Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej"

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. Zobowiązania operatora. Umowa o świadczenie Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział III Warunki zawarcia i wykonywania umowy. Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy. Wygaśnięcie umowy. Rozdział IV Rachunki i opłaty za korzystanie z Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24. Terminy płatności. Zasady naliczania opłat. Postępowanie reklamacyjne. Postanowienia końcowe. Rozdział V Rozdział VI strona 1 z 6

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zakres i warunki świadczenia Usługi ITOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej, Ul. Olszyny 5. 2 Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają: OPERATOR IT COMPUTERS Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej, U., Olszyny 5. ABONENT - podmiot, z którym zawarto Umowę o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet. REGULAMIN - Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez Operatora. USŁUGA - Usługa ITCOMP INTERNET 24 i inne usługi dodatkowe dostępne w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 świadczone przez Operatora polegające na transmisji bądź kierowaniu sygnału lub danych oraz inne usługi świadczone przez Operatora na rzecz Abonenta na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie. UMOWA - umowa o świadczenie Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na podstawie której Operator świadczy na rzecz Abonenta Usługi Teleinformatyczne zgodnie z Regulaminem, oraz inne usługi, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana przez Abonenta za korzystanie z usług świadczonych przez Operatora. CENNIK USŁUG - zestawienie usług świadczonych przez Operatora oraz innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania. Cennik wraz z niniejszym Regulaminem stanowi integralną część umowy. RACHUNEK - dokument, na podstawie, którego Abonent uiszcza Operatorowi opłaty za Usługi ITCOMP INTERNET 24 i inne usługi dodatkowe dostępne w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24. OKRES ROZLICZENIOWY - okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24, rozpoczynający się i kończący się we wskazanych przez Operatora w Rachunku lub w Cenniku - dniach miesięcy kalendarzowych.. WEWNĘTRZNY NUMER IP - identyfikator komputera lub jednostki centralnej nadawany przez Operatora. SIEĆ - sieć telekomunikacyjna Operatora wraz z urządzeniami i okablowaniem, a także z pozostałymi elementami konstrukcyjnymi, w tym również Sieć Użytkowników, służąca do Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 oraz Telekomunikacyjnych i Teleinformatycznych. SIEĆ UŻYTKOWNIKÓW - poszczególne jednostki centralne lub komputery podłączone do Sieci Operatora, traktowana jako sieć lokalna. PROTOKÓŁ dokument potwierdzający przekazanie urządzeń instalacyjnych Abonentowi. URZĄDZENIA INSTALACYJNE (zestaw instalacyjny) komplet urządzeń udostępniany na określonych w Regulaminie i Umowie warunkach przez Operatora konieczny do aktywacji usług Internetowych. NETYKIETA zespół ogólnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet. BIURO OBSŁUGI ABONENTA - jednostka organizacyjna zlokalizowana w siedzibie Operatora, mająca za zadanie udzielanie pomocy Abonentowi we właściwej realizacji Umowy, której numer telefonu (jeżeli jest w danej chwili dostępny) oraz adres poczty elektronicznej umieszczone są w Cenniku i ulotkach informacyjnych Operatora, na stronie internetowej lub podane do publicznej wiadomości w innej formie. WARUNKI PROMOCJI - specjalne warunki świadczenia Usługi przyznane Abonentowi, mające pierwszeństwo przed Standardowymi warunkami umowy. ROZDZIAŁ II WARUNKI ŚWIADCZENIA Usługi ITCOMP INTERNET 24 I INNYCH USŁUG DODATKOWYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH Usługi ITCOMP INTERNET 24 W SIECI OPERATORA 3 1. Operator zobowiązuje się do całodobowego świadczenia usług internetowych w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz Umowie natomiast Abonent zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i Umowy. Operator świadczy usługi telekomunikacyjne oraz udostępnia usługi telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. 2. Operator będzie rozszerzał zakres świadczonych usług w miarę powstawania nowych możliwości technicznych. 3. Operator ma prawo odmówić dokonania instalacji, a także zawarcia umowy, w szczególności, gdy: 3.1. nie istnieją warunki techniczne do jej zrealizowania, strona 2 z 6

3 3.2. przewidywany sposób lub zakres korzystania przez Abonenta z usługi może niekorzystnie wpłynąć na jakość usług świadczonych innym abonentom. 4. W przypadku występującego przed zawarciem Umowy znacznego utrudnienia instalacji Operator uzgadnia z Abonentem sposób wykonywania usługi, w szczególności określa możliwy termin i koszt instalacji. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA ORAZ ABONENTA 4 1. Operator Świadczy Usługi w zasięgu Sieci i w zakresie istniejących możliwości technicznych. 2. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i Cenniku, a Abonent jest zobowiązany do przestrzegania warunków Regulaminu, Umowy oraz Cennika. 3. Operator pobiera opłatę Abonamentową za świadczoną Usługę lub Usługi zgodnie z treścią Cennika. 4. Abonent ma prawo do korzystania z nieograniczonej liczby abonamentów, z zastrzeżeniem, że Operator pobiera za każdy dodatkowy abonament opłaty wg Cennika. 5. Abonent jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłaty Abonamentowej na rachunek bankowy wskazany przez Operatora w Rachunku. 6. Operator powiadamia Abonenta o każdej zmianie Regulaminu, przedkładając wzór nowego Regulaminu, z wyprzedzeniem, co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wejściem Regulaminu w życie. Wypowiedzenie przez Abonenta warunków umowy z powodu braku akceptacji nowego Regulaminu powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zmian Regulaminu. Brak pisemnego oświadczenia oznacza akceptację zmian. 7. Operator powiadamia Abonenta o każdej zmianie Cennika, przedkładając nowy Cennik, z wyprzedzeniem, co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wejściem Cennika w życie. Wypowiedzenie przez Abonenta warunków umowy z powodu braku akceptacji nowego Cennika powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zmian Cennika. Brak pisemnego oświadczenia oznacza akceptację zmian. 8. Operator zapewnia podstawową ochronę komputerów przed atakami z zewnątrz Sieci przez stosowanie Wewnętrznych Numerów IP. Abonenci posiadający Zewnętrzne Numery IP o odpowiedni poziom zabezpieczeń dbają samodzielnie. 9. Operator monitoruje ruch w sieci przy użyciu własnych urządzeń i oprogramowania oraz zezwala na monitorowanie innym operatorom, z którymi łączą Operatora stosowne porozumienia nie narażając przy tym prywatności i praw osobistych Abonenta. 10. usunięto 11. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i formę przesyłanych przez Abonentów danych oraz za wszelkie szkody wynikające z posiadania, używania lub dostępu Abonenta do nielegalnego bądź wadliwie działającego oprogramowania. 12. Abonent umożliwi Operatorowi wykonanie niezbędnych czynności umożliwiających doprowadzenie okablowania i zamontowania gniazda w miejscu Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24. Abonent zobowiązany jest: powiadamiać o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach oraz przerwach w dostępie do Sieci telefonicznie, faksem lub w innej formie wraz z wszelkimi danymi wymaganymi do identyfikacji zgłaszającego; nie powodować zakłóceń w funkcjonowaniu sieci internetowej; w trakcie korzystania z sieci internetowej przestrzegać prawa polskiego oraz netykiety; korzystać z powierzonych mu urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami ich prawidłowej eksploatacji; korzystania z zestawu instalacyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami eksploatacyjnymi zabezpieczenia zestawu instalacyjnego przed działaniem czynników zewnętrznych, m. in. wyładowania atmosferyczne nie dokonywać samodzielnie napraw, konfiguracji i modernizacji udostępnionych urządzeń, uprawnieni są do tego jedynie upoważnieni pracownicy firmy IT COMPUTERS niezwłocznego powiadomienia IT COMPUTERS o wszelkich usterkach, uszkodzeniach lub nieprawidłowościach w pracy zestawu instalacyjnego zwrócenia kompletnego i nieuszkodzonego zestawu instalacyjnego do centrali firmy IT COMPUTERS w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty rezygnacji z udostępnienia zestawu instalacyjnego lub rozwiązania / wygaśnięcia umowy 5 1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi w zakresie określonym w Regulaminie, Umowie oraz Cenniku z wyłączeniem sytuacji, w których niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi wynika z winy Abonenta, nieprzestrzegania przez Abonenta postanowień Regulaminu, Umowy oraz Cennika, a także działania Abonenta niezgodnego z prawem lub wskutek siły wyższej. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub złą jakość świadczonej przez niego Usługi wynikającą z wad technicznych lub niewystarczających parametrów technicznych komputera lub jednostki centralnej Abonenta. 3. Operator odpowiada wobec Abonenta za poniesioną przez niego stratę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy. Za każdą pełną dobę braku możliwości korzystania z Usługi, za którą ponosi odpowiedzialność Operator, Abonentowi przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 1/30 należnej Opłaty za dany Okres Rozliczeniowy, chyba że usunięcie awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 4. usunięto 5. usunięto 6. Niezależnie od kary umownej Abonentowi przysługuje prawo żądania zwrotu 1/30 należnej Opłaty za dany Okres Rozliczeniowy za każdą pełną dobę braku możliwości korzystania z Usługi, za którą ponosi odpowiedzialność Usługodawca. 7. Abonent ma prawo żądać kary umownej z tytułu niedotrzymania z winy Usługodawcy terminu rozpoczęcia świadczenia Usług w wysokości 1/30 Opłaty za wybrany Abonament, lecz nie więcej niż wysokość jednomiesięcznej Opłaty. 8. Operator ponosi odpowiedzialność tylko za przerwę w dostępie do Sieci zgłoszoną uprzednio przez Abonenta, proporcjonalnie do czasu jej trwania, z zastrzeżeniem 5 ust Operator zobowiązany jest do wykonywania nieodpłatnego usuwania drobnych usterek w terminie do 72 godzin od momentu zaistnienia i wykrycia usterki. 10. Operator nieodpłatnie usuwa inne usterki lub uszkodzenia w terminie do siedmiu dni roboczych, z zastrzeżeniem sytuacji wynikłej z winy Abonenta lub grupy Abonentów lub w przypadkach poważnych uszkodzeń Sieci. 11. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych Abonenta, naruszenie poufności zasobów Sieci lub zamierzonego działania osób trzecich. 12. Abonent ma obowiązek umożliwić Operatorowi dostęp do miejsca, lokalu, w którym znajduje się lub będzie znajdować Sieć lub część Sieci strona 3 z 6

4 oraz umożliwić wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych niezbędnych przy konserwacji Sieci oraz niezbędnych prac wymaganych do rozpoczęcia świadczenia Usługi. 13. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi, w przypadku niezastosowania się do postanowień 5 ust Abonentowi zabrania się wykonywania Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 lub podobnych usług świadczonych przez Operatora przy wykorzystaniu jego Sieci na rzecz osób trzecich, bez stosownej umowy lub porozumienia. 15. Abonent ma prawo do czasowego zawieszenia Usługi na okres maksymalnie dwóch Okresów Rozliczeniowych w ciągu całego roku jednak nie wcześniej niż po 3 Okresach Rozliczeniowych licząc od daty zawarcia umowy. Opłaty związane z zawieszeniem Usługi określa Cennik. ZOBOWIĄZANIA OPERATORA 6 1. Abonent otrzymuje przy Umowie od Operatora Wewnętrzny Numer IP, który może zostać zmieniony tylko przez Operatora. Pierwszej konfiguracji tego Adresu dokonuje Operator, każdej następnej dokonuje samodzielnie Abonent. 2. Operator uprzedzi Abonenta o zmianie Wewnętrznego Numeru IP do 7 dni przed rzeczywistą zmianą. 3. Postanowienia 6 ust 1 i ust 2 mają zastosowanie również w przypadku Zewnętrznego Numeru IP. 4. Abonent może otrzymać tzw. Zewnętrzny Adres IP na wniosek Abonenta i na podstawie odrębnej Umowy i Regulaminu. 5. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Zewnętrznego Adresu IP. 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany lub nieprawidłowo skonfigurowany przez Abonenta Wewnętrzny Numer IP oraz Zewnętrzny Numer IP. Rozdział III UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI ITCOMP INTERNET 24 I INNYCHUSŁUG DODATKOWYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUGI ITCOMP INTERNET Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 zgodnie z Umową i Regulaminem, a Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za wykonane usługi i przestrzegania Regulaminu. 2. Regulamin i Cennik są doręczane Abonentowi przy zawarciu Umowy oraz dostępne są dla Abonenta w Biurze Obsługi Abonenta, a także na stronie internetowej 3. Umowa jest zawierana: 3.1. w imieniu Operatora - przez osobę przez niego umocowaną przez Abonenta - osobiście lub przez działających w jego imieniu przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników na podstawie okazanego pełnomocnictwa. 4. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy lub świadczenia Usługi z Osobami, które: 4.1. nie spełniają warunków określonych w 8 ust.1 i 2 niniejszego Regulaminu zalegają z płatnościami w stosunku do Operatora, lub z którymi Operator rozwiązał Umowę z powodu nie wywiązywania się przez te Osoby z obowiązku dokonywania płatności za świadczoną Usługę lub niewykonywania innych obowiązków wynikających z Umowy zawartej z Operatorem lub Cennika przy zawieraniu Umowy posługują się dokumentami zniszczonymi lub dokumentami, które budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub kompletności nie przedstawią urzędowego potwierdzenia swoich danych osobowych, o ile Operator zażąda takiego potwierdzenia podadzą błędne, nieaktualne lub niezgodne ze stanem faktycznym dane wymagane do zawarcia Umowy, 4.6. wobec których istnieje zastrzeżenie co do wiarygodności płatniczej, wynikające między innymi z danych będących w posiadaniu Operatora na podstawie przepisów prawa. 5. W przypadku zmiany miejsca zameldowania lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, nazwy i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość a także w przypadku zmiany nazwy (firmy) lub nazwiska, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Operatora, a następnie w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany tych danych potwierdzić ten fakt na piśmie w Biurze Obsługi Abonenta, dołączając dokumenty potwierdzające powyższe zmiany. W przypadku niewykonania przez Abonenta powyższego zobowiązania, Operator może zawiesić świadczenie Usługi do czasu wykonania przez Abonenta tego zobowiązania, a ponadto wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod dotychczasowym adresem, uważa się za prawidłowo nadaną ze wszystkimi konsekwencjami dla Abonenta. 6. Świadczenie usługi na czas określony uważane będzie za przedłużone na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie 30 dni przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. W takim przypadku świadczenie usługi odbywa się na warunkach określonych dla usługi świadczonej na czas nieokreślony. WARUNKI ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY 8 1. Umowa może zostać zawarta po udokumentowaniu przez Osobę: 1.1. w przypadku osób fizycznych: tożsamości i aktualnego, dokładnego, miejsca stałego pobytu na podstawie ważnego dowodu osobistego oraz jednego z następujących dokumentów: paszportu, prawa jazdy lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. W przypadku obywatela państwa obcego: paszportu wraz z kartą stałego pobytu. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo powinno być zaopatrzone notarialnie poświadczonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa w przypadku pozostałych Osób: statusu prawnego i aktualnego, dokładnego adresu siedziby oraz przedstawieniu podstawowych dokumentów strona 4 z 6

5 identyfikujących status prawny Abonenta (w tym odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń, innych odpisów z rejestrów sądowych lub dokumentów urzędowych potwierdzających fakty zgłoszone do zawarcia Umowy), decyzji o nadaniu numeru NIP wydanego przez właściwy urząd skarbowy oraz zaświadczenia o nadaniu identyfikatora REGON. Przedstawiciele lub pełnomocnicy Abonenta zobowiązani są wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem Operator ma prawo poprosić Abonenta o przedstawienie innych dokumentów niż opisane powyżej, gdy dokumenty, o których mowa, są zniszczone lub budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub kompletności. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY 9 1. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy poprzez pisemne oświadczenie złożone w siedzibie Operatora bądź poprzez przesłanie oświadczenia listem poleconym terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. 2. W przypadku, gdy umowa została zawarta na czas nieokreślony przez Abonenta, może być rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. Abonent może rozwiązać umowę o świadczenie usługi na czas określony lub nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Operatora nie mógł korzystać z usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni. 4. Oświadczenie Abonenta w przedmiocie rozwiązania umowy, powinno zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Operatora bądź poprzez przesłanie oświadczenia listem poleconym. 5. Abonent może rozwiązać umowę zawartą na czas określony ze skutkiem natychmiastowym, przy czym zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej pomnożonej przez ilość miesięcy pozostałych do końca zawartej umowy. 6. Operator może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 6.1. cofnięcia lub ograniczenia Operatorowi koncesji lub zezwolenia. 6.2 braku możliwości jej świadczenia, ze względu na zaistniałe warunki techniczne wykrycia niezgodnego z prawem korzystania z Sieci i Sieci Użytkowników naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy lub Regulaminu Usługi w zakresie obowiązku ponoszenia przez Abonenta opłat przez okres dłuższy niż 60 dni od dnia płatności określonego na fakturze VAT. 7. Rozwiązanie umowy dokonane przez Operatora w trybie pkt. 6.3 lub 6.4 powoduje obowiązek uiszczenia umowy. przez Abonenta opłaty abonamentowej pomnożonej przez ilość miesięcy pozostałych do końca zawartej umowy. 8. W dniu, w którym Umowa została rozwiązana, Operator zaprzestaje Świadczenia Usługi i uniemożliwia korzystanie przez Abonenta z Sieci. WYGAŚNIĘCIE UMOWY 1. Umowa wygasa wskutek: 1.1. wygaśnięcia koncesji lub zezwolenia Operatora śmierci Abonenta utraty bytu prawnego Abonenta nie będącego osobą fizyczną upływu okresu, na który została zawarta, z uwzględnieniem postanowień 9 ust.2 Regulaminu. 2. Z chwilą stwierdzenia jednej z wymienionych w ust.1 przyczyn, Operator ma prawo zaprzestania Świadczenia Usługi. 3. Po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Operatora oraz po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Operatora związanych ze świadczoną na jego rzecz Usługi, Abonent ma prawo dokonać cesji praw i obowiązków z Umowy na rzecz osoby trzeciej, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania postanowień 8 ust.1 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku osoba trzecia wstępująca w miejsce Abonenta zobowiązana będzie zapłacić na rzecz Operatora opłatę w wysokości określonej w Cenniku. 10 Rozdział IV RACHUNKI I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUGI NET 24 I INNYCH USŁUG DODATKOWYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUGI ITCOMP INTERNET Wysokość opłaty za Usługi ITCOMP INTERNET 24 i inne usługi dodatkowe dostępne w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 w Okresu Rozliczeniowym, określona jest w Cenniku Usługi ITCOMP INTERNET 24 i w Rachunku wystawionym przez Operatora na podstawie Cennika. 2. Abonent ma obowiązek natychmiastowego, najpóźniej 7 dni od daty ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, zgłoszenia w Biurze Obsługi Abonenta faktu nieotrzymania Rachunku za Usługę. 3. W Rachunku za Usługę, oprócz wskazania Okresu Rozliczeniowego, za który naliczona została opłata, Operator zobowiązany jest wyszczególnić rodzaj usługi i ewentualne pozostałe opłaty, naliczone Abonentowi. 4. Rachunek za Usługę będzie przesłany na adres Abonenta wskazany w Umowie lub dostarczony w innej formie zaakceptowanej przez Abonenta. 5. Operator zastrzega sobie prawo obciążenia Rachunku opłatami za usługi wykonane na rzecz Abonenta, a nie uwzględnione w Rachunku za poprzednie Okresy Rozliczeniowe. strona 5 z 6

6 TERMIN PŁATNOŚCI Abonent zobowiązany jest do zapłaty Rachunku w terminie określonym w Rachunku. Podany termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni od daty wystawienia Rachunku. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora. Termin zapłaty nie może być późniejszy niż do 15 dnia kolejnego Okresu rozliczeniowego chyba że Operator ustalił z Abonentem inny termin zapłaty. 2. W przypadku, gdy Abonent opóźnia się z zapłatą Rachunku w całości lub w części, Operator zastrzega sobie prawo: 2.1. Dochodzenia odsetek ustawowych oraz jednorazowych opłat, zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku i Umowie z Abonentem Ograniczenia dostępu do Sieci, aż do czasu uregulowania zaległości bądź wyjaśnienia ewentualnej reklamacji. 3. Operator może naliczyć odsetki, o których mowa w 12 ust. 2 od kwoty pozostałej do zapłaty, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności Rachunku. 4. Abonent jest zobowiązany zapłacić należne Operatorowi odsetki ustawowe wykazane w Rachunku lub innym, odrębnym dokumencie. 5. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez terminu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia z winy Abonenta zapłaty co najmniej dwóch opłat abonamentowych. ZASADY NALICZANIA OPŁAT Rodzaj i wysokość opłat za Usługi ITCOMP INTERNET 24 i inne usługi dodatkowe dostępne w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 wraz ze szczegółowymi zasadami ich naliczania są określone w Cenniku i Umowie z Abonentem. 2. Opłata Abonamentowa jest naliczana proporcjonalnie do czasu korzystania i płatna za każdy ukończony Okres Rozliczeniowy. 3. Opłata Abonamentowa za pierwszy Okres Rozliczeniowy jest naliczana proporcjonalnie do czasu korzystania z Usługi w tym Okresie Rozliczeniowym, tzn. od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi do ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego. Rozdział V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Usługi Abonent ma prawo złożyć reklamację Operatorowi zawierającą w szczególności roszczenie o określone w Regulaminie odszkodowanie, o którym mowa w 5 ust Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie, faksem, telefonicznie lub w formie elektronicznej. W przypadku zgłaszania reklamacji na piśmie lub faksem, reklamacja powinna zawierać następujące informacje: 2.1. Imię nazwisko (nazwę i adres Abonenta zgłaszającego reklamację) Przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia Data i podpis reklamującego Abonenta. 3. Reklamację można wnosić w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji lub od dnia otrzymania Rachunku. 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Operatora listu zawierającego reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej, faksu lub przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Biura Obsługi Abonenta. 5. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty Rachunku. W przypadku uznania reklamacji, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Abonenta. W przypadku braku takich zobowiązań lub w przypadku, gdy wynika to z wiadomej Operatorowi woli Abonenta, kwota podlegająca zwrotowi zostanie Abonentowi zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Abonenta. 6. Operator jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 1 miesiąca od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, Operator zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o powyższym Abonenta, podając przewidywany termin, w którym reklamacja zostanie rozpoznana. 7. Operator udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez Abonenta w formie pisemnej lub w innej formie zaakceptowanej przez Abonenta. 8. Operator w odpowiedzi wskazuje uzasadnienie faktyczne i prawne zajętego przez siebie stanowiska. 9. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli Operator nie zapłacił dochodzonej należności lub nie rozpatrzył reklamacji w terminie 3 miesięcy od dnia jej wniesienia. 10. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym odszkodowania przez Abonenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Usługi przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 11. Rozdział V POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 luty 2012 roku. 2. W zakresie nieuregulowanym stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu i Warunkami Promocji. Warunki Promocji mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 4. Aktualny Regulamin, Cennik, Warunki Promocji oraz koszty usług serwisowych są publicznie dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie Operatora. Mogą zostać również doręczone Abonentowi na jego żądanie. strona 6 z 6

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP. PRZEDMIOT REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DUNA P. Dunaj

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DUNA P. Dunaj Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DUNA P. Dunaj DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@.

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Zawarta w dniu Data Miejscowość Pomiędzy Dane, pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000496085, NIP 525-257-76-29,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2010r.

Obowiązuje od 01.01.2010r. Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu firmy NetSeven grupa ArtSeven S.C. Andrzej Dziuk, Grzegorz Adamczyk Obowiązuje od 01.01.2010r. Pojęcia używane e regulaminie 1 1. Operator - Firma NetSeven

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w regulaminie lub w umowie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 1 Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. abonament określona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy:

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / 2017 zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Shentel Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okulickiego 77c/2 w Szczecinie (71-035), KRS: 391025, NIP:852-259-31-21,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: WŁAŚCICIEL-FIRMA Firma NetService działająca

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY Telnet Solutions Ul. Czarnieckiego 11/42 37-450 Stalowa Wola Tel. +48 665-343-227 Umowa nr Kraków dn - - Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych 1 ZAMAWIAJĄCY Nazwa NIP

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 61, 00-848

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER

Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER DZIAŁ I: Postanowienie ogólne 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają : 1. Abonament - stały, nielimitowany dostęp do internetu realizowany za

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy:

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy: Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych nr zawarta dnia w.. pomiędzy: Multi-Net Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365, 43-382 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi internetowej New!COMP numer..

Umowa o świadczenie usługi internetowej New!COMP numer.. Umowa o świadczenie usługi internetowej New!COMP numer.. zawarta w.. dnia. Pomiędzy: Firmą NEW! COMP Leszek Rydzewski Ul. Parkowa 1 43-430 Skoczów a Abonentem: Imię i Nazwisko / Firma.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Spis treści 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4 4. Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku pomiędzy: S-NET spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy TELE_MEDIA PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE Marian Kowalik (TELE_MEDIA), z siedzibą i adresem w Szczodre ul. Słoneczna 4,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET 1 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez KolNet Kolwas Mirosław z siedzibą w Grójcu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla Abonentów

Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla Abonentów Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla Abonentów 1 POSTANOWNIENIA OGÓLNE 1. abonament oplata za zapewnienie stałego dostępu terminala do siecią foneo oraz za inne usługi, 2. Abonent

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/60/15 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez firmę Elco ICT Sp. z o.o. w obiekcie Silesia City Center w Katowicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez firmę Elco ICT Sp. z o.o. w obiekcie Silesia City Center w Katowicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez firmę Elco ICT Sp. z o.o. w obiekcie Silesia City Center w Katowicach ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania Regulamin Promocji Internet dla Każdego K z dnia 1 marca 2012 r. obowiązuje od 01.03.2012.2012 r. do 30.06.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Internet dla każdego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA Operator Epoka sp zoo Usługi : 1) Telefonia, Internet, telewizja kablowa TIT 2) Usługi radio-dostępowe telefonia i Internet 3)

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7'

Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7' Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7' 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: ISP Firma Studio 7 Magdalena Walczak, ul.jagiełły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Zakład Elektro-Instalacyjny Artur Maślanka zwana dalej Operatorem z siedzibą w Woli Radziszowskiej 519 jest firmą działającą

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. z siedzibą, Nr KRS/wpis do ewid.dz.gosp, NIP, REGON, reprezentowaną/ym przez, zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą"

Umowa nr. z siedzibą, Nr KRS/wpis do ewid.dz.gosp, NIP, REGON, reprezentowaną/ym przez, zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą Znak sprawy: IT.132.9.2017 Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu roku w Zgierzu pomiędzy: Gminą Miasto Zgierz, 95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16, NIP 732-20-37-248, reprezentowaną przez: z kontrasygnatą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część wszystkich Umów w zakresie, w jakim ujęte w nim zagadnienia nie zostały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Telefonicznych

Regulamin Usług Telefonicznych Regulamin Usług Telefonicznych świadczonych przez Video-Sat Ciechocinek Dział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Usług Telefonicznych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku

Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych - LAMBDA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2015

UMOWA nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA nr CSIOZ/ /2015 Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

Ryszard Sareło DobryNET Dobra

Ryszard Sareło DobryNET Dobra Ryszard Sareło DobryNET Dobra 3.12.2015 Ul. Stokrotki 1, 72-003 Dobra NIP:851-278-74-09 Regon:320726500 www.dobrynet.eu Regulamin dostępu do Internetu za pomocą sieci DobryNET Regulamin stanowi integralną

Bardziej szczegółowo