STANOWISKO ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO LIGI WALKI Z HAŁASEM W SPRAWIE USTANOWIENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANOWISKO ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO LIGI WALKI Z HAŁASEM W SPRAWIE USTANOWIENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA"

Transkrypt

1 STANOWISKO ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO LIGI WALKI Z HAŁASEM W SPRAWIE USTANOWIENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA Oddział Warszawski Ligi Walki z Hałasem wnosi o odrzucenie wniosku Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Okęcie w Warszawie i nie wydawanie przez Wojewodę Mazowieckiego rozporządzenia w tej sprawie w zaproponowanym kształcie. Projekt rozporządzenia dotyczący zarówno istniejącego obiektu jak i planów jego rozbudowy, zawiera błędy merytoryczne i narusza w sposób istotny ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie środowiska i inne przepisy dotyczące ochrony przed hałasem, a także konstytucyjne prawa obywateli mieszkańców okolicznych terenów. UZASADNIENIE Dyrekcja Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL) od kilku lat lansuje koncepcję uruchomienia portu tranzytowego typu Hub w Warszawie dla Europy Środkowo- Wschodniej (Biuletyn Komisji Sejmowych nr: 338/IV, Komisja Infrastruktury, nr 20, ). Koncepcja ta zakłada radykalny wzrost liczby przewożonych pasażerów z 4,7 mln rocznie (obecnie) do ok. 12,5 mln (docelowo). Przedsięwzięcie ma być zrealizowane poprzez rozbudowę istniejącego Lotniska Okęcie, a w pierwszej kolejności rozbudowę Terminalu 1 i budowę Terminalu 2 wraz z towarzyszącymi budynkami i infrastrukturą. Znaczący wzrost liczby przewożonych pasażerów musi wiązać się ze wzrostem liczby operacji lotniczych startów i lądowań, a w ślad za tym zwiększoną emisją hałasu do środowiska. Wokół lotniska Okęcie istnieją gęsto zaludnione obszary, gdzie poziomy dopuszczalne hałasu, określone w Rozporządzeniu Ministra OŚ,ZNiL z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych hałasów w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz.436) są przekraczane już obecnie. Fakt ten potwierdzają ekspertyzy wykonanych kolejno w latach 1996, 1999 i 2000 przez Akademię Górniczo-Hutniczą, firmę PROEKO Sp. z o. o. i Biuro Planowania Rozwoju, w których stwierdzono, że w dzielnicach Warszawy i okolicznych gminach sąsiadujących z lotniskiem (Ochota, Włochy, Ursus, Ursynów, Raszyn, Piaseczno, Michałowice i Lesznowola) występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w porze nocnej, a w niektórych z nich także w porze dziennej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie środowiska, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zarówno projektowane inwestycje jak i ich późniejszy sposób użytkowania nie mogą mieć ujemnego wpływu na stan środowiska. Realizacja inwestycji musi uwzględniać ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich (a więc przede wszystkim mieszkańców okolicznych terenów) m.in. w zakresie ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas. Warunki te zobowiązują inwestora do opracowania takiego projektu, który, uwzględniając nadrzędny cel tej inwestycji zwiększenie przepustowości lotniska, zapewni zachowanie standardów ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, nie mogąc sprostać ww. wymaganiom, zwróciło się do Wojewody Mazowieckiego o ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w strefie lotniska. Zdziwienie budzi fakt, że jeszcze przed złożeniem wniosku w tej sprawie, a zatem i przed rozstrzygnięciem, czy zaistnieją warunki do realizacji inwestycji, PPL ogłosiło przetarg na rozbudowę terminalu 1 budowę terminalu 2 w Warszawie. Rodzi to uzasadnione obawy, iż inwestor przedsiębiorstwo państwowe, usiłuje metodą faktów dokonanych stworzyć wrażenie, że rozbudowa lotniska jest nieuchronna i przesądzona.

2 Art. 135 ustawy Prawo o ochronie środowiska stanowi, że ustanowienie przez wojewodę obszaru ograniczonego użytkowania winno wynikać z przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Przepisy Art. 41, 46 i 48 ustawy obligują organ administracji (wojewodę) do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z Art. 41, ust. 2 pkt 8 prognoza powinna przedstawiać rozwiązania alternatywne do zawartych w projekcie inwestycji. W niniejszej sprawie taka prognoza nie została sporządzona i udostępniona zainteresowanym stronom. W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko należało także rozważyć wariant zaniechania inwestycji, co również nie miało miejsca. Wyżej wymienione braki formalne uniemożliwiają, zdaniem Oddziału Warszawskiego Ligi Walki z Hałasem, podjęcie w chwili obecnej decyzji o ustanowieniu obszarów ograniczonego użytkowania w strefie lotniska Okęcie. Nadto, przedstawiona dokumentacja oraz projekt rozporządzenia zawierają błędy merytoryczne i naruszają w sposób istotny regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska przed hałasem. Zagadnienia te zostaną omówione szczegółowo poniżej. UWAGI DO OPRACOWANIA KONCEPCJA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA OKĘCIE, ETAP 2 1. Opracowanie nie zawiera pełnej analizy oddziaływania inwestycji na środowisko (Art. 173 ustawy Prawo o ochronie środowiska), a jedynie dotyczy zagadnień hałasu i to bez całościowego zbadania problemu. Z oceny oddziaływania lotniska Warszawa-Okęcie na środowisko wykonanej przez PROEKO Sp. z o.o. we wrześniu 2000 r. wynikało, że działalność lotniska powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do środowiska zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Ww. ocena zawiera kompleksową analizę oddziaływania lotniska na środowisko, natomiast w niniejszej dokumentacji brak jest oceny hałasu od źródeł naziemnych oraz oddziaływania innych czynników (emisja zanieczyszczeń, zagadnienie wód gruntowych itd.). Brak też oceny wpływu rozbudowy lotniska na bardzo poważne zwiększenie hałasu komunikacyjnego, które jest nieuniknione przy trzykrotnym wzroście liczby pasażerów i proponowanej rozbudowie sieci komunikacji naziemnej wokół lotniska. Nadto ustanowienie obszarów ograniczonego użytkowania spowoduje rozwój na tym terenie działalności usługowej i produkcyjnej, która siłą rzeczy wiąże się z powstaniem nowych źródeł emisji hałasu do środowiska. Wpływ zmiany sposobu zagospodarowania terenów nie został również uwzględniony. 2. Dane dotyczące ruchu lotniczego w 2001 r i prognozy przyrostu liczby operacji lotniczych startu i lądowania przedstawione na stronach 7, 8 i 13 są znacząco różne (Tabele 1, 2 oraz tekst na str. 13). Należy zauważyć, że autorzy operują różnymi miarami natężenia ruchu lotniczego (liczba operacji lotniczych w ciągu roku lub na dobę), co utrudnia bezpośrednie porównanie. Różnice między wartościami podanymi w Tabelach 1 i 2 a wartościami określonych jako dane wejściowe do map akustycznych nasuwają wątpliwości co do jakości przedstawionej prognozy. 3. Zastrzeżenia budzi sposób wyznaczenia 6 kolejnych miesięcy najmniej korzystnych pod względem akustycznym w ciągu roku (Rozporządzenie MOŚ,ZNiL z dnia 13 maja 1998 r.). Ograniczono się jedynie do wytypowania takiego okresu na podstawie przedziałów 6-miesięcznych rozpoczynających się od stycznia do lipca. Brak danych za okresy 6-miesięczne rozpoczynające się w miesiącach od sierpnia do grudnia. 2

3 4. Na str. 19 opracowania stwierdzono co następuje: Prognozowane zasięgi oddziaływania hałasu o określonym średnim, długotrwałym poziomie dla poszczególnych etapów rozwoju lotniska różnią się nieznacznie. Oczywiście wraz ze wzrostem prognozowanego ruchu następuje wzrost zasięgu oddziaływania hałasu o określonym poziomie, lecz różnica pomiędzy strefami dla etapu 8 mln pasażerów i 12 mln pasażerów nie są duże i nie wykraczają w zasadzie poza zasięgi określone w Kompleksowej ocenie oddziaływania lotniska Warszawa Okęcie na środowisko w roku Tymczasem z Tabeli 8 na str. 13 wynika, że w rzeczywistości w 2020 roku powierzchnia terenów ograniczonych izoliniami o określonym poziomie wzrośnie o ok. 50%. 5. Prognoza ruchu lotniczego wykonana została przy założeniu, że struktura typów samolotów i rozkład operacji pozostaną identyczne jak w 2001 roku. W tej sytuacji nieuzasadnione jest założenie, że znaczącej poprawie ulegną współczynniki określające liczbę pasażerów przypadających na jedną operację lotniczą. Według danych ze str. 8 projekt przewiduje sukcesywny wzrost tego współczynnika z 45,3 obecnie do 69,5 w 2020 r. Jeśli natomiast przyjąć, że współczynnik ten nie ulegnie zmianie, to do przewiezienia założonej liczby pasażerów konieczne będzie wykonanie znacznie większej liczby lotów. Docelowo średnia liczba operacji lotniczych na dobę wynosić będzie zatem nie 459 lecz aż Na str. 20 opracowania stwierdzono: Natomiast dopuszczalny poziom ekspozycyjny L AE = 83 db dla nocy proponuje się traktować jako kryterium dodatkowe. (...) Przy wyznaczaniu obszaru ograniczonego użytkowania poziom ekspozycyjny nie może być więc równorzędnym z poziomem długotrwałym kryterium do określania jego granic Są to stwierdzenia naruszające przepisy Rozporządzenia MOŚ,ZNiL z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, z których jasno wynika, że wartość poziomu ekspozycyjnego równa 83 db jest kryterium równoważnym z odpowiednimi poziomami długotrwałego średniego poziomu dźwięku. 7. Pomimo decyzji Wojewody Mazowieckiego o zakazie lotów nocnych, opracowanie przewiduje 8 % udział tych lotów. Oznacza to, że 2020 roku między godziną 22 i 6 rano może się odbyć 45 operacji tj. przelot co 10 min. Należy przy tym podkreślić, że zakaz lotów nocnych nie jest przestrzegany obecnie (w porze nocnej odbywa się ok. 3,3 operacji w ciągu godziny). Skargi mieszkańców terenów wokół lotniska dowodzą, że hałas lotniczy w nocy jest odbierany jako szczególnie uciążliwy, co podkreśla duże znaczenie kryterium oceny hałasu na podstawie poziomu ekspozycyjnego. 8. Wyznaczenie i podział obszaru ograniczonego użytkowania na cztery strefy, z których dwie - strefa A i strefa B zostały określone w oparciu o progowe poziomy hałasu w środowisku jest całkowicie nieuzasadnione. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu, przekroczenie wartości progowych powoduje zaliczenie obszaru do kategorii terenów zagrożonych hałasem. Strefa A i B oznacza więc obszar, dla którego przekroczone są poziomy hałasu w stopniu wymagającym podjęcia przedsięwzięć ochronnych w pierwszej kolejności. Zważywszy, że w przypadku hałasu lotniczego fala dźwiękowa rozprzestrzenia się z góry, niemożliwe jest zastosowanie efektywnych zabezpieczeń w celu jego obniżenia. Wobec powyższego obszar ograniczonego użytkowania powinien być wyznaczony na podstawie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w Rozporządzeniu MOŚ,ZNiL z dnia 13 maja 1998 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 3

4 9. Załączniki graficzne zamieszczone w dokumentacji są nieczytelne. Nie jest możliwe porównanie zasięgu izolinii hałasowych z zakresem obszarów ograniczonego użytkowania. 10. Strefy ograniczonego użytkowania zaproponowane na str. 28 nie są zgodne z danymi w Tabeli 8 na str. 13. Przyjmując nawet zakwestionowaną przez nas metodę wyznaczenia stref A i B w oparciu o poziomy progowe, zauważyć należy wydatne zmniejszenie powierzchni tych stref w porównaniu z powierzchniami prognozowanymi objętymi izoliniami 70 db i 65 db. Strefy te są mniejsze od obszarów objętych tymi izoliniami także dla stanu z roku 2001 i wynoszą: 1,8 km 2 dla strefy A - wobec 2,5 km 2 w 2001 roku i 3,6 km 2 w 2020 roku, 4,88 km 2 dla strefy B - wobec 5,5 km 2 w 2001 roku i 7,9 km 2 w 2020 roku, Podobnie przedstawia się sytuacja ze strefami C i D. 11. W części opracowania poświęconej konsekwencjom finansowym ustanowienia stref ograniczonego użytkowania pojawia się wątek wymiany okien w budynkach mieszkalnych. Autorzy opracowania, powołując się na wymagania norm dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach, sugerują rozwiązanie problemu uciążliwości hałasu polegające na zwiększeniu izolacyjności przegród zewnętrznych (wymiana okien, wzmocnienie ścian i stropodachów) w budynkach mieszkalnych. Takie rozwiązanie byłoby naruszeniem gwarancji konstytucyjnych obywateli w zakresie ochrony własności i równości wobec prawa. Należy w tym miejscu podkreślić, że wymiana okien jak również zwiększenie izolacyjności ścian i stropodachów nie może mieć jakiegokolwiek wpływu na emisję hałasu do środowiska, a tym bardziej stanowić zabezpieczenia przed hałasem w środowisku. Przepisy dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach i przepisy dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku należą do odrębnych kategorii i nie powinny być w ten sposób łączone. 12. Koszty ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania oszacowane w rozdziale 6 opracowania są zaniżone m.in. poprzez zawężenie powierzchni obszarów ograniczonego użytkowania oraz zastąpienie przewidzianych prawem odszkodowań proponowanymi rozwiązaniami jak np. wymiana okien itp. Rzeczywiste koszty mogą okazać się wielokrotnie większe niż planowane. W razie przyjęcia projektu rozporządzenia w obecnym kształcie należy liczyć się z roszczeniami osób fizycznych z tytułu naruszenia prawa, adresowanymi zarówno do inwestora, jak i Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo uwzględnić należy koszty związane z uciążliwością dla środowiska rozbudowanej sieci dróg stanowiących integralną cześć zamierzenia inwestycyjnego. Zagadnienie to zostało całkowicie pominięte w niniejszym opracowaniu. Uwzględniając powyższe zastrzeżenia należy stwierdzić, że inwestor nie wykazał, że posiada środki niezbędne do pokrycia kosztów o których mówi Art. 136 ustawy Prawo o ochronie środowiska. Projekt rozporządzenia niepotrzebnie wikła przy tym organ administracji Wojewodę w relacje pomiędzy mieszkańcami, a inwestorem narażając tym samym Państwo na nieuzasadnione wydatki i ewentualne roszczenia. UWAGI DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA 1. Projekt rozporządzenia w 1 mówi o terenie rozbudowywanego lotniska. Założenie, że lotnisko może być rozbudowane, nie zostało potwierdzone w drodze postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Brak zwłaszcza prognozy oddziaływania na środowisko tej inwestycji. 4

5 2. 2 pkt 8 definiuje pojęcie właściwego klimatu akustycznego w pomieszczeniach budynku jako...poziom dźwięku A w pomieszczeniach budynku nie wyższy niż określony normą akustyki budowlanej, przy czym nie wiadomo o jaką normę chodzi. Pojęcie to nie występuje w żadnym akcie prawnym dotyczącym ochrony przed hałasem w środowisku. Jego wprowadzenie jest zatem nieuzasadnione i wykracza poza ramy delegacji ustawowych wojewody, wynikających z Art. 135 ust.2 ustawy Prawo o ochronie środowiska. 3. Brak jest załącznika graficznego mapy w skali 1:10 000, o której mowa w 3 ust pkt. 1 projektu stanowi, że w strefie A, B i C zakazuje się przeznaczania nowych terenów pod funkcje szczególnie chronione... Termin nowych terenów nasuwa przypuszczenie, że na terenach już przeznaczonych pod takie funkcje, ale jeszcze niezabudowanych mogą być realizowane inwestycje. Jest to niedopuszczalne. Takie rozwiązanie prowadzi do wyeliminowania odpowiedzialności prawnej administracji. 5. Regulacje 6 pkt. 3 dopuszczają przeznaczanie w strefie D budynków w całości lub w części na funkcje związane ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, jeśli przegrody zewnętrzne budynku zapewniają właściwy klimat akustyczny w pomieszczeniach. Regulacje te naruszają przepisy rozporządzenia MOŚ,ZNiL z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zgodnie z którymi na terenach zabudowy związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży poziom dźwięku w środowisku nie może przekraczać 55 db. 6. W projekcie rozporządzenia powierzchnia stref A i B jest zbliżona do propozycji autorów opracowania, czyli bardzo zmniejszona wobec prognozy wykonanej dla i tak łagodnego kryterium (poziomy progowe). Powierzchnia strefy C odpowiada co prawda prognozie, ale powierzchnia strefy D wynosi już tylko 28 km 2 wobec prognozowanej 39,3 km 2. Należy przy tym podkreślić, że w rzeczywistości, zwłaszcza w strefie D, można się spodziewać większych poziomów hałasu niż prognozowane ze względu na odchyłki od wytyczonych tras startów i lądowań samolotów podyktowane warunkami atmosferycznymi. Przedstawione powyżej okoliczności dowodzą, że wniosek Oddziału Warszawskiego Ligi Walki z Hałasem przedstawiony na wstępie jest w pełni zasadny i winien zostać uwzględniony. Liga opowiada się za ograniczeniem ruchu lotniczego w Warszawie i realizacją koncepcji budowy nowego portu lotniczego poza obszarem stolicy. Niewątpliwie w Polsce potrzebne jest większe lotnisko obsługujące ruch transkontynentalny, przygotowane do znacznie większej liczby operacji. Decyzja w sprawie budowy w Polsce dużego portu lotniczego o randze międzynarodowej powinna być podjęta w jak najszybszym terminie. Takie lotnisko nie może być jednak usytuowane w odległości 7 km od centrum Warszawy. Za Zarząd Oddziału Warszawskiego Ligi Walki z Hałasem Piotr Rogowski Sekretarz Zarządu Maria Szeląg Prezes Zarządu 5

- wprowadzenie standardowych procedur odlotów i dolotów i ich ciągła optymalizacja; - wprowadzenie specjalnych procedur startów i lądowań,

- wprowadzenie standardowych procedur odlotów i dolotów i ich ciągła optymalizacja; - wprowadzenie specjalnych procedur startów i lądowań, Uzasadnienie Decyzją z dnia 24 maja 2010 r., znak: PŚ.V/TW/7601-8/10, Marszałek Województwa Mazowieckiego zobowiązał Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze w Warszawie, jako administratora lotniska

Bardziej szczegółowo

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina.

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Informacje bieżące i dotyczące lotniska i naszego zdrowia w oparciu o prezentacje podczas włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony

Bardziej szczegółowo

UUCHWAŁA NR 203/XVIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 roku

UUCHWAŁA NR 203/XVIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 roku UUCHWAŁA NR 203/XVIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przeglądu ekologicznego

Streszczenie przeglądu ekologicznego Streszczenie przeglądu ekologicznego Wojewoda lub starosta zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 237 ustawy POŚ (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 23 maja 2017 r.

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 23 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 2869 UCHWAŁA NR XXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w sprawie utworzenia w granicach województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 2017 roku

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 2017 roku UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 2017 roku (projekt) w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim JW1128 Malbork/Krasnołęka, dla

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice, zarządzanego przez

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 listopada 2006 r. Nr 248 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE: 3693 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu Na podstawie art. 135 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/1469/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/1469/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR LI/1469/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie:utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask. Na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 3a i 3b ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku

Załącznik nr 2 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku Załącznik nr 2 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku Analiza oddziaływania akustycznego inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie (dz. ew. nr 104/4

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Chopina w otoczeniu lokalnym

Lotnisko Chopina w otoczeniu lokalnym Lotnisko Chopina w otoczeniu lokalnym Obszar Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Chopina Warszawa, 27 listopada 2012 O Lotnisku Chopina 1. Na warszawskim Okęciu Lotnisko Chopina funkcjonuje od 78 lat.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Warszawa MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej i sieciach

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Mazowiecki, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;

Wojewoda Mazowiecki, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; Uczestnik: Wojewoda Mazowiecki, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; Dotyczy: Rozporządzenia nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2003 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym

Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym Dr inż. Waldemar PASZKOWSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Zabrze, 17 luty 2011r. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG Przygotowała: Małgorzata Waligórska Ustawa Prawo ochrony środowiska: Art. 135.2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONCYLIACYJNA

PROCEDURA KONCYLIACYJNA PROCEDURA KONCYLIACYJNA Poznań, dnia 22 marca 2012r. Słowniczek: OOU obszar ograniczonego użytkowania przewidziany przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO Hanna Grunt WIOŚ Poznań Geneza procedury ocen oddziaływania na środowisko w ustawodawstwie

Bardziej szczegółowo

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska 2 Lata 60-te XX wieku - wzrost zainteresowania problemami ochrony w sąsiedztwie lotnisk 1971 - uchwalenie przez Radę ICAO międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania w zakresie hałasu lotniczego

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Piotr Buczek Departament Środowiska Zespół ds. Analiz Akustycznych

Piotr Buczek Departament Środowiska Zespół ds. Analiz Akustycznych Zmiana kosztów budowy zabezpieczeń akustycznych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS 2014 r. Pomiary hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM Zał. nr 4 Propozycje podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania obowiązujących w polskim prawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do naszej rzeczywistości finansowo - ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

1. Mając na względzie konieczność włączania obywateli RP w prace krajowych organów ustawodawczych

1. Mając na względzie konieczność włączania obywateli RP w prace krajowych organów ustawodawczych Luboń, dn. 2.03.2011r. Szanowni Państwo, Posłanki i Posłowie Sejmu RP Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Lotnictwa 1. Mając na względzie konieczność włączania obywateli RP w prace krajowych organów

Bardziej szczegółowo

UWAGI I WNIOSKI (część II) Do mapy akustycznej Warszawy w części hałas lotniczy Bemowo, Bielany, Żoliborz

UWAGI I WNIOSKI (część II) Do mapy akustycznej Warszawy w części hałas lotniczy Bemowo, Bielany, Żoliborz Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Biuro Ochrony środowiska Plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa Wnioskodawca Stowarzyszenie Ciche Niebo nad Warszawą ul. Ogrodowa 32 A, lokal 13 00-896 Warszawa UWAGI I

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ w latach 70-90 XX

Bardziej szczegółowo

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia.

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia. 1. Metodyka oceny... 2. Wymagania akustyczne... 3. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza budowy 4. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza eksploatacji 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku NOISE ACH ul. Dzielna 1/43 Usługi konsultingowe 00-162 Warszawa REGON 016267794 NIP 525-132-47-60 Analizy hałasu lotniczego do Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem Lotniczym Portu Lotniczego im. Lecha

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego Załącznik B Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III w zakresie oddziaływania akustycznego miejscowość: Zbiroża gmina: Mszczonów powiat: żyrardowski 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice INWESTOR: Opracował: mgr inż. Ireneusz Nowicki MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA

7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA 7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA 7.1. Część opisowa 7.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Analizowany odcinek drogi o długości 3,6 km rozpoczyna się w km 103+100 (m. ) a kończy

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Zamawiający: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Wykonawca: EKKOM

Bardziej szczegółowo

Zarząd Osiedla Strzeszyn ul. Hezjoda Poznań. Tor żużlowy Golęcin w obrębie kompleksu sportowego Olimpia

Zarząd Osiedla Strzeszyn ul. Hezjoda Poznań. Tor żużlowy Golęcin w obrębie kompleksu sportowego Olimpia Wykonawca AkustiX sp. z o.o. UL. RUBIEŻ 46 C5/115,61-612 POZNAŃ TEL. 61-625-68-00, FAX. 61-624-37-52 www.akustix.pl, poczta@akustix.pl Zamawiający Zarząd Osiedla Strzeszyn ul. Hezjoda 15 60-461 Poznań

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w gminie miejscowości Wyrzyki

Analiza akustyczna dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w gminie miejscowości Wyrzyki Analiza akustyczna dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w gminie miejscowości Wyrzyki INWESTOR: Opracował: mgr inŝ. BoŜena Nowicka PAŹDZIERNIK 2014 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/I 82/2017. Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr XXI/I 82/2017. Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2017 r. RADA GarwoJin GMINY Uchwała Nr XXI/I 82/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. BAS-WAL-1271/09. Opinia prawna na temat przepisów prawnych regulujących zasady budowy elektrowni wiatrowych w Polsce.

Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. BAS-WAL-1271/09. Opinia prawna na temat przepisów prawnych regulujących zasady budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. BAS-WAL-1271/09 Opinia prawna na temat przepisów prawnych regulujących zasady budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. I. Teza opinii wiatrowych. Brak jest odrębnych przepisów

Bardziej szczegółowo

odpowiedź na uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

odpowiedź na uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach Gdańsk, 28.07.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6 25-361 Kielce Dotyczy: odpowiedź na uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach (znak. WOOŚ-II.4242.68.2013.PW.7)

Bardziej szczegółowo

5. DROGA KRAJOWA NR 7 I AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KRAKÓW (RZĄSKA) - WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ TYNIEC

5. DROGA KRAJOWA NR 7 I AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KRAKÓW (RZĄSKA) - WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ TYNIEC 5. DROGA KRAJOWA NR 7 I AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KRAKÓW (RZĄSKA) - WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ TYNIEC 5.1. Część opisowa 5.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Fragmenty autostrady A4 analizowane w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIII/1093/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r.

UCHWAŁA NR LXXXIII/1093/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. UCHWAŁA NR LXXXIII/1093/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przyjęcia i określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa. Na podstawie art. 119 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 8 Ursus Data wykonania pomiaru: początek: 01-09 - 2014 koniec: 30-09 - 2014

Bardziej szczegółowo

OPINIA. mgr inż. Krzysztof Przekop

OPINIA. mgr inż. Krzysztof Przekop OPINIA w sprawie dokumentu: "Ocena z zakresu ochrony przed hałasem dotyczy określenia przewidywanej emisji hałasu do środowiska od planowanej Inwestycji polegającej na budowie parku elektrowni wiatrowych

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Zamawiający: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Wykonawca: Biuro

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Swarzędz, Rynek 1

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Swarzędz, Rynek 1 Swarzędz, dnia... DANE WNIOSKODAWCY (INWESTORA): DANE PEŁNOMOCNIKA : imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej)...... imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej)......... adres wnioskodawcy numer telefonu kontaktowego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-03 - 2015 koniec: 31-03 -

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAŁĄCZNIK NR 2 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Odpowiedzi i uzupełnienia do przedłożonego Raportu oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/414/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r.

Uchwała Nr XXXV/414/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r. Uchwała Nr XXXV/414/10 Sejmiku Województwa z dnia 16 lutego 2010 r. określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. dróg na terenie województwa zachodniopomorskiego,

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLII/663/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/230/13 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L: Niniejsze uzupełnienie sporządzono w trakcie uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul.

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-02 - 2014 koniec: 28-02 -

Bardziej szczegółowo

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu)

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu) GDAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY ROZBUDOWA ETAP III GDAŃSK MORENA Trzy Lipy Park (przed realizacją obiektu) Opracowanie dr inŝ. arch. Dominika Wróblewska Gdańsk, Czerwiec, 2008 Spis treści 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. Dz.U.03.18.164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk

Bardziej szczegółowo

Elektrownie wiatrowe Turzno. W świetle Raportu Ocen Oddziaływania na Środowisko

Elektrownie wiatrowe Turzno. W świetle Raportu Ocen Oddziaływania na Środowisko Elektrownie wiatrowe Turzno W świetle Raportu Ocen Oddziaływania na Środowisko Inwestycja elektrownia wiatrowa Inwestycja elektrownia wiatrowa Inwestycja 6 x 0,8 MW (4,8 MW) Turzno odległości od zabudowań

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 Spis treści: 1. Opis stanu formalno-prawnego.... 3 1.1. Cel i zakres opracowania.... 3 1.2. Źródła informacji stanowiące podstawę

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w lokalu Urzędu Miasta w Łańcucie w dniach od

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 2 Piaseczno Data wykonania pomiaru: początek: 01-10 - 2012 koniec: 31-10 -

Bardziej szczegółowo

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem SIWZ dla Programu ochrony środowiska przez hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem Art.84 ust1 Poś W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki na stację gazowo-benzynową w Bibicach, na dz. nr 1151/1, obręb Bibice 1 Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki Aneks do raportu oddziaływania p.n. Przebudowa i rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

( L DWN ), obiekty specjalne ( szkoły przedszkola, domy opieki społecznej, szpitale itp.),

( L DWN ), obiekty specjalne ( szkoły przedszkola, domy opieki społecznej, szpitale itp.), Załącznik nr 2 do Programu PODSTAWOWE KIERUNKI I ZAKRES DZIAŁAN NIEZBĘDNYCH DO PRZYWRACANIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU, TERMIN REALIZACJI PROGRAMU, W TYM TERMINY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-05 - 2016 koniec: 31-05 -

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM I WIBRACJAMI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM I WIBRACJAMI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (109) 1999 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (109) 1999 Małgorzata Wojciechowska* OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM I WIBRACJAMI W ŚWIETLE

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII ZAGROśENIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO

ROZDZIAŁ VII ZAGROśENIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO ROZDZIAŁ VII ZAGROśENIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO 1. Oceniane akustycznie rodzaje terenów i podstawy prawne Projektowana koncepcja programowa przebiegu odcinka drogi ekspresowej S 11 od km 314+520 do km 468+328

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R.

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Pysznica postanawia:

Rada Gminy Pysznica postanawia: Załącznik Nr III do Uchwały Nr XXI/127/2012 Rady Gminy Pysznica z dnia 10 sierpnia 2012 roku Rozstrzygnięcie Rady Gminy Pysznica o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu zmiany

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-12 - 2012 koniec: 31-12 -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TESCO - STAN AKTUALNY. Wyniki pomiarów hałasu wykonanych w budynku przy ul, Zaruby 9 przez przedstawiciela Ligi Walki z Hałasem

TESCO - STAN AKTUALNY. Wyniki pomiarów hałasu wykonanych w budynku przy ul, Zaruby 9 przez przedstawiciela Ligi Walki z Hałasem TESCO - STAN AKTUALNY Wyniki pomiarów hałasu wykonanych w budynku przy ul, Zaruby 9 przez przedstawiciela Ligi Walki z Hałasem TESCO STAN AKTUALNY Wyniki pomiarów podane w dokumencie Analiza akustyczna

Bardziej szczegółowo