OCENA JEST WYPADKOWĄ CZTERECH SKŁADOWYCH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA JEST WYPADKOWĄ CZTERECH SKŁADOWYCH:"

Transkrypt

1 Informacje wstępne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Wierzbnie. 2. Podstawą prawną do utworzenia PSO jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami, które określają, że ustalając ocenę z wychowania fizycznego, nauczyciel winien przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć a także systematyczności udziału ucznia w zajęciach oraz aktywności ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 3. PSO jest integralną częścią Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. I. OCENIANIE ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ: 1. Obserwacji ucznia. 2. Testów sprawności fizycznej. 3. Sprawdzianów umiejętności ruchowych w stosunku do diagnozy wstępnej. 4. Sprawdzianów wiadomości. 5. Odnotowywania przejawów aktywności uczniów poza zajęciami wychowania fizycznego ( udział w konkursach, imprezach sportowych). II. JEST WYPADKOWĄ CZTERECH SKŁADOWYCH: 1. Aktywność wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań. 2. Systematyczność- udział ucznia w zajęciach szkolnych.

2 3. Postępu poziomu osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy początkowej. 4. Postawy stosunku do partnera, przeciwnika, zaangażowania w przebieg zajęć i stosunku do własnej aktywności. III. FORMY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE Forma aktywności Postawa: strój, zaangażowanie podczas zajęć. Postęp w zakresie rozwoju fizycznego: testy sprawności fizycznej. Umiejętności ruchowe: sprawdziany umiejętności ruchowych. Wiadomości: sprawdziany ustne i pisemne. Aktywność: - na lekcji - udział w zawodach - udział w zajęciach klubu sportowego Stosunek do współćwiczących, współpraca w zespole. Liczba ocen 1 w semestrze na początku i na końcu roku szkolnego W zależności od przerabianych dyscyplin w semestrze: Gimnastyka 2 oceny Lekka atletyka 6 ocen Piłka koszykowa 2 oceny Piłka nożna 2 oceny Piłka siatkowa 2 oceny Piłka ręczna 2 oceny Tanice 1 ocena Tenis stołowy 1 ocena 1-2 w semestrze. ( 3 plusy ocena bardzo dobra) ( 3 minusy- ocena ndst 1 ocena za każdorazowy udział 1 ocena w semestrze 1-2 w semestrze IV. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH AKTYWNOŚCI

3 POSTAWA Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania fizycznego bez usprawiedliwienia. Jego przygotowanie do zajęć jest bez zarzutu: nie wykorzystał ani jednej możliwości nie przygotowania do zajęć w semestrze, przygotowanie do zajęć jest kompletne i na czas ( brak spóźnień, schludny, odpowiedni strój sportowy, brak biżuterii, związane włosy, obcięte paznokcie). Stanowi wzór do naśladowania w zakresie zachowania dyscypliny. Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania fizycznego bez usprawiedliwienia. Systematycznie nosi odpowiedni strój sportowy (wykorzystał 1 z 3 możliwości zgłoszenia braku przygotowania do zajęć w semestrze). Zachowuje należytą dyscyplinę przed, w trakcie i po lekcji wychowania fizycznego. Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania fizycznego bez usprawiedliwienia. 2 razy wykorzystał możliwość zgłoszenia nie przygotowania do zajęć w semestrze. Jego stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Uczeń posiada nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach wychowania fizycznego. Wykorzystał 3 możliwości zgłoszenia braku przygotowania do zajęć wychowania fizycznego w semestrze. Przejawia niechętny stosunek do wykonywania ćwiczeń, brak dyscypliny przed, w trakcie i bezpośrednio po zajęciach, brak poszanowania sprzętu sportowego. Uczeń często opuszcza lekcje wychowania fizycznego i nie jest w stanie usprawiedliwić tych nieobecności. Wykorzystał więcej niż 3 zgłoszenia braku przygotowania do zajęć w semestrze ( każde kolejne skutkuje cząstkową oceną niedostateczną). Niechętnie podejmuje aktywność podczas zajęć, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie szanuje sprzętu sportowego. CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

4 Uczeń bardzo często opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich. Bardzo rzadko jest przygotowany do zajęć. Nie przestrzega żadnych norm przyjętych podczas zajęć wychowania fizycznego. NIEDOSTATECZNA POSTĘP W ZAKRESIE ROZWOJU FIZYCZNEGO Uczeń poprawia wszystkie swoje wyniki w stosunku do diagnozy wstępnej. Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie wykonanych testów. Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym usprawnianiu. Osiąga wyniki wyższe od wymagań stawianych na lekcjach. Uczeń poprawia prawie wszystkie swoje wyniki w stosunku do diagnozy wstępnej. Uczeń wykorzystuje testy sprawności fizycznej do określenia postępu w zakresie rozwoju własnych cech motorycznych. Uczeń pracuje nad podniesieniem poziomu własnej sprawności. Uczeń poprawia połowę swoich wyników w stosunku do diagnozy wstępnej. Uczeń potrafi wykorzystać wyniki 4 prób testów sprawności fizycznej dla określenia jej poziomu. Uczeń pracuje nad osobistym usprawnianiem. Uczeń poprawia mniejszą połowę swoich wyników w stosunku do diagnozy wstępnej. Potrafi wykorzystać 2 próby z testów sprawności dla wykonania oceny poziomu własnej sprawności fizycznej. Uczeń wykazuje małe postępy w osobistym usprawnianiu CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA

5 się. Uczeń w nikłym stopniu poprawia swoje wyniki w stosunku do diagnozy wstępnej. Nie wykonuje żadnych testów w celu dokonania samooceny sprawności fizycznej. Uczeń nie pracuje nad podniesieniem poziomu swojej sprawności fizycznej. Uczeń nie jest w stanie żadnego swojego wyniku w stosunku do diagnozy wstępnej. Nie potrafi dokonać samooceny i samokontroli sprawności fizyczne. Nie wykazuje postępów w usprawnianiu fizycznym. DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE Wkłada duży wysiłek w opanowaniu nowych umiejętności ruchowych. Potrafi prawidłowo opisać własną postawę ciała. Stosuje prawidłową technikę w grze podczas: kozłowania piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, prowadzenia piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki do kosza, rzutu i strzału piłki do bramki, odbicia piłki sposobem górnym i dolnym. Wykonuje własny układ gimnastyczny. Inicjuje i organizuje dowolną zabawę lub grę ruchową. Dobiera odpowiedni strój i obuwie do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć i pogody. Potrafi dobrać kilka ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne. Stara się opanować jak najwięcej nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych, utylitarnych. Opisuje ogólnie własną postawę ciała. Stosuje w grze w miarę poprawnie: kozłowanie i prowadzenie piłki w biegu i ze zmianą kierunku ruch, podanie piłki jednorącz i oburącz, rzuty i strzały piłki do kosza i do bramki, odbicia piłki CELUJĄCA BARDZO DOBRA

6 sposobem górnym i dolnym. Potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową. Z drobnymi błędami potrafi wykonać własny układ gimnastyczny. Potrafi dobrać odpowiedni strój sportowy do panującej pogody. Potrafi dobrać po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne. Nie wykazuje specjalnego zaangażowania w opanowaniu nowych umiejętności ruchowych. Z pomocą nauczyciela omawia własną postawę ciała. Stosuje w grze tylko niektóre elementy techniki. Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać prosty układ gimnastyczny. W miarę prawidłowo dobiera strój do panującej pogody. Nie wykazuje chęci do opanowania nowych umiejętności ruchowych. Nie potrafi opisać własnej postawy ciała. Nie potrafi lub nie chce zastosować prawidłowej techniki w grach sportowych. Nie potrafi zorganizować dowolnej zabawy lub gry ruchowej. Nie podejmuje próby wykonania prostego układu gimnastycznego. Nie potrafi dobrać odpowiedniego stroju do panującej pogody. Nie podejmuje żadnych prób opanowania nowych umiejętności sportowych. W czasie gry umyślnie stosuje błędną technikę. Nie zależy mu na opanowaniu żadnych nowych umiejętności. Nie wykonuje żadnych powierzonych mu zadań na zajęciach. Nie podchodzi do ćwiczeń i pokazuje swoim zachowaniem, że nie zależy mu na opanowaniu DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA

7 umiejętności ruchowych. WIADOMOŚCI Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe oraz wykraczające ponad poza te wymagania. Uczeń bezbłędnie zna przepisy i technikę sygnalizacji sędziowskiej, taktykę gier sportowych nauczanych w szkole podstawowej. Posiada szeroką wiedzę z zakresu wychowania fizycznego, sportu, zdrowia. Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe. Na pytania nauczyciela odpowiada samodzielnie, prawidłowo, wyczerpująco. Zna przepisy, sędziowanie, taktykę gier nauczanych na danym etapie edukacyjnym. Zna podstawowe zasady treningu sportowego. Uczeń opanował wiadomości z zakresu ponadpodstawowego w stopniu dobrym. Zna podstawowe zasady gry w zespołowe obowiązujące na określonym etapie edukacyjnym. Zna dwie zasady treningu sportowego: regulacja oddechu, odpoczynek po wysiłku. Uczeń opanował wiadomości określane jako podstawowe. Wiedza z zakresu przepisów, sędziowania jest na niskim poziomie. Wypowiedzi ucznia są niesamodzielne, zdawkowe. Uczeń w bardzo małym stopniu opanował wiadomości określane jako podstawowe. Na pytania nauczyciela odpowiada z bardzo dużą Pomocą. Nie zna zasad gier obowiązujących w szkole podstawowej. CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

8 Uczeń nie opanował wiadomości określanych jako wymagania podstawowe. NIEDOSTATECZNA AKTYWNOŚĆ Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły (SKS) i poza nią (kluby sportowe). Zajmuje punktowane miejsca podczas zawodów rangi powiatowej i wyższej. Potrafi w czasie wolnym zorganizować sobie i innym Różne formy aktywności sportowej, rekreacyjnej. Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły( lekcje, zajęcia pozalekcyjne). Czasem bierze udział w zawodach gminnych. Preferuje czynny wypoczynek. Pomaga nauczycielowi w organizacji lekcji. Chętnie przygotowuje rozgrzewkę, grę, zabawę. Uczeń korzysta z organizowanych przez szkołę imprez rekreacyjnych. Potrafi aktywnie zagospodarować swój czas wolny. Angażuje się w organizowanie różnych form sportowej rywalizacji podczas zajęć szkolnych. Uczeń rzadko bierze udział w życiu sportowym szkoły. Nie wykazuje aktywności na lekcjach, biernie w nich uczestniczy. W wydarzeniach sportowych uczestniczy najczęściej w charakterze kibica. Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i rekreacją ruchową. Nie podejmuje żadnych działań na lekcji. Unika czynnego spędzania wolnego czasu. Niechętnie pomaga w organizacji lekcji(rozłożenie sprzętu, sprzątnięcie sprzętu). Uczeń nie interesuje się w ogóle sportem CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

9 i rekreacją. Unika wszelkiej aktywności ruchowej. Odmawia pomocy w organizacji lekcji. NIEDOSTATECZNA STOSUNEK DO WSPÓŁĆWICZĄCYCH Uczeń potrafi współpracować podczas wykonywania zadań w parach i dużych zespołach uczniowskich. Wykazuje zdolności organizacyjne. Jest dobrym mediatorem w sytuacjach grożących wybuchem konfliktu w zespole. Rozumie i propaguje zasady fair play. Uczeń bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo współćwiczącego podczas ćwiczeń. Potrafi współpracować w zespole. Przestrzega zasad fair play. Szanuje wysiłek zespołu własnego, jak i przeciwnego. Uczeń chętnie współpracujący w grupie. Potrafi podporządkować się zasadom działania przyjętym przez zespół. Zna zasady fair play i stara się wprowadzać je w życie. Uczeń rzadko przejawiający chęć współpracy. W sytuacjach sportowej rywalizacji wykazuje niski poziom zainteresowania sytuacją zespołu. Nie przejawia agresji wobec przeciwnika. Uczeń nie lubi współpracować w zespole. Często działa na niekorzyść swojego zespołu. Uczeń dopuszcza się aktów agresji wobec współćwiczących, wobec zespołu przeciwnego. Nie zna i nie stosuje zasad fair play. CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA VI. WYMAGANIA EDUKACYJNE

10 Wymagania podstawowe POSTAWY: Uczeń: - zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i w terenie naturalnym, - bezpiecznie zachowuje się podczas zajęć wychowania fizycznego, przestrzega zasad samoasekuracji, - zna i stosuje zasady higieny osobistej, - szanuje sprzęt sportowy, - wie, co oznacza zasada czystej gry będąc w roli zawodnika i widza. UMIEJĘTNOŚCI: Uczeń: - próbuje prawidłowo wykonywać umiejętności ruchowe przewidziane programem nauczania dla danej klasy określone jako wymagania podstawowe - osiąga sprawność fizyczną mieszczącą się w poziomie podstawowym, - umie dokonać dwóch prób sprawności fizycznej i porównać je ze swoimi, - próbuje wykorzystać podstawowe elementy techniki z zakresu dyscyplin sportowych uprawianych w szkole w zabawach ruchowych, - opanował jedną z technik relaksacji: dwa ćwiczenia oddechowe lub dwa ćwiczenia typu streching, - potrafi posługiwać się stoperem, taśmą mierniczą. WIADOMOŚCI Uczeń: - wie, co robić, aby utrzymać zdrowie i zapobiegać jego utracie( zdrowy tryb życia, aktywny wypoczynek), - zna prawidłową terminologię kilku podstawowych ćwiczeń fizycznych,

11 - prawidłowo rozumie pojęcia: szybkość, siła, zwinność, zręczność, - potrafi wymienić dwie wady postawy, - wie, jak dbać o prawidłową sylwetkę, - zna trzy próby sprawdzające poziom sprawności fizycznej, - zna kilka dyscyplin letnich i zimowych, - zna podstawowe zasady i przepisy poznanych na lekcjach gier i zabaw, - zna podstawowe przepisy dwóch zespołowych gier sportowych. WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE POSTAWY: Uczeń: - stosuje zasady bezpieczeństwa, potrafi asekurować kolegę w czasie wykonywania ćwiczeń, - umie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki oraz przestrzega zasad fair play, - potrafi podporządkować się ustalonym przepisom i regułom pracy w zespole, - dostrzega występujące, na co dzień sytuacje oraz zachowania zagrażające zdrowiu i życiu ludzkiemu, - umie ochronić się przed przegrzaniem, przemarznięciem, nadmiernym promieniowaniem słonecznym, - umie dobrać strój do pogody, - potrafi udzielić pomocy przy zranieniach i omdleniach. UMIEJĘTNOŚCI: Uczeń: - wykonuje prawidłowo i samodzielnie umiejętności ruchowe przewidziane programem nauczania dla danej klasy określone jako wymagania ponadprogramowe, - potrafi ocenić stan swojego rozwoju fizycznego ( wzrost, waga) oraz sprawność fizyczną za pomocą sprawdzianów sprawności fizycznej, - rozwija i wykorzystuje umiejętności techniczne i taktyczne z zakresu dyscyplin sportowych uprawianych w szkole we współzawodnictwie sportowym,

12 - opanował kilka technik relaksacji np. streching, - potrafi samodzielnie zainicjować i bezpiecznie przeprowadzić z rówieśnikami zabawę, grę, konkurs, - umie dobrać i przeprowadzić ćwiczenia kształtujące przygotowujące organizm do wysiłku, - czynnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych, - reprezentuje szkołę na zewnątrz uczestnicząc w zawodach sportowych, - potrafi sędziować rozgrywki klasowe. WIADOMOŚCI Uczeń: - określa wpływ ruchu na organizm, - wie, co zrobić, aby utrzymać i doskonalić swoje zdrowie, - określa znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych, - stosuje zasadę stosowania odpoczynku po wysiłku fizycznym, - zna przepisy gier sportowych, rekreacyjnych uprawianych w szkole, - prawidłowo i samodzielnie nazywa ćwiczenia gimnastyczne, pozycje wyjściowe do ćwiczeń oraz zadania ruchowe, - wie, jak dbać o prawidłową postawę ciała i przeciwdziałać powstawaniu wad postawy, - zna wiadomości sportowe lokalne, krajowe, światowe, - zna znaczenie kształtowania cech motorycznych. Zadania kontrolno oceniające dla klas IV-VI semestr I i II MOTORYCZNOŚĆ

13 1. Siła 2. Szybkość 3. Wytrzymałość - Test sprawność 4. Zwinność 5. Gibkość 6. Moc UMIEJĘTNOŚCI KLASA IV DZIEWCZĘTA Gimnastyka: Skok rozkroczny przez kozła i skrzynie, tworzenie układów gimnastycznych z czterech dowolnych ćwiczeń, test sprawności fizycznej. Lekkoatletyka: Rzut piłeczką palantową, kok w dal sposobem naturalnym, bieg ( 60, 600 metrów), rzut piłką lekarską, test Coopera. Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem dolnym. Zagrywka sposobem dolnym. Mini piłka koszykowa: Kozłowanie piłki ze zmianą kierunku i ręki. Mini piłka ręczna: Rzut piłką do bramki z przeskoku. Mini piłka nożna : Strzał na bramkę wewnętrzną częścią stopy w biegu, wykonanie stałego fragmentu gry. Taniec: Prezentowanie układów tanecznych. Tenis stołowy: Turniej klasowy.. CHŁOPCY Gimnastyka: Skok rozkroczny przez kozła i skrzynie, tworzenie układów gimnastycznych z czterech dowolnych ćwiczeń, test sprawności fizycznej. Lekkoatletyka: Rzut piłeczką palantową, kok w dal sposobem naturalnym, bieg ( 60,

14 800 metrów), rzut piłką lekarską, test Coopera. Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem dolnym. Zagrywka sposobem dolnym. Mini piłka koszykowa: Kozłowanie piłki ze zmianą kierunku i ręki. Mini piłka ręczna: Rzut piłką do bramki z przeskoku. Mini piłka nożna : Strzał na bramkę wewnętrzną częścią stopy w biegu, wykonanie stałego fragmentu gry. Taniec: Prezentowanie układów tanecznych. Tenis stołowy: Turniej klasowy. KLASA V DZIEWCZĘTA Gimnastyka: Skok rozkroczny i kuczny przez cztery części skrzyni, tworzenie układów gimnastycznych z pięciu dowolnych ćwiczeń, test sprawności fizycznej. Lekkoatletyka: Rzut piłeczką palantową, kok w dal sposobem naturalnym, bieg ( 60, 600 metrów), rzut piłką lekarską, pchnięcie kuli, test Coopera. Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem górnym. Mini piłka koszykowa: Rzut do kosza jednorącz po kozłowaniu z dwutaktu.. Mini piłka ręczna: Rzut piłką do bramki z biegu. Mini piłka nożna : Strzał na bramkę prostym podbiciem w biegu, wykonanie stałego fragmentu gry.

15 Taniec: Prezentowanie układów tanecznych Tenis stołowy: Turniej klasowy gry pojedyncze. CHŁOPCY Gimnastyka: Skok rozkroczny i kuczny przez cztery części skrzyni, tworzenie układów gimnastycznych z pięciu dowolnych ćwiczeń, test sprawności fizycznej. Lekkoatletyka: Rzut piłeczką palantową, kok w dal sposobem naturalnym, bieg ( 60, 1000 metrów), rzut piłką lekarską, pchnięcie kuli, test Coopera. Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem górnym. Mini piłka koszykowa: Rzut do kosza jednorącz po kozłowaniu z dwutaktu. Mini piłka ręczna: Rzut piłką do bramki z biegu. Mini piłka nożna : Strzał na bramkę prostym podbiciem w biegu, wykonanie stałego fragmentu gry. Taniec: Prezentowanie układów tanecznych Tenis stołowy: Turniej klasowy gry pojedyncze. KLASA VI DZIEWCZĘTA Gimnastyka: Skok rozkroczny i kuczny przez pięć części skrzyni, tworzenie układów gimnastycznych z sześciu dowolnych ćwiczeń, test sprawności fizycznej.

16 Lekkoatletyka: Rzut piłeczką palantową, kok w dal sposobem naturalnym, bieg ( 60, 600 metrów), rzut piłką lekarską, pchnięcie kuli, test Coopera. Mini piłka siatkowa: Wykorzystanie umiejętności tech-taktycznych w grze. Mini piłka koszykowa: Wykorzystanie umiejętności tech-taktycznych w grze. Mini piłka ręczna: Wykorzystanie umiejętności tech-taktycznych w grze, rzut z wyskoku. Mini piłka nożna: Wykorzystanie umiejętności tech-taktycznych w grze, strzały na bramkę w biegu zewnętrzną częścią stopy. Taniec: Prezentowanie układów tanecznych. Tenis stołowy: Turniej klasowy gry pojedyncze i gry podwójne. CHŁOPCY Gimnastyka: Skok rozkroczny i kuczny przez pięć części skrzyni, tworzenie układów gimnastycznych z sześciu dowolnych ćwiczeń, test sprawności fizycznej. Lekkoatletyka: Rzut piłeczką palantową, kok w dal sposobem naturalnym, bieg ( 60, 1000 metrów), rzut piłką lekarską, pchnięcie kuli, test Coopera. Mini piłka siatkowa: Wykorzystanie umiejętności tech-taktycznych w grze. Mini piłka koszykowa: Wykorzystanie umiejętności tech-taktycznych w grze.

17 Mini piłka ręczna: Wykorzystanie umiejętności tech-taktycznych w grze, rzut z wyskoku. Mini piłka nożna: Wykorzystanie umiejętności tech-taktycznych w grze, strzały na bramkę w biegu zewnętrzną częścią stopy. Taniec: Prezentowanie układów tanecznych. Tenis stołowy: Turniej klasowy gry pojedyncze i gry podwójne. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Uczeń ma prawo do ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki: 1. Co najmniej połowa ocen wystawionych w dzienniku lekcyjnym nie jest niższa niż ocena, o którą ubiega się uczeń. 2. Uczeń nie może mięć więcej niż 10 usprawiedliwień na lekcji wychowania fizycznego. 3. Uczeń nie może mieć oceny niedostatecznej za brak stroju sportowego na lekcji. 4. Uczeń może ubiegać się o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.

18 Jeżeli spełnione są powyższe warunki, to na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszony do dwóch dni po przedstawieniu uczniowi propozycji oceny, uczeń może przystąpić (w terminie ustalonym przez nauczyciela) do sprawdzianu poprawkowego, obejmujący materiał całego roku. Sprawdzian ma charakter testu teoretycznego z przepisów gier sportowych i ćwiczeń fizycznych przygotowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego. Aby uczeń otrzymał ocenę, o którą się ubiega, powinien ze sprawdzianu poprawkowego uzyskać stopień nie niższy od tej oceny. Ocena uzyskana w wyniku sprawdzianu poprawkowego jest ostateczna. Warunki powyższe nie dotyczą przypadku, gdy przewidywaną oceną roczną jest ocena niedostateczna. W tej sytuacji, w terminie ustalonym przez nauczyciela, uczeń może podejść do sprawdzianu poprawkowego z całego roku. Ocena uzyskana w wyniku takiego sprawdzianu może być co najwyżej oceną dopuszczającą. Jeżeli uczeń nie otrzyma oceny pozytywnej ze sprawdzianu poprawkowego, utrzymana jest ocena niedostateczna. Ocena taka może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne klasy IV-VI

Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne klasy IV-VI Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne klasy IV-VI Wiadomości ogólne Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Obszar 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów dla Szkoły Podstawowej w Ujanowicach:

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów dla Szkoły Podstawowej w Ujanowicach: Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów dla Szkoły Podstawowej w Ujanowicach: 1. Postawa wobec wychowania fizycznego i zdrowego ciała: 2. Postęp w rozwoju fizycznym: 1.Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne klasy IV-VI

Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne klasy IV-VI Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne klasy IV-VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności uwzględnić wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów dla Publicznego Gimnazjum w Ujanowicach:

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów dla Publicznego Gimnazjum w Ujanowicach: Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów dla Publicznego Gimnazjum w Ujanowicach: 1. Postawa wobec wychowania fizycznego i zdrowego ciała: 2. Postęp w rozwoju fizycznym:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI I. Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości. 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W KLASACH IV VI I. Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. noszenie odpowiedniego stroju

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Aktywność Zaangażowanie w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KL. 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KL. 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KL. 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu I Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI I. KONTRAKT Z UCZNIEM 1. Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości. 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne. Kryteria oceniania.

Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne. Kryteria oceniania. Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne. Kryteria oceniania. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI Nowa podstawa programowa

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI Nowa podstawa programowa PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI Nowa podstawa programowa Informacje wstępne: 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania regulują zasady oceniania z wychowania fizycznego uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Informacje wstępne: 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania fizycznego uczniów Gimnazjum Gminnego im. Ks. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV - VI szkoła podstawowa

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV - VI szkoła podstawowa PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV - VI szkoła podstawowa Informacje wstępne: 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny dla szkoły podstawowej

Szczegółowe kryteria oceny dla szkoły podstawowej Zasady oceniania: - ocena semestralna/roczna z wychowania fizycznego będzie wypadkową ocen końcowych z poszczególnych obszarów oceniania, zarówno z zajęć lekcyjnych, jak i z zajęć do wyboru; - wszystkie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Wychowanie fizyczne - KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA. Wychowanie fizyczne - KLASA V KRYTERIA OCENIANIA Wychowanie fizyczne - KLASA V Przy ustalaniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI Wychowanie fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. Informacje wstępne: 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM OSTROWSKO Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Stopień opanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOT: wychowanie fizyczne. SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 4 Sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Skala ocen celującą uczeń, bardzo dobrą uczeń, dobrą uczeń, dostateczną uczeń, dopuszczającą uczeń, niedostateczną uczeń, Wymagania programowe i kryteria oceniania (załącznik nr 1). OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH - PIŁKA NOŻNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH - PIŁKA NOŻNA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH - PIŁKA NOŻNA Przy ustalaniu oceny z zajęć sportowych, nauczyciel bierze w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE Uczeń bierze udział w części ćwiczeń fizycznych Wykazuje minimalne postępy w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA. Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA. Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna) 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI Ocena z wychowania fizycznego (semestralna/roczna) Postawa ucznia Zachowanie na zajęcia Poziom umiejętności ruchowych Wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Podstawa prawna: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Kornatce klasy IV-VI KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie (kryteria ocen semestralnych) Opanowanie wiadomości, umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI 2017/2018 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

ZAKRES WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI 2017/2018 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: ZAKRES WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI 2017/2018 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: Systematyczny udział w zajęciach (SU): - udział w zajęciach- ćwiczenie na lekcji, notowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego W systemie oceniania elementami składowymi oceny z wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w Publicznym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej Zasady oceniania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego. Wymagania priorytetowe

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego. Wymagania priorytetowe Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego PSO ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szk. Podstawowej w Szczucinie

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szk. Podstawowej w Szczucinie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szk. Podstawowej w Szczucinie Czym kieruję się i w jaki sposób oceniam uczniów klas IV-VI na lekcjach wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznegow klasach IV - VI

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznegow klasach IV - VI Wymagania edukacyjne i zasady oceniania ucznia z wychowania fizycznegow klasach IV - VI 1. Przedmiotem oceny ucznia zostaną poddane jego: a) Zaangażowanie b) Postawa c) Wiadomości d) Umiejętności e) Sprawność

Bardziej szczegółowo

CEZARY BEDNARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

CEZARY BEDNARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CEZARY BEDNARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OGÓLNE KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Celująca (6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu przez uczniów

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ogólne oceniania i klasyfikowania uczniów z wychowania fizycznego:

I. Zasady ogólne oceniania i klasyfikowania uczniów z wychowania fizycznego: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z REKREACJI Społeczne Gimnazjum "Dwójka" Nr 45 STO im. Pawła Jasienicy Rok szkolny 2016/17. Na zajęcia wychowania fizycznego składa się 2h/ tygodniowo rekreacji oraz 2h/tygodniowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Rok szkolny 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Rok szkolny 2014/2015 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie.

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Józef Dziuba Nauczyciel WF Szkoła Podstawowa Nr w Miechowie Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr w Miechowie. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych 1. Nauczyciel ma obowiązek na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. w Gimnazjum nr 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. w Gimnazjum nr 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gimnazjum nr 55 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI 1.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2.Uczeń zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VII;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VII; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VII; 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena śródroczna lub roczna jest ustalana na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI 1.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2.Uczeń zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum

Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum Szczegółowe kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum OBSZAR 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Ocenę dobrą Ocenę dostateczną 1. Wykazuje bardzo dużą aktywność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ SPOSOBY OCENIANIA.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ SPOSOBY OCENIANIA. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ SPOSOBY OCENIANIA. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

Na ocenę końcową z Wychowania Fizycznego za I i II półrocze składają się oceny

Na ocenę końcową z Wychowania Fizycznego za I i II półrocze składają się oceny Przedmiot: wychowanie fizyczne Klasy: SP i Gimnazjum Na ocenę końcową z Wychowania Fizycznego za I i II półrocze składają się oceny cząstkowe uzyskane z: -Umiejętności -Wiadomości -Aktywności i stosunku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III GIMNAZJUM PSO polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu oraz postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Ocena w wychowaniu fizycznym

Ocena w wychowaniu fizycznym Ocena w wychowaniu fizycznym Funkcja oceny: - dydaktyczna - wychowawcza - społeczna Uczeń jest oceniany za: - posiadane umiejętności (sprawdziany, testy sprawności- szczegółowe kryteria oceniania) i ich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny

Bardziej szczegółowo

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, Kryteria oceniania z wychowania fizycznego stosowane przez wszystkich nauczycieli nauczających przedmiotu w roku szkolnym 2010/2011, w klasach I III liceum Problem oceny z wychowania fizycznego to temat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16 Ustalając ocenę z wychowania fizycznego, nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o: 1. Podstawę programową z wychowania fizycznego. 2. Statut Gimnazjum w Starych Proboszczewicach.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁUKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 PZO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z wychowania fizycznego Opracował zespół w składzie: mgr M.Kołodziej mgr A.Marciniuk mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu klasy IV-VI Przedmiotowy System Oceniania reguluje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: ŻANETA KIERZEK, MICHAŁ KRAMER, HANNA KUBIAK Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubinie A. ZASADY OCENIANIA Zgodnie z nową podstawą programową ocena półroczna i roczna wystawiana

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum Społecznym w Wyszynie

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum Społecznym w Wyszynie Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum Społecznym w Wyszynie Kryteria oceniania określają nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie ze "Statutem Szkoły", "Wewnątrzszkolnym systemem oceniania",

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

PSO z wychowania fizycznego

PSO z wychowania fizycznego PSO z wychowania fizycznego Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach w zakresie wychowania fizycznego.

Przedmiotowe zasady oceniania uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach w zakresie wychowania fizycznego. Przedmiotowe zasady oceniania uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach w zakresie wychowania fizycznego. Kryteria oceniania określa nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie ze "Statutem Szkoły", "Wewnątrzszkolnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Stanisław Żołyński PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA III IIIETAPU EDUKACYJNEGO WRAZ Z PLANAMI PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM Ruch zdrowie dla każdego 1 Najważniejsze przy ocenianiu jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej.

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej. Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego (do 30 września ) informuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Cele kształcenia i wychowania w wychowaniu fizycznym: - przygotowanie uczniów do całożyciowej aktywności ruchowej i czynnego uczestnictwa w kulturze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ- SZKOŁA PODSTAWOWA im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie 36-105 Cmolas 269, tel./fax 17 283-77-08 zscmolas@zscmolas.pl PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Postawa wobec przedmiotu. Postawa na lekcji wychowania fizycznego to: zaangażowanie w ćwiczenia, pomoc

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach.

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach. Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach. Ocenianie odbywa się za pomocą: Informacje wstępne. 1. Obserwacji ucznia: przygotowanie do lekcji, posiadanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGODLA KLAS I III GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGODLA KLAS I III GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGODLA KLAS I III GIMNAZJUM OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY: 1. Wykazuje dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach wychowania fizycznego. 2. Jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z wychowania fizycznego dla kl.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z wychowania fizycznego dla kl. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z wychowania fizycznego dla kl. IV VI Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania z Wychowania Fizycznego. 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/2018 Aktualizacja 4.09.2017 Przedmiot: wychowanie fizyczne Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi II

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego I. Podstawy prawne: Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z : - Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Dla klas 4 i 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Dla klas 4 i 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Dla klas 4 i 5 I Cele wychowania fizycznego Harmonijny rozwój fizyczny ucznia poprzez odpowiedni dobór środków stymulujących i korygujących rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

I. Program: Autorski program wychowania fizycznego Alicji Romanowskiej dla klas IV-VI Wychowanie fizyczne bliższe wartościom

I. Program: Autorski program wychowania fizycznego Alicji Romanowskiej dla klas IV-VI Wychowanie fizyczne bliższe wartościom PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Szydłowie dla klas IVVI na rok 2014/2015 I. Program: Autorski program wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLAS IV, V, VI Opracował zespół nauczycieli wychowania fizycznego OCENIANIE UCZNIA Z WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo