Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, 2. Usługi usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych przez Operatora Serwisu na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych za pośrednictwem sieci Internet, w oparciu o Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część, 3. Serwis Serwis Internetowy Praktyk i Staży Zagranicznych zamieszczony na stronie internetowej umieszczonej pod adresami: feender.com oraz feender.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi ich część i stronami w subdomenach, 4. Użytkownik - osoba fizyczna która korzysta z usług oferowanych przez Serwis. 5. Konto Użytkownika - zbiór ustawień i zasobów przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu, 6. Ciasteczka" - pliki tekstowe wysyłane przez Serwis, zapisujące informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w postaci ciasteczek serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników internetu, 7. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Operatorem Serwisu a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem, 8. Operator Serwisu - spółka pod firmą Pandi Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-424), przy ul. Nizinnej 13f/3 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON [Postanowienie ogólne] 1. Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia przez Operatora Serwisu na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną. 2. Usługi świadczone są w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do: a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług z powodów czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Serwisu, b. wysyłania spersonalizowanej informacji do Użytkowników oraz wysyłania komunikatów transakcyjnych, regulacyjnych oraz technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług. 4. Operator Serwisu świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. 5. Operator Serwisu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem Umowy. 6. Regulamin i jego załączniki stanowią integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez utworzenie Konta Użytkownika. 7. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami i zasadami świadczenia Usług określonych Regulaminem, są one dla niego zrozumiałe i jasne oraz, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. 1/7

2 3 [Korzystanie z Serwisu] 1. Poprzez korzystanie z Serwisu rozumie się każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Serwisie. 2. Operator Serwisu zastrzega, iż korzystanie z Serwisu wymaga zapewnienia następujących warunków technicznych: a) połączenie z siecią internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie dokumentów HTML oraz akceptacji "ciasteczek. 3. Korzystanie z Usług wymaga utworzenia Konta Użytkownika. 4. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Serwisie, poprzez wypełnienie formularza rejestracji za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w zakresie dotyczącym danych wskazanych jako konieczne oraz wskazanie indywidualnego hasła dostępu, a następnie przekazania za pomocą Serwisu prawidłowego wypełnionego formularza rejestracyjnego Operatorowi Serwisu. 5. Na wskazane w formularzu rejestracji konto poczty elektronicznej Użytkownika, dla którego ma być utworzone Konto Użytkownika, przesyłana jest wiadomość od Operatora Serwisu, zawierająca link aktywacyjny, który należy uruchomić lub wkleić do paska przeglądarki. 6. Konto Użytkownika zostaje utworzone w chwili prawidłowego uruchomienia linku aktywacyjnego. 4 [Użytkownik] 1. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby małoletnie które ukończyły lat trzynaście, mogą być Użytkownikami wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że dane w nim podane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Ponadto wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia Umowy. 3. Operator Serwisu informuje, że utworzenie Konta Użytkownika wymaga podania danych, które mogą być traktowane jako dane osobowe Użytkownika. Przekazanie danych osobowych jest w całości dobrowolne, niemniej brak przekazania danych osobowych uniemożliwi utworzenie Konta Użytkownika i korzystanie ze wszystkich Usług. 4. Oznaczeniem indywidualizującym Konto Użytkownika jest jego konto poczty elektronicznej. 5. Korzystanie z Konta Użytkownika wymaga posiadania i utrzymywania aktywnego konta poczty elektronicznej. Brak aktywnego konta poczty elektronicznej skutkować będzie niemożliwością korzystania z Konta Użytkownika i korzystania z Usług Serwisu. 6. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. 7. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora Serwisu o wszelkich okolicznościach wskazujących, iż Konto Użytkownika używane jest bądź może być używane przez osoby trzecie bez zgody lub wiedzy Użytkownika, w trybie przewidzianym dla postępowania reklamacyjnego. Użytkownik zobowiązany jest wówczas również niezwłocznie zmienić hasło dostępu do Konta Użytkownika. 8. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług, w tym Usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia Umowy, a tym samym zgodnie z przepisem art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy. 5 [Opłaty] 2/7

3 1. Operator Serwisu pobiera opłatę za dostęp do Usług płatnych. Lista Usług płatnych została opisana w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Opłata dla Użytkownika korzystającego z Usług płatnych naliczana jest oddzielnie dla każdego utworzonego Konta Użytkownika. 3. Operator Serwisu rozpocznie świadczenie Usług płatnych po ich opłaceniu przez Użytkownika. 4. Okres rozliczeniowy, za który wnoszona jest opłata, liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wykupienie abonamentu, z zastrzeżeniem, iż okres rozliczeniowy na który abonament wykupiony został w trakcie trwania okresu rozliczeniowego uprzednio opłaconego, liczony jest od dnia następującego po ostatnim dniu uprzednio opłaconego okresu rozliczeniowego. 5. Wysokość opłaty za abonament oraz długości okresów rozliczeniowych określone są w aktualnym cenniku Usług wskazanym w Serwisie. 6. Ceny abonamentu wyrażone są w złotych polskich (PLN), dolarze amerykańskim (USD) oraz euro (EUR) i są cenami brutto. Ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 7. Wszelkie modyfikacje zasad Regulaminu wynikające z treści cennika, o którym mowa w ust. 5 powyżej, obowiązują wyłącznie w zakresie w cenniku wskazanym, w szczególności w czasie w nim zakreślonym (promocje). 8. Płatność za Usługi płatne następuje za pośrednictwem usług świadczonych przez: a. system płatności internetowych paypal świadczonych przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowaną w R.C.S. Luxembourg pod numerem B ), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L b. system płatności internetowych PayU świadczonych przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON Użytkownik, wyraża zgodę na przesłanie mu faktury w formie elektronicznej na adres konta poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji Konta Użytkownika. 6 [Dane osobowe] 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych, w zakresie niezbędnym dla świadczenia Usług oraz badania zachowania i preferencji Użytkowników w celu polepszania jakości świadczonych Usług. 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolna. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika skutkować będzie niemożliwością świadczenia na jego rzecz Usług. 3. Użytkownik oświadcza, iż wskazane przez niego dane osobowe dotyczą wyłącznie jego osoby i są w całości prawdziwe. 4. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu. 5. Użytkownik w każdym czasie ma dostęp do swoich danych i może dokonać w ich treści stosownych zmian jak również odwołać zgodę na ich przetwarzanie. 6. Operator Serwisu nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych przekazanych przez Użytkownika. 7. Operator Serwisu chroni dane osobowe stosując środki techniczne, w szczególności poprzez użycie szyfrowanego protokołu SSL i organizacyjne zapewniające ochronę odpowiednią dla zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 8. Zbiór danych osobowych, które tworzą dane Użytkowników podlega zgłoszeniu Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. 9. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych współpracownikom i podmiotom świadczącym usługi na rzecz Operatora Serwisu przy zachowaniu celu ich przetwarzania. 10. Operator Serwisu informuje, iż korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się z zainstalowaniem na urządzeniu Użytkownika Ciasteczek, na co Użytkownik wyraża zgodę. 3/7

4 7 [Reklamacje] 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania usług w ramach Serwisu Użytkownik może zgłaszać, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie, w formie korespondencji elektronicznej na konto poczty elektronicznej: 2. Reklamacja winna zawierać opis nieprawidłowości lub zastrzeżeń dotyczących Usług w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie przez Operatora Serwisu, w szczególności: a. oznaczenie Użytkownika poprzez imię, nazwisko, adres, adres , b. oznaczenie Usługi, której reklamacja dotyczy, c. okoliczności uzasadniające reklamację, d. w przypadku reklamacji dotyczących działania w przeglądarce internetowej wersję, systemu operacyjnego i nazwę i wersję przeglądarki pod którą występuje błąd, e. czas wystąpienia nieprawidłowości i jej opis. 3. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. 4. Operator Serwisu może w drodze korespondencji elektronicznej na konto poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana zwrócić się do Użytkownika o przesłanie dodatkowych informacji i danych niezbędnych dla rozpoznania reklamacji. 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania lub otrzymania wiadomości uzupełniającej przesłanej przez Użytkownika na skutek zapytania, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 6. Operator Serwisu zawiadomi Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w drodze korespondencji elektronicznej no konto poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana. 7. Reklamacje, w związku ze złożeniem których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości uiszczonej opłaty, muszą być składane na adres siedziby Operatora Serwisu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8. W przypadku wystąpienia na drogę postepowania sądowego z jakimikolwiek roszczeniami z Umowy bez uprzedniego przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego, Operator Serwisu będzie dochodził od Użytkownika zapłaty kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego przez zawodowego pełnomocnika bez względu na wynik rozstrzygnięcia Sądu, jako podmiotu odpowiedzialnego za wytoczenia sprawy mimo, że Operator Serwisu nie dał ku temu powodu. 8 [Odpowiedzialność] 1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, w tym dostępu do Konta Użytkownika i Usług na skutek awarii lub innych przeszkód technicznych mimo dołożenia należytej staranności w utrzymaniu systemu teleinformatycznego i oprogramowania Operatora Serwisu w stanie umożliwiającym nieprzerwane świadczenie Usługi. 2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania z Konta Użytkownika, w tym Usług na skutek niezachowania warunków technicznych określonych Regulaminem, w szczególności Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie w tym operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej. 3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie na skutek korzystania z Konta Użytkownika, w szczególności Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Usługi dla celów lub działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. 4. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione przez Użytkownika, w szczególności na skutek nie zachowania przez Użytkowników wymaganych środków zabezpieczenia technicznego danych i urządzeń umożliwiających korzystanie z Usługi. 4/7

5 5. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych przez Użytkowników, które stanowią prywatne opinie Użytkowników i zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich danych o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii naruszających prawa Operatora Serwisu lub osób trzecich. 6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert zamieszczanych w Serwisie. 9 [Rozwiązanie Umowy] 1. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usług, w szczególności usunąć Konto Użytkownika. 2. Operator Serwisu ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia wszelkich Usług na rzecz Użytkownika, w tym do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku: a. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b. udostępnienia dostępu do Konta Użytkownika osobom trzecim, c. nie korzystania z Konta Użytkownika przez okres jednego roku, d. odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. 3. Usunięcie Konta Użytkownika, także przez Operatora Serwisu w przypadkach określonych w Regulaminie, uniemożliwi korzystanie z Usług. Ponowne korzystania z Usług możliwe będzie powtórzeniu procedury utworzenia Konta Użytkownika. 4. Usunięcie Konta Użytkownika w Serwisie nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Operatorowi Serwisu o odszkodowanie. 5. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika przed upływem okresu rozliczeniowego, dla którego wykupiony został abonament opłata nie ulega zwrotowi. 6. Operator Serwisu informuje, iż skorzystanie z możliwości zwrotu opłaty uiszczonej kartą kredytową przy wykorzystaniu instrumentów oferowanych przez operatora karty kredytowej (chargeback) skutkować będzie wszczęciem stosownego postępowania reklamacyjnego przez operatora karty kredytowej, które w przypadku uznania odpowiedzialności Użytkownika za niezasadne skorzystanie ze zwrotu opłaty przy użyciu wyżej opisanej instytucji skutkować może obciążeniem Użytkownika wszelkim kosztami postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez operatora karty kredytowej oraz Operatora Serwisu. 7. Operator Serwisu może za 30-dniowym uprzedzeniem zaprzestać na stałe świadczenia Usług. 10 [Postanowienia końcowe] 1. Serwis pozostaje własnością i jest administrowany przez Operatora Serwisu. 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, logotypów należą do Operatora Serwisu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 3. Użytkownik, korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu. 4. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi odpłatnej nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej, z wyłączeniem praw wyraźnie wskazanych treścią Regulaminu. 5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, w tym w szczególności Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora Serwisu. 6. Operator Serwisu informuje, iż z uwagi na właściwości sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną Usługi, korzystanie z Usługi może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet. Operator Serwisu informuje, iż zasadnym jest stosowanie przez Użytkowników właściwych środków ochrony i zabezpieczenia dla minimalizacji wskazanego wyżej zagrożenia, a także zachowanie w poufności wszelkich danych umożliwiających korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione. Operator Serwisu zwraca również uwagę na zasadność stosowania środków zabezpieczenia wyłączających używanie urządzeń umożliwiających korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione. 5/7

6 7. Operator Serwisu zastrzega możliwość wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej poprzez publikację treści reklam i ogłoszeń dotyczących usług lub produktów Operatora Serwisu. 8. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi nie podlegają cesji ani przeniesieniu przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 9. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności stron z tytułu działania umyślnego lub świadomego wprowadzenia drugiej strony w błąd. 10. Operator Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian treści Regulaminu, które wiążą Użytkowników od chwili podania do publicznej wiadomości za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i dotyczą stosunku prawnego w ramach którego świadczona jest Usługa. Wypowiedzenie warunków Umowy następuje poprzez zawiadomienie Operatora Serwisu o wypowiedzeniu Umowy, na podane w powiadomieniu konto poczty elektronicznej. 11. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, w szczególności w związku ze świadczeniem Usług, rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim. 12. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz 1204 z późn. zm.). 13. Regulamin wchodzi w życie 1 sierpnia 2013 r. Załącznik nr 1. Wykaz i opis usług I. Usługi wymagające utworzenia Konta Użytkownika poprzez zarejestrowanie się w Serwisie 1. Alert Użytkownik może zlecić Operatorowi Serwisu powiadamianie go o pojawieniu się w Serwisie nowych ofert praktyk i staży spełniających wybrane przez niego kryteria. Użytkownik otrzymuje te informacje na podane przez siebie konto poczty elektronicznej. 2. Profil z danymi Użytkownika Użytkownik może przechowywać dane związane z przebiegiem kariery zawodowej w Koncie Użytkownika. Dane te mogą być podane przez Użytkownika w celu zgromadzenia w jednym miejscu informacji o historii edukacji i przebiegu kariery zawodowej, plików CV, listów motywacyjnych, etc. Dane te mogą być również używane przez Użytkownika podczas aplikowania na oferty praktyk i staży. 3. Oferty rekomendowane Operator Serwisu może informować Użytkownika o ofertach praktyk i staży wybranych dla Użytkownika na podstawie automatycznej analizy parametrów określonych przez Użytkownika w Koncie Użytkownika. Oferty rekomendowane mogą być prezentowane Użytkownikowi za pośrednictwem jego Konta Użytkownika, przy zbiorze wszystkich ofert dostępnych w Serwisie albo wysyłane na wskazane przez niego konto poczty elektronicznej. 4. Oferty ulubione 6/7

7 Użytkownik ma możliwość oznaczenia wybranych przez siebie ofert jako Ulubionych w celu ułatwienia dostępu do nich. Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi ulubionymi ofertami za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika.. Operator Serwisu zachowuje prawo do usunięcia oferty z Ulubionych wraz z terminem zakończenia emisji oferty w Serwisie. 5. Europass-CV Użytkownik ma możliwość stworzenia CV zgodnego z szablonem Europass-CV, po wypełnieniu formularza z danymi dotyczącymi przebiegu edukacji i doświadczenia zawodowego. Operator Serwisu nie bierze odpowiedzialności za wynik procesu rekrutacyjnego, w którym Użytkownik posłużył się szablonem udostępnionym przez Usługodawcę II. Usługi płatne wymagające utworzenia Konta Użytkownika poprzez zarejestrowanie się w Serwisie 1. Dostęp do danych kontaktowych każdego ofertodawcy. Użytkownik po opłaceniu abonamentu, uzyskuję dostęp do danych kontaktowych ofertodawców we wszystkich ofertach dostępnych w serwisie. 2. Aplikowanie na ofertę w ramach serwisu Użytkownik po opłaceniu abonamentu, może odpowiedzieć na ofertę wewnątrz Serwisu, o ile przewiduje to dany rodzaj oferty, poprzez wysłanie formularza aplikacyjnego dostępnego w serwisie, przy wykorzystaniu dokumentów aplikacyjnych stworzonych w serwisie lub pobranych z dysku urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. 3. Historia aplikowania na oferty i kontakt z ofertodawcą Użytkownik ma możliwość przechowywania historii aplikowania na oferty praktyk i staży. W przypadku ofert, na które aplikacje są wysyłane za pomocą serwisu, fakt zaaplikowania na ofertę jest automatycznie zapisywany na Koncie Użytkownika, wraz z informacjami o dacie aplikowania oraz z kopią dokumentów wysłanych do ofertodawcy. Użytkownik po złożeniu aplikacji, ma również możliwość korespondencji z ofertodawcą wewnątrz Serwisu, pod złożoną przez siebie aplikacją. III. Usługi dostępne dla Użytkownika niewymagające utworzenia Konta Użytkownika poprzez zarejestrowanie się w Serwisie. Każda czynność która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Serwisie, która nie jest Usługą w rozumieniu pkt I. i II. Załącznika nr 1. 7/7

Regulamin korzystania z usługi Serwisu Internetowego Praktyk i Staży zagranicznych dla pracodawców

Regulamin korzystania z usługi Serwisu Internetowego Praktyk i Staży zagranicznych dla pracodawców Regulamin korzystania z usługi Serwisu Internetowego Praktyk i Staży zagranicznych dla pracodawców 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O. Usługodawca Global Work sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Padlewskiego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje 1. Usługodawca Active Weather sp. z o.o. z Siedzibą w Rzeszowie ul. Spokojna 8 35-112 Rzeszów KRS 0000442284

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez MBC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Opiekun Rodziny. 1 [Postanowienia ogólne] 2 [Definicje]

Regulamin korzystania z usługi Opiekun Rodziny. 1 [Postanowienia ogólne] 2 [Definicje] Regulamin korzystania z usługi Opiekun Rodziny 1 [Postanowienia ogólne] 1. Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia przez Operatora Serwisu na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną. 2. Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA w zakresie zawierania umów ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.seizo.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl Szanowni Państwo ze względu na fakt, że usługi Banku Pielęgniarek świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymogiem prawa jest,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja REGULAMIN 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Przedsiębiorstwa WP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Przedsiębiorstwa WP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Przedsiębiorstwa WP DEFINICJE Usługodawca Przedsiębiorstwo WP Bożena Pniewska z siedzibą w Kajetanach, ul. Miedziana 8, 05-830

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje: REGULAMIN I. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z internetowego windykacyjnego Serwisu Prime Collect znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.primecollect.com. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fibra Bartosz Nosiadek z siedzibą w Radlinie, za

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ABONAMENTÓW EMONETY.PL

REGULAMIN ABONAMENTÓW EMONETY.PL REGULAMIN ABONAMENTÓW EMONETY.PL Sklep internetowy emonety.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL Spis treści: Definicje Dane kontaktowe Kancelarii Formularz kontaktowy Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU. Internetowa Obsługa Kontrahenta

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU. Internetowa Obsługa Kontrahenta REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU Internetowa Obsługa Kontrahenta Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: farbex.eu Prowadzony przez Farbex K. Tarkowski i Wspólnicy Sp. J. w języku polskim serwis transakcji on-line utrzymywany

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. REGULAMIN USŁUGI Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY FRESHMAIL.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a). FRESHMAIL oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Serwisu Internetowego EspagoLink w modelu SaaS. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z usługi Serwisu Internetowego EspagoLink w modelu SaaS. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z usługi Serwisu Internetowego EspagoLink w modelu SaaS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi FOTO DNIA

Regulamin usługi FOTO DNIA Regulamin usługi FOTO DNIA świadczonej przez Asseco Poland S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: a. link WAP link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu obejrzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Postanowienia Ogólne. 1. Dostawcą aplikacji internetowej CALAMARI jest Hubert Lisek prowadzący

R e g u l a m i n. Postanowienia Ogólne. 1. Dostawcą aplikacji internetowej CALAMARI jest Hubert Lisek prowadzący R e g u l a m i n 1 Postanowienia Ogólne 1. Dostawcą aplikacji internetowej CALAMARI jest Hubert Lisek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CHROBRUS Hubert Lisek (NIP: PL 7182035805, siedziba:

Bardziej szczegółowo