UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)"

Transkrypt

1 UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS , zwanym dalej Allianz w imieniu i na rzecz którego dzialaja: 1. Piotr Dzikiewicz Wiceprezes Zarzadu 2. Michael Mueller - Wiceprezes Zarzadu a Polska Izba Inzynierów Budownictwa, z siedziba w Warszawie, Warszawa, ul. Swietokrzyska 14a, zwana dalej Izba, dzialajaca przez Rade Krajowa Izby, reprezentowana przez: 1. Zbigniewa Grabowskiego - Prezesa Rady Krajowej Izby Inzynierów Budownictwa, 2. Andrzeja Jaworskiego - Skarbnika Rady Krajowej Izby Inzynierów Budownictwa, o nastepujacej tresci: Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 (Przedmiot umowy) Przedmiotem niniejszej umowy jest okreslenie zasad i warunków ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej czlonków Izby za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz z pózn. zm.) w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, zwanego dalej Ubezpieczeniem. 2 (Definicje pojec uzytych w umowie) Przez uzyte w niniejszej umowie okreslenia rozumie sie: 1) Ubezpieczony czlonek Izby, wymieniony w liscie ubezpieczonych przekazanej Allianz przez Izbe zgodnie z postanowieniami 5; 2) Ubezpieczajacy - Izba, a w przypadku ubezpieczenia dodatkowego czlonek Izby lub inny podmiot zawierajacy umowe na jego rzecz; 3) Czlonek Izby inzynier budownictwa oraz inna osoba posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 4) Szkoda - uszczerbek w prawnie chronionych dobrach poszkodowanego, polegajacy na stracie rzeczywistej i utraconych korzysciach pozostajacych w zwiazku z wykonywaniem zawodu przez ubezpieczonego; 5) Osoba uprawniona osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, która na mocy przepisów prawa uprawniona jest do dochodzenia roszczen z tytulu umowy ubezpieczenia; za osobe uprawniona uznaje sie 1

2 równiez ubezpieczonego, jezeli za zgoda Allianz zaspokoil roszczenie poszkodowanego lub innej osoby uprawnionej; 6) Suma gwarancyjna - okreslona w umowie górna granica odpowiedzialnosci Allianz za szkode wyrzadzona przez ubezpieczonego w ramach umowy ubezpieczenia w okresie trwania odpowiedzialnosci Allianz; 7) Ubezpieczenie podstawowe - ubezpieczenie czlonka Izby od odpowiedzialnosci cywilnej, na warunkach okreslonych w rozdziale II niniejszej umowy; 8) Ubezpieczenie dodatkowe - ubezpieczenie dodatkowe czlonka Izby od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z wykonywaniem zawodu, na warunkach okreslonych w rozdziale III niniejszej umowy; 9) Wykonywanie zawodu - dzialanie lub zaniechanie czlonka Izby, do których jest on uprawniony badz zobowiazany w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 10) Dzien rozpoczecia wykonywania zawo du - dzien okreslony w uchwale o wpisaniu na liste czlonków Izby lub odwieszenia w prawach czlonka izby; 11) Dzien zakonczenia wykonywania zawodu dzien, w którym rozstrzygniecie o skresleniu ubezpieczonego z listy czlonków izby lub zawieszeniu ubezpieczonego w prawach czlonka Izby stalo sie ostateczne; 12) Broker - Hanza Brokers Sp. z o.o. z siedziba w Gdansku przy ul. Grunwaldzkiej 48/50 wpisana do Rejestru Przedsiebiorców pod numerem KRS: w Sadzie Rejonowym w Gdansku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. 3 (Przedmiot i zakres ubezpieczenia) 1. Ubezpieczeniem objeta jest odpowiedzialnosc cywilna czlonków Izby za szkody wyrzadzone przez dzialanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, w których nastepstwie zostala wyrzadzona szkoda uprawniajaca poszkodowanego do dochodzenia roszczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej ubezpieczonego. 2. Odpowiedzialnoscia Allianz objete sa roszczenia osoby poszkodowanej dotyczace szkód bedacych nastepstwem dzialan i zaniechan, które zaistnialy w okresie ubezpieczenia, chocby osoba poszkodowana (osoba uprawniona) zglosila je po tym okresie, z zachowaniem terminów okreslonych dla przedawnienia roszczen. 3. Ochrona ubezpieczeniowa objete sa równiez dzialania i zaniechania pracowników zatrudnionych przez ubezpieczonego. Dotyczy to zakresu objetego wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez ubezpieczonego i obejmuje wylacznie osoby zatrudnione w ramach umowy o prace i wykonujacych ja pod nadzorem ubezpieczonego. 4. W zakresie podstawowym niniejsza umowa generalna obejmuje odpowiedzialnosc cywilna w zyciu prywatnym czlonków Izby. Warunki tego ubezpieczenia okresla zalacznik nr 1 do umowy. 2

3 4 (Okres ubezpieczenia) 1. Odpowiedzialnosc Allianz w stosunku do ubezpieczonych wpisanych na liste czlonków Izby z tytulu niniejszej umowy rozpoczyna sie od dnia 1 stycznia 2004 r. i trwa przez okres 12 miesiecy z zastrzezeniem ust Okres ubezpieczenia w stosunku do kazdego ubezpieczonego wynosi 12 miesiecy. 3. Niniejsza umowa obejmuje ubezpieczonych, którzy sa lub zostana czlonkami Izby w okresie jej obowiazywania. 4. W przypadku czlonków izby, którzy rozpoczna wykonywanie zawodu po dniu 1 stycznia 2004 r., odpowiedzialnosc Allianz rozpoczyna sie od dnia rozpoczecia przez nich wykonywania zawodu i trwa przez okres 12 miesiecy. 5. W przypadku czlonków izby, których okres dotychczas posiadanego ubezpieczenia uplywac bedzie po dniu 1 stycznia 2004 roku, odpowiedzialnosc Allianz rozpoczyna sie od pierwszego dnia nowego okresu ubezpieczenia. 6. W przypadku ubezpieczonych, którzy zakoncza wykonywanie zawodu po dniu 1 stycznia 2004 r., odpowiedzialnosc Allianz trwa do dnia zakonczenia przez nich wykonywania zawodu. 7. Po okresie zawieszenia czlonkostwa w Izbie odpowiedzialnosc Allianz wobec tego ubezpieczonego rozpoczynac sie bedzie od dnia zakonczenia okresu zawieszenia i trwac przez okres 12 miesiecy. 5 (Listy ubezpieczonych) 1. Lista ubezpieczonych od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku zostanie przekazana Allianz do dnia 1 marca 2004 roku. 2. Listy ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 zawierac beda nastepujace dane: imie i nazwisko ubezpieczonego, numer czlonkowski oraz okres ubezpieczenia. 3. Listy ubezpieczonych zglaszanych do ubezpieczenia w kolejnych miesiacach roku 2004, a takze kolejnych latach kalendarzowych beda przekazywane Allianz w terminie 3 miesiecy kalendarzowych od dnia rozpoczecia wykonywania zawodu. 4. Allianz zobowiazany jest do zapewnienia nalezytej ochrony danych osobowych przekazanych przez Izbe i odpowiada za ich naruszenie lub nienalezyte wykorzystanie. 6 (Dokumenty ubezpieczenia) 1. Potwierdzeniem zawarcia generalnej umowy ubezpieczenia bedzie polisa ubezpieczeniowa wystawiony przez Allianz na rzecz Izby. 2. Informacja o posiadaniu przez ubezpieczonego wymaganego ubezpieczenia zostanie zawarta w zaswiadczeniu wydawanym przez wlasciwa okregowa izbe inzynierów budownictwa. Wzór zaswiadczenia stanowi zalacznik nr 2 do umowy. 3

4 7 (Wylaczenia spod ochrony ubezpieczeniowej) 1. Allianz, w dniu wejscia w zycie niniejszej umowy, nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa szkód: 1) wyrzadzonych przez ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o prace lub wykonujacym roboty lub uslugi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstale w zwiazku ze swiadczeniem pracy, robót lub uslug na rzecz ubezpieczonego; 2) polegajacych na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrzadzonych przez ubezpieczonego malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu, rodzenstwu, powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostajacej w stosunku przysposobienia oraz jej malzonkowi lub osobie pozostajacej we wspólnym pozyciu; 3) powstalych po skresleniu ubezpieczonego z listy czlonków Izby, a takze w okresie zawieszenia w prawach czlonka Izby, chyba ze szkoda jest nastepstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skresleniem lub zawieszeniem; 4) wyniklych z przekroczenia ustalonych kosztów; 5) powstalych w wyniku nalozenia kar umownych; 6) wyrzadzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów; 7) powstalych w wyniku normalnego zuzycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych; 8) powstalych wskutek dzialan wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek; 9) powstalych wskutek aktów terroru. 2. Wylaczenia okreslone w ust.1 odpowiadaja zakresowi wylaczen okreslonemu w przepisach obowiazujacych w dniu wejscia w zycie niniejszej umowy. 3. W razie zmiany obowiazujacych przepisów zakres wylaczen okreslonych w ust. 1 ulega zmianie z mocy prawa. 8 (Obowiazki ubezpieczonego i Allianz ) 1. W okresie ubezpieczenia ubezpieczony zobowiazany jest do zawiadamiania Allianz i Brokera bez zbednej zwloki o kazdej okolicznosci majacej wplyw na powstanie szkody. 2. Jezeli ubezpieczony dokonal czynnosci w ramach wykonywania zawodu (lub zaniechal wykonania takiej czynnosci), która moze spowodowac szkode zobowiazany jest: 1) w miare mozliwosci starac sie zapobiec powstaniu szkody, a jezeli szkoda powstala - starac sie zapobiec jej zwiekszaniu; 2) niezwlocznie, a nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomosci o zglaszanym roszczeniu, które moze skutkowac odpowiedzialnoscia cywilna ubezpieczonego, zawiadomic o tym Allianz i stosowac sie do jego wskazówek, o ile nie beda one naruszaly obowiazujacych przepisów. 3. Ubezpieczony nie jest uprawniony do zaspokajania lub uznania roszczen poszkodowanego bez uprzedniej zgody Allianz. 4. Jezeli przeciwko ubezpieczonemu wszczete zostalo postepowanie karne, administracyjne, cywilne lub inne - mogace rodzic odpowiedzialnosc gwarancyjna Allianz ubezpieczony 4

5 jest zobowiazany natychmiast zawiadomic o tym Odzial Allianz wlasciwy do obslugi Okregowej Izby Inzynierów Budownictwa, w której ubezpieczony jest wpisany na liste czlonków. 5. Na zadanie Allianz ubezpieczony zobowiazany jest do udzielenia wyjasnien, dostarczenia dowodów potrzebnych do ustalenia okolicznosci i rozmiarów wyrzadzonej szkody oraz ustalenia jego odpowiedzialnosci, a takze umozliwienia przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego. 6. Ubezpieczony i Allianz zobowiazani sa skladac w formie pisemnej - za pokwitowaniem lub przeslac listem poleconym - wszelkie zawiadomienia i oswiadczenia zwiazane z umowa ubezpieczenia. 9 (Ustalenie i wyplata odszkodowania) 1. Odszkodowanie wyplacane jest przez Allianz poszkodowanemu lub osobie uprawnionej na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku wlasnych ustalen, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sadu. 2. Odszkodowanie wyplaca sie w granicach odpowiedzialnosci cywilnej ubezpieczonego, nie wyzej jednak niz do wysokosci sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. 3. Wyplata odszkodowania i zwrot kosztów nastepuje na pisemny wniosek poszkodowanego lub osoby uprawnionej zgloszony do Allianz. 4. Allianz wyplaca odszkodowanie w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. 5. W przypadku, gdyby wyjasnienie w terminie, o którym mowa w ust. 4, okolicznosci niezbednych do ustalenia odpowiedzialnosci Allianz albo wysokosci odszkodowania, okazalo sie niemozliwe, odszkodowanie wyplaca sie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nalezytej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pózniej jednak niz w terminie 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o szkodzie, chyba ze ustalenie odpowiedzialnosci Allianz albo wysokosci odszkodowania zalezy od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 4, Allianz zawiadamia na pismie uprawnionego o przyczynach niemoznosci zaspokojenia jego roszczen w calosci lub w czesci, jak równiez o przypuszczalnym terminie zajecia ostatecznego stanowiska wzgledem roszczen uprawnionego, a takze wyplaca bezsporna czesc odszkodowania. 6. Jezeli odszkodowanie nie przysluguje lub przysluguje w innej wysokosci niz okreslona w zgloszonym roszczeniu, Allianz informuje o tym na pismie osobe wystepujaca z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ustepach poprzedzajacych, wskazujac na okolicznosci oraz podstawe prawna uzasadniajaca calkowita lub czesciowa odmowe wyplaty odszkodowania, jak równiez na przyczyny, dla których odmówil wiarygodnosci okolicznosciom dowodowym podniesionym przez osobe zglaszajaca roszczenie. Pismo Allianz powinno zawierac pouczenie o mozliwosci dochodzenia roszczen na drodze sadowej. 7. Allianz ma obowiazek udostepnic poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które mialy wplyw na ustalenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen i wysokosc odszkodowania. Osoby te moga zadac pisemnego potwierdzenia przez Allianz przekazanych informacji badz umozliwienia wykonania i potwierdzenia przez Allianz 5

6 kopii udostepnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynnosci obciazaja osobe, która zada tych czynnosci. 8. Za nieterminowa likwidacje szkody Allianz zaplaci poszkodowanemu odsetki za zwloke w wysokosci ustawowej. 10 (Rozwiazanie indywidualnej umowy ubezpieczenia) 1. Indywidualna umowa ubezpieczenia czlonka izby ulega rozwiazaniu na skutek: 1) skreslenia ubezpieczonego z listy czlonków izby, 2) zawieszenia ubezpieczonego w prawach czlonka izby, 2. W przypadku skreslenia z listy czlonków izby lub zawieszenia w prawach czlonka izby indywidualna umowa ubezpieczenia ulega rozwiazaniu z dniem zakonczenia wykonywania zawodu. 3. W przypadku rozwiazania indywidualnej umowy ubezpieczenia Allianz zwraca skladke za niewykorzystany okres ubezpieczenia, chyba ze w okresie poprzedzajacym rozwiazanie indywidualnej umowy ubezpieczenia nastapila szkoda, za która Allianz wyplacil odszkodowanie z tytulu ubezpieczenia. 4. Wysokosc skladki podlegajacej zwrotowi ustala sie w wysokosci 1/12 skladki za kazdy rozpoczety miesiac skrócenia indywidualnego okresu ubezpieczenia. 5. Zwrotu skladki dokonuje Ubezpieczajacy w porozumieniu z Allianz potracajac jej wysokosc z kolejnej raty skladki ubezpieczeniowej naleznej Allianz na postawie 12 ust. 2. Rozdzial II Warunki ubezpieczenia podstawowego. 11 (Suma gwarancyjna) 1. Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki sa objete umowa ubezpieczenia wynosi równowartosc w PLN EURO przy zastosowaniu kursu sredniego EURO ogloszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w danym roku. 2. Allianz jest obowiazany do: 1) wyplaty odszkodowania w granicach odpowiedzialnosci cywilnej ubezpieczonego; 2) zwrotu kosztów majacych na celu zapobiezenie zwiekszeniu sie szkody i roszczen finansowych, jezeli uzasadnione sa okolicznosciami danego zdarzenia; 3) poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powolanych przez ubezpieczonego za zgoda Allianz w celu ustalenia okolicznosci i rozmiaru szkody; 4) zwrotu niezbednych kosztów obrony w postepowaniu karnym i koszty zastepstwa prawnego w postepowaniu cywilnym, podjetych na polecenie lub za zgoda Allianz; 5) pokrycia kosztów postepowania ugodowego poniesionych przez ubezpieczonego, prowadzonego za zgoda Allianz. 6

7 3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pokrywane sa w granicach sumy gwarancyjnej. 4. Udzial wlasny ubezpieczonego oraz inne kwotowe ograniczenia wyplaty odszkodowania sa wylaczone. 12 (Skladka ubezpieczeniowa) 1. Roczna skladka ubezpieczeniowa dla ubezpieczenia podstawowego dla jednego ubezpieczonego wynosi 100 PLN (slownie: sto zlotych). 2. Skladka ubezpieczeniowa platna jest w 4 kwartalnych ratach w terminie 20 dni od daty przekazania do Zakladu Ubezpieczen listy ubezpieczonych, z uwzglednieniem postanowien 5 umowy. 3. Wysokosc skladki ubezpieczeniowej w nastepnych latach ubezpieczenia ustalona bedzie wg algorytmu okreslonego w zalaczniku nr 3 do niniejszej umowy. Wszystkie elementy algorytmu zostana corocznie do dnia 31 maja uzgodnione przez strony wedlug stanu na dzien 30 kwietnia roku poprzedzajacego rok, dla którego ustalana jest wysokosc skladki. 4. Platnikiem skladki ubezpieczeniowej za ubezpieczonego jest Izba. 5. Skladka ubezpieczeniowa wplacana jest na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Allianz. 6. Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obciazenia rachunku bankowego Izby. Rozdzial III Warunki ubezpieczenia dodatkowego Allianz zapewni ubezpieczonemu ochrone ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w okresie ubezpieczenia w zwiazku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu - na warunkach umowy niniejszej, lecz powyzej sumy ubezpieczeniowej okreslonej w rozdziale II - o ile nastapi podpisanie przez ubezpieczonego z Allianz dodatkowej umowy (polisa dodatkowa). Warunki tej umowy nie moga byc mniej korzystne dla ubezpieczonego od warunków przewidzianych w niniejszej umowie dla ubezpieczenia podstawowego. 2. Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym konczy sie wraz z uplywem okresu ubezpieczenia danego ubezpieczonego w ubezpieczeniu podstawowym. Skladka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie dodatkowe w przypadku umów krótkoterminowych bedzie wyliczana proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. 3. W przypadku rozwiazania umowy ubezpieczenia podstawowego, z przyczyn wskazanych w aktualnie obowiazujacym rozporzadzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej architektów oraz inzynierów budownictwa, rozwiazaniu ulega równiez dodatkowa umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust Ubezpieczenie dodatkowe zawierane jest na pisemny wniosek ubezpieczonego skierowany za posrednictwem Brokera do Allianz, który nie moze odmówic zawarcia umowy. 7

8 15 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego Allianz potwierdza dokumentem ubezpieczenia dodatkowego (polisa dodatkowa). 2. W ramach ubezpieczenia dodatkowego wprowadza sie nastepujace dodatkowe limity odpowiedzialnosci - ponad sume ubezpieczenia podstawowego, okreslona w 13 ust. 1 - na kazde zdarzenie w okresie trwania umowy dodatkowej, z nastepujaca dodatkowa skladka roczna: Suma gwarancyjna na jednego ubezpieczonego EUR EUR EUR EUR EUR Skladka 220,-PLN 450,-PLN 800,-PLN 1.300,-PLN 1.800,-PLN 3. Skladka dodatkowa jest platna jednorazowo, chyba ze ubezpieczony i Allianz ustala inne warunki platnosci W zakresie ubezpieczenia dodatkowego skladka ubezpieczeniowa placona jest odrebnie przez samego ubezpieczonego lub inny podmiot zawierajacy umowe na jego rzecz. 2. Szkody likwidowane w ramach ubezpieczenia dodatkowego nie maja wplywu na zwiekszenie wysokosci skladki podstawowej ustalanej w trybie 12 ust Ubezpieczenie dodatkowe nalezy traktowac jako dobrowolne. Rozdzial IV 17 Ubezpieczenie dla Polskiej Izby Inzynierów Budownictwa 1. Niniejsza umowa generalna obejmuje bezskladkowo odpowiedzialnosc Allianz za szkody wyrzadzone Izbie przez Czlonków Organów i Organy Izby oraz odpowiedzialnosc cywilna Izby. Warunki ubezpieczenia okresla zalacznik nr 5 do niniejszej umowy. 2. Szczególowe warunki Ubezpieczenia Izby oraz odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone Izbie przez Czlonków Organów i Organy Izby zostana potwierdzone w polisach ubezpieczeniowych wystawionych przez Allianz na rzecz Izby, w terminie do dnia 2 stycznia 2004 r. Rozdzial V Postanowienia dodatkowe Allianz zobowiazuje sie do udzielenia kazdemu czlonkowi izby, podlegajacemu ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach niniejszej umowy dodatkowych znizek okreslonych w zalaczniku nr 4 do niniejszej umowy. 2. Znizki, o których mowa w ust. 1 zostana udzielone niezaleznie od innych znizek naleznych czlonkom Izby ubezpieczajacym sie w poszczególnych rodzajach ubezpieczen oraz naleznych im z innych tytulów pod warunkiem zachowania skladek minimalnych 8

9 3. Znizki, o których mowa w ust. 1 nie moga byc laczone z innymi znizkami wynikajacymi z akcji promocyjnych przeprowadzanych przez Allianz. 4. Podstawa udzielenia znizek jest zaswiadczenie, o którym mowa w 6 ust. 2. Rozdzial VI Postanowienia koncowe. 19 Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy poddaje sie pod rozstrzygniecie sadu polubownego dzialajacego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga byc dokonywane wylacznie w formie pisemnej pod rygorem ich niewaznosci. 2. Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku zmiany przepisów prawa regulujacych kwestie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej czlonków izby ulegnie ona stosownej zmianie lub zostanie rozwiazana, jezeli jej postanowienia nie dadza sie pogodzic z nowo wprowadzonymi uregulowaniami prawnymi W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy prawa regulujace dzialalnosc ubezpieczeniowa oraz wykonywanie zawodu. 2. Strony zgodnie ustalaja, iz postanowienia niniejszej umowy spelniaja wymogi aktualnie obowiazujacego rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie warunków obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej architektów oraz inzynierów budownictwa i nie moga byc od nich mniej korzystne dla ubezpieczonych Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem l stycznia 2004 roku i obowiazuje do dnia 31 grudnia 2006 r., z zastrzezeniem postanowien 4 oraz 20 ust Umowa moze byc wypowiedziana za 1 miesiecznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 23 Strony przewiduja mozliwosc przedluzenia umowy na dalsze okresy ubezpieczeniowe. 24 Umowe niniejsza sporzadzono w dwóch jednakowo brzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron. Izba: Allianz: 9

10 Zalacznik nr 1 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku Niniejszy zalacznik okresla warunki i zakres ubezpieczenia dodatkowego proponowanego w ramach umowy generalnej: 1. OC w zyciu prywatnym czlonków izby budownictwa Suma gwarancyjna: ,- zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lacznie dla szkód rzeczowych i osobowych wynikajacych z odpowiedzialnosci cywilnej w zyciu prywatnym Franszyza redukcyjna: 300,- zl dla kazdej szkody rzeczowej w okresie ubezpieczenia Zakres terytorialny: RP Skladka: bezskladkowo Warunki ogólne ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zyciu prywatnym zatwierdzone uchwala zarzadu nr 85/2001 z dnia ze zmianami okreslonymi ponizej: Warunki OC w zyciu prywatnym W ramach ubezpieczenia OC w zyciu prywatnym ochrona ubezpieczeniowa objeci sa czlonkowie Izby z tytulu czynów niedozwolonych (delikt) za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z wykonywaniem czynnosci zycia codziennego. Przez czynnosci zycia codziennego rozumiemy tu: Prowadzenie podstawowego gospodarstwa domowego, czynnosci zwiazane z opieka nad osobami, którym z powodu wieku i stanu psychicznego lub cielesnego nie mozna przypisac winy (obowiazuje tu limit w wysokosci 10% sumy gwarancyjnej), posiadanie zwierzat domowych za wyjatkiem psa, amatorskie uprawianie sportu, posiadanie i uzytkowanie rowerów, modeli zabawek, które nie nadaja sie do wsiadania, bezzalogowych balonów oraz latawców, wybranego sprzetu plywajacego, wózków inwalidzkich, krótkotrwale (do 21 dni) uzytkowanie pomieszczen/ budynków podczas wyjazdów turystycznych, inne zwykle czynnosci zycia prywatnego (np. zakupy) Warunki ubezpieczenia beda w okresie obowiazywania umowy potwierdzane corocznie w polisie wystawionej przez Allianz w terminie do dnia 1 stycznia. 10

11 Zalacznik nr 2 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku Pieczec Izby Okregowej miejscowosc, data... ZASWIADCZENIE Pan/Pani... nr ewidencyjny... Adres zamieszkania... jest czlonkiem... Okregowej Izby Inzynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia... Pieczec i podpis przewodniczacego 11

12 Zalacznik Nr 3 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku Niniejszy zalacznik okresla zasady dotyczace zmiany wysokosci skladki w trakcie trwania umowy generalnej. Allianz gwarantuje utrzymanie skladki w wysokosci 100,-PLN na niezmienionym poziomie przy zalozeniu, ze wartosc EURO liczonego wg sredniego kursu NBP okreslonego w tabeli nr 1 w roku poprzednim nie przekroczy 6 zl, a szkodowosc (calkowita suma wyplaconych odszkodowan oraz zgloszonych uzasadnionych roszczen w kazdym pelnym 12 miesiecznym okresie ubezpieczenia) nie przekroczy 50% zebranej skladki brutto: W przypadku, gdy szkodowosc bedzie na wyzszym poziomie skladka zostanie zmieniona zgodnie ze wzorem: przy szkodowosci w przedziale 51%-60% - wzrost skladki o 20 % w odniesieniu do kazdego ubezpieczonego przy szkodowosci w przedziale 61%-70% - wzrost skladki o 40 % w odniesieniu do kazdego ubezpieczonego przy szkodowosci powyzej 71% lub w przypadku gdy przelicznik EURO wg sredniego kursu NBP wg tabeli kursów NBP nr 1 przekroczy 6 zl strony przystapia do negocjacji wysokosci stawek ubezpieczeniowych na rok nastepny. 12

13 Zalacznik Nr 4 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku Niniejszy zalacznik okresla wysokosc znizek dodatkowych przyslugujacych ubezpieczonym w ramach umowy generalnej czlonkom izby w stosunku do innych ubezpieczen oferowanych przez Allianz. Ubezpieczenia mieszkan/ budynków oraz ruchomosci domowych specjalny produkt z uproszczonym wnioskiem 30% tanszy od standardowej oferty Allianz Ubezpieczenia komunikacyjne- W przypadku zawarcia OC obowiazkowego - 10% znizki od standardowej oferty W przypadku ubezpieczenia OC obowiazkowego oraz ubezpieczenia mieszkania/budynku 15% znizki od standardowej oferty W przypadku ubezpieczenia OC obowiazkowego, mieszkania/budynku oraz firmy (w przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej) 20% znizki Ubezpieczenia NNW 10% znizki Ubezpieczenia turystyczne 10 % znizki ( Globtroter koszty leczenia za granica ) 13

14 Zalacznik Nr 5 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku Niniejszy zalacznik okresla warunki ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej dla Izby w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej zwiazanej z prowadzona dzialalnoscia oraz warunki Ubezpieczenia OC organów oraz czlonków organów Izby. Ubezpieczenie OC dla Polskiej Izby Inzynierów Budownictwa Suma gwarancyjna: ,- zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytulu szkód rzeczowych i osobowych wyrzadzonych w zwiazku z prowadzona dzialalnosci statutowa Polskiej Izby Inzynierów Budownictwa z wlaczeniem OC najemcy Okres ubezpieczenia: r r. ( z mozliwoscia przedluzenia na tych samych warunkach ) Franszyza redukcyjna: 300,- zl dla kazdej szkody rzeczowej w okresie ubezpieczenia Zakres terytorialny: Skladka: RP bezskladkowo Warunki: OWU T.U. Allianz Polska S.A. 31/2002 z dnia 23 maja 2002 r. z rozszerzeniem o klauzule nr 3 (OC najemcy) i nr 8 (straty majatkowe nie bedace nastepstwem szkód rzeczowych lub osobowych) oraz warunki szczególne okreslone w polisie Warunki ubezpieczenia beda w okresie obowiazywania umowy potwierdzane corocznie w polisie wystawionej przez Allianz w terminie do dnia 1 stycznia. Ubezpieczenie OC organów i czlonków organów Polskiej Izby Inzynierów Budownictwa Zakres Ubezpieczenia: odpowiedzialnosc cywilna z tytulu uchybien popelnionych przy wykonywaniu czynnosci organów lub w ramach pelnionej funkcji czlonka organu Izby. Suma gwarancyjna: ,- zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytulu szkód majatkowych Okres ubezpieczenia: r r. ( z mozliwoscia przedluzenia na tych samych warunkach ) Franszyza: Skladka: 2.500,-zl dla kazdej szkody majatkowej bezskladkowo Warunki: OWU T.U. Allianz Polska S.A. 61/2001 z 15 pazdziernika 2001 r. oraz warunki szczególne okreslone w polisie Warunki ubezpieczenia beda w okresie obowiazywania umowy potwierdzane corocznie w polisie wystawionej przez Allianz w terminie do dnia 1 stycznia. 14

Załącznik nr 1 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku

Załącznik nr 1 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku Załącznik nr 1 Niniejszy załącznik określa warunki i zakres ubezpieczenia dodatkowego proponowanego w ramach umowy generalnej: 1. OC w życiu prywatnym członków izby budownictwa Suma gwarancyjna: 50.000,-

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wspólne

Rozdział I Postanowienia wspólne Stan prawny: 2007-01-10 Umowa generalna zawarta w dniu 17 grudnia 2005 r. w Warszawie pomiędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie; 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 24, Chmielna

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/11 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2011 r. do 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/15 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2015 r. do 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Umowa pozyczki nr /2003

Umowa pozyczki nr /2003 Zalacznik nr 3 do Regulaminu W Warszawie w dniu... pomiedzy: Umowa pozyczki nr /2003 Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci - panstwowa osoba prawna, utworzona na podstawie ustawy z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO Załącznik nr 6 b do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO zawarta w dniu w.., zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr...

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr... Umowa Nr... Zalacznik Nr 2 do SI WZ Zawarta w dniu...w Mragowie pomiedzy: Skarbem Panstwa Nadlesnictwem Mragowo z siedziba w Mragowie zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez mgr inz. Jaroslawa

Bardziej szczegółowo

[EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE]

[EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] ZALACZNIK III POSTANOWIENIA SZCZEGÓLOWE [EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] III.1 Definicje Oprócz definicji zawartych w art. II.1, do niniejszej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa. grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów

Umowa. grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów Umowa grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów zawarta w dniu 16 lutego 2005 r. w Warszawie pomiędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

PAN ~'l'w01fa. Konin, dnia 2 wrzesnia 2014 r. PWSZ-III-AGOO-Pl-29020-S/2014

PAN ~'l'w01fa. Konin, dnia 2 wrzesnia 2014 r. PWSZ-III-AGOO-Pl-29020-S/2014 , PAN ~'l'w01fa ffyzsz.a SZKOLA ZAWODOWA "'~ 62-510 Konin, ul. Przyjazni 1 tel. 632497222. &x 6324.97211 Konin, dnia 2 wrzesnia 2014 r. PWSZ-III-AGOO-Pl-29020-S/2014 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Znak sprawy:or.273.9.2016 Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Polisa numer 117961.BR15.001012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczyciel Ubezpieczający Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

zamówienia publicznego

zamówienia publicznego Kontakt: Centrala Sekretariat Dyrektor Dzial Jakosci i Marketingu Fax e-mail: http (094) 34-88 - 400 (094) 34-88 - 151 (094) 34-88 - 102 (094) 34-88 - 380 (094) 34-88 - 103 ewelina@swk.med.pl www.swk.med.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 19. 11. 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:...

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:... Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr zawarta w Starym Lesie w dniu.. pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Rodzaj informacji odszkodowania Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OWU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ust. 1 3, 12, 17 ust.

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY Sygnatura sprawy: ZP/6/2015 UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2015 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A 264496 zawarta w dniu 20.10.2016 r. w Warszawie pomiędzy: InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2014 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających Załącznik Nr 5c do SIWZ UMOWA Nr... WZÓR Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających zawarta w, dnia...

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i /Nazwa i adres oferenta!... / miejscowosc i data! OFERTA Do......... Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22. e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22. e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415 --- -- --- ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ ~ CERTYFIKAT 2001I2O fax (033) 872 3101 r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415 aw SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia...

Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia... Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia... w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów Na podstawie ali. 90 ust. 4 w zwiazku z art. 90

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW EFL OCHRONA PRAWNA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW EFL OCHRONA PRAWNA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW EFL OCHRONA PRAWNA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES WARUNKÓW Niniejsze warunki ubezpieczenia sa integralnym zalacznikiem do

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or.

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej ZGODA w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. , u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. w sprawie uchwalenia regulaminu rozliczen z czlonkami przenoszlcymi wlasnosc

Bardziej szczegółowo

OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22

OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 ~ OPIEKI ZDROWOTNEJ 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 m71zespól Ell tel.: centro (033) 872 3100 wwwozozsuchabeskidzka.p1 NIP 552-12-74-352 SZPITAL fax (033) 872 3101 e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzkaop1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Nl 1Gr (la. Zarzadzenie Wojewody Pomorskiego. I~Cwltvat2011r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich

Nl 1Gr (la. Zarzadzenie Wojewody Pomorskiego. I~Cwltvat2011r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich Zarzadzenie Wojewody Pomorskiego Nl 1Gr (la z dnia I~Cwltvat2011r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich Na podstawie art.15 ust.1 i 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015 OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl Warszawa 27.10.2015 Ogólna charakterystyka odpowiedzialność cywilnej Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne Załącznik Nr 5b do SIWZ UMOWA Nr... WZÓR Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w, dnia... pomiędzy:..

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ubezpieczenie ryzyk Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Powszechny zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej JST 1. Odpowiedzialność cywilna za szkody

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot ubezpieczenia. Definicje. Zawarcie umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia. V. Zdarzenie Ubezpieczeniowe

I. Przedmiot ubezpieczenia. Definicje. Zawarcie umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia. V. Zdarzenie Ubezpieczeniowe Szczególne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (zawodowej) przewoźnika drogowego związane ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SERIA F12. Obligacje na okaziciela Gminy Miejskiej Przemysl oznaczon"e jako seria F12 ("Obligacje")

SERIA F12. Obligacje na okaziciela Gminy Miejskiej Przemysl oznaczone jako seria F12 (Obligacje) WARUNKI EMISJI OBLIGACJI GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYSL SERIA F12 I. EMITENT Gmina Miejska Przemysl ("Emitent") z siedziba w Przemyslu, Rynek 1, 37-700 Przemysl, REGON: 650900341, NIP: 795-231-95-92. II. OBLIGACJE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Projekt USTAWA. z dnia 2007 r. o zawodzie psychologa. Rozdzial 1. Przepisy ogólne

Projekt USTAWA. z dnia 2007 r. o zawodzie psychologa. Rozdzial 1. Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2007 r. o zawodzie psychologa Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okresla zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa. Art. 2. Psychologiem jest osoba posiadajaca prawo wykonywania

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

Krzysztofa Cieck - Wiceprezydenta ZZM zwana, dalej:,,ubezpieczaja.cym"

Krzysztofa Cieck - Wiceprezydenta ZZM zwana, dalej:,,ubezpieczaja.cym Aneks do Umawy Generalnej w sprawie grupowego ubezpieczenia na zycie,,optymalny Wybor AXA" dnia nlt -02 - JjQCiH (,,Umowa ubezpieczenia" lub,,") zawarty dnia O'l.f\O-. j OCffi (,,Aneks") pomiedzy: AXA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

I. Wyjasnienie celu ustawy.

I. Wyjasnienie celu ustawy. UZASADNIENIE I. Wyjasnienie celu ustawy. Celem ustawy jest zagwarantowanie pomocy dzialaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1957 r. do 4

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola MIEJSKIE PRZEDSZKOLE 41-260 Slawk6w. ul. Gcn.WI.Sikorskicgo lo REGON 271513732 Zarzadzenie Nr. 9.~.f.flgo g Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Slawkowie z dnia 08.09.2008 r. w sprawie przyjecia regulaminu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTMIASTA RUDASLASKA

PREZYDENTMIASTA RUDASLASKA PREZYDENTMIASTA RUDASLASKA ZARZADZENIENR 'tr.pm,o,f51"jtl/oi PREZYDENTA MIASTA RUDA SLASKA z dnia 2 5.CZE.Z007 w sprawie szczególowych mieszkaniowej zasad pobierania, a takze warunków rozlozenia na raty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE RADA RODZICÓW przy Zespole Szkól Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE /' Rozdzial

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

- W z ó r - Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR. zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

- W z ó r - Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR. zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy - W z ó r - UMOWA GENERALNA NR zawarta w dniu...2016 r. w Kielcach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. 25-709 Kielce, ul. Mielczarskiego 51, NIP:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Klasyfikacja imprez Imprezy podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu Imprezy nie objęte ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

ZA R ZA D ZE N I E Nr40/2009 WÓJT A GMINY WIELGOML YNY. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie procedury powypadkowej w Urzedzie Gminy w WieIgomlynach.

ZA R ZA D ZE N I E Nr40/2009 WÓJT A GMINY WIELGOML YNY. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie procedury powypadkowej w Urzedzie Gminy w WieIgomlynach. - - ZA R ZA D ZE N I E Nr40/2009 WÓJT A GMINY WIELGOML YNY z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie procedury powypadkowej w Urzedzie Gminy w WieIgomlynach. -- Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego a możliwość jej ubezpieczenia. Optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów.

Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego a możliwość jej ubezpieczenia. Optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów. Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego a możliwość jej ubezpieczenia. Optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów. Warszawa, 28 marca 2017 r. Renata Orzechowska Sekretarz Podkomisji Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKÓW PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNE OBOWIAZUJACY NA TERENIE GMINY PAWLOWICE

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKÓW PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNE OBOWIAZUJACY NA TERENIE GMINY PAWLOWICE REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKÓW PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNE OBOWIAZUJACY NA TERENIE GMINY PAWLOWICE PAWLOWICE wrzesien 2002r. SPIS TRESCI: Rozdzial I Rozdzial

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i Page 1 of 5 Olsztyn: Budowa zaplecza boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 i Gimnazjum nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer ogloszenia: 300604-2009; data zamieszczenia: 01.09.2009 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo