Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej"

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. Zobowiązania operatora. Umowa o świadczenie Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział III Warunki zawarcia i wykonywania umowy. Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy. Wygaśnięcie umowy. Rozdział IV Rachunki i opłaty za korzystanie z Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24. Terminy płatności. Zasady naliczania opłat. Postępowanie reklamacyjne. Postanowienia końcowe. Rozdział V Rozdział VI strona 1 z 6

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zakres i warunki świadczenia Usługi ITOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej, Ul. Olszyny 5. 2 Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają: OPERATOR IT COMPUTERS Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej, U., Olszyny 5. ABONENT - podmiot, z którym zawarto Umowę o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet. REGULAMIN - Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez Operatora. USŁUGA - Usługa ITCOMP INTERNET 24 i inne usługi dodatkowe dostępne w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 świadczone przez Operatora polegające na transmisji bądź kierowaniu sygnału lub danych oraz inne usługi świadczone przez Operatora na rzecz Abonenta na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie. UMOWA - umowa o świadczenie Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na podstawie której Operator świadczy na rzecz Abonenta Usługi Teleinformatyczne zgodnie z Regulaminem, oraz inne usługi, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana przez Abonenta za korzystanie z usług świadczonych przez Operatora. CENNIK USŁUG - zestawienie usług świadczonych przez Operatora oraz innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania. Cennik wraz z niniejszym Regulaminem stanowi integralną część umowy. RACHUNEK - dokument, na podstawie, którego Abonent uiszcza Operatorowi opłaty za Usługi ITCOMP INTERNET 24 i inne usługi dodatkowe dostępne w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24. OKRES ROZLICZENIOWY - okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24, rozpoczynający się i kończący się we wskazanych przez Operatora w Rachunku lub w Cenniku - dniach miesięcy kalendarzowych.. WEWNĘTRZNY NUMER IP - identyfikator komputera lub jednostki centralnej nadawany przez Operatora. SIEĆ - sieć telekomunikacyjna Operatora wraz z urządzeniami i okablowaniem, a także z pozostałymi elementami konstrukcyjnymi, w tym również Sieć Użytkowników, służąca do Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 oraz Telekomunikacyjnych i Teleinformatycznych. SIEĆ UŻYTKOWNIKÓW - poszczególne jednostki centralne lub komputery podłączone do Sieci Operatora, traktowana jako sieć lokalna. PROTOKÓŁ dokument potwierdzający przekazanie urządzeń instalacyjnych Abonentowi. URZĄDZENIA INSTALACYJNE (zestaw instalacyjny) komplet urządzeń udostępniany na określonych w Regulaminie i Umowie warunkach przez Operatora konieczny do aktywacji usług Internetowych. NETYKIETA zespół ogólnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet. BIURO OBSŁUGI ABONENTA - jednostka organizacyjna zlokalizowana w siedzibie Operatora, mająca za zadanie udzielanie pomocy Abonentowi we właściwej realizacji Umowy, której numer telefonu (jeżeli jest w danej chwili dostępny) oraz adres poczty elektronicznej umieszczone są w Cenniku i ulotkach informacyjnych Operatora, na stronie internetowej lub podane do publicznej wiadomości w innej formie. WARUNKI PROMOCJI - specjalne warunki świadczenia Usługi przyznane Abonentowi, mające pierwszeństwo przed Standardowymi warunkami umowy. ROZDZIAŁ II WARUNKI ŚWIADCZENIA Usługi ITCOMP INTERNET 24 I INNYCH USŁUG DODATKOWYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH Usługi ITCOMP INTERNET 24 W SIECI OPERATORA 3 1. Operator zobowiązuje się do całodobowego świadczenia usług internetowych w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz Umowie natomiast Abonent zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i Umowy. Operator świadczy usługi telekomunikacyjne oraz udostępnia usługi telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. 2. Operator będzie rozszerzał zakres świadczonych usług w miarę powstawania nowych możliwości technicznych. 3. Operator ma prawo odmówić dokonania instalacji, a także zawarcia umowy, w szczególności, gdy: 3.1. nie istnieją warunki techniczne do jej zrealizowania, strona 2 z 6

3 3.2. przewidywany sposób lub zakres korzystania przez Abonenta z usługi może niekorzystnie wpłynąć na jakość usług świadczonych innym abonentom. 4. W przypadku występującego przed zawarciem Umowy znacznego utrudnienia instalacji Operator uzgadnia z Abonentem sposób wykonywania usługi, w szczególności określa możliwy termin i koszt instalacji. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA ORAZ ABONENTA 4 1. Operator Świadczy Usługi w zasięgu Sieci i w zakresie istniejących możliwości technicznych. 2. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i Cenniku, a Abonent jest zobowiązany do przestrzegania warunków Regulaminu, Umowy oraz Cennika. 3. Operator pobiera opłatę Abonamentową za świadczoną Usługę lub Usługi zgodnie z treścią Cennika. 4. Abonent ma prawo do korzystania z nieograniczonej liczby abonamentów, z zastrzeżeniem, że Operator pobiera za każdy dodatkowy abonament opłaty wg Cennika. 5. Abonent jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłaty Abonamentowej na rachunek bankowy wskazany przez Operatora w Rachunku. 6. Operator powiadamia Abonenta o każdej zmianie Regulaminu, przedkładając wzór nowego Regulaminu, z wyprzedzeniem, co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wejściem Regulaminu w życie. Wypowiedzenie przez Abonenta warunków umowy z powodu braku akceptacji nowego Regulaminu powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zmian Regulaminu. Brak pisemnego oświadczenia oznacza akceptację zmian. 7. Operator powiadamia Abonenta o każdej zmianie Cennika, przedkładając nowy Cennik, z wyprzedzeniem, co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wejściem Cennika w życie. Wypowiedzenie przez Abonenta warunków umowy z powodu braku akceptacji nowego Cennika powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zmian Cennika. Brak pisemnego oświadczenia oznacza akceptację zmian. 8. Operator zapewnia podstawową ochronę komputerów przed atakami z zewnątrz Sieci przez stosowanie Wewnętrznych Numerów IP. Abonenci posiadający Zewnętrzne Numery IP o odpowiedni poziom zabezpieczeń dbają samodzielnie. 9. Operator monitoruje ruch w sieci przy użyciu własnych urządzeń i oprogramowania oraz zezwala na monitorowanie innym operatorom, z którymi łączą Operatora stosowne porozumienia nie narażając przy tym prywatności i praw osobistych Abonenta. 10. usunięto 11. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i formę przesyłanych przez Abonentów danych oraz za wszelkie szkody wynikające z posiadania, używania lub dostępu Abonenta do nielegalnego bądź wadliwie działającego oprogramowania. 12. Abonent umożliwi Operatorowi wykonanie niezbędnych czynności umożliwiających doprowadzenie okablowania i zamontowania gniazda w miejscu Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24. Abonent zobowiązany jest: powiadamiać o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach oraz przerwach w dostępie do Sieci telefonicznie, faksem lub w innej formie wraz z wszelkimi danymi wymaganymi do identyfikacji zgłaszającego; nie powodować zakłóceń w funkcjonowaniu sieci internetowej; w trakcie korzystania z sieci internetowej przestrzegać prawa polskiego oraz netykiety; korzystać z powierzonych mu urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami ich prawidłowej eksploatacji; korzystania z zestawu instalacyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami eksploatacyjnymi zabezpieczenia zestawu instalacyjnego przed działaniem czynników zewnętrznych, m. in. wyładowania atmosferyczne nie dokonywać samodzielnie napraw, konfiguracji i modernizacji udostępnionych urządzeń, uprawnieni są do tego jedynie upoważnieni pracownicy firmy IT COMPUTERS niezwłocznego powiadomienia IT COMPUTERS o wszelkich usterkach, uszkodzeniach lub nieprawidłowościach w pracy zestawu instalacyjnego zwrócenia kompletnego i nieuszkodzonego zestawu instalacyjnego do centrali firmy IT COMPUTERS w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty rezygnacji z udostępnienia zestawu instalacyjnego lub rozwiązania / wygaśnięcia umowy 5 1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi w zakresie określonym w Regulaminie, Umowie oraz Cenniku z wyłączeniem sytuacji, w których niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi wynika z winy Abonenta, nieprzestrzegania przez Abonenta postanowień Regulaminu, Umowy oraz Cennika, a także działania Abonenta niezgodnego z prawem lub wskutek siły wyższej. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub złą jakość świadczonej przez niego Usługi wynikającą z wad technicznych lub niewystarczających parametrów technicznych komputera lub jednostki centralnej Abonenta. 3. Operator odpowiada wobec Abonenta za poniesioną przez niego stratę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy. Za każdą pełną dobę braku możliwości korzystania z Usługi, za którą ponosi odpowiedzialność Operator, Abonentowi przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 1/30 należnej Opłaty za dany Okres Rozliczeniowy, chyba że usunięcie awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 4. usunięto 5. usunięto 6. Niezależnie od kary umownej Abonentowi przysługuje prawo żądania zwrotu 1/30 należnej Opłaty za dany Okres Rozliczeniowy za każdą pełną dobę braku możliwości korzystania z Usługi, za którą ponosi odpowiedzialność Usługodawca. 7. Abonent ma prawo żądać kary umownej z tytułu niedotrzymania z winy Usługodawcy terminu rozpoczęcia świadczenia Usług w wysokości 1/30 Opłaty za wybrany Abonament, lecz nie więcej niż wysokość jednomiesięcznej Opłaty. 8. Operator ponosi odpowiedzialność tylko za przerwę w dostępie do Sieci zgłoszoną uprzednio przez Abonenta, proporcjonalnie do czasu jej trwania, z zastrzeżeniem 5 ust Operator zobowiązany jest do wykonywania nieodpłatnego usuwania drobnych usterek w terminie do 72 godzin od momentu zaistnienia i wykrycia usterki. 10. Operator nieodpłatnie usuwa inne usterki lub uszkodzenia w terminie do siedmiu dni roboczych, z zastrzeżeniem sytuacji wynikłej z winy Abonenta lub grupy Abonentów lub w przypadkach poważnych uszkodzeń Sieci. 11. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych Abonenta, naruszenie poufności zasobów Sieci lub zamierzonego działania osób trzecich. 12. Abonent ma obowiązek umożliwić Operatorowi dostęp do miejsca, lokalu, w którym znajduje się lub będzie znajdować Sieć lub część Sieci strona 3 z 6

4 oraz umożliwić wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych niezbędnych przy konserwacji Sieci oraz niezbędnych prac wymaganych do rozpoczęcia świadczenia Usługi. 13. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi, w przypadku niezastosowania się do postanowień 5 ust Abonentowi zabrania się wykonywania Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 lub podobnych usług świadczonych przez Operatora przy wykorzystaniu jego Sieci na rzecz osób trzecich, bez stosownej umowy lub porozumienia. 15. Abonent ma prawo do czasowego zawieszenia Usługi na okres maksymalnie dwóch Okresów Rozliczeniowych w ciągu całego roku jednak nie wcześniej niż po 3 Okresach Rozliczeniowych licząc od daty zawarcia umowy. Opłaty związane z zawieszeniem Usługi określa Cennik. ZOBOWIĄZANIA OPERATORA 6 1. Abonent otrzymuje przy Umowie od Operatora Wewnętrzny Numer IP, który może zostać zmieniony tylko przez Operatora. Pierwszej konfiguracji tego Adresu dokonuje Operator, każdej następnej dokonuje samodzielnie Abonent. 2. Operator uprzedzi Abonenta o zmianie Wewnętrznego Numeru IP do 7 dni przed rzeczywistą zmianą. 3. Postanowienia 6 ust 1 i ust 2 mają zastosowanie również w przypadku Zewnętrznego Numeru IP. 4. Abonent może otrzymać tzw. Zewnętrzny Adres IP na wniosek Abonenta i na podstawie odrębnej Umowy i Regulaminu. 5. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Zewnętrznego Adresu IP. 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany lub nieprawidłowo skonfigurowany przez Abonenta Wewnętrzny Numer IP oraz Zewnętrzny Numer IP. Rozdział III UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI ITCOMP INTERNET 24 I INNYCHUSŁUG DODATKOWYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUGI ITCOMP INTERNET Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 i innych usług dodatkowych dostępnych w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 zgodnie z Umową i Regulaminem, a Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za wykonane usługi i przestrzegania Regulaminu. 2. Regulamin i Cennik są doręczane Abonentowi przy zawarciu Umowy oraz dostępne są dla Abonenta w Biurze Obsługi Abonenta, a także na stronie internetowej 3. Umowa jest zawierana: 3.1. w imieniu Operatora - przez osobę przez niego umocowaną przez Abonenta - osobiście lub przez działających w jego imieniu przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników na podstawie okazanego pełnomocnictwa. 4. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy lub świadczenia Usługi z Osobami, które: 4.1. nie spełniają warunków określonych w 8 ust.1 i 2 niniejszego Regulaminu zalegają z płatnościami w stosunku do Operatora, lub z którymi Operator rozwiązał Umowę z powodu nie wywiązywania się przez te Osoby z obowiązku dokonywania płatności za świadczoną Usługę lub niewykonywania innych obowiązków wynikających z Umowy zawartej z Operatorem lub Cennika przy zawieraniu Umowy posługują się dokumentami zniszczonymi lub dokumentami, które budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub kompletności nie przedstawią urzędowego potwierdzenia swoich danych osobowych, o ile Operator zażąda takiego potwierdzenia podadzą błędne, nieaktualne lub niezgodne ze stanem faktycznym dane wymagane do zawarcia Umowy, 4.6. wobec których istnieje zastrzeżenie co do wiarygodności płatniczej, wynikające między innymi z danych będących w posiadaniu Operatora na podstawie przepisów prawa. 5. W przypadku zmiany miejsca zameldowania lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, nazwy i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość a także w przypadku zmiany nazwy (firmy) lub nazwiska, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Operatora, a następnie w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany tych danych potwierdzić ten fakt na piśmie w Biurze Obsługi Abonenta, dołączając dokumenty potwierdzające powyższe zmiany. W przypadku niewykonania przez Abonenta powyższego zobowiązania, Operator może zawiesić świadczenie Usługi do czasu wykonania przez Abonenta tego zobowiązania, a ponadto wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod dotychczasowym adresem, uważa się za prawidłowo nadaną ze wszystkimi konsekwencjami dla Abonenta. 6. Świadczenie usługi na czas określony uważane będzie za przedłużone na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie 30 dni przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. W takim przypadku świadczenie usługi odbywa się na warunkach określonych dla usługi świadczonej na czas nieokreślony. WARUNKI ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY 8 1. Umowa może zostać zawarta po udokumentowaniu przez Osobę: 1.1. w przypadku osób fizycznych: tożsamości i aktualnego, dokładnego, miejsca stałego pobytu na podstawie ważnego dowodu osobistego oraz jednego z następujących dokumentów: paszportu, prawa jazdy lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. W przypadku obywatela państwa obcego: paszportu wraz z kartą stałego pobytu. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo powinno być zaopatrzone notarialnie poświadczonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa w przypadku pozostałych Osób: statusu prawnego i aktualnego, dokładnego adresu siedziby oraz przedstawieniu podstawowych dokumentów strona 4 z 6

5 identyfikujących status prawny Abonenta (w tym odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń, innych odpisów z rejestrów sądowych lub dokumentów urzędowych potwierdzających fakty zgłoszone do zawarcia Umowy), decyzji o nadaniu numeru NIP wydanego przez właściwy urząd skarbowy oraz zaświadczenia o nadaniu identyfikatora REGON. Przedstawiciele lub pełnomocnicy Abonenta zobowiązani są wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem Operator ma prawo poprosić Abonenta o przedstawienie innych dokumentów niż opisane powyżej, gdy dokumenty, o których mowa, są zniszczone lub budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub kompletności. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY 9 1. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy poprzez pisemne oświadczenie złożone w siedzibie Operatora bądź poprzez przesłanie oświadczenia listem poleconym terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. 2. W przypadku, gdy umowa została zawarta na czas nieokreślony przez Abonenta, może być rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. Abonent może rozwiązać umowę o świadczenie usługi na czas określony lub nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Operatora nie mógł korzystać z usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni. 4. Oświadczenie Abonenta w przedmiocie rozwiązania umowy, powinno zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Operatora bądź poprzez przesłanie oświadczenia listem poleconym. 5. Abonent może rozwiązać umowę zawartą na czas określony ze skutkiem natychmiastowym, przy czym zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej pomnożonej przez ilość miesięcy pozostałych do końca zawartej umowy. 6. Operator może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 6.1. cofnięcia lub ograniczenia Operatorowi koncesji lub zezwolenia. 6.2 braku możliwości jej świadczenia, ze względu na zaistniałe warunki techniczne wykrycia niezgodnego z prawem korzystania z Sieci i Sieci Użytkowników naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy lub Regulaminu Usługi w zakresie obowiązku ponoszenia przez Abonenta opłat przez okres dłuższy niż 60 dni od dnia płatności określonego na fakturze VAT. 7. Rozwiązanie umowy dokonane przez Operatora w trybie pkt. 6.3 lub 6.4 powoduje obowiązek uiszczenia umowy. przez Abonenta opłaty abonamentowej pomnożonej przez ilość miesięcy pozostałych do końca zawartej umowy. 8. W dniu, w którym Umowa została rozwiązana, Operator zaprzestaje Świadczenia Usługi i uniemożliwia korzystanie przez Abonenta z Sieci. WYGAŚNIĘCIE UMOWY 1. Umowa wygasa wskutek: 1.1. wygaśnięcia koncesji lub zezwolenia Operatora śmierci Abonenta utraty bytu prawnego Abonenta nie będącego osobą fizyczną upływu okresu, na który została zawarta, z uwzględnieniem postanowień 9 ust.2 Regulaminu. 2. Z chwilą stwierdzenia jednej z wymienionych w ust.1 przyczyn, Operator ma prawo zaprzestania Świadczenia Usługi. 3. Po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Operatora oraz po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Operatora związanych ze świadczoną na jego rzecz Usługi, Abonent ma prawo dokonać cesji praw i obowiązków z Umowy na rzecz osoby trzeciej, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania postanowień 8 ust.1 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku osoba trzecia wstępująca w miejsce Abonenta zobowiązana będzie zapłacić na rzecz Operatora opłatę w wysokości określonej w Cenniku. 10 Rozdział IV RACHUNKI I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUGI NET 24 I INNYCH USŁUG DODATKOWYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUGI ITCOMP INTERNET Wysokość opłaty za Usługi ITCOMP INTERNET 24 i inne usługi dodatkowe dostępne w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 w Okresu Rozliczeniowym, określona jest w Cenniku Usługi ITCOMP INTERNET 24 i w Rachunku wystawionym przez Operatora na podstawie Cennika. 2. Abonent ma obowiązek natychmiastowego, najpóźniej 7 dni od daty ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, zgłoszenia w Biurze Obsługi Abonenta faktu nieotrzymania Rachunku za Usługę. 3. W Rachunku za Usługę, oprócz wskazania Okresu Rozliczeniowego, za który naliczona została opłata, Operator zobowiązany jest wyszczególnić rodzaj usługi i ewentualne pozostałe opłaty, naliczone Abonentowi. 4. Rachunek za Usługę będzie przesłany na adres Abonenta wskazany w Umowie lub dostarczony w innej formie zaakceptowanej przez Abonenta. 5. Operator zastrzega sobie prawo obciążenia Rachunku opłatami za usługi wykonane na rzecz Abonenta, a nie uwzględnione w Rachunku za poprzednie Okresy Rozliczeniowe. strona 5 z 6

6 TERMIN PŁATNOŚCI Abonent zobowiązany jest do zapłaty Rachunku w terminie określonym w Rachunku. Podany termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni od daty wystawienia Rachunku. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora. Termin zapłaty nie może być późniejszy niż do 15 dnia kolejnego Okresu rozliczeniowego chyba że Operator ustalił z Abonentem inny termin zapłaty. 2. W przypadku, gdy Abonent opóźnia się z zapłatą Rachunku w całości lub w części, Operator zastrzega sobie prawo: 2.1. Dochodzenia odsetek ustawowych oraz jednorazowych opłat, zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku i Umowie z Abonentem Ograniczenia dostępu do Sieci, aż do czasu uregulowania zaległości bądź wyjaśnienia ewentualnej reklamacji. 3. Operator może naliczyć odsetki, o których mowa w 12 ust. 2 od kwoty pozostałej do zapłaty, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności Rachunku. 4. Abonent jest zobowiązany zapłacić należne Operatorowi odsetki ustawowe wykazane w Rachunku lub innym, odrębnym dokumencie. 5. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez terminu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia z winy Abonenta zapłaty co najmniej dwóch opłat abonamentowych. ZASADY NALICZANIA OPŁAT Rodzaj i wysokość opłat za Usługi ITCOMP INTERNET 24 i inne usługi dodatkowe dostępne w ramach Usługi ITCOMP INTERNET 24 wraz ze szczegółowymi zasadami ich naliczania są określone w Cenniku i Umowie z Abonentem. 2. Opłata Abonamentowa jest naliczana proporcjonalnie do czasu korzystania i płatna za każdy ukończony Okres Rozliczeniowy. 3. Opłata Abonamentowa za pierwszy Okres Rozliczeniowy jest naliczana proporcjonalnie do czasu korzystania z Usługi w tym Okresie Rozliczeniowym, tzn. od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi do ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego. Rozdział V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Usługi Abonent ma prawo złożyć reklamację Operatorowi zawierającą w szczególności roszczenie o określone w Regulaminie odszkodowanie, o którym mowa w 5 ust Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie, faksem, telefonicznie lub w formie elektronicznej. W przypadku zgłaszania reklamacji na piśmie lub faksem, reklamacja powinna zawierać następujące informacje: 2.1. Imię nazwisko (nazwę i adres Abonenta zgłaszającego reklamację) Przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia Data i podpis reklamującego Abonenta. 3. Reklamację można wnosić w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji lub od dnia otrzymania Rachunku. 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Operatora listu zawierającego reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej, faksu lub przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Biura Obsługi Abonenta. 5. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty Rachunku. W przypadku uznania reklamacji, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Abonenta. W przypadku braku takich zobowiązań lub w przypadku, gdy wynika to z wiadomej Operatorowi woli Abonenta, kwota podlegająca zwrotowi zostanie Abonentowi zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Abonenta. 6. Operator jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 1 miesiąca od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, Operator zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o powyższym Abonenta, podając przewidywany termin, w którym reklamacja zostanie rozpoznana. 7. Operator udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez Abonenta w formie pisemnej lub w innej formie zaakceptowanej przez Abonenta. 8. Operator w odpowiedzi wskazuje uzasadnienie faktyczne i prawne zajętego przez siebie stanowiska. 9. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli Operator nie zapłacił dochodzonej należności lub nie rozpatrzył reklamacji w terminie 3 miesięcy od dnia jej wniesienia. 10. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym odszkodowania przez Abonenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Usługi przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 11. Rozdział V POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 luty 2012 roku. 2. W zakresie nieuregulowanym stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu i Warunkami Promocji. Warunki Promocji mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 4. Aktualny Regulamin, Cennik, Warunki Promocji oraz koszty usług serwisowych są publicznie dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie Operatora. Mogą zostać również doręczone Abonentowi na jego żądanie. strona 6 z 6

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo