Urząd Miejski w Radomiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miejski w Radomiu"

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Radomiu Źródło: Wygenerowano: Poniedziałek, 18 grudnia 2017, 15:23 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji Nr 194/2006 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 194/2006 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie: systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Radomiu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), oraz 4 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 536/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. zarządzam, co następuje: 1. System kontroli w Urzędzie Miejskim ma na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności poszczególnych

2 komórek organizacyjnych oraz wskazywanie sposobów i środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości Formy organizacyjne systemu kontroli wewnętrznej obejmują: 1. samokontrolę prawidłowości wykonania własnej pracy, do czego zobowiązani są wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy, zgodnie z zakresami czynności to jest uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności, 2) kontrolę funkcjonalną sprawowaną w ramach obowiązku nadzoru przez kierowników wszystkich szczebli, 3) kontrolę instytucjonalną wykonywaną przez wyodrębnione komórki organizacyjne lub stanowiska pracy powołane wyłącznie do wykonywania zadań kontrolnych Poszczególne komórki organizacyjne i stanowiska pracy zobowiązane są do prowadzenia kontroli we wszystkich fazach działalności jednostki w formie kontroli wstępnej, bieżącej i następnej. 2. Kontrola wstępna wykonywana jest głównie w ramach obowiązków samokontroli i kontroli funkcjonalnej: polega ona na kontroli czynności zamierzonych pod względem zgodności z kryteriami sprawności organizacjnej, celowości, gospodarności, rzetelności i legalności. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej osoba kontrolująca:

3 - zwraca bezzwłocznie nieprawidłowe dokumenty właściwym osobom lub komórkom z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany lub uzupełnień, odmawia podpisania dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami i zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego, który w zależności od powagi sprawy podejmuje decyzje o sposobie dalszego postępowania. 3.Kontrola bieżąca - polega na sprawdzaniu czynności i wszelkiego rodzaju operacji w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia czy wykonanie to przebiega prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrolę bieżącą obowiązani są prowadzić w ramach samokontroli wszyscy pracownicy oraz w ramach kontroli funkcjonalnej wszystkie osoby na stanowiskach kierowniczych lub osoby zobowiązane do sprawowania określonych czynności kontrolnych, a także osoby na stanowiskach pracy i komórkach organizacyjnych, którym przypisano niniejszym regulaminem obowiązek kontroli instytucjonalnej. 4. Kontrola następna - dotyczy sprawdzenia dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane. Analiza tych dokumentów pozwala stwierdzić czy dotychczasowa działalność przebiega prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz jakie czynniki i przyczyny miały wpływ na powstanie uchybień i nieprawidłowości. W wyniku działań kontroli następnej kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej podejmuje odpowiednie środki zmierzające do zapobiegania powstania w przyszłości powstawanie podobnych zaniedbań i nieprawidłowości. Kontrolę następną sprawują przede wszystkim ogniwa kontroli instytucjonalnej oraz osoby zobowiązane do nadzoru i kontroli prawidłowości wykonania zadań z tytułu pełnienia funkcji kierowniczych W razie ujawnienia w toku kontroli wewnętrznej czynu mającego cechy przestępstwa osoba kontrolująca obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym Prezydenta oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód tego czynu, w tym również wszelkie dokumenty sfałszowane, fikcyjne itp.

4 2. W każdym przypadku wskazujacym na dokonanie czynu mającego cechy przestępstwa osoba kontrolująca obowiązana jest do: 1. przygotowania i przedłożenia Prezydentowi, przy udziale radcy prawnego, pisma powiadamiającego o tym fakcie właściwy organ powołany do ścigania przestępstw, 2. ustalenia, jakie warunki i okoliczności umożliwiły przestępstwo lub sprzyjały jego popełnieniu, 3. zbadania czy przestępstwo wiąże się z zaniedbaniem obowiązków kontroli przez osoby powołane do wykonywania tych obowiązków, 4. przedstawienia Prezydentowi, na podstawie przeprowadzonych czynności wyjaśniających, wniosku w sprawie przedsięwzięcia środków organizacyjnych w celu zapobieżenia powstawaniu w przyszłości podobnych czynów. 5 Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują: 1. Prezydent, Wiceprezydenci, Sekretarz i Skarbnik Miasta, 2. Dyrektorzy Wydziałów, Biur, Komendant Straży Miejskiej, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 3. Kierownicy Referatów, Zespołów w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległych, 4. Pracownicy Biura Kontroli i Rewizji, 5. Pracownicy Biura Ochrony w zakresie realizowanych przez Biuro zadań, 6. Inni pracownicy zobowiązani w zakresach czynności do dokonywania kontroli wewnętrznej Obowiązki pracowników wymienionych w 5 pkt. 2 i 3 w zakresie kontroli wewnętrznej polegają na sprawdzeniu prawidłowości stosowania przepisów dotyczących prawa materialnego oraz postępowania administracyjnego, a w szczególności: 1) prawidłowości załatwiania spraw, 2) terminowości załatwiania spraw, 3) prawidłowości obiegu akt i dokumentów,

5 4) prawidłowości pobierania opłaty skarbowej, 5) prawidłowego stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej, 6) przestrzegania tajemnicy służbowej, 7) przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, 9) przestrzegania ustawy o ochronie informacji niejawnych. 2. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości pracownicy wymienieni w 5 ust. 1, pkt 2 i 3 zobowiązani są do podejmowania we własnym zakresie stosownych działań usprawniających oraz sygnalizowania zwierzchnikom o sprawach wykraczających poza własne możliwości podjęcia tych kroków, w tym także wnioskowania do zwierzchników w sprawach zastosowania sankcji regulaminowych w stosunku do osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości Postępowanie kontrolne prowadzone przez Biuro Kontroli i Rewizji ma na celu ustalenie stanu faktycznego działalności kontrolowanej jednostki w zakresie określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli i dokonanie oceny tej działalności oraz sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych na podstawie prowadzonych poprzednio kontroli w danym temacie. 2. Biuro Kontroli i Rewizji prowadzi kontrole na podstawie rocznych planów pracy, które przedkłada Prezydentowi Miasta Radomia do zatwierdzenia. Zmiany w planach wymagają zgody Prezydenta Miasta.

6 3. Przy opracowaniu planów pracy Biuro Kontroli i Rewizji winno uwzględniać w szczególności: - wyniki wcześniejszych kontroli, - wyniki kontroli przeprowadzanych przez organa kontroli zewnętrznej, - wpływające do Urzędu Miejskiego w Radomiu skargi i wnioski, - propozycje przedłożone przez Wiceprezydentów, Sekretarza i Skarbnika Miasta Radomia. Propozycje te winny być złożone do Biura Kontroli i Rewizji w terminie do 15 grudnia każdego roku celem objęcia wskazanych komórek organizacyjnych planem kontroli na rok następny. 4. Wnioski o przeprowadzenie kontroli prowadzonych poza planem mogą zgłaszać do Prezydenta: Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta. 8. Do zadań Biura Ochrony w zakresie, o którym mowa w 5 pkt 5 niniejszego Zarzadzenia należy: 1) opracowywanie rocznych i okresowych planów kontroli, 2) prowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie i terminie wynikajacym z planów kontroli, 3) wykorzystywanie ustaleń kontroli do inspirowania działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz przygotowanie zaleceń pokontrolnych. 9.

7 1. Pracownik Biura Kontroli i Rewizji oraz pracownik Biura Ochrony przeprowadza kontrolę na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia Prezydenta określonego w poleceniu służbowym, dotyczącym kontroli, a zawierajacego: - nazwę kontrolowanej komórki, - przedmiotowy zakres kontroli, - przewidywany czas jej trwania. 2. Imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli podpisuje Prezydent Miasta Radomia na wniosek: - Dyrektora Biura Kontroli i Rewizji, - Dyrektora Biura Ochrony- Pelnomocnika Ochrony. 3. Do przeprowadzenia kontroli spraw lub dokumentów stanowiących informację niejawną konieczne jest uprzednie wyrażenie stosownej zgody przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 4. Kontrolujący podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli zakres kontroli dotyczy działalności wykonywanej przez niego, jego małżonka, krewnych, powinowatych do drugiego stopnia. O wyłączeniu z postępowania kontrolnego decyduje Prezydent Miasta Radomia. 5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych kontrolujący zawiadamia kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej lub osobę go zastępującą o rozpoczęciu kontroli, okazując upoważnienie do kontroli. 6. Upoważniony pracownik Biura Kontroli i Rewizji oraz pracownik Biura Ochrony ma prawo: 1) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z kontrolowaną działalnością, 2) zabezpieczania dokumentów i innych materiałów dowodowych,

8 3) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej komórki organizacyjnej, 4) przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu określonych czynności w obecności pracownika kontrolowanej komórki organizacyjnej wyznaczonego przez jej kierownika, 5) żądania od pracowników kontrolowanej komórki organizacyjnej udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień, 6) sporządzania niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli odpisów, kopii lub wyciągów z dokumentów, 7) żądania od kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej sporzadzania zestawień i obliczeń opracowywanych na podstawie dokumentów kontrolowanej komórki organizacyjnej, 8) utrwalania czynności kontrolnych, także za pomocą urządzeń technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku, 7. Dla zapewnienia warunków sprawnego wykonywania czynności kontrolnych kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej obowiązany jest: 1) stworzyć kontrolującemu odpowiednie warunki do przeprowadzenia prac kontrolnych, 2) zapewnić niezwłoczne przedkładanie niezbędnej i kompletnej dokumentacji, 3) zlecić sporządzenie niezbędnych fotokopii dokomuntów, zestawień itp., 4) zapewnić terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników, 5) zlecić sporządzenie niezbędnych fotokopii dokumentów, zestawień itp., 6) likwidować bieżące uchybienia stwierdzone podczas kontroli, jeśli leży to w jego gestii i możliwościach.

9 Kontrola przeprowadzana jest jednoosobowo lub zespołowo. W przypadku powołania zespołu kontrolnego Dyrektor Biura Kontroli i Rewizji wyznacza koordynatora zespołu. 2. Kontrolujący wykonuje czynności kontrolne w oparciu o treść upoważnienia do kontroli oraz dodatkowo w przypadku kontroli gospodarki finansowej w oparciu o ramową tematykę kontroli stanowiąca załącznik do upoważnienia do kontroli. 3. Pracownik wykonujący czynności kontrolne: 1. przeprowadza kontrolę zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego określonym w niniejszym zarzadzeniu, 2. dokonuje w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelnie je dokumentuje, 3. sporządza dokumenty określone w niniejszym Zarządzeniu, a w szczególności notatki służbowe, protokoły kontroli, 4. wykonuje inne zadania w zakresie postępowania kontrolnego zlecone przez przełożonych służbowych, 5. zobowiązany jest niezwłocznie na piśmie poinformować kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej o stwierdzeniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego lub grożącego niepowetowaną szkodą w mieniu w celu zapobieżenia występującemu niebezpieczeństwu lub szkodzie. Kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej ma obowiązek na piśmie poinformować kontrolera o podjętych w sprawie działaniach. O zaistniałej sytuacji kontroler ma też obowiązek niezwłocznie poinformować Dyrektora Biura Kontroli i Rewizji. 4. Z ustnych wyjaśnień kontrolujący sporządza, w razie potrzeby protokół. Wzór protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 5. Odmowa udzielenia wyjaśnień może nastąpić jedynie w przypadku, gdy wyjaśnienia mają dotyczyć faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną dyscyplinarną lub majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnienia, a także jego małżonka albo osobę pozostającą z nim w faktycznym pożyciu, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia bądź osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 6. Pracownik o odmowie udzielenia wyjaśnień informuje pisemnie o tym fakcie kontrolującego, wskazując jednocześnie przyczynę odmowy. 7. Każdy pracownik kontrolowanej komórki organizacyjnej może w związku z kontrolą złożyć z własnej inicjatywy pisemne lub ustne oświadczenie w sprawach związanych z przedmiotem kontroli. W przypadku oświadczenia ustnego kontroler ma obowiązek na tą okoliczność sporządzić notatkę służbową. Oświadczenie składane przez pracowników kontrolowanej jednostki sporządzane są wg wzoru przedstawionego w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarzadzenia. 8. Jeżeli w trakcie kontroli zachodzi potrzeba uzyskania danych z innych Wydziałów Dyrektorzy tych komórek zobowiązani są na żądanie kontrolującego, po uprzednim okazaniu polecenia służbowego

10 o przeprowadzeniu kontroli, do udzielenia mu ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli, a przede wszystkim udostępnienia do wglądu potrzebnych dokumentów. 9. Kontrolujący podlega wyłączeniu z kontroli, jeżeli jej wynik może oddziaływać na interesy, prawa lub obowiązki kontrolującego, jego bliskich lub osób pozostających z kontrolującym w zażyłych stosunkach. O przyczynach powodujących wyłączenie kontrolujący obowiązany jest powiadomić zlecającego kontrolę, który rozstrzyga o wyłączeniu kontrolującego z kontroli. 10. W stosunku do stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, z wyjątkiem domniemania czynów przestępczych, których usuniecie leży w gestii i możliwościach kierownika i pracowników kontrolowanej komórki orgaanizacyjnej kontroler stwarza możliwość wyeliminowania tych uchybień w czasie kontroli. O faktach tych czyni wzmiankę w protokole Ustalenia kontroli opisuje się w protokole, ktory powinien określać fakty stanowiące podstawę do oceny działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej w badanym okresie, także się konkretne nieprawidłowości i uchybienia, ich przyczyny i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne. 2. Protokół kontroli winien zawierać co najmniej: 1. nazwę kontrolowanej komórki organizacyjnej, 2. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 3. imiona i nazwiska osób kontrolujących, ich stanowiska służbowe oraz daty i numery upoważnień do przeprowadzenia kontroli, 4. imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej, 5. określenie zakresu przedmiotowego i rodzaju kontroli oraz okresu objętego kontrolą, 6. szczegółowe ustalenia kontroli z powołaniem się na konkretne dowody oraz załączeniem kserokopii dowodów, które potwierdzają nieprawidłowości opisane w protokole, 1. stwierdzenie w ilu egzemplarzach sporządzono protokół, 2. wykaz załączników stanowiących integralną część protokołu, 3. adnotację o poinformowaniu kierownika kontrolowanej komórki o przysługujących mu uprawnieniach przewidzianych w 12 niniejszego Zarządzenia oraz ewentualnych zastrzeżeniach do treści protokołu. 4. informację o doręczeniu jednego egzemplarza protokołu kierownikowi kontrolowanej komórki organizacyjnej, 3. Protokół przedkłada się kierownikowi kontrolowanej komórki organizacyjnej celem zapoznania się z zawartymi w nim ustaleniami. Protokół winien być podpisany w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania.

11 4. W treści protokołu ewentualne poprawki mogą być naniesione przy jednoczesnym zaparafowaniu przez kontrolującego i kontrolowanego. Sprostowania oczywistych omyłek pisarskich dokonuje kontrolujący. 5. Każdą kartę protokołu parafuje kontrolujący i kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej. 6. Protokół kontroli podpisują osoby kontrolujące i kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej. 7. Protokołom zawierającym informacje niejawne przyznaje się odpowiednie klauzule tajności oraz chroni zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych Jeżeli przed podpisaniem protokołu kontroli kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej zgłasza zastrzeżenia do jego treści kontrolujący dodatkowo bada zasadność tych zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach uzupełnia lub koryguje protokół. 2. Jeżeli kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej odmawia podpisania protokołu, jest obowiązany złożyć pisemne wyjaśnienia przyczyn odmowy. 3. Protokół kontroli, którego podpisania odmówił kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej, podpisuje kontrolujący, odnotowując w protokole fakt odmowy podpisania protokołu oraz dołączając złożone przez odmawiajacego podpisania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. 4. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wszczęcia postępowania pokontrolnego. 5. Kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej ma prawo w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania protokołu z kontroli do: 1. zgłoszenia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia kontroli, 2. złożenia pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokole ustaleń. 6. Nie złożenie pisemnych wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie określonym

12 w ust. 5 uznaje się za akceptację ustaleń i wniosków W zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz kontroli realizacji postanowień Planu Ochrony Urzedu Miejskiego w Radomiu, kontrolujący po zakończeniu czynności kontrolnych przedstawia wyniki kontroli Pełnomocnikowi Ochrony. 2. Na podstawie protokołu kontroli oraz dołączonych do protokołu materiałów jako załączniki jak i złożonych w terminie 7 dni roboczych przez kontrolowaną komórkę organizacyjną udokumentowanych wyjaśnień pracownik przeprowadzający kontrolę przygotowuje projekt zaleceń pokontrolnych. 3. Dyrektor Biura Kontroli i Rewizji przedkłada Prezydentowi celem zatwierdzenia projekt zaleceń pokontrolnych. Zalecenia pokontrolne winny zawierać: ocenę dzialalności kontrolowanej komórki organizacyjnej, informację o uwzględnionych przez kontrolującego wyjaśnieniach złożonych w ramamach uprawnień przewidzianych w 12 ust 5. wnioski i polecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidlowości i uchybień oraz do usprawnienia badanej działalności. Projekt zaleceń pokontrolnych winien być uzgodniony z: Sekretarzem Miasta w zakresie merytorycznym, Skarbnikiem Miasta w zakresie spraw finansowych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 5. W razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień Pełnomocnik Ochrony (w zakresie spraw, o których mowa w 13 ust 1) przedkłada Prezydentowi celem zatwierdzenia zalecenia pokontrolne. Do zaleceń tych dołącza protokół z wyjaśnieniami złożonymi przez kontrolowanego i uwagami do tych wyjaśnień.

13 6. Protokół wraz z zatwierdzonymi przez Prezydenta Miasta zaleceniami pokontrolnymi Dyrektor Biura Kontroli i Rewizji lub Pełnomocnik Ochrony przesyła Wiceprezydentowi resortowemu, Sekretarzowi, Skarbnikowi Miasta - stosownie do tematyki kontroli oraz podległości służbowej kontrolowanej komórki organizacyjnej. 14. Wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do winnych zaniedbań następuje na wniosek Sekretarza Miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami Postępowanie kontrolne może być przeprowadzone bez konieczności sporządzenia protokołu kontroli w przypadku, gdy zachodzi potrzeba: 1. przeprowadzenia szybkiego rozpoznania kontrolnego określonych spraw i przedstawienia informacji, 2) przeprowadzenia kontroli sprawdzającej. 2. Z przeprowadzonego w tym trybie postępowania kontrolnego sporządza się sprawozdanie. Sprawozdanie podpisuje kontrolujący, informując kierownika kontrolowanej komórki o dokonanych ustaleniach. 1. W przypadku, gdy ustalenia kontrolne wskazują na wystąpienie istotnych nieprawidłowości lub uchybień należy zastosować tryb prowadzenia kontroli określony w 11.

14 Działalność kontrolna prowadzona przez poszczegolne wydziały w ramach kontroli wewnetrznej jest ewidencjonowana w Dzienniku przeprowadzonych kontroli - Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 2. Dziennik, o którym mowa w pkt.1 prowadzi Biuro Kontroli i Rewizji. 17. Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczą wszystkich pracowników i muszą być stosowane i przestrzegane w codziennej działalności na każdym stanowisku. 18. Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 61/2003 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Radomiu oraz procedury postępowania w trakcie kontroli zewnętrznej. 19. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 20.

15 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załączniki Nr 194.doc 82 KB Z A R Z Ą D Z E N I E NR 194/2006 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie: systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik do Zarządzenia Nr 194a/ KB Załączniki do Zarządzenia Nr 194/ KB Data publikacji Obowiązuje od Rejestr zmian Autor: Biuro Kontroli i Rewizji, osoba odpowiedzialna Dyrektor Anna Ławida Osoba publikująca: Krystyna Kołodziejska Statystyka strony: 269 wizyt

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego Załącznik do Zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Kłodawy z dnia 17.07.2007r. INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego 1 Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Niniejszy Regulamin określa działania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Łęczycy i podległych jednostkach organizacyjnych. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR SO.170.1.2014 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli dotacji udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

STAROSTA WRZES11;4r..1

STAROSTA WRZES11;4r..1 STAROSTA WRZES11;4r..1 ZARZĄDZENIE NR 7/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego we Wrześni Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli instytucjonalnej

Regulamin kontroli instytucjonalnej Załącznik do Zarządzenia nr 3/2007 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 2 stycznia 2007 r. Regulamin kontroli instytucjonalnej Gmina Osiecznica Osiecznica 2007 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 277/11. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 30 marca 2011 r.

Zarządzenie nr 277/11. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 30 marca 2011 r. Zarządzenie nr 277/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka kontroli w komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r. Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu Miejskiego w Łomży Załącznik do Zarządzenia Nr 62/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15 marca 2013 r. Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice Załącznik do Zarządzenia nr 1195/04 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2004 r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3507/ 2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 lutego 2013 r. REGULAMIN KONTROLI I OCENY realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Miasta Radomia organizacjom pozarządowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/385/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2010 r. 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin kontroli wewnętrznej określa organizację, zasady oraz tryb przeprowadzenia kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej.

ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej. ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej. Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 0151/153/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 10 listopada 2006 r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. 1. Regulamin niniejszy określa zasady, sposób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 26/07 Starosty Raciborskiego z dnia 07.05.2007r. REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu 1 1. W Starostwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach I. Etapy postępowania kontrolnego 1. Przygotowanie do kontroli. 2. Postępowania kontrolne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2012 Wójta Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2012 roku Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1297/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 1297/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 sierpnia 2004 r. : ZARZĄDZENIE NR 1297/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RC.120-42/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie Zasad koordynacji systemu kontroli oraz Regulaminu kontroli Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice Załącznik do Zarządzenia Nr 502/03 Burmistrza Polkowic z dnia 21.11.2003 r. Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice 1. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady, warunki i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania kontroli. w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. podległych Burmistrzowi Miasta.

Zasady przeprowadzania kontroli. w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. podległych Burmistrzowi Miasta. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0152-6/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2007 r. Zasady przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r. ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu Na podstawie art.47 ust.3 w związku z art.44 Ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2005 nr 249. poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa warunki i tryb przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 113 z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Niniejszy regulamin określa: W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1) cele i zadania instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego (Dz. U. z dnia 27 października 2005 r.) Na podstawie art. 34 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej KOMISJA REWIZYJNA w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 738 68 69 e-mail: lozts@pzts.pl www.lozts.republika.pl Uchwała nr 2/KR/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 06

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział I - Przepisy ogólne Instrukcja kontroli w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego. Rozdział I - Przepisy ogólne 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.30.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 4 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Sławkowa.

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Świlcza ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA I. Zadania Komisji 1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świlcza, zwana dalej Komisją, jest stałym organem

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie

Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 02/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie z dnia 17 maja 2012 r. Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Opracował : Zatwierdził : Olesno,

Bardziej szczegółowo

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji ZARZĄDZENIE NR 2 / 2010/ 2011 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 11/2013 z dnia 12 grudnia 2013r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 11/2013 z dnia 12 grudnia 2013r. . REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUCHORZU ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System kontroli wewnętrznej jako integralną część zarządzania i kierowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-10-22 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa dotyczących jego działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zarządczej w podległych i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich

Rozdział 4. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1509) Na podstawie art. 122 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY WÓJT ZASTĘPCA WÓJTA SEKRETARZ GMINY SK SKARBNIK GMINY SG. Referat Finansowy

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY WÓJT ZASTĘPCA WÓJTA SEKRETARZ GMINY SK SKARBNIK GMINY SG. Referat Finansowy Załącznik nr 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY WÓJT W ZASTĘPCA WÓJTA WZ SEKRETARZ GMINY SK SKARBNIK GMINY SG Referat Finansowy F Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych SOO Referat Rolnictwa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 lipca 2003 r. ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONTROLI PRZEPROWADZANYCH PRZEZ ORGANY KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Załącznik do uchwały 26 VI KZPiP z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne II Zasady i tryb przeprowadzania kontroli i dokumentowanie jej ustaleń III Postępowanie pokontrolne IV Postanowienia końcowe

I Postanowienia ogólne II Zasady i tryb przeprowadzania kontroli i dokumentowanie jej ustaleń III Postępowanie pokontrolne IV Postanowienia końcowe REGULAMIN KONTROLI Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców wprowadzony Uchwałą Nr 1/II/2006 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 listopada 2006 r. I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Siedlisko REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO 1. Komisja Rewizyjna zwana dalej komisją, jest organem Rady Gminy powoływanym do przeprowadzenia kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2016 r. Poz. 1645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA NIK. CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika. Listopad 2014 r.

KONTROLA NIK. CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika. Listopad 2014 r. KONTROLA NIK CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika KONSEKWENCJE KONTROLI NIK Wskazanie w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości, ich przyczyny,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie

REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU

INSTRUKCJA KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 947/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.12.2005 roku INSTRUKCJA KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU 1 Ilekroć w Instrukcji jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 26.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3598/2017. Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2017 r.

Zarządzenie nr 3598/2017. Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2017 r. Zarządzenie nr 3598/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka. Na podstawie 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 02/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r.

Zarządzenie nr 02/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r. Zarządzenie nr 02/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie: sposobu przeprowadzania kontroli w szkołach i placówkach nadzorowanych przez. Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 33 i 34 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie R E G U L A M I N K O M I S J I R E W I Z Y J N E J Uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 25 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509 Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 2 im.jana Kochanowskiego w Lublinie Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI sprawowanej w ramach Nadzoru Pedagogicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legnicy

REGULAMIN KONTROLI sprawowanej w ramach Nadzoru Pedagogicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legnicy REGULAMIN KONTROLI sprawowanej w ramach Nadzoru Pedagogicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legnicy Podstawa prawna: J) Rozporządzenie MENz dnia 7października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/308/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE. z dnia 12 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/308/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE. z dnia 12 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 grudnia 2017 r. Poz. 12364 UCHWAŁA NR XLII/308/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie ul. Bobrowiecka 1 00-728 Warszawa 1 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą Załącznik nr 6 Do Statutu Gminy Nowe Miasto Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ Załącznik Nr 6 do Statutu Gminy Uchwała Nr X/68/03 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 17.09.2003r. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. l Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5526 Poz. 541 541 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU

INSTRUKCJA KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 489/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.06.2006 roku INSTRUKCJA KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU 1 Ilekroć w Instrukcji jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Objaśnienia

Rozdział I Objaśnienia Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. Regulamin kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, jednostkach organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE OGRODOWE NASZA KRĘPA"

STOWARZYSZENIE OGRODOWE NASZA KRĘPA Załącznik nr 19 regulaminu ROD Krępa-Rosa STOWARZYSZENIE OGRODOWE NASZA KRĘPA" REGULAMIN Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego Nasza Krępa 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 3 II. Zasady i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONYWANIA KONTROLI FINANSOWEJ

INSTRUKCJA WYKONYWANIA KONTROLI FINANSOWEJ INSTRUKCJA WYKONYWANIA KONTROLI FINANSOWEJ w URZĘDZIE GMINY LIMANOWA I. Przedmiot i cel kontroli 1. Do głównych zadań realizowanych przez kontrolę finansową naleŝy: prowadzenie wewnętrznej kontroli w komórkach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1331 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r.

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 6 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 13 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Żninie. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/358/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 11 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/358/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 11 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 grudnia 2017 r. Poz. 12106 UCHWAŁA NR XXVIII/358/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10

K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10 K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego, zwana w dalszej części Kartą, określa:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie: Regulaminu kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 22 w Rybniku. Działając na podstawie: - Art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477 rozporządzenie MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 49 poz. 489 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Dz.U Nr 49 poz. 489 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 49 poz. 489 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ

Bardziej szczegółowo

Schemat struktury organizacyjnej Miasta Limanowa

Schemat struktury organizacyjnej Miasta Limanowa Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Organizacyjnego Schemat struktury organizacyjnej Miasta Limanowa Rada Miasta Jednostki Pomocnicze Osiedla Burmistrz Urząd Miasta Placówki oświatowe i opiekuńczo - wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią REGULAMIN Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 15 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz. 2166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UPOWAŻNIONYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

REGULAMIN INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UPOWAŻNIONYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik do zarządzenia Nr 73/AKW/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 lutego 2015 r. REGULAMIN INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UPOWAŻNIONYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 7

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 29 Nr 11 z dnia 2 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ

KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. ROZDZIAŁ I Organizacja komisji rewizyjnej

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. ROZDZIAŁ I Organizacja komisji rewizyjnej REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM ROZDZIAŁ I Organizacja komisji rewizyjnej 1 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Z-cy przewodniczącego, oraz pozostałych

Bardziej szczegółowo