REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH. przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) z siedzibą w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH. przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) z siedzibą w Poznaniu"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) z siedzibą w Poznaniu (http://www.wokiss.pl/regulamin/) Poznań 2013 r.

2 Regulamin świadczenia usług teleinformatycznych przez WOKiSS I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ DEFINICJE POJĘĆ. 1 Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" w ramach programu Centrum Informacji Samorządowej (CIS), świadczy usługi informatyczne poprzez sieć publiczną Internet. 2 Regulamin świadczenia usług zwany dalej "regulaminem" określa zakres i warunki wykonywania usług przez operatora sieci - Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych", zwanego dalej Operatorem, oraz precyzuje zakres wzajemnych zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez WOKiSS z podmiotami korzystającymi z jego usług. 3 Definicje pojęć używanych w niniejszym regulaminie i umowach zawieranych przez Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych": 1. Operator - Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" z siedzibą w Poznaniu, ul. Wawrzyniaka 37, 2. umowa - umowa zawarta z Operatorem, która odwołuje się do postanowień niniejszego regulaminu, 3. Abonent - podmiot będący stroną umowy, 4. abonament - uprawnienie do korzystania z usług świadczonych przez Operatora, 5. użytkownik - osoba lub grupa osób, która uprawniona jest do korzystania z usług świadczonych przez WOKiSS na podstawie umowy z Abonentem, 6. cennik - cennik Operatora, którego wyciąg opublikowany jest w sieci INTERNET pod adresem cennik zostaje włączony do umowy w części odnoszącej się do usług w niej określonych, 7. okres obrachunkowy - wybrany przez Abonenta miesięczny, kwartalny, półroczny lub roczny okres realizacji płatności abonamentu, 8. sieć WOKiSS - sieć działającą ma terenie siedziby Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych", za które Operator ponosi odpowiedzialność, 9. ISO - rozumie się przez to Międzynarodową Organizację Standaryzacji (International Standarisation Organisation), 10. protokół sieciowy - zalecenie lub norma określająca działanie elementów systemu telekomunikacyjnego lub usług dodanych, 11. sieć INTERNET - część systemu telekomunikacyjnego realizującego usługi przesyłania pakietów bez uprzedniego zestawienia połączenia (datagramy) wg. zaleceń RFC 791, protokół TCP/IP (Transport Control Protocol / Internet Protocol) oraz związane usługi dodane jak telnet (remote login), ftp (file transfer protocol), (poczta elektroniczna), gopher, WWW (World Wide Web) oraz inne, a także DNS (Domain Network Service) umożliwiający adresowanie domenowe, 12. sieć Frame Relay - część systemu telekomunikacyjnego umożliwiającą przesyłanie ramek informacji opisaną zaleceniem CCITT I.122 i dalsze,

3 13. sieci ATM - część systemu telekomunikacyjnego umożliwiającą przesyłanie komórek informacji (ramki stałej długości) według zaleceń opracowywanych przez ATM Forum oraz ITU, 14. udogodnienia abonenckie - dodatkowe funkcje oferowane w celu realizacji specyficznych wymagań Abonentów, 15. dostęp do sieci INTERNET - usługa telekomunikacyjna umożliwiająca pracę systemu teleinformatycznego Abonenta w rozległej sieci komputerowej, pracującej wg odpowiedniego protokołu, 16. udostępnienie konta na serwerze INTERNETU - usługa dodana polegająca na przydzieleniu Abonentowi konta i hasła chroniącego na serwerze Operatora, z którym Abonent łączy się w trybie terminalowym poprzez linię telekomunikacyjną operatora oferującego usługi telekomunikacyjne, 17. serwer INTERNETU - komputer w sieci INTERNET wykorzystywany do świadczenia usług na rzecz Abonentów, 18. udostępnienie usługi telekomunikacyjnej na serwerze INTERNETU - usługa telekomunikacyjna polegająca na przydzieleniu Abonentowi udogodnienia polegającego na możliwości czasowego przyłączenia swojego systemu teleinformatycznego do sieci rozległej poprzez łącze komutowane lub dzierżawione z jednoczesnym zastępczym gromadzeniem informacji Abonenta na serwerze w czasie jego odłączenia, 19. dokument - podstawowy uporządkowany zbiór informacji przechowywany na nośniku informacji w komputerze, dostępny dla jego użytkownika, 20. domena - ciąg znaków alfabetu łacińskiego i myślników oraz kropek, pozwalający na identyfikację usług i zasobów sieci INTERNET, 21. poddomena - ciąg znaków alfabetu łacińskiego i myślników oraz kropek, którego częścią po pierwszej kropce jest domena, pozwalający na identyfikację zasobów i usług sieci INTERNET, 22. strona WWW - podzbiór wirtualnego serwera WWW widoczny dla użytkowników sieci INTERNET jak jeden dokument, 23. adres serwera WWW - ciąg znaków alfabetu łacińskiego oraz kropek następujący po ciągu znaków "http://" zawierający domenę, 24. link - element aktywny, widoczny na stronie WWW, którego uaktywnienie przez użytkownika sieci INTERNET powoduje otwarcie innej strony WWW lub połączenie z innym serwerem WWW, 25. konto - uporządkowany zbiór informacji na serwerze, dzięki któremu uprawniony użytkownik może korzystać z usług określonych w umowie, 26. konto pocztowe ( ) - konto, które służy do przyjmowania i przesyłania informacji przy pomocy sieci INTERNET poprzez protokół POP3 i SMTP, lub wersję szyfrowaną POP3S i SMTPS 27. adres pocztowy - ciąg liter alfabetu łacińskiego składający się kolejno z: o ciągu liter i/lub myślnika; o znaku o domeny (poddomeny) 28. domena pocztowa - uporządkowany zbiór informacji na serwerze, identyfikowany przez domenę, służący do tworzenia i grupowania adresów pocztowych, 29. ESP elektroniczna skrzynka podawcza 30. SSL protokół działający w warstwie transportowej sieci INTERNET. Dzięki temu można go łatwo zastosować do zabezpieczenia protokołów warstwy aplikacji (np.: telnet, HTTP, POP3, IMAP, SMTP). SSL zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta. Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X SSH - to następca protokołu Telnet, służącego do terminalowego łączenia się ze zdalnymi komputerami. SSH różni się od Telnetu tym, że transfer wszelkich danych jest zaszyfrowany oraz możliwe jest rozpoznawanie użytkownika na wiele różnych sposobów. W szerszym znaczeniu SSH to wspólna nazwa dla całej rodziny protokołów,

4 32. X to standard definiujący schemat dla certyfikatów kluczy publicznych, unieważnień certyfikatów oraz certyfikatów atrybutu służących do budowania hierarchicznej struktury PKI. Kluczowym elementem X.509 jest urząd certyfikacji, który pełni rolę zaufanej trzeciej strony w stosunku do podmiotów oraz użytkowników certyfikatów. 33. MB - jednostka służąca do pomiaru ilości informacji równa 1024*1024 bajtów, 34. usługa DNS - usługa serwera w sieci INTERNET pozwalająca na przekształcenie adresu zawierającego nazwę domenową na adres numeryczny IP używany przez protokół TCP/IP i odwrotnie; usługa ta może być usługą "Primary DNS" lub "Secondary DNS", 35. siła wyższa - zdarzenie nadzwyczajne niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, na które Operator nie ma wpływu. 4 Niniejszy regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy Operatorem, a korzystającym z jego usług Abonentem. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług internetowych na zasadach określonych w regulaminie. 5 Regulamin staje się wiążący w momencie podpisania umowy przez Abonenta. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu poprzez umieszczenie jego znowelizowanej wersji na serwerze Operatora, pod adresem 6 O zmianie regulaminu Operator poinformuje wszystkich Abonentów pocztą elektroniczną. Regulamin zaczyna obowiązywać po 30 dniach od daty wysłania poczty do Abonentów. Brak sprzeciwu w formie pisemnej w terminie 30 dniowym od daty wysłania poczty oznacza akceptację nowego regulaminu przez Abonenta. 7. Abonent zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania nowego regulaminu, każdorazowo po otrzymaniu zawiadomienia o jego nowelizacji. II. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ OPERATORA 8. Operator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem zaistnienia siły wyższej lub przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sieci Operatora. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z pracami technicznymi tj. konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego.

5 A. USŁUGI PROSTE - UDOSTĘPNIANIE KONT POCZTOWYCH. Konta pocztowe Operator świadczy usługi polegające na udostępnianiu kont pocztowych osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. 2. Konta utrzymywane są na serwerze stanowiącym własność Operatora. 3. Rodzaje kont pocztowych i uprawnienia ich użytkowników podano w załączniku nr Konto pocztowe umożliwia przechowywanie dokumentów o objętości uzależnionej od jego rodzaju. 5. Użytkownik kont pocztowych zobowiązany jest wykorzystywać przyznane mu uprawnienia wyłącznie do dokonywania zmian w tych dokumentach, do których jest uprawniony jako ich autor lub adresat. 6. Użytkownik konta pocztowego zobowiązany jest do cyklicznego opróżniania skrzynki pocztowej oraz archiwizacji danych we własnym zakresie. Obowiązki Operatora Operator zobowiązuje się do zainstalowania konta pocztowego określonego w umowie w terminie 24 godzin roboczych od wejścia w życie umowy. 2. Operator zapewnia poufność danych przechowywanych na koncie. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do zachowania należytej staranności i zapewnienia prawidłowej konfiguracji serwera oraz adresów pocztowych. 3. Operator zobowiązuje się przez okres obowiązywania umowy powołującej się na niniejszy regulamin do utworzenia i utrzymania konta pocztowego o adresie wskazanym przez Abonenta. 4. Operator nie przechowuje haseł dostępowych. Każdy Abonent zasobów sieci WOKiSS zobowiązany jest do zmiany hasła we własnym zakresie i zapewnieniu należytego bezpieczeństwa przy jego przechowywaniu. Adres konta pocztowego. Nazwa konta. Hasło Adres konta pocztowego zawiera: przyjętą przez użytkownika nazwę konta, domeny określonej przez Abonenta 2. Nazwa serwera, na którym utrzymywane są konta pocztowe brzmi: poczta.wokiss.pl 3. Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia hasła pozwalającego mu na korzystanie z konta pocztowego. Hasło zabezpiecza konto przed użyciem przez osoby niepowołane i w związku z powyższym nie powinno być przekazywane osobom trzecim. Hasło winno składać się z minimum ośmiu znaków, w tym nie mniej niż jednego, nie mającego charakteru litery alfabetu łacińskiego. 4. Użytkownik może dokonać zmiany hasła poprzez klienta pocztowego pod adresem https://poczta.wokiss.pl

6 Odpowiedzialność Abonenta Abonent ponosi odpowiedzialność za działania osób, które korzystając z nazwy konta i hasła dokonują lub podejmują próby dokonania czynności niezgodnych z treścią łączącej strony umowy. 2. Abonent ponosi odpowiedzialność wobec Operatora z tytułu nieprawidłowego lub niezgodnego z umową i niniejszym regulaminem użycia uprawnień przysługujących wskazanym przez niego użytkownikom. 3. W przypadku poniesienia przez osoby trzecie szkody wynikającej z nieprawidłowego lub niezgodnego z umową i niniejszym regulaminem użycia uprawnień przysługujących użytkownikowi danego konta, Abonent zobowiązuje się zwolnić WOKiSS z wszelkiej odpowiedzialności wobec tych osób. 4. Jakiekolwiek wykorzystanie lub podjęcie próby wykorzystania przez użytkownika konta pocztowego w celu innym aniżeli określony w umowie powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy. W takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez użytkownika lub Abonenta danych zawartych w dokumentach przechowywanych na serwerze, na koncie użytkownika. B. USŁUGA ZŁOŻONA - "SERWER WIRTUALNY WWW" Utworzenie serwera wirtualnego WWW Operator utworzy na zlecenie Abonenta serwer wirtualny WWW na swoim serwerze, który grupować będzie strony WWW wprowadzone do pamięci dyskowej serwera przez, lub na zlecenie Abonenta. Abonent może zlecić utworzenie stron WWW Operatorowi na podstawie odrębnie podpisanej umowy lub utworzyć je we własnym zakresie. 2. Adres strony WWW uzgodniony będzie pomiędzy Operatorem a Abonentem po podpisaniu umowy. 3. Serwer wirtualny WWW może zawierać adres w domenie przysługującej Operatorowi lub w domenie zarejestrowanej przez Abonenta. 4. Abonent ponadto posiada prawo użytkowania 10 kont pocztowych o adresach uzgodnionych z Operatorem. 5. Utworzenie i administracja serwera WWW objęte są cennikiem. 6. Serwer wirtualny WWW będzie udostępniony Abonentowi oraz innym użytkownikom sieci INTERNET w terminie 24 godzin roboczych od podpisania umowy. 14. Treść zawarta na stronach WWW zgrupowanych na serwerze wirtualnym WWW. 1. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczone na stronach WWW wprowadzonych na powierzchnię dyskową przez przysługujące mu konto. 2. Zamieszczenie na stronach WWW treści lub obrazów wulgarnych lub obscenicznych, naruszających prawa osób trzecich lub mających charakter przestępstwa uzasadniają natychmiastowe rozwiązanie umowy przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciw Operatorowi z tytułu treści zawartych na stronach utworzonych przez lub na zlecenie Abonenta, Abonent zobowiązany jest zwolnić z wszelkiej odpowiedzialności Operatora. 4. Operator zapewnia utworzenie kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na poszczególnych serwerach wirtualnych w cyklach codziennych przechowywanych przez okres 30 dni.

7 5. Dostęp do kopii bezpieczeństwa zapewniany jest po złożeniu wniosku o udostępnienie danych przesłanego w sposób klasyczny (poczta, fax) lub elektroniczny ( z serwera WOKiSS, ESP,...) przez osoby wskazane w umowie. C. WIRTUALNA DOMENA POCZTOWA. Utworzenie wirtualnej domeny pocztowej Operator utworzy na zlecenie Abonenta domenę pocztową na swoim serwerze (wirtualna domena pocztowa) o nazwie określonej przez Abonenta, pod warunkiem zarejestrowania domeny przez jej administratora. Operator administruje domenę "wokiss.pl". 2. Administrator domeny "wokiss.pl" posiada 3. Operator udzieli Abonentowi pomocy w sformułowaniu wniosku o rejestrację domeny. 4. Umowa o utworzenie i utrzymanie wirtualnej domeny pocztowej w domenie nie administrowanej przez Operatora zawarta może być tylko łącznie z zawarciem umowy o prowadzenie "Primary DNS" oraz "Secondary DNS" 5. Utworzenie i administracja wirtualnej domeny pocztowej objęte są cennikiem. D. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I DORADCZA. 16. Operator prowadzi także działalność w zakresie konsultingu, ekspertyz, wydawnictw i doskonalenia kadr oraz podejmuje inne działania w zakresie sieci i usług teleinformatycznych i komputerowych Ceny usług wskazanych w 9,13,15 udostępnianych przez Operatora określa cennik. 2. Wynagrodzenia za działalność usługową i doradczą określoną w 16 kalkulowane będą indywidualnie. III. OCHRONA SIECI WOKISS Dostęp do sieci WOKiSS jest chroniony. W sieci nie mogą być użytkowane urządzenia i stosowane metody umożliwiające korzystanie z jej usług bez posiadania wynikającego z odpowiedniej umowy, upoważnienia. Używanie lokalnie nazwy i hasła powszechnie dostępne nie mogą służyć do uzyskiwania połączeń w sieci WOKISS. 2. Podstawą statystyki, ewentualnie wyceny oraz reklamacji pracy sieci jest rejestracja zdarzeń w sieci WOKISS. 3. Rejestracja dotyczy każdego portu użytkownika.

8 19. Operator zapewnia ochronę tajemnicy informacji Abonenta, a w szczególności przez: instalowanie urządzeń sieciowych oraz zakończeń traktów transmisyjnych w pomieszczeniach i obiektach chronionych, przestrzeganie bezwzględnej tajemnicy informacji przez personel obsługujący sieć, ochronę dostępu do usług teleinformatycznych poprzez system haseł dostępowych, zastosowanie zaawansowanych urządzeń typu firewall wraz z modułem IDS spełniających wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U nr 112 poz. 1198) Informacja przesyłana od i do użytkownika domyślnie nie jest szyfrowana na poziomie łącza. 2. W stosunku do Abonentów posiadających konta na serwerach Operator stosuje się ochronę sieci poprzez: stosowanie time-outów rozłączających nieaktywne sesje Abonenta, likwidację nieaktywnych uprawnień i haseł Abonenta, dostęp szyfrowany za pomocą publicznie dostępnych technologii SSL, SSH, certyfikatów X Usługi świadczone przez Operatora wykonywane są przy pomocy sprzętu i wyposażenia będącego jego własnością, bądź używanego przez Operatora na podstawie umów przekazujących sprzęt i wyposażenie w posiadanie Operatora dających mu prawo nie ograniczonego użytkowania sprzętu i wyposażenia - w zakresie jego przeznaczenia. 2. Zbiory systemowe i konfiguracyjne sieci WOKISS są specjalnie chronione, a uprawnienia do nich są ściśle ograniczone do niezbędnego minimum. 3. Zbiory, o których mowa w pkt. 2, mogą być posadowione tylko na chronionym wyposażeniu sieci WOKISS Abonent jest zobowiązany do bezpiecznego operowania uprawnieniami, którymi dysponuje w taki sposób, aby nie mogły być wykorzystane przez osoby nieuprawnione. 2. Użytkownik odpowiada za klasyfikację stopnia ochrony oraz narzędzia ochrony informacji przesyłanej przez sieć. 3. Operator nie odpowiada za dostęp osób nieuprawnionych do informacji przesyłanej w sieci, gdy wynika to z winy Abonenta lub jego użytkownika. 4. Za uprawniony dostęp do sieci uznaje się uzyskany na postawie uzgodnionego z Operatorem trybu weryfikacji użytkownika. 5. Abonent zobowiązany jest do stosowania własnych, alternatywnych metod archiwizacji danych jeśli archiwizacja określona przez Operatora w 14 jest uznana za niewystarczającą. 23. Obowiązki użytkownika w zakresie ochrony informacji w sieci WOKISS: 1. Każdy użytkownik odpowiada za bezpieczne operowanie uprawnieniami do pracy w sieci i do kontaktu z siecią, a w szczególności: nie może odstępować uprawnień innym osobom, ma obowiązek operować hasłami nie krótszymi niż 8 znaków,

9 pod rygorem utraty dostępu do systemu musi zmieniać hasła w cyklu uzgodnionym z Operatorem, w przypadku posiadania kilku haseł nie może ich powtarzać, nie może żądać zmiany hasła lub otwarcia zablokowanego konta na skutek przeterminowania hasła, drogą telefoniczną. 2. Informacje poufne mogą być przesyłane w sieci tylko zaszyfrowane. 3. Systemy teleinformatyczne Abonenta dołączone do sieci WOKISS muszą być chronione przed niepowołanym dostępem. 4. Wszelkie przypadki nieuprawnionego działania w sieci WOKISS muszą być zgłaszane przez Abonenta do Operatora. IV. KORZYSTANIE Z USŁUG OPERATORA Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług Operatora w sposób zgodny z prawem polskim i umowami międzynarodowymi obowiązującymi w Polsce. 2. Osoby trzecie, nie będące klientami Operatora, mogą korzystać z usług świadczonych przez Operatora wyłącznie na odpowiedzialność Abonenta użyczającego swego konta. Abonent odpowiada za szkody powstałe na skutek korzystania z usług Operatora przez osoby trzecie, a wszystkie koszty dodatkowe wynikłe z korzystania z usług przez osoby trzecie obciążają Abonenta. 3. Abonent nie będzie korzystał z usług Operatora w celu uzyskania dostępu do informacji danych i haseł osób trzecich. 4. Ryzyko i odpowiedzialność związana z korzystaniem z danych, informacji, oraz oprogramowania pozyskiwanego z INTERNETu, obciąża na zasadzie wyłączności Abonenta. 5. Korzystanie z zasobów systemu Operatora w sposób, który prowadzi do przerw w normalnym funkcjonowaniu Sieci Operatora, stanowi nadużycie zasobów systemu i spowoduje interwencję administratora Sieci. Nadużycie, o którym mowa to w szczególności: modyfikacja, zmiana i odtworzenie kodu źródłowego, dekompilacja, deasemblacja lub nieuprawnione wykorzystywanie oprogramowania stworzonego przez lub na użytek Operatora. 6. Zależnie od rodzaju nadużycia, Abonent może otrzymać ostrzeżenie pocztą lub jego konto Internetowe może zostać zablokowane, do chwili wyjaśnienia przyczyny nadużycia. Stroną decydującą o rodzaju nadużycia jest Operator. W przypadku, gdy Operator uzna, że nadużycie nie było celowe, odblokuje konto Abonenta. W przeciwnym razie zastrzega sobie prawo zamknięcia konta. Zamknięcie konta jest równoznaczne z wygaśnięciem umowy pomiędzy Abonentem i Operatorem, bez prawa do odszkodowania ze strony Abonenta. Szkody powstałe w wyniku nadużycia pokrywa Abonent. 7. Abonent jest zobligowany do informowania Operatora o znanych mu przypadkach nadużycia zasobów systemu. 8. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług bez odszkodowania w przypadku, gdy Abonent w sposób oczywisty narusza postanowienia niniejszego regulaminu, lub nie naruszając regulaminu, swoimi działaniami powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci Operatora. 9. Abonent ma obowiązek informowania Operatora o wszelkich zmianach danych Abonenta zawartych umowie w formie pisemnej lub poprzez na adres

10 V. OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ORAZ PŁATNOŚCI. Umowy Podstawą świadczenia usług przez Operatora są umowy zawierane z Abonentami oraz usługobiorcami określające warunki korzystania z usług oraz wysokości opłat. 2. Postanowienia umów zawieranych przez Operatora nie mogą być sprzeczne z niniejszym regulaminem. 3. W zawartej umowie ustala się zakres działań, które będą wykonywane przez każdą ze stron oraz obowiązki, które będą spełniane w czasie dalszej współpracy określonej umową. 4. W momencie zawarcia umowy, Operator dostarczy Abonentowi wszystkich informacji, niezbędnych do uzyskania przez Abonenta dostępu do Sieci Operatora. 5. Abonenci korzystający z usług teleinformatycznych w sieci WOKISS zobowiązani są przestrzegać norm, zasad i wymagań technicznych i eksploatacyjnych obowiązujących w publicznej sieci telekomunikacyjnej resortu łączności oraz w sieciach innych operatorów telekomunikacyjnych. Dotyczy to dotrzymania i spełniania wymagań technicznych i eksploatacyjnych w czasie uruchamiania urządzeń i łączy w bieżącej eksploatacji oraz w przypadkach powstawania uszkodzeń lub w awariach. 6. Sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane w sieci WOKISS oraz w komunikacji poprzez sieć WOKISS musi być licencjonowane oraz jeśli jest to wymagane posiadać homologację Ministerstwa Łączności. 26. Płatność. 1. Abonent zobowiązany jest do wniesienia płatności według cennika obowiązującego u Operatora, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 2. Opłacenie opłaty instalacyjnej i abonamentu do końca pierwszego miesiąca korzystania z konta pocztowego jest warunkiem wejścia w życie umowy na świadczenie usług teleinformatycznych. 3. Płatności abonamentu dokonywane są miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie z góry na podstawie faktury przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek Operatora. 4. Podmioty gospodarcze dokonują wpłat wyłączenie w formie przelewu bankowego. Rozwiązanie umowy Strony mogą rozwiązać umowę w drodze: zgodnego oświadczenia woli obu stron, na zasadach określonych w tym oświadczeniu, rozwiązania umowy w drodze jednostronnego wypowiedzenia za skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie, w inny sposób przewidziany w umowie. 2. W przypadku zwlekania przez Abonenta przez okres dłuższy aniżeli jeden miesiąc z zapłatą opłaty abonamentowej Operator zablokuje konta pocztowe użytkowników i/lub dostęp do serwera wirtualnego, za które Abonent zobowiązany jest do wnoszenia opłat. Blokada konta pocztowego polega na jednostronnej zmianie hasła przez Operatora w celu uniemożliwienia użytkownikowi korzystania z konta pocztowego. 3. Po upływie kolejnego miesiąca, w którym nie zostaną uregulowane w całości długi Abonenta, Operator zlikwiduje konto pocztowe i/lub serwer wirtualny. Operator nie podnosi odpowiedzialności wobec Abonenta lub użytkownika z tytułu utraty danych przechowywanych na serwerze w ramach zlikwidowanego konta.

11 4. W przypadku naruszenia przez Abonenta lub użytkownika, za którego działanie Abonent ponosi odpowiedzialność, postanowień 13 i 15 regulaminu, Operator wezwie pocztą elektroniczną Abonenta do usunięcia treści naruszających postanowienia regulaminu w terminie siedmiu dni od daty przesłania wezwania. 5. Niespełnienie w terminie określonym w ust. 4 żądania przywrócenia stanu zgodnego z prawem i umową, uprawnia Operatora do jednostronnego rozwiązania umowy. Zmiana regulaminu Operator może dokonać zmiany treści łączącej strony umowy poprzez zmianę regulaminu. 2. Zmiana regulaminu jest notyfikowana wszystkim użytkownikom kont pocztowych poprzez przesłanie na ich adresy pocztowe treści nowego regulaminu wraz z jednoczesnym przesłaniem listów poleconych Abonentom zawierających informację o dokonaniu zmiany regulaminu. 3. Zmiana cennika jest zmianą regulaminu. Zmiana cennika w zakresie nie zmieniającym cen za usługi świadczone Abonentowi nie stwarza uprawnienia dla Abonenta określonego w ustępie czwartym. 4. W terminie 14 dni od otrzymania listu poleconego Abonent może oświadczyć na piśmie Operatorowi o odstąpieniu od umowy ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym złożył tej treści oświadczenie. Z upływem miesiąca, w którym oświadczenie zostało przyjęte przez Operatora, nastąpi likwidacja konta pocztowego użytkowników wskazanych przez Abonenta oraz likwidacja usługi serwera wirtualnego WWW. Dokumenty zgromadzone na tych kontach będą archiwizowane jeszcze przez okres trzech miesięcy od daty zlikwidowania kont. Po upływie terminu trzech miesięcy dokumenty te ulegają zniszczeniu. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 29. Połączenia z innymi sieciami. 1. Serwery WOKISS połączone są z innymi sieciami sieci INTERNET poprzez połączenie z siecią POLPAK-T, której operatorem jest Telekomunikacja Polska S.A. oraz siecią Crowley Data Poland. Poprzez podpisanie umowy z WOKISS Abonent akceptuje wybór Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Crowley Data Poland jako dostawców usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niesprawne działanie systemu komunikacyjnego Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Crowley Data Poland. 2. Operator gwarantuje, że usługi świadczone Abonentowi odpowiadać będą zapewnieniom zawartym w niniejszym regulaminie. W przypadku roszczeń Abonenta, niezależnie od ich przedmiotu i podstawy, odpowiedzialność finansowa Operatora jest ograniczona do maksymalnej wysokości niewykorzystanego abonamentu. 3. Ocena stosunków pomiędzy Operatorem a Abonentem podlega przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy K.C. oraz ustawa o prawach autorskich i pochodnych.

12 Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług przez WOKiSS Cennik usług. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Wawrzyniaka 37, Poznań Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dostępu do sieci Internet oraz innych usług z tym związanych. Wszelkie ewentualne zmiany i komunikaty znajdziecie Państwo zawsze na naszych stronach WWW. Mogą Państwo także skonsultować ew. wątpliwości pocztą elektroniczną telefonicznie (61) lub bezpośrednio w Ośrodku. Zapraszamy do "Pocztylion" (PIAS-05-08) Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez WOKiSS (obowiązuje od 2 stycznia 2013) Usługa Podstawowe usługi sieciowe Opłata proste konto pocztowe, bez możliwości używania protokołów, ftp, telnetu i innych usług sieciowych (tylko POP3/SMTP). Do listów nie są dołączane żadne reklamy, nie ma ograniczeń co do dołączanych plików (ograniczeniem jest tylko pojemność skrzynki). MAX serwer wirtualny (PIAS-05-06) BIP - serwer wirtualny (PIAS-05-05) SAMORZĄDOWY PORTAL INFORMACYJNY SPI (PIAS-05-01) BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (PIAS-05-02) Migracja BIP do nowego systemu CMS (PIAS-05-09) Modyfikacja SPI (PIAS-05-10) Opracowanie nowej szaty graficznej SPI, BIP (PIAS-05-11) SKR system komunikowania się z radnymi (PIAS-05-07) Wdrożenie mechanizmów do obsługi kolejnej wersji językowej (PIAS-05-12) Wdrożenie modułu ANKIETA (PIAS-05-12) Wdrożenie modułu FORUM DYSKUSYJNE (PIAS-05-12) Opieka autorska BIP (PIAS-05-13) Adres pocztowy w domenie wokiss.pl lub domenie użytkowanej przez Zamawiającego. j.w. - wszystkie usługi sieciowe, WWW, ftp itd., prawo uruchamiania skryptów php obsługujących stronę www na swoim koncie - np. prowadzenie własnych baz danych (po uzgodnieniu z administratorem sieci), serwer wirtualny, strona WWW o adresie w domenie użytkowanej przez Zamawiającego, 10 dodatkowych kont poczty elektronicznej. Obejmuje udostępnienie środowiska do prowadzenia modułu Biuletyn Informacji Publicznej z zapewnieniem mechanizmów bezpieczeństwa informacji oraz archiwizacji danych. Obejmuje: - Samorządowy Serwis Informacyjny, - Powiatowy / Gminny: Biuletyn Informacji Publicznej, - Biuro Obsługi Mieszkańca, - Gminne Centrum Informacji Obejmuje utworzenie modułu do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej zgodnego z wymaganiami rozp. MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, ze standardową grafiką, dedykowanym systemem zarządzania treścią, przeszkoleniem administratora Obejmuje migrację modułu BIP do nowego systemu zarządzania treścią (CMS) Obejmuje modyfikację zawartości merytorycznej SPI, opracowanie nowej szaty graficznej zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego Obejmuje opracowanie nowej szaty graficznej zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego Obejmuje wdrożenie mechanizmów komunikowania się Biura Rady z radnymi Obejmuje uruchomienie w użytkowanym SPI mechanizmów do obsługi kolejnej wersji językowej Obejmuje uruchomienie w użytkowanym SPI mechanizmów do przeprowadzania ankiet z możliwością definiowania ich treści. Obejmuje uruchomienie w użytkowanym SPI mechanizmów FORUM z możliwością moderowania wypowiedzi. Obejmuje nieodpłatne udostępnianie udoskonalonych wersji systemu BIP uwzględniających zmieniający się stan prawny i/lub potrzebę wprowadzenia nowych funkcjonalności. instalacja 10 zł opłata miesięczna 10 zł instalacja zł, opłata miesięczna zł instalacja zł, opłata miesięczna - 70 zł Cena do uzgodnienia po określeniu zakresu informacyjnego SPI zł 850 zł Cena do uzgodnienia po określeniu zakresu i skali zmian Cena do uzgodnienia Opłata roczna 600 zł 500 zł 400 zł 400 zł Opłata roczna 520 zł Opieka autorska SPI (PIAS-05-14) Obejmuje nieodpłatne udostępnianie udoskonalonych wersji systemu zarządzania treścią (CMS) uwzględniających nowe funkcjonalności. Opłata roczna 880 zł

13 Inne usługi WOKISS proponuje także usługi związane z wykonywaniem stron WWW. Wszelkie szczegóły prosimy ustalać na miejscu w siedzibie Ośrodka. Koszty uzależnione są od stopnia złożoności strony i oczekiwań Zamawiającego. Zapewniamy: - skanowanie zdjęć, fotomontaż i inne zbliżone usługi, także grafika 3D, prace plastyczne, - projektowanie grafiki dla stron WWW oraz stron jako takich, elementów multimedialnych jak prezentacji Flash itd. - przygotowanie obcojęzycznych wersji językowych, - digitalizacja dźwięku oraz video w celu umieszczenia w sieci Internet oraz inne nie wymienione. - tworzenie indywidualnych internetowych baz danych - program obsługujący bazę ta serwerze oraz interfejs automatyzujący synchronizację danych na komputerze abonenta z zawartością serwera (przykładowo - klient na swoim komputerze posiada bazy w formacie MS Acces której zawartość, wraz z mechanizmem wyszukiwania chce udostępnić na swoich stronach internetowych) - umieszczenie logo (bannera reklamowego) na stronie serwera WOKiSS na stronie głównej 200 zł/miesiąc UWAGI: - Wszystkie inne, od wyżej wymienionych, życzenia P.T. Klientów rozpatrywane będą indywidualnie. - Istnieje możliwość negocjacji cen. - Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT - 23%.

14 Nam zaufali: Przykładowe Samorządowe Portale Informacyjne Biuletyny Informacji Publicznej Portale innych podmiotów

15

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej I Podstawa i zakres działalności oraz definicje pojęć 1 1. Politechnika Śląska świadczy usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

www.edelta.pl UMOWA NR.../2013 O ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTEPU DO INTERNETU W SIECI E-DELTA Zawarta dnia...w Niegowonicach pomiędzy:

www.edelta.pl UMOWA NR.../2013 O ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTEPU DO INTERNETU W SIECI E-DELTA Zawarta dnia...w Niegowonicach pomiędzy: UMOWA NR.../2013 O ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTEPU DO INTERNETU W SIECI E-DELTA Zawarta dnia...w Niegowonicach pomiędzy: F.U.H. E-DELTA S.C. Zbigniew Kamiński, Dorota Skubiś Niegowonice ul. Bystrzynowska 8,

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ACK CYFRONET AGH

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ACK CYFRONET AGH Regulamin Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ACK CYFRONET AGH Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, zwane dalej Centrum, jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Umowa o administrację serwerem dedykowanym

Umowa o administrację serwerem dedykowanym Umowa o administrację serwerem dedykowanym zawarta w... w dn...., pomiędzy: FHU Maja, ul. Dietla 63/4 31-054 Kraków, NIP: 945-174-86-79 reprezentowaną przez Michała Prokopiuka, zwaną dalej Firmą a... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET BEZ POBIERANIA OPŁAT. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET BEZ POBIERANIA OPŁAT. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET BEZ POBIERANIA OPŁAT 1 Postanowienia ogólne 1. Usługa dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat (zwana dalej usługą ) umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu

Regulamin Portalu Regulamin Portalu www.ecif.com.pl I. Definicje 1. Abonament opłata cykliczna, jaką ponosi Użytkownik na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Usług świadczonych w Portalu, przez czas oznaczony. 2. Cennik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 1 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu PE Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu obejmuje prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usługi MS Office365 w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: DALEJ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:  DALEJ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: www.przystanekempatia.pl DALEJ ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy:

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Mobime Studio, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 38B/4, NIP: 972-116-27-66, zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wodociągach i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o.

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Poznań, 24.01.2011 Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Realizując postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl Regulamin usług hostingowych na Linux.pl 1. Definicje 1. Terminy użyte w regulaminie: "Linux.pl" - firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, z siedzibą przy ul.wodnej 19A, 76-251 Kobylnica - wpisaną do ewindencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin SMS Premium

1. Regulamin SMS Premium Regulamin SMS Premium (obowiązujący z dniem 10 kwietnia 2011) 1. Regulamin SMS Premium 1 Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 Janmedia Interactive Sp. z o.o. Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 1. Postanowienia ogólne 1.1. Definicje używane w niniejszym dokumencie są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP

cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP Jednorazowa opłata instalacyjna VAT 3. 64.20.1 w lokalizacji centralnej CENTRUM ruter CISCO w lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług internetowych

Regulamin świadczenia usług internetowych Regulamin świadczenia usług internetowych Firma Intuitio Mariusz Oźmiński z siedzibą w Bydgoszczy, zwana w dalszej treści Intuitio, na podstawie art. 384 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez NetRunner Anna Polak z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ul. Świętojańskiej

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z systemu REN24

Warunki korzystania z systemu REN24 I. Definicje 1. Abonent - osoba, firma lub instytucja użyteczności publicznej, która podpisała Umowę o świadczenie usług dostępu do systemu REN24. 2. Operator - firma ENCOM Sp. z o.o. 30-363 Kraków ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa na monitorowanie stacji roboczych

Umowa na monitorowanie stacji roboczych Umowa na monitorowanie stacji roboczych Dnia. zostaje zawarta umowa pomiędzy:.., z siedzibą przy ul..,, NIP:., reprezentowaną przez:.-starostę Zamojskiego, przy kontrasygnacie.- Skarbnika Powiatu Zwanymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www Out2Source. Definicje pojęć

Regulamin serwisu www Out2Source. Definicje pojęć Regulamin serwisu www Out2Source Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu www dostępnego pod adresem internetowym: http://www.out2source.com oraz http://www.out2source.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A.

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-bok w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. Moduł - program komputerowy pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL z dnia 05/02/2015 r. 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z dostępem i korzystaniem z Panelu Klienta firmy K2 Search.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W SPÓŁCE KOMUNALNEJ ŻUKOWO SP. Z O.O. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Spółce Komunalnej Żukowo Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz I. Postanowienia ogólne II. Słownik art. 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez LVL UP Michał Frąckiewicz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

cennik usługi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany

cennik usługi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany cennik usługi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany tabela Jednorazowe opłaty instalacyjne Jednorazowa opłata instalacyjna 3. wszystkich opcji SDSL umowa na czas nieokreślony. wszystkich opcji SDSL umowa

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo