PLAN PODZIAŁU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PODZIAŁU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A."

Transkrypt

1 PLAN PODZIAŁU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. 24 lipca 2014 r.

2 Niniejszy plan podziału ( Plan Podziału ) został uzgodniony w dniu 24 lipca 2014 r. na podstawie art pkt 3, art i 2 oraz art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2013, poz ze zm.) ( KSH ) przez: Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu ( DM BZ WBK lub Spółka Dzielona ); oraz Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( BZ WBK lub Spółka Przejmująca ). 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE 1.1. Spółka Dzielona: Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: pl. Wolności 15, Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: zł Spółka Przejmująca: Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rynek 9/11, Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: zł Spółka Nowo Zawiązana: Giełdokracja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Poznaniu (adres: pl. Wolności 15, Poznań) ( Spółka Nowo Zawiązana ). 2. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI DZIELONEJ Struktura akcjonariatu Spółki Dzielonej na dzień podpisania Planu Podziału przedstawia się następująco: Spółka Przejmująca posiada akcji Spółki Dzielonej, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Dzielonej. 3. SPOSÓB PODZIAŁU Podział DM BZ WBK zostanie dokonany w trybie art pkt 3 KSH, tj.: poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) oferowaniu instrumentów finansowych, (v) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vi) doradztwie inwestycyjnym, (vii) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (viii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (ix) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (x) sporządzaniu analiz 2

3 inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xi) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną, (xii) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jak również innych usług obecnie świadczonych przez Spółkę Dzieloną a niestanowiących Działalności Reklamowej (zgodnie z definicją poniżej) ( Działalność Maklerska ); oraz poprzez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiązaną części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej z: (i) prowadzeniem działalność edukacyjnej w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, (ii) prowadzeniem portali internetowych, w tym portalu (iii) świadczeniem usług reklamowych i (iv) świadczeniem usług w zakresie informacji ( Działalność Reklamowa ). Zgodnie z art KSH Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru, co nastąpi niezwłocznie po dokonaniu rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej ( Dzień Podziału ). Do czasu powołania zarządu Spółki Nowo Zawiązanej wszelkie czynności w imieniu Spółki Nowo Zawiązanej, w zakresie prawnie dopuszczalnym, będzie wykonywał zarząd Spółki Dzielonej. 4. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ 4.1. Wartość księgowa majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 czerwca 2014 r. wynosi ,00 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące) zł, w tym wartość księgowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Maklerską na dzień 1 czerwca 2014 r. wynosi ,00 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy) zł, a wartość księgowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Reklamową na dzień 1 czerwca 2014 r. wynosi ,00 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy) zł Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej przypadających, odpowiednio BZ WBK, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z Działalnością Maklerską, i Spółce Nowo Zawiązanej, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z Działalnością Reklamową, został zamieszczony, odpowiednio, w Załączniku 1 do niniejszego Planu Podziału (Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Przejmującej) i w Załączniku 2 do niniejszego Planu Podziału (Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej) Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez Spółkę Nowo Zawiązaną zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej, w ten sposób, że kwota ,00 (sto tysięcy) zł zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy, a kwota odzwierciedlająca wartość księgową zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Reklamową na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość kapitału zakładowego, tj. o ,00 (sto tysięcy) zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy W razie powstania lub ujawnienia, w okresie od sporządzenia Planu Podziału do Dnia Podziału, jakichkolwiek roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, roszczenia te zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Maklerską, albo do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Reklamową. Z zastrzeżeniem postanowień Planu Podziału, Spółka Przejmująca i Spółka Nowo Zawiązana staną się z Dniem Podziału stroną roszczeń związanych ze składnikami majątku przypisanymi im w Planie Podziału, co nie 3

4 narusza postanowień przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność spółek uczestniczących w podziale za zobowiązania W razie powstania lub ujawnienia w okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do Dnia Podziału, praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Maklerską, albo do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Reklamową W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału zostały przydzielone do majątku Spółki Przejmującej lub Spółki Nowo Zawiązanej, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa będą przysługiwać, odpowiednio, Spółce Przejmującej lub Spółce Nowo Zawiązanej Jeżeli w okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do Dnia Podziału Spółka Dzielona nabędzie lub uzyska nowych pracowników lub nowe składniki majątku, tacy pracownicy i takie aktywa przejdą na Spółkę Przejmującą, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Maklerską, albo na Spółkę Nowo Zawiązaną, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Reklamową Zgodnie z podziałem składników majątku Spółki Dzielonej zezwolenia na wykonywanie działalności maklerskiej z dnia 8 maja 2001 r. oraz 24 listopada 2010 r., na podstawie których Spółka Dzielona wykonuje działalność maklerską ( Licencja Maklerska ), w wyniku Podziału przypadną Spółce Przejmującej, o ile Komisja Nadzoru Finansowego ( KNF ) w terminie miesiąca od ogłoszenia Planu Podziału nie zgłosi sprzeciwu w trybie art KSH. W przypadku zgłoszenia przez KNF takiego sprzeciwu działalność maklerska dotychczas wykonywana przez Spółkę Dzieloną będzie kontynuowana przez Spółkę Przejmującą m.in. na podstawie zezwolenia KNF wydanego 10 czerwca 2014 r. Spółce Przejmującej na wykonywanie działalności maklerskiej. 5. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 5.1. Zgodnie z art. 550 KSH, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca (BZ WBK) jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej. W związku z powyższym Spółka Przejmująca (BZ WBK) nie będzie przyznawać akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej W wyniku Podziału BZ WBK obejmie wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, tj (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) zł każdy oraz o łącznej wartości nominalnej ,00 (sto tysięcy) zł (w konsekwencji na 449,735 (czterysta czterdzieści dziewięć akcji i siedemset trzydzieści pięć tysięcznych) akcji Spółki Dzielonej przypadać będzie jeden udział w Spółce Nowo Zawiązanej). 6. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ 6.1. Spółka Przejmująca (BZ WBK) nie będzie przyznawać akcji BZ WBK w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej Wszystkie udziały Spółki Nowo Zawiązanej, tj (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) zł każdy, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Nowo Zawiązanej, zostaną przyznane w dniu podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki Dzielonej uchwały w sprawie podziału dotychczasowemu jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. BZ WBK. 7. DOPŁATY 7.1. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat. 4

5 8. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE PRZYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I UDZIAŁY PRZYZNANE W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU 8.1. Spółka Przejmująca nie będzie wydawać akcji BZ WBK w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej Udziały przyznane Spółce Przejmującej w Spółce Nowo Zawiązanej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od dnia zarejestrowania Spółki Nowo Zawiązanej. 9. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ORAZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ W Spółce Dzielonej nie istnieją akcjonariusze ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art pkt 1, art , art. 361 oraz art KSH, w związku z czym nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Dzielonej ani innym osobom. Na dzień sporządzania Planu Podziału Spółka Dzielona nie wyemitowała żadnych papierów wartościowych poza akcjami i do dnia rejestracji Podziału żadne papiery wartościowe nie zostaną przez Spółkę Dzieloną wyemitowane. 10. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE Członkom organów Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej ani Spółki Nowo Zawiązanej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem. 11. PODZIAŁ MIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU Spółka Przejmująca (BZ WBK) nie będzie przyznawać akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej Wszystkie udziały Spółki Nowo Zawiązanej zostaną objęte przez BZ WBK. Zatem struktura udziałowców Spółki Nowo Zawiązanej będzie taka sama jak struktura akcjonariatu Spółki Dzielonej. 12. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej. 13. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU Załącznikami do niniejszego Planu Podziału są: Załącznik 1 Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Przejmującej. Załącznik 2 Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej. Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie podziału. Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie podziału. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w sprawie podziału. 5

6 Załącznik 6 Projekt aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej. Załącznik 7 Wycena składników majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 czerwca 2014 r. Załącznik 8 Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Dzielonej na dzień 1 czerwca 2014 r. Jednocześnie Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca wyjaśniają, że do niniejszego Planu Podziału nie załączono załącznika wskazanego w art pkt 4 KSH w odniesieniu do Spółki Przejmującej, z uwagi na zastosowanie wyjątku z art KSH. 6

7 W imieniu Banku Zachodniego WBK S.A. 7

8 W imieniu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. 8

9 ZAŁĄCZNIK 1 Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Przejmującej W wyniku Podziału na Spółkę Przejmującą przechodzą składniki majątku związane z Działalnością Maklerską wymienione poniżej. W celu uniknięcia wątpliwości związanych z interpretacją poniższego Załącznika 1, podział składników majątku Spółki Przejmowanej został sporządzony w oparciu o zasadę, że wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej niestanowiące składników specyficznie wskazanych w Załączniku 2 do Planu Podziału (tj. składników majątku przypadających Spółce Nowo Zawiązanej) przypadają Spółce Przejmującej. W związku z tym, o ile dany składnik majątku nie został uwzględniony w Załączniku 2 stanowi on składnik przypisany w niniejszym Planie Podziału na rzecz Spółki Przejmującej. 1. Rzeczowy majątek trwały Rzeczowy majątek trwały wykorzystywany przez: następujące Departamenty Spółki Dzielonej: a) Rachunkowości, b) Usług Rozliczeniowych, c) Informatyki, d) Sprzedaży Indywidualnej, e) Sprzedaży Instytucjonalnej, f) Strategii i Rozwoju, g) Doradztwa Inwestycyjnego h) Kontroli Wewnętrznej, i) Prawny i Compliance, j) Zarządzania Ryzykiem, k) Animowania, l) Klientów Korporacyjnych, m) Wealth Management, n) Analiz Giełdowych, o) Wsparcia i Kontroli zlokalizowany w: Poznaniu, przy Placu Wolności 15 oraz w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5a; zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz zespoły zadaniowe wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej; zlokalizowany w: Poznaniu, przy Placu Wolności 15 oraz w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5a; Punkty Obsługi Klientów, zlokalizowany w następujących lokalizacjach: Lp. Miasto Ulica 1. BIAŁYSTOK UL. PAŁACOWA 1A 2. BOLESŁAWIEC UL. SĄDOWA 6 3. BYDGOSZCZ UL. GDAŃSKA CHORZÓW UL. KATOWICKA GDYNIA UL. 10 LUTEGO GŁOGÓW UL. OBROŃCÓW POKOJU GNIEZNO UL. SIENKIEWICZA GORZÓW WLKP. UL. SIKORSKIEGO JELENIA GÓRA UL. JASNA KALISZ UL. PARCZEWSKIEGO 9A 11. KATOWICE UL. KATOWICKA KĘPNO UL. KOŚCIUSZKI KIELCE UL. WSPÓLNA KONIN UL. ENERGETYKA 6A 15. KRAKÓW UL. KARMELICKA LEGNICA UL. GWARNA 4A 17. LESZNO UL. SŁOWIAŃSKA LUBIN UL. ODRODZENIA ŁÓDŹ AL.. PIŁSUDSKIEGO NOWY TOMYŚL UL. POZNAŃSKA OPOLE UL. OZIMSKA OSTRÓW WLKP. PL. BANKOWY PIŁA UL. SIKORSKIEGO PŁOCK UL. KOLEGIALNA POZNAŃ PL. ANDERSA POZNAŃ I PL. WOLNOŚCI SOPOT UL. CHOPINA SZCZECIN UL MATEJKI TORUŃ UL. KRASIŃSKIEGO WAŁBRZYCH UL. CHROBREGO WARSZAWA UL. KASPROWICZA 119A PL. POWSTAŃCÓW 32. WARSZAWA WARSZAWY WROCŁAW I RYNEK 9/ WROCŁAW PL. KOŚCIUSZKI 7/8 35. ZGORZELEC UL. WOLNOŚCI ZIELONA GÓRA UL. BANKOWA 5 9

10 tj. rzeczowy majątek trwały inny niż wskazany specyficznie w Załączniku 2 do Planu Podziału, przedstawiający rzeczowy majątek trwały przypadający w wyniku Podziału Spółce Nowo Zawiązanej i wykorzystywany przez Departament Reklamy Spółki Dzielonej. Specyficzne zestawienie rzeczowego majątku trwałego związanego z Działalnością Maklerską przedstawia Tabela nr 1 poniżej. Tabela nr 1: Rzeczowy majątek trwały Lp. Nazwa Liczba sztuk Konto Nazwa skrócona INWESTYCJE W NASTĘPUJĄCYCH OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH: - INWESTYCJA POK 02 WARSZAWA KASPROWICZA - INWESTYCJA CENTRALA PL.WOLNOŚCI 15 - INWESTYCJA POK 33 WROCŁAW PL. KOŚCIUSZKI - INWESTYCJA POK 141 BOLESŁAWIEC - INWESTYCJA POK 21 ŁÓDŹ - INWESTYCJA C-LA W-WA UL. GRZYBOWSKA - INWESTYCJA PB 705 SOPOT - INWESTYCJA POK 111 LUBIN - INWESTYCJA POK 15 LESZNO - INWESTYCJA POK 46 LEGNICA - INWESTYCJA POK 50 POZNAŃ VI - INWESTYCJA POK 117 GŁOGÓW - INWESTYCJA POK 07 KĘPNO - INWESTYCJA POK 183 OPOLE - INWESTYCJA POK 05 KALISZ - INWESTYCJA POK 67 WARSZAWA ATRIUM - INWESTYCJA POK 186 WAŁBRZYCH - INWESTYCJA POK 09 OSTRÓW WLKP. - INWESTYCJA POK 118 KIELCE - INWESTYCJA PB 711 KATOWICE - INWESTYCJA PB 709 KRAKÓW - INWESTYCJA POZNAŃ UL. KOZIA CENTRUM INFORMATYKI - INWESTYCJA PB 703 WARSZAWA RZYMOWSKIEGO - INWESTYCJA POK 70 GDYNIA - INWESTYCJA POK 43 PIŁA - INWESTYCJA POK 51 KATOWICE SPRĘŻARKI, KOMPRESORY URZĄDZENIA CHŁODNICZE PRZENOŚNE ZESPOŁY KOMPUTEROWE URZĄDZENIA TECHNICZNE EW. ILOŚC. URZ. I APARAT. RADIOODB URZĄDZENIA ELEKTROAKUSTYCZNE IT URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE URZĄDZENIA TELEFONICZNE BUDYNKI - GRUPA 1 MASZYNY, URZĄDZENIA - GRUPA 4 MASZYNY, URZĄDZENIA - GRUPA 4 MASZYNY, URZĄDZENIA - GRUPA 4 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA INNE URZĄDZENIA TELE- I RADIOTECHNICZNE URZĄDZENIA

11 KONDENSATORY STATYCZNE URZĄDZENIA WENTYLACYJNE URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE SAMOCHODY OSOBOWE TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE - GRUPA MARKA POJAZDU NUMER REJESTRACYJNY - VW PASSAT PO177KH - TOYOTA AVENSIS PO756PS - SKODA SUPERB PO3C628 - TOYOTA AVENSIS PO751PS - TOYOTA AVENSIS PO758PS - OPEL INSIGNIA PO034UP - VOLVO S60 PO419TN - VOLVO S60 WI4594P - CITROEN C5 PO970SA - VW PASSAT PO535TN - VW PASSAT PO243UE - VW PASSAT PO168VK - VW PASSAT CC PO173VK - VW PASSAT PO702VW - SKODA SUPERB PO429TW - SKODA SUPERB PO072WY - SKODA SUPERB PO584UJ - SKODA OCTAVIA PO408UL - SKODA OCTAVIA PO209UM - VOLVO S80 PO784NS - OPEL ASTRA PO950TT - PEUGEOT 508 PO811RX - SKODA OCTAVIA PO439PW - SKODA FABIA PO127PK - VOLVO S80 PO100TS - OPEL INSIGNIA PO799PT - OPEL COMBO PO481TU NARZĘDZIA, PRZYRZĄD., SPRAWDZIAN WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH WYPOSAŻENIE BIUROWE LEASING - ŚRODKI TRANSPORTU - GRUPA 7 WYPOSAŻENIE: - GRUPA 8 WYPOSAŻENIE: - GRUPA 8 WYPOSAŻENIE: - GRUPA 8 11

12 2. Prawa i obowiązki wynikające z papierów wartościowych Na Spółkę Przejmującą przejdą w wyniku Podziału wszystkie papiery wartościowe posiadane przez Spółkę Dzieloną w Dniu Podziału, w szczególności posiadane przez Spółkę Dzieloną w wykonaniu obowiązków animatora rynku oraz animatora emitenta. Zestawienie papierów wartościowych posiadanych przez Spółkę Dzieloną na dzień podpisania Planu Podziału przedstawia Tabela nr 2 poniżej. Tabela nr 2: Papiery wartościowe Lp. Nazwa 1. AN.RYNKU - AKCJE ALTA S.A. 2. AN.RYNKU - AKCJE ABC DATA S.A. 3. AN.RYNKU - AKCJE ASSECO POLAND S.A. 4. AN.RYNKU - AKCJE ALIOR BANK S.A. 5. AN.RYNKU - AKCJE AMICA WRONKI S.A. 6. AN.RYNKU - AKCJE AUTOMATYKA POM. STER. 7. AN.RYNKU - AKCJE AB AVIA SOLUTIONS GROUP 8. AN.RYNKU - AKCJE BIOGENED S.A. 9. AN.RYNKU - AKCJE BANK HANDLOWY S.A. 10. AN.RYNKU - AKCJE BIPROMET S.A. 11. AN.RYNKU - AKCJE BELVEDERE S.A 12. AN.RYNKU - AKCJE CHEMOSERVIS-DWORY S.A. 13. AN.RYNKU - AKCJE COAL ENERGY S.A. 14. AN.RYNKU - AKCJE DECORA S.A. 15. AN.RYNKU - AKCJE DGA S.A. 16. AN.RYNKU - AKCJE ENEA S.A. 17. AN.RYNKU - AKCJE ZĄBKOWICE ERG S.A. 18. AN.RYNKU - AKCJE EUROTEL S.A. 19. AN.RYNKU - AKCJE EUROP.CENTRUM ODSZKOD. 20. AN.RYNKU - AKCJE EUROCASH S.A. 21. AN.RYNKU - AKCJE INTER GROCLIN S.A. 22. AN.RYNKU - AKCJE GTC S.A. 23. AN.RYNKU - AKCJE HELIO S.A. 24. AN.RYNKU - AKCJE HYDRAPRESS S.A 25. AN.RYNKU - AKCJE HAWE S.A. 26. AN.RYNKU - AKCJE IMAGIS S.A. 27. AN.RYNKU - AKCJE INFOVIDE-MATRIX S.A. 28. AN.RYNKU - AKCJE INDYKPOL S.A. 29. AN.RYNKU - AKCJE ING BANK ŚLĄSKI S.A. 30. AN.RYNKU - AKCJE IZOLACJA JAROCIN S.A. 31. AN.RYNKU - AKCJE JSW S.A. 32. AN.RYNKU - AKCJE KERNEL HOLDING S.A. 33. AN.RYNKU - AKCJE KGHM S.A. 34. AN.RYNKU - AKCJE KOGENERACJA S.A. 35. AN.RYNKU - AKCJE KOMPUTRONIK S.A. 36. AN.RYNKU - AKCJE KOPAHAUS S.A. 37. AN.RYNKU - AKCJE LENA LIGHTING S.A 38. AN.RYNKU - AKCJE LPP S.A. 39. AN.RYNKU - AKCJE LIBERTY GROUP S.A. 40. AN.RYNKU - AKCJE LOTOS S.A. 41. AN.RYNKU - AKCJE LWB S.A. 42. AN.RYNKU - AKCJE MBANK S.A. 43. AN.RYNKU - AKCJE MEDICA PRO FAMILIA S.A. 44. AN.RYNKU - AKCJE BANK MILLENNIUM S.A. 45. AN.RYNKU - AKCJE MOSTOSTAL PŁOCK 46. AN.RYNKU - AKCJE MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 47. AN.RYNKU - AKCJE MORIZON S.A. 48. AN.RYNKU - AKCJE NANOTEL S.A. 49. AN.RYNKU - AKCJE ORANGE POLSKA S.A. 12

13 50. AN.RYNKU - AKCJE PBG S.A. 51. AN.RYNKU - AKCJE PELION 52. AN.RYNKU - AKCJE BANK PEKAO S.A. 53. AN.RYNKU - AKCJE POLISH ENERGY PARTNERS 54. AN.RYNKU - AKCJE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA 55. AN.RYNKU - AKCJE POLSKIE GÓRN.NAFT.I GAZ. 56. AN.RYNKU - AKCJE POLSKI HOLDING NIERUCH. 57. AN.RYNKU - AKCJE PHARMENA S.A. 58. AN.RYNKU - AKCJE PIK S.A. 59. AN.RYNKU - AKCJE PROJPRZEM S.A. 60. AN.RYNKU - AKCJE PKN ORLEN S.A. 61. AN.RYNKU - AKCJE BANK PKO BP S.A. 62. AN.RYNKU - AKCJE PGS SOFTWARE S.A. 63. AN.RYNKU - AKCJE PZU S.A. 64. AN.RYNKU - AKCJE REINHOLD POLSKA AB 65. AN.RYNKU - AKCJE RAWLPLUG S.A. 66. AN.RYNKU - AKCJE SAPLING SA 67. AN.RYNKU - AKCJE SERINUS ENERGY INC 68. AN.RYNKU - AKCJE SYNTHOS S.A. 69. AN.RYNKU - AKCJE TALEX S.A. 70. AN.RYNKU - AKCJE TAMEX OBIEKTY SPORTOWE 71. AN.RYNKU - AKCJE TAURON POLSKA ENERGIA 72. AN.RYNKU - AKCJE TESGAS S.A. 73. AN.RYNKU - AKCJE ULMA CONSTRUCTION 74. AN.RYNKU - AKCJE URSUS S.A. 75. AN.RYNKU - AKCJE VIDIS S.A. 76. AN.RYNKU - AKCJE MPL VERBUM S.A. 77. AN.RYNKU - AKCJE ZETKAMA S.A. 78. AN.RYNKU - OBLIGACJE BZWPR AN.RYNKU - OBLIGACJE BZWP AN.RYNKU - OBLIGACJE WSE AN.RYNKU - OBLIGACJE DTP AN.RYNKU - OBLIGACJE BZW AN.EMITENTA - AKCJE AVIA AM LEASING AB 84. AN.EMITENTA - AKCJE ACTION S.A. 85. AN.EMITENTA - AKCJE ARCUS S.A. 86. AN.EMITENTA - AKCJE BALTONA 87. AN.EMITENTA - AKCJE BETACOM S.A. 88. AN.EMITENTA - AKCJE CAM MEDIA S.A. 89. AN.EMITENTA - AKCJE CCC S.A. 90. AN.EMITENTA - AKCJE CZERWONA TOREBKA 91. AN.EMITENTA - AKCJE DOM DEVELOPMENT S.A. 92. AN.EMITENTA - AKCJE ENERGOAPARATURA S.A. 93. AN.EMITENTA - AKCJE FABRYKA MEBLI FORTE 94. AN.EMITENTA - AKCJE GLOBAL ENERGY S.A. 95. AN.EMITENTA - AKCJE GORENJE GOSP.APARATI 96. AN.EMITENTA - AKCJE INPRO S.A. 97. AN.EMITENTA - AKCJE IPF 98. AN.EMITENTA - AKCJE INTERSPORT S.A. 99. AN.EMITENTA - AKCJE IQ PARTNERS S.A AN.EMITENTA - AKCJE JHM DEVELOPMENT S.A 101. AN.EMITENTA - AKCJE KOFOLA S.A AN.EMITENTA - AKCJE LSI SOFTWARE 103. AN.EMITENTA - AKCJE MEDIATEL S.A AN.EMITENTA - AKCJE NOAKUT S.A AN.EMITENTA - AKCJE POZBUD T&R S.A AN.EMITENTA - AKCJE PRESCO GROUP S.A AN.EMITENTA - AKCJE PROCHEM S.A. 13

14 108. AN.EMITENTA - AKCJE REMAK S.A AN.EMITENTA - AKCJE ROBYG S.A AN.EMITENTA - AKCJE TELFORCEONE S.A AN.EMITENTA - AKCJE WORK SERVICE S.A AN.EMITENTA - FUNDUSZ ARKASWE AN.EMITENTA - FUNDUSZ ARKA2FRN AN.EMITENTA - CERTYFIKATY INVPEFIZ 115. AN.EMITENTA - AKCJE Mex Polska SA 116. AN.EMITENTA - AKCJE Monnari Trade SA 117. AN. EMITENTA - Trigon Polskie Perły FIZ 118. AN.EMITEBNTA - PRAWA DO AKCJI - TORPOL S.A AN.RYNKU - AKCJE Investment Friends SA 120. AN. RYNKU - KONTRAKTY NA INDEKS MWIG AN. RYNKU - KONTRAKTY NA AKCJE PZU S.A AN. RYNKU - KONTRAKTY NA INDEKS WIG AN. RYNKU - OBLIGACJE ERB AN. RYNKU - AKCJE Grupa Azoty SA 125. AN. RYNKU - AKCJE Inter Cars SA 126. AN. RYNKU - AKCJE Cyfrowy Polsat SA 127. AN. RYNKU - AKCJE Energa SA 128. AN. RYNKU - AKCJE Getin Noble Bank SA 129. AN. RYNKU - AKCJE Grupa Kęty SA 130. AN. RYNKU - AKCJE Netia SA 131. AN. RYNKU - AKCJE PKP Cargo SA 132. AN. RYNKU - AKCJE TVN SA 133. AN.RYNKU - AKCJE EMPORIUM S.A AN.RYNKU - AKCJE ZWG S.A AN.RYNKU - OBLIGACJE BZWPR AN.EMITENTA - AKCJE KSG AGRO 137. AN.EMITENTA - FUNDUSZ ARKAFRN AKCJE POSIADANE W RAMACH KSIĄŻKI DEALERSKIEJ - FACILITATION BOOK 139. AKCJE GPW W WARSZAWIE S.A. 3. Wartości niematerialne i prawne związane z wykonywaniem Działalności Maklerskiej Specyficzne zestawienie wartości niematerialnych i prawnych przedstawia Tabela nr 3 poniżej. Tabela nr 3: Wartości niematerialne i prawne Lp. Numer inwentarzowy Nazwa A/00 IP FW IPSEK EN A/00 LICENCJA SCO OPEN SERVER ENTER A/00 LICENCJA iplanet WEB SERVER A/00 LICENCJA MAKLER A/00 INFORMIX 4GL - OPROGRAMOWANIE A/00 INFORMIX 4GL - AUNTIME-OPROGRAMOWANIE A/00 EMISJA CENTRALA 0PŁATA LICENCYJNA A/00 LICENCJA INFORMIX-OPROGRAMOWANIE A/00 BEA TUXEDO MONITOR G/00 SYSTEM INWESTOR LICENCJA Y/00 INWESTOR - OPROGRAMOWANIE Z/ A/00 INWESTOR - OPROG.PRZENIESIENIE APLIKACJI NA PLATFO INWESTOR - OPROGRAMOWANIE - OBSŁUGA RACHUNKÓW IKE B/00 INWESTOR - NOWA KONSOLA C/00 INWESTOR - INWESTOR/POK-EMISJA A/00 MS ACCESS ENGLISH DEVELOP B/00 SPONSOR - LICENCJA - MAESTRO 14

15 A/00 HP C++LTU FOR SERWER - OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE A/00 TSG - LICENCJA WER.3.5 (19 STANOWISK) A/ A/ A/00 SPONSOR - SYSTEM LICENCJA IPLANET WEB SERVER ENT.EDITION PER CPU LICENCJA IPLANET WEB SERVER ENT.EDITION PER CPU A/00 SIDOMA 6 OPROGRAMOWANIE A/00 SIDOMA 7 OPROGRAMOWANIE A/00 INGRES OPROGRAMOWANIE A/00 CSFB_EL OPROGRAMOWANIE A/00 ELECTRONIC CONFIRMATION OPROGRAMOWANIE A/00 BASKET OPROGRAMOWANIE A/00 PLC OPROGRAMOWANIE A/00 METASTOCK PRO VER.8.0 DLA MD EOD VER.7.- OPROGRAMOW A/00 PARTER - SYSTEM A/01 MAESTRO-KLIENT ZEWNĘTRZNY A/00 OPROGRAMOWANIE - APLIKACJA POK D/00 MAESTRO - PODATEK OD DOCHODÓW KAPITAŁOWYCH-OPROGRA E/00 MAESTRO - OBSŁUGA RACHUNKÓW IKE F/00 MAESTRO - OPŁATA ZA PRZECHOWYWANIE PW G/00 MAESTRO - INTEGRACJA APLIKACJI MAESTRO/EMISJA A/00 INFORMIX SQL - LICENCJA A/00 SUBLICENCJA SYSTEMU DIMON B/00 SUBLICENCJA SYSTEMU DIMON II A/00 OPROGRAMOWANIE SAFEGUARD EASY WERSJA A/ A/00 OPROGRAMOWANIE - ELITE LIC.CLIENT SEC LIC+1YR MAIN LICENCJA - MS VSTUDIO NET PRO 2003 WIN32 ENGLISH C A/00 LICENCJA - WINDOWS SERVER A/00 LICENCJA - SQL SVR STANDARD 2005 WIN A/00 LICENCJA - SYSTEM MGMT SVR ENT ED A/00 LICENCJA PERPETUAL SITESCOPE MONITORS B/00 SITESCOPE - LICENCJA 40 UŻYTKOWNIKÓW C/00 LICENCJA SITESCOPE WEB SCRIPT MONITOR A/00 LICENCJA WEB SERVER 6.X - ILOŚĆ A/00 SIDOMA - LICENCJA A/00 AUTOCAD LT 2007 SLM/PL LICENCJA A/00 METASTOCK EOD 40 UŻYTKOWNIKÓW UPGR. VER A/00 LICENCJA OFFICE PRO 2003 WIN A/00 LICENCJA WINDOWS SVR STD A/00 LICENCJA OFFICE 2003 WIN A/00 CALL CENTER SYSTEM - OPROGRAMOWANIE A/00 LICENCJA - ALTAIR SERVER A/01 LICNECJA - WEB SERVER 6.X ENTERPRISE A/02 LICNECJA - WEB SERVER 6.X ENTERPRISE A/01 LICENCJA WEB SERVER 6.X ENTERPRISE A/02 LICENCJA WEB SERVER 6.X ENTERPRISE A/03 LICENCJA WEB SERVER 6.X ENTERPRISE A/04 LICENCJA WEB SERVER 6.X ENTERPRISE A/01 LICENCJA BEA JOLT A/02 LICENCJA BEA JOLT A/00 OPROGRAMOWANIE LEXMARK FORMS COMPOSER A/00 LIC.BMC REMEDY A/00 OPR.SYSTEMOWE AIX A/00 LIC.WILY INTROSCOPE FOR BEA WEBLOGIC A/00 OPR.NALIVE MULTIPATH AIX 5.2& A/00 LIC.IBM INFORMIX DYNAMIC SERVER ENTERPRISE EDITION A/00 OPR.IBM XL C/C++ENT EDTN F AIX AUTH USER 15

16 A/ A/ A/00 LIC+SW MA LIC.INTROSCOPE FOR BEA WEBLOGIC SERVER SOLUTION PA LIC.INTROSCOPE FOR BEA WEBLOGIC SERVER SOLUTION PA LIC.INTROSCOPE POWERPACK FOR BEA TUXEDO CONNECTACS A/00 OPR.ARIS PROCESS PORTAL A/01 LIC.ARIS BUSINESS ARCHITECT A/02 LIC.ARIS BUSINESS ARCHITECT A/03 LIC.ARIS BUSINESS ARCHITECT A/00 LIC.INTROSCOPE V.8 ŚRODOWISKO PRODUKCYJNE A/00 LIC.INTROSCOPE V.8 AND D NA ŚRODOWISKO TESTOWE A/00 LIC.COMARCH CSM A/00 LIC.IBM WEBSPHERE A/01 LIC.BEA SALT 2.0,T2,SH (SERWERY TIER 2) A/02 LIC.BEA SALT 2.0,T2,SH (SERWERY TIER 2) A/03 LIC.BEA SALT 2.0,T2,SH (SERWERY TIER 2) A/01 LIC.BEA SALT 2.0,T2,SH (SERWERY TIER 2) A/02 LIC.BEA SALT 2.0,T2,SH (SERWERY TIER 2) A/00 LIC.ORACLE STANDARD EDITION ONE A/00 LIC.GENESYS A/00 LIC.SQL SVR ENTERPRISE EDTN 2008 SNGL MVL A/00 LIC.PERFORMANCEPOINT SERVER 2007 SNGL MVL A/00 LIC.MREPORT-SYSTEM RAPORTOWANIA A/00 LIC.INFORMIX IDS ENTERPRISE EDITION 60 PVU A/00 LIC.INFORMIX 4GL COMPILER RUNTIME 30 UŻYTKOWNIKÓW A/01 LIC.INFORMIX 4GL DEVELOPMENT USER A/02 LIC.INFORMIX 4GL DEVELOPMENT USER A/00 LIC.SYST.ESDK UCZESTNIK A/01 LIC.SENDXMS-PROFESSIONAL-EDITION FOR SOLARIS A/ A/ A/00 (SPAR LIC.SENDXMS-PROFESSIONAL-EDITION FOR SOLARIS (SPAR LIC.IBM INFORMIX 4GL COMPILER RUNTIME CONCURRENT S LIC.IBM INFORMIX DYNAMIC SERVER ENTERPRISE UNLIMIT A/01 LICENCJA MATLAB COM-SU A/02 LICENCJA MATLAB COM-SU A/03 LICENCJA MATLAB COM-SU A/01 LICENCJA DATABASE TLBX COM-SU A/02 LICENCJA DATABASE TLBX COM-SU A/03 LICENCJA DATABASE TLBX COM-SU A/00 LICENCJA COMPILER COM-SU A/00 LIC.INFORMIX DYNAMIC SERVER (480 PVU) A/01 LIC.MS WINDOWS SRVENT 2008R2 SNGL MVL A/02 LIC.MS WINDOWS SRVENT 2008R2 SNGL MVL A/03 LIC.MS WINDOWS SRVENT 2008R2 SNGL MVL A/04 LIC.MS WINDOWS SRVENT 2008R2 SNGL MVL A/00 PRAWA AUTORSKIE - PROJEKT SZZL A/00 LIC.SQL CAL USE A/01 LIC.TOAD ORACLE BASE EDITION A/02 LIC.TOAD ORACLE BASE EDITION A/03 LIC.TOAD ORACLE BASE EDITION A/04 LIC.TOAD ORACLE BASE EDITION A/05 LIC.TOAD ORACLE BASE EDITION A/00 LIC.MS PROJECT SERVER A/00 LIC.MS PROJECT SERVER 2010 CAL A/01 LIC.MS PROJECT PRO A/02 LIC.MS PROJECT PRO A/03 LIC.MS PROJECT PRO A/00 LIC.CAMERON FIX 16

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Grodzisk Mazowiecki 1 SPIS TREŚCI 2014-03-20 Rozdział I: Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU POZNAŃ, DNIA 14 LUTY 2014 ROKU SPIS TREŚCI BILANS... 1 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21a www.atm.com.pl Oferujący Doradca Finansowy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa BRE Corporate

Bardziej szczegółowo