SPEKTRUM MO!LIWO"CI & PORTFOLIO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPEKTRUM MO!LIWO"CI & PORTFOLIO"

Transkrypt

1 PROJECT focus SPEKTRUM MO!LIWO"CI & PORTFOLIO

2 O NAS W oparciu o dobrany i sprawdzony zespó! wspó!pracowników, nie tylko realizujemy ró"norodne projekty internetowe oraz dostarczamy do nich atrakcyjny kontent, ale dajemy te" naszym Klientom dost#p do najnowszych trendów, rozwi$za% i technologii, które s$ niezb#dne dla zdobycia przewagi nad konkurencj$. Na czele firmy PROJECTfocus stoi Marcin Willmann - do&wiadczony producent, specjalizuj$cy si# w projektach internetowych. Sta!y zespó! wspó!pracowników firmy tworz$: Micha! P!achetka - developer i twórca bazowego systemu CMS Piotr S!owik, Micha! Smyk, Marcin Szlassa - specjali&ci od usability i architekci informacji Aleksander Rokicki i 'ukasz (ciborowski - designerzy Micha! J#drzejczyk - programista Flash Marcin Drewnowski i Mateusz Szlachtycz - filmowcy Ponadto wspó!pracuj$ z nami: agencje interaktywne i technologiczne graficy, ilustratorzy i rysownicy copywriterzy d)wi#kowcy dziennikarze programi&ci

3 SPEKTRUM MO!LIWO"CI Konslutlacje i planowanie Grafika Prototypy funkcjonalne Logo+CI Specyfikacje funkcjonalne Web Badania i audyty Mobile Szkolenia Print Wdo!enia Animacje i wideo HTML5+CSS +jquery Flash+XML PHP After Effects Business Inteligence Rejestracje wideo Systemy CMS e-sklepy Transmisje internetowe Krótkie formy reklamowe Mobile Fotografia Dokumentacja Social media Sesje Facebook Twitter Google Blogi

4 PORTFOLIO PROJECTFOCUS MillionYou Unikalny serwis z konkursami na filmy wideo spe#niaj&ce okre"lone cele i kryteria zadawane przez sponsora konkursu i rad$ artystyczn& portalu. Wspó#autorem i wspó#twórc& serwisu jest Marcin Willmann. koncepcja, businessplan, strategia, planowanie, projektowanie funkcjonalne, konsulting technologiczny, Front-end development, Back-end development, wdra!anie systemu CMS, nadzór jako"ciowy, obs#uga powdro!eniowa, promocja projektu Fidea "Efekt prac jest absolutnie zgodny z naszymi wyobra!eniami i wymaganiami. Uda#o si$ stworzy% serwis z mocnym naciskiem na usability, gdzie najwa!niejsze informacje s& intuicyjnie proste do znalezienia, a ca#o"% jest osadzona w eleganckiej i prostej grafice oraz wykonana z wykorzystaniem najnowszych technologii internetowych." Marek Dojnow, Prezes Zarz&du FIDEA planowanie, kosztorysowanie, prototyp funkcjonalny, dokumentacja techniczna, konsulting technologiczny, dobór wykonawców, organizacja sesji zdj$ciowej, Front-end development, Back-end development, wdra!anie systemu CMS, nadzór jako"ciowy

5 PORTFOLIO PROJECTFOCUS Polska! Year Oficjalna witryna Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii wyprodukowana na zlecenie Instytutu Adma Mickiewicza. Autorem konceptu funkcjonalnego jest Marcin Willmann. Grafik$ opracowa#o mamastudio. Ca#o"% wyprodukowa#&projecfocus we wspó#pracy z SoftWeb. planowanie, projekt funkcjonalny, konsulting technologiczny, dobór wykonawców, Frontend development, Back-end development, wdra!anie systemu CMS, nadzór jako"ciowy, obs#uga powdro!eniowa Projekt Roku Projekt Roku to pierwszy w Polsce konkurs po"wi$cony projektowaniu graficznemu, który wykracza poza ocen$ estetyczn', poddaj'c refleksji funkcje dizajnu oraz odpowiedzialno"% spo#eczn' twórców. Zwraca on projektowaniu graficznemu nale!ne mu miejsce po"ród narz$dzi komunikacji i przekazywania znacze(. Serwis powsta# na zlecenie Stowarzyszenia Twórców Grafiki U!ytkowej. Interfejs serwisu zaprojektowa# Marcin Willmann pod graficznym okiem Marcina Rene Wawrzkiewicza z STGU. Marcin Willmann poprowadzi# te! produkcj$ serwisu. Wdro!eniem serwisu zaj'# si$ Micha# P#achetki z partnerskiej firmy SoftWeb. projekt funkcjonalny i graficzny, Front-end development, Back-end development, wdra!anie systemu CMS

6 PORTFOLIO PROJECTFOCUS Internetowa Rewolucja Projekt na zlecenie MEDIACAP dla Google Polska, w ramach akcji Internetowa Rewolucja. Fundamenetm tego projektu nie jest sam serwis internetowy, ale przede wszystkim system mailingowy do obs!ugi kontaktów z uczestnikami eventów Google. W ramach projektu zosta!a zarejestrowana na wideo konferencja prasowa po"wi#cona tej akcji. Poza dokumentacj$ filmow$ 1:1 ca!ej konferencji (rejestracja 2-kamerowa; na wewn#trzne potrzeby Google Polska), powsta!a 1-minutowa impresja. planowanie, projektowanie funkcjonalne, konsulting technologiczny, Front-end development, Back-end development, wdra%anie systemu CMS, nadzór jako"ciowy, produkcja i postprodukcja wideo Meta24 Platforma internetowa meta24.pl umo%liwia sk!adanie zamówie& na produkty wyskokowe z ich dowozem do domu na terenie Warszawy (kurier dostarcza towar w ok 60 minut). tstrategia, planowanie, projektowanie funkcjonalne, konsulting technologiczny, Front-end development, Back-end development, wdra%anie systemów CMS, nadzór jako"ciowy, obs!uga powdro%eniowa

7 PORTFOLIO PROJECTFOCUS Tydzie& Dla Oszcz"dzania W 2008 r. zrealizowana zosta!a ca!a identyfikacja wizualna projektu, uruchomiony zosta! portal TDO.edu.pl, opracowane prezentacje multimedialne oraz zestaw ulotek i broszur. Rok 2009 przyniós! realizacj" flashowej aplikacji do tworzenia interaktywnych lekcji online i offline. W 2010 roku od#wie$yli#my szat" graficzn% serwisu i aplikacji EduSprint. W 2011 dokonali#my niewielkich korekt serwsu. planowanie, projektowanie funkcjonalne, projektowanie graficzne (w tym logo, ulotki, broszury), konsulting technologiczny, Frontend development, Back-end development, wdra$anie systemu CMS, nadzór jako#ciowy 7. Planete Doc Review Obs!uga festiwalu 7. Planete Doc Review. W ramach obs!ugi zrealizowanych zosta!o 7 ekskluzywnych wywiadów z go#'mi festiwalowymi, zarejestrowane zosta!y 3 masterclassy (w tym z Wernerem Herzogiem), kilka debat oraz imprezy towarzysz%ce otwarciu i zamkni"ciu festiwalu. W sk!ad zespo!u weszli: koordynator, operatorzy kamer, d(wi"kowiec, dziennikarze, monta$y#ci, t!umacz, asystent. produkcja, koordynacja, dokumentacja wideo, monta$ Ponadto w portfolio PROJECTfocus znajduj! si": Design-Freedom, Data Hawk, I, Culture Orchestra, Poland-Israel, AFphoto, Galeria Freta, AGRONews, OffCamera i wiele innych.

8 PORTFOLIO PARTNERÓW UxUx to Piotr S!owik, Micha! Smyk, Marcin Szlassa - specjali"ci od usability i architekci informacji, z którymi PROJECTfocus kre"li najbardziej skomplikowane koncepty, prototypy funkcjonalne oraz realizuje badania, audyty i szkolenia.!!!"#$%$"&$%"'() Domo!"#$%&!"'(&)"*+,#-./0#%1#2+ Branchbrothers +! ) ) Projekt funkcjonalny serwisu sprzeda!y projektów architektonicznych domów.! *+&,-.)/0+1#+23)415-67)47)6'")0)$"$")!"#$%&"'(%)*+,'-&&&.' Cyfrowy Polsat ($%/01,'#2314/%3+)3"'5%$,+)2'&&&64"#$%&"5%)*+,65)'-*0$&7*' 5$%8$+9%&"'!"#$%&08%'(%)*+,2.'!"#$%&'()*+,"-&$.( /+0%$.+,1+("&2%$&34( Projekt funkcjonalny i graficzny systemu pozycjonowania i zarz"dzania materia#ami reklamowymi POS. )*"13.5(6*+7$,8&'($(79&.,1"&+%&'(+0%$.+,1$("&2 ( :";5+-,+<$4( Mobilny Pracownik -ami przy tworzeniu projektu funkcjonalnego serwisuwww.cyfrowypolsat.pl. Projekt funkcjonalny portalu (serwis programowy Cyfrowego Polsatu) Projekt graficzny i funkcjonalny aplikacji on-line mobilny pracownik (aplikacja wspieraj"ca zarz"dzanie pracownikami terenowymi w du!ych i $rednich przedsi%biorstwach przedstawicielami handlowymi, serwisantami sprz%tu, dostawcami) Ponadto w portfolio znajduj# si$: ipad Aplikacje dla rynku wydawniczego Tygodniki Dzienniki Materia#y do przetargów Interaktywne gry dla dzieci iphone Aplikacje dla rynku wydawniczego Mobilne wersje serwisów www Gry Aplikacje typu utilities Android Aplikacje dla rynku wydawniczego Mobilne wersje serwisów www Gry Aplikacje typu utilities Materia#y do przetargów

9 PORTFOLIO PARTNERÓW Nasi koledzy Alek i!ukasz od kilku lat wspó"pracują razem nad realizacją wspólnych projektów graficznych i wizerunkowych. Różne doświadczenia, uzupe"niające się umiejętności i inne spojrzenie na wyzwania projektowania powodują, że tworzone razem realizacje charakteryzuje wyjątkowa świeżość, kreatywność i najwyższa jakość, będąca efektem twórczych dyskusji, wspólnych analiz i burz mózgów. Logotypy Aplikacje mobilne Serwisy www

10 PORTFOLIO PARTNERÓW Z Micha!em P!achetk" z firmy SoftWeb realizujemy wspólnie projekty od 2007 roku. Micha! pomaga nam wdra#a$ nowe technologie, rozwija$ posiadane ju# zasoby, czy po prostu zaistnie$ w sieci naszym Klientom. Na pierwszym miejscu stawia perfekcj% i profesjonalizm w realizacji zada&. Na do'wiadczenie i kwalifikacje naszego partnera sk!adaj" si%: Systemy operacyjne (Windows 2000, XP, 2003; Unix; Linux) Bazy danych (Informix; Oracle; MsSQL Server; MySQL; PostgreSQL) J%zyki programowania (PHP; ASP; ASP.NET) Oprogramowanie raportuj"ce (Business Objects; Crystal Reports) System swcsm To, co stanowi fundament naszych udanych projektów, to system do zarz"dzania serwisami swcms. Umo#liwia on nam realizacj% bardzo ró#norodnych projektów, na miar% potrzeb naszych Klientów. Charakterystyka swcms: Prostota i czytelno'$ funkcji; Pe!na skalowalno'$ i mo#liwo'$ dopasowania pod konkretne zapotrzebowania projektowe; Mo#liwo'$ zarz"dzania u#ytkownikami, ich uprawnieniami, plikami na serwerze oraz wieloma komponentami. Na system swcms udzielana jest licencja i r%kojmia. Demo swcsm login: Admin pass: swcmsdemo Wybrane wdro!enia

11 KONTAKT PROJECTfocus ul. Lechonia 4/3, Warszawa MARCIN WILLMANN producent

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo Strony WWW Software Kreacja Strategia i doradztwo Klienci O nas Szanowni Państwo, pracujemy dla Państwa od 1996 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy przeszło 1000 projektów, w tym prawie 800 serwisów i

Bardziej szczegółowo

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa 1 AGENCJA KREATYWNA VIEW SKUTECZNA REKLAMA I MARKETING View to agencja kreatywna zajmująca się tworzeniem stron internetowych, projektowaniem

Bardziej szczegółowo

tel/fax. +48 22 647 04 99 ul. Włodarzewska 72 02-393 Warszawa biuro@ejsak.pl www.ejsakgroup.pl

tel/fax. +48 22 647 04 99 ul. Włodarzewska 72 02-393 Warszawa biuro@ejsak.pl www.ejsakgroup.pl tel/fax. +48 22 647 04 99 ul. Włodarzewska 72 02-393 Warszawa biuro@ejsak.pl www.ejsakgroup.pl Strony i aplikacje WWW Ofertę naszą kierujemy do firm poszukujących partnera w zakresie szeroko pojętych technologii

Bardziej szczegółowo

Witaj! kliknij. Odkryj nowy sposób współpracy z Agencją Interaktywną Web-Best. Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. To zupełnie nic nie kosztuje

Witaj! kliknij. Odkryj nowy sposób współpracy z Agencją Interaktywną Web-Best. Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. To zupełnie nic nie kosztuje Odkryj nowy sposób współpracy z Agencją Interaktywną Web-Best Witaj! Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy To zupełnie nic nie kosztuje kliknij O firmie Nasza Agencja Interaktywna jest już na rynku ponad

Bardziej szczegółowo

Oferta Exulto Software Hause. Internet Mobile Design

Oferta Exulto Software Hause. Internet Mobile Design Oferta Exulto Software Hause Internet Mobile Design Stay hungry, stay foolish jak mawiał Steve Jobs. My również mamy nieposkromiony apetyt na nowe wyzwania. Wcielamy w życie to, co niemożliwe. Masz dla

Bardziej szczegółowo

Kategoria: Miasto z najlepszą stroną lub aplikacją mobilną

Kategoria: Miasto z najlepszą stroną lub aplikacją mobilną Kategoria: Miasto z najlepszą stroną lub aplikacją mobilną Urząd Miejski w Andrychowie za stronę m.andrychow.eu. Realizator: www.ssmm.pl Mobilna witryna miasta Andrychów oparta o autorskie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

BlackBurst. zrealizowane projekty. O firmie BlackBurst... 2. Projekty internetowe... 3. Rozwiązania biznesowe... 9. Rozwiązania telewizyjne...

BlackBurst. zrealizowane projekty. O firmie BlackBurst... 2. Projekty internetowe... 3. Rozwiązania biznesowe... 9. Rozwiązania telewizyjne... BlackBurst sp. z o.o. Ul. Marszałkowska 20/22 lok. 42 00-590 Warszawa +48 662 007 630 +48 602 299 630 kontakt@blackburst.pl BlackBurst zrealizowane projekty ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU O firmie BlackBurst....................................

Bardziej szczegółowo

WWW.NEWDESIGNSTUDIO.PL

WWW.NEWDESIGNSTUDIO.PL WWW.NEWDESIGNSTUDIO.PL NEW DESIGN BANNER HTML MEDIA TAGWIZYTÓWKA CONTENT Jesteśmy nową firmą na rynku oferującą wszelkiego rodzaju usługi graficzne. Dzięki szerokim umiejętnościom jesteśmy w stanie sprostać

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE obsługa stron WWW, e-sklepów oraz aukcji sprzedażowych Wybierz swój pakiet lub usługę... E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

Nr rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 3/A/2010 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 3/A/2010 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne Nr rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 3/A/2010 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Obsługa informatyczno-administracyjna

Bardziej szczegółowo

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów ISSN 1730 6884 nr 12/2003 GRUDZIEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft [str. 7] Nowy program partnerski Microsoft [str. 10] Więcej zasobów w witrynie dla

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

60 marketing w praktyce

60 marketing w praktyce 60 Adres: ul. Altowa 5 02-386 Warszawa telefon: (022) 824 06 40 fax: (022) 824 06 45 info@hypermedia.pl www.hypermedia.pl www.rewolucja.com.pl HYPERmedia Sp. z o.o. (członek ISOBAR, globalnej sieci interaktywnej

Bardziej szczegółowo

webdesign fotografia seo / sem

webdesign fotografia seo / sem 3 5 7 8 9 11 12 Produkcje filmowe HD Dla naszych klientów wykonujemy w jakości FullHD za pomocą pełnoklatkowych DSLR marki Canon. Szeroki wachlarz zaplecza technicznego pozwala nam na realizację najbardziej

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

SPINHOUSE prezentuje...

SPINHOUSE prezentuje... SPINHOUSE prezentuje... 01 Czyli kim jesteśmy, co lubimy i jak pracujemy. CZYTAJ WIĘCEJ 01 AGENCJA INTERAKTYWNA Jesteśmy agencją interaktywną zajmującą się planowaniem i wdrażaniem projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

40 FIRM W KLASTRZE. Blisko. Aktualności Konferencje Biznes Informatyka KWARTALNIK KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH POLSKI WSCHODNIEJ

40 FIRM W KLASTRZE. Blisko. Aktualności Konferencje Biznes Informatyka KWARTALNIK KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH POLSKI WSCHODNIEJ KWARTALNIK KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH POLSKI WSCHODNIEJ Egzemplarz bezpłatny Nr 5 (III Kwartał 2013) Blisko 40 FIRM W KLASTRZE Aktualności Konferencje Biznes Informatyka W NUMERZE OD REDAKCJI 3 Aktualności

Bardziej szczegółowo

Netkata. Design of digital products. Netkata Interactive Media Marketing

Netkata. Design of digital products. Netkata Interactive Media Marketing Netkata Design of digital products AGENDA O firmie Netkata Nasi klienci Wybrane projekty Jak pracujemy Dlaczego Netkata? Porozmawiajmy! Co oferuje Netkata? Projektujemy i realizujemy strony www, aplikacje

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

Zespół ISIT O FIRMIE:

Zespół ISIT O FIRMIE: Oferta Zachęcamy do zapoznania się z kompleksową ofertą usług świadczonych przez ISIT jest ona podstawą zadowolenia naszych klientów. Ofertę wzbogacamy o indywidualne podejście, wiedzę i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

1. Rosnące znaczenie Polski w globalnej branży IT/ICT. 2. Wzrost znaczenia branży IT/ICT w polskiej gospodarce

1. Rosnące znaczenie Polski w globalnej branży IT/ICT. 2. Wzrost znaczenia branży IT/ICT w polskiej gospodarce 1. Rosnące znaczenie Polski w globalnej branży IT/ICT strona 5 2. Wzrost znaczenia branży IT/ICT w polskiej gospodarce strona 6 3. Charakterystyka polskiego sektora IT/ICT strona 8 4. Firmy polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo