Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, 2. Usługi usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych przez Operatora Serwisu na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych za pośrednictwem sieci Internet, w oparciu o Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część, 3. Serwis Serwis Internetowy Praktyk i Staży Zagranicznych zamieszczony na stronie internetowej umieszczonej pod adresami: feender.com oraz feender.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi ich część i stronami w subdomenach, 4. Użytkownik - osoba fizyczna która korzysta z usług oferowanych przez Serwis. 5. Konto Użytkownika - zbiór ustawień i zasobów przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu, 6. Ciasteczka" - pliki tekstowe wysyłane przez Serwis, zapisujące informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w postaci ciasteczek serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników internetu, 7. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Operatorem Serwisu a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem, 8. Operator Serwisu - spółka pod firmą Pandi Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-424), przy ul. Nizinnej 13f/3 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON [Postanowienie ogólne] 1. Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia przez Operatora Serwisu na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną. 2. Usługi świadczone są w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do: a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług z powodów czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Serwisu, b. wysyłania spersonalizowanej informacji do Użytkowników oraz wysyłania komunikatów transakcyjnych, regulacyjnych oraz technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług. 4. Operator Serwisu świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. 5. Operator Serwisu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem Umowy. 6. Regulamin i jego załączniki stanowią integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez utworzenie Konta Użytkownika. 7. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami i zasadami świadczenia Usług określonych Regulaminem, są one dla niego zrozumiałe i jasne oraz, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. 1/7

2 3 [Korzystanie z Serwisu] 1. Poprzez korzystanie z Serwisu rozumie się każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Serwisie. 2. Operator Serwisu zastrzega, iż korzystanie z Serwisu wymaga zapewnienia następujących warunków technicznych: a) połączenie z siecią internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie dokumentów HTML oraz akceptacji "ciasteczek. 3. Korzystanie z Usług wymaga utworzenia Konta Użytkownika. 4. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Serwisie, poprzez wypełnienie formularza rejestracji za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w zakresie dotyczącym danych wskazanych jako konieczne oraz wskazanie indywidualnego hasła dostępu, a następnie przekazania za pomocą Serwisu prawidłowego wypełnionego formularza rejestracyjnego Operatorowi Serwisu. 5. Na wskazane w formularzu rejestracji konto poczty elektronicznej Użytkownika, dla którego ma być utworzone Konto Użytkownika, przesyłana jest wiadomość od Operatora Serwisu, zawierająca link aktywacyjny, który należy uruchomić lub wkleić do paska przeglądarki. 6. Konto Użytkownika zostaje utworzone w chwili prawidłowego uruchomienia linku aktywacyjnego. 4 [Użytkownik] 1. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby małoletnie które ukończyły lat trzynaście, mogą być Użytkownikami wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że dane w nim podane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Ponadto wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia Umowy. 3. Operator Serwisu informuje, że utworzenie Konta Użytkownika wymaga podania danych, które mogą być traktowane jako dane osobowe Użytkownika. Przekazanie danych osobowych jest w całości dobrowolne, niemniej brak przekazania danych osobowych uniemożliwi utworzenie Konta Użytkownika i korzystanie ze wszystkich Usług. 4. Oznaczeniem indywidualizującym Konto Użytkownika jest jego konto poczty elektronicznej. 5. Korzystanie z Konta Użytkownika wymaga posiadania i utrzymywania aktywnego konta poczty elektronicznej. Brak aktywnego konta poczty elektronicznej skutkować będzie niemożliwością korzystania z Konta Użytkownika i korzystania z Usług Serwisu. 6. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. 7. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora Serwisu o wszelkich okolicznościach wskazujących, iż Konto Użytkownika używane jest bądź może być używane przez osoby trzecie bez zgody lub wiedzy Użytkownika, w trybie przewidzianym dla postępowania reklamacyjnego. Użytkownik zobowiązany jest wówczas również niezwłocznie zmienić hasło dostępu do Konta Użytkownika. 8. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług, w tym Usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia Umowy, a tym samym zgodnie z przepisem art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy. 5 [Opłaty] 2/7

3 1. Operator Serwisu pobiera opłatę za dostęp do Usług płatnych. Lista Usług płatnych została opisana w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Opłata dla Użytkownika korzystającego z Usług płatnych naliczana jest oddzielnie dla każdego utworzonego Konta Użytkownika. 3. Operator Serwisu rozpocznie świadczenie Usług płatnych po ich opłaceniu przez Użytkownika. 4. Okres rozliczeniowy, za który wnoszona jest opłata, liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wykupienie abonamentu, z zastrzeżeniem, iż okres rozliczeniowy na który abonament wykupiony został w trakcie trwania okresu rozliczeniowego uprzednio opłaconego, liczony jest od dnia następującego po ostatnim dniu uprzednio opłaconego okresu rozliczeniowego. 5. Wysokość opłaty za abonament oraz długości okresów rozliczeniowych określone są w aktualnym cenniku Usług wskazanym w Serwisie. 6. Ceny abonamentu wyrażone są w złotych polskich (PLN), dolarze amerykańskim (USD) oraz euro (EUR) i są cenami brutto. Ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 7. Wszelkie modyfikacje zasad Regulaminu wynikające z treści cennika, o którym mowa w ust. 5 powyżej, obowiązują wyłącznie w zakresie w cenniku wskazanym, w szczególności w czasie w nim zakreślonym (promocje). 8. Płatność za Usługi płatne następuje za pośrednictwem usług świadczonych przez: a. system płatności internetowych paypal świadczonych przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowaną w R.C.S. Luxembourg pod numerem B ), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L b. system płatności internetowych PayU świadczonych przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON Użytkownik, wyraża zgodę na przesłanie mu faktury w formie elektronicznej na adres konta poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji Konta Użytkownika. 6 [Dane osobowe] 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych, w zakresie niezbędnym dla świadczenia Usług oraz badania zachowania i preferencji Użytkowników w celu polepszania jakości świadczonych Usług. 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolna. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika skutkować będzie niemożliwością świadczenia na jego rzecz Usług. 3. Użytkownik oświadcza, iż wskazane przez niego dane osobowe dotyczą wyłącznie jego osoby i są w całości prawdziwe. 4. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu. 5. Użytkownik w każdym czasie ma dostęp do swoich danych i może dokonać w ich treści stosownych zmian jak również odwołać zgodę na ich przetwarzanie. 6. Operator Serwisu nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych przekazanych przez Użytkownika. 7. Operator Serwisu chroni dane osobowe stosując środki techniczne, w szczególności poprzez użycie szyfrowanego protokołu SSL i organizacyjne zapewniające ochronę odpowiednią dla zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 8. Zbiór danych osobowych, które tworzą dane Użytkowników podlega zgłoszeniu Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. 9. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych współpracownikom i podmiotom świadczącym usługi na rzecz Operatora Serwisu przy zachowaniu celu ich przetwarzania. 10. Operator Serwisu informuje, iż korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się z zainstalowaniem na urządzeniu Użytkownika Ciasteczek, na co Użytkownik wyraża zgodę. 3/7

4 7 [Reklamacje] 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania usług w ramach Serwisu Użytkownik może zgłaszać, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie, w formie korespondencji elektronicznej na konto poczty elektronicznej: 2. Reklamacja winna zawierać opis nieprawidłowości lub zastrzeżeń dotyczących Usług w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie przez Operatora Serwisu, w szczególności: a. oznaczenie Użytkownika poprzez imię, nazwisko, adres, adres , b. oznaczenie Usługi, której reklamacja dotyczy, c. okoliczności uzasadniające reklamację, d. w przypadku reklamacji dotyczących działania w przeglądarce internetowej wersję, systemu operacyjnego i nazwę i wersję przeglądarki pod którą występuje błąd, e. czas wystąpienia nieprawidłowości i jej opis. 3. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. 4. Operator Serwisu może w drodze korespondencji elektronicznej na konto poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana zwrócić się do Użytkownika o przesłanie dodatkowych informacji i danych niezbędnych dla rozpoznania reklamacji. 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania lub otrzymania wiadomości uzupełniającej przesłanej przez Użytkownika na skutek zapytania, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 6. Operator Serwisu zawiadomi Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w drodze korespondencji elektronicznej no konto poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana. 7. Reklamacje, w związku ze złożeniem których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości uiszczonej opłaty, muszą być składane na adres siedziby Operatora Serwisu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8. W przypadku wystąpienia na drogę postepowania sądowego z jakimikolwiek roszczeniami z Umowy bez uprzedniego przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego, Operator Serwisu będzie dochodził od Użytkownika zapłaty kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego przez zawodowego pełnomocnika bez względu na wynik rozstrzygnięcia Sądu, jako podmiotu odpowiedzialnego za wytoczenia sprawy mimo, że Operator Serwisu nie dał ku temu powodu. 8 [Odpowiedzialność] 1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, w tym dostępu do Konta Użytkownika i Usług na skutek awarii lub innych przeszkód technicznych mimo dołożenia należytej staranności w utrzymaniu systemu teleinformatycznego i oprogramowania Operatora Serwisu w stanie umożliwiającym nieprzerwane świadczenie Usługi. 2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania z Konta Użytkownika, w tym Usług na skutek niezachowania warunków technicznych określonych Regulaminem, w szczególności Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie w tym operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej. 3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie na skutek korzystania z Konta Użytkownika, w szczególności Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Usługi dla celów lub działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. 4. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione przez Użytkownika, w szczególności na skutek nie zachowania przez Użytkowników wymaganych środków zabezpieczenia technicznego danych i urządzeń umożliwiających korzystanie z Usługi. 4/7

5 5. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych przez Użytkowników, które stanowią prywatne opinie Użytkowników i zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich danych o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii naruszających prawa Operatora Serwisu lub osób trzecich. 6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert zamieszczanych w Serwisie. 9 [Rozwiązanie Umowy] 1. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usług, w szczególności usunąć Konto Użytkownika. 2. Operator Serwisu ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia wszelkich Usług na rzecz Użytkownika, w tym do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku: a. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b. udostępnienia dostępu do Konta Użytkownika osobom trzecim, c. nie korzystania z Konta Użytkownika przez okres jednego roku, d. odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. 3. Usunięcie Konta Użytkownika, także przez Operatora Serwisu w przypadkach określonych w Regulaminie, uniemożliwi korzystanie z Usług. Ponowne korzystania z Usług możliwe będzie powtórzeniu procedury utworzenia Konta Użytkownika. 4. Usunięcie Konta Użytkownika w Serwisie nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Operatorowi Serwisu o odszkodowanie. 5. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika przed upływem okresu rozliczeniowego, dla którego wykupiony został abonament opłata nie ulega zwrotowi. 6. Operator Serwisu informuje, iż skorzystanie z możliwości zwrotu opłaty uiszczonej kartą kredytową przy wykorzystaniu instrumentów oferowanych przez operatora karty kredytowej (chargeback) skutkować będzie wszczęciem stosownego postępowania reklamacyjnego przez operatora karty kredytowej, które w przypadku uznania odpowiedzialności Użytkownika za niezasadne skorzystanie ze zwrotu opłaty przy użyciu wyżej opisanej instytucji skutkować może obciążeniem Użytkownika wszelkim kosztami postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez operatora karty kredytowej oraz Operatora Serwisu. 7. Operator Serwisu może za 30-dniowym uprzedzeniem zaprzestać na stałe świadczenia Usług. 10 [Postanowienia końcowe] 1. Serwis pozostaje własnością i jest administrowany przez Operatora Serwisu. 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, logotypów należą do Operatora Serwisu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 3. Użytkownik, korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu. 4. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi odpłatnej nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej, z wyłączeniem praw wyraźnie wskazanych treścią Regulaminu. 5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, w tym w szczególności Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora Serwisu. 6. Operator Serwisu informuje, iż z uwagi na właściwości sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną Usługi, korzystanie z Usługi może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet. Operator Serwisu informuje, iż zasadnym jest stosowanie przez Użytkowników właściwych środków ochrony i zabezpieczenia dla minimalizacji wskazanego wyżej zagrożenia, a także zachowanie w poufności wszelkich danych umożliwiających korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione. Operator Serwisu zwraca również uwagę na zasadność stosowania środków zabezpieczenia wyłączających używanie urządzeń umożliwiających korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione. 5/7

6 7. Operator Serwisu zastrzega możliwość wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej poprzez publikację treści reklam i ogłoszeń dotyczących usług lub produktów Operatora Serwisu. 8. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi nie podlegają cesji ani przeniesieniu przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 9. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności stron z tytułu działania umyślnego lub świadomego wprowadzenia drugiej strony w błąd. 10. Operator Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian treści Regulaminu, które wiążą Użytkowników od chwili podania do publicznej wiadomości za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i dotyczą stosunku prawnego w ramach którego świadczona jest Usługa. Wypowiedzenie warunków Umowy następuje poprzez zawiadomienie Operatora Serwisu o wypowiedzeniu Umowy, na podane w powiadomieniu konto poczty elektronicznej. 11. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, w szczególności w związku ze świadczeniem Usług, rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim. 12. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz 1204 z późn. zm.). 13. Regulamin wchodzi w życie 1 sierpnia 2013 r. Załącznik nr 1. Wykaz i opis usług I. Usługi wymagające utworzenia Konta Użytkownika poprzez zarejestrowanie się w Serwisie 1. Alert Użytkownik może zlecić Operatorowi Serwisu powiadamianie go o pojawieniu się w Serwisie nowych ofert praktyk i staży spełniających wybrane przez niego kryteria. Użytkownik otrzymuje te informacje na podane przez siebie konto poczty elektronicznej. 2. Profil z danymi Użytkownika Użytkownik może przechowywać dane związane z przebiegiem kariery zawodowej w Koncie Użytkownika. Dane te mogą być podane przez Użytkownika w celu zgromadzenia w jednym miejscu informacji o historii edukacji i przebiegu kariery zawodowej, plików CV, listów motywacyjnych, etc. Dane te mogą być również używane przez Użytkownika podczas aplikowania na oferty praktyk i staży. 3. Oferty rekomendowane Operator Serwisu może informować Użytkownika o ofertach praktyk i staży wybranych dla Użytkownika na podstawie automatycznej analizy parametrów określonych przez Użytkownika w Koncie Użytkownika. Oferty rekomendowane mogą być prezentowane Użytkownikowi za pośrednictwem jego Konta Użytkownika, przy zbiorze wszystkich ofert dostępnych w Serwisie albo wysyłane na wskazane przez niego konto poczty elektronicznej. 4. Oferty ulubione 6/7

7 Użytkownik ma możliwość oznaczenia wybranych przez siebie ofert jako Ulubionych w celu ułatwienia dostępu do nich. Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi ulubionymi ofertami za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika.. Operator Serwisu zachowuje prawo do usunięcia oferty z Ulubionych wraz z terminem zakończenia emisji oferty w Serwisie. 5. Europass-CV Użytkownik ma możliwość stworzenia CV zgodnego z szablonem Europass-CV, po wypełnieniu formularza z danymi dotyczącymi przebiegu edukacji i doświadczenia zawodowego. Operator Serwisu nie bierze odpowiedzialności za wynik procesu rekrutacyjnego, w którym Użytkownik posłużył się szablonem udostępnionym przez Usługodawcę II. Usługi płatne wymagające utworzenia Konta Użytkownika poprzez zarejestrowanie się w Serwisie 1. Dostęp do danych kontaktowych każdego ofertodawcy. Użytkownik po opłaceniu abonamentu, uzyskuję dostęp do danych kontaktowych ofertodawców we wszystkich ofertach dostępnych w serwisie. 2. Aplikowanie na ofertę w ramach serwisu Użytkownik po opłaceniu abonamentu, może odpowiedzieć na ofertę wewnątrz Serwisu, o ile przewiduje to dany rodzaj oferty, poprzez wysłanie formularza aplikacyjnego dostępnego w serwisie, przy wykorzystaniu dokumentów aplikacyjnych stworzonych w serwisie lub pobranych z dysku urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. 3. Historia aplikowania na oferty i kontakt z ofertodawcą Użytkownik ma możliwość przechowywania historii aplikowania na oferty praktyk i staży. W przypadku ofert, na które aplikacje są wysyłane za pomocą serwisu, fakt zaaplikowania na ofertę jest automatycznie zapisywany na Koncie Użytkownika, wraz z informacjami o dacie aplikowania oraz z kopią dokumentów wysłanych do ofertodawcy. Użytkownik po złożeniu aplikacji, ma również możliwość korespondencji z ofertodawcą wewnątrz Serwisu, pod złożoną przez siebie aplikacją. III. Usługi dostępne dla Użytkownika niewymagające utworzenia Konta Użytkownika poprzez zarejestrowanie się w Serwisie. Każda czynność która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Serwisie, która nie jest Usługą w rozumieniu pkt I. i II. Załącznika nr 1. 7/7

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo