REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH. przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) z siedzibą w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH. przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) z siedzibą w Poznaniu"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) z siedzibą w Poznaniu (http://www.wokiss.pl/regulamin/) Poznań 2013 r.

2 Regulamin świadczenia usług teleinformatycznych przez WOKiSS I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ DEFINICJE POJĘĆ. 1 Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" w ramach programu Centrum Informacji Samorządowej (CIS), świadczy usługi informatyczne poprzez sieć publiczną Internet. 2 Regulamin świadczenia usług zwany dalej "regulaminem" określa zakres i warunki wykonywania usług przez operatora sieci - Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych", zwanego dalej Operatorem, oraz precyzuje zakres wzajemnych zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez WOKiSS z podmiotami korzystającymi z jego usług. 3 Definicje pojęć używanych w niniejszym regulaminie i umowach zawieranych przez Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych": 1. Operator - Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" z siedzibą w Poznaniu, ul. Wawrzyniaka 37, 2. umowa - umowa zawarta z Operatorem, która odwołuje się do postanowień niniejszego regulaminu, 3. Abonent - podmiot będący stroną umowy, 4. abonament - uprawnienie do korzystania z usług świadczonych przez Operatora, 5. użytkownik - osoba lub grupa osób, która uprawniona jest do korzystania z usług świadczonych przez WOKiSS na podstawie umowy z Abonentem, 6. cennik - cennik Operatora, którego wyciąg opublikowany jest w sieci INTERNET pod adresem cennik zostaje włączony do umowy w części odnoszącej się do usług w niej określonych, 7. okres obrachunkowy - wybrany przez Abonenta miesięczny, kwartalny, półroczny lub roczny okres realizacji płatności abonamentu, 8. sieć WOKiSS - sieć działającą ma terenie siedziby Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych", za które Operator ponosi odpowiedzialność, 9. ISO - rozumie się przez to Międzynarodową Organizację Standaryzacji (International Standarisation Organisation), 10. protokół sieciowy - zalecenie lub norma określająca działanie elementów systemu telekomunikacyjnego lub usług dodanych, 11. sieć INTERNET - część systemu telekomunikacyjnego realizującego usługi przesyłania pakietów bez uprzedniego zestawienia połączenia (datagramy) wg. zaleceń RFC 791, protokół TCP/IP (Transport Control Protocol / Internet Protocol) oraz związane usługi dodane jak telnet (remote login), ftp (file transfer protocol), (poczta elektroniczna), gopher, WWW (World Wide Web) oraz inne, a także DNS (Domain Network Service) umożliwiający adresowanie domenowe, 12. sieć Frame Relay - część systemu telekomunikacyjnego umożliwiającą przesyłanie ramek informacji opisaną zaleceniem CCITT I.122 i dalsze,

3 13. sieci ATM - część systemu telekomunikacyjnego umożliwiającą przesyłanie komórek informacji (ramki stałej długości) według zaleceń opracowywanych przez ATM Forum oraz ITU, 14. udogodnienia abonenckie - dodatkowe funkcje oferowane w celu realizacji specyficznych wymagań Abonentów, 15. dostęp do sieci INTERNET - usługa telekomunikacyjna umożliwiająca pracę systemu teleinformatycznego Abonenta w rozległej sieci komputerowej, pracującej wg odpowiedniego protokołu, 16. udostępnienie konta na serwerze INTERNETU - usługa dodana polegająca na przydzieleniu Abonentowi konta i hasła chroniącego na serwerze Operatora, z którym Abonent łączy się w trybie terminalowym poprzez linię telekomunikacyjną operatora oferującego usługi telekomunikacyjne, 17. serwer INTERNETU - komputer w sieci INTERNET wykorzystywany do świadczenia usług na rzecz Abonentów, 18. udostępnienie usługi telekomunikacyjnej na serwerze INTERNETU - usługa telekomunikacyjna polegająca na przydzieleniu Abonentowi udogodnienia polegającego na możliwości czasowego przyłączenia swojego systemu teleinformatycznego do sieci rozległej poprzez łącze komutowane lub dzierżawione z jednoczesnym zastępczym gromadzeniem informacji Abonenta na serwerze w czasie jego odłączenia, 19. dokument - podstawowy uporządkowany zbiór informacji przechowywany na nośniku informacji w komputerze, dostępny dla jego użytkownika, 20. domena - ciąg znaków alfabetu łacińskiego i myślników oraz kropek, pozwalający na identyfikację usług i zasobów sieci INTERNET, 21. poddomena - ciąg znaków alfabetu łacińskiego i myślników oraz kropek, którego częścią po pierwszej kropce jest domena, pozwalający na identyfikację zasobów i usług sieci INTERNET, 22. strona WWW - podzbiór wirtualnego serwera WWW widoczny dla użytkowników sieci INTERNET jak jeden dokument, 23. adres serwera WWW - ciąg znaków alfabetu łacińskiego oraz kropek następujący po ciągu znaków "http://" zawierający domenę, 24. link - element aktywny, widoczny na stronie WWW, którego uaktywnienie przez użytkownika sieci INTERNET powoduje otwarcie innej strony WWW lub połączenie z innym serwerem WWW, 25. konto - uporządkowany zbiór informacji na serwerze, dzięki któremu uprawniony użytkownik może korzystać z usług określonych w umowie, 26. konto pocztowe ( ) - konto, które służy do przyjmowania i przesyłania informacji przy pomocy sieci INTERNET poprzez protokół POP3 i SMTP, lub wersję szyfrowaną POP3S i SMTPS 27. adres pocztowy - ciąg liter alfabetu łacińskiego składający się kolejno z: o ciągu liter i/lub myślnika; o znaku o domeny (poddomeny) 28. domena pocztowa - uporządkowany zbiór informacji na serwerze, identyfikowany przez domenę, służący do tworzenia i grupowania adresów pocztowych, 29. ESP elektroniczna skrzynka podawcza 30. SSL protokół działający w warstwie transportowej sieci INTERNET. Dzięki temu można go łatwo zastosować do zabezpieczenia protokołów warstwy aplikacji (np.: telnet, HTTP, POP3, IMAP, SMTP). SSL zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta. Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X SSH - to następca protokołu Telnet, służącego do terminalowego łączenia się ze zdalnymi komputerami. SSH różni się od Telnetu tym, że transfer wszelkich danych jest zaszyfrowany oraz możliwe jest rozpoznawanie użytkownika na wiele różnych sposobów. W szerszym znaczeniu SSH to wspólna nazwa dla całej rodziny protokołów,

4 32. X to standard definiujący schemat dla certyfikatów kluczy publicznych, unieważnień certyfikatów oraz certyfikatów atrybutu służących do budowania hierarchicznej struktury PKI. Kluczowym elementem X.509 jest urząd certyfikacji, który pełni rolę zaufanej trzeciej strony w stosunku do podmiotów oraz użytkowników certyfikatów. 33. MB - jednostka służąca do pomiaru ilości informacji równa 1024*1024 bajtów, 34. usługa DNS - usługa serwera w sieci INTERNET pozwalająca na przekształcenie adresu zawierającego nazwę domenową na adres numeryczny IP używany przez protokół TCP/IP i odwrotnie; usługa ta może być usługą "Primary DNS" lub "Secondary DNS", 35. siła wyższa - zdarzenie nadzwyczajne niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, na które Operator nie ma wpływu. 4 Niniejszy regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy Operatorem, a korzystającym z jego usług Abonentem. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług internetowych na zasadach określonych w regulaminie. 5 Regulamin staje się wiążący w momencie podpisania umowy przez Abonenta. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu poprzez umieszczenie jego znowelizowanej wersji na serwerze Operatora, pod adresem 6 O zmianie regulaminu Operator poinformuje wszystkich Abonentów pocztą elektroniczną. Regulamin zaczyna obowiązywać po 30 dniach od daty wysłania poczty do Abonentów. Brak sprzeciwu w formie pisemnej w terminie 30 dniowym od daty wysłania poczty oznacza akceptację nowego regulaminu przez Abonenta. 7. Abonent zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania nowego regulaminu, każdorazowo po otrzymaniu zawiadomienia o jego nowelizacji. II. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ OPERATORA 8. Operator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem zaistnienia siły wyższej lub przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sieci Operatora. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z pracami technicznymi tj. konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego.

5 A. USŁUGI PROSTE - UDOSTĘPNIANIE KONT POCZTOWYCH. Konta pocztowe Operator świadczy usługi polegające na udostępnianiu kont pocztowych osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. 2. Konta utrzymywane są na serwerze stanowiącym własność Operatora. 3. Rodzaje kont pocztowych i uprawnienia ich użytkowników podano w załączniku nr Konto pocztowe umożliwia przechowywanie dokumentów o objętości uzależnionej od jego rodzaju. 5. Użytkownik kont pocztowych zobowiązany jest wykorzystywać przyznane mu uprawnienia wyłącznie do dokonywania zmian w tych dokumentach, do których jest uprawniony jako ich autor lub adresat. 6. Użytkownik konta pocztowego zobowiązany jest do cyklicznego opróżniania skrzynki pocztowej oraz archiwizacji danych we własnym zakresie. Obowiązki Operatora Operator zobowiązuje się do zainstalowania konta pocztowego określonego w umowie w terminie 24 godzin roboczych od wejścia w życie umowy. 2. Operator zapewnia poufność danych przechowywanych na koncie. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do zachowania należytej staranności i zapewnienia prawidłowej konfiguracji serwera oraz adresów pocztowych. 3. Operator zobowiązuje się przez okres obowiązywania umowy powołującej się na niniejszy regulamin do utworzenia i utrzymania konta pocztowego o adresie wskazanym przez Abonenta. 4. Operator nie przechowuje haseł dostępowych. Każdy Abonent zasobów sieci WOKiSS zobowiązany jest do zmiany hasła we własnym zakresie i zapewnieniu należytego bezpieczeństwa przy jego przechowywaniu. Adres konta pocztowego. Nazwa konta. Hasło Adres konta pocztowego zawiera: przyjętą przez użytkownika nazwę konta, domeny określonej przez Abonenta 2. Nazwa serwera, na którym utrzymywane są konta pocztowe brzmi: poczta.wokiss.pl 3. Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia hasła pozwalającego mu na korzystanie z konta pocztowego. Hasło zabezpiecza konto przed użyciem przez osoby niepowołane i w związku z powyższym nie powinno być przekazywane osobom trzecim. Hasło winno składać się z minimum ośmiu znaków, w tym nie mniej niż jednego, nie mającego charakteru litery alfabetu łacińskiego. 4. Użytkownik może dokonać zmiany hasła poprzez klienta pocztowego pod adresem https://poczta.wokiss.pl

6 Odpowiedzialność Abonenta Abonent ponosi odpowiedzialność za działania osób, które korzystając z nazwy konta i hasła dokonują lub podejmują próby dokonania czynności niezgodnych z treścią łączącej strony umowy. 2. Abonent ponosi odpowiedzialność wobec Operatora z tytułu nieprawidłowego lub niezgodnego z umową i niniejszym regulaminem użycia uprawnień przysługujących wskazanym przez niego użytkownikom. 3. W przypadku poniesienia przez osoby trzecie szkody wynikającej z nieprawidłowego lub niezgodnego z umową i niniejszym regulaminem użycia uprawnień przysługujących użytkownikowi danego konta, Abonent zobowiązuje się zwolnić WOKiSS z wszelkiej odpowiedzialności wobec tych osób. 4. Jakiekolwiek wykorzystanie lub podjęcie próby wykorzystania przez użytkownika konta pocztowego w celu innym aniżeli określony w umowie powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy. W takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez użytkownika lub Abonenta danych zawartych w dokumentach przechowywanych na serwerze, na koncie użytkownika. B. USŁUGA ZŁOŻONA - "SERWER WIRTUALNY WWW" Utworzenie serwera wirtualnego WWW Operator utworzy na zlecenie Abonenta serwer wirtualny WWW na swoim serwerze, który grupować będzie strony WWW wprowadzone do pamięci dyskowej serwera przez, lub na zlecenie Abonenta. Abonent może zlecić utworzenie stron WWW Operatorowi na podstawie odrębnie podpisanej umowy lub utworzyć je we własnym zakresie. 2. Adres strony WWW uzgodniony będzie pomiędzy Operatorem a Abonentem po podpisaniu umowy. 3. Serwer wirtualny WWW może zawierać adres w domenie przysługującej Operatorowi lub w domenie zarejestrowanej przez Abonenta. 4. Abonent ponadto posiada prawo użytkowania 10 kont pocztowych o adresach uzgodnionych z Operatorem. 5. Utworzenie i administracja serwera WWW objęte są cennikiem. 6. Serwer wirtualny WWW będzie udostępniony Abonentowi oraz innym użytkownikom sieci INTERNET w terminie 24 godzin roboczych od podpisania umowy. 14. Treść zawarta na stronach WWW zgrupowanych na serwerze wirtualnym WWW. 1. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczone na stronach WWW wprowadzonych na powierzchnię dyskową przez przysługujące mu konto. 2. Zamieszczenie na stronach WWW treści lub obrazów wulgarnych lub obscenicznych, naruszających prawa osób trzecich lub mających charakter przestępstwa uzasadniają natychmiastowe rozwiązanie umowy przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciw Operatorowi z tytułu treści zawartych na stronach utworzonych przez lub na zlecenie Abonenta, Abonent zobowiązany jest zwolnić z wszelkiej odpowiedzialności Operatora. 4. Operator zapewnia utworzenie kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na poszczególnych serwerach wirtualnych w cyklach codziennych przechowywanych przez okres 30 dni.

7 5. Dostęp do kopii bezpieczeństwa zapewniany jest po złożeniu wniosku o udostępnienie danych przesłanego w sposób klasyczny (poczta, fax) lub elektroniczny ( z serwera WOKiSS, ESP,...) przez osoby wskazane w umowie. C. WIRTUALNA DOMENA POCZTOWA. Utworzenie wirtualnej domeny pocztowej Operator utworzy na zlecenie Abonenta domenę pocztową na swoim serwerze (wirtualna domena pocztowa) o nazwie określonej przez Abonenta, pod warunkiem zarejestrowania domeny przez jej administratora. Operator administruje domenę "wokiss.pl". 2. Administrator domeny "wokiss.pl" posiada 3. Operator udzieli Abonentowi pomocy w sformułowaniu wniosku o rejestrację domeny. 4. Umowa o utworzenie i utrzymanie wirtualnej domeny pocztowej w domenie nie administrowanej przez Operatora zawarta może być tylko łącznie z zawarciem umowy o prowadzenie "Primary DNS" oraz "Secondary DNS" 5. Utworzenie i administracja wirtualnej domeny pocztowej objęte są cennikiem. D. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I DORADCZA. 16. Operator prowadzi także działalność w zakresie konsultingu, ekspertyz, wydawnictw i doskonalenia kadr oraz podejmuje inne działania w zakresie sieci i usług teleinformatycznych i komputerowych Ceny usług wskazanych w 9,13,15 udostępnianych przez Operatora określa cennik. 2. Wynagrodzenia za działalność usługową i doradczą określoną w 16 kalkulowane będą indywidualnie. III. OCHRONA SIECI WOKISS Dostęp do sieci WOKiSS jest chroniony. W sieci nie mogą być użytkowane urządzenia i stosowane metody umożliwiające korzystanie z jej usług bez posiadania wynikającego z odpowiedniej umowy, upoważnienia. Używanie lokalnie nazwy i hasła powszechnie dostępne nie mogą służyć do uzyskiwania połączeń w sieci WOKISS. 2. Podstawą statystyki, ewentualnie wyceny oraz reklamacji pracy sieci jest rejestracja zdarzeń w sieci WOKISS. 3. Rejestracja dotyczy każdego portu użytkownika.

8 19. Operator zapewnia ochronę tajemnicy informacji Abonenta, a w szczególności przez: instalowanie urządzeń sieciowych oraz zakończeń traktów transmisyjnych w pomieszczeniach i obiektach chronionych, przestrzeganie bezwzględnej tajemnicy informacji przez personel obsługujący sieć, ochronę dostępu do usług teleinformatycznych poprzez system haseł dostępowych, zastosowanie zaawansowanych urządzeń typu firewall wraz z modułem IDS spełniających wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U nr 112 poz. 1198) Informacja przesyłana od i do użytkownika domyślnie nie jest szyfrowana na poziomie łącza. 2. W stosunku do Abonentów posiadających konta na serwerach Operator stosuje się ochronę sieci poprzez: stosowanie time-outów rozłączających nieaktywne sesje Abonenta, likwidację nieaktywnych uprawnień i haseł Abonenta, dostęp szyfrowany za pomocą publicznie dostępnych technologii SSL, SSH, certyfikatów X Usługi świadczone przez Operatora wykonywane są przy pomocy sprzętu i wyposażenia będącego jego własnością, bądź używanego przez Operatora na podstawie umów przekazujących sprzęt i wyposażenie w posiadanie Operatora dających mu prawo nie ograniczonego użytkowania sprzętu i wyposażenia - w zakresie jego przeznaczenia. 2. Zbiory systemowe i konfiguracyjne sieci WOKISS są specjalnie chronione, a uprawnienia do nich są ściśle ograniczone do niezbędnego minimum. 3. Zbiory, o których mowa w pkt. 2, mogą być posadowione tylko na chronionym wyposażeniu sieci WOKISS Abonent jest zobowiązany do bezpiecznego operowania uprawnieniami, którymi dysponuje w taki sposób, aby nie mogły być wykorzystane przez osoby nieuprawnione. 2. Użytkownik odpowiada za klasyfikację stopnia ochrony oraz narzędzia ochrony informacji przesyłanej przez sieć. 3. Operator nie odpowiada za dostęp osób nieuprawnionych do informacji przesyłanej w sieci, gdy wynika to z winy Abonenta lub jego użytkownika. 4. Za uprawniony dostęp do sieci uznaje się uzyskany na postawie uzgodnionego z Operatorem trybu weryfikacji użytkownika. 5. Abonent zobowiązany jest do stosowania własnych, alternatywnych metod archiwizacji danych jeśli archiwizacja określona przez Operatora w 14 jest uznana za niewystarczającą. 23. Obowiązki użytkownika w zakresie ochrony informacji w sieci WOKISS: 1. Każdy użytkownik odpowiada za bezpieczne operowanie uprawnieniami do pracy w sieci i do kontaktu z siecią, a w szczególności: nie może odstępować uprawnień innym osobom, ma obowiązek operować hasłami nie krótszymi niż 8 znaków,

9 pod rygorem utraty dostępu do systemu musi zmieniać hasła w cyklu uzgodnionym z Operatorem, w przypadku posiadania kilku haseł nie może ich powtarzać, nie może żądać zmiany hasła lub otwarcia zablokowanego konta na skutek przeterminowania hasła, drogą telefoniczną. 2. Informacje poufne mogą być przesyłane w sieci tylko zaszyfrowane. 3. Systemy teleinformatyczne Abonenta dołączone do sieci WOKISS muszą być chronione przed niepowołanym dostępem. 4. Wszelkie przypadki nieuprawnionego działania w sieci WOKISS muszą być zgłaszane przez Abonenta do Operatora. IV. KORZYSTANIE Z USŁUG OPERATORA Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług Operatora w sposób zgodny z prawem polskim i umowami międzynarodowymi obowiązującymi w Polsce. 2. Osoby trzecie, nie będące klientami Operatora, mogą korzystać z usług świadczonych przez Operatora wyłącznie na odpowiedzialność Abonenta użyczającego swego konta. Abonent odpowiada za szkody powstałe na skutek korzystania z usług Operatora przez osoby trzecie, a wszystkie koszty dodatkowe wynikłe z korzystania z usług przez osoby trzecie obciążają Abonenta. 3. Abonent nie będzie korzystał z usług Operatora w celu uzyskania dostępu do informacji danych i haseł osób trzecich. 4. Ryzyko i odpowiedzialność związana z korzystaniem z danych, informacji, oraz oprogramowania pozyskiwanego z INTERNETu, obciąża na zasadzie wyłączności Abonenta. 5. Korzystanie z zasobów systemu Operatora w sposób, który prowadzi do przerw w normalnym funkcjonowaniu Sieci Operatora, stanowi nadużycie zasobów systemu i spowoduje interwencję administratora Sieci. Nadużycie, o którym mowa to w szczególności: modyfikacja, zmiana i odtworzenie kodu źródłowego, dekompilacja, deasemblacja lub nieuprawnione wykorzystywanie oprogramowania stworzonego przez lub na użytek Operatora. 6. Zależnie od rodzaju nadużycia, Abonent może otrzymać ostrzeżenie pocztą lub jego konto Internetowe może zostać zablokowane, do chwili wyjaśnienia przyczyny nadużycia. Stroną decydującą o rodzaju nadużycia jest Operator. W przypadku, gdy Operator uzna, że nadużycie nie było celowe, odblokuje konto Abonenta. W przeciwnym razie zastrzega sobie prawo zamknięcia konta. Zamknięcie konta jest równoznaczne z wygaśnięciem umowy pomiędzy Abonentem i Operatorem, bez prawa do odszkodowania ze strony Abonenta. Szkody powstałe w wyniku nadużycia pokrywa Abonent. 7. Abonent jest zobligowany do informowania Operatora o znanych mu przypadkach nadużycia zasobów systemu. 8. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług bez odszkodowania w przypadku, gdy Abonent w sposób oczywisty narusza postanowienia niniejszego regulaminu, lub nie naruszając regulaminu, swoimi działaniami powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci Operatora. 9. Abonent ma obowiązek informowania Operatora o wszelkich zmianach danych Abonenta zawartych umowie w formie pisemnej lub poprzez na adres

10 V. OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ORAZ PŁATNOŚCI. Umowy Podstawą świadczenia usług przez Operatora są umowy zawierane z Abonentami oraz usługobiorcami określające warunki korzystania z usług oraz wysokości opłat. 2. Postanowienia umów zawieranych przez Operatora nie mogą być sprzeczne z niniejszym regulaminem. 3. W zawartej umowie ustala się zakres działań, które będą wykonywane przez każdą ze stron oraz obowiązki, które będą spełniane w czasie dalszej współpracy określonej umową. 4. W momencie zawarcia umowy, Operator dostarczy Abonentowi wszystkich informacji, niezbędnych do uzyskania przez Abonenta dostępu do Sieci Operatora. 5. Abonenci korzystający z usług teleinformatycznych w sieci WOKISS zobowiązani są przestrzegać norm, zasad i wymagań technicznych i eksploatacyjnych obowiązujących w publicznej sieci telekomunikacyjnej resortu łączności oraz w sieciach innych operatorów telekomunikacyjnych. Dotyczy to dotrzymania i spełniania wymagań technicznych i eksploatacyjnych w czasie uruchamiania urządzeń i łączy w bieżącej eksploatacji oraz w przypadkach powstawania uszkodzeń lub w awariach. 6. Sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane w sieci WOKISS oraz w komunikacji poprzez sieć WOKISS musi być licencjonowane oraz jeśli jest to wymagane posiadać homologację Ministerstwa Łączności. 26. Płatność. 1. Abonent zobowiązany jest do wniesienia płatności według cennika obowiązującego u Operatora, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 2. Opłacenie opłaty instalacyjnej i abonamentu do końca pierwszego miesiąca korzystania z konta pocztowego jest warunkiem wejścia w życie umowy na świadczenie usług teleinformatycznych. 3. Płatności abonamentu dokonywane są miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie z góry na podstawie faktury przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek Operatora. 4. Podmioty gospodarcze dokonują wpłat wyłączenie w formie przelewu bankowego. Rozwiązanie umowy Strony mogą rozwiązać umowę w drodze: zgodnego oświadczenia woli obu stron, na zasadach określonych w tym oświadczeniu, rozwiązania umowy w drodze jednostronnego wypowiedzenia za skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie, w inny sposób przewidziany w umowie. 2. W przypadku zwlekania przez Abonenta przez okres dłuższy aniżeli jeden miesiąc z zapłatą opłaty abonamentowej Operator zablokuje konta pocztowe użytkowników i/lub dostęp do serwera wirtualnego, za które Abonent zobowiązany jest do wnoszenia opłat. Blokada konta pocztowego polega na jednostronnej zmianie hasła przez Operatora w celu uniemożliwienia użytkownikowi korzystania z konta pocztowego. 3. Po upływie kolejnego miesiąca, w którym nie zostaną uregulowane w całości długi Abonenta, Operator zlikwiduje konto pocztowe i/lub serwer wirtualny. Operator nie podnosi odpowiedzialności wobec Abonenta lub użytkownika z tytułu utraty danych przechowywanych na serwerze w ramach zlikwidowanego konta.

11 4. W przypadku naruszenia przez Abonenta lub użytkownika, za którego działanie Abonent ponosi odpowiedzialność, postanowień 13 i 15 regulaminu, Operator wezwie pocztą elektroniczną Abonenta do usunięcia treści naruszających postanowienia regulaminu w terminie siedmiu dni od daty przesłania wezwania. 5. Niespełnienie w terminie określonym w ust. 4 żądania przywrócenia stanu zgodnego z prawem i umową, uprawnia Operatora do jednostronnego rozwiązania umowy. Zmiana regulaminu Operator może dokonać zmiany treści łączącej strony umowy poprzez zmianę regulaminu. 2. Zmiana regulaminu jest notyfikowana wszystkim użytkownikom kont pocztowych poprzez przesłanie na ich adresy pocztowe treści nowego regulaminu wraz z jednoczesnym przesłaniem listów poleconych Abonentom zawierających informację o dokonaniu zmiany regulaminu. 3. Zmiana cennika jest zmianą regulaminu. Zmiana cennika w zakresie nie zmieniającym cen za usługi świadczone Abonentowi nie stwarza uprawnienia dla Abonenta określonego w ustępie czwartym. 4. W terminie 14 dni od otrzymania listu poleconego Abonent może oświadczyć na piśmie Operatorowi o odstąpieniu od umowy ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym złożył tej treści oświadczenie. Z upływem miesiąca, w którym oświadczenie zostało przyjęte przez Operatora, nastąpi likwidacja konta pocztowego użytkowników wskazanych przez Abonenta oraz likwidacja usługi serwera wirtualnego WWW. Dokumenty zgromadzone na tych kontach będą archiwizowane jeszcze przez okres trzech miesięcy od daty zlikwidowania kont. Po upływie terminu trzech miesięcy dokumenty te ulegają zniszczeniu. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 29. Połączenia z innymi sieciami. 1. Serwery WOKISS połączone są z innymi sieciami sieci INTERNET poprzez połączenie z siecią POLPAK-T, której operatorem jest Telekomunikacja Polska S.A. oraz siecią Crowley Data Poland. Poprzez podpisanie umowy z WOKISS Abonent akceptuje wybór Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Crowley Data Poland jako dostawców usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niesprawne działanie systemu komunikacyjnego Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Crowley Data Poland. 2. Operator gwarantuje, że usługi świadczone Abonentowi odpowiadać będą zapewnieniom zawartym w niniejszym regulaminie. W przypadku roszczeń Abonenta, niezależnie od ich przedmiotu i podstawy, odpowiedzialność finansowa Operatora jest ograniczona do maksymalnej wysokości niewykorzystanego abonamentu. 3. Ocena stosunków pomiędzy Operatorem a Abonentem podlega przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy K.C. oraz ustawa o prawach autorskich i pochodnych.

12 Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług przez WOKiSS Cennik usług. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Wawrzyniaka 37, Poznań Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dostępu do sieci Internet oraz innych usług z tym związanych. Wszelkie ewentualne zmiany i komunikaty znajdziecie Państwo zawsze na naszych stronach WWW. Mogą Państwo także skonsultować ew. wątpliwości pocztą elektroniczną telefonicznie (61) lub bezpośrednio w Ośrodku. Zapraszamy do "Pocztylion" (PIAS-05-08) Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez WOKiSS (obowiązuje od 2 stycznia 2013) Usługa Podstawowe usługi sieciowe Opłata proste konto pocztowe, bez możliwości używania protokołów, ftp, telnetu i innych usług sieciowych (tylko POP3/SMTP). Do listów nie są dołączane żadne reklamy, nie ma ograniczeń co do dołączanych plików (ograniczeniem jest tylko pojemność skrzynki). MAX serwer wirtualny (PIAS-05-06) BIP - serwer wirtualny (PIAS-05-05) SAMORZĄDOWY PORTAL INFORMACYJNY SPI (PIAS-05-01) BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (PIAS-05-02) Migracja BIP do nowego systemu CMS (PIAS-05-09) Modyfikacja SPI (PIAS-05-10) Opracowanie nowej szaty graficznej SPI, BIP (PIAS-05-11) SKR system komunikowania się z radnymi (PIAS-05-07) Wdrożenie mechanizmów do obsługi kolejnej wersji językowej (PIAS-05-12) Wdrożenie modułu ANKIETA (PIAS-05-12) Wdrożenie modułu FORUM DYSKUSYJNE (PIAS-05-12) Opieka autorska BIP (PIAS-05-13) Adres pocztowy w domenie wokiss.pl lub domenie użytkowanej przez Zamawiającego. j.w. - wszystkie usługi sieciowe, WWW, ftp itd., prawo uruchamiania skryptów php obsługujących stronę www na swoim koncie - np. prowadzenie własnych baz danych (po uzgodnieniu z administratorem sieci), serwer wirtualny, strona WWW o adresie w domenie użytkowanej przez Zamawiającego, 10 dodatkowych kont poczty elektronicznej. Obejmuje udostępnienie środowiska do prowadzenia modułu Biuletyn Informacji Publicznej z zapewnieniem mechanizmów bezpieczeństwa informacji oraz archiwizacji danych. Obejmuje: - Samorządowy Serwis Informacyjny, - Powiatowy / Gminny: Biuletyn Informacji Publicznej, - Biuro Obsługi Mieszkańca, - Gminne Centrum Informacji Obejmuje utworzenie modułu do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej zgodnego z wymaganiami rozp. MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, ze standardową grafiką, dedykowanym systemem zarządzania treścią, przeszkoleniem administratora Obejmuje migrację modułu BIP do nowego systemu zarządzania treścią (CMS) Obejmuje modyfikację zawartości merytorycznej SPI, opracowanie nowej szaty graficznej zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego Obejmuje opracowanie nowej szaty graficznej zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego Obejmuje wdrożenie mechanizmów komunikowania się Biura Rady z radnymi Obejmuje uruchomienie w użytkowanym SPI mechanizmów do obsługi kolejnej wersji językowej Obejmuje uruchomienie w użytkowanym SPI mechanizmów do przeprowadzania ankiet z możliwością definiowania ich treści. Obejmuje uruchomienie w użytkowanym SPI mechanizmów FORUM z możliwością moderowania wypowiedzi. Obejmuje nieodpłatne udostępnianie udoskonalonych wersji systemu BIP uwzględniających zmieniający się stan prawny i/lub potrzebę wprowadzenia nowych funkcjonalności. instalacja 10 zł opłata miesięczna 10 zł instalacja zł, opłata miesięczna zł instalacja zł, opłata miesięczna - 70 zł Cena do uzgodnienia po określeniu zakresu informacyjnego SPI zł 850 zł Cena do uzgodnienia po określeniu zakresu i skali zmian Cena do uzgodnienia Opłata roczna 600 zł 500 zł 400 zł 400 zł Opłata roczna 520 zł Opieka autorska SPI (PIAS-05-14) Obejmuje nieodpłatne udostępnianie udoskonalonych wersji systemu zarządzania treścią (CMS) uwzględniających nowe funkcjonalności. Opłata roczna 880 zł

13 Inne usługi WOKISS proponuje także usługi związane z wykonywaniem stron WWW. Wszelkie szczegóły prosimy ustalać na miejscu w siedzibie Ośrodka. Koszty uzależnione są od stopnia złożoności strony i oczekiwań Zamawiającego. Zapewniamy: - skanowanie zdjęć, fotomontaż i inne zbliżone usługi, także grafika 3D, prace plastyczne, - projektowanie grafiki dla stron WWW oraz stron jako takich, elementów multimedialnych jak prezentacji Flash itd. - przygotowanie obcojęzycznych wersji językowych, - digitalizacja dźwięku oraz video w celu umieszczenia w sieci Internet oraz inne nie wymienione. - tworzenie indywidualnych internetowych baz danych - program obsługujący bazę ta serwerze oraz interfejs automatyzujący synchronizację danych na komputerze abonenta z zawartością serwera (przykładowo - klient na swoim komputerze posiada bazy w formacie MS Acces której zawartość, wraz z mechanizmem wyszukiwania chce udostępnić na swoich stronach internetowych) - umieszczenie logo (bannera reklamowego) na stronie serwera WOKiSS na stronie głównej 200 zł/miesiąc UWAGI: - Wszystkie inne, od wyżej wymienionych, życzenia P.T. Klientów rozpatrywane będą indywidualnie. - Istnieje możliwość negocjacji cen. - Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT - 23%.

14 Nam zaufali: Przykładowe Samorządowe Portale Informacyjne Biuletyny Informacji Publicznej Portale innych podmiotów

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel Niniejsze warunki szczegółowe mają na celu określenie warunków technicznych i finansowych, na jakich OVH zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Usługi testowe

1. Informacje ogólne. 2. Usługi testowe 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z usług firmy Studio Rimm oraz warunki umowy zawartej z Usługobiorcą. 2. Poprzez Studio Rimm rozumie się

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo