Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik ul. Gwiezdna 1e, Sosnowiec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik ul. Gwiezdna 1e, 41-219 Sosnowiec"

Transkrypt

1 Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik ul. Gwiezdna 1e, Sosnowiec Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , Regon: , tel. (32) , fax.: (32) , strona internetowa: Numer postępowania: 01 / 2013 / DZ - I / SMH Sosnowiec, dnia r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik (ul. Gwiezdna 1e, Sosnowiec) KRS: Telefon: (32) REGON: Faks: (32) NIP: Adres Strona internetowa: Godziny urzędowania Zamawiającego poniedziałek: 7:00-16:30, wtorek - czwartek: 7:00-15:00, piątek: 7:00 13:30 2. Tryb i nazwa postępowania. Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone w trybie nieograniczony konkurs ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu, dotyczące: "Dostawy wraz z montażem fabrycznie nowych dźwigów, montowanych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Zamawiającego", co nie stanowi postępowania przetargowego w rozumieniu i przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 4. Uzasadnienie wyboru oferty. ALTEL S.C. Jacek Malinowski, Olgierd Uchnast ul. Legionów 14/18, Sosnowiec Oferta Wykonawcy spełniła wszystkie wymagane warunki zawarte Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), co zostało zweryfikowane przez Członków Komisji Przetargowej na podstawie dokumentów złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy w kryterium Cena uzyskała najwyższą ilość punktów, wyliczoną matematycznie według zasad określonych w SIWZ.

2 5. Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty. Numer oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 1 Monitor Polska Sp. z o.o. 2 3 Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lift-Service S.A. ALTEL S.C. Jacek Malinowski, Olgierd Uchnast 4 KONE Sp. z o.o 5 OTIS Sp. z o.o. 6. Punktacja przyznana ofertom w kryterium Cena. Kryteria oceny ofert Jednostkowa cena ryczałtowe dostawy wraz z montażem jednego dźwigu osobowego o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3 do umowy (wariant 1 lub wariant 2) i zróżnicowanej ilości przystanków w wraz z wykonaniem koniecznych prac adaptacyjno modernizacyjnymi i demontażu istniejącego dźwigu. Ilość przystanków Al. Spółdzielczości Pracy Lublin Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta ul. Roztocze Lublin ul. Legionów 14/ Sosnowiec ul. Poleczki Warszawa ul. Postępu Warszawa ALTEL S.C. Jacek Malinowski, Olgierd Uchnast pkt. 29 pkt pkt. 10 pkt. 7 1 pkt. 1 pkt pkt. 26 pkt. Jednostkowa cena ryczałtowe dostawy wraz z montażem jednego dźwigu meblowego o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3 do umowy (wariant 1) i zróżnicowanej ilości przystanków wraz z wykonaniem koniecznych prac adaptacyjno modernizacyjnymi i demontażu istniejącego dźwigu pkt. 9 pkt pkt. 10 pkt. 8 9 pkt. 9 pkt. 7 5 pkt. 5 pkt. 6 1 pkt. 1 pkt. Łącznie: 100 pkt. 100 pkt. 7. Informacja o ofertach odrzuconych oraz Wykonawcach wykluczonych z postępowania. Zamawiający informuje, iż z niniejszego postępowania odrzucił oferty i/lub wykluczył niżej wymienionych Wykonawców. Nazwa Wykonawcy Monitor Polska Sp. z o.o. Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lift-Service S.A. KONE Sp. z o.o OTIS Sp. z o.o. Adres Wykonawcy Al. Spółdzielczości Pracy 52-54, Lublin ul. Roztocze 6, Lublin ul. Poleczki 35, Warszawa ul. Postępu 14, Warszawa

3 7.1 Uzasadnienie W toku badania i oceny ofert złożonych do przedmiotowego postępowania Komisja Przetargowa stwierdziła niżej opisane nieprawidłowości powodujące odrzucenie oferty i/lub wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu Monitor Polska Sp. z o.o. Zamawiający w SIWZ (załącznik nr 3 do projektu umowy) określił parametry techniczne, wyposażenie, itp. jakie powinny posiadać zamawiane dźwigi, dając jednocześnie Wykonawcom możliwość wyboru spośród 2 dopuszczonych wariantów (w stosunku do dźwigów osobowych) na etapie składania ofert. Uwzględniając powyższe Oferta Firmy Monitor Polska Sp. z o.o. jest niezgodna z treścią SIWZ w zakresie wymagań technicznych dźwigów meblowych w niżej opisanym zakresie i jako taka podlega odrzuceniu. Parametry techniczne dźwigów meblowych wymagane przez Zamawiającego. Dźwig osobowy, elektryczny, liniowy. Kabina dźwigu o wymiarach 1150 x 2050 mm: metalowa, nieprzelotowa, wykładana laminatem MARMUR D990 wystrój kabiny zgodnie z już zmodernizowanymi w 2013r. dźwigami w Spółdzielni. Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe o szerokości min 900 mm z napędem firmy CMM Mezzago, wyposażone w kurtynę świetlną, wykładane laminatem ALABASTER U104 ST 15. Drzwi szybowe automatyczne teleskopowe o szerokości min 900mm, wyposażone w kurtynę świetlną, malowane proszkowo na kolor RAL Panel dyspozycji (o zwiększonej odporności na uszkodzenia) z piętrowskazywaczem cyfrowym, akustyczną i optyczną sygnalizacją przeciążenia kabiny oraz przyciskami Schaefer MT42. Zespół napędowy TORO Alberto Sassi reduktorowy: silnik elektryczny z enkonderem sterowany falownikiem; zespół napędowy reduktorowy umieszczony w maszynowni górnej istniejącej. Parametry techniczne dźwigów meblowych wskazane w ofercie Wykonawcy. MA 1000-T x 2100 GHIBLI z VVVF SKINPLATE RAL 7038 SKINPLATE Bezreduktorowy z VVVF Ponadto Wykonawca nie spełnił warunku, o którym mowa w pkt. 5.3 SIWZ na potwierdzenie, którego winien wylegitymować się wykonaniem montażu lub modernizacji dźwigów dla co najmniej trzech różnych Zamawiających na łączną kwotę nie mniejszą niż ,00zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przedłożony przez Wykonawcę wykaz wykonanych prac (załącznik nr 2 do SIWZ) dotyczy montażu dźwigów na kwotę zł brutto. Dodatkowo Wykonawca winien złożyć dokumenty potwierdzające, że prace przedstawione w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wykonane należycie, np. referencje wystawione przez poprzednich Zamawiających, podczas gdy jedna z załączonych

4 referencji odnosi się do montażu dźwigów ukończonego przed okresem ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania. Wykonawca nie spełnił warunku, o którym mowa w pkt. 5.4 SIWZ na potwierdzenie, którego winien wykazać co najmniej 10 osób uczestniczących w realizacji zamówienia, posiadających szczegółowo określone w SIWZ uprawnienia. Przedłożony przez Wykonawcę Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) dotyczy wyłącznie 8 osób, spośród których tylko 4 osoby posiadają wymagane dokumenty potwierdzające ich przygotowanie zawodowe w zakresie posiadania łącznie kwalifikacji do: konserwacji urządzeń dźwigowych (urządzeń transportu bliskiego) kategorii I, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz kwalifikacje serii E do 1 kv, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i kwalifikacje serii D do 1 kv uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru wraz z możliwością wykonywania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, oraz do; konserwacji urządzeń dźwigowych (urządzeń transportu bliskiego) kategorii I lub II (II- EM), wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz kwalifikacje serii E do 1 kv, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji. Ponadto Wykonawca nie wskazał w wykazie, o którym mowa powyżej drugiej osoby pełniącej obowiązki Inspektora Kontroli Technicznej / Jakości. Wykonawca nie spełnił warunku określonego w pkt. 5.8 SIWZ na potwierdzenie, którego winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż: ,00zł. Suma gwarancyjna przedożonej polisy o.c. wynosi zł. Zamawiający informuje również, iż załączony dokument stanowiący potwierdzenie realizacji przelewu kwoty wadium nie jest podpisany za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jednocześnie stwierdzić należy, iż wyżej wymienione braki formalne w przedłożonej ofercie Wykonawcy mogą podlegać uzupełnieniu. Niemniej jednak oferta Wykonawcy jako niezgodna z treścią SIWZ została odrzucona z postępowania, o czym mowa powyżej, a w związku z tym Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień wykluczając jednocześnie Wykonawcę z postępowania Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lift-Service S.A. Wykonawca nie spełnił warunku, o którym mowa w pkt. 5.4 SIWZ na potwierdzenie, którego winien wykazać co najmniej 10 osób uczestniczących w realizacji zamówienia posiadających szczegółowo określone w SIWZ uprawnienia. Przedłożony przez Wykonawcę Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) dotyczy 10 osób spośród, których tylko 8 osób posiada wymagane dokumenty potwierdzających ich przygotowanie zawodowe. Wykonawca nie załączył do oferty wymaganych dokumentów dla 2 osób wskazujących ich łączne kwalifikacje do: konserwacji urządzeń dźwigowych (urządzeń transportu bliskiego) kategorii I lub II (II-EM), wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz kwalifikacje

5 serii E do 1 kv, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji. Jednocześnie stwierdzić należy, iż wyżej wymienione braki formalne w przedłożonej ofercie Wykonawcy mogą podlegać uzupełnieniu. Niemniej jednak oferta Wykonawcy nie jest najkorzystniejsza cenowo, a w związku z tym Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień wykluczając jednocześnie Wykonawcę z postępowania KONE Sp. z o.o. Zamawiający w SIWZ (załącznik nr 3 do projektu umowy) określił parametry techniczne, wyposażenie, itp. jakie powinny posiadać zamawiane dźwigi, dając jednocześnie Wykonawcom możliwość wyboru spośród 2 dopuszczonych wariantów (w stosunku do dźwigów osobowych) na etapie składania ofert. Przy czym Wykonawca nie dokonał wyceny dostawy i montażu dźwigów osobowych przy zastosowaniu określonych w SIWZ dopuszczonych parametrów technicznych, posługując się w tzw. "Streszczeniu oferty" wariantem Kone Ecospace. Uwzględniając powyższe Oferta Firmy KONE Sp. z o.o. jest niezgodna z treścią SIWZ w zakresie wymagań technicznych dźwigów osobowych oraz dźwigów meblowych w niżej opisanym zakresie i jako taka podlega odrzuceniu. Parametry techniczne dźwigów osobowych wymagane przez Zamawiającego. Dźwig osobowy, elektryczny, liniowy. Udźwig Q=500 kg. Kabina dźwigu o wymiarach 950 x 1150 mm: metalowa, nieprzelotowa, wykładana laminatem ALABASTER U104 ST 15 - wystrój kabiny zgodnie z już zmodernizowanymi w 2013r. dźwigami w Spółdzielni. Drzwi kabinowe - automatyczne teleskopowe o szerokości min 750 mm z napędem firmy CMM Mezzago, wyposażone w kurtynę świetlną, wykładane laminatem ALABASTER U104 ST 15. Panel dyspozycji (o zwiększonej odporności na uszkodzenia) z piętrowskazywaczem cyfrowym, akustyczną i optyczną sygnalizacją przeciążenia kabiny oraz przyciskami Schaefer MT42. Zespół napędowy GEKO Alberto Sassi reduktorowy: silnik elektryczny z enkonderem sterowany falownikiem; zespół napędowy reduktorowy umieszczony w maszynowni górnej istniejącej. Liny nośne firmy Gustaw Wolf lub Brugg. Sterowanie typ LB (LS-2020): szafa sterowa o zbiorczości w dół typu mikroprocesorowego z falownikiem dźwigowym, stycznikami firmy telemechanike, interkom, oświetlenie oraz bezprzewodową komunikację ze służbami alarmowymi umieszczona w maszynowi górnej istniejącej. Parametry techniczne dźwigów osobowych wskazane w ofercie Wykonawcy. KONE Ecospace 480 kg 950 x 1300 Typ KES 190 Panel KSC286 Napęd bezreduktorowy. Bez wykożystania maszynowni Sterowanie w panelu na najwyższym przystanku. Bez wykożystania maszynowni

6 Typ LB (LS-2020). Gniazdo 230V w podszybiu z oddzielnym doprowadzeniem zasilania. Oświetlenie szybu windowego zapewniające 50 luxów w całym szybie. KONE Kontakt Parametry techniczne dźwigów meblowych wymagane przez Zamawiającego. Dźwig osobowy, elektryczny, linowy. Kabina dźwigu o wymiarach 1150 x 2050 mm: metalowa, nieprzelotowa, wykładana laminatem MARMUR D990 wystrój kabiny zgodnie z już zmodernizowanymi w 2013r. dźwigami w Spółdzielni. Panel dyspozycji (o zwiększonej odporności na uszkodzenia) z piętrowskazywaczem cyfrowym, akustyczną i optyczną sygnalizacją przeciążenia kabiny oraz przyciskami Schaefer MT42. Zespół napędowy TORO Alberto Sassi reduktorowy: silnik elektryczny z enkonderem sterowany falownikiem; zespół napędowy reduktorowy umieszczony w maszynowni górnej istniejącej. Liny nośne firmy Gustaw Wolf lub Brugg. Typ LB (LS-2020). Programowalny czas pracy wentylatora kabiny. Programowalne funkcje specjalne przycisków kasowanie dyspozycji, zamykanie drzwi, kasowanie fikcyjnych dyspozycji. Komunikaty tekstowe o usterkach na pietrowskazywaczach podawane w języku polskim. Tablica wstępna zawierająca oświetlenie szybu i kabiny, zabezpieczenia siłowe i 1 fazowe, zabezpieczenia różnicowo prądowe na 400V i 230V, gniazdo 230V oraz wyłącznik termiczny silnika. Gniazdo 230V w podszybiu z oddzielnym doprowadzeniem zasilania. Dodatkowy wyłącznik stop w maszynowi oraz w podszybiu. Oświetlenie szybu windowego zapewniające 50 luxów w całym szybie. Parametry techniczne dźwigów meblowych wskazane w ofercie Wykonawcy. KONE Ecospace Typ LF88 KSC 286 Bezreduktorowy, bez maszynowni Nie podano typu Stwierdzić również należy, iż Wykonawca nie dokonał wymaganej w SIWZ wpłaty wadium, co powoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie złożył wymaganego "formularza ofertowego" (załącznik nr 1 do SIWZ) lub innego dokumentu o treści zgodnej z w/w formularzem lecz posłużył się własnym dokumentem o nazwie "Streszczenie oferty" dokonując w ocenie Komisji Przetargowej zmainy terści SIWZ w zakresie okresu gwarancji oraz terminu związania ofertą, co powoduje odrzucenie oferty.

7 W par. 9 ust. 1 załączonego do SIWZ projektu umowy Zamawiający określił minimalny termin gwarancji na okres 60 miesięcy, podczas gdy Wykonawca warunkuje udzielenie 60-miesięcznej gwarancji od wykonywania obowiązkowych przeglądów konserwacyjnych przez Firmę Kone. W innym przypadku Wykonawca zastrzeg, iż udziela 12-miesięcznego okreu gwarancji, Zarówno w pkt. 14 SIWZ jak i w formularzu ofertowym, o którym mowa powyżej Zamawiający ustalił czas związania ofertą do momentu zawarcia stosownej umowy, wskazując jednocześnie w SIWZ planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia. Podczas gdy Wykonawca zastrzegł 30 dniowy termin związania ofertą. Wykonawca w "Streszczeniu oferty" w pkt. "Warunki płatności" określił je jako do uzgodnienia, podczas gdy załączony do SIWZ projekt umowy w par. 7 szczegółowo określał sposób wynagrodzenia i rozliczenia finansowe, a Zamawiający nie przewiduje odmiennych lub dodatkowych uzgodnień w tym zakresie. Co istotne w omawianym dokumencie przedłożonym przez Wykonawcę brakuje innych istotnych elementów, które zawierał formularz ofertowy, tj. oświadczeń Wykonawcy w zakresie: dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem dostawy oraz montażu dźwigów; zobowiązania Wykonawcy w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą do zawarcia umowy w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, jak również do przystąpienia w wyznaczonym terminie do realizacji przedmiotu zamówienia. Dokument Wykonawcy nie odnosi się także do podwykonawstwa i jego zakresu, przy czym Zamawiający przypomina, iż nie dopuścił podwykonawstwa w zakresie montażu urządzeń dźwigowych. Ponadto Wykonawca nie spełnił warunku, o którym mowa w pkt. 5.3 SIWZ na potwierdzenie, którego winien wylegitymować się wykonaniem montażu lub modernizacji dźwigów dla co najmniej trzech różnych Zamawiających na łączną kwotę nie mniejszą niż ,00zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przedłożony przez Wykonawcę wykaz wykonanych prac (załącznik nr 2 do SIWZ) w pierwszym przypadku wskazuje okres realizacji prac z przypisaną kwotą w sposób nie pozwalający ustalić czy dotyczy on ostatnich 3 lat czy też całego wymienionego okresu współpracy ( ). W następnych dwóch przypadkach dotyczy wymiany dźwigów, która miała miejsce w okresie wcześniejszym niż ostatnie 3 lata przed dniem wszczęcia postępowania. W kolejnychdwóch przypadkach wskazuje prace, dla których Wykonawca nie załączył wymaganych dokumentów potwierdzających należyte ich wykonanie (referencje). Wykonawca nie spełnił warunku, o którym mowa w pkt. 5.4 SIWZ na potwierdzenie, którego winien wykazać co najmniej 10 osób uczestniczących w realizacji zamówienia posiadających szczegółowo określone w SIWZ uprawnienia.

8 Przedłożony przez Wykonawcę Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) dotyczy 9 osób, dla których nie załączono wymaganych dokumentów potwierdzających ich przygotowanie zawodowe w zakresie posiadania łącznie kwalifikacji do: konserwacji urządzeń dźwigowych (urządzeń transportu bliskiego) kategorii I, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz kwalifikacje serii E do 1 kv, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i kwalifikacje serii D do 1 kv uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru wraz z możliwością wykonywania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, oraz do; konserwacji urządzeń dźwigowych (urządzeń transportu bliskiego) kategorii I lub II (II-EM), wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz kwalifikacje serii E do 1 kv, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji; Ponadto Wykonawca nie wskazał w wykazie, o którym mowa powyżej osób pełniących obowiązki Inspektora Kontroli Technicznej oraz Inspektora Kontroli Jakości, a tym samym nie załączył odpowiednich dokumentów wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Zamawiający w pkt. 5.4 SIWZ wymagał, aby każda z osób wymienionych w wykazie, o którym mowa powyżej posiadała co najmniej 5-letnie doświadczenie w swojej specjalności, podczas gdy Wykonawca nie wykazał doświadczenia żadnej z osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Jednocześnie stwierdzić należy, iż wyżej wymienione braki formalne w przedłożonej ofercie Wykonawcy mogą podlegać uzupełnieniu. Niemniej jednak oferta Wykonawcy jako niezgodna z treścią SIWZ została odrzucona z postępowania, o czym mowa powyżej, a w związku z tym Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień wykluczając jednocześnie Wykonawcę z postępowania "Otis" Sp. z o.o. Zamawiający w SIWZ (załącznik nr 3 do projektu umowy) określił parametry techniczne, wyposażenie, itp. jakie powinny posiadać zamawiane dźwigi, dając jednocześnie Wykonawcom możliwość wyboru spośród 2 dopuszczonych wariantów (w stosunku do dźwigów osobowych) na etapie składania ofert. Przy czym Wykonawca nie dokonał wyceny dostawy i montażu dźwigów osobowych przy zastosowaniu określonych w SIWZ dopuszczonych parametrów technicznych, posługując się wariantem Otis. Uwzględniając powyższe Oferta Firmy "Otis" Sp. z o.o. jest niezgodna z treścią SIWZ w zakresie wymagań technicznych dźwigów osobowych oraz dźwigów meblowych w niżej opisanym zakresie i jako taka podlega odrzuceniu. Parametry techniczne dźwigów osobowych wymagane przez Zamawiającego. Dźwig osobowy, elektryczny, liniowy. Udźwig Q=500 kg. Parametry techniczne dźwigów osobowych wskazane w ofercie Wykonawcy. Gen2 NOVA 450 kg

9 Kabina dźwigu o wymiarach 950 x 1150 mm: metalowa, nieprzelotowa, wykładana laminatem ALABASTER U104 ST 15 - wystrój kabiny zgodnie z już zmodernizowanymi w 2013r. dźwigami w Spółdzielni. Drzwi kabinowe - automatyczne teleskopowe o szerokości min 750 mm z napędem firmy CMM Mezzago, wyposażone w kurtynę świetlną, wykładane laminatem ALABASTER U104 ST 15. Drzwi szybowe - automatyczne teleskopowe o szerokości min 750 mm, wyposażone w kurtynę świetlną, malowane proszkowo na kolor RAL 8007 Zespół napędowy GEKO Alberto Sassi reduktorowy: silnik elektryczny z enkonderem sterowany falownikiem; zespół napędowy reduktorowy umieszczony w maszynowni górnej istniejącej. Rama kabiny TIPO A firmy Lift Service S. A. Lublin. Liny nośne firmy Gustaw Wolf lub Brugg. Sterowanie typ LB (LS-2020): szafa sterowa o zbiorczości w dół typu mikroprocesorowego z falownikiem dźwigowym, stycznikami firmy telemechanike, interkom, oświetlenie oraz bezprzewodową komunikację ze służbami alarmowymi umieszczona w maszynowi górnej istniejącej. Typ LB (LS-2020). Parkowanie na przystanku podstawowym. Tymczasowe wyłączenie przystanków z obsługi w programie sterowania. Rejestracja usterek w pamięci z datą i godzina wystąpienia. Testowe menu sterownika w języku polskim. Rozproszony system sterowania (moduły piętrowe, kabinowe). Programowalny czas pracy wentylatora kabiny. Programowalne funkcje specjalne przycisków kasowanie dyspozycji, zamykanie drzwi, kasowanie fikcyjnych dyspozycji. Komunikaty tekstowe o usterkach na pietrowskazywaczach podawane w języku polskim. Tablica wstępna zawierająca oświetlenie szybu i kabiny, zabezpieczenia siłowe i 1 fazowe, zabezpieczenia różnicowo prądowe na 400V i 230V, gniazdo 230V oraz wyłącznik termiczny silnika. Gniazdo 230V w podszybiu z oddzielnym doprowadzeniem zasilania. Dodatkowy wyłącznik stop w maszynowi oraz w podszybiu. 970 x 1150 Otis/Compact Otis/PAX Otis/Prima S Otis/Gen-2 Nova bezreduktorowy Otis/Compact Pasy nośne Otis/MCS 220 RX Mikroprocesorowe Otis/OVF10CRC

10 Parametry techniczne dźwigów meblowych wymagane przez Zamawiającego. Dźwig osobowy, elektryczny, liniowy. Kabina dźwigu o wymiarach 1150 x 2050 mm: metalowa, nieprzelotowa, wykładana laminatem MARMUR D990 wystrój kabiny zgodnie z już zmodernizowanymi w 2013r. dźwigami w Spółdzielni. Sufit ze stali nierdzewnej satyna. Zespół napędowy TORO Alberto Sassi reduktorowy: silnik elektryczny z enkonderem sterowany falownikiem; zespół napędowy reduktorowy umieszczony w maszynowni górnej istniejącej. Rama kabiny RK1D firmy Lift Service S. A. Lublin. Liny nośne firmy Gustaw Wolf lub Brugg. Sterowanie typ LB (LS-2020) Lift Service S. A.: szafa sterowa o zbiorczości w dół typu mikroprocesorowego z falownikiem dźwigowym, stycznikami firmy telemechanike, interkom, oświetlenie oraz bezprzewodową komunikację ze służbami alarmowymi umieszczona w maszynowi górnej istniejącej. Typ LB (LS-2020). Parkowanie na przystanku podstawowym. Tymczasowe wyłączenie przystanków z obsługi w programie sterowania. Rejestracja usterek w pamięci z datą i godzina wystąpienia. Testowe menu sterownika w języku polskim. Rozproszony system sterowania (moduły piętrowe, kabinowe). Programowalny czas pracy wentylatora kabiny. Programowalne funkcje specjalne przycisków kasowanie dyspozycji, zamykanie drzwi, kasowanie fikcyjnych dyspozycji. Komunikaty tekstowe o usterkach na pietrowskazywaczach podawane w języku polskim. Tablica wstępna zawierająca oświetlenie szybu i kabiny, zabezpieczenia siłowe i 1 fazowe, zabezpieczenia różnicowo prądowe na 400V i 230V, gniazdo 230V oraz wyłącznik termiczny silnika. Gniazdo 230V w podszybiu z oddzielnym doprowadzeniem zasilania. Dodatkowy wyłącznik stop w maszynowi oraz w podszybiu. Parametry techniczne dźwigów meblowych wskazane w ofercie Wykonawcy. Gen2 NOVA Otis/Compact Otis/Gen-2 Nova bezreduktorowy Otis/Compact Pasy Otis/MCS 220 RX Otis/MCS 220 RX Ponadto Wykonawca nie spełnił warunku, o którym mowa w pkt. 5.4 SIWZ na potwierdzenie, którego winien wykazać co najmniej 10 osób uczestniczących w realizacji zamówienia posiadających szczegółowo określone w SIWZ uprawnienia.

11 Przedłożony przez Wykonawcę Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) dotyczy osób spośród, których tylko 4 osoby posiadają wymagane dokumenty potwierdzających ich przygotowanie zawodowe w zakresie łącznego posiadania kwalifikacji do: konserwacji urządzeń dźwigowych (urządzeń transportu bliskiego) kategorii I lub II (II-EM), wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz kwalifikacje serii E do 1 kv, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji; Stwierdzić również należy, iż bezpośrednio z załączonego certyfikatu ubezpieczenia nie wynika fakt, iż został on odpowiednio opłacony, a do oferty nie dołączono wymaganej kopii dowodu opłacenia w/w certyfikatu, tj. dowodu opłacenia składki lub raty składki. Wykonawca popełnił pomyłkę w formularzu ofertowym w części dotyczącej dźwigów meblowych wpisując w kolumnie D błędną ilość 40 szt. dźwigów 11 przystankowych, podczas gdy jest ich 39 oraz 16 szt. dźwigów 9 przystankowych, podczas gdy jest ich 17 szt., a co za tym idzie zmianie ulegną zarówno iloczyny cen i ilości wyżej wymienionych dźwigów, jak i łączna wartość całego zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający dokonał odpowiedniej korekty wartości wskazanych w formularzu ofertowym w wyżej wymienionym zakresie. Jednocześnie stwierdzić należy, iż wyżej wymienione braki formalne w przedłożonej ofercie Wykonawcy mogą podlegać uzupełnieniu. Niemniej jednak oferta Wykonawcy jako niezgodna z treścią SIWZ została odrzucona z postępowania, o czym mowa powyżej, a w związku z tym Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień wykluczając jednocześnie Wykonawcę z postępowania. Co równie istotne zastrzeżenie ważności oferty pod warunkiem negocjacji zapisów projektu mowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, co Wykonawca uczynił w piśmie nr 1 (str. 97 oferty) nie jest dopuszczalne i poza opisanymi powyżej nieścisłościami, stanowi podstawę odrzucenia oferty. Ewentualne niejasności lub pytania co do treści SIWZ Wykonawca winien wnosić pisemnie przed upływem terminu otwarcia ofert. Z-ca Prezesa Zarządu Pełnomocnik Zarządu (-) Paweł Kaczmarczyk (-) Jerzy Cholewa

Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik ul. Gwiezdna 1e, 41-219 Sosnowiec

Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik ul. Gwiezdna 1e, 41-219 Sosnowiec Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik ul. Gwiezdna e, -29 Sosnowiec Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000280,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssyrena.pl Warszawa: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Syrena przy ul. Syreny - wymiana 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe

Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride), dz. ew. nr 2/13, 2/12, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach Akademii zgodnie z załączonym opisem zamówienia. OPIS

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do transportu osób i towarów

Urządzenia do transportu osób i towarów Urządzenia do transportu osób i towarów BRK, BRK-MAT, MyLift - Urządzenie (Dźwig) do podnoszenia osób lub osób i towarów wykonane zgodnie z Dyr. Maszynową 2006/42/EG oraz, posiadające badanie typu nr EG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016 Białystok, 25 maja 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016 I. Dane zamawiającego: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. B. Lament Ul. Zielna 16 15-339 Białystok II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

MODEL: DH (dźwig dla osób niepełnosprawnych i nie tylko) Wer

MODEL: DH (dźwig dla osób niepełnosprawnych i nie tylko) Wer STRONA:1/6 Parametry Techniczne Napęd Udźwig Prędkość Wysokość podnoszenia Głębokość podszybia Wysokość nadszybia Wymiary szybu Szyb Wymiary kabiny Drzwi przystankowe Drzwi kabinowe Moc silnika Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WYMIANĘ DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WYMIANĘ DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów www.smksawerow.pl 02-653 Warszawa Al. Niepodległości 43, tel/fax 22 843-25-17, 22 853 56 51 KRS 0000025563 NIP 525-001-14-73 REGON 011020095 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: ZP.271.28.2015 Załącznik nr 13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie w budynku przy ulicy Noniewicza 83 w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 6/2017

Zapytanie ofertowe 6/2017 Nakło nad Notecią 25.01.2017r. Zapytanie ofertowe 6/2017 Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, ul. Parkowa 8, 89-100 Nakło nad Notecią, reprezentowany przez Panią Ewę Kistowską Dyrektora Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie wind 42416100-6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYMIANĘ 6 DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO W PUŁAWACH Puławy, marzec 2015 r. I Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 Załącznik nr... Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 I. Zestawienie parametrów technicznych dla nowych dźwigów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOD CPV: - 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy.

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy. Wolsztyn, dnia: 23.10.2017 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (WZ) ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy. Informacje ogólne 1) Niniejsze zamówienie jest zamówieniem regulaminowym,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: Radomsko: Budowa windy zewnętrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomsku ul. Stara Droga 85 Numer ogłoszenia: 180554-2011; data zamieszczenia: 01.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Hrubieszowskiej 38a w Zamościu. ( pierwsza klatka) Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45313100-5

Bardziej szczegółowo

1 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę NTS LIFT- dźwig Q1000 kg po modernizacji

1 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę NTS LIFT- dźwig Q1000 kg po modernizacji 1 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę NTS LIFT- dźwig Q1000 kg po modernizacji Rys. 21 Wejście do maszynowni dźwigu MDA Rys. 22 Wejście do maszynowni dźwigu Q 1000 kg 2 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót dotyczących WYMIANY DŹWIGU SZPITALNEGO DO TRANSPORTU PIONOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU CHIRURGII SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGÓW. Modernizacja dwóch dźwigów osobowych w bud. DS-2 przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGÓW. Modernizacja dwóch dźwigów osobowych w bud. DS-2 przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie. Kraków, dnia 03.06.2009 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGÓW Modernizacja dwóch dźwigów osobowych w bud. DS-2 przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie. Kod wg CPV: 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGU

Kraków, dnia r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGU Kraków, dnia 14.06.2010 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGU Wymiana istniejącego dźwigu w budynku DS-2 Politechniki Krakowskiej przy ul. SkarŜyńskiego 5 w Krakowie na dźwig przystosowany

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Wykonanie przyłącza energetycznego. zasilającego sygnalizację świetlną wzbudzaną wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze

Zielona Góra: Wykonanie przyłącza energetycznego. zasilającego sygnalizację świetlną wzbudzaną wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze Strona 1 z 5 Zielona Góra: Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego sygnalizację świetlną wzbudzaną wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 279 w m. Racula w obrębie

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr NIP:

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr NIP: OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. Warszawa: Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie Numer ogłoszenia: 412830-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek 40 37 420 Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek 40 37 420 Rudnik nad Sanem Rudnik nad Sanem, 25.06.2014 r. ZPF.271.17.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie robót dotyczących budowy windy osobowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem 1. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Grenadierów, Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Grenadierów, Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dn. 7.08.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: Udzielenia Zamówienia w trybie Konkursu ofert" ogłoszonego przez Spółdzielnię Budowlano Mieszkaniową Grenadierów, al.

Bardziej szczegółowo

REKOBA Polska Specyfikacja systemu sterowania Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Oferta Zamówienie Termin wykonania:

REKOBA Polska Specyfikacja systemu sterowania Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Oferta Zamówienie   Termin wykonania: Informacje kliejenta Nazwa firmy: Data: Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Fax: Oferta Zamówienie E-Mail: Termin wykonania: Dane podstawowe Forma sieci: 3x400VAC z przewodem neutralnym Dźwig indiwidualny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3 na dostawę kompletnego układu sterowania do stanowiska czyszczenia

Zapytanie ofertowe nr 3 na dostawę kompletnego układu sterowania do stanowiska czyszczenia ASTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Nowodąbrowska 143, 33-103 Tarnów Numer faksu: +48 14 625 12 00 Numer telefonu: +48 14 625 12 00 Adres e-mail: biuro@astem.com.pl Tarnów, 12.09.2011r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 33-100 Tarnów tel./fax 14-621-49-74; 14-621-01-79: ul. Sowińskiego 14 14-656-77-11 e-mail: sekretariat@tsmtarnow.pl NIP 873-000-66-63 REGON 000486310 KRS 0000064335

Bardziej szczegółowo

(wpisać nazwę zadania) 1. CENA OFERTY ostateczna i niezmienna (z podatkiem VAT) wynikająca z załączonego FORMULARZA CENOWEGO :

(wpisać nazwę zadania) 1. CENA OFERTY ostateczna i niezmienna (z podatkiem VAT) wynikająca z załączonego FORMULARZA CENOWEGO : DRUK NR 1 Nazwa i adres wykonawcy REGON I NIP Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa al. Kopernika 7 88-100 INOWROCŁAW O F E R T A C E N O W A NA WYMIANĘ NA WYMIANĘ W ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI OLEJOWEJ OPALANEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 20 stycznia 2015 r. Nasz znak: IZ/3840/1/1/2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Dział Administracyjno-Gospodarczy

WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Dział Administracyjno-Gospodarczy POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Dział Administracyjno-Gospodarczy ul. Narbulla 84, 02-524 Wars=awa Tel. (22)2348527 Fax (22)8 49 03 08 E-mail.- dag@simrpw.edupl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej (SIWZ) Nr sprawy: 3/PN/WM/r.b./2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Adres 80-952 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia wymiana dźwigów windowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Warszawa, 16 czerwca 2014 OGŁOSZENIE O PRZETARGU GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 130, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO ODA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO ODA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE W Polsce liczbę wind (urządzeń dźwigowych osobowych zainstalowanych w blokach służących do pionowego transportu ludzi) stanowiących twór poprzedniego systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Konserwacja, naprawy i usuwanie awarii urządzeń transportu bliskiego tj.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres wykonawcy REGON I NIP Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa al. Kopernika INOWROCŁAW

Nazwa i adres wykonawcy REGON I NIP Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa al. Kopernika INOWROCŁAW DRUK NR 1 Nazwa i adres wykonawcy REGON I NIP Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa al. Kopernika 7 88-100 INOWROCŁAW O F E R T A C E N O W A NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH,

Bardziej szczegółowo

Gryfice: Wymiana dźwigu osobowego na dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i. transportu łóżek w budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach.

Gryfice: Wymiana dźwigu osobowego na dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i. transportu łóżek w budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach. Gryfice: Wymiana dźwigu osobowego na dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i transportu łóżek w budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach Numer ogłoszenia: 264 2015; data zamieszczenia: 02.01.2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ - CRZP 47/10 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający : Akademia Morska w Gdyni Adres : ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia Nazwa zamówienia : Zaprojektowanie i wykonanie remontu dźwigów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl Krotoszyn: Rozbudowa budynku przychodni - dobudowa windy w SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wymaga zamontowania nowych dźwigów o następującej charakterystyce, parametrach technicznych i jakościowych:

Zamawiający wymaga zamontowania nowych dźwigów o następującej charakterystyce, parametrach technicznych i jakościowych: Zamawiający wymaga zamontowania nowych dźwigów o następującej charakterystyce, parametrach technicznych i jakościowych: 1. Typ dźwigu Towarowo - osobowy, samoobsługowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zachowaniem warunków konkurencyjności

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zachowaniem warunków konkurencyjności - 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zachowaniem warunków konkurencyjności I. Nazwa i adres Zamawiającego: Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz 20-618 Lublin ul. Nadbystrzycka 11

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYMIANY WIND W BUDYNKU STAROSTW A POWIATOWEGO W KROSNIE UL. BIESZCZADZKA 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYMIANY WIND W BUDYNKU STAROSTW A POWIATOWEGO W KROSNIE UL. BIESZCZADZKA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYMIANY WIND W BUDYNKU STAROSTW A POWIATOWEGO W KROSNIE UL. BIESZCZADZKA 1 Rodzaj robót: roboty rozbiórkowo = montażowe CPV 4SJJJ100-S Data opracowania: maj 2009 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Katowice: Obsługa kotłowni gazowych wraz z armaturą pomocniczą oraz naprawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ORAZ PROWADZENIE POGOTOWIA DŹWIGOWEGO W BUDYNKACH PUM W SZCZECINIE W OKRESIE OD 01.03.2016r. DO 30.06.2017r. Zamawiający: POMORSKI

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Siedlec, dnia 11.12.2013 r. Nr GKOŚ.702.39.2.2013 Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: 47/SR/GJ/2012 Poznań, dnia 10 grudnia 2012 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Usługa ochrony i dozoru mienia Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU. 6.4 infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU. 6.4 infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne . infrastruktura edukacyjna Poddziałanie.. Szkolnictwo ogólne Szkoła: Zespół Szkół im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach SP PG Sieć bezprzewodowa drogą radiową połączona routerami Szt. 2 2 Okablowanie (od

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Warszawa, 17 czerwca 2014 OGŁOSZENIE O PRZETARGU GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 130, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRZETARGOWE

MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZETARG NIEOGRANICZONY Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy ZKM/ZC/30/17 MATERIAŁY PRZETARGOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO,

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE: DIALOG KONKURENCYJNY

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE: DIALOG KONKURENCYJNY Ogłoszenia OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE: DIALOG KONKURENCYJNY ( zamieszczone w BZP w dniu 01/07/2008, nr ogłoszenia: 146479-2008) Kieleckie Centrum Kultury Plac Moniuszki 2b 25-334 Kielce

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil. 1 z 6 2015-02-03 10:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: Konserwacja, naprawa i usuwanie awarii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 5 2014-08-05 14:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE ROZDZIAŁ 8 Strona 1 SPIS TREŚCI D... 3 DA 01 Dźwig osobowy... 5 DA 03 Dźwig osobowy... 6 Strona 2 D UWAGA: Wszystkie podane marki i firmy referencyjne oznaczają standard technologii wykonania. Ewentualne

Bardziej szczegółowo

A-Zet BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

A-Zet BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI A-Zet BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI 83-300 KARTUZY, UL. PROKOWSKA 11B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTAWY, WYKONANIA ROBÓT I ODBIORU DŹWIGU OSOBWEGO SZPITALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie usług gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/34/09/2015 Katowice, dnia 2 października 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A C E N O W A

O F E R T A C E N O W A DRUK NR 1 Nazwa i adres wykonawcy REGON I NIP Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa al. Kopernika 7 88-100 INOWROCŁAW O F E R T A C E N O W A NA DOSTAWĘ I MONTAŻ OSŁON ŚMIETNIKOWYCH DLA SPÓŁDZIELCZYCH NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 2 Warunki techniczne modernizacji dzwigu osobowego w bloku A Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Zalacznik nr 2 Warunki techniczne modernizacji dzwigu osobowego w bloku A Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej - -- -- - --- Zalacznik nr 2 Warunki techniczne modernizacji dzwigu osobowego w bloku A Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Rodzaj elementów lub czesci Ilosc parametry do wymiany Maszynownia Naped

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZSP5.26.1.2017 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Parametry techniczne istniejącego dźwigu: 1. Udźwig Q-800 kg/10 osób 2. Typ dźwigu LB-OH2/800-2 3. Rodzaj dźwigu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dom Pomocy Społecznej Nr 2 41-200 Sosnowiec ul.jagiellońska 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

O F E R T A C E N O W A

O F E R T A C E N O W A DRUK NR 1 Nazwa i adres wykonawcy REGON I NIP Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa al. Kopernika 7 88-100 INOWROCŁAW O F E R T A C E N O W A NA WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELCZYCH ZLOKALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na dostawę wózka platformowego

FORMULARZ OFERTOWY na dostawę wózka platformowego Świdnik, dnia 03 lutego 2015 r. FORMULARZ OFERTOWY na dostawę wózka platformowego I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Kleczew: Obsługa i bieżąca konserwacja hydrofornii wraz ze stacją uzdatniania wody i przypisaną siecią wodociągową na terenie miasta Kleczew Numer ogłoszenia: 118256-2013; data zamieszczenia: 26.03.2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Wielkopolski Urząd Wojewódzkiego 61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) W budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 61-713 Poznań, ulica Wiśniowa 13 a Kody i nazwy

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Widok Ul. Na Błonie 7 30-147 Kraków. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Widok Ul. Na Błonie 7 30-147 Kraków. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Spółdzielnia Mieszkaniowa Widok Ul. Na Błonie 7 30-147 Kraków Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont urządzeń sterujących pracą wentylacji mechanicznej hal garażowych w

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3

ZMODYFIKOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 ZMODYFIKOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 2. Miejsce realizacji zamówienia: obiekt szpitalny ul. Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec 3.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa, dnia 11 września 2007 roku Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 strona internetowa: http://www.pca.gov.pl e-mail: przetarg@pca.gov.pl tel. + 48 22 355-70-00 fax.+ 48

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. ul. Na Błonie 7, 2015 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. ul. Na Błonie 7, 2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Widok Ul. Na Błonie 7 30-147 Kraków Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Wymiana dźwigów osobowych w budynkach jedenastokondygnacyjnych w istniejących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ AKCESORIÓW KRAWIECKICH, NOŻY I PĘDZLI 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, woj. Warszawa: Świadczenie usługi przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw bieżących i awaryjnych systemu tryskaczowego oraz stałego urządzenia gaśniczego w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie - ZP/OG/38/12

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA. Numer 3

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA. Numer 3 , 37-300 Leżajsk tel./fax. (17) 242 00 78, 242 60 94 sm-park@sm-park.pl, www.sm-park.pl SMP/PP/2121/4/09/2012 WIERZAWICE, dn. 2012-08-31 ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA Numer 3 Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO MDA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO MDA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE W Polsce liczbę wind (urządzeń dźwigowych osobowych zainstalowanych w blokach służących do pionowego transportu ludzi) stanowiących twór poprzedniego systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl 1 z 6 2015-10-02 11:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl Klembów: Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony i dozoru mienia Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony i dozoru mienia Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-12-05 14:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan-grunwald.sr.gov.pl Poznań: Usługa ochrony i dozoru mienia Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.galeria.zakopane.pl Zakopane: ZAPROJEKTOWANIE WRAZ Z WYKONANIEM, DOSTAWĄ I ZAINSTALOWANIEM DŹWIGU

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29 czerwca 2010r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie realizująca w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O.

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O. Warszawa, 15 września 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach projektu Budowa farmy wiatrowej Szerzawy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą GESTAMP WIND

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo