INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU w województwie śląskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU w województwie śląskim"

Transkrypt

1 INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016

2 SPIS TREŚCI 1. W S T Ę P 3 2. I N F O R M A C J E O U C Z N I A C H P R Z Y S T Ę P U J Ą C Y C H D O S P R A W D Z I A N U 4 3. CZĘŚĆ PIERWSZA SPRAWDZIANU JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA Ogólne wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową w powiatach i gminach województwa śląskiego Wyniki uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Wyniki uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych Wyniki uczniów słabosłyszących i niesłyszących Wyniki uczniów z upośledzeniem umysłowym lekkim CZĘŚĆ DRUGA SPRAWDZIANU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY JĘZYK ANGIELSKI Ogólne wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową w powiatach i gminach województwa śląskiego Wyniki uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Wyniki uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych Wyniki uczniów słabosłyszących i niesłyszących Wyniki uczniów z upośledzeniem umysłowym lekkim JĘZYK NIEMIECKI Ogólne wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową w powiatach i gminach województwa śląskiego S Ł O W N I K T E R M I N Ó W 83 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 2 z 83

3 1. W S T Ę P Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) 5 kwietnia 2016 roku po raz piętnasty przeprowadzono sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki mogą stanowić teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody. Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian składa się z dwóch części: część pierwsza obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, część druga obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego. Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia w kwietniu. Część pierwsza trwa 80 minut, a część druga 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Sprawdzian ma formę pisemną. Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast zadania z języka obcego drugi. Sprawdzian jest egzaminem powszechnym i obowiązkowym. Wszyscy uczniowie klas szóstych w Polsce rozwiązują jednakowe zestawy egzaminacyjne. Jedynie uczniowie z dysfunkcjami mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, określonych w Komunikacie dyrektora CKE. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane są wyrażone w procentach cztery wyniki: wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki), wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego). Sprawdzian pełni głównie funkcję diagnostyczną i jego wynik nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 3 z 83

4 SPRAWDZIAN 2016 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie 2. I N F O R M A C J E O U C Z N I A C H P R Z Y S T Ę P U J Ą C Y C H D O S P R A W D Z I A N U Liczbę uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu 5 kwietnia 2016 roku w 1178 szkołach na terenie województwa śląskiego przedstawiono na schemacie 1. CZĘŚĆ PIERWSZA JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA przystąpiło uczniów, w tym (49,22%) dziewcząt i (50,78%) chłopców CZĘŚĆ DRUGA JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - przystąpiło uczniów, w tym (49,18%) dziewcząt i (50,75%) chłopców j. angielski uczniów j. niemiecki uczniów j. francuski - 3 uczniów j. rosyjski - 6 uczniów Schemat 1. Liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu 2016 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 4 z 83

5 SPRAWDZIAN 2016 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego) są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik. LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH CZĘŚĆ PIERWSZA 166 osób CZĘŚĆ DRUGA jedna osoba Schemat 2. Liczba laureatów konkursów przedmiotowych z poszczególnych części sprawdzianu 2016 Tabela 1. Uczniowie przystępujący do sprawdzianu w zależności od lokalizacji szkoły Uczniowie Część sprawdzianu Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców Miasta od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców Miasta poniżej 20 tys. mieszkańców Gminy wiejskie liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent część pierwsza (język polski i matematyka) , , , ,43 część druga (język obcy nowożytny) , , , ,45 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 5 z 83

6 Wykres 1. Procent uczniów przystępujących do sprawdzianu w zależności od lokalizacji szkoły. Tabela 2. Uczniowie rozwiązujący określony typ zestawu zadań egzaminacyjnych na sprawdzianie Typ zestawu egzaminacyjnego Symbol zestawu Dziewczęta Chłopcy Ogółem liczba procent liczba procent liczba procent CZĘŚĆ PIERWSZA JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA Zestaw standardowy dla uczniów bez dysfunkcji i dla uczniów z dysleksją Zestaw standardowy dla cudzoziemców bez dysfunkcji i dla cudzoziemców z dysleksją Zestaw dostosowany dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Zestaw dostosowany dla uczniów słabowidzących (czcionka Arial 16 pkt.) Zestaw dostosowany dla uczniów słabowidzących (czcionka Arial 24 pkt.) Zestaw dostosowany dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących Zestaw dostosowany dla uczniów słabosłyszących ze sprzężeniami Zestaw dostosowany dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim SP , , ,93 SP-C ,02 7 0, ,03 SP , , ,69 SP , , ,25 SP ,04 9 0, ,04 SP , , ,81 SP-Y ,01 1 0,01 3 0,01 SP , , ,22 Zestaw dostosowany dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i z dziecięcym porażeniem mózgowym SP-Q ,03 3 0,02 8 0,02 Razem Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 6 z 83

7 Typ zestawu egzaminacyjnego Symbol zestawu Dziewczęta Chłopcy Ogółem liczba procent liczba procent liczba procent CZĘŚĆ DRUGA JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY JĘZYK ANGIELSKI Zestaw standardowy dla uczniów bez dysfunkcji i dla uczniów z dysleksją Zestaw dostosowany dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Zestaw dostosowany dla uczniów słabowidzących (czcionka Arial 16 pkt.) Zestaw dostosowany dla uczniów słabowidzących (czcionka Arial 24 pkt.) Zestaw dostosowany dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących Zestaw dostosowany dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Zestaw dostosowany dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i z dziecięcym porażeniem mózgowym Zestaw dostosowany dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężeniami SA , , ,02 SA , , ,69 SA , , ,25 SA ,04 9 0, ,04 SA , , ,81 SA , , ,15 SP-Q ,03 3 0,02 8 0,02 SP-Y ,01 2 0,01 Zestaw standardowy dla uczniów bez dysfunkcji i dla uczniów z dysleksją Zestaw dostosowany dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Zestaw dostosowany dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących Zestaw dostosowany dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Zestaw standardowy dla uczniów bez dysfunkcji i dla uczniów z dysleksją Zestaw standardowy dla uczniów bez dysfunkcji i dla uczniów z dysleksją Razem JĘZYK NIEMIECKI SN , , ,45 SN ,42 2 0,76 SN ,42 2 0,76 SN , , ,03 Razem JĘZYK ROSYJSKI SR JĘZYK FRANCUSKI SF Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili w kwietniu do sprawdzianu, wyznaczono termin dodatkowy 2 czerwca 2016 r. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 7 z 83

8 3. CZĘŚĆ PIERWSZA SPRAWDZIANU JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 8 z 83

9 3.1. OPIS ARKUSZA STANDARDOWEGO Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wykonywali zadania zawarte w arkuszu standardowym. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w części pierwszej sprawdzianu (SP-1-162) rozwiązywało szóstoklasistów. Arkusz egzaminacyjny składał się z 27 zadań, wśród których były 22 zadania zamknięte różnego typu (11 zadań z j. polskiego i 11 zadań z matematyki) i 5 zadań otwartych (2 zadania z j. polskiego i 3 zadania z matematyki) Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 40 punktów DANE DOTYCZĄCE POPULACJI Tabela 3. Uczniowie rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym Liczba uczniów bez dysfunkcji Uczniowie z dysleksją rozwojową 4218 rozwiązujący zadania dziewczęta w arkuszu w wersji chłopcy j ze szkół publicznych ze szkół niepublicznych 1220 Z egzaminu zwolniono 166 uczniów laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim PRZEBIEG EGZAMINU Tabela 4. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu Termin egzaminu 5 kwietnia 2016 r. 80 minut dla uczniów rozwiązujących zadania w arkuszu standardowym Czas trwania egzaminu do 120 minut dla uczniów rozwiązujących zadania w arkuszu dostosowanym Liczba szkół 1127 Liczba zespołów egzaminatorów 26 Liczba egzaminatorów 553 Liczba obserwacji 162 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 9 z 83

10 3.4. WYNIKI UCZNIÓW BEZ DYSFUNKCJI ORAZ UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ Ogólne wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową Tabela 5. Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową z części pierwszej sprawdzianu WYNIK OGÓLNY WYNIKI SZCZEGÓŁOWE JĘZYK POLSKI MATEMATYKA ogółem dziewczęta chłopcy ogółem dziewczęta chłopcy ogółem dziewczęta chłopcy Liczba uczniów Podstawowe parametry statystyczne (w procentach) Modalna Mediana Średnia 61,09 63,4 58,82 69,47 74,05 64,95 52,22 52,25 52,19 Odchylenie 19,85 19,3 20,13 17,5 15,95 17,79 26,86 26,85 26,87 Maksimum Minimum Wykres 2. Rozkład ogólnych wyników uczniów z części pierwszej sprawdzianu Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 10 z 83

11 Wykres 3. Rozkład wyników uczniów z języka polskiego Wykres 4. Rozkład wyników uczniów z matematyki Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 11 z 83

12 Tabela 6. Ogólne wyniki uczniów bez dysleksji oraz uczniów z dysleksją rozwojową Uczniowie bez dysleksji Uczniowie z dysleksją rozwojową Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum ,36 19, ,07 18, Tabela 7. Wyniki uczniów bez dysleksji oraz uczniów z dysleksją rozwojową z języka polskiego Uczniowie bez dysleksji Uczniowie z dysleksją rozwojową Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum ,57 17, ,76 16, Tabela 8. Wyniki uczniów bez dysleksji oraz uczniów z dysleksją rozwojową z matematyki Uczniowie bez dysleksji Uczniowie z dysleksją rozwojową Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum ,65 26, ,87 26, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 12 z 83

13 Tabela 9. Ogólne wyniki uczniów w zależności od lokalizacji szkół Lokalizacja szkoły Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców Miasta od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców Miasta poniżej 20 tys. mieszkańców Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum ,7 20, ,07 19, ,77 19, Gminy wiejskie ,44 19, Tabela 10. Wyniki uczniów z języka polskiego w zależności od lokalizacji szkół Lokalizacja szkoły Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców Miasta od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców Miasta poniżej 20 tys. mieszkańców Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum ,91 17, ,81 17, ,28 17, Gminy wiejskie ,72 17, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 13 z 83

14 Tabela 11. Wyniki uczniów z matematyki w zależności od lokalizacji szkół Lokalizacja szkoły Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców Miasta od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców Miasta poniżej 20 tys. mieszkańców Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum , ,84 26, ,76 26, Gminy wiejskie ,65 26, Tabela 12. Ogólne wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum Szkoła publiczna ,81 19, Szkoła niepubliczna ,23 20, Tabela 13. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych z języka polskiego Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum Szkoła publiczna ,31 17, Szkoła niepubliczna ,1 17, Tabela 14. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych z matematyki Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum Szkoła publiczna ,81 26, Szkoła niepubliczna ,87 27, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 14 z 83

15 Tabela 15. Wskaźnik łatwości zadań w arkuszu standardowym Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 bardzo umiarkowanie Interpretacja trudne łatwe bardzo łatwe trudne trudne OGÓŁEM Numery zadań zamkniętych 11, 14, 23, 24. 6, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21. otwartych 25, 27. 7, 13, 26. 1, 2. JĘZYK POLSKI Numery zadań zamkniętych 11. 6, 12. 3, 4, 5, 8, 9, 10. otwartych 7, 13. 1, 2. MATEMATYKA Numery zadań zamkniętych 14, 23, , 17, 18, 19, 20, , 21. otwartych 25, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 15 z 83

16 Wykres 5. Poziom wykonania zadań zamkniętych z języka polskiego w procentach Wykres 6. Poziom wykonania zadań otwartych z języka polskiego w procentach Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 16 z 83

17 Wykres 7. Poziom wykonania zadań zamkniętych z matematyki w procentach Wykres 8. Poziom wykonania zadań otwartych z matematyki w procentach Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 17 z 83

18 Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową w powiatach i gminach województwa śląskiego W celu uporządkowania średnich wyników uczniów z części pierwszej sprawdzian zastosowano pięciostopniową skalę znormalizowaną średnie wyniki uczniów w powiatach zostały uporządkowane rosnąco i podzielone na 5 grup zgodnie z zasadą: I grupa to 7% powiatów z najniższą średnią, II grupa 24%, III grupa 38%, IV grupa 24%, V grupa 7% powiatów z najwyższą średnią. Mapa 1. Średnie wyniki uczniów w powiatach województwa śląskiego ogółem Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 18 z 83

19 Mapa 2. Średnie wyniki uczniów w powiatach województwa śląskiego z języka polskiego Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 19 z 83

20 Mapa 3. Średnie wyniki uczniów w powiatach województwa śląskiego z matematyki Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 20 z 83

21 Tabela 16. Średnie wyniki uczniów w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów * WYNIK OGÓLNY JĘZYK POLSKI MATEMATYKA Średnia Średnia Średnia 1. będziński ,70 69,38 51,54 2. bielski ,16 69,42 52,39 3. Bielsko-Biała ,99 70,92 58,59 4. bieruńsko - lędziński ,61 68,87 51,86 5. Bytom ,77 66,86 46,19 6. Chorzów ,36 68,54 49,69 7. cieszyński ,64 70,90 53,87 8. Częstochowa ,45 73,95 54,46 9. częstochowski ,05 71,75 51, Dąbrowa Górnicza ,54 68,63 51, Gliwice ,12 71,16 54, gliwicki ,58 67,31 51, Jastrzębie-Zdrój ,48 67,46 47, Jaworzno ,07 67,74 49, Katowice ,95 69,16 54, kłobucki ,12 71,02 54, lubliniecki ,65 68,89 51, mikołowski ,90 70,46 54, Mysłowice ,95 67,08 46, myszkowski ,63 71,13 51, Piekary Śląskie ,80 67,00 50, pszczyński ,27 68,35 53, raciborski ,34 69,23 52, Ruda Śląska ,52 67,28 49, rybnicki ,42 65,05 49, Rybnik ,05 72,30 55, Siemianowice Śląskie ,68 68,02 50, Sosnowiec ,02 69,72 51, Świętochłowice ,85 67,69 47, tarnogórski ,24 67,25 52, Tychy ,81 71,34 55, wodzisławski ,85 69,18 50, Zabrze ,01 67,01 50, zawierciański ,41 68,13 50, Żory ,66 70,21 52, żywiecki ,83 71,21 51,94 *Liczba uczniów nie obejmuje 2 osób z województwa śląskiego rozwiązujących zadania egzaminacyjne sprawdzianu 2016 na terenie Rabki Średnie wyniki uczniów z części pierwszej sprawdzianu kształtowały się od 56,80% do 65,00% punktu (średnia dla województwa wyniosła 69,47% punktu). Z języka polskiego wynosiły od 65,00% do 74,00% punktu, natomiast z matematyki od 46,20% do 58,60% punktu. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 21 z 83

22 Wykres 9. Średnie wyniki uczniów w powiatach województwa śląskiego ogółem Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 22 z 83

23 Wykres 10. Średnie wyniki uczniów w powiatach województwa śląskiego z języka polskiego Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 23 z 83

24 Wykres 11. Średnie wyniki uczniów w powiatach województwa śląskiego z matematyki Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 24 z 83

25 Tabela 17. Parametry statystyczne w powiatach województwa śląskiego ogółem Lp. Powiat Liczba uczniów * Modalna Mediana Średnia Odchylenie 1. będziński ,70 19,14 2. bielski ,20 19,20 3. Bielsko-Biała ,00 20,11 4. bieruńsko - lędziński ,60 18,62 5. Bytom ,80 19,64 6. Chorzów ,40 20,15 7. cieszyński ,60 18,90 8. Częstochowa ,50 19,27 9. częstochowski ,10 19, Dąbrowa Górnicza ,50 19, Gliwice ,10 20, gliwicki ,60 19, Jastrzębie-Zdrój ,50 18, Jaworzno ,10 20, Katowice ,90 20, kłobucki ,10 19, lubliniecki ,70 18, mikołowski ,90 19, Mysłowice ,00 20, myszkowski ,60 19, Piekary Śląskie ,80 19, pszczyński ,30 19, raciborski ,30 19, Ruda Śląska ,50 20, rybnicki ,40 20, Rybnik ,10 19, Siemianowice Śląskie ,70 20, Sosnowiec ,00 20, Świętochłowice ,90 19, tarnogórski ,20 21, Tychy ,80 19, wodzisławski ,80 19, Zabrze ,00 20, zawierciański ,40 19, Żory ,70 19, żywiecki ,80 18,90 *Liczba uczniów nie obejmuje 2 osób z województwa śląskiego rozwiązujących zadania egzaminacyjne sprawdzianu 2016 na terenie Rabki Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 25 z 83

26 Tabela 18. Parametry statystyczne z języka polskiego w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów * Modalna Mediana Średnia Odchylenie 1. będziński ,40 17,29 2. bielski ,40 16,96 3. Bielsko-Biała ,90 17,36 4. bieruńsko - lędziński ,90 16,43 5. Bytom ,90 18,29 6. Chorzów ,50 17,04 7. cieszyński ,90 16,60 8. Częstochowa ,00 16,60 9. częstochowski ,80 17, Dąbrowa Górnicza ,60 17, Gliwice ,20 17, gliwicki ,30 17, Jastrzębie-Zdrój ,50 17, Jaworzno ,70 18, Katowice ,20 17, kłobucki ,00 18, lubliniecki ,90 16, mikołowski ,50 16, Mysłowice ,10 18, myszkowski ,10 17, Piekary Śląskie ,00 17, pszczyński ,30 17, raciborski ,20 17, Ruda Śląska ,30 18, rybnicki ,00 18, Rybnik ,30 16, Siemianowice Śląskie ,00 17, Sosnowiec ,70 17, Świętochłowice ,70 17, tarnogórski ,30 19, Tychy ,30 16, wodzisławski ,20 16, Zabrze ,00 18, zawierciański ,10 17, Żory ,20 17, żywiecki ,20 16,26 *Liczba uczniów nie obejmuje 2 osób z województwa śląskiego rozwiązujących zadania egzaminacyjne sprawdzianu 2016 na terenie Rabki Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 26 z 83

27 Tabela 19. Parametry statystyczne z matematyki w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów * Modalna Mediana Średnia Odchylenie 1. będziński ,50 25,76 2. bielski ,40 26,24 3. Bielsko-Biała ,60 27,17 4. bieruńsko - lędziński ,90 26,09 5. Bytom ,20 25,73 6. Chorzów ,70 27,51 7. cieszyński ,90 25,89 8. Częstochowa ,50 26,65 9. częstochowski ,90 26, Dąbrowa Górnicza ,00 26, Gliwice ,60 28, gliwicki ,40 26, Jastrzębie-Zdrój ,00 24, Jaworzno ,90 26, Katowice ,20 27, kłobucki ,70 26, lubliniecki ,90 25, mikołowski ,80 26, Mysłowice ,30 26, myszkowski ,60 26, Piekary Śląskie ,10 26, pszczyński ,70 26, raciborski ,00 26, Ruda Śląska ,30 26, rybnicki ,30 26, Rybnik ,30 27, Siemianowice Śląskie ,80 28, Sosnowiec ,80 27, Świętochłowice ,50 26, tarnogórski ,70 27, Tychy ,80 26, wodzisławski ,00 26, Zabrze ,50 28, zawierciański ,20 26, Żory ,60 25, żywiecki ,90 26,15 *Liczba uczniów nie obejmuje 2 osób z województwa śląskiego rozwiązujących zadania egzaminacyjne sprawdzianu 2016 na terenie Rabki Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 27 z 83

28 Tabela 20. Wyniki uczniów w poszczególnych gminach województwa śląskiego Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu średnia WYNIK OGÓLNY JĘZYK POLSKI MATEMATYKA modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie Będzin , ,21 69, ,78 49, ,89 Bobrowniki 96 60, ,04 69, ,98 51, ,02 Czeladź , ,30 67, ,64 50, ,29 będziński Mierzęcice 70 61, ,5 18,84 69, ,31 53, ,5 26,64 Psary , ,17 74, ,08 54, ,66 Siewierz 92 61, ,36 68, ,74 53, ,27 Sławków 54 64, ,24 71, ,26 57, ,5 26,35 Wojkowice 47 60, ,34 66, ,79 52, ,43 Bestwina , ,73 71, ,14 48, ,19 bielski Buczkowice , ,76 71, ,73 54, ,79 Czechowice- Dziedzice , ,83 68, ,76 52, ,26 Jasienica , ,76 72, ,60 58, ,90 Jaworze 76 62, ,64 67, ,36 57, ,06 Kozy , ,88 67, ,91 43, ,39 Porąbka , ,70 69, ,80 51, ,88 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 28 z 83

29 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu średnia WYNIK OGÓLNY JĘZYK POLSKI MATEMATYKA modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie Szczyrk 46 55, ,30 67, ,5 18,34 43, ,5 27,48 Wilamowice , ,39 64, ,5 17,81 55, ,5 27,41 Wilkowice , ,49 71, ,80 49, ,39 Bielsko-Biała Bielsko-Biała , ,11 70, ,36 58, ,17 Bieruń , ,51 68, ,09 51, ,63 bieruńskolędziński Bojszowy 73 69, ,76 75, ,88 63, ,63 Chełm Śląski 59 58, ,10 65, ,27 50, ,56 Imielin 89 64, ,96 73, ,15 55, ,28 Lędziny , ,11 64, ,87 45, ,74 Bytom Bytom , ,64 66, ,29 46, ,73 Chorzów Chorzów , ,15 68, ,04 49, ,51 Brenna , ,89 69, ,64 52, ,55 cieszyński Chybie , ,04 70, ,28 57, ,75 Cieszyn , ,17 73, ,30 59, ,17 Dębowiec 58 72, ,51 77, ,71 66, ,38 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 29 z 83

30 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu średnia WYNIK OGÓLNY JĘZYK POLSKI MATEMATYKA modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie Goleszów 81 63, ,70 68, ,67 57, ,69 Hażlach , ,66 71, ,89 53, ,91 Istebna , ,04 66, ,13 42, ,38 cieszyński Skoczów , ,89 68, ,42 47, ,73 Strumień , ,24 69, ,37 48, ,5 23,52 Ustroń , ,60 74, ,81 59, ,08 Wisła 88 61, ,83 65, ,34 56, ,5 24,35 Zebrzydowice , ,71 73, ,06 55, ,99 Częstochowa Częstochowa , ,27 73, ,60 54, ,65 Blachownia 90 61, ,14 72, ,77 50, ,5 26,73 Dąbrowa Zielona 35 64, ,00 74, ,72 54, ,22 częstochowski Janów 48 64, ,36 74, ,74 54, ,30 Kamienica Polska 42 58, ,09 69, ,64 46, ,02 Kłomnice , ,69 72, ,27 54, ,5 28,15 Koniecpol 75 56, ,79 66, ,61 45, ,05 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 30 z 83

31 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu średnia WYNIK OGÓLNY JĘZYK POLSKI MATEMATYKA modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie Konopiska 86 70, ,60 77, ,73 64, ,90 Kruszyna 52 49, ,23 61, ,74 37, ,74 Lelów 56 59, ,18 71, ,5 14,65 46, ,5 24,06 Mstów 97 61, ,49 72, ,75 50, ,77 częstochowski Mykanów , ,24 72, ,25 55, ,40 Olsztyn 76 64, ,08 73, ,14 54, ,30 Dąbrowa Górnicza Poczesna 92 62, ,74 70, ,83 53, ,5 24,61 Przyrów 24 64, ,44 74, ,27 54, ,5 27,81 Rędziny 97 57, ,67 69, ,84 44, ,06 Starcza 20 74, ,66 79, ,5 12,30 69, ,81 Dąbrowa Górnicza , ,53 68, ,30 51, ,47 Gliwice Gliwice , ,59 71, ,74 54, ,12 Gierałtowice , ,08 66, ,29 54, ,26 gliwicki Knurów , ,93 68, ,63 50, ,71 Pilchowice , ,76 65, ,5 18,34 50, ,61 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 31 z 83

32 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu średnia WYNIK OGÓLNY JĘZYK POLSKI MATEMATYKA modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie Pyskowice , ,59 64, ,71 49, ,34 Rudziniec 80 57, ,5 18,06 67, ,63 47, ,12 gliwicki Sośnicowice 57 64, ,77 70, ,71 58, ,15 Toszek 72 60, ,5 21,54 68, ,40 52, ,13 Wielowieś 50 60, ,87 69, ,10 51, ,69 Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój , ,88 67, ,67 47, ,84 Jaworzno Jaworzno , ,04 67, ,43 49, ,36 Katowice Katowice , ,59 69, ,89 54, ,86 Kłobuck , ,93 70, ,39 53, ,40 Krzepice 79 70, ,63 75, ,13 65, ,93 Lipie 54 59, ,5 20,77 67, ,65 50, ,38 kłobucki Miedźno 74 63, ,5 20,37 69, ,65 57, ,25 Opatów 60 66, ,56 77, ,35 55, ,5 27,54 Panki 42 66, ,48 74, ,5 14,08 58, ,89 Popów 46 67, ,5 21,25 73, ,44 60, ,15 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 32 z 83

33 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu średnia WYNIK OGÓLNY JĘZYK POLSKI MATEMATYKA modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie kłobucki Przystajń 52 58, ,5 20,97 63, ,47 53, ,63 Wręczyca Wielka , ,09 69, ,96 48, ,00 Boronów 27 56, ,71 66, ,43 46, ,72 Ciasna 41 59, ,42 65, ,74 51, ,18 Herby 57 58, ,54 68, ,83 48, ,32 lubliniecki Kochanowice 83 64, ,92 71, ,25 56, ,60 Koszęcin , ,48 70, ,5 16,20 49, ,5 26,19 Lubliniec , ,80 68, ,74 50, ,26 Pawonków 50 56, ,02 63, ,00 49, ,5 25,44 Woźniki 82 65, ,5 18,99 72, ,20 57, ,42 Łaziska Górne , ,54 68, ,58 47, ,75 Mikołów , ,98 71, ,75 59, ,94 mikołowski Ornontowice 48 66, ,18 73, ,70 58, ,05 Orzesze , ,84 70, ,40 51, ,17 Wyry 73 62, ,27 69, ,64 55, ,83 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 33 z 83

34 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu średnia WYNIK OGÓLNY JĘZYK POLSKI MATEMATYKA modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie Mysłowice Mysłowice , ,16 67, ,35 46, ,57 Koziegłowy , ,30 72, ,28 55, ,46 Myszków , ,71 72, ,00 51, ,80 myszkowski Niegowa 60 51, ,5 18,86 61, ,82 41, ,00 Poraj 87 60, ,06 70, ,58 50, ,41 Żarki 85 63, ,07 71, ,27 54, ,63 Piekary Śląskie Piekary Śląskie , ,08 67, ,03 50, ,17 Goczałkowice-Zdrój 61 49, ,12 60, ,20 37, ,78 Kobiór 41 65, ,43 70, ,94 60, ,37 pszczyński Miedźna , ,20 70, ,78 62, ,60 Pawłowice , ,95 68, ,82 54, ,37 Pszczyna , ,78 67, ,30 51, ,48 Suszec , ,99 73, ,54 59, ,45 raciborski Kornowac 35 63, ,06 71, ,39 54, ,32 Krzanowice 46 62, ,45 66, ,5 15,66 58, ,57 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 34 z 83

35 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu średnia WYNIK OGÓLNY JĘZYK POLSKI MATEMATYKA modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie Krzyżanowice 93 60, ,86 67, ,72 53, ,14 Kuźnia Raciborska 88 54, ,12 63, ,88 45, ,71 Nędza 49 57, ,65 63, ,55 50, ,38 Pietrowice Wielkie 76 57, ,20 66, ,08 47, ,22 Racibórz , ,80 72, ,73 55, ,12 Rudnik 43 55, ,01 63, ,46 47, ,36 Ruda Śląska Ruda Śląska , ,30 67, ,09 49, ,95 Czerwionka- Leszczyny , ,34 63, ,29 47, ,27 Gaszowice , ,70 63, ,52 45, ,94 rybnicki Jejkowice 57 58, ,82 67, ,30 49, ,23 Lyski 65 57, ,29 64, ,82 50, ,29 Świerklany , ,04 69, ,13 56, ,42 Rybnik Rybnik , ,92 72, ,53 55, ,36 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie , ,43 68, ,34 50, ,12 Sosnowiec Sosnowiec , ,50 69, ,98 51, ,38 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 35 z 83

36 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu średnia WYNIK OGÓLNY JĘZYK POLSKI MATEMATYKA modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie Świętochłowice Świętochłowice , ,91 67, ,42 47, ,79 Kalety 59 55, ,67 62, ,25 47, ,81 Krupski Młyn 39 54, ,70 60, ,43 48, ,48 Miasteczko Śląskie 59 51, ,08 63, ,08 39, ,05 Ożarowice 60 67, ,48 71, ,75 62, ,5 26,01 tarnogórski Radzionków , ,26 67, ,17 54, ,71 Świerklaniec , ,28 72, ,58 56, ,5 26,48 Tarnowskie Góry , ,61 68, ,98 54, ,12 Tworóg 72 55, ,24 64, ,5 19,40 45, ,82 Zbrosławice , ,52 63, ,81 51, ,91 Tychy Tychy , ,46 71, ,68 55, ,94 Godów , ,5 19,19 68, ,18 51, ,85 wodzisławski Gorzyce , ,90 68, ,81 55, ,42 Lubomia 71 66, ,19 71, ,28 60, ,27 Marklowice 69 59, ,07 72, ,04 46, ,56 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 36 z 83

37 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu średnia WYNIK OGÓLNY JĘZYK POLSKI MATEMATYKA modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie Mszana 65 66, ,13 70, ,52 61, ,36 Pszów , ,13 67, ,99 39, ,97 wodzisławski Radlin , ,26 66, ,79 43, ,59 Rydułtowy , ,5 19,62 70, ,83 47, ,04 Wodzisław Śląski , ,78 69, ,88 51, ,42 Zabrze Zabrze , ,96 67, ,25 50, ,02 Irządze 21 58, ,38 65, ,68 50, ,32 Kroczyce 66 53, ,09 61, ,33 45, ,30 Łazy , ,68 65, ,01 42, ,43 Ogrodzieniec 72 62, ,97 71, ,40 52, ,41 zawierciański Pilica 52 64, ,22 72, ,85 56, ,19 Poręba 74 58, ,56 67, ,5 18,00 48, ,5 26,45 Szczekociny 69 56, ,74 63, ,36 49, ,14 Włodowice 50 66, ,67 75, ,5 14,92 56, ,52 Zawiercie , ,85 70, ,74 52, ,05 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 37 z 83

38 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu średnia WYNIK OGÓLNY JĘZYK POLSKI MATEMATYKA modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie zawierciański Żarnowiec 38 55, ,53 61, ,87 48, ,18 Żory Żory , ,21 70, ,62 52, ,47 Czernichów 56 59, ,21 69, ,77 49, ,93 Gilowice 53 65, ,24 73, ,88 57, ,88 Jeleśnia , ,19 67, ,22 44, ,71 Koszarawa 52 59, ,81 68, ,66 50, ,64 Lipowa 93 69, ,56 76, ,73 62, ,60 Łękawica 45 67, ,59 73, ,52 60, ,35 żywiecki Łodygowice , ,72 68, ,57 50, ,09 Milówka , ,42 69, ,52 50, ,53 Radziechowy-Wieprz , ,40 70, ,10 49, ,30 Rajcza 95 59, ,21 71, ,55 46, ,68 Ślemień 35 63, ,52 70, ,69 56, ,77 Świnna 88 60, ,58 70, ,5 16,94 49, ,18 Ujsoły 36 66, ,38 73, ,5 12,96 59, ,5 25,10 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 38 z 83

39 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu średnia WYNIK OGÓLNY JĘZYK POLSKI MATEMATYKA modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie średnia modalna mediana odchylenie żywiecki Węgierska Górka , ,60 75, ,5 15,77 51, ,55 Żywiec , ,71 71, ,89 53, ,5 26,62 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 39 z 83

40 3.5. WYNIKI UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ZADANIA W ARKUSZACH DOSTOSOWANYCH Wyniki uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Wykres 12. Rozkład wyników uczniów ogółem Wykres 13. Rozkład wyników uczniów z języka polskiego Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 40 z 83

41 Wykres 14. Rozkład wyników uczniów z matematyki Tabela 21. Wyniki uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera parametry statystyczne Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia OGÓŁEM Odchylenie Maksimum Minimum ,24 23, JĘZYK POLSKI ,86 22, MATEMATYKA ,17 28, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 41 z 83

42 Tabela 22. Poziom wykonania zadań Numer zadania Liczba punktów Poziom wykonania zadania w procentach JĘZYK POLSKI (58%) MATEMATYKA (40%) Ogółem 40 pkt 49% 54 Tabela 23. Wskaźnik łatwości zadań w arkuszu dostosowanym SP Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 bardzo umiarkowanie Interpretacja trudne łatwe bardzo łatwe trudne trudne Numery zadań zamkniętych 4, 9, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24. 5, 6, 8, 10, 16, 17, 19, 21. 2, 3, 11, otwartych 7, 25, 26, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 42 z 83

43 Wyniki uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych Wykres 15. Rozkład wyników uczniów ogółem Wykres 16. Rozkład wyników uczniów z języka polskiego Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 43 z 83

44 Wykres 17. Rozkład wyników uczniów z matematyki Tabela 24. Wyniki uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych parametry statystyczne Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia OGÓŁEM Odchylenie Maksimum Minimum ,61 18, JĘZYK POLSKI ,33 12, MATEMATYKA ,24 23, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 44 z 83

45 Tabela 25. Poziom wykonania zadań Numer zadania Liczba punktów Poziom wykonania zadania w procentach JĘZYK POLSKI (41%) MATEMATYKA (36%) Ogółem 40 pkt 48% 49 Tabela 26. Wskaźnik łatwości zadań w arkuszu dostosowanym SP-4, SP Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 bardzo umiarkowanie Interpretacja trudne łatwe bardzo łatwe trudne trudne Numery zadań zamkniętych 6, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24. 5, 9, 10, 12, 16, 21, 22. 3, 4, 8. 1, 2. otwartych , 26, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 45 z 83

46 Wyniki uczniów słabosłyszących i niesłyszących Wykres 18. Rozkład wyników uczniów ogółem Wykres 19. Rozkład wyników uczniów z języka polskiego Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 46 z 83

47 Wykres 20. Rozkład wyników uczniów z matematyki Tabela 27. Wyniki uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących parametry statystyczne Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia OGÓŁEM Odchylenie Maksimum Minimum , JĘZYK POLSKI ,1 21, MATEMATYKA ,39 24, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 47 z 83

48 Tabela 28. Poziom wykonania zadań Numer zadania Liczba punktów Poziom wykonania zadania w procentach JĘZYK POLSKI (55%) MATEMATYKA (44%) Ogółem 40 pkt 50% 49 Tabela 29. Wskaźnik łatwości zadań w arkuszu dostosowanym SP Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 Interpretacja bardzo umiarkowanie trudne trudne trudne łatwe bardzo łatwe 11, 14, 15, zamkniętych 17, 18, 19, 3, 4, 6, 8, 9, 20, 22, 23, 10, 12, 16. 1, 2, 5, Numery zadań otwartych 7, 13, 25, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 48 z 83

49 Wyniki uczniów z upośledzeniem umysłowym lekkim Wykres 21. Rozkład wyników uczniów ogółem Wykres 22. Rozkład wyników uczniów z języka polskiego Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 49 z 83

50 Wykres 23. Rozkład wyników uczniów z matematyki Tabela 30. Wyniki uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim parametry statystyczne Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia OGÓŁEM Odchylenie Maksimum Minimum ,41 16, JĘZYK POLSKI ,42 19, MATEMATYKA ,88 19, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 50 z 83

51 Tabela 31. Poziom wykonania zadań Numer zadania Liczba punktów Poziom wykonania zadania w procentach JĘZYK POLSKI (53%) MATEMATYKA (49%) Ogółem 40 pkt 51% Tabela 32. Wskaźnik łatwości zadań w arkuszu dostosowanym SP Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 bardzo umiarkowanie Interpretacja trudne łatwe bardzo łatwe trudne trudne 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 1, 2, 5, 11, zamkniętych 9, 15, 16, 19, 20, Numery zadań otwartych 12, 13, 17, 22, 25. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 51 z 83

52 4. CZĘŚĆ DRUGA SPRAWDZIANU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 52 z 83

53 4.1. JĘZYK ANGIELSKI OPIS ARKUSZA STANDARDOWEGO Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wykonywali zadania zawarte w arkuszu standardowym. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego (SA-1-162) rozwiązywało szóstoklasistów. Arkusz egzaminacyjny składał się z 11 zadań zamkniętych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 40 punktów DANE DOTYCZĄCE POPULACJI Tabela 1. Uczniowie rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym Liczba uczniów bez dysfunkcji Uczniowie z dysleksją rozwojową 4189 rozwiązujący zadania dziewczęta w arkuszu w wersji chłopcy j ze szkół publicznych ze szkół niepublicznych PRZEBIEG EGZAMINU Tabela 2. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu Termin egzaminu 5 kwietnia 2016 r. 45 minut dla uczniów rozwiązujących zadania w arkuszu standardowym Czas trwania egzaminu do 70 minut dla uczniów rozwiązujących zadania w arkuszu dostosowanym Liczba szkół 1118 Liczba obserwacji 134 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 53 z 83

54 WYNIKI UCZNIÓW BEZ DYSFUNKCJI ORAZ UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ Ogólne wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową Tabela 3. Wyniki uczniów Ogółem Dziewczęta Chłopcy Liczba uczniów Podstawowe parametry statystyczne (w procentach) Modalna Mediana Średnia 71,49 72,55 70,43 Odchylenie 22,02 21,39 22,57 Maksimum Minimum Wykres 1. Rozkład wyników uczniów Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 54 z 83

55 Tabela 4. Wyniki uczniów bez dysleksji oraz uczniów z dysleksją rozwojową Uczniowie bez dysleksji Uczniowie z dysleksją rozwojową Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum ,31 21, ,23 21, Tabela 5. Wyniki uczniów w zależności od lokalizacji szkół Lokalizacja szkoły Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców Miasta od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców Miasta poniżej 20 tys. mieszkańców Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum ,58 22, ,01 22, ,95 22, Gminy wiejskie ,56 21, Tabela 6. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum Szkoła publiczna ,1 21, Szkoła niepubliczna ,75 20, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 55 z 83

56 Tabela 7. Wskaźnik łatwości zadań w arkuszu standardowym Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 bardzo umiarkowanie Interpretacja trudne łatwe bardzo łatwe trudne trudne Numery zadań zamkniętych 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tabela 8. Poziom wykonania zadań Numer zadania Liczba punktów Poziom wykonania zadania w procentach Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 56 z 83

57 Wykres 2. Poziom wykonania zadań w procentach Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 57 z 83

58 Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową w powiatach i gminach województwa śląskiego W celu uporządkowania średnich wyników uczniów z języka angielskiego zastosowano pięciostopniową skalę znormalizowaną średnie wyniki uczniów w powiatach zostały uporządkowane rosnąco i podzielone na 5 grup zgodnie z zasadą: I grupa to 7% powiatów z najniższą średnią, II grupa 24%, III grupa 38%, IV grupa 24%, V grupa 7% powiatów z najwyższą średnią. Mapa 1. Średnie wyniki uczniów w powiatach województwa śląskiego z języka angielskiego Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 58 z 83

59 Tabela 9. Parametry statystyczne w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów * Modalna Mediana Średnia Odchylenie 1. będziński ,30 21,42 2. bielski ,60 21,17 3. Bielsko-Biała ,00 21,29 4. bieruńsko - lędziński ,00 21,30 5. Bytom ,10 22,56 6. Chorzów ,00 23,17 7. cieszyński ,10 21,09 8. Częstochowa ,90 21,62 9. częstochowski ,30 21, Dąbrowa Górnicza ,80 22, Gliwice ,80 22, gliwicki ,80 21, Jastrzębie-Zdrój ,50 21, Jaworzno ,50 22, Katowice ,30 21, kłobucki ,00 21, lubliniecki ,50 21, mikołowski ,00 19, Mysłowice ,00 22, myszkowski ,10 22, Piekary Śląskie ,70 22, pszczyński ,20 21, raciborski ,30 21, Ruda Śląska ,60 22, rybnicki ,50 21, Rybnik ,10 21, Siemianowice Śląskie ,30 23, Sosnowiec ,00 21, Świętochłowice ,50 22, tarnogórski ,80 22, Tychy ,50 20, wodzisławski ,40 21, Zabrze ,20 23, zawierciański ,00 21, Żory ,90 21, żywiecki ,30 21,32 *Liczba uczniów nie obejmuje 2 osób z województwa śląskiego rozwiązujących zadania egzaminacyjne sprawdzianu 2016 na terenie Rabki Średnie wyniki uczniów z języka angielskiego kształtowały się od 65,50% do 77,00% punktu. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 59 z 83

60 Wykres 3. Średnie wyniki uczniów w powiatach województwa śląskiego Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 60 z 83

61 Tabela 10. Wyniki uczniów w poszczególnych gminach województwa śląskiego Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Średnia Modalna Mediana Odchylenie Będzin , ,70 Bobrowniki 96 74, ,13 Czeladź , ,73 będziński Mierzęcice 70 74, ,12 Psary , ,99 Siewierz 91 71, ,82 Sławków 54 75, ,5 18,47 Wojkowice 47 73, ,94 Bestwina , ,80 Buczkowice , ,93 Czechowice- Dziedzice , ,81 Jasienica , ,31 bielski Jaworze 76 74, ,79 Kozy , ,86 Porąbka , ,05 Szczyrk 46 63, ,5 25,50 Wilamowice , ,44 Wilkowice , ,14 Bielsko-Biała Bielsko-Biała , ,29 Bieruń , ,11 bieruńskolędziński Bojszowy 73 80, ,49 Chełm Śląski 59 64, ,07 Imielin 89 74, ,73 Lędziny , ,13 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 61 z 83

62 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Średnia Modalna Mediana Odchylenie Bytom Bytom , ,56 Chorzów Chorzów , ,17 Brenna , ,84 Chybie , ,10 Cieszyn , ,57 Dębowiec 58 80, ,19 Goleszów 81 72, ,51 cieszyński Hażlach , ,96 Istebna , ,34 Skoczów , ,04 Strumień , ,5 21,73 Ustroń , ,01 Wisła 88 71, ,18 Zebrzydowice , ,73 Częstochowa Częstochowa , ,62 Blachownia 90 68, ,86 Dąbrowa Zielona 35 68, ,62 Janów 48 64, ,96 częstochowski Kamienica Polska 42 64, ,5 24,45 Kłomnice , ,02 Koniecpol 61 57, ,80 Konopiska 86 74, ,17 Kruszyna 43 54, ,25 Lelów 56 68, ,88 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 62 z 83

63 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Średnia Modalna Mediana Odchylenie Mstów 97 74, ,47 Mykanów , ,81 Olsztyn 76 70, ,5 22,65 częstochowski Poczesna 91 70, ,92 Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Przyrów 24 72, ,5 18,26 Rędziny 97 71, ,20 Starcza 20 75, , , ,49 Gliwice Gliwice , ,88 Gierałtowice , ,96 Knurów , ,54 Pilchowice 90 75, ,07 gliwicki Pyskowice , ,16 Rudziniec 80 69, ,62 Sośnicowice 57 75, ,10 Toszek 72 77, ,29 Wielowieś 50 68, ,13 Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój , ,40 Jaworzno Jaworzno , ,51 Katowice Katowice , ,94 Kłobuck , ,70 kłobucki Krzepice 79 76, ,22 Lipie 54 69, ,91 Miedźno 74 65, ,09 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 63 z 83

64 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Średnia Modalna Mediana Odchylenie Opatów 60 68, ,91 Panki 43 75, ,17 kłobucki Popów 46 68, ,39 Przystajń 52 68, ,95 Wręczyca Wielka , ,12 Boronów 27 75, ,91 Ciasna 28 66, ,95 Herby 57 69, ,42 lubliniecki Kochanowice 83 74, ,82 Koszęcin , ,21 Lubliniec , ,57 Pawonków 39 57, ,84 Woźniki 79 71, ,52 Łaziska Górne , ,22 Mikołów , ,39 mikołowski Ornontowice 48 76, ,16 Orzesze , ,5 19,35 Wyry 73 78, ,19 Mysłowice Mysłowice , ,65 Koziegłowy , ,43 Myszków , ,54 myszkowski Niegowa 60 56, ,5 22,69 Poraj 85 75, ,94 Żarki 85 64, ,63 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 64 z 83

65 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Średnia Modalna Mediana Odchylenie Piekary Śląskie Piekary Śląskie , ,90 Goczałkowice- Zdrój 61 61, ,06 Kobiór 41 66, ,42 pszczyński Miedźna , ,31 Pawłowice , ,04 Pszczyna , ,96 Suszec , ,84 Kornowac 35 73, ,15 Krzanowice 46 73, ,93 raciborski Krzyżanowice 93 73, ,70 Kuźnia Raciborska 88 58, ,45 Nędza 49 63, ,49 Pietrowice Wielkie 76 66, ,5 22,42 Racibórz , ,51 Rudnik 43 66, ,55 Ruda Śląska Ruda Śląska , ,33 Czerwionka- Leszczyny , ,92 Gaszowice , ,33 rybnicki Jejkowice 57 74, ,82 Lyski 65 69, ,46 Świerklany , ,92 Rybnik Rybnik , ,46 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie , ,23 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 65 z 83

66 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Średnia Modalna Mediana Odchylenie Sosnowiec Sosnowiec , ,92 Świętochłowice Świętochłowice , ,73 Kalety 59 68, ,33 tarnogórski Krupski Młyn 29 62, ,66 Miasteczko Śląskie 59 61, ,54 Ożarowice 60 76, ,93 Radzionków , ,58 Świerklaniec , ,59 Tarnowskie Góry , ,06 Tworóg 72 63, ,42 Zbrosławice , ,79 Tychy Tychy , ,84 Godów , ,32 Gorzyce , ,59 Lubomia 71 74, ,79 Marklowice 69 71, ,35 wodzisławski Mszana 65 75, ,84 Pszów , ,60 Radlin , ,35 Rydułtowy , ,98 Wodzisław Śląski , ,36 Zabrze Zabrze , ,70 zawierciański Irządze 21 57, ,84 Kroczyce 66 63, ,72 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 66 z 83

67 Powiat Gmina Liczba uczniów przystępujących do egzaminu Średnia Modalna Mediana Odchylenie Łazy , ,26 Ogrodzieniec 72 74, ,65 Pilica 52 66, ,12 zawierciański Poręba 74 75, ,25 Szczekociny 69 62, ,10 Włodowice 50 75, ,89 Zawiercie , ,07 Żarnowiec 38 68, ,45 Żory Żory , ,06 Czernichów 56 69, ,22 Gilowice 53 72, ,65 Jeleśnia , ,51 Koszarawa 50 71, ,16 Lipowa 93 73, ,86 Łękawica 45 71, ,52 Łodygowice , ,77 żywiecki Milówka , ,82 Radziechowy- Wieprz , ,44 Rajcza 95 64, ,05 Ślemień 35 72, ,33 Świnna 88 69, ,5 21,07 Ujsoły 36 62, ,64 Węgierska Górka , ,5 20,49 Żywiec , ,63 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 67 z 83

68 WYNIKI UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ZADANIA W ARKUSZACH DOSTOSOWANYCH Wyniki uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Wykres 4. Rozkład wyników uczniów Tabela 11. Wyniki uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera parametry statystyczne Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum ,31 24, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 68 z 83

69 Tabela 12. Poziom wykonania zadań Numer zadania Liczba punktów Poziom wykonania zadania w procentach Tabela 13. Wskaźnik łatwości zadań w arkuszu dostosowanym SA Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 bardzo umiarkowanie Interpretacja trudne łatwe bardzo łatwe trudne trudne Numery zadań zamkniętych 9. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11. 1, 7. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 69 z 83

70 Wyniki uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych Wykres 5. Rozkład wyników uczniów Tabela 14. Wyniki uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych parametry statystyczne Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum ,73 21, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 70 z 83

71 Tabela 15. Poziom wykonania zadań Numer zadania Liczba punktów Poziom wykonania zadania w procentach Tabela 16. Wskaźnik łatwości zadań w arkuszu dostosowanym SA-4, SA Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 bardzo umiarkowanie bardzo Interpretacja trudne łatwe trudne trudne łatwe Numery zadań zamkniętych 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 71 z 83

72 Wyniki uczniów słabosłyszących i niesłyszących Wykres 6. Rozkład wyników uczniów Tabela 17. Wyniki uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących parametry statystyczne Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum ,89 17, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 72 z 83

73 Tabela 18. Poziom wykonania zadań Numer zadania Liczba punktów Poziom wykonania zadania w procentach Tabela 19. Wskaźnik łatwości zadań w arkuszu dostosowanym SA Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 bardzo umiarkowanie Interpretacja trudne łatwe bardzo łatwe trudne trudne Numery zadań zamkniętych 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 73 z 83

74 Wyniki uczniów z upośledzeniem umysłowym lekkim Wykres 7. Rozkład wyników uczniów Tabela 20. Wyniki uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim parametry statystyczne Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum ,07 14, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 74 z 83

75 Tabela 21. Poziom wykonania zadań Numer zadania Liczba punktów Poziom wykonania zadania w procentach Tabela 22. Wskaźnik łatwości zadań w arkuszu dostosowanym SA Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 bardzo umiarkowanie bardzo Interpretacja trudne łatwe trudne trudne łatwe Numery zadań zamkniętych 16. 1, 6, 11,15. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 75 z 83

76 4.2. JĘZYK NIEMIECKI OPIS ARKUSZA STANDARDOWEGO Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wykonywali zadania zawarte w arkuszu standardowym. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z języka niemieckiego (SN-1-162) rozwiązywało 230 szóstoklasistów. Arkusz egzaminacyjny składał się z 11 zadań zamkniętych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 40 punktów DANE DOTYCZĄCE POPULACJI Tabela 1. Uczniowie rozwiązujący zadania w arkuszu standardowym Liczba uczniów 230 bez dysfunkcji 196 Uczniowie z dysleksją rozwojową 34 rozwiązujący zadania dziewczęta 108 w arkuszu w wersji chłopcy 122 j ze szkół publicznych 221 ze szkół niepublicznych PRZEBIEG EGZAMINU Tabela 2. Informacje dotyczące przebiegu egzaminu Termin egzaminu 5 kwietnia 2016 r. 45 minut dla uczniów rozwiązujących zadania w arkuszu standardowym Czas trwania egzaminu do 70 minut dla uczniów rozwiązujących zadania w arkuszu dostosowanym Liczba szkół 22 Liczba obserwatorów 3 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 76 z 83

77 WYNIKI UCZNIÓW BEZ DYSFUNKCJI ORAZ UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ Ogólne wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową Tabela 3. Wyniki uczniów Ogółem Dziewczęta Chłopcy Liczba uczniów Podstawowe parametry statystyczne (w procentach) Modalna Mediana 63 66,5 63 Średnia 64,16 68,49 60,33 Odchylenie 19,46 18,63 19,44 Maksimum Minimum Wykres 1. Rozkład wyników uczniów Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 77 z 83

78 Tabela 4. Wyniki uczniów bez dysleksji oraz uczniów z dysleksją rozwojową Uczniowie bez dysleksji Uczniowie z dysleksją rozwojową Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum ,8 19, ,5 16, Tabela 5. Wyniki uczniów w zależności od lokalizacji szkół Lokalizacja szkoły Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców Miasta od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców Miasta poniżej 20 tys. mieszkańców Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum ,65 19, ,16 15, ,71 16, Gminy wiejskie , Tabela 6. Wyniki uczniów szkół publicznych i niepublicznych Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie Maksimum Minimum Szkoła publiczna ,34 19, Szkoła niepubliczna ,22 14, Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 78 z 83

79 Tabela 7. Poziom wykonania zadań Numer zadania Liczba punktów Poziom wykonania zadania w procentach Tabela 8. Wskaźnik łatwości zadań w arkuszu standardowym Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 bardzo umiarkowanie bardzo Interpretacja trudne łatwe trudne trudne łatwe Numery zadań 8, 9, 10. 2, 4, 5, 11. 1, 3, 6, 7. zamkniętych Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 79 z 83

80 Wykres 2. Poziom wykonania zadań w procentach Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 80 z 83

81 Wyniki uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową w powiatach i gminach województwa śląskiego Tabela 9. Parametry statystyczne w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów Modalna Mediana Średnia Odchylenie 1. będziński 1 2. bieruńsko - lędziński ,20 17,46 3. Chorzów ,5 46,50 2,12 4. Częstochowa ,5 74,80 31,72 5. częstochowski ,60 13,81 6. Gliwice ,50 16,52 7. gliwicki ,70 12,40 8. Jaworzno ,40 16,05 9. lubliniecki ,00 13, myszkowski ,5 72,50 3, raciborski Ruda Śląska ,60 16, tarnogórski ,00 10, Zabrze ,70 21, żywiecki 1 Średnie wyniki uczniów z języka niemieckiego kształtowały się od 29,00% do 74,80% punktów. Podczas analizy wyników, należy zwrócić uwagę na liczbę uczniów rozwiązujących arkusz standardowy. Wykres 3. Średnie wyniki uczniów w powiatach województwa śląskiego Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych Strona 81 z 83

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Kozy 3,4 12,1 28,9 50,3 71,8

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Czernichów 13,3 24,4 38,9 62,2

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 7 468 788 1 978 1 856 1 440 1 012 394 4 327 Będzin 3 163 294 827 822 617 432 171 1 819 Bobrowniki 493

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Załącznik nr 7 Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Załącznik do uchwały nr 40/10/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11.01.2011r. Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Lp. Organów Nazwa organu Liczba szkół

Bardziej szczegółowo

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego nr rejonu operacyjnego Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 24/0 Nazwa i opis rejonu operacyjnego powiat częstochowski, Częstochowa Liczba zespołów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 w województwie śląskim Jaworzno 2017 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 5 2. INFORMACJE O UCZNIACH (SŁUCHACZACH) PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 7 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon Alicja Gregorczyk - Jędrzejewska Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego Bielsko - Biała Cieszyn, ul. Kraszewskiego 12 660 436 282 Bielsko - Biała bielski cieszyński żywiecki m. Bielsko - Biała - m. Szczyrk

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP Y I POWIATY Y PÓŁNOCNY Kol. Grzegorz Sikora tel. 601 557 160 VPN 160 e-mail gsikora@znp.edu.pl ZACHODNI Kol. Kazimierz Piekarz tel. 609 058 629 VPN 356 e-mail

Bardziej szczegółowo

Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata Aktualizacja 2015

Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata Aktualizacja 2015 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 Raport monitoringowy z realizacji celu strategicznego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 11 Zdawalność matury 2015 ogółem podział na gminy Strona 2 z 11 Będzin 368 75,8 294 81,0 74 55,4 Bielsko Biała 2343 80,5 1307 87,1 1036 72,0 Bieruń 231 86,6 104 94,2

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie œl¹skim w 2014 r.

Bezrobocie w województwie œl¹skim w 2014 r. Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ

MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ JO f f ( j O ' vj%r (j1' X» " URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSSiM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU KATOWICE 2005 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 0 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR V//8/0 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia kwietnia 0 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE

LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 M U KATOWICE 2006 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) - zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. IMPULS - aktywizacja społecznozawodowa

Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. IMPULS - aktywizacja społecznozawodowa Wykaz podpisanych umów w ramach naboru projektów systemowych na lata 2014-2015, realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (stan na styczeń 2014 r.) Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2011 Numery 1 332* do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2012 Pozycje 1 6136 do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ANEKS POPULACJE SZÓSTOKLASISTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ANEKS POPULACJE SZÓSTOKLASISTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ANEKS POPULACJE SZÓSTOKLASISTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SPIS TREŚCI 1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG SPRAWDZIANU 3 1.1. Przygotowanie szkół do przeprowadzania sprawdzianu 3 1.2. Zbieranie danych o uczniach przystępujących

Bardziej szczegółowo

Potencjał fiskalny: dane mapa

Potencjał fiskalny: dane mapa Potencjał fiskalny: dane mapa Jednostki terytorialne PF1 PF2 Boronów 59252,3636 87516,1909 Brenna 1569756,0000 32508,6465 Chybie 236388,2105 53370,6440 Ciasna 109780,8000 74287,1599 Cieszyn 206536,2353

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego ZAŁĄCZNIKI 1 do 8 - komunalne ZAŁĄCZNIKI 9 do 11 Komunalne osady ściekowe KONSORCJUM IETU Katowice

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2010 Numery 1 282* do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE,

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE, 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1886/139/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 września 2016 r. LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE, spośród wniosków złożonych w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/8/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR V/37/8/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR V//8/0 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚĄSKIEGO z dnia kwietnia 0 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 06-0 Na podstawie art. 8 pkt 0, art. 89 ust. ustawy z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

4. Charakterystyka województwa w zakresie potencjału odnawialnych źródeł energii

4. Charakterystyka województwa w zakresie potencjału odnawialnych źródeł energii 4. harakterystyka województwa w zakresie potencjału odnawialnych źródeł energii 4.1. Ogólna charakterystyka województwa w zakresie potencjału energii odnawialnych Większość z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.01.2011 r.

TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.01.2011 r. nr rejonu operacyjnego TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 0.0.20 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN w województwie śląskim

SPRAWDZIAN w województwie śląskim SPRAWDZIAN 2012 w województwie śląskim Jaworzno 2012 W sprawozdaniu wykorzystano zdjęcia pochodzące ze strony internetowej http://www.ns.lviv.ua/free-vector/cinema-clip-art-free.html Jaworzno, 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2008 Numery 1 223* Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika druga pozycję

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin 1 LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin Budżet projektu Lp. Numer wniosku Gmina Tytuł projektu Budżet projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM W 2012 R.

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM W 2012 R. Urz¹d Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 www.stat.gov.pl/katow OPRACOWANIA SYGNALNE BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2014 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2014 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2014 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. INFORMACJE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku

Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ] Informator SłuŜb Społecznych Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku Katowice, styczeń 2008 Copyright by Regionalny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 93

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 93 DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr 93 6713 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 93 TREŚĆ: Poz.: P O R O Z U M I E N I A: 2007 Aneks Nr 1/2009 do Porozumienia zawartego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

2012 3 2012 Analizy RCAS

2012 3 2012 Analizy RCAS 2012 3 2012 Analizy RCAS Regionalne Centrum Analiz Strategicznych Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego DELIMITACJA METROPOLII I AGLOMERACJI ORAZ

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkoła Przełaje Tenis stoł. Siatkówka Kosz P. ręczna Sztaf.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 R.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 R. Urzqd Statystyczny w Katow icach Statistical Office in Katow ice LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 R. I N F O R M A C J E I O P R A C O W A N I A S T A T Y S T Y C Z N

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2017 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna 4 26.05.2017 r.- język polski (stara formuła), języki obce nowożytne 8 20.05.2017 r. język polski (nowa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010.

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010. WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkoła Przełaje Tenis stołowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A Obowiązuje od 10 lutego 2017 r. OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A 1. Uprawnieni Sieciowy EKO BILET P/T/A może nabyć każda osoba. 2. Zakres i obszar ważności 1) EKO BILET P/T/A jest biletem bezimiennym i

Bardziej szczegółowo

Analiza białych plam w dostępie do opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie śląskim

Analiza białych plam w dostępie do opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie śląskim Analiza białych plam w dostępie do opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie śląskim Opracowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Referat Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE BEZROBOCIE KATOWICE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2002 ROKU URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH KATOWICE 2002

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE BEZROBOCIE KATOWICE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2002 ROKU URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH KATOWICE 2002 INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE KATOWICE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2002 ROKU \ KATOWICE 2002 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 r.

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 r. Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1/ VII/2015 Zarządu ŚIR z dnia 09.04.2015

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim Informacja o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. INFORMACJE O ABSOLWENTACH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: ŚLĄSKIE KOORDYNATOR: Henryk Bąk TEL: MAIL:

XVII EDYCJA TURNIEJU Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU WOJEWÓDZTWO: ŚLĄSKIE KOORDYNATOR: Henryk Bąk TEL: MAIL: będziński Będzin będziński Będzin będziński Będzin bielski bielski bielski Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała bieruńsko-lędziński Bieruń bieruńsko-lędziński

Bardziej szczegółowo

XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: ŚLĄSKIE KOORDYNATOR: Henryk Bąk TEL: MAIL:

XVII EDYCJA TURNIEJU Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU WOJEWÓDZTWO: ŚLĄSKIE KOORDYNATOR: Henryk Bąk TEL: MAIL: będziński Będzin będziński Będzin będziński Będzin bielski bielski bielski Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała bieruńsko-lędziński Bieruń bieruńsko-lędziński

Bardziej szczegółowo

Gimnazjada 2011/2012 - tabela zbiorcza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Sztaf. pływ. Szachy Druż. LA. Narty

Gimnazjada 2011/2012 - tabela zbiorcza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Sztaf. pływ. Szachy Druż. LA. Narty Gimnazjada 2011/2012 - tabela zbiorcza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkoła Przełaje Tenis stoł. Siatkówka Kosz P. ręczna Sztaf. pływ. Szachy Druż. LA Narty Orient. sport Dwubój Łyżwy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2014 r. Poz. 2820 UCHWAŁA NR IV/50/6/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PLAN 2020+

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PLAN 2020+ Województwo Śląskie PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PLAN 2020+ PROJEKT KATOWICE, PAŹDZIERNIK 2015 str. 1 Opracowanie: Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2013 Numery 1 8000* do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo śląskie Dr hab. prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Magdalena Typa

Bardziej szczegółowo

Miejsca pomocy osobom z problemem uzale nienia oraz ofiarom i sprawcom przemocy domowej

Miejsca pomocy osobom z problemem uzale nienia oraz ofiarom i sprawcom przemocy domowej Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ] Informator SłuŜb Społecznych Miejsca pomocy osobom z problemem uzale nienia oraz ofiarom i sprawcom przemocy domowej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Lista projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Lista projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Lista projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego L.p. Działanie/Podziałanie (nr i nazwa) Tytuł projektu Beneficjent (lider + partnerzy) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bardziej szczegółowo

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ załącznik do uchwały nr V / 26 / 2 / 2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. Katowice, 29 sierpnia 2016 r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2012 SPIS TREŚCI 1. W s tęp...................................................................................... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkoła Przełaje Tenis stołowy Czwórbój LA Szachy

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku, materiały

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II Bestwina Bestwina śląskie 2 Gimnazjum nr 1 im. J. Dormana Będzin Będzin śląskie 3 Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza Będzin

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A Obowiązuje od 26 października 2016 r. OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A 1. Uprawnieni Sieciowy EKO BILET P/T/A może nabyć każda osoba. 2. Zakres i obszar ważności 1) EKO BILET P/T/A jest biletem bezimiennym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 2011 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Sprawdzian 2011 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Sprawdzian 2011 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH 5 3. WYNIKI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA TERENU NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCENARIUSZE 2050 DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM Prof. AE dr hab.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej RPSL IZ / Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej RPSL IZ / Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42 Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17 L.p. Numer wniosku Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Adres wnioskodawcy Nazwa partnera Wartość ogółem Wnioskowane dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkoła Przełaje Tenis stoł. Siatkówka Kosz P. ręczna Sztaf.

Bardziej szczegółowo

Kradzieże infrastruktury TP, dewastacje sieci teletechnicznej w woj. śląskim jako zjawisko społeczne mające bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa

Kradzieże infrastruktury TP, dewastacje sieci teletechnicznej w woj. śląskim jako zjawisko społeczne mające bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa Kradzieże infrastruktury TP, dewastacje sieci teletechnicznej w woj. śląskim jako zjawisko społeczne mające bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stwarzające realne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 września 2016 r. Poz. 4619 UCHWAŁA NR V/26/2/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Północno-Zachodni Region Województwa Śląskiego, obejmujący swoim zasięgiem

1. Północno-Zachodni Region Województwa Śląskiego, obejmujący swoim zasięgiem Katowice 19.03.2010r. Agencje reklamowe Firmy wydawnicze, drukarnie Śląska Organizacja Turystyczna w ramach realizacji projektu Śląskie Pozytywna Energia dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2015 r.

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2015 r. będziński Będzin Łagisza 446,42 będziński Bobrowniki Bobrowniki 243,61 będziński Bobrowniki Dobieszowice 829,86 będziński Bobrowniki Myszkowice 25,08 będziński Bobrowniki Rogoźnik 1 155,07 będziński Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2015 r.

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2015 r. będziński Będzin Łagisza 446,42 będziński Bobrowniki Bobrowniki 243,61 będziński Bobrowniki Dobieszowice 829,86 będziński Bobrowniki Myszkowice 25,08 będziński Bobrowniki Rogoźnik 1155,07 będziński Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów z puli gminnej w ramach III edycji NPPDL - województwo śląskie

Lista rankingowa projektów z puli gminnej w ramach III edycji NPPDL - województwo śląskie Lista rankingowa projektów z puli gminnej w ramach III edycji NPPDL - województwo śląskie Lp Nr ewidencyjny wniosku Wnioskodawca Nazwa projektu (zadania) Wkład własny w 2011r.(w tys. zł) Wnioskowana kwota

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W DNIU 26 III 2013 r., GODZ. 8:00 10:00.

ROZKŁAD JAZDY ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W DNIU 26 III 2013 r., GODZ. 8:00 10:00. www.kolejeslaskie.com 1 godz. odjazdu 08:00 08:22 08:31 08:35 08:40 09:32 stacja odjazdu Katowice Katowice Katowice Katowice Katowice Katowice Katowice Załęże Katowice Ligota Tychy Gliwice Sosnowiec Główny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/2/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR V/26/2/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR V/26/2/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

w tym z gospodarst w domowych

w tym z gospodarst w domowych zebrane tym z zdeponoane składoiskac h % budynkó odpadó z g obszaru [Mg/rok] [Mg/rok] [%] [szt] [szt] ŚLĄSKIE * 1260096,45 878997,69 69 501826 188 Podregion 44 bielski 134458,71 82230,64 113408 52 Poiat

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2010 Spis treści ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 3 Informacje dotyczące absolwentów ubiegających

Bardziej szczegółowo

Założenia planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Śląskiego na lata

Założenia planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Śląskiego na lata Otwarte seminaria 2016 Założenia planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022 Prelegent: dr Lidia Sieja KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice SAVONA PROJECT

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkoła Przełaje Tenis stołowy Czwórbój LA Narty

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nr /. / IV/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia roku. Region I

Uchwały Nr /. / IV/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia roku. Region I Projekt Załącznik do Uchwały Nr /. / IV/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia roku Region I Gminy wchodzące w skład regionu: Blachownia, Boronów, Ciasna, Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Herby, Irządze,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PLAN 2020+

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PLAN 2020+ Województwo Śląskie PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PLAN 2020+ PROJEKT KATOWICE, PAŹDZIERNIK 2015 str. 1 Opracowanie: Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Lp. Stacje Pogotowia Ratunkowego BIELSKIE POGOTOWIE pow. bielski pow. bielski WYKAZ STACJI POGOTOWIA GO Jednostka organizacyjna Adres Telefon Adres internetowy (e-mail) BIELSKO - BIAŁA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

Wykaz instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) ul. Konwaliowa Wrzosowa

Wykaz instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) ul. Konwaliowa Wrzosowa Region I Załącznik do uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku Gminy wchodzące w skład regionu: Blachownia, Boronów, Ciasna, Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Herby,

Bardziej szczegółowo