SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Dotacje na Innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W zakresie realizacji projektu pn. Budowa dedykowanej infrastruktury dostępowej, w celu likwidacji białych plam w dostępie do szerokopasmowego Internetu na terenach wiejskich powiatów brzozowskiego i strzyżowskiego Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (sieć radiowa) (montaż anten radiowych) (routery sieciowe) (sieć ethernet) (sieć internetowa) (sprzęt radiowy) (urządzenia sieciowe) (okablowanie sieciowe) (elementy składowe sieci) (instalacja niskiego napięcia) (roboty instalacyjne elektryczne) (roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych) (roboty remontowe i renowacyjne) (usługi internetowe) (usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej) (usługi w zakresie wsparcia technicznego) ZAMAWIAJĄCY: CYBERMAX S.C. Brzana Mirosław Brzana Tomasz Brzana Zbigniew Jasienica Rosielna Jasienica Rosielna

2 Zawartość: I. Ogólne wymagania zamawiającego II. Szczegółowe właściwości i wymagania funkcjonalno-użytkowe 1. Budowa warstwy rdzenia sieci 1.1 Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej węzłów rdzeniowych (WR) 1.2 Budowa połączeń szkieletowych (PS) 1.3. Dostawa oraz konfiguracja routera do podziału pasma 1.4. Zarządzane przełącznik 24 porty 10/100/1000T oraz 1 port SFP - obsługa technologii VLAN 2. Budowa warstwy dystrybucji sieci 2.1 Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej węzłów dostępowych (WD) 2.2 Budowa połączeń dystrybucyjnych (PD) 3. Budowa warstwy dostępowej sieci 3.1 Dostawa i instalacja kompletnych systemów dostępowych 3.2 Dostawa i instalacja urządzeń klienckich III. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót IV. Część informacyjna

3 I. OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pn. Budowa dedykowanej infrastruktury dostępowej, w celu likwidacji białych plam w dostępie do szerokopasmowego Internetu na terenach wiejskich powiatów brzozowskiego i strzyżowskiego Niniejszy dokument zawiera opis tego zamierzenia inwestycyjnego pod kątem kryteriów funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, oraz wskazuje technologie, które powinny być wykorzystane do budowy sieci tak aby zapewnić optymalną relację ceny do jakości rozwiązania. Niniejszy dokument zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań przeznaczonych do realizacji projektu. Wykonawca może zaoferować sprzęt i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno -eksploatacyjnoużytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 1. Ogólne wymagania w zakresie usług i dostępności sieci Zamawiający oczekuje, iż zrealizowany i uruchomiony system spełni następujące wymagania jakościowe i funkcjonalne: - Wybudowana infrastruktura sieci powinna zapewnić przepustowość łącza Internetowego do użytkownika indywidualnego min: 2 Mb/s - Zapewnienie dostępności sieci na poziomie min. 96% - Zapewnienie całodobowego telefonicznego dostępu do serwisu - Zapewnienie wsparcia telefonicznego oraz zdalnego monitoringu pracy sieci - Zapewnienie czasu usunięcia zgłoszonych usterek w czasie do 24h w niedziele i święta oraz do 8 godzin pozostałe dni tygodnia, licząc czas od zgłoszenia usterki - Możliwość blokady wybranych portów i usług (np. usług wymiany plików) 2. Ogólne wymagania w zakresie technologii sieci bezprzewodowej Ponadto zrealizowany i uruchomiony dostęp do Internetu z wykorzystaniem sieci szerokopasmowej powinien spełnić następujące wymagania: - Warstwa szkieletowa sieci powinna być wykonana w oparciu o licencjonowane pasma radiowe (radiolinie) a połączenia dystrybucyjne punkt-punkt w oparciu o nielicencjonowane pasmo radiowe 5GHz - Sieć w warstwie dostępowej oparta ma być na technologii a/n (obsługa MIMO ) i działać na uwolnionych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej częstotliwości 5,47 5,725

4 GHz, z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, w szczególności maksymalnej mocy e,i.r.p. - Wymaga się aby pojedyncze urządzenie punktu dostępowego ( AP ) posiadało minimum 1 interfejs radiowy na pasmo uwolnione i bezpłatne w użytkowaniu - W celu zapewnienia efektywności sieci, wymagane jest aby do jednego bezprzewodowego punktu dostępowego zapewnić podłączenie co najmniej 5 użytkowników - sieć powinna posiadać wsparcie dla najnowszych technologii bezpieczeństwa w zakresie autentykacji i autoryzacji użytkowników oraz bezpieczeństwa transmisji danych - sieć powinna posiadać wsparcie dla usług QoS w warstwie dystrybucyjnej i dostępowej - Wymagana jest dostawa, instalacja oraz konfiguracja routera do podziału pasma wspierała również: - zarządzanie użytkownikami i usługami sieci - zarządzanie uszkodzeniami - zarządzanie konfiguracją - zarządzanie wydajnością - zarządzanie bezpieczeństwem - monitoring sieci - autentykację użytkowników - logowanie zdarzeń 3. Inne wymagania ogólne - System powinien umożliwiać dostęp wyłącznie autoryzowanym użytkownikom i stacjom roboczym - System powinien monitować zamawiającemu próbę podłączenia nieautoryzowanej jednostki lub udostępnienie Internetu poza lokal - Urządzenia składowe muszą charakteryzować się trwałością funkcjonowania i zapewnić konstrukcyjnie min. 5 letni okres eksploatacji - Sprzęt oraz zastosowana technologia ma spełniać nowoczesne standardy dla tego typu urządzeń, zarówno co do ich specyfikacji technicznych elementów elektronicznych, teleinformatycznych oraz mechanicznych - minimalne wymagania w tym zakresie zostały określone w dalszej części dokumentu - System powinien zapewnić skalowalność, w przypadku rozszerzenia projektu Niniejszy dokument zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań niezbędnych do realizacji projektu. Wykonawca może zaoferować sprzęt i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie.

5 II. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI I WYMAGANIA FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE 1. Budowa warstwy rdzenia sieci Poniższe wymagania ilościowe i konstrukcyjne w zakresie robót budowlanych należy traktować jako wymagania minimalne. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenach objętych projektem w celu prawidłowego określenia potrzeb w tym zakresie i prawidłowego skalkulowania kosztów budowy infrastruktury 1.1 Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej węzłów rdzeniowych WR (13 kompletów) Planowa jest budowa sieci szkieletowej z węzłami zlokalizowanymi w miejscowościach określonych na poniższych schematach. Węzły rdzeniowe (WR) zostały oznaczone na kolor czerwony czerwony punkt.

6 Rys. 1

7 Zaleca się dokonanie wizji lokalnej we wszystkich lokalizacjach, objętych projektem w celu określenia koniczności instalacji elementów konstrukcyjnych (uchwytów, masztów, konstrukcji wsporczych) celem instalacji systemów antenowych. Zamawiający posiada wstępne zgody na montaż infrastruktury w poszczególnych lokalizacjach i na prośbę wykonawcy udostępni pełną ich listę. W ramach instalacji infrastruktury teletechnicznej dla węzłów rdzeniowych wymagany jest montaż następujących elementów: a) 13 szt. wysięgników antenowych i/lub konstrukcji wsporczych pod anteny (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się instalację masztów antenowych, jeśli będzie to konieczne z punktu widzenia efektywności infrastruktury) b) 13 szt. szaf dystrybucyjnych z przeznaczeniem na urządzenia aktywne sieci. - szafka powinna mieć wysokość 12 U konstrukcja szafki powinna stanowić sprawny korpus z drzwiami blaszanymi (z szybą lub bez szyby) oraz zdejmowaną osłoną tylną - powinna być wyposażona w min. 2 belki nośne o rozstawie 19 i regulowanej głębokości położenia - powinna umożliwiać montaż wyposażenia dodatkowego: półki, szuflady, listwy zasilającej itp. c) wykonania instalacji okablowania dla węzłów, tj. okablowania sygnałowego i zasilającego, z uwzględnieniem lokalnych warunków technicznych Pozostałe wymagania ogólne a) w celu zabezpieczenia urządzeń i kabli w.cz. przed skutkami wyładowań atmosferycznych, konstrukcje wsporcze anten wraz z zamontowanymi na nich antenami oraz ekrany kabli antenowych powinny być uziemione, b) wszystkie wysięgniki oraz wsporniki antenowe powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie, c) prace powinny być wykonywane pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego d) prace na wysokości powinny być wykonywane przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie i przeszkolenie do prac wysokościowych. Wymagania gwarancyjne i serwisowe a) Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane teletechniczne (pasywne) węzły rdzeniowe b) W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich wad i nieprawidłowości powstałych na wskutek normalnej eksploatacji. c) Jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego, istnieje konieczność wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, wówczas przeglądy te będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

8 1.2 Dostawa oraz instalacja zasilaczy awaryjnych min VA (13 szt.) We wszystkich lokalizacjach Węzłów Rdzeniowych (WR) należy zainstalować systemy podtrzymywania energii UPS. Urządzenia powinny być zainstalowane w szafach dystrybucyjnych i powinny spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: - Moc pozorna 1600 VA - Architektura UPSa line-interactive - Maksymalny czas przełączenia na baterię 1,7 ms - Minimalny czas podtrzymywania dla obciążenia 100% - 4 min - Minimalny czas podtrzymywania dla obciążenia 50% - 12 min - Urządzenie powinno posiadać układ automatycznej regulacji napięcia AVR - Urządzenie powinno być wyposażone w port komunikacyjny RS232 - Urządzenie powinno posiadać oprogramowanie do monitorowania parametrów pracy UPSa - Urządzenie powinno posiadać możliwość rozbudowy poprzez dołożenie dodatkowego modułu bateryjnego - Urządzenia powinno posiadać obudowę typu Rack 19 - Maksymalna wysokość urządzenia wraz z bateria nie może przekroczyć 6U Wymagania gwarancyjne - Urządzenie powinny być objęte minimum 36 miesięczną gwarancją producenta. 1.3 Budowa połączeń szkieletowych (PS) w oparciu o radiolinie cyfrowe (13 kpl.) Szkielet sieci powinien być oparty o cyfrowe radiolinie klasy operatorskiej o minimalnej przepustowości 100 Mb/s FDD, pracujące w szerokim zakresie częstotliwości: 13,18,28,32,38,42 GHz (poprzez dobór odpowiedniego ODU). Szkielet sieci powinien być oparty o 13 Połączeń Szkieletowych punkt-punkt, połączonych za pomocą radiolinii cyfrowych pracujących w pasmie chronionym, zgodnie z przedstawionymi schematami sieci przedstawionymi na rys.1. (połączenia szkieletowe zaznaczono kolorem czerwonym) Wymagania techniczne: Część wewnętrzna radiolinii (IDU) powinna mieć możliwość współpracy z systemem zewnętrznych jednostek radiowych (ODU) mogących pracować w następujących pasmach: 13, 18, 23, 28, 32, 38,42 GHz oraz możliwość obsługi 2 ODU z pojedynczego IDU. Praca w kanałach o szerokości, 7MHz dla 10-35Mbps, 14MHz dla 20-85Mbps, 28MHz dla Mbps, 56MHz dla Mbps

9 Dla każdej szerokości kanału radiowego dostępne muszą być następujące modulacje: QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM oraz 256 QAM Radiolinia musi wspierać ACM (Adaptive Code Modulation) Moduł IDU radiolinii wyposażony w co najmniej dwa interfejsy LAN 10/100/1000Mbps Możliwość programowej zmiany przepustowości radiolinii pomiędzy od 10Mbps do 350Mbps Możliwość zwiększenia przepustowości radiolinii poprzez aktualizację licencji Dostępność łącza dla polaryzacji pionowej na poziomie nie gorszym niż: - 99,995% dla przepustowości 108Mbps, - 99,995% dla przepustowości 155Mbps, Temperatura pracy: dla IDU: -5 ºC do +50 ºC, dla ODU: -33 ºC do +50 ºC Architektura (IDU i ODU rozdzielne kablem IF) Połączenie IDU ODU za pomocą kabla koncentrycznego typu RG-8, LDF-1, LCF-1 lub równoważnego Zasilanie: napięcie standardowe -48 VDC Wykorzystanie anten parabolicznych typoszeregu 0.3m (w razie bezwzględnej konieczności nie więcej niż 0.6m) Wymagania gwarancyjne - W celu zachowania pełnej kompatybilności i spójności rozwiązania, oraz uproszczenia zarządzania i administracji wszystkie radiolinie powinny być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta - Urządzenia powinny być objęte minimum 36 miesięczną gwarancją producenta z możliwością przedłużenia. 1.3 Dostawa oraz konfiguracja routera do podziału pasma (1 komplet). (1 komplet.) Należy dostarczyć i zainstalować router sieciowy przystosowany do montażu w szafie teletechnicznej 19 (serwer rack). Router do podziału pasma powinien również posiadać funkcjonalność określoną poniżej. - Powinien posiadać CPU: Two 600 MHz Power PCs - Route/Switch Engine: two PPA2 Broadband IP Engine programmable ASICs, each with 32 RISC core processor providing all routing and IP services in hardware. - Powinien posiadać minimum: 1 GB Onboard RAM - powinien obsługiwać wymienne karty pamięci 1 GB lub większe - urządzenia powinno obsługiwać 12 Gbps przepustowości lub więcej

10 - 7 Mpps forwarding/service performance - 8,000 Subscribers - ilość obsługiwanych VLAN ów 16,000 lub więcej - powinien obsługiwać 10,000 grup IGMP i tras multicast - ilość obsługiwanych MAC adresów 160,000 lub więcej Powinien posiadać zasilanie: Single Autosensing AC Power supply VAC or VAC, Frequency range: Hz at 4.5 amps DC Power Version Two Redundant DC power entry points -39 VDC to 58 VDC at 8.5 amps - Zapotrzebowanie na energię: 200 W dla typowej konfiguracji - Environmental Specifications Operating temperature, nominal: 41 to 104 F (5 to 40 C) Operating temperature, short term (96 hours or less): 23 to 131 F (-5 to 55 C) Storage temperature: -38 to 150 F (-40 to 70 C) Szczegółowa specyfikacja funkcji: - Ethernet powinien obsługiwać: Ethernet IEEE 802.3, 10BASE-T, Fast Ethernet IEEE 802.3u, 100BASE-TX, IEEE 802.3, 100BASE- FX, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, VLAN Trunking/Tagging, IEEE 802.3ad link Aggregation - Obsługiwane enkapsulacje PPP/HDLC, chdlc, Ethernet, IEEE 802.1QinQ, MPLS, MFLR, PPP over Ethernet (RFC 2516), IPoE, DHCP - System powinien wspierać zarządzanie adresacją IP poprzez: - DHCP: DHCP Proxy, DHCP Relay Integrated DHCP Server - PPP: IPCP parameter negotiation, L2TP Dynamic IP assignment: IP pools, RADIUS assigned addressing - Fixed IP address assignment: localized subscriber profile, RADIUS assigned addressing

11 - Powinien obsługiwać protokoły -PIM-SM (RFC IETF Draft), PIM-DM (IEFT Draft), IGMPv1, v2, v3 (RFC 3376), SSM -(RFC 3569), MBGP (RFC 2858), MSDP (RFC 3618), IGMP snooping, IGMP filtering - Router powinien wspierać Quality of Service (QoS): - Up to 8 queues per subscriber and/or service up to 64,000 system queues Ingress and egress policing, egress traffic shaping Subscriber-level (user) rate limiting in 64 kbps increments -Dynamic QoS Supports policy updates without disconnecting live subscriber sessions - QoS p Class of Service (CoS), Differentiated - Services Code Point (DSCP) ToS, IP Precedence, and MPLS EXP bits - Packet classification (RFC 2474, 2475, 2597, 2598); - DiffServ packet marking by ACL, ingress policing, or - BGP attribute-based QoS; class-based ingress policing and egress shaping; priority queuing and EDRR; RED and WRED; MPLS E-LSPs (RFC 3270) - Hierarchical QoS and Traffic Management - 4 Hierarchical levels -64,000 Queues 8 queues per subscriber - 16,340 leaf nodes - 8,000 aggregate nodes - 26 port nodes - Powinien posiadać protokoły routingu: IPV4 and IPv6 ready routing capability supported in hardware with up to 1.5 million route entries and 1000 BGP Peers BGP-4 (RFC 1771), IS-IS (RFC 1195 & ISO/IEC10589), OSPFv2 (RFC 2328), RIP v2 (RFC 2453), VRRP (RFC 2338), LDP, RSVP - System powinien mieć wbudowane zabezpieczenia: Reverse Path Forwarding (RPF), Secure ARP, MD5 support for routing protocols, key rollover, RADIUS, TACACS+; Administrative ACLs, packet mirroring and sampling, Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos, SNMPv3, IGMP filtering, SSHv2, VLAN ACLs, IP security router ACLs, subscriber-based ACLs - Powinien posiadać wsparcie dla VPN: -16,000 VLANs with 16,000 VLAN IDs - 2,000 VPN contexts per system - 2,000 L2TP tunnels per system - 2,000 MPLS labels - 1,000 H-VPLS instances with 802.1Q access and - EoMPLS access - L2TP (RFC 2661) LAC, LTS, LNS

12 Q Virtual LAN (VLAN) support with 802.1QinQ - with CoS mutation, 802.1Q tunneling with VLAN map ping - MPLS VPNs (RFC 2547bis), Carrier of carriers and Inter-AS, MPLS VPN over soft GRE) Multicast over MPLS VPN, GRE, Hard GRE, EoMPLS, VPN, Layer 2 VPNs (draft-martini), Transport Independent VPN, Traffic Engineering, RSVP (RFC 3209), LDP (RFC 3036, 3478), Layer 3 VPN (RFC 2547bis), Layer 2 VPN(draft-martini), Transport Independent, multicast, carrier of carriers, VLAN translation -CCOD -24,000 implicitly configured circuits with 16,000 active circuits - System powinien mieć możliwość konfiguracji i zarządzania porzez: - Industry familiar Command Line Interface (CLI) and support via telnet or Secure Shell (SSH) User authentication via RADIUS, TACACS+, local file - Transaction based configuration against a configuration database including commits, aborts and ability to roll back unintended chan ges NetOp EMS support for event logs, SNMP traps, interface statistics for troubleshooting and performance monitoring, port views and chassis views. - Domain Name System (DNS), Trivial File Transfer - Protocol (TFTP), Network Timing Protocol (NTP) -SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 System również powinien współpracować z systemem NET47 i NET47v2 i wspierać: - Kontrola dostępu nakładanie polityki uprawnień dostępu - sprawdzenie poprawności adresu MAC, IP - zabronienie dostępu odłączonym klientom - możliwość autentykacji użytkownika na podstawie logowania WWW lub PPPoE z użyciem par użytkownik/hasło z bazy danych LMS - wyświetlanie komunikatów w przeglądarce WWW - Zapewnienie parametrów jakościowych zdefiniowanej w systemi LMS usługi wdrażanie polityk kształtowania i zarządzania pasmem - dyscypliny kolejkowania możliwość wyboru typu mechanizmu kolejkowania w kolejkach głównych, usługowych, oraz klienckich - klasy możliwość grupowania i priorytetyzowania określonego typu ruchu - filtry filtrowanie ruchu z wykorzystaniem szybkich filtrów haszujących zapewniających wydajność nawet w przypadku bardzo dużej liczby reguł - możliwość klasyfikowania ruchu za pomocą filtrów warstwy aplikacji (np. ruch P2P) - generowanie klas ruchu dla aktywnych klientów z bazy LMS - limitowanie ilości połączeń użytkownika sieci zgodnie z definicja taryfy w systemie LMS - możliwość ustalenia różnych limitów na dzień/noc - limitowanie wielkości transferu dla dowolnego okresu czasu

13 - Zbieranie informacji o przesyłanych danych - tworzenie logów ruchu przechodzącego przez system - logowanie informacji oraz blokowanie klientów przesyłających SPAM - Tworzenie graficznych statystyk transferów (sieci oraz indywidualnych użytkownika) oraz obciążenia zasobów systemu - Zabezpieczenia dostępu do sieci - kontrola dostępu terminali klienckich - odseparowanie ruchu sieci zaradzania od sieci klienckich oraz sieci Internet - konfiguracja blokad ruchu z sieci klienckich oraz Internet do panelów zarządzania systemem TrafficManager - konfiguracja blokad ruchu miedzy sieciami klienckimi - ochrona przed atakami DoS - zabezpieczenia przed skanowaniem portów i nieautoryzowanym dostępem - automatyczny backup konfiguracji, możliwość łatwego eksportu/importu konfiguracji z poziomu graficznego panelu administracyjnego Wymagania gwarancyjne i serwisowe: - Urządzenia powinny być objęte minimum 36-miesięczną gwarancją producenta 1.4 Dostawa i instalacja zarządzanego przełącznika (1 szt.) Wymagania techniczne: Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 24 porty GigabitEthernet 10/100/1000Base-T oraz minimum 1 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH. Przełącznik musi posiadać minimum 48Gbps przepustowości Przełącznik powinien umożliwiać zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę) Przełącznik musi posiadać standardy sieciowe: BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab, 802.3x flow control, 802.3ad LACP, 802.1Q/p VLAN, 802.1x Przełącznik musi mieć możliwość montażu w szafie 19, Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree b. IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree c. możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP) W przełączniku powinno być możliwe zarządzanie przez: HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, SSH, Telnet Przełącznik powinien obsługiwać VLAN z: Port-based i 802.1Q tag-based VLANs, Management VLAN, do 256 aktywnych VLAN

14 Przełącznik powinien mieć wbudowaną funkcje QoS w oparciu o 802.1p, DiffServ oraz ToS Przełącznik ma automatyczne rozpoznawać typu kabla MDI oraz cross-over MDI-X Przełącznik powinien mieć wysoki poziom bezpieczeństwa na portach dzięki funkcji autoryzacji 802.1x oraz filtrowaniu adresów MAC Przełącznik powinien mieć minimalny rozmiar tablicy adresów MAC: 8K Przełącznik powinien bezinwazyjne monitorowanie pakietów na portach dzięki funkcji Port Mirroring Przełącznik powinien posiadać zarządzanie przez SNMP v1, 2c i 3 Przełącznik powinien mieć możliwość limitowania prędkości do użytkowników oraz ograniczanie dużego ruchu typu broadcast, multicast, flood Przełącznik powinien posiadać bezpieczne zarządzanie SSH i SSL Przełącznik powinien obsługiwać duże ramki typu Jumbo do 10 Kbajtów Przełącznik powinien posiadać automatyczną konfiguracja portów 802.1ab Zasilanie przełącznika powinno być wewnętrzne, uniwersalne V 47-63Hz Wymagania gwarancyjne i serwisowe: - Urządzenia powinny być objęte minimum 36-miesięczną gwarancją producenta 2. Budowa warstwy dystrybucji sieci 2.1 Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej węzłów dystrybucyjnych (17 kpl.) Planowa jest budowa warstwy dystrybucyjnej sieci z węzłami zlokalizowanymi w miejscowościach objętych projektem, zgodnie z tabelą poniżej. Ponadto schemat i lokalizację węzłów dystrybucyjnych przedstawiono na rys.1. Lp. Oznaczenie węzła LOKALIZACJA Planowana budowa warstwy dostępowej 1 WD1 Domaradz TAK 2 WD2 Domaradz TAK 3 WD3 Golcowa TAK 4 WD4 Stara Wieś TAK 5 WD5 Jasienica Rosielna TAK 6 WD6 Jasienica Rosielna TAK 7 WD7 Wola Jasienicka TAK 8 WD8 Wola Jasienicka TAK 9 WD9 Wesoła TAK 10 WD10 Wesoła TAK

15 11 WD11 Wesoła TAK 12 WD12 Jasienica Rosielna TAK 13 WD13 Izdebki TAK 14 WD14 Izdebki TAK 15 WD15 Golcowa TAK 16 WD16 Golcowa TAK 17 WD17 Barycz TAK Uwaga! Zamawiający dopuszcza zmianę numeracji węzłów, jak również zastrzega sobie prawo nieznacznych modyfikacji pod względem ilości węzłów w poszczególnych miejscowościach. Jednak całkowita liczba zainstalowanych węzłów musi wynosić 17 kpl. Ponadto wymagane jest aby infrastruktura sieci, została zainstalowana we wszystkich miejscowościach objętych projektem. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej we wszystkich lokalizacjach, objętych projektem w celu określenia koniczności instalacji elementów konstrukcyjnych (uchwytów, masztów, konstrukcji wsporczych) celem instalacji systemów antenowych dla Węzłów Dystrybucyjnych (WD). Zamawiający posiada wstępne zgody na montaż infrastruktury w poszczególnych lokalizacjach i na prośbę wykonawcy udostępni pełną ich listę. W ramach instalacji infrastruktury teletechnicznej dla węzłów dystrybucyjnych wymagany jest montaż następujących elementów: a) instalacja 17 kompletów, wysięgników antenowych i/lub konstrukcji wsporczych pod anteny (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się instalację masztów antenowych, jeśli będzie to konieczne z punktu widzenia efektywności infrastruktury) b) montaż 17 szt. szaf dystrybucyjnych z przeznaczeniem na urządzenia aktywne sieci. - szafka powinna mieć wysokość 6U lub 9U, (należy dobrać wysokość w zależności od potrzeb i lokalnych warunków) konstrukcja szafki powinna stanowić sprawny korpus z drzwiami blaszanymi (z szybą lub bez szyby) - powinna być wyposażona w min. 2 belki nośne o rozstawie 19 i regulowanej głębokości położenia - powinna umożliwiać montaż wyposażenia dodatkowego: półki, szuflady, listwy zasilającej itp. c) wykonania instalacji okablowania dla węzłów, tj. okablowania sygnałowego i zasilającego, z uwzględnieniem lokalnych warunków technicznych 2.2 Zasilacze awaryjne UPS dla węzłów dystrybucyjnych (17 szt.) - Moc minimum 700VA - Architektura UPSa line-interactive

16 - Maksymalny czas przełączenia na baterię 1,7 ms - Minimalny czas podtrzymywania dla obciążenia 100% - 1 min - Minimalny czas podtrzymywania dla obciążenia 50% - 10 min - Urządzenie powinno posiadać układ automatycznej regulacji napięcia AVR - Urządzenie powinno być wyposażone w port komunikacyjny RS232 - Urządzenie powinno posiadać oprogramowanie do monitorowania parametrów pracy UPSa Wymagania gwarancyjne i serwisowe - urządzenia typu UPS powinny być objęte 36-miesięczną gwarancją producenta 2.3 Połączenia dystrybucyjne (PD) (17 kpl.) Warstwa dystrybucyjne sieci zostanie zbudowana w oparciu o połączenia dystrybucyjne punkt-punkt zgodnie ze standardem IEEE n (MIMO). Planowana jest instalacja 17 kompletów takich połączeń (schemat topologii, został przedstawiony na rys.1). Zadaniem tej warstwy jest dostarczanie wysokiej jakości usług transmisji danych, gdzie za pomocą mechanizmów QoS (Quality of Service) zachowana zostanie wysoka dostępność i jakość usług sieci. Ponadto warstwa dystrybucyjna będzie odpowiedzialna za dostarczenie usług dla warstwy dostępowej. Wymagania techniczne dla połączeń dystrybucyjnych: - Urządzenie przeznaczone do zastosowań zewnętrznych typu punkt-punkt (wyposażone w zestaw montażowy), - Temperatura pracy: od -30C do 80C, - Wilgotność pracy: 5 to 95%, - Pamięć: 64MB SDRAM, 8MB Flash, - Wyposażone w interfejs sieciowy 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45), - Pobór mocy: max. 8 Watt, - Zasilanie: 24V POE Adapter (POE-24), - Metoda zasilania: Pasywny POE, - Regulacje prawne: Potwierdzenia FCC Part , IC RS210, CE, RoHS, ETSI , - Urządzenie zintegrowane z dwu-polaryzacyjną anteną o zysku minimum 22 dbi - Częstotliwość pracy: 4.9GHz-6.0GHz - Separacja polaryzacji: ok. 28dB - Max VSRW 1.1:1 - Wykonanie z materiału odpornego na promieniowanie UV - Moduł radiowy o mocy max 27dBm i czułości -96 dbm, - Urządzenie pracujące w standardzie IEEE n 2x2 MIMO o zwiększonej wydajności odbiornika i realnej wydajności min. 150 Mbps dla ruchu TCP/IP,

17 - Pracuje w trybach: router lub bridge, - Interfejs WiFi wspiera tryby Access Point, Access Point WDS, Client, Client WDS. Wymagania gwarancyjne i serwisowe: - Urządzenia powinny być objęte minimum 36-miesięczną gwarancją producenta Uwaga! Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń z rożnymi mocami nadawania i różnym zyskiem anten, (w zależności od odległości linków). jednak urządzenia te muszą spełniać powyższe wymagania funkcjonalne. 3. Budowa warstwy dostępowej sieci Planowana jest instalacja 29 kompletów systemów dostępowych, składających się z bezprzewodowych punktów dostępowych (AP), pracujących w technologii a/n, torów antenowych wraz z antenami i przełącznikami dostępowymi. Kompletne systemy dostępowe, powinny być zainstalowane w lokalizacjach węzłów rdzeniowych (WR) jak również węzłów dystrybucyjnych (WD). W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza montaż większej ilości urządzeń AP w pojedynczym węźle, jednak nie większej niż 4 szt. Sumaryczna ilość kompletnych systemów dostępowych powinna wynosić 29. Kompletny system dostępowy powinien składać się z następujących urządzeń. Wymagania techniczne: - 8 portów RJ-45 10/100/1000, - 1 zarządzalny port RJ-45 10/100, - autonegocjacja dupleksu i prędkości, - samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX), - procesor minimum 400MHz - pamięć RAM minimum 64MB - pamięć ROM minimum 8MB - możliwość monitorowania portów - obsługa VLAN q - Spanning Tree Protocol (STP) - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) - obsługa ramek jumbo - tablica adresów MAC 8kB, - zarządzanie poprzez WEB - możliwość konfigurowania alarmów - rozbudowany watchdog na każdy port oddzielnie

18 - możliwość zasalania portów POE (pasywne) - zasilanie POE (pasywne) 45-48VDC / 22-24VDC - możliwość konfiguracji portów POE: Off/24V/48V - maksymalne zasilanie POE na jeden port: 18W - maksymalne zapotrzebowanie na energię: 150W - zgodność z certyfikatami: CE, FCC, IC - port USB Przycisk reset - Temperatura pracy: -25 to 55 C (-13 to 131 F) Wymagania gwarancyjne i serwisowe - Urządzenia powinny być objęte minimum 24-miesięczną gwarancją producenta. 3.3 Bezprzewodowy punkt dostępu a/n MIMO (29 kompletów) Wymagania techniczne: - Standard pracy a, n - Procesor minimum 400MHz - Pamięć 64MB SDRAM, 8MB Flash - Interfejsy sieciowe 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) zgodny z 802.3af PoE LAN Protokół : IEEE (CSMA/CD) Zakres obsługiwanych częstotliwości: Europa (ETSI): MHz (11 kanałów) z DFS (automatyczny wybór częstotliwości), - Interfejs WLAN : OFDM, TDD Typ modulacji : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, HT20, HT40 - Powinno posiadać airmax TDMA Protocol Szerokość kanału możliwość ustawienia : 5 / 10 / 20 /40 MHz - Maksymalna moc wyjściowa (TX Power) do 27dBm - czułość toru odbiorczego -94 dbm - czułość odbiornika dla prędkości: - MCS0-96 dbm (+/-2dB) - MCS15-75 dbm (+/-2dB) - Temperatura pracy -30C to +75C - Złącze antenowe (RF Connector) 2x RPSMA (Wodoszczelne) - Port USB - Materiał obudowy Outdoor UV Stabalized Plastic - Urządzenie przystosowane do pracy na zewnątrz budynków - Powinno wspierać VLAN q - Powinno obsługiwać szyfrowanie WEP, WPA, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2, WPA2-TKIP, WPA2-AES - Pobór mocy 8W - Realną wydajność TCP/IP rzędu 150Mbps

19 - Lokalny zasilacz Wymagania gwarancyjne - Urządzenia powinny być objęte minimum 36-miesięczną gwarancją producenta 3.4 Anteny do urządzeń AP (29 kompletów) Dobór rodzaju oraz typu anten, powinien być uzależniony od warunków propagacyjnych dla poszczególnych lokalizacji, w których zostaną zainstalowane bezprzewodowe punkty dostępu. Należy jednak stosować anteny sektorowe i/lub dookólne, wykonane w technologii MIMO 2x2 i przystosowane do zastosowań zewnętrznych. Każdy bezprzewodowy punkt dostępu należy wyposażyć w anteny na pasmo radiowe 5 GHz. - Minimalny wymagany zysk energetyczny dla anten sektorowych to 14 dbi - Minimalny wymagany zysk energetyczny dla anten dookólnych to 12 dbi Wymagania gwarancyjne - anteny powinny być objęte 36-miesięczną gwarancją producenta 3.5 Dostawa i instalacja urządzeń klienckich a/n (255 kompletów) Należy dostarczyć i skonfigurować urządzenia Klienckie w ilości 255 kpl. Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń na pasmo radiowe 5GHz. Ilość urządzeń na pasmo radiowe 5 GHz powinna być dobrana, z uwzględnieniem współczynnika efektywności funkcjonowania sieci, poziomu interferencji oraz innych czynników (np. odległość od Klienta od punktu dostępowego). Sumaryczna ilość urządzeń powinna wynosić 255 kompletów. Wymagania techniczne dla urządzeń Klienckich na pasmo 5GHz Interfejsy Interfejs Ethernet : 100 base-t Ethernet (RJ-45) zgodny z 802.3af PoE LAN Protokół : IEEE (CSMA/CD) WLAN Protokół Radiowy: IEEE a/n Interfejs WLAN : OFDM, TDD Radio Zakres obsługiwanych częstotliwości: Europa (ETSI): MHz (11 kanałów) z DFS (automatyczny wybór częstotliwości), Typ modulacji : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, HT20, HT40 Szerokość kanału możliwość ustawienia : 5 / 10 / 20 /40 MHz Moc wyjściowa : < 30 dbm EIRP

20 Zintegrowana antena panelowa dual polar o maksymalnym zysku 25dBi Procesor radiowy Atheros 2Tx2Rx MiMo Inne cechy Temperatura pracy : -30 C C - urządzenia przystosowane do montażu zewnętrznego Wymagania gwarancyjne - urządzenia powinny być objęte 36-miesięczną gwarancją producenta III. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. Pozostałe wymagania od Wykonawców Poza robotami podstawowymi, opisanymi w dokumentacji przetargowej wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania wszelkich robót pomocniczych, jakie uzna za niezbędne do prawidłowego wykonania robót dla przyjętej technologii, uwzględniając warunki ich wykonania. Wykonawca powinien ponadto uwzględnić w cenie w ramach kosztów dodatkowych wszelkie pozostałe koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia, w tym: - koszty opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wykonania jego zaleceń, - koszty zużycia mediów niezbędnych na czas budowy, - koszty zabezpieczenia istniejących elementów obiektu oraz wyposażenia (urządzeń) Użytkownika przed ich zniszczeniem w trakcie wykonywania robót, - koszty związane z zorganizowaniem pracy w sposób minimalizujący zakłócenie prowadzenia bieżącej działalności Użytkownika, - koszty urządzenia placu budowy, - koszty oznakowania robót i zabezpieczenia warunków bhp i ppoż. w trakcie realizacji robót (jeśli będzie wymagane) - koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, - koszty uporządkowania oraz przywrócenia obiektu oraz terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego wraz z naprawą ewentualnych szkód użytkownikowi lub osobom trzecim, - wszelkie inne koszty wynikłe z analizy dokumentacji projektowej, przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonania inwestycji oraz dokonanej wizytacji terenu budowy. Uwaga! Zaleca się dokonanie wizji lokalnej dla w/w zakresu robót przed złożeniem oferty, oraz szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przetargową. 2. Dokumenty odbioru końcowego - Dokumentacja techniczna powykonawcza

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: SSM/6/PP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres dostawy warz z minimalnymi mi: 1. Urządzenie firewall sztuk 1 Parametr Wartość minimalna Ilość portów RJ-45

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Zakres prac: wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN, w kategorii 6, wykorzystanie jako medium transmisyjnego, ekranowanej skrętki 4 parowej, zapewnienie transmisji

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 2

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 2 Załącznik nr 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn. " Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2 BZP.271.6.2013.JS Miasto Dębica Dębica, dnia 06-03-2013r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2 Dot: Przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, budowę i operowanie sieci teleinformatycznej, światłowodowej

Bardziej szczegółowo