BEZTROSKA PODRÓŻ Z ACE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/4/2014) ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZTROSKA PODRÓŻ Z ACE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/4/2014) ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce"

Transkrypt

1 BEZTROSKA PODRÓŻ Z ACE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/4/2014) ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

2 Spis treści: CZĘŚĆ OGÓLNA Defi nicje Jak zawiera się umowę ubezpieczenia? Jaki jest Okres ochrony ubezpieczeniowej? Jak ustala się Składkę ubezpieczeniową? Jakie są warunki odstąpienia od Umowy ubezpieczenia? Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia? Jaka jest procedura zgłaszania roszczenia w ramach umowy ubezpieczenia? Jakie dokumenty będą potrzebne przy zgłaszaniu roszczenia? Jakie prawo jest właściwe dla tej umowy ubezpieczenia? Oświadczenia Komisja Nadzoru Finansowego Jaki jest tryb składania skarg w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia? Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z tej umowy ubezpieczenia? Obowiązek informowania i zgłaszania zmian Język Inne ubezpieczenia podróżne posiadane przez Ubezpieczonego Uzasadnione środki ostrożności W jakiej sytuacji świadczenie nie zostanie spełnione (Ogólne wyłączenia odpowiedzialności)? WARUNKI SZCZEGÓŁOWE...14 Sekcja A Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych wypadków Śmierć na skutek Nieszczęśliwego wypadku Trwałe częściowe inwalidztwo na skutek Nieszczęśliwego wypadku Świadczenie dzienne z tytułu Hospitalizacji na skutek Nieszczęśliwego wypadku Szczególne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczące ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków...14 Sekcja B Ubezpieczenie Podróży Usługa Assistance Koszty leczenia, dodatkowe koszty podróży i zakwaterowania w nagłych przypadkach Ubezpieczenie Rzeczy osobistych Wymiana dokumentów podróży Odpowiedzialność cywilna Koszty ochrony prawnej Pakiety dodatkowe Aktywny wypoczynek z ACE i Zimowe wakacje z ACE...23 Załączniki:...26 Tabela Trwałego Częściowego Inwalidztwa

3 CZĘŚĆ OGÓLNA Towarzystwo (zgodnie z definicją poniżej) wypłaci na zasadach określonych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia oraz w zamian za składkę ubezpieczeniową określone świadczenie w razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego (zgodnie z definicją poniżej), do górnej granicy odpowiedzialności określonej w Tabeli świadczeń jako suma ubezpieczenia. Tabela świadczeń stanowi Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia. Jedynym podmiotem uprawionym do rozpatrywania roszczeń w związku z zajściem Zdarzenia ubezpieczeniowego jest Operator usług assistance podmiot współpracujący z Towarzystwem w zakresie likwidacji szkód oraz zapewnienia usługi ACE Assistance. Jeżeli w trakcie Podróży (zgodnie z definicją poniżej) będą Państwo potrzebowali pomocy objętej zakresem niniejszego ubezpieczenia, prosimy o kontakt z naszą Infolinią: ACE Assistance: +48 (22) Dla Państwa wygody, ACE Assistance jest czynna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu W przypadku skorzystania przez Państwa z usług podmiotu, który nie jest Operatorem usług assistance, Towarzystwo nie będzie zobowiązane do realizacji świadczeń ubezpieczeniowych, chyba że skorzystanie z usług takiego podmiotu podyktowane było zagrożeniem życia lub zdrowia Ubezpieczonego, co musi zostać udowodnione. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszych Warunkach ubezpieczenia podlegają przepisom ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Niniejsze Warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawieranych począwszy od dnia 3 kwietnia 2014 r. 1. Definicje mające zastosowanie w treści Warunków ubezpieczenia Użytym w niniejszych Warunkach ubezpieczenia pojęciom nadane są znaczenia wskazane poniżej: Amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardingu oznacza niewiążącą się z uzyskaniem korzyści finansowych aktywność sportową w zakresie narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu, uprawianą w celu doskonalenia umiejętności lub poprawy wydolności organizmu na oznakowanych trasach, a w przypadku tras nieoznakowanych realizowaną pod nadzorem i w towarzystwie kwalifikowanego przewodnika lub instruktora. Bliski krewny oznacza małżonka, małżonkę, Partnera lub Partnerkę życiową, Dziecko, wnuka lub prawnuka, rodzeństwo, rodzica, rodzica współmałżonka, dziadków lub pradziadków, synową, zięcia, szwagra, szwagierkę, ciotkę, wuja, bratanka, bratanicę, siostrzeńca oraz siostrzenicę. Choroby przewlekłe oznaczają stany chorobowe charakteryzujące się powolnym rozwojem i długookresowym przebiegiem, leczone w sposób stały lub okresowy, w trakcie którego mogą następować okresy ustąpienia dolegliwości lub ich zaostrzenia, zdiagnozowane przed objęciem ochroną ubezpieczeniową na zasadach określonych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia. Deszcz nawalny oznacza opad deszczu, którego współczynnik wydajności wynosi co najmniej 4, przy czym stwierdzenie wystąpienia deszczu nawalnego powinno zostać potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w razie braku takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w najbliższym sąsiedztwie, świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego. Dziecko/Dzieci oznacza każde (w tym przysposobione) dziecko Ubezpieczonego i/lub jego Partnera, jeżeli jest ono stanu wolnego, pozostaje na utrzymaniu Ubezpieczonego i/lub jego Partnera (tj. nie podjęło pracy zarobkowej) i ma nie więcej niż 18 lat lub 26 lat, o ile kontynuuje Naukę w trybie stacjonarnym. Grad oznacza opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu. Hospitalizacja oznacza pobyt w Szpitalu w charakterze Pacjenta hospitalizowanego na skutek Nagłego zachorowania lub Uszkodzenia ciała, na zalecenie i w celu zapewnienia stałej opieki Uprawnionego lekarza. Huragan oznacza wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, wyrządzający masowe szkody; poszczególne szkody uznaje się za spowodowane działaniem huraganu, jeżeli działanie huraganu stwierdzono w promieniu 1 km. 3

4 Istotne i uzasadnione wydatki oznaczają wydatki na leczenie, opiekę lekarską i usługi medyczne, związane ze Zdarzeniem ubezpieczeniowym, ponoszone zazwyczaj w przypadkach medycznych o podobnym charakterze. Dla uniknięcia wątpliwości, Istotne i uzasadnione wydatki nie obejmują wydatków na opiekę lekarską, z której by nie korzystano, gdyby nie niniejsze ubezpieczenie. Karta turystyczna jest wystawioną odpłatnie przez lokalną organizację turystyczną, czasową kartę wstępu do miejsc stanowiących atrakcję turystyczną, takich jak: muzea, wystawy, galerie, zabytkowe budowle świeckie i sakralne, fortyfikacje, ogrody botaniczne i zoologiczne, etc. Lista Specjalnie Oznaczonych oznacza listę osób, podmiotów oraz grup podmiotów objętych sankcjami ekonomicznymi lub handlowymi lub innymi podobnymi ograniczeniami nałożonymi przez Stany Zjednoczone, Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub Wielką Brytanię. Nagłe zachorowanie oznacza stan chorobowy powstały niezależnie od woli Ubezpieczonego, którego objawy wystąpiły w czasie Podróży i który nie pozostaje w związku z Chorobą przewleką, na którą cierpi Ubezpieczony oraz którego przyczyna nie znajduje się w wykazie wyłączeń do niniejszych Warunków ubezpieczenia (punkt 19). Nauka w trybie stacjonarnym oznacza program nauczania realizowany przez jednostkę edukacyjną posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności edukacyjnej wydane przez odpowiednie władze, w przypadku którego po zdaniu egzaminu lub na podstawie uzyskanych ocen przyznawane są określone kwalifikacje, a który realizowany jest w jednej z następujących form: nauka w trybie stacjonarnym, połączenie nauki i praktyk zawodowych pod warunkiem, że co najmniej dwie trzecie łącznej liczby godzin tego programu nauczania przeznaczone jest na naukę. Nieszczęśliwy wypadek oznacza nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, zaistniałe w Okresie ochrony ubezpieczeniowej, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli doznał Uszkodzenia ciała lub zmarł. Uszkodzenie ciała doznane przez Ubezpieczonego na skutek wystąpienia ciężkich warunków pogodowych uznawane będzie przez Towarzystwo za spowodowane Nieszczęśliwym wypadkiem. Nurkowanie rekreacyjne oznacza przebywanie pod wodą przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu (akwalungu) do głębokości 18 m, pod warunkiem, że jest ono realizowane pod kierunkiem licencjonowanego instruktora bądź przewodnika podwodnego. W zależności jednak od osobiście posiadanych i potwierdzonych stosowanym certyfikatem/zaświadczeniem kwalifikacji, dopuszcza się przebywanie pod wodą do następujących głębokości: (i) 18 m (PADI OWD), (ii) 30 m (PADI AOWD), (iii) 20 m (BSAC Ocean Diver), (iv) 30 m (BSAC Sport Diver lub BSAC Dive Leader), pod warunkiem jednakże, że jest ono realizowane z osobą towarzyszącą. Nurkowaniem rekreacyjnym nie jest w żadnym przypadku nurkowanie związane z wykonywaniem obowiązków służbowych lub udziałem w zawodach sportowych. Okres ochrony ubezpieczeniowej ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 3 niniejszych Warunków ubezpieczenia. Operator usług assistance oznacza podmiot, który na mocy umowy zawartej z Towarzystwem zapewnia pomoc w przypadku Nagłego zachorowania, Uszkodzenia ciała lub innych Zdarzeń ubezpieczeniowych, do których doszło poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia. Towarzystwo wyznaczyło jako Operatora usług assistance spółkę APRIL Polska Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833), ul. Sienna 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP: Pacjent hospitalizowany oznacza osobę, która przeszła procedurę przyjęcia do Szpitala, dla której założono kartę choroby i której przyjęcie do Szpitala jest konieczne w celu sprawowania nad nią opieki medycznej i przeprowadzenia leczenia w związku z Nagłym zachorowaniem lub Uszkodzeniem ciała, a nie wyłącznie dla zapewnienia pielęgnacji, rekonwalescencji, rehabilitacji, wypoczynku lub przedłużonego okresu opieki. Partner oznacza małżonka lub małżonkę Ubezpieczonego, a także osobę odmiennej lub tej samej płci, z którą Ubezpieczony w chwili zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego pozostawał w trwałym związku, charakteryzującym się stabilnością, brakiem ograniczeń co do jego zakończenia oraz istnieniem osobisto-majątkowej wspólnoty życiowej. 4

5 Podróż oznacza podróż Ubezpieczonego poza miejsce jego zamieszkania, która: rozpocznie się w Okresie ochrony ubezpieczeniowej, jej czas trwania nie przekroczy 90 dni, a w przypadku Ubezpieczonego w wieku od 70 do 80 lat 30 dni, przy czym wyłączone są podróże odbywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz podróże podlegające pod zapisy punktu niniejszych Warunków ubezpieczenia. Powódź oznacza zalanie terenów w wyniku podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących. Pożar oznacza działanie ognia, który wydostał się w sposób niekontrolowany poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenia się samoczynnie. Przedstawiciel prawny oznacza radcę prawnego, kancelarię radców prawnych, prawnika, adwokata lub inną osobę posiadającą należyte kwalifi kacje, lub firmę wyznaczoną do wykonywania czynności w imieniu Ubezpieczonego, która została zaakceptowana przez Towarzystwo. Przewoźnik oznacza przedsiębiorstwo posiadające wszelkie zezwolenia i koncesje umożliwiające odpłatny przewóz osób środkami transportu takimi jak: autokar, pociąg, prom, samolot. Rodzic lub Opiekun prawny oznacza osobę, której przysługuje władza rodzicielska lub opiekuna w rozumieniu Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Rodzina oznacza Partnera oraz Dziecko/Dzieci Ubezpieczonego. Rozbój oznacza zabór mienia ruchomego w celu przywłaszczenia, przy użyciu przemocy lub groźby użycia takiej przemocy, a także doprowadzenie Ubezpieczonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Rzeczy osobiste oznaczają rzeczy osobiste stanowiące własność Ubezpieczonego, bądź też mienie, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. Sprzęt sportowy oznacza akwalung, płetwy, kombinezon do nurkowania, deskę windsurfi ngową. Szpital oznacza dowolny zakład opieki zdrowotnej zarejestrowany jako szpital lub szpital z oddziałem chirurgicznym lub uprawniony do prowadzenia takiej działalności w kraju, w którym jest zlokalizowany, a w którym Ubezpieczony znajduje się pod stałą opieką Uprawnionego lekarza. Towarzystwo oznacza ACE European Group Limited (siedziba: ACE Building, 100 Leadenhall Street, Londyn EC3A 3BP, Wielka Brytania, sąd rejestrowy prowadzący rejestr handlowy, do którego wpisana jest spółka: Brytyjski Urząd Rejestrowy (Companies House), numer wpisu: ), prowadzącą działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej poprzez ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Królewska 16, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: NIP: Trwałe częściowe inwalidztwo oznacza spowodowane Nieszczęśliwym wypadkiem i powstałe w ciągu 24 miesięcy od daty jego wystąpienia trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego. Stopień i rodzaj Trwałego częściowego inwalidztwa uprawniający Ubezpieczonego do świadczenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określa Tabela Trwałego Częściowego Inwalidztwa, umieszczona w Załączniku do niniejszych Warunków ubezpieczenia. Trzęsienie ziemi oznacza spowodowany przyczynami naturalnymi krótki i gwałtowny wstrząs lub serię wstrząsów gruntu, powstałych pod powierzchnią ziemi lub wody i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od ośrodka (epicentrum), znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania są najsilniejsze. Ubezpieczający oznacza wskazaną w Polisie lub Certyfikacie osobę fizyczną lub prawną będącą stroną umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem, która jest zobowiązania do opłacenia składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczony oznacza wskazaną w Polisie lub Certyfikacie osobę fizyczną, której życie, zdrowie lub inne podlegające ubezpieczeniu dobra objęte 5

6 są ochroną na podstawie umowy ubezpieczenia, której dotyczą niniejsze Warunki ubezpieczenia, i która spełnia łącznie następujące warunki: wiek poniżej 80 lat w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia (w przypadku umów ubezpieczenia zawartych na cudzy rachunek w chwili objęcia ochroną ubezpieczeniową), obywatelstwo polskie, stały adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uderzenie pioruna oznacza działanie elektryczności atmosferycznej na Rzeczy osobiste. Upadek statku powietrznego oznacza katastrofę lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku. Uposażony oznacza osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków ubezpieczenia w razie śmierci Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku, w kolejności zgodnej z poniższym wykazem: małżonek, a w przypadku jego braku dzieci (w równych częściach), a w przypadku ich braku rodzice (w równych częściach), a w przypadku ich braku rodzeństwo (w równych częściach), a w przypadku ich braku inni spadkobiercy ustawowi w kolejności wynikającej z przepisów prawa. Uprawniony lekarz oznacza lekarza lub specjalistę uprawnionego do wykonywania zawodu lekarza w kraju, w którym zawód ten wykonuje, z wyłączeniem: samego Ubezpieczonego, Bliskich krewnych Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Uszkodzenie ciała oznacza niekorzystną zmianę w stanie zdrowia Ubezpieczonego, do której doszło w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, w którym uczestniczył Ubezpieczony w czasie Podróży, pod warunkiem, że zmiana ta ujawniła się w Okresie ochrony ubezpieczeniowej oraz że jej przyczyna nie znajduje się w wykazie Wyłączeń do niniejszych Warunków ubezpieczenia (punkt 19). Warunki ubezpieczenia oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Wojna oznacza konflikt zbrojny pomiędzy państwami, narodami, inwazję, działania wrogich sił obcych, wojnę domową, pucz wojskowy lub zamach stanu. Zakwaterowanie oznacza zakwaterowanie o standardzie nie wyższym niż standard zakwaterowania, w którym Ubezpieczony przebywał lub przebywałby w trakcie Podróży. Zdarzenie ubezpieczeniowe oznacza zdarzenia określone w niniejszych Warunkach ubezpieczenia w części Warunki szczegółowe, skutkujące odpowiedzialnością Towarzystwa i uprawniające do otrzymania świadczenia. Zimowy Sprzęt sportowy oznacza narty, kije narciarskie, kaski, buty i wiązania narciarskie lub snowboardowe oraz deskę snowboardową. Złoty oznacza prawny środek płatniczy obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zawodowe uprawnianie sportu oznacza prowadzenie regularnych treningów w celu przygotowania się do uczestnictwa w zawodach lub imprezach sportowych w celach zarobkowych lub uzyskania stypendium, bądź innej formy gratyfikacji o charakterze finansowym. Zawód wysokiego ryzyka oznacza pracę obejmującą kontakt z materiałami wybuchowymi lub toksycznymi substancjami chemicznymi, nurkowanie głębinowe lub czynności wykonywane na wolnym powietrzu na wysokości powyżej 20 metrów, pracę na platformach wiertniczych, w kopalniach, hutnictwie, służbach mundurowych, pracę jako sportowiec zawodowy, akrobata lub kaskader, na okrętach dalekomorskich, w ratownictwie górskim, górniczym lub wodnym. Szczegółowe definicje odnoszące się do poszczególnych rodzajów ubezpieczenia znajdują się w odpowiednich Sekcjach niniejszych Warunków ubezpieczenia. 6

7 2. Jak zawiera się umowę ubezpieczenia? 2.1 Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego. 2.2 Niniejsze Warunki ubezpieczenia znajdują zastosowanie do następujących rodzajów umów (Warianty): indywidualna w przypadku, gdy Ubezpieczonym jest jedna osoba fizyczna; rodzinna w przypadku, gdy Ubezpieczonymi są dwie osoby pełnoletnie oraz podróżujące z nimi Dziecko / Dzieci, pod warunkiem, iż wszystkie osoby są objęte jednakowym zakresem ubezpieczenia; grupowa obejmuje grupę co najmniej 10 i nie więcej niż 30 osób podróżujących wspólnie, pod warunkiem, że wszystkie osoby są objęte jednakowym zakresem ubezpieczenia. 2.3 Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się Polisą lub Certyfikatem. Polisa lub Certyfikat oraz Warunki ubezpieczenia stanowią treść umowy ubezpieczenia. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Polisy lub Certyfikatu a Warunkami ubezpieczenia, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w treści Polisy lub Certyfikatu. 2.4 Polisa lub Certyfikat zawierają dane identyfikujące Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, Okres ochrony ubezpieczeniowej, Wariant ubezpieczenia, zakres i sumy ubezpieczenia, zakres terytorialny ubezpieczenia oraz wysokość składki. 3. Jaki jest Okres ochrony ubezpieczeniowej? Ochrona ubezpieczeniowa będzie trwała w trakcie Podróży, która rozpocznie się okresie wskazanym w Polisie lub Certyfikacie jako Okres ochrony ubezpieczeniowej. 4. Jak ustala się Składkę ubezpieczeniową? 4.1 Wysokość składki ubezpieczeniowej wskazana jest w Polisie lub Certyfikacie. 4.2 Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo w Złotych, w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 4.3 Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od czasu trwania Podróży, liczby Ubezpieczonych i ich wieku, zakresu ochrony ubezpieczeniowej, wybranych opcji dodatkowych ubezpieczenia oraz zakresu terytorialnego ochrony ubezpieczeniowej i jest określana na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia taryfy składek. 5. Jakie są warunki odstąpienia od Umowy ubezpieczenia? 5.1 Jeżeli Umowa ubezpieczenia, której dotyczą niniejsze Warunki ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający będzie uprawniony do odstąpienia od niej w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 5.2 Odstąpienie, o którym mowa powyżej nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, w którym trwała ochrona ubezpieczeniowa. 6. Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia? Ubezpieczenie może zostać zawarte w następujących Wariantach terytorialnych: Europa z zastrzeżeniem postanowień punktu 19.13, wszystkie kraje leżące na kontynencie europejskim oraz Turcja, Rosja, kraje Basenu Morza Śródziemnego; warunkiem istnienia ochrony ubezpieczeniowej jest przebywanie Ubezpieczonego w trakcie Podróży wyłącznie na terytorium powyższych państw; powyższe postanowienie dotyczy również tranzytu przez ich terytorium; Świat z zastrzeżeniem postanowień punktu 19.13, wszystkie kraje na świecie, z wyłączeniem terytorium Stanów Zjednoczonych oraz Kanady; Stany Zjednoczone i Kanada - z zastrzeżeniem postanowień punktu 19.13, terytorium Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Wariant terytorialny ochrony ubezpieczeniowej określony jest w Polisie lub Certyfikacie. 7. Jaka jest procedura zgłaszania roszczenia w ramach umowy ubezpieczenia? 7.1 Ciężar wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie ubiegającej się w wypłatę świadczenia. Warunkiem wypłaty świadczenia jest przedstawienie pełnej dokumentacji wymaganej na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia. 7

8 7.2 Wszelkie roszczenia o wypłatę świadczeń (w przypadku świadczeń pieniężnych), jak również żądania realizacji usługi assistance (w przypadku świadczeń assistance), na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia winny być kierowane telefonicznie do Operatora usług assistance, możliwie jak najwcześniej po zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, jednak w żadnym razie nie później niż w terminie 15 dni od powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej, pod następujący numer telefonu: +48 (22) Po zawiadomieniu Operatora usług assistance, Ubezpieczony otrzyma pocztą lub pocztą elektroniczną formularz zgłoszeniowy, służący prawidłowemu zgłoszeniu roszczenia. 7.4 Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uposażony dostarczą Towarzystwu, na własny koszt i w formie określonej przez Towarzystwo, wszelkie zaświadczenia, informacje i dokumenty, których Towarzystwo może zasadnie zażądać, w celu rozpatrzenia roszczenia. Towarzystwo będzie uprawnione do zażądania wykonania przez Ubezpieczonego, na koszt Towarzystwa, stosownego badania lekarskiego. 7.5 W możliwie najkrótszym terminie po doznaniu Uszkodzenia ciała lub wystąpieniu Nagłego zachorowania, Ubezpieczony zobowiązany będzie do: uzyskania porady i przestrzegania zaleceń Uprawnionego lekarza; przestrzegania zaleceń i współpracy z rehabilitantem/fizjoterapeutą (jeżeli zostanie wyznaczony), a Towarzystwo zwolnione będzie z wszelkiej odpowiedzialności za skutki braku współpracy Ubezpieczonego z taką osobą (w szczególności w razie nieprzestrzegania zaleceń). W przypadku, gdy Ubezpieczony po zawiadomieniu Operatora usług assistance skorzysta z usług medycznych wskazanego przez ACE Assistance zagranicznego dostawcy usług medycznych, Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby rozliczyć koszty usługi medycznej bezpośrednio z tym dostawcą. 7.6 W przypadku, gdy Ubezpieczony po uzyskaniu uprzedniej zgody Operatora usług assistance zapłaci za usługę medyczną samodzielnie, po powrocie otrzyma on od Towarzystwa zwrot słusznie poniesionych wydatków. Stosowna kwota zostanie zwrócona w Złotych. Kurs wymiany obliczony zostanie na podstawie średniego kursu NBP z dnia dokonania płatności przez Ubezpieczonego. 7.7 Towarzystwo wypłaci świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa, albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe w powyższym terminie, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo wypłaci w trzydziestodniowym terminie wskazanym powyżej. 8. Jakie dokumenty będą potrzebne przy zgłaszaniu roszczenia? Przy zgłoszeniu roszczenia, w zależności od rodzaju Zdarzenia ubezpieczeniowego, należy przedstawić Towarzystwu następujące dokumenty: 8.1 Dokumenty wspólne (mające zastosowanie w każdym przypadku): Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia roszczenia w oryginale; Kopia dokumentu tożsamości; Dokument potwierdzający fakt odbycia Podróży (np. rezerwacja, karta pokładowa, kwit bagażowy; w przypadku podróży samochodem oświadczanie o dokładnym terminie wyjazdu, faktury lub rachunki za paliwo kupowane na trasie, itp.). 8.2 Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych wypadków: Protokół policyjny (jeżeli został sporządzony) lub inny dokument potwierdzający okoliczności Nieszczęśliwego wypadku; Karta wypisowa ze Szpitala; Dokumentacja medyczna; Akt zgonu (w przypadku śmierci Ubezpieczonego); Karta zgonu lub inny dokument określający przyczynę zgonu (w przypadku śmierci Ubezpieczonego); Oryginały wystawionych na nazwisko Ubezpieczonego faktur lub rachunków za usługi transportowe, telekomunikacyjne lub zakwaterowanie. 8

9 8.3 Koszty leczenia: Dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie natychmiastowej pomocy medycznej oraz przyczyny udzielenia takiej pomocy; Dokumentacja medyczna zawierająca diagnozę choroby, wypis ze Szpitala, kartę leczenia, wyniki badań; Oryginały faktur, rachunków za opiekę medyczną, hospitalizację lub leki, wystawionych na nazwisko Ubezpieczonego; Dane kontaktowe lekarza pierwszego kontaktu Ubezpieczonego; Protokół policyjny (jeżeli został sporządzony) lub inny dokument potwierdzający okoliczności Nieszczęśliwego wypadku. 8.4 Wydatki na podróż i zakwaterowanie: Faktury lub rachunki za dodatkowe koszty podróży lub Zakwaterowania powstałe w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem lub Nagłym zachorowaniem; Bilety oraz faktury lub rachunki potwierdzające ich zakup; W przypadku skrócenia okresu Podróży: oświadczenie o przyczynie skrócenia okresu Podróży (w przypadku śmierci Bliskiego krewnego akt zgonu, a w przypadku jego Nagłego zachorowania dokumentację medyczną), nowy bilet lotniczy lub dokument potwierdzający zmianę terminu lotu oraz związany z tym koszt. 8.5 Transport medyczny i transport chorego do kraju: Faktury lub rachunki (karetka pogotowia, taksówka), bilet lotniczy. 8.6 Transport zwłok do kraju, pogrzeb: Akt zgonu Ubezpieczonego; Zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu (protokół z sekcji zwłok lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu); Protokół policyjny potwierdzający okoliczności zdarzenia (jeśli jest dostępny); Faktury lub rachunki potwierdzające wysokość poniesionych kosztów transportu lub pogrzebu; Dokument potwierdzający opłacenie niniejszych faktur lub rachunków. 8.7 Rzeczy osobiste: Protokół policyjny (w przypadku kradzieży, rozboju lub napaści) podający miejsce, datę/czas zdarzenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej zdarzenie oraz wykaz utraconych lub uszkodzonych przedmiotów wraz ze wskazaniem ich wartości; W przypadku kradzieży, rozboju lub napaści w hotelu zaświadczenie hotelu o zdarzeniu oraz informacja o utraconych lub uszkodzonych przedmiotach wraz ze wskazaniem ich wartości (poza protokołem policyjnym); Zaświadczenie linii lotniczej bądź fi rmy przewozowej potwierdzające uszkodzenie lub zagubienie Rzeczy osobistych Ubezpieczonego; Zaświadczenie linii lotniczej bądź fi rmy przewozowej o wysokości odszkodowania wypłaconego Ubezpieczonemu; Szczegółowy wykaz utraconych lub uszkodzonych przedmiotów, wskazujący cenę oraz datę ich nabycia, jak również faktury lub rachunki, dokumentujące ich zakup (o ile są dostępne); W przypadku uszkodzenia Rzeczy osobistych faktura lub rachunek za naprawę lub oświadczenie odpowiedniego punktu serwisowego o braku możliwości naprawy. 8.8 Opóźnienie bagażu: Zaświadczenie wystawione przez Przewoźnika określające czas trwania opóźnienia (formularz nieprawidłowości bagażowej, tzw. PIR); Kwit z odprawy biletowo-bagażowej; Zaświadczenie o kosztach i wydatkach zasadnie poniesionych w związku z koniecznością dokonania niezbędnych zakupów za granicą; Zaświadczenie o odzyskaniu bagażu zawierające datę i godzinę odzyskania bagażu oraz imię i nazwisko Ubezpieczonego. 8.9 Dokumenty podróży: Faktura lub rachunek za wystawienie ofi cjalnych dokumentów oraz faktura lub rachunek za powstałe w związku z tym dodatkowe koszty Podróży i Zakwaterowania; W każdym przypadku zagubienia, kradzieży, rozboju lub napaści protokół policyjny. 9

10 8.10 Odpowiedzialność cywilna: Opis, data, miejsce Zdarzenia ubezpieczeniowego; Imię i nazwisko oraz adres osoby pokrzywdzonej lub zgłaszającej roszczenie; Opis zakresu szkody w przypadku szkody materialnej, faktura lub rachunek za naprawę, opinia punktu serwisowego o braku możliwości naprawy uszkodzonego przedmiotu, faktura lub rachunek za zakup nowego przedmiotu; Dokumentacja medyczna osoby pokrzywdzonej; faktura dokumentująca wydatki osoby pokrzywdzonej na jej leczenie lub potwierdzająca wydatki poniesione na jej pogrzeb; Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu przez Ubezpieczonego odpowiedzialności; Pełnomocnictwo; Faktura dokumentująca koszty obsługi prawnej; Inni ofi cjalny raport/protokół właściwego organu (jeżeli jest dostępny); Protokół policyjny (jeżeli jest dostępny); Protokół zatrzymania; Zeznania świadków zdarzenia Koszty ochrony prawnej: Protokół zatrzymania Ubezpieczonego; Pełnomocnictwo; Protokół policyjny (jeżeli jest dostępny); Inni ofi cjalny raport/protokół właściwego organu (jeżeli jest dostępny); Fakturę za koszty pomocy prawnej lub zaświadczenie o wysokości tych kosztów; Zaświadczenie o wysokości kaucji wyznaczonej przez sąd. 9. Jakie prawo jest właściwe dla tej umowy ubezpieczenia? Umowa ubezpieczenia podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. Wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Wszelka korespondencja dotycząca ochrony ubezpieczeniowej, której dotyczą niniejsze Warunki ubezpieczenia będzie prowadzona w języku polskim. 10. Oświadczenia O ile zapisy szczególne niniejszych Warunków ubezpieczenia nie stanowią inaczej: oświadczenia Towarzystwa i Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego powinny być sporządzane w formie pisemnej i przekazywane adresatowi na jego ostatni adres znany nadawcy; Towarzystwo obowiązane jest uznać oświadczenia i informacje przedstawione przy zawieraniu umowy za skuteczne, o ile zostały one złożone na piśmie; skuteczne są wyłącznie te oświadczenia, które Towarzystwo otrzymało. 11. Komisja Nadzoru Finansowego ACE European Group Limited działa na podstawie zezwolenia udzielonego przez Financial Conduct Authority (25 the North Colonnade, Canary Wharf London E14 5HS, Wielka Brytania), który to organ sprawuje nadzór nad jej działalnością. Oddział polski ACE European Group Limited został zarejestrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego jako oddział towarzystwa ubezpieczeniowego. 12. Jaki jest tryb składania skarg w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia? Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone na rzecz Ubezpieczającego i Ubezpieczonego charakteryzowały się wysokim standardem. W przypadku niezadowolenia ze świadczonych usług, Ubezpieczający lub Ubezpieczony powinni skontaktować się z ACE European Group Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa 64, Warszawa. Nie narusza to jednakże prawa do zwrócenia się ze skargą do odpowiednich organów, czyli: Financial Conduct Authority (25 the North Colonnade, Canary Wharf London E14 5HS, Wielka Brytania), Komisji Nadzoru Finansowego (pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), 10

11 Rzecznika Ubezpieczonych (Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 87, Warszawa). Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by wszelkie spory załatwić bezpośrednio z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym. Jeśli nie będzie w stanie zrobić tego w sposób zadowalający, osoby te mają prawo oddać spór do rozstrzygnięcia przez sąd. 13. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych 13.1 Wszelkie dane osobowe dotyczące spraw osobistych lub majątkowych Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz Uposażonego oraz wszelkie dane dotyczące umowy zawartej z Towarzystwem, znajdujące się w posiadaniu Towarzystwa, stanowią tajemnicę ubezpieczeniową Towarzystwo przetwarza dane osobowe w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia, w szczególności wypłatą świadczenia ubezpieczeniowego. Towarzystwo może przetwarzać posiadane dane osobowe w powyższych celach bez konieczności uzyskania na to odrębnej zgody osoby zainteresowanej Towarzystwo zleca świadczenie usług likwidacji szkód Operatorowi usług assistance specjalizującemu się w takiej działalności, obniżając w ten sposób koszt tych usług przy zachowaniu ich jakości. Przepisy prawa zobowiązują Operatora usług assistance do zachowania przetwarzanych danych osobowych w poufności Wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować do siedziby Towarzystwa Obowiązek udzielenia przez Towarzystwo informacji osobie zainteresowanej może być ograniczony wyłącznie przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 14. Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z tej umowy ubezpieczenia? Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 15. Obowiązek informowania i zgłaszania zmian 15.1 W chwili zawierania umowy, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest wyczerpująco poinformować Towarzystwo o wszelkich istotnych w związku z zawarciem umowy okolicznościach, które są lub powinny być Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu znane Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować Towarzystwo na piśmie o wszelkich zmianach istotnych okoliczności podanych w umowie w ciągu 30 dni od ich zaistnienia. Za istotne okoliczności uważa się wszelkie okoliczności, w sprawie których Towarzystwo zwróciło się z zapytaniem na piśmie Towarzystwo nie jest zobowiązane do wypłaty świadczenia w przypadku niedochowania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązku informowania i zgłaszania zmian, chyba że Ubezpieczający lub Ubezpieczony wykaże, iż Towarzystwu znane były ukryte lub nieujawnione w chwili zawierania umowy okoliczności, lub okoliczności te nie odegrały roli w zaistnieniu Zdarzenia ubezpieczeniowego. 16. Język Ubezpieczający, Ubezpieczony i Towarzystwo przekazują sobie informacje w języku polskim. 17. Inne ubezpieczenia podróżne posiadane przez Ubezpieczonego W przypadku, gdy ten sam przedmiot ubezpieczenia objęty jest ochroną ubezpieczeniową, która dotyczy tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli, podmiot uprawniony do żądania wypłaty świadczenia nie będzie uprawniony do żądania świadczeń przekraczających wartość szkody. 18. Uzasadnione środki ostrożności Ubezpieczony obowiązany jest podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu uniknięcia lub ograniczenia zakresu straty lub szkody oraz odzyskania utraconego lub skradzionego mienia. 11

12 19. W jakiej sytuacji świadczenie nie zostanie spełnione (Ogólne wyłączenia odpowiedzialności)? W odniesieniu do wszystkich Sekcji wymienionych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za Zdarzenia ubezpieczeniowe, jeżeli Nagłe zachorowanie, Uszkodzenia ciała Ubezpieczonego, śmierć Ubezpieczonego, wydatki, lub inne szkody powstały bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo w wyniku zajścia następujących okoliczności: 19.1 Podróż powietrzna; lot Ubezpieczonego w roli pilota lub członka załogi statku powietrznego lub innego urządzenia latającego; dodatkowo ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte Zdarzenia ubezpieczeniowe, do których doszło w trakcie podróży powietrznej Ubezpieczonego (w roli pilota, pasażera, bądź też członka załogi statku powietrznego lub innego urządzenia latającego), jeżeli rozpoczęła się ona przed upływem 24 godzin od chwili zakończenia przez Ubezpieczonego nurkowania przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu Praca fizyczna lub niebezpieczna; wykonywanie przez Ubezpieczonego pracy fizycznej lub Zawodu wysokiego ryzyka Służba wojskowa; pełnienie przez Ubezpieczonego służby jako pełnoetatowego członka sił zbrojnych jakiegokolwiek kraju lub organizacji międzynarodowej, także jako rezerwisty wezwanego do pełnienia służby Zawodowe uprawianie sportu; zawodowe uprawianie przez Ubezpieczonego wszelkich dyscyplin sportu (z wyjątkiem sportów umysłowych, takich jak szachy, brydż sportowy, poker, itp.) Sporty wysokiego ryzyka; z zastrzeżeniem postanowień punktu 30, uprawnianie przez Ubezpieczonego następujących dyscyplin sportowych: baloniarstwo, bobsleje, jazda konna, lotniarstwo, łowiectwo, motolotniarstwo, narciarstwo lub snowboarding, narciarstwo wodne, nurkowanie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, paralotniarstwo (lub sporty pochodne), pływanie na skuterze wodnym, saneczkarstwo, skoki bungee, skoki narciarskie, spadochroniarstwo (lub sporty pochodne), speleologia, sporty samochodowe (w tym jazda na quadach) i motocyklowe, sporty walki, szybownictwo, wspinaczka górska lub skałkowa, wspinaczka na ścianie, wyprawy wysokogórskie, wyścigi łodzi motorowych, zjazd rowerem po stromych zboczach Czyn przestępczy, rozmyślne działanie, rażące niedbalstwo; popełnienie lub próba popełnienia przez Ubezpieczonego lub Uposażonego przestępstwa, rozmyślne działania Ubezpieczonego lub Uposażonego, rażące niedbalstwo Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub Bliskiego krewnego; na potrzeby niniejszego punktu, następujące sytuacje lub postępowanie uznawane będzie za rażące niedbalstwo: (i) gdy w czasie wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego stężenie alkoholu we krwi sprawcy przekracza 0.5 lub poziom norm, określonych przepisami prawa kraju, w którym doszło do Zdarzenia ubezpieczeniowego, dopuszczających prowadzenie pojazdu mechanicznego (w zależności od tego, która z obu wartości jest wyższa), (ii) gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe wystąpiło w związku z zażyciem narkotyków, lekarstw lub innych substancji odurzających bądź uzależniających, o ile nie zostały przepisane one wcześniej przez Uprawnionego lekarza, (iii) gdy osoba taka prowadziła pojazd nieposiadający ważnych badań technicznych lub prowadziła pojazd nie posiadając ważnego prawa jazdy na dany typ pojazdu lub, gdy w momencie wystąpienia wypadku drogowego, osoba taka naruszyła co najmniej dwa przepisy ruchu drogowego obowiązujące w danym kraju Promieniowanie, skażenie chemiczne; skażenie chemicznego, promieniowanie jonizujące, reakcja jądrowa Samobójstwo, samookaleczenie; popełnienie lub próba popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa lub celowego samookaleczenia, bez względu na stan zdrowia psychicznego Ubezpieczonego a także podjęcie przez Ubezpieczonego działań skutkujących narażeniem jego życia lub zdrowia (z wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony czyni to dla ratowania ludzkiego życia) Fala dźwiękowa; bezpośrednie działanie fal ciśnienia powstałych wskutek lotu statku powietrznego lub innego urządzenia latającego z prędkością dźwięku lub prędkością naddźwiękową Choroby szczególne; zarażenie wirusem HIV, zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS), zespół związanego z AIDS (ARC) oraz wszelkie choroby przenoszone drogą płciową. 12

13 19.11 Alkohol i narkotyki; spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu lub zażycie narkotyków, lekarstw lub innych substancji odurzających bądź uzależniających, o ile nie zostały przepisane przez Uprawnionego lekarza; za działanie w stanie po spożyciu alkoholu uważa się jakiekolwiek działanie w sytuacji, gdy zawartość alkoholu we krwi Ubezpieczonego przekracza 0.5 lub poziom norm określonych przepisami prawa kraju, w którym doszło do Zdarzenia ubezpieczeniowego dopuszczających prowadzenie pojazdu mechanicznego (w zależności od tego, która z obu wartości jest wyższa) Wojna, użycie broni; wojna, wojna domowa, działania wojenne, zamieszki, rebelia, manifestacje, pochody, strajki, działania terrorystyczne, zakłócenia w miejscu pracy, zamach lub próbą zamachu stanu, rozmieszczenie broni jądrowej, biologicznej lub chemicznej bądź skutki rozmieszczenia tej broni, jeśli celem takiego działania jest wywołanie zagrożenia lub spowodowanie szkód Cel Podróży/miejsce przeznaczenia; odbywanie Podróży w celu poddania się zabiegom medycznym, dentystycznym lub kosmetycznym, a także odbywanie Podróży do Iraku, Iranu, Afganistanu, Pakistanu, Somalii, Syrii lub Kolumbii a także w miejsca, w które w dniu rozpoczęcia Podróży odradza podróżować w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Towarzystwo nie będzie ponadto zobowiązane do wypłaty świadczenia w następujących przypadkach: Informacja; Ubezpieczony/Ubezpieczający nie dochował obowiązku informacyjnego względem Towarzystwa, chyba że udowodnione zostanie, że Towarzystwo znało okoliczności zatajone lub nieujawnione lub gdy okoliczności te nie miały wpływu na wystąpienie Zdarzenia ubezpieczeniowego Upływ czasu; Jeżeli Ubezpieczony nie zgłosi roszczenia w terminie wskazanym w punkcie 7.2 powyżej i z tego powodu nie będzie możliwe ustalenie okoliczności istotnych z punktu widzenia rozpatrzenia roszczenia Dostęp do dokumentacji; Jeżeli w momencie zgłoszenia roszczenia lub w jakimkolwiek późn iejszym terminie Ubezpieczony nie przedłoży dodatkowych dokumentów, których Towarzystwo zażąda lub nie wyrazi Towarzystwu zgody na dostęp do opinii lekarskich lub wyników, Towarzystwo będzie uprawnione do odrzucenia roszczenia, w części lub w całości. Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje, jak również Towarzystwo nie będzie w żadnym razie zobowiązane do wypłaty jakichkolwiek odszkodowań wynikających lub związanych, bezpośrednio lub pośrednio, z: Klauzula Sankcji; jakimikolwiek szkodami lub wydatkami powiązanymi z Republiką Kuby lub osobą, podmiotem lub grupą podmiotów wskazanych na Liście Specjalnie Oznaczonych lub gdyby wypłata świadczenia w związku z taką szkodą lub poniesionym wydatkiem spowodowałaby naruszenie przez Spółkę sankcji handlowych lub ekonomicznych lub innych podobnych prawnych ograniczeń. Strona powołująca się na dane okoliczności zobowiązana będzie do udowodnienia ich zaistnienia. UWAGA: Wyłączenia szczególne odnoszące się do wybranych rodzajów ryzyk znajdują się w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia w części Warunki szczegółowe 13

14 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE Sekcja A Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych wypadków 20. Śmierć na skutek Nieszczęśliwego wypadku 20.1 Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości wskazanej w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Tabeli świadczeń w przypadku, gdy podczas Podróży objętej ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony dozna w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Uszkodzenia ciała, które nie później niż w 24 miesiące, licząc od daty Nieszczęśliwego wypadku, stanie się wyłączną przyczyną jego śmierci W przypadku zaginięcia Ubezpieczonego, i w rezultacie uznania go za zmarłego, oraz stwierdzenia, że powodem jego śmierci był Nieszczęśliwy wypadek, świadczenie z tytułu śmierci na skutek Nieszczęśliwego wypadku zostanie wypłacone, pod warunkiem podpisania przez Uposażonego zobowiązania do zwrotu takiego świadczenia na rzecz Towarzystwa w przypadku odnalezienia żyjącej osoby uznanej za zmarłą lub w przypadku ujawnienia informacji budzących podejrzenie, że osoba ta żyje Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku zostanie pomniejszone o kwotę wypłaconego wcześniej w związku z tym samym wypadkiem świadczenia z tytułu Trwałego częściowego inwalidztwa, o ile Ubezpieczony umrze w trakcie 12 miesięcy od daty Nieszczęśliwego wypadku. 21. Trwałe częściowe inwalidztwo na skutek Nieszczęśliwego wypadku 21.1 W przypadku, gdy skutkiem Nieszczęśliwego wypadku jest Trwałe częściowe inwalidztwo Ubezpieczonego, Towarzystwo wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe wyznaczone jako iloczyn stopnia inwalidztwa procentowo określonego w Tabeli Trwałego Częściowego Inwalidztwa oraz sumy ubezpieczenia wskazanej Tabeli świadczeń, stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Oceny stopnia Trwałego częściowego inwalidztwa dokonuje Lekarz zaufania Towarzystwa Jeżeli w wyniku tego samego Nieszczęśliwego wypadku zostanie stwierdzony więcej niż jeden rodzaj Trwałego częściowego inwalidztwa opisany w Tabeli Trwałego Częściowego Inwalidztwa, świadczenie obejmuje sumę kwot należnych za każdy rodzaj Trwałego częściowego inwalidztwa, lecz nie więcej niż Suma ubezpieczenia wskazana w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Tabeli świadczeń W razie utraty lub uszkodzenia organu lub narządu, którego czynność przed Nieszczęśliwym wypadkiem była już upośledzona, wysokość Trwałego częściowego inwalidztwa określa się jako różnicę pomiędzy stopniem Trwałego częściowego inwalidztwa ustalonym na podstawie Tabeli Trwałego Częściowego Inwalidztwa, a stopniem Trwałego częściowego inwalidztwa istniejącym przed Nieszczęśliwym wypadkiem. 22. Świadczenie dzienne z tytułu Hospitalizacji na skutek Nieszczęśliwego wypadku Jeżeli Ubezpieczony na skutek Nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie Podróży, zostanie przyjęty do Szpitala jako Pacjent hospitalizowany, Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości wskazanej w Tabeli świadczeń stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia, za każde pełne 24 godziny pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu jako Pacjent hospitalizowany, za maksymalny okres 30 dni. 23. Szczególne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczące ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków W przypadku Ubezpieczonych, którzy w momencie wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego mieli ukończony 70. rok życia, kwota świadczenia wynosi 50% kwoty wskazanej w Tabeli świadczeń, stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia. 14

15 Sekcja B Ubezpieczenie Podróży 24. Usługa Assistance 24.1 Telefon alarmowy ACE Assistance W Okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczeni odbywający Podróż mają możliwość kontaktowania się z ACE Assistance, gdzie mogą liczyć na pomoc lub poradę. Rozmowy są nagrywane w celach dowodowych, a także w celu monitorowania jakości świadczonych usług. Osoba dzwoniąca na telefon alarmowy zostanie poproszona o podanie następujących danych: numer polisy, imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu Ubezpieczonego, rodzaj oczekiwanej pomocy; w niektórych przypadkach będzie konieczny kontakt z Państwa Lekarzem pierwszego kontaktu prosimy więc o podanie także numeru jego telefonu Usługi ACE Assistance Jeśli w Okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony wymaga pomocy lekarskiej, Towarzystwo zapewnia następujące usługi: Asysta medyczna Usługa całodobowa usługa ACE Assistance świadczona jest przez 24 godziny na dobę przez 365 dni roku; Dostęp do wiedzy medycznej ACE Assistance wspiera Ubezpieczonego w prawidłowym skierowaniu do specjalisty lub na leczenie; Karetka lotnicza ACE Assistance organizuje natychmiastowy transport do kraju, w tym za pomocą karetki lotniczej lub lotów rejsowych, o ile jest to konieczne i wskazane; Regulowanie na miejscu rachunków wystawionych przez Szpital w większości przypadków Ubezpieczony nie musi wydawać własnych pieniędzy. Odpłatność za świadczone usługi rozliczana jest bezpośrednio pomiędzy Szpitalem a Towarzystwem. O sposobie realizacji płatności Ubezpieczony jest każdorazowo informowany przez ACE Assistance; Znajdowanie i wysyłka leków ACE Assistance organizuje i pokrywa koszty przesyłki kurierskiej leków, soczewek kontaktowych, okularów oraz sprzętu medycznego, które są niedostępne w miejscu pobytu Ubezpieczonego; Organizacja hospitalizacji za granicą ACE Assistance organizuje hospitalizację za granicą oraz na bieżąco monitoruje stan Ubezpieczonego, (jako Pacjenta hospitalizowanego) we współpracy z lekarzem opiekującym się nim na miejscu; Przedstawiciel lokalny ACE Assistance organizuje usługi własnych przedstawicieli lokalnych, którzy udzielają pomocy i porad; Transport ciała zmarłego ACE Assistance organizuje sprowadzenie zwłok do kraju oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów wywozu i przywozu; Utrzymywanie kontaktów ACE Assistance pozostaje w kontakcie z rodziną Ubezpieczonego, jego pracodawcą, lekarzami na miejscu oraz obsługą Szpitala; Dojazd krewnych do Ubezpieczonego ACE Assistance udziela pomocy Bliskim krewnym pacjenta w organizacji transportu oraz pokryciu kosztów transportu, a także dodatkowych kosztów Zakwaterowania związanych z ich podróżą do Ubezpieczonego jako Pacjenta hospitalizowanego; Opieka na dziećmi poniżej 18 roku życia ACE Assistance zorganizuje opiekę nad dziećmi poniżej 18. roku życia powracającymi do Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli Ubezpieczony, który doznał Uszkodzenia ciała lub Nagłego zachorowania, jest jedynym opiekunem dziecka; Koszty rozmów telefonicznych w związku z realizacją usługi, ACE Assistance zwrotnie oddzwoni do Ubezpieczonego po podaniu przez niego wszystkich niezbędnych danych kontaktowych tak, aby nie narażać Ubezpieczonego na wyższe koszty rachunku telefonicznego Pomoc inna niż medyczna Ponowne uzyskanie dokumentów utraconych lub skradzionych ACE Assistance udziela informacji na temat formalności, które należy dopełnić w celu uzyskania wymiany utraconego lub skradzionego paszportu, biletów lub innych dokumentów podróży; Usługa Car Assistance w przypadku awarii samochodu lub w razie Nieszczęśliwego wypadku drogowego, ACE Assistance udziela informacji o możliwości naprawy na miejscu lub przetransportowania samochodu do warsztatu. 15

16 25. Koszty leczenia, dodatkowe koszty podróży i zakwaterowania w nagłych przypadkach 25.1 Za co odpowiada Towarzystwo (Zdarzenie ubezpieczeniowe)? Koszty leczenia na skutek Nieszczęśliwego Wypadku lub Nagłego zachorowania 1) Jeśli w Okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony przebywający poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dozna Uszkodzenia ciała lub ulegnie Nagłemu zachorowaniu, Towarzystwo pokryje Istotne i uzasadnione wydatki Ubezpieczonego, które powstały w Okresie ochrony ubezpieczeniowej i które związane są z: hospitalizacją; usługami medycznymi o charakterze ambulatoryjnym; kosztami transportu medycznego (w tym transportu karetką lub innym środkiem transportu do placówki medycznej w kraju innym niż kraj, w którym doszło do Nieszczęśliwego Wypadku bądź Nagłego zachorowania o ile transport został zorganizowany i zaakceptowany przez ACE Assistance); operacją; diagnostyką; opieką pielęgniarską; zakwaterowaniem Ubezpieczonego w Szpitalu; dla każdej pojedynczej Podróży do wysokości kwoty wskazanej w Tabeli świadczeń stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia., 2) Datą Zdarzenia ubezpieczeniowego jest data Nieszczęśliwego Wypadku, a w przypadku Nagłego zachorowania data rozpoznania jego pierwszych objawów. 3) Ubezpieczenie obejmuje także zdiagnozowane w trakcie Podróży przez Uprawnionego lekarza ginekologa, zagrażające życiu lub zdrowiu kobiety lub płodu komplikacje ciąży, nie później jednak niż w 35. tygodniu trwania ciąży. W odniesieniu do Ubezpieczonych znajdujących się pomiędzy 28. a 35. tygodniem ciąży, ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wyłącznie w sytuacji, gdy osoba taka uzyskała pisemne zaświadczenie lekarza prowadzącego ciążę i posiadającego prawo wykonywania zawodu, potwierdzające zdolność do odbycia tej Podróży i które zostało wystawione nie wcześniej niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Transport w nagłych wypadkach, akcja ratunkowa Towarzystwo pokryje koszty transportu Ubezpieczonego karetką do Szpitala lub lekarza, a także zasadne koszty ratownictwa górskiego i wodnego przy użyciu śmigłowca do wysokości kwoty wskazanej w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków Ubezpieczenia Tabeli świadczeń, o ile transport został zorganizowany przez ACE Assistance Natychmiastowy powrót do kraju Jeśli w trakcie Podróży Ubezpieczony uległ Nieszczęśliwemu wypadkowi lub doznał Nagłego zachorowania, a jego stan zdrowia pozwala na transport do odpowiedniego szpitala na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Towarzystwo pokryje koszty tego transportu do wysokości kwoty wskazanej w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Tabeli świadczeń, o ile powrót zostanie zorganizowany przez ACE Assistance Transport zwłok do kraju W przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ochrony ubezpieczeniowej w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku lub Nagłego zachorowania, ACE Assistance zorganizuje transport zwłok do Rzeczpospolitej Polskiej i pokryje jego koszty do wysokości kwoty wskazanej w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Tabeli świadczeń, a także uprzednio przygotuje niezbędne i wymagane prawem dokumenty. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, należy niezwłocznie powiadomić ACE Assistance. Koszty transportu zwłok do kraju, które nie zostały wcześniej zatwierdzone przez ACE Assistance, nie zostaną zrefundowane Koszty nagłego leczenia dentystycznego Jeśli w Okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony wymaga nagłego leczenia dentystycznego, Towarzystwo pokryje koszty nagłego leczenia dentystycznego do wysokości kwoty wskazanej w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia 16

17 Tabeli świadczeń, z ograniczeniem do kosztów poniesionych wyłączenie dla natychmiastowego i bezpośredniego złagodzenia bólu w trakcie Podróży Skrócenie pobytu W przypadku śmierci Bliskiego krewnego Ubezpieczonego lub gdy Bliski krewny Ubezpieczonego uległ Nieszczęśliwemu Wypadkowi lub doznał Nagłego zachorowania w Okresie ochrony ubezpieczeniowej, a także w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej w miejscu docelowym Podróży, Towarzystwo na podstawie faktur bądź rachunków pokryje dodatkowe koszty podróży powrotnej do Rzeczpospolitej Polskiej, takie jak: koszty paliwa, bilet kolejowy drugiej klasy, bilet lotniczy w klasie turystycznej, nie wyższe jednak niż do wysokości kwoty wskazanej w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Tabeli świadczeń Odwiedziny Ubezpieczonego przebywającego w Szpitalu Jeśli w Okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony będzie hospitalizowany przez okres dłuższy niż 8 dni, Towarzystwo na podstawie faktur lub rachunków pokryje koszt podróży w obie strony dla jednej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego, posiadającej stały adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, takie jak: koszty paliwa, bilet kolejowy drugiej klasy, bilet lotniczy w klasie turystycznej, a także koszty zakwaterowania (maksymalnie za 4 dni), do wysokości kwoty wskazanej w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Tabeli świadczeń Przedłużenie okresu pobytu W przypadku konieczności przedłużenia pobytu Ubezpieczonego w miejscu docelowym Podróży w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania oraz konieczności przełożenia powrotu do domu, Towarzystwo na podstawie faktur lub rachunków pokryje koszt Zakwaterowania Ubezpieczonego oraz zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty podróży do Rzeczpospolitej Polskiej do wysokości kwoty wskazanej w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Tabeli świadczeń Powrót Dziecka do kraju W przypadku podróżującego z Ubezpieczonym Dziecka poniżej 14 roku życia, które w wyniku Nagłego zachorowania, Uszkodzenia ciała lub śmierci Ubezpieczonego pozostaje bez opieki, Towarzystwo zorganizuje podróż dla wskazanej przez Ubezpieczonego osoby, posiadającej stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pokryje koszty podróży powrotnej tej osoby oraz Dziecka do wysokości kwoty wskazanej w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Tabeli świadczeń Koszt rozmów telefonicznych W przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego za granicą przez okres dłuższy niż 48 godzin, Towarzystwo pokrywa koszt rozmów telefonicznych przeprowadzonych z Bliskimi krewnymi Ubezpieczonego na podstawie bilingu telefonicznego oraz faktury lub rachunku, do wysokości kwoty wskazanej w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Tabeli świadczeń Jakie są ograniczenia w wypłacie świadczeń (Szczególne wyłączenia odpowiedzialności)? Niezależnie od wyłączeń ogólnych wskazanych w punkcie 19 Warunków ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową nie są objęte przypadki: Choroby przewlekłe; leczenia następstw Chorób przewlekłych, z powodu których Ubezpieczony leczył się w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą zawarcia ubezpieczenia; Postępowanie wbrew zaleceniom; wszelkich wydatków poniesionych w trakcie Podróży podjętej wbrew zaleceniom Uprawnionego lekarza lub w przypadku Podróży odbywanej wyłącznie w celu leczenia lub uzyskania porady; Powszechny system opieki zdrowotnej; wszelkich wydatków refundowanych w ramach krajowego systemu opieki zdrowotnej, który obejmuje Ubezpieczonego; Upływ czasu; wszelkich wydatków poniesionych po upływie 12 miesięcy licząc od daty Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku; 17

18 Ciąża i poród; komplikacji ciąży lub porodu, które nie są wynikiem Nieszczęśliwego Wypadku w przypadku ciąży powyżej 35 tygodnia; Podwyższony standard; kosztu pobytu Ubezpieczonego jako Pacjenta hospitalizowanego w pokoju jednoosobowym lub pokoju o podwyższonym standardzie; Leczenie po powrocie; leczenia lub leczenia operacyjnego, co do przeprowadzenia których za granicą nie ma zasadnych wskazań, a które mogą zostać przeprowadzone po powrocie do Rzeczpospolitej Polskiej. 26. Ubezpieczenie Rzeczy osobistych 26.1 Za co odpowiada Towarzystwo (Zdarzenie ubezpieczeniowe)? Utrata, kradzież, uszkodzenie Jeśli w Okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony utraci Rzeczy osobiste lub zostaną one uszkodzone w wyniku kradzieży, Rozboju, Nieszczęśliwego Wypadku lub Nagłego zachorowania, jakiemu uległ Ubezpieczony (a które uniemożliwiło mu sprawowanie opieki nad Rzeczami osobistymi), w wyniku wypadku środka transportu, którym podróżował Ubezpieczony, Pożaru, Huraganu, Powodzi, Uderzenia pioruna, Upadku statku powietrznego, Gradu, Deszczu nawalnego lub Trzęsienia ziemi, Towarzystwo pokrywa koszt ich zastąpienia lub koszt nabycia do wysokości kwoty, która nie przekracza kwoty wskazanej w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Tabeli świadczeń Opóźnienie transportu Rzeczy osobistych Jeśli w Okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony zostanie pozbawiony dostępu do wszystkich Rzeczy osobistych lub ich części przez okres dłuższy niż 8 godzin, a stanie się to z jakiegokolwiek powodu będącego poza kontrolą Ubezpieczonego, w trakcie dowolnego etapu Podróży (z wyłączeniem etapu powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej), Towarzystwo zwróci Ubezpieczonemu wydatki poniesienie w związku z zakupem niezbędnych artykułów, takich jak odzież i przybory toaletowe, do wysokości kwoty wskazanej w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Tabeli świadczeń. Wszelkie kwoty wypłacone na podstawie niniejszego rozszerzenia zostaną potrącone z kolejnych kwot płatnych w ramach odszkodowania za Rzeczy osobiste odnośnie do tej samej straty Warunki szczególne mające zastosowanie do Rzeczy osobistych W przypadku, gdy dojdzie do utraty lub uszkodzenia Rzeczy osobistych, Towarzystwo ma prawo objąć w posiadanie każdy przedmiot, a także zająć się ratowaniem mienia w zasadny sposób oraz według własnego uznania naprawić lub wymienić przedmiot, za który ponosi odpowiedzialność W przypadku całkowitej utraty lub zniszczenia jakiegokolwiek przedmiotu należącego do Rzeczy osobistych, podstawą zaspokojenia roszczenia będzie koszt zastąpienia przedmiotu nowym, pod warunkiem, że: 1) przedmiot zastępujący nie różni się znacząco od oryginalnego artykułu, gdy ten był nowy; 2) w przypadku przedmiotów, których wartość przekracza 300 zł, przedstawiono dowód zakupu/ własności; 3) dostarczono dowód zakupu przedmiotu zastępującego przedmiot utracony lub zniszczony Jakie są ograniczenia w wypłacie świadczeń (Szczególne wyłączenia odpowiedzialności)? Z zachowaniem Ogólnych wyłączeń odpowiedzialności (punkt 19) oraz zastrzeżeniem postanowień punktu 30, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: Przedmioty delikatne; uszkodzeń przedmiotów delikatnych, takich jak porcelana, szkło, kryształ, rzeźby; Przedmioty znacznej wartości; biżuterii, przedmiotów z metali szlachetnych, przedmiotów mających wartość artystyczną, antyków, zbiorów, futer, znaczków pocztowych, broni, broni palnej, mebli domowych, urządzeń domowych lub sprzętu domowego, jednostek pływających wraz z wyposażeniem; Pieniądze; gotówki, kart kredytowych/debetowych, weksli, voucherów, książeczek oszczędnościowych, papierów dłużnych, czeków, opłaconych z góry biletów wstępu oraz biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych; 18

19 Przedmioty osobiste; protez dentystycznych, mostów dentystycznych, soczewek kontaktowych, okularów, okularów słonecznych, protez, aparatów słuchowych; Sprzęt sportowy; sprzętu sportowego; Audio/foto/video; kradzieży, utraty lub uszkodzenia sprzętu fotograficznego, sprzętu elektronicznego oraz przedmiotów elektronicznych pozostawionych w odprawionym bagażu; Dane; utraty lub uszkodzenia oprogramowania, informacji lub danych zapisanych na komputerze, taśmach, nośnikach lub innym sprzęcie elektronicznym bądź urządzeniu a także za stratę pośrednią będącą tego następstwem; Pojazdy mechaniczne; utraty lub uszkodzenia pojazdów napędzanych mechanicznie wraz z wyposażeniem (bez względu na to, czy wyposażenie jest zamontowane na stałe czy nie); Przedmioty pozostawione w samochodzie; utraty przedmiotu pozostawionego w samochodzie, o ile nie został pozostawiony w miejscu niewidocznym w zamkniętym bagażniku lub schowku bądź pod specjalnym przykryciem bagażu w samochodzie osobowym typu combi lub hatchback; Bagażnik; kradzieży, utraty lub uszkodzenia przedmiotów przewożonych na dachowym bagażniku samochodowym; Przedmioty pozostawione bez opieki; kradzieży, utraty lub uszkodzenia spakowanych Rzeczy osobistych, które nie pozostają pod kontrolą Ubezpieczonego lub Przewoźnika, chyba że są przechowywane w zamkniętym pojemniku (skrytka) lub zamkniętym pomieszczeniu (przechowalnia bagażu); Opieka Przewoźnika; utraty lub uszkodzenia powstałego podczas sprawowania opieki przez Przewoźnika, chyba że utrata lub uszkodzenie zostało zgłoszone niezwłocznie po ich stwierdzeniu, a w przypadku linii lotniczych uzyskano dokument potwierdzający szkodę (Property Irregularity Report); Przesyłki frachtowe; utraty lub uszkodzenia przedmiotów przesłanych jako przesyłki frachtowe lub na podstawie listu przewozowego lub konosamentu; Płyny; szkody powstałej w następstwie wydostania się pudru lub płynu z przewożonego bagażu Ubezpieczonego; Konfiskata; utraty powstałej w następstwie konfiskaty lub zatrzymania przez urząd celny lub inne organy władzy; Upływ czasu; utraty, która nie została zgłoszona policji lub innym stosownym władzom w ciągu 24 godzin po jej stwierdzeniu; Uchybienia; utraty powstałej w wyniku błędów, niewykonania czynności lub ich zaniechania przez Ubezpieczonego; Pozostałe sytuacje; utraty lub uszkodzenia spowodowanych: 1) przez owady, przez zużycie w następstwie warunków atmosferycznych lub klimatycznych bądź stopniowe zużycie; 2) w następstwie mechanicznego lub elektrycznego zużycia, awarii lub zepsucia; 3) w następstwie czyszczenia, odnawiania, naprawy lub zmiany; 4) w następstwie utraty wartości. Uwaga! Wiele roszczeń o odszkodowanie z tytułu utraty lub kradzieży Rzeczy osobistych jest następstwem zaniedbań Ubezpieczonego. Konsekwencją braku dbałości o Rzeczy osobiste w sposób zwyczajowo przyjęty w danej sytuacji, może być obniżenie lub odmowa wypłaty odszkodowania w ramach niniejszego ubezpieczenia. 27. Wymiana dokumentów podróży 27.1 Za co odpowiada Towarzystwo (Zdarzenie ubezpieczeniowe)? W razie utraty, kradzieży lub zniszczenia w Okresie ochrony ubezpieczeniowej oraz w trakcie Podróży: paszportu Ubezpieczonego, jego wizy lub innych niezbędnych dokumentów podróży, Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu koszty poniesione w celu ich ponownego uzyskania od organu wydającego, a także wszelkie zasadne dodatkowe koszty podróży i zakwaterowania z tym związane; 19

20 prawa jazdy lub międzynarodowego prawa jazdy Ubezpieczonego, Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu koszty opłat poniesionych w urzędach w celu uzyskania tymczasowego prawa jazdy lub wtórnika prawa jazdy, nie więcej jednak, niż do wysokości kwoty wskazanej w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Tabeli świadczeń Jakie są ograniczenia w wypłacie świadczeń (Szczególne wyłączenia odpowiedzialności)? Z zachowaniem Ogólnych wyłączeń odpowiedzialności (punkt 19), ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: Upływ czasu; utraty, kradzieży lub zniszczenia dokumentów podróży, które nie zostały zgłoszone policji lub stosownym władzom w ciągu 24 godzin po ich stwierdzeniu; Potwierdzenie; wydatków, które nie zostały udokumentowane fakturą lub rachunkiem. 28. Odpowiedzialność cywilna 28.1 Za co odpowiada Towarzystwo (Zdarzenie ubezpieczeniowe)? Jeśli Ubezpieczony jest prawnie zobowiązany do wypłaty odszkodowania w następstwie przypadkowego uszkodzenia ciała innej osoby (w tym śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia) lub przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia jej mienia. Towarzystwo przejmie odpowiedzialność Ubezpieczonego za wszystkie szkody, które powstały w wyniku jednego zdarzenia lub serii zdarzeń pochodzących, w sposób bezpośredni lub pośredni, z jednego źródła lub mających jedną przyczynę w zakresie wskazanym w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Tabeli świadczeń oraz do wysokości kwoty tam wskazanej. Odpowiedzialność Towarzystwa dotyczy zdarzeń, które miały miejsce w Okresie ochrony ubezpieczeniowej oraz w trakcie Podróży Jeśli w trakcie Podróży Ubezpieczony spowoduje utratę lub zniszczenie mienia w miejscu swojego tymczasowego pobytu (np. w hotelu, pensjonacie, ośrodku wczasowym, schronisku, itp.), Towarzystwo pokryje 90% kwoty roszczenia, ale nieprzekraczającego kwoty wskazanej w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Tabeli świadczeń Towarzystwo pokryje ponadto: 1) wszystkie koszty i wydatki poniesione przez poszkodowanego, za uprzednią pisemną zgodą Towarzystwa; 2) niezbędne koszty obrony sądowej przed roszczeniami, w tym w szczególności koszty pomocy prawnej przez zatrudnioną w porozumieniu z Towarzystwem kancelarią prawną, w sporze prowadzonym za zgodą Towarzystwa; 3) niezbędne koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Towarzystwo, albo za jego zgodą, celem ustalenia okoliczności zdarzenia, z którego wynika odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkodę Warunki szczególne Odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczony nie może składać żadnych oświadczeń, ofert, obietnic ani zwalniać z odpowiedzialności bez zgody Towarzystwa. Towarzystwo może przejąć postępowanie oraz prowadzić obronę w imieniu Ubezpieczonego. Może też sądownie, albo w inny sposób, dochodzić roszczeń o odszkodowanie lub kompensatę w imieniu Ubezpieczonego dla swoich celów, jak również prowadzić (według własnego uznania) wszelkie postępowania, również te w sprawie zaspokojenia roszczeń. Ubezpieczony jest zobowiązany do przekazania Towarzystwu wszelkich informacji oraz okazania wszelkiej wymaganej przez Towarzystwo pomocy. Wszelkie pisma, roszczenia, pisma procesowe zostaną przekazane Towarzystwu za potwierdzeniem odbioru. Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Towarzystwu zawiadomienia pisemne dotyczące postępowania lub dochodzenia sądowego w związku z wszelkimi okolicznościami, które mogą spowodować powstanie odpowiedzialności na podstawie niniejszego postanowienia W związku z roszczeniem lub serią roszczeń, Towarzystwo może w każdym momencie wypłacić Ubezpieczonemu kwotę wskazaną w stanowiącej Załącznik do niniejszych Warunków ubezpieczenia Tabeli świadczeń (po potrąceniu wszelkich sum, które zostały już zapłacone w ramach odszkodowania), lub kwotę niższą zaspakajającą dane roszczenie, w zamian za co Towarzystwo będzie zwolnione z jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności z tytułu tych roszczeń, za wyjątkiem kosztów i wydatków możliwych do odzyskania lub poniesionych przed datą dokonania takiej płatności. 20

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

F y. ACE European Group Limited. Beztroska podróż z ACE. Oddział w Polsce OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/11/1/2013) WAR-#726985-v1

F y. ACE European Group Limited. Beztroska podróż z ACE. Oddział w Polsce OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/11/1/2013) WAR-#726985-v1 F y Beztroska podróż z ACE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/11/1/2013) ACE European Group Limited Oddział w Polsce WAR-#726985-v1 Część ogólna Towarzystwo (zgodnie z definicją poniżej) spełni - na

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Beztroska podróż z ACE

Beztroska podróż z ACE Beztroska podróż z ACE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (AH-GTC/1/6/2015/TRAVEL) Spis treści: CZĘŚĆ OGÓLNA...4 1. Definicje...4 2. Jak zawiera się Umowę ubezpieczenia?...7 3. Jaki jest Okres ochrony ubezpieczeniowej?...8

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Beztroska podróż z Chubb. Ogólne warunki ubezpieczenia (AH-GTC/1/1/2017/TRAVEL)

Beztroska podróż z Chubb. Ogólne warunki ubezpieczenia (AH-GTC/1/1/2017/TRAVEL) Beztroska podróż z Chubb Ogólne warunki ubezpieczenia (AH-GTC/1/1/2017/TRAVEL) Spis treści Informacja do OWU Beztroska podróż z Chubb 1 Część ogólna 2 1. Definicje mające zastosowanie w treści OWU 2 2.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń podróży HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Proszę pamietać że

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Hospitalizacja Plus parametry techniczne

Hospitalizacja Plus parametry techniczne Hospitalizacja PLUS Hospitalizacja Plus parametry techniczne Wiek Ubezpieczonego: Okres ubezpieczenia: Karencja 0,5 62 lat do 65 roku życia, nie dłużej niż umowa główna 30 dni dla choroby 180 dni leczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Posiadaczy Konta Platinium II

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Posiadaczy Konta Platinium II Załącznik nr 2 aneksu nr 3 Polisy Głównej nr 0202008075 wystawionej w dniu 01 sierpnia 2005 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Posiadaczy Konta Platinium II 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

BRE Ubezpieczenia TU S.A.

BRE Ubezpieczenia TU S.A. BRE Ubezpieczenia TU S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000012/9000032/9000064** WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO/PODRÓZNEGO PLATINUM DLA KLIENTÓW MBANKU S.A. IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB CORPORATE EXECUTIVE OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB CORPORATE EXECUTIVE OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY Załącznik Nr 2 do Umowy nr 0202008094 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB CORPORATE EXECUTIVE OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY Na podstawie umowy numer

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował

Bardziej szczegółowo

GLOBAL BANKING SECTOR

GLOBAL BANKING SECTOR GLOBAL BANKING SECTOR Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia: Aktywna Inwestycja Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A.

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A. DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY I Wysokość świadczeń i składka UBEZPIECZONY Członek stowarzyszenia Członek stowarzyszenia i jego rodzina * Kwota za dzień Składka miesięczna Kwota za dzień Składka

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części grupowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie NASZA FIRMA PLUS Amplico Life S.A. data wejścia w życie owu 10 sierpień 2007 r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie NASZA FIRMA PLUS Amplico Life S.A. data wejścia w życie owu 10 sierpień 2007 r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie NASZA FIRMA PLUS Amplico Life S.A. data wejścia w życie owu 10 sierpień 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Beztroska podróż z Chubb. Ogólne warunki ubezpieczenia (AH-GTC/1/1/2017/TRAVEL)

Beztroska podróż z Chubb. Ogólne warunki ubezpieczenia (AH-GTC/1/1/2017/TRAVEL) Beztroska podróż z Chubb Ogólne warunki ubezpieczenia (AH-GTC/1/1/2017/TRAVEL) Spis treści Informacja do OWU Beztroska podróż z Chubb 1 1 Definicje mające zastosowanie w treści OWU. 2 2 Jaki jest przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS PODRÓŻE LINK4

WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS PODRÓŻE LINK4 WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS PODRÓŻE LINK4 1 WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLISY PODRÓŻE W celu wyliczenia oferty i zawarcia umowy ubezpieczenia należy wpisać do systemu niezbędne dane, które pozwolą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA KARTA PRODUKTU Przedsiębiorstwo: 1. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, numer zezwolenia na wykonywanie działalności

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo