UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)"

Transkrypt

1 UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS , zwanym dalej Allianz w imieniu i na rzecz którego dzialaja: 1. Piotr Dzikiewicz Wiceprezes Zarzadu 2. Michael Mueller - Wiceprezes Zarzadu a Polska Izba Inzynierów Budownictwa, z siedziba w Warszawie, Warszawa, ul. Swietokrzyska 14a, zwana dalej Izba, dzialajaca przez Rade Krajowa Izby, reprezentowana przez: 1. Zbigniewa Grabowskiego - Prezesa Rady Krajowej Izby Inzynierów Budownictwa, 2. Andrzeja Jaworskiego - Skarbnika Rady Krajowej Izby Inzynierów Budownictwa, o nastepujacej tresci: Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 (Przedmiot umowy) Przedmiotem niniejszej umowy jest okreslenie zasad i warunków ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej czlonków Izby za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz z pózn. zm.) w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, zwanego dalej Ubezpieczeniem. 2 (Definicje pojec uzytych w umowie) Przez uzyte w niniejszej umowie okreslenia rozumie sie: 1) Ubezpieczony czlonek Izby, wymieniony w liscie ubezpieczonych przekazanej Allianz przez Izbe zgodnie z postanowieniami 5; 2) Ubezpieczajacy - Izba, a w przypadku ubezpieczenia dodatkowego czlonek Izby lub inny podmiot zawierajacy umowe na jego rzecz; 3) Czlonek Izby inzynier budownictwa oraz inna osoba posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 4) Szkoda - uszczerbek w prawnie chronionych dobrach poszkodowanego, polegajacy na stracie rzeczywistej i utraconych korzysciach pozostajacych w zwiazku z wykonywaniem zawodu przez ubezpieczonego; 5) Osoba uprawniona osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, która na mocy przepisów prawa uprawniona jest do dochodzenia roszczen z tytulu umowy ubezpieczenia; za osobe uprawniona uznaje sie 1

2 równiez ubezpieczonego, jezeli za zgoda Allianz zaspokoil roszczenie poszkodowanego lub innej osoby uprawnionej; 6) Suma gwarancyjna - okreslona w umowie górna granica odpowiedzialnosci Allianz za szkode wyrzadzona przez ubezpieczonego w ramach umowy ubezpieczenia w okresie trwania odpowiedzialnosci Allianz; 7) Ubezpieczenie podstawowe - ubezpieczenie czlonka Izby od odpowiedzialnosci cywilnej, na warunkach okreslonych w rozdziale II niniejszej umowy; 8) Ubezpieczenie dodatkowe - ubezpieczenie dodatkowe czlonka Izby od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z wykonywaniem zawodu, na warunkach okreslonych w rozdziale III niniejszej umowy; 9) Wykonywanie zawodu - dzialanie lub zaniechanie czlonka Izby, do których jest on uprawniony badz zobowiazany w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 10) Dzien rozpoczecia wykonywania zawo du - dzien okreslony w uchwale o wpisaniu na liste czlonków Izby lub odwieszenia w prawach czlonka izby; 11) Dzien zakonczenia wykonywania zawodu dzien, w którym rozstrzygniecie o skresleniu ubezpieczonego z listy czlonków izby lub zawieszeniu ubezpieczonego w prawach czlonka Izby stalo sie ostateczne; 12) Broker - Hanza Brokers Sp. z o.o. z siedziba w Gdansku przy ul. Grunwaldzkiej 48/50 wpisana do Rejestru Przedsiebiorców pod numerem KRS: w Sadzie Rejonowym w Gdansku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. 3 (Przedmiot i zakres ubezpieczenia) 1. Ubezpieczeniem objeta jest odpowiedzialnosc cywilna czlonków Izby za szkody wyrzadzone przez dzialanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, w których nastepstwie zostala wyrzadzona szkoda uprawniajaca poszkodowanego do dochodzenia roszczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej ubezpieczonego. 2. Odpowiedzialnoscia Allianz objete sa roszczenia osoby poszkodowanej dotyczace szkód bedacych nastepstwem dzialan i zaniechan, które zaistnialy w okresie ubezpieczenia, chocby osoba poszkodowana (osoba uprawniona) zglosila je po tym okresie, z zachowaniem terminów okreslonych dla przedawnienia roszczen. 3. Ochrona ubezpieczeniowa objete sa równiez dzialania i zaniechania pracowników zatrudnionych przez ubezpieczonego. Dotyczy to zakresu objetego wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez ubezpieczonego i obejmuje wylacznie osoby zatrudnione w ramach umowy o prace i wykonujacych ja pod nadzorem ubezpieczonego. 4. W zakresie podstawowym niniejsza umowa generalna obejmuje odpowiedzialnosc cywilna w zyciu prywatnym czlonków Izby. Warunki tego ubezpieczenia okresla zalacznik nr 1 do umowy. 2

3 4 (Okres ubezpieczenia) 1. Odpowiedzialnosc Allianz w stosunku do ubezpieczonych wpisanych na liste czlonków Izby z tytulu niniejszej umowy rozpoczyna sie od dnia 1 stycznia 2004 r. i trwa przez okres 12 miesiecy z zastrzezeniem ust Okres ubezpieczenia w stosunku do kazdego ubezpieczonego wynosi 12 miesiecy. 3. Niniejsza umowa obejmuje ubezpieczonych, którzy sa lub zostana czlonkami Izby w okresie jej obowiazywania. 4. W przypadku czlonków izby, którzy rozpoczna wykonywanie zawodu po dniu 1 stycznia 2004 r., odpowiedzialnosc Allianz rozpoczyna sie od dnia rozpoczecia przez nich wykonywania zawodu i trwa przez okres 12 miesiecy. 5. W przypadku czlonków izby, których okres dotychczas posiadanego ubezpieczenia uplywac bedzie po dniu 1 stycznia 2004 roku, odpowiedzialnosc Allianz rozpoczyna sie od pierwszego dnia nowego okresu ubezpieczenia. 6. W przypadku ubezpieczonych, którzy zakoncza wykonywanie zawodu po dniu 1 stycznia 2004 r., odpowiedzialnosc Allianz trwa do dnia zakonczenia przez nich wykonywania zawodu. 7. Po okresie zawieszenia czlonkostwa w Izbie odpowiedzialnosc Allianz wobec tego ubezpieczonego rozpoczynac sie bedzie od dnia zakonczenia okresu zawieszenia i trwac przez okres 12 miesiecy. 5 (Listy ubezpieczonych) 1. Lista ubezpieczonych od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku zostanie przekazana Allianz do dnia 1 marca 2004 roku. 2. Listy ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 zawierac beda nastepujace dane: imie i nazwisko ubezpieczonego, numer czlonkowski oraz okres ubezpieczenia. 3. Listy ubezpieczonych zglaszanych do ubezpieczenia w kolejnych miesiacach roku 2004, a takze kolejnych latach kalendarzowych beda przekazywane Allianz w terminie 3 miesiecy kalendarzowych od dnia rozpoczecia wykonywania zawodu. 4. Allianz zobowiazany jest do zapewnienia nalezytej ochrony danych osobowych przekazanych przez Izbe i odpowiada za ich naruszenie lub nienalezyte wykorzystanie. 6 (Dokumenty ubezpieczenia) 1. Potwierdzeniem zawarcia generalnej umowy ubezpieczenia bedzie polisa ubezpieczeniowa wystawiony przez Allianz na rzecz Izby. 2. Informacja o posiadaniu przez ubezpieczonego wymaganego ubezpieczenia zostanie zawarta w zaswiadczeniu wydawanym przez wlasciwa okregowa izbe inzynierów budownictwa. Wzór zaswiadczenia stanowi zalacznik nr 2 do umowy. 3

4 7 (Wylaczenia spod ochrony ubezpieczeniowej) 1. Allianz, w dniu wejscia w zycie niniejszej umowy, nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa szkód: 1) wyrzadzonych przez ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o prace lub wykonujacym roboty lub uslugi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstale w zwiazku ze swiadczeniem pracy, robót lub uslug na rzecz ubezpieczonego; 2) polegajacych na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrzadzonych przez ubezpieczonego malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu, rodzenstwu, powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostajacej w stosunku przysposobienia oraz jej malzonkowi lub osobie pozostajacej we wspólnym pozyciu; 3) powstalych po skresleniu ubezpieczonego z listy czlonków Izby, a takze w okresie zawieszenia w prawach czlonka Izby, chyba ze szkoda jest nastepstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skresleniem lub zawieszeniem; 4) wyniklych z przekroczenia ustalonych kosztów; 5) powstalych w wyniku nalozenia kar umownych; 6) wyrzadzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów; 7) powstalych w wyniku normalnego zuzycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych; 8) powstalych wskutek dzialan wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek; 9) powstalych wskutek aktów terroru. 2. Wylaczenia okreslone w ust.1 odpowiadaja zakresowi wylaczen okreslonemu w przepisach obowiazujacych w dniu wejscia w zycie niniejszej umowy. 3. W razie zmiany obowiazujacych przepisów zakres wylaczen okreslonych w ust. 1 ulega zmianie z mocy prawa. 8 (Obowiazki ubezpieczonego i Allianz ) 1. W okresie ubezpieczenia ubezpieczony zobowiazany jest do zawiadamiania Allianz i Brokera bez zbednej zwloki o kazdej okolicznosci majacej wplyw na powstanie szkody. 2. Jezeli ubezpieczony dokonal czynnosci w ramach wykonywania zawodu (lub zaniechal wykonania takiej czynnosci), która moze spowodowac szkode zobowiazany jest: 1) w miare mozliwosci starac sie zapobiec powstaniu szkody, a jezeli szkoda powstala - starac sie zapobiec jej zwiekszaniu; 2) niezwlocznie, a nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomosci o zglaszanym roszczeniu, które moze skutkowac odpowiedzialnoscia cywilna ubezpieczonego, zawiadomic o tym Allianz i stosowac sie do jego wskazówek, o ile nie beda one naruszaly obowiazujacych przepisów. 3. Ubezpieczony nie jest uprawniony do zaspokajania lub uznania roszczen poszkodowanego bez uprzedniej zgody Allianz. 4. Jezeli przeciwko ubezpieczonemu wszczete zostalo postepowanie karne, administracyjne, cywilne lub inne - mogace rodzic odpowiedzialnosc gwarancyjna Allianz ubezpieczony 4

5 jest zobowiazany natychmiast zawiadomic o tym Odzial Allianz wlasciwy do obslugi Okregowej Izby Inzynierów Budownictwa, w której ubezpieczony jest wpisany na liste czlonków. 5. Na zadanie Allianz ubezpieczony zobowiazany jest do udzielenia wyjasnien, dostarczenia dowodów potrzebnych do ustalenia okolicznosci i rozmiarów wyrzadzonej szkody oraz ustalenia jego odpowiedzialnosci, a takze umozliwienia przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego. 6. Ubezpieczony i Allianz zobowiazani sa skladac w formie pisemnej - za pokwitowaniem lub przeslac listem poleconym - wszelkie zawiadomienia i oswiadczenia zwiazane z umowa ubezpieczenia. 9 (Ustalenie i wyplata odszkodowania) 1. Odszkodowanie wyplacane jest przez Allianz poszkodowanemu lub osobie uprawnionej na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku wlasnych ustalen, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sadu. 2. Odszkodowanie wyplaca sie w granicach odpowiedzialnosci cywilnej ubezpieczonego, nie wyzej jednak niz do wysokosci sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. 3. Wyplata odszkodowania i zwrot kosztów nastepuje na pisemny wniosek poszkodowanego lub osoby uprawnionej zgloszony do Allianz. 4. Allianz wyplaca odszkodowanie w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. 5. W przypadku, gdyby wyjasnienie w terminie, o którym mowa w ust. 4, okolicznosci niezbednych do ustalenia odpowiedzialnosci Allianz albo wysokosci odszkodowania, okazalo sie niemozliwe, odszkodowanie wyplaca sie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nalezytej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pózniej jednak niz w terminie 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o szkodzie, chyba ze ustalenie odpowiedzialnosci Allianz albo wysokosci odszkodowania zalezy od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 4, Allianz zawiadamia na pismie uprawnionego o przyczynach niemoznosci zaspokojenia jego roszczen w calosci lub w czesci, jak równiez o przypuszczalnym terminie zajecia ostatecznego stanowiska wzgledem roszczen uprawnionego, a takze wyplaca bezsporna czesc odszkodowania. 6. Jezeli odszkodowanie nie przysluguje lub przysluguje w innej wysokosci niz okreslona w zgloszonym roszczeniu, Allianz informuje o tym na pismie osobe wystepujaca z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ustepach poprzedzajacych, wskazujac na okolicznosci oraz podstawe prawna uzasadniajaca calkowita lub czesciowa odmowe wyplaty odszkodowania, jak równiez na przyczyny, dla których odmówil wiarygodnosci okolicznosciom dowodowym podniesionym przez osobe zglaszajaca roszczenie. Pismo Allianz powinno zawierac pouczenie o mozliwosci dochodzenia roszczen na drodze sadowej. 7. Allianz ma obowiazek udostepnic poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które mialy wplyw na ustalenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen i wysokosc odszkodowania. Osoby te moga zadac pisemnego potwierdzenia przez Allianz przekazanych informacji badz umozliwienia wykonania i potwierdzenia przez Allianz 5

6 kopii udostepnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynnosci obciazaja osobe, która zada tych czynnosci. 8. Za nieterminowa likwidacje szkody Allianz zaplaci poszkodowanemu odsetki za zwloke w wysokosci ustawowej. 10 (Rozwiazanie indywidualnej umowy ubezpieczenia) 1. Indywidualna umowa ubezpieczenia czlonka izby ulega rozwiazaniu na skutek: 1) skreslenia ubezpieczonego z listy czlonków izby, 2) zawieszenia ubezpieczonego w prawach czlonka izby, 2. W przypadku skreslenia z listy czlonków izby lub zawieszenia w prawach czlonka izby indywidualna umowa ubezpieczenia ulega rozwiazaniu z dniem zakonczenia wykonywania zawodu. 3. W przypadku rozwiazania indywidualnej umowy ubezpieczenia Allianz zwraca skladke za niewykorzystany okres ubezpieczenia, chyba ze w okresie poprzedzajacym rozwiazanie indywidualnej umowy ubezpieczenia nastapila szkoda, za która Allianz wyplacil odszkodowanie z tytulu ubezpieczenia. 4. Wysokosc skladki podlegajacej zwrotowi ustala sie w wysokosci 1/12 skladki za kazdy rozpoczety miesiac skrócenia indywidualnego okresu ubezpieczenia. 5. Zwrotu skladki dokonuje Ubezpieczajacy w porozumieniu z Allianz potracajac jej wysokosc z kolejnej raty skladki ubezpieczeniowej naleznej Allianz na postawie 12 ust. 2. Rozdzial II Warunki ubezpieczenia podstawowego. 11 (Suma gwarancyjna) 1. Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki sa objete umowa ubezpieczenia wynosi równowartosc w PLN EURO przy zastosowaniu kursu sredniego EURO ogloszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w danym roku. 2. Allianz jest obowiazany do: 1) wyplaty odszkodowania w granicach odpowiedzialnosci cywilnej ubezpieczonego; 2) zwrotu kosztów majacych na celu zapobiezenie zwiekszeniu sie szkody i roszczen finansowych, jezeli uzasadnione sa okolicznosciami danego zdarzenia; 3) poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powolanych przez ubezpieczonego za zgoda Allianz w celu ustalenia okolicznosci i rozmiaru szkody; 4) zwrotu niezbednych kosztów obrony w postepowaniu karnym i koszty zastepstwa prawnego w postepowaniu cywilnym, podjetych na polecenie lub za zgoda Allianz; 5) pokrycia kosztów postepowania ugodowego poniesionych przez ubezpieczonego, prowadzonego za zgoda Allianz. 6

7 3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pokrywane sa w granicach sumy gwarancyjnej. 4. Udzial wlasny ubezpieczonego oraz inne kwotowe ograniczenia wyplaty odszkodowania sa wylaczone. 12 (Skladka ubezpieczeniowa) 1. Roczna skladka ubezpieczeniowa dla ubezpieczenia podstawowego dla jednego ubezpieczonego wynosi 100 PLN (slownie: sto zlotych). 2. Skladka ubezpieczeniowa platna jest w 4 kwartalnych ratach w terminie 20 dni od daty przekazania do Zakladu Ubezpieczen listy ubezpieczonych, z uwzglednieniem postanowien 5 umowy. 3. Wysokosc skladki ubezpieczeniowej w nastepnych latach ubezpieczenia ustalona bedzie wg algorytmu okreslonego w zalaczniku nr 3 do niniejszej umowy. Wszystkie elementy algorytmu zostana corocznie do dnia 31 maja uzgodnione przez strony wedlug stanu na dzien 30 kwietnia roku poprzedzajacego rok, dla którego ustalana jest wysokosc skladki. 4. Platnikiem skladki ubezpieczeniowej za ubezpieczonego jest Izba. 5. Skladka ubezpieczeniowa wplacana jest na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Allianz. 6. Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obciazenia rachunku bankowego Izby. Rozdzial III Warunki ubezpieczenia dodatkowego Allianz zapewni ubezpieczonemu ochrone ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w okresie ubezpieczenia w zwiazku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu - na warunkach umowy niniejszej, lecz powyzej sumy ubezpieczeniowej okreslonej w rozdziale II - o ile nastapi podpisanie przez ubezpieczonego z Allianz dodatkowej umowy (polisa dodatkowa). Warunki tej umowy nie moga byc mniej korzystne dla ubezpieczonego od warunków przewidzianych w niniejszej umowie dla ubezpieczenia podstawowego. 2. Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym konczy sie wraz z uplywem okresu ubezpieczenia danego ubezpieczonego w ubezpieczeniu podstawowym. Skladka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie dodatkowe w przypadku umów krótkoterminowych bedzie wyliczana proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. 3. W przypadku rozwiazania umowy ubezpieczenia podstawowego, z przyczyn wskazanych w aktualnie obowiazujacym rozporzadzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej architektów oraz inzynierów budownictwa, rozwiazaniu ulega równiez dodatkowa umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust Ubezpieczenie dodatkowe zawierane jest na pisemny wniosek ubezpieczonego skierowany za posrednictwem Brokera do Allianz, który nie moze odmówic zawarcia umowy. 7

8 15 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego Allianz potwierdza dokumentem ubezpieczenia dodatkowego (polisa dodatkowa). 2. W ramach ubezpieczenia dodatkowego wprowadza sie nastepujace dodatkowe limity odpowiedzialnosci - ponad sume ubezpieczenia podstawowego, okreslona w 13 ust. 1 - na kazde zdarzenie w okresie trwania umowy dodatkowej, z nastepujaca dodatkowa skladka roczna: Suma gwarancyjna na jednego ubezpieczonego EUR EUR EUR EUR EUR Skladka 220,-PLN 450,-PLN 800,-PLN 1.300,-PLN 1.800,-PLN 3. Skladka dodatkowa jest platna jednorazowo, chyba ze ubezpieczony i Allianz ustala inne warunki platnosci W zakresie ubezpieczenia dodatkowego skladka ubezpieczeniowa placona jest odrebnie przez samego ubezpieczonego lub inny podmiot zawierajacy umowe na jego rzecz. 2. Szkody likwidowane w ramach ubezpieczenia dodatkowego nie maja wplywu na zwiekszenie wysokosci skladki podstawowej ustalanej w trybie 12 ust Ubezpieczenie dodatkowe nalezy traktowac jako dobrowolne. Rozdzial IV 17 Ubezpieczenie dla Polskiej Izby Inzynierów Budownictwa 1. Niniejsza umowa generalna obejmuje bezskladkowo odpowiedzialnosc Allianz za szkody wyrzadzone Izbie przez Czlonków Organów i Organy Izby oraz odpowiedzialnosc cywilna Izby. Warunki ubezpieczenia okresla zalacznik nr 5 do niniejszej umowy. 2. Szczególowe warunki Ubezpieczenia Izby oraz odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone Izbie przez Czlonków Organów i Organy Izby zostana potwierdzone w polisach ubezpieczeniowych wystawionych przez Allianz na rzecz Izby, w terminie do dnia 2 stycznia 2004 r. Rozdzial V Postanowienia dodatkowe Allianz zobowiazuje sie do udzielenia kazdemu czlonkowi izby, podlegajacemu ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach niniejszej umowy dodatkowych znizek okreslonych w zalaczniku nr 4 do niniejszej umowy. 2. Znizki, o których mowa w ust. 1 zostana udzielone niezaleznie od innych znizek naleznych czlonkom Izby ubezpieczajacym sie w poszczególnych rodzajach ubezpieczen oraz naleznych im z innych tytulów pod warunkiem zachowania skladek minimalnych 8

9 3. Znizki, o których mowa w ust. 1 nie moga byc laczone z innymi znizkami wynikajacymi z akcji promocyjnych przeprowadzanych przez Allianz. 4. Podstawa udzielenia znizek jest zaswiadczenie, o którym mowa w 6 ust. 2. Rozdzial VI Postanowienia koncowe. 19 Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy poddaje sie pod rozstrzygniecie sadu polubownego dzialajacego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga byc dokonywane wylacznie w formie pisemnej pod rygorem ich niewaznosci. 2. Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku zmiany przepisów prawa regulujacych kwestie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej czlonków izby ulegnie ona stosownej zmianie lub zostanie rozwiazana, jezeli jej postanowienia nie dadza sie pogodzic z nowo wprowadzonymi uregulowaniami prawnymi W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy prawa regulujace dzialalnosc ubezpieczeniowa oraz wykonywanie zawodu. 2. Strony zgodnie ustalaja, iz postanowienia niniejszej umowy spelniaja wymogi aktualnie obowiazujacego rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie warunków obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej architektów oraz inzynierów budownictwa i nie moga byc od nich mniej korzystne dla ubezpieczonych Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem l stycznia 2004 roku i obowiazuje do dnia 31 grudnia 2006 r., z zastrzezeniem postanowien 4 oraz 20 ust Umowa moze byc wypowiedziana za 1 miesiecznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 23 Strony przewiduja mozliwosc przedluzenia umowy na dalsze okresy ubezpieczeniowe. 24 Umowe niniejsza sporzadzono w dwóch jednakowo brzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron. Izba: Allianz: 9

10 Zalacznik nr 1 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku Niniejszy zalacznik okresla warunki i zakres ubezpieczenia dodatkowego proponowanego w ramach umowy generalnej: 1. OC w zyciu prywatnym czlonków izby budownictwa Suma gwarancyjna: ,- zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lacznie dla szkód rzeczowych i osobowych wynikajacych z odpowiedzialnosci cywilnej w zyciu prywatnym Franszyza redukcyjna: 300,- zl dla kazdej szkody rzeczowej w okresie ubezpieczenia Zakres terytorialny: RP Skladka: bezskladkowo Warunki ogólne ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zyciu prywatnym zatwierdzone uchwala zarzadu nr 85/2001 z dnia ze zmianami okreslonymi ponizej: Warunki OC w zyciu prywatnym W ramach ubezpieczenia OC w zyciu prywatnym ochrona ubezpieczeniowa objeci sa czlonkowie Izby z tytulu czynów niedozwolonych (delikt) za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z wykonywaniem czynnosci zycia codziennego. Przez czynnosci zycia codziennego rozumiemy tu: Prowadzenie podstawowego gospodarstwa domowego, czynnosci zwiazane z opieka nad osobami, którym z powodu wieku i stanu psychicznego lub cielesnego nie mozna przypisac winy (obowiazuje tu limit w wysokosci 10% sumy gwarancyjnej), posiadanie zwierzat domowych za wyjatkiem psa, amatorskie uprawianie sportu, posiadanie i uzytkowanie rowerów, modeli zabawek, które nie nadaja sie do wsiadania, bezzalogowych balonów oraz latawców, wybranego sprzetu plywajacego, wózków inwalidzkich, krótkotrwale (do 21 dni) uzytkowanie pomieszczen/ budynków podczas wyjazdów turystycznych, inne zwykle czynnosci zycia prywatnego (np. zakupy) Warunki ubezpieczenia beda w okresie obowiazywania umowy potwierdzane corocznie w polisie wystawionej przez Allianz w terminie do dnia 1 stycznia. 10

11 Zalacznik nr 2 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku Pieczec Izby Okregowej miejscowosc, data... ZASWIADCZENIE Pan/Pani... nr ewidencyjny... Adres zamieszkania... jest czlonkiem... Okregowej Izby Inzynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia... Pieczec i podpis przewodniczacego 11

12 Zalacznik Nr 3 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku Niniejszy zalacznik okresla zasady dotyczace zmiany wysokosci skladki w trakcie trwania umowy generalnej. Allianz gwarantuje utrzymanie skladki w wysokosci 100,-PLN na niezmienionym poziomie przy zalozeniu, ze wartosc EURO liczonego wg sredniego kursu NBP okreslonego w tabeli nr 1 w roku poprzednim nie przekroczy 6 zl, a szkodowosc (calkowita suma wyplaconych odszkodowan oraz zgloszonych uzasadnionych roszczen w kazdym pelnym 12 miesiecznym okresie ubezpieczenia) nie przekroczy 50% zebranej skladki brutto: W przypadku, gdy szkodowosc bedzie na wyzszym poziomie skladka zostanie zmieniona zgodnie ze wzorem: przy szkodowosci w przedziale 51%-60% - wzrost skladki o 20 % w odniesieniu do kazdego ubezpieczonego przy szkodowosci w przedziale 61%-70% - wzrost skladki o 40 % w odniesieniu do kazdego ubezpieczonego przy szkodowosci powyzej 71% lub w przypadku gdy przelicznik EURO wg sredniego kursu NBP wg tabeli kursów NBP nr 1 przekroczy 6 zl strony przystapia do negocjacji wysokosci stawek ubezpieczeniowych na rok nastepny. 12

13 Zalacznik Nr 4 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku Niniejszy zalacznik okresla wysokosc znizek dodatkowych przyslugujacych ubezpieczonym w ramach umowy generalnej czlonkom izby w stosunku do innych ubezpieczen oferowanych przez Allianz. Ubezpieczenia mieszkan/ budynków oraz ruchomosci domowych specjalny produkt z uproszczonym wnioskiem 30% tanszy od standardowej oferty Allianz Ubezpieczenia komunikacyjne- W przypadku zawarcia OC obowiazkowego - 10% znizki od standardowej oferty W przypadku ubezpieczenia OC obowiazkowego oraz ubezpieczenia mieszkania/budynku 15% znizki od standardowej oferty W przypadku ubezpieczenia OC obowiazkowego, mieszkania/budynku oraz firmy (w przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej) 20% znizki Ubezpieczenia NNW 10% znizki Ubezpieczenia turystyczne 10 % znizki ( Globtroter koszty leczenia za granica ) 13

14 Zalacznik Nr 5 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku Niniejszy zalacznik okresla warunki ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej dla Izby w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej zwiazanej z prowadzona dzialalnoscia oraz warunki Ubezpieczenia OC organów oraz czlonków organów Izby. Ubezpieczenie OC dla Polskiej Izby Inzynierów Budownictwa Suma gwarancyjna: ,- zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytulu szkód rzeczowych i osobowych wyrzadzonych w zwiazku z prowadzona dzialalnosci statutowa Polskiej Izby Inzynierów Budownictwa z wlaczeniem OC najemcy Okres ubezpieczenia: r r. ( z mozliwoscia przedluzenia na tych samych warunkach ) Franszyza redukcyjna: 300,- zl dla kazdej szkody rzeczowej w okresie ubezpieczenia Zakres terytorialny: Skladka: RP bezskladkowo Warunki: OWU T.U. Allianz Polska S.A. 31/2002 z dnia 23 maja 2002 r. z rozszerzeniem o klauzule nr 3 (OC najemcy) i nr 8 (straty majatkowe nie bedace nastepstwem szkód rzeczowych lub osobowych) oraz warunki szczególne okreslone w polisie Warunki ubezpieczenia beda w okresie obowiazywania umowy potwierdzane corocznie w polisie wystawionej przez Allianz w terminie do dnia 1 stycznia. Ubezpieczenie OC organów i czlonków organów Polskiej Izby Inzynierów Budownictwa Zakres Ubezpieczenia: odpowiedzialnosc cywilna z tytulu uchybien popelnionych przy wykonywaniu czynnosci organów lub w ramach pelnionej funkcji czlonka organu Izby. Suma gwarancyjna: ,- zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytulu szkód majatkowych Okres ubezpieczenia: r r. ( z mozliwoscia przedluzenia na tych samych warunkach ) Franszyza: Skladka: 2.500,-zl dla kazdej szkody majatkowej bezskladkowo Warunki: OWU T.U. Allianz Polska S.A. 61/2001 z 15 pazdziernika 2001 r. oraz warunki szczególne okreslone w polisie Warunki ubezpieczenia beda w okresie obowiazywania umowy potwierdzane corocznie w polisie wystawionej przez Allianz w terminie do dnia 1 stycznia. 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Robert Popielarz Ubezpieczenia Grup Zawodowych www.iexpert.pl iexpert.pl Spółka Akcyjna., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku) Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W OFERCIE SZKOLNEJ Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia: (zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną za pracowników

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.) wyciąg

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej,

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.03.124.1152 2004.03.09 zm. Dz.U.04.26.225 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 89 2004.09.22 zm. Dz.U.04.141.1492 art. 11 2005.01.01 zm. Dz.U.04.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.04.281.2778 art. 1 2006.01.01

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne W niniejszym rozdziale określone zostały osoby, które mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej,

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny Od 1 stycznia 2009 roku weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku sporządzania

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lutego 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.03.26 11:06:12 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo