Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C."

Transkrypt

1 Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej 2, kod pocztowy Police, świadczy usługi dostarczania dostępu do sieci komputerowej oraz Sieci Internet w zakresie i na warunkach określonych w Umowie Abonenckiej oraz regulaminie. 2. Regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.Nr 73.poz.852). Rozdział II. Prawa i obowiązki Operatora 1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia Abonentowi: a) stałego dostępu do Sieci Internet poprzez lokalną sieć komputerową LAN, b) dostęp do sieci LAN w ramach grupy budynków, w której Abonent posiada instalację abonencką, c) świadczenia usług w zakresie istniejących możliwości technicznych, na poziomie nie gorszym niż na dzień podpisania umowy przez cały okres jej obowiązywania. d) rozszerzania zakresu świadczenia Usług w miarę możliwości technicznych Operator zobowiązuje się do podłączenia Abonenta i dostarczania usług świadczonych przez Operatora w ciągu 3 dni od daty podłączenia do sieci LAN. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności korzystania przez Abonenta z Usług Operatora, w przypadku niewłaściwej konfiguracji systemu na jednostce PC przez Abonenta. W takim przypadku Abonent nie ma prawa do obniżenia opłaty abonamentowej. 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania abonenta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. W takim przypadku Operator ma prawo rozwiązać Umowę z Abonentem w trybie natychmiastowym. 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania oraz za szkody wyrządzone przez urządzenia sieciowe zakupione i instalowane samodzielnie przez Abonenta. Ustawienia karty zakupionej u Operatora powinny być niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy i zgodne z ustawieniami dokonanymi przy wykonywaniu instalacji abonenckiej. 5. Operator może zawiesić świadczenie usług Dostarczania Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Dodanych na pisemny wniosek Abonenta złożony, na co najmniej 30 dni przed końcem okresu rozliczeniowego poprzedzającego okres, w którym ma nastąpić zawieszenie świadczenia Usług Operator pobiera opłatę zgodnie z Cennikiem zawartym w Ofercie Usług Operatora. 6. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług każdemu Abonentowi, Operator ma prawo do kształtowania ruchu usług internetowych wg nasycenia Sieci. W przypadku dużego wysycenia łącza przez Abonentów korzystających z programów typu peer to peer (p2p) Operator ma prawo do przesunięcia ich na koniec kolejki obsługiwanych usług. Oznacza to, że Operator może regulować przepustowość maksymalną wybranych usług sieciowych, jeśli będą one w drastyczny sposób powodowały obniżenie jakości usług świadczonych dla innych abonentów Sieci Internet Operatora. 7. Operator zobowiązany jest udzielić informacji wynikających ze świadczonych usług tylko osobie, która zawarła umowę abonencką lub jej pełnomocnikowi. 8. Osobom trzecim informacji o przyjętych do wykonania, wykonywanych lub wykonanych usługach udziela się w przypadkach przewidzianych prawem. 9. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia dochodzeń w przypadkach, w których podejrzewa się pogwałcenie niniejszego regulaminu lub umowy abonenckiej. Dochodzenie może objąć zbieranie informacji od odnośnego użytkownika lub użytkowników oraz od strony składającej skargę i badanie materiałów znajdujących na serwerze Operatora i w jego Sieci. Na czas trwania dochodzenia, Operator może zablokować odnośne konto lub konta i prewencyjnie usunąć z Sieci materiały, które stanowią pogwałcenie warunków umowy. 6. Operator ma prawo do podjęcia działań mających na celu dokonanie niezbędnych prac w szczególności związanych z modernizacją sieci Operatora, oraz polepszeniem świadczonej usługi dostępu do sieci Internet a także usług dodanych, Łączny czas przerw związanych z modernizacją sieci nie może przekroczyć 8 godzin w godz 9:00-24:00 w skali miesiąca oraz 24 godz. w godz. 24:00-9:00 w skali miesiąca. 7. Operator udziela pomocy nowo podłączonemu Abonentowi w pierwszej konfiguracji systemu do pracy w sieci, w miarę możliwości, ale bez gwarancji powodzenia, gdyż jakość posiadanego sprzętu może stać się przyczyną niewłaściwej pracy w sieci. Pomoc przy konfiguracji sprzętu nowo podłączonego użytkownika jest jednorazowa, każda następna jest objęta opłatą zgodnie z cennikiem W przypadku przerwy w świadczeniu Usług przez Operatora wynikającej z winy Operatora, przez okres do 8 godzin w godz. 9:00-24:00 w skali miesiąca oraz 24 godzin w godz. 24:00-9:00 w skali miesiąca, Operator zapłaci Abonentowi karę umowną poprzez obniżenie wysokości opłaty abonamentowej. 2. Obniżenie wysokości opłaty abonamentowej dokonywane jest na następujących zasadach: a) obniżenie opłaty abonamentowej będzie liczone w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień przerwy spowodowany awarią; b) przy ustalaniu czasu trwania przerwy, jako początek przyjmuje się dzień, w którym nastąpił fakt zgłoszenia przez Abonenta o wystąpieniu przerwy, c) za czas zakończenia przerwy przyjmuje się moment zarejestrowania zakończenia przerwy. 3. Operator nie dokonuje obniżenia opłaty abonamentowej, jeżeli przerwy w świadczeniu Usług wynikają z pomiarów testowych, prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych, których łączny czas trwania określono w Zapłata kary umownej ustalonej w ust. 1 wyczerpuje w całości odpowiedzialność Operatora wobec Abonenta. Abonent nie może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

2 5. Stosowane przez Operatora środki techniczne wykorzystywane w związku ze świadczeniem Usługi gwarantują bezpieczeństwo przekazu informacji w granicach możliwości technicznych. 9. W celu prawidłowego wykonania Usług Dostępu do Sieci Internet a także Usług Dodanych Operator ma prawo do okresowej konserwacji i kontroli Sieci oraz do przerwy w dostawie Usług których łączny czas trwania określono w Paragrafie 6. Rozdział III. Prawa i Obowiązki Abonenta Abonent zobowiązany jest do: a) korzystania z Usług stosownie do postanowień regulaminu i Umowy, zgodnie z przeznaczeniem, nie naruszając prawa Polskiego ani nie szkodząc innym użytkownikom Sieci Operatora, b) używania ilości jednostek PC podłączonych do Sieci Operatora zgodnie z umową, c) przestrzegania prywatności innych kont w systemie, nie ingerowania w ich zasoby nawet jeśli nie są one stosownie chronione, d) zachowania właściwej ochrony antywirusowej swoich komputerów, e) bezwzględnego podłączania własnych jednostek PC do gniazdek zasilających ze skutecznym zerowaniem, f) dbania o bezpieczeństwo swojego konta pocztowego oraz komputera poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swych zasobów, g) dbania o stabilność systemu operacyjnego na jednostkach PC należących do Abonenta, podłączonych do sieci, h) zgłoszenia Operatorowi z wyprzedzeniem 30 dniowym, zamiaru wykorzystywania dostępu do Sieci Internet w celach komercyjnych. W powyższym przypadku do umowy zostanie zawarty aneks regulujący warunki komercyjnego wykorzystania Sieci, j) korzystania wyłącznie z serwera Operatora. Zabronione jest korzystanie z Usług Operatora poprzez przyłączanie własnego serwera lub innego niż wskazany przy zawieraniu Umowy Abonenckiej. Możliwe jest udostępnienie serwera wirtualnego na jednostce PC klienta innym klientom, k) umożliwienia Operatorowi lub osobie przez niego upoważnionej dokonania przeglądu Instalacji Abonenckiej, karty sieciowej oraz konfiguracji jednostki PC Abonenta o ile zachodzi podejrzenie zaburzenia pracy Sieci w związku z niepoprawną pracą karty sieciowej lub niedozwoloną konfiguracją systemu pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy, l) za okres niemożności korzystania z Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Dodanych z przyczyn leżących po stronie Operatora, Abonent ma prawo do obniżenia Opłaty Abonamentowej za każdy dzień, licząc od dnia zawiadomienia. 2. Abonentowi nie wolno: a) generować ponadnormatywnego ruchu zakłócającego pracę sieci, b) podłączać do łącza więcej urządzeń niż jest to przewidziane w Umowie, c) działać na szkodę zasobów lub innych użytkowników sieci Operatora i innych sieci, d) naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, e) udostępniać Usług Świadczonych przez Operatora osobom trzecim. Usługi Dostępu do Sieci Internet przeznaczona jest tylko do osobistego użytku przez Abonenta, z wyłączeniem celów zarobkowych. f) naruszać i podejmować prób zachwiania integralności urządzeń sieciowych innych użytkowników, Sieci Internet oraz Sieci LAN. Naruszenie lub próby naruszenia, o których mowa wyżej, to w szczególności: skanowanie portów komputerowych innych użytkowników, blokowanie działania, próby włamań do systemów, skutecznych włamań, mailbombing, wysyłanie spamu, przekazywanie haseł, przeciążanie sieci, transmisja z wirusami komputerowymi, transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy oraz wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w pracy Sieci Internet, Sieci LAN bądź urządzeń innych użytkowników. Operator zastrzega sobie możliwość poinformowania, przekazania lub udostępnienia informacji o Abonencie, który próbuje w sposób opisany wyżej ingerencji w Sieć lub urządzenia innych użytkowników, przewidzianym prawem trybie właściwym służbom. g) dokonywać zmian lub ingerować w Sieć Operatora. Uszkodzenia sieci wynikłe z winy Abonenta usuwane będą na jego koszt. 3. Abonent ma obowiązek zawiadomić administratora systemu w każdym przypadku rzutującym na bezpieczeństwo Internetu w zakresie sieci Operatora. W takim przypadku nie wolno Abonentowi rozpowszechniać tej informacji wśród pozostałych użytkowników Internetu. 4. Abonenta pracującego w sieci obowiązuje przestrzeganie netykiety sieciowej. 5. Wszelkie działania na szkodę innych użytkowników i Operatora (np. powielanie przesyłek pocztowych - tzw. łańcuszek) oraz inne uciążliwe działania dla użytkowników a nieuzgodnione z Operatorem oraz podszywanie się pod Operatora mogą być podstawą wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 6. Prawo do uznania, że użytkownik korzysta z dostępu do sieci z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu przysługuje administratorom systemu Operatora. 7. Decyzje podjęte przez administratorów są nieodwołalne. 11. Abonent ma prawo do obniżenia Opłaty Abonamentowej za okres niemożności korzystania z Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług dodanych z przyczyn leżących po stronie Operatora, za każdy dzień, licząc od dnia zawiadomienia. Kwalifikacji awarii dokonuje Operator lub wyznaczony przez niego podmiot. 12. Operator zaleca, aby podczas wyładowań atmosferycznych Sprzęt Abonenta został odłączony od zasilania energetycznego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane niezastosowaniem się Abonenta do tego zalecenia. 13. Abonent nie może zmieniać parametrów konfiguracji systemu na jednostce PC na inne niż wskazane w umowie. Dokonywanie przez Abonenta celowych prób zmian konfiguracji ustawień sieciowych (w szczególności: adresu IP, adresu MAC karty sieciowej), bez zgody i wiedzy Operatora jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o

3 świadczenie usług dostępu do Sieci Internet z winy Abonenta. 14. Abonent nie może, wykorzystując infrastrukturę telekomunikacyjną Operatora, świadczyć ani umożliwiać świadczenie usług telekomunikacyjnych (przekierowanie ruchu do innych sieci) a w szczególności dostępu do Sieci Internet, bez uprzedniego uzgodnienia w/w faktu z Operatorem. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień 14, Operator może zażądać od Abonenta kary pieniężnej w wysokości zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 15. W przypadku umowy na czas nieokreślony, Abonent może po złożeniu pisemnego wniosku lub złożenie dyspozycji przez Wirtualne Biuro Obsługi Klienta (WBOK), zawiesić korzystanie z usług, jednorazowo w roku kalendarzowym na okres do 3 miesięcy bez dodatkowych opłat. Po upływie w/w okresu następuje automatyczne bezpłatne wznowienie świadczenia usługi. Dyspozycja zawieszenia usługi na dany miesiąc musi być złożona w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed końcem poprzedniego miesiąca. Rozdział IV. Umowa Umowa Abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Umowa zawierana jest po okazaniu przez Abonenta oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów: a) Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: odpis z właściwego przewidzianego prawem rejestru, REGON, NIP, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w których zainstalowana będzie Instalacja Abonencka, stanowiący uprawnienie do władania lub dysponowania lokalem (nieruchomością) lub do ich zajmowania, b) Osoby fizyczne: dowód osobisty, dokumenty stanowiące uprawnienie do władania lub dysponowania lokalem (nieruchomością) lub do ich zajmowania 3. Operator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i informacji, w szczególności potwierdzających możliwości wykonywania zobowiązań wobec firmy Lanbit s.c. z tutułu zawarcia Umowy. 4. Operator zastrzega sobie prawo wykonania kserokopii dokumentów, o których mowa w ust Zmiana świadczonej Usługi nastąpi po pisemnym zgłoszeniu wniosku przez Abonenta. Zgłoszenie należy przesłać listem poleconym lub osobiście. 6. Umowa zawierana jest ze strony Operatora przez osobę przez niego upoważnioną, ze strony Abonenta osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika. 7. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej Umowa zawierana jest przez osoby upoważnione do reprezentowania lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentowania. 8. Pełnomocnictwo udzielone przez Abonenta do reprezentowania go w czynnościach, o których mowa w ust. 1i ust. 2 musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i być dołączone do Umowy 9. Okres trwania umowy określa Umowa Abonencka. 17. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w Umowie Abonenckiej, Regulaminie, Ofercie Usług Operatora, a w szczególności do terminowego uiszczania Opłat. 18. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Abonenckiej w szczególności, gdy: 1) abonent nie spełnia lub nie akceptuje warunków zawartych w Regulaminie oraz w Umowie Abonenckiej przed podpisaniem Umowy Abonenckiej, 2) abonent posiada wierzytelności w stosunku do Operatora, 3) operator rozwiązał wcześniej Umowę Abonencką z Abonentem, w związku z naruszeniem postanowień Umowy Abonenckiej, Regulaminu lub wskutek działania Abonenta na szkodę Operatora bądź innych Abonentów, 4) występuje brak możliwości technicznych świadczenia Usług, 5) abonent poda błędne lub nieaktualne dane wymagane przy zawarciu Umowy Abonenckiej, 6) abonent nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z innej umowy zawartej z innym operatorem 7) proponowany przez Abonenta zakres lub sposób korzystania z Sieci może niekorzystnie wpłynąć na obsługę pozostałych użytkowników sieci Operatora, 8) abonent nie przedstawi urzędowego potwierdzenia swoich danych osobowych, jeżeli Operator takiego potwierdzenia zażąda, 9) abonent odmawia podpisania wszystkich załączników do umowy, 10) nastąpi zmiana prawa, która uniemożliwia Operatorowi świadczenie lub udostępnianie usług, 11) prezes UKE zgłosi sprzeciw wobec wykonywanej przez Operatora działalności telekomunikacyjnej lub cofnie w całości lub w części zezwolenia telekomunikacyjnego na eksploatacje publicznej sieci telefonicznej. 19. W ciągu 14 dni roboczych od daty wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy użytkownik zobowiązany jest udostępnić swoje pomieszczenia pracownikowi Operatora w celu demontażu umieszczonych w tych pomieszczeniach instalacji i urządzeń wyszczególnionych w protokole wykonania instalacji Abonenckich. Rozdział V. Wyłączenie odpowiedzialności 20. Abonent korzysta z wszelkich danych informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu sieci Operatora wyłącznie na własne ryzyko Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane i transmitowane przez zewnętrzną Sieć Internet jak również przez wewnętrzną Sieć LAN. 2. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową bądź powolną transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług Dostarczania Dostępu do Sieci Internet. 3. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w świadczeniu usług z wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda jest następstwem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa po stronie Operatora. 4. W przypadku, gdy do świadczenia usług wykorzystano zasoby telekomunikacyjne innych operatorów, odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do odpowiedzialności wynikającej z regulaminu świadczenia usług właściwych operatorów.

4 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu, wynikające z przyczyn leżących poza Siecią Operatora, w szczególności awarie łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, po których dostarczane są Usługi dostawców łącz internetowych. 6. W żadnym wypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, oraz utracone korzyści a w szczególności utratę przychodów, zysków, spodziewanych oszczędności lub klientów. 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę możliwości świadczenia usług z wykorzystaniem dostępu radiowego w związku z utratą możliwości propagacji fal wynikającą w szczególności ze zmiany ukształtowania terenu, nowo powstałego lub wyrośniętego zadrzewienia, a także wybudowania przez stronę budowli lub konstrukcji pomiędzy antenami. 8. Operator nie odpowiada za następstwa przerw w świadczeniu Usług wynikających z pomiarów testowych, prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych. 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zamówienie, realizację i poprawne działanie domen adresowych rejestrowanych przez firmy trzecie. Operator nie jest stroną w jakichkolwiek działaniach związanych z rezerwacją i rejestracją takich domen. Usługi te nie są objęte niniejszym regulaminem. 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową konfigurację nie należących do niego serwerów, która uniemożliwia do nich dostęp z sieci Operatora. 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Abonenta treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Abonenta w tym zakresie. Na Operatorze nie spoczywa obowiązek obserwowania materiałów przekazywanych, lub gromadzonych przez Abonenta, lub poszukiwania faktów lub okoliczności, które wskazywałyby na bezprawny charakter działalności Abonenta. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszeń, których dopuścił się Abonent w szczególności z tytułu naruszania przez Abonenta prawa autorskiego, z tytułu popełnienia przez Abonenta czynów nieuczciwej konkurencji lub zamieszczania przez abonenta niedozwolonej reklamy lub niezgodnych z prawem treści w tym o charakterze pornograficznym. Rozdział VI. Opłaty Za usługi świadczone Abonentom Operator wystawia faktury VAT. 2. Faktury VAT Operator dostarczy Abonentom osobiście lub drogą listową w terminie do 31 stycznia za każdy poprzedni rok kalendarzowy, z uwzględnieniem miesięcy za które była realizowana usługa. Istnieje możliwość co miesięcznego osobistego odbioru faktur VAT przez Abonenta pod adresem wskazanym przez Operatora. 3. Abonent indywidualny zobowiązuje się do zapłaty miesięcznych opłat abonamentowych o stałej wysokości na konto bankowe Operatora wskazane w Umowie o Świadczenie Usług, w terminie do 13-go dnia każdego miesiąca za który jest realizowana usługa, z wyjątkiem przypadków, gdy inne terminy zostaną dokładnie określone w otrzymanym od Operatora dokumencie zestawienie należnych opłat. Każdy przelew w z tytułu opłaty za usługi musi zawierać polu opis przelewu : Imię i Nazwisko, adres osoby na umowie abonenckiej oraz obowiązkowy zapis w formacie: IDXXXX gdzie XXXX jest czterocyfrowym numerem abonenta (tzw. ID klienta np. ID1234). Brak w/w zapisów nie gwarantuje poprawnego zaksięgowania wpłaty przez operatora. 4. Nie doręczenie faktury nie zwalnia Abonenta od uiszczania opłat w określonym terminie. W przypadku trudności związanych z o otrzymywaniem faktur, Abonent jest zobowiązany poinformować o powyższym Operatora. 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpłynięcia należnej sumy na rachunek bankowy wskazany przez Operatora. 6. W przypadku nie uiszczania należności w wyznaczonym terminie Operator będzie generować płatne wezwanie do zapłaty wraz z uruchomieniem czynności windykacyjnych. Wysokość opłaty za wezwanie do zapłaty ukazuje cennik Operatora. Opłaty za usługi windykacyjne poniesie abonent zgodnie z cennikiem firmy windykującej. 7. Abonent zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych za czas zwłoki w zapłacie należności. 8. W przypadku zwłoki Abonenta w zapłacie opłat należnych Operatorowi, Operator może zdecydować o płatnym ograniczeniu świadczenia usług do momentu uregulowania zaległości. Wysokość opłaty za ograniczenie świadczenia usług ukazuje cennik Operatora. 9. W przypadku wniesienia zaległych należnych opłat przez Abonenta, Operator może zdecydować o ponownym zdjęciu ograniczenia po uregulowaniu należnych płatności, odsetek, oraz opłat za wezwanie i za ograniczenie świadczonych usług Okresem rozrachunkowym jest 1 miesiąc. W przypadkach szczególnych Operator może wyrazić zgodę na rozliczenie w niepełnym cyklu rozrachunkowym W takim przypadku opłata abonamentowa jest naliczana w wysokości proporcjonalnej do liczby dni za które Abonent miał dostęp do wykupionych usług, chyba że umowa zawierać będzie inne regulacje w tym zakresie W przypadku ulg / promocji przyznanych przez Operatora Abonentowi, roszczenie Operatora z tytułu rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Abonenta przed terminem określonym w promocji nie może przekroczyć ulgi przyznanej Abonentowi. 2. W przypadku promocji zasady naliczania Opłat określone są w odrębnym Regulaminie Promocji. 25. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania należnych do dnia rozwiązania Umowy Opłat. 26. W przypadku zmiany cen Operator powiadomi Abonenta pisemnie z wyprzedzeniem, co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Zawiadomienie zawierać będzie zakresie zmian i termin ich wprowadzenia.

5 27. W przypadku podwyższenia cen Abonent ma prawo, w terminie 14 dni od daty powiadomienia, wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Operatorowi i przesłanie go listem poleconym. Nie rozwiązanie przez Abonenta Umowy w wyżej przewidziany sposób poczytuje się za wyrażenie zgody na podwyższenie cen. 28. Pod warunkiem nie zalegania przez Abonenta z żadnymi opłatami na rzecz Operatora, na wniosek Abonenta, zakres Umowy Abonenckiej może zostać rozszerzony o nowe Usługi lub o inny pakiet Usług Dostępu do Sieci Internet. 29. Gdy Umowa Abonencka zostaje zmieniona z chwilą otrzymania przez Operatora wniosku Abonenta o rozszerzenie zakresu usług. W przypadku, kiedy wniosek o rozszerzenie zakresu usług nie został złożony w formie pisemnej, w razie wątpliwości poczytuje się, że Umowa Abonencka została zmieniona w tym zakresie, jeżeli Abonent, po otrzymaniu faktury VAT lub blankietu opłat, wystawionych zgodnie z Cennikiem Operatora, świadczone według zmienionej Umowy Abonenckiej, zapłacił pełną kwotę, na którą opiewa Faktura lub blankiet opłat. Bez względu na datę zmiany Umowy Abonenckiej opłaty za świadczone przez Operatora Usługi, według zmienionej Umowy Abonenckiej, będą naliczone od dnia faktycznego rozpoczęcia świadczenia tych usług. 30. Jeżeli Abonent zamierza zmienić Umowę Abonencką poprzez rezygnację z niektórych świadczonych w ramach Umowy Abonenckiej Usług Telekomunikacyjnych, zobowiązany jest powiadomić Operatora na piśmie o takiej zmianie, wskazując wyraźnie, z jakich usług zamierza zrezygnować. Za dokonanie zmiany Usług Telekomunikacyjnych w ramach Umowy Abonenckiej Operator może pobierać opłaty przewidziane Cennikiem. 31. Zastępowanie Usług w ramach Pakietu przez inne Usługi lub zmniejszenie ich liczby nie wymaga zmiany Umowy Abonenckiej i może nastąpić z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych. O zmianach takich Klienci będą informowani w trybie przewidzianym niniejszym regulaminem. 32. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w korzystaniu z Pakietów Usług wywołane działaniem siły wyższej a także powstałe w wyniku: nieprawidłowego korzystania ze sprzętu, nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania Klienta, przerw w zasilaniu i innych zdarzeń o podobnym charakterze. 33. Operator nie odpowiada za regulowanie płatności przez Abonenta za pomocą karty płatniczej. 34. Za przerwy w świadczeniu Usług będące następstwem podjętych działań przez Operatora w ramach wykonywania pomiarów testowych, prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych nie ulegają zmniejszeniu opłaty ponoszone przez Abonenta na rzecz Operatora. Rozdział VI. Rozwiązywanie umowy 35. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba, że Umowa i Regulamin Promocji stanowi inaczej. 36. Okres wypowiedzenia Umowy Abonenckiej kończy się z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonane zostało (doręczone w formie pisemnej drugiej ze stron Umowy Abonenckiej) wypowiedzenie. 37. Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia w formie pisemnej od Umowy Abonenckiej w ciągu 10 dni od jej podpisania ( chyba że Umowa lub Regulamin Promocji stanowi inaczej), w przypadku, kiedy umowa zawarta została poza siedzibą Operatora. Operatorowi przysługuje Opłata za dokonanie w tym okresie świadczenia zgodnie z Ofertą Usług Operatora. Odstąpienie nastąpić może zgodnie z niniejszym wzorem oświadczenia Abonenta: Miejscowość...Data... Automatyka- Control S.C., ul. M. Konopnickiej 2, Police. Oświadczam niniejszym, że odstępuję na podstawie art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22 poz. 271) od Umowy Abonenckiej zawartej dnia... w... Imię i Nazwisko Abonenta... (Podpis abonenta) Umowa Abonencka może zostać rozwiązana przez Operatora bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach: a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia zezwolenia lub koncesji przyznanej Operatorowi lub w następstwie zmian prawnych uniemożliwiających świadczenie usług na bazie posiadanych przez Operatora możliwości technicznych i logistycznych, b) zalegania przez Abonenta z płatnościami na rzecz Operatora za co najmniej 30 dni licząc od dnia w którym Abonent powinien był dokonać płatności, c) podłączenia przez Abonenta do Sieci Operatora ilości jednostek PC większej niż określa to Umowa, d) nie dopuszczenia do przeglądu Instalacji Abonenckiej, karty sieciowej oraz konfiguracji jednostki PC Abonenta, e) utraty przez abonenta tytułu prawnego do lokalu, w którym zgodnie z umową umiejscowiona jest instalacja Abonencka,

6 f) rozpowszechniania w Sieci przez Abonenta materiałów niezgodnych z obowiązującym Prawem, g) podejmowania przez Abonenta prób naruszenia integralności Sieci Internet oraz sieci telekomunikacyjnej Operatora, h) powtarzającego się naruszania przez Abonenta warunków korzystania z Usług określonych w Umowie lub Regulaminie, i) stworzenia przez Abonenta zagrożenia dla interesów Operatora lub innych użytkowników Sieci Operatora, j) wykorzystania przez Abonenta Usług Świadczonych przez Operatora do celów niezgodnych z prawem, k) wszczęcia wobec Abonenta postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, egzekucyjnego albo innego postępowania naprawczego lub oddłużeniowego, l) siły wyższej, tj. zdarzenia niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego skutków wystąpienia nie można przewidzieć, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, dewastacje, kradzieże, akty wandalizmu, awarie w dostawie energii, akty władzy państwowej, m) prób nielegalnego wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób, n) wszelkich działań Abonenta, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową Operatora, lub zakłócą poprawne funkcjonowanie systemu Operatora służącego udostępnieniu i monitorowaniu usługi, szkieletu i punktów stykowych sieci Operatora z innymi Operatorami. 2. Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadkach: a) gdy Abonent będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną zostanie zlikwidowany lub rozwiązany, b) śmierci Abonenta, c) gdy Operator zaprzestanie świadczenia działalności gospodarczej, d) gdy Operator utraci prawo do świadczenia usług wynikających z Umowy. 3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron, oraz na mocy warunków jej rozwiązania wynikających z Umowy Abonenckiej. 39. Umowa abonencka może zostać rozwiązana przez Abonenta bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy przerwa w świadczeniu Usług Dostępu do Sieci Internet z winy Operatora lub na skutek działania siły wyższej trwała dłużej niż 30 dni od daty powiadomienia Operatora. W takim przypadku Abonent nie ponosi żadnych opłat związanych z zerwaniem umowy. 40. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 41. Ponowne zawarcie Umowy Abonenckiej nastąpić może pod warunkiem uregulowania przez Abonenta zaległych Opłat oraz uiszczania opłaty zgodnie z Ofertą Usług Operatora. 42. Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez konieczności wnoszenia opłaty abonamentowej do końca trwania umowy w przypadku, gdy Abonent zmieni adres zamieszkania a Operator nie ma możliwości świadczenia usług w nowym miejscu zamieszkania Abonenta. Zmiana adresu zamieszkania Abonenta wymaga udokumentowania. Rozdział VII. Uruchomienie Usługi Abonent wyraża zgodę na Instalację kabla teleinformatycznego wraz z gniazdem abonenckim, listwą ochronną, kartą sieciową oraz ewentualną instalację urządzeń do dostępu radiowego, włącznie z wykonaniem niezbędnych otworów, przepustów i innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia instalacji w mieszkaniu lub budynku, którego jest właścicielem, najemcą, dzierżawcą albo, do którego przysługuje mu prawo użytkowania, spółdzielcze prawo do lokalu lub służebność mieszkania. Jeżeli Abonentowi nie przysługuje żaden z wymienionych powyżej tytułów prawnych do lokalu, w którym ma być zainstalowana Usługa lub, jeżeli zainstalowanie Usługi w tym lokalu uzależnione jest od zgody właściciela lub osoby, której przysługują inne prawa do lokalu, Abonent zobowiązany jest do uzyskania takiej zgody w formie pisemnej i doręczania jej Operatorowi najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Abonenckiej. W przypadku, gdy Abonent nie przedstawi wspomnianej zgody, jest on zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów, poniesionych przez Operatora oraz związanych z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich. 2. Zgoda Abonenta na Instalację obejmuje w szczególności zgodę na poprowadzenie kabli, wywiercenie niezbędnych otworów w miejscach uzgodnionych przez Przedstawiciela Operatora z Abonentem w lokalu oraz montaż zakończenia w sposób wskazany przez Przedstawiciela Operatora. Kable zostaną przeprowadzone możliwie najkrótszą drogą do zakończenia. W przypadku dostępu drogą radiową, Abonent wyraża zgodę na instalację anteny na dachu budynku abonenta, lub w jego lokalu. 3. Abonent jest zobowiązany umożliwić Przedstawicielowi Operatora wykonanie Instalacji Abonenckiej w możliwie najkrótszym czasie, w sposób niepowodujący uszkodzeń wyposażenia lokalu. 4. Podczas wykonywania Instalacji przez Przedstawiciela Operatora w lokalu, w którym wykonywana jest Instalacja, powinien przebywać Abonent lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba. 5. Przedstawiciel Operatora nie jest zobowiązany do jakichkolwiek czynności, związanych z naprawą sprzętu Abonenta, chyba że uszkodzenie nastąpiło w skutek jego działań. 6. Potwierdzeniem zakończenia Instalacji jest złożenie podpisu Abonenta lub upoważnionej przez niego osoby pełnoletniej na Protokole Wykonania Instalacji Abonenckiej lub innym dokumencie przedłożonym przez Operatora. 7. Wysokość opłat za Aktywację określa aktualny Cennik. W przypadku, gdy Instalacja jest połączona z dodatkowymi nakładami materiałowymi lub czasowymi, Operator jest uprawniony do pobierania dodatkowej opłaty instalacyjnej według kosztorysu, przedstawionego uprzednio Abonentowi przez Przedstawiciela Operatora i zaakceptowanego przez Abonenta. 8. Jeżeli Umowa abonencka nie stanowi inaczej, Abonent uzyskuje prawo do podłączenia jednego Zakończenia Sieci. Podłączenie kolejnych Zakończeń Sieci w lokalu zgodnie z Umową Abonencką, wykonywane jest za dodatkową opłatą przewidzianą w Cenniku. 9. Za dzień rozpoczęcia świadczenia usług uznaje się pierwszy dzień po dniu uruchomienia Usługi. Rozdział VIII. Reklamacje i serwis 44.

7 1. Abonent może złożyć reklamację dotyczącą: a) niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usług Dostarczania Dostępu do Sieci Internet. b) nieprawidłowego naliczania Opłaty. 2. Reklamacja powinna być złożona telefonicznie, faxem pod numerem tel , em na adres lub przez helpdesk Wirtualnego Biura Obsługi Klienta, niezwłocznie po stwierdzeniu zdarzeń w niej określonych i wskazywać czas i zaistniałe zdarzenie Reklamacja złożona przez Abonenta powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. 2. Reklamujący powinien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne będące w jego posiadaniu dowody, którymi uzasadnia reklamację. 3. Odpowiedź na reklamację Abonent otrzyma drogą telefoniczną, pisemną lub przez przez helpdesk Wirtualnego Biura Obsługi Klienta. 4. W przypadku nie uznania reklamacji Operator zobowiązany jest do podania uzasadnienia nie uznania reklamacji Złożenie reklamacji przez Abonenta nie zwalnia go od regulowania Opłat. W uzasadnionym przypadku Operator może dokonać zwrotu kwoty odszkodowania wynikającego z uznania reklamacji w formie rabatu opłaty za następny okres rozliczeniowy lub na wskazany przez Abonenta rachunek bankowy. Odszkodowanie wynosi równowartość 1/30 średniej Opłat z okresu ostatnich trzech, zakończonych przed datą reklamacji miesięcy za każdy dzień przerwy w dostawie sygnału, z zastrzeżeniem zdania następnego. Odszkodowanie nie przysługuje Abonentowi, jeżeli w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 24 godzin. 2. W przypadku przerwy w otrzymywaniu Usług Dostępu do Sieci Internet wynikającej z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub działania siły wyższej Abonentowi nie przysługuje prawo do odszkodowania Operator zobowiązuje się do podejmowania działań interwencyjnych w maksymalnie krótkim czasie od momentu zgłoszenia awarii i do usunięcia zawinionych przez Operatora usterek w ciągu okresu oznaczonego w Umowie Abonenckiej. 2. Abonent zobowiązany jest do udostępnienia Operatorowi lub osobie przez niego upoważnionej dostępu do miejsca awarii. Abonent zobowiązany jest nadto do udostępnienia Operatorowi lub osobie przez niego upoważnionej dostępu do Sieci w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Operatora. 3. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli Operator nie przeniósł odszkodowania w formie rabatu za kolejny okres rozliczeniowy w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia reklamacji. 4. Abonentowi przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego prawo dochodzenia roszczeń wobec Operatora w postępowaniu sądowym w Sądzie właściwym dla Siedziby Operatora. 5. Reklamacją jest zgłoszenie przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczenie usług, roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z winy Operatora. 6. Reklamacja musi zawierać pod rygorem jej odrzucenia nazwę Abonenta, adres jego siedziby/miejsce zamieszkania, datę podpisania umowy, adres miejsca świadczenia usług, których reklamacja dotyczy, wysokość reklamowanej kwoty należności, lub dokładne określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi, oraz okres, którego zdarzenie dotyczy, a także wszelkie dokumenty i posiadane dowody uzasadniające reklamację i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Abonenta. 7. Reklamacje w sprawach usług mogą być w szczególności wnoszone w wypadkach: a) wykonania usługi z naruszeniem warunków określonych w Regulaminie, b) przerwy w korzystaniu z usługi trwającej jednorazowo dłużej niż 8 godzin, c) wadliwego rozliczenia usługi. 8. Reklamacje mogą być wnoszone w ciągu 1-go miesiąca licząc od dnia następnego odpowiednio po: a) ustaniu przerwy w korzystaniu z usługi, b) otrzymaniu rachunku za usługę. 9. Reklamacja powinna być złożona przez Abonenta lub jego pełnomocnika w następujący sposób: a) na piśmie listem poleconym, b) pocztą elektroniczną na adres: lub przez helpdesk Wirtualnego Biura Obsługi Klienta i zawierać przedstawienie okoliczności uzasadniających roszczenie oraz podpisana przez reklamującego. Reklamujący powinien dołączyć dokumenty i inne będące w jego posiadaniu dowody, którymi uzasadnia reklamację. 10. Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu miesiąca od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być załatwiona, należy o tym niezwłocznie powiadomić reklamującego, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin załatwienia. 11. Operator udziela odpowiedzi w formie pisemnej, telefonicznej lub przez helpdesk Wirtualnego Biura Obsługi Klienta. 12. Odpowiedź na reklamację odmawiająca odszkodowania w całości lub w części powinna zawierać uzasadnienie. Odpowiedź przesłana reklamującemu powinna zawierać stwierdzenie, że została wyczerpana droga postępowania reklamacyjnego i że reklamującemu przysługuje prawo dochodzenia roszczenia w postępowaniu sądowym. 13. Złożenie reklamacji nie powoduje zawieszenia biegu terminów płatności. 14. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną po udzieleniu odpowiedzi reklamującemu. 15. Operator zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych urządzeń które zostały powierzone Abonentowi na czas trwania usługi, przez cały czas obowiązywania umowy abonenckiej, o ile wada nie nastąpiła w wyniku stwierdzenia prób ingerencji do wnętrza urządzenia lub widocznych uszkodzeń mechanicznych. W takim wypadku Operator ma prawo Obciążyć Abonenta realnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych urządzeń. 16. Operator odpowiada za poprawność transmisji do zakończenia sieciowego swojej sieci telekomunikacyjnej w miejscu świadczenia usługi w lokalu Abonenta którym jest: gniazdo abonenckie, zakończenia kabla sieciowego sieci Operatora w lokalu Abonenta lub port powierzonego Abonentowi urządzenia sieciowego. 17. W przypadku stwierdzenia poprawności transmisji na zakończeniu sieciowym, Operator może obciążyć Abonenta kosztami nieuzasadnionego wezwania pomocy technicznej, zgodnie z cennikiem opłat za usługi dodatkowe. Rozdział VIII. Poufność informacji Operator i Abonent zobowiązani są do zachowania poufności informacji o warunkach łączącej Strony Umowy oraz

8 danych identyfikacyjnych Abonenta, a wzajemnie udzielane informacje mogą być wykorzystane wyłącznie do celów wykonania łączącej Strony Umowy. 2. Wszelkie informacje, o których mowa w ust. 1. mogą być udzielone osobom trzecim tylko w przypadkach przewidzianych prawem. 3. Operator i Abonent zobowiązani są do wzajemnego zachowania poufności informacji oraz zbiorów danych, do których mieli dostęp poprzez Sieć Operatora w trakcie obowiązywania Umowy, jak również zobowiązani są do nie zbierania, przetwarzania i przechowywania oraz do nie udostępniania tych informacji i danych osobom trzecim bez zgody drugiej Strony. Obowiązek dochowania poufności obejmuje także pracowników i inne osoby, którym Strony powierzyły wykonanie zobowiązań lub za pomocą, których zobowiązania wykonały. Obowiązek ten wiąże Strony także po rozwiązaniu Umowy. 4. Operator nie ingeruje w treść przesyłanych lub otrzymywanych przez Abonenta informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenie prawa wynikające z treści takich informacji. 5. Operator zastrzega sobie prawo do używania nazwy Abonenta w materiałach reklamowych i marketingowych, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Abonenta na takie użycie. Jednakże zgoda taka nie jest konieczna w przypadku umieszczania nazwy Abonenta na listach referencyjnych Operatora. Rozdział IX. Postanowienia końcowe Operator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Zmiany te będą publikowane z 30 dniowym wyprzedzeniem na stronie www Operatora. 2. Operator zastrzega sobie prawo zmian w Ofercie i Cenniku Usług Operatora. 3.Abonent ma prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w terminie 30 dni od opublikowania na stronie www zmian w Regulaminie i Ofercie Usług. 50. W przypadku zmiany adresu, siedziby firmy a także utraty tytułu prawnego do lokalu Abonent zobowiązany jest do poinformowania Operatora o zaistniałych zmianach w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku wszelką korespondencję wysłaną na wskazany na umowie adres uważa się za dostarczoną. 51. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 52. Operator może rozszerzać zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany regulaminu. 53. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. Tytuł płatności termin płatności kwota Opłata instalacyjna Wirtualne Biuro Obsługi Klienta (WBOK) https://wbok2.kasztanowe.net ID:... PIN:...

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo