Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czynności operacyjno-rozpoznawcze"

Transkrypt

1 Czynności operacyjno-rozpoznawcze

2 1. Poufne zdobywanie informacji związane było najpierw z prowadzeniem działań wojennych i politycznych ( Haute Police utworzona w 1667 we Francji, zajmowała się szpiegostwem, wykrywaniem i unieszkodliwianiem antykrólewskich i antypaństwowych elementów, wykorzystywała sieć agentów i konfidentów). 2. Poufne zdobywanie informacji dla celów walki z przestępczością ( Sûreté powstała w 1810 r., stosowała penetrację środowisk przestępczych, działania maskujące, agenturę, operacje pod przykryciem).

3 Współcześnie czynności operacyjnorozpoznawcze są wykorzystywane do dyskretnego uzyskiwania informacji przez wszystkie policje na świecie i przez niektóre służby chroniące porządek i bezpieczeństwo publiczne.

4 Czynności operacyjno-rozpoznawcze (praca operacyjna) przez wiele lat pozostawały w sferze tajemnicy. Podejmowanie określonych działań unormowane było jedynie za pomocą aktów o charakterze wewnętrznym (zarządzenia, instrukcje do użytku służbowego, opatrzone klauzulą niejawności) r. - pierwszy raz użyto pojęcia czynności operacyjno-rozpoznawczych w ustawie o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych (nie wyjaśniono pojęcia).

5 2. Po pierwszych wolnych wyborach ustawy o Policji, UOP, o Straży Granicznej przyznawały kompetencję do wykonywania między innymi czynności operacyjno - rozpoznawczych. Wskazano niektóre metody i środki pracy operacyjnej (np. kontrola korespondencji, stosowanie środków technicznych umożliwiających w sposób tajny uzyskiwanie informacji, współpraca z osobowymi źródłami informacji). Nie przyznawano im jeszcze wtedy funkcji dowodowej (funkcja rozpoznawcza, profilaktyczna, wykrywcza).

6 3. Połowa lat 90-tych- poszerzono katalog ustawowy czynności operacyjno - rozpoznawczych o tzw. zakup kontrolowany, prowokację policyjną, przesyłkę niejawnie nadzorowaną, możliwość posługiwania się przez funkcjonariuszy tzw. dokumentami legalizacyjnymi. 4. Przyznanie niektórym czynnościom waloru dowodowego (cel czynności: utrwalenie dowodów, uzyskanie dowodów, udokumentowanie przestępstw).

7 r. wprowadzenie do ustawy o Policji i o Straży Granicznej katalogu przestępstw dla wszystkich przewidzianych w nich czynności operacyjno - rozpoznawczych. Katalog ten powtarzany jest w odniesieniu do kontroli operacyjnej r. - uprawnienie wojskowego organu ścigania- Żandarmerii Wojskowej do stosowania niektórych metod i środków pracy operacyjnej. Uprawnienia te przyznano ABW i AW (po zlikwidowaniu UOP), a następnie WSI, w miejsce których w 2006 r. powołano SKW oraz SWW.

8 7. Katalog metod pracy operacyjnej poszczególnych organów jest zróżnicowany i zależy od ich zadań. 8. Kompetencje w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych określone są w ustawach kompetencyjnych. 9. Postulat uregulowania czynności operacyjno rozpoznawczych w jednej ustawie. 10. Postulat stworzenia odrębnej gałęzi prawa - prawo operacyjne. L. Rusoń, O względnej jawności regulacji czynności operacyjno- rozpoznawczych słów kilka, Kwartalnik Policyjny, nr 3/ 2015

9 Czynności operacyjno-rozpoznawczeodrębny system poufnych działań organów Policji i innych uprawnionych służb prowadzonych poza procesem karnym, służących aktualnym bądź przyszłym celom tego procesu i wykonywanych dla zapobiegania i zwalczania przestępczości i innych prawnie określonych negatywnych zjawisk społecznych. (def. T. Hanauska)

10 Definicja z projektu ustawy o czynnościach operacyjnorozpoznawczych Art. 2 1.Czynności operacyjno-rozpoznawcze są zespołem przedsięwzięć, jawnych i niejawnych prowadzonych wyłącznie w celu: 1) rozpoznania, zapobiegania i wykrywania przestępstw; 2) odnajdywania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości oraz osób zaginionych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich zaginięcie jest wynikiem przestępstwa, a także odnajdywania rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa lub mających związek z przestępstwem; 3) ustalenia tożsamości osób i zwłok, w przypadku uzasadnionego podejrzenia przestępczego działania.

11 Zasady pracy operacyjnej: 1. Zasada praworządności 2. Zasada systematyki 3. Zasada obiektywizmu 4. Zasada ekonomiki 5. Zasada niejawności 6. Zasada planowości 7. Zasada dokumentowania. Zarządzenie nr 634 KGP w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych (niepublikowane)

12 Cechy czynności operacyjno-rozpoznawczych: I. Są to czynności organów państwowych. 1. Służby policyjne: Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, KAS. 2. Służby specjalne: ABW, AW, CBA, SWW, SKW.

13 Podstawy prawne czynności operacyjnorozpoznawczych mają oparcie w uregulowaniach ustawowych, natomiast zarządzenia, instrukcje szczegółowo określające metody pracy operacyjnej są opatrzone klauzulą poufne.

14 II. Czynności operacyjno- rozpoznawcze ingerencją w prawa i wolności jednostki. Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia, moralności i praw. są

15 III. Mają charakter niejawny (chronione są tajemnicą państwową). Cecha ta jest podkreślana w ustawach kompetencyjnych, w których wprowadza się regulacje dotyczące udostępniania informacji o pracy operacyjnej na zewnątrz ( na żądanie prokuratora lub sądu). Przykład: art. 39 ustawy o ABW oraz AW.

16 IV. Spełniają różne funkcje: 1. Funkcja rozpoznawcza 2. Funkcja wykrywcza 3. Funkcja kierunkująca późniejsze udowadnianie 4. Funkcja weryfikująca uprzednie ustalenia 5. Funkcja zapobiegawcza 6. Funkcja informacyjna 7. Funkcja dezintegracyjna 8. Funkcja ochronna 9. Funkcja zabezpieczająca

17 Funkcja rozpoznawcza Rozpoznawanie- działalność organów ścigania, służąca organizacji stałego lub okresowego dopływu informacji oraz ich odbiorowi, a następnie selektywnemu opracowaniu dla dalszego, aktualnego lub przyszłego ich wykorzystania w celach profilaktycznych, wykrywczych, dowodowych, lub innych prawnie określonych celach. Rozpoznanie- efekt czynności rozpoznawania

18 Rozpoznanie według kryterium przedmiotu: 1) topograficzne: obiektów i miejsc 2) osobowe 3) środowiskowe 4) zdarzeń i zjawisk.

19 Funkcja wykrywcza Wykrywanie- Wykrywanie to ogół działań organów ścigania nastawionych na ujawnienie przestępstw lub uzyskanie informacji wstępnie określających sprawcę przestępstwa. 1. Poszukiwanie przedmiotu wykrywania i informacji o nim 2. Ujawnianie tych informacji, a w konsekwencji przedmiotu wykrywania 3. Stwierdzenie tego, że ujawniony przedmiot wykrywania jest tym, który był poszukiwany.

20 Funkcja kierunkująca późniejsze udowadnianie Wyniki czynności operacyjno-rozpoznawczych mogą wskazywać organom procesowym określone osoby, rzeczy, zjawiska, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania i pozwalają na podjęcie określonych czynności.

21 Funkcja weryfikująca uprzednie ustalenia Polega na ocenie zebranych wcześniej informacji operacyjnych. Sprawdzenie informacji pochodzących od poufnych źródeł informacji lub gdy treść zawiadomienia budzi wątpliwości. Weryfikacja jest pomocna w eliminowaniu założonych wcześniej wersji śledczych, może służyć weryfikacji materiału dowodowego i ukierunkować dalsze czynności.

22 Funkcja zapobiegawcza Niedopuszczenie do wystąpienia czynu przestępczego. Funkcja informacyjna Ma wiodący charakter w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych. Zbieranie informacji o osobach, przedmiotach, zjawiskach. Pozwala na realizację innych funkcji czynności operacyjnorozpoznawczych.

23 Funkcja dezintegracyjna Rozbicie i wzajemne zantagonizowanie sił przeciwnika, stymulowanie posunięć i zachowań przeciwnika. Opiera się na wykorzystaniu podstępu. Dokonywana jest przy pomocy agentów policji, poprzez działania prowokacyjne. Funkcja ochronna Polega na zabezpieczeniu osób lub określonych dóbr przed działaniami przestępnymi (eliminowanie czynników zagrażających, np. zdobywanie informacji; działania ochronne skierowane na czynnik zagrożony).

24 Funkcja zabezpieczająco- operacyjna 1. Zakonspirowanie źródeł informacji. 2. Udokumentowanie czynności, z których pochodzą informacje (notatka służbowa, meldunek, raport). 3. Zabezpieczenie baz danych, zawierających m.in. informacje operacyjne. 4. Stosowanie zasad taktycznych prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, aby mogły spełnić swoje cele.

25 V. Czynności operacyjno- rozpoznawcze nie mają charakteru działań procesowych i nie mają bezpośredniego znaczenia dowodowego, wymagają odpowiedniego przełożenia na środki dowodowe. Wyjątkiem są działania wykrywczodowodowe.

26 Podstawy prawne i organy uprawnione do podejmowania czynności operacyjnorozpoznawczych

27 POLICJA (ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego) 1. Ustawa o Policji z dnia r. art. 14 ust. 1, art. 19, 19a, 19b, 20, 20a- e, 20b, 20c, 20d, 21, 21a-n, 22. Art W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno- -rozpoznawcze, dochodzeniowośledcze i administracyjno-porządkowe w celu: 1) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń; 2) poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej osobami poszukiwanymi ; 3) poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności, zwanych dalej osobami zaginionymi.

28 Centralne Biuro Antykorupcyjne Ustawa z o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym ( zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa) Art W granicach zadań, o których mowa w art. 2, funkcjonariusze CBA wykonują: 1) czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu zapobiegania popełnieniu przestępstw, ich rozpoznania i wykrywania oraz jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa czynności dochodzeniowo-śledcze w celu ścigania sprawców przestępstw; 2) czynności kontrolne w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje publiczne, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa; 3) czynności operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

29 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu (ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego). Art ustawy z o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu W granicach zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, funkcjonariusze ABW wykonują: 1) czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców, 2) czynności operacyjno-rozpoznawcze i analitycznoinformacyjne w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla ochrony bezpieczeństwa państwa i jego porządku konstytucyjnego. W granicach zadań wskazanych w ustawie, funkcjonariusze AW wykonują czynności operacyjno - rozpoznawcze i analitycznoinformacyjne.

30 Straż Graniczna (ochrona granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji) art. 9 ustawy z o Straży Granicznej 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń w zakresie określonym w art. 1 ust. 2 pkt 4 i w ust. 2a funkcjonariusze Straży Granicznej pełnią służbę graniczną, prowadzą działania graniczne, wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze i administracyjno-porządkowe oraz prowadzą postępowania przygotowawcze według przepisów Kodeksu postępowania karnego, a także wykonują czynności na polecenie sądu i prokuratury oraz innych właściwych organów państwowych w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych przepisach.

31 Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego (ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP oraz innych jednostek podlegych lub nadzowrowanych przez Ministra Obrony Narodowej). Art. 25. ustawy z o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego W granicach zadań, o których mowa w art. 5, funkcjonariusze SKW wykonują czynności: 1) operacyjno-rozpoznawcze (w zakresie zapobiegania, wykrywania przestępstw; w zakresie innych zadań ważnych dla obronności Państwa, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej SZ RP), 2) analityczno-informacyjne; 3) wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Art. 26. W granicach zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1, funkcjonariusze SWW wykonują czynności: 1) operacyjno-rozpoznawcz (w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom, w zakresie uzyskiwania informacji ważnych dla bezpieczeństwa Panstwa itp.), 2) analityczno-informacyjne.

32 Żandarmeria Wojskowa (wspomaga ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego) Art ustawy z r. Żandarmeria Wojskowa wykonuje zadania należące do jej zakresu działania w Siłach Zbrojnych oraz w stosunku do osób określonych w ust. 2. ustawy. 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Żandarmeria Wojskowa wykonuje poprzez:.4) wykonywanie czynności operacyjnorozpoznawczych.. ( w zakresie zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, ochraniania porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych itp. Art. 4 ustawy).

33 Krajowa Administracja Skarbowa 1. W celu wykonywania zadań określonych w ustawie o KAS, właściwe organy KAS, na potrzeby realizacji czynności określonych w ustawie mogą uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać: 1) informacje zawierające dane osobowe, 2) dane, niestanowiące treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, określone w ustawie prawo telekomunikacyjne, prawo pocztowe, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 3) informacje o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli oraz podmiotów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego lub posiadania mienia zagrożonego przepadkiem.

34 Czynności te mogą być prowadzone w formie czynności operacyjno - rozpoznawczych, w tym umożliwiających uzyskiwanie informacji oraz utrwalanie śladów i dowodów w sposób niejawny.

35 Kiedy przeprowadza się czynności operacyjnorozpoznawcze? 1) Gdy uzyskano wiarygodną informację o planowaniu przestępstwa. 2) Gdy nie ustalono osoby, która przygotowywała lub dokonała przestępstwa. 3) Gdy pierwotna, sprawdzona informacja wskazuje na przestępczą działalność osoby. 4) Gdy uzyskano sprawdzone informacje o przynależności osoby do zorganizowanej grupy przestępczej.

36 5) Gdy uzyskano informacje o działalności przestępczej od służb specjalnych innych państw. 6) Gdy skazany, oskarżony lub podejrzany ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania. 7) Gdy uzyskano sprawdzone informacje o zaginięciu osoby. 8) Gdy brak jest innych możliwości ustalenia lub dochodzenia do prawdy materialnej.

37 Czynności operacyjno-rozpoznawcze polegają w szczególności na: - uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i sprawdzaniu w sposób jawny i niejawny informacji o przestępstwach - Uzyskiwaniu dokumentacji, próbek i materiałów porównawczych w celu ujawnienia lub zabezpieczenia dowodów przestępstwa. Projekt ustawy o czynnościach operacyjnorozpoznawczych.

38 Projekt ustawy wyróżnia formy czynności operacyjnorozpoznawczych: 1. Operacyjne sprawdzenie- czynności zmierzające do wstępnej weryfikacji jednostkowej informacji także na podstawie sprawdzeń w zbiorach kartotecznych i archiwalnych; 2. Operacyjne rozpoznanie- to zespół czynności operacyjno-rozpoznawczych mających na celu uzyskanie, gromadzenie i sprawdzanie informacji o osobach, przedsiębiorstwach lub instytucjach, środowiskach, zdarzeniach, zjawiskach oraz przedmiotach, obiektach lub miejscach;

39 3. Rozpracowanie operacyjne to zespół zaplanowanych i systematycznie realizowanych czynności operacyjnorozpoznawczych wobec osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób w związku z przypuszczeniem lub stwierdzeniem przygotowywania, usiłowania lub dokonania określonego przestępstwa albo nieustalonego rodzaju działalności przestępczej; 4. Poszukiwanie- to zespół czynności operacyjnorozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych lub administracyjno-porządkowych, których celem jest zatrzymanie lub ustalenie miejsca pobytu osoby objętej zainteresowaniem procesowym lub operacyjnym uprawnionych organów względnie odnalezienie rzeczy utraconej w wyniku przestępstwa lub mającej z nim związek.

40 Wybrane czynności operacyjno-rozpoznawcze (metody pracy operacyjnej) 1. Obserwacja 2. Wywiad policyjny 3. Współpraca z osobowymi źródłami dowodowymi, przedsięwzięcia werbunkowe 4. Kombinacja operacyjna 5. Legalizacja 6. Działanie pod przykryciem 7. Przetwarzanie danych 8. Środki techniczne Czynności operacyjno-dowodowe 1. Kontrola operacyjna 2. Przesyłka niejawne nadzorowana 3. Zakup kontrolowany

41 Obserwacja Dokonywanie celowych spostrzeżeń osób, przedmiotów i zjawisk śledzenie - w celu rozpoznania i dokumentowania zachowań tych osób i okoliczności towarzyszących przedmiotom i zjawiskom, zbieranie informacji dotyczących np. stylu życia osoby obserwowanej. Obserwacja może być prowadzona doraźnie, przez każdego funkcjonariusza, bez przygotowania taktycznego i specjalistycznego, oraz jako czynność planowa, wymagająca przygotowania.

42 Rodzaje obserwacji: 1. Statyczna- gdy obserwujący znajduje się w bezruchu. 2. Dynamiczna- w której obserwujący przemieszcza się. 3. Tajna- prowadzoną tak, aby obserwowany obiekt nie wiedział o tym. 4. Jawna- czynności obserwowania nie ukrywa się przed obiektem obserwowanym (nie powinny o niej wiedzieć osoby postronne). 5. Kombinowana prowadzona przez kilku obserwatorów, jedni prowadzą obserwację jawną, inni obserwują z ukrycia.

43 Obserwacja: 1. Osób- śledzenie osoby, bez względu gdzie się znajdują, 2. Miejsc- obserwowanie mające na celu ustalenie, kto przebywa w danym miejscu, z kim się kontaktuje, co robi itd. Grupa operacyjna powinna mieć możliwość szybkiego przystosowania się do zmian (pojazd, rejestracja wydarzeń, komunikacja między obserwatorami, dobra znajomość terenu).

44 Obserwacja powinna być udokumentowana 1. Pisemnie 2. Za pomocą środków technicznych (aparaty fotograficzne, kamery).

45 Organy uprawnione do podejmowania obserwacji: - Policja, - ABW, - CBA, - SKW, - KAS.

46 Wywiad policyjny Dyskretne zbieranie informacji na temat osób, przedmiotów, zdarzeń przez prowadzenie odpowiednio ukierunkowanych, planowanych rozmów. Celem jest uzyskanie informacji o osobach oraz zdarzeniach, w związku z toczącym się postępowaniem lub w ramach czynności sprawdzających.

47 Wywiad: - niejawny gdy funkcjonariusz występuje w sposób zamaskowany, np. jako osoba cywilna, a rozmówca nie wie o celu rozmowy i kim jest rozmówca, - jawny- rozmówca wie, ze rozmawia z funkcjonariuszem, ale nie zna faktycznego celu rozmowy, funkcjonariusz powinien upozorować swoją rozmowę innymi czynnościami, interesować się większą liczbą osób czy zdarzeń itp.

48 Współpraca z osobowymi źródłami informacyjnymi Współpraca z osobami przekazującymi informacje funkcjonariuszom prowadzącym pracę operacyjną lub wykonującymi zadania zlecone przez tych funkcjonariuszy ( zbierania i przekazywania informacji, współdziałania w rozpracowywaniu osób, środowisk, dezintegracji i dezinformacji środowisk przestępczych, nie mogą wykonywać zadań, które byłyby przestępstwem). art. 22 ust.1 ustawy o Policji

49 1. Osoby informujące przekazują informacje okazjonalnie, czasami anonimowo, z własnej inicjatywy. 2. Informatorzy współpracownicy, celowo pozyskani przez funkcjonariuszy: -stali i doraźni; -wywodzący się ze środowisk kryminogennych i tkwiących w nich; -osoby, które mają kontakt jedynie z określonym środowiskiem (taksówkarze, barmani, szatniarze itp.).

50 3. Agenci- zazwyczaj mają sprecyzowane zadania do wykonania, stanowią przejaw najwyższej, najściślejszej formy współpracy z funkcjonariuszem. 4. Współpraca z osobowymi źródłami informacji może polegać na świadczeniu usług dla uprawnionych służb (np. wykonanie ekspertyzy). Zadania te wykonuje konsultant. Tajni współpracownicy są wynagradzani za przekazywane informacje.

51 Zasada utrzymania w tajemnicy źródła informacji. Zasada kontaktowania się z tymi źródłami w neutralnych miejscach. Przekazywane informacje mogą być udzielane ustnie. Nie należy informować tych osób o zamierzeniach organów ścigania.

52 Przedsięwzięcia werbunkowe polegają na zbieraniu informacji na temat osoby, wykorzystując wyniki obserwacji, wywiadu policyjnego, wskazań osób współpracujących z funkcjonariuszami.

53 Organy uprawnione do korzystania z osobowych źródeł informacji: - Policja - ABW, AW, - CBA, - Żandarmeria Wojskowa, - SKW, SWW, - Straż Graniczna - KAS.

54 Kombinacja operacyjna Zespół zaplanowanych, uzupełniających się przedsięwzięć i czynności operacyjno rozpoznawczych realizowanych przy użyciu dopuszczalnych metod i środków pracy operacyjnej, w celu weryfikacji posiadanych informacji, ujęcia sprawców, ujawnienia lub uzyskania dowodów popełnionych przestępstw oraz dezinformacji środowisk przestępczych. Operacja specjalna- rodzaj kombinacji operacyjnej przy udziale policjantów pod przykryciem. Ich działalność regulują poufne przepisy.

55 Działanie pod przykryciem: - zatrudnianie funkcjonariusza poza służbą np. w firmie, banku, - wprowadzenie do grupy przestępczej, - założenie firmy prowadzącej oficjalnie określoną działalność, której istotą działania będzie praca operacyjna, - powierzenie stanowiska dyplomatycznego w zagranicznej placówce.

56 Legalizacja - posługiwanie się przez funkcjonariuszy tożsamością niezgodną z rzeczywistością. Legalizacja może dotyczyć obiektu. Przetwarzanie danych Wykorzystywanie informacji z różnych baz danych, zewnętrznych i wewnętrznych. Instytucje gromadzące dane mają obowiązek udostępniania, współpracy w tym zakresie.

57 Czynności operacyjno-rozpoznawcze mające charakter dowodowy

58 Kontrola operacyjna Kontrolę operacyjną art. 19 ustawy o Policji zarządza się, w przypadku przestępstw wymienionych w ustawie, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne. Kontrola odbywa się niejawnie. Cele kontroli operacyjnej: zapobieżenie, wykrycie, ustalenie sprawców, a także uzyskanie i utrwalenie dowodów umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego (wymienione w art. 19 ust.1 ustawy o Policji).

59 Art Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 1) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 2) uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 3) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 4) uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych; 5) uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek.

60 Kontrolę operacyjna zarządza : - sąd okręgowy (postanowienie) na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji albo Komendanta CBŚP, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego albo na pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora okręgowego, - na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, może być przedłużony na kolejne trzy miesiące w takim samym trybie, jeżeli nie ustały przyczyny kontroli. - w przypadkach niecierpiących zwłoki, zarządzenie Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego policji po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora z równoczesnym zwróceniem się do sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie.

61 - przedłużenie na czas nieoznaczony, jednak nie dłużej niż łącznie 12 miesięcy, gdy podczas kontroli pojawią się nowe okoliczności, które są istotne dla zapobieżenia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, za pisemną zgodą Prokuratora Generalnego.

62 Wszystkie podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz świadczące usługi pocztowe mają obowiązek zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie kontroli operacyjnej.

63 Informacje uzyskane w wyniku kontroli operacyjnej mogą mieć znaczenie dowodowe. Informacje pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego przekazywane są Prokuratorowi Generalnemu. Takie dowody można wykorzystać tylko w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot (art. 19 ust. 15a ustawy o Policji).

64 Inne organy uprawnione do kontroli operacyjnej: - ABW, AW, - CBA, - Wywiad Skarbowy, - Żandarmeria Wojskowa, - SKW, - Straż Graniczna - KAS.

65 Zakup kontrolowany (prowokacja policyjna) art. 19 a ustawy o Policji Przeprowadzany jest w sprawach o przestępstwa wymienionych w ustawie o Policji - w celu sprawdzenia uzyskanych wcześniej, wiarygodnych informacji o przestępstwie, - w celu ustalenia sprawców i uzyskania dowodów. Dokonanie w sposób niejawny nabycia, przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej. Czynności mogą polegać na złożeniu propozycji nabycia, przejęcia. (ABW, SKW nie mogą składać propozycji nabycia.)

66 Zakup kontrolowany może zarządzić Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji na czas określony ( nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością przedłużenia na kolejne 3 miesiące) po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora okręgowego, którego na bieżąco należy informować o przebiegu i wynikach czynności. Istnieje możliwość kolejnego jej przedłużenia. Czynność może być niejawnie rejestrowana.

67 W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego KGP, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki przekazuje prokuratorowi okręgowemu materiały zgromadzone w sprawie.

68 Organy uprawnione do zakupu kontrolowanego: - ABW (AW za pośrednictwem szefa ABW), - CBA, - Żandarmeria Wojskowa, - SKW (SWW za pośrednictwem szefa SKW), - Straż Graniczna - KAS.

69 Przesyłka niejawnie nadzorowana- art. 19b ustawy o Policji. W celu udokumentowania przestępstw z art. 19 ust. 1 albo w celu ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, Komendant Główny Policji może zarządzić niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

70 O zarządzeniu niejawnego nadzorowania, organ ten ma obowiązek poinformowania prokuratora okręgowego, właściwego miejscowo. Ma obowiązek informowania go o przebiegu i wynikach czynności. Prokurator może nakazać zaniechanie czynności. Właściwe organy i instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy są zobowiązane dopuścić do dalszego przewozu przesyłki zawierającej przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu, albo zastąpieniu w całości lub części.

71 W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego KGP, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki przekazuje prokuratorowi okręgowemu materiały zgromadzone w sprawie (art. 19b ust. 5 ustawy o Policji).

72 Inne organy uprawnione do niejawnego nadzorowania: - ABW, AW, - Wywiad Skarbowy, - Żandarmeria Wojskowa, - SKW, - Straż Graniczna, - KAS.

73 W pracy operacyjnej wykorzystuje się analizę kryminalną metoda wykorzystująca dane o przestępczości. Oznacza poszukiwania i identyfikację powiązań między informacjami dotyczącymi przestępstwa lub przestępcy oraz wszelkimi innymi danymi uzyskanymi z różnych źródeł i wykorzystanie ich do celów operacyjnych i procesowych. Podstawa prawna art. 20 ustawy o Policji Policja z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 19 (lista przestępstw) może uzyskiwać informacje, w tym także niejawne, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1012 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie stosowania przez Policję analizy kryminalnej.

74 Funkcje: - wspomaganie pracy wykrywczej - funkcja zapobiegawcza. Analiza kryminalna jest częścią wywiadu kryminalnego.

75 3. zarządzenia: Analizy kryminalne dokonywane są przez analityków kryminalnych (komórki analizy kryminalnej) w szczególności: - w sprawach wielowątkowych, o dużym zasięgu terytorialnym, - w sprawach, w których sposób popełnienia przestępstwa wskazuje na wysoką specjalizację działalności przestępczej lub rozwojowy charakter sprawy.

76 4. Komórki analizy kryminalnej działające w jednostkach organizacyjnych Policji wykonują zadania polegające w szczególności na: 1) sporządzaniu analiz kryminalnych wspomagających proces wykrywczy lub werbowanie osobowych źródeł informacji; 2) analizowaniu informacji zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz innych policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych pod kątem rozpoznania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków;

77 3) inicjowaniu spraw operacyjnych na podstawie analizy danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz w innych policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych; 4) prowadzeniu szkoleń propagujących analizę kryminalną jako metodę pracy Policji; 5) współpracy z organami ochrony prawnej, instytucjami i organizacjami pozapolicyjnymi w zakresie analizy kryminalnej w zwalczaniu, zapobieganiu przestępczości oraz ściganiu sprawców.

78 W literaturze wymienia się 1) analizę taktyczną podjęcie działań przeciwko konkretnemu przestępstwu lub przestępcy (również grupie) w celu ujawnienia przestępstwa, wykrycia i aresztowania sprawcy, zajęcia lub konfiskaty przedmiotu przestępstwa; ma na celu wspomożenie procesu wykrywczego; 2) analizę strategiczną może być zastosowana w przypadku zagrożenia określonym typem przestępstw w danym rejonie, kraju, krajach. Ma charakter długoterminowy, a jej celem jest ustalanie priorytetów i strategii zwalczania przestępczości kryminalnej na podstawie jej badań, a także prognozowanie jej rozwoju (dzięki niej można badać tendencje rozwojowe określonego rodzaju przestępczości na przestrzeni czasu, zmiany zachodzące w sposobie popełniania przestępstw, prognozowanie tendencji wzrostowej lub zniżkowej, zmiany zachowania sprawców).

79 Analiza strategiczna daje możliwość: -opracowania strategii walki z przestępczością, -wprowadzania programów profilaktycznych, -wskazania konieczności zmian uregulowań prawnych.

80 Przykładowe pytania do analityka: - jakie są możliwości podjęcia działań prewencyjnych wobec określonego rodzaju przestępczości? - jaka jest charakterystyka osobowościowa sprawcy przestępstwa określonego rodzaju? - czy możliwe jest stworzenie innej, porównywalnej do już opracowanej koncepcji rozwiązania określonej sprawy? - jaka była sekwencja zdarzeń w badanej sprawie? - czy jest możliwe powiązanie śladów w różnych, prowadzonych równolegle sprawach? - jaka jest hierarchia i podział ról w objętej rozpracowaniem grupie przestępczej? - jakimi szczególnymi sprawnościami charakteryzował się sprawca przestępstwa? itp.

81 Informacja wprowadzona do analizy jest klasyfikowana ze względu na: - źródło jej pochodzenia: A, B, C, D, szacowane malejąco - wiarygodność: 1,2,3,4; szacowane malejąco. Możliwości wykorzystania informacji są poddawane ograniczeniom zgodnie z oznaczeniami. Np. H1- wiadomość nie może być wykorzystana procesowo, H2 dysponent informacji musi wyrazić zgodę na jej udostępnienie innym odbiorcom, H3 inne, konkretnie określone zastrzeżenie, dotyczące wykorzystania informacji.

82 Metodyka pracy opiera się na tworzeniu diagramów za pomocą grafów, ikon, innych symboli. 1. Diagramy powiązań- zbiory ikon symbolizujące określone osoby (karalność, posiadanie broni, wykonywane zajęcie itp.) i ewentualnie obiekty. Ikony łączone są liniami, oznaczającymi relacje (znajomość osobista, przekazywanie kwot pieniężnych, korespondencja itp. ), z zaznaczeniem ilości spotkań i ich czasu. Diagram pozwala na ustalenie liczebności grupy, hierarchię, osoby powiązane z grupą itp.

83 2. Diagramy przepływów (osoby fizyczne, organizacje, miejsca, rachunki bankowe )pokazują kierunki przepływów pieniędzy, narkotyków, skradzionych przedmiotów, wpływy polityczne itd. 3. Diagramy wydarzeń- rekonstrukcja zdarzenia, z uwzględnieniem czasu i relacji między nimi. 4. Diagramy połączeń telefonicznych wykorzystywane są do celów wykrywczych i dowodowych.

84 DECYZJA NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów danych System Informacji Operacyjnych 1) SIO zestaw zbiorów danych o nazwie System Informacji Operacyjnych ; 2) SMI zbiór danych o nazwie System Meldunku Informacyjnego ; 3) CBIU zbiór danych o nazwie Centralna Baza Informacji z Ustaleń ; 4) MWD Moduł Wprowadzania Danych będący funkcjonalnością zestawu zbioru danych SIO poprzez który wprowadza się informacje do SIO

85 Technika operacyjna Środki techniczne wspomagające umożliwiające pracę operacyjną: - urządzenia podsłuchowe, - urządzenia do podglądu pomieszczeń (aparatura do ukrytego zapisu wideo, filmowego, do wykonywania fotografii), - urządzenia do podsłuchu telefonicznego.

86 A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe Kryminalistyka, red. Jan Widacki, Wydawnictwo C.H. 2012, E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych, 2009 S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie Policji Wolters Kluwer, 2011, J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Difin 2013

Kontrola operacyjna w aspekcie ewolucji środków techniki i zmiany form korespondencji

Kontrola operacyjna w aspekcie ewolucji środków techniki i zmiany form korespondencji Kontrola operacyjna w aspekcie ewolucji środków techniki i zmiany form korespondencji dr hab. Sławomir Zalewski Profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Zagadnienia 1) Miejsce kontroli operacyjnej w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r.

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-10 Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 147 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Dorota Czerwińska Katedra Postępowania karnego

Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Dorota Czerwińska Katedra Postępowania karnego Czynności operacyjno-rozpoznawcze Dorota Czerwińska Katedra Postępowania karnego Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych Czynności służbowe policji (art. 14 ustawy o policji): Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Bardziej szczegółowo

Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz formy kontroli nad nimi

Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz formy kontroli nad nimi Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz formy kontroli nad nimi dr hab. Sławomir Zalewski Profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Zagadnienia 1. Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych 2.

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154).

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154). Druk nr 183 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk

Bardziej szczegółowo

Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Czynności operacyjno-rozpoznawcze Czynności operacyjno-rozpoznawcze 1. Poufne zdobywanie informacji związane było najpierw z prowadzeniem działao wojennych i politycznych ( Haute Police utworzona w 1667 r. we Francji, zajmowała się szpiegostwem,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Druk nr 967 Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Ustawa z dnia 25 stycznia 2016 r. o szczególnych środkach ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub interesu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53 DECYZJA NR 290 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia podziału zadań służbowych policjantów wykonujących czynności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 października 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 3 czerwca 2016 r. Druk nr 206 MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 672)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 672) Warszawa, 16 lipca 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 672) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy przedłożonej Senatowi jest utworzenie nowej, odrębnej

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich rola w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej

Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich rola w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej EWELINA WÓJCIK Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich rola w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej Celem tego opracowania jest zaprezentowanie zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 201 11416 Poz. 1190 1190 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 października 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 232 13559 Poz. 1379 Na podstawie art. 17 ust. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk)

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) podstawa prawna USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych POJĘCIA PODSTAWOWE rękojmia zachowania tajemnicy zdolność

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Druk nr 639

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Druk nr 639 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Druk nr 639 MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Bartłomiej SIENKIEWICZ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Druk nr 154 Warszawa, 23 grudnia 2015 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA Z KRYMINALISTYKI, KRYMINOLOGII I TERRORYZMU

PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA Z KRYMINALISTYKI, KRYMINOLOGII I TERRORYZMU PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA Z KRYMINALISTYKI, KRYMINOLOGII I TERRORYZMU Wiesław Seruga, Andrzej Zaborski SPIS TREŚCI Część I. Podstawy prawne wykonywania zawodu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści.

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści. Policja Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją. Na czele Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich, nadzorujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NR (nr w rejestrze)

WNIOSEK NR (nr w rejestrze) Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia... 2011 r. (poz....) Załącznik nr 1 Wzór wniosku kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 29 DECYZJA NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 29 DECYZJA NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 5 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 29 DECYZJA NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 2 ZARZĄDZENIE NR 1428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 31 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości

Bardziej szczegółowo

- o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych.

- o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 353 Warszawa, 7 lutego 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1048 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję

Bardziej szczegółowo

69 DECYZJA NR 256 KOMENDATA Głównego policji

69 DECYZJA NR 256 KOMENDATA Głównego policji 69 DECYZJA NR 256 KOMENDATA Głównego policji z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie założenia i prowadzenia na potrzeby Policji centralnego zbioru System Informacji Operacyjnych Na podstawie 4 ust. 1 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kontrola operacyjna a ochrona praw jednostki

Kontrola operacyjna a ochrona praw jednostki RENATA SKOWRON Kontrola operacyjna a ochrona praw jednostki We współczesnym świecie przestępczość jest poważnym problemem społecznym. Jedną z cech przestępczości jest działanie w tajemnicy. Przestępcy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 216,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadku

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Zasadniczo niesądowa faza postępowania karnego 2) Ogólne cele:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Opracowano na postawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1218. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Zasadniczo niesądowa faza postępowania karnego 2) Ogólne cele:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 DECYZJA NR 128 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych ALERT Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania przez Policję w związku z tzw. porwaniem rodzicielskim

Procedury postępowania przez Policję w związku z tzw. porwaniem rodzicielskim Procedury postępowania przez Policję w związku z tzw. porwaniem rodzicielskim Poznań, 22 lutego 2017 roku PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie nr 124 KGP z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania operacyjnej i procesowej kontroli rozmów (postulaty de lege lata)

Wykorzystanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania operacyjnej i procesowej kontroli rozmów (postulaty de lege lata) Izabela Dembowska Doktorantka w Katedrze Kryminalistyki Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Wykorzystanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania operacyjnej i procesowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... Ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991 r. Tekst jednolity z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 214 ze zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne... 3 Art. 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 104 poz. 709 USTAWA. z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.

Dz.U Nr 104 poz. 709 USTAWA. z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Kancelaria Sejmu s. 1/37 Dz.U. 2006 Nr 104 poz. 709 USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 czerwca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 122 7436 Poz. 697 Na podstawie art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. 1. Dokumentację

Bardziej szczegółowo

Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych.

Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych. Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych. W dniu 5 sierpnia 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie informacji niejawnych Ustawa przewiduje cztery klasy informacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 78 poz USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 78 poz USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 58 ZARZĄDZENIE NR 53 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

OPINIA NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ DO SENACKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O POLICJI ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DRUK SENACKI NR 967)

OPINIA NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ DO SENACKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O POLICJI ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DRUK SENACKI NR 967) OPINIA NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ DO SENACKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O POLICJI ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DRUK SENACKI NR 967) I. Uwagi ogólne Opiniowany senacki projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 78 poz z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 78 poz z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 U S T AWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948, 1955, z 2017 r. poz. 60,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 979)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 979) Warszawa, 17 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 979) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o Straży

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154).

- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM.ZK.140.156(4)2015.MN Warszawa, 12 stycznia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Teodor Bulenda Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Straży Granicznej

Ustawa o Straży Granicznej Ustawa o Straży Granicznej Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/96 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, Nr 117, poz. 677, Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Tajemnice zawodowe w działalności zakładów ubezpieczeń i banków wobec uprawnień Policji i prokuratury

Tajemnice zawodowe w działalności zakładów ubezpieczeń i banków wobec uprawnień Policji i prokuratury Tajemnice zawodowe w działalności zakładów ubezpieczeń i banków wobec uprawnień Policji i prokuratury Jacek Jurzyk Koordynator Warszawa, 26.09.2012 PZU SA/PZU Życie SA, Biuro Bezpieczeństwa, Centrala Tajemnica

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 78 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 78 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/98 Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 709, Nr 218, poz. 1592,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 USTAWA. z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 USTAWA. z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/129 Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, 1822. Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 74 poz. 676 USTAWA. z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Dz.U. 2002 Nr 74 poz. 676 USTAWA. z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/89 Dz.U. 2002 Nr 74 poz. 676 USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 1. Tworzy się Agencję Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1044 Warszawa, 10 października 2006 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016,

Bardziej szczegółowo

ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH OSOBOWYCH. każdy. każdy. każdy

ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH OSOBOWYCH. każdy. każdy. każdy ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH UPRAWNIONY DO ŻĄDANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA ZOBOWIĄZANY DO UDOSTĘPNIENIA DANYCH ZOBOWIĄZANY DO UDOSTĘPNIENIA DANYCH Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 8 Dz.U.2004.64.594 art. 2 Dz.U.2004.91.868 art. 2 2004-08-21 Dz.U.2004.173.1808 art. 10 2004-09-03 Dz.U.2004.171.1800

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie form i metod wykonywania niektórych, służbowych zadań przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Policja 997. Baza wiedzy kryminalnej (Nr 94 / )

Policja 997. Baza wiedzy kryminalnej (Nr 94 / ) Policja 997 Źródło: http://www.gazeta.policja.pl/997/inne/tylko-sluzba/84237,baza-wiedzy-kryminalnej-nr-94-012013.html Wygenerowano: Wtorek, 10 października 2017, 12:28 Baza wiedzy kryminalnej (Nr 94 /

Bardziej szczegółowo

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt Granice obowiązków, które mogą zostać nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3Ustawy Prawo ochrony środowiska Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka Dr Michał Araszkiewicz Katedra Teorii Prawa WPiA UJ Źródła

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Ustalić czy pokrzywdzony

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Zaprosić osobę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych Warszawa 2015 r. PODSTAWY PRAWNE, INFORMACJE OGÓLNE Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym

USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w zorganizowanej grupie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 42

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 42 Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 16 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu lub

Bardziej szczegółowo

Kontrola operacyjna. Jacek Korycki

Kontrola operacyjna. Jacek Korycki J. Korycki Jacek Korycki Kontrola operacyjna Przez znowelizowanie ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 1990 r., Nr 78, poz. 462 z późn. zm.), z dniem 15 czerwca 2001 r. formacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 28 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 1318 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 114 poz. 738 USTAWA. z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym

Dz.U Nr 114 poz. 738 USTAWA. z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 738 USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia związane z czynnościami operacyjnymi Policji oraz innych służb

Zagadnienia związane z czynnościami operacyjnymi Policji oraz innych służb Zagadnienia związane z czynnościami operacyjnymi Policji oraz innych służb były w przeszłości podejmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI OPERACYJNO - ROZPOZNAWCZE

CZYNNOŚCI OPERACYJNO - ROZPOZNAWCZE CZYNNOŚCI OPERACYJNO - ROZPOZNAWCZE Czynności operacyjno rozpoznawcze należą do najstarszych form walki z przestępczością. Stanowią jeden z najbardziej skutecznych sposobów uzyskiwania wiarygodnych pierwszych

Bardziej szczegółowo

1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Lublinie stanowią: 1) Prokurator Okręgowy w Lublinie; 2) czterech Zastępców Prokuratora Okręgowego.

1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Lublinie stanowią: 1) Prokurator Okręgowy w Lublinie; 2) czterech Zastępców Prokuratora Okręgowego. PROKURATURA OKRĘGOWA Wydział I Organizacyjny 20-950 Lublin, ul Okopowa tel.081 528 81 81 POI A 010.9, 2016 Zarządzenie Nr 50/16 Prokuratora Okręgowego w Lublinie z dnia/ftp. < f. 2016 r. w sprawie struktury

Bardziej szczegółowo

;1?.-Q.,.r:f4-Q_Lk.J-{_ l

;1?.-Q.,.r:f4-Q_Lk.J-{_ l GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Blelttk-Jomaa Warszawa, dnia l:jo grudnia 2015 t', DO LiS - 033 Pan Marek --- -- - h.1.a RS E f!, i l) J 'J r., " 1 ">-:r t : ;;d LU!J ;: 11... -.-=-=-..

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842. USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r.

Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842. USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej

Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej 1 Załącznik do Zarządzenia nr 14 Rektora PK z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Zasady ochrony informacji niejawnych na PK określają

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z

Bardziej szczegółowo

1 z :22

1 z :22 1 z 7 2014-03-03 10:22 Wydruk z 2014.03.03 Dz.U.2014.253 -j.t. - Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego. Wersja 2014.02.28 do 2015.06.30 Dz.U.2014.253 j.t. USTAWA z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 1), 2) Unii Europejskiej Rozdział 1 Przepisy ogólne

o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 1), 2) Unii Europejskiej Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1371, z 2013 r. poz. 1650. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie art. 1 ustawy o Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

mł.asp. Adam Wiącek UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

mł.asp. Adam Wiącek UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO mł.asp. Adam Wiącek Do podstawowych zadań Policji należy m.in.: - wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców, - inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw

Bardziej szczegółowo