Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C."

Transkrypt

1 Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej 2, kod pocztowy Police, świadczy usługi dostarczania dostępu do sieci komputerowej oraz Sieci Internet w zakresie i na warunkach określonych w Umowie Abonenckiej oraz regulaminie. 2. Regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.Nr 73.poz.852). Rozdział II. Prawa i obowiązki Operatora 1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia Abonentowi: a) stałego dostępu do Sieci Internet poprzez lokalną sieć komputerową LAN, b) dostęp do sieci LAN w ramach grupy budynków, w której Abonent posiada instalację abonencką, c) świadczenia usług w zakresie istniejących możliwości technicznych, na poziomie nie gorszym niż na dzień podpisania umowy przez cały okres jej obowiązywania. d) rozszerzania zakresu świadczenia Usług w miarę możliwości technicznych Operator zobowiązuje się do podłączenia Abonenta i dostarczania usług świadczonych przez Operatora w ciągu 3 dni od daty podłączenia do sieci LAN. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności korzystania przez Abonenta z Usług Operatora, w przypadku niewłaściwej konfiguracji systemu na jednostce PC przez Abonenta. W takim przypadku Abonent nie ma prawa do obniżenia opłaty abonamentowej. 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania abonenta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. W takim przypadku Operator ma prawo rozwiązać Umowę z Abonentem w trybie natychmiastowym. 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania oraz za szkody wyrządzone przez urządzenia sieciowe zakupione i instalowane samodzielnie przez Abonenta. Ustawienia karty zakupionej u Operatora powinny być niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy i zgodne z ustawieniami dokonanymi przy wykonywaniu instalacji abonenckiej. 5. Operator może zawiesić świadczenie usług Dostarczania Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Dodanych na pisemny wniosek Abonenta złożony, na co najmniej 30 dni przed końcem okresu rozliczeniowego poprzedzającego okres, w którym ma nastąpić zawieszenie świadczenia Usług Operator pobiera opłatę zgodnie z Cennikiem zawartym w Ofercie Usług Operatora. 6. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług każdemu Abonentowi, Operator ma prawo do kształtowania ruchu usług internetowych wg nasycenia Sieci. W przypadku dużego wysycenia łącza przez Abonentów korzystających z programów typu peer to peer (p2p) Operator ma prawo do przesunięcia ich na koniec kolejki obsługiwanych usług. Oznacza to, że Operator może regulować przepustowość maksymalną wybranych usług sieciowych, jeśli będą one w drastyczny sposób powodowały obniżenie jakości usług świadczonych dla innych abonentów Sieci Internet Operatora. 7. Operator zobowiązany jest udzielić informacji wynikających ze świadczonych usług tylko osobie, która zawarła umowę abonencką lub jej pełnomocnikowi. 8. Osobom trzecim informacji o przyjętych do wykonania, wykonywanych lub wykonanych usługach udziela się w przypadkach przewidzianych prawem. 9. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia dochodzeń w przypadkach, w których podejrzewa się pogwałcenie niniejszego regulaminu lub umowy abonenckiej. Dochodzenie może objąć zbieranie informacji od odnośnego użytkownika lub użytkowników oraz od strony składającej skargę i badanie materiałów znajdujących na serwerze Operatora i w jego Sieci. Na czas trwania dochodzenia, Operator może zablokować odnośne konto lub konta i prewencyjnie usunąć z Sieci materiały, które stanowią pogwałcenie warunków umowy. 6. Operator ma prawo do podjęcia działań mających na celu dokonanie niezbędnych prac w szczególności związanych z modernizacją sieci Operatora, oraz polepszeniem świadczonej usługi dostępu do sieci Internet a także usług dodanych, Łączny czas przerw związanych z modernizacją sieci nie może przekroczyć 8 godzin w godz 9:00-24:00 w skali miesiąca oraz 24 godz. w godz. 24:00-9:00 w skali miesiąca. 7. Operator udziela pomocy nowo podłączonemu Abonentowi w pierwszej konfiguracji systemu do pracy w sieci, w miarę możliwości, ale bez gwarancji powodzenia, gdyż jakość posiadanego sprzętu może stać się przyczyną niewłaściwej pracy w sieci. Pomoc przy konfiguracji sprzętu nowo podłączonego użytkownika jest jednorazowa, każda następna jest objęta opłatą zgodnie z cennikiem W przypadku przerwy w świadczeniu Usług przez Operatora wynikającej z winy Operatora, przez okres do 8 godzin w godz. 9:00-24:00 w skali miesiąca oraz 24 godzin w godz. 24:00-9:00 w skali miesiąca, Operator zapłaci Abonentowi karę umowną poprzez obniżenie wysokości opłaty abonamentowej. 2. Obniżenie wysokości opłaty abonamentowej dokonywane jest na następujących zasadach: a) obniżenie opłaty abonamentowej będzie liczone w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień przerwy spowodowany awarią; b) przy ustalaniu czasu trwania przerwy, jako początek przyjmuje się dzień, w którym nastąpił fakt zgłoszenia przez Abonenta o wystąpieniu przerwy, c) za czas zakończenia przerwy przyjmuje się moment zarejestrowania zakończenia przerwy. 3. Operator nie dokonuje obniżenia opłaty abonamentowej, jeżeli przerwy w świadczeniu Usług wynikają z pomiarów testowych, prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych, których łączny czas trwania określono w Zapłata kary umownej ustalonej w ust. 1 wyczerpuje w całości odpowiedzialność Operatora wobec Abonenta. Abonent nie może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

2 5. Stosowane przez Operatora środki techniczne wykorzystywane w związku ze świadczeniem Usługi gwarantują bezpieczeństwo przekazu informacji w granicach możliwości technicznych. 9. W celu prawidłowego wykonania Usług Dostępu do Sieci Internet a także Usług Dodanych Operator ma prawo do okresowej konserwacji i kontroli Sieci oraz do przerwy w dostawie Usług których łączny czas trwania określono w Paragrafie 6. Rozdział III. Prawa i Obowiązki Abonenta Abonent zobowiązany jest do: a) korzystania z Usług stosownie do postanowień regulaminu i Umowy, zgodnie z przeznaczeniem, nie naruszając prawa Polskiego ani nie szkodząc innym użytkownikom Sieci Operatora, b) używania ilości jednostek PC podłączonych do Sieci Operatora zgodnie z umową, c) przestrzegania prywatności innych kont w systemie, nie ingerowania w ich zasoby nawet jeśli nie są one stosownie chronione, d) zachowania właściwej ochrony antywirusowej swoich komputerów, e) bezwzględnego podłączania własnych jednostek PC do gniazdek zasilających ze skutecznym zerowaniem, f) dbania o bezpieczeństwo swojego konta pocztowego oraz komputera poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swych zasobów, g) dbania o stabilność systemu operacyjnego na jednostkach PC należących do Abonenta, podłączonych do sieci, h) zgłoszenia Operatorowi z wyprzedzeniem 30 dniowym, zamiaru wykorzystywania dostępu do Sieci Internet w celach komercyjnych. W powyższym przypadku do umowy zostanie zawarty aneks regulujący warunki komercyjnego wykorzystania Sieci, j) korzystania wyłącznie z serwera Operatora. Zabronione jest korzystanie z Usług Operatora poprzez przyłączanie własnego serwera lub innego niż wskazany przy zawieraniu Umowy Abonenckiej. Możliwe jest udostępnienie serwera wirtualnego na jednostce PC klienta innym klientom, k) umożliwienia Operatorowi lub osobie przez niego upoważnionej dokonania przeglądu Instalacji Abonenckiej, karty sieciowej oraz konfiguracji jednostki PC Abonenta o ile zachodzi podejrzenie zaburzenia pracy Sieci w związku z niepoprawną pracą karty sieciowej lub niedozwoloną konfiguracją systemu pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy, l) za okres niemożności korzystania z Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Dodanych z przyczyn leżących po stronie Operatora, Abonent ma prawo do obniżenia Opłaty Abonamentowej za każdy dzień, licząc od dnia zawiadomienia. 2. Abonentowi nie wolno: a) generować ponadnormatywnego ruchu zakłócającego pracę sieci, b) podłączać do łącza więcej urządzeń niż jest to przewidziane w Umowie, c) działać na szkodę zasobów lub innych użytkowników sieci Operatora i innych sieci, d) naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, e) udostępniać Usług Świadczonych przez Operatora osobom trzecim. Usługi Dostępu do Sieci Internet przeznaczona jest tylko do osobistego użytku przez Abonenta, z wyłączeniem celów zarobkowych. f) naruszać i podejmować prób zachwiania integralności urządzeń sieciowych innych użytkowników, Sieci Internet oraz Sieci LAN. Naruszenie lub próby naruszenia, o których mowa wyżej, to w szczególności: skanowanie portów komputerowych innych użytkowników, blokowanie działania, próby włamań do systemów, skutecznych włamań, mailbombing, wysyłanie spamu, przekazywanie haseł, przeciążanie sieci, transmisja z wirusami komputerowymi, transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy oraz wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w pracy Sieci Internet, Sieci LAN bądź urządzeń innych użytkowników. Operator zastrzega sobie możliwość poinformowania, przekazania lub udostępnienia informacji o Abonencie, który próbuje w sposób opisany wyżej ingerencji w Sieć lub urządzenia innych użytkowników, przewidzianym prawem trybie właściwym służbom. g) dokonywać zmian lub ingerować w Sieć Operatora. Uszkodzenia sieci wynikłe z winy Abonenta usuwane będą na jego koszt. 3. Abonent ma obowiązek zawiadomić administratora systemu w każdym przypadku rzutującym na bezpieczeństwo Internetu w zakresie sieci Operatora. W takim przypadku nie wolno Abonentowi rozpowszechniać tej informacji wśród pozostałych użytkowników Internetu. 4. Abonenta pracującego w sieci obowiązuje przestrzeganie netykiety sieciowej. 5. Wszelkie działania na szkodę innych użytkowników i Operatora (np. powielanie przesyłek pocztowych - tzw. łańcuszek) oraz inne uciążliwe działania dla użytkowników a nieuzgodnione z Operatorem oraz podszywanie się pod Operatora mogą być podstawą wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 6. Prawo do uznania, że użytkownik korzysta z dostępu do sieci z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu przysługuje administratorom systemu Operatora. 7. Decyzje podjęte przez administratorów są nieodwołalne. 11. Abonent ma prawo do obniżenia Opłaty Abonamentowej za okres niemożności korzystania z Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług dodanych z przyczyn leżących po stronie Operatora, za każdy dzień, licząc od dnia zawiadomienia. Kwalifikacji awarii dokonuje Operator lub wyznaczony przez niego podmiot. 12. Operator zaleca, aby podczas wyładowań atmosferycznych Sprzęt Abonenta został odłączony od zasilania energetycznego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane niezastosowaniem się Abonenta do tego zalecenia. 13. Abonent nie może zmieniać parametrów konfiguracji systemu na jednostce PC na inne niż wskazane w umowie. Dokonywanie przez Abonenta celowych prób zmian konfiguracji ustawień sieciowych (w szczególności: adresu IP, adresu MAC karty sieciowej), bez zgody i wiedzy Operatora jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o

3 świadczenie usług dostępu do Sieci Internet z winy Abonenta. 14. Abonent nie może, wykorzystując infrastrukturę telekomunikacyjną Operatora, świadczyć ani umożliwiać świadczenie usług telekomunikacyjnych (przekierowanie ruchu do innych sieci) a w szczególności dostępu do Sieci Internet, bez uprzedniego uzgodnienia w/w faktu z Operatorem. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień 14, Operator może zażądać od Abonenta kary pieniężnej w wysokości zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 15. W przypadku umowy na czas nieokreślony, Abonent może po złożeniu pisemnego wniosku lub złożenie dyspozycji przez Wirtualne Biuro Obsługi Klienta (WBOK), zawiesić korzystanie z usług, jednorazowo w roku kalendarzowym na okres do 3 miesięcy bez dodatkowych opłat. Po upływie w/w okresu następuje automatyczne bezpłatne wznowienie świadczenia usługi. Dyspozycja zawieszenia usługi na dany miesiąc musi być złożona w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed końcem poprzedniego miesiąca. Rozdział IV. Umowa Umowa Abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Umowa zawierana jest po okazaniu przez Abonenta oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów: a) Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: odpis z właściwego przewidzianego prawem rejestru, REGON, NIP, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w których zainstalowana będzie Instalacja Abonencka, stanowiący uprawnienie do władania lub dysponowania lokalem (nieruchomością) lub do ich zajmowania, b) Osoby fizyczne: dowód osobisty, dokumenty stanowiące uprawnienie do władania lub dysponowania lokalem (nieruchomością) lub do ich zajmowania 3. Operator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i informacji, w szczególności potwierdzających możliwości wykonywania zobowiązań wobec firmy Lanbit s.c. z tutułu zawarcia Umowy. 4. Operator zastrzega sobie prawo wykonania kserokopii dokumentów, o których mowa w ust Zmiana świadczonej Usługi nastąpi po pisemnym zgłoszeniu wniosku przez Abonenta. Zgłoszenie należy przesłać listem poleconym lub osobiście. 6. Umowa zawierana jest ze strony Operatora przez osobę przez niego upoważnioną, ze strony Abonenta osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika. 7. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej Umowa zawierana jest przez osoby upoważnione do reprezentowania lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentowania. 8. Pełnomocnictwo udzielone przez Abonenta do reprezentowania go w czynnościach, o których mowa w ust. 1i ust. 2 musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i być dołączone do Umowy 9. Okres trwania umowy określa Umowa Abonencka. 17. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w Umowie Abonenckiej, Regulaminie, Ofercie Usług Operatora, a w szczególności do terminowego uiszczania Opłat. 18. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Abonenckiej w szczególności, gdy: 1) abonent nie spełnia lub nie akceptuje warunków zawartych w Regulaminie oraz w Umowie Abonenckiej przed podpisaniem Umowy Abonenckiej, 2) abonent posiada wierzytelności w stosunku do Operatora, 3) operator rozwiązał wcześniej Umowę Abonencką z Abonentem, w związku z naruszeniem postanowień Umowy Abonenckiej, Regulaminu lub wskutek działania Abonenta na szkodę Operatora bądź innych Abonentów, 4) występuje brak możliwości technicznych świadczenia Usług, 5) abonent poda błędne lub nieaktualne dane wymagane przy zawarciu Umowy Abonenckiej, 6) abonent nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z innej umowy zawartej z innym operatorem 7) proponowany przez Abonenta zakres lub sposób korzystania z Sieci może niekorzystnie wpłynąć na obsługę pozostałych użytkowników sieci Operatora, 8) abonent nie przedstawi urzędowego potwierdzenia swoich danych osobowych, jeżeli Operator takiego potwierdzenia zażąda, 9) abonent odmawia podpisania wszystkich załączników do umowy, 10) nastąpi zmiana prawa, która uniemożliwia Operatorowi świadczenie lub udostępnianie usług, 11) prezes UKE zgłosi sprzeciw wobec wykonywanej przez Operatora działalności telekomunikacyjnej lub cofnie w całości lub w części zezwolenia telekomunikacyjnego na eksploatacje publicznej sieci telefonicznej. 19. W ciągu 14 dni roboczych od daty wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy użytkownik zobowiązany jest udostępnić swoje pomieszczenia pracownikowi Operatora w celu demontażu umieszczonych w tych pomieszczeniach instalacji i urządzeń wyszczególnionych w protokole wykonania instalacji Abonenckich. Rozdział V. Wyłączenie odpowiedzialności 20. Abonent korzysta z wszelkich danych informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu sieci Operatora wyłącznie na własne ryzyko Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane i transmitowane przez zewnętrzną Sieć Internet jak również przez wewnętrzną Sieć LAN. 2. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową bądź powolną transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług Dostarczania Dostępu do Sieci Internet. 3. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w świadczeniu usług z wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda jest następstwem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa po stronie Operatora. 4. W przypadku, gdy do świadczenia usług wykorzystano zasoby telekomunikacyjne innych operatorów, odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do odpowiedzialności wynikającej z regulaminu świadczenia usług właściwych operatorów.

4 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu, wynikające z przyczyn leżących poza Siecią Operatora, w szczególności awarie łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, po których dostarczane są Usługi dostawców łącz internetowych. 6. W żadnym wypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, oraz utracone korzyści a w szczególności utratę przychodów, zysków, spodziewanych oszczędności lub klientów. 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę możliwości świadczenia usług z wykorzystaniem dostępu radiowego w związku z utratą możliwości propagacji fal wynikającą w szczególności ze zmiany ukształtowania terenu, nowo powstałego lub wyrośniętego zadrzewienia, a także wybudowania przez stronę budowli lub konstrukcji pomiędzy antenami. 8. Operator nie odpowiada za następstwa przerw w świadczeniu Usług wynikających z pomiarów testowych, prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych. 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zamówienie, realizację i poprawne działanie domen adresowych rejestrowanych przez firmy trzecie. Operator nie jest stroną w jakichkolwiek działaniach związanych z rezerwacją i rejestracją takich domen. Usługi te nie są objęte niniejszym regulaminem. 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową konfigurację nie należących do niego serwerów, która uniemożliwia do nich dostęp z sieci Operatora. 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Abonenta treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Abonenta w tym zakresie. Na Operatorze nie spoczywa obowiązek obserwowania materiałów przekazywanych, lub gromadzonych przez Abonenta, lub poszukiwania faktów lub okoliczności, które wskazywałyby na bezprawny charakter działalności Abonenta. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszeń, których dopuścił się Abonent w szczególności z tytułu naruszania przez Abonenta prawa autorskiego, z tytułu popełnienia przez Abonenta czynów nieuczciwej konkurencji lub zamieszczania przez abonenta niedozwolonej reklamy lub niezgodnych z prawem treści w tym o charakterze pornograficznym. Rozdział VI. Opłaty Za usługi świadczone Abonentom Operator wystawia faktury VAT. 2. Faktury VAT Operator dostarczy Abonentom osobiście lub drogą listową w terminie do 31 stycznia za każdy poprzedni rok kalendarzowy, z uwzględnieniem miesięcy za które była realizowana usługa. Istnieje możliwość co miesięcznego osobistego odbioru faktur VAT przez Abonenta pod adresem wskazanym przez Operatora. 3. Abonent indywidualny zobowiązuje się do zapłaty miesięcznych opłat abonamentowych o stałej wysokości na konto bankowe Operatora wskazane w Umowie o Świadczenie Usług, w terminie do 13-go dnia każdego miesiąca za który jest realizowana usługa, z wyjątkiem przypadków, gdy inne terminy zostaną dokładnie określone w otrzymanym od Operatora dokumencie zestawienie należnych opłat. Każdy przelew w z tytułu opłaty za usługi musi zawierać polu opis przelewu : Imię i Nazwisko, adres osoby na umowie abonenckiej oraz obowiązkowy zapis w formacie: IDXXXX gdzie XXXX jest czterocyfrowym numerem abonenta (tzw. ID klienta np. ID1234). Brak w/w zapisów nie gwarantuje poprawnego zaksięgowania wpłaty przez operatora. 4. Nie doręczenie faktury nie zwalnia Abonenta od uiszczania opłat w określonym terminie. W przypadku trudności związanych z o otrzymywaniem faktur, Abonent jest zobowiązany poinformować o powyższym Operatora. 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpłynięcia należnej sumy na rachunek bankowy wskazany przez Operatora. 6. W przypadku nie uiszczania należności w wyznaczonym terminie Operator będzie generować płatne wezwanie do zapłaty wraz z uruchomieniem czynności windykacyjnych. Wysokość opłaty za wezwanie do zapłaty ukazuje cennik Operatora. Opłaty za usługi windykacyjne poniesie abonent zgodnie z cennikiem firmy windykującej. 7. Abonent zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych za czas zwłoki w zapłacie należności. 8. W przypadku zwłoki Abonenta w zapłacie opłat należnych Operatorowi, Operator może zdecydować o płatnym ograniczeniu świadczenia usług do momentu uregulowania zaległości. Wysokość opłaty za ograniczenie świadczenia usług ukazuje cennik Operatora. 9. W przypadku wniesienia zaległych należnych opłat przez Abonenta, Operator może zdecydować o ponownym zdjęciu ograniczenia po uregulowaniu należnych płatności, odsetek, oraz opłat za wezwanie i za ograniczenie świadczonych usług Okresem rozrachunkowym jest 1 miesiąc. W przypadkach szczególnych Operator może wyrazić zgodę na rozliczenie w niepełnym cyklu rozrachunkowym W takim przypadku opłata abonamentowa jest naliczana w wysokości proporcjonalnej do liczby dni za które Abonent miał dostęp do wykupionych usług, chyba że umowa zawierać będzie inne regulacje w tym zakresie W przypadku ulg / promocji przyznanych przez Operatora Abonentowi, roszczenie Operatora z tytułu rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Abonenta przed terminem określonym w promocji nie może przekroczyć ulgi przyznanej Abonentowi. 2. W przypadku promocji zasady naliczania Opłat określone są w odrębnym Regulaminie Promocji. 25. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania należnych do dnia rozwiązania Umowy Opłat. 26. W przypadku zmiany cen Operator powiadomi Abonenta pisemnie z wyprzedzeniem, co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Zawiadomienie zawierać będzie zakresie zmian i termin ich wprowadzenia.

5 27. W przypadku podwyższenia cen Abonent ma prawo, w terminie 14 dni od daty powiadomienia, wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Operatorowi i przesłanie go listem poleconym. Nie rozwiązanie przez Abonenta Umowy w wyżej przewidziany sposób poczytuje się za wyrażenie zgody na podwyższenie cen. 28. Pod warunkiem nie zalegania przez Abonenta z żadnymi opłatami na rzecz Operatora, na wniosek Abonenta, zakres Umowy Abonenckiej może zostać rozszerzony o nowe Usługi lub o inny pakiet Usług Dostępu do Sieci Internet. 29. Gdy Umowa Abonencka zostaje zmieniona z chwilą otrzymania przez Operatora wniosku Abonenta o rozszerzenie zakresu usług. W przypadku, kiedy wniosek o rozszerzenie zakresu usług nie został złożony w formie pisemnej, w razie wątpliwości poczytuje się, że Umowa Abonencka została zmieniona w tym zakresie, jeżeli Abonent, po otrzymaniu faktury VAT lub blankietu opłat, wystawionych zgodnie z Cennikiem Operatora, świadczone według zmienionej Umowy Abonenckiej, zapłacił pełną kwotę, na którą opiewa Faktura lub blankiet opłat. Bez względu na datę zmiany Umowy Abonenckiej opłaty za świadczone przez Operatora Usługi, według zmienionej Umowy Abonenckiej, będą naliczone od dnia faktycznego rozpoczęcia świadczenia tych usług. 30. Jeżeli Abonent zamierza zmienić Umowę Abonencką poprzez rezygnację z niektórych świadczonych w ramach Umowy Abonenckiej Usług Telekomunikacyjnych, zobowiązany jest powiadomić Operatora na piśmie o takiej zmianie, wskazując wyraźnie, z jakich usług zamierza zrezygnować. Za dokonanie zmiany Usług Telekomunikacyjnych w ramach Umowy Abonenckiej Operator może pobierać opłaty przewidziane Cennikiem. 31. Zastępowanie Usług w ramach Pakietu przez inne Usługi lub zmniejszenie ich liczby nie wymaga zmiany Umowy Abonenckiej i może nastąpić z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych. O zmianach takich Klienci będą informowani w trybie przewidzianym niniejszym regulaminem. 32. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w korzystaniu z Pakietów Usług wywołane działaniem siły wyższej a także powstałe w wyniku: nieprawidłowego korzystania ze sprzętu, nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania Klienta, przerw w zasilaniu i innych zdarzeń o podobnym charakterze. 33. Operator nie odpowiada za regulowanie płatności przez Abonenta za pomocą karty płatniczej. 34. Za przerwy w świadczeniu Usług będące następstwem podjętych działań przez Operatora w ramach wykonywania pomiarów testowych, prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych nie ulegają zmniejszeniu opłaty ponoszone przez Abonenta na rzecz Operatora. Rozdział VI. Rozwiązywanie umowy 35. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba, że Umowa i Regulamin Promocji stanowi inaczej. 36. Okres wypowiedzenia Umowy Abonenckiej kończy się z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonane zostało (doręczone w formie pisemnej drugiej ze stron Umowy Abonenckiej) wypowiedzenie. 37. Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia w formie pisemnej od Umowy Abonenckiej w ciągu 10 dni od jej podpisania ( chyba że Umowa lub Regulamin Promocji stanowi inaczej), w przypadku, kiedy umowa zawarta została poza siedzibą Operatora. Operatorowi przysługuje Opłata za dokonanie w tym okresie świadczenia zgodnie z Ofertą Usług Operatora. Odstąpienie nastąpić może zgodnie z niniejszym wzorem oświadczenia Abonenta: Miejscowość...Data... Automatyka- Control S.C., ul. M. Konopnickiej 2, Police. Oświadczam niniejszym, że odstępuję na podstawie art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22 poz. 271) od Umowy Abonenckiej zawartej dnia... w... Imię i Nazwisko Abonenta... (Podpis abonenta) Umowa Abonencka może zostać rozwiązana przez Operatora bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach: a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia zezwolenia lub koncesji przyznanej Operatorowi lub w następstwie zmian prawnych uniemożliwiających świadczenie usług na bazie posiadanych przez Operatora możliwości technicznych i logistycznych, b) zalegania przez Abonenta z płatnościami na rzecz Operatora za co najmniej 30 dni licząc od dnia w którym Abonent powinien był dokonać płatności, c) podłączenia przez Abonenta do Sieci Operatora ilości jednostek PC większej niż określa to Umowa, d) nie dopuszczenia do przeglądu Instalacji Abonenckiej, karty sieciowej oraz konfiguracji jednostki PC Abonenta, e) utraty przez abonenta tytułu prawnego do lokalu, w którym zgodnie z umową umiejscowiona jest instalacja Abonencka,

6 f) rozpowszechniania w Sieci przez Abonenta materiałów niezgodnych z obowiązującym Prawem, g) podejmowania przez Abonenta prób naruszenia integralności Sieci Internet oraz sieci telekomunikacyjnej Operatora, h) powtarzającego się naruszania przez Abonenta warunków korzystania z Usług określonych w Umowie lub Regulaminie, i) stworzenia przez Abonenta zagrożenia dla interesów Operatora lub innych użytkowników Sieci Operatora, j) wykorzystania przez Abonenta Usług Świadczonych przez Operatora do celów niezgodnych z prawem, k) wszczęcia wobec Abonenta postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, egzekucyjnego albo innego postępowania naprawczego lub oddłużeniowego, l) siły wyższej, tj. zdarzenia niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego skutków wystąpienia nie można przewidzieć, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, dewastacje, kradzieże, akty wandalizmu, awarie w dostawie energii, akty władzy państwowej, m) prób nielegalnego wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób, n) wszelkich działań Abonenta, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową Operatora, lub zakłócą poprawne funkcjonowanie systemu Operatora służącego udostępnieniu i monitorowaniu usługi, szkieletu i punktów stykowych sieci Operatora z innymi Operatorami. 2. Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadkach: a) gdy Abonent będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną zostanie zlikwidowany lub rozwiązany, b) śmierci Abonenta, c) gdy Operator zaprzestanie świadczenia działalności gospodarczej, d) gdy Operator utraci prawo do świadczenia usług wynikających z Umowy. 3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron, oraz na mocy warunków jej rozwiązania wynikających z Umowy Abonenckiej. 39. Umowa abonencka może zostać rozwiązana przez Abonenta bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy przerwa w świadczeniu Usług Dostępu do Sieci Internet z winy Operatora lub na skutek działania siły wyższej trwała dłużej niż 30 dni od daty powiadomienia Operatora. W takim przypadku Abonent nie ponosi żadnych opłat związanych z zerwaniem umowy. 40. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 41. Ponowne zawarcie Umowy Abonenckiej nastąpić może pod warunkiem uregulowania przez Abonenta zaległych Opłat oraz uiszczania opłaty zgodnie z Ofertą Usług Operatora. 42. Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez konieczności wnoszenia opłaty abonamentowej do końca trwania umowy w przypadku, gdy Abonent zmieni adres zamieszkania a Operator nie ma możliwości świadczenia usług w nowym miejscu zamieszkania Abonenta. Zmiana adresu zamieszkania Abonenta wymaga udokumentowania. Rozdział VII. Uruchomienie Usługi Abonent wyraża zgodę na Instalację kabla teleinformatycznego wraz z gniazdem abonenckim, listwą ochronną, kartą sieciową oraz ewentualną instalację urządzeń do dostępu radiowego, włącznie z wykonaniem niezbędnych otworów, przepustów i innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia instalacji w mieszkaniu lub budynku, którego jest właścicielem, najemcą, dzierżawcą albo, do którego przysługuje mu prawo użytkowania, spółdzielcze prawo do lokalu lub służebność mieszkania. Jeżeli Abonentowi nie przysługuje żaden z wymienionych powyżej tytułów prawnych do lokalu, w którym ma być zainstalowana Usługa lub, jeżeli zainstalowanie Usługi w tym lokalu uzależnione jest od zgody właściciela lub osoby, której przysługują inne prawa do lokalu, Abonent zobowiązany jest do uzyskania takiej zgody w formie pisemnej i doręczania jej Operatorowi najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Abonenckiej. W przypadku, gdy Abonent nie przedstawi wspomnianej zgody, jest on zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów, poniesionych przez Operatora oraz związanych z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich. 2. Zgoda Abonenta na Instalację obejmuje w szczególności zgodę na poprowadzenie kabli, wywiercenie niezbędnych otworów w miejscach uzgodnionych przez Przedstawiciela Operatora z Abonentem w lokalu oraz montaż zakończenia w sposób wskazany przez Przedstawiciela Operatora. Kable zostaną przeprowadzone możliwie najkrótszą drogą do zakończenia. W przypadku dostępu drogą radiową, Abonent wyraża zgodę na instalację anteny na dachu budynku abonenta, lub w jego lokalu. 3. Abonent jest zobowiązany umożliwić Przedstawicielowi Operatora wykonanie Instalacji Abonenckiej w możliwie najkrótszym czasie, w sposób niepowodujący uszkodzeń wyposażenia lokalu. 4. Podczas wykonywania Instalacji przez Przedstawiciela Operatora w lokalu, w którym wykonywana jest Instalacja, powinien przebywać Abonent lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba. 5. Przedstawiciel Operatora nie jest zobowiązany do jakichkolwiek czynności, związanych z naprawą sprzętu Abonenta, chyba że uszkodzenie nastąpiło w skutek jego działań. 6. Potwierdzeniem zakończenia Instalacji jest złożenie podpisu Abonenta lub upoważnionej przez niego osoby pełnoletniej na Protokole Wykonania Instalacji Abonenckiej lub innym dokumencie przedłożonym przez Operatora. 7. Wysokość opłat za Aktywację określa aktualny Cennik. W przypadku, gdy Instalacja jest połączona z dodatkowymi nakładami materiałowymi lub czasowymi, Operator jest uprawniony do pobierania dodatkowej opłaty instalacyjnej według kosztorysu, przedstawionego uprzednio Abonentowi przez Przedstawiciela Operatora i zaakceptowanego przez Abonenta. 8. Jeżeli Umowa abonencka nie stanowi inaczej, Abonent uzyskuje prawo do podłączenia jednego Zakończenia Sieci. Podłączenie kolejnych Zakończeń Sieci w lokalu zgodnie z Umową Abonencką, wykonywane jest za dodatkową opłatą przewidzianą w Cenniku. 9. Za dzień rozpoczęcia świadczenia usług uznaje się pierwszy dzień po dniu uruchomienia Usługi. Rozdział VIII. Reklamacje i serwis 44.

7 1. Abonent może złożyć reklamację dotyczącą: a) niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usług Dostarczania Dostępu do Sieci Internet. b) nieprawidłowego naliczania Opłaty. 2. Reklamacja powinna być złożona telefonicznie, faxem pod numerem tel , em na adres lub przez helpdesk Wirtualnego Biura Obsługi Klienta, niezwłocznie po stwierdzeniu zdarzeń w niej określonych i wskazywać czas i zaistniałe zdarzenie Reklamacja złożona przez Abonenta powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. 2. Reklamujący powinien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne będące w jego posiadaniu dowody, którymi uzasadnia reklamację. 3. Odpowiedź na reklamację Abonent otrzyma drogą telefoniczną, pisemną lub przez przez helpdesk Wirtualnego Biura Obsługi Klienta. 4. W przypadku nie uznania reklamacji Operator zobowiązany jest do podania uzasadnienia nie uznania reklamacji Złożenie reklamacji przez Abonenta nie zwalnia go od regulowania Opłat. W uzasadnionym przypadku Operator może dokonać zwrotu kwoty odszkodowania wynikającego z uznania reklamacji w formie rabatu opłaty za następny okres rozliczeniowy lub na wskazany przez Abonenta rachunek bankowy. Odszkodowanie wynosi równowartość 1/30 średniej Opłat z okresu ostatnich trzech, zakończonych przed datą reklamacji miesięcy za każdy dzień przerwy w dostawie sygnału, z zastrzeżeniem zdania następnego. Odszkodowanie nie przysługuje Abonentowi, jeżeli w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 24 godzin. 2. W przypadku przerwy w otrzymywaniu Usług Dostępu do Sieci Internet wynikającej z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub działania siły wyższej Abonentowi nie przysługuje prawo do odszkodowania Operator zobowiązuje się do podejmowania działań interwencyjnych w maksymalnie krótkim czasie od momentu zgłoszenia awarii i do usunięcia zawinionych przez Operatora usterek w ciągu okresu oznaczonego w Umowie Abonenckiej. 2. Abonent zobowiązany jest do udostępnienia Operatorowi lub osobie przez niego upoważnionej dostępu do miejsca awarii. Abonent zobowiązany jest nadto do udostępnienia Operatorowi lub osobie przez niego upoważnionej dostępu do Sieci w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Operatora. 3. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli Operator nie przeniósł odszkodowania w formie rabatu za kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia reklamacji. 4. Abonentowi przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego prawo dochodzenia roszczeń wobec Operatora w postępowaniu sądowym w Sądzie właściwym dla Siedziby Operatora. 5. Reklamacją jest zgłoszenie przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczenie usług, roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z winy Operatora. 6. Reklamacja musi zawierać pod rygorem jej odrzucenia nazwę Abonenta, adres jego siedziby/miejsce zamieszkania, datę podpisania umowy, adres miejsca świadczenia usług, których reklamacja dotyczy, wysokość reklamowanej kwoty należności, lub dokładne określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi, oraz okres, którego zdarzenie dotyczy, a także wszelkie dokumenty i posiadane dowody uzasadniające reklamację i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Abonenta. 7. Reklamacje w sprawach usług mogą być w szczególności wnoszone w wypadkach: a) wykonania usługi z naruszeniem warunków określonych w Regulaminie, b) przerwy w korzystaniu z usługi trwającej jednorazowo dłużej niż 8 godzin, c) wadliwego rozliczenia usługi. 8. Reklamacje mogą być wnoszone w ciągu 1-go miesiąca licząc od dnia następnego odpowiednio po: a) ustaniu przerwy w korzystaniu z usługi, b) otrzymaniu rachunku za usługę. 9. Reklamacja powinna być złożona przez Abonenta lub jego pełnomocnika w następujący sposób: a) na piśmie listem poleconym, b) pocztą elektroniczną na adres: lub przez helpdesk Wirtualnego Biura Obsługi Klienta i zawierać przedstawienie okoliczności uzasadniających roszczenie oraz podpisana przez reklamującego. Reklamujący powinien dołączyć dokumenty i inne będące w jego posiadaniu dowody, którymi uzasadnia reklamację. 10. Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu miesiąca od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być załatwiona, należy o tym niezwłocznie powiadomić reklamującego, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin załatwienia. 11. Operator udziela odpowiedzi w formie pisemnej, telefonicznej lub przez helpdesk Wirtualnego Biura Obsługi Klienta. 12. Odpowiedź na reklamację odmawiająca odszkodowania w całości lub w części powinna zawierać uzasadnienie. Odpowiedź przesłana reklamującemu powinna zawierać stwierdzenie, że została wyczerpana droga postępowania reklamacyjnego i że reklamującemu przysługuje prawo dochodzenia roszczenia w postępowaniu sądowym. 13. Złożenie reklamacji nie powoduje zawieszenia biegu terminów płatności. 14. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną po udzieleniu odpowiedzi reklamującemu. 15. Operator zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych urządzeń które zostały powierzone Abonentowi na czas trwania usługi, przez cały czas obowiązywania umowy abonenckiej, o ile wada nie nastąpiła w wyniku stwierdzenia prób ingerencji do wnętrza urządzenia lub widocznych uszkodzeń mechanicznych. W takim wypadku Operator ma prawo Obciążyć Abonenta realnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych urządzeń. 16. Operator odpowiada za poprawność transmisji do zakończenia sieciowego swojej sieci telekomunikacyjnej w miejscu świadczenia usługi w lokalu Abonenta którym jest: gniazdo abonenckie, zakończenia kabla sieciowego sieci Operatora w lokalu Abonenta lub port powierzonego Abonentowi urządzenia sieciowego. 17. W przypadku stwierdzenia poprawności transmisji na zakończeniu sieciowym, Operator może obciążyć Abonenta kosztami nieuzasadnionego wezwania pomocy technicznej, zgodnie z cennikiem opłat za usługi dodatkowe. Rozdział VIII. Poufność informacji Operator i Abonent zobowiązani są do zachowania poufności informacji o warunkach łączącej Strony Umowy oraz

8 danych identyfikacyjnych Abonenta, a wzajemnie udzielane informacje mogą być wykorzystane wyłącznie do celów wykonania łączącej Strony Umowy. 2. Wszelkie informacje, o których mowa w ust. 1. mogą być udzielone osobom trzecim tylko w przypadkach przewidzianych prawem. 3. Operator i Abonent zobowiązani są do wzajemnego zachowania poufności informacji oraz zbiorów danych, do których mieli dostęp poprzez Sieć Operatora w trakcie obowiązywania Umowy, jak również zobowiązani są do nie zbierania, przetwarzania i przechowywania oraz do nie udostępniania tych informacji i danych osobom trzecim bez zgody drugiej Strony. Obowiązek dochowania poufności obejmuje także pracowników i inne osoby, którym Strony powierzyły wykonanie zobowiązań lub za pomocą, których zobowiązania wykonały. Obowiązek ten wiąże Strony także po rozwiązaniu Umowy. 4. Operator nie ingeruje w treść przesyłanych lub otrzymywanych przez Abonenta informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenie prawa wynikające z treści takich informacji. 5. Operator zastrzega sobie prawo do używania nazwy Abonenta w materiałach reklamowych i marketingowych, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Abonenta na takie użycie. Jednakże zgoda taka nie jest konieczna w przypadku umieszczania nazwy Abonenta na listach referencyjnych Operatora. Rozdział IX. Postanowienia końcowe Operator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Zmiany te będą publikowane z 30 dniowym wyprzedzeniem na stronie www Operatora. 2. Operator zastrzega sobie prawo zmian w Ofercie i Cenniku Usług Operatora. 3.Abonent ma prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w terminie 30 dni od opublikowania na stronie www zmian w Regulaminie i Ofercie Usług. 50. W przypadku zmiany adresu, siedziby firmy a także utraty tytułu prawnego do lokalu Abonent zobowiązany jest do poinformowania Operatora o zaistniałych zmianach w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku wszelką korespondencję wysłaną na wskazany na umowie adres uważa się za dostarczoną. 51. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 52. Operator może rozszerzać zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany regulaminu. 53. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. Tytuł płatności termin płatności kwota Opłata instalacyjna Wirtualne Biuro Obsługi Klienta (WBOK) https://wbok2.kasztanowe.net ID:... PIN:...

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: WŁAŚCICIEL-FIRMA Firma NetService działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Z DNIA 14 GRUDNIA 2003 R. Wstęp Regulamin świadczenia usług internetowych ("Regulamin") określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez spółkę OGICOM

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług w zakresie dostępu do sieci Internet

REGULAMIN. świadczenia usług w zakresie dostępu do sieci Internet InfoProjekt 31-213 Kraków, ul. Bursztynowa 1/38 REGULAMIN świadczenia usług w zakresie dostępu do sieci Internet Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez InfoProjekt Kamil

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZP.271.19.3.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Przedmiot zamówienia 1. PRZEDMIOTEM Z UMOWY JEST świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura. W z ó r

UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura. W z ó r UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura Zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Gospodarki Materiałowej FORTIS Spółka z o.o. ul. Leona Heyki 23, 70-631 Szczecin NIP 852-050-95-99 zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Spis treści 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4 4. Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 61, 00-848

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu. przez firmę NETWROK

Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu. przez firmę NETWROK Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu przez firmę NETWROK I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Operatorem usług jest NETWORK z siedzibą w Zajączkowie 38A, tel. 71/715-92-22, 782-289-027, biuro@netwrok.pl

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2010r.

Obowiązuje od 01.01.2010r. Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu firmy NetSeven grupa ArtSeven S.C. Andrzej Dziuk, Grzegorz Adamczyk Obowiązuje od 01.01.2010r. Pojęcia używane e regulaminie 1 1. Operator - Firma NetSeven

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/60/15 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET 1 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez KolNet Kolwas Mirosław z siedzibą w Grójcu

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczeń usług internetowych

Regulamin Świadczeń usług internetowych Regulamin Świadczeń usług internetowych... Postanowienia ogólne i wyjaśnienie wyrażeń umownych... 1 1. OPERATOR firma BEM-ECO Emilia Migura 78-540 Kalisz Pomorski, ul. Wczasowa 2, NIP 674-107-54-19, Regon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sieci Net-NG

REGULAMIN sieci Net-NG REGULAMIN sieci Net-NG prowadzonej przez NetGate Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje 1. OPERATOR NetGate s.c. ul. Spółdzielcza 5 w Kłodzku, NIP 883-10-25-372, REGON 890380192, uprawniona do świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY Telnet Solutions Ul. Czarnieckiego 11/42 37-450 Stalowa Wola Tel. +48 665-343-227 Umowa nr Kraków dn - - Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych 1 ZAMAWIAJĄCY Nazwa NIP

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 R E G U L A M I N Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP), dostępu do Wirtualnej Sieci Komputerowej (WSK) oraz Usług Towarzyszących Transmisji Danych (UTTD) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Zakład Elektro-Instalacyjny Artur Maślanka zwana dalej Operatorem z siedzibą w Woli Radziszowskiej 519 jest firmą działającą

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy:

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / 2017 zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Shentel Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okulickiego 77c/2 w Szczecinie (71-035), KRS: 391025, NIP:852-259-31-21,

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont:

Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont: Regulamin usług 1 Informacje wstępne Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont: a. Cloud b. VPS c. Hosting d. Domeny e. Backup f. Gotowe produkty na

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach.

Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach. Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin szczegółowy, zwany dalej Regulaminem internetowym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego DA-G.271.2.1.2016 UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego Załącznik nr 3 zawarta w dniu... r. w Kuźni Nieborowskiej pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Zameczek z siedzibą w Kuźni Nieborowskiej, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA Nr UD-XVII-WND-B/II/4/1- /2017/ Nr UD-XVII-WND-B/II/5/6- /2017/ W dniu 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, (kod: 01-003) Warszawa, NIP: 525 22

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy:

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA Umowa - wzór zawarta w dniu...... 2017 r. w Gdańsku pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Pomorskim Odziałem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Ryszard Sareło DobryNET Dobra

Ryszard Sareło DobryNET Dobra Ryszard Sareło DobryNET Dobra 3.12.2015 Ul. Stokrotki 1, 72-003 Dobra NIP:851-278-74-09 Regon:320726500 www.dobrynet.eu Regulamin dostępu do Internetu za pomocą sieci DobryNET Regulamin stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia WZÓR UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... 2016 roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 754 30 23 121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.. a, zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 4 wzór umowy sprzęt medyczny jednorazowego użytku ZOZ Busko Zdrój 2009 UMOWA 03/./2009 zawarta w dniu... 2009 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud*

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* *1.* Postanowienia*ogólne* 1.1 Niniejszyregulamin(dalej:"Regulamin")zawieraogólnewarunkipłatnegokorzystaniazusługiATMANCloud przezklientanabywającegousługę(dalej:"usługa").

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Regulamin

Rozdział 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Rozdział 1 Regulamin 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo