SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O."

Transkrypt

1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych, klientów Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o., zwane dalej SWU, maj zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia zawartej przez Generali Towarzystwo Ubezpiecze S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Postpu 15B, zarejestrowan w rejestrze przedsibiorców prowadzonym przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy PLN wpłacony w całoci, NIP , nalec do Grupy Generali, figurujcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP, zwana dalej Generali, z Polsk Telefoni Komórkow - Centertel Sp. z o. o z siedzib w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10a, wpisan do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym złotych o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP i numerze REGON: , zwan dalej Centertel lub "Ubezpieczajcym". 2. Umow Ubezpieczenia zawiera si na rzecz Ubezpieczonych. 3. Generali potwierdza zawarcie Umowy Ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy generalnej. 4. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróy pakiet assistance (KLiASS); 2) Ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadków uszczerbek i mier (NNW); 5. Zobowizania wynikajce z Umowy Ubezpieczenia obejmujcej KLiASS Generali wykonuje za porednictwem Centrum Pomocy Generali. Zobowizania w ramach ubezpieczenia NNW Generali wykonuje samodzielnie. 2 DEFINICJE Terminy oraz nazwy uyte w niniejszych SWU oraz innych dokumentach zwizanych z Umow ubezpieczenia: 1. akt terroru - nielegalne, sprzeczne z prawem akcje indywidualne lub grupowe z uyciem siły lub przemocy przeciwko ludziom bd mieniu organizowane dla osignicia celów ideologicznych, ekonomicznych, politycznych bd religijnych przy jednoczesnym wprowadzeniu chaosu, zastraszeniu ludnoci, dezorganizacji ycia publicznego; 2. aktywny udział w wojnie lub aktach terroru - aktywny udział Ubezpieczonego w działaniach na terenach objtych działaniami wojennymi oraz aktami terroru, w charakterze strony konfliktu lub działalno Ubezpieczonego polegajca na dostarczaniu, przewoeniu systemów, urzdze, wyposaenia, pojazdów, broni i innych przedmiotów i materiałów wykorzystywanych podczas działa wojennych lub aktów terroru; 3. amatorskie uprawianie sportu - aktywno Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka; 1

2 4. Centrum Pomocy Generali - jednostka organizacyjna wskazana przez Generali (numer telefonu i faksu podane s w dokumentacji ubezpieczeniowej), do której Ubezpieczony zobowizany jest zgłosi zaistnienie zdarzenia objtego ochron ubezpieczeniow; 5. choroba przewlekła - choroba, w której obrazie zgodnie z aktualn wiedz medyczn znajduje si długotrwałe, stałe lub nawracajce wystpowanie objawów lub odchyle w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesicy poprzedzajcych dat zawarcia umowy ubezpieczenia; 6. czynnoci ycia prywatnego - czynnoci zwizane z opiek nad niepełnoletnimi dziemi, zwierztami, zwizane z amatorskim uprawianiem sportu, uytkowaniem i pobytem w wynajtych pokojach hotelowych/pensjonatach oraz czynnoci ycia codziennego np. robienie zakupów, przygotowanie i spoywanie posiłków, spdzanie czasu wolnego, spotkania towarzyskie; 7. członek rodziny - małonek, dzieci, zi, synowa, rodzice, rodzestwo, dziadkowie, wnuki, teciowie; 8. dokument ubezpieczenia polisa Ubezpieczenia Podróy Zagranicznych potwierdzajca zawarcie umowy ubezpieczenia; 9. dziecko - osoba bdca na utrzymaniu rodziców lub prawnych opiekunów, w wieku do 18 roku ycia; 10. hospitalizacja - leczenie w szpitalu trwajce nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, powstałe w wyniku nastpstwa nagłego zachorowania lub nieszczliwego wypadku; 11. koszty leczenia - wydatki poniesione za granic na organizacj usług medycznych, leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz leki i rodki opatrunkowe niezbdne, aby przywróci Ubezpieczonemu stan zdrowia umoliwiajcy powrót lub transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; 12. klauzula niespodziewanej wojny lub aktu terroru - Generali ponosi odpowiedzialnoci za nastpstwa nieszczliwych wypadków poniesione na skutek działa wojennych lub aktów terroru, do których doszło nagle w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju. Odpowiedzialno Generali trwa nie dłuej ni do koca okresu ubezpieczenia jednak maksymalnie do 7 dnia, liczc od daty zajcia aktu terroru lub daty nagłego wybuchu wojny, z zastrzeeniem, i Generali nie wiadczy na tych zasadach ochrony na terytoriach nastpujcych pastw: Islamska Republika Afganistanu, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Ludowa Republika Bangladeszu, Republika Burundi, Republika Czeczeska, Republika Sudanu, Gruzja, Republika Iraku, Jordaskie Królestwo Haszymidzkie, Republika Kolumbii, Republika Liberii, Islamska Republika Pakistanu, Republika Rwandy, Syryjska Republika Arabska; W ramach klauzuli niespodziewanej wojny lub aktu terroru Generali wiadczy nastpujce usługi: 1) jedn wizyt lekarsk do równowartoci 300 euro; 2) hospitalizacj do równowartoci euro; 3) transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, wiadczony jest do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeeniem jednak, e koszt transportu pokrywany jest maksymalnie do wysokoci sumy ubezpieczenia wskazanej dla kosztów leczenia i Assistance. Koszt transportu nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i Assistance. 2

3 4) transport zwłok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Koszt transportu pokrywany jest do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu takiego transportu przez Centrum Pomocy Generali na teren Rzeczypospolitej Polskiej, jednake maksymalnie do wysokoci sumy ubezpieczenia wskazanej dla kosztów leczenia i Assistance. Koszt transportu zwłok Ubezpieczonego nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i Assistance 13. kradzie z włamaniem - działanie polegajce na bezprawnym zaborze przedmiotu ubezpieczenia w celu przywłaszczenia po usuniciu istniejcych zabezpiecze przy uyciu siły fizycznej lub narzdzi; 14. kraj zamieszkania Ubezpieczonego - kraj, w którym Ubezpieczony zamieszkuje przez okres co najmniej jednego roku i w którym koncentruje si jego ycie osobiste i zawodowe. Krajem zamieszkania nie jest kraj, w którym dana osoba przebywa w celu kształcenia si lub do którego jest oddelegowana do pracy; 15. lekarz - osoba posiadajca uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza; 16. miejsce pobytu Ubezpieczonego - miejsce, w którym w danym momencie przebywa Ubezpieczony; 17. nagłe zachorowanie - stan chorobowy powstały w sposób nagły i niepowizany z wczeniejszymi chorobami, na które cierpiał chory przed rozpoczciem ochrony ubezpieczeniowej, wymagajcy natychmiastowej pomocy medycznej. Za nagłe zachorowanie uwaa si równie zawał minia serca i udar mózgu, jeeli przed rozpoczciem ochrony ubezpieczeniowej chory nie cierpiał na chorob układu sercowo-naczyniowego (w tym nadcinienie ttnicze lub chorob wiecow) lub cukrzyc i zaburzenia lipidowe; 18. nieszczliwy wypadek - przypadkowe zdarzenie, nagłe, wywołane przyczyn zewntrzn, które nastpiło w okresie odpowiedzialnoci Generali, w wyniku którego Ubezpieczony doznał, niezalenie od swej woli i stanu zdrowia, fizycznych obrae ciała, powodujcych trwały uszczerbek lub mier Ubezpieczonego; 19. odpowiedzialno Generali - zobowizanie Generali do wypłaty wiadczenia w razie zaistnienia zdarzenia, objtego ochron ubezpieczeniow na podstawie niniejszych SWU; 20. okres ubezpieczenia - okres wskazany w dokumencie ubezpieczenia - polisie, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa; 21. osoba towarzyszca Ubezpieczonemu - osoba odbywajca podró zagraniczn wraz z Ubezpieczonym; 22. osoba wezwana do towarzyszenia Ubezpieczonemu - osoba wskazana przez Ubezpieczonego, która w przypadku braku na miejscu osoby towarzyszcej, dołczy do Ubezpieczonego i bdzie towarzyszyła mu w trakcie leczenia; 23. osoba wyznaczona do opieki nad dzieckiem (dziemi) Ubezpieczonego - osoba wskazana pisemnie przez Ubezpieczonego, do opieki nad dzieckiem (dziemi) Ubezpieczonego na czas jego hospitalizacji; 24. pasywny udział w wojnie lub aktach terroru - wiadomy wyjazd Ubezpieczonego do miejsc objtych działaniami wojennymi oraz aktami terroru, w celu wykonywania obowizków słubowych, z wyłczeniem sytuacji opisanej w pkt.2 niniejszego paragrafu; 3

4 25. podró zagraniczna - czas dojazdu/powrotu i pobytu Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, z uwzgldnieniem zapisów 5 ust. 1 niniejszych SWU; 26. poszukiwanie - okres od zgłoszenia odpowiednim słubom zaginicia Ubezpieczonego do jego odnalezienia lub zaprzestania akcji poszukiwawczej; 27. pozostawanie pod wpływem alkoholu - stan powstały w wyniku wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej iloci alkoholu, e jego zawarto wynosi lub prowadzi do stenia we krwi powyej 0,2 promila alkoholu albo do obecnoci w wydychanym powietrzu powyej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3; 28. praca umysłowa - wykonywanie przez Ubezpieczonego za granic pracy biurowej, a take uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach teoretycznych; 29. praca fizyczna - wszelkie prace i czynnoci nie bdce prac umysłow i prac o wysokim stopniu ryzyka; 30. praca o wysokim stopniu ryzyka - wykonywanie przez Ubezpieczonego za granic prac remontowo-budowlanych tj. budowa tuneli, dróg, mostów, obsługa maszyn budowlanych, prace na zewntrz budynków, prace na wysokociach powyej 5 metrów, prace w przemyle wydobywczym, metalowym, stoczniowym, prace zwizane ze cink i obróbk drewna; 31. przewonik zawodowy - przedsibiorstwo posiadajce wszelkie zezwolenia umoliwiajce wykonywanie płatnego przewozu osób i mienia rodkami transportu ldowego, wodnego i lotniczego; 32. rabunek - zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groby natychmiastowego jej uycia wobec Ubezpieczonego bd z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomnoci lub bezbronnoci; 33. ratownictwo - udzielenie, przez wyspecjalizowane w tym zakresie słuby, doranej pomocy medycznej, wiadczonej od chwili odnalezienia Ubezpieczonego czyli po zakoczeniu akcji poszukiwawczej do czasu przewiezienia go do najbliszej placówki medycznej; 34. rodzina - rodzice/rodzic (w tym macocha lub ojczym), prawni opiekunowie/opiekun podróujcy wraz z dzieckiem/dziemi, w tym równie dzieckiem/dziemi przysposobionymi, a take inne osoby dorosłe podróujce wspólnie z dzieckiem/dziemi, pod warunkiem, e istnieje bliskie pokrewiestwo midzy dziemi i podróujcymi osobami dorosłymi; 35. składka ubezpieczeniowa - opłata za ubezpieczenie obliczona na podstawie wybranego wariantu ubezpieczenia, liczby dni, liczby osób ubezpieczonych, strefy geograficznej oraz ryzyk dodatkowych, uwzgldniajca ewentualne zniki i zwyki; 36. sporty powietrzne - szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkiego rodzaju ich odmiany, a take uprawianie jakichkolwiek dyscyplin zwizanych z przemieszczaniem si w przestrzeni powietrznej; 37. sporty wysokiego ryzyka - skoki na gumowej linie, heliskiing, heliboarding, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, sporty motorowe (za wyjtkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach lub motocyklach), motorowodne (za wyjtkiem amatorskiej jazdy: skuterem wodnym, motorówk), powietrzne (za wyjtkiem holowania Ubezpieczonego motorówk, skuterem wodnym na spadochronie),a take uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujcych si ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (powyej 5500m n.p.m.), 4

5 busz, bieguny, dungla i tereny lodowcowe lub niene wymagajce uycia sprztu zabezpieczajcego lub asekuracyjnego; 38. suma ubezpieczenia - wskazana w umowie ubezpieczenia kwota stanowica górn granic odpowiedzialnoci Generali za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia; 39. szpital - działajcy zgodnie z prawem zakład lecznictwa zamknitego, przeznaczony dla chorych wymagajcych opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniajcy chorym całodobow opiek redniego i wyszego personelu medycznego. Definicja szpitala nie obejmuje orodków opieki społecznej, orodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, orodków leczenia uzalenie od narkotyków, alkoholu itp. orodków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych; 40. trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe fizyczne uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia, które powoduj upoledzenie czynnoci organizmu nie rokujce poprawy, bdce nastpstwem nieszczliwego wypadku, orzeczone przez lekarza Generali na podstawie Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu stanowicej oddzielny dokument dostpny w placówkach Generali; 41. Ubezpieczajcy Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. zawierajca umow ubezpieczenia i zobowizana do opłacenia składki; 42. Ubezpieczony - osoba fizyczna, która wyraziła wol przystpienia do ubezpieczenia 43. uposaony - osoba (lub osoby) wskazana imiennie przez Ubezpieczonego na pimie, uprawniona do otrzymania wiadczenia na wypadek mierci Ubezpieczonego. Ubezpieczony moe wskaza Uposaonego zarówno w momencie przystpienia do Umowy, jak i w kadym czasie jej trwania przez przesłanie dokumentu poczt na adres pocztowy Generali ze wskazaniem numeru polisy i nr PESEL ubezpieczonego Ubezpieczony ma prawo w kadym czasie trwania Umowy zmieni Uposaonego. Zmiana obowizuje od dnia nastpnego po otrzymaniu tej informacji przez Generali. W przypadku, gdy suma procentowych udziałów Uposaonych nie jest równa 100, przyjmuje si, e udziały tych osób w kwocie nalenego wiadczenia s wyznaczone z zachowaniem wzajemnych proporcji wymienionych ze wskazania Ubezpieczonego. W sytuacji nie wyznaczenia Uposaonego, stosuje si przepisy 8 ust. 5 niniejszych SWU; 44. wartoci pienine - krajowe i zagraniczne znaki pienine, czeki, weksle i inne dokumenty zastpujce w obrocie gotówk oraz złoto, srebro wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły, a take platyn i inne metale z grupy platynowców; 45. wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu - regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, równie w ramach przynalenoci do klubów sportowych, zwizków i organizacji sportowych, niezalenie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu. 46. wykonywanie pracy - podjcie przez Ubezpieczonego w trakcie jego podróy zagranicznej wszelkich działa i czynnoci w formie zatrudnienia lub zarobkowania, a take działalno niezarobkowa typu: wolontariat, praktyki i szkolenia zawodowe, prace remontowo-budowlane, wykonywanie czynnoci z yciem niebezpiecznych narzdzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, wykonywanie czynnoci na wysokociach powyej 5 metrów oraz działania z uyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, gorcych olejów technicznych lub płynów technicznych; 5

6 47. zaburzenia psychiczne - choroba zakwalifikowana w Midzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) jako zaburzenie psychiczne lub zaburzenie zachowania (F00-F99); 48. zakład - umowa zawarta midzy osobami majcymi odmienne zdania, okrelajca, co ma zrobi osoba mylca si; 49. zwierzta dzikie i egzotyczne - zwierzta tradycyjnie nie przebywajce wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza. 3 PRZYSTPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umow Ubezpieczenia zawiera si na czas nieokrelony.ubezpieczony przystpuje do umowy ubezpieczenia z dniem złoenia owiadczenia o przystpieniu przy wykorzystaniu elektronicznych rodków komunikacji, t.j. WAP, Internet, SMS, udostpnionych przez Ubezpieczajcego dalej Formularz owiadczenia, deklarujc w Formularzu owiadczenia okres ochrony ubezpieczeniowej i podajc prawidłowy numer PESEL z zastrzeeniem, e ochrona ubezpieczeniowa bdzie udzielana wyłcznie osobom, których PESEL został prawidłowo podany. 2. Ubezpieczony, składajc owiadczenie o przystpieniu do ubezpieczenia potwierdza, e: a) przystpuje i wyraa zgod na objcie ochron ubezpieczeniow, b) zapoznał si z SWU przed przystpieniem do Umowy, c) wypadek objty ochron ubezpieczeniow nie zaszedł przed dat przystpienia do Umowy, d) wyraa zgod na przetwarzanie przez Generali T.U. S.A. danych osobowych, zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z pón. zmianami), podanych dobrowolnie do celów zwizanych z przystpieniem i wykonaniem Umowy Ubezpieczenia. Przyjmuje do wiadomoci, i administratorem danych jest Generali T.U. S.A. z siedzib przy ul. Postpu 15B w Warszawie, e) zwalnia lekarzy prowadzcych leczenie z obowizku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraa zgod na udostpnienie dokumentacji medycznej konsultantom medycznym Generali oraz lekarzom Centrum Pomocy Generali i ich zagranicznym przedstawicielom, a przy braku takiej wymaganej dokumentacji przyjmuje do wiadomoci, e Generali jest wolne od odpowiedzialnoci. Ubezpieczajcy przechowuje owiadczenie Formularz owiadczenia Ubezpieczonego (tre SMS oraz tre formularzy WAP/WWW) dla celów dowodowych Ubezpieczajcy zobowizany jest poda do wiadomoci Generali wszystkie znane sobie okolicznoci, a nieznane powszechnie, majce lub mogce mie istotny wpływ na zwikszenie prawdopodobiestwa zaistnienia zdarzenia objtego ubezpieczeniem, z zastrzeeniem, e Ubezpieczajcy nie ma obowizku ujawni adnych okolicznoci objtych tajemnic telekomunikacyjn. W przypadku podania niezgodnych z prawd faktów lub ich zatajenia Generali jest wolne od odpowiedzialnoci, chyba, e fakty te nie maj istotnego wpływu na powstanie lub zwikszenie prawdopodobiestwa zaistnienia zdarzenia objtego umow ubezpieczenia. 6

7 4 ZAKRES OCHRONY 1. Ochrona ubezpieczeniowa KLiASS - usługi assistance, jest udzielana na terytorium wszystkich pastw wiata, zawsze z wyłczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego. 2. Ochrona w ubezpieczeniu NNW jest udzielana od chwili rozpoczcia podróy na terytorium wszystkich pastw wiata. 5 POCZTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNO CI 1. Ochrona ubezpieczeniowa Generali rozpoczyna si w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjedzie, nie wczeniej jednak ni o godzinie dnia nastpnego w stosunku do dnia złoenia Formularza owiadczenia stanowicego o przystpieniu do Umowy, natomiast koczy si w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie póniej jednak ni o godzinie w dniu oznaczonym w Formularzu owiadczenia o przystpieniu do Umowy, jako dzie zakoczenia ochrony ubezpieczeniowej; 2. Okres ochrony ubezpieczeniowej wskazuje Ubezpieczony w Formularzu owiadczenia. Ochrona ubezpieczeniowa trwa od pierwszego do ostatniego dnia wskazanego jako okres ochrony ubezpieczeniowej. 3. Odpowiedzialno Generali zawsze koczy si: 1) wraz z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia; 2) wraz z rozwizaniem/wyganiciem stosunku ubezpieczenia. 6 CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta na czas nieokrelony. 2. Kada ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy Ubezpieczenia z zachowaniem 6 (szecio) miesicznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesica kalendarzowego. 3. Okres wypowiedzenia rozpoczyna si dnia nastpnego po dniu dorczenia wypowiedzenia drugiej stronie. Rozwizanie Umowy Ubezpieczenia nastpuje z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. 4. Ubezpieczajcy moe odstpi od zawartej Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 5. W przypadku rozwizania Umowy Ubezpieczenia, Generali odpowiada na warunkach zawartych w Umowie Ubezpieczenia wobec Ubezpieczonych objtych ochron przed rozwizaniem Umowy Ubezpieczenia do koca okresu ochrony ubezpieczeniowej.. 6. Odstpienie i wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajcego z obowizku opłacenia składki za okres, w jakim Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 7

8 7 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 1. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej jest opłacenie pełnej składki okrelonej w Formularzu owiadczenia. 2. Sum składek za wszystkich Ubezpieczonych, którzy przystpili do umowy ubezpieczenia opłaca Ubezpieczajcy, w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy Ubezpieczenia. 3. Składka za ubezpieczenie została wynegocjowana indywidualnie pomidzy stronami Umowy Ubezpieczenia. Wysoko stawki taryfowej uzaleniona jest m.in. od: przedmiotu ubezpieczenia, okresu ochrony ubezpieczeniowej, zakresu ubezpieczenia, struktury portfela klientów oraz wariantu ubezpieczenia. 4. Stawka taryfowa moe ulec zmianie ze wzgldu na wysoki poziom szkód, w przypadku okrelonym w Umowie Ubezpieczenia. 8 WIADCZENIA 1. Ciar udowodnienia zajcia zdarzenia objtego odpowiedzialnoci Generali oraz wykazanie uprawnie do otrzymania wiadczenia spoczywa na osobie ubiegajcej si o wiadczenie. 2. Generali jest wolne od odpowiedzialnoci, jeeli Ubezpieczajcy/Ubezpieczony wyrzdził szkod umylnie. 3. Ustalenie zasadnoci roszczenia i wysokoci wiadczenia nastpuje na podstawie pełnej dokumentacji, okrelonej w niniejszych SWU, przedłoonej przez Ubezpieczonego lub osob wystpujc w jego imieniu. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłoonych dokumentów. 4. Na danie Generali Ubezpieczony lub osoba wystpujca w jego imieniu zobowizani s do przedstawienia innych dokumentów, zasadnie uznanych przez Generali za niezbdne do stwierdzenia zasadnoci roszczenia lub wysokoci wiadczenia. 5. Prawo do odebrania wiadczenia na wypadek mierci Ubezpieczonego przysługuje na podstawie przedłoonego aktu zgonu Ubezpieczonego i innych wymaganych przez Generali dokumentów osobie wskazanej przez Ubezpieczonego na pimie, tj. Uposaonemu. Jeli Uposaony nie został wyznaczony, nie ył w dniu mierci Ubezpieczonego lub stracił prawo do wiadczenia, wiadczenie jest wypłacane członkom rodziny Ubezpieczonego według nastpujcej kolejnoci: 1) małonkowi; 2) dzieciom w równych czciach (w przypadku braku współmałonka); 3) rodzicom w równych czciach (w przypadku braku współmałonka i dzieci); 4) rodzestwu w równych czciach (w przypadku braku współmałonka, dzieci i rodziców); 5) dalszym spadkobiercom ustawowym (w przypadku braku współmałonka, dzieci, rodziców i rodzestwa). 6. Generali wypłaca wiadczenie do wysokoci sum ubezpieczenia wskazanych w polisie. 7. wiadczenia wypłacane Ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej s realizowane w złotych polskich i stanowi równowarto kwot w innych walutach, przeliczonych na złote, według kursu opublikowanego przez NBP, w tabelach kursów rednich walut obcych z dnia poprzedzajcego dzie wydania decyzji o wypłacie wiadczenia lub jego czci, (za wyjtkiem wiadcze wypłacanych z tytułu ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadków) i s realizowane 8

9 maksymalnie do wysokoci wskazanych w umowie ubezpieczenia sum ubezpieczenia. wiadczenie przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego/Uposaonego. 8. Generali zobowizane jest spełni wiadczenie w terminie 30 dni, liczc od daty otrzymania zgłoszenia zdarzenia objtego umow ubezpieczenia. 9. Jeli wyjanienie okolicznoci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoci lub wysokoci wiadczenia w terminie 30 dni okazało si niemoliwe, wówczas wiadczenie zostanie wypłacone w cigu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu naleytej starannoci wyjanienie tych okolicznoci było moliwe. Jednake Generali wypłaci bezsporn w wietle przedłoonych dokumentów cz wiadczenia w terminie przewidzianym w ust Realizacja usług assistance gwarantowanych niniejszymi SWU moe zosta opóniona na skutek strajków, zamieszek, niepokojów społecznych, aktów terroru, wojny domowej lub wojny o zasigu midzynarodowym, promieniowania radioaktywnego lub jonizujcego, zdarzenia losowego lub siły wyszej. 11. Przedmiotem Umowy nie jest zadouczynienie za doznan krzywd, ból, cierpienie fizyczne albo moralne. 9 ROSZCZENIE REGRESOWE 1. Z dniem wypłaty wiadczenia, na Generali przechodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod, do wysokoci wypłaconego przez Generali odszkodowania. Jeeli Generali pokryło tylko cz szkody, Ubezpieczajcemu (Ubezpieczonemu) przysługuje pierwszestwo zaspokojenia roszcze przed roszczeniem Generali w stosunku do pozostałej czci. 2. Jeeli Ubezpieczony rezygnuje lub zrezygnował z prawa dochodzenia roszczenia wobec osoby trzeciej lub z prawa słucego zabezpieczeniu roszczenia, bez zgody Generali, Generali zostaje zwolnione z obowizku wypłaty odszkodowania, a Ubezpieczajcemu nie przysługuje zwrot składki. 3. Przejcie roszcze na Generali nie nastpuje, jeeli sprawc szkody jest osoba pozostajca z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym chyba, e sprawca wyrzdził szkod umylnie. 4. Ubezpieczony jest zobowizany do dostarczenia Generali wszelkich informacji i dokumentów oraz umoliwienia prowadzenia czynnoci niezbdnych do skutecznego dochodzenia roszcze regresowych. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I POMOCY ASSISTANCE 10 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA KLiASS 1. Przedmiotem ubezpieczenia s: 1) koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podróy zagranicznej musiał niezwłocznie podda si leczeniu w zwizku z nagłym zachorowaniem lub nieszczliwym wypadkiem, w zakresie niezbdnym do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umoliwiajcego jego powrót lub transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na 9

10 terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, z zastrzeeniem ust. 6, 7 niniejszego paragrafu; 2) koszty usług zwizanych z pomoc w podróy zagranicznej tj. tzw. usług assistance. 2. Za koszty leczenia uwaa si wydatki poniesione na: 1) badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza; 2) konsultacje lekarskie; 3) dojazd lekarza z najbliszej placówki słuby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku, gdy wymaga tego jego stan zdrowia; 4) zakup płynów infuzyjnych, lekarstw i rodków opatrunkowych, a take ortopedycznych rodków pomocniczych (np. protezy, kule) przepisanych przez lekarza za wyjtkiem odywek, rodków wzmacniajcych i preparatów kosmetycznych; 5) napraw protez (z wyjtkiem protez stomatologicznych) bezporednio po wypadku za granic, w przypadku, gdy ich uszkodzenie zwizane było z nieszczliwym wypadkiem objtym odpowiedzialnoci Generali i jest potwierdzone dokumentacj lekarsk do równowartoci 150 euro; 6) transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbliszego szpitala lub placówki słuby zdrowia; 7) pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje, których przeprowadzenia nie mona było, ze wzgldu na stan zdrowia Ubezpieczonego, odłoy do czasu powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; Centrum Pomocy Generali z siedzib w Polsce dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada stanowi zdrowia Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce i jeli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego, organizuje dowóz do szpitala rodkiem transportu sanitarnego, informuje szpital o warunkach płatnoci oraz pozostaje w cigłym kontakcie ze szpitalem. Generali pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty hospitalizacji bezporednio na konto szpitala lub za porednictwem swojego przedstawiciela; 8) honoraria lekarskie; 9) transport Ubezpieczonego do innego szpitala, jeeli placówka medyczna, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzcego leczenie, po uzgodnieniu z Centrum Pomocy Generali; 10) poród, który nastpi przed 32 tygodniem ciy i zwizan z nim opiek nad matk i dzieckiem do równowartoci euro; 11) jedn wizyt lekarsk zwizan z ci i zwizany z ni transport do placówki medycznej, do równowartoci 150 euro dla wszystkich zachorowa niezwizanych z porodem, wymagajcych udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej; 12) leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych do równowartoci 120 euro dla wszystkich zachorowa, wymagajcych udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, zaistniałych w okresie ochrony ubezpieczeniowej; 3. W Pakiecie Assistance Generali zapewnia: 1) Całodobowy dyur telefoniczny Centrum Pomocy Generali Ubezpieczony moe przez cał dob uzyska informacje i pomoc m.in. w jzyku polskim. Centrum Pomocy Generali na 10

11 podstawie informacji uzyskanych od Ubezpieczonego, zorganizuje pomoc w kadej sytuacji objtej ochron ubezpieczeniow. 2) Kontakt i telekonferencja z osob blisk W przypadku, gdy podczas zagranicznej podróy Ubezpieczonego ulegnie on nieszczliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu Centrum Pomocy Generali moe poinformowa rodzin/osob blisk o stanie zdrowia Ubezpieczonego, a take moe zorganizowa telekonferencj Ubezpieczonego z rodzin/osob blisk 3) Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Generali zapewnia organizacj i pokrycie kosztów transportu osoby Ubezpieczonej do placówki słuby zdrowia lub miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o ile wymaga tego jej stan zdrowia, a uprzednio przewidziany rodek transportu nie moe by wykorzystany. Transport odbywa si dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego rodkiem transportu, po udzieleniu poszkodowanemu niezbdnej pomocy medycznej za granic, umoliwiajcej transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. O koniecznoci, moliwoci i wyborze miejsca, do którego odbywa si transport decyduj lekarze Centrum Pomocy Generali, w porozumieniu z lekarzem prowadzcym. Transport Ubezpieczonego wiadczony jest do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego z zastrzeeniem jednak, e koszt transportu pokrywany jest maksymalnie do wysokoci sumy ubezpieczenia wskazanej dla kosztów leczenia i Assistance. Koszt transportu nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i Assistance. W przypadku zorganizowania transportu we własnym zakresie przez członków rodziny Ubezpieczonego lub osoby trzecie, Generali moe zrefundowa, w granicach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i Assistance, poniesione koszty, jednak do wysokoci kosztów, jakie poniosłoby Centrum Pomocy Generali organizujc transport Ubezpieczonego na teren Rzeczpospolitej Polskiej. 4) Transport zwłok Ubezpieczonego W przypadku, gdy Ubezpieczony zmarł w trakcie podróy zagranicznej, a mier wystpiła w wyniku nieszczliwego wypadku lub nagłego zachorowania, Generali w porozumieniu z rodzin Ubezpieczonego organizuje wszelkie formalnoci oraz pokrywa koszty: a) transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Koszt transportu pokrywany jest do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu takiego transportu przez Centrum Pomocy Generali na teren Rzeczypospolitej Polskiej, jednake maksymalnie do wysokoci sumy ubezpieczenia wskazanej dla kosztów leczenia i Assistance. Koszt transportu zwłok Ubezpieczonego nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i Assistance b) zakupu trumny przewozowej do równowartoci euro; Wyboru sposobu i rodka transportu zwłok dokonuje Centrum Pomocy Generali. Centrum Pomocy Generali moe równie zorganizowa i pokry koszty kremacji i transportu urny (prochów) na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, czy te pochówku za granic jednak do wysokoci kosztów, jakie 11

12 poniosłoby Centrum Pomocy Generali organizujc przewóz zwłok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zorganizowania transportu przez członków rodziny Ubezpieczonego lub osoby trzecie we własnym zakresie, Generali zrefunduje poniesione koszty jednak do wysokoci kosztów, jakie poniosłoby Centrum Pomocy Generali organizujc przewóz zwłok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej. 5) Przekazanie informacji W razie zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia niezalenego od Ubezpieczonego (strajk, uprowadzenie samolotu, wypadek lub choroba itp.), które spowodowało opónienie lub zmian przebiegu podróy Ubezpieczonego, Centrum Pomocy Generali na yczenie Ubezpieczonego przekae niezbdne informacje wskazanej instytucji. Ponadto na wniosek Ubezpieczonego, Centrum Pomocy Generali dołoy stara w celu zmiany rezerwacji hotelu, samochodu lub linii lotniczej. 6) Pomoc w przypadku kradziey lub utraty dokumentów W przypadku, gdy Ubezpieczonemu zaginły lub zostały skradzione nastpujce dokumenty: paszport, dokument ubezpieczenia, bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe lub na prom, Centrum Pomocy Generali poinformuje Ubezpieczonego o niezbdnych działaniach, jakie naley podj w zwizku z ich utrat oraz w celu uzyskania dokumentów zastpczych. W razie zaginicia kart płatniczych lub czeków Centrum Pomocy Generali podejmie działania w celu zablokowania konta bankowego Ubezpieczonego polegajce na: a) podaniu osobie Ubezpieczonej numeru telefonu do banku prowadzcego rachunek; b) przekazaniu do banku informacji o kradziey lub zaginiciu, które miały miejsce. Centrum Pomocy Generali nie ponosi jednak odpowiedzialnoci za skuteczno czy prawidłowo zablokowania konta Ubezpieczonego przez bank, czy te za powstałe w zwizku z tym faktem szkody. 7) Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagau W przypadku utraty lub błdnego skierowania przez przewonika lotniczego bagau podrónego osoby Ubezpieczonej, Centrum Pomocy Generali poczyni starania w celu odzyskania i przekazania Ubezpieczonemu utraconego bagau. 8) Przedłuenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych Okres ochrony ubezpieczeniowej moe zosta przedłuony bez koniecznoci opłacenia dodatkowej składki, o nie wicej ni 24 godziny w przypadku, gdy powrót Ubezpieczonego opónia si z przyczyn losowych nielecych po stronie Ubezpieczonego takich jak: a) awaria rodka transportu komunikacji ldowej, wodnej lub powietrznej; b) zdarzenia losowe: poar, huragan, powód, deszcz nawalny, grad, lawina, bezporednie uderzenie piorunu, trzsienie, zapadanie lub osuwanie si ziemi, wybuchu lub upadku pojazdu powietrznego; c) akcja ratownicza, prowadzona w zwizku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w ppkt. b) niniejszego punktu; d) odwołanie lub opónienie rodka transportu publicznego, ze wzgldu na złe warunki atmosferyczne; e) wypadek w komunikacji ldowej, wodnej lub powietrznej. 12

13 W przypadku zagroenia przedłuenia si podróy zagranicznej Ubezpieczony zobowizany jest niezwłocznie skontaktowa si z Centrum Pomocy Generali. Warunkiem wypłaty wiadczenia przez Generali w okresie przedłuenia ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego zajcia ww. zdarze. W przypadku awarii rodka komunikacji dokumentem potwierdzajcym jest rachunek za napraw lub holowanie samochodu lub pisemne potwierdzenie awarii przez przewonika. 9) Transport osób towarzyszcych Ubezpieczonemu w podróy zagranicznej w razie jego mierci Jeeli Ubezpieczony w wyniku nieszczliwego wypadku lub nagłego zachorowania zmarł podczas podróy zagranicznej, Centrum Pomocy Generali zorganizuje i opłaci transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego członków jego rodziny ubezpieczonych w ramach tej samej umowy, które w dniu jego mierci towarzyszyły mu w podróy zagranicznej. Generali pokrywa koszty transportu członków rodziny Ubezpieczonego pocigiem lub autobusem według wyboru Centrum Pomocy Generali, a w przypadku, gdy przewidywany czas dojazdu pocigiem lub autobusem przekracza 12 godzin, Centrum Pomocy Generali pokrywa koszty transportu samolotem klasy ekonomicznej, pod warunkiem, i pierwotnie przewidziany rodek transportu nie moe by wykorzystany. Transport ubezpieczonych członków rodziny towarzyszcych Ubezpieczonemu wiadczony jest do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeeniem jednak, e koszt transportu pokrywany jest maksymalnie do wysokoci sumy ubezpieczenia wskazanej dla kosztów leczenia i Assistance. Koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance. 10) Opiek nad towarzyszcymi Ubezpieczonemu w podróy zagranicznej niepełnoletnimi dziemi W przypadku hospitalizacji lub mierci Ubezpieczonego, jeeli zdarzenia te były nastpstwem nieszczliwego wypadku lub nagłego zachorowania, Centrum Pomocy Generali organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania, wyywienia oraz transport niepełnoletniego dziecka (dzieci) podróujcego wspólnie z Ubezpieczonym, w przypadku, gdy w czasie podróy znajdowało si ono pod jego wyłczn opiek. Generali pokrywa wydatki poniesione na zakwaterowanie i wyywienie niepełnoletniego dziecka (dzieci) maksymalnie za okres do 7 dni, z limitem dziennym do równowartoci 100 euro. Generali pokrywa koszty transportu, niepełnoletniego dziecka (dziemi) Ubezpieczonego, pocigiem lub autobusem - według wyboru Centrum Pomocy Generali, a w przypadku, gdy przewidywany czas dojazdu pocigiem lub autobusem przekracza 12 godzin, Centrum Pomocy Generali pokrywa koszty transportu samolotem klasy ekonomicznej na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, lub do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego do opieki nad dzieckiem (dziemi) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kraju zamieszkania Ubezpieczonego lub w kraju hospitalizacji Ubezpieczonego. Transport ten odbywa si pod opiek przedstawiciela Generali. 13

14 Transport niepełnoletniego dziecka (dzieci) Ubezpieczonego wiadczony jest do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeeniem jednak, e koszt transportu pokrywany jest maksymalnie do wysokoci sumy ubezpieczenia wskazanej dla kosztów leczenia i Assistance. Koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance. 11) Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszcej Ubezpieczonemu w podróy zagranicznej a) W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczliwego wypadku Ubezpieczonego wymagajcego hospitalizacji, Centrum Pomocy Generali organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania, wyywienia i transportu powrotnego jednej osoby towarzyszcej Ubezpieczonemu, jeeli jej obecno jest konieczna i zalecona na pimie przez lekarza prowadzcego leczenie Ubezpieczonego za granic. Transport osoby towarzyszcej odbywa si z miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania osoby towarzyszcej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; b) W razie mierci Ubezpieczonego bdcej nastpstwem nagłego zachorowania lub nieszczliwego wypadku, Centrum Pomocy Generali organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania, wyywienia oraz transportu powrotnego jednej osoby, która pozostaje z ciałem Ubezpieczonego i towarzyszy mu w drodze na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Transport osoby towarzyszcej w drodze na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego odbywa si do miejsca pochówku lub do odpowiedniej placówki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. O wyborze miejsca, do którego odbywa si podró decyduje Centrum Pomocy Generali. Refundacja poniesionych kosztów udzielana jest maksymalnie za okres nie dłuszy ni 7 dni, z limitem dziennym do równowartoci 100 euro. Generali pokrywa koszty transportu tej osoby pocigiem lub autobusem - według wyboru Centrum Pomocy Generali, a w przypadku, gdy przewidywany czas podróy pocigiem lub autobusem przekracza 12 godzin, Centrum Pomocy Generali pokrywa koszty transportu samolotem klasy ekonomicznej. Transport wiadczony jest do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeeniem jednak, e koszt transportu pokrywany jest maksymalnie do wysokoci sumy ubezpieczenia wskazanej dla kosztów leczenia i Assistance. Koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance. 12) Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego W przypadku, gdy: a) przewidywany okres hospitalizacji, której Ubezpieczony został poddany za granic, powiadczony pisemn opini lekarza prowadzcego leczenie, jest dłuszy ni 7 dni i Ubezpieczonemu w podróy nie towarzyszy osoba pełnoletnia; b) Ubezpieczony jest hospitalizowany i nie ukoczył 18 roku ycia a za granic nie towarzyszy mu rodzic (prawny opiekun); 14

15 c) Ubezpieczony znajduje si w stanie zagroenia ycia powiadczonym pisemn opini lekarza prowadzcego leczenie; Centrum Pomocy Generali organizuje i pokrywa koszty pobytu i transportu do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego i z powrotem do miejsca zamieszkania, jednej osobie wezwanej przez Ubezpieczonego do towarzyszenia mu, zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w kraju zamieszkania czy hospitalizacji Ubezpieczonego. Generali pokrywa koszty transportu pocigiem lub autobusem - według wyboru Centrum Pomocy Generali, a w przypadku, gdy przewidywany czas dojazdu pocigiem lub autobusem przekracza 12 godzin, Centrum Pomocy Generali pokrywa koszty transportu samolotem klasy ekonomicznej. Transport wiadczony jest do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren i z terenu Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeeniem jednak, e koszt transportu pokrywany jest maksymalnie do wysokoci sumy ubezpieczenia wskazanej dla kosztów leczenia i Assistance. Koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance. Refundacja poniesionych kosztów zwizanych z pobytem osoby wezwanej do towarzyszenia odbywa si maksymalnie za okres do 7 dni, z limitem dziennym do równowartoci 100 euro. 13) Kierowc zastpczego W przypadku, gdy stan zdrowia Ubezpieczonego na skutek nagłego zachorowania lub nieszczliwego wypadku, potwierdzony pisemnie przez lekarza prowadzcego leczenie za granic, nie pozwala mu na prowadzenie pojazdu samochodowego, (którym wczeniej odbywał podró) w czasie powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, a w podróy zagranicznej nie towarzyszy mu adna osoba posiadajca prawo jazdy, Centrum Pomocy Generali organizuje i pokrywa koszty zwizane z kierowc zastpczym. Koszty te pokrywane s do równowartoci euro. Transport osób i pojazdu odbywa si na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. W przypadku, gdy wraz z kierowc zastpczym liczba osób odbywajcych podró powrotn na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego jest wiksza ni liczba miejsc, na któr pojazd jest zarejestrowany, Generali nie ponosi dodatkowych kosztów transportu. 14) Informacje przed podró Po zawarciu umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony, moe otrzyma za porednictwem Centrum Pomocy Generali dostp do informacji o kraju, do którego wyjeda typu: a) wymagane dokumenty i szczepienia; b) adresy polskich ambasad i konsulatów; c) atrakcje turystyczne; d) prognoza pogody, ceny autostrad, ceny podstawowych produktów spoywczych, podstawowe kursy walut, podstawowe wita narodowe; e) zakres usług medycznych gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. f) o zasadach korzystania z pomocy w ramach ubezpieczenia - informacje dotyczce posiadanego zakresu ochrony ubezpieczenia i zakresu wiadcze; 15

16 g) o adresach i telefonach waniejszych hoteli, pensjonatów, wypoyczalni samochodów oraz przyczep kempingowych, informacje o moliwoci rezerwacji wynajmu samochodów z kierowc; h) o rozkładach jazdy rodków komunikacji, połczenia autokarowe, kolejowe, lotnicze i morskie. 15) Pokrycie kosztów poszukiwa w górach i na morzu Centrum Pomocy Generali pokrywa koszty poszukiwa Ubezpieczonego w górach i na morzu do równowartoci euro. Usługa poszukiwania odbywa si przez wyspecjalizowane słuby ratownictwa górskiego lub morskiego na terenie danego kraju lub obszarze midzynarodowym. Usługa wiadczona jest od momentu otrzymania zgłoszenia zaginicia przez dane słuby. Generali nie pokrywa kosztów w przypadku domniemania zagroenia porwaniem. 16) Pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu Centrum Pomocy Generali pokrywa koszty ratownictwa Ubezpieczonego w górach i na morzu do równowartoci euro. Usługa ratownictwa odbywa si przez wyspecjalizowane słuby ratownicze na terenie danego kraju lub obszarze midzynarodowym. Usługa wiadczona jest od momentu odnalezienia Ubezpieczonego do momentu przekazania go odpowiednim słubom medycznym. 17) Pomoc w przypadku opónienia lotu Jeeli w wyniku udokumentowanego opónienia lotu licencjonowanych linii lotniczych, w trakcie podróy zagranicznej (z wyłczeniem terenu Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego), o co najmniej 6 godzin w stosunku do czasu odlotu planowanego w rozkładzie lotów, na który Ubezpieczony posiada wany bilet, Centrum Pomocy Generali zwraca poniesione przez Ubezpieczonego niezbdne wydatki na zakup artykułów pierwszej potrzeby (tj. artykułu spoywcze, posiłki, przybory toaletowe) do równowartoci 100 euro. Ponadto Centrum Pomocy Generali udziela informacji o wolnych miejscach hotelowych znajdujcych si w pobliu lotniska, na którym znajduje si Ubezpieczony. Usługa nie dotyczy lotów czarterowych. Generali nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek straty, jakie poniósł Ubezpieczony w zwizku z niezrealizowaniem w terminie wyjazdu oraz za koszty poniesione przez Ubezpieczonego w zwizku z opónieniem zagranicznego lotu rejsowego, do których pokrycia zobowizany jest zawodowy przewonik lotniczy na mocy obowizujcego prawa. 18) Wyywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granic w celu rekonwalescencji W przypadku, gdy transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego nie moe nastpi bezporednio po zakoczeniu hospitalizacji, zwizanej z nieszczliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzcego leczenie za granic, Generali gwarantuje pokrycie kosztów wyywienia i zakwaterowania Ubezpieczonego za granic w celu rekonwalescencji, przez okres nie dłuszy ni 7 dni, maksymalnie do równowartoci 100 euro za kady dzie pobytu. 19) Pomoc w przypadku koniecznoci wczeniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego Jeeli Ubezpieczony zmuszony jest do nagłego, wczeniejszego powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, a pierwotnie 16

17 przewidziany rodek transportu nie moe by wykorzystany, Centrum Pomocy Generali zorganizuje i pokryje koszty transportu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego pocigiem lub autobusem, (według wyboru Centrum Pomocy Generali, a w przypadku, gdy przewidywany czas dojazdu pocigiem lub autobusem przekracza 12 godzin, Centrum Pomocy Generali zorganizuje i pokryje koszty transportu samolotem klasy ekonomicznej) wiadczenie to przysługuje tylko w przypadku: a) nagłego powanego zachorowania, zwizanego z hospitalizacj lub mierci członka rodziny Ubezpieczonego; b) zaistniałych powanych zdarze losowych w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego (tj. poar, zalanie mieszkania lub włamanie do mieszkania), stosownie udokumentowanych, powodujcych konieczno wykonania czynnoci prawnych i administracyjnych, przy których niezbdna jest obecno Ubezpieczonego. Konieczno wczeniejszego powrotu Ubezpieczonego musi zosta udokumentowana i uprzednio zaakceptowana przez Centrum Pomocy Generali. Transport wiadczony jest do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej z zastrzeeniem jednak, e koszt transportu pokrywany jest maksymalnie do wysokoci sumy ubezpieczenia wskazanej dla kosztów leczenia i Assistance. Koszt transportu nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i Assistance. 20) Kontynuacj zaplanowanej podróy Centrum Pomocy Generali na yczenie Ubezpieczonego organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego z miejsca jego hospitalizacji do kolejnego etapu udokumentowanej, przerwanej podróy (pocigiem lub autobusem według wyboru Centrum Pomocy Generali, a w przypadku, gdy przewidywany czas dojazdu pocigiem lub autobusem przekracza 12 godzin, samolotem klasy ekonomicznej) w przypadku, gdy stan zdrowia Ubezpieczonego, po zakoczeniu leczenia szpitalnego, zwizanego z nagłym zachorowaniem lub nieszczliwym wypadkiem pozwala na jej kontynuowanie. 21) Pomoc prawn W przypadku, gdy w czasie podróy zagranicznej Ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwoci w kraju, w którym si znajduje, Centrum Pomocy Generali zorganizuje i opłaci honorarium adwokata i tłumacza, pod warunkiem, e zarzucane Ubezpieczonemu czyny dotycz wyłcznie czynów z zakresu odpowiedzialnoci cywilnej według prawa pastwa, w którym Ubezpieczony si znajduje. Generali nie ponosi odpowiedzialnoci za działania osoby wiadczcej pomoc prawn. Pomoc prawna jest udzielana do równowartoci euro dla wszystkich zdarze zaistniałych w czasie okresu ochrony ubezpieczeniowej. Generali nie ponosi odpowiedzialnoci, jeeli problem prawny Ubezpieczonego dotyczy jego działalnoci zawodowej, pracy za granic lub prowadzenia i posiadania pojazdu mechanicznego. 22) Wypłat w poczet kaucji Jeeli w zwizku z zaistniałym podczas podróy zagranicznej zdarzeniem, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialno, został on zatrzymany lub tymczasowo aresztowany przez organa cigania kraju, w którym si znajduje i konieczne jest wniesienie kaucji, aby 17

18 uzyska zwolnienie z aresztu lub miejsca zatrzymania, Generali dokona wpłaty kwoty na rzecz kaucji maksymalnie do równowartoci euro. Wypłaty dokonuje si po otrzymaniu podpisanego przez Ubezpieczonego weksla porczonego przez osob trzeci oraz deklaracji wekslowej. Kwota na rzecz kaucji nie jest wypłacana w przypadku umylnego działania Ubezpieczonego, wszelkiego rodzaju mandatów drogowych, grzywien, kar pieninych, handlu narkotykami, rodkami odurzajcymi, alkoholem, lub udziału Ubezpieczonego w działaniach o charakterze przestpczym, politycznym i aktach terroru. Ubezpieczony zobowizany jest do zwrotu Generali zapłaconej kwoty kaucji w terminie 7 dni od daty powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego jednak nie póniej ni w cigu 45 dni od daty przekazania tej kwoty przez Generali. 23) Dosłanie niezbdnych przedmiotów osobistych Na yczenie Ubezpieczonego Centrum Pomocy Generali zorganizuje i pokryje koszty wysyłki przedmiotów osobistych niezbdnych do kontynuacji podróy zagranicznej przez Ubezpieczonego takich jak aparaty medyczne, w przypadku ich uszkodzenia, utraty lub zniszczenia powstałych w wyniku nieszczliwego wypadku objtego odpowiedzialnoci Generali. Przedmioty, o których mowa zostan wysłane do miejsca pobytu Ubezpieczonego, jeli zostan udostpnione i dostarczone przez osoby wskazane przez Ubezpieczonego do Centrum Pomocy Generali. Usługa wiadczona jest do kwoty, jaka odpowiada jej zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali. 24) Pomoc finansow Centrum Pomocy Generali gwarantuje dokonanie przedpłaty lub zapłaty w zwizku z utrat, uszkodzeniem lub zniszczeniem rodków płatniczych, takich jak: gotówka, czeki, karty płatnicze itp. do równowartoci 500 euro w celu pokrycia niezbdnych wydatków tj. kosztów wyywienia, zakwaterowania. W przypadku utraty, w tym kradziey rodków płatniczych, pomoc finansowa nastpuje po zgłoszeniu zdarzenia odpowiednim władzom i udokumentowaniu tego faktu Centrum Pomocy Generali. Ubezpieczony zobowizany jest do zwrotu udzielonej przez Generali kwoty w terminie 7 dni od daty powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, jednak maksymalnie w cigu 45 dni od daty wypłaty kwoty przez Generali 25) Opiek nad zwierztami domowymi towarzyszcymi Ubezpieczonemu w podróy zagranicznej W przypadku hospitalizacji lub mierci Ubezpieczonego, jeeli zdarzenia te były nastpstwem nieszczliwego wypadku lub nagłego zachorowania, Centrum Pomocy Generali zorganizuje opiek nad psem (z wyłczeniem ras psów uznanych na mocy przepisów prawa za niebezpieczne) czy kotem, na terenie kraju hospitalizacji Ubezpieczonego lub ich przewóz do osoby wyznaczonej do opieki lub do odpowiedniej placówki, na terenie kraju hospitalizacji lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, w przypadku, gdy w czasie podróy znajdowały si one pod jego wyłczn opiek. Powysze wiadczenia s realizowane pod warunkiem przedstawienia aktualnego zawiadczenia o szczepieniach profilaktycznych zwierzcia. Koszty organizacji i wykonania ww. usług ponosi Ubezpieczony. 18

19 26) Pomoc tłumacza W przypadku, gdy w czasie hospitalizacji Ubezpieczonego pojawi si problem w komunikowaniu si Ubezpieczonego lub osoby w jego imieniu z lekarzem prowadzcym leczenie za granic, Centrum Pomocy Generali na wniosek Ubezpieczonego zorganizuje jednorazow pomoc tłumacza do równowartoci 250 euro. 27) Organizacj kontynuacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej leczenia rozpocztego za granic Generali organizuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej usługi zwizane z kontynuacj leczenia bdcego wynikiem nastpstw nieszczliwych wypadków powstałych za granic w zwizku z amatorskim uprawianiem narciarstwa lub snowboardu, w zakresie: a) organizacji bada i zabiegów ambulatoryjnych; b) organizacji wizyty pielgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego, gdy zgodnie z zaleceniem lekarza Centrum Pomocy Generali, wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego; c) dostarczenia do miejsca pobytu Ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza, jeeli Ubezpieczony jest unieruchomiony i nie ma adnej osoby mogcej dostarczy mu leki; d) organizacji wizyty u psychologa jeli na skutek wypadku objtego umow ubezpieczenia, zdaniem lekarzy Centrum Pomocy Generali bdzie wskazana konsultacja z psychologiem (np. bardzo cikie obraenia ciała Ubezpieczonego), Generali na wniosek Ubezpieczonego zorganizuje tak wizyt; e) organizacji procesu rehabilitacyjnego jeli zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzcego, Ubezpieczony wymaga rehabilitacji, Generali zapewnia zorganizowanie wizyt fizykoterapeuty; f) organizacji wypoyczenia lub zakupu sprztu rehabilitacyjnego - jeeli Ubezpieczony zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzcego powinien uywa sprztu rehabilitacyjnego w domu, Generali zapewnia podanie informacji dotyczcych placówek handlowych lub wypoyczalni oferujcych sprzt rehabilitacyjny. Generali moe zorganizowa równie transport sprztu rehabilitacyjnego do domu Ubezpieczonego; g) organizacji pomocy domowej jeeli Ubezpieczony po zakoczeniu hospitalizacji jest unieruchomiony i nie ma moliwoci skorzystania z pomocy innych osób, Generali zapewnia pomoc domow w zakresie: organizacji zakupów, sprztania, transport posiłków; h) organizacji opieki nad zwierztami domowymi w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego Centrum Pomocy Generali zorganizuje opiek nad zwierztami domowymi, psem (z wyłczeniem ras psów uznanych na mocy przepisów prawa za niebezpieczne) lub kotem, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub ich przewóz do osoby wyznaczonej do opieki lub do odpowiedniej placówki. Powysze wiadczenia s realizowane w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma adnej osoby mogcej zapewni opiek nad zwierztami oraz pod warunkiem przedstawienia aktualnego zawiadczenia o szczepieniach profilaktycznych zwierzcia; 19

20 Kada z usług zwizanych z kontynuacj na terenie Rzeczypospolitej Polskiej leczenia rozpocztego za granic wiadczona jest tylko raz w okresie do 2 miesicy od daty wystpienia nieszczliwego wypadku. Koszt organizacji i wykonania ww. usług ponosi Ubezpieczony. 4. Transport na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3), 4), 9), 10), 11), 12), 13), 19) niniejszego paragrafu, odbywa si po opłaceniu przez Ubezpieczonego nadwyki w stosunku do kosztu transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli taka wystpuje. W przypadku braku opłacenia nadwyki Generali dokona transportu wyłcznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzgldnieniem zapisu ust W przypadku ubezpieczenia osób nieuprawnionych do wiadcze z Narodowego Funduszu Zdrowia, zwłaszcza cudzoziemców, wymagajcych dalszej hospitalizacji z chwil podjcia decyzji przez lekarza prowadzcego leczenie Ubezpieczonego za granic o moliwoci transportu Ubezpieczonego, Generali zorganizuje i pokryje koszty tego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem akceptacji przyjcia Ubezpieczonego przez odpowiedni, wybran przez Centrum Pomocy Generali placówk na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku braku tej akceptacji, Generali z chwil podjcia decyzji o moliwoci transportu Ubezpieczonego wolne jest od dalszej odpowiedzialnoci. Centrum Pomocy Generali nie jest zobowizane do poszukiwania innych ni wybrana placówek, które bd kontynuowa leczenie Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Podane w ust. 2, 3 niniejszego paragrafu limity odpowiedzialnoci Generali pomniejszaj sum ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance z wyłczeniem kosztów transportu, z zastrzeeniem zapisu ust. 3 pkt. 15) i 16) niniejszego paragrafu. 7. Generali pokrywa koszty leczenia i pomocy assistance, pod warunkiem, e zdarzenie zaistniało w trakcie trwania umowy ubezpieczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego i jest objte odpowiedzialnoci Generali. 8. Pozostałe usługi wiadczone przez Centrum Pomocy Generali mog by wiadczone na podstawie odrbnie zawartych umów. 11 SUMA UBEZPIECZENIA KLiASS 1. Suma ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance okrelona w polisie jest sum na osob, czyli dla kadego Ubezpieczonego. 2. Generali ponosi odpowiedzialno maksymalnie do wysokoci sumy ubezpieczenia okrelonej w polisie, z uwzgldnieniem limitów podanych w paragrafie 10 niniejszych SWU. 3. Ustalenie sumy ubezpieczenia nastpuje w wyniku wyboru wariantu ubezpieczenia w Formularzu owiadczenia. 4. Wysoko sum ubezpieczenia okrelona jest na stronach internetowych Ubezpieczajcego. 5. Suma ubezpieczenia jest sum na jedno zdarzenie, przez co rozumie si, e kada wypłacona w zwizku z tym samym zdarzeniem kwota wiadczenia na rzecz Ubezpieczonego pomniejsza sum ubezpieczenia. 20

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013 Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstpstwa/rónice midzy ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpiecze: Concordia Polska TUW Signal Iduna Polska TU S.A. PZU S.A. wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń podróży HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Proszę pamietać że

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci: Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Cz I 1. Dane osoby ubiegajcej si Imi i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH PAKIET PODRÓŻNIKA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH PAKIET PODRÓŻNIKA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH PAKIET PODRÓŻNIKA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Od kiedy rozpoczyna się ubezpieczenie? Najczęściej zadawane pytania Początek ochrony ubezpieczeniowej w każdym przypadku to 01-09-2017r. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie dzieci, których Rodzice potwierdzą

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE W PODRÓY POSIADACZY KART VISA BUSINESS GOLD

UBEZPIECZENIE W PODRÓY POSIADACZY KART VISA BUSINESS GOLD UBEZPIECZENIE W PODRÓY POSIADACZY KART VISA BUSINESS GOLD (Wycig z OWU Posiadaczy Bankowych Kart Płatniczych z uwzgldnieniem postanowie odmiennych) Na podstawie Umowy Nr 311/BUC/520/2001 PZU S.A. udziela

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN Hestia Rodzina

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN Hestia Rodzina OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN Hestia Rodzina (kod HR 01/06) I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 III. Umowa ubezpieczenia 6 IV. Rozwizanie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Indywidualną obsługę placówki gwarantuje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WZÓR Miejscowość, data Pani/Pan/Państwo Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Likwidacji roszcze z tytułu Grupowych Umów Ubezpiecze TU SKOK ycie S.A oraz TUW SKOK

Instrukcja Likwidacji roszcze z tytułu Grupowych Umów Ubezpiecze TU SKOK ycie S.A oraz TUW SKOK Instrukcja Likwidacji roszcze z tytułu Grupowych Umów Ubezpiecze TU ycie S.A oraz TUW TU ycie S.A. Nazwa ycie Poyczkobiorców Promesa ycie Poyczkobiorców Promesa Komfort Dokumenty wymagane od osoby zgłaszajcej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia sumy i limity ubezpieczenia w roku szkolnym 2016/2017 szczegóły w OWU, prosimy o zapoznanie się

Zakres ubezpieczenia sumy i limity ubezpieczenia w roku szkolnym 2016/2017 szczegóły w OWU, prosimy o zapoznanie się Zakres ubezpieczenia sumy i limity ubezpieczenia w roku szkolnym 2016/2017 szczegóły w OWU, prosimy o zapoznanie się Śmierć wskutek nw 20.000 zł Śmierć wskutek nw w środku lokomocji lub wskutek aktów sabotażu

Bardziej szczegółowo

Łódzki Program Ubezpieczeniowy na rok 2017 CZĘŚĆ NUMER 4

Łódzki Program Ubezpieczeniowy na rok 2017 CZĘŚĆ NUMER 4 CZĘŚĆ NUMER 4 KOSZTÓW LECZENIA W PODRÓŻACH ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW MIASTA ŁÓDŹ ORAZ OSÓB WYSYŁANYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ, UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 UBEZPIECZENIE REKOMENDOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r.

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. W sprawie: zakresu usług opiekuczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnoci za usługi opiekucze Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z propozycją ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PODRÓY EASYJET POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PODRÓY EASYJET POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PODRÓY EASYJET POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ELVIA TRAVEL INSURANCE Główny Oddział zwany dalej ELVIA moe udzieli ochrony

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. przesłanki do wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

1. przesłanki do wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia INFORMACJA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844) Rodzaj informacji 1. przesłanki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance kod: MAS 01/12 I. Postanowienia ogólne II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował dla klubów

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZNE DZIECKO. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

PROGRAM BEZPIECZNE DZIECKO. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) PROGRAM BEZPIECZNE DZIECKO Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Im ag es co ur te sy of D ai ly Cl ip Ar t. ne t< /a > Program Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

NNW SZKOLNE Departament Ubezpieczeń Indywidualnych 2016

NNW SZKOLNE Departament Ubezpieczeń Indywidualnych 2016 NNW SZKOLNE - 184 1 Ubezpieczenie szkolne Ubezpieczenie dedykowane jest dla: dzieci, młodzieży, osób uczących się, personelu placówki oświatowej w tym: dziecko lub uczeń, w tym również: osoba z upośledzeniem

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ DYREKCJA, RADA RODZICÓW EDU PLUS ROK SZKOLNY 2017 / 2018 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/24/04/2017 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 okres ubezpieczenia suma

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu Nowa Hestia Podróże Charakterystyka produktu Zakres i sumy ubezpieczenia Wariant podstawowy Wariant rozszerzony Wariant pełny Koszty leczenia i Assistance 100.000 200.000 500.000 NNW OC w życiu prywatnym

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy 86.352.300 zł wpłacony

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Click here for English

Click here for English Click here for English OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW w Hestii Biznes

Ubezpieczenie NNW w Hestii Biznes Ubezpieczenie NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny 2016/17, ubezpieczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo