DZIESIĘĆ LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIESIĘĆ LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 8 Trudności z zapewnieniem międzynarodowej porównywalności wyników między bankami mogą wynikać z różnych przyczyn. A. Czerniak wskazuje przykładowo, że scenariusze kryzysowe mogą różnić się między różnymi krajami, co powoduje, że ten sam bank mógłby zdać test w jednym, ale nie zdać już w innym kraju. Ponadto, różne grupy kapitałowe stosują różne metody wyceny aktywów, co powoduje, że często ten sam kredyt poprawnie wyceniany może mieć inną wartość w różnych bankach (szerzej: A. Czerniak, Ile lina wytrzyma?, Polityka - Edukator Ekonomiczny, nr 50, s , r.). 9 Założenie o zmienności sumy bilansowej w horyzoncie ćwiczenia jest przyjmowane w większości testów warunków skrajnych realizowanych metodą top-down. Takie rozwiązanie przyjmuje w szczególności EBC (szerzej: J. Henry, C. Kok (editors), A Macro Stress Testing Framework for Assessing Systemic Risks in the Banking Sector, Occasional Paper Series, No 152/October 2013, ECB, s. 31). 10 Takie rozwiązanie stosuje Narodowy Bank Polski w cyklicznie prowadzonych testach warunków skrajnych top-down (Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2014, NBP, s. 72). DZIESIĘĆ LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ POZYCJA PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH W SEKTORZE USŁUG W POLSCE W OKRESIE POAKCESYJNYM Elżbieta Bombińska* Sektor usług jest od wielu lat dominującym miejscem lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) napływających do Polski: w latach ponad połowa (55-72%) strumienia BIZ była lokowana w sekcjach usługowych 1. W 2011 r. udział ten obniżył się do 42%, a w roku następnym ukształtował się on na poziomie zaledwie 36%. Zobowiązania Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w sektorze usług w 2012 r. osiągnęły wartość 104,02 mld euro i były blisko trzykrotnie większe niż w 2004 r., zaś łączny udział sekcji usługowych w całkowitej wartości zobowiązań z tytułu BIZ wyniósł 58,4% wobec 55,9% w 2004 r. 2. Przytoczone statystyki wyraźnie dowodzą, iż do polskiego sektora usług trafia od wielu lat kapitał zagraniczny o ogromnej wartości. Skłania to do zadania pytania o pozycję, jaką zagraniczni inwestorzy zajmują w tym sektorze i jego poszczególnych sekcjach, oraz o przebieg procesu doganiania (catching-up process) podmiotów zagranicznych działających w sekcjach usługowych przez podmioty krajowe. Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na te pytania. Prezentowane badania zostały oparte na analizie wskaźników opisujących kształtowanie się liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym działających w sektorze usług w Polsce, oraz wielkości i efektywności wykorzystania zasobów pracy i kapitału zaangażowanych w ich działalność na tle ogółu podmiotów polskiego sektora usługowego. Wykorzystano ponadto dwa wskaźniki syntetyczne: wskaźnik udziału podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim sektorze usług oraz wskaźnik ich przewag efektywnościowych nad podmiotami krajowymi 3. Podstawą analizy były dane GUS w przekroju sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) dostępne w jego corocznych publikacjach: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym, Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych oraz Rocznik statystyczny RP. Istotnym ograniczeniem poznawczym przeprowadzonych badań był fakt, iż ze względu na dostępność danych statystycznych - nie uwzględniono w nich podmiotów, w których liczba zatrudnionych wynosiła mniej niż 10 osób 4. Z tych samych względów badaniami nie objęto podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną. Analizą objęto lata Ze względu jednak na zmiany, jakie w 2008 r. nastąpiły w Polskiej Klasyfikacji Działalności 5, utrudnione było przeprowadzanie porównań prezentowanych statystyk między obu podokresami oraz Struktura podmiotów zagranicznych w polskim sektorze usług według sekcji PKD Charakterystyczną cechą podmiotów z kapitałem zagranicznym działających w sektorze usług w Polsce jest koncentracja firm oraz wykorzystywanych przez te firmy zasobów pracy i kapitału w kilku sekcjach PKD (por. tabela 1). W latach najwyższy odsetek podmiotów z kapitałem zagranicznym występował w Handlu i naprawach, a także sekcjach: Obsługa nieruchomości i firm oraz Transport, gospodarka magazynowa i łączność. Łącznie na te trzy sekcje przypadało blisko 90% podmiotów z kapitałem zagranicznym działających w polskim sektorze usług. Dominacja wymienionych sekcji była ponadto wyraźnie widoczna w zakresie 36 Unia Europejska.pl Nr 5 (228) 2014

2 Tabela 1 Wybrane wskaźniki struktury podmiotów z kapitałem zagranicznym w latach według sekcji PKD (w %) Sekcje PKD 2000 Liczba podmiotów Kapitał Pracujący własny Zobowiązania trwały a obrotowy Przychody b Nakłady inwestycyjne c Handel i naprawy 54,1 49,9 52,6 47,6 38,8 36,8 39,7 39,5 35,9 38,0 56,4 52,7 68,5 68,6 28,8 36,8 Hotele i restauracje 3,6 3,4 6,1 4,7 2,1 2,4 2,0 1,3 3,9 4,0 0,7 0,6 1,0 1,0 1,4 1,7 Transport, gospodarka magazynowa i łączność 12,5 12,6 18,4 16,9 37,4 33,2 29,8 21,2 52,2 46,1 16,1 14,4 19,0 16,9 31,1 35,0 Pośrednictwo finansowe 2,5 2,6 5,1 4,3 3,5 6,3 10,4 14,9 0,8 1,3 9,0 10,2 1,9 1,6 9,9 5,3 Obsługa nieruchomości i firm 22,4 26,8 14,7 22,9 17,2 18,5 15,6 20,6 5,6 7,9 16,1 19,8 8,2 9,3 26,3 16,6 Pozostałe sekcje usługowe 4,9 4,8 3,1 3,6 1,0 2,8 2,5 2,5 1,7 2,8 1,6 2,3 1,4 2,6 2,5 4,6 Sekcje PKD 2007 Liczba podmiotów Pracujący Kapitał własny Zobowiązania trwały a obrotowy Przychody b Nakłady inwestycyjne c d Handel; naprawa pojazdów samochodowych 49,6 47,6 50,0 50,5 40,2 40,9 36,9 38,7 40,2 43,7 50,2 53,6 79,1 69,5 40,5 42,1 Zakwaterowanie i gastronomia 3,4 3,3 3,9 3,1 2,1 2,0 1,5 1,4 4,0 4,5 0,6 0,5 0,9 0,8 2,6 2,2 Transport i gospodarka magazynowa 10,1 10,0 8,5 9,3 5,2 4,9 6,6 7,0 11,7 12,1 4,5 5,7 5,8 5,8 4,8 7,2 Informacja i komunikacja 9,1 10,4 13,5 11,9 30,9 24,6 18,5 18,8 32,9 26,2 15,8 11,3 bd 11,8 32,6 26,0 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2,7 3,2 4,4 4,0 10,1 14,2 15,8 16,0 1,6 1,9 12,9 15,6 3,3 2,4 5,5 6,3 Obsługa rynku nieruchomości 2,3 2,7 0,6 1,1 4,1 5,5 5,1 4,7 1,5 2,0 1,4 2,7 1,0 1,0 3,2 1,2 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 13,4 13,4 7,6 7,8 4,4 4,3 7,1 6,3 2,4 2,3 8,7 6,0 5,8 5,0 2,8 4,7 Administrowanie i działalność wspierająca 5,8 5,8 7,9 8,7 2,6 2,9 6,9 5,3 4,2 5,2 4,9 3,8 2,4 2,3 5,8 8,5 Pozostałe sekcje usługowe 3,5 3,7 3,5 3,5 0,9 1,2 2,1 2,3 1,4 2,0 1,0 0,9 1,7 1,5 2,3 1,9 Uwagi: a - rzeczowe aktywa trwałe; b przychody z całokształtu działalności; c nakłady inwestycyjne na nowe środki trwałe; d- bez sekcji Informacja i komunikacja Źródło: obliczenia własne na podstawie danych publikowanych przez GUS: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym; Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych Rocznik statystyczny RP i Działalność przedsiębiorstw niefinansowych za odpowiednie lata. Unia Europejska.pl Nr 5 (228)

3 absorpcji przez podmioty zagraniczne obecne w sektorze usług w Polsce zasobów pracy (ponad 85% udziału w całkowitej liczbie pracujących w tych podmiotach), a także zasobów kapitału, ocenianych przez pryzmat kapitału własnego i obcego zaangażowanego w ich działalność, jak również ich majątku trwałego i obrotowego (dla poszczególnych kategorii udział ten wahał się od 81% do ponad 93%). Sekcje te generowały ponadto około 95% ogółu przychodów podmiotów z kapitałem zagranicznym działających w sektorze usług oraz odpowiadały za ponad 86% całkowitych nakładów inwestycyjnych poniesionych przez tę grupę firm. Koncentracja podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego oraz wykorzystywanych przez nie zasobów pracy i kapitału była również widoczna, choć w nieco mniejszym stopniu (wskutek zmiany PKD i zwiększenia liczby sekcji usługowych), również w latach (por. tabela 1). Obok dominującej w tym zakresie sekcji Handel i naprawa pojazdów samochodowych na którą przypadała połowa wszystkich pracujących w podmiotach zagranicznych działających w sektorze usług i ok. 40% kapitałów i majątku będącego w ich posiadaniu znaczące, choć spadające wskaźniki udziału w liczbie pracujących (11,9% w 2012 r.) oraz w kapitale (własny 24,6%, zobowiązania 18,8%) i majątku (trwały 26,2%, obrotowy 11,3%) badanej grupy podmiotów notowała także sekcja Informacja i komunikacja. Relatywnie wysoki, a przy tym wzrastający odsetek pracujących w podmiotach zagranicznych w sektorze usług występował ponadto w sekcjach: Transport i gospodarka magazynowa (9,3% w 2012 r.), Administrowanie i działalność wspierająca (8,7%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7,8%). Z kolei sekcja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa wykazywała dość wysoki udział w kapitale własnym badanej grupy (14,2%) oraz w zobowiązaniach (16%) i majątku obrotowym (15,6%). Wskaźniki udziału podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim sektorze usług Dostępność danych statystycznych pozwalała na ocenę udziału podmiotów zagranicznych w sektorze usług w Polsce. Wykorzystano w tym celu następujące kryteria: liczba podmiotów, liczba pracujących, kapitał własny, zobowiązania, majątek trwały, majątek obrotowy, przychody z całokształtu działalności oraz inwestycje na nowe środki trwałe. Wskaźniki udziału badanej zbiorowości dla tych kategorii ogółem i w przekroju sekcji PKD zestawiono w tabeli 2. Z danych zaprezentowanych w tabeli 2 wynika, iż podmioty zagraniczne ogółem najmniejszy udział miały w sektorze usług pod względem liczby podmiotów (11,1% w 2012 r.) oraz liczby pracujących (25,8% w 2012 r.). Powyżej 30% kształtował się ich udział w kapitale własnym, majątku trwałym i przychodach wszystkich podmiotów sektora usług, zaś dla zobowiązań, majątku obrotowego i nakładów inwestycyjnych przekraczał 40%. W przekroju sekcji PKD wskaźniki udziału dla analizowanych kategorii cechowało bardzo duże zróżnicowanie: w 2012 r. przyjmowały one wartości z przedziału 2,5% (udział w liczbie podmiotów dla sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna) do 73,6% (udział w nakładach inwestycyjnych dla sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa). Analizując zmiany wartości omawianych wskaźników udziału w badanych latach (dla ogółu podmiotów) zwraca uwagę to, iż większość z nich rosła stopniowo do roku 2009, natomiast rok 2012 przyniósł ich wyraźny, kilkupunktowy spadek. Wśród przyczyn tej spadkowej tendencji, widocznej zresztą w całej zbiorowości podmiotów zagranicznych działających w Polsce, również tych spoza sektora usług, można wymienić m.in. dużą wrażliwość podmiotów zagranicznych na pogorszenie koniunktury zewnętrznej oraz spadek wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do polskiego sektora usług 6, którym towarzyszył równoczesny wzrost przedsiębiorczości krajowej po akcesji do UE 7. Wskaźniki przewag efektywnościowych podmiotów zagranicznych nad podmiotami krajowymi Ocena pozycji i znaczenia podmiotów zagranicznych w sektorze usług w Polsce wymaga uwzględnienia obok przedstawionych wyżej charakterystyk ilościowych również wskaźników jakościowych, opisujących efektywność działania tych podmiotów, w szczególności efektywność wykorzystania zasobów produkcyjnych zaangażowanych w ich działalność. Dostępne dane statystyczne pozwoliły na zastosowanie trzech mierników tej efektywności, a mianowicie: wydajność pracy rozumiana jako relacja przychodów z całokształtu działalności do liczby osób pracujących, produktywność majątku trwałego obliczona jako stosunek przychodów z całokształtu działalności do wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych, produktywność majątku obrotowego stanowiąca relację przychodów z całokształtu działalności do wartości bilansowej rzeczowych aktywów obrotowych. Wartości tych wskaźników dla podmiotów z kapitałem zagranicznym (PZ) oraz ich stosunek do analogicznych wskaźników uzyskiwanych przez ogół podmiotów (PO) działających w polskim sektorze usług w poszczególnych sekcjach usług PKD przedstawiono w tabeli 3. Dane w niej zawarte wskazują, iż w zakresie wydajności pracy badaną zbiorowość podmiotów ogółem, a także dominującą część sekcji wchodzących w jej skład cechowała tendencja wzrostowa. Poziom wydajności podmiotów zagranicznych cechował się dużym zróżnicowaniem pomiędzy sekcjami i w 2012 r. przyjmował wartości od 190,2 tys. zł (Zakwaterowanie 38 Unia Europejska.pl Nr 5 (228) 2014

4 Tabela2 Udział podmiotów zagranicznych w polskim sektorze usług w latach według sekcji PKD (w %) Sekcje PKD 2004 Liczba podmiotów Pracujący Kapitał własny Zobowiązania trwały a obrotowy Przychody b Nakłady inwestycyjne c Handel i naprawy 9,4 10,4 27,0 28,2 49,6 44,4 40,9 39,2 55,7 50,0 41,5 40,2 37,6 37,6 57,2 51,4 Hotele i restauracje 6,0 6,5 33,2 30,6 39,8 42,6 51,9 38,6 46,7 40,6 38,4 33,9 44,6 39,9 32,0 30,0 Transport, gospodarka magazynowa i łączność 14,3 14,7 15,9 19,1 65,0 55,6 45,7 41,8 54,2 45,7 48,7 47,3 49,0 48,6 64,3 44,4 Pośrednictwo finansowe 24,8 27,6 50,7 49,4 39,2 50,6 48,0 62,7 30,5 45,9 45,2 56,5 30,7 24,8 65,9 36,5 Obsługa nieruchomości i firm 11,0 14,8 12,9 23,2 10,6 12,7 26,2 35,7 3,7 5,7 35,1 40,9 30,1 33,3 27,1 30,4 Edukacja 3,5 3,7 4,2 7,6 6,7 6,7 12,3 9,3 14,7 13,8 17,6 17,3 16,3 16,9 0,1 22,3 Ochrona zdrowia i opieka społeczna 1,8 2,1 6,8 10,1 7,9 15,0 31,2 26,7 22,0 18,0 16,9 23,4 15,9 17,6 5,1 22,7 Pozostała działalność usługowa 8,4 9,4 11,2 16,9 11,6 27,3 40,1 37,3 15,4 20,4 27,9 36,1 20,9 33,5 7,7 35,6 Usługi ogółem 9,5 11,1 20,5 24,6 31,2 31,4 39,4 41,1 29,9 29,2 41,2 42,3 37,9 38,0 37,6 41,8 Sekcje PKD 2007 Liczba podmiotów Pracujący Kapitał własny Zobowiązania trwały a obrotowy Przychody b Nakłady inwestycyjne c Handel; naprawa pojazdów samochodowych 11,3 11,1 30,1 33,4 42,8 43,7 40,0 40,5 48,3 48,3 40,7 42,0 39,5 40,3 51,7 51,3 Zakwaterowanie i gastronomia 6,6 6,5 24,9 22,0 35,5 32,2 24,2 20,8 36,8 33,1 33,1 29,1 34,3 32,1 38,3 32,1 Transport i gospodarka magazynowa 13,2 11,0 12,1 14,4 16,6 14,8 37,0 30,5 18,5 14,5 25,6 28,5 25,5 26,7 9,7 9,6 Informacja i komunikacja 24,4 25,5 53,9 49,4 73,5 61,7 68,0 67,3 82,0 71,0 72,0 57,6 bd 64,1 85,3 70,1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 12,8 14,0 24,9 24,6 54,6 46,5 61,9 54,7 57,7 56,2 54,6 49,2 32,9 25,8 83,9 73,6 Obsługa rynku nieruchomości 5,4 6,1 4,7 8,3 6,8 9,2 31,2 28,2 1,9 2,5 15,2 22,0 14,3 16,1 15,1 7,4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 18,4 17,0 25,5 25,6 16,8 16,8 49,1 34,0 20,4 16,3 51,4 36,5 38,1 42,9 24,9 24,8 Administrowanie i działalność wspierająca 12,0 10,6 17,4 19,4 31,3 37,1 58,2 45,7 41,4 53,6 51,7 37,4 32,3 34,7 46,9 59,5 Edukacja 3,7 3,7 10,2 7,2 24,7 20,8 25,9 24,0 32,9 17,8 29,3 23,8 bd 16,6 38,8 10,5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2,4 2,5 11,2 10,4 10,9 9,2 49,7 38,9 22,4 18,8 26,1 20,4 23,8 22,4 31,2 18,7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 5,6 6,4 9,5 10,5 3,5 4,5 17,1 21,9 9,3 14,0 9,7 13,5 13,1 20,5 12,2 19,6 Pozostała działalność usługowa 7,6 8,4 30,2 30,7 19,1 24,5 39,4 37,5 24,0 18,1 47,6 45,7 53,8 44,3 50,4 43,0 Usługi ogółem 11,3 11,1 24,3 25,8 34,4 33,1 44,8 41,2 32,4 29,0 43,9 41,1 33,8 d 37,3 d 43,0 37,4 Uwagi: a-c - jak do tabeli 1; d - bez sekcji Informacja i komunikacji oraz Edukacja. Źródło: jak w tabeli 1. Unia Europejska.pl Nr 5 (228)

5 Tabela 3 Wybrane wskaźniki efektywności wykorzystania zasobów pracy i kapitału w podmiotach z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce na tle ogółu podmiotów sektora w latach według sekcji PKD Wydajność pracy Produktywność majątku trwałego Produktywność majątku obrotowego Sekcje PKD 2004 w tys. PLN na 1 prac. PZ/PO a Przychody/ majątek trwały PZ/PO a Przychody/ majątek obrotowy PZ/PO a Handel i naprawy 887,7 958,4 1,4 1,3 6,65 7,93 0,67 0,75 4,09 3,90 0,91 0,93 Hotele i restauracje 112,4 133,2 1,3 1,3 0,91 1,05 0,95 0,98 4,91 4,43 1,16 1,18 Transport, gospodarka magazynowa i łączność 704,6 664,2 3,1 2,5 1,27 1,61 0,91 1,06 3,98 3,53 1,01 1,03 Pośrednictwo finansowe 261,6 243,4 0,6 0,5 8,68 5,41 1,01 0,54 0,73 0,47 0,68 0,44 Obsługa nieruchomości i firm 379,9 271,4 2,3 1,4 5,11 5,17 8,23 5,88 1,72 1,41 0,86 0,82 Edukacja 297,3 236,2 3,8 2,2 2,83 4,02 1,11 1,23 3,83 3,07 0,92 0,98 Ochrona zdrowia i opieka społeczna 126,9 195,9 2,3 1,7 1,76 2,66 0,72 0,98 5,19 3,53 0,94 0,75 Pozostała działalność usługowa 396,8 593,9 1,9 2,0 3,31 4,28 1,36 1,64 2,70 3,35 0,75 0,93 Usługi ogółem 682,1 664,5 1,9 1,5 3,48 4,39 1,27 1,30 3,37 3,00 0,92 0,90 Sekcje PKD Handel; naprawa pojazdów samochodowych 963,2 1069,2 1,3 1,2 7,38 8,50 0,82 0,83 3,93 3,96 0,97 0,96 Zakwaterowanie i gastronomia 140,5 190,2 1,4 1,5 0,84 0,90 0,93 0,97 3,99 4,90 1,04 1,10 Transport i gospodarka magazynowa 419,2 481,1 2,1 1,9 1,87 2,54 1,37 1,84 3,21 3,10 0,99 0,94 Informacja i komunikacja bd 769,1 bd 1,3 bd 2,40 bd 0,90 bd 3,19 bd 1,11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 455,7 455,7 1,3 1,1 7,60 6,55 0,57 0,46 0,63 0,46 0,60 0,53 Obsługa rynku nieruchomości 937,3 736,1 3,1 1,9 2,42 2,74 7,36 6,52 1,74 1,15 0,94 0,73 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 462,9 497,8 1,5 1,7 9,22 11,65 1,87 2,63 1,66 2,56 0,74 1,18 Administrowanie i działalność wspierająca 182,6 208,1 1,9 1,8 2,12 2,38 0,78 0,65 1,21 1,86 0,63 0,93 Edukacja bd 261,3 bd 2,3 bd 4,12 bd 0,93 bd 2,21 bd 0,70 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 228,7 271,4 2,1 2,1 2,83 2,71 1,06 1,19 4,14 4,78 0,91 1,10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 494,6 540,4 1,4 1,9 9,34 6,76 1,41 1,46 15,51 11,10 1,35 1,51 Pozostała działalność usługowa 332,2 235,4 1,8 1,4 8,95 4,57 2,25 2,44 3,03 2,80 1,13 0,97 Usługi ogółem 705,8 b 779 b 776,8 1,6 b 1,5 b 5,34 1,35 2,96 b 3,05 0,95 1,5 5,61 b 6,39 b 1,46 b 1,55 b 3,03 b 0,89 b 0,94 b Uwagi: a wskaźnik PZ/PO jest wielkością niemianowaną, wyznaczoną jako iloraz wartości analizowanego wskaźnika efektywności (wydajności pracy, produktywności majątku trwałego, produktywności majątku obrotowego) osiąganej w grupie podmiotów zagranicznych (PZ) do wartości analogicznego wskaźnika efektywności uzyskiwanej przez ogół podmiotów (PO); b bez sekcji Informacja i komunikacja oraz Edukacja. Źródło: jak w tabeli Unia Europejska.pl Nr 5 (228) 2014

6 i gastronomia) do blisko 1070 tys. zł (Handel i naprawa pojazdów samochodowych), przy średniej dla całej zbiorowości analizowanych podmiotów w wysokości 776,8 tys. zł. We wszystkich sekcjach usług z wyjątkiem sekcji Pośrednictwo finansowe w latach podmioty zagraniczne dysponowały wyraźną, choć bardzo zróżnicowaną przewagą efektywności wykorzystania czynnika pracy w stosunku do podmiotów krajowych; w poszczególnych latach prezentowanych w tabeli ich wydajność pracy była od 1,1 (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa w 2012 r.) do 3,8 (Edukacja) raza wyższa niż ogółu podmiotów działających w poszczególnych sekcjach. Co istotne, rozmiary tej przewagi w analizowanym okresie obniżyły się; wskaźnik przewagi wydajności pracy dla całej badanej zbiorowości w 2012 r. wyniósł 1,5 podczas gdy w 2004 r. kształtował się na poziomie 1,9. Pomiędzy 2004 r. i 2007 r. spadek wskaźnika przewagi odnotowały wszystkie - z wyjątkiem sekcji Pozostała działalność usługowa oraz Hotele i restauracje sekcje usług, zaś w latach nie wystąpił on jedynie w trzech z nich, były to: Zakwaterowanie i gastronomia, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 8. Kolejny rozpatrywany wskaźnik efektywnościowy produktywność majątku trwałego zwiększał swoją wartość dla całej zbiorowości podmiotów z kapitałem zagranicznym i we wszystkich (z wyjątkiem sekcji Pośrednictwo finansowe) sekcjach sektora usług w latach W drugiej połowie analizowanego okresu sytuacja się nieco zmieniła; w 2012 r. w stosunku do 2009 r. przeciętna 9 produktywność majątku trwałego analizowanych podmiotów była wprawdzie wyższa, jednak cztery sekcje usługowe (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz Pozostała działalność usługowa) odnotowały jej spadek. Ostatecznie średni poziom produktywności majątku trwałego badanej zbiorowości podmiotów w 2012 r. był wyższy niż osiem lat wcześniej i wyniósł 5,34 (w 2004 r. 3,48). W badaniu przewagi podmiotów zagranicznych nad podmiotami krajowymi w zakresie omawianego wskaźnika w porównaniu z ich przewagą w wydajności pracy zwracają uwagę trzy zasadnicze różnice. Po pierwsze, zarówno w ujęciu zbiorczym, jak i w przekroju poszczególnych sekcji PKD przewaga efektywności wykorzystania zasobów kapitałowych była w badanych latach mniejsza niż przewaga w zakresie wykorzystania zasobów pracy przez analizowane podmioty (z wyjątkiem sekcji Pośrednictwo finansowe oraz Obsługa nieruchomości i firm PKD 2004, a także Obsługa rynku nieruchomości, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz Pozostała działalność usługowa PKD 2007). Po drugie, o ile podmioty zagraniczne dysponowały przewagą wydajności pracy we wszystkich oprócz sekcji Pośrednictwo finansowe (w latach Unia Europejska.pl Nr 5 (228) ) sekcjach usług, o tyle ich przewaga w zakresie produktywności majątku trwałego występowała w około połowie sekcji usługowych. Po trzecie wreszcie, w odróżnieniu od wydajności pracy, przewaga podmiotów zagranicznych pod względem efektywności wykorzystania majątku trwałego w badanych latach wprawdzie nieznacznie, ale się zwiększyła; dla całej zbiorowości wskaźnik przewagi wzrósł z 1,27 w 2004 r. do 1,3 w 2007 r. i 1,35 w 2012 r. Ostatni z objętych analizą wskaźnik efektywnościowy produktywność majątku obrotowego zmniejszał swoją wartość przeciętną (a także w przekroju przeważającej części sekcji usług) w grupie podmiotów z kapitałem zagranicznym do 2009 r., zaś w 2012 r. odnotowano jego nieznaczną poprawę. Na koniec analizowanego okresu ukształtował się on ostatecznie na średnim poziomie 3,05, podczas gdy osiem lat wcześniej przyjmował wartość 3,37. W odróżnieniu od dwóch wcześniej omawianych miar efektywności, podmioty z kapitałem zagranicznym w wyrażeniu uśrednionym (dla całej zbiorowości) nie dysponowały przewagą w zakresie efektywności wykorzystania majątku obrotowego, a w przypadku nielicznych sekcji, w których przewaga taka występowała, wskaźnik PZ/PO nie przekraczał poziomu 1,51. Ponadto należy zauważyć, iż rozmiary przewagi podmiotów krajowych nad zagranicznymi dla tego wskaźnika, podlegające w analizowanym okresie fluktuacjom, nieznacznie się zmniejszyły, czego wyrazem był wzrost wartości wskaźnika z 0,92 w 2004 r. do 0,95 w 2012 r. Syntetyczne wskaźniki udziału i przewag efektywnościowych podmiotów zagranicznych Na podstawie omówionych wcześniej cząstkowych wskaźników udziału podmiotów zagranicznych w polskim sektorze usług (liczba podmiotów, liczba pracujących, kapitał własny, zobowiązania, majątek trwały, majątek obrotowy, przychody i nakłady inwestycyjne) wyznaczono, jako ich średnią arytmetyczną, syntetyczne wskaźniki udziału tych podmiotów w poszczególnych sekcjach usługowych i całym sektorze. Z kolei średnia arytmetyczna trzech wskaźników przewag efektywnościowych (PZ/PO) w zakresie wydajności pracy, produktywności majątku trwałego i produktywności aktywów obrotowych tworzy syntetyczny wskaźnik przewag podmiotów zagranicznych nad podmiotami krajowymi. Został on obliczony, podobnie jak syntetyczny wskaźnik udziału, dla całego sektora i poszczególnych sekcji usługowych. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 4. W 2004 r. udział całej zbiorowości podmiotów zagranicznych działających w sektorze usług w Polsce kształtował się na średnim poziomie ok. 31%. Był on zróżnicowany w przekroju sekcji PKD najwyższy w sekcjach: Transport, gospodarka magazynowa i łączność (44,6%), Pośrednictwo finansowe (41,9%), Handel 41

7 Tabela 4 Zmiany syntetycznego wskaźnika udziału i syntetycznego wskaźnika przewag efektywnościowych podmiotów zagranicznych (PZ) nad ogółem podmiotów (PO) w sektorze usług w Polsce w latach według sekcji PKD Sekcje PKD 2004 % Syntetyczny wskaźnik udziału przewag efektywnościowych udziału Sekcje PKD 2007 PZ/PO % zmiana w p.p. zmiana 2004=100 Syntetyczny wskaźnik zmiana w p.p. przewag efektywnościowych / / Handel; naprawa pojazdów Handel i naprawy 39,8 37,7-2,1 0,99 0,98 99,0 samochodowych 38,1 38,8 0,7 1,03 1,00 96,8 Hotele i restauracje 36,6 32,8-3,8 1,14 1,15 101,5 Zakwaterowanie i gastronomia 30,8 27,2-3,6 1,12 1,19 105,9 Transport, gospodarka magazynowa i łączność 44,6 39,7-4,9 1,67 1,53 91,4 PZ/PO zmiana 2009=100 Transport i gospodarka magazynowa 18,2 17,5-0,7 1,49 1,56 104,9 Pośrednictwo finansowe 41,9 44,2 2,3 0,76 0,49 64,6 Informacja i komunikacja 65,6 a 58,3 a -7,3 a bd 1,10 bd Obsługa nieruchomości i firm 19,6 24,6 5,0 3,80 2,70 71,1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 47,9 43,1-4,8 0,82 0,70 84,6 Edukacja 9,4 12,2 2,8 1,94 1,47 75,6 Obsługa rynku nieruchomości 11,8 12,5 0,7 3,80 3,05 80,3 Ochrona zdrowia i opieka społeczna 13,5 16,9 3,4 1,32 1,14 86,6 Pozostała działalność usługowa 17,9 27,1 9,2 1,34 1,52 114,0 Usługi ogółem 30,9 29,9 a 32,4 1,5 31,6 a 1,7 a 1,36 1,23 90,5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 30,6 26,8-3,8 1,37 1,84 134,1 Administrowanie i działalność wspierająca 36,4 37,3 0,9 1,10 1,13 102,1 Edukacja 23,6 15,6-8,0 bd 1,31 bd Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 22,2 17,6-4,6 1,36 1,46 107,9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 10,0 13,9 3,9 1,39 1,62 117,1 Pozostała działalność usługowa 34,0 31,5-2,5 1,73 1,60 92,9 Usługi ogółem 33,5 a 31,2 a 32,2-2,3 a 1,32 b 1,33 b 1,27 100,7 b Uwagi: a -bez udziału w przychodach; b - bez sekcji Informacja i komunikacja oraz Edukacja. Źródło: jak w tabeli Unia Europejska.pl Nr 5 (228) 2014

8 i naprawy (39,8%) oraz Hotele i restauracje (36,6%). W porównaniu z całą zbiorowością podmiotów sektora usług podmioty zagraniczne cechowała wyższa, średnio o 36%, efektywność wykorzystania zasobów pracy i kapitału, jednak w przekroju poszczególnych sekcji PKD wykazywała ona duże zróżnicowanie. W dwóch sekcjach Pośrednictwo finansowe oraz Handel i naprawy efektywność ta była mniejsza niż dla podmiotów ogółem odpowiednio o 24% i 1%. Dla pozostałych sekcji usług syntetyczny wskaźnik przewag efektywnościowych przyjmował wartości pomiędzy 1,14 (Hotele i restauracje) a 1,94 (Edukacja). W 2007 r., w porównaniu z rokiem 2004, odnotowano nieznaczne (o 1,5 p.p.) zwiększenie udziału badanej zbiorowości w polskim sektorze usług i jednocześnie wyraźne obniżenie jego przewagi efektywnościowej (o 9,5%). W przekroju sekcji PKD zmiany udziałów podmiotów zagranicznych nie były jednokierunkowe: zmniejszyły się udziały w sekcji Transport, gospodarka magazynowa i łączność (-4,9 p.p.), Hotele i restauracje (-3,8 p.p.) oraz Handel i naprawy (-2,1 p.p.); pozostałe pięć sekcji odnotowało wzrost wskaźników udziału. Z kolei zmiany przewag efektywnościowych nie były już tak zróżnicowane pod względem kierunku, gdyż z wyjątkiem sekcji Pozostała działalność usługowa oraz Hotele i restauracje we wszystkich sekcjach nastąpił spadek. Różnice dotyczyły jedynie skali tej obniżki, która była szczególnie wysoka w sekcjach Pośrednictwo finansowe (-35,4%), Obsługa nieruchomości i firm (-28,9%) oraz Edukacja (-24,4%). Powyższe zmiany wskazują, iż w latach nastąpiła stabilizacja udziału podmiotów zagranicznych w polskim sektorze usług i równocześnie miało miejsce zmniejszenie ich przewagi efektywnościowej nad podmiotami krajowymi, co może świadczyć o ujawnianiu się w sektorze procesów doganiania podmiotów zagranicznych przez podmioty krajowe. Warto zwrócić uwagę, iż procesy catching-up w największym stopniu (równoczesne pogorszenie obydwu wskaźników syntetycznych) uwidoczniły się w sekcji Transport, gospodarka magazynowa i łączność oraz Handel i naprawy. Sekcje te, o czym wspominano na początku opracowania, dominują w polskim sektorze usług pod względem liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym oraz wykorzystywanych przez nie zasobów pracy i kapitału. Unia Europejska.pl Nr 5 (228) 2014 W 2012 r. udział podmiotów zagranicznych działających w sektorze usług w Polsce, mierzony syntetycznym wskaźnikiem udziału, kształtował się na poziomie średnio 32,2%, przyjmując wartości pomiędzy 12,5% (Obsługa rynku nieruchomości) a 58,3% (Informacja i komunikacja). W latach nastąpiło odwrócenie wzrostowej dla podmiotów zagranicznych tendencji syntetycznych wskaźników udziału, która była widoczna w pierwszej połowie okresu objętego analizą; podmioty zagraniczne obniżyły bowiem swój udział w sektorze usług średnio o 2,3 p.p. 10. Spadki notowane w przekroju poszczególnych sekcji przyjmowały dużo większe rozmiary - największe w sekcjach Edukacja (8,0 p.p.), Informacja i komunikacja (7,3 pp.) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (4,6 pp.) - a poza tym, co istotne, wystąpiły one w większości sekcji usługowych. Niewielkie wzrosty udziału podmiotów zagranicznych wystąpiły w sekcjach: Handel i naprawa pojazdów samochodowych (0,7 p.p.), Obsługa rynku nieruchomości (0,7 p.p.) oraz Administrowanie i działalność wspierająca (0,9 p.p.), a ponadto podmioty te zwiększyły swój udział o 3,9 p.p. w sekcji Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Analiza syntetycznego wskaźnika przewag efektywnościowych wskazuje, iż w latach podmioty zagraniczne posiadały znaczącą przewagę w porównaniu z pełną zbiorowością przedsiębiorstw usługowych. Efektywność wykorzystania zasobów pracy i kapitału przez firmy zagraniczne w 2012 r. była średnio o 27% większa niż dla podmiotów ogółem, a w przekroju sekcji PKD kształtowała się ona pomiędzy 10% (Informacja i komunikacja) a 205% (Obsługa rynku nieruchomości). Jedynie w dwóch sekcjach PKD Działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz Handel i naprawy pojazdów samochodowych poziom wskaźnika przewag efektywnościowych podmiotów zagranicznych nie przekraczał poziomu 1,0, ujawniając niższą efektywność działania przedsiębiorstw zagranicznych w porównaniu ze zbiorowością podmiotów ogółem. Zwraca ponadto uwagę, iż w odróżnieniu od pierwszej połowy badanego okresu, podmioty zagraniczne ogółem odnotowały nieznaczny (o 0,7%) wzrost swej przewagi efektywnościowej. Był on jednak widoczny jedynie w około połowie sekcji PKD; w pozostałych sekcjach nastąpiło pogorszenie relacji efektywnościowych. Podsumowanie Przeprowadzone badania wskazują, iż w latach pozycja podmiotów zagranicznych działających w sektorze usług w Polsce zaczęła się stopniowo pogarszać. Przejawem tej tendencji było zmniejszenie przewag efektywnościowych firm zagranicznych nad podmiotami krajowymi, widoczne szczególnie w pierwszej połowie badanego okresu. Towarzyszyła mu równocześnie stabilizacja udziału badanej zbiorowości podmiotów zagranicznych w sektorze usług w Polsce w okresie odnotowano jedynie nieznaczny wzrost tego udziału o 1,3 p.p. Powyższe tendencje widoczne w sektorze usług nie odbiegały od kierunków zmian zachodzących w pozycji podmiotów zagranicznych w gospodarce Polski z uwzględnieniem pozostałych dwóch sektorów, na które wskazują badania innych autorów 11. Nie ulega wątpliwości, iż dla osłabienia pozycji podmiotów zagranicznych w sektorze usług w Polsce zwłaszcza w drugiej połowie badanego okresu nie było obojętne pogorszenie koniunktury zewnętrznej oraz wewnętrznej w następstwie światowego kryzysu gospodarczego i finansowego. Trudno również pominąć 43

9 wpływ wyraźnie mniejszego po 2008 r. strumienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływających do Polski, w tym w szczególności kierowanych do sektora usług, na zmiany pozycji firm zagranicznych działających w sektorze usług. Wydaje się jednak, że istotnym czynnikiem sprawczym omawianej tendencji mogły być również nasilające się procesy doganiania podmiotów zagranicznych przez firmy krajowe. Przemawia za tym fakt, iż proces stopniowego pogarszania się pozycji badanych podmiotów zagranicznych zaczął się ujawniać już przed 2008 r., a więc w okresie bardzo korzystnych uwarunkowań koniunkturalnych i rekordowego napływu kapitału zagranicznego do polskiego sektora usług. Interpretując uzyskane wyniki badań, nie można zapominać o ich istotnych ograniczeniach poznawczych, które jednocześnie wyznaczają obszary możliwości dalszych badań. Po pierwsze, objętość opracowania umożliwiła przeprowadzenie jedynie ogólnej analizy wybranych kategorii opisujących wielkość i efektywność wykorzystania zasobów produkcyjnych przez podmioty zagraniczne działające w polskim sektorze usług. Po drugie zaś, z powodu braku dostępnych statystyk, badania ograniczono tylko do dwóch zasobów pracy i kapitału całkowicie pomijając zasoby technologiczne. * Dr Elżbieta Bombińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Tekst został nadesłany jako referat na konferencję ogólnokrajową nt. Polska w Unii Europejskiej po 10 latach - w centrum czy na peryferiach? zorganizowaną 22 października 2014 r. przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 1 Wyjątkiem był rok 2009, w którym udział ten wyniósł 48%. 2 NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2012 r., Warszawa 2013 oraz raporty z lat poprzednich. 3 Metodę obliczania wskaźników syntetycznych zaczerpnięto z pracy J. Chojny, Ewolucja pozycji podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski, (w:) Inwestycje zagraniczne w Polsce , IBRKK, Warszawa 2013, przy czym na potrzeby opracowania uległa modyfikacji związanej m.in. z rodzajem wskaźników cząstkowych wykorzystywanych przy ich konstrukcji. 4 Mikroprzedsiębiorstwa stanowią istotną część podmiotów gospodarczych działających w Polsce, w szczególności w sektorze usług. W latach ich udział w ogólnej liczbie podmiotów sekcji usługowych kształtował się średnio na poziomie 95% - B. Słonimska, Przedsiębiorstwa w sektorze usług ujęcie regionalne, (w:) Usługi w Polsce , IBRKK, Warszawa Od 2008 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z r. (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885) wprowadzono PKD 2007, opartą na europejskiej klasyfikacji NACE Rev.2. W porównaniu z PKD 2004 zwiększono liczbę sekcji z 17 do 21, dokonując jednocześnie głębokich zmian w klasach i podklasach. Wprowadzenie nowych sekcji wynikało z podziału i uszczegółowienia trzech sekcji PKD 2004 obejmujących działalność usługową. Były to: 1/ Transport, gospodarka magazynowa i łączność (sekcja I w PKD 2004) Transport i gospodarka magazynowa oraz Informacja i komunikacja (sekcje H oraz J w PKD 2007); 2/ Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (sekcja K w PKD 2004) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (sekcje L, M, N w PKD 2007); 3/ Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna (sekcja O w PKD 2004) Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz Pozostała działalność usługowa (sekcje R oraz S w PKD 2007). 6 W 2010 r. do polskiego sektora usług napłynęły inwestycje bezpośrednie o wartości 7,57 mld euro. W roku następnym ich strumień zmniejszył się do 6,19 mld euro, a w 2012 r. wyniósł niespełna 1,7 mld euro - Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce..., op. cit. 7 J. Chojna, Ewolucja pozycji podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski, op. cit. 8 Z uwagi na brak danych statystycznych dotyczących przychodów w 2009 r. dla sekcji: Informacja i komunikacja oraz Edukacja, niemożliwa jest ocena zmian wskaźników efektywnościowych w tym wydajności pracy dla tych sekcji usługowych w latach Bez sekcji Informacja i komunikacja oraz Edukacja. 10 Bez udziału w przychodach. 11 J. Chojna, Ewolucja pozycji podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski, op. cit. WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH CO NOWEGO W PRAWIE UNII I DOKUMENTACH KE? BADANIA I INNOWACJE 1) Sprawozdanie Komisji dla PE i Rady. Sprawozdanie roczne z działalności Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego w 2013 r. KOM(2014) 549, r. 2) Sprawozdanie Komisji dla PE, Rady, EKE-S i Komitetu Regionów. Sprawozdanie z realizacji strategii współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji. KOM(2014) 567, r. 3) Komunikat Komisji do Rady i PE. Europejska przestrzeń badawcza. Sprawozdanie z postępu prac za 2014 r. KOM(2014) 575, r. 4) Wniosek. Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej 44 Unia Europejska.pl Nr 5 (228) 2014

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.12.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

XXIV Raport Roczny INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

XXIV Raport Roczny INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Konferencja IBRKK Szanse i zagrożenia wzrostu XXIV Raport Roczny INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2012-2014 Warszawa, 2 lipca 2015 r. Tematyka Raportu: Napływ BIZ i rola podmiotów z kapitałem zagranicznym

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

Miejsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce województwa kujawskopomorskiego

Miejsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce województwa kujawskopomorskiego R o z d z i a ł V Miejsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce województwa kujawskopomorskiego (Marcin Kuzel) Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe obroty usługowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w latach

Międzynarodowe obroty usługowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w latach studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 41, t. 3 Elżbieta Bombińska * Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Międzynarodowe obroty usługowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Anna Wolak-Tuzimek ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt Artykuł prezentuje podstawowe wielkości charakteryzujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Izabella Zagoździńska Elżbieta Szefler

Izabella Zagoździńska Elżbieta Szefler Studia Regionalne i Lokalne Nr 4(4)/2000 ISSN 1509-4995 Izabella Zagoździńska Elżbieta Szefler Podmioty z kapita³em niemieckim prowadz¹ce dzia³alnoœæ w Polsce w latach 1993 1998 * Artykuł przedstawia wybrane

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2016-02-17 Kontakt: e-mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66, fax 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl PODMIOTY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy Jan Hybel Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy Wstęp Skutki realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI GOSPODARCZEJ MIASTA KONIN W LATACH 2009 2013 5 KLASTRY 125 RAPORT O BARIERACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2013 roku została przygotowana po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Rozdział i Spółki z kapitałem zagranicznym a spółki polskie w latach na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Streszczenie Wstęp

Rozdział i Spółki z kapitałem zagranicznym a spółki polskie w latach na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Streszczenie Wstęp Rozdział i Spółki a spółki polskie w latach 1999-2007 na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Iwona Sobczak 1 Streszczenie Określenie znaczenia spółek dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10, s. 41 58 Joanna Duda * Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl Budownictwo budynków biurowych oraz handlowo-usługowych w latach 2003 2010 Maciej Żelechowski Ośrodek Statystyki Budownictwa Definicja:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Spółki prowadzące

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Informacja o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą w 2013 roku została przygotowane po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych 6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych Wielkość i regularność otrzymywanych wynagrodzeń pełni niezwykłą rolę społeczną. Pozwala na realizację potrzeb, kształtując

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, CZERWIEC 2016 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach Jan Hybel Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach 2000 2007 Wstęp Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo