Ogólne Warunki Handlowe oraz Korzystania z ConnectedDrive. 1. Usługi BMW ConnectedDrive oraz Umowy BMW ConnectedDrive

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Handlowe oraz Korzystania z ConnectedDrive. 1. Usługi BMW ConnectedDrive oraz Umowy BMW ConnectedDrive"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Handlowe oraz Korzystania z ConnectedDrive 1. Usługi BMW ConnectedDrive oraz Umowy BMW ConnectedDrive 1.1 Spółka BMW Vertriebs GmbH, Siegfried Marcus Strasse 24, 5021 Salzburg, Austria, siedziba i sąd rejestrowy: Salzburg, Fn 63069, działająca poprzez swój polski oddział pod firmą BMW Vertriebs GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22A, Warszawa) wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (zwana dalej BMW ), udostępnia klientowi usługi informacyjne oraz świadczenia pomocy, związane z pojazdem, pod nazwą BMW ConnectedDrive (dalej zwane Usługami ), stosownie do niniejszych Warunków Handlowych oraz Warunków Korzystania z Usług. 1.2 Aktualna wersja niniejszych Warunków dostępna jest na stronie internetowej i można ją w każdym czasie przejrzeć, zapisać oraz wydrukować. BMW jest uprawniona do zmiany niniejszych Warunków. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą doręczane klientom. Wprowadzone zmiany stają się treścią umowy, o ile umowa ConnectedDrive nie zostanie wypowiedziana przez klienta w najbliższym możliwym terminie. 1.3 Celem udostępnienia klientowi określonej usługi niezbędne jest zawarcie przez klienta oraz BMW Umowy BMW ConnectedDrive. W przypadku, gdy klient złożył zamówienie u swojego sprzedawcy (dealera BMW lub w oddziale BMW) na nowy pojazd BMW, który jako wyposażenie seryjne lub opcjonalne zawiera wyposażenie konieczne dla świadczenia określonej usługi, wówczas klient składa BMW jednocześnie ofertę zawarcia Umowy BMW ConnectedDrive na tę usługę. a) W przypadku, gdy usługa jest częścią wyposażenia seryjnego nowego pojazdu BMW, umowa BMW ConnectedDrive na tę usługę zostaje zawarta pomiędzy klientem a BMW z chwilą zawarcia umowy sprzedaży nowego pojazdu BMW przez klienta ze sprzedawcą pojazdu. Strona 1 z 17

2 b) W przypadku, gdy usługa jest częścią wyposażenia opcjonalnego nowego pojazdu BMW, klient jest związany swoją ofertą zawarcia Umowy ConnectedDrive na tą usługę dopiero od chwili, od której nie ma on już możliwości rezygnacji z zamówionego wyposażenia opcjonalnego. Wówczas Umowa BMW ConnectedDrive na tę usługę pomiędzy klientem a BMW zostaje zawarta z chwilą dokonania przez BMW aktywacji usługi przy pierwszej rejestracji pojazdu. 2. Opis, czas trwania oraz dostępność usług 2.1 Zarówno na stronie internetowej jak i w informacjach pod nazwą Usługi BMW ConnectedDrive - Informacje opisane są szczegółowo poszczególne usługi, czas ich trwania oraz dostępność. Usługi BMW ConnnectedDrive Informacje stanowią integralną część niniejszych Warunków Handlowych oraz Warunków Korzystania z Usług. 2.2 Czas trwania Umowy BMW Connected Drive odnosi się do poszczególnych usług. Zasadą jest, że w przypadku usługi na czas określony czas trwania umowy wynosi najwyżej 2 lata. Umowa BMW ConnectedDrive przedłuża się w sposób dorozumiany o nie więcej niż jeden rok, o ile klient na koniec ustalonego czasu jej trwania nie wypowie Umowy z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia. 2.3 Świadczenie usług następuje za pomocą wbudowanej w pojeździe karty SIM. Korzystanie z usług jest zatem ograniczone do zasięgu stacji nadawczej danego operatora sieci i w szczególności może być zakłócone przez warunki atmosferyczne, uwarunkowania topograficzne, pozycję samochodu, jak również przeszkody (np. mosty, budynki). Ponadto wykonanie usług uwarunkowane jest sprawnością oraz gotowością do pracy sieci komórkowej niezbędnej do funkcjonowania wbudowanej karty SIM. 2.4 Zakłócenia w świadczeniu usług mogą wynikać z przyczyn siły wyższej, w tym z uwagi na strajki, lokauty, zarządzenia urzędowe, jak również ze względu na techniczne oraz inne działania, które należy przeprowadzić w urządzeniach BMW, dostawców danych komunikacyjnych lub sieci, a które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia lub usprawniania usług (np. konserwacja, naprawa, aktualizacja oprogramowania). Strona 2 z 17

3 2.5 Utrudnienia w świadczeniu usług mogą ponadto wynikać z krótkotrwałych ograniczeń zdolności z uwagi na przeciążenia sieci lub z zakłóceń urządzeń telekomunikacyjnych osób trzecich. BMW poczyni wszelkie możliwe starania w celu niezwłocznego usunięcia takich zakłóceń lub spowodowania ich usunięcia. 2.6 Powstałe zakłócenia w świadczeniu usług klient może zgłosić obsłudze klientów BMW (patrz pkt 7 poniżej). 2.7 BMW zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczenia usługi, o ile modyfikacja ta ze względu na ogólny zakres ustalonych usług jest dla klienta możliwa do zaakceptowania. W przypadku dalej idącej modyfikacji zakresu świadczenia usługi klient może w ciągu miesiąca od otrzymania informacji o modyfikacji wypowiedzieć usługę bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz stosownie do pkt. 4.1 bezpłatnie ją deaktywować. 3. Korzystanie z Usług 3.1 Klient nie może korzystać z usług w celach sprzecznych z prawem oraz nie zezwoli na to osobie trzeciej. Klient nie jest uprawniony, dla celów zarobkowych, przekazywać osobie trzeciej oraz przetwarzać dane i informacje otrzymane w ramach korzystania z usług. 3.2 Wbudowana w pojeździe karta SIM może być używana przez klienta wyłącznie w celu świadczenia usług przez BMW. 3.3 Klient ponosi koszty niewłaściwego korzystania z numeru alarmowego. 3.4 Usługi są ściśle związane z danym pojazdem i nie mogą być przeniesione na inny pojazd lub w innym pojeździe wykorzystane. 4. Deaktywacja usług. Wypowiedzenie Umowy BMW ConnectedDrive 4.1 Klient może w każdym czasie deaktywować usługę Teleservices oraz Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe) u dealera BMW, w oddziale BMW lub autoryzowanym serwisie BMW. Z chwilą deaktywacji usług deaktywowana zostanie również wbudowana karta SIM. Strona 3 z 17

4 4.2 Pozostałe usługi klient może dodatkowo deaktywować (od września 2013) również za pomocą portalu BMW Connected Drive ( My BMW Connected Drive, patrz pkt 5). 4.3 Klient jest uprawniony do wypowiedzenia usługi na czas nieokreślony w każdym czasie z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia usługi na czas określony z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu jej trwania, o ile w braku takiego wypowiedzenia usługa miałaby ulec automatycznemu przedłużeniu. 5. Portal BMW ConnectedDrive ( My BMW ConnectedDrive ) 5.1 Na stronie internetowej BMW udostępnia klientowi portal BMW ConnectedDrive (pod nazwą My BMW ConnectedDrive ). Warunkiem korzystania z My BMW ConnectedDrive jest utworzenie przez klienta konta użytkownika oraz rejestracja (zalogowanie) przy użyciu nazwy użytkownika oraz hasła. 5.2 Za pomocą My BMW ConnectedDrive klient ma wgląd w status usług aktywowanych dla swojego pojazdu, jak również może tymi usługami zarządzać. W tym celu niezbędne jest połączenie konta użytkownika z pojazdem, dla którego klient zamówił Usługi oraz w którym Usługi mają być wykorzystywane. Aby móc powiązać konto użytkownika z pojazdem, klient musi za pomocą My BMW ConnectedDrive przekazać BMW numer fabryczny nadwozia pojazdu, jak również indywidualne cechy identyfikujące. 6. Korzystanie z usług poprzez BMW ConnectedDrive Store 6.1 Zarówno poprzez interfejs pojazdu (patrz: 6.6) jak również za pomocą portalu BMW ConnectedDrive (patrz: 6.7) klient w ramach BMW ConnectedDrive Store może odpłatnie lub bezpłatnie nabywać oferowane usługi. 6.2 Warunkiem korzystania przez klienta z BMW ConnectedDrive Store jest rejestracja klienta w portalu BMW ConnectedDrive ( My BMW ConnectedDrive, por. 5.1), połączenie pojazdu z kontem użytkownika (por. 5.2), jak również podanie adresu oraz danych do dokonywania płatności. 6.3 Nabywanie płatnych lub bezpłatnych usług w BMW ConnectedDrive Store następuje wyłącznie według niniejszych warunków każdorazowo aktualnie obowiązujących w chwili Strona 4 z 17

5 zawarcia umowy. Aktualne warunki dostępne są na stronie internetowej na portalu My BMW ConnectedDrive, jak również mogą być zapisywane oraz drukowane. Oferta BMW ConnectedDrive Store skierowana jest do klientów w Polsce. 6.4 Wszelkie dane zawarte w BMW ConnectedDrive Store, takie jak informacje dotyczące kart kredytowych, adresu, adresu są automatycznie kodowane za pomocą protokołu SSL (Secure Sockets Layer Protocol). SSL jest standardem przemysłowym w zakresie transferu danych poufnych przez Internet. 6.5 Oferta oraz zawarcie umowy a) BMW oferuje swoim klientom usługi oraz składa w związku z tym wiążącą ofertę, którą zarejestrowany w BMW ConnectedDrive Store klient może zamówić za wskazaną cenę stałą. Umowa dochodzi do skutku, jak tylko klient naciśnie przycisk Teraz zamów odpłatnie - w przypadku płatnych usług oraz Teraz zamów bezpłatnie - w przypadku usług bezpłatnych, jak również (w obu przypadkach) wyrazi zgodę co do treści warunków umowy. b) Wskazane ceny wyrażone są w walucie PLN z uwzględnionym podatkiem VAT. Za odpłatne usługi klient może zapłacić jedynie za pomocą karty kredytowej oraz w walucie PLN. Stosowną fakturę BMW przesyła klientowi za pomocą poczty elektronicznej ( ). Na życzenie klienta BMW przesyła fakturę również pocztą tradycyjną. c) W przypadku zwłoki klienta w płatności wynoszącej co najmniej 14 dni, BMW jest uprawnione wstrzymać lub przerwać świadczone usługi, w szczególności deaktywować dostęp klienta do korzystania z usług, do czasu, aż klient nie ureguluje swoich wymagalnych zobowiązań. Wskazana deaktywacja obejmuje w tym przypadku również usługę Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe). d) W stosunkach umownych pomiędzy przedsiębiorcami klient jest uprawniony do potrącania roszczeń przysługujących BMW jedynie w przypadku, gdy jego wierzytelność wzajemna nie jest sporna oraz przysługuje mu prawomocny tytuł. Klient może powoływać się na prawo zatrzymania, o ile dotyczy to roszczeń wynikających z umowy. Strona 5 z 17

6 e) Błąd przy wprowadzaniu danych klient może skorygować poprzez anulowanie dokonanej czynności i rozpoczęcie jej na nowo. f) Umowa zawarta zostaje w polskiej wersji językowej. g) Treść umowy będzie zgodnie z niniejszymi warunkami dostarczona klientowi i nie zostanie następnie zapisana przez BMW w systemie. 6.6 Składanie zamówienia w pojeździe a) Krok 1: Rozpoczęcie zamówienia online w pojeździe W polu BMW ConnectedDrive Store w interfejsie pojazdu klient może uzyskać informacje na temat usług (względnie również w zakresie czasu trwania oraz ceny) oferowanych przez BMW ConnectedDrive. Następnie klient może wybrać usługę (względnie wraz z czasem trwania oraz ceną). Złożenie zamówienia online na usługę rozpoczyna się z chwilą naciśnięcia przez klienta przycisku Dalej do zamówienia. b) Krok 2: Status klienta W przypadku, gdy klient zarejestrował się uprzednio w portalu BMW ConnectedDrive oraz podał swoje dane adresowe oraz dane do płatności, musi podać jedynie swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Poprzez kliknięcie przycisku OK klient przechodzi bezpośrednio do kroku 3. W przypadku, gdy klient nie zarejestrował się uprzednio w portalu BMW ConnectedDrive i/lub nie podał informacji dotyczących adresu oraz płatności, zamówienie może być złożone jedynie wówczas, gdy dokonane zostaną uprzednio czynności wskazane w portalu BMW ConnectedDrice w zakładce Administracja. c) Krok 3: Wgląd do zamówienia/zmiana zamówienia Po zalogowaniu pojawi się strona, na której widoczne będzie kompletne zamówienie oraz wszelkie niezbędne dane do umowy. Klientowi przysługuje możliwość anulowania dokonanego zamówienia poprzez opuszczenie BMW ConnectedDrive Store. Jeżeli klient zgadza się z treścią zamówienia, może złożyć wiążące zamówienie poprzez kliknięcie przycisku Teraz zamów odpłatnie. d) Krok 4: Informacje o zamówieniu Strona 6 z 17

7 e) Po zawarciu umowy klient otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, treść umowy, warunki handlowe oraz korzystania, jak również pouczenie o możliwości odstąpienia. f) ceny są cenami w PLN uwzględniającymi podatek VAT. g) Klient może dokonać płatności za usługi kartą kredytową. h) BMW jest uprawniona, w przypadku gdy Klient popadnie w opóźnienie z dokonaniem płatności, do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia danych usług, w szczególności do deaktywowania dostępu Klienta do danych usług do czasu uregulowania przez Klienta zaległych płatności. Deaktywacja może również dotyczyć usługi Inteligentne Połączenie Alarmowe i) Klient może potrącić swoje roszczenia z roszczeniami BMW, jeśli roszczenia Klienta są bezsporne lub prawomocnie stwierdzone. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania wyłącznie wtedy, gdy jest to uzasadnione roszczeniami Klienta wynikającymi z niniejszej Umowy. W umowach z konsumentami zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 6.7 Składanie zamówienia w portalu BMW ConnectedDrive a) Krok 1: Rozpoczęcie zamówienia online w portalu BMW ConnectedDrive W polu Store znajdującym się w portalu BMW ConnectedDrive klient może uzyskać informacje na temat usług (ewentualnie czasu trwania oraz cen) oferowanych przez BMW ConnectedDrive. Następnie klient może wybrać usługę (ewentualnie czas trwania oraz cenę). Złożenie zamówienia online na usługę rozpoczyna się z chwilą naciśnięcia przez klienta przycisku Dalej do zamówienia. b) Krok 2: Status klienta W przypadku, gdy klient zarejestrował się uprzednio w portalu BMW ConnectedDrive oraz podał swoje dane adresowe oraz dane do płatności, musi poprzez kliknięcie przycisku Dalej podać jedynie swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Poprzez kliknięcie przycisku OK klient przechodzi bezpośrednio do kroku 3. W przypadku, gdy klient nie zarejestrował się uprzednio w portalu BMW ConnectedDrive i/lub nie podał informacji dotyczących adresu oraz płatności, Strona 7 z 17

8 zamówienie może złożyć jedynie wówczas, gdy dokona uprzednio w portalu BMW ConnectedDrive czynności tam wskazanych. c) Krok 3: Wgląd do zamówienia/zmiana zamówienia W przypadku, gdy klient zarejestrował się uprzednio w portalu BMW ConnectedDrive oraz podał swoje dane adresowe oraz dane do płatności, przechodzi bezpośrednio na stronę, na której widoczne będzie kompletne zamówienie oraz wszelkie niezbędne dane od umowy. Klientowi przysługuje możliwość anulowania dokonanego zamówienia poprzez opuszczenie BMW CennectedDrive Store. Jeżeli klient zgadza się z treścią zamówienia, może złożyć wiążące zamówienie poprzez kliknięcie przycisku Teraz zamów odpłatnie. W przypadku, gdy klient nie zarejestrował się uprzednio w portalu BMW ConnectedDrive i/lub nie podał informacji dotyczących adresu oraz płatności, zamówienie może złożyć jedynie wówczas, gdy dokonane zostaną uprzednio wskazane czynności w portalu BMW ConnectedDrive w zakładce Administracja. d) Krok 4: Informacje o zamówieniu Po zawarciu umowy klient otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, treść umowy, warunki handlowe oraz korzystania, jak również pouczenie o możliwości odstąpienia. e) ceny są cenami w PLN uwzględniającymi podatek VAT. f) Klient może dokonać płatności za usługi kartą kredytową. g) BMW jest uprawniona, w przypadku gdy Klient popadnie w opóźnienie z dokonaniem płatności, do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia danych usług, w szczególności do deaktywowania dostępu Klienta do danych usług do czasu uregulowania przez Klienta zaległych płatności. Deaktywacja może również dotyczyć usługi Inteligentne Połączenie Alarmowe. h) Klient może potrącić swoje roszczenia z roszczeniami BMW, jeśli roszczenia Klienta są bezsporne lub prawomocnie stwierdzone. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania wyłącznie wtedy, gdy jest to uzasadnione roszczeniami Klienta wynikającymi z niniejszej Umowy. W umowach z konsumentami zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Strona 8 z 17

9 6.8 Przygotowanie oraz aktywacja usług Po tym, jak klient kliknie na przycisk Teraz zamów odpłatnie wzgl. Teraz zamów usługa zostanie zarejestrowana w systemie BMW. Następnie do pojazdu zostanie wysłana nowa konfiguracja pojazdu i usługa zostanie w pojeździe aktywowana. Z reguły proces ten trwa parę minut. W razie przerwanego połączenia wskazany proces nie będzie mógł zostać zrealizowany. Aktywacja usługi zostanie wówczas odpowiednio opóźniona. 6.9 Prawo odstąpienia przysługujące konsumentowi W przypadku, gdy klient jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni. Za konsumenta w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Treść pouczenia o prawie odstąpienia jest następująca: Pouczenie o odstąpieniu Prawo odstąpienia W terminie 10 dni może Pan/Pani odstąpić w formie pisemnej od niniejszej umowy bez konieczności podania przyczyny. Termin rozpoczyna się z chwilą otrzymania niniejszego pouczenia w formie pisemnej, jednakże nie wcześniej niż z chwilą zawarcia umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy odesłanie oświadczenia o odstąpieniu we wskazanym terminie. Oświadczenie o odstąpieniu należy odesłać na poniższy adres: BMW Vertriebs GmbH działająca poprzez BMW Vertriebs GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce ul. Wołoska 22A Warszawa E mail: Skutki odstąpienia W przypadku skutecznego odstąpienia strony zobowiązane są zwrócić sobie wzajemnie otrzymane świadczenia oraz ewentualne pobrane pożytki (np. odsetki). Jeżeli nie jest Pan/Pani w stanie zwrócić w całości lub w części otrzymanego świadczenia jak również pożytków (np. rekompensatę za używanie rzeczy), czy też możliwy jest tylko ich zwrot w Strona 9 z 17

10 stanie pogorszonym, wówczas zobowiązany/ -a jest Pan/Pani do zapłaty należnego ekwiwalentu. Powyższe może prowadzić do tego, że będzie Pan/Pani zobowiązany/-a do spełnienia zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy za okres do odstąpienia od niej. Zobowiązania dotyczące zwrotu płatności muszą zostać dokonane w terminie 30 dni. Termin rozpoczyna się dla Pana/Pani z chwilą wysłania oświadczenia o odstąpieniu. Dla nas termin rozpoczyna się z chwilą otrzymania przedmiotowego oświadczenia. Szczególne wskazówki Pana/Pani prawo odstąpienia wygasa w przypadku, gdy warunki umowy zostaną na Pana/Pani życzenie całkowicie przez obie strony wypełnione, zanim skorzysta Pan/Pani z przysługującego prawa odstąpienia. Wychodząc Panu/Pani naprzeciw oraz abstrahując od ustawowego wymogu, akceptujemy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu również za pomocą poczty elektronicznej ( ) lub za pomocą urządzenia fax. Koniec pouczenia o odstąpieniu 7. Sprzedaż lub trwałe przekazanie pojazdu 7.1 W przypadku sprzedaży lub trwałego przekazania pojazdu osobie trzeciej klient zobowiązany jest dopilnować, aby usunięte zostały wszelkie dane osobiste zapisane w pojeździe. Klient zobowiązany jest ponadto usunąć poprzez portal My BMW ConnectedDrive istniejące powiązanie pomiędzy pojazdem a kontem użytkownika (por. pkt 5.2 powyżej). 7.2 Klient jest zobowiązany poinformować osobę trzecią, której pojazd sprzedał lub trwale przekazał, o wszelkich usługach, które nie zostały jeszcze deaktywowane. Klient ponosi względem BMW odpowiedzialność za niewywiązanie lub nienależyte wywiązanie się z tego obowiązku. 7.3 W przypadku sprzedaży lub przekazania pojazdu osobie trzeciej, klientowi przysługuje oprócz prawa wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 4.3 powyżej prawo wypowiedzenia usługi na czas określony z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Jeżeli klient wypowie usługę przed zakończeniem okresu jej trwania, nie przysługuje mu proporcjonalny zwrot uiszczonej za tę usługę ceny. Strona 10 z 17

11 7.4 Bez zgody BMW klient nie może przenieść praw z umowy BMW ConnectedDrive na osobę trzecią. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku sprzedaży pojazdu lub trwałego przekazania osobie trzeciej. 8. Kontakt Dostęp do obsługi klientów BMW można uzyskać na stronie internetowej Portalu ConnectedDrive Infolinia BMW ConnectedDrive dostępna jest pod numerem tel.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00 oraz pod adresem mailowym: 9. Rękojmia Obowiązują ustawowe regulacje dotyczące rękojmi. 10. Odpowiedzialność 10.1 W zakresie dopuszczalnym przez prawo BMW nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność danych oraz informacji przekazanych poprzez Usługi. To samo dotyczy skutków zakłóceń, przerw oraz utrudnień w funkcjonowaniu Usług, w szczególności w przypadkach opisanych w pkt. 2.4 powyżej W zakresie dopuszczalnym przez prawo BMW ponosi odpowiedzialność za niedbalstwo wyłącznie w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, to jest takich, które umowa nakłada na BMW ze względu na swoją treść i cel lub dopiero których wykonanie przez BMW umożliwia prawidłowe wykonanie Umowy oraz co do wykonania których przez BMW klient działał lub mógł działać w zaufaniu. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do typowych szkód, które były możliwe do przewidzenia przy zawieraniu umowy Odpowiedzialność osobista przedstawicieli ustawowych, osób wykonujących zobowiązanie dłużnika oraz pracowników BMW za szkody wyrządzone w wyniku niedbalstwa jest ograniczona do zakresu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym Odpowiedzialność BMW w przypadku podstępnego zatajenia wady, wynikająca z przejęcia gwarancji lub objęcia rzeczy w posiadanie oraz wynikająca z przepisów konstytuujących odpowiedzialność za produkt niebezpieczny pozostaje nienaruszona. Strona 11 z 17

12 Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku zamiaru, rażącego niedbalstwa lub w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu. 11. Gromadzenie, zapisywanie, użytkowanie oraz bezpieczeństwo danych 11.1 Dane wprowadzone przez klienta do My BMW ConnectedDrive są automatycznie kodowane za pomocą protokołu SSL (Secure Sockets Layer Protocol). SSL stanowi standardowy środek w zakresie transferu danych poufnych przez Internet BMW gromadzi, zapisuje oraz użytkuje podane przez klienta dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, o ile jest to konieczne do zawarcia, ustalenia treści lub zmiany stosunku umownego oraz o ile jest to konieczne do korzystania z oraz rozliczania usług (dane użytkowe) Dane użytkowe, które niezbędne są dla należytego rozliczenia usług (dane rozliczeniowe), mogą być zapisywane oraz używane przez BMW aż do końcowego rozliczenia umowy. 12. Właściwość miejscowa sądu Wyłącznie właściwy miejscowo w sprawach o roszczenia wynikające ze stosunków z przedsiębiorcami jest sąd w Warszawie. Właściwość miejscową w sprawach o roszczenia wynikające ze stosunków z konsumentami ustala się według ogólnych obowiązujących przepisów W zakresie dopuszczalnym przez prawo ta sama właściwość obowiązuje w przypadku, gdy klient nie posiada ogólnej właściwości miejscowej w kraju, przeniósł miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu za granicę lub też miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu nie jest znane w chwili wniesienia pozwu Dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych właściwe jest prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Prawo to obowiązuje jedynie wówczas, gdy poprzez wybór nie zostaną naruszone bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumenta państwa, w którym konsument w chwili składania zamówienia posiadał miejsce stałego pobytu. Strona 12 z 17

13 Usługi BMW Connected Drive - Informacje 1. Informacje ogólne BMW Vetriebs GmbH, Siegfried Marcus Strasse 24, 5021 Salzburg, Austria, siedziba i sąd rejestrowy: Salzburg Fn 63069, działająca przez swój polski oddział pod firmą BMW Vertriebs GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22A, Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (dalej zwana BMW ) udostępnia klientowi określone usługi informacyjne oraz świadczenia pomocy, związane z pojazdem, pod nazwą BMW ConnectedDrive. BMW nie gromadzi, nie zapisuje oraz nie przetwarza danych klienta na cele świadczonych usług, chyba że jest to wyraźnie wskazane w poniższym opisie poszczególnych usług. W przypadku usług, dla świadczenia których niezbędne jest gromadzenie, zapisywanie oraz przetwarzanie danych osobowych, klient będzie o tych czynnościach informowany oraz proszony o wyrażenie na nie zgody. Świadczenie usług następuje poprzez wbudowaną w pojeździe kartę SIM. Koszty rozmów oraz transmisji danych zawarte są w cenie usług. BMW gromadzi, zapisuje oraz przetwarza dane związane z pojazdem w granicach ustawowych, o ile jest to niezbędne dla ukształtowania przedmiotu usług oraz korzystania z nich. 2. Podstawowe usługi BMW ConnectedDrive Usługi podstawowe BMW ConnectedDrive, tj. Teleservices (6AE) oraz Advanced Emergency Call (Połączenie Alarmowe) (6AC) są aktywowane na czas nieokreślony w momencie wydania pojazdu. a. TeleServices (SA6AE) Usługa TeleServices wspiera mobilność Klienta. W razie potrzeby lub w przypadku, gdy zostanie to samodzielnie zainicjowane przez klienta, dane techniczne pojazdu (np. informacje serwisowe o zużywających się częściach, informacje na temat stanu pojazdu, takie jak komunikaty Check Control, stan akumulatora, dane niezbędne do identyfikacji oraz lokalizacji pojazdu w przypadkach awarii) zostaną przekazane BMW. W razie potrzeby serwisu pojazdu wskazane dane wraz z nazwiskiem i adresem klienta, które to dane Strona 13 z 17

14 klient podał BMW, zostaną przekazane właściwemu partnerowi serwisowemu, pomocy drogowej BMW lub odpowiedniemu dostawcy usług w celu nawiązania kontaktu z klientem oraz uzgodnienia terminu, gdzie będą przechowywane aż do prawidłowego zakończenia odpowiednich procesów. Poza powyższym dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane techniczne przekazywane są z pojazdu do BMW w regularnych odstępach oraz analizowane celem udoskonalenia produktów BMW, tzw. TeleService Report (Raport TeleServices). Dotyczy to wyłącznie danych technicznych pojazdu, związanych z jego stanem. Inne dane, takie jak dane pozycyjne, nie będą w ramach TeleService Report (Raport TeleServices) przekazywane. TeleService Battery Guard kontroluje na bieżąco poziom naładowania akumulatora samochodu. W przypadku, gdy poziom ładowania akumulatora przekroczy zdefiniowaną wartość minimalną, wówczas przekazana zostanie odpowiednia informacja do partnera serwisowego. W razie potrzeby partner serwisowy skontaktuje się z klientem w celu ustalenia terminu serwisu pojazdu. Poprzez rejestrację w portalu BMW ConnectedDrive Klient może zostać poinformowany poprzez sms lub BMWi Push Mail o krytycznym stanie akumulatora, który spowodowany został włączonymi światłami postojowymi. b. Advanced Emergency Call (Połączenie Alarmowe- SA6AC) W celu skorzystania z usługi Advanced Emergency Call (Połączenie Alarmowe) wymagana jest identyfikacja oraz lokalizacja pojazdu, jak również przekazanie właściwej centrali alarmowej informacji niezbędnych do świadczenia pomocy. Zapytanie użytkownika oraz niezbędne dane będą przekazywane do dostawcy usług, któremu BMW zleciło ich wykonanie i będą wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia świadczenia i do chwili prawidłowego przeprowadzenia procesu. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. 3. ConnectedDrive (SA6AK) Usługa ConnectedDrive (6AK) aktywowana jest na 36 miesięcy od momentu pierwszej rejestracji pojazdu. Po upływie tego okresu klient może ją odpłatnie przedłużyć korzystając z portalu BMW ConnectedDrive. W celu skorzystania z usługi niezbędna jest identyfikacja pojazdu oraz przetworzenie danych niezbędnych do jej wykonania, tj. udzielenia pomocy. Dane następnie zostaną usunięte. W przypadku korzystania przez użytkownika z tzw. zapytania Point of Interest dane te będą każdorazowo przekazywane do dostawcy usług, któremu BMW zleciło wykonywanie usług Strona 14 z 17

15 oraz będą wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia świadczenia oraz zachowane do chwili prawidłowego przeprowadzenia procesu. Dane zostaną następnie usunięte. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. 4. Concierge (Serwis Informacyjny- SA6AN) Usługa Concierge (Serwis Informacyjny) (SA6AN) jest aktywowana na 36 miesięcy od momentu pierwszej rejestracji pojazdu. Po upływie tego okresu klient może ją odpłatnie przedłużyć korzystając z portalu BMW ConnectedDrive. W celu skorzystania z usługi klient poprzez naciśnięcie przycisku zostanie połączony, przy użyciu wbudowanego urządzenia telefonicznego, z centrum obsługi klientów BMW (BMW Callcenter). Dane identyfikacyjne oraz lokalizacyjne pojazdu, również w ramach aktywnego prowadzenia pojazdu wybraną drogą, będą przekazywane do dostawcy usług, któremu BMW zleciło ich wykonywanie oraz będą wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia świadczenia oraz zachowane aż do prawidłowego przeprowadzenia procesu. Dane zostaną następnie usunięte. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. 5. Real Time Traffic Information (SA6AM) Usługa Real Time Traffic Information ( RTTI SA6AM) aktywowana jest na 36 miesięcy od momentu pierwszej rejestracji. Po upływie tego okresu klient może ją odpłatnie przedłużyć korzystając z portalu BMW ConnectedDrive. Informacje drogowe niezbędne dla świadczenia usługi będą uzyskiwane między innym poprzez tzw. Floating Car Data. Każdy pojazd BMW wyposażony w ConnectedDrive stanowi przy tym mobliny pojazd informacyjny (Floating Car). Indywidualne dane pozycyjne oraz sensorowe każdego takiego pojazdu uzyskane podczas jazdy będą przekazywane całkowicie anonimowo wraz z aktualnymi danym czasowymi do BMW oraz dostawcy usług. 6. Internet (SA6AR) Usługa Internet (SA6AR) aktywowana jest na okres jednego roku od momentu pierwszej rejestracji. Po upływie tego okresu klient może ją odpłatnie przedłużyć korzystając z portalu BMW ConnectedDrive. Strona 15 z 17

16 7. Remote Services (Usługi Zdalne- SA6AP) Warunkiem skorzystania z usługi Remote Services (Usługi Zdalne - SA6AP) jest rejestracja w portalu BMW ConnectedDrive. Po skutecznej rejestracji usługa aktywowana jest na czas nieokreślony. Usługa ta jest świadczona za pomocą operatora BMW z funkcją telefoniczną i pomocna jest w przypadku, gdy klient np. przez nieuwagę zatrzaśnie pojazd. Alternatywnie do zdalnej obsługi klient może użyć swój telefon typu smartphone. Za pomocą aplikacji My BMW Remote App (dostępna dla telefonów iphone w Apple App Store oraz dla systemu operacyjnego Android w Google Play) klient może również odszukać swój pojazd zaparkowany pośród innych, w którym poprzez aplikację włączy światła ostrzegawcze. Wskazana usługa pozwala również na zdalną regulację temperatury w samochodzie. Zgodnie z przewidywaniami usługa ta będzie dostępna nie wcześniej niż w trzecim kwartale 2013 roku. 8. Dostępność Usług Pełna paleta usług dostępna jest wyłącznie na terenie Polski i jedynie dla klientów, których pojazdy dopuszczone są do ruchu w Polsce. Usługa Advanced Emergency Call (Połączenie Alarmowe -SA6AC) dostępna jest w Polsce, Niemczech, Austrii, Włoszech, Andorze, Francji, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Lichtensteinie, Anglii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji oraz Norwegii. TeleServices (SA6AE), Concierge (Serwis Informacyjny -SA6AN), Remote Services (Usługi Zdalne -SA6AP) oraz BMW Online (SA6AK) są zasadniczo dostępne w każdej europejskiej sieci telefonii komórkowej. Przy korzystaniu za granicą zakres oraz cechy usług mogą odbiegać od powyżej przedstawionych zakresów oraz cech a ponadto różnią się w poszczególnych krajach. Usługa RTTI (SA6AM) dostępna jest w Polsce, Niemczech, Austrii, Włoszech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Anglii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Danii, Norwegii oraz w Czechach. Usługa Internet (SA6AR) dostępna jest wyłącznie w Polsce. Wszystkie personalizowane usługi BMW Online oraz wszystkie funkcjonalności ConnectedDrive, z których klient może korzystać wyłącznie za pośrednictwem portalu BMW ConnectedDrive, będą dostępne od momentu jego uruchomienia. Zgodnie z Strona 16 z 17

17 przewidywaniami uruchomienie portalu BMW ConnectedDrive nastąpi we wrześniu 2013 roku. Moment uruchomienia portalu może ulec przesunięciu. 9. Deaktywacja Klient może w każdym czasie deaktywować podstawowe usługi BMW ConnectedDrive, tj. Teleservices oraz Advanced Emergency Call (Połączenie Alarmowe), u dealera BMW, w oddziale BMW lub autoryzowanym warsztacie samochodowym BMW. Z chwilą deaktywacji tych usług deaktywowana zostanie również wbudowana karta SIM. Pozostałe usługi klient może dodatkowo deaktywować (od września 2013) również za pomocą portalu BMW Connected Drive ( My BMW Connected Drive ). Dalsze informacje dotyczące BMW ConnectedDrive oraz Ogólnych Warunków Handlowych oraz Korzystania z ConnectedDrive dostępne są na stronie internetowej Infolinia BMW ConnectedDrive dostępna jest pod numerem tel.: od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 08:00 do 20:00. Stan: Sierpień 2013 Strona 17 z 17

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo