Dwudziestolecie. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. w Szczecinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dwudziestolecie. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. w Szczecinie"

Transkrypt

1 Dwudziestolecie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie Szczecin 2012

2 2 Dwudziestolecie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Szczecinie Opracowanie i skład komputerowy Łukasz Piskorski, Danuta Piskorska Zdjęcia: Archiwa prywatne i archiwum KLO Drukarnia PAW Szczecin

3 Spis treści 1. List Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi List Biskupa Mariana BłaŜeja Kruszyłowicza OFMConv List Biskupa Stanisława Stefanka TChr Patron Szkoły ZałoŜenia wychowawcze Liceum To juŝ historia XX lat naszego liceum ks. Andrzej Dymer Szkoła to połowa mojego Ŝycia dyr. Magdalena Biskup Najpierw było Ognisko dr Bazyli Baran Pro memoria mec. Marian Grunwald Budynek architektura, historia Kronika Szkoły Gościliśmy w szkole Absolwenci Spotkania absolwentów Kadra Osiągnięcia

4 4 Dwudziestolecie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Szczecinie

5 List Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego Andrzeja Dzięgi 5 1. List Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi

6 6 Dwudziestolecie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Szczecinie 2. List Biskupa Mariana BłaŜeja Kruszyłowicza OFMConv

7 Dwadzieścia lat Liceum Katolickiego w Szczecinie - list Biskupa Stanisława Stefanka TChr 7 3. List Biskupa Stanisława Stefanka TChr Dwadzieścia lat Liceum Katolickiego w Szczecinie. Pedagogika w cyklu zamkniętym Rocznica dwudziestolecia powstania liceum jest okazją do spojrzenia wstecz po to, by uporządkować fakty, wspomnieć, ale przede wszystkim podjąć próbę scalenia tych wszystkich wydarzeń w taki ciąg logiczny, który pokazałby działanie BoŜej Opatrzności we fragmentach róŝnych ludzkich inicjatyw. Stąd zaproponowane przeze mnie wspomnienia będą miały charakter retrospekcji z ukazaniem w syntezie środowiska wychowawczego, jakie zainspirowało powstanie liceum. Środowisko to wyznacza cel, dla jakiego powstaje szkoła, model tej szkoły, środki dojścia do celu i stworzone konkretne miejsca, w których moŝna taki cel realizować. Chcę pokazać całościową wizję zatroskania pedagogicznego począwszy od przyjęcia dziecka do I klasy, aŝ do momentu, kiedy to dziecko, załoŝywszy własną rodzinę, przyprowadzi drugie pokolenie na ten sam poziom kształcenia. Początek budowania całego systemu wychowawczego wkomponowany jest w troskę duszpasterską. Uczyliśmy dzieci i młodzieŝ najpierw w salkach katechetycznych, potem w szkole. Ta forma katechezy tylko częściowo obejmowała, a nieraz i całkowicie pomijała niektóre środowiska. Mam tu na myśli młodzieŝ z tzw. trudnego środowiska, niekiedy z marginesu społecznego. Dlatego ówczesny biskup szczecińsko-kamieński ks. Abp Kazimierz Majdański, myśląc o tej właśnie młodzieŝy, przeniósł młodego wikariusza z Reska do Szczecina, do parafii Świętej Rodziny wskazując na konieczność zajęcia się chociaŝby takimi klasami jak młodzieŝ z ZDZ, albo tymi, którzy w ogóle na religię nie chodzili. Ksiądz Andrzej Dymer, bo to on otrzymał takie zadanie, szukał tej młodzieŝy, ale teŝ szukał moŝliwości spotykania się z nią poza samymi lekcjami. Między innymi wyjazdy kilkudniowe w góry jako integracyjna zachęta do kontaktu z duszpasterzem przerodziły się w stałe zajęcia. Stąd poszukiwanie miejsca takŝe dla tych, którzy stacjonarnie wymagają opieki. Tak powstał kącik, a potem Ognisko św. Brata Alberta jako miejsce resocjalizacji i wprowadzenia w normalne środowisko szkolne młodzieŝy z sierot społecznych. Gdy pojawiła się moŝliwość zorganizowania szkoły katolickiej, prowadzonej przez Diecezję, ta oferta pedagogiczna otrzymała perspektywę bardzo sformalizowanego i rozbudowanego programu wychowania. Ksiądz Andrzej Dymer szukał właściwych pedagogów i przystosowanych do celów szkolnych budynków. Przy tej okazji, w sposób symboliczny, po raz pierwszy zderzyła się troska duszpastersko-szkolna Kościoła z ofertą, jaką przyniosła Polsce wolność z Zachodu. Berlin, usytuowany w bliskim sąsiedztwie Szczecina natychmiast zaoferował miastu takie instytucje jak: porno-kino, porno-shop i nie tylko kasyno gry, ale i hotele na godzinę zatrzymania. Wtedy jeszcze nie nazywano tych domów agencjami towarzyskimi. Ta oferta, najbardziej prymitywnego libertynizmu zachodniego zderzyła się, przy próbie przejęcia budynku, z inicjatywą budowania szkoły katolickiej. Pierwsze zwarcie wygrała inicjatywa szkolna, ale przedstawiciele tejŝe subkultury nie dali za wygraną, w róŝnych formach towarzysząc i nękając środowiska wychowawcze i organizatorów tychŝe środowisk wykorzystując najrozmaitsze pomysły i najrozmaitsze instancje, którym bliŝsza jest demoralizacja polskiej młodzieŝy, aniŝeli jej wychowanie.

8 8 Dwudziestolecie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Szczecinie Idea załoŝonej szkoły, opierała się na klasycznych wzorcach kaŝdej szkoły średniej. Trzeba kształcić wzorowo, kaŝdy uczeń moŝe korzystać z nauki, natomiast nauczyciele powinni prezentować naukę Kościoła katolickiego i zintegrowany system wychowania młodego człowieka z praktyką sakramentów włącznie. Budynek szkolny powinien być wyjątkowo schludny i odpowiednio wyposaŝony w laboratoria i pomoce dydaktyczne. Szkoła nie moŝe ograniczyć się tylko do zajęć lekcyjnych i do kontaktu z uczniem w czasie tych zajęć. Dlatego troska o liceum przybrała charakter dwukierunkowy: tworzenie zespołu nauczycielskiego i budowa programu oraz odnowa zaniedbanego przez kolejnych uŝytkowników budynku. Istotna teŝ była organizacja dodatkowych form zajęć, takich jak wakacyjne obozy czy rekolekcje oraz organizacja całego szeregu spotkań rocznicowych i obrzędowych. Z czasem pojawił się nie tylko sztandar i mundurki, ale kalendarz świąt szkoły wypełnił program i umoŝliwił uczniom ustalenie i rozeznanie swojej toŝsamości. W ten sposób powstały dodatkowe miejsca prowadzonych zajęć. Najpierw wypoŝyczane ośrodki, potem budowa własnych pomieszczeń w Trzęsaczu i stałe wykorzystywanie, zaprzyjaźnionych kwater w górach. Powstała teŝ wewnętrzna organizacja pracy. Pedagodzy i grono przyjaciół, a potem i absolwenci podejmowali się pracy organizacyjnej i wychowawczej w stosunku do młodszych uczniów. Zawsze z pełnym zabezpieczeniem nie tylko od strony profesjonalizmu usługi, ale teŝ przy przejrzystej i dokładnie udokumentowanej stronie ekonomiczno- administracyjnej. Powstawała pewnego rodzaju szkoła, moŝna by ją nazwać zawodową, albo przystosowującą młodego człowieka do podjęcia innych zajęć. Absolwenci mogli mieć świadomość, iŝ po jakimś czasie nadają się do takich przedsięwzięć jak: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, logistyka, itd. To wszystko samokształceniowo wewnątrz uczniów i absolwentów doskonale funkcjonowało. Liceum wymagało zbudowania całej struktury szkolnictwa katolickiego. Powstała więc szkoła podstawowa katolicka, gimnazjum katolickie, a nawet liceum dla pracujących. Osobiście nigdy nie widziałem tak dumnych absolwentów otrzymujących świadectwo maturalne, jakich zobaczyłem w Pyrzycach. Dorośli męŝczyźni, warunki nie pozwalały im ukończyć szkoły średniej wcześniej, skazani byli na funkcjonowanie w społeczeństwie w świadomości klasy drugiej, czyli bez matury. Otrzymali w tym momencie maturę w poczuciu przezwycięŝenia własnego lenistwa, zdobycia pełnej kwalifikacji zawodowej i promocji społecznej. W ten sposób powstał w całości system szkół aŝ do matury włącznie. Bazę rozbudowaną stanowiły skrzętnie wykorzystane budynki budowane przez kolejne parafie do celów katechetycznych. Przystosowano takŝe dawne prowizoryczne budynki jak kaplica w par. św. Ottona, w tej chwili słuŝy jako sala gimnastyczna. Absolwenci kończyli studia. Pojawił się następny etap, czy następne środowisko w ramach tejŝe zamkniętej pedagogiki, tzn. pojawiły się małŝeństwa absolwentów, śluby, chrzty i rodzinne spotkania, które wymagają specyficznej przestrzeni. Maleńkie dzieci, rodziny z dziećmi muszą mieć inaczej zorganizowany teren. Tak powstał dom rodzinny w Głuszy dla małŝeństw z dziećmi. Dzieci tych rodziców, zamykając tenŝe program wychowawczy, przygotowują się do I klasy szkoły podstawowej. To środowisko nigdy jednak nie zostało zamknięte, nigdy nie stało się samoobsługową i wewnątrzklubowo zamkniętą społecznością dochodziły ciągle rodziny. To jest zaprezentowana w skrócie myśl pedagogiczna wypełniona poszczególnymi poziomami kształcenia młodego człowieka w Polsce. Baza materialna. JuŜ wspomniałem, Ŝe wykorzystano najpierw istniejące budynki. Jaskółką zwiastującą moŝliwość współpracy z samorządem i innymi instytucjami

9 Dwadzieścia lat Liceum Katolickiego w Szczecinie - list Biskupa Stanisława Stefanka TChr 9 było przejęcie budynku, gdzie zostało umieszczone Ognisko św. Brata Alberta. JednakŜe formalne przejęcie budynku przy al. Wojska Polskiego, połączone z hałaśliwym sprzeciwem organizatorów taniej rozrywki, stało się symbolem pewnego przetargu, którego w szerszej przestrzeni polskiej jesteśmy do dzisiaj świadkami. Przetarg ten moŝna nazwać przykładem odpowiedzialnej zatroskanej o dobro wspólne, funkcjonującej dobrze samorządnej władzy, która wie, Ŝe trzeba edukację potraktować jako priorytet. Stąd teŝ władza ta w odpowiedni sposób rezerwuje i przekazuje środki celowe, oszczędności, czy lokale. Z drugiej strony drapieŝna, prymitywna, zaborcza, obca polskiemu duchowi inicjatywa próbuje odebrać lub zniszczyć wszystko, co Polacy w sposób mądry dla młodzieŝy przygotowują. W bilansie tego zwarcia, na przykładzie dwudziestolecia, widzimy bardzo przejrzyście zwycięstwo dobra nad złem. Stąd teŝ wszystkie budynki i wszystkie inicjatywy, które dzisiaj są do dyspozycji tejŝe pedagogiki w cyklu zamkniętym mogą świadczyć o dobrym i konsekwentnym zarządzaniu, bardzo przychylnej współpracy wszystkich, a zwłaszcza tych, którym dobro Ojczyzny leŝy na sercu. Kolejni pasterze Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, ks. Abp K. Majdański, ks. Abp M. Przykucki w tamtych czasach troszczyli się, aŝeby status materialny tychŝe instytucji był zabezpieczony, chociaŝ Diecezja, z racji innych bardzo szerokich i niełatwych inwestycji, bezpośrednio finansowo nie brała udziału w powstawaniu tychŝe budynków. Dojrzewało środowisko ludzi dobrych woli. Pierwsze pieniądze na zapłacenie faktur przy odbudowie budynków przy al. Wojska Polskiego wpłynęły z targowiska, które zorganizowaliśmy w pasaŝu między Bramą Portową a kościołem św. Wojciecha. Targowisko funkcjonowało w okresie letnim i przez miesiąc w okresie BoŜego Narodzenia. Zorganizowane profesjonalnie, przy udziale władz miejskich i wykwalifikowanych w tej dziedzinie ludzi, przyniosło pierwsze zyski. Potem pojawili się następni sponsorzy, pojawiły się pomysły na róŝne projekty i powstało środowisko zatroskane o młode pokolenie Polaków. MoŜna by powiedzieć: uruchomiono taki program pedagogiki społecznej, która mobilizuje zaplecze obywatelskie z zewnątrz i uwraŝliwia na miejsce i wagę kształcenia i wychowania w całym Ŝyciu społecznym narodu. Z czasem powstały wydawnictwa, konferencje naukowe z pełną optyką akademicką, poniewaŝ kontakt między absolwentami studiującymi i absolwentami juŝ pracującymi na róŝnych stanowiskach, a bazą macierzystą nigdy nie osłabł. W ten sposób wypełnia się nowymi segmentami to wszystko, co naleŝałoby nazwać modelem zintegrowanego wychowania społecznego. Model ten, jako autorski program ks. Andrzeja Dymera, mógłby być przedmiotem pewnych przemyśleń i naukowych analiz. Moje krótkie wspomnienia są tylko osobistym głosem świadka, który od początku powstania Archidiecezjalnego Centrum Edukacyjnego miał moŝliwość uczestniczyć w pracach organizacyjnych na zlecenie kolejnych biskupów Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej.

10 10 Dwudziestolecie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Szczecinie 4. Patron Szkoły Ojciec Maksymilian Maria Kolbe właściwie Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli, w robotniczej rodzinie Juliusza Kolbe i Marianny Dąbrowskiej. Ojciec Maksymiliana, z pochodzenia Niemiec, najpierw pracował jako tkacz, następnie po przenosinach do Łodzi zatrudnił się w fabryce. Matka prowadziła sklep, w późniejszym okresie pracowała w jednym z łódzkich szpitali. Maksymilian był drugim dzieckiem Juliusza i Marianny, najstarszym był Franciszek, zaś najmłodszym - Józef. Chłopcy od najmłodszych lat wychowywani byli w wierze, tradycji i gorącym patriotyzmie. Szczególnym kultem w rodzinie Kolbe obdarzano Najświętszą Maryję Pannę. I to właśnie dwunastoletniemu Maksymilianowi ukazała się Maryja, trzymająca w rękach dwie korony: białą (czystość) i czerwoną (męczeństwo). Był to niewątpliwie moment nie tylko symboliczny, ale równieŝ przełomowy, decydujący o dalszym Ŝyciu Maksymiliana. Kiedy w 1907 r. franciszkanie konwentualni ze Lwowa prowadzili w Pabianicach misje, Maksymilian wraz ze swoim starszym bratem Franciszkiem podjęli decyzję o wstąpieniu do zakonu. W 1910 r. Maksymilian wstąpił do zakonu, a rok później złoŝył śluby czasowe. Maksymilian był człowiekiem wiernym tradycji, głęboko religijnym i niesamowicie uzdolnionym w naukach ścisłych. Szybko zauwaŝyli to jego przełoŝeni. Po kilku miesiącach nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim skierowali go na studia teologiczne do słynnego rzymskiego Gregorianum. Podczas studiów po raz kolejny ujawnił się jego zmysł modernizatorski i zamiłowanie od wynalazczości. W Rzymie napisał śmiały i oryginalny artykuł naukowy na temat tzw. etereoplanu, czyli pojazdu międzyplanetarnego. Uczeni-specjaliści uznali wynalazek Kolbego za wykwit współczesnej myśli technologicznej. 1 listopada 1914 r. w Rzymie Maksymilian złoŝył uroczystą profesję i przyjął imię Maria. Nadal mieszkał i studiował w stolicy Włoch. Oprócz poświęcenia Bogu, teologicznej, codziennej refleksji, obserwował społeczeństwo włoskie i nastroje panujące wśród Włochów. Pod wpływem wielkiej manifestacji ulicznej zorganizowanej przez wolnomularzy (nieśli sztandar przedstawiający Lucyfera depczącego Świętego Michała Archanioła) zrodziło się u Maksymiliana przekonanie o szczególnie niebezpiecznej roli masonerii. W kolejnych latach poświęcił temu zagadnieniu wiele tekstów. Uchodził za nieprzejednanego krytyka masonerii. W tym samym czasie w Europie obchodzono kolejną, tym razem juŝ 75., rocznicę objawienia się Najświętszej Marii Panny Alfonsowi Ratisbonne. Uroczystości skłoniły Maksymiliana do przemyśleń nad kondycją katolicyzmu, rolą katolików świeckich i braci zakonnych we współczesnej Europie. W efekcie Kolbe powołał do Ŝycia rodzaj bractwa bojowników Najświętszej Maryi Panny tzw. Rycerstwo Niepokalanej (Militia Immaculatae). Do Polski Maksymilian Kolbe powrócił w 1919 r. Była to Polska wolna, niepodległa, ale o niepewnych jeszcze granicach, wewnętrznie skłócona. Niemal natychmiast po powrocie do kraju zaczął organizować krajowe ogniwa Rycerstwa Niepokalanej. Marzył bowiem o tym, aby Polska była nie tylko wolna i niepodległa, ale równieŝ katolicka, zawierzona przez naród opiece Najświętszej Maryi Panny (Królestwo Niepokalanej). Zaczął wydawać w Krakowie (następnie w Grodnie) Rycerza Niepokalanej. Nakład pisma z roku na rok rósł i przed wybuchem wojny wynosił aŝ 750 tysięcy egzemplarzy. Zapał, zdolności menadŝerskie, ale przede wszystkim konsekwencja w działaniu Maksymiliana były godne podziwu. Budziła jednak równieŝ obawy

11 Patron Szkoły 11 jego przełoŝonych. Z czasem Kolbe załoŝył kolejne drukarnie zajmujące się wydawnictwem Rycerza Niepokalanej, rosła równieŝ w siłę Milicja Niepokalanej. Szeregi jej członków wynosiły przed 1939 r. juŝ niemalŝe 200 tysięcy ludzi. Kolbe zyskał duŝy rozgłos. Stał się równieŝ popularny poza granicami Polski. W 1927 r. w Teresinie, połoŝonym niedaleko Warszawy, o. Kolbe załoŝył Niepokalanów, z klasztorem, drukarniami, siecią aprowizacyjną i radiostacją. Rozpoczął równieŝ budowę lotniska. Oprócz Rycerza Niepokalanej o. Kolbe wydawał jeszcze: Mały Dziennik oraz Rycerzyka Niepokalanej. W 1930 r. Kolbe razem ze współbraćmi udał się do Japonii. W Nagasaki załoŝył drukarnię, która zajęła się wydawaniem Rycerza Niepokalanej w języku japońskim, w 1931 r. otworzył tam nowicjat, a w 1936 r. placówkę zakonną. Myślał równieŝ, aby podobne ośrodki załoŝyć na całym świecie. Dostrzegając rozwój technologiczny, szukał róŝnych, nowoczesnych form docierania do społeczeństwa. Stąd zrodził się pomysł, aby uruchomić pierwsze polskie radio katolickie Radio Niepokalanów. To jednak nie wszystko. Bezpośrednio przed wybuchem wojny zorganizował własną wytwórnię filmów o tematyce chrześcijańskiej. Myślał powaŝnie o uruchomieniu telewizji. Wojna jednak udaremniła te plany. O. M. Kolbe był w środowiskach katolickich postacią ogólnie znaną. Uchodził takŝe za patrona politycznej narodowej prawicy. Miał równieŝ co oczywiste stałe grono krytyków i prześmiewców. Zarzucano mu antysemityzm i skrajny nacjonalizm. Jego publicystykę czasami stawiano na równi z faszystowskimi sloganami. Zapominano lub świadomie przemilczano jego empatię wobec innych narodowości, odwagę i humanitaryzm, zwłaszcza podczas II wojny światowej. Inicjatywy ojca Maksymiliana ośmieszano. Tradycyjny kult Maryjny uwaŝano za przejaw wstecznictwa i zacofania. 19 września 1939 r. Niemcy wkroczyli do Niepokalanowa. O. Maksymiliana i innych współbraci aresztowano i wywieziono do obozu w Amtlitz, następnie do Ostrzeszowa. W grudniu zwolniono ich. Natychmiast udali się do Niepokalanowa, ratując to, co jeszcze pozostało. Ojcu Kolbe udało się jeszcze zbudować blacharnię, warsztat naprawy rowerów, kuźnię, ale juŝ w lutym 1941 r. został aresztowany przez Gestapo i wywieziony na warszawski Pawiak. Tam przetrzymywano go kilka miesięcy, a 25 maja wywieziono do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (nr obozowy: 16670). Przebywając w tragicznych warunkach do końca swojego Ŝycia zachował wiarę w nadejście Królestwa Niepokalanej. Po ucieczce jednego z więźniów z bloku o. Kolbego, komendant obozowy wytypował więźnia Franciszka Gajowniczka na śmierć głodową. Wstawił się za nim o. Kolbe i w zastępstwie Gajowniczka został przeniesiony do bloku śmierci. Tam z podniesionym czołem, z imieniem Maryi na ustach i wiarą w nadejście Zmartwychwstałego, po dwóch tygodniach męki, bez chleba i wody zmarł dobity zastrzykiem fenolu (14 sierpnia 1941 r. w Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny). Postawa Kolbego w niemieckim obozie koncentracyjnym, choć nieodosobniona, bez wątpienia zasługiwała na duŝy szacunek. Zapamiętano go jako gorącego patriotę, katolika miłującego Najświętszą Marię Pannę, ale równieŝ oryginalnego, nowatorskiego zakonnika, szukającego róŝnych dróg dotarcia z ewangelicznym przesłaniem do wiernych. Po wielu latach dyskusji, Maksymilian Kolbe 17 października 1971 r. został beatyfikowany przez Ojca Świętego Pawła VI, następnie 10 października 1982 r. kanonizowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

12 12 Dwudziestolecie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Szczecinie Dziś ojciec Maksymilian Kolbe ma swoje stałe, niepodwaŝalne miejsce w panteonie narodowych świętych. Jego imię noszą setki parafii, dziesiątki organizacji i stowarzyszeń katolickich, szkoły, przedszkola, księgarnie, etc. Jego Ŝycie i heroiczna śmierć stały się motywem i przesłaniem wierszy, esejów, twórczości malarskiej i rzeźbiarskiej. Ojciec Maksymilian Kolbe w dobie nowoczesności XXI wieku stał się równieŝ wytworem popkultury. Jego podobizny znajdują się na znaczkach pocztowych, kartach pocztowych, flagach i emblematach, ulicznym graffiti. O Ŝyciu M. Kolbego nakręcono kilka filmów, w tym głośne dzieło Krzysztofa Zanussiego pt.: śycie za Ŝycie. MoŜna więc powiedzieć, iŝ Święty Maksymilian Kolbe jest częścią narodowej tradycji i rodzimej kultury, równieŝ tej popularnej. 21 października 2010 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Ojciec Maksymilian Kolbe patron Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie był człowiekiem, zakonnikiem wyjątkowym. Przez całe swoje Ŝycie z uporem i wytrwałością dąŝył do budowy Królestwa BoŜego na ziemi, wspólnoty chrześcijan umiłowanych w wierze i prawdzie, zgodnie z przesłaniem Ewangelii, wedle wzoru Świętej Rodziny, Chrystusa i Jego Matki. Był straŝnikiem trwałych wartości, niezachwianie stojąc przy zdeptanych sztandarach. Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Sikorski (Uniwersytet Szczeciński, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. O. M. Kolbego w Szczecinie) PoniŜej cytujemy fragment homilii Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego: "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś Ŝycie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13). Od dzisiaj Kościół pragnie nazywać świętym człowieka, któremu dane było w sposób szczególnie dosłowny wypełnić powyŝsze słowa Odkupiciela. [...] Ojciec Maksymilian Kolbe, więzień obozowy, upomniał się w obozie śmierci o prawo do Ŝycia niewinnego człowieka jednego z milionów. Ten człowiek (Franciszek Gajowniczek) Ŝyje po dzień dzisiejszy, i jest wśród nas obecny. Ojciec Kolbe upomniał się o prawo do Ŝycia, wyraŝając gotowość pójścia na śmierć w jego zastępstwie, poniewaŝ tamten był ojcem rodziny i jego Ŝycie potrzebne było najbliŝszym. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe potwierdził w ten sposób prawo Stwórcy do Ŝycia niewinnego człowieka, dał świadectwo Chrystusowi i miłości. Pisze bowiem apostoł Jan: "Po tym poznaliśmy miłość, Ŝe On oddał za nas Ŝycie swoje. My takŝe winniśmy oddać Ŝycie za braci" (l J 3.16). [...] Oddając Ŝycie swoje za brata. Ojciec Maksymilian, którego Kościół juŝ od roku 1971 czci jako błogosławionego, w sposób szczególny upodobnił się do Chrystusa. 10 października 1982, plac Św. Piotra

13 ZałoŜenia wychowawcze Liceum ZałoŜenia wychowawcze Liceum JuŜ w momencie powoływania do istnienia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie w 1992 roku było wiadomo, Ŝe w szkole oprócz solidnej dydaktyki trzeba stworzyć swój program wychowawczy, który będzie fundamentem pracy z uczniami. Po dwudziestu latach istnienia liceum stwierdzam z całą odpowiedzialnością, Ŝe sama dydaktyka bez solidnego zakotwiczenia w wartościach nie daje oczekiwanych rezultatów. Szkoła musi opierać się na dwóch filarach: dydaktyce i wychowaniu. WaŜne jest to, aby nie przewartościować Ŝadnego z nich. Program wychowawczy był i jest cały czas modernizowany, ale zasadnicze punkty są stałe. Jest to bardzo waŝne dla nas nauczycieli i wychowawców, Ŝe moŝemy odwoływać się w swojej pracy do rzeczy stałych i sprawdzonych. Przede wszystkim praca wychowawcza w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym podporządkowana jest załoŝeniu, Ŝe pierwszym Wychowawcą jest Jezus Chrystus. W związku z tym wszystkie działania wychowawcze winny być podporządkowane Jego nauce. Szkoła nie tylko przekazuje wiedzę, ale przede wszystkim uczy myśleć i wzrastać w mądrości. Rzetelnie chce przekazać prawdę i uczy, jak ją odkryć; chce podtrzymać i rozwijać pasję poznawczą ucznia. Istotnym rysem naszej szkoły jest fakt, Ŝe nie oddzielamy dydaktyki od wychowania. Podkreślamy, Ŝe świat wartości jest nie mniej waŝny jak wiedza i umiejętności. Program wychowawczy zakłada pracę w trzech wymiarach i uwzględnia: Wymiar religijny Największą wartością dla nas jest Bóg. Chcemy, aby proces wychowania zmierzał do takiego ukształtowania wychowanka, by odkrył on prawdę o BoŜej Miłości i umiał na nią odpowiedzieć, by zrozumiał BoŜy plan wobec swego Ŝycia i pozwolił prowadzić się Słowu BoŜemu, by odnalazł swoje miejsce pośród innych ludzi w Kościele. Szkoła nasza uczestniczy w wychowawczym posłannictwie Kościoła, które polega na ukazywaniu wszystkim dróg zbawienia, aby czas spędzony w szkole był kształtowaniem ducha, wiązał się ze wzrostem poboŝności i dojrzałości religijnej. Chcemy te cele osiągnąć poprzez codzienną modlitwę przed i po lekcjach, uczestnictwo w Eucharystii szkolnej, stałą opiekę prefekta szkoły, katechezę, rekolekcje wielkopostne i dni skupienia, uczestnictwo we wspólnotach i ruchach Kościoła, ukazywanie wzoru osobowego patrona szkoły, uczestnictwo w uroczystościach Kościoła lokalnego. Wymiar kulturowo-patriotyczny Po Bogu największą wartością dla wychowawców i wychowanków naszej szkoły jest Ojczyzna Polska. Jesteśmy Polakami. Chcemy, aby w Ŝyciu naszej szkoły, we wszystkich wymiarach, był widoczny szacunek i miłość dla narodowego dziedzictwa, kultury, historii, literatury i języka. Chcemy odwoływać się do toŝsamości narodowej opartej na kulturze łacińskiej i chrześcijańskiej na lekcjach języka polskiego, historii, katechezy, geografii. W kaŝdej sytuacji w szkole waŝna jest dla nas troska o czystość i poprawność języka polskiego. Przywiązujemy duŝą wagę do wycieczek po Polsce i miejsc związanych z historią naszego Państwa, których celem będzie poznawanie piękna ziemi, kultury i historii ojczystej. Jako społeczność szkolna chcemy święta i rocznice narodowe obchodzić uroczyście. Wymiar osobowościowy Chcemy, aby nasz wychowanek był człowiekiem szczęśliwym. Uznajemy, iŝ szczęście jest osiągalne jedynie jako owoc dąŝenia do prawdy o sobie i sensie swojego Ŝycia. Prawda ta z jednej strony mówi o mojej małości, egoizmie, z drugiej strony jest to radosna PRAWDA o tym, kim mam się stać, do jakiej wielkości zostałem powołany. Jest to prawda o ludzkiej zachłanności i dominacji, ale równocześnie PRAWDA o powołaniu ludzi do harmonii miedzy sobą i Bogiem. Dyrektor mgr Magdalena Biskup

14 14 Dwudziestolecie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Szczecinie Tekst ślubowania składanego przez uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie ŚLUBOWANIE My uczniowie i uczennice klas pierwszych, wstępujący w progi Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Maksymiliana Kolbego, stajemy przed sztandarem szkoły i uroczyście ślubujemy: Strzec honoru szkoły, stać się godnymi jej szczytnych tradycji, kształtować umysły i charaktery tak, by w przyszłości mogła być z nas dumna. Ślubujemy! Pamiętając szlachetną postać św. ojca Maksymiliana Kolbego ślubujemy postępować zawsze w duchu miłości Boga i bliźniego oraz dbać o dobro i honor Ojczyzny. Ślubujemy! Pamiętając o tym, Ŝe na naszą naukę i wychowanie składa się trud Nauczycieli i Rodziców, ślubujemy: Nie zawieść pokładanego w nas zaufania i starać się odpowiedzieć na ten trud wysiłkiem naszych serc i umysłów. Ślubujemy! Niech naszej społeczności uczniowskiej przyświeca hasło: "DEO DUCE - BOśE PROWADŹ" Ślubujemy!

15 To juŝ historia ks. Andrzej Dymer To juŝ historia XX lat naszego liceum ks. Andrzej Dymer Idea załoŝenia szkoły narodziła się podczas obozu zimowego w Tatrach w styczniu 1992 roku. W czasie pobytu z młodzieŝą w Majerczykówce koło Zakopanego dojrzewała myśl o edukacji elit, które w przyszłości będą wpływały coraz mocniej na kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości. Od września 1991 r. działało juŝ Ognisko św. Brata Alberta. Po powrocie z gór udałem się do Biskupa Stanisława Stefanka, z którym podzieliłem się pomysłem utworzenia katolickiego liceum. Ksiądz Biskup zadał mi dwa pytania, które dokładnie zapamiętałem: Czy masz budynek? oraz Czy masz pieniądze?. Kiedy opowiedziałem, Ŝe nie mam, usłyszałem: To dobrze moŝesz zakładać szkołę. Po uzyskaniu wstępnej zgody naleŝało utworzyć zespół organizacyjny ds. powołania nowej szkoły. Do pracy w zespole zaprosiłem: pana mecenasa Mariana Grunwalda, który pomagał w tworzeniu Ogniska św. Brata Alberta, pana dr. Bazylego Barana oddanego psychologa, który uczestniczył wcześniej w zakładaniu Ogniska św. Brata Alberta i kierował juŝ zespołem organizującym powstanie XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, pana mgr. Tadeusza Bajorka doświadczonego w pracy z młodzieŝą i ofiarnego pedagoga oraz pana mgr. Mariana Olszewskiego znakomitego polonistę i wieloletniego zastępcę dyrektora w Zespole Szkół Budowlanych w Szczecinie W lutym 1992 roku napisałem oficjalną prośbę o wyraŝenie zgody na utworzenie w Szczecinie katolickiego liceum, które byłoby pierwszą katolicką szkołą na Pomorzu Zachodnim, do ówczesnego Ordynariusza Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Księdza Biskupa Kazimierza Majdańskiego. Ksiądz Biskup na podaniu napisał wyraŝam zgodę pod warunkiem, Ŝe szkoła nie obciąŝy budŝetu diecezji. Po uzyskaniu oficjalnej zgody na tworzenie szkoły pojawił się problem znalezienia odpowiedniego budynku. Zgłaszane były róŝne propozycje, a wśród nich pojawił się Dom Katechetyczny przy Placu Popiela. Pan wicekurator Paweł Bartnik zwrócił uwagę na moŝliwość przeznaczenia na cele edukacyjne nieruchomości po zlikwidowanym wcześniej przedszkolu MZK przy al. Wojska Polskiego 76. Pan mecenas Marian Grunwald, który był radcą prawnym w MZK potwierdził stan prawny budynku. Obejrzałem wówczas ten obiekt z zewnątrz. Byłem zachwycony oryginalnością, a szczególnie pięknem jego architektury. Postanowiłem wówczas, Ŝe to właśnie w tej rezydencji będzie mieściła się nowa szkoła. W sąsiednim budynku jedna z firm prowadziła kasyno gier. Bardzo często odradzano mi tę lokalizację, mówiąc wprost, Ŝe budynek ten nie nadaje się na szkolę, poniewaŝ jest zarezerwowany na inne cele, a do tego jest zabytkowy i zrujnowany. W tych to okolicznościach złoŝyłem w Urzędzie Miasta Szczecin oficjalną deklarację prowadzania w tym obiekcie działalności oświatowej. Władze państwa zabraniały Kościołowi Katolickiemu do 1989 r. zakładać i prowadzić szkoły, co skutkowało brakiem odpowiedniej instytucji, która mogłaby stać się organem prowadzącym dla liceum. W tej sytuacji, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Ogniska św. Brata Alberta, organem prowadzącym stała się Caritas Diecezjalna.

16 16 Dwudziestolecie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Szczecinie Pracom nad organizacją szkoły towarzyszyły niekiedy zabawne wydarzenia. Do takich zaliczam wizytę w Ognisku św. Brata Alberta dwóch panów. W zamian za rezygnację z ubiegania się o nieruchomość po dawnym przedszkolu przy al. Wojska Polskiego 76 deklarowali pomoc w uzyskaniu budynku po dawnych konsumach przy ulicy ks. Piotra Skargi, oraz wyremontowanie Ogniska św. Brata Alberta. Propozycję odrzuciłem i wówczas usłyszałem groźby. Wkrótce w Trybunie autor pod pseudonimem Henryk Prawda opublikował artykuł pt.: Miłosierdzie księdza Dymera. Podczas przetargu ofert na uŝytkowanie budynku, który zorganizował Urząd Miejski, przedstawicielami Caritas Diecezji byli panowie: mecenas Marian Grunwald i dyrektor Marian Olszewski. Nasza oferta utworzenia katolickiego liceum zwycięŝyła. Na pokonanym polu znalazły się takie projekty jak: szkoła baletu, kasyno gier i hotel na godziny. Jeden z redaktorów Gazety Wyborczej sugerował, Ŝe przetarg był nieuczciwie przeprowadzony, a Caritas diecezjalna okradła miasto Szczecin. Kiedy organizujemy coś nowego od podstaw i nie dysponujemy środkami finansowymi, największym dobrem staje się ofiarność i pomoc wielu ludzi. Z terenu całej diecezji zwoziliśmy meble i wyposaŝenie do szkoły. Niezastąpionym pomocnikiem w podróŝach po diecezji i zwoŝeniu sprzętu był pan Artur Tyzieniec. Ksiądz prałat Jan Abramski z Choszczna przekazał ławki i krzesła. Nie do przecenienia była pomoc ze strony księdza kan. Ireneusza Antkowiaka z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie i księdza Ireneusza Pastryka z Niechorza. Wielką pomocą dla powstającej szkoły słuŝyła pani Janina Sapała, dyrektor Ośrodka Wypoczynkowego Wrocławskiej Fabryki Mebli w Pogorzelicy, a takŝe pan prezes Zbigniew Morawski, fundator sztandaru szkoły. W dniu 25 marca 1992 roku została utworzona Metropolia Szczecińsko-Kamieńska. Ksiądz Arcybiskup Marian Przykucki, pierwszy Metropolita Szczecińsko-Kamieński, w dniu 3 maja złoŝył podpis pod dekretem powołującym do Ŝycia Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Kolbego w Szczecinie. Spoglądając na historię Szczecina, zaproponowałem na patrona szkoły św. Maksymiliana ze względu na jego piękne człowieczeństwo, które jest godne naśladowania. Postać św. Maksymiliana to wzór osoby, która stawiała sobie przez całe Ŝycie wysokie wymagania w zakresie wykształcenia, rozwoju doskonałości i świętości. Dokładnie pamiętam dzień, w którym otrzymałem klucze do budynku naszej przyszłej szkoły. Wraz z Księdzem Biskupem Stanisławem Stefankiem obeszliśmy budynek od zagrzybionych piwnic, w których dotychczas mieściła się pralnia, po strych, na którym urządzono magazyn rupieci. Gdy schodziliśmy po schodach, zatrzymaliśmy się pod drzwiami pokoju, w którym znajduje się obecnie gabinet Pani Dyrektor, wówczas Ksiądz Biskup powiedział: Andrzeju, za taki budynek w takim miejscu, który będzie słuŝył szkole, to i tak jeszcze Ciebie za mało opluli w tych gazetach. Po tych słowach wspólnie odmówiliśmy modlitwę Pod Twoją Obronę, a Ksiądz Biskup pobłogosławił powstającej szkole. Celem pozyskania środków finansowych dla powstającego liceum zorganizowaliśmy w Szczecinie pomiędzy Bramą Portową a kościołem garnizonowym Jarmark Albertyński. Dzięki temu moŝna było opłacić pierwsze faktury za liceum i stare za Ognisko św. Brata Alberta, a dyŝurni redaktorzy mogli wykazać się w artykule Zamienili czarne na złote. Na przystosowanie budynku dla celów szkoły było mało czasu, szczególnie odczuwalny był brak łazienek. W takiej sytuacji bezcenna była pomoc ze strony pani architekt Krystyny Cyrulińskiej oraz pana inŝyniera Adama Ślusarka, a takŝe pana inŝyniera Jacka Tatarowicza. To właśnie ich pracy, a przede wszystkim szlachetności

17 To juŝ historia ks. Andrzej Dymer 17 ich serc, zawdzięczamy przystosowanie obiektu do celów szkolnych. Prace malarskie trwały do dnia 31 sierpnia do godziny 16. Następnie zespół najbliŝszych współpracowników i przyjaciół pomagał sprzątać i przygotowywać budynek do rozpoczęcia roku szkolnego. Prace porządkowe zakończone zostały o godzinie 4 nad ranem pierwszego września. Siostry SłuŜebniczki: Irena, Czesława i Kazimiera z parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny udekorowały szkołę przepięknie i mogła odbyć się inauguracja nie tylko nowego roku szkolnego, ale przede wszystkim pierwszej katolickiej szkoły na Pomorzu Zachodnim. Nie do przecenia pozostaje praca pana dyrektora Mariana Olszewskiego oraz jego zastępcy pana Marka Czuba nad skompletowaniem grona pedagogicznego oraz nad przygotowaniem roku szkolnego. O poziomie naszego zaufania i entuzjazmu w tamtym czasie świadczy fakt, Ŝe biuro liceum mieściło się w Ognisku św. Brata Alberta, a egzaminy wstępne do liceum odbyły się w Arcybiskupim WyŜszym Seminarium Duchownym przy ulicy PapieŜa Pawła VI, kiedy jeszcze losy szkoły i jej budynku nie były rozstrzygnięte. Dokładnie pamiętam pytanie, które w dniu egzaminu postawił mi ojciec jednej z uczennic: Proszę księdza, czy ta szkoła na pewno powstanie? Do niej chce chodzić moja córka. W tym momencie odczułem wielki cięŝar odpowiedzialności. Wówczas z zatroskanym ojcem nie mogliśmy przypuszczać, Ŝe zdająca właśnie egzaminy córka ukończy nasze liceum, studia z wyróŝnieniem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i powróci do szkoły jako nauczyciel. Za waŝny element w formowaniu osobowości uwaŝałem obozy integracyjne w Tatrach. Góry przemawiają do człowieka swoją potęgą i mówią stale o konieczności stawiania sobie nowych wymagań. Te obozy odbywają się kaŝdego roku w tym samym miejscu, w domu państwa Zofii i Jana Rzadkoszów w Majerczykówce. To miejsce wybrałem ze względu na wielką mądrość gospodarzy i świadectwo ich Ŝycia, któremu towarzyszy głęboka wiara i szczery patriotyzm. Kiedy po wielu latach podczas konferencji w Dublinie rysowałem projekt tarczy szkolnej, umieściłem na niej słowa, które wypowiadał pan Jan, Ŝegnając nas idących w góry: BoŜe prowadź!. Dlatego na tarczy znalazły się słowa tej krótkiej modlitwy Deo duce, Ŝeby Dobry Bóg prowadził kaŝdego z nas i całą wspólnotę, którą tworzymy. Kiedy z panem dyrektorem Marianem Olszewskim wchodziliśmy po schodach do szkolnego budynku, odczuwaliśmy wielką radość. Mówiliśmy sobie, Ŝe naleŝy w szkole stworzyć taką atmosferę, aby kaŝdy, kto wejdzie do tego budynku, odczuwał taką samą radość, jaka nam teraz towarzyszy. O atmosferze szkoły czy domu nie stanowią mury, lecz ludzkie serca. Do szkoły katolickiej ma prawo przyjść kaŝdy młody człowiek bez względu na wyznanie, światopogląd czy narodowość. Nauczyciel natomiast powinien być świadkiem wiary, dobrze przygotowanym do zawodu, a szczególnie do nauczenia swojego przedmiotu. Nauczyciel szkoły katolickiej musi mieć poczucie odpowiedzialności za przyszłość powierzonych swojej opiece uczniów. Tylko w takiej sytuacji nauczyciele nie będą się obawiali stawiania uczniom mądrych wymagań. Miałem to szczęście, Ŝe moją szkołą średnią było Technikum Leśne w Rzepinie, gdzie właściwą atmosferę potrafili wytworzyć moi nauczyciele. Od początku powstania szkoły bardzo mocno troszczyłem się o formację duchową szkoły. Dziękuję Panu Bogu za wszystkich prefektów, którzy pracowali w liceum: księdza Piotra Listwonia, księdza Ryszarda Iwaniuka, księdza Stanisława KrzyŜanowskiego, księdza Roberta Mrozowskiego i świętej pamięci księdza Wojciecha Manelskiego.

18 18 Dwudziestolecie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Szczecinie Siłą naszej wiary jest Eucharystia, dlatego teŝ w plan lekcji została wpisana cotygodniowa Msza Święta, która gromadzi całą wspólnotę szkolną przed ołtarzem Jezusa Chrystusa, by karmić się Jego Słowem i Jego Najświętszym Ciałem. Doświadczenia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie wpływały na pracę szkolnictwa katolickiego w Polsce. Dzięki młodzieŝy naszego liceum mogłem zapoczątkować i organizować na Jasnej Górze Forum MłodzieŜy Szkół Katolickich. Na dziesięciolecie naszego liceum została wydana ksiąŝka Szkoła Katolicka w nauczaniu Kościoła, zbór dokumentów, która słuŝy wszystkim szkołom katolickim w Polsce. ZaleŜało mi bardzo na przywróceniu budynkowi liceum dawnej świetności, na wyposaŝeniu szkół w niezbędny i nowoczesny sprzęt dydaktyczny, a przede wszystkim na stworzeniu systemu edukacji katolickiej. Myślę, Ŝe to się udało. W diecezji mamy Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Osobiście jestem przekonany, Ŝe Liceum Katolickie mogło zaistnieć, poniewaŝ Diecezja Szczecińsko-Kamieńska miała mądrych, odwaŝnych i wraŝliwych na społeczne potrzeby Rządców. Szczególnie duŝo zawdzięczamy Księdzu Biskupowi Stanisławowi Stefankowi. Bez wielkiego Jego zaufania, które okazał młodemu kapłanowi, bez wsparcia modlitwą i radą, bez stałej gotowości pomocy to dzieło nie mogłoby powstać. O stopniu ofiarności ze strony księdza Biskupa moŝe świadczyć fakt, Ŝe nawet po północy potrafił w sprawie szkoły znaleźć czas dla mnie i dla pana Zbigniewa Zalewskiego, ówczesnego wiceprezydenta miasta Szczecina. Z perspektywy lat dziękuję Panu Bogu za wszystkie osoby, które postawił na mojej drodze, za wielką radość, jaką była współpraca z nimi nad tworzeniem katolickiej szkoły. Dzisiaj mogę modlić się słowami Deo Duce BoŜe prowadź tę Wspólnotę szkolną, której na imię Katolickie Liceum Ogólnokształcące Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie. Ks. Andrzej Dymer

19 Szkoła to połowa mojego Ŝycia dyr. Magdalena Biskup Szkoła to połowa mojego Ŝycia dyr. Magdalena Biskup Kiedy wspominam te dwadzieścia lat, to mogę z czystym sumieniem i bez Ŝadnej przesady powiedzieć, Ŝe ta szkoła to połowa mojego Ŝycia. Nie jestem w stanie w tym krótkim tekście napisać o wszystkich i o wszystkim, co krąŝy w moich myślach, a wiąŝe się z moim ukochanych Katolickim Liceum. Skupię się więc na kilku wątkach, które wydają mnie się waŝne. Gdy w 1992 roku dzięki przypadkowi, a moŝe dzięki przeznaczeniu, trafiłam w progi szkoły, byłam świeŝo upieczoną absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. Nie byłam chyba wymarzonym kandydatem na nauczyciela biologii w nowo tworzącym się Katolickim Liceum. Młoda, bez doświadczenia niewiele róŝniłam się od mających rozpocząć naukę w szkole uczniów. Gdyby wtedy ks. Andrzej Dymer podjął racjonalną na tamten okres decyzję, pewnie nie byłoby mnie teraz w tym miejscu. Ale cóŝ, ks. Andrzej miał swoje powody, a ja dostąpiłam zaszczytu zostania nauczycielem KLO. Pewnie jak kaŝdy człowiek, który juŝ coś przeŝył w swoim Ŝyciu, mam wraŝenie, Ŝe te dwadzieścia lat to jedna chwila. MoŜe coś ze mną jest nie tak, Ŝe pamiętam dość dokładnie wszystkich uczniów, którzy przewinęli się przez naszą szkołę. Pamiętam do której klasy chodzili, czasami jak byli ubrani na róŝne okoliczności. Pamiętam wszystkie studniówki, wyjazdy, uroczystości i jakoś nie mogę uwierzyć w to, Ŝe wielu absolwentów jest juŝ starszych niŝ byłam ja, kiedy przyszłam do pracy. Czas mojej pracy zawodowej to okres pełen radosnych przeŝyć, czas spotykania na swojej drodze wspaniałych ludzi zarówno nauczycieli, jak i uczniów, okres nawiązywania przyjaźni. Oczywiście jak to w Ŝyciu bywa, to równieŝ czas kiedy pewne rzeczy się skończyły, niektóre dobrowolnie, niektóre zupełnie niespodziewanie, ale wszystko, co się wydarzyło w tym okresie, nauczyło mnie bardzo duŝo i wzbogaciło moje Ŝycie w bezcenne wartości. Przede wszystkim praca nauczyciela to nieustanne spotkania z ludźmi, a kaŝde takie spotkanie to nowe doświadczenie, szczególnie kiedy jest się wychowawcą. AŜ siedem razy pełniłam tę zaszczytną funkcję, ale tylko raz było mi dane przeprowadzić klasę od początku do końca. Mimo tego, Ŝe wszyscy moi wychowankowie są mi szczególnie bliscy, a drzwi mojego gabinetu są zawsze dla nich otwarte, to rocznik odcisnął w moim sercu i umyśle szczególne piętno. Jestem im winna napisanie paru słów, bo to, co razem przeŝyliśmy, miało ogromny wpływ na mnie jako na młodego nauczyciela i wychowawcę. Otrzymałam od nich bardzo wiele dobrego, pokazali mi, Ŝe młody człowiek to nie tylko ktoś, kogo się uczy, ale takŝe ktoś, od kogo moŝna wiele się nauczyć. Ta ich otwartość, wraŝliwość, mądrość i lojalność sprawiła, Ŝe sama z siebie starałam się im dać tyle, ile mogłam, a nawet i więcej. Teraz z perspektywy czasu nie wiem, jak mój mąŝ to wszystko przetrzymał dwójka malutkich dzieci i nieobecna ciągle Ŝona, która miała misje do wypełnienia w szkole tysiące wyjazdów, górskich wędrówek, wspólnych wyjść. Ale opłacało się. Po latach pisząc ten tekst, zastanawiam się, kiedy mogę odwiedzić Państwa Kulbickich (dla niezorientowanych Maciek i Ania to małŝeństwo klasowe) i zobaczyć małego Witka, który ma juŝ kilka miesięcy, a ja jeszcze go nie widziałam. Z wieloma dorosłymi juŝ uczniami utrzymuje cały czas kontakt i jest to dla mnie rzecz bezcenna. Te minione lata to oczywiście teŝ niezastąpione przyjaźnie. Tak się złoŝyło, Ŝe dwoje spośród tych przyjaciół nie doczekało razem z nami tych uroczystości. Mam na myśli Olę Fenrych i ks. Wojtka Manelskiego. Im równieŝ jestem winna wspomnienia w tej monografii.

20 20 Dwudziestolecie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Szczecinie Z Olą w tym samym czasie rozpoczęłyśmy pracę. Jest taki typ ludzi, z którymi zawsze czujemy się dobrze i zawsze mamy im coś do powiedzenia. Taka była Ola. Starsza mądra koleŝanka. Przegadałyśmy tysiące godzin i zawsze było mało. Rozmawiałyśmy w szkole, potem pod bukiem, który stał na rozstaju naszych dróg. Ilekroć przechodzę obok tego miejsca, mam wraŝenie, Ŝe ją tam spotkam, a ona wybuchnie tym swoim charakterystycznym śmiechem. Przeglądam zdjęcia szkolne, prawie na kaŝdym jest uśmiechnięta. Od razu widać, Ŝe to dobry człowiek, a przebywanie z dobrymi ludźmi sprawia, Ŝe jesteśmy szczęśliwi. Ola przegrała walkę z cięŝką chorobą, ale ludzie, którzy pozostają w pamięci innych, tak naprawdę nigdy nie odchodzą. Zupełnie inaczej wyglądała sprawa z ks. Wojtkiem. Uśmiecham się do siebie na myśl o tym, Ŝe Ŝycie pisze tak róŝne scenariusze. Ale od początku. Ks. Wojtek pojawił się w szkole wbrew temu, co sobie ułoŝyłam. Pełniłam juŝ funkcję dyrektorską, a prefektem KLO był ks. Stanisław KrzyŜanowski. Z ks. Stanisławem i z Olą tworzyliśmy dość zgrane trio i informacje o zmianie na stanowisku prefekta przyjęłam wręcz z oburzeniem. Na znak protestu ignorowałam ks. Wojtka i tak prawdę mówiąc nie pamiętam, kiedy zaczęłam z nim normalnie rozmawiać. Dość szybko moja złość ustąpiła miejsca najpierw sympatii, a potem przyjaźni z tym nietuzinkowym kapłanem. Na tablicy upamiętniającej ks. Wojtka napisałam: nietuzinkowy, niezastąpiony, przyjaciel, wychowawca. To tylko słowa, które nie są w stanie oddać tego, kim był dla nas koleŝanek i kolegów, ale w szczególności dla młodych ludzi ksiądz Wojtek. Potrafił poświęcić im czas i siebie. Niezapomniane górskie wędrówki, godziny spędzone na rozmowach, niekończący się gest podawania przez niego ręki. We wtorek przed swoją śmiercią, kiedy wychodził z mojego gabinetu w ten właśnie sposób podał mi rękę cały czas potrafię sobie wyobrazić ten uścisk, jakby to było wczoraj, a przecieŝ mijają juŝ trzy lata od tej fatalnej środy. Szkoła w moim przekonaniu to nie tylko miejsce pracy, ale miejsce, które powinno być drugim domem. Dla jednych jest, dla drugich nie jest. Dotyczy to zarówno uczniów, jaki i nauczycieli. Zawsze cieszą mnie kawy wypijane przez absolwentów w moim gabinecie. Grono co rok się zmienia, niektórych przybywa, niektórych ubywa. Są tacy co mimo swojego podeszłego wieku (niedawno skończyli trzydziestkę ) przychodzą, rozmawiają i znajdują na to czas. To między innymi takie chwile uświadamiają mi, Ŝe praca w szkole, w tej szkole, to dla mnie coś wyjątkowego, niezastąpionego, coś co sprawia, Ŝe kocham ten budynek, tych ludzi i atmosferę, bo wszystko to razem sprawia, Ŝe jestem szczęśliwa, spełniona i wcale nie utraciłam tego entuzjazmu, z którym weszłam do tego budynku dwadzieścia lat temu. I oby tak pozostało co najmniej przez najbliŝsze dwadzieścia lat. Magdalena Biskup, nauczyciel biologii, wychowawca, dyrektor

21 Najpierw było Ognisko dr Bazyli Baran Najpierw było Ognisko dr Bazyli Baran Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego to placówka zaliczana do najlepszych szkół naszego miasta, zajmująca takŝe znaczące miejsce w ogólnopolskich rankingach szkół średnich. Jubileusz powstania to dobra okoliczność do refleksji nad jej krótką historią. Gdy na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nastąpiły w kraju radykalne przemiany społeczno-ustrojowe, złamany został monopol państwa w oświacie. Zaczęły powstawać niepubliczne szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Jedną z pierwszych takich placówek w naszym regionie było Ognisko Św. Brata Alberta. To w Ognisku ma swój początek nasze Katolickie Liceum, a z czasem Archidiecezjalne Centrum Edukacyjne i w jego ramach cała sieć szkół i ośrodków katolickich w naszej archidiecezji. W Lasku Arkońskim przez wiele lat funkcjonowała kuratoryjna placówka Dom Wczasów Dziecięcych, zwana Cichym Kącikiem. Placówka ta została w latach dziewięćdziesiątych zlikwidowana przez Kuratorium Oświaty, a piękny zabytkowy budynek ulegał szybkiej dewastacji. Z inicjatywy młodego kapłana Andrzeja Dymera w dn r. została podpisana umowa pomiędzy Diecezjalnym Caritasem, a szczecińskim kuratorium, czego efektem było przejęcie nieruchomości w dn r. przez Caritas w celu utworzenia katolickiej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pod przewodnictwem księdza Andrzeja grupa entuzjastów rozpoczęła prace nad ratowaniem budynku i tworzeniem placówki niepublicznej. Trud był ogromny, bo trzeba było zdobywać środki finansowe, materiały budowlane, wyposaŝenie i Ŝywność dla juŝ przyjmowanych wychowanków. Oprócz nieletnich chłopców trafiali tu takŝe byli więźniowie liczący na posiłek i róŝne wędrowne ptaki szukający chociaŝ na chwilę dachu nad głową. Sami będąc w trudnej sytuacji, kaŝdemu z nich staraliśmy się pomóc w miarę naszych skromnych moŝliwości, z róŝnym skutkiem. Zdarzało się, Ŝe niektórzy z nich nas okradali, ale inni byli bardzo wdzięczni i z czasem nam pomagali. W dziele tworzenia doświadczaliśmy ogromnego wsparcia ze strony księŝy proboszczów licznych diecezjalnych parafii, instytucji świeckich, wielu ludzi dobrej woli, grupy studentów szczecińskich uczelni, a nawet uczniów szkół średnich. W trudnych warunkach przez długi czas (często przy świecach) tworzone były podstawowe dokumenty i regulacje prawne. W jednym z pierwszych zaadoptowanych pomieszczeń powstała kaplica, kuchnia i sekretariat, a później sukcesywnie pokoje mieszkalne dla chłopców. W dniu r. odbyła się z udziałem Biskupa Kazimierza Majdańskiego inauguracja i poświęcenie placówki. Na początku lutego 1992 r. po rozmowie księdza Andrzeja z ówczesnym Kuratorem Oświaty Pawłem Bartnikiem pojawia się pomysł utworzenia w Szczecinie katolickiego liceum. To od kuratora ksiądz Andrzej dowiedział się, Ŝe być moŝe jest moŝliwe przejęcie budynku przy al. Wojska Polskiego po zlikwidowanym przedszkolu kolejowym. Pomysł księdza Andrzeja utworzenia szkoły staje się celem zaangaŝowanych w jego realizację kilku osób: mecenasa Mariana Grunwalda, mgr. Mariana Olszewskiego, mgr. Tadeusza Bajorka, no i oczywiście księdza Andrzeja, a takŝe moim. To w prowizorycznym sekretariacie Ogniska trwają długie narady i dyskusje, podział

22 22 Dwudziestolecie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Szczecinie zadań dla poszczególnych osób, redagowanie petycji do róŝnych instytucji o budynek i szkołę, a takŝe opracowywanie podstawowych dokumentów. Długo trwał bój o budynek, bo chętnych do jego przejęcia było wielu. Szukaliśmy wsparcia i pomocy wielu ludzi i instytucji. Z księdzem Andrzejem odbyliśmy spotkania ze wszystkimi Radnymi Rady Miasta Szczecina tamtej kadencji, zyskując sobie ich przychylność. Wspomagało nas takŝe Polskie Radio Szczecin zapewniając medialne wsparcie. Ten etap zakończył się sukcesem. Jeszcze przed przejęciem budynku zdawaliśmy sobie sprawę w jak opłakanym jest stanie, począwszy od zagrzybionych piwnic wypełnionych fragmentami zdewastowanej pralni po strychy przypominające rumowisko zniszczonych mebli i sprzętów. I znowu dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli moŝliwe było przeprowadzenie pierwszego remontu obiektu. Tu ogromnej pomocy doświadczyliśmy ze strony naszych wychowanków. To oni przez wiele miesięcy pilnowali budynku i oni w znacznej części wykonali prace remontowe, poświęcając swój wolny czas i wakacje. W duŝym stopniu dzięki ich zaangaŝowaniu moŝliwe było przeprowadzenie pierwszej inauguracji roku szkolnego juŝ w dniu r. JuŜ w trakcie prac organizacyjnych nad tworzeniem szkoły było wiadomo, Ŝe jej pierwszym dyrektorem będzie jeden z członków naszego zespołu, świetny polonista i doświadczony pedagog mgr Marian Olszewski. Wprawdzie p. Olszewski zapowiedział, Ŝe poprowadzi szkołę tylko pierwsze dwa lata, Ŝeby okrzepła, potem przejdzie sobie na emeryturę, a kierował znakomicie tą szkołą siedem lat. Ale tego, Ŝe następnym świetnym dyrektorem katolickiej szkoły będzie młoda nauczycielka (odwiedzająca nasze Ognisko jeszcze w trakcie jego tworzenia) pani mgr Magdalena Biskup nikt z nas nie przewidział... Bazyli Baran

Konkursu o Świętym Maksymilianie Kolbe. WPROWADZENIE

Konkursu o Świętym Maksymilianie Kolbe. WPROWADZENIE Konkursu o Świętym Maksymilianie Kolbe. Cele operacyjne: wiadomości uczeń: - zna życie i działalności św. Maksymiliana Marii Kolbego - męczennika miłości umiejętności uczeń: - potrafi przybliżyć działalność

Bardziej szczegółowo

_Karta pracy do biografii oraz materiałów źródłowych dotyczących Maksymiliana Marii Kolbego

_Karta pracy do biografii oraz materiałów źródłowych dotyczących Maksymiliana Marii Kolbego _Karta pracy do biografii oraz materiałów źródłowych dotyczących Maksymiliana Marii Kolbego Magdalena Bogdan Ćwiczenie nr Przeczytaj biografię Maksymiliana Kolbego i uzupełnij zdania: Maksymilian Maria

Bardziej szczegółowo

Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Warmińskiej. 24 marca 2007 r.

Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Warmińskiej. 24 marca 2007 r. Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Warmińskiej 24 marca 2007 r. Ogólnopolska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Przewodnicząca Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II : Pani Halina Marciniak

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY O. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE

ŚWIĘTY O. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE ŚWIĘTY O. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE Rok św. ojca Maksymiliana Marii Kolbego 2011 (decyzja Senatu) W prezentacji wykorzystano materiały z książki Anny Kubajak Szlakami świętych i błogosławionych. Wielcy Polacy

Bardziej szczegółowo

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Dzień 1 września to dzień szczególny dla wszystkich: dla dzieci, młodzieży, dla ich rodziców i nauczycieli. Zawsze towarzyszy mu wiele emocji. Dla

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. I. Postanowienia ogólne

Regulamin. Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. I. Postanowienia ogólne Regulamin Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, zwana w dalszej części regulaminu Podlaską Rodziną, została powołana przez Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się książeczka misji kanonicznej 31 VIII 20... r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat (20...-20...).

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

7. Bóg daje ja wybieram

7. Bóg daje ja wybieram 7. Bóg daje ja wybieram 1. CELE LEKCJI WYMAGANIA OGÓLNE wprowadzenie w problematykę powołania życiowego i chrześcijańskiego powołania do świętości. 2. TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE uczeń: po lekcji

Bardziej szczegółowo

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ Witaj Św. Stanisławie, czy mogę z Tobą przeprowadzić wywiad? - Witam. Tak bardzo chętnie udzielę wywiadu. Gdzie i kiedy się urodziłeś? - Urodziłem się w Październiku 1550r.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

ROK PIĄTY

ROK   PIĄTY ROK PIĄTY 2001-2002 REKOLEKCJE Rekolekcje adwentowe w Szkole Salezjańskiej w Szczecinie prowadził o. Wiesław Łyko, oblat, w dniach 14 16 grudnia 2001 roku. OPŁATEK Spotkanie opłatkowe 18 grudnia 2001 z

Bardziej szczegółowo

Hasło Roku: Wielkopolska da się lubić

Hasło Roku: Wielkopolska da się lubić Zintegrowany plan godzin wychowawczych dla Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego Rok szkolny 2010/2011 Hasło Roku: Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2013 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat; zatrudnieni na czas określony

Bardziej szczegółowo

ZELATOR. wrzesień2016

ZELATOR. wrzesień2016 ZELATOR wrzesień2016 www.zr.diecezja.pl 7 W ROKU NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA Serdecznie zapraszamy wszystkich zelatorów i członków Żywego Różańca do udziału w pielgrzymce do Łagiewnik. Odbędzie

Bardziej szczegółowo

Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach

Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946 1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla uczniów klas I VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie. 8, 9 i 10 marca 2010 r.

PROJEKT EDUKACYJNY SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla uczniów klas I VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie. 8, 9 i 10 marca 2010 r. PROJEKT EDUKACYJNY SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla uczniów klas I VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie 8, 9 i 10 marca 2010 r. I. TEMAT: BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI II. CELE: główny: realizacja Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI w świetle przepisów prawa Zależności Konwencja o prawach dziecka 1. Prawo do wychowania w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc.

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Dnia 16.12.10 odbyła się wycieczka do Domu Opieki Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia.

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. Kochani! Już za nami Święto Jedności 2013. Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. 1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

ZELATOR SPOTKANIE DEKANALNYCH DUSZPASTERZY DOROSŁYCH. sierpień 2017

ZELATOR SPOTKANIE DEKANALNYCH DUSZPASTERZY DOROSŁYCH. sierpień 2017 ZELATOR sierpień 2017 www.zr.diecezja.pl 11 Obecny rok jest przez wiele osób nazywany rokiem różańcowym ze względu na częste przypominanie wezwania Matki Najświętszej do odmawiania różańca. Maryja prosiła

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII OBOWIĄZUJĄCE W ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII OBOWIĄZUJĄCE W ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 KURIA METROPOLITALNA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA Wydział Wychowania Katolickiego ul. Papieża Pawła VI 4 71-459 Szczecin tel. 091/454-22-92 fax. 091/453-69-08 e-mail: wwk@kuria.pl www.wwk.szczecin.kuria.pl Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Strona I CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE

Strona I CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE 1 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1. Szkoła powstań. 2. Szkoła baczność. 3. Poczet sztandarowy do szkoły wmaszerować. 4. Do hymnu szkoły.

Bardziej szczegółowo

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Grudzień 2014 Rok duszpasterski: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Napisali do Listu do Parafian Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia Zawsze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA JĘZYKA, HISTORII

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA JĘZYKA, HISTORII REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA JĘZYKA, HISTORII i KULTURY MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I. PODSTAWA PRAWNA Statut Szkoły, PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Szkoły. II. ZADANIA WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 2/2009 10.04.2007 r. Dobry Promyk Słońca Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. JAN PAWEŁ II W t y m n u m

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

drogi poznania Boga. drogi poznania Boga. drogi poznania Boga, drogi poznania Boga.

drogi poznania Boga. drogi poznania Boga. drogi poznania Boga, drogi poznania Boga. Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERIAŁU W KLASACH II LO I. NA POCZATKU BÓG STWORZYŁ NIEBO I ZIEMIĘ I MIESIĄC TEMAT.Bóg stwarza LICZBA GODZIN TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY drogi

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby poprzez

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie nauczania zintegrowanego. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Spojrzenie w przeszłość drogowskazem dla przyszłości. Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Spojrzenie w przeszłość drogowskazem dla przyszłości. Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu Spojrzenie w przeszłość drogowskazem dla przyszłości Patriotyzm Patriotyzm to dobrze pojęta miłość do ojczyzny, a zatem określona postawa wobec swojego kraju.

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania nauczania indywidualnego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach

Procedury organizowania nauczania indywidualnego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach Procedury organizowania nauczania indywidualnego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

CEREMONIAŁ SZKOLNY SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI

CEREMONIAŁ SZKOLNY SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI CEREMONIAŁ SZKOLNY SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZEŚNI I SZTANDAR SZKOŁY 1. Szkoła posiada sztandar, który jest głównym symbolem dla społeczności szkolnej. 2. Sztandar jest przechowywany w

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55 Drodzy Katecheci Zbliża się dzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Niewątpliwie ważne jest, aby okres poprzedzający ten ważny moment w historii naszego narodu i każdego człowieka dobrze przeżyć.

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2015 / 2016

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2015 / 2016 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2015 / 2016 MISJA SZKOŁY Przez przeszłość i teraźniejszość dążymy ku przyszłości. Uczymy w atmosferze przyjaźni, życzliwości,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU Rok szkolny 2016/2017 Sławić wszystko, co polskie, Kochać swój Naród, Czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Świetlica Socjoterapeutyczna jest powołana do Ŝycia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Świetlica Socjoterapeutyczna jest powołana do Ŝycia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. REGULAMIN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Z PROGRAMEM SOCJOTERAPEUTYCZNYM ŚWIETLIKI PATRONAT: GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Woźniki, ul. Powstańców Śl. 7 1 Świetlica Socjoterapeutyczna

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Środowisko rodzinne Ks. Bonawentura Metler urodził się 7 lipca 1866r. we wsi Ciążeń w powiecie słupeckim w ziemi kaliskiej. Był synem Bernarda i Marii z domu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Regulamin przyznawania nauczycielom nagród Prezydenta Miasta Koszalina stanowiący załącznik do uchwały.

Uchwala się Regulamin przyznawania nauczycielom nagród Prezydenta Miasta Koszalina stanowiący załącznik do uchwały. Uchwała Nr XXXVII/630/ 2002 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nauczycielom nagród Prezydenta Miasta Koszalina. Na podstawie art. 49 ust.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Prowadzący Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić! (gra werbel) Do hymnu państwowego! Hymn Prowadzący Po hymnie!

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Plan działań Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018

Plan działań Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018 Plan działań Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018 Plan działań szkół o zasięgu wojewódzkim str. 2 WRZESIEŃ 2017 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie Konkurs

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z KS. TOMASZEM ROSĄ kapłanem archidiecezji warmińskiej, obecnie misjonarzem w Tanzanii

Rozmowa z KS. TOMASZEM ROSĄ kapłanem archidiecezji warmińskiej, obecnie misjonarzem w Tanzanii Rozmowa z KS. TOMASZEM ROSĄ kapłanem archidiecezji warmińskiej, obecnie misjonarzem w Tanzanii Ks. Tomasz praktykę duszpasterską rozpoczął wśród plemienia Masajów w diecezji Arusha. W 2010 r. zaczął pracować

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum oraz szkół zawodowych. Katechezy

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród

Kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród Załącznik do Uchwały Nr XVII/310/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. Kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród Nauczycielowi, który pracuje w szkole, za jego osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY

WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY WYWIAD Z PANIĄ MARIĄ NOWAKOWSKĄ - PIERWSZYM DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Bardziej szczegółowo

DZIESIĄTA ROCZNICA NADANIA IMIENIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO ZESPOŁOWI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KADZIDLE

DZIESIĄTA ROCZNICA NADANIA IMIENIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO ZESPOŁOWI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KADZIDLE DZIESIĄTA ROCZNICA NADANIA IMIENIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO ZESPOŁOWI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KADZIDLE (Wizyta Prymasa w Kadzidle 4 czerwca 1972r.) W bieżącym roku szkolnym Zespół Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Małopolsceszanse

Wolontariat w Małopolsceszanse Wolontariat w Małopolsceszanse i wyzwania Wolontariat w Polsce...od czynu społecznego do.. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie I mamy jeszcze Wolontariat

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE KATECHEZY

SCENARIUSZE KATECHEZY 1 SCENARIUSZE KATECHEZY 1 OJCIEC MAKSYMILIAN KOLBE patron naszych czasów Cel ogólny: Ukazanie wiary jako daru Boga, która może stać się symbolem drobnych, duchowych bohaterstw ludzi. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach I Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo