V POE Adapter (POE-24), - Metoda zasilania: Pasywny POE, - Regulacje prawne: Potwierdzenia FCC Part , IC RS210, CE, RoHS, ETSI , - Urządzenie zintegrowane z dwu-polaryzacyjną anteną o zysku minimum 22 dbi - Częstotliwość pracy: 4.9GHz-6.0GHz - Separacja polaryzacji: ok. 28dB - Max VSRW 1.1:1 - Wykonanie z materiału odpornego na promieniowanie UV - Moduł radiowy o mocy max 27dBm i czułości -96 dbm, - Urządzenie pracujące w standardzie IEEE n 2x2 MIMO o zwiększonej wydajności odbiornika i realnej wydajności min. 150 Mbps dla ruchu TCP/IP,

17 - Pracuje w trybach: router lub bridge, - Interfejs WiFi wspiera tryby Access Point, Access Point WDS, Client, Client WDS. Wymagania gwarancyjne i serwisowe: - Urządzenia powinny być objęte minimum 36-miesięczną gwarancją producenta Uwaga! Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń z rożnymi mocami nadawania i różnym zyskiem anten, (w zależności od odległości linków). jednak urządzenia te muszą spełniać powyższe wymagania funkcjonalne. 3. Budowa warstwy dostępowej sieci Planowana jest instalacja 29 kompletów systemów dostępowych, składających się z bezprzewodowych punktów dostępowych (AP), pracujących w technologii a/n, torów antenowych wraz z antenami i przełącznikami dostępowymi. Kompletne systemy dostępowe, powinny być zainstalowane w lokalizacjach węzłów rdzeniowych (WR) jak również węzłów dystrybucyjnych (WD). W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza montaż większej ilości urządzeń AP w pojedynczym węźle, jednak nie większej niż 4 szt. Sumaryczna ilość kompletnych systemów dostępowych powinna wynosić 29. Kompletny system dostępowy powinien składać się z następujących urządzeń. Wymagania techniczne: - 8 portów RJ-45 10/100/1000, - 1 zarządzalny port RJ-45 10/100, - autonegocjacja dupleksu i prędkości, - samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX), - procesor minimum 400MHz - pamięć RAM minimum 64MB - pamięć ROM minimum 8MB - możliwość monitorowania portów - obsługa VLAN q - Spanning Tree Protocol (STP) - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) - obsługa ramek jumbo - tablica adresów MAC 8kB, - zarządzanie poprzez WEB - możliwość konfigurowania alarmów - rozbudowany watchdog na każdy port oddzielnie

18 - możliwość zasalania portów POE (pasywne) - zasilanie POE (pasywne) 45-48VDC / 22-24VDC - możliwość konfiguracji portów POE: Off/24V/48V - maksymalne zasilanie POE na jeden port: 18W - maksymalne zapotrzebowanie na energię: 150W - zgodność z certyfikatami: CE, FCC, IC - port USB Przycisk reset - Temperatura pracy: -25 to 55 C (-13 to 131 F) Wymagania gwarancyjne i serwisowe - Urządzenia powinny być objęte minimum 24-miesięczną gwarancją producenta. 3.3 Bezprzewodowy punkt dostępu a/n MIMO (29 kompletów) Wymagania techniczne: - Standard pracy a, n - Procesor minimum 400MHz - Pamięć 64MB SDRAM, 8MB Flash - Interfejsy sieciowe 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) zgodny z 802.3af PoE LAN Protokół : IEEE (CSMA/CD) Zakres obsługiwanych częstotliwości: Europa (ETSI): MHz (11 kanałów) z DFS (automatyczny wybór częstotliwości), - Interfejs WLAN : OFDM, TDD Typ modulacji : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, HT20, HT40 - Powinno posiadać airmax TDMA Protocol Szerokość kanału możliwość ustawienia : 5 / 10 / 20 /40 MHz - Maksymalna moc wyjściowa (TX Power) do 27dBm - czułość toru odbiorczego -94 dbm - czułość odbiornika dla prędkości: - MCS0-96 dbm (+/-2dB) - MCS15-75 dbm (+/-2dB) - Temperatura pracy -30C to +75C - Złącze antenowe (RF Connector) 2x RPSMA (Wodoszczelne) - Port USB - Materiał obudowy Outdoor UV Stabalized Plastic - Urządzenie przystosowane do pracy na zewnątrz budynków - Powinno wspierać VLAN q - Powinno obsługiwać szyfrowanie WEP, WPA, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2, WPA2-TKIP, WPA2-AES - Pobór mocy 8W - Realną wydajność TCP/IP rzędu 150Mbps

19 - Lokalny zasilacz Wymagania gwarancyjne - Urządzenia powinny być objęte minimum 36-miesięczną gwarancją producenta 3.4 Anteny do urządzeń AP (29 kompletów) Dobór rodzaju oraz typu anten, powinien być uzależniony od warunków propagacyjnych dla poszczególnych lokalizacji, w których zostaną zainstalowane bezprzewodowe punkty dostępu. Należy jednak stosować anteny sektorowe i/lub dookólne, wykonane w technologii MIMO 2x2 i przystosowane do zastosowań zewnętrznych. Każdy bezprzewodowy punkt dostępu należy wyposażyć w anteny na pasmo radiowe 5 GHz. - Minimalny wymagany zysk energetyczny dla anten sektorowych to 14 dbi - Minimalny wymagany zysk energetyczny dla anten dookólnych to 12 dbi Wymagania gwarancyjne - anteny powinny być objęte 36-miesięczną gwarancją producenta 3.5 Dostawa i instalacja urządzeń klienckich a/n (255 kompletów) Należy dostarczyć i skonfigurować urządzenia Klienckie w ilości 255 kpl. Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń na pasmo radiowe 5GHz. Ilość urządzeń na pasmo radiowe 5 GHz powinna być dobrana, z uwzględnieniem współczynnika efektywności funkcjonowania sieci, poziomu interferencji oraz innych czynników (np. odległość od Klienta od punktu dostępowego). Sumaryczna ilość urządzeń powinna wynosić 255 kompletów. Wymagania techniczne dla urządzeń Klienckich na pasmo 5GHz Interfejsy Interfejs Ethernet : 100 base-t Ethernet (RJ-45) zgodny z 802.3af PoE LAN Protokół : IEEE (CSMA/CD) WLAN Protokół Radiowy: IEEE a/n Interfejs WLAN : OFDM, TDD Radio Zakres obsługiwanych częstotliwości: Europa (ETSI): MHz (11 kanałów) z DFS (automatyczny wybór częstotliwości), Typ modulacji : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, HT20, HT40 Szerokość kanału możliwość ustawienia : 5 / 10 / 20 /40 MHz Moc wyjściowa : < 30 dbm EIRP

20 Zintegrowana antena panelowa dual polar o maksymalnym zysku 25dBi Procesor radiowy Atheros 2Tx2Rx MiMo Inne cechy Temperatura pracy : -30 C C - urządzenia przystosowane do montażu zewnętrznego Wymagania gwarancyjne - urządzenia powinny być objęte 36-miesięczną gwarancją producenta III. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. Pozostałe wymagania od Wykonawców Poza robotami podstawowymi, opisanymi w dokumentacji przetargowej wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania wszelkich robót pomocniczych, jakie uzna za niezbędne do prawidłowego wykonania robót dla przyjętej technologii, uwzględniając warunki ich wykonania. Wykonawca powinien ponadto uwzględnić w cenie w ramach kosztów dodatkowych wszelkie pozostałe koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia, w tym: - koszty opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wykonania jego zaleceń, - koszty zużycia mediów niezbędnych na czas budowy, - koszty zabezpieczenia istniejących elementów obiektu oraz wyposażenia (urządzeń) Użytkownika przed ich zniszczeniem w trakcie wykonywania robót, - koszty związane z zorganizowaniem pracy w sposób minimalizujący zakłócenie prowadzenia bieżącej działalności Użytkownika, - koszty urządzenia placu budowy, - koszty oznakowania robót i zabezpieczenia warunków bhp i ppoż. w trakcie realizacji robót (jeśli będzie wymagane) - koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, - koszty uporządkowania oraz przywrócenia obiektu oraz terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego wraz z naprawą ewentualnych szkód użytkownikowi lub osobom trzecim, - wszelkie inne koszty wynikłe z analizy dokumentacji projektowej, przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonania inwestycji oraz dokonanej wizytacji terenu budowy. Uwaga! Zaleca się dokonanie wizji lokalnej dla w/w zakresu robót przed złożeniem oferty, oraz szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przetargową. 2. Dokumenty odbioru końcowego - Dokumentacja techniczna powykonawcza

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID:

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID: Access Point Sufitowy Dwuzakresowy AC1200 Gigabit PoE 300 Mb/s N (2.4 GHz) + 867 Mb/s AC (5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 26 dbm Part No.: 525688 Features: Punkt dostępowy oraz WDS do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n Zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej PLANET WNAP-7205 to zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy umożliwiający łatwe zwiększenie zasięgu i polepszenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Dwuzakresowy Router Bezprzewodowy AC Mb/s Wireless N (2.4 GHz) Mb/s Wireless AC (5 GHz), QoS, 4-portowy przełącznik LAN Part No.

Dwuzakresowy Router Bezprzewodowy AC Mb/s Wireless N (2.4 GHz) Mb/s Wireless AC (5 GHz), QoS, 4-portowy przełącznik LAN Part No. Dwuzakresowy Router Bezprzewodowy AC750 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 433 Mb/s Wireless AC (5 GHz), QoS, 4-portowy przełącznik LAN Part No.: 525541 Features: Stwórz dwuzakresową sieć bezprzewodową w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/7/2013/POIG

Zapytanie ofertowe nr 1/7/2013/POIG Galismak Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 16 77-140 Kołczygłowy NIP 842-15-58-666 Tel. 669-239-350 biuro@galismak.pl Zapytanie ofertowe nr 1/7/2013/POIG W związku z realizacją projektu Pt. Budowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy Gigabit 450N dwuzakresowy 450 Mb/s, a/b/g/n, GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-portowy przełącznik Gigabit Part No.

Router bezprzewodowy Gigabit 450N dwuzakresowy 450 Mb/s, a/b/g/n, GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-portowy przełącznik Gigabit Part No. Router bezprzewodowy Gigabit 450N dwuzakresowy 450 Mb/s, 802.11a/b/g/n, 2.4 + 5 GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-portowy przełącznik Gigabit Part No.: 524988 Features: Obsługa jednoczesnej pracy w trybach 2.4 GHz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

802.11g: do 54Mbps (dynamic) b: do 11Mbps (dynamic)

802.11g: do 54Mbps (dynamic) b: do 11Mbps (dynamic) TOTOLINK N302R+ 300MBPS WIRELESS N BROADBAND AP/ROUTER 72,90 PLN brutto 59,27 PLN netto Producent: TOTOLINK N302R Plus to router bezprzewodowy zgodny ze standardem 802.11n mogący przesyłać dane z prędkością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy design Dzięki swoim rozmiarom, można korzystać z urządzenia gdzie tylko jest to konieczne.

Kompaktowy design Dzięki swoim rozmiarom, można korzystać z urządzenia gdzie tylko jest to konieczne. TOTOLINK IPUPPY 5 150MBPS 3G/4G BEZPRZEWODOWY ROUTER N 69,90 PLN brutto 56,83 PLN netto Producent: TOTOLINK ipuppy 5 to kompaktowy bezprzewodowy Access Point sieci 3G. Pozwala użytkownikom na dzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GMINA TŁUSZCZ u l. W a r s z a w s k a 1 0 0 5-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup i instalacja 4 otwartych dostępnych publicznie punktów dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Projekt WiMax Strona 1 z 7

Projekt WiMax Strona 1 z 7 Projekt WiMax Strona 1 z 7 Część 7 Wytyczne dotyczące sprzętu i oprogramowania dla Projektu budowlanego szerokopasmowej sieci miejskiej w oparciu o technologię WiMax dla Urzędu Miasta Katowice Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Poz. A Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2011/POIG

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2011/POIG InterArena Mariusz Grabowski ul.krótka 3 76-270 Ustka NIP 839-284-38-83 tel.59 8149243 biuro@interarena.pl Zapytanie ofertowe nr 1/12/2011/POIG W związku z realizacją projektu pt. Budowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przełącznik typu A(producenta, model):..

Przełącznik typu A(producenta, model):.. Załącznik nr 7 Przełącznik typu A(producenta, model):.. Element składowy Spełnia 1.1. Specyfikacja fizyczna 1.1.1. Min. 44 x RJ-45 10/100/1000Base-T 1.1.2. 1 RJ-45 port zarządzający 1.2. Wydajność 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt Parametry minimalne: 1) Konstrukcja zamknięta. Montaż w stelażu RACK 19, wysokość 1U 2) 24 porty Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014 RANET Rafał Sproch Lipnica Wielka, 03.11.2014 r. Lipnica Wielka 859 34-483 Lipnica Wielka Tel: 601 570 813, Fax: 18 264 26 40 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014 Na dostarczenie sprzętu na wyposażenie 4 wież

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem A. Montaż i uruchomienie zewnętrznych punktów dostępu do Internetu WiFi Wykonawca zamontuje i uruchomi

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

153,36 PLN brutto 124,68 PLN netto

153,36 PLN brutto 124,68 PLN netto TP-LINK ROUTER ARCHER C2 AC750 750MBPS WI-FI 2,4/5GHZ 153,36 PLN brutto 124,68 PLN netto Producent: TP-LINK Dwupasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy AC750 - Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji

Bardziej szczegółowo

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G Współdzielenie szerokopasmowych połączeń 3G/3.5G Bezprzewodowy przenośny router szerokopasmowy PLANET WNRT-300G pozwala na stworzenie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy serwer obrazu Full HD 1080p, 300N Mb/s Part No.:

Bezprzewodowy serwer obrazu Full HD 1080p, 300N Mb/s Part No.: Bezprzewodowy serwer obrazu Full HD 1080p, 300N - 300 Mb/s Part No.: 524759 Zapomnij o kablach po prostu połącz się z siecią bezprzewodową i rozpocznij prezentację! Bezprzewodowy Serwer Prezentacji 300N

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 ZAŁACZNIK NR 9 GRUPA PRODUKTÓW 9 WiFi Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 I. Parametry techniczne punktu dostępowego: 1. obsługa standardów

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Punkt dostępowy AirMax5 AirLive Cena : 255,00 zł (netto) 313,65 zł (brutto) Producent : Air Live Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 17-02-2017

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE

GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE Wysokowydajny przełącznik Power over Ethernet Gigabit Ethernet Oszczędność, elastyczność i wysoka przepustowość

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 14940-2012 z dnia 2012-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Warpno ZADANIE 1 1) dostarczenie Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Nowe Warpno - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit Jednoczesna łączność bezprzewodowa na dwóch pasmach 2.4 i 5 GHz Ze względu na duże zagęszczenie urządzeń bezprzewodowych pracujących w paśmie, kanały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-06/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-06/2014 RANET Rafał Sproch Lipnica Wielka, 09.06.2014 r. Lipnica Wielka 859 34-483 Lipnica Wielka Tel: 601 570 813, Fax: 18 264 26 40 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-06/2014 Na dostarczenie sprzętu, wykonanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016 TV PRZEMYSŁOWA > monitoring IP > routery > Model : - Producent : TP-LINK Prędkość transmisji do 300Mb/s zapewnia płynny przekaz danych wrażliwych na zakłócenia (np. transmisja wideo w jakości HD)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA

WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA Współdzielenie szerokopasmowych połączeń 3G/3.5G Bezprzewodowy przenośny router szerokopasmowy PLANET WNRT-320GS to najmniejszy router

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Specyfikacji Przetargowej z dnia 21.05.2012: 1. Zakup stacji bazowych. Stacja bazowa ilość 10sztuk Wymagania minimalne: a) Antena:

Załącznik do Specyfikacji Przetargowej z dnia 21.05.2012: 1. Zakup stacji bazowych. Stacja bazowa ilość 10sztuk Wymagania minimalne: a) Antena: Załącznik do Specyfikacji Przetargowej z dnia 21.05.2012: 1. Zakup stacji bazowych Stacja bazowa ilość 10sztuk a) Antena: Specyfikacja techniczna Typ anteny dookólna 360 Zakres częstotliwości 5,1-5,8 GHz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia szerokopasmowego bezprzewodowego routera WL-520GU/GC

Instrukcja szybkiego uruchomienia szerokopasmowego bezprzewodowego routera WL-520GU/GC 1. Zawartość opakowania Router bezprzewodowy WL-520GU/GC x Adapter zasilania x 1 Dysk CD z programami narzędziowymi x 1 Kabel RJ45 x 1 Instrukcja szybkiego uruchomienia x 1 2. Specyfikacje Standard sieci

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia : 2013-05-06 zakup środków trwałych: Router (1szt.) Access Point (3szt.) Kontroler sieci bezprzewodowej (1szt.) na : zakup usług informatycznych: Wdrożenie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych 1 CPV - 32420000-3 - urządzenia sieciowe Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rezerwowych urządzeń sieciowych

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

24 GE with 4 Shared SFP Web Smart Switch

24 GE with 4 Shared SFP Web Smart Switch GES-2451 Wersja: 1 24 GE with 4 Shared SFP Web Smart Switch LevelOne GES-2451 is a powerful, high-performance Gigabit Ethernet switch with 24 10/100/1000Mbps ports shared 4 SFP(mini GBIC) ports, providing

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Konfiguracja sieci bezprzewodowej DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC URZĄD GMINY W SANTOKU Program Testów dot. postępowania przetargowego RRG.271.11.2013.AC Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus EE-2050-P jest nowym 50-portowym Gigabitowym przełącznikiem dostarczającym 48 portów RJ-45 10/100/1000 PoE/PoE+ oraz 2 sloty SFP wspierające

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej oferty*:

Formularz kalkulacji cenowej oferty*: Załącznik nr do Formularza ofertowego Formularz kalkulacji cenowej oferty*: *Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że rozliczenie następowało będzie za pośrednictwem cen ryczałtowych za wykonanie poszczególnych

Bardziej szczegółowo