UMOWA ABONENCKA Nr... o świadczenie usług dostępu do internetu za pomocą sieci multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ABONENCKA Nr... o świadczenie usług dostępu do internetu za pomocą sieci multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej"

Transkrypt

1 UMOWA ABONENCKA Nr... o świadczenie usług dostępu do internetu za pomocą sieci multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej zawarta w dniu...r. w Białogardzie pomiędzy: Białogardzką Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Białogardzie przy ul.kochanowskiego 26, zwaną dalej Operatorem, reprezentowaną przez: 1. Prezesa Zarządu - mgr Andrzeja Świrko 2. Członka Zarządu - Piotra Diaczuka. a Panem/Panią:... Imię... drugie imię... Adres stałego pobytu / adres i siedziba: Ulica... nr... Kod pocztowy: miejscowość: Białogard Dowód osobisty: seria... nr... PESEL... Paszport: seria... nr... państwo... NIP... Regon... Telefon kontaktowy: - stacjonarny... - komórkowy... Adres ... zwany dalej Abonentem. 1 Przedmiotem umowy są usługi dostępu do internetu za pomocą sieci multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej Miejsce świadczenia usług: taki sam jak adres stałego pobytu/ adres i siedziba inny ulica...nr... Kod pocztowy miejscowość... Adres do korespondencji: taki sam jak adres stałego pobytu/adres i siedziba taki sam jak miejsce świadczenia usług inny - ulica... nr...

2 2 Za usługi dostępu do internetu za pomocą sieci świadczone przez Operatora Abonent zobowiązuje się uiścić wynagrodzenie według aktualnego cennika usług: Opłata Ilość Cena Suma aktywacyjna: jednostek jednost.brutto brutto - opłata jednorazowa 1 199,99 zł. 199,99 zł. Do zapłaty:... Miesięczny abonament za korzystanie z usługi dostępu do internetu płatny z góry do 15-go kaŝdego miesiąca. Nazwa dostępu Ilość Cena Suma do usługi: jednostek jednost.brutto brutto - AMATOR 1 49,20 zł. 49,20 zł. - DOMATOR 1 92,25 zł. 92,25 zł. Do zapłaty:... Na czas trwania niniejszej umowy, Operator oddaje przyłącze do modemu kablowego Abonenta o numerze seryjnym... i numerze MAC adres : : : : : podłączony do komputera posiadającego kartę sieciową. Umowa zostaje zawarta przez strony na czas nieokreślony. 3 Abonent oświadcza, Ŝe przy zawarciu niniejszej umowy doręczony został mu stosowny Regulamin Świadczenia Usług Dostępu do Internetu za pomocą Sieci multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej i zobowiązuje się przestrzegać zasad w nich określonych, a strony uzgadniają, Ŝe wymienione dokumenty stanowią integralną część niniejszej Umowy Operator oświadcza, Ŝe w związku ze świadczeniem usług określonych w 2, przetwarza dane osobowe Abonenta udostępnione w niniejszej umowie i jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U> nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe Abonenta są przetwarzane na podstawie przepisów art. 23 ust.1 pkt. 2), pkt.3), pkt.5) w związku z przepisami art. 3 ust.2 powołanej ustawy o ochronie danych osobowych w sposób nie naruszający praw i wolności Abonenta oraz w celu wykonania postanowień niniejszej umowy na podstawie obowiązujących przepisów regulujących działalność w dziedzinie telekomu7nikacji (w szczególności art. 69 i następne prawa telekomunikacyjnego). 2. Abonent oświadcza, Ŝe został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe, prawie ich poprawiania oraz wyraŝania sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Operatora w sposób

3 niezgodny z prawem lub powołanymi w 5 ust. 1 Umowy podstawa prawna i celem przetwarzania danych. Jednocześnie Abonent przyjmuje do wiadomości,ŝe odbiorcą jego danych osobowych jest Operator. 5 Abonent moŝe składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania usługi oraz nieprawidłowego obliczenia naleŝności z tytułu świadczenia usługi, zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi dostępu do Internetu w sieci multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej stanowiącej własność Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 1.Właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby OPERATORA Strony umowy mogą zakończyć spór polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek ABONENTA lub OPERA- TORA. Prezes UKE odstępuje od postępowania mediacyjnego jeśli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej jednej ze stron, Ŝe nie wyraŝa ona zgody na polubowne zakończenie sprawy. 3. ABONENT ma prawo wnioskować o wszczęcie postępowania przeciwko Białogardzkiej Telewizji Kablowej do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 4.W zakresie nieuregulowanym Umową, Regulaminem świadczenia Usług Dostępu do Internetu za pomocą sieci oraz zasadami Korzystania z Dostępu do Internetu w Sieci Operatora stanowiącymi załącznik do Umowy, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące działalność w dziedzinie telekomunikacji. 5.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze Stron. Załączniki: 1. Regulamin Świadczenia Usług Dostępu do Internetu za pomocą Sieci Multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej. 2. Cennik usług Abonent Przedstawiciele Operatora

4 Oświadczenie Wraz z umową otrzymałem/am następujące załączniki: 1. Regulamin Świadczenia Usług Dostępu do Internetu za pomocą Sieci Multimedialnej Białogardzkiej Telewizji Kablowej 1 egz. 2. Cennik usług 1 egz. WyraŜam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych (przez co rozumie się Białogardzką Spółdzielnię Mieszkaniową) udostępnionych przeze mnie w niniejszej Umowie Abonenckiej swoich danych osobowych do celów: marketingowych określanie zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne - TAK / NIE*, informacyjnych o produktach i usługach świadczonych przez Administratora danych, w tym o usługach, które nie są związane z Umową abonencką - TAK / NIE*, reklamowych oświadczonych przez inne podmioty usługach i produktach powiązanych z usługami świadczonymi przez Administratora danych - TAK / NIE*. Jednocześnie oświadczam, Ŝe swoje dane osobowe podaję dobrowolnie i Ŝe zostałem/am zapoznany/a przez Administratora danych z przysługującymi mi prawami do wglądu w moje dane, prawem ich poprawiania oraz wyraŝania sprzeciwu co do ich przetwarzania. Ponadto oświadczam, Ŝe wiadomo mi, Ŝe odbiorcami moich danych osobowych zawartych w Umowie Abonenckiej jest Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie adres jw. * niepotrzebne skreślić Białogard, dnia (podpis abonenta) ZMIANA ABONAMENTU Lp. Data zgłoszenia Kwota abonamentu Data naliczania Podpis

5

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość pomiędzy Abonentami oraz spółką pod firmą

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE W RAMACH PLATFORMY WWW.AJAVI.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Aukcji należy przez to rozumieć procedurę prowadzącą do zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Osobistego

Umowa Konta Osobistego Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Lokacyjnego, Umowa Konta Osobistego A`vista Umowa o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów indywidualnych, Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Warszawa, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 1. Zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo