UMOWA NR.../2013 O ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTEPU DO INTERNETU W SIECI E-DELTA Zawarta dnia...w Niegowonicach pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.edelta.pl UMOWA NR.../2013 O ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTEPU DO INTERNETU W SIECI E-DELTA Zawarta dnia...w Niegowonicach pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA NR.../2013 O ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTEPU DO INTERNETU W SIECI E-DELTA Zawarta dnia...w Niegowonicach pomiędzy: F.U.H. E-DELTA S.C. Zbigniew Kamiński, Dorota Skubiś Niegowonice ul. Bystrzynowska 8, Łazy zwanym w dalszej części umowy Operatorem a Imię Nazwisko:. Ulica:. Miasto/kod :. PESEL:. Telefon:. . Wyrażam zgodę na dostarczanie faktur VAT drogą elektroniczną na podany adres . TAK / NIE * (niepotrzebne skreślić) zwanym w dalszej części umowy Abonentem O następującej treści: 1 1. Niniejsza umowa reguluje zakres i warunki świadczenia przez Operatora polegajacych na umożliwieniu Abonentowi dostępu do sieci internet. 2. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin świadczenia usług przez Operatora zwany dalej Regulaminem.Podpisując niniejszą umowę Abonent jednocześnie potwierdza otrzymanie egzemplarza Regulaminu. 3. Wysokość wszelkich opłat do ponoszenia, których zobowiązany jest Abonent związku z niniejsza umową jest ustalona w CENNIKU, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 4. Operator oświadcza, że dysponuje możliwościami technicznymi pozwalającymi na umożliwieniu Abonentowi dostępu do sieci internet, na zasadach określonych w umowie i Regulaminie Operator oferuje Abonentowi dostep do sieci internet za pomocą transmisji radiowej, kablowej 2. Sprzęt niezbędny do korzystania z usługi dostarcza Operator. 3. W przypadku gdy Abonent posiada cały sprzęt (np. Po przejściu do innego ISP), operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe jego działanie.

2 3 1. Wykaz rodzajów transmisji oferowanych przez Operatora oraz wysokość opłat zawiera Cennik,będacy załącznikiem do niniejszej umowy. 2. Opłata abonamentowa miesięczna do której zobowiązany jest Abonent jest określona w Cenniku, będącym załącznikiem do niniejszej umowy. 3. Zmiana rodzaju transmisji wymaga aneksu do umowy. 4. Abonent zobowiązuje się wnieść opłatę tytułem aktywacji usług w wysokościwynikającej z Cennika 4 Abonament otrzymuje : Nazwa i rodzaj urządzenia zainstalowanego u abonenta. MAC adres urządzenia zainstalowanego. Nazwa koncentratora: Login: Hasło: Nadajnik (SSID): Autentykacja: Kodowanie: Klucz sieciowy: 5 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, nie krótszy jednak niż Abonentowi przysługuje możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. 3. Operator zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia Abonent uzyska dostęp do sieci internet najpózniej w ciągu 1 dni roboczych, od podpisania niniejszej umowy. 2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron... Operator.. Abonent

3 WSZYSTKIE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT Lp. Rodzaj usługi Nieokreślony 12 m-cy 24 m-ce 36 m-cy 1. Dostęp do sieci opcja do 2Mb/s 54 zł 40 zł 38 zł 35 zł 2. Dostęp do sieci opcja do 6Mb/s 60 zł 49 zł 47 zł 45 zł 3. Dostęp do sieci opcja do 10Mb/s 67 zł 59 zł 57 zł 55 zł 4. Dostęp do sieci opcja do 15Mb/s 109 zł 99 zł 89 zł 85 zł 5. Dostęp do sieci opcja do 20Mb/s 129 zł 119 zł 109 zł 99 zł 6. Dostęp do sieci opcja do 30Mb/s 159 zł 149 zł 139 zł 129 zł OPŁATY AKTYWACYJNE Lp. Rodzaj usługi Nieokreślony 12 m-cy 24 m-ce 36 m-cy 1. Dostęp do sieci opcja do 2Mb/s 450 zł 250 zł 200 zł 100 zł 2. Dostęp do sieci opcja do 6Mb/s 450 zł 200 zł 150 zł 1 zł 3. Dostęp do sieci opcja do 10Mb/s 450 zł 200 zł 100 zł 1 zł 4. Dostęp do sieci opcja do 15Mb/s 450 zł 100 zł 50 zł 1 zł 5. Dostęp do sieci opcja do 20Mb/s 450 zł 1 zł 1 zł 1 zł 6. Dostęp do sieci opcja do 30Mb/s 450 zł 1 zł 1 zł 1 zł Wpłaty prosimy kierować na rachunek: Niegowonice, ul. Bystrzynowska 8, Łazy ING Bank Śląski

4 REGULAMIN SIECI E-DELTA I.Podstanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiedzy E-Delta a korzystającym z usług Operatora Abonentem.Operator zobowiązuje się do świadczenia usług dostępu do internetu i usług zamieszczonych w załącznikach do umowy na zasadach określonych w Regulaminie.Regulamin staje sie wiażacy w momencie złożenia podpisu Abonenta lub osoby przez niego upoważnionej na formulażu Umowy Abonenckiej lub w momencie faktycznego rozpoczęcia korzystania z usług. 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 3. zmianie regulaminu Operator poinformuje wszystkich Abonentów pocztą elektroniczną lub informacją załączoną do faktur lub rachunków za świadczone usługi. 4. Abonent zobowiązany jest do zapoznania z nowym Regulaminem, każdorazowo po otrzymaniu zawiadomienia o jego nowelizacji. 5. Konto w niniejszym regulaminie oznacza zbiór wszystkich usług świadczonych przez Operatora na rzecz Abonenta. II.Świadczenie usług dostępu do sieci przez Operatora. 1. Operator gwarantuje Abonentowi dostęp do sieci internet poprzez własną sieć teleinformatyczną, z możliwością korzystania z usług świadczonych przez Operatora na rzecz Abonenta. 2. Operator świadczy usługi nieprzerwanie za wyjątkiem przerw technicznych niezbednych do prawidłowej pracy sieci Operatora 3. Operator w miare możliwości będzie informował Abonentów o przerwach technicznych wykorzystując do tego wszystkiedostępne środki.przerwy techniczne nie powodują zmiany abonamentu w żadnej formie. 4. W momencie zawarcia umowy, Operator dostarczy Abonentowi wszystkie informacje niezbędne do uzyskania przez Abonenta dostępu do sieci. 5. Operator nie gwarantuje współpracy sieci ze wszystkimi systemami operacyjnymi i sprzętem różnych producentów, natomiast dołoży wszelkich starań i będzie świadczyć odpłatny serwis techniczny na rzecz Abonenta w celu usunięcia wszystkich usterek związanych z usługami sieci DELTA. III.Korzystanie z usług Operatora. 1. Abonent zobowiązuje sie do korzystania z usług Operatora w sposób zgodny z prawem polskim i międzynarodowym. 2. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo urządzeń podłączonych do sieci operatora. 3. Abonent który ma stałe hasło zabezpieczające przyjmuje do wiadomosci,że każdy kto uzyskuje dostep do jego hasła,moze bez upoważnienia uzyskać dostęp do jego danych i informacji zgromadzonych na jego końcie. 4. Abonent nie moze podłączać obcych urzadzeń do sieci bez pisemnego zezwolenia Operatora w żadnej formie. 5. Korzystanie z zasobów systemu Operatora w sposób, który prowadzi do przerw w normalnym funkcjonowaniu Sieci Operatora stanowi nadużycie zasobów systemu i spowoduje interwencje administaratora sieci. Nadużycie, o którym mowa to w szczegolności; modyfikacja, zmiana i odtworzenie kodu źródłowego, dekompilacja, deasemblacja lub stworzenie opracowań opartych na protokołach sieciowych będących własnością Operatora. 6. Abonent nie może dokonywać w żadnym przypadku bezzasadnego obciążania sieci a zwłaszcza dokonywać skanów użytkowników, hostów, numerów sieci zadanym protokołem, zadanym oprogramowaniem badz urzadzeniami, działania takie będą interpretowane jako rażące naruszenie warunków umowy. 7. Usługi świadczone dla osób indywidualnych prywatnych nie mogą być wykorzystywane przez Abonenta do celów zarobkowych, komercyjnych jak również nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży. 8. Zależnie od rodzajów nadużyć, Abonent może otrzymać ostrzezenie pocztą lub jego konto może zostać zablokowane. 9. Abonent jest zobligowany do informowania Operatora o znanych przypadkach nadużycia zasobów systemu. 10. Operator zasrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczonych usług bez odszkodowania w przypadku, gdy abonent w sposó oczywisty narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub nie naruszjac Regulaminu swoimi działaniami powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu sieci operatora. IV Abonament 1. Okres obrachunkowy Operatora zaczyna się pierwszego dnia każdego miesiąca. 2. Abonament opłacany jest z góry.abonent zobowiązany jest zapłacić abonament wg. swojego wyboru : miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, lub rocznie. 3. Nieopłacony abonament, to abonament, za który nie wpłynęła z góry należność za następny okrez obrachunkowy. 4. Abonent zobowiazany jest do terminowego płacenia abonamentu nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu wskazanego w pkt (na przelewie musi być podany pełny adres abonenta jak również jego login). 5. Operator zastrzega sobie prawo zmian wysokości abonamentu, z wyjątkiem abonamentu zapłaconego z góry za dany okres. 6. Operator nie ma prawa domagać sie dopłaty za w pełni opłacony abonament na przyszłe okresy obrachunkowe w przypadku gdy między data dokonania wpłaty a terminem końcowym opłacanego abonamentu doszło do wzrostu cen abonamentu. 7. Jeśli abonent nie zapłaci abonamentu w terminie oznaczonym do 14 każdego miesiąca jego konto zostaje zablokowane do czasu uregulowania zaległych opłat za okres bokady Operator nalicza opłaty abonamentowe w pełnej wysokości.. 8. Po upływie dwóch okresów obrachunkowych i nie płaceniu zaległego i bieżącego abonamentu Operator nie jest zobowiązany przechowywać zawartości konta abonenta na swoim serwerze. 9. W przypadku usunięcia konta Abonenta z powodu niepłacenia abonamentu, powyżej 2 okresów rozliczenioweych, ponowne utworzenie konta klienta wiąże sie z zapłatą kwoty aktywacyjnej w wysokości 70 zł. 10. W przypadku gdy abonent zalega z opłatą abonentową za a jego konło zostało usunięte umowa zawarta pomiędzy Abonentem a Operatorem wygasa bez prawa do odszkodowania, a nieuiszczone opłaty abonamentowe będą przez Operatora egzekwowane na drodze sądowej. 11. W przypadku nie dotrzymania warunków niniejszej umowy abonamentowej, Operatorowi przysługuje kara umowna w wysokości równej ilości nieopłacanych abonamentów naliczanych w trakcje obowiązywania umowy. 12. W przypadku opóźnienia lub nieuregulowania zaległości abonamentowych będą naliczane odsetki karne zgodnie z art kodeksu cywilnego, a kosztami windykacji należności obciążony będzie abonent. 13. Abonent ma obowiązek informowania Operatora o wszelkich zmianach danych Abonenta zawartych w formuarzu umowy w formie pisemnej V Gwaranje i odpowiedzialnośc Operatora względem Abonenta. 1. Operator gwarantuje, że usługi świadczone Abonantowi odpowiadać bedą zapewnieniom zawartym w niniejszym Regulaminie. W przypadku roszczeń abonenta dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, odpowiedzialność finansowa Operatora jest ograniczona do wysokości abonamentu. 2. Operator nie sprawuje kontroli nad treścią informacji przesyłanych przez swoja sieć. W zwiazku z tym, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści przesyłanych i przechwowywanych informacji. 3. Ryzyko i odpowiedzialność związane z korzystaniem z danych informacji oraz oprogramowania pozyskiwanego z sieci, obciąża na zasadzie wyłączności Abonenta. 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożliwością usług z przyczyn, na które Operator nie ma wplywu lub gdy dostęp do sieci Operatora został przez niego zablokowany w przypadkach opisanych w niniejszym regulaminie. VI Aktywacja i instalacja kwestie urządzeń. 1. Operator w ramach aktywacji usługi zainstaluje urządzenia pozwalające na korzystanie z usług sieci Edelta. 2. Zainstalowane urządzenia są własnością operatora. 3. Abonent zobowiązany jest do zwrotu urządzeń zainstalowanych przez operatora po rozwiązaniu umowy. 4. Operator zdemontuje zainstalowane urządzenia na własny koszt. VII Postanowienia końcowe 1. Ocena stosunków pomiędzy Operatorem a Abonentem podlega przepisom prawa polskiego.w sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o prawach autorskich i pochodnych.. Operator. Abonent

5

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin świadczenia usług hostingowych Premium hosting, SEO Premium, serwery VPS Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług hostingowych.

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Usługi testowe

1. Informacje ogólne. 2. Usługi testowe 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z usług firmy Studio Rimm oraz warunki umowy zawartej z Usługobiorcą. 2. Poprzez Studio Rimm rozumie się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Rafineria, zwaną dalej SKOK lub Kasą usługi bankowości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel Niniejsze warunki szczegółowe mają na celu określenie warunków technicznych i finansowych, na jakich OVH zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI przez Comarch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo