OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) 1. Wymagania dla systemu balansowania ruchu. 1.1 Informacja o modelu, wersji i producencie oferowanych produktów. Uwaga Wykonawca podaje wymagane informacje w tabeli poniżej: Produkty (sprzęt i/lub oprogramowanie) - zamówienie podstawowe Nazwa/y produktu/ów (podać nazwy, modele, numery wersji) Produkty (sprzęt i/lub oprogramowanie) - zamówienie opcjonalne Nazwa produktu/ów (podać nazwę, model, numer wersji) Ilość Wymagania techniczne i funkcjonalne Lp Opis / Minimalny wymagany parametr Poziom wymagalności Architektura Jednorodne środowisko oparte o urządzenia sprzętowe (wszystko w jednym urządzeniu) Zarządzanie za pośrednictwem graficznego interfejsu dostępnego przez WWW przy użyciu szyfrowanej transmisji za pomocą SSL (HTTPS) dostępnego dla wielu użytkowników jednocześnie Dla proponowanych urządzeń Zamawiający wymaga, by oferowane modele były z rozwijanej przez Producenta linii produktowej. Ze względu na plany rozwoju usług LB Zamawiający wymaga, by możliwa była w ciągu minimum dwóch lat rozbudowa dostarczanego środowiska LB o kolejne urządzenia z tej samej linii produktowej (czyli o takie same urządzenia lub o urządzenia będące następcami proponowanych urządzeń) Wszystkie elementy urządzenia (np.: raportowanie, narzędzia do przeglądania i zarządzania danymi, rolami, konfiguracją) dostępne dla użytkownika w postaci stron WWW Dostęp dla użytkownika za pomocą powszechnie używanych / popularnych przeglądarek, dostępnych przynajmniej na platformach Microsoft Windows Sprzęt Fabrycznie nowy, aktualnie obecny w linii produktowej producenta, nie starszy niż rok Z autoryzowanego kanału sprzedażowego producenta Obudowa przystosowana do montażu w szafie rack 19, wysokość urządzenia maksimum 2 U Możliwość monitorowania parametrów pracy: pamięć, dyski twarde i 1

2 procesor W dostarczonym urządzeniu muszą być dostępne co najmniej 4 dedykowane interfejsy Gigabit Ethernet Minimum 2 zasilacze. Zasilanie prądem przemiennym 230V, pobór mocy nie większy niż 500W Liczba urządzeń fizycznych w zamówieniu podstawowym = 2 sztuki W przypadku skorzystania z Opcji, sprzęt i /lub oprogramowanie musi być w tym samym modelu i wersji, co Produkty z zamówienia podstawowego. Funkcjonalność Dedykowane urządzenie umożliwiające realizację rozdziału ruchu w oparciu o informację z warstw 4-7 modelu ISO/OSI Urządzenie musi mieć możliwość pracy w architekturze wysokiej dostępności w postaci klastra failover (active/passive) Obsługa inteligentnego równoważenia ruchu dla farm serwerów HTTP, RDP, CITRIX, Microsoft Exchange Server Przepustowość minimum 1 Gbps z możliwością rozszerzenia do minimum 2 Gbps bez konieczności rozbudowy sprzętu Obsługa minimum jednoczesnych połączeń TCP Obsługa minimum połączeń na sekundę w warstwie Obsługa minimum 200 wirtualnych serwerów Obsługa minimum 100 sieci VLAN Wsparcie 802.1q VLAN Wsparcie 802.3AD link aggregation (LACP) Monitorowanie zdrowia serwerów ICMP Echo (port 7/TCP) Zapytanie MS SQL LDAP http https ftp smb (cifs) pop3 imap smtp Skryptowy Możliwość monitorowania stanu serwerów i na tej podstawie dokonywania decyzji o przełączeniu połączenia do konkretnego serwera w oparciu o: Obciążenie serwerów Ilość połączeń Czas odpowiedzi Algorytm round-robin Ważona Mechanizmy zapewnienia dowiązania sesji (session persistence) w oparciu o: Cookie Adresy IP Nagłówki http ID sesji SSL Adres przeznaczenia Microsoft Terminal Services (RDP) login name Za pomocą języka skryptowego Zintegrowana funkcjonalność akceleracji sesji SSL Przepustowość dla ruchu SSL minimum 1 Gbps Obsługa minimum 1000 SSL TPS (transactions per second) SSL v3.0, TLS v Obsługa protokołów HTTPS, Secure IMAP, LDAPS, NNTPS 2

3 Inne wymagania Możliwość tworzenia reguł kierowania i filtrowania ruchu, w oparciu o dowolny parametr nagłówka i pakietu IP (warstwy od 4 do 7 OSI) Możliwość modyfikacji zapytania do i odpowiedzi od serwera w warstwie od 4 do 7 OSI, przynajmniej dla protokołu HTTP Możliwość wyświetlania strony zastępczej dla wirtualnego serwera, w razie awarii/prac na wszystkich serwerach, do których jest równoważony ruch, z samego urządzenia (bez wykorzystywania zewnętrznych zasobów) Mechanizmy ograniczania (rate limit) ruchu do poszczególnych serwerów (wirtualnych i rzeczywistych) Obsługa kompresji danych (gzip) Obsługa funkcjonalności cache dla http (min. 1GB pamięci RAM dla funkcji cache), Obsługa list kontroli dostępu (ACL) Obsługa mechanizmów translacji adresów i portów (NAT/PAT) Zarządzanie GUI Zarządzanie SSH Alarmy SNMP i Syslog Tworzenie raportów w czasie rzeczywistym lub na podstawie danych historycznych, bez utraty szczegółowości Możliwość eksportowania wszystkich raportów minimum w następujących formatach: CSV, PDF, HTML Szyfrowanie danych uwierzytelniających podczas transmisji Obsługa kont użytkowników, z możliwością selektywnej kontroli uprawnień, z dokładnością obejmującą przynajmniej następujące poziomy bezpieczeństwa: Poziom 1 Uprawniający do: - konfiguracji sprzętu do użytkowania - monitorowania statusu i wykorzystania rozwiązania - tworzenia kont użytkowników - określania globalnych ustawień kont użytkowników - zarządzania kontami użytkowników z ustawianiem haseł do ich kont - przeglądania rejestrów aktywności użytkowników - tworzenia kopii zapasowych. Użytkownicy tego poziomu posiadają dostęp do pełnej funkcjonalności. Poziom 2 Uprawniający do: - korzystania ze stron służących do przeglądania i poszukiwania nowych zdarzeń lub nietypowej aktywności - tworzenia zapytań w celu uzyskania raportów - przeglądania wszystkich stron graficznego interfejsu użytkownika na najwyższym poziomie z uprawnieniami wyłącznie do zmiany ustawień wyświetlania i bez możliwości zmiany ustawień operacyjnych ani sieciowych. Użytkownicy tego poziomu mają dostęp wyłącznie do ustawień interfejsu i hasła Poziom 3 Uprawniający do: - logowania i przeglądania widoków dostępnych na stronie służącej do przeglądania, której nie mogą opuścić, z wyjątkiem przejścia do strony ustawień interfejsu użytkownika i hasła. Użytkownicy tego poziomu mogą użyć swojej nazwy i hasła do zalogowania w celu obejrzenia raportu z informacjami o zdarzeniu, którego adres otrzymali z systemu lub pocztą elektroniczną. Nie mogą podejmować żadnych działań w stosunku do zdarzenia System zarządzający urządzeniami umożliwia monitorowanie liczników wydajnościowych; Wykonawca określi kluczowe mierniki wydajnościowe dla Systemu oraz określi wartości progowe dla tych liczników, dzięki którym możliwe będzie proaktywne monitorowanie Systemu, w 3

4 szczególności określone zostaną przez Wykonawcę dopuszczalne wartości wskaźników wydajnościowych wszystkich składników Systemu w warunkach normalnych oraz ich wartości progowe, których przekroczenie będzie uznawane za sytuację alarmową i sytuację krytyczną, System zarządzający umożliwia weryfikację dostępności serwisów biznesowych w kontekście użytkownika końcowego; dostarczone rozwiązanie powinno w sposób jednoznaczny umożliwić weryfikację poziomu dostępności i jakości usług całego Systemu, w sposób analogiczny do działań użytkownika tego Systemu; weryfikacja taka może być zrealizowana w postaci wydzielonej usługi, lub użytkownika i scenariusza weryfikacji, lub innego równoważnego rozwiązania, System musi posiadać możliwość zintegrowania z systemami monitoringu posiadanymi przez Zamawiającego tj. Nagios i/lub MS SCOM 2012 przynajmniej w postaci interfejsu programistycznego (API i/lub Web Service) po stronie Systemu, dającego możliwość pobrania danych wydajnościowych; w ramach wdrożenia zostanie ustalony mechanizm i format wymiany komunikatów oraz danych wydajnościowych z systemem monitoringu istniejącym u Zamawiającego, Istnieje możliwość tworzenia raportów wydajnościowych pochodzących z kluczowych mierników wydajnościowych oraz raportów pokazujących dostępność Systemu w określonym, jako parametr zakresie czasowym 1.3 Wymagania odnośnie instalacji, wdrożenia i dokumentacji Lp Opis / Minimalny wymagany parametr Poziom wymagalności Przygotowanie harmonogramu prac i zakresu działań oraz listy szczegółowych zadań w uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonanie analizy i inwentaryzacji wybranych składowych infrastruktury IT Zamawiającego, niezbędnych do opracowania i wdrożenia rozwiązania techniczno-organizacyjnego wdrażającego funkcjonalność opisaną w punkcie 1.2 w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym dla usług wymienionych w punkcie Inwentaryzacja aktualnej konfiguracji usług wymienionych w punkcie 1.6 pod kątem opracowania projektu technicznego Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji projektu technicznego: Projekt zmodyfikowanej struktury logicznej Projekt zmodyfikowanej struktury fizycznej Projekt polityki bezpieczeństwa dla urządzeń LB i usług równoważenia obciążeń Projekt spójnej polityki zarządzania konfiguracją dla urządzeń LB i usług równoważenia obciążeń; Dostarczenie urządzeń do lokalizacji Zamawiającego Informacyjnie: jedno urządzenie dostarczone zostanie do lokalizacji Warszawa, Jerozolimskie 7, jedno urządzenie dostarczone zostanie do lokalizacji zapasowej Zamawiającego znajdującej się na terenie Warszawy Montaż urządzeń w szafach rack owych Zamawiającego wraz z zapewnieniem okablowania do połączenia z infrastrukturą Zamawiającego Informacyjnie: Zamawiający dysponuje miejscem w standardowych szafach rack, w przypadku niezgodności zestawów montażowych urządzeń ze standardem szafy rack Zamawiającego, za zapewnienie odpowiednich zestawów montażowych lub dopasowanie fabrycznego zestawu urządzeń do standardu szafy rack Zamawiającego odpowiada Oferent Przygotowanie planu i logistyki działań związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej i wdrożeniem docelowej infrastruktury Przygotowanie planu działań i planu testów dla środowiska aplikacyjnego mających na celu weryfikację kompatybilności oraz dostosowanie środowiska aplikacyjnego do pracy z docelową infrastrukturą Wykonanie prac w infrastrukturze Zamawiającego przygotowujących do migracji do docelowej konfiguracji usług dystrybucji i równoważenia 4

5 wewnętrznego ruchu sieciowego Wsparcie dla Zamawiającego w przeprowadzeniu rekonfiguracji aplikacji lub środowiska aplikacji dla potrzeb współpracy z docelową infrastrukturą opartą o urządzenia typu Load Balancer Inicjalizacja i konfiguracja urządzeń i systemu, zgodnie z zapotrzebowaniem Banku dla usług wymienionych w punkcie 1.7 w celu uzyskania infrastruktury zgodnej z projektem technicznym oraz zapotrzebowaniem Zamawiającego Wykonanie testowego podłączenia usług wymienionych w punkcie Przygotowanie i wykonanie testów poprawności działania usług dla środowiska testowego Przygotowanie i przetestowanie procedur wycofania zmian konfiguracji dla usług wymienionych w punkcie Przygotowanie i przeprowadzenie testów przełączenia i odtwarzania usług po awarii jednego z ośrodków/urządzeń dla środowiska testowego Przeprowadzenie podłączenia wskazanych przez Zamawiającego (wymienionych w punkcie 1.7) serwerów dostępowych do usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego Zamawiający wymaga, by procesy migracji i wprowadzanych zmian miały opracowane, zabezpieczone i przetestowane procedury wycofania zmian Konfiguracja monitorowania usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego dla środowiska zainstalowanego w ramach niniejszego przedsięwzięcia, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i najlepszymi praktykami Producenta. W szczególności dla alertów, o statusie krytycznym lub wysokim zostanie wykonany: przegląd alertów oraz przygotowanie procedur ich obsługi (opracowanie progów, przypisanie priorytetu klasyfikacja zdarzenia, opracowanie procedury działania, przekazanie zdarzeń sklasyfikowanych jako krytyczne do systemu Nagios). Informacyjnie Zamawiający posiada infrastrukturę monitorowania opartą o system Nagios oraz SCOM 2012 SP Identyfikacja wszystkich komunikatów typu błąd i ostrzeżenie w systemie monitorującym dla środowiska usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego. Diagnoza przyczyn komunikatów, wykonanie zmian w zbudowanym środowisku usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego lub w systemie monitorującym - zgodnie z wynikami diagnozy Wykonanie testów odtwarzania wybranych elementów usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego zgodnie z procedurami opracowanymi w niniejszym projekcie do obsługi sytuacji awaryjnej Wykonanie prac optymalizacyjnych środowiska usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego na podstawie osiąganych parametrów wydajnościowych i innych wskaźników, zapisanych w systemie monitorującym Zamawiającego Opracowanie i wprowadzenie polityk bezpieczeństwa dla usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego Wymagania dotyczące dokumentacji Musi być sporządzona w języku polskim Musi być wykonana w formie elektronicznej, edytowalnej Dostarczona dokumentacja techniczna i procedury muszą być dostosowane do środowiska Zamawiającego, tzn. muszą zawierać nazwy, adresy i parametry środowiska Zamawiającego Dostarczona dokumentacja musi zawierać m.in.: niezbędną listę uprawnień do realizacji poszczególnych czynności, komendy wraz z parametrami uwzględniające parametryzację środowiska Zamawiającego, oczekiwane rezultaty wydawanych komend, opis najczęstszych błędów zwracanych przez wykorzystywane komendy, opis wyniku prawidłowego. Informacyjnie: procedury będą realizowane przez administratorów środowiska usług terminalowych. 5

6 Dostarczona dokumentacja dla instalacji i konfiguracji środowiska musi obejmować wszystkie elementy wdrożone i zainstalowane w ramach budowy środowiska Zamawiającego. Oczekiwany poziom szczegółowości musi umożliwić odtworzenie środowiska przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji Opracowanie i dostarczenie zaleceń eksploatacyjnych dla środowiska i usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego Zamawiającego w oparciu o dobre praktyki Producenta z uwzględnieniem parametryzacji środowiska Zamawiającego Dokumentacja techniczna powykonawcza z prac instalacyjnych dla środowisk dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego Zamawiającego Opracowanie i dostarczenie szczegółowych, technicznych procedur przełączania usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego między ośrodkami CPD (podstawowy) i RCPD (zapasowy) w przypadku awarii jednego ośrodka Opracowanie i dostarczenie szczegółowych, technicznych procedur odtworzenia środowiska usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego po katastrofie dla CPD i RCPD Opis konfiguracji i zastosowanej parametryzacji monitorowania środowiska usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego Zamawiającego wraz z objaśnieniem i uzasadnieniem progowych wartości Opis administratorskich proaktywnych czynności cyklicznych wykonywanych w środowisku usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego Zamawiającego, w celu zapewnienia dostępności i wydajności czynności dzienne, tygodniowe, miesięczne. Procedury eksploatacyjne muszą być opracowane wg tzw. dobrych praktyk Producenta urządzeń LB. Informacyjnie: Przykładowy zestaw wymaganych informacji w procedurach obejmie: Częstotliwość zadania, Opis działania, Sposób wykonania, Sposób sprawdzania, Spodziewany wynik, Uwagi Procedura monitorowania stanu środowiska (podać kluczowe parametry do monitorowania, ustalić progi, podać najczęściej występujące komunikaty krytyczne i ważne, opisać zalecane działania administratorów - zgodnie z dobrymi praktykami Producenta - po wystąpieniu ww. komunikatów) Opis zestawu procedur sprawdzenia stanu środowiska od strony bezpieczeństwa: weryfikacja bezpieczeństwa środowiska; sprawdzenie cech świadczących o nieuprawnionym dostępie lub próbie uzyskania nieuprawnionego dostępu Opis i objaśnienie zaproponowanych polityk bezpieczeństwa środowiska usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego Zamawiającego zgodnych z najlepszymi praktykami - Dokumentacja musi być dostosowana do parametrów i nazw środowiska Zamawiającego Opis procedur działania dla komunikatów, które pojawiły się po włączeniu usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego do monitorowania w systemie monitoringowym Zamawiającego. Informacyjnie: Przykładowy zestaw wymaganych danych w procedurach obejmuje: skróconą treść komunikatu, diagnozę przyczyny, zalecane działania. 1.4 Wymagania odnośnie wsparcia Lp Opis / Minimalny wymagany parametr Poziom wymagalności Wykonawca serwisu musi posiadać autoryzację producenta zaoferowanych urządzeń do świadczenia serwisu i usług wdrożeniowych 6

7 dla oferowanych rozwiązań Długość okresu gwarancji Producenta dla dostarczanych urządzeń oraz wsparcia serwisowego 12 miesięcy Opcjonalnie: zapewnienie i wycena (w Formularzu cenowym) dodatkowego serwisu wraz z gwarancją producenta na 2. i 3. rok na urządzenia podstawowe (długość serwisu i gwarancji 24 miesiące), zapewnienie i wycena dodatkowego serwisu wraz z gwarancją producenta na 1.,2. i 3. rok na urządzenie z Opcji (długość serwisu i gwarancji 36 miesiące), na warunkach opisanych w punkcie Gwarancja Producenta musi obejmować co najmniej obowiązek naprawy urządzeń lub ich wymiany Dostęp do serwisu przez WWW i wyznaczony telefon kontaktowy Dostępność serwisu: 24x Serwis realizowany w języku urzędowym obowiązującym w Polsce Przyjęcie zgłoszenia potwierdzone telefonicznie lub mailowo Gwarantowane czasy naprawy: Zgłoszenie alarmowe. Zgłoszenie alarmowe ma miejsce w sytuacji braku usług równoważenia ruchu sieciowego, a także w przypadku awarii obu urządzeń pracujących w klastrze lub jednego urządzenia pracującego samodzielnie i dostarczonego uprzednio przez Wykonawcę jako rozwiązanie zastępcze. Wymagany czas reakcji na zgłoszenie alarmowe nie dłużej niż 1 godzina. Naprawa polegająca na dostarczeniu i uruchomieniu rozwiązania zastępczego o parametrach nie gorszych niż rozwiązanie uszkodzone, umożliwiającego udostępnienie klientom Zamawiającego aplikacji biznesowych zrealizowana zostanie w ciągu 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. Uruchomienie rozwiązania zastępczego pracującego w trybie wysokiej dostępności (HA) zrealizowane zostanie w czasie nie dłuższym niż 24 godziny liczone od momentu przyjęcia zgłoszenia. Doprowadzenie systemu do stanu sprzed awarii nie może być dłuższe niż 2 dni robocze. Zgłoszenie pilne. Zgłoszenie pilne ma miejsce w przypadku awarii jednego z urządzeń pracujących w klastrze. Naprawa polegająca na doprowadzeniu systemu do stanu sprzed awarii zrealizowana zostanie w ciągu 2 dni kalendarzowe od momentu przyjęcia zgłoszenia Pomoc w analizie i rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem zintegrowanym z urządzeniami typu Load Balancer Pomoc w analizie i rozwiązywaniu problemów z wydajnością, dostępnością i poprawnością działania usług realizowanych za pośrednictwem dostarczonych urządzeń typu Load Balancer Informowanie o znanych problemach z oprogramowaniem i sposobach ich rozwiązywania W ramach serwisu pomoc w analizie i rozwiązywaniu problemów z wdrożonym rozwiązaniem. Pomoc ta realizowana będzie telefonicznie, mailowo, poprzez zestawiane sesje typu webex, lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego W przypadku wystąpienia problemów, których nie można rozwiązać zdalnie, pomoc techniczna w miejscu instalacji Wszystkie części zamienne i materiały niezbędne do przywrócenia urządzenia do prawidłowej pracy wliczone w koszt serwisu. Wymienione części stają się własnością Wykonawcy poza dyskami twardymi, które pozostają w zasobach Zamawiającego, bez dokonywania dodatkowych opłat Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów wykonywane przez inżynierów serwisowych Dostęp do nowych wersji, aktualizacji i poprawek do oprogramowania 7

8 Licencje na użytkowanie i kopiowanie nowych wersji, aktualizacji i poprawek do oprogramowania Dostęp do elektronicznych kanałów informacji i usług wsparcia (bazy wiedzy, bibliotek dokumentacji, opisów produktów, specyfikacji, literatury technicznej i innych materiałów) Dostęp do serwisu przez WWW i wyznaczony telefon kontaktowy W ramach opieki serwisowej Zamawiający ma prawo do 64. roboczogodzin rocznie wykorzystanych w lokalizacji Zamawiającego na prace serwisowe i proaktywne dla wdrożonego rozwiązania usług dystrybucji i równoważenia wewnętrznego ruchu sieciowego 1.5 Wymagania odnośnie warsztatowego przekazania wiedzy Lp Opis / Minimalny wymagany parametr Poziom wymagalności Miejsce Warszawa; podmiot prowadzący autoryzowane szkolenia Producenta z administracji urządzeń typu Load Balancer dostarczanych w ramach Zamówienia Liczba osób 2. Szkolenie musi być w dwóch terminach. W każdym terminie udział weźmie 1 osoba Przekazanie wiedzy musi zawierać część teoretyczną oraz część praktyczną w postaci ćwiczeń niezbędnych do zrozumienia pracy oraz zarządzania produktem Transfer wiedzy Zaawansowane szkolenie z zakresu zarządzania urządzeniami równoważenia ruchu sieciowego, a w szczególności z zakresu: optymalizacji ruchu aplikacyjnego w sieciach lokalnych, administracji urządzeniami, równoważenia obciążenia ruchu w infrastrukturach sieci lokalnych i globalnych, wykorzystania wirtualizacji w infrastrukturach sieciowych, przedstawienie możliwości konfiguracyjnych podstawowych oraz zaawansowanych funkcji zarządzających ruchem w sieci; omówienie zasad architektury, konfiguracji i utrzymania systemu i urządzeń. omówienie mechanizmów utrzymywania sesji analiza ruchu SSL; obsługa translacji adresów konfiguracja wysokiej dostępności usług LB i dostarczonych urządzeń (HA) omówienie funkcji raportowania z systemu i urządzeń 1.6 Informacje dodatkowe opisujące elementy powiązane z wdrożeniem usług balansowania ruchu sieciowego Połączenia między ośrodkiem podstawowym i zapasowym CPD RCPD Ethernet 2x2 Gb/s CPD-RCPD Fiber Chanell 2x4 Gb/s 1.7 Usługi dostępowe w LAN planowane do włączenia poprzez urządzenia LB Nazwa usług Wersja Liczba serwerów Czy serwery w dwóch ośrodkach (CPD i RCPD) Citrix XenApp Tak Citrix XenDesktop Tak LVS 2 Tak LVS 2 Nie IIS - NLB Tak IIS - NLB Nie 8

9 MS Exchange 2010 SP2 3 Tak Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) Miejscowość i data 9

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)/Formularz Oferty Technicznej (FOT)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)/Formularz Oferty Technicznej (FOT) (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) Załącznik nr 1 do SIWZ Sygnatura postępowania: BZP/97/DI/2012 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)/Formularz Oferty Technicznej (FOT) 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo