Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie rozwiązania do automatycznego rozszywania ruchu SSL/TLS w celu wykrywania i blokowania szkodliwego oprogramowania (malware). 2. Słownik użytych pojęć System rozwiązanie sprzętowo-programowe składające się z serwera(ów) systemu operacyjnego oraz zawierające wymagane licencje służące do wykrywania i blokowania szkodliwego oprogramowania (malware) Produkt maintenance - gotowość producenta do świadczenia pomocy w przypadku awarii i problemów technicznych oraz dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania Wdrożenie Wykonanie wszystkich prac zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Awaria - brak działania lub nieprawidłowe działanie któregokolwiek komponentu lub całego Systemu (dotyczy oprogramowania i sprzętu) Usterka za usterkę przyjmuje się stan w którym system działa poprawnie jednak czynności administracyjne jak i funkcjonalne są ograniczone z powodu niezależnego od pracowników Zamawiającego a będącego skutkiem niewłaściwego działania systemu lub różnic pomiędzy aktualną konfiguracją a faktycznym działaniem systemu Dzień roboczy - liczony od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 za wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w art.1 ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) Zakończenie etapu podpisanie bez uwag wszystkich wymaganych w danym etapie protokołów Asysta techniczna Wykonawcy - Integratora pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz techniczne konsultacje dotyczące wdrożonego Systemu. 3. Plan komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym Możliwe kanały komunikacji to: Wideokonferencja (obsługę zapewnia Zamawiający), Telefon, , Strona 1

2 Spotkanie w siedzibie NIK Wszystkie prace będą realizowane przy udziale lub w konsultacji z pracownikami Zamawiającego Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym wszystkie przyjmowane założenia poczynione w związku z realizacją umowy. W związku z tym, w razie potrzeby dostarczy wszelkich niezbędnych wyjaśnień i materiałów dodatkowych (opisów, dokumentacji itp.) pracownikom Zamawiającego tak, aby możliwe było jednoznaczne zrozumienie proponowanych przez niego założeń Wszystkie ustalenia poczynione za pośrednictwem wideokonferencji, telefonicznie lub w trakcie spotkania muszą zostać niezwłocznie potwierdzone za pośrednictwem wiadomości . Mogą zostać z nich także sporządzone notatki zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego Rejestr ustaleń/notatek jest prowadzony przez Zamawiającego Wszystkie wiadomości wysyłane w związku z realizacją projektu muszą być kierowane także do wiadomości (DW / KJ) na podany przez Zamawiającego adres Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach lub przeszkodach mogących spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy w stosunku do terminów przewidzianych w przyjętym harmonogramie. Powiadomienie takie nastąpi bezzwłocznie na podany przez Zamawiającego adres . II. Część Etapy realizacji zamówienia publicznego 1. Etap inicjujący Zamawiający wymaga zrealizowania tego etapu w nie więcej niż 30 dni kalendarzowych, etap ten obejmuje 1.1. Dostawa sprzętu oraz wymaganych licencji Opracowanie i przekazanie przez Wykonawcę, w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy, do akceptacji Zamawiającego: Szczegółowego harmonogramu realizacji Wdrożenia Projektu technicznego rozwiązania zgodnie z oczekiwanymi funkcjonalnościami Zamawiający w terminie do 5 dni od dnia przekazania ww. dokumentów wniesie do nich uwagi bądź je zaakceptuje. Wykonawca wprowadzi niezbędne poprawki i uzupełnienia w terminie do 5 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego Zakończeniem etapu inicjującego będzie podpisanie bez uwag protokołu odbioru tego etapu. 2. Etap pierwszy Zamawiający wymaga zrealizowania tego etapu w nie więcej niż 30 dni kalendarzowych 2.1. Warunkiem rozpoczęcia Etapu pierwszego jest zakończenie i odbiór bez uwag etapu inicjującego Wszystkie prace przewidziane do realizacji w Etapie pierwszym muszą zostać wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od dnia zakończenia etapu inicjującego. Strona 2

3 2.3. Zamawiający wymaga, aby w Etapie pierwszym Projektu zostały wykonane poniższe prace: Instalacja w szafie serwerowej wskazanej przez Zamawiającego dostarczonego sprzętu Przeprowadzenie i podłączenie odpowiednio okablowania pomiędzy komponentami wdrażanego Systemu a urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego w serwerowni Zamawiającego Konfiguracja Systemu w sposób ustalony z Zamawiającym w tym: Konfiguracja Systemu w trybie in-line Instalacja wymaganych certyfikatów służących do rozszywania ruchu SSL/TLS Konfiguracja parametrów Systemu zgodnie z wymaganą funkcjonalnością i odpowiednim poziomem wydajności, w szczególności przekierowanie rozszyfrowanego ruchu IP do systemu wykrywającego szkodliwe oprogramowanie (malware), pracującego również w trybie in-line Konfiguracja listy adresów IP/URL, które będą wykluczone z procesu deszyfrowania Konfiguracja użytkowników i praw dostępu w Systemie Wykonanie backupu konfiguracji Wykonanie testów akceptacyjnych zgodnie z założeniami Zamawiającego (część IV pkt. 3) potwierdzonych protokołem odbioru testów akceptacyjnych W razie potrzeby dostrajanie wdrożonego systemu na podstawie wyników uzyskiwanych podczas prowadzonych testów akceptacyjnych oraz uwag i wymagań Zamawiającego Przekazanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z założeniami Zamawiającego Przygotowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę warsztatu powdrożeniowego dla Administratorów Zamawiającego Produkcyjne uruchomienie Systemu TESTY AKCEPTACYJNE - W przypadku testów akceptacyjnych, należy przewidzieć niezbędny czas na testy i ich odbiór przez Zamawiającego (minimum 5 dni roboczych) oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek i uzupełnień przed ponownym przedstawieniem ich do odbioru (czas na ponowny odbiór dla Zamawiającego minimum 3 dni robocze) INFRASTRUKTRA TECHNICZNA - W przypadku konieczności przerwania ciągłości funkcjonowania infrastruktury sieciowej Zamawiającego, niezbędne prace muszą być wykonywane po godzinach pracy Zamawiającego (po godz ) lub w dni wolne od pracy. W uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane w godzinach pracy Zamawiającego, po uzyskaniu od niego wcześniejszej zgody. Prace instalacyjne i konfiguracyjne muszą odbywać się na miejscu, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Filtrowej 57. Prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych przedstawicieli Wykonawcy, posiadających stosowane dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę w zakresie realizowanych prac Zakończeniem etapu pierwszego będzie podpisanie bez uwag protokołu odbioru tego etapu Strona 3

4 3. Etap drugi 3.1. Asysta techniczna Wykonawcy Integratora świadczona zgodnie z warunkami określonymi w części IV pkt 7 niniejszego załącznika Szkolenie certyfikowane zgodnie z warunkami określonymi w części IV pkt 6 niniejszego załącznika. III. Część Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia publicznego 1. Wymagania Zamawiającego dotyczące dostawy sprzętu Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie do 30 dni kalendarzowych, od dnia podpisania umowy Miejscem dostawy jest siedziba Najwyższej Izby Kontroli przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu) ponosi Wykonawca Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego pocztą na adres lub faksem na numer (0-22) o dniu planowanej realizacji dostawy, co najmniej jeden Dzień Roboczy przed planowaną datą dostawy Sprzęt wchodzący w zakres dostawy zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymagany sprzęt, oprogramowanie oraz licencje pochodzące z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski Dostarczone do Zamawiającego licencje muszą być w postaci wygenerowanych na stronie producenta plików licencyjnych lub w formie wygenerowanych i przesłanych e mailem przez Wykonawcę plików Potwierdzeniem realizacji dostawy będzie protokół odbioru, podpisany bez uwag przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu usług Wdrożenie Systemu umożliwiającego automatyczne rozszywanie ruchu SSL/TLS w celu wykrywania i blokowania szkodliwego oprogramowania (malware) w ramach ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami występującymi w ramach ataków APT (Advanced Persistent Threat) zgodnie z zakładanymi funkcjonalnościami jak i specyfikacją techniczną Zamawiającego Przeprowadzenie testów akceptacyjnych zgodnie z założeniami Zamawiającego Opracowanie dokumentacji powykonawczej będącej częścią wdrożenia Systemu. Strona 4

5 2.4. Jednodniowy warsztat powdrożeniowy prowadzony przez certyfikowanego inżyniera zgodne ze specyfikacją Zamawiającego Jednodniowe certyfikowane szkolenie (produktowe) prowadzone przez certyfikowanego inżyniera zgodne ze specyfikacją Zamawiającego Asysta techniczna Wykonawcy Integratora od podpisania bez uwag protokołu odbioru etapu pierwszego do 17 października 2017 roku. IV. Część Specyfikacja minimalnych wymagań Zamawiającego 1. Podstawowe wymagania Zamawiającego dotyczące oferowanego sprzętu, oprogramowania (aplikacji) oraz licencji niezbędnych do wdrożenia Systemu umożliwiającego automatyczne rozszywanie ruchu SSL/TLS w celu wykrywania i blokowania szkodliwego oprogramowania (malware) oraz produktu maintenance: 1.1. Sprzęt wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym jak i koniecznymi aplikacjami umożliwiającymi automatyczne rozszywanie ruchu SSL/TLS w celu przekazania go do systemu analizy oraz blokowania szkodliwego oprogramowania Bezterminowe licencje wymagane do poprawnej pracy urządzenia jak i oprogramowania służącego do automatycznego rozszywania ruchu Produkt Maintenance producenta. Wsparcie producenta rozwiązania licząc od podpisania bez uwag protokołu odbioru etapu pierwszego do 17 października 2017 roku. 2. Wymagana, minimalna funkcjonalność systemu Gwarancja sprzętu wykorzystanego do budowy Systemu musi być objęta gwarancją producenta sprzętu (obejmującą usterki sprzętowe) od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru etapu pierwszego do 17 października 2017 r Parametry opisujące funkcjonalność systemu automatycznego rozszywania ruchu SSL/TLS System musi umożliwiać deszyfrowanie komunikacji SSL/TLS w trybie in-line na zdefiniowanych portach Wykrywanie i deszyfrowanie komunikacji SSL/TLS musi być realizowane za pomocą dedykowanego urządzenia sprzętowego o przepustowości 1Gbit Urządzenie przeznaczone do deszyfrowania komunikacji SSL/TLS musi być wyposażone w sprzętowe zabezpieczenie umożliwiające przepływ ruchu sieciowego w przypadku awarii systemu Ruch zaszyfrowany przeznaczony do analizy musi być odszyfrowany na urządzeniu, w przypadku ruchu nieszyfrowanego który również będzie przechodził przez urządzenie, musi zostać bez żadnej modyfikacji przesłany do systemu analizy szkodliwego oprogramowania. Strona 5

6 System musi obsługiwać protokoły: SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1 TLS 1.2, jak również protokoły SSL (HTTPS) oraz mogące rozpoczynać szyfrowana transmisję po komendzie STARTLS (SMTP) System musi obsługiwać rozszerzenie SNI (Server Name Indication) dla protokołu TLS, które pozwalana przekazywanie nazwy serwera w pakiecie Client-Hello Zaoferowane urządzenie musi posiadać co najmniej dwa procesory (powyżej 3GHZ) albo dwa procesory (taktowane 2,4GHz lub więcej) z wbudowaną sprzętową akceleracją do szyfrowania i deszyfrowania ruchu SSL, 24GB pamięci RAM, 4 interfejsy sieciowe 10Gb do obsługi analizowanego ruchu, oraz jeden interfejs sieciowy do zarządzania urządzeniem Urządzenie musi wspierać następujące sposoby zarządzania certyfikatami: automatyczna generacja na zaoferowanym urządzeniu samo podpisanych (selfsigned) certyfikatów; Automatyczna generacja certyfikatów i podpisywanie ich przy użyciu niezaufanego klucza prywatnego wgranego na urządzenie automatyczna generacja certyfikatów i podpisywanie ich przy użyciu zaufanego klucza prywatnego wgranego na urządzenie; Użycie wgranego na zaoferowanym urządzeniu certyfikatu i klucza prywatnego dla docelowego serwera Moduł deszyfrujący komunikację SSL/TLS musi być wyposażony w listy adresów IP/URL, które będą wykluczone z procesu deszyfrowania. Listy muszą zawierać co najmniej organizacje finansowe, medyczne, wyznaniowe. Listy muszą być stale aktualizowane przez producenta systemu. System musi umożliwiać modyfikowanie list oraz dodawanie własnych list wykluczeń System musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem wykrywania szkodliwego oprogramowania Fidelis Vector XPS (rozszyfrowany ruch musi zostać przekazany do systemu wyrywania szkodliwego oprogramowania w celu analizy oraz zablokowania szkodliwych plików, następnie ruch musi zostać powrotnie przekazany do tego samego urządzenia rozszywającego ruch, zostać zaszyfrowany i przekazany do dalszej komunikacji). 3. Minimalne wymagania jakie w trakcie testów akceptacyjnych musi spełniać system Dostarczony w ramach umowy System (sprzęt, oprogramowanie, licencje) będzie podlegał testom akceptacyjnym przyjęcia do eksploatacji. Upoważnione osoby ze strony Zamawiającego będą obecne przy wszystkich przeprowadzanych testach Celem testów akceptacyjnych jest potwierdzenie spełnienia przez System kryteriów jakościowych, potwierdzenie że funkcjonalność jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego. Wynikiem testów akceptacyjnych jest raport z testów, stanowiący podstawę sporządzenia protokołu odbioru etapu pierwszego Na testy akceptacyjne składają się następujące rodzaje testów: Strona 6

7 Administracyjne - testy procedur administracyjnych dla wdrożonego systemu (np. w przypadku całkowitej awarii urządzenia, awarii zasilaczy urządzenia, awarii komponentów systemu odpowiadających za rozszywanie ruchu SSL/TLS oraz problemów z przekazywaniem rozszytego ruchu SSL/TLS do systemu wykrywania szkodliwego oprogramowania działającego w trybie in-line) Funkcjonalne - testowanie funkcjonalności systemu, o których mowa w części IV pkt 2 z wyłączeniem punktu 2.1. oraz; Sprawdzenie niezawodności działania Systemu w przypadku awarii któregokolwiek komponentu Systemu i jego wpływ na produkcyjny ruch IP w sieci Zamawiającego Sprawdzenie czy wdrożone rozwiązanie nie wprowadza problemów w ruchu produkcyjnym IP, z sieci NIK do Internetu jak i odwrotnie Wykonawca odpowiedzialny jest za: Dostarczenie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego scenariuszy testowych Przeprowadzenie testów akceptacyjnych przy obecności przedstawiciela Zamawiającego Dostarczenia raportu podsumowującego testy Jeżeli w testach akceptacyjnych którakolwiek z testowanych funkcjonalności określonych w części IV pkt 2 i pkt nie uzyska pozytywnego potwierdzenia, Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wszystkie testy muszą zostać wykonane w trakcie realizacji etapu pierwszego. 4. Minimalne wymagania jakie musi spełniać dokumentacja powykonawcza przy jej odbiorze przez Zamawiającego będąca elementem wdrożenia Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji projektu charakteryzowały się wysoką jakością, w szczególności: Czytelną i zrozumiałą strukturą zarówno poszczególnych dokumentów jak i całej dokumentacji z podziałem na rozdziały podrozdziały i sekcje Zachowaniem standardów oraz sposobu pisania, rozumianych jako zachowanie jednolitej i spójnej struktury, formy i sposobu prezentacji treści poszczególnych dokumentów, oraz fragmentów tego samego dokumentu jak również całej dokumentacji W ramach realizacji całości prac, Wykonawca opracuje i dostarczy m.in. szczegółową dokumentację dotyczącą instalacji, konfiguracji i parametryzacji wdrożonego systemu Wykonawca przygotuje w szczególności: Procedury i instrukcje dotyczące instalacji konfiguracji oraz parametryzacji wdrożonego Systemu Procedury i instrukcje wykonania kopii bezpieczeństwa i ich odtworzenia Procedury i instrukcje aktualizacji i wdrażania poprawek. Strona 7

8 Procedury postępowania w razie wystąpienia błędów lub awarii wraz z formularzami zgłoszeniowymi i osobami kontaktowymi (nr tel., ) do konsultacji rozwiązywania zaistniałych problemów, 4.4. Każda z procedur powinna zawierać co najmniej następujące dane: Nazwa Opis Częstotliwość wykonywania Kroki do zrealizowania w procedurze Informacje (o ile są znane, jeśli jest ich dużo to przykłady bądź wzorce) na jakie należy zwrócić uwagę w trakcie wykonywania procedury Omówienie zawartości komunikatów jeśli są prezentowane Kroki jakie należy podjąć w przypadku natknięcia się na nietypowe sytuacje Dokumentacja musi być weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana podczas prac serwisowych Wykonawcy określonych w ramach wsparcia technicznego Wykonawcy Dokumentacja musi być dostarczona przed produkcyjnym uruchomieniem rozwiązania (wdrażanego Systemu) Zamawiający wymaga, aby cała dokumentacja, o której mowa powyżej, podlegała jego akceptacji. 5. Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie warsztatu powdrożeniowego Z wdrażanego u Zamawiającego rozwiązania Wykonawca zorganizuje powdrożeniowy warsztat, który będzie prowadzony przez certyfikowanego inżyniera zaoferowanego rozwiązania, z zakresu administracji wdrożonego Systemu, dla jednej grupy administratorów liczącej do 10 osób, w siedzibie Zamawiającego Termin warsztatu zostanie uzgodniony z Zamawiającym z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem Program warsztatu musi obejmować całość zagadnień związanych z czynnościami administracyjnymi z zakresu administrowania wdrożonym Systemem uwzględniając środowisko produkcyjne Zamawiającego i następującą tematykę: Podstawowa i zaawansowana konfiguracja i administracja systemem Proces monitoringu wdrożonego Systemu oraz analizy wydajności Systemu związany z fizycznym ruchem w sieci Zamawiającego Proces zarządzania zmianami konfiguracyjnymi Systemu Proces zarządzania kontami i uprawnieniami użytkowników Systemu Program warsztatu musi być zgodny z wersją wdrożonego rozwiązania i obejmować omówienie najczęściej występujących awarii oraz sposoby ich usuwania i zabezpieczania się przed nimi. Strona 8

9 5.5. Warsztat musi trwać minimum 1 dzień roboczy, 6 godzin efektywnych zajęć (warsztaty muszą się odbyć w terminach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym) Wykonawca zapewni uczestnikom warsztatu materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej. 6. Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie jednodniowego certyfikowanego szkolenia (produktowego) Wykonawca zorganizuje certyfikowane szkolenie dla jednej grupy administratorów, składającej się z 3 osób, na terenie Warszawy, np. w siedzibie Zamawiającego Termin i miejsce szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem Szkolenie musi trwać minimum 1 dzień roboczy, 6 godzin efektywnych zajęć prowadzonych w języku polskim Program szkolenia musi obejmować całość zagadnień związanych z czynnościami administracyjnymi z zakresu administrowania wdrożonym Systemem Program szkolenia musi być zgodny z wersją wdrożonego rozwiązania i obejmować omówienie najczęściej występujących awarii oraz sposoby ich usuwania i zabezpieczania się przed nimi Szkolenie musi odbyć się do 20 listopada 2015 roku. 7. Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie świadczenia Asysty technicznej Wykonawcy Integratora Wykonawca będzie świadczył Asystę Techniczną od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru etapu pierwszego do 17 października 2017 roku w dni robocze, w języku polskim W ramach Asysty Technicznej Wykonawca będzie świadczył nielimitowaną czasowo i bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tego tytułu, obsługę zgłoszeń i konsultacje techniczne, przez certyfikowanego inżyniera w obszarze wdrożonego rozwiązania, w formie elektronicznej i telefonicznej Asysta Techniczna wykonywana w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 będzie realizowana na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego Czas reakcji Wykonawcy na otrzymane zgłoszenie 4 godziny. W przypadku zgłoszenia serwisowego otrzymanego po godzinie 16.00, czas reakcji liczy się od godziny 8.00 następnego dnia roboczego Wykonawca będzie w imieniu Zamawiającego eskalował do producenta wdrożonego systemu wszystkie zgłoszenia serwisowe, monitorował i uczestniczył w ich rozwiązywaniu Czas rozwiązania zgłoszonego problemu wynosi 8 godzin w dni robocze. Jeżeli do rozwiązania problemu niezbędne jest udzielenie odpowiedzi przez producenta wówczas czas rozwiązania problemu wynosi 16 godzin W przypadku wystąpienia awarii komponentów Systemu czas niedostępności serwisów udostępnianych przez NIK jak i połączeń do Internetu nawiązywanych przez systemy w NIK nie może przekraczać 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii do Wykonawcy. Usunięci awarii lub rekonfiguracja urządzeń musi zapewniać ciągłość działania produkcyjnego ruchu IP w infrastrukturze wdrożonego systemu. Strona 9

10 7.8. Asysta Techniczna Wykonawcy będzie rozliczana zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy w zależności od faktycznie przepracowanych godzin, rozliczanych zgodnie ze stawką godzinową zawartą w ofercie Minimalna możliwa do wykorzystania ilość godzin pracy inżyniera w ramach Asysty Technicznej wynosi 50 godzin. W przypadku zaoferowania dodatkowych godzin Asysty Technicznej przez Wykonawcę będą one zużyte przed rozpoczęciem wykorzystania puli 50 godzin Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia Asysty Technicznej będzie płatne kwartalnie, po zakończeniu każdego trzymiesięcznego okresu świadczenia usługi, jako iloczyn liczby godzin pracy inżyniera i kwoty za godzinę pracy inżyniera zawartej w ofercie Wykonawcy dotyczącej przedmiotowego przetargu. Za początek pierwszego kwartału uznaje się dzień podpisania bez uwag protokołu odbioru etapu pierwszego Celem wizyty w ramach Asysty Technicznej mogą być: wszelkie prace związane z wdrożonym systemem m.in. aktualizacja oprogramowania, analiza poprawności działania, dostrojenie wdrożonego systemu, przeglądy poprawności działania Potwierdzeniem wykonania wizyty w siedzibie Zamawiającego, wykonania zleconych prac i czasu wykorzystanego na daną wizytę będzie protokół odbioru Asysty Technicznej integratora podpisany przez obie strony. Z treści protokołu odbioru musi wynikać, że usługa została wykonana należycie Czas wizyty przeznaczony na wykonanie asysty technicznej integratora liczony jest od chwili przystąpienia do pracy certyfikowanego inżyniera w obszarze wdrożonego rozwiązania w siedzibie Zamawiającego Zgłoszenie serwisowe uważa się za otwarte po przesłaniu go przez Zamawiającego do Wykonawcy faksem lub mailem Po zrealizowaniu zgłoszenia serwisowego Wykonawca poinformuje drogą elektroniczną ( ) Zamawiającego o zrealizowaniu tego zgłoszenia serwisowego Czas związany z obsługą awarii uniemożliwiającą poprawną (zgodną z opisywana funkcjonalnością) pracę wdrożonego rozwiązania (Systemu) jak i kontakty z producentem rozwiązania w kwestii usuwania awarii czy usterek nie wlicza się do płatnych godzin Asysty Technicznej W przypadku gdy Wykonawca Integrator zaoferuje jedno z rozwiązań punktowanych w dodatkowych kryteriach, zobowiązany jest do jego wykonania w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu terminu (co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem) z Zamawiającym, jak również dostarczenia protokołu odbioru jego wykonania. 8. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące świadczenia usług wynikających z udzielonej gwarancji Z zastrzeżeniem pkt. 8.5, Wykonawca udziela od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru etapu pierwszego do 17 października 2017 roku gwarancji na prawidłowe, w pełni zgodne z jego przeznaczeniem, funkcjonowanie wdrożonego Systemu Naprawa gwarancyjna systemu zostanie dokonana: Po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej awarii. Ocena zgłoszonej awarii musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela wykonawcy, w miejscu użytkowania systemu W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych wykonawcy zgłosi się do miejsca użytkowania systemu. Jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca odbierze uszkodzony element systemu i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność. Strona 10

11 Po zwrocie naprawionego elementu systemu nastąpi sprawdzenie poprawności funkcjonowania całego systemu Czas usunięcia nieprawidłowości wskazanych w zgłoszeniu gwarancyjnym wynosi do 5 Dni Roboczych od daty zgłoszenia gwarancyjnego pod rygorem naliczania kar umownych na zasadach określonych w Umowie i może ulec wydłużeniu wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego W przypadku urządzenia/urządzeń wchodzących w skład Systemu, Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych przez producenta urządzenia zgodnie z warunkami opisanymi w warunkach gwarancji producenta urządzenia znajdującymi się w Załączniku do Umowy. Okres gwarancji producenta określony w części IV pkt 2.1 liczony jest od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru etapu pierwszego W trakcie trwania umowy Zamawiającego z Wykonawcą usługi gwarancyjne producenta dla zaoferowanego urządzenia/urządzeń wchodzących w skład Systemu, świadczone będą za pośrednictwem Wykonawcy W przypadku wystąpienia wad w opracowanych dokumentach, o których mowa w pkt. 4, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie 7 Dni Roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu), pod rygorem naliczania kar umownych na zasadach określonych w Umowie Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji powykonawczej wygasają wraz z upływem okresu asysty technicznej Wykonawcy Udzielone gwarancje nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do użytkowania wdrożonego systemu, zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego. Strona 11

12 Warszawa dnia r. Protokół odbioru.*) Na podstawie Umowy z dnia r.... zwan(y/a) dalej Wykonawcą przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli zwanej dalej Zamawiającym przedmiot odbioru w postaci: Zamawiający przyjmuje przedmiot odbioru bez uwag / z uwagami **): Niniejszy protokół odbioru, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Warszawa dnia r. Odbierający (NIK) Przekazujący... (czytelny podpis)... (czytelny podpis) *) wpisać rodzaj protokołu odbioru np. odbioru/odbioru końcowego/odbioru usługi, itp. **) niepotrzebne skreślić Strona 12

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo