Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2015/2016 Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w proponowanych formach pomocy: szkoleniach, warsztatach, prelekcjach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z osobą odpowiedzialną za prowadzenie zajęć lub z sekretariatem Poradni. dane adresowe: telefon: tel/fax: Celem naszych oddziaływań jest udzielanie dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Do zadań Poradni w szczególności należą: diagnozowanie dzieci i młodzieży; udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez: diagnozę, porady i konsultacje, terapię, psychoedukację, doradztwo, mediację, 1

2 interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną, działalność informacyjno-szkoleniową wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Profesjonalnej pomocy udzielają: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi. Oferta dla uczniów: Diagnoza: 1. diagnoza psychologiczna i pedagogiczna: specyficznych trudności w nauce, ogólnych trudności w nauce, trudności emocjonalnych i z zachowaniem, zaburzeń rozwoju małych dzieci, ADHD, dzieci słabo słyszących i niesłyszących, dzieci słabo widzących i niewidomych, dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem, dyskalkulii, dojrzałości szkolnej, pod kątem wyboru szkoły i zawodu, wydawanie opinii i orzeczeń na podstawie przeprowadzonych badań. 2. diagnoza logopedyczna: ocena rozwoju mowy dziecka, badanie przesiewowe mowy oraz badania słuchu Platformą Zmysłów. Profilaktyka: 2

3 zapoznanie uczniów z metodami wspomagającymi efektywność uczenia się, wspomagania uczniów w kształtowaniu indywidualnych wyborów zawodowych w zakresie ich możliwości, wiedzy i zainteresowań, profilaktyka agresji i przemocy, profilaktyka zaburzeń emocji i zaburzeń zachowania, treningi umiejętności komunikacyjnych i społecznych, warsztaty integracyjno- adaptacyjne, prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, zajęcia rozwijające uzdolnienia, profilaktyka uzależnień, wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od momentu urodzenia do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej. Terapia: dzieci i młodzieży z problemami w komunikowaniu się z rówieśnikami i dorosłymi, nieśmiałości, agresji, zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń w zachowaniu, indywidualna i grupowa dla dzieci z ADHD, socjoterapia. rodzinna, wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzenie terapii logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej, logopedyczna, pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, pedagogiczna w zakresie przygotowania do nauki matematyki i trudności w nuace matematyki, dziecka niedowidzącego i niedosłyszącego, dzieci z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi deficytami, indywidualna i grupowa dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki, Oferta dla rodziców: konsultacje i porady po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej mające na celu ukazanie przyczyn trudności, zwiększanie umiejętności wychowawczych rodziców, komunikacji z dzieckiem ora radzenia sobie z trudnymi sytuacjami z dziećmi, udzielanie wskazań do pracy z dzieckiem w domu, usprawniających zaburzone funkcje słowno-pojęciowe oraz percepcyjno-motoryczne, 3

4 porady indywidualne dotyczące trudności wychowawczych, porady indywidualne dla rodziców dzieci zdolnych, konsultacje logopedyczne dla rodziców, spotkania dla rodziców dzieci objętych opieką terapeutyczną na terenie poradni, udzielanie wskazań wynikających z osiągnięć dziecka w toku terapii, spotkania wprowadzające w problematykę wyboru kierunku kształcenia, terapia rodzin. Oferta dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych: konsultacje dotyczące metod i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanych uczniowi w szkole, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły, popularyzowanie wśród nauczycieli programów profilaktyczno-wychowawczych i pomoc w tworzeniu autorskich programów, konsultacje dla nauczycieli prowadzących terapię logopedyczna na terenie przedszkoli i szkół, konsultacje z nauczycielami dzieci objętych pomocą terapeutyczna na terenie Poradni, konsultacje merytoryczne wspomagające nauczycieli w realizacji zagadnień dotyczących trudności wychowawczych, konsultacje indywidualne dla pedagogów szkolnych w sprawach uczniów, prowadzenie grup wsparcia dla nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów szkolnych, pomoc merytoryczno-metodyczna w pracy z uczniem z ADHD, zaburzeniami zachowania, współpraca z Radami Pedagogicznymi na terenie szkół, bezpłatne szkolenia Rad Pedagogicznych, wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyka wypalenia zawodowego. 4

5 Oferta dla dzieci/ uczniów Tematyka szkoleń dla nauczycieli/ wychowawców Zajęcia ortofoniczne dla najmłodszych grup przedszkolnych Jak prawidłowo wymawiać głoski Zabawy logopedyczne dla najmłodszych Słyszę, mówię rozumiem warsztaty logopedyczne dla dzieci 3-6 letnich Zabawy logorytmiczne kształtujące umiejętności językowosłuchowo-ruchowe Zajęcia dla dzieci zdolnych Techniki uczenia się i zapamiętywania Forma szkolenia Adresat: Miejsce realizacji Termin Nazwiska osób nauczyciel/rodzic/uczeń prowadzących zajęcia grupowe dzieci przedszkola grudzień 2015 styczeń M. Sarnowska warsztaty-zajęcia grupowe dzieci wraz z rodzicami poradnia kwiecień 2016 M. Sarnowska zajęcia grupowe dzieci placówki oświatowe cały rok M. Sarnowska warsztaty zajęcia dzieci przedszkola cały rok M. Sarnowska grupowe zajęcia grupowe dzieci przedszkola cały rok M. Sarnowska zajęcia grupowe uczniowie klas IV-VI poradnia listopad maj 2016 E. Elwertowska warsztaty uczniowie/nauczyciele cały rok K. Gniady Zajęcia integrujące warsztaty uczniowie placówki oświatowe wg potrzeb K. Gniady

6 zespół klasowy I. Zaborowska Zajęcia integracyjne dla dzieci grup przedszkolnych Motywacja do nauki, mój osobisty rozwój warsztaty grupa przedszkolna na terenie przedszkola wg potrzeb L. Szlągiewicz warsztaty uczniowie szkoła cały rok K. Gniady R. Strulak,,Ćwiczenia i zabawy warsztaty dzieci w wieku 3-5 lat, przedszkola, SP listopad 2015 J. Lewandowska emisyjno- dykcyjne uczniowie klas I-III Stop agresji i przemocy warsztaty uczniowie klas IV-VI szkoła marzec- maj 2016 J. Lewandowska w szkole Przeciwdziałanie warsztaty uczniowie, szkoła cały rok K. Gniady, przemocy i agresji Poznajemy nasze warsztaty uczniowie przedszkoli, w/g potrzeb K. Gniady, emocje i uczucia: kl. I-III Psychoedukacja warsztaty uczniowie szkoły wg potrzeb cały rok K. Gniady, (asertywność, emocje, podstawowej kl. IV-VI, L. Szlągiewicz stres, samoocena, komunikacja interpersonalna). Profilaktyka zachowań agresywnych. gimnazjum Zajęcia relaksacyjne i warsztaty dzieci z klas III szkoły poradnia wg potrzeb wyciszające podstawowej L. Szlągiewicz Podnoszenie warsztaty wszystkie placówki cały rok M. Płoszyńska kompetencji społecznej oświatowe Powiatu - zajęcia socjoterapeutyczne 6

7 Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjnozawodowego przygotowujące do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej dla uczniów gimnazjów i szkol ponadgimnazjalnych Cykliczne zajęcia grupowe ukierunkowujące wybory edukacyjnozawodowe młodzieży z problemami dla uczniów gimnazjów i szkol podstawowych Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjnozawodowego z elementami socjoterapii dla uczniów szkol podstawowych. Indywidualne doradztwo edukacyjnozawodowe diagnozy predyspozycji zawodowych, osobowości zawodowej, uzdolnien, zainteresowan, srodowisk pracy warsztaty uczniowie cały rok M. Płoszyńska warsztaty uczniowie cały rok M. Płoszyńska warsztaty uczniowie cały rok M. Płoszyńska uczniowie cały rok M. Płoszyńska 7

8 Konsultacje i porady bez badań dotyczące wyborów edukacyjnozawodowych dzieci i młodzieży Rozwijam się i kształtuje swoją przyszłość,,tworzymy grupę - zajęcia integracyjnoadaptacyjne Zajęcia integracyjnoadaptacyjne dla uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych W szkole uczę się i bawię Program profilaktycznowychowawczy dla kl. I,,Jak dbam o Program,,Przeciwdziałanie agresji u uczniów w wieku szkolnym FAS- płodowy Zespół Alkoholowy Zajęcia integracyjnoadaptacyjne,,jesteśmy grupą konsultacje uczniowie cały rok M. Płoszyńska warsztaty uczniowie cały rok M. Płoszyńska warsztaty grupa 5-6- latków szkoły w terenie działania 8 Październik 2015 J. Lewandowska warsztaty uczniowie cały rok M. Płoszyńska E. Betlejewska warsztaty uczniowie kl. 0 szkoła maj 2016 I. Zaborowska warsztaty uczniowie kl. 0 szkoła listopad 2015 I. Zaborowska warsztaty uczniowie kl. I-III szkoła listopad 2015 I. Zaborowska prelekcje+prezentacja uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych warsztaty Uczniowie kl. 0-I SP, kl. I Gim. II semestr I. Zaborowska R. Strulak według potrzeb szkół październik 2015 I. Zaborowska Uzależnienia- warsztaty uczniowie kl. VI, kl. I-III SP, gimnazja wg potrzeb I. Zaborowska

9 substancje psychoaktywne, telefon komórkowy, Internet, gry komputerowe Grupa terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi gimnazjum R. Strulak grupy w poradni uczniowie kl IV- VI poradnia cały rok szkolny 2015-E. Betlejewska 2016 Grupa terapeutyczna dla grupy w poradni uczniowie kl 0 - III poradnia cały rok szkolny dzieci z ADHD 2016 E. Betlejewska Terapia indywidualna terapia dzieci i uczniowie poradnia wg potrzeb E. Betlejewska dzieci z ADHD Zajęcia wspierające rozwój społecznoemocjonalny warsztaty uczniowie kl. 0-I SP szkoła wg potrzeb E. Betlejewska Uczeń też może odpowiadać przed prawem Indywidualne konsultacje w zakresie samorozwoju z elementami coachingu Metody efektywnego uczenia się psychoedukacja uczniowie klasy pierwszej gimnazjum na terenie szkół wg potrzeb L. Szlągiewicz konsultacje uczniowie gimnazjum poradnia wg potrzeb E. Betlejewska warsztaty uczniowie kl. IV-VI, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne listopad-grudzień 2015 E. Betlejewska R. Strulak Zarządzanie stresem warsztaty uczniowie kl V VI Gimnazjum kl. I - III SP, gimnazja rok szkolny E. Betlejewska R. Strulak Trening pewności siebie warsztaty uczniowie kl IV - VI poradnia rok szkolny E. Betlejewska Profilaktyka agresji i przemocy warsztaty uczniowie kl. I - III SP rok szkolny E. Betlejewska 9

10 Terapia indywidualnapraca z osobami w kryzysach, z trudnościami emocjonalnymi Warsztaty dla dzieci, które chcą osiągnąć sukcesy edukacyjne Cykl warsztatów z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych ''Mali odkrywcy Motywacja do nauki, mój osobisty rozwój i sposoby efektywnego uczenia się Dobry Start indywidualnie uczniowie SP, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne SP, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne cały rok R. Strulak grupa 8-12 osób uczniowie kl. IV-V poradnia listopad maj 2016 R. Strulak warsztaty uczniowie gimnazjum poradnia/szkoła wg potrzeb ' ' ' ' zajęcia uczniowie kl.i-iii poradnia/szkoła wg potrzeb K.Wilmańska ogólnorozwojowe warsztaty/pogadanka uczniowie kl.iv-vi i szkoła wg potrzeb K. Wilmańska gimnazjum Zajęcia ogólnorozwojowe uczniowie kl. 0-III szkoła/poradnia wg potrzeb K. Wilmańska Oferta dla rodziców Tematyka szkoleń dla nauczycieli/ wychowawców Rozwój mowy dziecka w aspekcie gotowości szkolnej Forma szkolenia Adresat: rodzic Miejsce realizacji Termin Nazwiska osób prowadzących warsztaty/pogadanka rodzice szkoły, przedszkola cały rok M. Sarnowska 10

11 Dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym Wspomaganie rozwoju mowy dziecka, stymulacja funkcji związanych z rozwojem mowy i komunikacji Spotkania psychoedukacyjne dla rodzicow dzieci z wadami wymowy i w ramach wczesnego wspomagania Wspomaganie rozwoju dziecka Moje dziecko jest niepełnosprawne konsultacje dzieci/rodzice poradnia maj 2016 M. Sarnowska warsztaty rodzice dzieci WWRDz poradnia wrzesień-listopad 2015 Luty 2016 M. Sarnowska warsztaty rodzice poradnia cały rok M. Sarnowska pogadanka rodzice poradnia cały rok M. Sarnowska warsztaty rodzice poradnia cały rok M. Sarnowska I. Zaborowska prelekcja rodzice placówki oświatowe wg potrzeb J. Lewandowska Profilaktyka prelekcja rodzice placówki oświatowe wg potrzeb J. Lewandowska logopedyczna dla dzieci 3-4-letnich- ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój mowy 11

12 Czy moje dziecko jest przygotowane do szkoły?- ocena rodzicielska Rozwój mowy a dysleksja u dzieci Gotowość szkolna dziecka do podjęcia nauki w kl. I warsztaty rodzice placówki oświatowe wg potrzeb J. Lewandowska prelekcja rodzice placówki cały rok M. Sarnowska warsztaty rodzice placówki oświatowe cały rok M. Płoszyńska K. Gniady E. Betlejewska I. Zaborowska J. Lewandowska Jak kochać i wymagać prelekcja rodzice placówki oświatowe wg potrzeb J. Lewandowska Czy moje dziecko ma autyzm? Dziecko niemówiace w przedszkolu lub szkole. Jak pomoc dziecku zacząć mowic? Specyficzne trudności w uczeniu się prelekcja rodzice placówki oświatowe wg potrzeb J. Lewandowska prelekcja rodzice placówki oświatowe cały rok M. Sarnowska warsztaty rodzice szkoła cały rok k. Gniady Jak kochać i stawiać granice Jak motywować dziecko do nauki? prelekcja rodzice szkoła wg potrzeb K. Gniady, E. Betlejewska prelekcja rodzice na terenie szkół wg potrzeb K. Gniady, E. Betlejewska, R. Strulak, L. Szlągiewicz J. Lewandowska 12

13 Dziecko z prelekcja rodzice szkoła wg potrzeb K. Gniady, zachowaniami agresywnymi Co dzień mądrzejsze- prelekcja rodzice wg potrzeb wg potrzeb E. Betlejewska jak wspierać rozwój dziecka? Czy moje dziecko prelekcja rodzice przedszkole, szkoła wrzesień2015- maj 2016 osiągnęło dojrzałość podstawowa- oddział szkolną? przedszkolny Jak rozwijać u dziecka prelekcja rodzice przedszkole, szkoła wrzesień2015- maj 2016 gotowość pójścia do podstawowa- oddział szkoły przedszkolny Kochać i wymagać Wykład, warsztat rodzice szkoły październik Pomoc dziecku w wyborze szkoły i zawodu Nie pozwól dziecku zaprzepaścić dobrego startu. Zagadnienie czerwiec 2016 prelekcja rodzice szkoły luty- czerwiec 2015 psychoedukacja rodzice dzieci w wieku przedszkolnym gotowości szkolnej Szkoła bez lęku prelekcja rodzice dzieci w wieku szkolnym na terenie szkół październik 2015 L. Szlągiewicz na szkół/poradnia terenie wg potrzeb L. Szlągiewicz Moje dziecko ma wadę słuchu Problemy ryzyka dysleksji Co powinno zaniepokoić rodzica 5- latka prelekcja rodzice kl. 0-III poradnia marzec 2016 I. Zaborowska Prelekcje+warsztaty rodzice kl I-III kwiecień 2016 I. Zaborowska warsztaty rodzice kl. 0 listopad 2015 I. Zaborowska 13

14 Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci 5-6 letnich Moje dziecko idzie do przedszkola - problem adaptacji warsztaty rodzice kl. 0 październik 2015 I. Zaborowska prelekcjapsychoedukacja Uzależnienia- warsztaty substancje psychoaktywne, telefon komórkowy, Internet, gry komputerowe Terapia rodzin- praca terapeutyczna z rodzinami, których dzieci przejawiają trudności i zaburzenia w rozwoju społecznoemocjonalnym Komunikacja rodzic- prelekcja dziecko Narkotyki i alkohol prelekcja wspólna sprawa rodziny i szkoły Problemy i zagrożenia okresu dorastania Rodzice dzieci, które podejmą obowiązek szkolny w roku szkolnym 2016/2017 rodzice uczniów kl. VI, kl. I-III gimnazjum na terenie szkół czerwiec 2016 E. Betlejewska L. Szlągiewicz SP, gimnazja wg potrzeb I. Zaborowska R. Strulak psychoterapia rodziny poradnia wg potrzeb R. Strulak rodzice dzieci uczęszczających do SP SP wg potrzeb R. Strulak rodzice dzieci wg potrzeb L. Szlągiewicz uczęszczających do M. Płoszyńska gimnazjum prelekcja rodzice gimnazja i szkoły wg potrzeb R. Strulak ponadgimnazjalne Bunt nastolatka psychoedukacja rodzice dzieci w wieku na terenie szkół wg potrzeb L. Szlągiewicz gimnazjalnym Zasady wychowywania prelekcja Rodzice SP w terenie działania Wg potrzeb R. Strulak i komunikacji rodzicdziecko Akademia Skutecznego warsztaty Rodzice dzieci w wieku poradnia Od listopada 2015 R. Strulak 14

15 Rodzica przedszkolnym i klas I- III Super Rodzice pogadanka rodzice szkoła wg potrzeb K. Wilmańska Oferta dla nauczycieli Tematyka szkoleń dla nauczycieli/ wychowawców Dziecko z dysfunkcją wzroku w szkole Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabo widzącego Pomoc uczniowi niepełnosprawnemu w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej Usprawnianie dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualna (niepełnosprawność sprzężona) Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Forma szkolenia Adresat: nauczyciel Miejsce realizacji Termin Nazwiska osób prowadzących szkolenie nauczyciele poradnia luty 2015 J.Moderska szkolenie nauczyciele poradnia wg potrzeb J.Moderska szkolenie nauczyciele poradnia marzec 2016 szkolenie nauczyciele poradnia kwiecień 2016 szkolenie nauczyciele przedszkoli poradnia listopad 2015 M. Sarnowska 15

16 Znaczenie WWRDZ dla dzieci w wieku szkolnym Kompetencje językowe i komunikacyjne u dzieci z autyzmem Jak interpretować opinie i orzeczenia PP-P. Leksykon pojęć SLI- specyficzne zaburzenia językowe Dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w publicznych przedszkolach i szkołach Podstawy organizacji kształcenia dzieci z autyzmem i ZA Organizacja pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu Lateralizacja i jej zaburzenia szkolenie nauczyciele przedszkoli i poradnia wg potrzeb J. Lewandowska szkół dzieci 5-6 letnich szkolenie nauczyciele poradnia wg potrzeb J. Lewandowska szkolenie nauczyciele poradnia wg potrzeb J. Lewandowska szkolenie nauczyciele poradnia październik 2015 J. Lewandowska szkolenie nauczyciele poradnia wg potrzeb J. Lewandowska szkolenie nauczyciele poradnia wg potrzeb J. Lewandowska szkolenie nauczyciele poradnia wg potrzeb J. Lewandowska szkolenie nauczyciele poradnia wg potrzeb J. Lewandowska Ryzyko dysleksji i dysleksji rozwojowej szkolenie nauczyciele poradnia wg potrzeb J. Lewandowska 16

17 Dostosowanie wymagań szkolenie nauczyciele poradnia wg potrzeb J. Lewandowska do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia z autyzmem i ZA Jak pracować z prelekcja nauczyciele placówki kwiecień 2016 M. Sarnowska dzieckiem z wadą wymowy? Jak zapobiegać wadom warsztaty nauczyciele kl. 0-III przedszkola, SP wg potrzeb wymowy u małych dzieci? Stymulacja rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym Wady i zaburzenia mowy w aspekcie osiągnięć szkolnych Interpretacja opinii i orzeczeń Trudne rozmowy z rodzicami Specyficzne trudności w uczeniu się model pracy Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki prelekcja nauczyciele placowki marzec 2016 M. Sarnowska warsztaty nauczyciele placówki oświatowe cały rok warsztaty nauczyciele poradnia cały rok K. Gniady E. Betlejewska warsztaty Nauczyciele przedszkoli, poradnia grudzień 2015 R. Strulak SP, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych prelekcje nauczyciele w/g potrzeb cały rok K. Gniady, warsztat nauczyciele w/g potrzeb cały rok K. Gniady, 17

18 Uczeń ze SPE w świetle nowych rozporządzeń szkolenie nauczyciele wg potrzeb wg potrzeb Style uczenia się szkolenie nauczyciele wg potrzeb wg potrzeb Symultaniczno sekwencyjna nauka szkolenie nauczyciele wg potrzeb wg potrzeb czytania Przyczyny trudności dydaktycznych i wychowawczych Szkolenie szkolnych specjalistów jako Terenowy Trener Pracowni Testów Psychologiczno- Pedagogicznych w Gdańsku Nauczyciel coachem dla siebie i swoich uczniów prelekcje nauczyciele w/g potrzeb cały rok K. Gniady, warsztaty nauczyciele wg potrzeb K. Gniady Nauczyciele SP, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych poradnia marzec R. Strulak Wady słuchu, a prelekcja nauczyciele kl. I-III wg potrzeb luty 2016 I. Zaborowska niepowodzenie szkolne Model pracy z uczniem warsztaty Nauczyciele wszystkie wg potrzeb wg potrzeb I. Zaborowska słabo słyszącym etapy edukacyjne Co powinno warsztaty nauczyciele kl. I-III wg potrzeb listopad 2015 oraz wg I. Zaborowska zaniepokoić nauczyciela I-III potrzeb K. Gniady Rodzice sa partnerami szkoły prelekcja nauczyciele szkoła wg potrzeb K. Gniady Dysleksja, dyskalkulia prelekcja nauczyciele IV-VI wg potrzeb styczeń 2016 I. Zaborowska Samookaleczeniamłodzieżowa moda czy prelekcja nauczyciele poradnia wg potrzeb

19 wstęp do samobójstwa Techniki poznawczobehawioralne w pracy wychowawcy Zdrowie psychiczne uczniów Jak pracować z uczniem z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej warsztaty konferencja nauczycie szkół podstawowych nauczyciele, pedagodzy szkolni na terenie szkół wg potrzeb L. Szlągiewicz poradnia 29 października 2015 R. Strulak E. Betlejewska prelekcja nauczyciele poradnia wg potrzeb I. Zaborowska 19

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015 Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015 Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w proponowanych formach pomocy: szkoleniach, warsztatach, prelekcjach prosimy o kontakt

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2016/2017

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2016/2017 Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2016/2017 Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w proponowanych formach pomocy: szkoleniach, warsztatach, prelekcjach prosimy o kontakt

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2014//2015 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIDNIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2012//13 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. na rok szkolny 2017/2018

Oferta szkoleń. na rok szkolny 2017/2018 Oferta szkoleń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 w Krakowie DLA UCZNIÓW indywidualne formy pomocy na rok szkolny 2017/2018 badania, diagnoza psychologiczno- pedagogiczna, opieka postdiagnostyczna,*

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ROK SZKOLNY 2013//14 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie 78-200 Białogard, ul. Dworcowa 2 tel/fax (094)312 25-96, kom. 515

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. ważne ogłoszenie. na rok szkolny 2017/2018

OFERTA. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. ważne ogłoszenie. na rok szkolny 2017/2018 OFERTA na rok szkolny 2017/2018 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ważne ogłoszenie W roku szkolnym 2017/2018 poradnia rozpoczyna IV edycję Szkoły dla rodziców i wychowawców. Wszystkie proponowane formy

Bardziej szczegółowo

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej.

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej. Działania edukacyjno profilaktyczne na rzecz rodziców, nauczycieli i uczniów. Oferta Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2016/2017 Dla

Bardziej szczegółowo

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców 1.Przedszkola: Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców Jak pomoc dziecku w adaptacji do przedszkola. Rozwój mowy i wady wymowy u trzylatków. Wspomaganie rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Zabawy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Działalność diagnostyczna

Działalność diagnostyczna OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni na rok szkolny 2017/2018 Niniejsza oferta zawiera propozycje działań Poradni

Bardziej szczegółowo

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: mgr pedagog, koordynator zespołu mgr - pedagog mgr - pedagog mgr Magdalena Górniak-Grzyb - pedagog

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Proponujemy dzieciom Diagnostykę badania dojrzałości szkolnej badania lateralizacji badania dzieci z poważnymi chorobami somatycznymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE. Rok szkolny 2014/15. Spis treści

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE. Rok szkolny 2014/15. Spis treści OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE Rok szkolny 2014/15 Spis treści OBSZAR I. WIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY 2 OBSZAR II. UCZEŃ NIEPEŁNORAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zajęcia na terenie szkół i placówek Nr oferty Temat 1 2 I. Adresat Charakterystyka zajęć Prowadzący 3 4 5 klasa 0 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

O F E R TA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE W RAMACH WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK na rok szkolny 2017/2018

O F E R TA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE W RAMACH WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK na rok szkolny 2017/2018 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Augustowie ul. Młyńska 52, 16 300 Augustów tel. 87 643 36 21, e-mail: ppp-p_augustow@wp.pl www.poradnia.dt.pl O F E R TA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES ZADANIA TEMATYKA Diagnoza dzieci przedszkolnych i uczniów Diagnoza: Logopedyczna (na terenie PPP i przesiewowa na terenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 13-200 Działdowo ul. Jagiełły 6/8 tel.(fax) 23 697 59 66 12-230 Lidzbark ul. Jeleńska 38 tel. 23 696 12 69 e-mail: porpsych@hot.pl e-mail: filia38@wp.pl Metody

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kolejowa 10, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 307 03 36 strona internetowa: www.poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1@ wp. pl

Bardziej szczegółowo

Plan pracy na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy na rok szkolny 2017/2018 Plan pracy na rok szkolny 2017/2018 l.p. ZADANIA TERMIN REALIZATORZY UWAGI Diagnoza Opiniowanie Orzekanie 1 Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krośnie na rok szkolny:

Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krośnie na rok szkolny: MIEJSKA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W KROŚNIE ul. Lewakowskiego 14 tel/fax: 13 43 20519 www. mpppkrosno.pl email: mppp-krosno@wp.pl Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Poddębicach przesyła Ofertę działań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel/fax 52 359 22 66, e-mail: ppp-ino@o2.pl, www.poradnia.inowroclaw.info Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce. Poradnia w środowisku edukacyjnym ucznia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce. Poradnia w środowisku edukacyjnym ucznia Poradnia w środowisku edukacyjnym ucznia REJON DZIAŁANIA: Miasto i gmina Sokółka Miasto i gmina Krynki Gmina Kuźnica Gmina Korycin Gmina Szudziałowo Gmina Janów CELE: Działalność diagnostyczna wykrywanie

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Odbiorca- dzieci i młodzież

Odbiorca- dzieci i młodzież OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży Warsztaty i prelekcje dla nauczycieli/pedagogów Spotkania dla rodziców Odbiorca-

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej Oferta dla dzieci i młodzieży 2015/2016 L.p. Temat (problem) Forma zajęć Odbiorcy prowadzący Uwagi o realizacji 1. Jak radzić sobie ze stresem przed sprawdzianem? Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

ferta programowa 2015/16 Poradnia wspiera rozwój szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

ferta programowa 2015/16 Poradnia wspiera rozwój szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Poradnia wspiera rozwój szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. O ferta 2015/16 programowa DANE PODSTAWOWE: 13-200 Działdowo ul. Jagiełły 6/8 tel.(fax) 23 697 59 66 12-230 Lidzbark ul. Jeleńska

Bardziej szczegółowo

Zadania szkół, poradni

Zadania szkół, poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie Zadania szkół, poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Piaseczno, 22 lutego 2016 r. Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016 Okaż dziecku trochę miłości, a odbierzesz w zamian znacznie więcej John Ruskin Skład zespołu: psycholog mgr Joanna Fossa-Smok, koordynator zespołu pedagog

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych Lp. Tytuł zajęć Termin realizacji Max. Liczba osób (forma zamknięta/otwarta) 1. Widzę, słyszę, czuję wiem terapia Dzieci od 6 do 10 r.ż. po pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego Dzieciom i młodzieży

Bardziej szczegółowo

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Zakres tematyczny: Problematyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu Rozwijanie zdolności poznawczych i komunikacyjnych dzieci i uczniów OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY realizacj

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH

OFERTA ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH OFERTA ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 1 DZIAŁ LOGOPEDYCZNY 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka od urodzenia do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015 PPP.0320.01.2014.ET załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 8/2014 z dnia 15.09.2014 roku. PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2014/2015 Sformułowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 tel. sekretariat 41 367 67 28 fax 41 367 69 51, mzppp1@wp.pl, www.mzppp.pl Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Temat 1 "Dokąd po gimnazjum?" warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 3. 1. Celem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Choszcznie jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży Mirosław Boczar Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Szczecinie 1.1 Publiczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie

Bardziej szczegółowo

Oferta tematyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w roku szkolnym 2011/2012.

Oferta tematyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w roku szkolnym 2011/2012. Oferta tematyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w roku szkolnym 2011/2012. Zajęcia dla uczniów Lp. Temat Forma pracy Adresat Termin realizacji Osoby realizujące 1. Program profilaktyczno-wychowawczy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017. Forma realizacji - szkolenie - konsultacje

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017. Forma realizacji - szkolenie - konsultacje 1 PCDNiPPP w Górze Propozycje Poradni PsychologicznoPedagogicznej na spotkania z nauczycielami, rodzicami i uczniami organizowane przez PCDN i PPP w Górze Oferta Poradni PsychologicznoPedagogicznej dla

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Nr 8 Wrzesień 2007 BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Siedziba Poradni: 30-306 Kraków ul. Konfederacka 18 tel/fax: (012) 266-19 - 50 e-mail: ppp3krakow@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie Zespół Placówek icznych w Ostródzie Opieka pracowników nad szkołami i placówkami w rejonie działania Poradni iczno-icznej w Ostródzie : Przedszkola i szkoły podstawowe klasy I-III: Monika Włodarczyk Dudka

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2016/2017 PPP.0350.02.2015.IS Września, dnia 12.09.2016r. ROCZNY PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2016/2017 Sformułowany w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach opublikowano:

Bardziej szczegółowo

Koordynowane przedszkola/ szkoły zespole 1. Magdalena Jackowska pedagog, koordynator zespołu MP nr 42, 34

Koordynowane przedszkola/ szkoły zespole 1. Magdalena Jackowska pedagog, koordynator zespołu MP nr 42, 34 Skład zespołu Stanowisko/ funkcja w Koordynowane przedszkola/ szkoły zespole 1. pedagog, koordynator zespołu MP nr 42, 34 2. Ewa Przesłańska /UM/ zastępstwo Sylwia pedagog, SP nr 54, MP nr 36 Tłustochowicz

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Identyfikowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015 Zadania Forma realizacji Sposób/efekt realizacji Diagnozowanie dzieci i młodzieży, które prowadzone jest w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Na

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Obowiązki zadania, podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dęblinie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU SZKOŁY KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W Szkole Podstawowej Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 Lp. Imię i nazwisko Eugeniusz 1. Miś Dorota 2. Sekular Lidia

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. dla uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ich rodziców i nauczycieli. rok szkolny 2016/17 W KRASNYMSTAWIE

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. dla uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ich rodziców i nauczycieli. rok szkolny 2016/17 W KRASNYMSTAWIE OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE dla uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ich rodziców i nauczycieli rok szkolny 2016/17 ZAJĘCIA Z UCZNIAMI SZKOŁA SZKOŁA WYPEŁNIA DRUK ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Lp Tytuł formy Prowadzący, kontakt

OFERTA SZKOLENIOWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Lp Tytuł formy Prowadzący, kontakt OFERTA SZKOLENIOWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Lp Tytuł formy Prowadzący, kontakt PRZEDSZKOLA 1. Pogadanki dla rodziców dzieci w wieku 5-6 lat

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Diagnoza W zakresie diagnozy (icznej, icznej, logopedycznej i zawodowej) rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości

Bardziej szczegółowo

3. Porady i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne 4. Orzekanie i opiniowanie w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych

3. Porady i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne 4. Orzekanie i opiniowanie w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych OFERTA ZPPP NR 1 W POZNANIU POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, RODZICÓW, NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 I. Oferta pomocy dla dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 ZADANIA I. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 228 15706 Poz. 1487 1487 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych. od I do IV (wg hramonogramu)

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych. od I do IV (wg hramonogramu) OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych Lp. Tytuł zajęć Termin realizacji Max. Liczba osób (forma zamknięta/otwarta) 1. Widzę, słyszę, czuję WIEM terapia od I do IV 2018 Dzieci od 6 do 7 r.ż.

Bardziej szczegółowo