Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie rozwiązania do automatycznego rozszywania ruchu SSL/TLS w celu wykrywania i blokowania szkodliwego oprogramowania (malware). 2. Słownik użytych pojęć System rozwiązanie sprzętowo-programowe składające się z serwera(ów) systemu operacyjnego oraz zawierające wymagane licencje służące do wykrywania i blokowania szkodliwego oprogramowania (malware) Produkt maintenance - gotowość producenta do świadczenia pomocy w przypadku awarii i problemów technicznych oraz dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania Wdrożenie Wykonanie wszystkich prac zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Awaria - brak działania lub nieprawidłowe działanie któregokolwiek komponentu lub całego Systemu (dotyczy oprogramowania i sprzętu) Usterka za usterkę przyjmuje się stan w którym system działa poprawnie jednak czynności administracyjne jak i funkcjonalne są ograniczone z powodu niezależnego od pracowników Zamawiającego a będącego skutkiem niewłaściwego działania systemu lub różnic pomiędzy aktualną konfiguracją a faktycznym działaniem systemu Dzień roboczy - liczony od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 za wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w art.1 ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) Zakończenie etapu podpisanie bez uwag wszystkich wymaganych w danym etapie protokołów Asysta techniczna Wykonawcy - Integratora pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz techniczne konsultacje dotyczące wdrożonego Systemu. 3. Plan komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym Możliwe kanały komunikacji to: Wideokonferencja (obsługę zapewnia Zamawiający), Telefon, , Strona 1

2 Spotkanie w siedzibie NIK Wszystkie prace będą realizowane przy udziale lub w konsultacji z pracownikami Zamawiającego Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym wszystkie przyjmowane założenia poczynione w związku z realizacją umowy. W związku z tym, w razie potrzeby dostarczy wszelkich niezbędnych wyjaśnień i materiałów dodatkowych (opisów, dokumentacji itp.) pracownikom Zamawiającego tak, aby możliwe było jednoznaczne zrozumienie proponowanych przez niego założeń Wszystkie ustalenia poczynione za pośrednictwem wideokonferencji, telefonicznie lub w trakcie spotkania muszą zostać niezwłocznie potwierdzone za pośrednictwem wiadomości . Mogą zostać z nich także sporządzone notatki zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego Rejestr ustaleń/notatek jest prowadzony przez Zamawiającego Wszystkie wiadomości wysyłane w związku z realizacją projektu muszą być kierowane także do wiadomości (DW / KJ) na podany przez Zamawiającego adres Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach lub przeszkodach mogących spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy w stosunku do terminów przewidzianych w przyjętym harmonogramie. Powiadomienie takie nastąpi bezzwłocznie na podany przez Zamawiającego adres . II. Część Etapy realizacji zamówienia publicznego 1. Etap inicjujący Zamawiający wymaga zrealizowania tego etapu w nie więcej niż 30 dni kalendarzowych, etap ten obejmuje 1.1. Dostawa sprzętu oraz wymaganych licencji Opracowanie i przekazanie przez Wykonawcę, w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy, do akceptacji Zamawiającego: Szczegółowego harmonogramu realizacji Wdrożenia Projektu technicznego rozwiązania zgodnie z oczekiwanymi funkcjonalnościami Zamawiający w terminie do 5 dni od dnia przekazania ww. dokumentów wniesie do nich uwagi bądź je zaakceptuje. Wykonawca wprowadzi niezbędne poprawki i uzupełnienia w terminie do 5 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego Zakończeniem etapu inicjującego będzie podpisanie bez uwag protokołu odbioru tego etapu. 2. Etap pierwszy Zamawiający wymaga zrealizowania tego etapu w nie więcej niż 30 dni kalendarzowych 2.1. Warunkiem rozpoczęcia Etapu pierwszego jest zakończenie i odbiór bez uwag etapu inicjującego Wszystkie prace przewidziane do realizacji w Etapie pierwszym muszą zostać wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od dnia zakończenia etapu inicjującego. Strona 2

3 2.3. Zamawiający wymaga, aby w Etapie pierwszym Projektu zostały wykonane poniższe prace: Instalacja w szafie serwerowej wskazanej przez Zamawiającego dostarczonego sprzętu Przeprowadzenie i podłączenie odpowiednio okablowania pomiędzy komponentami wdrażanego Systemu a urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego w serwerowni Zamawiającego Konfiguracja Systemu w sposób ustalony z Zamawiającym w tym: Konfiguracja Systemu w trybie in-line Instalacja wymaganych certyfikatów służących do rozszywania ruchu SSL/TLS Konfiguracja parametrów Systemu zgodnie z wymaganą funkcjonalnością i odpowiednim poziomem wydajności, w szczególności przekierowanie rozszyfrowanego ruchu IP do systemu wykrywającego szkodliwe oprogramowanie (malware), pracującego również w trybie in-line Konfiguracja listy adresów IP/URL, które będą wykluczone z procesu deszyfrowania Konfiguracja użytkowników i praw dostępu w Systemie Wykonanie backupu konfiguracji Wykonanie testów akceptacyjnych zgodnie z założeniami Zamawiającego (część IV pkt. 3) potwierdzonych protokołem odbioru testów akceptacyjnych W razie potrzeby dostrajanie wdrożonego systemu na podstawie wyników uzyskiwanych podczas prowadzonych testów akceptacyjnych oraz uwag i wymagań Zamawiającego Przekazanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z założeniami Zamawiającego Przygotowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę warsztatu powdrożeniowego dla Administratorów Zamawiającego Produkcyjne uruchomienie Systemu TESTY AKCEPTACYJNE - W przypadku testów akceptacyjnych, należy przewidzieć niezbędny czas na testy i ich odbiór przez Zamawiającego (minimum 5 dni roboczych) oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek i uzupełnień przed ponownym przedstawieniem ich do odbioru (czas na ponowny odbiór dla Zamawiającego minimum 3 dni robocze) INFRASTRUKTRA TECHNICZNA - W przypadku konieczności przerwania ciągłości funkcjonowania infrastruktury sieciowej Zamawiającego, niezbędne prace muszą być wykonywane po godzinach pracy Zamawiającego (po godz ) lub w dni wolne od pracy. W uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane w godzinach pracy Zamawiającego, po uzyskaniu od niego wcześniejszej zgody. Prace instalacyjne i konfiguracyjne muszą odbywać się na miejscu, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Filtrowej 57. Prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych przedstawicieli Wykonawcy, posiadających stosowane dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę w zakresie realizowanych prac Zakończeniem etapu pierwszego będzie podpisanie bez uwag protokołu odbioru tego etapu Strona 3

4 3. Etap drugi 3.1. Asysta techniczna Wykonawcy Integratora świadczona zgodnie z warunkami określonymi w części IV pkt 7 niniejszego załącznika Szkolenie certyfikowane zgodnie z warunkami określonymi w części IV pkt 6 niniejszego załącznika. III. Część Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia publicznego 1. Wymagania Zamawiającego dotyczące dostawy sprzętu Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie do 30 dni kalendarzowych, od dnia podpisania umowy Miejscem dostawy jest siedziba Najwyższej Izby Kontroli przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu) ponosi Wykonawca Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego pocztą na adres lub faksem na numer (0-22) o dniu planowanej realizacji dostawy, co najmniej jeden Dzień Roboczy przed planowaną datą dostawy Sprzęt wchodzący w zakres dostawy zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymagany sprzęt, oprogramowanie oraz licencje pochodzące z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski Dostarczone do Zamawiającego licencje muszą być w postaci wygenerowanych na stronie producenta plików licencyjnych lub w formie wygenerowanych i przesłanych e mailem przez Wykonawcę plików Potwierdzeniem realizacji dostawy będzie protokół odbioru, podpisany bez uwag przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu usług Wdrożenie Systemu umożliwiającego automatyczne rozszywanie ruchu SSL/TLS w celu wykrywania i blokowania szkodliwego oprogramowania (malware) w ramach ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami występującymi w ramach ataków APT (Advanced Persistent Threat) zgodnie z zakładanymi funkcjonalnościami jak i specyfikacją techniczną Zamawiającego Przeprowadzenie testów akceptacyjnych zgodnie z założeniami Zamawiającego Opracowanie dokumentacji powykonawczej będącej częścią wdrożenia Systemu. Strona 4

5 2.4. Jednodniowy warsztat powdrożeniowy prowadzony przez certyfikowanego inżyniera zgodne ze specyfikacją Zamawiającego Jednodniowe certyfikowane szkolenie (produktowe) prowadzone przez certyfikowanego inżyniera zgodne ze specyfikacją Zamawiającego Asysta techniczna Wykonawcy Integratora od podpisania bez uwag protokołu odbioru etapu pierwszego do 17 października 2017 roku. IV. Część Specyfikacja minimalnych wymagań Zamawiającego 1. Podstawowe wymagania Zamawiającego dotyczące oferowanego sprzętu, oprogramowania (aplikacji) oraz licencji niezbędnych do wdrożenia Systemu umożliwiającego automatyczne rozszywanie ruchu SSL/TLS w celu wykrywania i blokowania szkodliwego oprogramowania (malware) oraz produktu maintenance: 1.1. Sprzęt wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym jak i koniecznymi aplikacjami umożliwiającymi automatyczne rozszywanie ruchu SSL/TLS w celu przekazania go do systemu analizy oraz blokowania szkodliwego oprogramowania Bezterminowe licencje wymagane do poprawnej pracy urządzenia jak i oprogramowania służącego do automatycznego rozszywania ruchu Produkt Maintenance producenta. Wsparcie producenta rozwiązania licząc od podpisania bez uwag protokołu odbioru etapu pierwszego do 17 października 2017 roku. 2. Wymagana, minimalna funkcjonalność systemu Gwarancja sprzętu wykorzystanego do budowy Systemu musi być objęta gwarancją producenta sprzętu (obejmującą usterki sprzętowe) od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru etapu pierwszego do 17 października 2017 r Parametry opisujące funkcjonalność systemu automatycznego rozszywania ruchu SSL/TLS System musi umożliwiać deszyfrowanie komunikacji SSL/TLS w trybie in-line na zdefiniowanych portach Wykrywanie i deszyfrowanie komunikacji SSL/TLS musi być realizowane za pomocą dedykowanego urządzenia sprzętowego o przepustowości 1Gbit Urządzenie przeznaczone do deszyfrowania komunikacji SSL/TLS musi być wyposażone w sprzętowe zabezpieczenie umożliwiające przepływ ruchu sieciowego w przypadku awarii systemu Ruch zaszyfrowany przeznaczony do analizy musi być odszyfrowany na urządzeniu, w przypadku ruchu nieszyfrowanego który również będzie przechodził przez urządzenie, musi zostać bez żadnej modyfikacji przesłany do systemu analizy szkodliwego oprogramowania. Strona 5

6 System musi obsługiwać protokoły: SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1 TLS 1.2, jak również protokoły SSL (HTTPS) oraz mogące rozpoczynać szyfrowana transmisję po komendzie STARTLS (SMTP) System musi obsługiwać rozszerzenie SNI (Server Name Indication) dla protokołu TLS, które pozwalana przekazywanie nazwy serwera w pakiecie Client-Hello Zaoferowane urządzenie musi posiadać co najmniej dwa procesory (powyżej 3GHZ) albo dwa procesory (taktowane 2,4GHz lub więcej) z wbudowaną sprzętową akceleracją do szyfrowania i deszyfrowania ruchu SSL, 24GB pamięci RAM, 4 interfejsy sieciowe 10Gb do obsługi analizowanego ruchu, oraz jeden interfejs sieciowy do zarządzania urządzeniem Urządzenie musi wspierać następujące sposoby zarządzania certyfikatami: automatyczna generacja na zaoferowanym urządzeniu samo podpisanych (selfsigned) certyfikatów; Automatyczna generacja certyfikatów i podpisywanie ich przy użyciu niezaufanego klucza prywatnego wgranego na urządzenie automatyczna generacja certyfikatów i podpisywanie ich przy użyciu zaufanego klucza prywatnego wgranego na urządzenie; Użycie wgranego na zaoferowanym urządzeniu certyfikatu i klucza prywatnego dla docelowego serwera Moduł deszyfrujący komunikację SSL/TLS musi być wyposażony w listy adresów IP/URL, które będą wykluczone z procesu deszyfrowania. Listy muszą zawierać co najmniej organizacje finansowe, medyczne, wyznaniowe. Listy muszą być stale aktualizowane przez producenta systemu. System musi umożliwiać modyfikowanie list oraz dodawanie własnych list wykluczeń System musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem wykrywania szkodliwego oprogramowania Fidelis Vector XPS (rozszyfrowany ruch musi zostać przekazany do systemu wyrywania szkodliwego oprogramowania w celu analizy oraz zablokowania szkodliwych plików, następnie ruch musi zostać powrotnie przekazany do tego samego urządzenia rozszywającego ruch, zostać zaszyfrowany i przekazany do dalszej komunikacji). 3. Minimalne wymagania jakie w trakcie testów akceptacyjnych musi spełniać system Dostarczony w ramach umowy System (sprzęt, oprogramowanie, licencje) będzie podlegał testom akceptacyjnym przyjęcia do eksploatacji. Upoważnione osoby ze strony Zamawiającego będą obecne przy wszystkich przeprowadzanych testach Celem testów akceptacyjnych jest potwierdzenie spełnienia przez System kryteriów jakościowych, potwierdzenie że funkcjonalność jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego. Wynikiem testów akceptacyjnych jest raport z testów, stanowiący podstawę sporządzenia protokołu odbioru etapu pierwszego Na testy akceptacyjne składają się następujące rodzaje testów: Strona 6

7 Administracyjne - testy procedur administracyjnych dla wdrożonego systemu (np. w przypadku całkowitej awarii urządzenia, awarii zasilaczy urządzenia, awarii komponentów systemu odpowiadających za rozszywanie ruchu SSL/TLS oraz problemów z przekazywaniem rozszytego ruchu SSL/TLS do systemu wykrywania szkodliwego oprogramowania działającego w trybie in-line) Funkcjonalne - testowanie funkcjonalności systemu, o których mowa w części IV pkt 2 z wyłączeniem punktu 2.1. oraz; Sprawdzenie niezawodności działania Systemu w przypadku awarii któregokolwiek komponentu Systemu i jego wpływ na produkcyjny ruch IP w sieci Zamawiającego Sprawdzenie czy wdrożone rozwiązanie nie wprowadza problemów w ruchu produkcyjnym IP, z sieci NIK do Internetu jak i odwrotnie Wykonawca odpowiedzialny jest za: Dostarczenie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego scenariuszy testowych Przeprowadzenie testów akceptacyjnych przy obecności przedstawiciela Zamawiającego Dostarczenia raportu podsumowującego testy Jeżeli w testach akceptacyjnych którakolwiek z testowanych funkcjonalności określonych w części IV pkt 2 i pkt nie uzyska pozytywnego potwierdzenia, Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wszystkie testy muszą zostać wykonane w trakcie realizacji etapu pierwszego. 4. Minimalne wymagania jakie musi spełniać dokumentacja powykonawcza przy jej odbiorze przez Zamawiającego będąca elementem wdrożenia Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji projektu charakteryzowały się wysoką jakością, w szczególności: Czytelną i zrozumiałą strukturą zarówno poszczególnych dokumentów jak i całej dokumentacji z podziałem na rozdziały podrozdziały i sekcje Zachowaniem standardów oraz sposobu pisania, rozumianych jako zachowanie jednolitej i spójnej struktury, formy i sposobu prezentacji treści poszczególnych dokumentów, oraz fragmentów tego samego dokumentu jak również całej dokumentacji W ramach realizacji całości prac, Wykonawca opracuje i dostarczy m.in. szczegółową dokumentację dotyczącą instalacji, konfiguracji i parametryzacji wdrożonego systemu Wykonawca przygotuje w szczególności: Procedury i instrukcje dotyczące instalacji konfiguracji oraz parametryzacji wdrożonego Systemu Procedury i instrukcje wykonania kopii bezpieczeństwa i ich odtworzenia Procedury i instrukcje aktualizacji i wdrażania poprawek. Strona 7

8 Procedury postępowania w razie wystąpienia błędów lub awarii wraz z formularzami zgłoszeniowymi i osobami kontaktowymi (nr tel., ) do konsultacji rozwiązywania zaistniałych problemów, 4.4. Każda z procedur powinna zawierać co najmniej następujące dane: Nazwa Opis Częstotliwość wykonywania Kroki do zrealizowania w procedurze Informacje (o ile są znane, jeśli jest ich dużo to przykłady bądź wzorce) na jakie należy zwrócić uwagę w trakcie wykonywania procedury Omówienie zawartości komunikatów jeśli są prezentowane Kroki jakie należy podjąć w przypadku natknięcia się na nietypowe sytuacje Dokumentacja musi być weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana podczas prac serwisowych Wykonawcy określonych w ramach wsparcia technicznego Wykonawcy Dokumentacja musi być dostarczona przed produkcyjnym uruchomieniem rozwiązania (wdrażanego Systemu) Zamawiający wymaga, aby cała dokumentacja, o której mowa powyżej, podlegała jego akceptacji. 5. Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie warsztatu powdrożeniowego Z wdrażanego u Zamawiającego rozwiązania Wykonawca zorganizuje powdrożeniowy warsztat, który będzie prowadzony przez certyfikowanego inżyniera zaoferowanego rozwiązania, z zakresu administracji wdrożonego Systemu, dla jednej grupy administratorów liczącej do 10 osób, w siedzibie Zamawiającego Termin warsztatu zostanie uzgodniony z Zamawiającym z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem Program warsztatu musi obejmować całość zagadnień związanych z czynnościami administracyjnymi z zakresu administrowania wdrożonym Systemem uwzględniając środowisko produkcyjne Zamawiającego i następującą tematykę: Podstawowa i zaawansowana konfiguracja i administracja systemem Proces monitoringu wdrożonego Systemu oraz analizy wydajności Systemu związany z fizycznym ruchem w sieci Zamawiającego Proces zarządzania zmianami konfiguracyjnymi Systemu Proces zarządzania kontami i uprawnieniami użytkowników Systemu Program warsztatu musi być zgodny z wersją wdrożonego rozwiązania i obejmować omówienie najczęściej występujących awarii oraz sposoby ich usuwania i zabezpieczania się przed nimi. Strona 8

9 5.5. Warsztat musi trwać minimum 1 dzień roboczy, 6 godzin efektywnych zajęć (warsztaty muszą się odbyć w terminach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym) Wykonawca zapewni uczestnikom warsztatu materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej. 6. Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie jednodniowego certyfikowanego szkolenia (produktowego) Wykonawca zorganizuje certyfikowane szkolenie dla jednej grupy administratorów, składającej się z 3 osób, na terenie Warszawy, np. w siedzibie Zamawiającego Termin i miejsce szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem Szkolenie musi trwać minimum 1 dzień roboczy, 6 godzin efektywnych zajęć prowadzonych w języku polskim Program szkolenia musi obejmować całość zagadnień związanych z czynnościami administracyjnymi z zakresu administrowania wdrożonym Systemem Program szkolenia musi być zgodny z wersją wdrożonego rozwiązania i obejmować omówienie najczęściej występujących awarii oraz sposoby ich usuwania i zabezpieczania się przed nimi Szkolenie musi odbyć się do 20 listopada 2015 roku. 7. Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie świadczenia Asysty technicznej Wykonawcy Integratora Wykonawca będzie świadczył Asystę Techniczną od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru etapu pierwszego do 17 października 2017 roku w dni robocze, w języku polskim W ramach Asysty Technicznej Wykonawca będzie świadczył nielimitowaną czasowo i bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tego tytułu, obsługę zgłoszeń i konsultacje techniczne, przez certyfikowanego inżyniera w obszarze wdrożonego rozwiązania, w formie elektronicznej i telefonicznej Asysta Techniczna wykonywana w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 będzie realizowana na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego Czas reakcji Wykonawcy na otrzymane zgłoszenie 4 godziny. W przypadku zgłoszenia serwisowego otrzymanego po godzinie 16.00, czas reakcji liczy się od godziny 8.00 następnego dnia roboczego Wykonawca będzie w imieniu Zamawiającego eskalował do producenta wdrożonego systemu wszystkie zgłoszenia serwisowe, monitorował i uczestniczył w ich rozwiązywaniu Czas rozwiązania zgłoszonego problemu wynosi 8 godzin w dni robocze. Jeżeli do rozwiązania problemu niezbędne jest udzielenie odpowiedzi przez producenta wówczas czas rozwiązania problemu wynosi 16 godzin W przypadku wystąpienia awarii komponentów Systemu czas niedostępności serwisów udostępnianych przez NIK jak i połączeń do Internetu nawiązywanych przez systemy w NIK nie może przekraczać 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii do Wykonawcy. Usunięci awarii lub rekonfiguracja urządzeń musi zapewniać ciągłość działania produkcyjnego ruchu IP w infrastrukturze wdrożonego systemu. Strona 9

10 7.8. Asysta Techniczna Wykonawcy będzie rozliczana zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy w zależności od faktycznie przepracowanych godzin, rozliczanych zgodnie ze stawką godzinową zawartą w ofercie Minimalna możliwa do wykorzystania ilość godzin pracy inżyniera w ramach Asysty Technicznej wynosi 50 godzin. W przypadku zaoferowania dodatkowych godzin Asysty Technicznej przez Wykonawcę będą one zużyte przed rozpoczęciem wykorzystania puli 50 godzin Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia Asysty Technicznej będzie płatne kwartalnie, po zakończeniu każdego trzymiesięcznego okresu świadczenia usługi, jako iloczyn liczby godzin pracy inżyniera i kwoty za godzinę pracy inżyniera zawartej w ofercie Wykonawcy dotyczącej przedmiotowego przetargu. Za początek pierwszego kwartału uznaje się dzień podpisania bez uwag protokołu odbioru etapu pierwszego Celem wizyty w ramach Asysty Technicznej mogą być: wszelkie prace związane z wdrożonym systemem m.in. aktualizacja oprogramowania, analiza poprawności działania, dostrojenie wdrożonego systemu, przeglądy poprawności działania Potwierdzeniem wykonania wizyty w siedzibie Zamawiającego, wykonania zleconych prac i czasu wykorzystanego na daną wizytę będzie protokół odbioru Asysty Technicznej integratora podpisany przez obie strony. Z treści protokołu odbioru musi wynikać, że usługa została wykonana należycie Czas wizyty przeznaczony na wykonanie asysty technicznej integratora liczony jest od chwili przystąpienia do pracy certyfikowanego inżyniera w obszarze wdrożonego rozwiązania w siedzibie Zamawiającego Zgłoszenie serwisowe uważa się za otwarte po przesłaniu go przez Zamawiającego do Wykonawcy faksem lub mailem Po zrealizowaniu zgłoszenia serwisowego Wykonawca poinformuje drogą elektroniczną ( ) Zamawiającego o zrealizowaniu tego zgłoszenia serwisowego Czas związany z obsługą awarii uniemożliwiającą poprawną (zgodną z opisywana funkcjonalnością) pracę wdrożonego rozwiązania (Systemu) jak i kontakty z producentem rozwiązania w kwestii usuwania awarii czy usterek nie wlicza się do płatnych godzin Asysty Technicznej W przypadku gdy Wykonawca Integrator zaoferuje jedno z rozwiązań punktowanych w dodatkowych kryteriach, zobowiązany jest do jego wykonania w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu terminu (co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem) z Zamawiającym, jak również dostarczenia protokołu odbioru jego wykonania. 8. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące świadczenia usług wynikających z udzielonej gwarancji Z zastrzeżeniem pkt. 8.5, Wykonawca udziela od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru etapu pierwszego do 17 października 2017 roku gwarancji na prawidłowe, w pełni zgodne z jego przeznaczeniem, funkcjonowanie wdrożonego Systemu Naprawa gwarancyjna systemu zostanie dokonana: Po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej awarii. Ocena zgłoszonej awarii musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela wykonawcy, w miejscu użytkowania systemu W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych wykonawcy zgłosi się do miejsca użytkowania systemu. Jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca odbierze uszkodzony element systemu i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność. Strona 10

11 Po zwrocie naprawionego elementu systemu nastąpi sprawdzenie poprawności funkcjonowania całego systemu Czas usunięcia nieprawidłowości wskazanych w zgłoszeniu gwarancyjnym wynosi do 5 Dni Roboczych od daty zgłoszenia gwarancyjnego pod rygorem naliczania kar umownych na zasadach określonych w Umowie i może ulec wydłużeniu wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego W przypadku urządzenia/urządzeń wchodzących w skład Systemu, Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych przez producenta urządzenia zgodnie z warunkami opisanymi w warunkach gwarancji producenta urządzenia znajdującymi się w Załączniku do Umowy. Okres gwarancji producenta określony w części IV pkt 2.1 liczony jest od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru etapu pierwszego W trakcie trwania umowy Zamawiającego z Wykonawcą usługi gwarancyjne producenta dla zaoferowanego urządzenia/urządzeń wchodzących w skład Systemu, świadczone będą za pośrednictwem Wykonawcy W przypadku wystąpienia wad w opracowanych dokumentach, o których mowa w pkt. 4, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie 7 Dni Roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu), pod rygorem naliczania kar umownych na zasadach określonych w Umowie Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji powykonawczej wygasają wraz z upływem okresu asysty technicznej Wykonawcy Udzielone gwarancje nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do użytkowania wdrożonego systemu, zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego. Strona 11

12 Warszawa dnia r. Protokół odbioru.*) Na podstawie Umowy z dnia r.... zwan(y/a) dalej Wykonawcą przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli zwanej dalej Zamawiającym przedmiot odbioru w postaci: Zamawiający przyjmuje przedmiot odbioru bez uwag / z uwagami **): Niniejszy protokół odbioru, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Warszawa dnia r. Odbierający (NIK) Przekazujący... (czytelny podpis)... (czytelny podpis) *) wpisać rodzaj protokołu odbioru np. odbioru/odbioru końcowego/odbioru usługi, itp. **) niepotrzebne skreślić Strona 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Zakup systemu bezpieczeństwa wspierającego działanie SOC (Security Operations Center), obejmujący

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR /2015 zawarta w dniu r. pomiędzy:

PROJEKT UMOWA NR /2015 zawarta w dniu r. pomiędzy: PROJEKT UMOWA NR /2015 zawarta w dniu r. pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, kod pocztowy 90-032 będącym płatnikiem VAT NIP:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w.

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w. UMOWA Nr zawarta w dniu roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1, NIP 851-31-37-145 w imieniu którego działa, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do u na terenie Gminy Kaliska I. - dotyczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/14/2012

Bardziej szczegółowo

Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy :

Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy : Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy : Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach, ul. Sportowa 22, 16-400

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 10 do SIWZ znak EZP/5511/2013 PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY 1. Zamawiający przeprowadzi procedurę

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług naprawy i przeglądu drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i faksów będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 4 do SiWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego ( Umowa ) zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w.., ul., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Serwis gwarancyjny oraz wsparcie uŝytkowników Help Desk 1. Wykonawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez:

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: 1. Prezydenta Miasta - Jana Dziubińskiego zwanym dalej Zamawiającym......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy MPŚ.III.23.230/17/2013. - Projekt umowy

Nr sprawy MPŚ.III.23.230/17/2013. - Projekt umowy - Projekt umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu.. r. w Słupsku, pomiędzy: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014 r.

Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014 r. Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 zawarta w dniu..2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu.. 2014r. pomiędzy:

Zawarta w dniu.. 2014r. pomiędzy: UMOWA NR DUI/ 00 Postępowanie nr BZP.2420.21.2014.BO Załącznik nr 7 do SIWZ /U/ 2014 /WK Zawarta w dniu.. 2014r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedziba we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 2 Realizacja umowy

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 2 Realizacja umowy Załącznik nr 5 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy oraz termin realizacji 1. Przedmiotem umowy jest dostawa platformy sprzętowej i oprogramowania dla II etapu ochrony antywirusowej. 2. Termin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. z dnia roku

UMOWA NR. z dnia roku UMOWA NR. z dnia. 2013 roku Załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DOSTAWY

PROJEKT UMOWY DOSTAWY ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Modernizacja systemu kopii zapasowej PROJEKT UMOWY DOSTAWY Zawarta w dniu 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy: Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A. 1.1 1.1.1 Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej, w niniejszej Umowie i OPZ poniższe zwroty pisane wielką literą mają następujące znaczenie, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR.. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zawarto umowę następującej treści:

PROJEKT UMOWA NR.. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zawarto umowę następującej treści: PROJEKT Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu.. 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Urzędem Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 813-00-08-613, reprezentowaną przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /../2015. zawarta w dniu... w Kudowie Zdroju pomiędzy:

UMOWA Nr /../2015. zawarta w dniu... w Kudowie Zdroju pomiędzy: Znak sprawy O.2635.1.1.2015 UMOWA Nr /../2015 zawarta w dniu... w Kudowie Zdroju pomiędzy: Gminą Kudowa Zdrój, z siedzibą przy ul. Zdrojowej 24, 57 350 Kudowa Zdrój reprezentowaną przez przy kontrasygnacie..

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Warszawa, dn. 27 września 2013 r. Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie rozbudowy istniejącego Systemu Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo