Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui"

Transkrypt

1

2

3 Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska

4 Spis tresci Plany nauczania Programy nauczania przedmiotow zawodowych Podstawy turystyki Obstuga ruchu turystycznego Geografia turystyczna Ekonomia i prawo w turystyce Marketing ustug turystycznych Obstuga informatyczna w turystyce Jqzyk obcy zawodowy Zajecia praktyczne Praktyka zawodowa

5 I. PLANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Technikum czteroletnie Zawod: technik obsiugi turystycznej 341[05] Podbudowa programowa: gimnazjum LP. Przedmioty nauczania Dla rntodzieiy Liczba godzin tygodniowo Dla doroslych Liczba Liczba godzin godzin tygodniowo w czteroletnim okresie Semestty I-VIII 1 Kiasy I-IV I Forma I Forma 1 I / Praktyka zawodowa: 12 tygodni 1 *Program specjalizacji opracowuje szkota w porozumieniu z przedstawicielami pracodawcow oraz zgodnie z potrzebami rynku PracY

6 PLAN NAUCZANIA Szkola policealna Zawod: technik obsiugi turystycznej 341[05] Podbudowa programowa: szkota dajqca wyksztatcenie Srednie LP. Przedmioty nauczania Dla mlodzieiyl Dla doroslych Liczba 1 Liczba 1 Liczba godzin tygodniowo w dwuietnim okresie nauczania Kiasy 1-11 godzin godzin tygodniowo w w dwuietnim dwuletnim okresie okresie nauczania nauczania Semestry I-iV Forma 1 Forma *Program specjalizacji opracowuje szkota w porozumieniu z przedstawicielami pracodawcow oraz zgodnie z potrzebami rynku pracy

7 II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTOW ZAWODOWYCH PODSTAWY TURYSTYKI Szczegotowe cele ksztalcenia W wyniku procesu ksztaicenia uczeti (siuchacz) powinien umiec: - wyjasnic podstawowe pojgcia z zakresu turystyki, - okresiie formy i kategorie turystyki, - sklasyfikowac rodzaje turystyki wedtug roznych kryteriow, - okreslic motywy wyjazdow turystycznych, - schasakteryzowac rodzaje turystyki, - scharakteryzowac turystykg kwaiifikowanq, - okreslic czynniki determinujqce rozwoj turystyki, - scharakteryzowae funltcje i dysfunkcje wspolczesnej turystyki, - scharakteryzowac mocne i slabe strony polskiej turystyki, - okresiic organizacjg i funkcjonowanie rynku turystycznego, - scharakteryzowac usiugi turystyczne, - dokonac analizy krajowego i migdzynarodowego ruchu turystycznego, - dokonac anaiizy wyjazdowego i przyjazdowego ruchu turystycznego mieszkaricow Polski, - okreslit metody badati statystycznych stosowane w turystyce, - okreslic kierunki rozwoju turystyki w Polsce i na Swiecie, - okreslic role turystyki w gospodarce kraju, - scharakteryzowac zadania organow zarzqdzajqcych turystykq w Polsce, - okreslic politykg paristwa w zakresie turystyki, - okreslic rodzaje i cechy markowych produktow polskiej turystyki, - okreslic marki produktow turystycznych w roinych regionach, - scharakteryzowac zadania krajowych osganizacji turystycznych oraz stowarzyszeh braniowych, - scharakteryzowac zadania migdzynarodowych organizacji turystycznych.

8 Material nauczania 1. Podstawowe wiadomosci z zakresu turystyki Terminologia Swiatowej Organizacji Turystyki (UN WTO): turystyka, podroiny, turysta, odwiedzajqcy, odwiedzajqcy jednodniowy. Formy i kategorie turystyki. Kryteria podzialu turystyki. Popyt turystyczny: ruch turystyczny, motywy wyjazdbw turystycznych, wydatki uczestnikow ruchu turystycznego, przychody z turystyki. Przemysl i gospodarka turystyczna. Cwiczenia: Rozroznianie form i kategorii turystyki. Kiasyfikowanie rodzajow turystyki wedlug roznych kryteriow. Analizowanie motywow wyjazdow turystycznych na podstawie danych instytutu Turystyki. 2. Rodzaje turystyki Turystyka krajoznawcza. Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, narciarska, wodna, jeidziecka, wspinaczka, tramping, trekking. Turystyka biznesowa. Turystyka kongresowa, Turystyka motywacyjna, Turystyka wiejska, agro- i ekoturystyka. Turystyka religijna, pielgrzymkowa. Turystyka etniczna, polonijna. Turystyka miejska, kulturalna. Turystyka edukacyjna. Turystyka morska. Turystyka osob trzeciego wieku. Cwiczenia: Rozroznianie rodzajow turystyki ze wzgledu na specyficzne cechy uczestnika, obszar i termin uprawiania turystyki, niezbedny sprzet i infrastrukturq turystycznq, kadre obslugujqcq oraz charakterystyczne imprezy. c Udzielanie informacji na temat rodzajow turystyki uprawianej w regionie oraz w okreslonej miejscowo~ci. 3. Czynniki rozwoju turystyki Czynniki determinujqce rozw6j turystyki. Funkcje i dysfunkcje wspotczesnej turystyki. Mocne i slabe strony polskiej turystyki. Cwiczenia: Klasyfikowanie czynnikow determinujqcych rozwoj turystyki. Analizowanie mocnych i slabych stron turystyki w Polsce, w regionie oraz wybranej miejscowosci turystycznej. Analizowanie funkcji i dysfunkcji turystyki w Polsce oraz w wybranym regionie. e

9 e Okreslanie barier rozwoju turystyki na obszarach roinych krajow 4. Uslugi turystyczne Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego: cechy, podmioty rynku. Klasyfikacja i charakterystyka ustug turystycznych: ustugi transportowe, nociegowe, gastronomiczne, informacyjne, organizacji i posrednictwa, usiugi przewodnickie, pilotaiu, ubezpieczeniowe, rekreacyjno - sportowe, kulturalno - rozrywkowe, handlowe, bankowe, ustugi w zakresie infrastrumury lokalnej.. Cwiczenia: Analizowanie organizacji i funkcjonowania rynku turystycznego w Polsce. Charakteryzowanie usiug turystycznych w okreslonym regionie kraju. 5. Krajowy i migdzynarodowy ruch turystyczny Metody badah ruchu turystycznego. Krajowy ruch turystyczny: wielkosc, struktura uczestnikow, motywy wyjazdow, struktura przestrzenna i czasowa, wydatki uczestnikow ruchu turystycznego. Wyjazdowy ruch turystyczny mieszkancow Polski: motywy podroiy, wielkosk, struktura uczestnikow, kierunki, sezonowosc. Turystyka przyjazdowa: motywy przyjazdow, wielkosc ruchu przyjazdowego, struktura narodowosciowa, regiony koncentracji, sezonowosc, wplywy z turystyki przyjazdowej. Miedzynarodowy ruch turystyczny na Swiecie: statystyka, struktura narodowosciowa, obszary recepcji, tendencje rozwoju. Rola turystyki w gospodarce Polski i Swiata. Cwiczenia: a Analizowanie danych statystycznych dotyczqcych ruchu. turystycznego w kraju i na swiecie na podstawie informacji lnstytutu ~nalizowanie danych statystycznych dotyczqcych ruchu turystycznego w regionie oraz w okreslonej miejscowosci. e ~o;~skiwaie informacji dotyczqcych ruchu turystycznego 0 Okreslanie roli turystyki w gospodarce kraju. 6. Organizacja i zarrqdzanie turystykq w Polsce Organizacja turystyki w Polsce. Zadania organow centralnych dotyczqce turystyki. Zadania organow samorzqdowych na szczeblu wojewodzkirn, powiatowym i gminnym, w zakresie turystyki. Polityka panstwa w zakresie turystyki. Strategia rozwoju turystyki polskiej.

10 Cwiczenia: Analizowanie polityki panstwa w zakresie turystyki. Pozyskiwanie informacji na temat strategii rozwoju turystyki w wybranej miejscowosci. 7. Polskie organizacje i stowarzyszenia turystyczne Polska Organizacja Turystyczna. Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne. Polska Agencja Rozwoju Turystyki. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze. Polskie Towarzystwo Schronisk Miodzieiowych. Polska Federacja Campingu i Caravaningu. Polski Zw~qzek or or ow^ Po,s<a lzba T~rystyk rgglonalne lzoy r'rysryczne Po sn e Zrzeszen e hole I Polska lzoa Hotelarska Stowarzyszen~a agroturystyczne. Cwiczenia: Analizowanie zadah polskich organizacji turystycznych i stowarzyszen braniowych. Przygotowywanie prezentacji dotyczqcej dziatalnosci organizacji turystycznych i stowarzyszen braniowych na podstawie informacji pozyskiwanych w tych placowkach. 8. Miedzynarodowe organizacje Dziatania Organizacji Narodow Zjednoczonych (ONZ) w zakresie turystyki. Swiatowa Organizacja Turystyki (UN WTO - United Nations World Tourism Organisation). Swiatowa Rada Podroiy i Turystyki (WTTC). Swiatowa Federacja Stowarzyszen Biur Podroiy (FUAAV). Stowarzyszenie Miedzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA). Miedzynarodowa Federacja Schronisk Mtodzleiowych (IYHF). ~igdzynarodowe ~rzeszenie Hoteli i Restauracji (IHRA). ~ur0'~ejski.e Zrzeszenie Hotelarzy i Restauratorow (HOTREC). Miedzynarodowa Federacja ~amochodowa (FIA) Cwiczenia: Analizowanie zadari miedzynarodowych organizacji dzialajqcych w zakresie turystyki. ~rodki dydaktyczne Plansze, foliogramy, prezentacje multimedialne dotyczqce terminologii Swiatowej Organizacji turystyki, form, kategorii i rodzajow turystyki, ruchu turystycznego, produktow markowych, rynku turystycznego, aarzqdzania turystykq w kraju, zadah organizacji i stowarzyszen braniowych.

11 Materialy irodfowe: Ministerstwa Sportu i Turystyki, lnstytutu Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, organizacji i stowarzyszeli braniowych (statuty), urzgdow administracji palistwowej, samorzqdowej (strategie rozwoju) i innych instytucji oraz lnternetu. Filmy dotyczqce promocji Polski, regionu, miasta. Uwagi o realizacji Program pnedmiotu Podstawy turystyki obejmuje tresci dotycza.ce rodzajow turystyki, czynnikow rozwoju ruchu turystycznego oraz organizacji i zarzqdzania turystyka. w Polsce. Podczas realizacji programu naleiy odwotywad sig do wiedzy i dotychczasowych doswiadczen uczniow nabytych podczas korzystania z roinego rodzaju ustug turystycznych. Ksztakowanie umiejqtnosci wynikajqcych ze szczegotowych celow ksztatcenia wymaga stosowania r6inych metod i form pracy z uczniami oraz doboru odpowiednich Srodkow dydaktycznych. W procesie ksztatcenia wskazane jest stosowanie nastgpujqcych metod nauczania: wykladu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej, pokazu z objasnieniem, metody projektow oraz cwiczeti. Szczegolnie polecana jest dyskusja dydaktyczna, kt6rej tematyka moie dotyczyc anaiizy krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego oraz kierunkow rozwoju turystyki. Cwiczenia powinny by6 wykonywane indywiduainie lub w 2-3 osobowych zespofach. Zajqcia naieiy prowadzid w pracowni turystycznej, w grupach do 15 osob. Podczas realizacji programu istotne jest ksztakowanie poczucia odpowiedzialnosci uczniow za podejmowane decyzje, umiejetnosci samodzielnej i zespotowej pracy. Cwiczenia podane w programie naieiy traktowad jako propozycje, nauczyciel moie zaprojektowac i reaiizowad wlasne dwiczenia. W procesie nauczania-uczenia sig wskazane jest organizowanie wycieczek dydaktycznych do roinych podmiotow gospodarczych Swiadczqcych ustugi turystyczne, stowarzyszen i organizacji turystycznych. Zaleca sig takze organizowanie spotkan z przedstawicielami wladz iokainych, w celu zapoznania mlodzieiy z aktualnymi dziataniami na rzecz turystyki w regionie. Na realizacjg poszczegolnych dziatow tematycznych proponuje siq nastgpujqcy podzial godzin:

12 Podana w tabeli liczba godzin na realizacje poszczegolnych dziatow ma charakter orientacyjny. Nauczyciel moie wprowadzac zmiany w zaleznosci od potrzeb edukacyjnych szkoly. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgnigc edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie powinno odbywac sie przez caty okres realizacji programu na podstawie okreslonych kryteriow, zgodnie z obowiqzujqcq skalq ocen. W wyniku procesu sprawdzania i oceniania osianigc uczniow nauczyciel uzyskuje informacje dotyczqce poziomu i zakresu opanowania umiejqtnosci okreilonych w szczegolowych celach ksztatcenia. Kontrola i ocena osiqgniec uczniow moie byc dokonywana na podstawie: - sprawdzianow ustnych i pisemnych, - testow osiagniee szkolnych, - obserwacji pracy uczniow podczas wykonywania zadan indywidualnych i grupowych, - prezentacji projektow. Podczas oceniania osiagniec uczniow naleiy zwracac uwage na: - poprawne stosowanie terminologii turystycznej, - charakteryzowanie rodzajow turystyki, - charakteryzowanie uslug turystycznych, - interpretowanie danych statystycznych dotyczqcych ruchu turystycznego na swiecie, w kraju, regionie, miejscowosci, - pozyskiwanie informacji z roinych irodet, - okreslanie markowych produktow turystyki polskiej, - analizowanie kornpetencji organow panswowych i samorzqdowych w zakresie turystyki,

13 - okreslanie zadan organizacji i stowarzyszeh braniowych, - aktywnosc i zaangaiowanie uczniow podczas zajgc, - umiejgtnosc pracy w grupie. Po zakohczeniu realizacji programu, w celu zbadania poziomu osiwnigc uczniow, proponuje sig zastosowanie testu osislgnigt szkolnych. W koncowej ocenie osiqgnigc uczniow naleiy uwzglgdnic wyniki sprawdzianow stosowanych przez nauczyciela. Literatura Alejziak A,: Turystyka w obliczu wyzwah M I wieku. Wyd. Abbis, Krakow 1999 Bielczyk B., Cobotewicz T.: Podstawy turystyki. Wyisza Szkota Ekonomiczna, Warszawa 2001 Borne H., Dolinski A.: Organizacja turystyki. WSiP, Warszawa 2000 Borzykowski Jacek: Polityka turystyczna pahstwa. WKUP, Koszalin 2005 Davidson R.: Turystyka. PAPT, Warszawa 1996 Gaworecki W.: Turystyka. PWE, Warszawa 2007 Kompendium wiedzy o turystyce. Praca zbior. pod red. G. Gotembskiego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005 Kompendium pilota wycieczek. Praca zbior. pod red. Z. Kruczka. Proksenia, Krakow 2006 Medlik S.: Leksykon podroiy, turystyki i hotelarstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995 Strategia rozwoju turystyki w latach Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007 Terminologia turystyczna Swiatowej Organizacji Turystycznej. lnstytut Turystyki, Warszawa 1994 Czasopisma: Rynek Turystyczny, Wiadcmosci Turystyczne Wykaz literafury naleiy aktualizowad w miare ukazywania sie nowych pozycji wydawniczych.

14 OBSLUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO Szczeg6towe cele ksztalcenia W wyniku procesu ksztaicenia uczen (stuchacz) powinien umiec: - okreslic sylwetke zawodowq pracownika turystyki, - okreslic kryteria doboru pracownikow obslugi turystycznej, - zastosowac przepisy Turystycznego Kodeksu Etycznego, - zastosowac zasady komunikowania sie z klientem, - zastosowac zasady wspotpracy z zespotem, - zastosowac metody rozwiqzywania konfliktow, - zastosowac przepisy prawa w dziatalnosci zawodowej, - okreslit rodzaje biur podroiy, - okreslic zasady tworzenia reguiaminu biura podroiy, - zorganizowac prace biura podroiy, - zastosowac wymagania ergonomii podczas organlzacji stanowisk pracy, - zastosowac przepisy prawa dotyczqce obowiqzkow pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoiarowej, - zastosowac procedury udzielania piewszej pomocy, - okreslic rodzaje bazy noclegowej, - scharakteryzowac wymagania kategoryzacyjne dotyczqce obiektow hotelarskich, - zastosowa6 formy wspotpracy biur podroiy z obiektami nociegowymi, - okreslic gestorow bazy noclegowej, - zastosowac formy wspoipracy z zaktadami gastronomicznymi, - zaplanowat jadlospisy zgodnie z zasadami racjonalnego iywienia, - rozroinic rodzaje gosci korzystajqcych z ustug tywieniowych, - wyjasnic zasady organizacji przyjec okolicznosciowych, - okreslic zasady obsiugi konsumenta, - scharakteryzowac systerny obslugi kelnerskiej, - zastosowac przepisy prawa dotyczqce transportu w turystyce, - scharakteryzowac przewoinikow obstugujqcych ruch turystyczny, - okreslic rodzaje srodkow transportu turystycznego oraz warunki przewozu, - scharakteryzowac dokumenty przewozowe, - zastosowac zasady wsp6tpracy z przewoinikami turystycznymi, - scharakteryzowac przepisy prawa dotyczqce przewodnictwa turystycznego i piiotaiu wycieczek, - scharakteryzowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy zwiqzane z przewodnictwem turystycznym i pilotaiem wycieczek,

15 - okreslit rodzaje i klasy przewodnikow turystycznych, - scharakteryzowac prawa i obowiqzki oraz zadania przewodnika turystycznego, - zastosowac formy wspotpracy biura podroiy z przewodnikami turystycznymi, - okreslic prawa i obowiqzki pilota wycieczki, - scharakteryzowac etapy pracy pilota wycieczki, - okreslic formy zatrudniania pilota wycieczki przez biuro podroiy, - scharakteryzowac zasady nabywania uprawnieti pilota wycieczki i przewodnika turystycznego, - dokonac analizy przepisow prawa dotyczqcych ubezpieczen turystycznych, - scharakteryzowac rodzaje towarzyshv ubezpieczeniowych, - scharakteryzowac rodzaje ubezpieczeti turystycznych oraz dokumentow ubezpieczeniowych, - dokonac wyboru najkorzystniejszych ofert ubezpieczeniowych, - scharakteryzowac rodzaje oraz sposoby zwierania umow turystycznych, - scharakteryzowac prawa i obowiqzki stron umowy turystycznej, - okreslic zakres odpowiedzialnosci biura podrozy za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie swiadczeh ustalonych w umowie, - scharakteryzowac strukturg oraz rodzaje produktow turystycznych, - dokonac analizy ofert uslug turystycznych, - opracowac programy roinych imprez turystycznych, - dokonac kalkulacji kosztow imprezy turystycznej oraz okreslic ceng, - zamowic swiadczenia turystyczne, - zastosowah roine formy sprzedaiy produktow turystycznych, - zorganizowac imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, z wolnej akwizycji i na zyczenie klienta, - zorganizowae i obsluiyc kongresy, giddy turystyczne oraz imprezy okolicznosciowe, - zorganizowac roine formy spgdzania czasu wolnego uczestnikom ruchu turystycznego, - zastosowa6 przepisy dotyczqce bezpieczetishva uczestnikow ruchu turystycznego, - wykonac czynnosci zwiqzane z nadzorem przebiegu imprezy turystycznej, - rozliczyc koszty imprez turystycznych, - postuzyc sig rozktadami komunikacyjnymi w ruchu krajowym i zagranicznym, - okreslic rodzaje dokumentow toisamosci,

16 - scharakteryzowac rodzaje wiz, - zinterpretowac przepisy ceine, - zinterpretowae przepisy waiutowe, - scharakteryzowac wymagania dotyczqce przekraczania granicy panstwowej w ramach Unii Europejskiej i poza ni% - scharakteryzowac dokumenty komunikacyjne, - scharakteryzowac dokumenty finansowe obowiqzujqce w turystyce, - okreslic zadania polskich placowek konsularno-dypiomatycznych, - scharakteryzowac obyczaje roinych narodow. Materia% nauczania 1. Kultura obslugi i etyka zawodu Sylwetka zawodowa pracownika turystyki. Kuitura osobista. Kultura obslugi klienta. Kryteria doboru pracownikow do obslugi ruchu turystycznego. Typy osobowosci. Turystyczny Kodeks Etyczny. Zasady wspotpracy z zespolem. Metody rozwiqzywania konfiiktow. Zasady komunikowania sie z klientem.. Cwiczenia: Okreslanie cech osobowosci oraz specyficznych umiejetnosci pracownikow braniy turystycznej. Okreslanie kryteriow doboru pracownikow do obsiugi ruchu turystycznego. Anaiizowanie przepisow Turystycznego Kodeksu Etycznego. 2. Dzialalnosc i organizacja biura podroiy Przepisy prawa dotyczqce dzialainosci turystycznej. Rodzaje dziaialnosci turystycznej. Rodzaje biur podroiy. Organizowanie biura podroiy. Struktura biura podrdiy. Stanowiska pracy w biurze podroiy. Odpowiedzialnosc biura podroiy za nie wywiqzanie si? z umow. Wspolpraca biura podroiy z uslugodawcami. Regulamin biura podroiy. Wyposaienie biura podroiy. Internetowe biura podroiy. Bezpieczeristwo i higiena pracy, ochrona przeciwpoiarowa oraz wymagania ergonomii. Procedury udzielania pierwszej pomocy. Cwiczenia: Okreslanie form prawnych biur podroiy oraz kosztow zaioienia dziaiainosci.. Pianowanie daiaiah zwiqzanych z uruchomieniem biura podroiy. r Planowanie organizacji biura podroiy na podstawie obowiqzujqcych przepisow.

17 Analizowanie zasad bezpieczehstwa i higieny pracy obowiqzujqcych w biurze podroiy. e Analizowanie wybranych przepisow dotyczqcych ochrony przeciwpoiarowej majqcych zastosowanie w turystyce. 3. Baza noclegowa w turystyce Przepisy prawa dotyczqce Swiadczenia uslug noclegowych. Baza noclegowa w Polsce. Baza noclegowa na Swiecie. Podzial obiektow noclegowych. Klasyiikacja i kategoryzacja obiektow hotelarskich, wymagania kategoryzacyjne. Gestorzy bazy noclegowej. Uslugi hotelarskie, uslugi podstawowe i dodatkowe. Przepisy meldunkowe. Rodzaje rezerwacji. Stanowiska pracy. GoSC hotelowy. Uslugi noclegowe w obiektach ruchomych. Zakres swiadczonych uslug w obiektach hotelarskich. Specjalizacja w hotelarstwie. Systemy i lancuchy hotelowe. Wsp6lpraca biur podroiy z obiektami noclegowymi (charter, allotment, franchising). Obsluga turystow indywidualnych i grupowych. Sposoby rozliczania uslug.. Cwiczenia:. Okreslanie struktury organizacyjnej hotelu, stanowisk pracy oraz zakresu zadah pracownikow. Porownywanie wyposaienia hoteli zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi. Porownywanie jakosci Swiadczonych uslug noclegowych w obiektach stalych i ruchomych. 4. Baza gastronomiczna w turystyce Pojgcie i funkcje wspolczesnej gastronomii. Rodzaje zakladow gastronomicznych. Rodzaje gosci korzystajqcych z uslug iywieniowych. Zasady ukladania jadlospisow. Zwyczaje iywieniowe roinych narodow. Kuchnia narodowa i lokalna. Kuchnia migdzynarodowa. Rodzaje posilkow. Zasady obslugi konsumentow. Serwis kelnerski, Zvwienie uczestnikow grup wyc~eczkowych. Uslugi cateringowe. p;zyjgcia okolicznosciowe. Wsp6lpraca biura Dodroiv z zakladami gastronomicznymi. ~posoby zamawiania ' i rozliczania kosztow zamowionych uslug iywieniowych. Cwiczenia: Planowanie tygodniowego jadlospisu dla dzieci w wieku 7-11 lat, przebywajqcych na koloniach letnich. Planowanie jadlospisow dla osob przebywajqcych na wczasach dla odchudzajqcych sig.

18 OkreSlanie czynnikow majqcych negatywny wplyw na zywienie uczestnikow grup wycieczkowych. 5. Transport w turystyce Przepisy prawa dotyczqce transportu w turystyce. Klasyfikacja i podziat transportu. Srodki transportu, warunki przewozu. Przewoinicy drogowi. Rodzaje drog. Kategoryzacja autokarow turystycznych. Rodzaje przewozow autokarowych. Procedury, przepisy i dokumenty przewozowe. Kalkulacja transportu autokarowego. Rodzaje przewoinikow kolejowych. Kategorie pociqgow. Rodzaje wagonow. Przew6z os6b indywidualnych i grup turystycznych. Przewoinicy lotniczy. Podstawowe pojgcia dotyczqce ruchu lotniczego. Rodzaje samolot6w. Loty regularne i czarterowe. Przewoinicy morscy. Rodzaje srodkow transportu wodnego, standard i wyposaienie, ogolne warunki przewozu. Transport osobowy i towarowy. Wady i zalety poszczegolnych rodzajow transportu. Cwiczenia: Opracowywanie trasy przejazdu autokaru. Obliczanie czasu przejazdu autokaru dla wybranej trasy wycieczki, z uwzglgdnieniem obowiqzkowych przerw oraz prgdkosci poruszania sig pojazdu na drogach. OkreSlanie rotnic w wyposaieniu wagonow sypialnych i kuszetkowych. Dobieranie srodka transportu dla klienta zamawiajqcego uslugi o wysokim standardzie.. Dobieranie Srodkow transportu dla uczestnikow imprezy mtodzieiowej. 6. Przewodnictwo turystyczne Przepisy prawa dotyczqce przewodnictwa turystycznego. Sylwetka zawodowa przewodnika turystycznego, cechy i umiejgtnosci przewodnika. Zadania przewodnika. Prawa i obowiqzki przewodnika turystycznego. System szkolenia przewodnikow turystycznych. Formy zatrudniania przewodnik6w. Odpowiedzialnosc prawna przewodnika turystycznego. Rodzaje i klasy przewodnik6w turystycznych. Metodyka pracy przewodnika turystycznego. Przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy zwiqzane z przewodnictwem turystycznym. Cwiczenia: Planowanie pracy przewodnika turystycznego wycieczki szkolnej, korzystajqcej ze Srodkow komunikacji miejskiej.

19 Okresianie uprawnien przewodnika turystycznego na podstawie przepisow ustawy o ustugach turystycznych.. Okreslanie odpowiedaialnosci przewodnika wybranej imprezy turystycznej. 7. Pilotai wycieczek Przepisy prawa dotyczqce piiotaiu wycieczek. Cechy osobowosci i umiejetnosci piiota wycieczek. Zasady nabywania uprawnieli pilota wycieczek, system szkolenia. Prawa i obowiqzki pilota wycieczek. Pilot - rezydent. Etapy pracy piiota wycieczek, techniki pracy. Metodyka oprowadzania wycieczek niiejskich, terenowych i autokarowych. Obstuga imprez specjaiistycznych przez pilota wycieczek. Sytuacje nadzwyczajne w pracy pilota wycieczek. Formy zatrudniania piiotow. OdpowiedziainoSc prawna piiota wycieczek. Praca z grupq turystycznq charakterystyka turystow. Cwiczenia: Pianowanie pracy pilota wycieczki szkolnej, z uwzglednieniem poszczegtrinych odcinkbw trasy. OkreSianie zasad postepowanie piiota wycieczki w przypadku stwierdzenia kradzieiy paszportu uczestnikowi wyjazdu turystycznego. Opracowywanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z przebiegu imprezy turystycznej. 8. Ubezpieczenia w turystyce Przepisy prawa dotyczqce ubezpieczeri zwiqzanych z turystykq. lnstytucje ubezpieczeniowe. Podziat ubezpieczeh: ubezpieczenie kosztow ieczenia, ubezpieczenie od nastepstw nieszczqsliwych wypadkow, ubezpieczenie kosztow rezygnacji z imprezy, ubezpieczenie assistance, ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne. Zasady doubezpieczania klientow biur podroiy. Rodzaje ubezpieczeli turystycznych. Dokumenty ubezpieczeniowe, prawa i obowiqzki stron. Ogolne i szczeg~towe warunki ubezpieczeri. Biuro podroiy jako agent zaktadu ubezpieczeniowego. Cwiczenia: Dobieranie najkorzystniejszego ubezpieczenia dla kiienta podr6iujqcego po kraju i za granicq. Okreslanie mocnych i stabych stron ubezpieczenia turystycznego oferowanego przez dwa roine towarzystwa ubezpieczeniowe. Porownywanie ofert ubezpieczeli turystycznych wybranych zaktadow i towarzystw ubezpieczeniowych.

20 9. Umowy turystyczne Urnowa - sposoby zawierania. Rodzaje urnow w turystyce: umowa o pojedyncze swiadczenie, umowa o irnprezg turystycznq Podziat urnow: umowy z klientarni, urnowy z kontrahentarni. Prawa i obowiqzki stron zawierajqcych urnowe. Rozwi~zanie urnowy. Anulowanie urnowy. OdpowiedzialnoSc organizatora turystyki, posrednika i agenta turystycznego. OdpowiedzialnoSc hoielarza. Odszkodowanie, przedawnienie roszczeri. Urnowy cywilnoprawne w obstudze ruchu turystycznego. Cwiczenia: Opracowywanie projektow roinych urnow dotyczqcych turystyki na podstawie przepis6w prawa cywilnego. OkreSlanie zakresu odpowiedzialnosci organizatora turystyki, posrednika turystycznego oraz agenta turystycznego. e Okreslanie wzajernnych praw i obowiqzkow stron urnowy o irnprezg turystycznq 10. Organizacja imprez turystycznych ProduM turystyczny - cechy i struktura. Kategorie produktow turystycznych. lmpreza turystyczna - metody i techniki prograrnowania imprez turystycznych krajowych i zagranicznych, przyjazdowych oraz wyjazdowych. Zasady opracoyania programow roinych irnprez. Zasady prograrnowania imprez specjalistycznych. Warunki prograrnowania imprez turystyki kwalifikowanej. Bezpieczenstwo uczestnikow irnprez turystycznych. Kalkulowanie kosztow irnprez: elernenty kalkulacji kosztow, koszty stale i zrnienne, zasady kalkulacji roinego rodzaju kosztow. Zarnawianie swiadczeri turystycznych, forrny zarnawiania uslug. Sprzedat produktow turystycznych. Warunki uczestnictwa w irnprezach turystycznych. Prornocja sprzedazy produktow turystycznych, budowa katalogu ofert, foldery i ulotki reklarnowe. Realizacja i obsluga irnprezy turystycznej. Rozliczanie koszt6w irnprez turystycznych. Dokurnenty akwizycyjne. Teczka irnprezy turystycznej: zlecenie obstugi, zarnowienie Swiadczeri, potwierdzenie przyjecia irnprezy do realizacji, zlecenie pracy pojazdu, zlecenie przewodnictwa i pilotaiu, polisa ubezpieczeniowa, dokurnenty finansowe-wptaty, przelewy, rachunki, faktury. Procedury zwiqzane z platnosciami za ustugi turystyczne. Cwiczenia: Opracowywanie prograrnu autokarowej irnprezy turystycznej zgodnie z okreslonq trasq turystyczn$

21 r Obliczanie kosztow inlprezy turystycznej z uwzglqdnieniem miejsc wolnych (bezptatnych). r Opracowywanie sprawozdania piiota z przebiegu okreslonej imprezy turystycznej. Rozliczanie kosztow imprezy, wystawianie faktury oraz okreslanie zysku z imprezy. Opracowywanie programu pobytu na zimowisku dzieci w wieku lat. e Przygotowywanie harmonogramu prac zwiqzanych z organizowaniem konferencji naukowej. 11. Obsluga podroinicza Przepisy paszportowe: rodzaje paszportow, wymagane dokumenty, optaty paszportowe. Przemieszczanie siq obywateli paiistw strefy Schengen. Przepisy wizowe: rodzaje wiz, optaty wizowe, wymagane dokumenty. Przepisy kodeksu celnego: dokumenty celne, wywoz i przywoz towardw, bagai osobisty podroinego. Przepisy dewizowe: dokumenty dewizowe, czynnosci obrotu dewizowego. Dokumenty komunikacyjne: bilety autokarowe, bilety kolejowe, bilety iotnicze, bilety promowe, taryfy przewozowe roinych przewoinikow, rozkiady komunikacyjne krajowe i zagraniczne. Dokumenty finansowe: karty ptatnicze, rodzaje kart ptatniczych, zasady funkcjonowania kart ptatniczych, miqdzynarodowe organizacje ptatnicze, krajowe organizacje ptatnicze, cechy kart piatniczych, czeki, rodzaje czekow, vouchery - cechy voucherow. Przejscia graniczne w ruchu pasaierskim: drogowe, powietrzne, morskie. Odprawa pasaierow. Obsluga pasaterow podczas podroiy. Postqpowanie w przypadku zagubienia bagaiu. lnfrastruktura dworcow autokarowych, kolejowych, lotniczych, promowych. Udzieianie informacji klientom. Dokumenty informacyjne - foldery, ulotki, katalogi. Polskie placowki konsularno - dyplomatyczne, struktura organizacyjna, zadania. Obyczaje roinych narodow: ubior, sposob bycia, mowa niewerbalna - gesty, zachowanie w miejscach kuitu religijnego, zachowania groiqce karq. cwiczenia: * Wypetnianie wniosku paszportowego oraz okreslanie procedury skiadania kwestionariusza w biurze paszportowym. Wypetnianie wnioskow wizowych do krajow, More nie zniosty obowiqzku wizowego dla obywateii poiskich. e Przygotowywanie kompletu dokumentow zwiqzanych z wyjazdem za granicq autokarem turystycznym.

22 Przygotowywanie kompletu dokumentow zwiqzanych z wyjazdem za granicq samochodem wtasnym i pozyczonym. Postugiwanie siq rozktadami komunikacyjnymi roinych przewoinikow. w wersji ksiqikowej i internetowej. ~rodki dydaktyczne Przepisy prawa dotyczqce dzialalnosci turystycznej i hotelarskiej. Przepisy prawa dotyczqce dziatalnosci gospodarczej. Przepisy prawa dotyczqce uzyskiwania niezbednych dokumentow do obstugi ruchu turystycznego i uprawiania turystyki. Informatory, foldery i katalogi turystyczne. Albumy i przewodniki turystyczne. Mapy turystyczne, geograficzne i atlasy samochodowe. Filmy dydaktyczne dotyczqce walorow turystycznych, sylwetki zawodowej pracownikow turystyki oraz obstugi ruchu turystycznego. Rozklady komunikacyjne roinych przewoinikow. Schematy, plansze i foliogramy dotyczqce programowania imprez turystycznych. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoiarowej. Programy komputerowe dotyczqce obstugi klienta biura podroiy. Wzory dokumentow. Uwagi o realizacji Program przedmiotu Obsluga ruchu turystycznego obejmuje tresci dotyczqce organizacji i obstugi ruchu turystycznego. Zajecia naleiy realizowac w korelacji z przedmiotami: Podstawy turystyki, Geografia turystyczna oraz Obsiuga informatyczna w turystyce. Szczegolnq uwagq naleiy zwracat na ksztabowanie umiejqtnosci swiadczenia wysokiej jakosci ustug turystycznych oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Nauczyciel powinien zapoznac ucznibw z przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz procedurami udzielania pierwszej pomocy. KsztaRowanie umiejqtnosci wynikajqcych ze szczegotowych celow ksztatcenia wymaga stosowania roinych metod i form pracy z uczniami oraz wiasciwego doboru srodkow dydaktycznych. W procesie dydaktycznym wskazane jest stosowanie nastqpujqcych metod nauczania: wyktadu informacyjnego, tekstu przewodniego, metody projektow, dyskusji dydaktycznej oraz cwiczen. Szczegolnie zalecana jest metoda projektow.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] ~inister Edukacji Narodowej i Sportu Wanzawa 2004 r. AUTORZY: Ryszard $wiekatowski Wlodzimierz Arciszewski RECENZENCI:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 ROLA KOŚCIOŁÓW TYPU STAVE W ROZWOJU TURYSTYKI W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOMORSKIM DO 2015 ROKU OPRACOWANIE DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz DEPARTAMENT TURYSTYKI w MINISTERSTWIE

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25)

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 805 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) PODSTAWY FUNKCJONOWANIA RYNKU TURYSTYCZNEGO SZCZECIN 2014 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020 MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2012-2020 Aktualizacja dokumentu z 2008 roku Przyjęta przez Radę POT w dniu 5.12.2011 Koncepcja i redakcja: Bartłomiej Walas Zespół: Anna Cichooska

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Szymon Szewrański Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Analizy

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Dokument przygotowany przez Fundację Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Gdańskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie opracowanie powstało w ramach projektu TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo