BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA NA TERENIE POWIATÓW NOWOTARSKIEGO I TATRZAŃSKIEGO. NAKŁAD egz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA NA TERENIE POWIATÓW NOWOTARSKIEGO I TATRZAŃSKIEGO. NAKŁAD egz."

Transkrypt

1 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA NA TERENIE POWIATÓW NOWOTARSKIEGO I TATRZAŃSKIEGO. NAKŁAD egz. DWUTYGODNIK n NR 113 n CZWARTEK 10 SIERPNIA 2017 n n Mo dlę się o mi łość W N U M E R Z E KI CZO RY. Po móż my po go rzel com str. 2 ZA KO PA NE. Mia sto od ku pi Pa la ce str. 3 HEL. Fi nał Gó ral skiej Piel grzym ki Ro we ro wej z Gie won tu na Hel str. 5 CHA BÓW KA. Pa ro wo zja da już wkrót ce str. 8 reklama polecamy Mo dlę się o mi łość to ty tuł utwo ru na gra - ne go wspól nie przez ze spół "Me git za Trio" i "Ma ła Ar mia Ja no si ka". Go ścin nie w te le - dy sku wy stą pi ła zna na pa ra ak tor ska Ce - za ry i Ka ta rzy na Ża ko wie. Ce za ry Żak, zna ny m.in. z ro li księ dza w "Ran czo" po now - nie wcie lił się w du chow ne go, a je go żo na w ro lę gó ral ki. Po nad - to w te le dy sku wy stą pi li Ka zi mierz Czysz czoń - dzia dek, Anie la Król - bab cia i Ha li na Sku pień to niec ni ca. Te le dysk wg sce na riu sza i re ży se rii Da mia na Pa ła sza, skrzyp - ka Ze spo łu Ino Ros i Zwyk, in struk to ra "Ma łej Ar mii Ja no si ka" krę co ny był m.in. w Ra bie Wy żnej i Cha bów ce. "Mo dlę się o mi łość" to co ver utwo ru ze spo łu Afro men - ta/czer wą si. PIOTR DU RAJ / FOT. LY KO GRA FIA.PL Mi chał Sęk - Har naś Ro ku 2017 Jed nym z głów nych punk tów pro gra - mu Fe sty nu Biał czań skie go są wy bo ry Har na sia Ro ku. To za szczyt ne mia no, w te go rocz nej 21. edy cji wy da rze nia, zdo był Mi chał Sęk z Bu ko wi ny Ta - trzań skiej. W szran ki sta nę ło ze so bą sied miu kan dy da tów. Do koń cze nie na str. 7

2 2 Po móż my w od bu do wie do mu po go rzel com z Ki czor Rozmaitości Dru gi na bór wnio sków o do fi nan so wa nie mi kro pro jek tów - roz mo wa z Bo gu sła wem Wak smundz kim Trwa dru gi na bór wnio sków o do fi nan so wa nie mi kro - pro jek tów w pro jek cie pa ra so lo wym pt. Łą czy nas na - tu ra i kul tu ra re ali zo wa nym przez Zwią zek Eu ro re gion Ta try w part ner stwie z Sa mo rzą do wym Kra jem Pre - szow skim i Sa mo rzą do wym Kra jem Ży liń skim w ra - mach Pro gra mu Współ pra cy Trans gra nicz nej In ter reg V -A Pol ska -Sło wa cja Na te mat do fi nan so - wa nia mó wi Bo gu sław Wak smundz ki, Prze wod ni czą cy Ra dy Związ ku Eu ro re gion Ta try. CZWARTEK, 10 sierpnia 2017 W cen trum Ki czor, ko ło Lip ni cy Wiel kiej po tęż ny po żar stra wił do - szczęt nie za bu do wa nia go spo dar - cze, spo wo do wał rów nież ogrom - ne stra ty w do mu miesz kal nym. W jed nej chwi li 6-oso bo wa ro dzi - na zo stał bez da chu nad gło wą. Każ dy, kto chce po móc po go rzel - com mo że prze ka zy wać pie nią dze na ich rzecz m.in. za po śred nic twem stro ny ma ga my.im/od bu duj my_dom. Naj po trzeb niej sze rze czy, któ re dla po szko do wa nej ro dzi ny są obec nie na wa gę zło ta moż na prze sy łać na ad res: Ki - czo ry 11, Lip ni ca Wiel ka. Po ni żej za miesz cza my list chło pa ka We ro ni ki Kar kosz ki, któ ry pro si o po - moc dla po go rzel ców. Dro dzy przy ja cie le i zna jo mi, 23 lip ca o 21, wy buchł po żar w do - mu ro dzin nym mo jej dziew czy ny, We - ro ni ki Kar kosz ki. Wsku tek po ża ru uległ spa le niu prak tycz nie ca ły dom, a tak że za bu do wa nia go spo dar cze. W do mu miesz ka ła We ro ni ka wraz z trze ma reklama młod szy mi sio stra mi w wie ku szkol - nym oraz ro dzi ca mi. Dzię ki Bo gu, o tej po rze nikt jesz cze nie spał i ni ko mu nic się nie sta ło, bo zdo ła li wy do stać się na ze wnątrz. Nie ste ty nie uda ło się ura to - wać ni cze go cen ne go. Dziew czy ny stra - ci ły wszyst ko, gdyż ich po ko je zo sta ły spa lo ne do szczęt nie. Je dy nie kil ka ubrań ro dzi ców uda ło się ura to wać. Na ten mo ment za trzy ma li się u wuj ka miesz ka ją ce go kil ka do mów da lej, ale czas za cząć od bu do wę, któ ra jed nak jak wia do mo jest kosz tow na, a ro dzi na stra - ci ła wszyst kie oszczęd no ści. W tym mo - men cie or ga ni zo wa ne są rze czy pierw - szej po trze by, do cie ra ją do nich pierw - sze ubra nia. Jesz cze nie wia do mo jak szko dy wy ce ni ubez pie czy ciel, ale i to bę dzie tyl ko kro pla w mo rzu. Do każ de - go z Was kie ru je ogrom ną proś bę o udzie le nie ja kiej kol wiek po mo cy na mia rę Wa szych moż li wo ści. Każ da po - moc bę dzie dla nich na wa gę zło ta. Da wid AG / FOT. JA KUB WOJ TY CZEK Pa nie Prze wod ni czą cy obec nie trwa dru gi na bór wnio sków o do fi nan so wa nie mi kro pro jek tów w pro jek cie pa ra so lo wym pt. Łą czy nas na tu ra i kul tu ra re ali zo wa nym przez Zwią zek Eu ro re - gion Ta try w part ner stwie z Sa mo rzą do wym Kra jem Pre szow - skim i Sa mo rzą do wym Kra jem Ży liń skim w ra mach Pro gra mu Współ pra cy Trans gra nicz nej In ter reg V -A Pol ska -Sło wa cja Kto mo że apli ko wać o środ ki na re ali za cje mi kro - pro jek tów? Na po cząt ku war to pod kre ślić, że wnio sko daw ca mi mo gą być in sty tu cje o cha rak te rze nie do cho do wym, któ rych pod sta - wo wą dzia łal no ścią nie jest dzia łal ność o cha rak te rze ko mer cyj - nym, np. or ga ny ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą do wej, jed nost - ki usta no wio ne przez pań stwo lub sa mo rząd w ce lu za pew nie - nia usług pu blicz nych, in sty tu cje sys te mu oświa ty i szko ły wyż - sze, or ga ni za cje po za rzą do we non -pro fit, ko ścio ły. Li sta kwa li fi - ku ją cych się wnio sko daw ców jest znacz nie ob szer niej sza, za chę - cam do za po zna nia się z do ku men ta mi pro gra mo wy mi a szcze - gól nie z obo wią zu ją ca wer sją Po rad ni ka Mi kro be ne fi cjen ta Pro - jek tów Pa ra so lo wych w Pro gra mie Współ pra cy Trans gra nicz nej In ter reg V -A Pol ska -Sło wa cja re ali zo wa nych przez Zwią zek Eu ro re gion Ta try w part ner stwie z Sa mo rzą do wym Kra jem Pre szow skim i Sa mo rzą do wym Kra jem Ży liń skim. Każ - dy za re je stro wa ny wnio sek o do fi nan so wa nie mi kro pro jek tu, któ ry wpły nie do biu ra Związ ku Eu ro re gion Ta try, w przy pad - ku sło wac kich wnio sko daw ców do sie dzi by Sa mo rzą do we go Kra ju Pre szow skie go lub Sa mo rzą do we go Kra ju Ży liń skie go, w ter mi nie okre ślo nym w ogło sze niu o na bo rze bę dzie pod le - gać oce nie for mal nej. Obec ny na bór ogło szo ny zo stał 3 kwiet nia br. I zo stał prze dłu żo ny do 29 wrze śnia br. do godz. 15:00. My - ślę że okres 5 mie się cy jest wy star cza ją co dłu gi na przy go to wa nie przez po ten cjal nych wnio sko daw ców wnio sków o do fi nan so wa - nie mi kro pro jek tów wspól nych lub in dy wi du al nych speł nia ją - cych wy mo gi Pro gra mu. Jak wy glą da kwe stia do fi nan so wa nia mi kro pro jek tów? Czy mi kro be ne fi cjent mu si po sia dać środ ki na po kry cie cał ko wi tych wy dat ków mi kro pro jek tu, czy mi kro be ne fi cjen ci mo gą li - czyć na do fi nan so wa nie w for mie za licz ki? Mi kro be ne fi cjen ci otrzy mu ją do fi nan so wa nie w for mie bez zwrot nej do ta cji na za sa dzie re fun da cji po nie sio nych wy dat - ków. Mi kro pro jek ty re ali zo wa ne w ra mach Pro gra mu In ter reg V -A Pol ska -Sło wa cja są współ fi nan so wa ne ze środ - ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go do wy so - ko ści mak sy mal nie 85 % po nie sio nych wy dat ków kwa li fi ko wa - nych mi kro pro jek tu. W ra mach pierw sze go na bo ru wnio sków mi kro be ne fi cjen ci re ali zu ją cy mi kro pro jek ty wspól ne by li dys - kry mi no wa ni w sto sun ku do mi kro be ne fi cjen tów re ali zu ją cych mi kro pro jek ty in dy wi du al ne, po nie waż re fun da cja na stę po wa ła do pie ro po spraw dze niu ra por tu koń co we go z re ali za cji mi kro - pro jek tu, czy li po za koń cze niu re ali za cji rze czo wej mi kro pro jek - tu. Ozna cza to, że w trak cie re ali za cji mi kro pro jek tu wspól ne go, mi kro be ne fi cjent nie miał moż li wo ści re fun da cji po nie sio nych wy dat ków, jak to ma miej sce w przy pad ku mi kro pro jek tów in - dy wi du al nych. Zwią zek Eu ro re gion Ta try zwró cił się do In sty - tu cji Za rzą dza ją cej o wy ra ża nie zgo dy na prze ka zy wa nie za licz ki mi kro be ne fi cjen tom w wy so ko ści 15 % wszyst kich wy dat ków w ra mach re ali za cji mi kro pro jek tów wspól nych, co Ko mi tet Mo ni - to ru ją cy Pro gra mu In ter reg V -A Pol ska -Sło wa cja pro ce du rą per rol lam za twier dził. Jak wy glą da oce na i wy bór mi kro pro jek tu, tj. od dnia zło że - nia wnio sku o do fi nan so wa nie mi kro pro jek tu do mo men tu pod pi sa nia umo wy o do fi nan so wa nie mi kro pro jek tu? Każ dy wnio sek zło żo ny w okre ślo nym ter mi nie pod le ga oce nie for mal nej, któ rą prze pro wa dza ją pra cow ni cy biu ra Związ ku Eu ro re gion Ta try, Sa mo rzą do we go Kra ju Pre szow - skie go lub Sa mo rzą do we go Kra ju Ży liń skie go, w za leż no ści od sie dzi by wnio sko daw cy. W ko lej nym eta pie mi kro pro jek ty, któ - re speł nia ją wszyst kie kry te ria oce ny for mal nej pod le ga ją oce nie ja ko ścio wej. Oce na ja ko ścio wa do ko ny wa na jest przez wspól ną pol sko -sło wac ką gru pę bez stron nych, ze wnętrz nych eks per tów. Wa run kiem re ko men da cji mi kro pro jek tu jest uzy ska nie po zy - tyw ne go wy ni ku oce ny ja ko ścio wej. Po za koń cze niu oce ny ja ko - ścio wej, Zwią zek Eu ro re gion Ta try spo rzą dza wspól ną li stę ran kin go wą za wie ra ją cą mi kro pro jek ty in dy wi du al ne i wspól ne, re ko men do wa ne przez eks per tów. Ko mi tet ds. mi kro pro jek tów w opar ciu o wspól na li stę ran kin go wą do ko nu je wy bo ru mi kro - pro jek tów do re ali za cji. Umo wy o do fi nan so wa nie mi kro pro jek - tów za wie ra ne są co do za sa dy w ter mi nie do 90 dni ka len da rzo - wych po de cy zji Ko mi te tu ds. mi kro pro jek tów. reklama

3 Gorące tematy Kie dy dziec ko ro dzi dziec ko za czy na się dra mat Kie dy masz kil ka na ście lat i wiesz, że zo sta niesz mat ką w chwi li, kie dy sa ma mat ki po trze bu jesz, ży cie mo że za mie nić się w kosz mar al bo roz po cząć się na no wo. Kie dy na świat ma przyjść dziec ko, mat ka nie po win na pła kać ani być ob wi - nia na za to, że po trze bo wa ła bli sko - ści bar dziej niż kto kol wiek na świe - cie. Kie dy w cią że za cho dzi na sto - let nia dziew czy na, rzad ko moż na mó wić o mi ło ści, speł nie niu i wy - cze ka nym wy da rze niu w jej ży ciu. Kie dy dziec ko ro dzi dziec ko, nic nie jest w po rząd ku. Dra mat za czy na się wte dy, kie dy zo sta ją sa mi. Oprócz nie unik nio nej krzyw dy i nie - szczę śli wych kon se kwen cji, nie traf nych de cy zji ist nie je jed nak do bro i si ła mą - drych ini cja tyw. Jed ną z ta kich ini cja tyw jest bu do - wa Przy sta ni Szczę śli we Ju tro z ra mie - nia Fun da cji Szczę śli we Ju tro. Ma być pla - ców ką, któ ra w swo ich pro gach oto czy opie ką na sto let nie mat ki w cią ży i ich ma - łe dzie ci. Dzie ci, któ re ma ją uro dzić dzie ci to oso by, któ re wy ma ga ją kom plek so we go i pro fe sjo nal ne go wspar cia na wie lu płasz - czy znach. Stwo rze nie miej sca, gdzie je otrzy ma ją, nie jest więc ła twe, ale tyl ko ta - kie są prze cież coś war te. Człon ka mi Fun da cji są oso by na co dzień pra cu ją ce z oso ba mi za gro żo ny mi wy klu cze niem spo łecz nym. Je ste śmy pe da - go ga mi, asy sten ta mi ro dzin, pra cow ni ka mi so cjal ny mi, ku ra to ra mi, opie ku na mi usa - mo dziel nia ją cych się wy cho wan ków pie czy za stęp czej. Na sze do świad cze nie jest bo ga - te, wie le już wi dzie li śmy mó wi Pau li na Pu ław ska, Prze wod ni czą ca Ra dy Fun da cji. Przy stań Szczę śli we Ju tro ma być je - dy na w swo im ro dza ju, za ło ży cie le pla - ców ki pla nu ją stwo rzyć dziew czy nom moż li wo ści wy kształ ce nia się i nie za leż - ne go speł nie nia naj bar dziej śmia łych ma - rzeń i ży cio wych ce lów. Bu dy nek w któ rym po wsta nie znaj - du je się we Wró blów ce, wy ma ga on ge ne - ral ne go re mon tu, że by móc za pew nić bez piecz ny dom dla pod opiecz nych. W związ ku z tym Fun da cja za ło ży ła zbiór kę pie nię dzy na por ta lu po ma - ga.pl/do mdziec ka, każ dy ofia ro wa ny grosz to ce gieł ka, dzię ki któ rej po wsta nie je dy na te go ty pu pla ców ka na Pod ha lu. Zbiór kę moż na rów nież wes przeć po - przez SMS NU MER 72365, TREŚĆ S6510, Koszt 2,46 brut to (w tym VAT). PAU LI NA PU ŁAW SKA FUN DA CJA "SZCZĘ ŚLI WE JU TRO" Za ko pa ne od ku pi Pa la ce za 12 mln zł Na ostat niej se sji za ko piań skiej ra dy mia sta zde - cy do wa no o pod ję ciu uchwa ły do ty czą cej na by cia przez gmi nę Ho te lu Pa la ce zwa ne go tak że Ka - tow nią Pod ha la za kwo tę 12 mln zł. Pierw sza wer sja pro jek tu uchwa ły umoż li wia ła bur mi strzo - wi roz po czę cie per trak ta cji w spra wie za ku pu nie ru cho mo ści. Przy ję ta przez rad nych au to po praw ka (10 gło sów za, 6 prze ciw, przy dwóch wstrzy mu ją cych się) za wie ra ła kon kret ną ce nę, za któ rą gmi na na bę dzie nie ru cho mość. Reklama Pro jekt uchwa ły wraz z wpro wa dzo ną au to po praw ką zo stał przy ję ty przez rad nych jed no gło śnie, 18 gło sa mi za. Pod czas II woj ny świa to wej bu dy nek przy ul. Cha łu biń skie - go 7 w Za ko pa nem zo stał za ję ty przez ge sta po. W pod zie miach sie dzi by nie miec kie go oku pan ta pol scy pa trio ci by li pod da wa ni tor tu rom. Prócz ho te lu, w bu dyn ku mie ści się obec nie Mu zeum Wal ki i Mę czeń stwa Pa la ce. AN NA GRÓ DEK Przy zna no do ta cje dla jed no stek OSP po wia tów no wo tar skie go i ta trzań skie go 10 jed no stek Ochot ni czych Stra ży Po - oraz umun du ro wa nie. W 2017 ro ku do żar nych z po wia tów ta trzań skie go i no - ma ło pol skich OSP tra fi po nad 930 tys. zł. wo tar skie go otrzy ma ło w tym ro ku do - Ma ło pol skie Re mi zy 2017 fi nan so wa nie w ra mach kon kur su Ma- ło pol skie Re mi zy jed nost ki - po wiat no wo tar ski: zo sta ły be ne fi cjen ta mi kon kur su Bez- 1. OSP Czar ny Du na jec - 37 piecz na Ma ło pol ska Oba kon - 217,00 zł - re mont wie ży na bu dyn ku re - kur sy or ga ni zo wa ne są przez Ma ło pol - mi zy OSP Czar ny Du na jec ski Urząd Mar szał kow ski. 2. OSP Ma nio wy ,00 zł - re - W ra mach kon kur su Ma ło pol skie Re - mi zy 2017 umo wy gwa ran tu ją ce przy zna - nie do ta cji otrzy ma ło 8 jed no stek OSP z po - wia tu no wo tar skie go - OSP Czar ny Du na jec (gmi na Czar ny Du na jec), OSP Ma nio wy (Gmi na Czorsz tyn), OSP Ja błon ka (gmi na Ja błon ka), OSP Przy wa rów ka (gmi na Lip ni - ca Wiel ka), OSP Ka cwin (gmi na Łap sze Niż ne), OSP Bie lan ka (gmi na Ra ba Wy żna), OSP Rdzaw ka (gmi na Rab ka - Zdrój), OSP Szlach to wa (gmi na Szczaw ni ca) i 2 z ta trzań skie go - OSP Ko ście li sko (gmi na Ko ście li sko) i OSP Ząb (gmi na Po ro nin). Środ ki te po zwo lą prze pro wa dzić nie zbęd - ne re mon ty i ter mo mo der ni za cję w re mi - zach i ich oto cze niu, część straż nic zo sta nie roz bu do wa na, nie któ re zy ska ją zmo der ni - zo wa ną in sta la cję cen tral ne go ogrze wa nia, no we ga ra że, wie że, da chy lub wy re mon to - wa ne pla ce ma new ro we. W ra mach kon kur su Bez piecz na Ma ło pol ska 2017 umo wy gwa ran tu ją ce przy zna nie do ta cji ode bra li przed sta wi - mont ga ra żu w bu dyn ku re mi zy OSP w Ma nio wach 3. OSP Ja błon ka ,00 zł - mo - der ni za cja re mi zy Ochot ni czej Stra ży Po - żar nej w Ja błon ce 4. OSP Przy wa rów ka ,00 zł - plac ma new ro wo -ćwi czeb ny przy re mi zie OSP Przy wa rów ka w Lip ni cy Wiel kiej 5. OSP Ka cwin ,00 zł - re - mont po miesz czeń ope ra cyj no -tech nicz - nych w bu dyn ku re mi zy Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Ka cwi nie 6. OSP Bie lan ka ,00 zł - mo - der ni za cja re mi zy OSP w Bie lan ce 7. OSP Rdzaw ka ,00 zł Za - kup ma te ria łów bu dow la nych i ich wbu - do wa nie w re mi zie OSP w Rdzaw ce w ra - mach za da nia Prze bu do wa, roz bu do wa i nad bu do wa bu dyn ku Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Rdzaw ce 8. OSP Szlach to wa ,00 zł - re - mont klat ki scho do wej wraz z ter mo mo - der ni za cją i wy mia ną sto lar ki okien nej i cie le OSP Czar ny Du na jec (gmi na Czar - drzwio wej ze wnętrz nej w re mi zie ny Du na jec) i OSP Dzia nisz Dol ny (gmi- na Ko ście li sko). Kon kurs Ma ło pol skie Re mi zy Wo je - wódz two Ma ło pol skie go ogła sza od 2009 r. W je go ra mach ma ło pol skie gmi ny otrzy mu - ją po moc fi nan so wą na re ali za cję prac bu - dow la no -re mon to wych w re mi zach OSP. OSP Szlach to wa. Ma ło pol skie Re mi zy po wiat ta trzań ski: 1. OSP Ko ście li sko ,00 zł - wy - ko na nie prac re mon to wo -bu dow la nych w bu dyn ku re mi zy OSP w Ko ście li sku 2. OSP Ząb ,00 zł - prze bu - Od 2013 r. jest on re ali zo wa ny przy współ - do wa bu dyn ku re mi zy stra żac kiej pra cy z Wo je wódz kim Fun du szem Ochro - ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Kra - ko wie (WFO ŚiGW), któ ry współ fi nan su je pra ce z za kre su m.in. ter mo mo der ni za cji, wy mia ny okien oraz drzwi, czy in we sty cji zwią za nych z wy ko rzy sta niem od na wial - nych źró deł ener gii. Ma ło pol skie Re mi zy to au tor ski i uni ka to wy pro gram w ska li ca łe go kra ju. W tym cza sie uda ło się wy re mon to - wać 743 ma ło pol skie re mi zy stra żac kie, na co prze zna czo no 29 mln zł. Tyl ko w 2017 ro ku do 85 gmin tra fi 2,5 mln zł. W ra mach kon kur su Bez piecz na Ma ło pol ska gmi ny mo gą z ko lei sta rać się o środ ki na za pew nie nie go to wo ści bo jo - wej jed nost kom OSP, któ re nie na le żą do Kra jo we go Sys te mu Ra tow ni czo -Ga śni - cze go. W tym ro ku kon kurs ogło szo no po raz trze ci. W po przed nich dwóch la tach po nad 2,1 mln zł tra fi ło do 144 gmin. Dzię ki te mu 213 jed no stek OSP uda ło się do po sa żyć w sprzęt ra tow ni czo -ga śni czy OSP Ząb - etap IV Bez piecz na Ma ło pol ska po wiat no wo tar ski: OSP Czar ny Du na jec, OSP Ci che Dol ne, OSP Od ro wąż, OSP Wró blów ka, OSP Za łucz ne, OSP Czer wien ne Gór ne i OSP Pie niąż ko wi ce ,00 zł - odzież do dzia łań bo jo wych 15 szt. Bez piecz na Ma ło pol ska po wiat ta trzań ski: Ko ście li sko Dzia nisz Dol ny ta trzań ski 9 767,00 zł pom pa szla mo wa 1 szt., odzież do dzia łań bo jo wych 1 szt., de tek tor na pię - cia 1 szt., ka me ra ter mo wi zyj na 1 szt. Umo wy po twier dza ją ce przy zna nie do - fi nan so wa nia na re mon ty re miz i ich do po - sa że nie prze ka za ne zo sta ły przed sta wi cie - lom gmin i jed no stek prze wi ce mar szał ka Woj cie cha Ko za ka i człon ka za rzą du Grze - go rza Lip ca pod czas spo tka nia w Ma ło pol - skiej Szko le Go ścin no ści w My śle ni cach. PIOTR DU RAJ / FOT. UMWM 3

4 Miasto Zakopane 49. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Folk lo ru Ziem Gór skich Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, Zakopane tel Bur mistrz Mia sta Za ko pa ne Le szek Do ru la w dniach sierp nia 2017r. za pra sza na wy jąt ko we gó ral skie świę to pod Gie won tem, ja kim jest Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Folk lo - ru Ziem Gór skich w Za ko pa nem. Jak zwy kle na bo ga ty i róż no rod ny pro gram Fe sti wa lu zło żą się wy stę py ze spo łów pre zen tu ją cych gó ral ski folk lor z ca łe go świa - ta i ry wa li zu ją cych o Zło te Ciu pa gi, a tak że licz ne im pre zy to wa - rzy szą ce. Po ka zu ją one pięk no lu do wej tra dy cji oraz ogrom ną tro - skę o za cho wa nie jej au ten ty zmu i prze ka za nie na stęp nym po ko - le niom. W Fe sti wa lu udział weź mie 14 ze spo łów za gra nicz nych: z Fran cji, Sło wa cji, Ru mu nii, Wę gier, Ukra iny, Por tu ga lii, Buł ga rii, Dru ga edy cja Za ko piań skie go Fe sti wa lu Li te rac kie go oraz Tar gi Książ ki pod ha - słem Pod Ta try tyl ko z książ ką to, ma - my na dzie ję, jed ne z naj cie kaw szych wy - da rzeń po świę co nych książ kom. Or ga ni za to rzy do kła da ją swo ją ce gieł kę do pro mo wa nia war to ścio wych i waż nych zja wisk współ cze snej li te ra tu ry i sztu - ki, a wy bór miej sca jest nie przy pad ko wy. Ce lem jest na wią za nie i przy wró ce nie pa mię ci o li te rac kiej i kul tu ral nej tra dy cji Za ko - pa ne go, któ rą two rzy ły ta kie na zwi ska jak Wit ka cy, Ka spro - wicz, Szy ma now ski, Stry jeń ska, Ma ku szyń ski i wie lu in nych oraz za pro sze nie pod Ta try waż nych twór ców współ cze snych. Za ko piań ski Fe sti wal Li te rac ki, któ ry za de biu to wał w ze - szłym ro ku na kul tu ral nej ma pie Pol ski, na wią zu je do bo ga tej tra dy cji li te rac kiej Za ko pa ne go, któ re w la tach 20-tych ubie głe - go wie ku sta no wi ło cen trum ży cia kul tu ral ne go, by ło miej scem wy po czyn ku i twór czej dzia łal no ści wy bit nych pol skich pi sa - rzy. W tym ro ku Za ko pa ne na po wrót sta nie się li te rac ką sto li - cą Pol ski. W ra mach Fe sti wa lu od bę dą się spo tka nia au tor skie, pro mo cje ksią żek, dys ku sje ję zy ko znaw cze, po ka zy fil mów, a tak że wer ni sa że wy staw ma lar skich, wy sta wa fo to gra fii oraz kon cert Wa glew ski & Po spie szal ski. Nie za brak nie rów nież cie ka we go fil mu do ku men tu upa mięt nia ją ce go Woj cie cha Mły nar skie go pt. Mły nar ski: pio sen ka fi na ło wa w re ży se rii Ali cji Al brecht. Pod czas tych wy da rzeń pu blicz ność spo tka się z ple ja dą zna nych i ce nio nych pi sa rzy, dzien ni ka rzy, ar ty stów, m.in.: Mi cha łem Ru sin kiem, Woj cie chem Bo no wi czem, Woj - cie chem Wa glew skim, Bar ba rą Gaw ry luk, Lu dwi ką Wło dek, Kry sty ną Czu bów ną, Krzysz to fem Wie lic kim, prof. Je rzym Bral czy kiem, Mi cha łem Ogór kiem, We ro ni ką Go go lą. Waż nym re gio nal nym ak cen tem bę dzie spo tka nie Na ta - trzań skim szla ku li te ra tu ry. Tę część fe sti wa lu uwień czy przy - zna nie Na gro dy Bur mi strza Za ko pa ne go dla jed nej z no mi no - wa nych ksią żek. Do dat ko wo, przez ca ły czas trwa nia Fe sti wa lu, Ma ce do nii, Ser bii, Tur cji, Ka zach sta nu, Ro sji (Ja ku cja - Sy be ria), Taj wa nu oraz Ame ry ki Pół noc nej (po lo nij ny ze spół Wan ta z Chi - ca go), a tak że pol skie ze spo ły za kwa li fi ko wa ne pod czas Fe sti wa lu Folk lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw cu: Gie wont z Za ko pa ne go, Ma - gu rza nie z Ło dy go wic, Ja kub ko wia nie z Ło so si ny Dol nej, Śwar ni Łoj ce z Sad ku -Ko strzy. Z ko lei za szczyt na ro la go spo da rza Fe sti wa - lu w tym ro ku przy pa dła w udzia le Ze spo ło wi im. Klim ka Ba chle - dy z Za ko pa ne go. Zie lo ny ple ner na Gór nej Rów ni Kru po wej z roz ta cza ją cym się stam tąd pięk nym wi do kiem tęt nić bę dzie fe sti - wa lo wym ży ciem, mu zy ką śpie wem i tań cem. Ra do sne dźwię ki do trą tak że w in ne za kąt ki mia sta, a na wet w Ta try. Pro gram i szcze gó ło we in for ma cje na stro nie: sti wa le.za ko pa ne.pl Za ko piań ski Fe sti wal Li te rac ki 2017 na Kul tu ral nym Pla cu Nie pod le gło ści od by wać się bę dą warsz - ta ty li te rac ko -pla stycz ne dla dzie ci, gło śne czy ta nie i in ne wy da - rze nia prze wi dzia ne w bo ga tym pro gra mie Ple ne ro wej Czy tel - ni Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej. Jed nak to, co szcze gól nie waż ne dla każ de go bi blio fi la i czy tel ni ka, to moż li wość prze bie ra nia w bo ga tej ofer cie wy daw - ni czej. Oka zją do te go bę dą Tar gi Książ ki Pod Ta try tyl ko z Książ ką, na któ re zgło si ły się aż 24 wy daw nic twa. Szcze gó ło wy pro gram: te rac ki fe sti wal.za ko pa ne.eu Or ga ni za to rzy: BUR MISTRZ MIA STA ZA KO PA NE LE SZEK DO RU LA MIEJ SKA BI BLIO TE KA PU BLICZ NA IM. STE FA NA ŻE ROM SKIE GO ZA KO PIAŃ SKIE CEN TRUM KUL TU RY

5 Region Profilaktyczna kolonoskopia może uratować życie! W związ ku z przy stą pie niem do Pro jek tu: "Po pu la ry za cja ba dań ko lo no sko po wych i pod nie sie nie świa do mo ści w za kre sie pro fi lak ty ki ra ka je li - ta gru be go wśród miesz kań - ców po wia tu no wo tar skie go" nr pro jek tu RPMP /16- re ali zo wa ne go przez Pod ha lań ski Szpi tal Spe cja li stycz ny w No wym Tar - gu w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo - je wódz twa Ma ło pol skie go na la ta , Dy rek tor Szpi ta la - Ma rek Wierz ba in for mu je o uzy ska niu do ta cji i za pra sza do udzia łu w pro jek cie miesz kań ców po - wia tu no wo tar skie go. Rak je li ta gru be go na le ży do cho rób cy wi li za cyj nych, po dob nie jak cu krzy ca, oty łość czy cho ro ba nie do krwien na ser - ca. Zaj mu je dru gie miej sce pod wzglę - dem czę sto ści wy stę po wa nia no wo two - rów zło śli wych w Pol sce. We dług da - nych Kra jo we go Re je stru No wo two rów, licz ba za cho ro wań na ra ka je li ta gru be - go wy no si pra wie 20 ty się cy rocz nie, z cze go w wo je wódz twie ma ło pol skim oko ło Wraz z roz wo jem spo łe czeń stwa moż na za uwa żyć ten den cję do zmniej - sze nia ak tyw no ści fi zycz nej, sto so wa nia nie od po wied niej die ty (bo ga tej w tłusz - cze zwie rzę ce i czer wo ne mię so, a ubo giej w błon nik) oraz nad uży wa nia al ko ho lu i pa le nia ty to niu. Po wyż sze skłon no ści sta - no wią czyn ni ki ry zy ka roz wo ju ra ka je li ta gru be go, któ re moż na wy eli mi no wać, za - po bie ga jąc za cho ro wa niu. Naj lep szym ba da niem po zwa la ją - cym na wy kry cie nie pra wi dło wych zmian w je li cie gru bym jest ko lo no sko pia. Roz wój ra ka je li ta gru be go jest pro ce - sem po wol nym i trwa oko ło 10 lat. W związ ku z po wyż szym, wy ko na nie pro fi - lak tycz ne go ba da nia ko lo no sko po we go w od po wied nim prze dzia le wie ko wym, po - zwa la na wcze sne wy kry cie po li pów oraz ich usu nię cie, co sku tecz nie za po bie ga roz wo jo wi ra ka. Za le ca się, aby wy ko nać pro fi lak tycz - ne ba da nie ko lo no sko po we u osób bez ob - ja wów su ge ru ją cych no wo twór je li ta gru - be go (krwa wie nie z prze wo du po kar mo - we go, zmia na do bo we go ryt mu wy próż - nień, utra ta ma sy cia ła lub ane mia bez usta lo nej przy czy ny): - w wie ku lat, - w wie ku lat, któ re mia ły w ro - dzi nie przy naj mniej jed ne go krew ne go pierw sze go stop nia z ra kiem je li ta gru be go, - w wie ku lat, z ro dzin u któ - rych wy stą pił dzie dzicz ny rak je li ta gru - be go nie zwią za ny z po li po wa to ścią. Dzię ki pod ję ciu de cy zji o pod da niu się pro fi lak tycz nej ko lo no sko pii, ist nie je du ża szan sa na unik nię cie za cho ro wa nia na ra ka je li ta gru be go. Jak mó wi dy rek tor Wierz ba udział w tak waż nym pro jek cie jest istot ny dla Pod ha lań skie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne - go, ale jesz cze bar dziej dla miesz kań ców i pa cjen tów z ca łe go po wia tu. Wszel kie in for ma cje na te mat pro jek - tu moż na uzy skać na stro nie In ter ne to wej Szpi ta la i na stro nie nie wy bie ra.pl. Na ro we rach z Gie won tu na Hel Uczest ni cy III Piel grzym ki Ro we ro - wej z Gie won tu na Hel do tar li do ce - lu. Pąt ni cy po ko na li po nad ty siąc ki - lo me trów, od wie dza jąc po dro dze te naj słyn niej sze i te mniej zna ne sank tu aria. 6 sierp nia piel grzy mi zmie rzy li się z 8. ostat nim eta pem wy pra wy. Z Gnie wi na do tar li na Hel. Piel grzy mi wy ru szy li w dro gę 29 lip - ca. Pierw szym punk tem do ce lo wym wy - pra wy pąt ni ków był Gie wont. Na stęp ne - 5 go dnia ro we rzy ści od wie dzi li sank tu aria na Krzep tów kach i Ol czy w Za ko pa nem oraz w Ludź mie rzu. Dal sza tra sa piel - grzym ki wio dła do Kal wa rii Ze brzy dow - skiej. Pąt ni cy do tar li rów nież m.in. na Ja - sną Gó rę, do Zduń skiej Wo li i Li che nia. Wy pra wę za koń czy ła wi zy ta w sank tu arium Mat ki Bo skiej Kró lo wej Pol skie go Mo rza w Swa rze wie. Piel grzy - mi wy ru szy li stąd na sam ko niec Pół wy - spu Hel skie go. Reklama Reklama

6 Powiat Nowotarski Pod pi sa nie umów na ter mo mo der ni za cję szpi ta la i "Do mu Na uczy cie la." W dniu 27 lip ca w bu dyn ku ad - mi ni stra cyj nym Pod ha lań skie - go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go im. Ja na Paw ła II w No wym Tar gu mia ło miej sce pod pi sa - nie umów o do fi na so wa nie pro jek tów na ter mo mo der ni - za cję bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej w No wym Tar gu: Pod ha lań skie go Szpi ta la Spe - cja li stycz ne go w No wym Tar gu i Do mu Na uczy cie la. Do ku - men ty po twier dza ją ce przy - zna ne do fi nan so wa nia pod pi - sa li: wi ce mar sza łek Sta ni sław So rys, sta ro sta Krzysz tof Fa - ber, wi ce sta ro sta Wła dy sław Tyl ka oraz dy rek tor szpi ta la Ma rek Wierz ba. W spo tka niu uczest ni czył tak że rad ny wo je - wódz ki Sta ni sław Bar naś. Cał ko wi ta war tość pro jek tu pn. Mo der ni za cja ener ge tycz na bu dyn ku uży tecz no ści pu blicz nej Do mu Na - uczy cie la po ło żo ne go w No wym Tar gu przy ul. Kró lo wej Ja dwi gi 1 wy no si po - nad 1,3 mln zł, z cze go po nad 475,5 tys. zł po cho dzi ze środ ków Eu ro pej skie go Pod czas 48. Zjaz du Pod - ha lan, któ ry od był się w dniach 7 i 8 lip ca w Ludź - mie rzu, Ka pi tu ła Od zna - czeń Za rzą du Głów ne go Związ ku Pod ha lan w uzna - niu wy jąt ko wych za sług przy zna ła Za rzą do wi Po - wia tu No wo tar skie go Me - dal Związ ku Pod ha lan. Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra - mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj - ne go Wo je wódz twa Ma ło pol skie go na la - ta Na to miast pro jekt "Kom - plek so wa ter mo mo der ni za cja Pod ha lań - skie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go w No - wym Tar gu z wy ko rzy sta niem tech no lo - gii OZE" opie wa na po nad 16,3 mln zł, z cze go pra wie 4 mln zł to do fi nan so wa - nie z RPO WM Pra ce mo der ni za cyj ne w szpi ta lu w No wym Tar gu po trwa ją do koń ca paź - dzier ni ka 2019 ro ku. W tym cza sie ca ły obiekt skła da ją cy się z 5 pa wi lo nów i bu - dyn ku ad mi ni stra cji przej dzie grun tow - ną ter mo mo der ni za cję: ścia ny i stro py zo sta ną ocie plo ne, a okna i drzwi wy - mie nio ne na no we. Za dba no też o aspekt eko lo gicz ny,szpi tal zo sta nie wy - po sa żo ny w pa ne le fo to wol ta icz ne o łącz nej mo cy 525 kw, co po zwo li na ob ni że nie kosz tów zwią za nych z ogrze - wa niem pla ców ki. Pra ce ter mo mo der ni za cyj ne w bu - dyn ku Do mu Na uczy cie la za koń czą się pod ko niec 2017 ro ku. Za kres rze - czo wy przed się wzię cia obej mu je ocie - ple nie ścian ze wnętrz nych i re mont da - chu, mo der ni za cję sys te mu grzew cze go wraz z wy mia ną ko tła i grzej ni ków, a tak że wy mia nę in sta la cji i re mont ko - tłow ni. ŹRÓ DŁO: URZĄD MAR SZAŁ KOW SKI WO JE WÓDZ TWA MA ŁO POL SKIE GO Roz po czę to re ali za cję ro bót bu dow la nych na dro dze nr 1637K Har klo wa Tyl ma - no wa, in we sty cja obej mu je prze bu do wę od cin ków dro gi po wia to wej na gra ni cy miej - sco wo ści Ochot ni ca Gór na i Ochot ni ca Dol na oraz w miej sco wo ści Tyl ma no wa. Łącz na dłu gość ob ję tych ro bo ta mi od cin ków to po nad 1,5 km. Za kres rze - czo wy za dań obej mu je m. in. po sze rze - nie ist nie ją cej na wierzch ni, bu do wę chod ni ka, prze bu do wę skrzy żo wań, prze bu do wę oraz bu do wę ro wów otwar tych, bu do wę ka na li za cji desz czo - wej, bu do wę od wod nie nia li nio we go, prze bu do wę prze pu stów pod dro gą ora - Bę dą chod ni ki na te re nie Gmi ny Ochot ni ca Dol na W czwar tek 27 lip ca od by ła się ostat nia przed wa ka cyj - ną prze rwą se sja Ra dy Po - wia tu No wo tar skie go. Po roz po czę ciu po sie dze nia pre zes Klu bu Ho ke jo we go Pod ha le No wy Targ S.A Aga ta Mi chal ska wraz z ho no ro - wym człon kiem klu bu Jo lan tą Ba ka larz wrę czy ły po dzię ko wa nia dla władz Po - wia tu No wo tar skie go za wspar cie no - wo tar skie go ho ke ja w se zo nie 2016/2017. W dal szej czę ści se sji Rad - ni po dej mo wa li mię dzy in ny mi uchwa - ły do ty czą ce prze kształ ceń szkół zwią - za nych ze zmia ną ustro ju szkol ne go oraz wej ściem w ży cie usta wy z dnia 14 grud nia 2016r. W myśl no wych prze pi - sów za sad ni cze szko ły za wo do we te raz bę dą bran żo wy mi szko ła mi I stop nia. W Po wie cie No wo tar skim prze kształ ce - nia w szko ły bran żo we do ty czy ły 7 szkół za wo do wych: Szko ły w Łap szach Niż nych, Za sad ni czej Szko ły Za wo do - wej Nr 1 w Ze spo le Szkół Tech nicz nych i Pla có wek im. Sta ni sła wa Sta szi ca w No wym Tar gu, Za sad ni czej Szko ły Za - wo do wej Nr 2 w Ze spo le Szkół Eko no - micz nych w No wym Tar gu, Za sad ni - czej Szko ły Za wo do wej Nr 3 w Ze spo le Szkół Nr 1 im. Wła dy sła wa Or ka na w No wym Tar gu, Za sad ni czej Szko ły zbu do wę mu ru opo ro we go. Cał ko wi ta war tość ro bót bu dow la nych to pra wie 2 mln zł brut to. Kosz ty w po ło wie fi nan - so wa ne są z bu dże tu Po wia tu No wo tar - skie go a w po ło wie z bu dże tu Gmi ny Ochot ni ca Dol na. Za koń cze nie ro bót Za wo do wej im. prof. Wła dy sła wa Sza fe - ra w Ze spo le Szkół Za wo do wych i Pla - có wek w Kro ścien ku n/d, Za sad ni czej Szko ły Za wo do wej Rol ni czej w Ze spo le Szkół im. Bo ha te rów We ster plat te w Ja - błon ce oraz Za sad ni czej Szko ły Za wo - do wej Spe cjal nej Nr 5 w Spe cjal nym Ośrod ku Szkol no - Wy cho waw czym Nr 1 w No wym Tar gu. Po za zmia ną na - zwy usta wa nie na kła da in nych waż - nych zmia nach w pro ce sie kształ ce nia. Prze kształ ce nia ob ję ły rów nież Szko ły po li ce al ne dla Do ro słych w No wym Tar gu, Kro ścien ku nad Du naj cem oraz Ja błon ce. Klu czo wa zmia na do ty czy Spe cjal ne go Ośrod ka Szkol no - Wy cho - waw cze go, w któ rym gim na zjum zo sta - pla no wa ne jest na paź dzier nik br. Po wia - to wy Za rząd Dróg przy go to wu je do ku - men ta cję na bu do wę ko lej nych od cin - ków no wych chod ni ków w gmi nie Ochot ni ca Dol na, ich re ali za cja pla no - wa na jest na rok Se sja Ra dy Po wia tu No wo tar skie go Me dal ode brał sta ro sta Krzysz tof Fa ber, wi ce sta ro sta Wła dy sław Tyl ka i urzę du ją cy czło nek za rzą du Bo gu - sław Wak smundz ki. Od zna cze nie Za słu żo ny dla kul tu ry gó ral skiej otrzy ma ło Po wia to we Cen trum Kul - tu ry w No wym Tar gu. To wy jąt ko we od zna cze nie przy zna wa ne za za słu gi w upo wszech nia niu i ochro nie tra dy - nie prze kształ co ne i włą czo ne do szko ły pod sta wo wej w związ ku z tym sze ścio - let nia Spe cjal na Szko ła Pod sta wo wa, bę - dzie te raz ośmio let nią Szko łą Pod sta wo - wą Spe cjal ną nr 9 w Spe cjal nym Ośrod - ku Szkol no - Wy cho waw czym Nr 1 w No wym Tar gu. Pod ję to rów nież uchwa łę do ty czą cą usta le nia ty go dnio we go obo wiąz ko we go wy mia ru go dzin za jęć nie któ rych na - uczy cie li oraz za sad za li cza nia do wy mia - ru go dzin po szcze gól nych za jęć w kształ - ce niu za ocz nym. Od 1 wrze śnia pla ny na ucza nia bę dą za wie rać do dat ko we obo wiąz ko we go dzi ny z za kre su do radz - twa za wo do we go dla klas VII i VIII szkół pod sta wo wych. Me dal dla Po wia tu i od zna cze nie dla Po wia to we go Cen trum Kul tu ry cji i kul tu ry pod ha lań skiej z rąk Pre - ze sa ZP An drze ja Skup nia ode brał Ta de usz Wa ty cha dy rek tor PCK. Po - nad to ty tuł Człon ka Ho no ro we go czy li naj wyż szą god ność w sto wa rzy - sze niu przy zna no wi ce sta ro ście no - wo tar skie mu Wła dy sła wo wi Tyl ce by łe mu pre ze so wi Związ ku Pod ha lan Od dział Skrzyp ne. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU ul. Bolesława Wstydliwego 14, Nowy Targ tel fax ,

7 Region Wy bo ry Ce pra i Ce per ki Ro ku w Biał ce Ta trzań skiej W pierw szy week end sierp nia, pod - czas XXI Fe sty nu Biał czań skie go moż na by ło nie tyl ko obej rzeć kon - cer ty gwiazd pol skiej mu zy ki, ale rów nież przyj rzeć się zma ga niom naj od waż niej szych tu ry stów, któ rzy sta nę li do za cię tej wal ki o mia no Ce pra i Ce per ki Ro ku. Kan dy da ci mu sie li speł nić pew ne wa run ki. W wy bo rach mo gły wziąć udział oso by, któ re ukoń czy ły 18 lat i miesz ka ją co naj mniej 99 km od Biał ki Ta trzań skiej. Uczest ni cy wy bo rów zmie rzy li się ze so bą w wy ma ga ją cych i za baw nych kon - ku ren cjach. Pa ko wa nie ple ca ka na czas, tor prze szkód, sla lom z otwar tym pa ra so - lem, kon kurs śpie wu i tań ca, tłu ma cze - nie gwa ry gó ral skiej na ję zyk li te rac ki to tyl ko nie któ re z nich. Pre ten den ci do mia na Ce pra i Ce per ki ro ku by li oce nia ni przez ju ry. Dla zwy cięz ców przy go to wa - no upo min ki. XXI Fe styn Biał czań ski sły nie z do - brej, peł nej hu mo ru za ba wy oraz do sko - na łej mu zy ki. Na biał czań skiej sce nie wy - stą pi li: Ka mil Bed na rek, ze spół Pier si i Ania Dą brow ska. Nie mo gło rów nież zbrak nąć ak cen tów folk lo ry stycz nych. W so bo tę pu blicz ność za ba wia li Ma li Biał - ca nie oraz ze spół Sy kow ni. Nie dzie la na le ża ła do grup: Zyn gier ki Biał cań skie, Biał ca nie oraz Śtu de ran ci. AN NA GRÓ DEK / FOT. MA TE USZ GŁO DEK Przed na mi VIII Eu ro pej skie Tar gi Pro duk tów Re gio nal nych 7 Mi chał Sęk - Har naś Ro ku 2017 Do koń cze nie ze str. 7 O ty tuł Har na sia Ro ku 2017 wal czy li: 25-let ni Mi - chał Sęk z Biał ki Ta trzań skiej, 18-let ni Kle mens Sło dycz - ka z Zę bu, 19-let ni Hu bert Stop ka Fak tor z Ko ście li ska, 21-let ni Mi chał Try bu ła z Bu ko wi ny Ta trzań skiej, 29-let - ni Ma te usz Za jąc z Rab ki -Zdro ju oraz 25-let ni Prze my - sław Las sak z Bu stry ku. Zwy cięz cą oka zał się Mi chał Sęk. Naj dziel niej si gó ra le zmie rzy li się ze so bą m.in. w kon ku ren cjach spraw no ścio wych, ta necz nych i wo kal - nych. Za naj spraw niej sze go, naj mą drzej sze go i naj bar - dziej cha rak ter ne go har na sia ju ry uzna ło w tym ro ku miesz kań ca Bu ko wi ny Ta trzań skiej. Mi chał Sęk ja ko Har naś Ro ku 2017 wraz z te go rocz ną Noj śwar niy są Gó ro lec ką - Be atą Gał z Bia łe go Du naj ca bę dą re pre zen - to wa li Po wiat Ta trzań ski pod czas naj więk szych im prez. Wy bo ry Har na sia Ro ku 2017 od by ły się w ra - mach Ta trzań skich Wi ci. reklama AN NA GRÓ DEK / FOT. OR GA NI ZA TO RZY FE STY NU BIAŁ CZAŃ SKIE GO Na Gór nej Rów ni Kru po wej w Za ko pa nem w dniach sierp nia bę dą się od by wa ły VIII Eu ro pej skie Tar gi Pro duk - tów Re gio nal nych. Im pre za od ośmiu lat sku pia pro du - cen tów wy ro bów tra dy cyj - nych z kra ju i za gra ni cy, cie - sząc się ogrom nym za in te re - so wa niem tu ry stów oraz miesz kań ców mia sta. Nie od łącz nym ele men tem Tar gów jest kon kurs na Naj lep szy Pro dukt Spo - żyw czy, w któ rym bio rą udział wy staw - cy spo żyw czych pro duk tów re gio nal nych. Uro czy ste ogło sze nie wy ni ków kon - kur su od bę dzie się 14 sierp nia o godz. 17:00 na sce nie Tar gów. Fe sti wal Oscyp ka i Se rów Wsze la - kich otwo rzy Pa ra da Ba cow ska, prze cho - dzą ca przez uli ce mia sta, sta no wią ce go atrak cję re gio nal ną, pro wa dzo na przez ze spół re gio nal ny Bio ło du naj ca nie. W ra mach fe sti wa lu od bę dzie się tak że Kon - kurs na Naj lep szy Oscy pek oraz po ka zy pu ce nia oscyp ka, strzy że nia i do je nia owiec. Wrę cze nie sta tu et ki oraz dy plo mów od bę dzie się 15 sierp nia o godz. 18:00, a to wa rzy szyć te mu bę dzie de gu sta cja oscyp ków bio rą cych udział w Kon kur sie. Na te go rocz nych VIII Eu ro pej skich Tar gach Pro duk tów Re gio nal nych, po za tra dy cyj nie cie ka wą ofer tą pro gra mo wą, utwo rzo ny zo sta nie tzw. Za rem bek Tra - dy cji, w któ rym Mu zeum At ma Ka ro la Szy ma now skie go za pre zen tu je pro gram zwią za ny z ju bi le uszem 40 le cia To wa rzy - stwa Mu zycz ne go im. Ka ro la Szy ma now - skie go oraz ob cho da mi Ro ku Ka ro la Szy - ma now skie go - Za ko pa ne Ta trzań ski Park Na ro do wy za pre zen - tu je m.in. wy kład pn. Kul tu ro wy wy pas owiec, warsz ta ty pla stycz ne i prak tycz ne zwią za ne z pa ster stwem - w re pli ce sza ła - su pa ster skie go oraz kon kurs wie dzy o pa ster stwie. Pol skie To wa rzy stwo Tu ry stycz no - -Kra jo znaw cze Od dział Za ko pa ne za po - zna zwie dza ją cych Za rem bek Tra dy cji ze szla ka mi tu ry stycz ny mi w Ta trach oraz prze pro wa dzi kon kurs wie dzy o Ta - trach i re gio nie. Dla zwy cięz ców prze wi - dzia ne pa miąt ko we od zna ki gór skie. Eu ro pej skie Tar gi Pro duk tów Re gio - nal nych to tak że moż li wość wzię cia udzia łu w licz nych warsz ta tach rę ko dziel - ni czych, któ re sku pia ją się wo kół po pu la - ry zo wa nia zja wi ska kul tu ry lu do wej. Tar gi od stro ny ku li nar nej są oka zją do de gu sta cji po traw przy rzą dzo nych z pro duk tów ufun do wa nych przez Fir mę MA KRO Cash and Car ry, pod ha lań skie Ko ła Go spo dyń Wiej skich i pro fe sjo nal - nych sze fów kuch ni ze Sto wa rzy sze nia Ma ło pol skich Ku cha rzy i Cu kier ni ków. Te ma tem prze wod nim Tar gów bę dzie ja - gnię ci na pod ha lań ska. Wzo rem lat ubie głych w Ka wiar ni Tar go wej pro wa dzo nej przez Kra kow ską Szko łę Bar ma nów i Ba ri stów, ser wo wa na bę dzie ka wa w róż nych po sta ciach a w po ka zach ku li nar nych uczest ni czyć bę dą rów nież: Re stau ra cja Wi do ko wa Szym- ków ka, Karcz ma Gaz do wo Kuź nia, Karcz ma Przy Mły nie, Cha ta U Zbó ja Pol skich Tatr S.A. oraz Re stau ra cja wło ska Vil la To sca na. O pro mo cję Zdro we go Try bu Ży cia za dba Pań stwo wa Pod ha lań ska Wyż sza Szko ła Za wo do wa w No wym Tar gu. Mia sto Po prad przy ję ło za pro sze nie do uczest nic twa w Tar gach - przed sta wi sło wac kie ze spo ły folk lo ry stycz ne i roz - ryw ko we. Po wiat Ję drze jow ski oraz Ko ło Go - spo dyń Wiej skich, uczest ni czą cy w Tar - gach od po cząt ku, tj. od 2010 ro ku, za - pre zen tu je cie ka wy pro gram kul tu ral ny i za chę ci do de gu sta cji spe cja łów ku li nar - nych. Po raz pierw szy Po wiat Wa do wic ki za go ści pod czas Tar gów ; bę dzie to tzw. Dzień Po wia tu Wa do wic kie go. Atrak cją wie czo ru bę dzie wy stęp Or kie stry Dę tej Za tor oraz ROK Ban du. Eu ro pej skim Tar gom Pro duk tu Re - gio nal ne go, jak co ro ku to wa rzy szą: ze spół im. Klim ka Ba chle dy oraz ze spół re gio - nal ny Ma łe Klim ki. Pod czas wy stę pów od bę dą się kon kur sy dla dzie ci zwią za ne z wie dzą o re gio nie. Spon so rem na gród jest Okrę go wa Spół dziel nia Mle czar ska Kra sny staw. W te go rocz nych Tar gach wy stą pią rów nież: Ze spół Re gio nal ny In te gra cyj ne Przed szko le Gó ro lic ki, w któ rym uczest ni czą dzie ci w wie ku od 3 do 5 lat, ze spół re gio nal ny Re gle im. Ja na Ję dro - la z Po ro ni na, ze spół re gio nal ny Pań stwo - wej Pod ha lań skiej Wyż szej Szko ły Za wo - do wej Mło de Pod ha le, Ze spół Re gio nal - ny Ma li Hol ni z Sie roc kie go. AN NA GRÓ DEK

8 8 Msza dzięk czyn na na Lu bo niu Region CZWARTEK, 10 sierpnia 2017 PKP CAR GO za pra sza na Pa ro wo zja dę w trze ci week end sierp nia 30 lip ca przy Schro ni sku PTTK na Lu bo niu Wiel kim zo sta ła od pra - wio na uro czy sta msza świę ta dzięk czyn na za ura to wa nie schro - ni ska przed spa le niem w cza sie II Woj ny Świa to wej. Na bo żeń stwo od pra wił ks. pro boszcz Ta de usz Bo guc ki z pa ra fii w Za ry tem. Msza św. przy Schro ni sku PTTK na Lu bo niu Wiel kim od by wa się co ro ku na pa miąt kę ura to wa nia obiek tu przed spa - le niem. W cza sie woj ny Niem cy chcie li pod pa lić bu dy nek sta no wią cy schro nie - nie dla par ty zan tów. Do te go jed nak nie do szło, dzię ki od wa dze go spo dy ni Ka ro li - ny Ka le ciak, któ ra z nie mow lę ciem na rę - kach po sta no wi ła po roz ma wiać z do wód - cą od dzia łu. Prze ku pi ła hi tle row ca bu tel - ką wód ki, wma wia jąc mu, że to dom jej ro dzi ny. AG / FOT. JA NUSZ KU BA SIAK Fe styn i tur niej pił kar ski w Rdzaw ce Wie le atrak cji przy go to wa ło PKP CAR GO dla uczest ni ków XIII. edy cji Pa ro wo zja dy w Cha bów - ce. Głów ny mi punk ta mi im pre zy, któ rej nada no ty tuł Ta jem ni ce daw nej ko lei, bę dą po ka zy pa ro - wo zów i hi sto rycz nych skła dów po cią gów oraz prze jażdż ki za byt ko wym ta bo rem ko le jo wym. W so bo tę i nie dzie lę sierp nia w Skan se nie Ta bo ru Ko - le jo we go PKP CAR GO w Cha bów ce za pre zen tu je się pięć pa ro - wo zów z Pol ski: OKz32-2, Ty , TKt48-191,TKh , Pt47-65 i pa ro wóz ze Sło wa cji oraz trzy lo ko mo ty wy spa li no we SN61-168, SM i SM Po nad to tu - ry ści i mi ło śni cy ko lei bę dą mo gli po dzi wiać wie le za byt ko wych skła dów po cią gów sta cjo nu ją cych na co dzień na te re nie Skan se - nu, w tym m.in. naj star szy w Pol sce za cho wa ny pa ro wóz z 1878 ro ku. Jest to naj więk sza w Pol sce ko lek cja za byt ko we go ta bo ru ko le jo we go. Uczest ni cy bę dą mo gli tak że sko rzy stać z prze jażdż - ki po cią giem re tro. Dla go ści, a zwłasz cza dla dzie ci, PKP CAR - GO przy go to wa ło cie ka wy pro gram edu ka cyj ny oraz za ba wy i wy stę py ar ty stycz ne. W spe cjal nej stre fie edu ka cyj no -hi sto rycz nej moż na bę dzie się po czuć ma szy ni stą w sy mu la to rze jaz dy lo ko mo ty wy elek - trycz nej, obej rzeć wy sta wę o dzie dzic twie ko le jo wym w Pol sce oraz ar chi wal ne fil my do ku men tal ne o te ma ty ce ko le jo wej, a tak że wziąć udział w kon kur sie wie dzy o hi sto rii ko lei oraz w grze te re no wej. Atrak cją bę dą po ka zy wiel kich ba niek my dla - nych, wy stęp ilu zjo ni sty, warsz ta ty ro bie nia zwie rza ków z ba lo - nów oraz nie zwy kłe show z ma lo wa niem na pia sku. - Przy go to wa ny przez nas pro gram te go rocz nej Pa ro wo zja - dy po przez po łą cze nie edu ka cji i za ba wy przy bli ża hi sto rię ko - lei, z któ rą chce my za po znać zwłasz cza mło de po ko le nie i za - szcze pić w nim kul ty wo wa nie ko le jo wych tra dy cji. Je stem prze - ko na ny, że to świę to mi ło śni ków ko lei, któ re jest kul mi na cyj nym punk tem or ga ni zo wa ne go przez nas cy klu im prez w ra mach La ta z pa ro wo za mi, zdo bę dzie dla niej wie lu no wych sym pa ty - ków mó wi Ma ciej Li bi szew ski, pre zes Za rzą du PKP CAR GO. Reklama Har mo no gram "Pa ro wo zja dy": 19 sierp nia (so bo ta) 9.00 Otwar cie Skan se nu dla zwie dza ją cych i stref edu ka cyj - nych dla dzie ci Uro czy ste otwar cie Pa ro wo zja dy Pa ra da Pa ro wo zów Po kaz skła dów po cią gów hi sto rycz nych Wiel ka nie spo dzian ka na finał Pa ro wo zja dy Za mknię cie Skan se nu 20 sierp nia (nie dzie la) 9.00 Otwar cie Skan se nu dla zwie dza ją cych i stref edu ka cyj - nych dla dzie ci Prze jaz dy dla dzie ci w ka bi nie ma szy ni sty Za wo dy ma szy ni stów Za mknię cie Skan se nu W cią gu dwóch dni Pa ro wo zja dy kur so wać bę dą za byt ko - we po cią gi wg po niż sze go roz kła du jaz dy: 19 sierp nia (so bo ta) 8:51-10:36 Cha bów ka Sta cja PKP No wy Targ Cha - bów ka Sta cja PKP 9:03-11:10 Cha bów ka Sta cja PKP Ka si na Wiel ka Cha - bów ka Sta cja PKP 16:45-17:55 Cha bów ka Skan sen Rab ka Za ry te Cha - bów ka Skan sen 20 sierp nia (nie dzie la) 9:00 11:00 Cha bów ka Skan sen Msza na Dol na Cha - bów ka Skan sen 11:20 13:30 Cha bów ka Skan sen Msza na Dol na Cha - bów ka Skan sen 14:50 16:45 Cha bów ka Skan sen Msza na Dol na Cha - bów ka Skan sen Bi le ty na prze jaz dy re tro sprze da ją pra cow ni cy ob słu gi po - cią gu. PA WEŁ GRAB CZAK 29 lip ca w Rdzaw ce od był się IV Tur niej Pił ki Noż nej. Pił kar - skim emo cjom to wa rzy szył fe styn z za ba wą ta necz ną. W pro gra mie im pre zy zna la zły się po ka zy ra tow nic twa tech nicz ne go w wy ko na niu OSP Rdzaw ka, na uka pierw szej po mo cy przed me dycz nej, ścian ka wspi nacz ko wa oraz za ba wa ta necz na z ze spo łem BAR BA. Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by li: OSP Rdzaw ka oraz KS Gor ce Rdzaw ka. AG / FOT. JA NUSZ KU BA SIAK

9 Jarmark Podhalański 9

10 10 Fe styn Ro dzin ny w Pie kiel ni ku Region CZWARTEK, 10 sierpnia 2017 V Mię dzy na ro do wa Wy sta wa Psów Ra so wych Za ko piań ski od dział Związ ku Ky no - lo gicz ne go w Pol sce już po raz pią - ty or ga ni zu je Mię dzy na ro do wą Wy - sta wę Psów Ra so wych, któ ra w tym ro ku od bę dzie się w dniach sierp nia na sta dio nie bia th - lo no wym w Ko ście li sku -Ki rach. To wy da rze nie nie tu zin ko we w kul - tu ral no -spor to wo -re gio nal nym kra jo bra - zie im prez or ga ni zo wa nych w okre sie wa - ka cyj nym na te re nie Pod ha la. Mię dzy na - ro do wy cha rak ter wy sta wy na da je jej wy - so ką ran gę, pod kre śla ną przez ky no lo gów oraz wła ści cie li czwo ro no gów, no bi li tu je od dział i pod no si pre stiż re gio nu. Jest wy - ra zem po dzi wu dla róż no rod no ści ras i ma ści czwo ro no gów, oka zją do po głę bia - nia wie dzy ky no lo gicz nej i upra wia nia spor tów ky no lo gicz nych, któ re spra wia ją ra dość za rów no psom, jak i wła ści cie lom. Wresz cie - w nie ba nal ny spo sób wpi su je się w pro mo cję na sze go re gio nu i kul tu ry - wy sta wa w re gio nal nej opra wie pro mu je gó ral ską mu zy kę, stro je, gwa rę, a tak że ro - dzi mą ra sę owczar ka pod ha lań skie go. Na wy sta wę co rocz nie zgła sza nych jest ok. 200 ras psów, co prze kła da się na ok psów z ca łe go świa ta. Są to za - rów no ra sy po pu lar ne, ta kie jak owczar ki, do gi, jam ni ki, la bra do ry, goń cze czy pu - dle, ale też rzad ko spo ty ka ne na co dzień a na wet eg zo tycz ne: ba sen ji, pies fa ra ona, na gi pies pe ru wiań ski, łaj ki, ko mon do ry, chow chow czy chi ny ja poń skie. Wy sta wa trwa dwa dni, co dzien nie o godz za czy na się sę dzio wa nie, kie - dy to w wy od ręb nio nych spe cjal nie rin - gach moż na po dzi wiać kon ku ren cje pie - sków oce nia nych przez wy bit nych sę - dziów ky no lo gicz nych z kra ju i z za gra ni - cy. Ok. godz roz po czy na ją się wi - do wi sko we kon ku ren cje fi na ło we, pod - czas któ rych pre zen tu ją się naj pięk niej sze psy ca łej wy sta wy. - Za pra sza my ser decz nie wła ści cie li i mi ło śni ków pie sków, a tak że wszyst kich, któ rzy w nie kon wen cjo nal ny spo sób chcą spę dzić dru gi week end sierp nia - atrak cji i wra żeń na pew no nie za brak nie mó wią or ga ni za to rzy. S Jed ną i im prez ple ne ro wych or ga ni zo wa nych na ter nie gmi ny Czar ny Du na jec jest Fe styn Ro dzin ny w Pie kiel ni - ku pe łen atrak cji. Tak też by - ło i w tym ro ku. Nie ste ty po go da nie do pi sa ła, ale do - pi sa li miesz kań cy Pie kiel ni ka i oko lic, któ rzy po sta no wi li w tym dniu po ba wić się wła śnie w Pie kiel ni ku i ba wi li się do póź nych go dzin noc nych. Na sce nie za pre zen to wa li się mło dzi adep ci gry na in stru men tach lu do wych pod kie row nic twem Ka ta rzy ny Sęk, dzie - cię cy ze spół re gio nal ny "Sium ni" z Cho - cho ło wa i ze spól re gio nal ny "Pie kiel ni ca - nie" z Pie kiel ni ka. Swo je naj lep sze prze bo je za pre zen to - wa li Be to i Ta ri z ze spo łu "Aha ju Fu sion Bo li wia". Nie za bra kło kon kur sów z cen ny mi na gro da mi dla dzie ci i do ro słych. Na za koń cze nie od by ła się za ba wa ta - necz na, pod czas któ rej za grał ze spół "Tur - bo świst". reklama Or ga ni za to ra mi Fe sty nu Ro dzin ne - go w Pie kiel ni ku by li Ra da So łec ka w Pie - kiel ni ku, Od dział Związ ku Pod ha lan w Pie kiel ni ku, Ochot ni cza Straż Po żar na w Pie kiel ni ku, Klub Spor to wy "Ko ro na" Pie - kiel nik i Cen trum Kul tu ry i Pro mo cji w Czar nym Du naj cu. Im pre za nie mo gła by się od być, gdy - by nie spon so rzy. Or ga ni za to rzy dzię ku ją za po moc fir mom Au to Mix S.C. Pie kiel - nik Krzysz tof Szczer ba, Au to Ser wis Pa - weł Dziu bek - Pie kiel nik, Mar ket Le wia - tan Da nu ta Ro kic ka Pie kiel nik, Usłu gi Sa mo cho do we Jó zef Ma dziar Pie kiel - nik, Skład Bu dow la ny Py los Ma rze - na Żą dlak - Pie kiel nik, MMS Ze non Mi - koś Pie kiel nik, F.H.U.P. Otrę biak Tar - tak Pie kiel nik, ED BUD Edward Ję - drasz czak Pie kiel nik, Tar tak J.S. Ko ło - dziej Pie kiel nik, F.H.U. Ma rek Ma - ciasz Pie kiel nik, Za kład Ślu sar sko Ko - wal ski Hen ryk Sta fi ra Pie kiel - nik, STM Sta ni sław Ma śni ca Pie kiel nik, Le nart Jó żef Sklep i Pie kar nia Pie kiel - nik, Dra gon Edward Kru pa Czar ny Du na jec, Me cha ni ka Po jaz do wa Ro - man Ma śni ca Pie kiel nik, Sklep Spor to - wy MID S.C. Ma rek My coń, Łu - kasz Dziu ba sik 0 No wy Targ. TEKST I FOT. PIOTR DU RAJ Po sia dy Ro dzin ne w Za łucz nem W ostat nią nie dzie lę sierp - nia, co ro ku ba wi się Za - łucz ne pod czas Po sia dów Ro dzin nych or ga ni zo wa - nych na pla cu obok miej - sco we go gim na zjum. Pięk na po go da spra wi ła, że w Za łucz - nem oprócz miesz kań ców po ja wi ło się wie lu go ści. Na sce nie za pre zen to wa ły się ze spo ły Dzie la nie z Dzia łu i świę tu ją cy swo je 10 le cie miej sco wy ze spół Sy kow ni. W mu zycz ną po dróż wszyst kich obec nych go ści za brał Piotr Lu pi Lu ber to wicz. W mię dzy cza sie od by ły się cie szą ce nie zmien ną po pu lar no ścią kon kur sy z na gro da mi dla dzie ci i do ro słych. Na za koń cze nie ba wio no się przy mu - zy ce miej sco wej ka pe li Mar ty ny. Za ba wa trwa ła do bia łe go ra na, ale nie od by ła by się, gdy by nie spon so rzy. Dzię ki nim moż na by ło zor ga ni zo wać ten fe sty. Or ga ni za to rzy dzię ku ją za po - moc wszyst kim dar czyń com. Or ga ni za - cję fe sty nu wspar li m.in. Bank Spół dziel - czy w Czar nym Du naj cu, Sklep Wie lo - bran żo wy Ma ki ta w Czar nym Du naj - cu, Fir ma Kan tor Skła dy Bu dow la ne Czar ny Du na jec, Fir ma Tyl ka Okna, Drzwi, Bra my Czar ny Du na jec, To - masz Mię tus Karcz ma na Ro gu Czar - ny Du na jec, Bar ba ra Kwak Pie niąż ko - wi ce Wy ko ny wa nie De rek, Na rzut itp., Za kład Me cha ni ki Po jaz do wej Adam Ra facz Za łucz ne, Za kład Usług Kra wiec kich Ja dwi ga Ra facz Za łucz - ne, Cen trum Kul tu ry i Pro mo cji Gmi ny Czar ny Du na jec, Ra da So łec ka wsi Za - łucz ne i Bo le sław Gre la. Po sia dy Ro dzin ne w Za łucz nem zor - ga ni zo wa li Ra da So łec ka. Cen trum Kul - tu ry i Pro mo cji Gmi ny Czar ny Du na jec, Od dział Związ ku Pod ha lan Za łucz ne i OSP Za łucz ne. TEKST I FOT. PIOTR DU RAJ

11 GMINA CZARNY DUNAJEC Sys tem se lek tyw nej zbiór ki od pa dów ko mu nal nych Umo wa na ter mo mo der ni za cję 10 bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej w Gmi nie Czar ny Du na jec 10 bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej zlo ka li zo wa nych na te re nie Gmi ny Czar ny Du na jec w tym 7 szkół, 1 przed szko - le i 2 re mi zy wkrót ce przej dą grun tow ną ter mo mo der ni za - cję dzię ki środ kom z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne - go Wo je wódz twa Ma ło pol skie go na la ta w ra - mach pro jek tu pn.: Kom plek so wa mo der ni za cja obiek - tów uży tecz no ści pu blicz nej w gmi nie Czar ny Du na jec. Umo wę na do fi nan so wa nie obiek tów pod pi sa na zo sta ła przez Wi ce - mar szał ka Ma ło pol ski Sta ni sła wa So ry sa, Wój ta Gmi ny Czar ny Du na jec Jó ze fa Ba bi cza i Skarb nik Gmi ny Sta ni sła wę Pilch, 27 lip ca 2017 r. w sa li wi do wi sko wej Cen trum Kul tu ry i Pro mo cji Gmi ny Czar ny Du na jec. Dzię ki prze pro wa dzo nej mo der ni za cji bu dyn ki nie tyl ko bę dą bar dziej es te tycz ne i cie plej sze, ale tak że bar dziej eko lo gicz ne. Do cie - plo ne zo sta ną ścia ny i da chy, a wy mie nio ne zo sta ną okna i cen tral ne ogrze wa nie, co re al nie przy czy ni się do zmniej sze nia za nie czysz cze - nia po wie trza. W Gmi nie Czar ny Du na jec grun tow ny re mont przej dą: przed - szko le w Czar nym Du naj cu, szko ły pod sta wo we w Pod czer wo nem, Ci chem, Sta rem By strem oraz w Dzia le, gim na zjum w Za łucz nem oraz ze spo ły szkół w Ci chem i Pie kiel ni ku. Mo der ni za cja cze ka tak że re mi zy ochot ni czych stra ży po żar - nych w Czar nym Du naj cu i Cho cho ło wie. Cał ko wi ta war tość pro jek tu wy nie sie 6,74 mln zł, z cze go unij - ne do fi nan so wa nie to 3,93 mln zł. Wszyst kie bu dyn ki zo sta ną od da - ne do użyt ku za nie co po nad rok pla no wa ny ter min za koń cze nia prac to paź dzier nik 2018 r. Gmi na Czar ny Du na jec po raz ko lej ny przy stą pi - ła do pro jek tów or ga ni zo wa nych przez Ma ło pol - ski Urząd Mar szał kow ski Ma ło pol skie Re mi zy 2017 i Bez piecz na Ma ło pol ska 2017 W ra mach kon kur su Ma ło pol skie Re mi zy 2017 umo wę gwa ran tu ją cą przy zna nie do ta cji otrzy ma ła Ochot ni cza Straż Po - żar na w Czar nym Du naj cu. Pro jekt obej mie re mont wie ży na bu - dyn ku OSP Czar ny Du na jec. Do fi nan so wa nie wy no si ,00 zł. W ra mach kon kur su Bez piecz na Ma ło pol ska 2017 umo wy gwa ran tu ją ce przy zna nie do ta cji otrzy ma ły jed nost ki OSP Czar ny Du na jec, OSP Ci che Dol ne, OSP Od ro wąż, OSP Wró blów ka, OSP Za łucz ne, OSP Czer wien ne Gór ne i OSP Pie niąż ko wi ce. Do fi - nan so wa nie w wy so ko ści 9066,00 zł obej mie za kup odzie ży do dzia - łań bo jo wych 15 szt. Kon kurs Ma ło pol skie Re mi zy Wo je wódz two Ma ło pol skie - go ogła sza od 2009 r. W je go ra mach ma ło pol skie gmi ny otrzy mu - ją po moc fi nan so wą na re ali za cję prac bu dow la no -re mon to wych w re mi zach OSP. Od 2013 r. jest on re ali zo wa ny przy współ pra cy z Wo je wódz kim Fun du szem Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Kra ko wie (WFO ŚiGW), któ ry współ fi nan su je pra ce z za kre su m.in. ter mo mo der ni za cji, wy mia ny okien oraz drzwi, czy in we sty cji zwią za nych z wy ko rzy sta niem od na wial nych źró deł ener gii. Ma ło pol skie Re mi zy to au tor ski i uni ka to wy pro gram w ska li ca łe go kra ju. W tym cza sie uda ło się wy re mon to wać 743 ma - ło pol skie re mi zy stra żac kie. Pod czas spo tka nia obec ni by li tak że przed sta wi cie le Gmi ny Bia ły Du na jec An drzej Ja cek No wak i Skarb nik Gmi ny Bia ły Du na - jec An na Wę dziarz, któ rzy pod pi sa li umo wę na do fi nan so wa nie bu dyn ku Ze spo łu Szkół Pod sta wo wej i Gim na zjum w Gli cza ro wie Gór nym. Jak pod kre śla ją wła dze Urzę du Mar szał kow skie go, ter mo mo - der ni za cja bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej pro wa dzo na bę dzie w ca łej Ma ło pol sce. Jest to moż li we dzię ki środ kom z RPO WM , z któ rych za rząd wo je wódz twa ma ło pol skie go przy znał łącz nie 130,5 mln zł dla 74 pro jek tów. Tyl ko do sub re gio nu pod ha - lań skie go tra fi po nad 19,5 mln zł. Bez piecz ny Stra żak w Gmi nie Czar ny Du na jec Bez piecz ny Stra żak to pro gram re - ali zo wa ny przez Gmi nę Czar ny Du na - jec. W ra mach za da nia pn.: Za po bie - ga nie po waż nym awa riom i li kwi da - cja ich skut ków dla śro do wi ska - Bez piecz ny Stra żak za ku py wa ne jest umun du ro wa nie bo jo we dla jed - no stek OSP w tym ro ku dla OSP Sta re By stre i Ra tu łów Gór ny. Pro gram re ali zo wa ny jest przez Urząd Gmi ny Czar ny Du na jec i Wo je wódz ki Fun - dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Kra ko wie. Prze ka za nia ze sta wów odzie ży ochron - nej przed sta wi cie lom jed no stek mia ło miej - sce w Urze dzie Gmi ny Cza sr ny Du na jec 4 sierp nia 2017 r.. Wrę czył je Jó zef Ba bicz - Wójt Gmi ny Czar ny Du na jec wraz ze Sta - ni sła wą Pilch Skarb ni kiem Gmi ny Czar - ny Du na jec. Ode bra li je Ma rek Bie la Pre - zes OSP Sta re By stre i Bo gu sław Stop ka Na czel nik OSP Sta re By stre oraz Jan Styr - czu la Pre zes OSP Ra tu łów Gór ny i Woj - ciech Ba ran Na czel nik OSP Ra tu łów Gór - ny. W skład umun du ro wa nia we szły ubra - nia spe cjal ne, ko mi niar ki, heł my bo jo we, bu ty spe cjal ne i rę ka wi ce spe cjal ne. Wy mie - nio ne jed nost ki do sta ły po 2 ta kie ze sta wy. - Cie szę się, że je ste ście w go to wo ści, że czu wa cie nad bez pie czeń stwem miesz kań - ców Gmi ny Czar ny Du na jec. Wa sza pra ca jest nie oce nio na, zwłasz cza po świę ce nie, któ re to - wa rzy szy Wam z każ dym wy jaz dem do ak cji ra tow ni czej. Oby by ło ich jak naj mniej mó - wił Wójt Gmi ny Czar ny Du na jec Jó zef Ba bicz pod czas prze ka za nia odzie ży ochron nej. Za kup o war to ści zł współ fi nan - so wa no ze środ ków Wo je wódz kie go Fun du - szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Kra ko wie. Do fi nan so wa nie wy - nio sło zł. Ma ło pol skie do fi nan so wa nia dla OSP z Gmi ny Czar ny Du na jec W ra mach kon kur su Bez piecz na Ma ło pol ska gmi ny mo gą z ko lei sta rać się o środ ki na za pew nie nie go to wo ści bo jo wej jed nost - kom OSP, któ re nie na le żą do Kra jo we go Sys te mu Ra tow ni czo -Ga - śni cze go. W tym ro ku kon kurs ogło szo no po raz trze ci. Umo wy po twier dza ją ce przy zna nie do fi nan so wa nia na re mon - ty re miz i ich do po sa że nie prze ka za ne zo sta ły przed sta wi cie lom gmin i jed no stek przez wi ce mar szał ka Woj cie cha Ko za ka i człon ka za rzą du Grze go rza Lip ca pod czas spo tka nia w Ma ło pol skiej Szko le Go ścin no ści w My śle ni cach. Re fe rat Ochro ny Śro do - wi ska Urzę du Gmi ny Czar ny Du na jec in for - mu je wszyst kich miesz - kań ców, że obo wią zu je se gre ga cja od pa dów ko - mu nal nych na 2 frak cje su chą i mo krą. Frak cja su cha Wor ki/po jem ni ki ko lor nie - bie ski/zie lo ny. Do pusz cza się po - jem ni ki do wol ne go ko lo ru pod wa run kiem jed no znacz ne go i wy - raź ne go ich opi sa nia frak cja su - cha Frak cja mo kra Wor ki/po jem ni ki ko lor czar - ny. Do pusz cza się po jem ni ki do - wol ne go ko lo ru pod wa run kiem jed no znacz ne go i wy raź ne go ich opi sa nia frak cja mo kra Obo wią zek ten wy ni ka z prze - pi sów pra wa, w tym Re gu la mi nu utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku Gmi ny Czar ny Du na jec. Od pa dy nie se gre go wa ne wy - sta wio ne w wor kach lub po jem ni - kach in nych niż do pusz czo ne dla kon kret nej frak cji nie bę dą od bie - ra ne przez fir mę od bie ra ją cą od - pa dy! W wor ki lub po jem ni ki wła - ści cie le nie ru cho mo ści za miesz ka - łych za opa tru ją się we wła snym za - kre sie. Po za od pa da mi frak cji su chej i mo krej do sys te mu go spo da ro wa - nia od pa da mi na te re nie Gmi ny Czar ny Du na jec na le żą: Od pa dy nie bez piecz ne: W szcze gól no ści: che mi ka lia, ta kie jak: nie wy ko rzy sta ne far by, la kie ry, kle je, ży wi ce, roz pusz czal - ni ki, kwa sy, al ka lia oraz opa ko wa - nia po tych środ kach, środ ki ochro ny ro ślin oraz opa ko wa nia po tych środ kach, ae ro zo le i opa ko - wa nia po ae ro zo lach; prze ter mi no - wa ne i nie wy ko rzy sta ne le kar stwa; zu ży te ba te rie, a w tym al ka licz ne; in ne od pa dy, w tym: zu ży te lam py flu ore scen cyj ne, urzą dze nia za - wie ra ją ce rtęć. Od pa dy w po sta ci ba te rii moż na od da wać rów nież do punk - tów zbiór ki zor ga ni zo wa nych w szko łach na te re nie Gmi ny oraz w bu dyn ku Urzę du Gmi ny. Zbiór ka tych od pa dów od by - wać się bę dzie co trzy mie sią ce ter min po da ny zo sta nie do pu - blicz nej wia do mo ści. Od pa dy wiel ko ga ba ry to we: W szcze gól no ści: sta re me ble, opo ny po cho dzą ce od sa mo cho - dów oraz ma szyn rol ni czych, lo - dów ki, pral ki, te le wi zo ry, sprzęt elek trycz ny i elek tro nicz ny oraz in ne ele men ty wy po sa że nia miesz ka nia, któ re ze wzglę du na swój roz miar nie mo gą być zbie ra - ne w ty po wych po jem ni kach lub wor kach na od pa dy. Zbiór ka tych od pa dów od by - wać się bę dzie co pół ro ku ter - min po da ny zo sta nie do pu blicz - nej wia do mo ści. Od pa dy bu dow la ne i roz biór - ko we: Od pa dy po wsta ją ce w wy ni ku pro wa dze nia we wła snym za kre sie drob nych mo der ni za cji, prze ró - bek, prze bu dów obiek tów bu dow - la nych z za strze że niem, że pra ce te nie są zwią za ne z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej. Od pa dy te obej mu ją ce czy sty gruz bu dow - la ny, roz biór ko wy, zie mię, żwir z wy ko pów oraz ka mie nie na le ży prze ka zy wać do punk tów od bio ru wy zna czo nych przez Gmi nę. Gruz bu dow la ny na le ży prze trzy - my wać do cza su od bio ru lub wy - ko rzy sta nia w spo sób nie po wo du - ją cy uciąż li wo ści dla nie ru cho mo - ści są sied nich. Od pa dy zie lo ne: Na le ży w ca ło ści kom po sto - wać na te re nie wła snej nie ru cho - mo ści, w spo sób nie po wo du ją - cy uciąż li wo ści dla nie ru cho mo ści są sied nich. Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, Czarny Dunajec tel ,

12 12 Rozmaitości CZWARTEK, 10 sierpnia 2017 Od Be do Zet (nr 58) Co dzia ło się do tej po ry. Pau la kłó ci się na dal z chłop ca mi, a w tym cza sie oba cho mi ki wy cho dzą nie po - strze że nie ze swo ich ukryć i Bu bu za ko - chu je się od pierw sze go wej rze nia w Tup - ci. Do kla sy wcho dzi wy cho waw czy ni i za po wia da, że ko niecz na jest po moc w pro wa dze niu lek cji w pierw szej kla sie. Chce wy ko rzy stać do te go zwie rzę ta przy nie sio ne na za ję cia... Ta jem ni cza maź cd. cz. III i cz. IV - Coś ta kie go... a wiesz, do ja kiej gru - py za li cza się twój cho mik? Bar tosz za - mie rzał ją zdru zgo tać. - Gry zoń... Pau la do brze zna ła swo - ją ma skot kę ale ty nie wiesz, w czym trans por tu je swo je za pa sy na zi mę... Bar tosz za wa hał się i obej rzał za sie - bie w stro nę La cho wi cza. Oli wer zro bił głu pią mi nę i uniósł lek ko ra mio na. Gest był zro zu mia ły. Ozna cza ło to, że nie mo - że mu po móc. - Cze ka my na od po wiedź... na gle pa ni Eichler włą czy ła się do cię tej kon wer - sa cji za sta nów się Bar tosz... - Cho mik... Bar tosz spoj rzał ze zło - ścią w oczach na Pau lę nie po trze bu je ro bić za pa sów, bo ży je w klat ce... - No wła śnie! Oli wer po twier dził sen sa cję ko le gi. Przez kla sę prze szedł po mruk apro - ba ty dla Bar to sza. - A wła śnie, że nie! Pau la nie zwró - ci ła uwa gi na re ak cję po zo sta łych i sku pi ła się na Bar to szu nie wszyst kie ży ją w klat ce... - A gdzie? Bar tosz ra to wał się py ta - niem. - Na wol no ści... i tam mu szą sa me o sie bie dbać... - To zna czy, że mę czysz te go zwie rza - ka, trzy ma jąc go w klat ce... Bar tosz po - czuł się tro chę pew niej zno wu ata ku jąc dziew czyn kę. - Wca le nie! Pau la za prze czy ła zde - cy do wa nie, uno sząc pa lec do gó ry on od uro dze nia ży je w klat ce i gdzie in dziej zgi nął by beze mnie... - No to już po nim... Bar tosz roz ło - żył z po li to wa niem rę ce miej my na dzie - ję, że go szyb ko znaj dziesz... Pau la nie do sta ła w koń cu od po wie - dzi na py ta nie o trans port po ży wie nia przez cho mi ki. Nie ocze ki wa ła na nią już wię cej. Kuc nę ła obok ław ki i wy pa try wa - ła Bu bu po mię dzy no ga mi. Bar tosz na to - miast po czuł chwi lo wą sa tys fak cję i chciał udo wod nić przed ca łą kla są i na uczy ciel - ką, że je mu przy pa da zwy cię stwo. - A po za tym... po wie dział do po - chy la ją cej się Pau li na pew no znę casz się nad tym swo im Bu bu, bo ma roz cię tą war gę... Pau la od wró ci ła się w stro nę ko le gi i puk nę ła się pal cem wska zu ją cym w czo ło. Już chcia ła coś po wie dzieć, gdy wy cho - waw czy ni po raz ko lej ny wtrą ci ła się do roz mo wy. - Bar tosz... po de szła po wo li i za trzy - ma ła się obok chło pa ka jak do tej po ry do wie dzie li śmy się du żo z wa szej kon wer - sa cji o ży ciu cho mi ków... Wie my, że na le - żą do gru py gry zo ni... że ży ją w klat ce i na wol no ści... że ro bią za pa sy na gor sze cza - sy... że nie lu bią, tak jak in ne zwie rzę ta, gdy ktoś się nad ni mi znę ca... Nie wie my jed nak... jak trans por tu ją swo je za pa sy... To mia łeś nam ty od po wie dzieć... - Prze cież mó wi łem... Bar tosz wy krę cał się, bo li czył na to, że la da mo ment zro bi się za mie sza nie i wszy scy za czną szu kać Bu bu i te go dru - gie go cho mi ka. - Na to py ta nie nam nie od po wie dzia - łeś... na uczy ciel ka kon se kwent nie dą ży - ła do ce lu. Być mo że wy ja śni ła by to sa ma, ale nie po tra fi ła się po ha mo wać, gdy Bar tosz oskar żył Pau lę o znę ca nie się nad cho mi - kiem, gdy sam tym cza sem bez li to śnie ata ko wał dziew czyn kę. - Do bra... chło pak spu ścił gło wę pod da ję się... Nie mam zie lo ne go po ję cia. - Tak już le piej... pa ni Eichler po ło - ży ła rę kę na ra mie niu Bar to sza od po - wiedź znaj dziesz w książ kach i po wiesz nam ju tro... To two je do dat ko we za da nie do mo we. - To za du żo... Bar tosz pró bo wał jesz cze pro te sto wać. - My ślę, że nie bę dzie te go aż tak wie - le... pa ni sta ra ła się go po cie szyć bo za - mie rzam ci coś do ło żyć... - Nie... pro szę pa ni... bła gał. - To nie wie le... Do ju tra po go dzisz się z Pau lą i za py tasz ją, dla cze go jej cho mik ma roz cię tą war gę... Na stęp nie na uczy ciel ka wró ci ła do swo je go sto li ka i zwró ci ła się do ca łej kla - sy. - A te raz... ci sza... Wszy scy na słu chu - je my i szu ka my cho mi ki... Ja w tym cza sie zaj rzę do pierw szej kla sy. Za bra ła swo je no tat ki ze sto łu i ru szy - ła do drzwi. - Je śli bę dzie cie po trze bo wać po mo - cy... od wró ci ła się przed wyj ściem je - stem obok. IV Bu bu za po mniał o swo im gniazd ku, za po mniał o Pau li i o rze czy wi sto ści. My - ślał tyl ko o Tup ci. Prze gry zał się przez gru bą książ kę. Otwór, któ ry do tej po ry zro bił, był już na ty le du ży, że on i je go no - wa part ner ka swo bod nie się w nim mie - ści li. Mi mo to pra co wał da lej. Chciał zbu - do wać du że gniazd ko i za ko pać się naj głę - biej, jak po tra fił, tak, że by nikt z lu dzi im nie prze szka dzał. Był za ko cha ny... To do da wa ło mu si ły i wy trzy ma ło - ści. Nie zda wał so bie spra wy, że wy trwa łą pra cę za wdzię cza wy spor to wa ne mu or ga - ni zmo wi. BO GU SŁAW ZIĘ BA RYS. ALEK SAN DRA CZA PLA

13 GMINA JABŁONKA Pu char Szla ku Sol ne go 2017 w Oraw ce W nie dzie lę, 6 sierp nia 2017 ro ku od by ła się w Oraw ce ko - lej na run da ogól no pol skich za wo dów MTB Pu char Szla ku Sol ne go 2017 o Pu char Wój - ta Gmi ny Ja błon ka jak rów - nież Mi strzo stwa Kra jo we go Zrze sze nia LZS oraz Mi strzo - stwa Ma ło pol ski MTB. Or ga ni - za to ra mi za wo dów by li Wójt Gmi ny Ja błon ka oraz Uczniow - ski Klub Spor to wy Pod wilk. W za wo dach w Oraw ce wzię - ło udział 154 za wod ni ków, któ rzy ry wa li zo wa li w 20 ka te go riach wie ko wych. Ko la rze gór scy zma - ga li się na ma low ni czo usy tu owa - nej tra sie w oko li cach wy cią gu nar ciar skie go. Za wo dy roz po czął Wójt Gmi ny Ja błon ka An to ni Kar lak da jąc znak do star tu za - wod ni kom pierw sze go wy ści gu. Po za koń cze niu ry wa li za cji od by - ła się uro czy sta de ko ra cja naj lep szych Ma ło lip nic kie grzy bo bra nie Fe styn Ma ło lip nic kie grzy bo - bra nie od był się 6 sierp nia 2017r. na po la nie Po le ni ca w Lip ni cy Ma łej. Tra dy cyj nie już, ja - ko pierw sza za pre zen to wa ła się Or kie stra Dę ta z Lip ni cy Ma łej. Fe styn ofi cjal nie otwo rzył Wójt Gmi ny Ja błon ka An to ni Kar - lak, któ ry ser decz nie wszyst kich po wi tał i na sce nę za pro sił go ści i go spo da rzy. Do zgro ma dzo nych rów nież zwró cił się ksiądz Pro - bosz cza Pa ra fii pw. Św. Ste fa na w Lip ni cy Ma łej Piotr Gro tow ski. uczest ni ków. Pu cha ry, me da le, dy plo - my oraz na gro dy rze czo we wrę czy li: w imie niu Wójt Gmi ny Ja błon ka An to - nie go Kar la ka - Zbi gniew Su wa da oraz Za stęp ca Prze wod ni czą ce go Kra jo we - go Zrze sze nia Lu do wych Ze spo łów Spor to wych w War sza wie Ma rek Ma zur, Za stęp ca Prze wod ni czą ce go Ma ło pol skie go Zrze sze nia Lu do wych Ze spo łów Spor to wych w Kra ko wie - Ja cek Ku cy ba ła, Soł tys wsi Oraw ka - Jó zef Kwa śni ca, Soł tys wsi Pod wilk - Emil Hol la, Dy rek tor Pu cha ru Szla ku Sol ne go - Cze sław Kucz ko wicz. Ofi cjal ne wy ni ki za wo dów w Oraw ce oraz kla sy fi ka cja ge ne ral na znaj du ją się na stro nie in ter ne to - wej: charsz la ku sol ne - go.pl w za kład ce wy ni ki. Ka ta rzy na Ro go wiec: Naj waż niej sze, to za wsze mieć chęć Fo to. Jan Cie pliń ski Fot. Łu kasz So wiń ski Po ofi cjal nym otwar ciu, licz - nie przy by ła pu blicz ność Ma ło - lip nic kie go grzy bo bra nia obej - rza ła i wy słu cha ła część ar ty stycz - ną, któ rą roz po czął wy stęp ze spo - łu dzia ła ją ce go przy Sto wa rzy sze - niu Ro dzi na Kol pin ga w Lip ni cy Ma łej Oraw ska ro dzi na. Na - stęp nie za pre zen to wał się ko lej ny ze spół z Ma łej Lip ni cy - Ma ło lip - ni ca nie. W pro gra mie wy stą pi ła rów - nież ma ło lip nic ka mu zy ka Mło dzi To lo fi wraz z Jó ze fem An tał czy - kiem oraz ka pe la akor de oni stów Do brzy zna jo mi. Na za koń cze - nie pu blicz ność ba wi ła się w cza sie kon cer tu ze spo łu Se rvo os. XXXVI Gó ral ska Piel grzym ka na Ja sną Gó rę Pod ha słem BĄDŹ MY ŻY WĄ KO RO NĄ MA RYI na Ja sną Gó rę do tar ła w po nie dzia łek, 31 lip ca 2017 ro ku XXXVI Pie sza Piel grzym ka Gó ral ska. Uczest ni - czy li w niej piel grzy mi po dzie le ni na 4 gru py: Ba - chle dów ka, No wy Targ, Ora wa oraz Rab ka. W gru pie oraw skiej piel grzy mo wa ło 170 miesz kań ców. Piel grzy mów przy wi tał na Ja snej Gó rze Me tro po li ta Kra kow - ski Ar cy bi skup Ma rek Ję dra szew ski. Tra dy cyj nie na piel grzy - mów cze kał rów nież Wójt Gmi ny Ja błon ka Pan An to ni Kar - lak wraz z de le ga cją miesz kań ców Ora wy. Uro czy ste wej ście gru py oraw skiej na Ja sną Gó rę uświet ni ła ka pe la z mu zy kan - ta mi z Zu brzy cy Gór nej i Zu brzy cy Dol nej pod prze wod nic - twem Pa na Jó ze fa Ku la wia ka. Punk tem cen tral nym piel grzym ki gó ral skiej by ła Msza Świę ta, któ rej prze wod ni czył Me tro po li ta Kra kow ski Ar cy bi - skup Ma rek Ję dra szew ski. Ka ta rzy na Ro go wiec to po cho dzą - ca z Rab ki -Zdro ju pol ska pa ra olim - pij ka, dwu krot na mi strzy ni olim pij - ska, brą zo wa me da list ka tej im pre - zy, dwu krot na mi strzy ni świa ta, ośmio krot na wi ce mi strzy ni, trzy - krot na brą zo wa me da list ka Mi - strzostw Świa ta, zdo byw czy ni Ki li - man dża ro. Jej dys cy pli na mi są bie - gi nar ciar skie i bia th lon. Z Ka ta rzy ną Ro go wiec roz ma wia Ma rek Gu ar ne ra. Ka siu, kie dy pa trzysz z per spek ty wy cza su na swą ka rie rę spor to wą, to co so bie my ślisz? Wszyst ko za le ży, od spo so bu, w ja ki na wszyst ko spoj rzy my. Kie dy nie raz ob - ser wu je lu dzi, któ rzy ma ją ja kieś pro ble - my, nie ko niecz nie wiel kie i na wet nie są w Fot. Ar chi wum Ka ta rzy ny Ro go wiec sta nie pod jąć wal ki, przy po mi nam so bie, jak pa da łam na me cie z wy czer pa nia. By - łam wte dy nie do tle nio na, a w ustach czu - łam smak krwi. Wiem, że wte dy prze kra - cza łam swe fi zycz ne ba rie ry tyl ko i wy - łącz nie dzię ki swo jej si le men tal nej. Nie - raz so bie my ślę, że ten okres jest już po - nie kąd po za mą, lecz tak na praw dę, ja ca - ły czas od no szę wra że nie, że nie wy ko rzy - sta łam do koń ca swo ich umie jęt no ści w strze la niu. Za ja kiś czas chcia ła bym, tak bar dziej już ama tor sko spraw dzić się w strze lec twie spor to wym. Nie je stem w sta nie już w peł ni pro fe sjo nal nie od dać się tre nin gom, ale chcia ła bym te go spró bo - wać, bar dziej w ra mach swe go hob by. Je steś mul ti me da list ką za rów no Igrzysk Pa ra olim pij skich, jak i Mi strzostw Świa ta. Czy któ reś z tych suk ce sów ma dla Cie bie ja kąś szcze gól ną war tość? Szcze rze po wie dziaw szy brą zo wy me dal wy wal czo ny w Van co uver w 2010 ro ku, wią że się dla mnie, z naj więk szym tru dem po nie sio nym, w ce lu wy wal cze - nia go. To był bar dzo cięż ki czas dla mnie. No si łam się mie siąc wcze śniej z za mia - rem wy co fa nia się, z tej im pre zy. In nym osią gnię ciem, któ re bar dzo so bie ce nię, jest mój wy stęp i ukoń cze nie Bie gu Wa - zów. Czu łam wte dy, że kosz to wa ło mnie to naj wię cej wy sił ku. Bie głam tam z peł - no spraw ny mi spor tow ca mi, po zwy kłej tra sie, któ ra na do da tek by ła nie zwy kle wy ma ga ją ca. Udo wod ni łam so bie sa mej wie le waż nych dla mnie rze czy. In ną kwe - stią jest na to miast sta nie na naj wyż szym stop niu po dium i słu cha nie spe cjal nie dla cie bie gra ne go hym nu. A jak z ko lei wspo mi nasz wy jąt ko we dla cie bie Igrzy ska ro ze gra ne w 2006 ro - ku w Tu ry nie? Wy wal czy łaś tam dwa zło - te me da le. Co za pa mię ta łaś z tej im pre zy? To był wspa nia ły czas. Aku rat znam bar dzo płyn nie ję zyk wło ski. Dzię ki te mu nie mia łam żad nych kło po tów w ko mu ni - ka cji i z or ga ni za to ra mi, i z przy by ły mi na za wo dy ki bi ca mi. Da wa ło mi to po czu cie ol brzy miej swo bo dy. Du żo da wa ły mi też uwa gi tre ne ra. Dzien na roz pi ska tre nin - gu, któ ry wy ko ny wa łam był tak per fek cyj - nie przy go to wa na, że tre ning mo głam wy - ko ny wać na wet bez tre ne ra. Po wiedz nam Ka siu, ja kie to uczu cie słu chać swe go hym nu na ro do we go gra - ne go spe cjal nie dla Cie bie? Ni gdy nie my śla łam, że to jest tyl ko dla mnie. W tym miej scu, gdzie je steś tyl - ko ty i twój sztab na gle wszyst kie eki py, or ga ni za to rzy, oko ło set ki lu dzi słu cha ją hym nu na ro do we go two je go kra ju, czu - jesz coś nie opi sa ne go. Łzy cie kły mi stru - mie nia mi po po licz kach. Je stem dum na z by cia Po lką, znam i sza nu ję na szą trud ną hi sto rię i ko cham nasz hymn. Ja ką war tość ma ją dla cie bie od zna - cze nia nada wa ne przez np. mar szał ka wo - je wódz twa ma ło pol skie go? Ja ką z ko lei ple bi scy ty dla ki bi ców? To skom pli ko wa na hi sto ria. Po cząt - ko wo nie by ło mnie w gło so wa niach, lecz do sta wa łam na gro dy ho no ro we. Do pie ro ple bi scyt Dzien ni ka Pol skie go - nie wy - od ręb nio no spor tow ca nie peł no spraw ne - go i zo sta łam wli czo na w ogół spor tow - ców. Za ję łam 7. miej sce, lecz by łam z nie - go na wet bar dziej dum na, niż z na gro dy spe cjal nej. Co uwa żasz za swój naj więk szy suk ces? We dług mnie naj lep sze to, co uda ło mi się osią gnąć to po moc w pew nej zmia - nie sto sun ku spo łe czeń stwa wzglę dem osób nie peł no spraw nych. Spor tow cy i lu - dzie nie peł no spraw ni nie są już tak od - dzie la ni od spo łe czeń stwa, jak to by ło choć by 10 lat te mu. Być mo że jest w tym też mo ja ce gieł ka, bo dzię ki mo im wy ni - kom, lu dzie za uwa ży li suk ces ko goś z jed - nej stro ny in ne go niż oni, lecz tak na praw - dę ko goś iden tycz ne go, któ re go suk ces rów nież kosz to wał bar dzo wie le pra cy, wy rze czeń. Na okres mo ich star tów przy - padł czas zmia ny spo łecz ne go my śle nia o nie peł no spraw no ści. A te raz z in nej becz ki. Jak wspo mi - nasz swą wy pra wę we wrze śniu 2008 ro - ku, kie dy zdo by łaś szczyt Ki li man dża ro? To był dla mnie wy jąt ko wy czas. Bar dzo trud ny. Każ dy nie peł no spraw - ny miał mieć asy sten ta, któ ry miał mi po ma gać. On jed nak - mój asy stent nie był w sta nie wyjść do sa me go koń ca z na mi. Wy kru szył się pod czas tra sy i wy - cho dząc już na sam szczyt, nie mia łam kon tro li nad tym, co się dzie je. Ca ła eki pa wcho dząc na szczyt, by ła wy czer - pa na. Zde ner wo wa łam się sa ma na sie - bie, bo zbyt ma ło od by łam te stów i za - nie dba łam pew ne rze czy. Jed nak też je - stem dum na z te go, że da łam ra dę. Du - żo mi to da ło, jed nak ni gdy wię cej ta - kich przy gód. Pla nu jesz jesz cze ja kiś wy pad w gó ry? Już Ci po wie dzia łam (śmiech). Je dy - ny wy pad w gó ry, ja ki mnie in te re su je, to przy jazd z mę żem Krzyś kiem i dzieć mi i wiel ka wy pra wa na Lu boń, ko niecz nie la - tem. Masz jesz cze ja kieś pla ny spor to we? W tym mo men cie nie. Mo że jak od - cho wam dzie ci, to jesz cze zaj mę się strze - lec twem spor to wym. Ale to do pie ro zo - ba czy my. Cze go Ci ży czyć na ko niec na sze go wy wia du? Życz mi te go, co uwa żasz za naj waż - niej sze. Na pew no jesz cze, by mo ty wa cja ni gdy mnie nie opusz cza ła i abym za wsze wy my śla ła so bie coś cie ka we go do ro bo ty (śmiech).

14 14 Ogłoszenia drobne CZWARTEK, 10 sierpnia 2017 Praca l PoszukujęKonsultantek do współ pra cy z fir mą Ma ry Kay. Tel l KancelariaOdszkodowawcza po - szu ku je Przed sta wi cie li na te re nie Pod ha la. l Nienormowanyczaspracy. Atrak cyj ne wy na gro dze nie. Tel F.H.P."JANAS"spółkajawna od dział w No wym Tar gu za trud ni pra cow ni ka na sta no wi ska MA GA ZY NIER. Te le fon: biu ma ja nas.pl l Pracownikprodukcji. Kra ków: cię cie pro fi li, wier ce nie, szli fo wa nie, przy go to wa nie do ma lo wa nia, pa ko - wa nie. Umo wa o pra cę lub l Przedstawicielhandlowy, Kra - ków - bran ża me blo wa. Wy ma ga ny j. nie miec ki. Umo wa o pra cę+pro - wi zje lub l ZatrudnięKelnerkę - Przy stań w Ka ba no sie - Ja błon ka. Pra ca na week en dy. Bar dzo do bre wa run ki pra cy. Atrak cyj ne wy na gro dze nie. Pro si my o kon takt pod nu mer l ChochołowskieTermy zatrudnią specjalistę ds. marketingu. Praca w Chochołowie Szczególy pod nr Reklama Zapraszamydowspółpracy, zostań niezależnym agentem nieruchomości. Agenci RE/MAX Duo prowadzą swój własny biznes oparty na działalności gospodarczej w ramach sprawdzonego systemu. Zapewniamy zorganizowany system marketingu na skalę świata, kraju i regionu pracy agenta biura RE/MAX Duo. Zadzwoń , l Hotel&Restauracja&SPA Bachledówka w Czerwiennem zatrudnia na stanowiskach: kelner / kelnerka, recepcjonistka / recpcjonista, kucharz / kucharka, pokojówka. Informacje pod nr i na stronie MEDICUSAgencjaopiekuńczo - pie lę gniar ska ofe ru ją ca kom plek - so wą opie kę nad se nio rem w do - mu za trud ni: - opie kun ki me dycz ne, - opie kun ki do osób star szych, - pie lę gniar ki - re ha bi li tan tów Po szu ku je my osób z te re nu Pod - ha la i Ora wy - pro si my o prze sy ła nie CV na ad res: me di cus.opie il.com Wię cej o nas: kun ki me - dycz ne.in fo, tel l ZatrudnięKelnerkę - Przystań w Kabanosie - Jabłonka. Praca na weekendy. Bardzo dobre warunki pracy. Atrakcyjne wynagrodzenie. Prosimy o kontakt pod numer l FirmaDRIzatrudni przedstawiciela handlowego. Zarobki prowizyjne Nieruchomości l Ciche drewniany dom do remontu, działka 1,18 ha zł tel l Rabka Zdrój - mieszkania m2 w stanie deweloper tel l Rabka Zdrój dom wolnostojący 210 m2, działka 9382, zł l Szaflary,Centrum dom z zabudową pod działalność zł tel l Rabka Zdrój dom wolnostojący 210 m2, działka 9382, zł l Niedzica Pensjonat nad Zalewem Czorsztyńskim zł l NowyTarg Kokoszków widok.dom pod działalność zł l Knurów widok. działka budowlana 987m2, zł Sprzedam l Zadbanyużywany rower górski BTWIN. 700 zl. Tel l TabletPrestigio Multipad 4 Ultimate G. Cena 350 zł. Kontakt l Drukarkawielofinkcyjna Samsung SCX4200. Cena 250 zł. Kontakt l Komiksyzsuperbohaterami. Ok. 500 szt. Cena do negocjacji tel Usługi l Lakierowanieproszkowe, Kra - ków. Dys po nu je my pie cem o wy - mia rach 3m dl 1,8 wys - 1,2 szer. Gwa ran tu je my krot kie ter mi ny re ali - za cji i atrak cyj ne ce ny l Pogotowiefinansowe.Szybkie pożyczki.bezbik l Chemianiemieckaw sprze da ży bez po śred niej! Ni skie ce ny, wy so ka ja kość, do jazd do klien ta na te re nie No we go Tar gu. Ma riusz Obi rek l Zapraszamdowspółpracy z fir - mą ko sme tycz ną Ma ry Kay.Dar mo - we warsz ta ty pie lę gna cyj ne. Tel Ka ta rzy na Star - czow ska l Pomagamyuzyskać od szko do - wa nia za wy pad ki ko mu ni ka cyj ne, błę dy me dycz ne. Bez płat na ana li za spra wy l WypożyczalniaRowerów u Bachledy zaprasza. Podczerwone (obok dawnej stacji kolejowej). Jesteśmy obok ścieżki rowerowej Szlak Wokół Tatr. Parking i gastronomia tel MEDICUSAgencjaopiekuńczo - pie lę gniar ska ofe ru ją ca kom plek - so wą opie kę nad se nio rem w do mu ofe ru je pe łen za kres usług pie lę - gniar skich wy ko ny wa nych w do mu pa cjen ta. - zmia na opa trun ków, - po da wa nie kro pló wek, - wy ko ny wa nie za strzy ków, - sta wia nie ba niek, - oczysz cza nie ran i od le żyn za pew nia: - opie kę po szpi tal ną w do mu pa cjen ta, - po moc w utrzy ma niu hi gie ny oso - bi stej, - zmia na pam per sów, - pro fi lak ty ka prze ciw od le ży no wa, - po miar pa ra me trów ży cio wych, - przy go to wy wa nie i po da wa nie po - sił ków, - po da wa nie le ków itp. Wię cej o nas: kun ki me - dycz ne.in fo, tel l Kolportażulotekna terenie powiatu nowotarskiego. Wystawiamy fakturę VAT. Tel l Nabijanieplakatów, całe Podhale. Wystawiamy fakturę VAT. Tel lmiałeśwypadekzagranicą Niemcy Wielka Brytania? Jeżeli byłeś poszkodowany pomożemy uzyskać odszkodowanie. l Cięcieigrawerowanielaserem - drzewo, sklejka, papier, laminat, skóra- szybka realizacja. tel l Nadruknakoszulkach - możliwy projekt tel l Zdjęciadodokumentów. Szybko i tanio. Ul. Kolejowa 8, Czarny Dunajec. Tel l Zdjęcianagrobkowez porcelany tel l Naprawaaparatówcyfrowych. Renowacja i czyszczenie obiektywów foto. Tel l Noclegiw Czarnym Dunajcu tel = tel lstudiofotograficzne DRI Fo to ofe ru je fo to -pre zen ty na każ dą oka zję. Czar ny Du na jec, ul. Ko le jo wa 8. Tel Bezpłatna gazeta lokalna Redakcja: ul. Kolejowa Czarny Dunajec Reklama: Ludwik Chowaniec Jakub Kurek GAZETA ZRZESZONA W Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

15 GMINA NOWY TARG VI Pod ha lań ska Wy sta wa Zwie rząt Ho dow la nych w Ludź mie rzu W dniach 8-9 lip ca 2017 r. od by ła się VI Pod ha lań ska Wy sta wa Zwie rząt Ho dow la nych. Jest to jed na z naj więk szych im prez ple - ne ro wych or ga ni zo wa nych w wo je - wódz twie ma ło pol skim. Wzię ło w niej udział oko ło 200 ho dow ców. Pod ha lań ska Wy sta wa Zwie rząt Ho - dow la nych to do rocz ne świę to ho dow - ców, rol ni ków, prze twór ców i wszyst kich osób pra cu ją cych na rzecz rol nic twa. Na Pod ha lań skiej Wy sta wie Zwie rząt Ho - dow la nych pre zen to wa ne by ły ga tun ki zwie rząt go spo dar skich tj.: by dło mlecz - ne oraz mię sne, ko nie, owce, kró li ki. Naj - lep sze po śród nich otrzy ma ły ty tu ły czem pio nów i v -ce czem pio nów. W for - mie po ka zu za pre zen to wa ne zo sta ły rów - nież pięk ne oka zy go łę bi i kóz. Im pre za to oka zja do in te gra cji śro do wi ska rol ni - cze go i ota cza ją ce go rol nic two oraz za po - zna nia się z naj now szy mi osią gnię cia mi w ho dow li zwie rząt. Kil ka dzie siąt firm za pre zen to wa ło naj now szej ge ne ra cji pa - sze oraz in ne środ ki ży wie nio we dla zwie rząt, ma szy ny i urzą dze nia rol ni cze. Nie za bra kło rów nież sto isk z no wo cze - sny mi sys te ma mi grzew czy mi bu dyn - ków i po miesz czeń. Wy sta wie to wa rzy - szy ła ofer ta ogrod ni cza oraz róż ne ak ce - so ria nie zbęd ne w ogro dach i miej scach wy po czyn ku. Pierw szy wy sta wo wy dzień za koń - czył się za ba wą przy mu zy ce ze spo łu Fest Ca pel la. Nie dzie la upły nę ła na uro czy - stym wrę cze niu na gród i pu cha rów dla naj lep szych ho dow ców, po ka zie na gro - dzo nych zwie rząt, za przę gów kon nych, kon kur sach i wy stę pach ze spo łów re gio - nal nych. Na za koń cze nie wy stą pi ła gwiaz da mu zy ki di sco po lo ze spól Bay er Full gro ma dząc tłum nie pu blicz ność. Gor ce Cham pion MTB: Ma ra ton Ocie ka ją cy Bło tem Sta ry Tur bacz dał z sie bie wszyst - ko, by le by obro nić się przed ata ka - mi wo jow ni ków MTB. Dwu dnio wy szturm od pie rał desz czem, chło - dem, mgłą i bło tem. Wszyst ko na nic. Gó rą by li ko la rze, któ rzy mi mo sza le nie trud nych wa run ków zdo - by li gor czań ski szczyt. Przy go to wa nie za wo dów Gor ce Cham pion MTB za ję ło Ce za re mu Za - ma nie i Urzę do wi Gmi ny No wy Targ kil ka ty go dni wy tę żo nej pra cy. Tur bacz po trze bo wał le d wie kil ku go dzin, by przy szy ko wać się na ko lar skie ob lę że nie. Deszcz za czął sią pić już w so bo tę wcze - snym ran kiem. Na ra sta ją ce opa dy wy - mu si ły prze su nię cie star tu cza sów ki o go dzi nę, by 12-ki lo me tro wa, nie ła twa tra sa zdą ży ła cho ciaż przez chwi lę obe - schnąć. Za pał za wod ni ków nie osłabł. Wręcz prze ciw nie. Z praw dzi wą spor to - wą fu rią za ata ko wa li oni gor czań skie zbo cza, by na po ło żo nej pod schro ni - skiem me cie mel do wać się mniej wię cej po mi nu tach. Przez ten czas po po bli skich la sach nio sły się grom kie okrzy ki Kru ca fiks!, bę dą ce emo cjo nal - ną re ak cją lo kal nych ko la rzy raz po raz wpa da ją cych w ka łu że czy błot ną maź. Wśród nich był i sam za stęp ca wój ta, Mar cin Ko la sa. Dziel nie re pre zen to wał on Urząd Gmi ny No wy Targ, wjeż dża jąc na me tę z przy zwo itym cza sem. Na me cie wszy scy chęt nie ra czy li się szar lot ką i kom po tem, przy go to wa - nym przez schro ni sko na Tur ba czu, któ - re już po raz ko lej ny wspie ra ma ra ton Gor ce Cham pion MTB. De ko ra cja zwy - cięz ców od by ła się na szczy cie, nie tyl ko w pięk nych oko licz no ściach przy ro dy, ale i w to wa rzy stwie sym pa tycz nych gó - ra lek, któ re w tra dy cyj nych stro jach wrę cza ły po ły sku ją ce me da le naj lep - szym wo jow ni kom. Roz gnie wa ny po raż ką Tur bacz swe naj cięż sze dzia ła wy to czył w nie dzie lę. Zwod ni czo roz po czął dzień od pięk ne go słoń ca i przy jem ne go cie pła, jak gdy by chcąc uśpić czuj ność swo ich ry wa li. Gdy w dłu giej ko lej ce za pi su ją cych się w Biu - rze Za wo dów ko la rzy oma wia no so bot - nią cza sów kę, nad Ło pusz ną nad cią gnę ły gra na to we chmu ry, a le żą cy 1310 m n.p.m. szczyt za snuł się mgłą. Kil ka na - ście mi nut po star cie lu nę ło. Ale je śli Król Gor ców wie rzył, że swo im ma new rem unie moż li wi po ko na - nie dy stan sów Pro, ½ Pro czy Fit, je śli li - czył, że śmiał ko wie spły ną w dół wraz z błot ny mi po to ka mi, był w błę dzie. Je śli już coś spły nę ło, to wy łącz nie sta ra nia Tur ba cza, spły wa ją ce po ko la rzach jak po kacz ce. Bar dzo mi za im po no wa ło, że aż 8 z 10 pierw szych ko la rzy mel du ją cych się na roz jeź dzie mię dzy dy stan sa mi, wy bie - ra ło wa riant Pro. To po ka zu je, że Gor ce Cham pion MTB przy cią gnę ło bar dzo do - brych za wod ni ków. Na tym nam za le ża ło i wła śnie dla nich or ga ni zo wa li śmy Otwar te Mi strzo stwa Ma ło pol ski oce - nia Ce za ry Za ma na, któ ry na tra sie w swo im nie znisz czal nym pick -upie po ja - wiał się pierw szy i scho dził z niej ostat ni. Z dru giej stro ny mie li śmy i mi ło śni ków MTB, któ rzy ścią gnę li pod Tur bacz z ca - łej Pol ski. I oni wal czy li nad wy raz dziel - nie. Świet nie po ra dził so bie miesz ka niec No we go Tar gu Pa weł Ku rzy ca, któ ry za jął trze cie miej sce w cza sów ce. Pod czas nie - dziel nych za wo dów wy ło nio no tak że w ra mach osob nej kla sy fi ka cji naj lep szych ko la rzy z gmi ny No wy Targ. Na dy stan sie ½ Pro bez kon ku ren cyj ny oka zał się Krzysz tof Łap sa (Ło pusz na), po ko nu jąc Paw ła Roz mu sa (No wo tar ski Klub Ko lar - ski) oraz To ma sza Gru dziń skie go (Sę ko - cin Sta ry). Dy stans Pro na le żał do Al ber - ta Gło wy (Kel lys Te am), któ ry był tak że zwy cięz cą ca łe go nie dziel ne go eta pu. Dru gie miej sce za jął Ta de usz Głod kie - wicz (Ted bi ke), a trze cie Ja cek Sy ska (No - wy Targ). Na dy stan sie Fit trium fo wał Bar tło miej Iskrzyc ki (Old boys Pod ha le), wy prze dza jąc Paw ła Ga li ka (Ło pusz na) i Bar tło mie ja Pil sy ka (Go Sport AK -Spe ed Te am). Wśród star tu ją cych na dy stan sie Hob by ko biet wy gra ła Ga brie la Tru ty, a wśród męż czyzn pierw szy był Ka mil Nen ko (Ło pusz na), dru gi zaś Kon rad Tru ty. Ce za ry Za ma na, zna ko mi ty ko larz, zwy cięz ca m.in. To ur de Po lo gne, bar dzo ce nił so bie za an ga żo wa nie Urzę du Gmi - ny No wy Targ. Przez ca ły okres przy go - to wań mo głem li czyć na ich życz li wość. Po mo gli mi w zna le zie niu naj lep szych roz wią zań, na któ rych ma ra ton zy skał na atrak cyj no ści. Ich po sta wa mo gła by być sta wia na za wzór od da nia lo kal nym spra - wom. Na każ dym kro ku czuć by ło, że za - le ży im na tym, by gmi na No wy Targ za - pre zen to wa ła się jak naj le piej i jak naj bar - dziej przy jaź nie oce nia Za ma na. Wiel ką pra cę w trak cie week en du wy ko na li stra ża cy z od dzia łów Ochot ni - czej Stra ży Po żar nej. Świet nie za bez pie - cza li tra sę i na bie żą co re ago wa li na zmie - nia ją ce się oko licz no ści. Trud no wy obra - zić so bie Gor ce Cham pion MTB bez obec no ści pań i pa nów w stra żac kich uni for mach. Pierw sze gór skie star cie za na mi. To by ło moc ne otwar cie, ale czy nie wła śnie te go ocze ku je my w MTB? Po na stro jach za wod ni ków, ich re la cjach w ro we ro wym mia stecz ku czy uśmie chach na za bło co - nych twa rzach mo gę po wie dzieć, że wszy scy by li za do wo le ni. Na wet ten ko - larz za my ka ją cy staw kę, któ re go spo tka - łem za my ka jąc nie dziel ną tra sę. Mi mo desz czu i bło ta pchał ro wer na szczyt. Za - mie ni li śmy kil ka zdań, do stał ba to na i żel po czym bez sło wa na rze ka nia, ru szył da lej do schro ni ska. MTB to pięk ny sport pod su mo wu je Ce za ry Za ma na. C.ZA MA NA.PL CE ZA RY ZA MA NA, UL. DOL NA 14/5, ŁO MIAN KI, NIP KON TAKT: BIU ZO VIAMTB.PL, TEL ZO VIAMTB.PL Wiatr Ludź mierz zdo byw cą Pu cha ru Wój ta Gmi ny No wy Targ 6 sierp nia na sta dio nie spor to - wym w Ło pusz nej zo stał ro ze gra - ny fi nał tur nie ju o Pu char Wój ta Gmi ny No wy Targ. W pół fi na łach naj pierw zmie rzy ły się ze so bą dru ży ny Prze łęcz Ło pusz na i Wiatr Ludź mierz. Spo tka nie za koń czy ło się wy ni kiem 4 do 0 dla eki py Wia tru. W dru gim pół fi na le spo tka ły się dru ży - ny Wier chy La sek i Hu ra gan Wak - smund. W tym spo tka niu, po re gu la mi - no wym cza sie gry był re mis 1-1, o zwy - cię stwie mu sia ła zde cy do wać se ria je de - na stek, gdzie lep szą dru ży ną oka zał się Hu ra gan Wak smund. W me czu o 3 miej sce lep szą dru ży ną oka za ła się eki pa z Ło pusz nej wy gry wa jąc spo tka nie wy - ni kiem 2 do 0. Fi nał to spo tka nie mię - dzy pią to li gow cem a dru ży ną z B -kla sy. Mecz le piej roz po czął ze spół z Ludź mie - rza, gdzie w 15 mi nu cie spo tka nia pięk - nym strza łem z dy stan su po pi sał się Lu - ber da. Jed nak eki pa z Wak smun du nie za mie rza ła od pusz czać i w dru giej po ło - wie od sa me go po cząt ku na cie ra ła na bram kę Wia tru i 10 mi nut przed koń - cem me czu do pro wa dzi li do wy rów na - nia. Po koń co wym gwizd ku wid niał wy - nik 1-1 i o lo sach star cia mu sia ły zde cy - do wać rzu ty kar ne. W se rii je de na stek sku tecz niej szą dru ży ną oka za ła się eki pa Wia tru, któ rej to bo ha te rem oka zał się bram karz Ludź mie rza od bi ja jąc 2 strza - ły za wod ni ków Hu ra ga nu. Pół fi na ły Prze łęcz Ło pusz na Wiatr Ludź mierz 0-4 Hu ra gan Wak smund Wier chy La sek 1-1 (k. 5-4) O 3 miej sce Prze łęcz Ło pusz na Wier chy La sek 2-0 Fi nał Hu ra gan Wak smund Wiatr Ludź mierz 1-1 (k. 2-3) Naj lep szy bram karz Grze gorz An to lak (Wiatr Ludź mierz) Naj lep szy za wod nik Szy mon Wak smundz ki (Hu ra gan Wak smund) XX Pod ha lań skie Za wo dy Kon ne o Pu char Wój ta Gmi ny No wy Targ Tra dy cyj nie w pierw szy week end sierp nia (5-6.08) na te re nach przy Dwo rze Tet ma je rów w Ło pusz nej od by ło się, już po raz XX naj więk - sze na Pod ha lu świę to ko ni i jeź - dziec twa. Pierw szy dzień za wo dów mi nął pod ha słem Ujeż dże nia pod czas któ re go zo - sta ły ro ze gra ne dwie ka te go rie, L lek - ka i P po śred nia. W ujeż dże niu za pre - zen to wa ło się 14 za wod ni ków. Pod czas dru gie go dnia zma gań ko ni i jeźdź ców ro ze gra ne zo sta ły za wo dy w sko - kach przez prze szko dy w czte rech ka te go - riach. Wy so ko ści prze szkód wy no si ły od - po wied nio 50 cm, 70 cm, 80 cm oraz 100 cm dla po szcze gól nych ka te go rii. W sko - kach przez prze szko dy za pre zen to wa - nych zo sta ło 81 prze jaz dów za wod ni ków z Pol ski oraz Sło wa cji, a naj lep si w po - szcze gól nych ka te go riach zo sta li so wi cie na gro dze ni przez spon so rów oraz otrzy - ma li pu cha ry, któ re oso bi ście wrę czał wójt Gmi ny No wy Targ Pan Jan Smar duch. Po sko kach przy szedł czas na XV Mi strzo - stwa Pod ha la w Zryw ce Drze wa. Na star - cie Mi strzostw sta wi li się za wod ni cy ze swo imi koń mi z ca łe go Pod ha la, a Zryw - ka ścią gnę ła do Ło pusz nej ogrom ne rze - sze ki bi ców i wi dzów. Nic w tym dziw ne - go gdyż to wła śnie Mi strzo stwa Zryw ka - rzy ścią ga ją do Ło pusz nej wszyst kich mi - ło śni ków ko ni nie tyl ko z Pod ha la ale i z ca - łej Pol ski. W te go rocz nych mi strzo stwa wzię ło udział 16 za wod ni ków wraz ze swo imi pod opiecz ny mi, a naj lep szy z nich oka zał się Jan Wró bel z No we go Tar gu. Te go rocz ne za wo dy od by ły się dzię ki ogrom ne mu wspar ciu Gmi ny No wy Targ. Urząd Gmi ny No wy Targ ul. Bul wa ro wa 9, No wy Targ tel / fax wy targ.pl MA TE USZ BU ŁA

16 16 Reklama CZWARTEK, 10 sierpnia 2017 Reklama Ekofiber - ekologiczna termoizolacja w Twoim domu fi ber kra kow.pl Fir ma Bu dow la no -In ży nie ryj na Eko fi ber Kra ków to spraw dzo na, re no mo wa na fir ma zaj mu ją ca się pro fe sjo nal nym i sku tecz - nym ocie pla niem do mów. Od bli sko ćwierć - wie cza dzia ła my na pol skim ryn ku, a na szą spe cjal no ścią są izo la cje na dmu cho we. W la tach wy ko na li śmy już izo la cje ter - micz ne po nad 1 mln m2 stro pów i stro po da chów klien tów oraz po nad 500 re ali za cji dla klien tów in dy wi du al nych. Za le ty tech no lo gii wdmu chi wa nia gra nu la tów: l Mon taż bez od pa dów l Krót ki ter min re ali za cji l Prze dłu żo ny okres trwa ło ści po kry cia da cho we go l Moż li wość do tar cia w miej sca trud no do stęp ne l Bar dzo ko rzyst na ce na l Nie za kłó co ny rytm pra cy obiek tów w trak cie ocie pla nia l Wy mier ny efekt oszczęd no ścio wy W przy pad ku gdy w sko sach da chu, ścia nach bądź pod ło gach bu dyn ku zo sta ła wy ko na na izo la cja ter micz - na na przy kład z weł ny mi ne ral nej a mi mo to za uwa żal - ny jest dys kom fort ciepl ny użyt kow ni ków (w zi mie chłód a w le cie nad mier ne cie pło) to ta ka izo la cja po win - na zo stać po pra wio na. O źle wy ko na nej izo la cji in for mu ją nas na stę pu ją ce symp to my: l pro blem z do grza niem po miesz czeń w zi mie l du ża tem pe ra tu ra od czu wa na w le cie l od głos prze miesz cza ją cych się mas po wie trza pod czas wietrz nych dni l po ja wia nie się wil go ci oraz grzy bów l zwięk szo ne ra chun ki za ogrze wa nie Uzu peł nie nie izo la cji pod da sza po wo du je na tych - mia sto we usu nię cie w/wym uste rek. Po pra wia się kom - fort użyt ko wa nia po miesz czeń oraz kosz ty ogrze wa nia do mu są zde cy do wa nie mniej sze. Za sad ność ter mo re no wa cji pod wzglę dem eko no - micz nym uka zu je pe wien ciąg pod glą dów ener ge tycz - nych. In we sty cje zwra ca ją się cał ko wi cie po 1,5-3,5 ro ku. ul. Rze mieśl ni cza 1, Kra ków tel. kom Je ste śmy człon kiem Kra jo we go Klu czo we go Kla stra Żrów no wa żo na In fra struk tu ra AR TY KUŁ PRO MO CYJ NY

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa.

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Po 11 debiutach giełdowych w mijającym roku przyszły rok na warszawskiej giełdzie zapowiada się równie dobrze,

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów?

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów? Tomasz LATAWIEC Członek Zarządu SIDiR FI DIC a pol skie re gu la cje praw ne. Od dłu ższe go cza su w śro do wi sku in fra struk tu ral nym trwa dys ku sja na te mat te go, czy wa run ki kon trak to we

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1... 1 2 De fi ni cje po jęć............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Art Lift nowa technologia liftingu

Art Lift nowa technologia liftingu medycyna estetyczna Marcin Wujtowicz Sales manager MYDERM Laboratories S.A. Art Lift nowa technologia liftingu Me dy cy na este tycz na to no wa ga łąź na uk me dycz nych po wsta ła zpo łą cze nia der

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne ANDRZEJ SZYMONIK 1 UWARUNKOWANIA LOGISTYKI IMPREZ MASOWYCH 2 Istota logistyki imprezy masowej Zgod nie z Usta wą O bezpieczeństwie imprez masowych, za im - pre zę ma so wą uzna wa ne są im pre zy spor

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska)

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska) 2009 B roz 00 st:rozdz 00 Spis treści.qxd 2009-09-16 17:12 Strona 1 Strona tytułowa (do wyk przez graf.) Leszek Buliński Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Edu ka cja re gio nal na jest nie zwy kle wa -

Edu ka cja re gio nal na jest nie zwy kle wa - Gry miej skie, ja ko na rzę dzie edu ka cji re gio nal nej na przy kła dzie gry Łódź Bój Miejskie rozgrywki zadomowiły się już na gruncie polskim, stają się coraz bardziej popularne. Jednak w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo