Regulamin serwisu Douglas.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu Douglas.pl"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu Douglas.pl Wersja z dnia Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść 1. Niniejszy regulamin normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu Douglas.pl (zwanego dalej Serwisem ). 2. Douglas (jak zdefiniowano poniżej) może w każdym czasie zmienić niniejszy regulamin przez udostępnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia starego regulaminu nowym, chyba że nowy regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Douglas zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem Regulamin przez okres miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary regulamin. 3. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią załączniki 1 i 2, do których odsyłają postanowienia 2 ust. 5 i 2 ust. 6 regulaminu. 4. Niniejszy regulamin wraz z wymienionymi w ust. 3 załącznikami może zostać ściągnięty jako plik PDF, zapisany i wydrukowany.* 2 Informacje obligatoryjne 1. Serwis prowadzony jest przez spółkę Parfuemerie Douglas GmbH z siedzibą w Hagen, Niemcy, adres: Kabelerstrasse 4, Dział Internetowy, Hagen, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Hagen pod numerem HRB 2626, o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 euro (zwaną dalej Douglas ). 2. Polski numer identyfikacji podatkowej (NIP) spółki Douglas to Ze spółką Douglas można się skontaktować pod adresem wskazanym w ust. 1, pod numerem faksu , pod numerem telefonu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00) oraz pod adresem Jednakże w wypadkach wskazanych w 4 ust. 2 i 7 ust. 3 obowiązuje adres podany w tych postanowieniach regulaminu. 4. Serwis służy informowaniu o spółce Douglas i o produktach oferowanych przez tę spółkę, przede wszystkim o kosmetykach, rejestrowaniu użytkowników oraz zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży dotyczących tych produktów. 5. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie użytkownika muszą być spełnione pewne wymagania techniczne; wymaganie te, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez Douglas do systemu informatycznego użytkownika, zawarte są w załączniku Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w załączniku Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisu treści bezprawnych. 8. Reklamacje należy składać pisemnie, faksem, telefonicznie lub em na adres, numer faksu, numer telefonu lub adres wskazane w ust. 3. Nie dotyczy to reklamacji dotyczących wykonania umów sprzedaży, do których stosuje się wyłącznie postanowienia 7.

2 3 Zawarcie umowy 1. Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, tylko zaproszenie do składania ofert. 2. Przez złożenie zamówienia użytkownik składa spółce Douglas wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Szczegóły dotyczące czynności technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy oraz dotyczące metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych są dostępne tutaj. Umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim. 3. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli spółka Douglas niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres wskazany przez użytkownika. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez spółkę Douglas. 4. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez użytkownika. Jeżeli spółka Douglas nie wyśle w tym terminie na adres wskazany przez użytkownika potwierdzenia wysłania produktu, to oferta wygasa; w przeciwnym razie umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty. 5. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy, jest przechowywana przez spółką Douglas i przesyłana użytkownikowi em w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3, oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez spółkę Douglas. W pozostałym zakresie spółka Douglas może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła. 7. Jeżeli użytkownik się zarejestrował, to nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. W razie przekazania hasła użytkownik odpowiada także za zamówienia złożone przez osoby trzecie. Użytkownik odpowiada za wszystkie zamówienia złożone za pomocą hasła i za wszystkie wynikające z nich zobowiązania. Użytkownik gwarantuje niniejszym spółce Douglas, że jego zwykłe miejsce pobytu znajduje się w Polsce. 4 Prawo odstąpienia 1. Jeżeli kupujący jest konsumentem w rozumieniu art kodeksu cywilnego, to na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ust W przeciwnym razie ustępów tych nie stosuje się. 2. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania produktu. Formularz zwrotu jest załączony do każdego zamówienia. Kupujący nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenia oświadczenia pisemnie, faksem lub em, które należy przesłać na adres: Parfuemerie Douglas, Nordring 2, Ennigerloh, Niemcy, lub na wskazane w 2 ust. 3 numer faksu lub adres . Odstąpienie może też nastąpić w ten sposób, że kupujący prześle produkt na adres: Parfuemerie Douglas, Nordring 2, Ennigerloh, Niemcy, powołując się na swoje prawo odstąpienia lub nie podając przyczyn. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia względnie produktu przed jego upływem. Jeżeli kupujący zapłacił kartą kredytową, to zwrot pieniędzy nastąpi na rachunek jego karty. Jeżeli zapłacił przelewem, to zwrot nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu. W celu uniknięcia trudności przy dokonywaniu zwrotu kupujący winien, wykonując prawo odstąpienia, dodatkowo podać numer rachunku bankowego, którym posłużył się przy składaniu zamówienia (w szczególności przez wpisanie tego numeru w odpowiednie pole formularza zwrotu).

3 3. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia kupującego oraz spółki Douglas podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszty przesłania produktu do kupującego są zwracane przez spółkę Douglas; koszty przesłania produktu przez kupującego z powrotem do spółki Douglas ponosi natomiast kupujący. Przesłanie produktu przez kupującego z powrotem do spółki Douglas za pobraniem nie będzie akceptowane i nie stanowi skutecznego wykonania prawa odstąpienia w rozumieniu ust. 2 zdanie czwarte. 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje kupującemu w następujących wypadkach: (a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, (b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, (c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, (d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, (f) dostarczania prasy, (g) usług w zakresie gier hazardowych. 5 Dostawa 1. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy i adres odbiorcy rachunku jest na terenie Polski. 2. Przy zamówieniach o wartości co najmniej 230,00 zł dostawa jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa, to Douglas nalicza koszty przesyłki w wysokości 13,50 zł, przy czym kwota 13,50 zł stanowi koszt jednej przesyłki bez względu na ilość zamówionych produktów znajdujących się w przesyłce. 3. Dostawa następuje za pomocą firmy kurierskiej. Termin dostawy wynosi 3-4 dni robocze od dnia zawarcia umowy (zgodnie z 3 ust. 4 umowa jest zawarta z chwilą, w której Douglas potwierdzi użytkownikowi wysłanie produktu). Dostawa następuje na adres wskazany przez użytkownika; uprawnienie osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie jest badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny, lub ze względu na to, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta, to odpowiedzialność za to ponosi użytkownik. 4. Douglas jest uprawniony do dostaw częściowych, jeżeli racjonalnie biorąc, przy uwzględnieniu interesów użytkownika oraz spółki Douglas, winno to być do przyjęcia dla użytkownika. Dodatkowe, związane z dostawami częściowymi koszty przesyłki obciążają spółkę Douglas. Dokonywanie dostaw częściowych następuje na ryzyko spółki Douglas. Z chwilą dostarczenia dostawy częściowej ryzyko przypadkowej utraty dostarczonych produktów przechodzi na użytkownika. Jeżeli Douglas jest w zwłoce z niewykonanymi dostawami częściowymi lub dostawy takie są niemożliwe, to użytkownik może odstąpić od całej umowy lub żądać odszkodowania za niewykonanie całej umowy, o ile dostawa częściowa nie ma dla niego wartości. 6 Formy płatności, wymagalność, odsetki za opóźnienie i zastrzeżenie prawa własności

4 1. Roszczenie spółki Douglas o zapłatę ceny sprzedaży i kosztów przesyłki staje się wymagalne z chwilą dostarczenia produktów. W razie opóźnienia w płatności ceny sprzedaży lub kosztów przesyłki spółce Douglas należą się odsetki ustawowe. 2. Użytkownik może zapłacić karta kredytową (Mastercard lub VISA), przelewem lub za pośrednictwem systemu PayPal. 3. Przy płatności kartą kredytową użytkownik winien przy składaniu zamówienia podać następujące dane karty: numer karty, data ważności, imię, nazwisko i kod autoryzacyjny, jak również autoryzować kartę. Spółka Douglas rezerwuje wówczas należną kwotę. Rachunek karty nie jest w sposób definitywny obciążany tą kwotą do chwili wysłania produktu. Spółka Douglas zobowiązuje się nie ściągać tej kwoty przed chwilą wysłania produktu. 4. Przy płatności przelewem użytkownik ponosi koszty przelewu. Jeżeli rachunek spółki Douglas nie zostanie uznany należną kwotą w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, tj. od dnia złożenia zamówienia, to spółka Douglas zasadniczo nie przyjmie tej oferty (a zamówienie zostanie anulowane). 5. Płatność za pośrednictewm systemu PayPal jest dokonywana na platformie PayPal. Po wybraniu PayPal jalo formę płatności użytkownik będzie przekierowany do strony PayPal. Bezpośrednio po dokonaniu płatności użytkownik zostanie z powrotem przekierowani na stronę douglas.pl. 6. Dostarczony produkt pozostaje własnością spółki Douglas do chwili całkowitej zapłaty. 7 Reklamacje 1. Jeżeli kupujący nie jest osobą fizyczną, która nabywa produkty w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, to do umowy sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. 2. W przeciwnym razie do umowy sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności produktu (towaru) z umową mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, to kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że spółka Douglas ma również obowiązek zwrotu poniesionych przez kupującego kosztów. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w zdaniu trzecim, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli spółka Douglas nie zdołała uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, to kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, jeżeli niezgodność z umową jest nieistotna. Kupujący traci wymienione w niniejszym ustępie uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu (towaru) z umową nie zawiadomi o tym spółki Douglas. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 3. Reklamacje w tym w szczególności roszczenia o naprawę albo wymianę zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, o której mowa w ustępie 2, o ile istnieją, a ustawa ta ma zastosowanie należy składać w formie pisemnej pod adresem: Parfuemerie Douglas, Nordring 2, Ennigerloh, Niemcy. Do reklamacji należy załączyć formularz zwrotu i opisać w nim wadę względnie niezgodność z umową. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją; nie dotyczy to wypadków, w których jest to zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Przesłanie produktu przez kupującego z powrotem do spółki Douglas za pobraniem nie będzie akceptowane, co pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnego roszczenia kupującego o zwrot kosztów zgodnie z ust. 2 zdanie czwarte. Jeżeli

5 kupujący zapłacił kartą kredytową, to ewentualne kwoty należne mu od spółki Douglas zostaną zapłacone na rachunek jego karty. Jeżeli zapłacił przelewem, to zapłata nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu. W celu uniknięcia trudności przy dokonywaniu zapłaty, kupujący powinien w reklamacji dodatkowo podać numer rachunku bankowego, którym posłużył się przez składaniu zamówienia (w szczególności przez wpisanie tego numeru w odpowiednie pole formularza zwrotu). 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Douglas nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami ani za skutki niezastosowanie się do tych wskazówek. 9 Postanowienia pozostałe 1. Do spraw uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się prawo polskie z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 2. Odmiennie niż to przewiduje ust. 1, w sprawach ochrony danych osobowych stosuje się prawo niemieckie. Załącznik 1 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez spółkę Douglas do systemu informatycznego użytkownika Rozdzielczość ekranu Ustawienia monitora są decydujące dla komfortu zakupów w sklepie online. Dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecamy rozdzielczość 1024x768 piksela lub wyższą oraz głębię barw 32-bit. Dzięki temu najważniejsze elementy boczne będą się znajdować w polu widzenia, teksty będą wyraźne a kolory optymalne. Jeśli obraz sklepu online nie jest zadawalający, należy skontrolować ustawienia ekranu. Przeglądarka W celu przejścia do strony potrzebna jest przeglądarka internetowa. Przeglądarki są stale doskonalone a wraz z nimi strony internetowe. Należy zwrócić uwagę na to, aby od czasu do czasu aktualizować przeglądarkę. Zalecamy Microsoft Internet Explorer od wersji 7 lub Mozilla Firefox od wersji 2, w celu optymalnego skorzystania z funkcji Douglas.pl.

6 Cookies Tzw. cookies umożliwiają komfortowe zakupy online. Dlatego zdecydowaliśmy o korzystaniu z cookies jako bazy zakupów online. Cookies zapamiętują np. koszyk z produktami lub informacje o logowaniu, które nie ulegają zniszczeniu w momencie przejście na inną stronę internetową. Oczywiście można samemu zdecydować o wykorzystaniu cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Można korzystać z cookies zawsze lub podczas jednej wizyty (sesji), odrzucić je lub korzystać z nich po potwierdzeniu. Douglas korzysta zarówno z cookies, które są aktywne tylko podczas wizyty online jak również cookies aktywne stale. Zapewniamy: żadne z zastosowanych cookies nie może wyrządzić szkód komputerowi! Dlatego zalecamy włączenie funkcji cookies przynajmniej podczas wizyty na stronie Douglas.pl. Javascript Zakupów można dokonać również bez problemów po dezaktywacji skryptów java w przeglądarce. Zalecamy jednak akceptację skryptu java, ponieważ jest on podstawą do korzystania z atrakcyjnych funkcji dodatkowych. Ponadto javascript umożliwia optymalne i przyjazne dla użytkownika korzystanie ze sklepu online. Flash Lubisz odrobinę rozrywki przy zakupach? Prezentacje marek na stronie startowej oraz wszystko o naszych markach to tylko niektóre atrakcje prezentowane w wersji animowanej na naszych stronach. W celu obejrzenia animacji potrzebny jest Adobe Flash Player, którego można bezpłatnie pobrać w internecie. Jeśli nie jest on zainstalowany, wskazujemy na miejsce, z którego można go pobrać. Istnieje możliwość bezpośredniego pobrania i zainstalowania Flash Player. Bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu SSL Twoje zamówienia i dane osobowe jak nazwisko, adres lub dane karty kredytowej są zabezpieczone nowoczesnymi systemami. Przenoszenie danych odbywa się w sposób zakodowany, nieczytelny dla osób trzecich, z zastosowaniem Secure Socket Layers (SSL) firmy VeriSign, standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe. Status zabezpieczeń rozpoznasz z zasady po małej kłódce na dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki. Douglas podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Można nam w tym pomóc, nie przekazując nigdy swojego hasła i wybierając zakodowane przenoszenie danych (SSL), zawsze tam, gdzie to proponujemy (np. podczas składania zamówienia). Jeśli dzielisz komputer z innymi osobami, zwróć uwagę na to, aby po każdej sesji wylogować się. W ten sposób razem osiągniemy cel, aby Twoje zakupy internetowe będą naprawdę bezpieczne. Załącznik 2 Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych Przechowujemy dane potrzebne przy prowadzeniu naszej działalności. Oczywiście traktujemy wszelkie dane osobowe jako poufne. Twoje dane osobowe przekazujemy tylko

7 przedsiębiorcom, którzy przetwarzają dane lub wykonują wysyłkę na zlecenie spółki DOUGLAS. Przetwarzamy Twoje dane adresowe oraz dane dotyczące Twojego zamówienia we własnych celach marketingowych. Nie przekazujemy tych danych w celach reklamowych osobom trzecim. Naturalnie w każdej chwili możesz odwołać zgodę na używanie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, wysyłając zwykłego a na adres lub korzystając z naszego formularza kontaktowego. Po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu zgody nie będziemy już używać, przetwarzać ani przekazywać objętych nim danych do innych celów niż wykonanie Twojego zamówienia. Zgodnie z 9 ust. 2 do spraw ochrony danych osobowych stosuje się prawo niemieckie. Jeżeli masz pytania dotyczące naszych standardów ochrony danych osobowych, szukasz informacji lub chcesz wycofać dane, proszę wysłać wiadomość drogą internetową do Parfuemerie Douglas GmbH używając formularza do kontaktu, ewentualnie proszę wysyłać list na adres: Parfuemerie Douglas GmbH, Dział internetowy, Kabeler Str.4, Hagen (Niemcy) W przypadku jakichkolwiek pytań proszę zwrócić się do naszej obsługi klienta pod numerem telefonu (0) Jesteśmy osiągalni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo