OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) 1. Wymagania dla systemu balansowania ruchu. 1.1 Informacja o modelu, wersji i producencie oferowanych produktów. Uwaga Wykonawca podaje wymagane informacje w tabeli poniżej: Produkty (sprzęt i/lub oprogramowanie) - zamówienie podstawowe Nazwa/y produktu/ów (podać nazwy, modele, numery wersji) Produkty (sprzęt i/lub oprogramowanie) - zamówienie opcjonalne Nazwa produktu/ów (podać nazwę, model, numer wersji) Ilość Wymagania techniczne i funkcjonalne Lp Opis / Minimalny wymagany parametr Poziom wymagalności Architektura Jednorodne środowisko oparte o urządzenia sprzętowe (wszystko w jednym urządzeniu) Zarządzanie za pośrednictwem graficznego interfejsu dostępnego przez WWW przy użyciu szyfrowanej transmisji za pomocą SSL (HTTPS) dostępnego dla wielu użytkowników jednocześnie Dla proponowanych urządzeń Zamawiający wymaga, by oferowane modele były z rozwijanej przez Producenta linii produktowej. Ze względu na plany rozwoju usług LB Zamawiający wymaga, by możliwa była w ciągu minimum dwóch lat rozbudowa dostarczanego środowiska LB o kolejne urządzenia z tej samej linii produktowej (czyli o takie same urządzenia lub o urządzenia będące następcami proponowanych urządzeń) Wszystkie elementy urządzenia (np.: raportowanie, narzędzia do przeglądania i zarządzania danymi, rolami, konfiguracją) dostępne dla użytkownika w postaci stron WWW Dostęp dla użytkownika za pomocą powszechnie używanych / popularnych przeglądarek, dostępnych przynajmniej na platformach Microsoft Windows Sprzęt Fabrycznie nowy, aktualnie obecny w linii produktowej producenta, nie starszy niż rok Z autoryzowanego kanału sprzedażowego producenta Obudowa przystosowana do montażu w szafie rack 19, wysokość urządzenia maksimum 2 U Możliwość monitorowania parametrów pracy: pamięć, dyski twarde i 1

2 procesor W dostarczonym urządzeniu muszą być dostępne co najmniej 4 dedykowane interfejsy Gigabit Ethernet Minimum 2 zasilacze. Zasilanie prądem przemiennym 230V, pobór mocy nie większy niż 500W Liczba urządzeń fizycznych w zamówieniu podstawowym = 2 sztuki W przypadku skorzystania z Opcji, sprzęt i /lub oprogramowanie musi być w tym samym modelu i wersji, co Produkty z zamówienia podstawowego. Funkcjonalność Dedykowane urządzenie umożliwiające realizację rozdziału ruchu w oparciu o informację z warstw 4-7 modelu ISO/OSI Urządzenie musi mieć możliwość pracy w architekturze wysokiej dostępności w postaci klastra failover (active/passive) Obsługa inteligentnego równoważenia ruchu dla farm serwerów HTTP, RDP, CITRIX, Microsoft Exchange Server Przepustowość minimum 1 Gbps z możliwością rozszerzenia do minimum 2 Gbps bez konieczności rozbudowy sprzętu Obsługa minimum jednoczesnych połączeń TCP Obsługa minimum połączeń na sekundę w warstwie Obsługa minimum 200 wirtualnych serwerów Obsługa minimum 100 sieci VLAN Wsparcie 802.1q VLAN Wsparcie 802.3AD link aggregation (LACP) Monitorowanie zdrowia serwerów ICMP Echo (port 7/TCP) Zapytanie MS SQL LDAP http https ftp smb (cifs) pop3 imap smtp Skryptowy Możliwość monitorowania stanu serwerów i na tej podstawie dokonywania decyzji o przełączeniu połączenia do konkretnego serwera w oparciu o: Obciążenie serwerów Ilość połączeń Czas odpowiedzi Algorytm round-robin Ważona Mechanizmy zapewnienia dowiązania sesji (session persistence) w oparciu o: Cookie Adresy IP Nagłówki http ID sesji SSL Adres przeznaczenia Microsoft Terminal Services (RDP) login name Za pomocą języka skryptowego Zintegrowana funkcjonalność akceleracji sesji SSL Przepustowość dla ruchu SSL minimum 1 Gbps Obsługa minimum 1000 SSL TPS (transactions per second) SSL v3.0, TLS v Obsługa protokołów HTTPS, Secure IMAP, LDAPS, NNTPS 2

3 Inne wymagania Możliwość tworzenia reguł kierowania i filtrowania ruchu, w oparciu o dowolny parametr nagłówka i pakietu IP (warstwy od 4 do 7 OSI) Możliwość modyfikacji zapytania do i odpowiedzi od serwera w warstwie od 4 do 7 OSI, przynajmniej dla protokołu HTTP Możliwość wyświetlania strony zastępczej dla wirtualnego serwera, w razie awarii/prac na wszystkich serwerach, do których jest równoważony ruch, z samego urządzenia (bez wykorzystywania zewnętrznych zasobów) Mechanizmy ograniczania (rate limit) ruchu do poszczególnych serwerów (wirtualnych i rzeczywistych) Obsługa kompresji danych (gzip) Obsługa funkcjonalności cache dla http (min. 1GB pamięci RAM dla funkcji cache), Obsługa list kontroli dostępu (ACL) Obsługa mechanizmów translacji adresów i portów (NAT/PAT) Zarządzanie GUI Zarządzanie SSH Alarmy SNMP i Syslog Tworzenie raportów w czasie rzeczywistym lub na podstawie danych historycznych, bez utraty szczegółowości Możliwość eksportowania wszystkich raportów minimum w następujących formatach: CSV, PDF, HTML Szyfrowanie danych uwierzytelniających podczas transmisji Obsługa kont użytkowników, z możliwością selektywnej kontroli uprawnień, z dokładnością obejmującą przynajmniej następujące poziomy bezpieczeństwa: Poziom 1 Uprawniający do: - konfiguracji sprzętu do użytkowania - monitorowania statusu i wykorzystania rozwiązania - tworzenia kont użytkowników - określania globalnych ustawień kont użytkowników - zarządzania kontami użytkowników z ustawianiem haseł do ich kont - przeglądania rejestrów aktywności użytkowników - tworzenia kopii zapasowych. Użytkownicy tego poziomu posiadają dostęp do pełnej funkcjonalności. Poziom 2 Uprawniający do: - korzystania ze stron służących do przeglądania i poszukiwania nowych zdarzeń lub nietypowej aktywności - tworzenia zapytań w celu uzyskania raportów - przeglądania wszystkich stron graficznego interfejsu użytkownika na najwyższym poziomie z uprawnieniami wyłącznie do zmiany ustawień wyświetlania i bez możliwości zmiany ustawień operacyjnych ani sieciowych. Użytkownicy tego poziomu mają dostęp wyłącznie do ustawień interfejsu i hasła Poziom 3 Uprawniający do: - logowania i przeglądania widoków dostępnych na stronie służącej do przeglądania, której nie mogą opuścić, z wyjątkiem przejścia do strony ustawień interfejsu użytkownika i hasła. Użytkownicy tego poziomu mogą użyć swojej nazwy i hasła do zalogowania w celu obejrzenia raportu z informacjami o zdarzeniu, którego adres otrzymali z systemu lub pocztą elektroniczną. Nie mogą podejmować żadnych działań w stosunku do zdarzenia System zarządzający urządzeniami umożliwia monitorowanie liczników wydajnościowych; Wykonawca określi kluczowe mierniki wydajnościowe dla Systemu oraz określi wartości progowe dla tych liczników, dzięki którym możliwe będzie proaktywne monitorowanie Systemu, w 3

4 szczególności określone zostaną przez Wykonawcę dopuszczalne wartości wskaźników wydajnościowych wszystkich składników Systemu w warunkach normalnych oraz ich wartości progowe, których przekroczenie będzie uznawane za sytuację alarmową i sytuację krytyczną, System zarządzający umożliwia weryfikację dostępności serwisów biznesowych w kontekście użytkownika końcowego; dostarczone rozwiązanie powinno w sposób jednoznaczny umożliwić weryfikację poziomu dostępności i jakości usług całego Systemu, w sposób analogiczny do działań użytkownika tego Systemu; weryfikacja taka może być zrealizowana w postaci wydzielonej usługi, lub użytkownika i scenariusza weryfikacji, lub innego równoważnego rozwiązania, System musi posiadać możliwość zintegrowania z systemami monitoringu posiadanymi przez Zamawiającego tj. Nagios i/lub MS SCOM 2012 przynajmniej w postaci interfejsu programistycznego (API i/lub Web Service) po stronie Systemu, dającego możliwość pobrania danych wydajnościowych; w ramach wdrożenia zostanie ustalony mechanizm i format wymiany komunikatów oraz danych wydajnościowych z systemem monitoringu istniejącym u Zamawiającego, Istnieje możliwość tworzenia raportów wydajnościowych pochodzących z kluczowych mierników wydajnościowych oraz raportów pokazujących dostępność Systemu w określonym, jako parametr zakresie czasowym 1.3 Wymagania odnośnie instalacji, wdrożenia i dokumentacji Lp Opis / Minimalny wymagany parametr Poziom wymagalności Przygotowanie harmonogramu prac i zakresu działań oraz listy szczegółowych zadań w uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonanie analizy i inwentaryzacji wybranych składowych infrastruktury IT Zamawiającego, niezbędnych do opracowania i wdrożenia rozwiązania techniczno-organizacyjnego wdrażającego funkcjonalność opisaną w punkcie 1.2 w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym dla usług wymienionych w punkcie Inwentaryzacja aktualnej konfiguracji usług wymienionych w punkcie 1.6 pod kątem opracowania projektu technicznego Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji projektu technicznego: Projekt zmodyfikowanej struktury logicznej Projekt zmodyfikowanej struktury fizycznej Projekt polityki bezpieczeństwa dla urządzeń LB i usług równoważenia obciążeń Projekt spójnej polityki zarządzania konfiguracją dla urządzeń LB i usług równoważenia obciążeń; Dostarczenie urządzeń do lokalizacji Zamawiającego Informacyjnie: jedno urządzenie dostarczone zostanie do lokalizacji Warszawa, Jerozolimskie 7, jedno urządzenie dostarczone zostanie do lokalizacji zapasowej Zamawiającego znajdującej się na terenie Warszawy Montaż urządzeń w szafach rack owych Zamawiającego wraz z zapewnieniem okablowania do połączenia z infrastrukturą Zamawiającego Informacyjnie: Zamawiający dysponuje miejscem w standardowych szafach rack, w przypadku niezgodności zestawów montażowych urządzeń ze standardem szafy rack Zamawiającego, za zapewnienie odpowiednich zestawów montażowych lub dopasowanie fabrycznego zestawu urządzeń do standardu szafy rack Zamawiającego odpowiada Oferent Przygotowanie planu i logistyki działań związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej i wdrożeniem docelowej infrastruktury Przygotowanie planu działań i planu testów dla środowiska aplikacyjnego mających na celu weryfikację kompatybilności oraz dostosowanie środowiska aplikacyjnego do pracy z docelową infrastrukturą Wykonanie prac w infrastrukturze Zamawiającego przygotowujących do migracji do docelowej konfiguracji usług dystrybucji i równoważenia 4

5 wewnętrznego ruchu sieciowego Wsparcie dla Zamawiającego w przeprowadzeniu rekonfiguracji aplikacji lub środowiska aplikacji dla potrzeb współpracy z docelową infrastrukturą opartą o urządzenia typu Load Balancer Inicjalizacja i konfiguracja urządzeń i systemu, zgodnie z zapotrzebowaniem Banku dla usług wymienionych w punkcie 1.7 w celu uzyskania infrastruktury zgodnej z projektem technicznym oraz zapotrzebowaniem Zamawiającego Wykonanie testowego podłączenia usług wymienionych w punkcie Przygotowanie i wykonanie testów poprawności działania usług dla środowiska testowego Przygotowanie i przetestowanie procedur wycofania zmian konfiguracji dla usług wymienionych w punkcie Przygotowanie i przeprowadzenie testów przełączenia i odtwarzania usług po awarii jednego z ośrodków/urządzeń dla środowiska testowego Przeprowadzenie podłączenia wskazanych przez Zamawiającego (wymienionych w punkcie 1.7) serwerów dostępowych do usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego Zamawiający wymaga, by procesy migracji i wprowadzanych zmian miały opracowane, zabezpieczone i przetestowane procedury wycofania zmian Konfiguracja monitorowania usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego dla środowiska zainstalowanego w ramach niniejszego przedsięwzięcia, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i najlepszymi praktykami Producenta. W szczególności dla alertów, o statusie krytycznym lub wysokim zostanie wykonany: przegląd alertów oraz przygotowanie procedur ich obsługi (opracowanie progów, przypisanie priorytetu klasyfikacja zdarzenia, opracowanie procedury działania, przekazanie zdarzeń sklasyfikowanych jako krytyczne do systemu Nagios). Informacyjnie Zamawiający posiada infrastrukturę monitorowania opartą o system Nagios oraz SCOM 2012 SP Identyfikacja wszystkich komunikatów typu błąd i ostrzeżenie w systemie monitorującym dla środowiska usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego. Diagnoza przyczyn komunikatów, wykonanie zmian w zbudowanym środowisku usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego lub w systemie monitorującym - zgodnie z wynikami diagnozy Wykonanie testów odtwarzania wybranych elementów usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego zgodnie z procedurami opracowanymi w niniejszym projekcie do obsługi sytuacji awaryjnej Wykonanie prac optymalizacyjnych środowiska usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego na podstawie osiąganych parametrów wydajnościowych i innych wskaźników, zapisanych w systemie monitorującym Zamawiającego Opracowanie i wprowadzenie polityk bezpieczeństwa dla usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego Wymagania dotyczące dokumentacji Musi być sporządzona w języku polskim Musi być wykonana w formie elektronicznej, edytowalnej Dostarczona dokumentacja techniczna i procedury muszą być dostosowane do środowiska Zamawiającego, tzn. muszą zawierać nazwy, adresy i parametry środowiska Zamawiającego Dostarczona dokumentacja musi zawierać m.in.: niezbędną listę uprawnień do realizacji poszczególnych czynności, komendy wraz z parametrami uwzględniające parametryzację środowiska Zamawiającego, oczekiwane rezultaty wydawanych komend, opis najczęstszych błędów zwracanych przez wykorzystywane komendy, opis wyniku prawidłowego. Informacyjnie: procedury będą realizowane przez administratorów środowiska usług terminalowych. 5

6 Dostarczona dokumentacja dla instalacji i konfiguracji środowiska musi obejmować wszystkie elementy wdrożone i zainstalowane w ramach budowy środowiska Zamawiającego. Oczekiwany poziom szczegółowości musi umożliwić odtworzenie środowiska przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji Opracowanie i dostarczenie zaleceń eksploatacyjnych dla środowiska i usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego Zamawiającego w oparciu o dobre praktyki Producenta z uwzględnieniem parametryzacji środowiska Zamawiającego Dokumentacja techniczna powykonawcza z prac instalacyjnych dla środowisk dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego Zamawiającego Opracowanie i dostarczenie szczegółowych, technicznych procedur przełączania usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego między ośrodkami CPD (podstawowy) i RCPD (zapasowy) w przypadku awarii jednego ośrodka Opracowanie i dostarczenie szczegółowych, technicznych procedur odtworzenia środowiska usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego po katastrofie dla CPD i RCPD Opis konfiguracji i zastosowanej parametryzacji monitorowania środowiska usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego Zamawiającego wraz z objaśnieniem i uzasadnieniem progowych wartości Opis administratorskich proaktywnych czynności cyklicznych wykonywanych w środowisku usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego Zamawiającego, w celu zapewnienia dostępności i wydajności czynności dzienne, tygodniowe, miesięczne. Procedury eksploatacyjne muszą być opracowane wg tzw. dobrych praktyk Producenta urządzeń LB. Informacyjnie: Przykładowy zestaw wymaganych informacji w procedurach obejmie: Częstotliwość zadania, Opis działania, Sposób wykonania, Sposób sprawdzania, Spodziewany wynik, Uwagi Procedura monitorowania stanu środowiska (podać kluczowe parametry do monitorowania, ustalić progi, podać najczęściej występujące komunikaty krytyczne i ważne, opisać zalecane działania administratorów - zgodnie z dobrymi praktykami Producenta - po wystąpieniu ww. komunikatów) Opis zestawu procedur sprawdzenia stanu środowiska od strony bezpieczeństwa: weryfikacja bezpieczeństwa środowiska; sprawdzenie cech świadczących o nieuprawnionym dostępie lub próbie uzyskania nieuprawnionego dostępu Opis i objaśnienie zaproponowanych polityk bezpieczeństwa środowiska usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego Zamawiającego zgodnych z najlepszymi praktykami - Dokumentacja musi być dostosowana do parametrów i nazw środowiska Zamawiającego Opis procedur działania dla komunikatów, które pojawiły się po włączeniu usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego do monitorowania w systemie monitoringowym Zamawiającego. Informacyjnie: Przykładowy zestaw wymaganych danych w procedurach obejmuje: skróconą treść komunikatu, diagnozę przyczyny, zalecane działania. 1.4 Wymagania odnośnie wsparcia Lp Opis / Minimalny wymagany parametr Poziom wymagalności Wykonawca serwisu musi posiadać autoryzację producenta zaoferowanych urządzeń do świadczenia serwisu i usług wdrożeniowych 6

7 dla oferowanych rozwiązań Długość okresu gwarancji Producenta dla dostarczanych urządzeń oraz wsparcia serwisowego 12 miesięcy Opcjonalnie: zapewnienie i wycena (w Formularzu cenowym) dodatkowego serwisu wraz z gwarancją producenta na 2. i 3. rok na urządzenia podstawowe (długość serwisu i gwarancji 24 miesiące), zapewnienie i wycena dodatkowego serwisu wraz z gwarancją producenta na 1.,2. i 3. rok na urządzenie z Opcji (długość serwisu i gwarancji 36 miesiące), na warunkach opisanych w punkcie Gwarancja Producenta musi obejmować co najmniej obowiązek naprawy urządzeń lub ich wymiany Dostęp do serwisu przez WWW i wyznaczony telefon kontaktowy Dostępność serwisu: 24x Serwis realizowany w języku urzędowym obowiązującym w Polsce Przyjęcie zgłoszenia potwierdzone telefonicznie lub mailowo Gwarantowane czasy naprawy: Zgłoszenie alarmowe. Zgłoszenie alarmowe ma miejsce w sytuacji braku usług równoważenia ruchu sieciowego, a także w przypadku awarii obu urządzeń pracujących w klastrze lub jednego urządzenia pracującego samodzielnie i dostarczonego uprzednio przez Wykonawcę jako rozwiązanie zastępcze. Wymagany czas reakcji na zgłoszenie alarmowe nie dłużej niż 1 godzina. Naprawa polegająca na dostarczeniu i uruchomieniu rozwiązania zastępczego o parametrach nie gorszych niż rozwiązanie uszkodzone, umożliwiającego udostępnienie klientom Zamawiającego aplikacji biznesowych zrealizowana zostanie w ciągu 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. Uruchomienie rozwiązania zastępczego pracującego w trybie wysokiej dostępności (HA) zrealizowane zostanie w czasie nie dłuższym niż 24 godziny liczone od momentu przyjęcia zgłoszenia. Doprowadzenie systemu do stanu sprzed awarii nie może być dłuższe niż 2 dni robocze. Zgłoszenie pilne. Zgłoszenie pilne ma miejsce w przypadku awarii jednego z urządzeń pracujących w klastrze. Naprawa polegająca na doprowadzeniu systemu do stanu sprzed awarii zrealizowana zostanie w ciągu 2 dni kalendarzowe od momentu przyjęcia zgłoszenia Pomoc w analizie i rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem zintegrowanym z urządzeniami typu Load Balancer Pomoc w analizie i rozwiązywaniu problemów z wydajnością, dostępnością i poprawnością działania usług realizowanych za pośrednictwem dostarczonych urządzeń typu Load Balancer Informowanie o znanych problemach z oprogramowaniem i sposobach ich rozwiązywania W ramach serwisu pomoc w analizie i rozwiązywaniu problemów z wdrożonym rozwiązaniem. Pomoc ta realizowana będzie telefonicznie, mailowo, poprzez zestawiane sesje typu webex, lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego W przypadku wystąpienia problemów, których nie można rozwiązać zdalnie, pomoc techniczna w miejscu instalacji Wszystkie części zamienne i materiały niezbędne do przywrócenia urządzenia do prawidłowej pracy wliczone w koszt serwisu. Wymienione części stają się własnością Wykonawcy poza dyskami twardymi, które pozostają w zasobach Zamawiającego, bez dokonywania dodatkowych opłat Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów wykonywane przez inżynierów serwisowych Dostęp do nowych wersji, aktualizacji i poprawek do oprogramowania 7

8 Licencje na użytkowanie i kopiowanie nowych wersji, aktualizacji i poprawek do oprogramowania Dostęp do elektronicznych kanałów informacji i usług wsparcia (bazy wiedzy, bibliotek dokumentacji, opisów produktów, specyfikacji, literatury technicznej i innych materiałów) Dostęp do serwisu przez WWW i wyznaczony telefon kontaktowy W ramach opieki serwisowej Zamawiający ma prawo do 64. roboczogodzin rocznie wykorzystanych w lokalizacji Zamawiającego na prace serwisowe i proaktywne dla wdrożonego rozwiązania usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego 1.5 Wymagania odnośnie warsztatowego przekazania wiedzy Lp Opis / Minimalny wymagany parametr Poziom wymagalności Miejsce Warszawa; podmiot prowadzący autoryzowane szkolenia Producenta z administracji urządzeń typu Load Balancer dostarczanych w ramach Zamówienia Liczba osób 2. Szkolenie musi być w dwóch terminach. W każdym terminie udział weźmie 1 osoba Przekazanie wiedzy musi zawierać część teoretyczną oraz część praktyczną w postaci ćwiczeń niezbędnych do zrozumienia pracy oraz zarządzania produktem Transfer wiedzy Zaawansowane szkolenie z zakresu zarządzania urządzeniami równoważenia ruchu sieciowego, a w szczególności z zakresu: optymalizacji ruchu aplikacyjnego w sieciach lokalnych, administracji urządzeniami, równoważenia obciążenia ruchu w infrastrukturach sieci lokalnych i globalnych, wykorzystania wirtualizacji w infrastrukturach sieciowych, przedstawienie możliwości konfiguracyjnych podstawowych oraz zaawansowanych funkcji zarządzających ruchem w sieci; omówienie zasad architektury, konfiguracji i utrzymania systemu i urządzeń. omówienie mechanizmów utrzymywania sesji analiza ruchu SSL; obsługa translacji adresów konfiguracja wysokiej dostępności usług LB i dostarczonych urządzeń (HA) omówienie funkcji raportowania z systemu i urządzeń 1.6 Informacje dodatkowe opisujące elementy powiązane z wdrożeniem usług balansowania ruchu sieciowego Połączenia między ośrodkiem podstawowym i zapasowym CPD RCPD Ethernet 2x2 Gb/s CPD-RCPD Fiber Chanell 2x4 Gb/s 1.7 Usługi dostępowe w LAN planowane do włączenia poprzez urządzenia LB Nazwa usług Wersja Liczba serwerów Czy serwery w dwóch ośrodkach (CPD i RCPD) Citrix XenApp Tak Citrix XenDesktop Tak LVS 2 Tak LVS 2 Nie IIS - NLB Tak IIS - NLB Nie 8

9 MS Exchange 2010 SP2 3 Tak Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) Miejscowość i data 9

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, erwca 2016 r. Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na utrzymanie Systemu Biuletynu

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Audytowane obszary IT

Audytowane obszary IT Załącznik nr 1 do OPZ Zakres audytu wewnętrznego Audytowane obszary IT Audyt bezpieczeństwa wewnętrznego odbywać się będzie w 5 głównych obszarach 1) Audyt konfiguracji systemów operacyjnych na wybranych

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem Profesjonalne Zarządzanie Drukiem XpressProfessional służy do kontroli wydruku, kopiowania i skanowania na urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox. Jest to modułowy system, dający możliwości kontroli wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik Nr 1 do Umowy..

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

... data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. Strona 1 z 7

... data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. Strona 1 z 7 Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Ilość szt. Cena netto (w zł) netto (ilość z kol.4 x

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Urząd Gminy Kęty Dokument Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Sporządził Sprawdził Zatwierdził Volvox Consulting Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu ochrony infrastruktury IT i usług biznesowych Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej Sygnatura postępowania: DZZK/72/DI/2017 Załącznik nr 11 do siwz... nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Formularz Oferty Technicznej 1. Parametry i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Warszawa, dnia 21.02.2011 r. BF/AS-ZP/-066-22/11 Znak sprawy 05/11 Wykonawcy O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Uprzejmie informujemy, i w dniach 15 i 16. 02.2011r. do Zamawiaj cego wp

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo