OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem, udziela Posiadaczom kart płatniczych ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy ubezpieczenia grupowego Toyota Bank Assistance zawartej z Toyota Bank Polska S.A. zwanym dalej Ubezpieczającym" w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowych określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia. DEFINICJE 2 Ilekroć w niniejszych OWU używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć: 1. Centrum Alarmowe Europ Assistance Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, budynek Taurus, Warszawa, jednostka organizacyjna wskazana przez Ubezpieczyciela, dostępna całodobowo pod numerem telefonu ; 2. Choroba przewlekła wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, w trakcie których mogą występować okresy zaostrzenia, czasowego ustąpienia objawów, które zostały zdiagnozowane lub były leczone przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej i które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki; 3. Cudzoziemiec osoba fizyczna, nieposiadająca obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej; 4. Deszcz nawalny za deszcz nawalny uważa się opad potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW lub analogiczną instytucję w kraju wystąpienia opadu) o współczynniku natężenia co najmniej 4 według stosowanej przez niego skali; W przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub bezpośrednim sąsiedztwie świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; 5. Ekstremalne warunki klimatyczne lub przyrodnicze pustynia, wysokie góry (powyżej 5500 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe i tereny śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego; 6. Hospitalizacja leczenie w szpitalu trwające nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, licząc od momentu przyjęcia do szpitala; 7. Karta karta kredytowa classic Ice Rose i Black Pearl oraz karta kredytowa gold Double Gold, karta debetowa classic Super Red III i Ruby Passion oraz karta płatniczo lojalnościowa Toyota More, wydana przez Toyota Bank Polska SA, która może być objęta Ubezpieczeniem. 8. Koszty leczenia niezbędne koszty pomocy medycznej udzielonej Ubezpieczonemu w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego Powrót do Kraju lub Transport do Kraju, uzasadnione z medycznego punktu widzenia i pozostające w związku przyczynowym z Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem; 9. Kradzież z włamaniem działanie polegające na bezprawnym zaborze w celu przywłaszczenia ubezpieczonego mienia z miejsca zamieszkania po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej albo przy użyciu podrobionych bądź dopasowanych kluczy lub innych narzędzi pod warunkiem, że ich użycie pozostawiło po sobie ślady uszkodzeń; za kradzież z włamaniem uważa się również otwarcie zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku dokonania kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia lub miejsca wymienionego w niniejszych warunkach, 10. Kraj rezydencji kraj inny niż kraj, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony, który stanowi dla Ubezpieczonego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania; 11. Leczenie ambulatoryjne leczenie, podczas którego osoba ubezpieczona przebywa poniżej 24 godzin w szpitalu lub innej placówce medycznej; 12. Lekarz osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu Lekarza, niebędąca osobą bliską; 13. Lekarz Centrum Alarmowego zatrudniony w Centrum Alarmowym lekarz konsultant; 14. Miesiąc ochrony okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który została do Ubezpieczyciela przekazana Składka; 15. Nagłe zachorowanie choroba, która wystąpiła w okresie ochrony ubezpieczeniowej w sposób nagły i wymaga zasięgnięcia pilnej pomocy medycznej z powodu zagrożenia życia lub zdrowia w razie jej odroczenia. 16. Następstwa choroby przewlekłej nasilenie objawów choroby przewlekłej o ostrym przebiegu, objawiające się w sposób nagły, skutkujące koniecznością poddania się natychmiastowemu leczeniu; 17. Nieszczęśliwy wypadek przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku którego Ubezpieczony doznał, wbrew swej woli, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź zmarł; 1 S t r o n a

2 18. Osoba bliska małżonek/-ka (także partner/-ka), rodzic, teść/teściowa, macocha, ojczym, opiekun prawny, dzieci (także adoptowane, przysposobione), zięć, synowa, rodzeństwo (także rodzeństwo przysposobione), szwagier/-ka, dziadek, babcia, wnuk/wnuczka; 19. Osoba wezwana do towarzyszenia osoba bliska lub inna osoba zamieszkała na terenie RP, wskazana przez Ubezpieczonego, która w przypadku braku osoby towarzyszącej przyjedzie w celu towarzyszenia Ubezpieczonemu w trakcie leczenia; 20. Podróż zagraniczna pobyt Ubezpieczonego poza granicami RP, kraju, którego obywatelstwo posiada oraz Kraju rezydencji, trwający nie dłużej niż 60 dni; 21. Powrót do kraju/transport do kraju powrót lub transport Ubezpieczonego na teren RP, a w przypadku Cudzoziemców na teren RP, kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony lub Kraju rezydencji; 22. Praca fizyczna podejmowanie i wykonywanie przez Ubezpieczonego w trakcie podróży czynności w celu zarobkowym bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, z wyjątkiem pracy umysłowej (biurowej, naukowej, itp.); pracą fizyczną w rozumieniu niniejszych OWU jest również działalność niezarobkowa (typu wolontariat, nieodpłatne praktyki zawodowe, wszelkie prace domowe świadczone na rzecz osób trzecich); jeżeli praca Ubezpieczonego ma charakter pracy fizycznej i jednocześnie umysłowej, przyjmuje się, że Ubezpieczony wykonuje pracę fizyczną. 23. Przewoźnik zawodowy przedsiębiorstwo posiadające wszelkie zezwolenia umożliwiające wykonywanie płatnego przewozu osób środkami transportu lądowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego; 24. Rabunek zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec Ubezpieczonego lub osoby bliskiej bądź z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności; 25. Rok ubezpieczeniowy dwanaście następujących kolejno po sobie Miesięcy ochrony, liczonych od pierwszego dnia ochrony ubezpieczeniowej lub rocznicy jej rozpoczęcia;; 26. RP terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 27. Sporty wysokiego ryzyka - alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie techniczne/ specjalistyczne przy użyciu sprzętu specjalistycznego oraz na tzw; bezdechu (Freediving), wspinaczka górska i skałkowa, kitesurfing, heliskiing, heliboarding skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, sporty walki, myślistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie, jazda na nartach wodnych, a także uczestniczenie w wyprawach survivalowych lub wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi; 28. Sporty Sporty wodne oraz Sporty zimowe; 29. Sporty wodne sporty, których uprawianie związane jest z użyciem sprzętu wodnego oraz nurkowanie przy użyciu sprzętu specjalistycznego i przebywanie pod wodą na tzw; zatrzymanym oddechu (Freediving) z zastrzeżeniem 2 pkt 28; 30. Sporty zimowe wszelkie sporty uprawiane w warunkach zimowych, w szczególności narciarstwo, snowboard, saneczkarstwo, łyżwiarstwo; 31. Suma Ubezpieczenia górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie szkody objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach poszczególnych zakresów ubezpieczeń objętych umową Ubezpieczenia; 32. Szkoda osobowa uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć; 33. Szkoda rzeczowa zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości, utrata rzeczy ruchomej; 34. Szpital działający zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu pobytu za granicą zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodzienna lub całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadający odpowiednią infrastrukturę i zatrudniający całodziennie lub całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego Lekarza; Szpitalem nie jest dom opieki, ośrodek sanatoryjny, rehabilitacyjny lub wypoczynkowy, ani jakakolwiek placówka zajmująca się leczeniem alkoholizmu lub innych uzależnień; 35. Ubezpieczający Toyota Bank Polska SA; 36. Ubezpieczenie ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Ubezpieczyciela na podstawie niniejszych OWU; 37. Ubezpieczony Posiadacz karty płatniczej wydanej przez Toyota Bank Polska S.A., objęty Ochroną Ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia. 38. Ubezpieczyciel Europ Assistance S.A.; 39. Profesjonalne uprawianie sportu udział Ubezpieczonego w treningach, w tym obozach kondycyjnych lub szkoleniowych, zawodach sportowych w celach zarobkowych; 40. Wykonywanie pracy za granicą podjęcie przez Ubezpieczonego w trakcie jego pobytu za granicą jakichkolwiek działań lub czynności w formie zatrudnienia, współpracy lub zarobkowania (bez względu na podstawę prawną lub faktyczną, odpłatność lub nieodpłatność); 41. Wyczynowe uprawianie sportu forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania, w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych przez osoby będące członkami wszelkiego rodzaju klubów, związków i organizacji sportowych, również uczestnictwo w treningach, zgrupowaniach, obozach szkoleniowych; W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu uważa się również profesjonalne uprawianie sportu; 42. Zdarzenia losowe - pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, grad, lawina, zalanie, stłuczenie szyby, pośrednie uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu 2 S t r o n a

3 mechanicznego, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, wydostanie się dymu i sadzy, eksplozja, implozja, pękanie mrozowe. OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 3 1. W stosunku do każdego Ubezpieczonego odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem podpisania odpowiedniej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Europ Assistance. 2. Okres ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego, który przystąpił do Umowy grupowego ubezpieczenia wynosi 12 miesięcznych okresów. Jeżeli Ubezpieczony nie zrezygnuje z ochrony przed upływem okresu ubezpieczenia, uważa się, że ubezpieczenie zostało zawarte na kolejny roczny okres ubezpieczenia. Zawarcie ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia nie następuje, jeżeli składka za poprzedni okres ubezpieczenia nie została zapłacona w całości. ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 4 1. Ubezpieczony może, w każdym czasie, zrezygnować z Ubezpieczenia, składając za pośrednictwem Ubezpieczającego oświadczenie o rezygnacji, o czym Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela. Rezygnacja jest skuteczna wobec Ubezpieczyciela z końcem miesiąca ochrony, za który została zapłacona ostatnia Składka za danego Ubezpieczonego. 2. Składka za Ubezpieczonego jest opłacana Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego. 3. W stosunku do każdego Ubezpieczonego odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona Składka (w przypadku gdy ubezpieczenie jest bezpłatne dla Klienta), jeżeli nastąpiło jedno z poniższych zdarzeń: a) rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia, b) z dniem zakończenia lub wypowiedzenia umowy o wydanie i użytkowanie Karty c) rezygnacja z ubezpieczenia przez Ubezpieczonego. d) śmierć Ubezpieczonego 4. Ubezpieczeni obejmowani są ubezpieczeniem pod warunkiem opłacenia w całości kosztu podróży zagranicznej w trakcie której miało miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe za pomocą karty Ubezpieczonego. Za koszt podróży zagranicznej uznaje się koszty: a. wycieczki zagranicznej, b. biletu na podróż zagraniczną, c. zakupu paliwa w przypadku podróży samochodem, przy czym zakup paliwa powinien nastąpić nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji. W przypadku dokonania płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym na terytorium Rzeczypospolitej Polski lub Kraju rezydencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od chwili opuszczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub Kraju rezydencji, ale nie wcześniej niż od momentu płatności Kartą. W przypadku dokonania płatności po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub Kraju rezydencji, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu dokonania tej płatności. OGÓLNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 5 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe: 1. z winy umyślnej oraz wskutek rażącego niedbalstwa; 2. w wyniku jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Ubezpieczonego przez osoby trzecie w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 3. wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wewnętrznych zamieszek, strajków, rozruchów, lokautów, aktów terroryzmu lub sabotażu, powstań, rewolucji, demonstracji; 4. wskutek trzęsienia ziemi (nie dotyczy assistance domowego), reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia opadami przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicznej, promieni laserowych i maserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, oddziaływania azbestu lub formaldehydu; 5. w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, rodziny osobę bliską lub osoby, za które Ubezpieczony faktycznie oraz z mocy prawa ponosi odpowiedzialność. 6. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na terytorium RP, na terenie Kraju rezydencji oraz kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony. 7. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte także szkody powstałe wskutek: a. aktywnego udziału w zamieszkach i rozruchach, zamachach stanu lub w aktach terroru, b. rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczości wszelkiego rodzaju, bez względu na ich pochodzenie, źródło i sposób ich oddziaływania na Ubezpieczonego, 3 S t r o n a

4 c. epidemii, skażeń chemicznych, o ile wybuchły i zostały ogłoszone przed podróżą Ubezpieczonego d. uczestnictwa Ubezpieczonego w zakładach lub bójkach z wyjątkiem działania w warunkach obrony koniecznej, e. choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, a w szczególności ataku konwulsji, f. prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnień, g. nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługi maszyn i przebywania na wysokościach w trakcie leczenia lekami upośledzającymi zdolność koncentracji (zgodnie z ulotką producenta), h. pozostawania Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r (Dziennik Ustaw z 2005 nr 179 poz. 1485), i. pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem leków nieprzepisanych przez Lekarza i przyjmowanych niezgodnie ze wskazaniem medycznym, j. umyślnym działaniem Ubezpieczonego (samobójstwo, próba samobójstwa lub samookaleczenie), k. uczestnictwem w wyprawach i obozach survivalowych, l. powstałe w związku z przebywaniem Ubezpieczonego w miejscach charakteryzujących się Ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi (z wyjątkiem uczestnictwa w wyjazdach, nie dłuższych niż 2 dni, zorganizowanych przez podmioty profesjonalne posiadające uprawnienia do organizowania takich wyjazdów; warunkiem koniecznym do ubiegania się o świadczenie jest posiadanie wystawionego przez te podmioty oryginalnego rachunku), m. wyczynowego lub profesjonalnego uprawiania sportu, n. uprawiania Sportów wysokiego ryzyka, o. świadczenia usług za granicą związanych z Pracą fizyczną, p. uczestnictwa w wyścigach samochodowych, q. wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony był pasażerem nielicencjonowanych linii lotniczych, r. pełnienia przez Ubezpieczonego czynnej służby w siłach zbrojnych jakiegokolwiek państwa, s. uprawiania Sportów wodnych oraz Sportów zimowych. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 6 1. W przypadku konieczności skorzystania z Ubezpieczenia Podróżnego Ubezpieczony jest zobowiązany: a) przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym pod numerem/numerami telefonów: b) w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów; c) przy zgłoszeniu szkody Ubezpieczony powinien podać następujące informacje: a. numer PESEL b. imię i nazwisko c. krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, d. numer telefonu do skontaktowania się z Ubezpieczonym lub wskazaną przez niego osobą, e. lokalizację miejsca zdarzenia, inne informacje niezbędne pracownikowi Centrum Alarmowego do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług; 2. Ponadto Ubezpieczony powinien: a) udzielić pracownikowi Centrum Alarmowego wyjaśnień dotyczących zdarzenia, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i zakresu świadczeń b) udzielić specjaliście lub lekarzowi przysłanemu przez Centrum Alarmowe wszelkich niezbędnych pełnomocnictw, c) nie powierzać wykonania świadczeń, do których spełnienia zobowiązany jest Europ Assistance innym osobom, chyba że Centrum Alarmowe nie przystąpi do spełniania świadczenia w okresie dwóch godzin od zawiadomienia o szkodzie (w razie braku innych uzgodnień pomiędzy Ubezpieczonym a Centrum Alarmowym) lub wyrazi zgodę na spełnienie świadczenia przez inną osobę, d) współdziałać z Centrum Alarmowym w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązania. 3. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeśli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE 4 S t r o n a

5 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 7 1. Przedmiotem Ubezpieczenia są: a. niezbędne i prawidłowo udokumentowane Koszty leczenia poniesione lub do poniesienia których Ubezpieczony był zobowiązany, związane z Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem powstałym podczas Podróży zagranicznej, b. koszty związane ze świadczeniem i organizacją natychmiastowej pomocy Ubezpieczonemu w trakcie jego Podróży zagranicznej (pomoc Assistance ), c. odpowiedzialność cywilna. 2. Sumy Ubezpieczenia dla wskazane są w 8 niniejszych OWU. Stosuje się roczne okresy rozliczeniowe w stosunku do limitów na poszczególne świadczenia (wyszczególnione w tabelach świadczeń). Sumy Ubezpieczenia odnoszą się do Roku ubezpieczeniowego i ulegają odnowieniu po jego zakończeniu. 3. Ubezpieczenie Podróżne obowiązuje w takich Krajach, jak: Albania, Andora, Armenia, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja (wraz z Korsyką), Niemcy, Gibraltar, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Rosja (część europejska), San Marino, Serbia (wraz z Kosowym), Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Watykan, Włochy oraz kraje basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Maroko, Tunezja, z wyjątkiem Rzeczpospolitej Polskiej, kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony oraz Kraju rezydencji Ubezpieczonego. Ubezpieczenie obowiązuje również na pokładzie samolotów, statków (niezależnie od tego pod jaką banderą płyną), jeśli znajdują się one poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony oraz Kraju rezydencji Ubezpieczonego. 4. Za początek Podróży zagranicznej uznaje się moment przekroczenia granicy RP, granicy kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony lub Kraju rezydencji przy wyjeździe, a za koniec moment przekroczenia granicy przy powrocie do RP, kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony lub Kraju rezydencji, GÓRNE GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI 8 1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu Ubezpieczenia Kosztów leczenia oraz natychmiastowej pomocy Assistance maksymalnie do wysokości Sum Ubezpieczenia określonych w 8 pkt. 3 niniejszych WU z uwzględnieniem limitów na poszczególne świadczenia określone w 8 pkt. 3 niniejszych WU oraz z uwzględnieniem ograniczeń pokrywanych kosztów. 2. Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie koszty świadczeń wynikających z tytułu Ubezpieczenia Kosztów leczenia oraz natychmiastowej pomocy Assistance, które zostały zaakceptowane i zorganizowane przez Centrum Alarmowe, chyba że skontaktowanie się z Centrum Alarmowym było niemożliwe z przyczyn niezależnych do Ubezpieczonego, w takim przypadku Ubezpieczyciel refunduje Ubezpieczonemu uzasadnione poniesione koszty, objęte zakresem Ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody poniesione przez osoby, na rzecz których świadczone są usługi wynikające z ubezpieczenia kosztów leczenia oraz natychmiastowej pomocy Assistance powstałe w bezpośrednim związku ze świadczeniem tych usług. W razie potrzeby Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego udzieli informacji niezbędnych do nawiązania kontaktu z usługodawcą w sprawie ewentualnych roszczeń jak również przekaże Ubezpieczonemu kopię, a w miarę możliwości także i oryginał dokumentacji związanej ze zleceniem usługi. W razie braku możliwości dostarczenia oryginału, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego wystawi zaświadczenie potwierdzające fakt zlecenia przez Ubezpieczyciela usługi firmie trzeciej. RODZAJ ŚWIADCZENIA Koszty leczenia Leczenie stomatologiczne Transport medyczny Transport medyczny do RP Transport zwłok Koszty ratownictwa i poszukiwania Hotel na czas rekonwalescencji SUMA UBEZPIECZENIA PLN do wysokości SU PLN do wysokości SU do wysokości SU do wysokości SU do wysokości 50% SU PLN 5 S t r o n a

6 Kontynuacja podróży Wizyta członka rodziny Dosłanie przedmiotów osobistych Pomoc prawna Infolinia medyczna PLN PLN PLN PLN Bez limitu UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Odpowiedzialność cywilna PLN KOSZTY LECZENIA 9 W przypadku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku podczas Podróży Zagranicznej, Ubezpieczyciel pokrywa, do wysokości Sumy Ubezpieczenia kosztów leczenia, udokumentowane koszty: 1. badań i zabiegów ambulatoryjnych oraz diagnostycznych, 2. zakupu lekarstw, płynów infuzyjnych i środków opatrunkowych, niezbędnych środków pomocniczych (kule, temblak) przepisanych przez Lekarza, za wyjątkiem odżywek, środków wzmacniających i preparatów kosmetycznych, 3. konsultacji lekarskich wraz z dojazdem Lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia, 4. hospitalizacji, w tym leczenia, zabiegów i operacji, których ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego nie można było, odłożyć do czasu Powrotu do, 5. leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów bólowych lub zapalnych, do wysokości ustalonego limitu (limit na wszystkie zachorowania w ciągu Roku ubezpieczeniowego), wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, 6. wyżywienia i zakwaterowania Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji, przez okres nie dłuższy niż 5 dni, maksymalnie do wysokości ustalonego limitu zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego leczenie, o ile koszty te zostaną zaakceptowane przez Centrum Alarmowe, w przypadku gdy powrót do kraju nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu Hospitalizacji. KOSZTY NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE 10 W ramach natychmiastowej pomocy Assistance Ubezpieczyciel gwarantuje następujące usługi i świadczenia: 1. Całodobowy dyżur telefonu Centrum Alarmowego. Informacje udzielane są w języku polskim. 2. Infolinia medyczna Centrum Alarmowe zapewni Ubezpieczonemu: a. całodobowy dostęp do infolinii medycznej polegający na telefonicznej rozmowie z Lekarzem Centrum Alarmowego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli ustnej informacji co do dalszego toku postępowania, b. telefoniczny dostęp do informacji o lekach, ich działaniu, interakcjach z innymi środkami, przeciwwskazaniach, dawkowaniu, ich zamiennikach. Informacje udzielone przez Centrum Alarmowe oraz telefoniczna rozmowa z Lekarzem Centrum Alarmowego nie mają charakteru diagnostycznego lub leczniczego i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Lekarza Centrum Alarmowego, który ich udzielił lub wobec Ubezpieczyciela, o czym Centrum Alarmowe lub Lekarz poinformuje Ubezpieczonego podczas każdej rozmowy telefonicznej. 3. Transport medyczny w przypadku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel pokrywa udokumentowane koszty transportu medycznego (do wysokości Sumy Ubezpieczenia): a. transport Ubezpieczonego z miejsca Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania do najbliższego Szpitala lub placówki służby zdrowia (i powrót do miejsca z którego Ubezpieczony może kontynuować podróż, o ile zalecane jest to przez Lekarza prowadzącego leczenie), b. transport Ubezpieczonego do innej placówki medycznej, jeżeli placówka medyczna, w której znajduje się Ubezpieczony nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego leczenie, po uzgodnieniu z Centrum Alarmowym, c. transport Ubezpieczonego do RP (miejsca zamieszkania lub najbliższej w miejscu zamieszkania placówki służby zdrowia, w której leczenie może być kontynuowane), o ile zgodnie z zaleceniem Lekarza prowadzącego leczenie wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego oraz gdy transport ten odbył się zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego leczenie, zaakceptowanym przez Centrum Alarmowe. Do organizacji świadczenia Ubezpieczyciel przystępuje w przypadku, gdy pierwotnie zaplanowany przez Ubezpieczonego środek transportu nie może zostać wykorzystany ze względów medycznych. W przypadku Cudzoziemca Centrum Alarmowe pokryje koszty transportu medycznego do RP lub kraju wskazanego przez Ubezpieczonego pod warunkiem, że koszt transportu i organizacji transportu do kraju 6 S t r o n a

7 wskazanego przez Ubezpieczonego nie będzie wyższy niż koszt transportu i organizacji transportu do RP (Warszawa). 4. Transport zwłok w przypadku zgonu Ubezpieczonego na skutek Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczyciel pokrywa udokumentowane koszty transportu zwłok Ubezpieczonego (do wysokości Sumy Ubezpieczenia) do miejsca pochówku w RP lub koszty pochówku za granicą. Jeżeli miejscowe przepisy wymagają, aby zwłoki były przewożone w trumnie, Ubezpieczyciel zakupi trumnę tymczasową. Centrum Alarmowe dokonuje wyboru sposobu transportu zwłok. W przypadku Cudzoziemca Centrum Alarmowe pokryje koszty transportu zwłok do RP lub do innego wskazanego przez rodzinę Ubezpieczonego kraju pod warunkiem, że koszt transportu i organizacji transportu zwłok Ubezpieczonego do wskazanego kraju nie będzie wyższy niż koszt transportu i organizacji transportu do RP (Warszawa). 5. Pomoc prawna jeżeli Ubezpieczony podczas podróży naruszył przepisy powszechnie obowiązującego prawa kraju, w którym się znajduje i wymaga konsultacji prawnej, Centrum Alarmowe organizuje i opłaca honorarium prawnika i tłumacza pod warunkiem, że zarzucane Ubezpieczonemu czyny dotyczą wyłącznie jego odpowiedzialności cywilnej lub gdy zdarzenie ma związek z wypadkiem samochodowym za granicą. Honorarium prawnika i tłumacza pokrywane jest do wysokości ustalonego w tabeli świadczeń limitu, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania prawnika, w ramach świadczonych przez niego usług pomocy prawnej. Organizacja i pokrycie kosztów nie następuje w przypadku, jeżeli problem prawny Ubezpieczonego dotyczy jego działalności zawodowej, pracy lub usług wykonywanych za granicą. 6. Hotel na czas rekonwalescencji koszt wyżywienia i zakwaterowania Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji, przez okres nie dłuższy niż 5 dni, maksymalnie do wysokości ustalonego limitu zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego leczenie, o ile koszty te zostaną zaakceptowane przez Centrum Alarmowe, w przypadku gdy Transport do Kraju nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu Hospitalizacji, 7. Kontynuacja podróży w przypadku, gdy stan zdrowia Ubezpieczonego, po zakończeniu Hospitalizacji, związanej z Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem pozwala na kontynuowanie podróży, Centrum Alarmowe na życzenie Ubezpieczonego organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego z miejsca jego Hospitalizacji do miejsca umożliwiającego kontynuację przerwanej podróży. Podróż może odbyć się pociągiem lub autobusem według wyboru Centrum Alarmowego, a w przypadku gdy podróż koleją czy autobusem trwa więcej niż 12 godzin, samolotem w klasie ekonomicznej. Koszty transportu pokrywane są maksymalnie do wysokości ustalonego limitu. 8. Wizyta członka rodziny Koszty podróży osoby wezwanej do towarzyszenia, jeżeli Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej nie towarzyszy żadna osoba pełnoletnia, a przewidywany okres hospitalizacji, której Ubezpieczony został poddany, jest dłuższy niż 7 dni, Centrum Alarmowe organizuje podróż osoby wezwanej do towarzyszenia, do miejsca hospitalizacji i stamtąd z powrotem do RP, do miejsca zamieszkania osoby wezwanej do towarzyszenia. Centrum Alarmowe pokrywa koszty stosownego środka transportu oraz koszty pobytu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni (w limicie 100 EUR na jeden dzień pobytu), jeżeli obecność osoby wezwanej do towarzyszenia jest konieczna i zalecona na piśmie przez lekarza prowadzącego leczenie. Koszty podróży pokrywane są maksymalnie do wysokości odpowiedniego limitu określonego w Dosłanie przedmiotów osobistych w przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży przedmiotów osobistych niezbędnych do kontynuowania podróży (szkła kontaktowe, okulary itp., z wyłączeniem wszelkich dokumentów, bez względu na ich charakter) Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty związane z wysyłką tych przedmiotów do miejsca pobytu Ubezpieczonego. W przypadku Cudzoziemca Centrum Alarmowe pokryje koszty dosłania przedmiotów osobistych do miejsca pobytu Ubezpieczonego maksymalnie do wysokości kosztów wysyłki w/w rzeczy z terytorium RP (Warszawa). 10. Koszty ratownictwa i poszukiwania w przypadku Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel pokrywa udokumentowane koszty Akcji ratowniczej lub poszukiwawczej prowadzonej poza granicami RP oraz Kraju rezydencji lub kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony, w celu ratowania zdrowia lub życia Ubezpieczonego do wysokości limitu ustalonego w tabeli świadczeń. Poniesione koszty pomniejszają Sumę Ubezpieczenia kosztów leczenia powypadkowego i Nagłego zachorowania. WYŁĄCZENIA Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy Assistance dotyczących chorób, w tym chorób przewlekłych, istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia oraz ich powikłań. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i natychmiastowej pomocy Assistance, jeśli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia przez Ubezpieczonego podróży zagranicznej. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków związanych z: a. Leczeniem przekraczającym zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do kraju. b. Leczeniem ambulatoryjnym, Hospitalizacją lub zakwaterowaniem w przypadku, gdy Ubezpieczony odmówi powrotu do kraju wbrew decyzji Lekarza Centrum Alarmowego. 7 S t r o n a

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomoc w podróży, zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FRU.PL TU Europa S.A. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia FRU.PL TU Europa S.A., zwane dalej WU,

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży zagranicznych indeks UT/12/12/15 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży Kontynenty

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenie podróży indeks UT/09/10/01 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. ubezpieczenia. ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I

Ogólne warunki. ubezpieczenia. ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I ubezpieczenia indeks UT/09/10/01 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty stosuje się do umów generalnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Europ Assistance S.A.,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011)

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.007

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.007 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.007 Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk DEFINICJE...1 Postanowienia Ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Warunki ubezpieczenia podróżnego dla Rainbow Tours S.A. obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER ustalone uchwałą nr UZ/148/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne............

Bardziej szczegółowo

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej.

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej. REGULAMIN OFERTY PAKIET BARDZO POMOCNY 1. Niniejszy regulamin określa zasady oferty Pakiet Bardzo Pomocny, zwanej dalej Ofertą, w Banku Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa (zwane

Bardziej szczegółowo

How can we help? Postanowienia ogólne

How can we help? Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia PODRÓŻE W POLSCE (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/038/2013 z dnia 19.08.2013 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 1 Rodzaje umów ubezpieczenia... 1 3. Zakres terytorialny ochrony... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej...1 Rodzaje umów ubezpieczenia...1 Zakres terytorialny ochrony...1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr 160500/01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6 do Umowy ubezpieczenia na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 127/03/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Travel World. Szczegółowe zapisy są niezbędne, aby dokładnie zrozumieć zakres ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo