OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem, udziela Posiadaczom kart płatniczych ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy ubezpieczenia grupowego Toyota Bank Assistance zawartej z Toyota Bank Polska S.A. zwanym dalej Ubezpieczającym" w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowych określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia. DEFINICJE 2 Ilekroć w niniejszych OWU używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć: 1. Centrum Alarmowe Europ Assistance Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, budynek Taurus, Warszawa, jednostka organizacyjna wskazana przez Ubezpieczyciela, dostępna całodobowo pod numerem telefonu ; 2. Choroba przewlekła wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, w trakcie których mogą występować okresy zaostrzenia, czasowego ustąpienia objawów, które zostały zdiagnozowane lub były leczone przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej i które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki; 3. Cudzoziemiec osoba fizyczna, nieposiadająca obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej; 4. Deszcz nawalny za deszcz nawalny uważa się opad potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW lub analogiczną instytucję w kraju wystąpienia opadu) o współczynniku natężenia co najmniej 4 według stosowanej przez niego skali; W przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub bezpośrednim sąsiedztwie świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; 5. Ekstremalne warunki klimatyczne lub przyrodnicze pustynia, wysokie góry (powyżej 5500 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe i tereny śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego; 6. Hospitalizacja leczenie w szpitalu trwające nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, licząc od momentu przyjęcia do szpitala; 7. Karta karta kredytowa classic Ice Rose i Black Pearl oraz karta kredytowa gold Double Gold, karta debetowa classic Super Red III i Ruby Passion oraz karta płatniczo lojalnościowa Toyota More, wydana przez Toyota Bank Polska SA, która może być objęta Ubezpieczeniem. 8. Koszty leczenia niezbędne koszty pomocy medycznej udzielonej Ubezpieczonemu w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego Powrót do Kraju lub Transport do Kraju, uzasadnione z medycznego punktu widzenia i pozostające w związku przyczynowym z Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem; 9. Kradzież z włamaniem działanie polegające na bezprawnym zaborze w celu przywłaszczenia ubezpieczonego mienia z miejsca zamieszkania po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej albo przy użyciu podrobionych bądź dopasowanych kluczy lub innych narzędzi pod warunkiem, że ich użycie pozostawiło po sobie ślady uszkodzeń; za kradzież z włamaniem uważa się również otwarcie zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku dokonania kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia lub miejsca wymienionego w niniejszych warunkach, 10. Kraj rezydencji kraj inny niż kraj, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony, który stanowi dla Ubezpieczonego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania; 11. Leczenie ambulatoryjne leczenie, podczas którego osoba ubezpieczona przebywa poniżej 24 godzin w szpitalu lub innej placówce medycznej; 12. Lekarz osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu Lekarza, niebędąca osobą bliską; 13. Lekarz Centrum Alarmowego zatrudniony w Centrum Alarmowym lekarz konsultant; 14. Miesiąc ochrony okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który została do Ubezpieczyciela przekazana Składka; 15. Nagłe zachorowanie choroba, która wystąpiła w okresie ochrony ubezpieczeniowej w sposób nagły i wymaga zasięgnięcia pilnej pomocy medycznej z powodu zagrożenia życia lub zdrowia w razie jej odroczenia. 16. Następstwa choroby przewlekłej nasilenie objawów choroby przewlekłej o ostrym przebiegu, objawiające się w sposób nagły, skutkujące koniecznością poddania się natychmiastowemu leczeniu; 17. Nieszczęśliwy wypadek przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku którego Ubezpieczony doznał, wbrew swej woli, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź zmarł; 1 S t r o n a

2 18. Osoba bliska małżonek/-ka (także partner/-ka), rodzic, teść/teściowa, macocha, ojczym, opiekun prawny, dzieci (także adoptowane, przysposobione), zięć, synowa, rodzeństwo (także rodzeństwo przysposobione), szwagier/-ka, dziadek, babcia, wnuk/wnuczka; 19. Osoba wezwana do towarzyszenia osoba bliska lub inna osoba zamieszkała na terenie RP, wskazana przez Ubezpieczonego, która w przypadku braku osoby towarzyszącej przyjedzie w celu towarzyszenia Ubezpieczonemu w trakcie leczenia; 20. Podróż zagraniczna pobyt Ubezpieczonego poza granicami RP, kraju, którego obywatelstwo posiada oraz Kraju rezydencji, trwający nie dłużej niż 60 dni; 21. Powrót do kraju/transport do kraju powrót lub transport Ubezpieczonego na teren RP, a w przypadku Cudzoziemców na teren RP, kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony lub Kraju rezydencji; 22. Praca fizyczna podejmowanie i wykonywanie przez Ubezpieczonego w trakcie podróży czynności w celu zarobkowym bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, z wyjątkiem pracy umysłowej (biurowej, naukowej, itp.); pracą fizyczną w rozumieniu niniejszych OWU jest również działalność niezarobkowa (typu wolontariat, nieodpłatne praktyki zawodowe, wszelkie prace domowe świadczone na rzecz osób trzecich); jeżeli praca Ubezpieczonego ma charakter pracy fizycznej i jednocześnie umysłowej, przyjmuje się, że Ubezpieczony wykonuje pracę fizyczną. 23. Przewoźnik zawodowy przedsiębiorstwo posiadające wszelkie zezwolenia umożliwiające wykonywanie płatnego przewozu osób środkami transportu lądowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego; 24. Rabunek zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec Ubezpieczonego lub osoby bliskiej bądź z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności; 25. Rok ubezpieczeniowy dwanaście następujących kolejno po sobie Miesięcy ochrony, liczonych od pierwszego dnia ochrony ubezpieczeniowej lub rocznicy jej rozpoczęcia;; 26. RP terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 27. Sporty wysokiego ryzyka - alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie techniczne/ specjalistyczne przy użyciu sprzętu specjalistycznego oraz na tzw; bezdechu (Freediving), wspinaczka górska i skałkowa, kitesurfing, heliskiing, heliboarding skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, sporty walki, myślistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie, jazda na nartach wodnych, a także uczestniczenie w wyprawach survivalowych lub wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi; 28. Sporty Sporty wodne oraz Sporty zimowe; 29. Sporty wodne sporty, których uprawianie związane jest z użyciem sprzętu wodnego oraz nurkowanie przy użyciu sprzętu specjalistycznego i przebywanie pod wodą na tzw; zatrzymanym oddechu (Freediving) z zastrzeżeniem 2 pkt 28; 30. Sporty zimowe wszelkie sporty uprawiane w warunkach zimowych, w szczególności narciarstwo, snowboard, saneczkarstwo, łyżwiarstwo; 31. Suma Ubezpieczenia górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie szkody objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach poszczególnych zakresów ubezpieczeń objętych umową Ubezpieczenia; 32. Szkoda osobowa uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć; 33. Szkoda rzeczowa zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości, utrata rzeczy ruchomej; 34. Szpital działający zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu pobytu za granicą zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodzienna lub całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadający odpowiednią infrastrukturę i zatrudniający całodziennie lub całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego Lekarza; Szpitalem nie jest dom opieki, ośrodek sanatoryjny, rehabilitacyjny lub wypoczynkowy, ani jakakolwiek placówka zajmująca się leczeniem alkoholizmu lub innych uzależnień; 35. Ubezpieczający Toyota Bank Polska SA; 36. Ubezpieczenie ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Ubezpieczyciela na podstawie niniejszych OWU; 37. Ubezpieczony Posiadacz karty płatniczej wydanej przez Toyota Bank Polska S.A., objęty Ochroną Ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia. 38. Ubezpieczyciel Europ Assistance S.A.; 39. Profesjonalne uprawianie sportu udział Ubezpieczonego w treningach, w tym obozach kondycyjnych lub szkoleniowych, zawodach sportowych w celach zarobkowych; 40. Wykonywanie pracy za granicą podjęcie przez Ubezpieczonego w trakcie jego pobytu za granicą jakichkolwiek działań lub czynności w formie zatrudnienia, współpracy lub zarobkowania (bez względu na podstawę prawną lub faktyczną, odpłatność lub nieodpłatność); 41. Wyczynowe uprawianie sportu forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania, w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych przez osoby będące członkami wszelkiego rodzaju klubów, związków i organizacji sportowych, również uczestnictwo w treningach, zgrupowaniach, obozach szkoleniowych; W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu uważa się również profesjonalne uprawianie sportu; 42. Zdarzenia losowe - pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, grad, lawina, zalanie, stłuczenie szyby, pośrednie uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu 2 S t r o n a

3 mechanicznego, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, wydostanie się dymu i sadzy, eksplozja, implozja, pękanie mrozowe. OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 3 1. W stosunku do każdego Ubezpieczonego odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem podpisania odpowiedniej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Europ Assistance. 2. Okres ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego, który przystąpił do Umowy grupowego ubezpieczenia wynosi 12 miesięcznych okresów. Jeżeli Ubezpieczony nie zrezygnuje z ochrony przed upływem okresu ubezpieczenia, uważa się, że ubezpieczenie zostało zawarte na kolejny roczny okres ubezpieczenia. Zawarcie ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia nie następuje, jeżeli składka za poprzedni okres ubezpieczenia nie została zapłacona w całości. ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 4 1. Ubezpieczony może, w każdym czasie, zrezygnować z Ubezpieczenia, składając za pośrednictwem Ubezpieczającego oświadczenie o rezygnacji, o czym Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela. Rezygnacja jest skuteczna wobec Ubezpieczyciela z końcem miesiąca ochrony, za który została zapłacona ostatnia Składka za danego Ubezpieczonego. 2. Składka za Ubezpieczonego jest opłacana Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego. 3. W stosunku do każdego Ubezpieczonego odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona Składka (w przypadku gdy ubezpieczenie jest bezpłatne dla Klienta), jeżeli nastąpiło jedno z poniższych zdarzeń: a) rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia, b) z dniem zakończenia lub wypowiedzenia umowy o wydanie i użytkowanie Karty c) rezygnacja z ubezpieczenia przez Ubezpieczonego. d) śmierć Ubezpieczonego 4. Ubezpieczeni obejmowani są ubezpieczeniem pod warunkiem opłacenia w całości kosztu podróży zagranicznej w trakcie której miało miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe za pomocą karty Ubezpieczonego. Za koszt podróży zagranicznej uznaje się koszty: a. wycieczki zagranicznej, b. biletu na podróż zagraniczną, c. zakupu paliwa w przypadku podróży samochodem, przy czym zakup paliwa powinien nastąpić nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji. W przypadku dokonania płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym na terytorium Rzeczypospolitej Polski lub Kraju rezydencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od chwili opuszczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub Kraju rezydencji, ale nie wcześniej niż od momentu płatności Kartą. W przypadku dokonania płatności po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub Kraju rezydencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu dokonania tej płatności. OGÓLNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 5 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe: 1. z winy umyślnej oraz wskutek rażącego niedbalstwa; 2. w wyniku jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Ubezpieczonego przez osoby trzecie w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 3. wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wewnętrznych zamieszek, strajków, rozruchów, lokautów, aktów terroryzmu lub sabotażu, powstań, rewolucji, demonstracji; 4. wskutek trzęsienia ziemi (nie dotyczy assistance domowego), reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia opadami przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicznej, promieni laserowych i maserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, oddziaływania azbestu lub formaldehydu; 5. w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, rodziny osobę bliską lub osoby, za które Ubezpieczony faktycznie oraz z mocy prawa ponosi odpowiedzialność. 6. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na terytorium RP, na terenie Kraju rezydencji oraz kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony. 7. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte także szkody powstałe wskutek: a. aktywnego udziału w zamieszkach i rozruchach, zamachach stanu lub w aktach terroru, b. rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczości wszelkiego rodzaju, bez względu na ich pochodzenie, źródło i sposób ich oddziaływania na Ubezpieczonego, 3 S t r o n a

4 c. epidemii, skażeń chemicznych, o ile wybuchły i zostały ogłoszone przed podróżą Ubezpieczonego d. uczestnictwa Ubezpieczonego w zakładach lub bójkach z wyjątkiem działania w warunkach obrony koniecznej, e. choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, a w szczególności ataku konwulsji, f. prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnień, g. nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługi maszyn i przebywania na wysokościach w trakcie leczenia lekami upośledzającymi zdolność koncentracji (zgodnie z ulotką producenta), h. pozostawania Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r (Dziennik Ustaw z 2005 nr 179 poz. 1485), i. pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem leków nieprzepisanych przez Lekarza i przyjmowanych niezgodnie ze wskazaniem medycznym, j. umyślnym działaniem Ubezpieczonego (samobójstwo, próba samobójstwa lub samookaleczenie), k. uczestnictwem w wyprawach i obozach survivalowych, l. powstałe w związku z przebywaniem Ubezpieczonego w miejscach charakteryzujących się Ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi (z wyjątkiem uczestnictwa w wyjazdach, nie dłuższych niż 2 dni, zorganizowanych przez podmioty profesjonalne posiadające uprawnienia do organizowania takich wyjazdów; warunkiem koniecznym do ubiegania się o świadczenie jest posiadanie wystawionego przez te podmioty oryginalnego rachunku), m. wyczynowego lub profesjonalnego uprawiania sportu, n. uprawiania Sportów wysokiego ryzyka, o. świadczenia usług za granicą związanych z Pracą fizyczną, p. uczestnictwa w wyścigach samochodowych, q. wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony był pasażerem nielicencjonowanych linii lotniczych, r. pełnienia przez Ubezpieczonego czynnej służby w siłach zbrojnych jakiegokolwiek państwa, s. uprawiania Sportów wodnych oraz Sportów zimowych. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 6 1. W przypadku konieczności skorzystania z Ubezpieczenia Podróżnego Ubezpieczony jest zobowiązany: a) przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym pod numerem/numerami telefonów: b) w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów; c) przy zgłoszeniu szkody Ubezpieczony powinien podać następujące informacje: a. numer PESEL b. imię i nazwisko c. krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, d. numer telefonu do skontaktowania się z Ubezpieczonym lub wskazaną przez niego osobą, e. lokalizację miejsca zdarzenia, inne informacje niezbędne pracownikowi Centrum Alarmowego do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług; 2. Ponadto Ubezpieczony powinien: a) udzielić pracownikowi Centrum Alarmowego wyjaśnień dotyczących zdarzenia, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i zakresu świadczeń b) udzielić specjaliście lub lekarzowi przysłanemu przez Centrum Alarmowe wszelkich niezbędnych pełnomocnictw, c) nie powierzać wykonania świadczeń, do których spełnienia zobowiązany jest Europ Assistance innym osobom, chyba że Centrum Alarmowe nie przystąpi do spełniania świadczenia w okresie dwóch godzin od zawiadomienia o szkodzie (w razie braku innych uzgodnień pomiędzy Ubezpieczonym a Centrum Alarmowym) lub wyrazi zgodę na spełnienie świadczenia przez inną osobę, d) współdziałać z Centrum Alarmowym w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązania. 3. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeśli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE 4 S t r o n a

5 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 7 1. Przedmiotem Ubezpieczenia są: a. niezbędne i prawidłowo udokumentowane Koszty leczenia poniesione lub do poniesienia których Ubezpieczony był zobowiązany, związane z Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem powstałym podczas Podróży zagranicznej, b. koszty związane ze świadczeniem i organizacją natychmiastowej pomocy Ubezpieczonemu w trakcie jego Podróży zagranicznej (pomoc Assistance ), c. odpowiedzialność cywilna. 2. Sumy Ubezpieczenia dla wskazane są w 8 niniejszych OWU. Stosuje się roczne okresy rozliczeniowe w stosunku do limitów na poszczególne świadczenia (wyszczególnione w tabelach świadczeń). Sumy Ubezpieczenia odnoszą się do Roku ubezpieczeniowego i ulegają odnowieniu po jego zakończeniu. 3. Ubezpieczenie Podróżne obowiązuje w takich Krajach, jak: Albania, Andora, Armenia, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja (wraz z Korsyką), Niemcy, Gibraltar, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Rosja (część europejska), San Marino, Serbia (wraz z Kosowym), Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Watykan, Włochy oraz kraje basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Maroko, Tunezja, z wyjątkiem Rzeczpospolitej Polskiej, kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony oraz Kraju rezydencji Ubezpieczonego. Ubezpieczenie obowiązuje również na pokładzie samolotów, statków (niezależnie od tego pod jaką banderą płyną), jeśli znajdują się one poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony oraz Kraju rezydencji Ubezpieczonego. 4. Za początek Podróży zagranicznej uznaje się moment przekroczenia granicy RP, granicy kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony lub Kraju rezydencji przy wyjeździe, a za koniec moment przekroczenia granicy przy powrocie do RP, kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony lub Kraju rezydencji, GÓRNE GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI 8 1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu Ubezpieczenia Kosztów leczenia oraz natychmiastowej pomocy Assistance maksymalnie do wysokości Sum Ubezpieczenia określonych w 8 pkt. 3 niniejszych WU z uwzględnieniem limitów na poszczególne świadczenia określone w 8 pkt. 3 niniejszych WU oraz z uwzględnieniem ograniczeń pokrywanych kosztów. 2. Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie koszty świadczeń wynikających z tytułu Ubezpieczenia Kosztów leczenia oraz natychmiastowej pomocy Assistance, które zostały zaakceptowane i zorganizowane przez Centrum Alarmowe, chyba że skontaktowanie się z Centrum Alarmowym było niemożliwe z przyczyn niezależnych do Ubezpieczonego, w takim przypadku Ubezpieczyciel refunduje Ubezpieczonemu uzasadnione poniesione koszty, objęte zakresem Ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody poniesione przez osoby, na rzecz których świadczone są usługi wynikające z ubezpieczenia kosztów leczenia oraz natychmiastowej pomocy Assistance powstałe w bezpośrednim związku ze świadczeniem tych usług. W razie potrzeby Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego udzieli informacji niezbędnych do nawiązania kontaktu z usługodawcą w sprawie ewentualnych roszczeń jak również przekaże Ubezpieczonemu kopię, a w miarę możliwości także i oryginał dokumentacji związanej ze zleceniem usługi. W razie braku możliwości dostarczenia oryginału, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego wystawi zaświadczenie potwierdzające fakt zlecenia przez Ubezpieczyciela usługi firmie trzeciej. RODZAJ ŚWIADCZENIA Koszty leczenia Leczenie stomatologiczne Transport medyczny Transport medyczny do RP Transport zwłok Koszty ratownictwa i poszukiwania Hotel na czas rekonwalescencji SUMA UBEZPIECZENIA PLN do wysokości SU PLN do wysokości SU do wysokości SU do wysokości SU do wysokości 50% SU PLN 5 S t r o n a

6 Kontynuacja podróży Wizyta członka rodziny Dosłanie przedmiotów osobistych Pomoc prawna Infolinia medyczna PLN PLN PLN PLN Bez limitu UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Odpowiedzialność cywilna PLN KOSZTY LECZENIA 9 W przypadku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku podczas Podróży Zagranicznej, Ubezpieczyciel pokrywa, do wysokości Sumy Ubezpieczenia kosztów leczenia, udokumentowane koszty: 1. badań i zabiegów ambulatoryjnych oraz diagnostycznych, 2. zakupu lekarstw, płynów infuzyjnych i środków opatrunkowych, niezbędnych środków pomocniczych (kule, temblak) przepisanych przez Lekarza, za wyjątkiem odżywek, środków wzmacniających i preparatów kosmetycznych, 3. konsultacji lekarskich wraz z dojazdem Lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia, 4. hospitalizacji, w tym leczenia, zabiegów i operacji, których ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego nie można było, odłożyć do czasu Powrotu do, 5. leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów bólowych lub zapalnych, do wysokości ustalonego limitu (limit na wszystkie zachorowania w ciągu Roku ubezpieczeniowego), wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, 6. wyżywienia i zakwaterowania Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji, przez okres nie dłuższy niż 5 dni, maksymalnie do wysokości ustalonego limitu zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego leczenie, o ile koszty te zostaną zaakceptowane przez Centrum Alarmowe, w przypadku gdy powrót do kraju nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu Hospitalizacji. KOSZTY NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE 10 W ramach natychmiastowej pomocy Assistance Ubezpieczyciel gwarantuje następujące usługi i świadczenia: 1. Całodobowy dyżur telefonu Centrum Alarmowego. Informacje udzielane są w języku polskim. 2. Infolinia medyczna Centrum Alarmowe zapewni Ubezpieczonemu: a. całodobowy dostęp do infolinii medycznej polegający na telefonicznej rozmowie z Lekarzem Centrum Alarmowego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli ustnej informacji co do dalszego toku postępowania, b. telefoniczny dostęp do informacji o lekach, ich działaniu, interakcjach z innymi środkami, przeciwwskazaniach, dawkowaniu, ich zamiennikach. Informacje udzielone przez Centrum Alarmowe oraz telefoniczna rozmowa z Lekarzem Centrum Alarmowego nie mają charakteru diagnostycznego lub leczniczego i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Lekarza Centrum Alarmowego, który ich udzielił lub wobec Ubezpieczyciela, o czym Centrum Alarmowe lub Lekarz poinformuje Ubezpieczonego podczas każdej rozmowy telefonicznej. 3. Transport medyczny w przypadku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel pokrywa udokumentowane koszty transportu medycznego (do wysokości Sumy Ubezpieczenia): a. transport Ubezpieczonego z miejsca Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania do najbliższego Szpitala lub placówki służby zdrowia (i powrót do miejsca z którego Ubezpieczony może kontynuować podróż, o ile zalecane jest to przez Lekarza prowadzącego leczenie), b. transport Ubezpieczonego do innej placówki medycznej, jeżeli placówka medyczna, w której znajduje się Ubezpieczony nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego leczenie, po uzgodnieniu z Centrum Alarmowym, c. transport Ubezpieczonego do RP (miejsca zamieszkania lub najbliższej w miejscu zamieszkania placówki służby zdrowia, w której leczenie może być kontynuowane), o ile zgodnie z zaleceniem Lekarza prowadzącego leczenie wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego oraz gdy transport ten odbył się zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego leczenie, zaakceptowanym przez Centrum Alarmowe. Do organizacji świadczenia Ubezpieczyciel przystępuje w przypadku, gdy pierwotnie zaplanowany przez Ubezpieczonego środek transportu nie może zostać wykorzystany ze względów medycznych. W przypadku Cudzoziemca Centrum Alarmowe pokryje koszty transportu medycznego do RP lub kraju wskazanego przez Ubezpieczonego pod warunkiem, że koszt transportu i organizacji transportu do kraju 6 S t r o n a

7 wskazanego przez Ubezpieczonego nie będzie wyższy niż koszt transportu i organizacji transportu do RP (Warszawa). 4. Transport zwłok w przypadku zgonu Ubezpieczonego na skutek Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczyciel pokrywa udokumentowane koszty transportu zwłok Ubezpieczonego (do wysokości Sumy Ubezpieczenia) do miejsca pochówku w RP lub koszty pochówku za granicą. Jeżeli miejscowe przepisy wymagają, aby zwłoki były przewożone w trumnie, Ubezpieczyciel zakupi trumnę tymczasową. Centrum Alarmowe dokonuje wyboru sposobu transportu zwłok. W przypadku Cudzoziemca Centrum Alarmowe pokryje koszty transportu zwłok do RP lub do innego wskazanego przez rodzinę Ubezpieczonego kraju pod warunkiem, że koszt transportu i organizacji transportu zwłok Ubezpieczonego do wskazanego kraju nie będzie wyższy niż koszt transportu i organizacji transportu do RP (Warszawa). 5. Pomoc prawna jeżeli Ubezpieczony podczas podróży naruszył przepisy powszechnie obowiązującego prawa kraju, w którym się znajduje i wymaga konsultacji prawnej, Centrum Alarmowe organizuje i opłaca honorarium prawnika i tłumacza pod warunkiem, że zarzucane Ubezpieczonemu czyny dotyczą wyłącznie jego odpowiedzialności cywilnej lub gdy zdarzenie ma związek z wypadkiem samochodowym za granicą. Honorarium prawnika i tłumacza pokrywane jest do wysokości ustalonego w tabeli świadczeń limitu, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania prawnika, w ramach świadczonych przez niego usług pomocy prawnej. Organizacja i pokrycie kosztów nie następuje w przypadku, jeżeli problem prawny Ubezpieczonego dotyczy jego działalności zawodowej, pracy lub usług wykonywanych za granicą. 6. Hotel na czas rekonwalescencji koszt wyżywienia i zakwaterowania Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji, przez okres nie dłuższy niż 5 dni, maksymalnie do wysokości ustalonego limitu zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego leczenie, o ile koszty te zostaną zaakceptowane przez Centrum Alarmowe, w przypadku gdy Transport do Kraju nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu Hospitalizacji, 7. Kontynuacja podróży w przypadku, gdy stan zdrowia Ubezpieczonego, po zakończeniu Hospitalizacji, związanej z Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem pozwala na kontynuowanie podróży, Centrum Alarmowe na życzenie Ubezpieczonego organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego z miejsca jego Hospitalizacji do miejsca umożliwiającego kontynuację przerwanej podróży. Podróż może odbyć się pociągiem lub autobusem według wyboru Centrum Alarmowego, a w przypadku gdy podróż koleją czy autobusem trwa więcej niż 12 godzin, samolotem w klasie ekonomicznej. Koszty transportu pokrywane są maksymalnie do wysokości ustalonego limitu. 8. Wizyta członka rodziny Koszty podróży osoby wezwanej do towarzyszenia, jeżeli Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej nie towarzyszy żadna osoba pełnoletnia, a przewidywany okres hospitalizacji, której Ubezpieczony został poddany, jest dłuższy niż 7 dni, Centrum Alarmowe organizuje podróż osoby wezwanej do towarzyszenia, do miejsca hospitalizacji i stamtąd z powrotem do RP, do miejsca zamieszkania osoby wezwanej do towarzyszenia. Centrum Alarmowe pokrywa koszty stosownego środka transportu oraz koszty pobytu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni (w limicie 100 EUR na jeden dzień pobytu), jeżeli obecność osoby wezwanej do towarzyszenia jest konieczna i zalecona na piśmie przez lekarza prowadzącego leczenie. Koszty podróży pokrywane są maksymalnie do wysokości odpowiedniego limitu określonego w Dosłanie przedmiotów osobistych w przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży przedmiotów osobistych niezbędnych do kontynuowania podróży (szkła kontaktowe, okulary itp., z wyłączeniem wszelkich dokumentów, bez względu na ich charakter) Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty związane z wysyłką tych przedmiotów do miejsca pobytu Ubezpieczonego. W przypadku Cudzoziemca Centrum Alarmowe pokryje koszty dosłania przedmiotów osobistych do miejsca pobytu Ubezpieczonego maksymalnie do wysokości kosztów wysyłki w/w rzeczy z terytorium RP (Warszawa). 10. Koszty ratownictwa i poszukiwania w przypadku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel pokrywa udokumentowane koszty Akcji ratowniczej lub poszukiwawczej prowadzonej poza granicami RP oraz Kraju rezydencji lub kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony, w celu ratowania zdrowia lub życia Ubezpieczonego do wysokości limitu ustalonego w tabeli świadczeń. Poniesione koszty pomniejszają Sumę Ubezpieczenia kosztów leczenia powypadkowego i Nagłego zachorowania. WYŁĄCZENIA Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy Assistance dotyczących chorób, w tym chorób przewlekłych, istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia oraz ich powikłań. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i natychmiastowej pomocy Assistance, jeśli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia przez Ubezpieczonego podróży zagranicznej. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków związanych z: a. Leczeniem przekraczającym zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do kraju. b. Leczeniem ambulatoryjnym, Hospitalizacją lub zakwaterowaniem w przypadku, gdy Ubezpieczony odmówi powrotu do kraju wbrew decyzji Lekarza Centrum Alarmowego. 7 S t r o n a

8 c. Leczeniem ambulatoryjnym, Hospitalizacją, zakwaterowaniem w przypadku, gdy według opinii Lekarza Centrum Alarmowego moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do momentu Powrotu do Kraju przez Ubezpieczonego. d. Przeprowadzeniem badań zbędnych do rozpoznania lub leczenia choroby, badań kontrolnych oraz uzyskania zaświadczeń lekarskich i wykonywania szczepień profilaktycznych. e. Wyjazdami w celu planowego leczenia oraz powikłań związanych z tym leczeniem. f. Leczeniem psychoanalitycznym lub psychoterapeutycznym. g. Leczeniem sanatoryjnym, kuracją w domach wypoczynkowych lub ośrodkach leczenia uzależnień. h. Operacjami plastycznymi lub zabiegami kosmetycznymi. i. Leczeniem zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych, chorób wenerycznych i AIDS, nawet gdy nie były wcześniej leczone. j. Specjalnym odżywianiem Ubezpieczonego, masażami i kąpielami, inhalacjami, gimnastyką leczniczą, naświetlaniami, zabiegami medycyny niekonwencjonalnej (nawet gdy którykolwiek z tych środków był zalecony przez Lekarza) oraz innymi zabiegami rehabilitacyjnymi i fizykoterapeutycznymi. k. Zabiegami usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego i którego przeprowadzenie dopuszczone jest przez prawo państwa, na terenie którego zabieg jest dokonany. l. Leczeniem protetycznym i dentystycznym przekraczającym równowartość limitu wskazanego w tabeli świadczeń oraz jeśli nie było ono wynikiem ostrych stanów bólowych lub zapalnych wymagających natychmiastowej niezbędnej pomocy. 4. Ubezpieczyciel nie pokrywa również kosztów związanych lub będących następstwem: a. epidemii lub skażeń, o ile wybuchły i zostały ogłoszone przed Podróżą zagraniczną Ubezpieczonego, b. rozpoznania i planowanego prowadzenia ciąży, c. powikłań występujących od 32 tygodnia ciąży, d. porodu, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży, e. sztucznego zapłodnienia i każdego innego leczenia bezpłodności, a także związanych z zakupem środków antykoncepcyjnych, f. korzystania podczas pobytu w Szpitalu z usług innych niż standardowe, takich jak używanie odbiorników radiowych, telewizyjnych, korzystanie z usług fryzjerskich lub kosmetycznych, pokojów o podwyższonym standardzie itp., g. innych przyczyn wymienionych na liście ogólnych wyłączeń w 5 niniejszych WU. 5. Ubezpieczyciel nie pokrywa również kosztów związanych z koniecznością wcześniejszego Powrotu do Kraju w celu poddania się planowej diagnostyce lub leczeniu w sytuacji, kiedy chory nie wymagał rozpoczęcia leczenia za granicą i jego pilnej kontynuacji w RP. 6. Ubezpieczyciel nie pokrywa dalszych kosztów pomocy Assistance, jeżeli Ubezpieczony odmówił Powrotu do Kraju pomimo wskazań medycznych. 7. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów pierwotnej rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana. 8. Ubezpieczyciel nie pokrywa Kosztów leczenia na terenie RP. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 12 W przypadku zdarzenia spowodowanego Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem w czasie Podróży zagranicznej Ubezpieczony zobowiązany jest: 1. niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym pod numerem w celu uzyskania pomocy w zakresie organizacji świadczeń lub gwarancji pokrywania kosztów leczenia, natychmiastowej pomocy assistance, jak też kosztów transportu medycznego i transportu zwłok (co jest warunkiem przyjęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela). Kontaktując się z Centrum Alarmowym Ubezpieczony lub osoba przez niego upoważniona, powinna: a. podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia lub PESEL Ubezpieczonego, b. podać pierwsze 6 oraz 4 ostanie cyfry numeru Karty Ubezpieczonego, dokładnie wyjaśnić osobie dyżurującej okoliczności, w których znajduje się Ubezpieczony, c. określić, jakiej pomocy potrzebuje, 2. stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego. Udzielić informacji i niezbędnych pełnomocnictw oraz umożliwić Centrum Alarmowemu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia, 3. upoważnić Lekarzy prowadzących w kraju i za granicą do udzielenia Centrum Alarmowemu wszelkich informacji dotyczących Ubezpieczonego i jego schorzenia w celu umożliwienia Centrum Alarmowemu dokonania czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia odmowa udzielenia upoważnienia jest równoznaczna z odstąpieniem od roszczenia, 4. współpracować z Centrum Alarmowym w zakresie niezbędnym do umożliwienia uzyskania przez niego dokumentacji medycznej stwierdzającej rozpoznanie oraz opis przebiegu leczenia z wynikami badań. 8 S t r o n a

9 REFUNDACJE Jeżeli Ubezpieczony z powodów od niego niezależnych nie dopełnił obowiązków, o których mowa w 12 niniejszych WU oraz gdy poniósł wydatki na miejscu zdarzenia i chce zwrócić się o ich refundację, zobowiązany jest zgłosić roszczenie do Ubezpieczyciela w formie pisemnej. Dokumentację należy przesłać na adres uprawnionego przedstawiciela Ubezpieczyciela: Europ Assistance Polska Sp. z o.o. Dział Refundacji ul. Wołoska 5, budynek Taurus Warszawa 2. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia, transportu medycznego i transportu zwłok oraz natychmiastowej pomocy Assistance powinno zawierać: a. numer rachunku bankowego, b. szczegółowy opis okoliczności zaistnienia zdarzenia, c. oryginał lub kserokopię dokumentacji medycznej dotyczącej szkody zawierającej dokładną diagnozę oraz zalecone leczenie, d. wszystkie faktury, rachunki, dowody wpłaty, które umożliwią Ubezpieczycielowi określenie łącznych kosztów leczenia poniesionych przez Ubezpieczonego. 3. Świadczenie wypłaca się na terytorium RP, w walucie polskiej, według średniego kursu NBP, ogłoszonego z dnia ustalenia wysokości świadczenia, z wyjątkiem kosztów zwracanych bezpośrednio za granicę wykonawcom usług. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 14 W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel udziela ochrony Ubezpieczonemu w zakresie roszczeń cywilnoprawnych osób trzecich, za szkody osobowe i rzeczowe wynikające z czynów niedozwolonych spowodowane przez Ubezpieczonego w trakcie Podróży zagranicznej w związku z: 1. wykonywaniem czynności życia prywatnego, 2. używaniem roweru, wózka inwalidzkiego lub innego pojazdu niewymagającego rejestracji, 3. spowodowaniem lub przyczynieniem się do wystąpienia wypadku drogowego w charakterze przechodnia. 15 W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 1. wszystkie szkody muszą być następstwem zawinionego działania lub zaniechania działania przez Ubezpieczonego, 2. niezależnie od liczby osób poszkodowanych w ramach jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, przyjmuje się, że miało ono miejsce w chwili wystąpienia pierwszej szkody. 16 WYŁĄCZENIA 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z posiadaniem w trakcie podróży zagranicznej: a. psów, b. koni, c. zwierząt dzikich i egzotycznych, d. broni siecznej, kłutej i palnej, w tym gazowej, jak również używaniem jej w celach sportowych lub w celu samoobrony. 2. Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową roszczeń: a. nieprzekraczających 400 złotych i każde świadczenie z tytułu Umowy Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomniejszone jest o taką kwotę (franszyza redukcyjna), b. wysuwanych wzajemnie przez osoby objęte Umową Ubezpieczenia, jak również przez Osoby bliskie osobom objętym Umową Ubezpieczenia. 3. Umową Ubezpieczenia nie są objęte roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku ze szkodami: a. wyrządzonymi Osobom bliskim, b. wyrządzonymi z winy umyślnej, c. za które przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, 9 S t r o n a

10 d. za które osoba objęta Ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej Osoby trzeciej albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy (z tytułu czynów niedozwolonych), e. polegającymi na pogorszeniu się właściwości przedmiotu wskutek jego zużycia, będącego wynikiem normalnej eksploatacji, f. obejmującymi utracone korzyści, g. powstałymi wskutek utraty lub uszkodzenia mienia należącego do Ubezpieczonego, h. powstałymi w następstwie przeniesienia choroby, i. związanymi z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i nazw fabrycznych, j. rzeczowymi w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach i zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych albo dziełach sztuki, k. powstałymi na terytorium RP, a w przypadku Cudzoziemca, na terytorium RP, Kraju rezydencji lub kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony, l. powstałych z innych przyczyn wymienionych na liście ogólnych wyłączeń w 5 niniejszych WU. 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odszkodowań lub nawiązek orzekanych w oparciu o przepisy prawa karnego lub prawa wykroczeń. 5. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte te zdarzenia, które mieszczą się w zakresie umów odpowiedzialności cywilnej, do zawarcia których Ubezpieczony był zobowiązany, w szczególności związanych z użytkowaniem samochodu. GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI W granicach swej odpowiedzialności Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: a. zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń, b. wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej z tytułu szkód objętych Ubezpieczeniem na podstawie zawartej lub zatwierdzonej przez Ubezpieczyciela ugody, wydanego lub zatwierdzonego przez Ubezpieczyciela uznania roszczenia lub prawomocnego orzeczenia sądu, c. pokrycia kosztów wynajęcia obrońcy reprezentującego w trakcie procesu interesy Ubezpieczonego. 2. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych powstałych w okresie ubezpieczenia stanowi Suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wskazana w 10 ust. 3 bez względu na liczbę osób, które spowodowały lub przyczyniły się do powstania szkody. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SZKODY W ZWIĄZKU Z UBEZPIECZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 18 Przy każdym zdarzeniu, którego następstwem jest wyrządzenie przez Ubezpieczonego szkody, Ubezpieczony zobowiązany jest: 1. niezwłocznie powiadomić Centrum Alarmowe, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia mogącego obciążyć Ubezpieczonego odpowiedzialnością cywilną oraz podać okoliczności zdarzenia, zebrać i zabezpieczyć dowody ustalające okoliczności zdarzenia, 2. użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz niedopuszczenia do jej zwiększenia, 3. umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia Jeżeli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń wobec Ubezpieczonego, jest on zobowiązany poinformować o tym Centrum Alarmowe telefonicznie lub pisemnie, listem poleconym, w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia roszczenia. 2. W przypadku, gdy Ubezpieczony otrzymał informację o wszczęciu wobec niego postępowania przygotowawczego bądź wystąpieniu na drogę sądową, zobowiązany jest o tym fakcie poinformować w ciągu 2 dni Centrum Alarmowe, nawet gdy już wcześniej zgłosił zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. W razie zgłoszenia roszczenia, Ubezpieczony nie jest uprawniony do podejmowania działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia roszczeń ani też zawarcia ugody z osobą poszkodowaną, chyba że Centrum Alarmowe wyrazi na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia, Ubezpieczyciel jest zwolniony z obowiązku świadczenia. 4. Ubezpieczony zobowiązany jest na żądanie Centrum Alarmowego udzielić Centrum Alarmowemu lub wskazanym przez Centrum Alarmowe osobom pełnomocnictw niezbędnych do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym pełnomocnictwa procesowego, jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu poszkodowany wystąpił na drogę sądową. Powyższe nie zwalnia Ubezpieczonego z obowiązku dokonywania we właściwych terminach niezbędnych czynności procesowych, w tym w szczególności zgłaszania we właściwym terminie sprzeciwu, zarzutów lub podjęcia innego rodzaju środków zaskarżenia przewidzianych właściwymi przepisami. 10 S t r o n a

11 POSTANOWIENIA WSPÓLNE USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków wymienionych w 12, 18 niniejszych WU, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo odpowiedniego zmniejszenia świadczenia, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia assistance. 2. Ustalenie zasadności roszczenia i wysokości świadczenia/odszkodowania następuje na podstawie pełnej dokumentacji, określonej w niniejszych WU oraz wymaganej w trakcie ustalania zasadności roszczenia przedłożonej przez Ubezpieczonego lub osobę upoważnioną. Ubezpieczyciel zastrzega jednak sobie prawo do weryfikacji przedłożonych dokumentów oraz zasięgnięcia opinii specjalistów Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie/odszkodowanie do wysokości Sum ubezpieczenia w ramach poszczególnych ubezpieczeń określonych w niniejszych WU. 2. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie/odszkodowanie Ubezpieczonemu lub innej uprawnionej osobie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku, chyba że wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia/odszkodowania w terminie 30 dni okazało się niemożliwe; wówczas świadczenie/odszkodowanie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym, że Ubezpieczyciel wypłaci bezsporną w świetle przedłożonych dokumentów część świadczenia/odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 3. Na żądanie Ubezpieczyciela Ubezpieczony jest zobowiązany do przedstawienia innych dokumentów, uznanych przez Centrum Alarmowe za niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia lub wysokości świadczenia/odszkodowania. 4. Świadczenie/odszkodowanie wypłaca się w walucie polskiej. Jeżeli w czasie Podróży zagranicznej zostały poniesione przez Ubezpieczonego wydatki w walucie obcej, świadczenie/odszkodowanie przeliczane jest według średniego kursu walut ustalonego przez NBP, obowiązującego na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Wypłata świadczeń jest realizowana poprzez Centrum Alarmowe działające jako uprawniony przedstawiciel Ubezpieczyciela. ROSZCZENIA REGRESOWE Z dniem wypłaty odszkodowania na Ubezpieczyciela przechodzi roszczenie przeciwko Osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania. 2. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego bez zgody Ubezpieczyciela praw przysługujących mu do Osób trzecich, zwolnienia Osób trzecich z długu lub jakichkolwiek innych działań skutkujących ustaniem odpowiedzialności lub obowiązku zapłaty po stronie Osób trzecich, wypłacone odszkodowanie podlega zwrotowi. 3. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Ubezpieczyciela. 4. Przejście roszczeń na Ubezpieczyciela nie następuje, jeżeli sprawcą szkody jest osoba pozostająca z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 5. Ubezpieczony jest zobowiązany do dostarczenia Ubezpieczycielowi wszelkich informacji i dokumentów oraz umożliwienia prowadzenia czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 23 W sprawach nieuregulowanych niniejszych WU stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych aktów prawnych Jeżeli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub co do zakresu zaspokojenia roszczenia albo wnosi inne skargi i zażalenia, może ona wystąpić do Ubezpieczyciela za pośrednictwem Centrum Alarmowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do Centrum Alarmowego. 3. Ponadto, jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub zakresu zaspokojenia roszczenia, może wnieść skargę do Rzecznika Ubezpieczonych działającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 11 S t r o n a

12 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 122, poz ze zm.) Wszelkie spory wynikające z Umowy Ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, Ubezpieczającego, 2. Niniejsze WU obowiązują od dnia 10 maja 2013 roku. 12 S t r o n a

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK BEZPIECZNE PŁATNOŚCI DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO ŚWIAT BEZ GRANIC

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO ŚWIAT BEZ GRANIC KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO ŚWIAT BEZ GRANIC W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu Świat bez Granic. Karta Produktu nie jest częścią Umowy ubezpieczenia ( Umowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mediraty Assistance zwane dalej OWU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A.

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A. DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY I Wysokość świadczeń i składka UBEZPIECZONY Członek stowarzyszenia Członek stowarzyszenia i jego rodzina * Kwota za dzień Składka miesięczna Kwota za dzień Składka

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta produktu została opracowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Celem karty jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń podróży HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Proszę pamietać że

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków Banku obejmuje w szczególności informowanie Ubezpieczających o warunkach ubezpieczenia oraz zasadach zawarcia Umowy.

Zakres obowiązków Banku obejmuje w szczególności informowanie Ubezpieczających o warunkach ubezpieczenia oraz zasadach zawarcia Umowy. KARTA PRODUKTU W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu Świat bez Granic. Karta Produktu nie jest częścią Umowy ubezpieczenia ( Umowa ), nie stanowi wzorca umownego ani materiału

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie 1 Postanowienia Ogólne 2 Definicje Liberty Klient Polisa Ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Promocji Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie 1 Postanowienia Ogólne 2 Definicje Liberty Klient Polisa Ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Promocji Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie obowiązujący od dnia 25.06.2014 r. (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając oznaczenie Liberty Direct na Liberty ) 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Umowy ubezpieczenia grupowego MediRaty assistance dla klientów Medical Finance Group SA

Załącznik do Umowy ubezpieczenia grupowego MediRaty assistance dla klientów Medical Finance Group SA Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mediraty Assistance dla klientów Medical Finance Group SA zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK BEZPIECZNA TOŻSAMOŚĆ DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK MOBILE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 1 LIPCA 2013 R.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK MOBILE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 1 LIPCA 2013 R. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK MOBILE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 1 LIPCA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS PODRÓŻE LINK4

WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS PODRÓŻE LINK4 WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS PODRÓŻE LINK4 1 WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLISY PODRÓŻE W celu wyliczenia oferty i zawarcia umowy ubezpieczenia należy wpisać do systemu niezbędne dane, które pozwolą

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności składek w zakresie ubezpieczenia WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności składek w zakresie ubezpieczenia WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik Nr 1 do Porozumienia z dnia 13 grudnia 2013 r. zawartego pomiędzy PZU SA a Polskim Związkiem Alpinizmu Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU. [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Europ Assistance

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Wypadkowa

KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Wypadkowa KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Wypadkowa Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Wypadkowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT Pakiet BASIC Postanowienia ogólne &1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo