Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui"

Transkrypt

1

2

3 Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska

4 Spis tresci Plany nauczania Programy nauczania przedmiotow zawodowych Podstawy turystyki Obstuga ruchu turystycznego Geografia turystyczna Ekonomia i prawo w turystyce Marketing ustug turystycznych Obstuga informatyczna w turystyce Jqzyk obcy zawodowy Zajecia praktyczne Praktyka zawodowa

5 I. PLANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Technikum czteroletnie Zawod: technik obsiugi turystycznej 341[05] Podbudowa programowa: gimnazjum LP. Przedmioty nauczania Dla rntodzieiy Liczba godzin tygodniowo Dla doroslych Liczba Liczba godzin godzin tygodniowo w czteroletnim okresie Semestty I-VIII 1 Kiasy I-IV I Forma I Forma 1 I / Praktyka zawodowa: 12 tygodni 1 *Program specjalizacji opracowuje szkota w porozumieniu z przedstawicielami pracodawcow oraz zgodnie z potrzebami rynku PracY

6 PLAN NAUCZANIA Szkola policealna Zawod: technik obsiugi turystycznej 341[05] Podbudowa programowa: szkota dajqca wyksztatcenie Srednie LP. Przedmioty nauczania Dla mlodzieiyl Dla doroslych Liczba 1 Liczba 1 Liczba godzin tygodniowo w dwuietnim okresie nauczania Kiasy 1-11 godzin godzin tygodniowo w w dwuietnim dwuletnim okresie okresie nauczania nauczania Semestry I-iV Forma 1 Forma *Program specjalizacji opracowuje szkota w porozumieniu z przedstawicielami pracodawcow oraz zgodnie z potrzebami rynku pracy

7 II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTOW ZAWODOWYCH PODSTAWY TURYSTYKI Szczegotowe cele ksztalcenia W wyniku procesu ksztaicenia uczeti (siuchacz) powinien umiec: - wyjasnic podstawowe pojgcia z zakresu turystyki, - okresiie formy i kategorie turystyki, - sklasyfikowac rodzaje turystyki wedtug roznych kryteriow, - okreslic motywy wyjazdow turystycznych, - schasakteryzowac rodzaje turystyki, - scharakteryzowac turystykg kwaiifikowanq, - okreslic czynniki determinujqce rozwoj turystyki, - scharakteryzowae funltcje i dysfunkcje wspolczesnej turystyki, - scharakteryzowac mocne i slabe strony polskiej turystyki, - okresiic organizacjg i funkcjonowanie rynku turystycznego, - scharakteryzowac usiugi turystyczne, - dokonac analizy krajowego i migdzynarodowego ruchu turystycznego, - dokonac anaiizy wyjazdowego i przyjazdowego ruchu turystycznego mieszkaricow Polski, - okreslit metody badati statystycznych stosowane w turystyce, - okreslic kierunki rozwoju turystyki w Polsce i na Swiecie, - okreslic role turystyki w gospodarce kraju, - scharakteryzowac zadania organow zarzqdzajqcych turystykq w Polsce, - okreslic politykg paristwa w zakresie turystyki, - okreslic rodzaje i cechy markowych produktow polskiej turystyki, - okreslic marki produktow turystycznych w roinych regionach, - scharakteryzowac zadania krajowych osganizacji turystycznych oraz stowarzyszeh braniowych, - scharakteryzowac zadania migdzynarodowych organizacji turystycznych.

8 Material nauczania 1. Podstawowe wiadomosci z zakresu turystyki Terminologia Swiatowej Organizacji Turystyki (UN WTO): turystyka, podroiny, turysta, odwiedzajqcy, odwiedzajqcy jednodniowy. Formy i kategorie turystyki. Kryteria podzialu turystyki. Popyt turystyczny: ruch turystyczny, motywy wyjazdbw turystycznych, wydatki uczestnikow ruchu turystycznego, przychody z turystyki. Przemysl i gospodarka turystyczna. Cwiczenia: Rozroznianie form i kategorii turystyki. Kiasyfikowanie rodzajow turystyki wedlug roznych kryteriow. Analizowanie motywow wyjazdow turystycznych na podstawie danych instytutu Turystyki. 2. Rodzaje turystyki Turystyka krajoznawcza. Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, narciarska, wodna, jeidziecka, wspinaczka, tramping, trekking. Turystyka biznesowa. Turystyka kongresowa, Turystyka motywacyjna, Turystyka wiejska, agro- i ekoturystyka. Turystyka religijna, pielgrzymkowa. Turystyka etniczna, polonijna. Turystyka miejska, kulturalna. Turystyka edukacyjna. Turystyka morska. Turystyka osob trzeciego wieku. Cwiczenia: Rozroznianie rodzajow turystyki ze wzgledu na specyficzne cechy uczestnika, obszar i termin uprawiania turystyki, niezbedny sprzet i infrastrukturq turystycznq, kadre obslugujqcq oraz charakterystyczne imprezy. c Udzielanie informacji na temat rodzajow turystyki uprawianej w regionie oraz w okreslonej miejscowo~ci. 3. Czynniki rozwoju turystyki Czynniki determinujqce rozw6j turystyki. Funkcje i dysfunkcje wspotczesnej turystyki. Mocne i slabe strony polskiej turystyki. Cwiczenia: Klasyfikowanie czynnikow determinujqcych rozwoj turystyki. Analizowanie mocnych i slabych stron turystyki w Polsce, w regionie oraz wybranej miejscowosci turystycznej. Analizowanie funkcji i dysfunkcji turystyki w Polsce oraz w wybranym regionie. e

9 e Okreslanie barier rozwoju turystyki na obszarach roinych krajow 4. Uslugi turystyczne Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego: cechy, podmioty rynku. Klasyfikacja i charakterystyka ustug turystycznych: ustugi transportowe, nociegowe, gastronomiczne, informacyjne, organizacji i posrednictwa, usiugi przewodnickie, pilotaiu, ubezpieczeniowe, rekreacyjno - sportowe, kulturalno - rozrywkowe, handlowe, bankowe, ustugi w zakresie infrastrumury lokalnej.. Cwiczenia: Analizowanie organizacji i funkcjonowania rynku turystycznego w Polsce. Charakteryzowanie usiug turystycznych w okreslonym regionie kraju. 5. Krajowy i migdzynarodowy ruch turystyczny Metody badah ruchu turystycznego. Krajowy ruch turystyczny: wielkosc, struktura uczestnikow, motywy wyjazdow, struktura przestrzenna i czasowa, wydatki uczestnikow ruchu turystycznego. Wyjazdowy ruch turystyczny mieszkancow Polski: motywy podroiy, wielkosk, struktura uczestnikow, kierunki, sezonowosc. Turystyka przyjazdowa: motywy przyjazdow, wielkosc ruchu przyjazdowego, struktura narodowosciowa, regiony koncentracji, sezonowosc, wplywy z turystyki przyjazdowej. Miedzynarodowy ruch turystyczny na Swiecie: statystyka, struktura narodowosciowa, obszary recepcji, tendencje rozwoju. Rola turystyki w gospodarce Polski i Swiata. Cwiczenia: a Analizowanie danych statystycznych dotyczqcych ruchu. turystycznego w kraju i na swiecie na podstawie informacji lnstytutu ~nalizowanie danych statystycznych dotyczqcych ruchu turystycznego w regionie oraz w okreslonej miejscowosci. e ~o;~skiwaie informacji dotyczqcych ruchu turystycznego 0 Okreslanie roli turystyki w gospodarce kraju. 6. Organizacja i zarrqdzanie turystykq w Polsce Organizacja turystyki w Polsce. Zadania organow centralnych dotyczqce turystyki. Zadania organow samorzqdowych na szczeblu wojewodzkirn, powiatowym i gminnym, w zakresie turystyki. Polityka panstwa w zakresie turystyki. Strategia rozwoju turystyki polskiej.

10 Cwiczenia: Analizowanie polityki panstwa w zakresie turystyki. Pozyskiwanie informacji na temat strategii rozwoju turystyki w wybranej miejscowosci. 7. Polskie organizacje i stowarzyszenia turystyczne Polska Organizacja Turystyczna. Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne. Polska Agencja Rozwoju Turystyki. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze. Polskie Towarzystwo Schronisk Miodzieiowych. Polska Federacja Campingu i Caravaningu. Polski Zw~qzek or or ow^ Po,s<a lzba T~rystyk rgglonalne lzoy r'rysryczne Po sn e Zrzeszen e hole I Polska lzoa Hotelarska Stowarzyszen~a agroturystyczne. Cwiczenia: Analizowanie zadah polskich organizacji turystycznych i stowarzyszen braniowych. Przygotowywanie prezentacji dotyczqcej dziatalnosci organizacji turystycznych i stowarzyszen braniowych na podstawie informacji pozyskiwanych w tych placowkach. 8. Miedzynarodowe organizacje Dziatania Organizacji Narodow Zjednoczonych (ONZ) w zakresie turystyki. Swiatowa Organizacja Turystyki (UN WTO - United Nations World Tourism Organisation). Swiatowa Rada Podroiy i Turystyki (WTTC). Swiatowa Federacja Stowarzyszen Biur Podroiy (FUAAV). Stowarzyszenie Miedzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA). Miedzynarodowa Federacja Schronisk Mtodzleiowych (IYHF). ~igdzynarodowe ~rzeszenie Hoteli i Restauracji (IHRA). ~ur0'~ejski.e Zrzeszenie Hotelarzy i Restauratorow (HOTREC). Miedzynarodowa Federacja ~amochodowa (FIA) Cwiczenia: Analizowanie zadari miedzynarodowych organizacji dzialajqcych w zakresie turystyki. ~rodki dydaktyczne Plansze, foliogramy, prezentacje multimedialne dotyczqce terminologii Swiatowej Organizacji turystyki, form, kategorii i rodzajow turystyki, ruchu turystycznego, produktow markowych, rynku turystycznego, aarzqdzania turystykq w kraju, zadah organizacji i stowarzyszen braniowych.

11 Materialy irodfowe: Ministerstwa Sportu i Turystyki, lnstytutu Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, organizacji i stowarzyszeli braniowych (statuty), urzgdow administracji palistwowej, samorzqdowej (strategie rozwoju) i innych instytucji oraz lnternetu. Filmy dotyczqce promocji Polski, regionu, miasta. Uwagi o realizacji Program pnedmiotu Podstawy turystyki obejmuje tresci dotycza.ce rodzajow turystyki, czynnikow rozwoju ruchu turystycznego oraz organizacji i zarzqdzania turystyka. w Polsce. Podczas realizacji programu naleiy odwotywad sig do wiedzy i dotychczasowych doswiadczen uczniow nabytych podczas korzystania z roinego rodzaju ustug turystycznych. Ksztakowanie umiejqtnosci wynikajqcych ze szczegotowych celow ksztatcenia wymaga stosowania r6inych metod i form pracy z uczniami oraz doboru odpowiednich Srodkow dydaktycznych. W procesie ksztatcenia wskazane jest stosowanie nastgpujqcych metod nauczania: wykladu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej, pokazu z objasnieniem, metody projektow oraz cwiczeti. Szczegolnie polecana jest dyskusja dydaktyczna, kt6rej tematyka moie dotyczyc anaiizy krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego oraz kierunkow rozwoju turystyki. Cwiczenia powinny by6 wykonywane indywiduainie lub w 2-3 osobowych zespofach. Zajqcia naieiy prowadzid w pracowni turystycznej, w grupach do 15 osob. Podczas realizacji programu istotne jest ksztakowanie poczucia odpowiedzialnosci uczniow za podejmowane decyzje, umiejetnosci samodzielnej i zespotowej pracy. Cwiczenia podane w programie naieiy traktowad jako propozycje, nauczyciel moie zaprojektowac i reaiizowad wlasne dwiczenia. W procesie nauczania-uczenia sig wskazane jest organizowanie wycieczek dydaktycznych do roinych podmiotow gospodarczych Swiadczqcych ustugi turystyczne, stowarzyszen i organizacji turystycznych. Zaleca sig takze organizowanie spotkan z przedstawicielami wladz iokainych, w celu zapoznania mlodzieiy z aktualnymi dziataniami na rzecz turystyki w regionie. Na realizacjg poszczegolnych dziatow tematycznych proponuje siq nastgpujqcy podzial godzin:

12 Podana w tabeli liczba godzin na realizacje poszczegolnych dziatow ma charakter orientacyjny. Nauczyciel moie wprowadzac zmiany w zaleznosci od potrzeb edukacyjnych szkoly. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgnigc edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie powinno odbywac sie przez caty okres realizacji programu na podstawie okreslonych kryteriow, zgodnie z obowiqzujqcq skalq ocen. W wyniku procesu sprawdzania i oceniania osianigc uczniow nauczyciel uzyskuje informacje dotyczqce poziomu i zakresu opanowania umiejqtnosci okreilonych w szczegolowych celach ksztatcenia. Kontrola i ocena osiqgniec uczniow moie byc dokonywana na podstawie: - sprawdzianow ustnych i pisemnych, - testow osiagniee szkolnych, - obserwacji pracy uczniow podczas wykonywania zadan indywidualnych i grupowych, - prezentacji projektow. Podczas oceniania osiagniec uczniow naleiy zwracac uwage na: - poprawne stosowanie terminologii turystycznej, - charakteryzowanie rodzajow turystyki, - charakteryzowanie uslug turystycznych, - interpretowanie danych statystycznych dotyczqcych ruchu turystycznego na swiecie, w kraju, regionie, miejscowosci, - pozyskiwanie informacji z roinych irodet, - okreslanie markowych produktow turystyki polskiej, - analizowanie kornpetencji organow panswowych i samorzqdowych w zakresie turystyki,

13 - okreslanie zadan organizacji i stowarzyszeh braniowych, - aktywnosc i zaangaiowanie uczniow podczas zajgc, - umiejgtnosc pracy w grupie. Po zakohczeniu realizacji programu, w celu zbadania poziomu osiwnigc uczniow, proponuje sig zastosowanie testu osislgnigt szkolnych. W koncowej ocenie osiqgnigc uczniow naleiy uwzglgdnic wyniki sprawdzianow stosowanych przez nauczyciela. Literatura Alejziak A,: Turystyka w obliczu wyzwah M I wieku. Wyd. Abbis, Krakow 1999 Bielczyk B., Cobotewicz T.: Podstawy turystyki. Wyisza Szkota Ekonomiczna, Warszawa 2001 Borne H., Dolinski A.: Organizacja turystyki. WSiP, Warszawa 2000 Borzykowski Jacek: Polityka turystyczna pahstwa. WKUP, Koszalin 2005 Davidson R.: Turystyka. PAPT, Warszawa 1996 Gaworecki W.: Turystyka. PWE, Warszawa 2007 Kompendium wiedzy o turystyce. Praca zbior. pod red. G. Gotembskiego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005 Kompendium pilota wycieczek. Praca zbior. pod red. Z. Kruczka. Proksenia, Krakow 2006 Medlik S.: Leksykon podroiy, turystyki i hotelarstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995 Strategia rozwoju turystyki w latach Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007 Terminologia turystyczna Swiatowej Organizacji Turystycznej. lnstytut Turystyki, Warszawa 1994 Czasopisma: Rynek Turystyczny, Wiadcmosci Turystyczne Wykaz literafury naleiy aktualizowad w miare ukazywania sie nowych pozycji wydawniczych.

14 OBSLUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO Szczeg6towe cele ksztalcenia W wyniku procesu ksztaicenia uczen (stuchacz) powinien umiec: - okreslic sylwetke zawodowq pracownika turystyki, - okreslic kryteria doboru pracownikow obslugi turystycznej, - zastosowac przepisy Turystycznego Kodeksu Etycznego, - zastosowac zasady komunikowania sie z klientem, - zastosowac zasady wspotpracy z zespotem, - zastosowac metody rozwiqzywania konfliktow, - zastosowac przepisy prawa w dziatalnosci zawodowej, - okreslit rodzaje biur podroiy, - okreslic zasady tworzenia reguiaminu biura podroiy, - zorganizowac prace biura podroiy, - zastosowac wymagania ergonomii podczas organlzacji stanowisk pracy, - zastosowac przepisy prawa dotyczqce obowiqzkow pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoiarowej, - zastosowac procedury udzielania piewszej pomocy, - okreslic rodzaje bazy noclegowej, - scharakteryzowac wymagania kategoryzacyjne dotyczqce obiektow hotelarskich, - zastosowa6 formy wspotpracy biur podroiy z obiektami nociegowymi, - okreslic gestorow bazy noclegowej, - zastosowac formy wspoipracy z zaktadami gastronomicznymi, - zaplanowat jadlospisy zgodnie z zasadami racjonalnego iywienia, - rozroinic rodzaje gosci korzystajqcych z ustug tywieniowych, - wyjasnic zasady organizacji przyjec okolicznosciowych, - okreslic zasady obsiugi konsumenta, - scharakteryzowac systerny obslugi kelnerskiej, - zastosowac przepisy prawa dotyczqce transportu w turystyce, - scharakteryzowac przewoinikow obstugujqcych ruch turystyczny, - okreslic rodzaje srodkow transportu turystycznego oraz warunki przewozu, - scharakteryzowac dokumenty przewozowe, - zastosowac zasady wsp6tpracy z przewoinikami turystycznymi, - scharakteryzowac przepisy prawa dotyczqce przewodnictwa turystycznego i piiotaiu wycieczek, - scharakteryzowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy zwiqzane z przewodnictwem turystycznym i pilotaiem wycieczek,

15 - okreslit rodzaje i klasy przewodnikow turystycznych, - scharakteryzowac prawa i obowiqzki oraz zadania przewodnika turystycznego, - zastosowac formy wspotpracy biura podroiy z przewodnikami turystycznymi, - okreslic prawa i obowiqzki pilota wycieczki, - scharakteryzowac etapy pracy pilota wycieczki, - okreslic formy zatrudniania pilota wycieczki przez biuro podroiy, - scharakteryzowac zasady nabywania uprawnieti pilota wycieczki i przewodnika turystycznego, - dokonac analizy przepisow prawa dotyczqcych ubezpieczen turystycznych, - scharakteryzowac rodzaje towarzyshv ubezpieczeniowych, - scharakteryzowac rodzaje ubezpieczeti turystycznych oraz dokumentow ubezpieczeniowych, - dokonac wyboru najkorzystniejszych ofert ubezpieczeniowych, - scharakteryzowac rodzaje oraz sposoby zwierania umow turystycznych, - scharakteryzowac prawa i obowiqzki stron umowy turystycznej, - okreslic zakres odpowiedzialnosci biura podrozy za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie swiadczeh ustalonych w umowie, - scharakteryzowac strukturg oraz rodzaje produktow turystycznych, - dokonac analizy ofert uslug turystycznych, - opracowac programy roinych imprez turystycznych, - dokonac kalkulacji kosztow imprezy turystycznej oraz okreslic ceng, - zamowic swiadczenia turystyczne, - zastosowah roine formy sprzedaiy produktow turystycznych, - zorganizowac imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, z wolnej akwizycji i na zyczenie klienta, - zorganizowae i obsluiyc kongresy, giddy turystyczne oraz imprezy okolicznosciowe, - zorganizowac roine formy spgdzania czasu wolnego uczestnikom ruchu turystycznego, - zastosowa6 przepisy dotyczqce bezpieczetishva uczestnikow ruchu turystycznego, - wykonac czynnosci zwiqzane z nadzorem przebiegu imprezy turystycznej, - rozliczyc koszty imprez turystycznych, - postuzyc sig rozktadami komunikacyjnymi w ruchu krajowym i zagranicznym, - okreslic rodzaje dokumentow toisamosci,

16 - scharakteryzowac rodzaje wiz, - zinterpretowac przepisy ceine, - zinterpretowae przepisy waiutowe, - scharakteryzowac wymagania dotyczqce przekraczania granicy panstwowej w ramach Unii Europejskiej i poza ni% - scharakteryzowac dokumenty komunikacyjne, - scharakteryzowac dokumenty finansowe obowiqzujqce w turystyce, - okreslic zadania polskich placowek konsularno-dypiomatycznych, - scharakteryzowac obyczaje roinych narodow. Materia% nauczania 1. Kultura obslugi i etyka zawodu Sylwetka zawodowa pracownika turystyki. Kuitura osobista. Kultura obslugi klienta. Kryteria doboru pracownikow do obslugi ruchu turystycznego. Typy osobowosci. Turystyczny Kodeks Etyczny. Zasady wspotpracy z zespolem. Metody rozwiqzywania konfiiktow. Zasady komunikowania sie z klientem.. Cwiczenia: Okreslanie cech osobowosci oraz specyficznych umiejetnosci pracownikow braniy turystycznej. Okreslanie kryteriow doboru pracownikow do obsiugi ruchu turystycznego. Anaiizowanie przepisow Turystycznego Kodeksu Etycznego. 2. Dzialalnosc i organizacja biura podroiy Przepisy prawa dotyczqce dzialainosci turystycznej. Rodzaje dziaialnosci turystycznej. Rodzaje biur podroiy. Organizowanie biura podroiy. Struktura biura podrdiy. Stanowiska pracy w biurze podroiy. Odpowiedzialnosc biura podroiy za nie wywiqzanie si? z umow. Wspolpraca biura podroiy z uslugodawcami. Regulamin biura podroiy. Wyposaienie biura podroiy. Internetowe biura podroiy. Bezpieczeristwo i higiena pracy, ochrona przeciwpoiarowa oraz wymagania ergonomii. Procedury udzielania pierwszej pomocy. Cwiczenia: Okreslanie form prawnych biur podroiy oraz kosztow zaioienia dziaiainosci.. Pianowanie daiaiah zwiqzanych z uruchomieniem biura podroiy. r Planowanie organizacji biura podroiy na podstawie obowiqzujqcych przepisow.

17 Analizowanie zasad bezpieczehstwa i higieny pracy obowiqzujqcych w biurze podroiy. e Analizowanie wybranych przepisow dotyczqcych ochrony przeciwpoiarowej majqcych zastosowanie w turystyce. 3. Baza noclegowa w turystyce Przepisy prawa dotyczqce Swiadczenia uslug noclegowych. Baza noclegowa w Polsce. Baza noclegowa na Swiecie. Podzial obiektow noclegowych. Klasyiikacja i kategoryzacja obiektow hotelarskich, wymagania kategoryzacyjne. Gestorzy bazy noclegowej. Uslugi hotelarskie, uslugi podstawowe i dodatkowe. Przepisy meldunkowe. Rodzaje rezerwacji. Stanowiska pracy. GoSC hotelowy. Uslugi noclegowe w obiektach ruchomych. Zakres swiadczonych uslug w obiektach hotelarskich. Specjalizacja w hotelarstwie. Systemy i lancuchy hotelowe. Wsp6lpraca biur podroiy z obiektami noclegowymi (charter, allotment, franchising). Obsluga turystow indywidualnych i grupowych. Sposoby rozliczania uslug.. Cwiczenia:. Okreslanie struktury organizacyjnej hotelu, stanowisk pracy oraz zakresu zadah pracownikow. Porownywanie wyposaienia hoteli zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi. Porownywanie jakosci Swiadczonych uslug noclegowych w obiektach stalych i ruchomych. 4. Baza gastronomiczna w turystyce Pojgcie i funkcje wspolczesnej gastronomii. Rodzaje zakladow gastronomicznych. Rodzaje gosci korzystajqcych z uslug iywieniowych. Zasady ukladania jadlospisow. Zwyczaje iywieniowe roinych narodow. Kuchnia narodowa i lokalna. Kuchnia migdzynarodowa. Rodzaje posilkow. Zasady obslugi konsumentow. Serwis kelnerski, Zvwienie uczestnikow grup wyc~eczkowych. Uslugi cateringowe. p;zyjgcia okolicznosciowe. Wsp6lpraca biura Dodroiv z zakladami gastronomicznymi. ~posoby zamawiania ' i rozliczania kosztow zamowionych uslug iywieniowych. Cwiczenia: Planowanie tygodniowego jadlospisu dla dzieci w wieku 7-11 lat, przebywajqcych na koloniach letnich. Planowanie jadlospisow dla osob przebywajqcych na wczasach dla odchudzajqcych sig.

18 OkreSlanie czynnikow majqcych negatywny wplyw na zywienie uczestnikow grup wycieczkowych. 5. Transport w turystyce Przepisy prawa dotyczqce transportu w turystyce. Klasyfikacja i podziat transportu. Srodki transportu, warunki przewozu. Przewoinicy drogowi. Rodzaje drog. Kategoryzacja autokarow turystycznych. Rodzaje przewozow autokarowych. Procedury, przepisy i dokumenty przewozowe. Kalkulacja transportu autokarowego. Rodzaje przewoinikow kolejowych. Kategorie pociqgow. Rodzaje wagonow. Przew6z os6b indywidualnych i grup turystycznych. Przewoinicy lotniczy. Podstawowe pojgcia dotyczqce ruchu lotniczego. Rodzaje samolot6w. Loty regularne i czarterowe. Przewoinicy morscy. Rodzaje srodkow transportu wodnego, standard i wyposaienie, ogolne warunki przewozu. Transport osobowy i towarowy. Wady i zalety poszczegolnych rodzajow transportu. Cwiczenia: Opracowywanie trasy przejazdu autokaru. Obliczanie czasu przejazdu autokaru dla wybranej trasy wycieczki, z uwzglgdnieniem obowiqzkowych przerw oraz prgdkosci poruszania sig pojazdu na drogach. OkreSlanie rotnic w wyposaieniu wagonow sypialnych i kuszetkowych. Dobieranie srodka transportu dla klienta zamawiajqcego uslugi o wysokim standardzie.. Dobieranie Srodkow transportu dla uczestnikow imprezy mtodzieiowej. 6. Przewodnictwo turystyczne Przepisy prawa dotyczqce przewodnictwa turystycznego. Sylwetka zawodowa przewodnika turystycznego, cechy i umiejgtnosci przewodnika. Zadania przewodnika. Prawa i obowiqzki przewodnika turystycznego. System szkolenia przewodnikow turystycznych. Formy zatrudniania przewodnik6w. Odpowiedzialnosc prawna przewodnika turystycznego. Rodzaje i klasy przewodnik6w turystycznych. Metodyka pracy przewodnika turystycznego. Przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy zwiqzane z przewodnictwem turystycznym. Cwiczenia: Planowanie pracy przewodnika turystycznego wycieczki szkolnej, korzystajqcej ze Srodkow komunikacji miejskiej.

19 Okresianie uprawnien przewodnika turystycznego na podstawie przepisow ustawy o ustugach turystycznych.. Okreslanie odpowiedaialnosci przewodnika wybranej imprezy turystycznej. 7. Pilotai wycieczek Przepisy prawa dotyczqce piiotaiu wycieczek. Cechy osobowosci i umiejetnosci piiota wycieczek. Zasady nabywania uprawnieli pilota wycieczek, system szkolenia. Prawa i obowiqzki pilota wycieczek. Pilot - rezydent. Etapy pracy piiota wycieczek, techniki pracy. Metodyka oprowadzania wycieczek niiejskich, terenowych i autokarowych. Obstuga imprez specjaiistycznych przez pilota wycieczek. Sytuacje nadzwyczajne w pracy pilota wycieczek. Formy zatrudniania piiotow. OdpowiedziainoSc prawna piiota wycieczek. Praca z grupq turystycznq charakterystyka turystow. Cwiczenia: Pianowanie pracy pilota wycieczki szkolnej, z uwzglednieniem poszczegtrinych odcinkbw trasy. OkreSianie zasad postepowanie piiota wycieczki w przypadku stwierdzenia kradzieiy paszportu uczestnikowi wyjazdu turystycznego. Opracowywanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z przebiegu imprezy turystycznej. 8. Ubezpieczenia w turystyce Przepisy prawa dotyczqce ubezpieczeri zwiqzanych z turystykq. lnstytucje ubezpieczeniowe. Podziat ubezpieczeh: ubezpieczenie kosztow ieczenia, ubezpieczenie od nastepstw nieszczqsliwych wypadkow, ubezpieczenie kosztow rezygnacji z imprezy, ubezpieczenie assistance, ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne. Zasady doubezpieczania klientow biur podroiy. Rodzaje ubezpieczeli turystycznych. Dokumenty ubezpieczeniowe, prawa i obowiqzki stron. Ogolne i szczeg~towe warunki ubezpieczeri. Biuro podroiy jako agent zaktadu ubezpieczeniowego. Cwiczenia: Dobieranie najkorzystniejszego ubezpieczenia dla kiienta podr6iujqcego po kraju i za granicq. Okreslanie mocnych i stabych stron ubezpieczenia turystycznego oferowanego przez dwa roine towarzystwa ubezpieczeniowe. Porownywanie ofert ubezpieczeli turystycznych wybranych zaktadow i towarzystw ubezpieczeniowych.

20 9. Umowy turystyczne Urnowa - sposoby zawierania. Rodzaje urnow w turystyce: umowa o pojedyncze swiadczenie, umowa o irnprezg turystycznq Podziat urnow: umowy z klientarni, urnowy z kontrahentarni. Prawa i obowiqzki stron zawierajqcych urnowe. Rozwi~zanie urnowy. Anulowanie urnowy. OdpowiedzialnoSc organizatora turystyki, posrednika i agenta turystycznego. OdpowiedzialnoSc hoielarza. Odszkodowanie, przedawnienie roszczeri. Urnowy cywilnoprawne w obstudze ruchu turystycznego. Cwiczenia: Opracowywanie projektow roinych urnow dotyczqcych turystyki na podstawie przepis6w prawa cywilnego. OkreSlanie zakresu odpowiedzialnosci organizatora turystyki, posrednika turystycznego oraz agenta turystycznego. e Okreslanie wzajernnych praw i obowiqzkow stron urnowy o irnprezg turystycznq 10. Organizacja imprez turystycznych ProduM turystyczny - cechy i struktura. Kategorie produktow turystycznych. lmpreza turystyczna - metody i techniki prograrnowania imprez turystycznych krajowych i zagranicznych, przyjazdowych oraz wyjazdowych. Zasady opracoyania programow roinych irnprez. Zasady prograrnowania imprez specjalistycznych. Warunki prograrnowania imprez turystyki kwalifikowanej. Bezpieczenstwo uczestnikow irnprez turystycznych. Kalkulowanie kosztow irnprez: elernenty kalkulacji kosztow, koszty stale i zrnienne, zasady kalkulacji roinego rodzaju kosztow. Zarnawianie swiadczeri turystycznych, forrny zarnawiania uslug. Sprzedat produktow turystycznych. Warunki uczestnictwa w irnprezach turystycznych. Prornocja sprzedazy produktow turystycznych, budowa katalogu ofert, foldery i ulotki reklarnowe. Realizacja i obsluga irnprezy turystycznej. Rozliczanie koszt6w irnprez turystycznych. Dokurnenty akwizycyjne. Teczka irnprezy turystycznej: zlecenie obstugi, zarnowienie Swiadczeri, potwierdzenie przyjecia irnprezy do realizacji, zlecenie pracy pojazdu, zlecenie przewodnictwa i pilotaiu, polisa ubezpieczeniowa, dokurnenty finansowe-wptaty, przelewy, rachunki, faktury. Procedury zwiqzane z platnosciami za ustugi turystyczne. Cwiczenia: Opracowywanie prograrnu autokarowej irnprezy turystycznej zgodnie z okreslonq trasq turystyczn$

21 r Obliczanie kosztow inlprezy turystycznej z uwzglqdnieniem miejsc wolnych (bezptatnych). r Opracowywanie sprawozdania piiota z przebiegu okreslonej imprezy turystycznej. Rozliczanie kosztow imprezy, wystawianie faktury oraz okreslanie zysku z imprezy. Opracowywanie programu pobytu na zimowisku dzieci w wieku lat. e Przygotowywanie harmonogramu prac zwiqzanych z organizowaniem konferencji naukowej. 11. Obsluga podroinicza Przepisy paszportowe: rodzaje paszportow, wymagane dokumenty, optaty paszportowe. Przemieszczanie siq obywateli paiistw strefy Schengen. Przepisy wizowe: rodzaje wiz, optaty wizowe, wymagane dokumenty. Przepisy kodeksu celnego: dokumenty celne, wywoz i przywoz towardw, bagai osobisty podroinego. Przepisy dewizowe: dokumenty dewizowe, czynnosci obrotu dewizowego. Dokumenty komunikacyjne: bilety autokarowe, bilety kolejowe, bilety iotnicze, bilety promowe, taryfy przewozowe roinych przewoinikow, rozkiady komunikacyjne krajowe i zagraniczne. Dokumenty finansowe: karty ptatnicze, rodzaje kart ptatniczych, zasady funkcjonowania kart ptatniczych, miqdzynarodowe organizacje ptatnicze, krajowe organizacje ptatnicze, cechy kart piatniczych, czeki, rodzaje czekow, vouchery - cechy voucherow. Przejscia graniczne w ruchu pasaierskim: drogowe, powietrzne, morskie. Odprawa pasaierow. Obsluga pasaterow podczas podroiy. Postqpowanie w przypadku zagubienia bagaiu. lnfrastruktura dworcow autokarowych, kolejowych, lotniczych, promowych. Udzieianie informacji klientom. Dokumenty informacyjne - foldery, ulotki, katalogi. Polskie placowki konsularno - dyplomatyczne, struktura organizacyjna, zadania. Obyczaje roinych narodow: ubior, sposob bycia, mowa niewerbalna - gesty, zachowanie w miejscach kuitu religijnego, zachowania groiqce karq. cwiczenia: * Wypetnianie wniosku paszportowego oraz okreslanie procedury skiadania kwestionariusza w biurze paszportowym. Wypetnianie wnioskow wizowych do krajow, More nie zniosty obowiqzku wizowego dla obywateii poiskich. e Przygotowywanie kompletu dokumentow zwiqzanych z wyjazdem za granicq autokarem turystycznym.

22 Przygotowywanie kompletu dokumentow zwiqzanych z wyjazdem za granicq samochodem wtasnym i pozyczonym. Postugiwanie siq rozktadami komunikacyjnymi roinych przewoinikow. w wersji ksiqikowej i internetowej. ~rodki dydaktyczne Przepisy prawa dotyczqce dzialalnosci turystycznej i hotelarskiej. Przepisy prawa dotyczqce dziatalnosci gospodarczej. Przepisy prawa dotyczqce uzyskiwania niezbednych dokumentow do obstugi ruchu turystycznego i uprawiania turystyki. Informatory, foldery i katalogi turystyczne. Albumy i przewodniki turystyczne. Mapy turystyczne, geograficzne i atlasy samochodowe. Filmy dydaktyczne dotyczqce walorow turystycznych, sylwetki zawodowej pracownikow turystyki oraz obstugi ruchu turystycznego. Rozklady komunikacyjne roinych przewoinikow. Schematy, plansze i foliogramy dotyczqce programowania imprez turystycznych. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoiarowej. Programy komputerowe dotyczqce obstugi klienta biura podroiy. Wzory dokumentow. Uwagi o realizacji Program przedmiotu Obsluga ruchu turystycznego obejmuje tresci dotyczqce organizacji i obstugi ruchu turystycznego. Zajecia naleiy realizowac w korelacji z przedmiotami: Podstawy turystyki, Geografia turystyczna oraz Obsiuga informatyczna w turystyce. Szczegolnq uwagq naleiy zwracat na ksztabowanie umiejqtnosci swiadczenia wysokiej jakosci ustug turystycznych oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Nauczyciel powinien zapoznac ucznibw z przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz procedurami udzielania pierwszej pomocy. KsztaRowanie umiejqtnosci wynikajqcych ze szczegotowych celow ksztatcenia wymaga stosowania roinych metod i form pracy z uczniami oraz wiasciwego doboru srodkow dydaktycznych. W procesie dydaktycznym wskazane jest stosowanie nastqpujqcych metod nauczania: wyktadu informacyjnego, tekstu przewodniego, metody projektow, dyskusji dydaktycznej oraz cwiczen. Szczegolnie zalecana jest metoda projektow.

Obsługa Ruchu Turystycznego

Obsługa Ruchu Turystycznego Obsługa Ruchu Turystycznego Teoria i praktyka Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej Redaktor naukowy: Zygmunt Kruczek Wydanie IV zaktualizowane PROKSENIA Kraków 2014 Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

I. Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK

I. Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK Załącznik nr 1 do Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK I. Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK Lp. Przedmiot Zakres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[05]/T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Maria Peć mgr Iwona Michniewicz

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal)

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Dział/ Zagadnienia Liczba godzin Konieczne Podstawowe Wymagania Rozszerzone Dopełniające Wykraczające

Bardziej szczegółowo

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach KURS PILOTA WYCIECZEK OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT Zasady przyjęcia: min. średnie wykształcenie, zainteresowanie podróżami, miła aparycja, dobra kondycja fizyczna i psychiczna,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obsługa ruchu turystycznego. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obsługa ruchu turystycznego. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obsługa ruchu turystycznego 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 5 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej OMZ PKZ(TG.g) TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 422103 Technik

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Turystyka 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN TEORETYCZNY CZĘŚĆ USTNA ZESTAWY PYTAŃ

EGZAMIN TEORETYCZNY CZĘŚĆ USTNA ZESTAWY PYTAŃ EGZAMIN TEORETYCZNY CZĘŚĆ USTNA ZESTAWY PYTAŃ ZESTAW nr 1. 1. Zasady powstawania imprezy turystycznej. 2. Podstawowe akty prawne normujące turystykę w Polsce. 3. Styl romański w architekturze- charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] (Imię i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. CZĘŚĆ OGÓLNA SZKOLENIA Lp. Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Infrastruktura turystyczna Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZP-2-201-ZT-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Barbara Steblik-Wlaźlak Barbara Cymańska-Garbowska GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Część 1 Technik hotelarstwa Autorki: Barbara Steblik-Wlaźlak: rozdział?. Barbara Cymańska-Garbowska: rozdział?. Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAhlCZANlA. TEGHNlM HOTELARSIWA 34'1[04j. Minister Edukacji Narodowej

PROGRAM NAhlCZANlA. TEGHNlM HOTELARSIWA 34'1[04j. Minister Edukacji Narodowej PROGRAM NAhlCZANlA TEGHNlM HOTELARSIWA 34'1[04j Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Barbara Cymarisita-Garbowska mgr Sebastian Krzywda mgr Jadwiga Pietras mgr Anna Sancewicz-KliS Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik obsługi turystycznej 422103 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Centrum Nauki i Biznesu ŻAK al. Wojska Polskiego 29/12, 70-473 Szczecin www.zak.edu.pl szczecin@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Podczas dwóch lat nauki konieczne jest odbycie przez

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010

Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010 Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010 Zestaw 1. 1. Straż Graniczna - cofa" autokar z grupą uczestników na granicy Ukraińskiej z powodu - niekulturalnego zachowywania

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna

Geografia turystyczna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

KURS PILOTA-REZYDENTA WYCIECZEK

KURS PILOTA-REZYDENTA WYCIECZEK Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. 30 614 Kraków, ul. Łężce 23 NIP 679-000-51-17 REGON: 351502209 Tel/fax: 012 423 66 90 KURS PILOTA-REZYDENTA WYCIECZEK Projekt Specjaliści są wśród nas jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Centrum Nauki i Biznesu ŻAK al. Wojska Polskiego 29/12, 70-473 Szczecin www.zak.edu.pl szczecin@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Podczas dwóch lat nauki konieczne jest odbycie przez

Bardziej szczegółowo

Część 3. XV. Sprzedaż usług i imprez turystycznych. XIV. Dokumentacja realizacji imprez i usług turystycznych

Część 3. XV. Sprzedaż usług i imprez turystycznych. XIV. Dokumentacja realizacji imprez i usług turystycznych ROZKŁAD MATERIAŁU KWALIFIKACJA T.13 I T.14 Podręcznik: Organizacja imprez i usług turystycznych Część 1, 2, 3. Część 1 I. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w obsłudze turystycznej II. Pracownicy obsługi

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 017/018 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1. Zestaw 2. Zestaw 3

Zestaw 1. Zestaw 2. Zestaw 3 Zestaw 1 1. Wymień zadania Marszałka Wojewodztwa /Mazowieckiego/ w oparciu o ustawę o usługach 2. Omów nowe regulacje prawne dotyczące bagażu podczas przelotów lotniczych na terenie krajów należących do

Bardziej szczegółowo

Turystyka Władysław W. Gaworecki

Turystyka Władysław W. Gaworecki Turystyka Władysław W. Gaworecki Przedmiotem rozważań zawartych w książce jest turystyka, jej rodzaje, uwarunkowania cywilizacyjne, tendencje rozwoju i konsekwencje społeczno-ekonomiczne dla różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Infrastruktura turystyczna Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-2-201-ZT-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH (W TYM PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Podstawy. turystyki. Grażyna Leszka. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

REFORMA 2012. Podstawy. turystyki. Grażyna Leszka. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ REFORMA 2012 Podstawy turystyki Grażyna Leszka Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik zawiera treści stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II

Bardziej szczegółowo

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1 Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek Zestaw nr 1 1. Scharakteryzuj podstawowe słabości polskiej turystyki (min 3 elementy). 2. Omów prawa i obowiązki pilota wg obowiązujących

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie)

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) rogram II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) - Sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży - Informacja turystyczna - Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z przedmiotu turystyka klasa II

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z przedmiotu turystyka klasa II I. Cele ogólne: 1. Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk 2. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU LOKALNIE LEPIEJ

NAZWA PROJEKTU LOKALNIE LEPIEJ NAZWA PROJEKTU LOKALNIE LEPIEJ PROJEKT współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103

Program praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103 rogram praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103 1. lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Bardziej szczegółowo

Wydanie III, poprawione i rozszerzone

Wydanie III, poprawione i rozszerzone Wydanie III, poprawione i rozszerzone Armin Mikos von Rohrscheidt TURYSTYKA KULTUROWA Fenomen, potencjał, perspektywy. Recenzent Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM Poznań Całość ani żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Obsługa ruchu turystycznego. Tourism Management Turystyka i rekreacja. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU. Obsługa ruchu turystycznego. Tourism Management Turystyka i rekreacja. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego TiR

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej Semestr II - praktyka w biurze podróży Czas trwania praktyki - 4 tygodnie Praktyka w ramach kwalifikacji T.7 odbywa się w II semestrze.

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego: 6. Jak należy rozumieć wymagania i status instruktora rekreacji fizycznej

Pytania do egzaminu dyplomowego: 6. Jak należy rozumieć wymagania i status instruktora rekreacji fizycznej Pytania do egzaminu dyplomowego: Zestaw kierunkowy 1. Czym jest turystyka, co stanowi jej istotę 2. Przedstaw i opisz motywy udziału w turystyce 3. Przedstaw i opisz mocne strony polskiej turystyki 4.

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

4. Miejsce przedmiotu w programie studiów: przedmiot z grupy treści kierunkowych

4. Miejsce przedmiotu w programie studiów: przedmiot z grupy treści kierunkowych Przedmiot: Ekonomika turystyki i rekreacji Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: 2/3 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Liczba godzin / semestr: 30/24 Wykłady: 15/8 Ćwiczenia: 15/8 Laboratoria:

Bardziej szczegółowo

Mapa niewyczerpane źródło informacji

Mapa niewyczerpane źródło informacji Mapa niewyczerpane źródło informacji Opis: Program powstał, ponieważ uczniowie mają problem w posługiwaniu się mapą i skalą. Mają kłopoty z orientacją na mapie oraz odczytywaniem informacji z różnych typów

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Zawód: technik obsługi turystycznej

Program praktyki zawodowej Zawód: technik obsługi turystycznej Program praktyki zawodowej Zawód: technik obsługi turystycznej 422103 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy licencjacki, studia stacjonarne, obowiązujące w roku akad. 2013/2014

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy licencjacki, studia stacjonarne, obowiązujące w roku akad. 2013/2014 Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy licencjacki, studia stacjonarne, obowiązujące w roku akad. 2013/2014 1. Czynniki i uwarunkowania rozwoju turystyki. 2. Rodzaje turystyki i kryteria ich

Bardziej szczegółowo

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej Technik obsługi turystycznej Dynamiczny rozwój turystyki spowodował zapotrzebowanie na fachowców, którzy potrafią profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek turystom zarówno polskim jak i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki. obowiązują od roku akademickiego 2014/2015

PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki. obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 1. Wymień układy, których współdziałanie jest niezbędne do wykonania ruchu. 2. Scharakteryzuj łańcuch biokinematyczny kończyny

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA STAŻU

ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA STAŻU Nazwa firmy: ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA STAŻU Biuro Turystyczne Copernicana Anna Gajewska Adres: 87-100 Toruń, ul. Żeglarska 31/1 Telefon: 56-622-30-02 E-mail: REGON: 340343290 biuro@copernicana.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Historyczno-turystyczne walory pogranicza zachodniego (wybieralny) - opis przedmiotu

Historyczno-turystyczne walory pogranicza zachodniego (wybieralny) - opis przedmiotu Historyczno-turystyczne walory pogranicza zachodniego (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historyczno-turystyczne walory pogranicza zachodniego (wybieralny) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 Karta ewidencyjna inwentaryzacja WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH na terenie pięciu powiatów województwa podkarpackiego: lubaczowski, przemyski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski i rzeszowski WALORY

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Robert Mazur Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Biuro Podróży - przedsiębiorstwo turystyczne 2 Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 11 osób pracowników biura, 36 osób

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (nowy program od 2 semestru)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (nowy program od 2 semestru) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (nowy program od 2 semestru) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Turystyka i Rekreacja Studia drugiego stopnia Specjalność: HOTELARSTWO 6. Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Egzamin ustny

Egzamin ustny ZESTAW NR 1 1. W którym roku została uchwalona Konstytucja RP 2. Wymień znane uzdrowiska w Małopolsce 3. Atrakcje turystyczne wybranego regionu Polski Egzamin ustny 20.08.2007 ZESTAW NR 2 1. Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin ustny dla kandydatów na pilotów wycieczek 24 marca 2009 roku

Zestaw pytań na egzamin ustny dla kandydatów na pilotów wycieczek 24 marca 2009 roku Zestaw pytań na egzamin ustny dla kandydatów na pilotów wycieczek 24 marca 2009 roku Zestaw nr 1 1.Na czym polega komentarz krajoznawczy pilota. 2.Formy i narzędzia wykorzystywane przy promocji turystycznej

Bardziej szczegółowo

funkcjonował on na ziemiach polskich.

funkcjonował on na ziemiach polskich. Zestaw 1 1. Wyjaśnić róŝnicę między usługą a imprezą turystyczną. 2. Wymienić minimum 3 obiekty lub zespoły obiektów wpisanych w Małopolsce na listę UNESCO Światowego Dziedzictwa Kulturowego i minimum

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 I. Zagadnienia kierunkowe (obowiązują wszystkich dyplomantów niezależnie od specjalności i trybu studiów) 1. Wymień i scharakteryzuj społeczne cele

Bardziej szczegółowo

Produkt turystyczny. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Katedra: Zarządzania Turystyką i Rekreacją Zakład: Hotelarstwa

Produkt turystyczny. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Katedra: Zarządzania Turystyką i Rekreacją Zakład: Hotelarstwa Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Zarządzania Turystyką i Rekreacją Zakład: Hotelarstwa Produkt turystyczny Osoby prowadzące przedmiot: 1. Julia Ziółkowska, juliag@awf.gda.pl Pojęcie

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA STACJONARNE 1. STOPNIA

SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA STACJONARNE 1. STOPNIA SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA STACJONARNE 1. STOPNIA Animacja w turystyce i rekreacji Geoturystyka, Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce, Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na Imprezy turystyczne Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na własną i zleconą, z kolei te na grupowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE (obowiązuje w roku szkolnym 2014/2015) Zatwierdził: Data i podpis Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015. 1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie rogram I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie - lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży 1. lanowanie i realizacja imprez i usług

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/ZAT USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie atrakcjami turystycznymi Management of tourist attractions

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA SPRZEDAWCA 522[01]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA SPRZEDAWCA 522[01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA SPRZEDAWCA 522[01] Warszawa 2007 Autorzy: mgr Matgorzata Maria Bqczak mgr Teresa Bogustawslta mgr Ewa Szymariska Recenzenci: mgr Maria Gaettner dr ini

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Ekonomiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Ekonomia Forma studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Dzień 3 (wtorek) 07:00 07:30 UAB GLOBALIOS IDĖJOS I GLOBAL IDEAS, LTD

PROGRAM STAŻU. Dzień 3 (wtorek) 07:00 07:30 UAB GLOBALIOS IDĖJOS I GLOBAL IDEAS, LTD PROGRAM STAŻU Uczniowie kształcący się w zawodzie: technik obsługi turystycznej, technik technologii żywności GRUPA nr 1-20 uczniów Miejsca staży: zespół hoteli (Artis, Ratonda, Monika), hotel Panorama,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa PODSTAWY TURYSTYKI Kod TiR III_01_SS 2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY I Technikum Obsługi Turystycznej Czas trwania praktyki 4 tygodnie (po 8 godz. dziennie) 160 godz. Warunkiem osiągnięcia efektów kształcenia jest realizacja praktyki

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZAKŁAD ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA EUROPEJCZYK Kod Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

1. Na czym polega ochrona zdrowia turystów w pracy pilota wycieczek.

1. Na czym polega ochrona zdrowia turystów w pracy pilota wycieczek. Zestaw I 1. Podaj kolejne procedury, jakie pilot musi zrealizować w przypadku śmierci turysty. 2. Co to jest POT, podaj główne cele jego działania oraz dotychczasowe dokonania. 3. Scharakteryzuj walory

Bardziej szczegółowo

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz Informacje o produkcie Organizacja pracy w hotelarstwie Cena : 33,33 zł (netto) 35,00 zł (brutto) Nr katalogowy : 0000000652 Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SYMBOL CYFROWY 341[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać znaczenie turystyki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres wiadomości

Szczegółowy zakres wiadomości KURS NA ORGANIZATORA TURYSTYKI ODDZIAŁU PTTK SZANIEC W SKIERNIEWICACH Szczegółowy zakres wiadomości Blok A. Ogólne zagadnienia związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem małych grup turystycznych oraz organizacją

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA Osoba kontaktowa: dr Ewa Markiewicz e.markiewicz@ue.poznan.pl Gospodarka Turystyczna to międzynarodowy biznes turystyczny Branża turystyczna w Polsce i na świecie Wpływy

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja I stopień

Turystyka i Rekreacja I stopień Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu dyplomowego na kierunku Turystyka i Rekreacja I stopień PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Regiony turystyczne Polski. Kod ZTIBR Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Regiony turystyczne Polski. Kod ZTIBR Punktacja ECTS* 3 Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne aktualizacja 2016-2017 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Regiony turystyczne Polski Tourist regions of Poland Kod ZTIBR Punktacja ECTS* 3 Koordynator

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z studenckiej praktyki zawodowej w BIURZE PODRÓŻY w roku akademickim... numer albumu. kierunek studiów. ... ...

SPRAWOZDANIE. z studenckiej praktyki zawodowej w BIURZE PODRÓŻY w roku akademickim... numer albumu. kierunek studiów. ... ... Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Instytut Turystyki i Rekreacji SPRAWOZDANIE z studenckiej praktyki zawodowej w BIURZE PODRÓŻY w roku akademickim... imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ PRZEDMIOT: ORGANIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE

ZAWÓD TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ PRZEDMIOT: ORGANIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAWÓ TEHNIK OSŁUGI TURYSTYZNEJ RZEMIOT: ORGANIZAJA IMREZ I USŁUG TURYSTYZNYH SZZEGÓLOWE WYMAGANIA EUKAYJNE : oziom trudności lanowanie i kalkulacja imprez i usług turystycznych dokonać analizy i oceny

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu zajęcia praktyczne w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/200.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania rok szkolny 2011/2012

Szkolny zestaw programów nauczania rok szkolny 2011/2012 Szkolny zestaw programów nauczania rok szkolny 2011/2012 Lp. Pełna nazwa przedmiotu Numer programu nauczania Liceum Ogólnokształcące + przedmioty ogólnokształcące w technikach Wiedza o kulturze Wychowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek D1-9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek D1-9 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Metodyka i technika prowadzenia wycieczek D1-9 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Regiony turystyczne Polski

Regiony turystyczne Polski Regiony turystyczne Polski Regiony turystyczne Polski wykład (30 godz.) Dr hab. prof. UP Mariusz Szubert Zakład Turystyki i Studiów Regionalnych Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo