PLAN PODZIAŁU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PODZIAŁU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A."

Transkrypt

1 PLAN PODZIAŁU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. 24 lipca 2014 r.

2 Niniejszy plan podziału ( Plan Podziału ) został uzgodniony w dniu 24 lipca 2014 r. na podstawie art pkt 3, art i 2 oraz art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2013, poz ze zm.) ( KSH ) przez: Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu ( DM BZ WBK lub Spółka Dzielona ); oraz Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( BZ WBK lub Spółka Przejmująca ). 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE 1.1. Spółka Dzielona: Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: pl. Wolności 15, Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: zł Spółka Przejmująca: Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rynek 9/11, Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: zł Spółka Nowo Zawiązana: Giełdokracja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Poznaniu (adres: pl. Wolności 15, Poznań) ( Spółka Nowo Zawiązana ). 2. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI DZIELONEJ Struktura akcjonariatu Spółki Dzielonej na dzień podpisania Planu Podziału przedstawia się następująco: Spółka Przejmująca posiada akcji Spółki Dzielonej, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Dzielonej. 3. SPOSÓB PODZIAŁU Podział DM BZ WBK zostanie dokonany w trybie art pkt 3 KSH, tj.: poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) oferowaniu instrumentów finansowych, (v) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vi) doradztwie inwestycyjnym, (vii) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (viii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (ix) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (x) sporządzaniu analiz 2

3 inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xi) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną, (xii) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jak również innych usług obecnie świadczonych przez Spółkę Dzieloną a niestanowiących Działalności Reklamowej (zgodnie z definicją poniżej) ( Działalność Maklerska ); oraz poprzez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiązaną części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej z: (i) prowadzeniem działalność edukacyjnej w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, (ii) prowadzeniem portali internetowych, w tym portalu (iii) świadczeniem usług reklamowych i (iv) świadczeniem usług w zakresie informacji ( Działalność Reklamowa ). Zgodnie z art KSH Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru, co nastąpi niezwłocznie po dokonaniu rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej ( Dzień Podziału ). Do czasu powołania zarządu Spółki Nowo Zawiązanej wszelkie czynności w imieniu Spółki Nowo Zawiązanej, w zakresie prawnie dopuszczalnym, będzie wykonywał zarząd Spółki Dzielonej. 4. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ 4.1. Wartość księgowa majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 czerwca 2014 r. wynosi ,00 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące) zł, w tym wartość księgowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Maklerską na dzień 1 czerwca 2014 r. wynosi ,00 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy) zł, a wartość księgowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Reklamową na dzień 1 czerwca 2014 r. wynosi ,00 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy) zł Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej przypadających, odpowiednio BZ WBK, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z Działalnością Maklerską, i Spółce Nowo Zawiązanej, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z Działalnością Reklamową, został zamieszczony, odpowiednio, w Załączniku 1 do niniejszego Planu Podziału (Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Przejmującej) i w Załączniku 2 do niniejszego Planu Podziału (Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej) Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez Spółkę Nowo Zawiązaną zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej, w ten sposób, że kwota ,00 (sto tysięcy) zł zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy, a kwota odzwierciedlająca wartość księgową zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Reklamową na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość kapitału zakładowego, tj. o ,00 (sto tysięcy) zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy W razie powstania lub ujawnienia, w okresie od sporządzenia Planu Podziału do Dnia Podziału, jakichkolwiek roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, roszczenia te zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Maklerską, albo do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Reklamową. Z zastrzeżeniem postanowień Planu Podziału, Spółka Przejmująca i Spółka Nowo Zawiązana staną się z Dniem Podziału stroną roszczeń związanych ze składnikami majątku przypisanymi im w Planie Podziału, co nie 3

4 narusza postanowień przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność spółek uczestniczących w podziale za zobowiązania W razie powstania lub ujawnienia w okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do Dnia Podziału, praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Maklerską, albo do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Reklamową W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału zostały przydzielone do majątku Spółki Przejmującej lub Spółki Nowo Zawiązanej, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa będą przysługiwać, odpowiednio, Spółce Przejmującej lub Spółce Nowo Zawiązanej Jeżeli w okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do Dnia Podziału Spółka Dzielona nabędzie lub uzyska nowych pracowników lub nowe składniki majątku, tacy pracownicy i takie aktywa przejdą na Spółkę Przejmującą, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Maklerską, albo na Spółkę Nowo Zawiązaną, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Reklamową Zgodnie z podziałem składników majątku Spółki Dzielonej zezwolenia na wykonywanie działalności maklerskiej z dnia 8 maja 2001 r. oraz 24 listopada 2010 r., na podstawie których Spółka Dzielona wykonuje działalność maklerską ( Licencja Maklerska ), w wyniku Podziału przypadną Spółce Przejmującej, o ile Komisja Nadzoru Finansowego ( KNF ) w terminie miesiąca od ogłoszenia Planu Podziału nie zgłosi sprzeciwu w trybie art KSH. W przypadku zgłoszenia przez KNF takiego sprzeciwu działalność maklerska dotychczas wykonywana przez Spółkę Dzieloną będzie kontynuowana przez Spółkę Przejmującą m.in. na podstawie zezwolenia KNF wydanego 10 czerwca 2014 r. Spółce Przejmującej na wykonywanie działalności maklerskiej. 5. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 5.1. Zgodnie z art. 550 KSH, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca (BZ WBK) jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej. W związku z powyższym Spółka Przejmująca (BZ WBK) nie będzie przyznawać akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej W wyniku Podziału BZ WBK obejmie wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, tj (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) zł każdy oraz o łącznej wartości nominalnej ,00 (sto tysięcy) zł (w konsekwencji na 449,735 (czterysta czterdzieści dziewięć akcji i siedemset trzydzieści pięć tysięcznych) akcji Spółki Dzielonej przypadać będzie jeden udział w Spółce Nowo Zawiązanej). 6. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 6.1. Spółka Przejmująca (BZ WBK) nie będzie przyznawać akcji BZ WBK w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej Wszystkie udziały Spółki Nowo Zawiązanej, tj (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) zł każdy, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Nowo Zawiązanej, zostaną przyznane w dniu podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki Dzielonej uchwały w sprawie podziału dotychczasowemu jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. BZ WBK. 7. DOPŁATY 7.1. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat. 4

5 8. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE PRZYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I UDZIAŁY PRZYZNANE W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU 8.1. Spółka Przejmująca nie będzie wydawać akcji BZ WBK w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej Udziały przyznane Spółce Przejmującej w Spółce Nowo Zawiązanej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od dnia zarejestrowania Spółki Nowo Zawiązanej. 9. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ORAZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ W Spółce Dzielonej nie istnieją akcjonariusze ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art pkt 1, art , art. 361 oraz art KSH, w związku z czym nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Dzielonej ani innym osobom. Na dzień sporządzania Planu Podziału Spółka Dzielona nie wyemitowała żadnych papierów wartościowych poza akcjami i do dnia rejestracji Podziału żadne papiery wartościowe nie zostaną przez Spółkę Dzieloną wyemitowane. 10. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE Członkom organów Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej ani Spółki Nowo Zawiązanej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem. 11. PODZIAŁ MIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU Spółka Przejmująca (BZ WBK) nie będzie przyznawać akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej Wszystkie udziały Spółki Nowo Zawiązanej zostaną objęte przez BZ WBK. Zatem struktura udziałowców Spółki Nowo Zawiązanej będzie taka sama jak struktura akcjonariatu Spółki Dzielonej. 12. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej. 13. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU Załącznikami do niniejszego Planu Podziału są: Załącznik 1 Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Przejmującej. Załącznik 2 Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej. Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie podziału. Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie podziału. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w sprawie podziału. 5

6 Załącznik 6 Projekt aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej. Załącznik 7 Wycena składników majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 czerwca 2014 r. Załącznik 8 Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Dzielonej na dzień 1 czerwca 2014 r. Jednocześnie Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca wyjaśniają, że do niniejszego Planu Podziału nie załączono załącznika wskazanego w art pkt 4 KSH w odniesieniu do Spółki Przejmującej, z uwagi na zastosowanie wyjątku z art KSH. 6

7 W imieniu Banku Zachodniego WBK S.A. 7

8 W imieniu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. 8

9 ZAŁĄCZNIK 1 Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Przejmującej W wyniku Podziału na Spółkę Przejmującą przechodzą składniki majątku związane z Działalnością Maklerską wymienione poniżej. W celu uniknięcia wątpliwości związanych z interpretacją poniższego Załącznika 1, podział składników majątku Spółki Przejmowanej został sporządzony w oparciu o zasadę, że wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej niestanowiące składników specyficznie wskazanych w Załączniku 2 do Planu Podziału (tj. składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej) przypadają Spółce Przejmującej. W związku z tym, o ile dany składnik majątku nie został uwzględniony w Załączniku 2 stanowi on składnik przypisany w niniejszym Planie Podziału na rzecz Spółki Przejmującej. 1. Rzeczowy majątek trwały Rzeczowy majątek trwały wykorzystywany przez: następujące Departamenty Spółki Dzielonej: a) Rachunkowości, b) Usług Rozliczeniowych, c) Informatyki, d) Sprzedaży Indywidualnej, e) Sprzedaży Instytucjonalnej, f) Strategii i Rozwoju, g) Doradztwa Inwestycyjnego h) Kontroli Wewnętrznej, i) Prawny i Compliance, j) Zarządzania Ryzykiem, k) Animowania, l) Klientów Korporacyjnych, m) Wealth Management, n) Analiz Giełdowych, o) Wsparcia i Kontroli zlokalizowany w: Poznaniu, przy Placu Wolności 15 oraz w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5a; zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz zespoły zadaniowe wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej; zlokalizowany w: Poznaniu, przy Placu Wolności 15 oraz w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5a; Punkty Obsługi Klientów, zlokalizowany w następujących lokalizacjach: Lp. Miasto Ulica 1. BIAŁYSTOK UL. PAŁACOWA 1A 2. BOLESŁAWIEC UL. SĄDOWA 6 3. BYDGOSZCZ UL. GDAŃSKA CHORZÓW UL. KATOWICKA GDYNIA UL. 10 LUTEGO GŁOGÓW UL. OBROŃCÓW POKOJU GNIEZNO UL. SIENKIEWICZA GORZÓW WLKP. UL. SIKORSKIEGO JELENIA GÓRA UL. JASNA KALISZ UL. PARCZEWSKIEGO 9A 11. KATOWICE UL. KATOWICKA KĘPNO UL. KOŚCIUSZKI KIELCE UL. WSPÓLNA KONIN UL. ENERGETYKA 6A 15. KRAKÓW UL. KARMELICKA LEGNICA UL. GWARNA 4A 17. LESZNO UL. SŁOWIAŃSKA LUBIN UL. ODRODZENIA ŁÓDŹ AL.. PIŁSUDSKIEGO NOWY TOMYŚL UL. POZNAŃSKA OPOLE UL. OZIMSKA OSTRÓW WLKP. PL. BANKOWY PIŁA UL. SIKORSKIEGO PŁOCK UL. KOLEGIALNA POZNAŃ PL. ANDERSA POZNAŃ I PL. WOLNOŚCI SOPOT UL. CHOPINA SZCZECIN UL MATEJKI TORUŃ UL. KRASIŃSKIEGO WAŁBRZYCH UL. CHROBREGO WARSZAWA UL. KASPROWICZA 119A PL. POWSTAŃCÓW 32. WARSZAWA WARSZAWY WROCŁAW I RYNEK 9/ WROCŁAW PL. KOŚCIUSZKI 7/8 35. ZGORZELEC UL. WOLNOŚCI ZIELONA GÓRA UL. BANKOWA 5 9

10 tj. rzeczowy majątek trwały inny niż wskazany specyficznie w Załączniku 2 do Planu Podziału, przedstawiający rzeczowy majątek trwały przypadający w wyniku Podziału Spółce Nowo Zawiązanej i wykorzystywany przez Departament Reklamy Spółki Dzielonej. Specyficzne zestawienie rzeczowego majątku trwałego związanego z Działalnością Maklerską przedstawia Tabela nr 1 poniżej. Tabela nr 1: Rzeczowy majątek trwały Lp. Nazwa Liczba sztuk Konto Nazwa skrócona INWESTYCJE W NASTĘPUJĄCYCH OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH: - INWESTYCJA POK 02 WARSZAWA KASPROWICZA - INWESTYCJA CENTRALA PL.WOLNOŚCI 15 - INWESTYCJA POK 33 WROCŁAW PL. KOŚCIUSZKI - INWESTYCJA POK 141 BOLESŁAWIEC - INWESTYCJA POK 21 ŁÓDŹ - INWESTYCJA C-LA W-WA UL. GRZYBOWSKA - INWESTYCJA PB 705 SOPOT - INWESTYCJA POK 111 LUBIN - INWESTYCJA POK 15 LESZNO - INWESTYCJA POK 46 LEGNICA - INWESTYCJA POK 50 POZNAŃ VI - INWESTYCJA POK 117 GŁOGÓW - INWESTYCJA POK 07 KĘPNO - INWESTYCJA POK 183 OPOLE - INWESTYCJA POK 05 KALISZ - INWESTYCJA POK 67 WARSZAWA ATRIUM - INWESTYCJA POK 186 WAŁBRZYCH - INWESTYCJA POK 09 OSTRÓW WLKP. - INWESTYCJA POK 118 KIELCE - INWESTYCJA PB 711 KATOWICE - INWESTYCJA PB 709 KRAKÓW - INWESTYCJA POZNAŃ UL. KOZIA CENTRUM INFORMATYKI - INWESTYCJA PB 703 WARSZAWA RZYMOWSKIEGO - INWESTYCJA POK 70 GDYNIA - INWESTYCJA POK 43 PIŁA - INWESTYCJA POK 51 KATOWICE SPRĘŻARKI, KOMPRESORY URZĄDZENIA CHŁODNICZE PRZENOŚNE ZESPOŁY KOMPUTEROWE URZĄDZENIA TECHNICZNE EW. ILOŚC. URZ. I APARAT. RADIOODB URZĄDZENIA ELEKTROAKUSTYCZNE IT URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE URZĄDZENIA TELEFONICZNE BUDYNKI - GRUPA 1 MASZYNY, URZĄDZENIA - GRUPA 4 MASZYNY, URZĄDZENIA - GRUPA 4 MASZYNY, URZĄDZENIA - GRUPA 4 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA INNE URZĄDZENIA TELE- I RADIOTECHNICZNE URZĄDZENIA

11 KONDENSATORY STATYCZNE URZĄDZENIA WENTYLACYJNE URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE SAMOCHODY OSOBOWE TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA MARKA POJAZDU NUMER REJESTRACYJNY - VW PASSAT PO177KH - TOYOTA AVENSIS PO756PS - SKODA SUPERB PO3C628 - TOYOTA AVENSIS PO751PS - TOYOTA AVENSIS PO758PS - OPEL INSIGNIA PO034UP - VOLVO S60 PO419TN - VOLVO S60 WI4594P - CITROEN C5 PO970SA - VW PASSAT PO535TN - VW PASSAT PO243UE - VW PASSAT PO168VK - VW PASSAT CC PO173VK - VW PASSAT PO702VW - SKODA SUPERB PO429TW - SKODA SUPERB PO072WY - SKODA SUPERB PO584UJ - SKODA OCTAVIA PO408UL - SKODA OCTAVIA PO209UM - VOLVO S80 PO784NS - OPEL ASTRA PO950TT - PEUGEOT 508 PO811RX - SKODA OCTAVIA PO439PW - SKODA FABIA PO127PK - VOLVO S80 PO100TS - OPEL INSIGNIA PO799PT - OPEL COMBO PO481TU NARZĘDZIA, PRZYRZĄD., SPRAWDZIAN WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH WYPOSAŻENIE BIUROWE LEASING - ŚRODKI TRANSPORTU - GRUPA 7 WYPOSAŻENIE: - GRUPA 8 WYPOSAŻENIE: - GRUPA 8 WYPOSAŻENIE: - GRUPA 8 11

12 2. Prawa i obowiązki wynikające z papierów wartościowych Na Spółkę Przejmującą przejdą w wyniku Podziału wszystkie papiery wartościowe posiadane przez Spółkę Dzieloną w Dniu Podziału, w szczególności posiadane przez Spółkę Dzieloną w wykonaniu obowiązków animatora rynku oraz animatora emitenta. Zestawienie papierów wartościowych posiadanych przez Spółkę Dzieloną na dzień podpisania Planu Podziału przedstawia Tabela nr 2 poniżej. Tabela nr 2: Papiery wartościowe Lp. Nazwa 1. AN.RYNKU - AKCJE ALTA S.A. 2. AN.RYNKU - AKCJE ABC DATA S.A. 3. AN.RYNKU - AKCJE ASSECO POLAND S.A. 4. AN.RYNKU - AKCJE ALIOR BANK S.A. 5. AN.RYNKU - AKCJE AMICA WRONKI S.A. 6. AN.RYNKU - AKCJE AUTOMATYKA POM. STER. 7. AN.RYNKU - AKCJE AB AVIA SOLUTIONS GROUP 8. AN.RYNKU - AKCJE BIOGENED S.A. 9. AN.RYNKU - AKCJE BANK HANDLOWY S.A. 10. AN.RYNKU - AKCJE BIPROMET S.A. 11. AN.RYNKU - AKCJE BELVEDERE S.A 12. AN.RYNKU - AKCJE CHEMOSERVIS-DWORY S.A. 13. AN.RYNKU - AKCJE COAL ENERGY S.A. 14. AN.RYNKU - AKCJE DECORA S.A. 15. AN.RYNKU - AKCJE DGA S.A. 16. AN.RYNKU - AKCJE ENEA S.A. 17. AN.RYNKU - AKCJE ZĄBKOWICE ERG S.A. 18. AN.RYNKU - AKCJE EUROTEL S.A. 19. AN.RYNKU - AKCJE EUROP.CENTRUM ODSZKOD. 20. AN.RYNKU - AKCJE EUROCASH S.A. 21. AN.RYNKU - AKCJE INTER GROCLIN S.A. 22. AN.RYNKU - AKCJE GTC S.A. 23. AN.RYNKU - AKCJE HELIO S.A. 24. AN.RYNKU - AKCJE HYDRAPRESS S.A 25. AN.RYNKU - AKCJE HAWE S.A. 26. AN.RYNKU - AKCJE IMAGIS S.A. 27. AN.RYNKU - AKCJE INFOVIDE-MATRIX S.A. 28. AN.RYNKU - AKCJE INDYKPOL S.A. 29. AN.RYNKU - AKCJE ING BANK ŚLĄSKI S.A. 30. AN.RYNKU - AKCJE IZOLACJA JAROCIN S.A. 31. AN.RYNKU - AKCJE JSW S.A. 32. AN.RYNKU - AKCJE KERNEL HOLDING S.A. 33. AN.RYNKU - AKCJE KGHM S.A. 34. AN.RYNKU - AKCJE KOGENERACJA S.A. 35. AN.RYNKU - AKCJE KOMPUTRONIK S.A. 36. AN.RYNKU - AKCJE KOPAHAUS S.A. 37. AN.RYNKU - AKCJE LENA LIGHTING S.A 38. AN.RYNKU - AKCJE LPP S.A. 39. AN.RYNKU - AKCJE LIBERTY GROUP S.A. 40. AN.RYNKU - AKCJE LOTOS S.A. 41. AN.RYNKU - AKCJE LWB S.A. 42. AN.RYNKU - AKCJE MBANK S.A. 43. AN.RYNKU - AKCJE MEDICA PRO FAMILIA S.A. 44. AN.RYNKU - AKCJE BANK MILLENNIUM S.A. 45. AN.RYNKU - AKCJE MOSTOSTAL PŁOCK 46. AN.RYNKU - AKCJE MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 47. AN.RYNKU - AKCJE MORIZON S.A. 48. AN.RYNKU - AKCJE NANOTEL S.A. 49. AN.RYNKU - AKCJE ORANGE POLSKA S.A. 12

13 50. AN.RYNKU - AKCJE PBG S.A. 51. AN.RYNKU - AKCJE PELION 52. AN.RYNKU - AKCJE BANK PEKAO S.A. 53. AN.RYNKU - AKCJE POLISH ENERGY PARTNERS 54. AN.RYNKU - AKCJE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA 55. AN.RYNKU - AKCJE POLSKIE GÓRN.NAFT.I GAZ. 56. AN.RYNKU - AKCJE POLSKI HOLDING NIERUCH. 57. AN.RYNKU - AKCJE PHARMENA S.A. 58. AN.RYNKU - AKCJE PIK S.A. 59. AN.RYNKU - AKCJE PROJPRZEM S.A. 60. AN.RYNKU - AKCJE PKN ORLEN S.A. 61. AN.RYNKU - AKCJE BANK PKO BP S.A. 62. AN.RYNKU - AKCJE PGS SOFTWARE S.A. 63. AN.RYNKU - AKCJE PZU S.A. 64. AN.RYNKU - AKCJE REINHOLD POLSKA AB 65. AN.RYNKU - AKCJE RAWLPLUG S.A. 66. AN.RYNKU - AKCJE SAPLING SA 67. AN.RYNKU - AKCJE SERINUS ENERGY INC 68. AN.RYNKU - AKCJE SYNTHOS S.A. 69. AN.RYNKU - AKCJE TALEX S.A. 70. AN.RYNKU - AKCJE TAMEX OBIEKTY SPORTOWE 71. AN.RYNKU - AKCJE TAURON POLSKA ENERGIA 72. AN.RYNKU - AKCJE TESGAS S.A. 73. AN.RYNKU - AKCJE ULMA CONSTRUCTION 74. AN.RYNKU - AKCJE URSUS S.A. 75. AN.RYNKU - AKCJE VIDIS S.A. 76. AN.RYNKU - AKCJE MPL VERBUM S.A. 77. AN.RYNKU - AKCJE ZETKAMA S.A. 78. AN.RYNKU - OBLIGACJE BZWPR AN.RYNKU - OBLIGACJE BZWP AN.RYNKU - OBLIGACJE WSE AN.RYNKU - OBLIGACJE DTP AN.RYNKU - OBLIGACJE BZW AN.EMITENTA - AKCJE AVIA AM LEASING AB 84. AN.EMITENTA - AKCJE ACTION S.A. 85. AN.EMITENTA - AKCJE ARCUS S.A. 86. AN.EMITENTA - AKCJE BALTONA 87. AN.EMITENTA - AKCJE BETACOM S.A. 88. AN.EMITENTA - AKCJE CAM MEDIA S.A. 89. AN.EMITENTA - AKCJE CCC S.A. 90. AN.EMITENTA - AKCJE CZERWONA TOREBKA 91. AN.EMITENTA - AKCJE DOM DEVELOPMENT S.A. 92. AN.EMITENTA - AKCJE ENERGOAPARATURA S.A. 93. AN.EMITENTA - AKCJE FABRYKA MEBLI FORTE 94. AN.EMITENTA - AKCJE GLOBAL ENERGY S.A. 95. AN.EMITENTA - AKCJE GORENJE GOSP.APARATI 96. AN.EMITENTA - AKCJE INPRO S.A. 97. AN.EMITENTA - AKCJE IPF 98. AN.EMITENTA - AKCJE INTERSPORT S.A. 99. AN.EMITENTA - AKCJE IQ PARTNERS S.A AN.EMITENTA - AKCJE JHM DEVELOPMENT S.A 101. AN.EMITENTA - AKCJE KOFOLA S.A AN.EMITENTA - AKCJE LSI SOFTWARE 103. AN.EMITENTA - AKCJE MEDIATEL S.A AN.EMITENTA - AKCJE NOAKUT S.A AN.EMITENTA - AKCJE POZBUD T&R S.A AN.EMITENTA - AKCJE PRESCO GROUP S.A AN.EMITENTA - AKCJE PROCHEM S.A. 13

14 108. AN.EMITENTA - AKCJE REMAK S.A AN.EMITENTA - AKCJE ROBYG S.A AN.EMITENTA - AKCJE TELFORCEONE S.A AN.EMITENTA - AKCJE WORK SERVICE S.A AN.EMITENTA - FUNDUSZ ARKASWE AN.EMITENTA - FUNDUSZ ARKA2FRN AN.EMITENTA - CERTYFIKATY INVPEFIZ 115. AN.EMITENTA - AKCJE Mex Polska SA 116. AN.EMITENTA - AKCJE Monnari Trade SA 117. AN. EMITENTA - Trigon Polskie Perły FIZ 118. AN.EMITEBNTA - PRAWA DO AKCJI - TORPOL S.A AN.RYNKU - AKCJE Investment Friends SA 120. AN. RYNKU - KONTRAKTY NA INDEKS MWIG AN. RYNKU - KONTRAKTY NA AKCJE PZU S.A AN. RYNKU - KONTRAKTY NA INDEKS WIG AN. RYNKU - OBLIGACJE ERB AN. RYNKU - AKCJE Grupa Azoty SA 125. AN. RYNKU - AKCJE Inter Cars SA 126. AN. RYNKU - AKCJE Cyfrowy Polsat SA 127. AN. RYNKU - AKCJE Energa SA 128. AN. RYNKU - AKCJE Getin Noble Bank SA 129. AN. RYNKU - AKCJE Grupa Kęty SA 130. AN. RYNKU - AKCJE Netia SA 131. AN. RYNKU - AKCJE PKP Cargo SA 132. AN. RYNKU - AKCJE TVN SA 133. AN.RYNKU - AKCJE EMPORIUM S.A AN.RYNKU - AKCJE ZWG S.A AN.RYNKU - OBLIGACJE BZWPR AN.EMITENTA - AKCJE KSG AGRO 137. AN.EMITENTA - FUNDUSZ ARKAFRN AKCJE POSIADANE W RAMACH KSIĄŻKI DEALERSKIEJ - FACILITATION BOOK 139. AKCJE GPW W WARSZAWIE S.A. 3. Wartości niematerialne i prawne związane z wykonywaniem Działalności Maklerskiej Specyficzne zestawienie wartości niematerialnych i prawnych przedstawia Tabela nr 3 poniżej. Tabela nr 3: Wartości niematerialne i prawne Lp. Numer inwentarzowy Nazwa A/00 IP FW IPSEK EN A/00 LICENCJA SCO OPEN SERVER ENTER A/00 LICENCJA iplanet WEB SERVER A/00 LICENCJA MAKLER A/00 INFORMIX 4GL - OPROGRAMOWANIE A/00 INFORMIX 4GL - AUNTIME-OPROGRAMOWANIE A/00 EMISJA CENTRALA 0PŁATA LICENCYJNA A/00 LICENCJA INFORMIX-OPROGRAMOWANIE A/00 BEA TUXEDO MONITOR G/00 SYSTEM INWESTOR LICENCJA Y/00 INWESTOR - OPROGRAMOWANIE Z/ A/00 INWESTOR - OPROG.PRZENIESIENIE APLIKACJI NA PLATFO INWESTOR - OPROGRAMOWANIE - OBSŁUGA RACHUNKÓW IKE B/00 INWESTOR - NOWA KONSOLA C/00 INWESTOR - INWESTOR/POK-EMISJA A/00 MS ACCESS ENGLISH DEVELOP B/00 SPONSOR - LICENCJA - MAESTRO 14

15 A/00 HP C++LTU FOR SERWER - OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE A/00 TSG - LICENCJA WER.3.5 (19 STANOWISK) A/ A/ A/00 SPONSOR - SYSTEM LICENCJA IPLANET WEB SERVER ENT.EDITION PER CPU LICENCJA IPLANET WEB SERVER ENT.EDITION PER CPU A/00 SIDOMA 6 OPROGRAMOWANIE A/00 SIDOMA 7 OPROGRAMOWANIE A/00 INGRES OPROGRAMOWANIE A/00 CSFB_EL OPROGRAMOWANIE A/00 ELECTRONIC CONFIRMATION OPROGRAMOWANIE A/00 BASKET OPROGRAMOWANIE A/00 PLC OPROGRAMOWANIE A/00 METASTOCK PRO VER.8.0 DLA MD EOD VER.7.- OPROGRAMOW A/00 PARTER - SYSTEM A/01 MAESTRO-KLIENT ZEWNĘTRZNY A/00 OPROGRAMOWANIE - APLIKACJA POK D/00 MAESTRO - PODATEK OD DOCHODÓW KAPITAŁOWYCH-OPROGRA E/00 MAESTRO - OBSŁUGA RACHUNKÓW IKE F/00 MAESTRO - OPŁATA ZA PRZECHOWYWANIE PW G/00 MAESTRO - INTEGRACJA APLIKACJI MAESTRO/EMISJA A/00 INFORMIX SQL - LICENCJA A/00 SUBLICENCJA SYSTEMU DIMON B/00 SUBLICENCJA SYSTEMU DIMON II A/00 OPROGRAMOWANIE SAFEGUARD EASY WERSJA A/ A/00 OPROGRAMOWANIE - ELITE LIC.CLIENT SEC LIC+1YR MAIN LICENCJA - MS VSTUDIO NET PRO 2003 WIN32 ENGLISH C A/00 LICENCJA - WINDOWS SERVER A/00 LICENCJA - SQL SVR STANDARD 2005 WIN A/00 LICENCJA - SYSTEM MGMT SVR ENT ED A/00 LICENCJA PERPETUAL SITESCOPE MONITORS B/00 SITESCOPE - LICENCJA 40 UŻYTKOWNIKÓW C/00 LICENCJA SITESCOPE WEB SCRIPT MONITOR A/00 LICENCJA WEB SERVER 6.X - ILOŚĆ A/00 SIDOMA - LICENCJA A/00 AUTOCAD LT 2007 SLM/PL LICENCJA A/00 METASTOCK EOD 40 UŻYTKOWNIKÓW UPGR. VER A/00 LICENCJA OFFICE PRO 2003 WIN A/00 LICENCJA WINDOWS SVR STD A/00 LICENCJA OFFICE 2003 WIN A/00 CALL CENTER SYSTEM - OPROGRAMOWANIE A/00 LICENCJA - ALTAIR SERVER A/01 LICNECJA - WEB SERVER 6.X ENTERPRISE A/02 LICNECJA - WEB SERVER 6.X ENTERPRISE A/01 LICENCJA WEB SERVER 6.X ENTERPRISE A/02 LICENCJA WEB SERVER 6.X ENTERPRISE A/03 LICENCJA WEB SERVER 6.X ENTERPRISE A/04 LICENCJA WEB SERVER 6.X ENTERPRISE A/01 LICENCJA BEA JOLT A/02 LICENCJA BEA JOLT A/00 OPROGRAMOWANIE LEXMARK FORMS COMPOSER A/00 LIC.BMC REMEDY A/00 OPR.SYSTEMOWE AIX A/00 LIC.WILY INTROSCOPE FOR BEA WEBLOGIC A/00 OPR.NALIVE MULTIPATH AIX 5.2& A/00 LIC.IBM INFORMIX DYNAMIC SERVER ENTERPRISE EDITION A/00 OPR.IBM XL C/C++ENT EDTN F AIX AUTH USER 15

16 A/ A/ A/00 LIC+SW MA LIC.INTROSCOPE FOR BEA WEBLOGIC SERVER SOLUTION PA LIC.INTROSCOPE FOR BEA WEBLOGIC SERVER SOLUTION PA LIC.INTROSCOPE POWERPACK FOR BEA TUXEDO CONNECTACS A/00 OPR.ARIS PROCESS PORTAL A/01 LIC.ARIS BUSINESS ARCHITECT A/02 LIC.ARIS BUSINESS ARCHITECT A/03 LIC.ARIS BUSINESS ARCHITECT A/00 LIC.INTROSCOPE V.8 ŚRODOWISKO PRODUKCYJNE A/00 LIC.INTROSCOPE V.8 AND D NA ŚRODOWISKO TESTOWE A/00 LIC.COMARCH CSM A/00 LIC.IBM WEBSPHERE A/01 LIC.BEA SALT 2.0,T2,SH (SERWERY TIER 2) A/02 LIC.BEA SALT 2.0,T2,SH (SERWERY TIER 2) A/03 LIC.BEA SALT 2.0,T2,SH (SERWERY TIER 2) A/01 LIC.BEA SALT 2.0,T2,SH (SERWERY TIER 2) A/02 LIC.BEA SALT 2.0,T2,SH (SERWERY TIER 2) A/00 LIC.ORACLE STANDARD EDITION ONE A/00 LIC.GENESYS A/00 LIC.SQL SVR ENTERPRISE EDTN 2008 SNGL MVL A/00 LIC.PERFORMANCEPOINT SERVER 2007 SNGL MVL A/00 LIC.MREPORT-SYSTEM RAPORTOWANIA A/00 LIC.INFORMIX IDS ENTERPRISE EDITION 60 PVU A/00 LIC.INFORMIX 4GL COMPILER RUNTIME 30 UŻYTKOWNIKÓW A/01 LIC.INFORMIX 4GL DEVELOPMENT USER A/02 LIC.INFORMIX 4GL DEVELOPMENT USER A/00 LIC.SYST.ESDK UCZESTNIK A/01 LIC.SENDXMS-PROFESSIONAL-EDITION FOR SOLARIS A/ A/ A/00 (SPAR LIC.SENDXMS-PROFESSIONAL-EDITION FOR SOLARIS (SPAR LIC.IBM INFORMIX 4GL COMPILER RUNTIME CONCURRENT S LIC.IBM INFORMIX DYNAMIC SERVER ENTERPRISE UNLIMIT A/01 LICENCJA MATLAB COM-SU A/02 LICENCJA MATLAB COM-SU A/03 LICENCJA MATLAB COM-SU A/01 LICENCJA DATABASE TLBX COM-SU A/02 LICENCJA DATABASE TLBX COM-SU A/03 LICENCJA DATABASE TLBX COM-SU A/00 LICENCJA COMPILER COM-SU A/00 LIC.INFORMIX DYNAMIC SERVER (480 PVU) A/01 LIC.MS WINDOWS SRVENT 2008R2 SNGL MVL A/02 LIC.MS WINDOWS SRVENT 2008R2 SNGL MVL A/03 LIC.MS WINDOWS SRVENT 2008R2 SNGL MVL A/04 LIC.MS WINDOWS SRVENT 2008R2 SNGL MVL A/00 PRAWA AUTORSKIE - PROJEKT SZZL A/00 LIC.SQL CAL USE A/01 LIC.TOAD ORACLE BASE EDITION A/02 LIC.TOAD ORACLE BASE EDITION A/03 LIC.TOAD ORACLE BASE EDITION A/04 LIC.TOAD ORACLE BASE EDITION A/05 LIC.TOAD ORACLE BASE EDITION A/00 LIC.MS PROJECT SERVER A/00 LIC.MS PROJECT SERVER 2010 CAL A/01 LIC.MS PROJECT PRO A/02 LIC.MS PROJECT PRO A/03 LIC.MS PROJECT PRO A/00 LIC.CAMERON FIX 16

17 A/00 LIC.IBM WEBSHERE 200 PVU A/00 LIC.IMPULS 5 - MODUŁ FK A/00 LIC.IMPULS 5 - MODUŁ BUDŻETOWANIE A/00 LIC.IMPULS 5 - MODUŁ KADRY, PŁACE, MHR A/01 LIC.ORACLE DATABASE A/02 LIC.ORACLE DATABASE A/01 LIC.TOAD FOR ORACLE A/02 LIC.TOAD FOR ORACLE A/03 LIC.TOAD FOR ORACLE A/04 LIC.TOAD FOR ORACLE A/01 LIC.VMWARE VSPHERE A/02 LIC.VMWARE VSPHERE A/00 LIC.VMWARE VCENTER A/01 LIC.VMWARE VSPHERE A/02 LIC.VMWARE VSPHERE A/03 LIC.VMWARE VSPHERE A/04 LIC.VMWARE VSPHERE A/00 LIC.VMWARE VCENTER A/01 LIC.VMWARE VSPHERE A/02 LIC.VMWARE VSPHERE A/03 LIC.VMWARE VSPHERE A/04 LIC.VMWARE VSPHERE A/05 LIC.VMWARE VSPHERE A/06 LIC.VMWARE VSPHERE A/00 LIC.VMWARE VCENTER A/00 LIC.ACTIVE PDF DOCCONVERTER A/00 LIC.WEALTH MANAGER A/00 LIC.VMWARE VSPHERE 4 ADVANCED A/00 LIC.ORACLE STANDARD EDITION A/00 LIC.ORACLE STANDARD EDITION 4CPU A/00 LIC.SPAN-RM A/00 LIC.TUXEDO JOLT DLA 3CPU /00 Opr. Microsoft Office 2000 Polish CD /00 MS Office 2000 Standard Molp ,77 x 21 szt /00 MOLP Office 2000 STD PL licencja 50 szt /00 Oprogr.- Środki Trwałe /00 Oprogramowanie Office SB /00 Oprogramowanie CorelDRAW /00 Oprogramowanie Ms OEM Windows 2000 Prof /00 Opr. MS Office 2000 SBE CD PL OEM /00 INFORMIX 4GL Comp.Dev.v /00 Opr. WinNT Serwer 4.0 PL OEM /00 Opr. MS Project 2000 PL CD /00 System Promak wer.12(upgrade) W /00 OFFICE PREM 2000 WIN W /00 ADOBE ACROBAT W /00 ADOBE ACROBAT 4 FULL W /00 PROJECT 2000 WIN W /00 PROJECT 2000 WIN W /00 PROJECT 2000 WIN W /00 PROJECT 2000 WIN W /00 PROJECT 2000 WIN W /00 PROJECT 2000 WIN W /00 PROJECT 2000 WIN W /00 PROJECT 2000 WIN W /00 PROJECT 2000 WIN W /00 PROJECT 2000 WIN W /00 LICENCJA OFFICE 2003 WIN32 POLISH MVL W /01 LICENCJA WINDOWS SERVER 2003 POLISH MVL W /02 LICENCJA WINDOWS SERVER 2003 POLISH MVL 17

18 189. 0W /00 PAKIET OMNI TRADER V W /00 DBASE W /00 ADOBE PAGEMAKER 6,5 WIN FULL PL - OPROGRAMOWANIE W /00 HPUX OPROGRAMOWANIE W /00 PGP PERSONAL PRIVACY OPROGRAMOWANIE W / W / W / W /00 LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE STAN OFFICE 2003 WIN 32 ENGLISH MVL - OPROGRAMOWANIE OPR.ANTYWIRUS.ELITE NAV WORK&SERVER 2YR RENEWAL 30 OPROGR.ANTYWIRUSOWE ELITE FOR WORKT.2YR RENEWAL W /00 PROGRAM NICE LABEL - LICENCJA W /00 OPROGRAMOWANIE - SYSTEM OERACYJNY DLA SERWERA SLC W /00 LICENCJA - TOTAL COMMANDER W /00 LICENCJA - WINRAR V.3.X W /01 LICENCJA - ARC SERVE V W /02 LICENCJA - ARC SERVE V W /00 LICENCJA - WINDOWS SERVER CAL SZT W /00 LICENCJA - OFFICE 2003 WIN W /01 LICENCJA - OFFICE PRO 2003 WIN W /02 LICENCJA - OFFICE PRO 2003 WIN W /00 LICENCJA - OFFICE 2003 WIN W /01 LICENCJA - WINDOWS SVR STD W /02 LICENCJA - WINDOWS SVR STD W /00 LICENCJA - WINDOWS SERVER CAL SZT W /00 LICENCJA - WINDOWS SVR STD W /00 LICENCJA - WINDOWS SERVER CAL SZT W /00 LICENCJA - SAFEGUARD EASY 10SZT W /00 LICENCJA ULTRAEDIT V W /00 LICENCJA - SQL SVR DEVELOPER EDTN W /00 LICENCJA SERVER CAL W /01 LICENCJA WINDOWS XP PROFESSIONAL W /02 LICENCJA WINDOWS XP PROFESSIONAL W /01 LICENCJA SAFEGUARD EASY W /02 LICENCJA SAFEGUARD EASY W /03 LICENCJA SAFEGUARD EASY W /04 LICENCJA SAFEGUARD EASY W /05 LICENCJA SAFEGUARD EASY W /06 LICENCJA SAFEGUARD EASY W /07 LICENCJA SAFEGUARD EASY W /08 LICENCJA SAFEGUARD EASY W /09 LICENCJA SAFEGUARD EASY W /10 LICENCJA SAFEGUARD EASY W /01 LIC.VISIO STD 2007 POLISH MVL W /02 LIC.VISIO STD 2007 POLISH MVL W /03 LIC.VISIO STD 2007 POLISH MVL W /00 LIC.VISIO PRO 2007 POLISH MVL W /01 LIC.OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2007 ENGLISH MVL W /02 LIC.OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2007 ENGLISH MVL W /03 LIC.OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2007ENGLISH MVL W /01 LIC.PROCLARITY CLIENT V W /02 LIC.PROCLARITY CLIENT V W /03 LIC.PROCLARITY CLIENT V W /04 LIC.PROCLARITY CLIENT V W /05 LIC.PROCLARITY CLIENT V W /06 LIC.PROCLARITY CLIENT V W /07 LIC.PROCLARITY CLIENT V W /01 LIC.OFFICE PROFES.PLUS W /02 LIC.OFFICE PROFES.PLUS

19 246. 0W /03 LIC.OFFICE PROFES.PLUS W /04 LIC.OFFICE PROFES.PLUS W /05 LIC.OFFICE PROFES.PLUS W / W / W / W / W / W / W / W / W / W / W / W /01 LIC.SAFEGUARD EASY W /02 LIC.SAFEGUARD EASY W /03 LIC.SAFEGUARD EASY W /04 LIC.SAFEGUARD EASY W /05 LIC.SAFEGUARD EASY W /06 LIC.SAFEGUARD EASY W /07 LIC.SAFEGUARD EASY W /08 LIC.SAFEGUARD EASY W /09 LIC.SAFEGUARD EASY W /10 LIC.SAFEGUARD EASY LIC.PROCLARITYANLTCS DSKTPPRO 6.3 ENGLISH MVL LIC.PROCLARITYANLTCS DSKTPPRO 6.3 ENGLISH MVL LIC.PROCLARITYANLTCS DSKTPPRO 6.3 ENGLISH MVL LIC.PROCLARITYANLTCS DSKTPPRO 6.3 ENGLISH MVL LIC.PROCLARITYANLTCS DSKTPPRO 6.3 ENGLISH MVL LIC.PROCLARITYANLTCS DSKTPPRO 6.3 ENGLISH MVL LIC.PROCLARITYANLTCS DSKTPPRO 6.3 ENGLISH MVL LIC.PROCLARITYANLTCS DSKTPPRO 6.3 ENGLISH MVL LIC.PROCLARITYANLTCS DSKTPPRO 6.3 ENGLISH MVL LIC.PROCLARITYANLTCS DSKTPPRO 6.3 ENGLISH MVL LIC.PROCLARITYANLTCS DSKTPPRO 6.3 ENGLISH MVL W /01 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /02 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /03 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /04 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /05 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /06 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /07 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /08 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /09 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /10 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /11 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /12 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /13 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /14 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /15 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /16 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /17 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /18 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /19 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /20 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /21 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /22 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /23 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /24 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /25 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /26 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /27 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /28 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /29 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /30 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA 19

20 300. 0W /31 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /32 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /33 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /34 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /35 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /36 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /37 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /38 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /39 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /40 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /41 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /42 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /43 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /44 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /45 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /46 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /47 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /48 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /49 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /50 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /51 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /52 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /53 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /54 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /55 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /56 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /57 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /58 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /59 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /60 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /61 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /62 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /63 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /64 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /65 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /66 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /67 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /68 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /69 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /70 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /71 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /72 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /73 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /74 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /75 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /76 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /77 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /78 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /79 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /80 OFFICE 2007 SNGL MVL-LICENCJA W /01 OFFICE PROFESSIONAL 2007-LICENCJA W /02 OFFICE PROFESSIONAL 2007-LICENCJA W /03 OFFICE PROFESSIONAL 2007-LICENCJA W /04 OFFICE PROFESSIONAL 2007-LICENCJA W /05 OFFICE PROFESSIONAL 2007-LICENCJA W /06 OFFICE PROFESSIONAL 2007-LICENCJA W /07 OFFICE PROFESSIONAL 2007-LICENCJA W /08 OFFICE PROFESSIONAL 2007-LICENCJA W /09 OFFICE PROFESSIONAL 2007-LICENCJA W /10 OFFICE PROFESSIONAL 2007-LICENCJA 20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. 24 lipca 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. mcentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. uzasadniające podział spółki. Dom Maklerski mbanku S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. mcentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. uzasadniające podział spółki. Dom Maklerski mbanku S.A. 15 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU mcentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi uzasadniające podział spółki Dom Maklerski mbanku S.A. W związku z uzgodnieniem i podpisaniem w dniu 15 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. uzasadniające podział spółki. mwealth Management S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. uzasadniające podział spółki. mwealth Management S.A. 15 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadniające podział spółki mwealth Management S.A. W związku z uzgodnieniem i podpisaniem w dniu 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Sporządzony w dniu 20 kwietnia 2017r. przez Zarząd GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R.

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan podziału) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. Getin Holding Spółka Akcyjna. z siedzibą we Wrocławiu. poprzez przeniesienie części majątku na. Get Bank Spółka Akcyjna

PLAN PODZIAŁU. Getin Holding Spółka Akcyjna. z siedzibą we Wrocławiu. poprzez przeniesienie części majątku na. Get Bank Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 27 lipca 2011r. PLAN PODZIAŁU Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu poprzez przeniesienie części majątku na Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Stosownie do treści

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH skorygowany dnia 2 marca 2017 roku (tekst jednolity) Gdańsk, dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU ING SECURITIES S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PLAN PODZIAŁU ING SECURITIES S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLAN PODZIAŁU ING SECURITIES S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Niniejszy plan podziału ( Plan Podziału ) ING Securities S.A. z siedzibą w Katowicach ( Podział ) został uzgodniony w dniu 2 lutego 2016 r. na

Bardziej szczegółowo

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej:

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej: FSG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377904 niniejszym ogłasza, iż dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ ISTNIEJĄCĄ (podział przez wydzielenie na

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE

PLAN PODZIAŁU LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE PLAN PODZIAŁU LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA SPÓŁKĘ LUMEL I SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE (podział przez wydzielenie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Sporządzony i pisemnie uzgodniony w dniu 21.12.2016 r. w Międzychodzie przez zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

Członkowie GPW. Zgodnie z regulacjami GPW, członkiem giełdy może zostać:

Członkowie GPW. Zgodnie z regulacjami GPW, członkiem giełdy może zostać: Rocznik Giełdowy 2013 Członkowie GPW Członkiem giełdy jest podmiot dopuszczony do działania na giełdzie, a w szczególności do zawierania transakcji giełdowych. Decyzja o dopuszczeniu do działania na GPW

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU PLAN PODZIAŁU WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PLAN PODZIAŁU Działając na podstawie art. 533 1 i art. 534 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowoutworzoną

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r.

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r. uzgodniony między: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 11 344 298 12 094 974 1. Lokaty 11 329 903 11 941 362 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 14 395 153 612 3.1. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU 1. Treść Ŝądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej W wyniku rozliczenia w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wstęp, zewnętrzna strona okładki, na końcu drugiego akapitu dodano zdanie:

Wstęp, zewnętrzna strona okładki, na końcu drugiego akapitu dodano zdanie: Wstęp, zewnętrzna strona okładki, na końcu drugiego akapitu dodano zdanie: W dniu 3 sierpnia 2005 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę w sprawie zamiany 303.050 imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 28 maja 2015r. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy w kapitale zakładowym

Udział procentowy w kapitale zakładowym PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAŚNIKU Kraśnik, 27 lutego 2017 rok Niniejszy plan podziału ( Plan Podziału ) został przygotowany

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 28 stycznia 2017r Niniejszy plan podziału (dalej jako Plan Podziału ) został przygotowany i uzgodniony na piśmie w związku z zamiarem

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014 PLAN POŁĄCZENIA Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna 22 grudnia 2014 Zważywszy na zgodny zamiar połączenia spółki Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna (Połączenie),

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje.., PESEL:..zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy Catalyst. Animatorzy Rynku na ASO Catalyst

Uczestnicy Catalyst. Animatorzy Rynku na ASO Catalyst Rocznik Giełdowy 2012 Uczestnicy Catalyst Bezpośrednią działalność na rynku instrumentów dłużnych Catalyst mogą prowadzić podmioty dopuszczone do działania na tym rynku. Zgodnie z regulacjami Uczestnikiem

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 5 567 974 3 774 267 1. Lokaty 5 560 788 3 730 352 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 7 185 43 915 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (dalej: Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia Betacom S.A. ze spółką eo Networks S.A. (dalej łącznie Spółki ) na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 września 2017r.

z dnia 11 września 2017r. Plan podziału MEDITECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach, ul Wirowska 6 z dnia 11 września 2017r. Niniejszy plan podziału zwany dalej jako Plan podziału został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki ING Bank Śląski S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki ING Bank Śląski S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ING Bank Śląski S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 31 marca 2016 r Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 3 438 522 3 819 344 1. Lokaty 3 438 522 3 698 772 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 120 572 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku. oraz. Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 -

PLAN POŁĄCZENIA. Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku. oraz. Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 - PLAN POŁĄCZENIA Kokoszki Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 1 - PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: Plan połączenia )

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R. Raport bieżący 25/2015 Data sporządzenia: 14.08.2015 Temat: Projekty uchwał Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r. Treść raportu: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Konin, dnia 30.09.2013 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Na podstawie art. 498

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Sprawozdanie Zarządu ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Sprawozdanie Zarządu ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uzasadniające podział ING Securities S.A. w trybie art. 529 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

18-letnie doświadczenie w działaniach na rynku kapitałowym

18-letnie doświadczenie w działaniach na rynku kapitałowym Noble Securities SA świadczy usług maklerskie na polskim rynku kapitałowym od 1994 roku. Spółka prowadzi działalność maklerską pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i w oparciu o zezwolenie z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BroMargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margońskiej Wsi z dnia 26 października 2015 roku

PLAN PODZIAŁU BroMargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margońskiej Wsi z dnia 26 października 2015 roku PLAN PODZIAŁU BroMargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margońskiej Wsi z dnia 26 października 2015 roku Działając na podstawie art. 533 1 w zw. z art. 534 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony i uzgodniony w dniu 20 marca 2015 r. w Szczecinie, przez Spółki:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r.

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. W związku z zamiarem dokonania połączenia, działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

Łączącymi się na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia Spółkami są:

Łączącymi się na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia Spółkami są: PLAN POŁĄCZENIA spółek MYGYM S.A. z siedzibą w Kutnie oraz Zodiak Gym sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu oraz Fitness Systems sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej PLAN POŁĄCZENIA Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 1 pkt 1 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku Warszawa, dn. 10 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA Projekt zmian Statutu BGŻ S.A. W związku z planowanym połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ( BGŻ S.A. ) i BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 21 marca 2017 r. Prezentacja wyników za rok 2016 50 40 30 20 10 0 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2014-2016 Obroty na BSE i udział IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art Kodeksu Spółek

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art Kodeksu Spółek SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art. 536 1 Kodeksu Spółek Handlowych uzasadniające podział ESOTIQ & HENDERSON S.A. z

Bardziej szczegółowo

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Proponuje się zmianę dotychczasowego 7 ust. 1 Statutu Banku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. 1 Zarządy spółek Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustalają następujący plan połączenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU

PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU PLAN PODZIAŁU POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W LUBINIE W DNIU 25 LUTEGO 2015 ROKU Lubin, dnia 25 lutego 2015 r. Uwagi wstępne PLAN PODZIAŁU Ogólne założenia podziału

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Emapol Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 30 lipca 2012 roku

Formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 30 lipca 2012 roku Formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 30 lipca 2012 roku Materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Global Cash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony i uzgodniony przez Zarządy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. 1. Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Podziału Uchwała nr... Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie

Załącznik nr 1 do Planu Podziału Uchwała nr... Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie Załącznik nr 1 do Planu Podziału Uchwała nr... Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie integracji Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank Pekao S.A. )

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich działając na podstawie

Bardziej szczegółowo