TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 86/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z dnia r. Tekst obowiązujący od dnia r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Koźminek dnia r.

2

3 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 4 Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 4 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe 6 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 7 Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej 8 Rozdział 5. Karty płatnicze 9 Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 12 Rozdział 7. Ubezpieczenia 14 DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 16 Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 16 Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych 19 Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej 20 Rozdział 4. Karty płatnicze 22 Rozdział 5. Kredyty i pożyczki 26 Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale 28 Rozdział 7. Ubezpieczenia 29 Dział IV. POZOSTAŁE OPŁATY 31 Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 31 Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe 31 DZIAŁ V. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 32 1

4 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych, rolników indywidualnych, klientów instytucjonalnych w tym osób fizycznych prowadzących działalność godpodarczą zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej", zwaną dalej "taryfą". 2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają, co następuje: 1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z BS Ziemi Kaliskiej lub BS Ziemi Kaliskiej z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Teleserwis i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy; 2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów; 3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia; 4) środki identyfikacji elektronicznej zabezpieczenia, przy użyciu których BS Ziemi Kaliskiej uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, karta haseł jednorazowych TAN, hasło SMS, telekod, karta chipowa, PIN do karty chipowej. 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na nastepujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego. 6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe ksiegowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 9. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji; 2) cyklicznie; 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a BS Ziemi Kaliskiej. 10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 1) ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 2) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej. 11. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 12. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 1) ROR START - przeznaczonego dla klientów indywidualnych w wieku od 13 do 30 roku życia (od miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 30 lat pakiet ulega przekształceniu na pakiet ROR STANDARD) w ramach pakietu START Bank nie prowadzi rachunków wspólnych ; 2) ROR SENIOR - przenaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia i pobierających świadczenie emerytalne lub rentowe, w ramach pakietu SENIOR Bank nie prowadzi rachunków wspólnych na rzecz osób, z których przynajmniej jedna nie spełnia warunków dla pakietu senior ; 3) ROR VIP - wymagającego miesięcznych wpływów w wysokości min. 5 tys. zł (w przypadku braku wpływów przez 12 kolejnych miesięcy, bank zastosuje pakiet ROR STANDARD); 4) KONTO przeznaczonego dla klientów indywidualnych, którzy począwszy od dnia r. spełnią łącznie następujące warunki: a) podpiszą z BS Ziemi Kaliskiej: - umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), - umowę o usługi bankowości elektronicznej (z dostępem do ROR przez kanał www - serwis internetowy), - umowę o kartę do ROR, b) są beneficjentami świadczenia wychowawczego z rządowego programu "Rodzina 500 plus" i zadeklarują przekazywanie tego świadczenia na ROR, pakiet obowiązuje od dnia zawarcia umowy o prowadzenie ROR przez okres kolejnych pełnych 18 miesięcy kalendarzowych; po tym okresie pakiet KONTO 500+ ulega przekształceniu na pakiet ROR STANDARD. 5) "KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ" - przeznaczonego dla klientów indywidualnych, którzy nie posiadają w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej ROR oraz nie posiadali ROR w okresie od roku i spełnią łącznie następujące warunki: podpiszą z BS Ziemi Kaliskiej: - umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), - umowę o kartę do ROR - zbliżeniową Mastercard, - zainstalują na urządzeniu mobilnym aplikację "portfel SGB" - fakultatywnie pakiet obowiązuje do dnia r. 6) "WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS" - przeznaczonego dla klientów indywidualnych, którzy nie posiadają w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej ROR oraz nie posiadali ROR w okresie od roku i spełnią łącznie następujące warunki: podpiszą z BS Ziemi Kaliskiej: - umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), - posiada uprawnienia do otrzymywania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS, - nie ukończyła 80 roku życia pakiet obowiązuje do dnia r. 2

5 13. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1) Moja Firma - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; 2) Własny Biznes - dla klientów instytucjonalnych; 3) Non Profit - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego; 4) Agro - dla rolników indywidualnych. 14. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 15. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 16. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie BS Ziemi Kaliskiej. 3

6 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: START STANDARD SENIOR VIP KONTO ) "Konto za złotówkę" "Wygodne Konto dla Klientów ZUS" 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) prowadzenie rachunku 1) miesięcznie bez opłat 3,00 zł bez opłat 20,00 zł bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce BS Ziemi Kaliskiej. - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS Ziemi Kaliskiej. - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) złożonych w formie papierowej: - na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej 2) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach SGB 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie Express Elixir 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej 2) za każdy przelew 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł bez opłat 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł - na rachunki prowadzone w bankach SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie Express Elixir 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie SORBNET 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł c) złożonych za pośrednictwem Call Center: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI - na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - na rachunki prowadzone w bankach SGB 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej bez opłat 1,00 zł bez opłat bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach SGB za każdy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie SORBNET w kwocie poniżej ,00 zł: e) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie SORBNET w kwocie powyżej ,99 zł 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej bez opłat 0,50 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w bankach SGB za każdy 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie SORBNET, bez względu na kwotę zlecenia Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 4

7 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej za każdą dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4) odwołanie zlecenia stałego: a) złożone w formie papierowej za każdą dyspozycję 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł za każdą 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 3) 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 9. 1) w formie papierowej: za każdą dyspozycję 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Ziemi Kaliskiej prowadzącej rachunek - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców za każde odwołanie albo zmianę od każdego spadkobiercy 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 12. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 1) W przypadku braku obrotów na rachunku w ciągu miesiąca kalendarzowego opłata za ten miesiąc nie jest pobierana. 2) Nie dotyczy przelewów własnych, tzn przelewów realizowanych w ramach tego samego numeru klienta (modulo), które realizowane są bez prowizji. 3) Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej. 4) Pakiet obowiązuje od dnia zawarcia umowy o prowadzenie ROR przez okres kolejnych pełnych 18 miesięcy kalendarzowych; po tym okresie pakiet KONTO 500+ ulega przekształceniu na pakiet ROR STANDARD. 5

8 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1) otwarcie rachunku - bez opłat 2) prowadzenie rachunku bez opłat 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 10,00zł 5) 4. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00zł 5) b) na rachunki prowadzone w bankach SGB za każdy przelew jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00zł 5) c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00zł 5) d) realizowanych w systemie SORBNET jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 30,00zł 5) 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00zł 5) 5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego - bez opłat 6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym za każdą dyspozycję 3,50 zł 7. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 20,00 zł 8. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 9. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 5) Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej. 15,00 zł 6

9 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej: - bez opłat 2. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej: - bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat 5. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej bez opłat b) na rachunki prowadzone w bankach SGB za każdy przelew 5,00 zł c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 5,00 zł d) realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 3,50 zł 7. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci: za każdą dyspozycję 20,00 zł 8. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 7

10 Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: START STANDARD SENIOR VIP KONTO ) kanału WWW bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) Teleserwisu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3) Serwisu SMS: a) Pakiet Aktywny (SMS-wysyłane na żądanie klienta), w skład którego wchodzą: 1,50 zł 3,00 zł 1,50 zł 0,00 zł 3,00 zł - zapytanie o saldo na rachunku - zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku - zapytanie o informacje o zdefiniowanym odbiorcy - zapytanie o kursy walut - wykonanie przelewu b) Pakiet Informacyjny (SMS-wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 2,00 zł - powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 18:00, od poniedziałku do piątku) - powiadomienie o odrzuceniu przelewu c) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 7,00 zł - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do Teleserwisu - potwierdzenie transakcji kartowej Wyszczególnienie czynności Uwaga! posiadacz rachunku może równoczesnie korzystać z jednego, dwóch lub trzech pakietów SMS; opłaty miesięczne za poszczególne pakiety sumują się 2. Opłata za użytkowanie tokena: za każdy token: 1) wydanie pierwszego tokena: - jednorazowo albo 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł bez opłat 90,00 zł - mięsiecznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat 3,00 zł 2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie) 6) : - jednorazowo albo 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł bez opłat 90,00 zł - mięsiecznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat 3,00 zł 3) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta za każdy token 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł 3. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta: Tryb pobierania opłaty miesięcznie 1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat od każdej przesyłki 2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 6) Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności tokena nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia. STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 8

11 Rozdział 5. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Karty bez funkcji zbliżeniowej: Maestro Visa Electron Visa Electron "młodzieżowa" Karty z funkcją zbliżeniową: MasterCard Debit MasterCard Debit "młodzieżowa" MasterCard KKS Lech Karty z funkcją zbliżeniową: Visa Electron paywave Visa Electron paywave "młodzieżowa" mobilna Visa Karta z funkcją zbliżeniową: MasterCard do "Konta za Złotówkę" oraz "Wygodnego Konta dla Klientów ZUS" 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) współposiadacza rachunku 8) za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat 3) osoby wskazanej 8) 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł nie dotyczy bez opłat Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się od posiadaczy Pakietu VIP 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 9) 1) Pakiet START 15,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy za każdą kartę 2) Pakiet STANDARD 20,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 3) Pakiet SENIOR 15,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 4) Pakiet VIP bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 5) Pakiet 'Konto za Złotówkę" nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat 6) Pakiet "Wygodne Konto dla Klientów ZUS" nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty (za wyjątkiem pakietu KONTO 500+ opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 9) 1) Pakiet START bez opłat 1,00 zł 2,00 zł nie dotyczy bez opłat 2) Pakiet STANDARD bez opłat 2,00 zł 3,00 zł nie dotyczy 3) Pakiet SENIOR miesięcznie bez opłat 2,00 zł 3,00 zł nie dotyczy 4) Pakiet VIP bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat w przypadku wykonania operacji bezgotówkowych kartą w miesiącu 5) Pakiet KONTO ) kalendarzowym na łączną kwotę min. 200 zł; nie dotyczy nie dotyczy w przeciwnym wypadku opłata wynosi 1,90 zł 13) 6) Pakiet 'Konto za Złotówkę" nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat 7) Pakiet "Wygodne Konto dla Klientów ZUS" nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB, BPS S.A., zrzeszonych banków spółdzielczych i PlanetCash za każdą wypłatę, bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 11) bez opłat pobierana w dniu 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 10) rozliczenia operacji 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 1,30 zł 2% min. 5,00 zł 1,30 zł 3,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 10) naliczana od 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 0,00 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0,60 zł bez opłat 1,50 zł. bez opłat 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 9

12 10. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł nie dotyczy 4,50 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł nie dotyczy 7,00 zł 11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB za każde sprawdzenie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat11) 1,00 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł. 11) 1,50 zł 12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta w formie papierowej miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta w formie papierowej za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł nie dotyczy 45,00 zł 15. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 16. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 3% (dot. Visa Electron) bez prowizji 3% 3% bez opłat Karty przedpłacone WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty - bez opłat 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) - bez opłat 6. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 2) innch, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków za każdą wypłatę, bez opłat pobierana w dniu 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 10) rozliczenia operacji 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 3 (przy użyciu terminala POS) 10) naliczana od 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie bez opłat 9. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji Karty kredytowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard Visa 1. Wydanie karty: 1) głównej za każdą kartę bez opłat bez opłat 2) dołączonej bez opłat bez opłat 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty): rocznie, z góry za 1) głównej każdy rok ważności karty (pierwszej i 42,00 zł 42,00 zł 2) dołączonej wznowionych) 30,00 zł 30,00 zł 10

13 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 5. Wznowienie karty - bez opłat bez opłat 6. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 10) naliczana od 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł wypłacanej kwoty, 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 pobierana w dniu 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 10) rozliczenia operacji 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min 7,00 zł 3% min 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 10. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat bez opłat 11. Minimalna kwota do zapłaty Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową a) dla umów zawartych do dnia 11 marca 2016 r. 12. za każde upomnienie 5% min 50,00 zł 5% min 50,00 zł 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) c) dla umów zawartych po 11 marca 2016 r. bez opłat 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta w formie papierowej za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 14. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji - 3% 8) Nie dotyczy kart młodzieżowych. 9) Karty młodzieżowe dostępne są wyłącznie w Pakiecie START 10) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 11) Po udostępnieniu usługi przez Bank. 12) Pakiet KONTO 500+ obowiązuje do końca określonego na karcie okresu ważności karty; w przypadku wznowienia karty, dla karty wznowionej obowiązuje pakiet ROR STANDARD. 13) Pierwsze naliczenie obrotów bezgotówkowych kartą nastąpi za październik 2016 r.; do tego czasu Bank nie będzie pobierał opłaty za użytkowanie karty. 11

14 Rozdział 6. Kredyty i pożyczki WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego: a) okres kredytowania do 6 miesięcy 3,00% b) okres kredytowania powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy 3,50% c) okres kredytowania powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy 4,00% d) okres kredytowania powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy 5,00% e) okres kredytowania powyżej 60 miesięcy 5,00% 2) udzielenie kredytu gotówkowego okazjonalnego: - okres kredytowania do 12 miesięcy naliczana: 3,00% - okres kredytowania powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki; 3,50% 3) udzielenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą na rachunku bankowym lub umową o ustanowienie kaucji pieniężnej: a) okres kredytowania do 3 miesięcy od kwoty odnowienia kredytu w przypadku kredytów odnawialnych w ROR. płatna: 1,00% b) okres kredytowania powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do 2,00% c) okres kredytowania powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy dyspozycji kredytobiorcy. 3,00% d) okres kredytowania powyżej 12 miesięcy 4,00% 4) udzielenie/odnowienie kredytu odnawialnego w ROR 1,00% 5) udzielenie kredytu odnawialnego w ROR "Kroczące limity" 2,00% 6) udzielenie kredytu hipotecznego: a) mieszkaniowego od 1% do 2,5% b) mieszkaniowego "Mieszkanie dla Młodych" od 1% do 2,5% c) pożyczki hipoteczne 3,00% 2. Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy (aneks), z wyjątkiem prolongaty: 1) kredytu odnawialnego w ROR w zakresie: a) podwyższenia kwoty kredytu pobierana od kwoty podwyższenia 1,50% b) obniżenia kwoty kredytu i/lub zmiany okresu kredytowania jednorazowo za każdą zmianę 50,00 zł 2) kredytu odnawialnego w ROR "Kroczące limity" w zakresie: a) podwyższenia kwoty kredytu pobierana od kwoty podwyższenia 2,00% b) obniżenia kwoty kredytu i/lub zmiany okresu kredytowania jednorazowo za każdą zmianę 50,00 zł 3) pozostałych kredytów/pożyczek naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo 0,10% 12

15 3. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta 1) kredyty udzielone na kwotę do wysokości zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie bez opłat za każdy harmonogram 2) kredyty inne niż wskazane w pkt 1 10,00 zł 4. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki a) na okres do 6 miesięcy naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 2% min 10,00 zł b) na okres powyżej 6 miesięcy 3% min 10,00 zł 5. Za rozpatrzenie wniosku klienta o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 0,50% 6. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 50,00 zł 7. Za wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia wobec Banku i/lub braku zobowiązań wobec Banku i/lub braku za kazde zaświadczenie 20,00 zł zaległości w spłacie 8. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 50,00 zł 9. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 25,00 zł 10. Za wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia 1) pierwszego, sporządzanego automatycznie po spłacie zobowiązania - bez opłat 2) duplikatu, sporządzanego na wniosek klienta za każdy duplikat 40,00 zł 11. Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r. b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 22 lipca 2017 r. za każde upomnienie 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) c) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r. d) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone po dniu 22 lipca 2017 r. bez opłat 12. Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r. b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 22 lipca 2017 r. za każde wezwanie 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) c) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r. d) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone po dniu 22 lipca 2017 r. bez opłat 13. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 25,00 zł 14. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej) za każdą opinię opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający taką opłatę od BS Ziemi Kaliskiej 13

16 Rozdział 7. Ubezpieczenia WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: 1) Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej): a) Wariant Classic (do kwoty zł) b) Wariant Gold (do kwoty zł) 2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) 3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: a) Wariant Classic b) Wariant Gold Tryb pobierania opłaty 2. Ubezpieczenia do kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych: Tryb pobierania opłaty 1) Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik" ubezpieczenie pomostowe kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych (dotyczy przedłużenia ubezpieczeń stanowiących zabezpieczenie umów kredytowych zawartych do dnia r.) miesięcznie zgodnie z umową kredytu STAWKA OBOWIĄZUJĄCA karty debetowe 1,45 zł 2,55 zł 1,05 zł 2,95 zł 2,05 zł 4,75 zł STAWKA OBOWIĄZUJĄCA liczba miesięcy ubezpieczenia (od 1 do 12) * 0,066% podstawy ubezpieczenia, tj. kwoty udzielonego kredytu lub kwoty uruchomionego kredytu (w przypadku kredytów wypłacanych w transzach) 3. 2) ubezpieczenie niskiego wkładu kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pozyczek hipotecznych (dotyczy przedłużenia ubezpieczeń stanowiących zabezpieczenie umów kredytowych zawartych do dnia r.) 1) za 36 miesięczny okres ubezpieczenia: - 2,2% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców - 2,3% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców 2) za 60 miesięczny okres ubezpieczenia: - 2,9% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku ROR (dotyczy przedłużenia ubezpieczeń stanowiących zabezpieczenie umów kredytowych zawartych do dnia r.) zgodnie z umową kredytu Uwaga: w przypadku przedłużenia ubezpieczenia niskiego wkładu dla umów kredytowych zawartych przed r. stosuje się następujące stawki: - 3,0% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców liczba miesięcy ubezpieczenia (od 1 do 60) * stawka: - 0,05% ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców - 0,052% ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców WARIANT OCHRONY Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku ROR na wypadek zajścia GRKB 0,71% rocznie, naliczana od sumy wypadku ubezpieczeniowego w postaci: GRKB + GRKB-TCN ubezpieczenia 1,08% - śmierci Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 2,76% - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy (aktualizacja sumy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 1,58% - poważnego zachorowania Ubezpieczonego ubezpieczenia na pierwszy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 3,26% - utraty pracy przez Ubezpieczonego dzień każdego rocznego GRKB - śmierć Ubezpieczonego okresu kredytowania) Uwaga: ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku ROR GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego WSKAŻNIK 14

17 4. Pozostałe ubezpieczenia na życie: (dotyczy przedłużenia ubezpieczeń stanowiących zabezpieczenie umów kredytowych zawartych do dnia r.) 1) Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialaności zł na wypadek GRKB 0,059% jednorazowo * liczba zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: GRKB + GRKB-TCN 0,088% miesięcy ubezpieczenia, - śmierci Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 0,178% naliczana od sumy - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy ubezpieczenia GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 0,128% - poważnego zachorowania Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 0,218% 2) Bezpieczny Kredyt Plus - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł i dolną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł, na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: - śmierci Ubezpieczonego - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem miesięcznie/rocznie, naliczana od sumy ubezpieczenia (aktualizacja sumy ubezpieczenia na pierwszy dzień każdego rocznego okresu kredytowania) WARIANT OCHRONY - utraty pracy przez Ubezpieczonego GRKB 0,88% GRKB + GRKB-TCN 1,35% rocznie, naliczana od sumy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR ubezpieczenia 3,45% GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 1,97% (aktualizacja sumy ubezpieczenia na pierwszy dzień każdego rocznego okresu kredytowania) GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR GRKB - śmierć Ubezpieczonego RODZAJ SKŁADKI WSKAŻNIK 4,07% GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego miesięczna roczna WSKAŻNIK 0,038% 0,456% 5. Pozostałe Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych Tryb pobierania opłaty 6. - Concordia Auto - Concordia Dom - Concordia Konie - Concordia Plus - Concordia Turysta - NNW indywidualne - Życie Komfort - Życie Plus - Życie Plus Życie Plus Klienta Banku - Życie Casco - Życie Kapitał - Życie Plus Renta - Zodiak - NNW Grupowe - Ochrona Prawna Ubezpieczenie ASSISTANCE DLA POSIADACZY RACHUNKU BANKOWEGO W RAMACH PROMOCJI "WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS" pomoc podczas podróży samochodem jednorazowo, ratalnie Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 15

18 pomoc w domu pomoc medyczna podczas podróży zagranicznej pomoc medyczna na terenie RP ubezpieczenie bagażu podróżnego infolinię podróżną infolinię medyczną miesięczna 0,60 zł. miesięcznie bez opłat (obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna się z zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w ramach promocji "Wygodne konto dla klientów ZUS" 16

19 Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego: Moja Firma Własny Biznes Non profit Agro 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) prowadzenie rachunku bieżącego 1) miesięcznie, za każdy 20,00 zł 20,00 zł bez opłat 10,00 zł 3) prowadzenie rachunku pomocniczego 1) rachunek 20,00 zł 20,00 zł bez opłat 10,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej. naliczana od wpłacanej kwoty 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej. naliczana od wypłacanej kwoty 4. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) złożonych w formie papierowej: 0,3% min. 2,00 zł 0,3% min. 2,00 zł 0,3% min. 2,00 zł 0,3% min. 2,00 zł 0,2% min. 2,00 zł 0,2% min. 2,00 zł 0,2% min. 2,00 zł 0,2% min. 2,00 zł - na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej 2) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach SGB 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie Express Elixir 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł - na rachunki ZUS, KRUS i Urzędów Skarbowych 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej 2) za każdy przelew 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł - na rachunki prowadzone w bankach SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie Express Elixir 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł - na rachunki ZUS, KRUS i Urzędów Skarbowych 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie SORBNET 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł c) złożonych za pośrednictwem Call Center: - na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - na rachunki prowadzone w bankach SGB 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach SGB 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł za każdy przelew c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie SORBNET w kwocie poniżej ,00 zł: e) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie SORBNET w kwocie powyżej ,99 zł Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 16

20 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł b) na rachunki prowadzone w bankach SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł za każdy przelew c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie SORBNET, bez względu na kwotę zlecenia 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł a) złożona w formie papierowej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat za każdą dyspozycję 4) odwołanie zlecenia stałego: a) złożone w formie papierowej 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 6. Polecenie zapłaty: 1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: a) aktywacja usługi bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł c) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł za każdą dyspozycję 2) opłaty pobierane z rachunku płatnika: a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 3) korzystanie z polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 10. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Ziemi Kaliskiej prowadzącej rachunek - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta 1) z bieżącego roku kalendarzowego 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 30,00 zł za każde zestawienie 2) z lat poprzednich 25,00 zł + po 12,50 zł za 25,00 zł + po 12,50 zł za 25,00 zł + po 12,50 zł za 30,00 zł + po 15,00 zł za każdy poprzedni rok każdy poprzedni rok każdy poprzedni rok każdy poprzedni rok 13. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 14. Sporządzenie kopii: 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: za każde zaświadczenie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) z lat poprzednich 10,00 zł + po 5,00 zł za za każdy dokument każdy poprzedni rok 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok a) klient określi datę dokonania operacji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 17

21 15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu Opłata pobierana jest w chwili przekazania całej należności wynikającej z tytułu wykonawczego. W przypadku częściowego przekazania należności pobierana jest prowizja za realizację przelewu zgodnie z wybranym pakietem. za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 16. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku): 1) w przypadku podjęcia gotówki naliczana od kwoty do wypłaty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 17. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia z powodu przekroczenia salda za każde upomnienie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 18. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 19. Usługa płatności masowych 1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo 100,00 zł 100,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny za każdą wpłatę, pobierana zbiorczo raz dziennie indywidualnie ustalana z klientem 1) W przypadku braku obrotów na rachunku w ciągu miesiąca kalendarzowego opłata za ten miesiąc nie jest pobierana. 2) Nie dotyczy przelewów własnych, tzn przelewów realizowanych w ramach tego samego numeru klienta (modulo), które realizowane są bez prowizji. 3) Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej. indywidualnie ustalana z klientem nie dotyczy nie dotyczy 18

22 Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych Rachunki lokat terminowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej - bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej - bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek lokaty terminowej - bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku lokaty terminowej - bez opłat 5. Realizacja przelewów z rachunku lokaty terminowej: 1) w kwocie poniżej ,00 zł a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej bez opłat b) na rachunki prowadzone w bankach SGB za każdy przelew 5,00 zł c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 5,00 zł d) realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda za każde zaświadczenie 30,00 zł 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty terminowej za każdą dyspozycję 5,00 zł 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu Opłata pobierana jest w chwili przekazania całej należności wynikającej z tytułu wykonawczego. W przypadku częściowego przekazania należności pobierana jest prowizja za realizację przelewu zgodnie z wybranym pakietem. za każdą dyspozycję 9. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej za każdą dyspozycję 5,00 zł 10. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku lokaty terminowej za każde zestawienie 25,00 zł 20,00 zł 19

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Tekst jednolity obowiązujący od dnia 02.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Koźminek, 01 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 1 maja 2016 roku (dla dotychczasowych klientów obowiązuje od 1 lipca 2016 roku) Taryfa prowizji i opłat - tekst jednolity

obowiązuje od 1 maja 2016 roku (dla dotychczasowych klientów obowiązuje od 1 lipca 2016 roku) Taryfa prowizji i opłat - tekst jednolity - tekst jednolity Załącznik do Decyzji nr 24/2016 Wiceprezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 26 kwietnia 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. Załącznik do Decyzji nr 124 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 9 października 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. Załącznik do Decyzji nr 95 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 29.07.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zawarte w uchwale 18/II/2015 z 26.02.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Załącznik nr 2 do Uchwały nr 54/2016 Zarządu PBS w Janikowie z dnia 24.03.2016r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od: 1. Opłaty związane z

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI BANKU SGB-BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. W TCZEWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI BANKU SGB-BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. W TCZEWIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 72/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI BANKU SGB-BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie Załącznik do Uchwały Zarządu nr 18/2015 z 17.06.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 17/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 99/2015 z dnia 17.08.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 14.01.2014 SPIS

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Załącznik nr 2 do Uchwały nr 112/2015 Zarządu PBS w Janikowie z dnia 20.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od: 1. Opłaty związane

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 7/2013 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 21.02.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej) Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 17/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 48/2015 z dnia 16.04.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie Załącznik do Uchwały Nr 29 /Z/2016 Zarządu GBS w Choszcznie z dnia 07.04.2016r. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH...

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 152/2016 z dnia 10.11.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo