Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Ducha Œwiêtego i Najœwiêtszej Marii Panny. Tom IV r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Ducha Œwiêtego i Najœwiêtszej Marii Panny. Tom IV r."

Transkrypt

1 Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Ducha Œwiêtego i Najœwiêtszej Marii Panny Matki Koœcio³a w Kêdzierzynie KoŸlu Tom IV 2006 r.

2 ANNO DOMINI 2006

3 str. IV/06/2 Z YCIA WSPÓLNOTY W 2006 ROKU 8 stycznia Jase³ka w wykonaniu kl. IIa Szko³y Podstawowej nr 9 pod kierunkiem pani Gra yny Go³y oraz kolêdy i pastora³ki w wykonaniu zespo³u muzycznego pani Anny Zamory. 15 stycznia W czasie niedzielnych Mszy œw. homilie g³osi³ ojciec duchowny Wy szego Seminarium w Opolu ks. Eugeniusz Ploch. 23 stycznia Spotkanie œwi¹teczne Parafialnego Klubu HDK. 28 stycznia Spotkanie op³atkowe nadzwyczajnych szafarzy komunii œwiêtej z rejonu Kêdzierzyna KoŸla. Spotkanie œwi¹teczne Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. 29 stycznia Nieszpory z udzia³em parafialnego chóru z Prudnika pod dyrekcj¹ pana Jana ym³y. Nieszpory prowadzi³ ks. Stanis³aw Bogaczewicz. 2 lutego Rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Oœrodek Katechumenalny przy naszej parafii. 11 lutego Dzieñ skupienia Bractwa Szkaplerza Œwiêtego. Spotkaniu przewodniczy³ karmelita o. Pawe³ Ferko z Czernej. 12 lutego Z okazji 14 Œwiatowego Dnia Chorych Parafialny Klub HDK zorganizowa³ akcjê poboru krwi. 24 osoby odda³y 10,8 litra krwi. 24 lutego Pierwsze spotkanie nowej Rady Duszpasterskiej, w której sk³ad weszli: Karol Barth Stanis³aw Kwaœnicki Zofia Baranowska Józefa empicka Zygmunt Hehn Maria Malec Jerzy Jaksiewicz Piotr Mazurek W³adys³awa Karp Zdzis³aw Niewadzisz Krystyna Karpiñska Ryszard Ruzik

4 str. IV/06/3 Krystyna Kempa Bronis³aw Seemann Daniel Kubny Henryk Sterko Tadeusz Kucharski Henryk urek Przewodnicz¹cym Rady zosta³ wybrany pan Tadeusz Kucharski, a wiceprzewodnicz¹cym pan Karol Barth. 29 lutego Œroda Popielcowa pocz¹tek Wielkiego Postu. Kazania pasyjne w czasie Gorzkich alów g³osi³ ks. Micha³ Pieñkowski. 5 9 marca Wielkopostne rekolekcje parafialne dla dzieci, m³odzie y i doros³ych prowadzi³ redemptorysta o. Wojciech Zagrodzki. 12 marca Na Krajowy Fundusz Misyjny zebrano kwotê 1250 z³. 18 marca Dzieñ skupienia Rady Duszpasterskiej w Miedonii. 25 marca W wielkopostnej pielgrzymce do Czêstochowy, Gidli i Œwiêtej Anny uczestniczy³o 98 parafian. Pielgrzymkê prowadzili ksiê a Jaros³aw Krê el i Wojciech Modelski. 65 osób z naszej parafii podjê³o siê duchowej adopcji. 8 kwietnia M³odzie naszej parafii wziê³a udzia³ w Drodze Krzy owej z rynku kozielskiego do koœcio³a p.w. œw. Zygmunta. 1 i 2 kwietnia Dni modlitwy Wspólnoty, w I rocznicê œmierci S³ugi Bo ego Jana Paw³a II, o Jego rych³¹ beatyfikacjê. Bia³y Marsz z Placu Wolnoœci do naszego koœcio³a ponownie zjednoczy³ mieszkañców naszego miasta w alu, modlitwie i ho³dzie dla Jana Paw³a Wielkiego.

5 str. IV/06/ kwietnia Triduum Paschalne Liturgii w dniach Triduum przewodniczyli: Wielki Czwartek ks. Edward Bogaczewicz Wielki Pi¹tek ks. Jaros³aw Krê el Wielka Sobota ks. Micha³ Pieñkowski W czasie Triduum 150 rodzin z³o y³o w darze ofiarnym skarbonki wielkopostne. Zebran¹ kwotê 2000 z³. przekazano Parafialnemu Zespo³owi Caritas na do ywianie dzieci. W Wielk¹ Sobotê 150 rodzin i dzieci ze œwietlicy Arka otrzyma³o pomoc z darów spo ywczych przynoszonych przez wiernych. Zebrano równie 464 z³. 16 kwietnia Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego. Procesjê rezurekcyjn¹ poprowadzi³ ks. proboszcz Edward Bogaczewicz, a Mszy œw., odprawianej przez wszystkich kap³anów, przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ ks. Wojciech Modelski. 21 kwietnia Wizytacjê kanoniczn¹ przeprowadzi³ i Sakramentu Bierzmowania 164 osobom udzieli³ ks. bp Pawe³ Stobrawa. 30 kwietnia Uroczystoœæ I Komunii œwiêtej. 124 dzieci z klas drugich Szkó³ Podstawowych nr 9 i 19 przyst¹pi³o do I Komunii œwiêtej. 3 maja Jubileusz 20. rocznicy poœwiêcenia placu pod budowê koœcio³a. Tak jak przed 20 laty, uroczystej Mszy œw. jubileuszowej przewodniczy³ ks. bp Gerard Kusz, a koncelebrowali: ks. dr Alfons Schubert pierwszy budowniczy koœcio³a, proboszcz Edward Bogaczewicz oraz ksiê a z dekanatu kêdzierzyñskiego.

6 str. IV/06/5 5 7 maja Parafialnej pielgrzymce szlakiem mazurskich sanktuariów przewodniczy³ ks. Jaros³aw Krê el. Odwiedziliœmy: Szymanów, Niepokalanów, Gietrzwa³d, Œwiêt¹ Lipkê, Stoczek Klasztorny, G³otowo, Pola Grunwaldzkie, Warszawê i Czêstochowê. 6 maja Dzieñ wieczystej adoracji Najœwiêtszego Sakramentu. 7 maja Klub Honorowych Dawców Krwi zorganizowa³ kolejn¹ akcjê poboru krwi. 20 krwiodawców odda³o 9,0 litów krwi. 13 maja W pielgrzymce chorych do Turzy uczestniczy³o 40 osób maja Pielgrzymce parafialnej na Kresy Wschodnie przewodniczy³ ks. Edward Bogaczewicz. Odwiedziliœmy: añcut, Przemyœl, Lwów, Olesko, Podhorce, awrê Poczajowsk¹, Krzemieniec, Zbara, Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Œwiêtej Trójcy, Stanis³awów, Kalwariê Pac³awsk¹ i Krasiczyn. 21 maja Niedziela powo³aniowa prowadzona przez klaretynów z Wroc³awia, o. Aleksandra Bobra i kleryka Piotra. 27 maja W spotkaniu z Ojcem Œwiêtym Benedyktem XVI na B³oniach w Krakowie uczestniczy³a du a grupa m³odzie y z naszej parafii. 3 czerwca Ks. abp Alfons Nossol udzieli³ sakramentu kap³añstwa naszemu parafianinowi ks. Mariuszowi Kozakowi. Czuwanie modlitewne w wigiliê Zes³ania Ducha Œwiêtego.

7 str. IV/06/6 4 czerwca Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego pierwszy dzieñ odpustu parafialnego. Uroczystej sumie przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ ks. Piotr S³ugocki. 5 czerwca Œwiêto NMP Matki Koœcio³a drugi dzieñ odpustu parafialnego. Msza œw. prymicyjna ks. Mariusza Kozaka. Okolicznoœciow¹ homiliê wyg³osi³ ks. dr Zygmunt Nabzdyk ojciec duchowny diecezji opolskiej. 15 czerwca Uroczystoœæ Cia³a i Krwi Pañskiej. Trasa procesji w tym roku wiod³a przez osiedle Piastów. 29 czerwca Zmar³ pan Piotr Mazurek nadzwyczajny szafarz Komunii œwiêtej i cz³onek Rady Duszpasterskiej. Odszed³ Wspania³y Cz³owiek! 16 lipca 15 rocznica powstania Bractwa Szkaplerza Œwiêtego w naszej parafii. Akcjê poboru krwi zorganizowa³ Klub HDK. 34 osoby odda³y 15,3 litra tego bezcennego leku. 22 lipca W VII Ogólnopolskim ZjeŸdzie Rodzin Szkaplerznych w Czernej uczestniczy³o ok. 150 osób z naszej parafii. 23 lipca Goœæmi naszej parafii by³y siostry zakonne Antonia Pereira Cruz i Maria de Jezus ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Katechetek z Brazylii, którym towarzyszy³ o. werbista Leonard Pawlak. 30 lipca W ramach akcji 1 grosz dla misji za ka dy przejechany bezwypadkowo kilometr, przeprowadzonej w dniu patrona kierowców œw. Krzysztofa, zebrano kwotê 1270 z³. Kwota ta zosta³a przekazana na potrzeby misji.

8 str. IV/06/7 12 sierpnia Z mo liwoœci wyjazdu autobusowego, na obchody kalwaryjskie ku czci Wniebowziêcia Matki Bo ej na Górê œw. Anny, skorzysta³o 46 osób. 21 sierpnia Na trasê Pieszej Opolskiej Pielgrzymki do Czêstochowy wyruszy³a grupa wiernych z naszej parafii. 17 wrzeœnia Kolejn¹ akcjê poboru krwi zorganizowa³ Klub HDK przy naszej parafii. Od 29 krwiodawców pobrano 13.0 litrów krwi wrzeœnia Pielgrzymce do sanktuariów œwiêtokrzyskich przewodniczy³ ks. Jaros³aw Krê el. Odwiedziliœmy: Jêdrzejów, Ka³ków Godów, W¹chock, Skar ysko Kamienn¹, Œwiêty Krzy, Œwiêt¹ Katarzynê i Kielce. 28 wrzeœnia Rada Miasta Kêdzierzyn KoŸle nada³a medal Za zas³ugi dla Miasta ks. proboszczowi Edwardowi Bogaczewiczowi. 1 paÿdziernika W ramach Tygodnia Mi³osierdzia zebrano kwotê 2200 z³ paÿdziernika Odby³y siê II parafialne Misje Œwiête. Nauki dla dzieci, m³odzie y i osób doros³ych g³osili ojcowie Franciszkanie Jozafat i Cherubin z Góry œw. Anny. 21 paÿdziernika U ROCZYSTOŒÆ POŒWIÊCENIA K OŒCIO A p.w. DUCHA ŒWIÊTEGO I NMP MATKI KOŒCIO A. Poœwiêcenia dokona³ ks. abp Alfons Nossol. 22 paÿdziernika Koncert Chóru Mieszanego z LO w G³ubczycach pod dyrekcj¹ Tadeusza Eckerta. 29 paÿdziernika Na Fundacjê Dzie³o Nowego Tysi¹clecia zebrano 2750 z³.

9 str. IV/06/8 2 listopada Tradycyjnej procesji ró añcowej na Cmentarzu o³nierzy Radzieckich przewodniczy³ ks. Edward Bogaczewicz. 3 listopada Prezentacja naszej parafii w Radiu PLUS. 4 5 listopada Pielgrzymce kolejarzy na Jasn¹ Górê przewodniczy³ ks. Edward Bogaczewicz. 11 listopada Uroczysta Msza œw. w intencji Ojczyzny z udzia- ³em pocztów sztandarowych i orkiestry. Pod pomnikiem AK z³o ono kwiaty i zapalono znicze. 25 listopada Podczas Mszy œw. w intencji Liturgicznej S³u by O³tarza do grona ministrantów przyjêto 6 ch³opców. 26 listopada Diecezjalne spotkanie krwiodawców z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi. 48 krwiodawców odda³o 21,6 litra krwi. 3 grudnia Goœciliœmy franciszkanów o. Lecha Dorobczyñskiego, który g³osi³ niedzielne kazania oraz brata Krzysztofa Piekielnika. Na potrzeby Franciszkañskiego Oœrodka Rekolekcyjno Powo³aniowego zebrano kwotê 2600 z³. 10 grudnia Ks. abp Alfons Nossol upowa ni³ do udzielania Komunii œwiêtej pana Andrzeja Smuszowicza. W ramach ogólnopolskiej akcji pomocy Koœcio- ³owi katolickiemu na Wschodzie zebrano kwotê 1825 z³ Podopieczni œwietlicy socjoterapeutycznej Arka zostali obdarowani przez œw. Miko³aja podarunkami ufundowanymi przez przyjació³ z Heilige Geist Kirche z Bensheim Lorsch. 16/17 grudnia Wspólnota Krwi Chrystusa uczestniczy³a w nocnym czuwaniu przed obrazem Matki Boskiej na Jasnej Górze.

10 str. IV/06/9 22 grudnia Spotkanie wigilijne m³odzie y gimnazjalnej w naszym koœciele. 25 grudnia Bo e Narodzenie. Kazania g³osili: na pasterce ks. Jaros³aw Krê el w Bo e Narodzenie ks. Micha³ Pieñkowski 28 grudnia Rozpoczêcie odwiedzin kolêdowych od osiedla NDM. 31 grudnia Nabo eñstwo dziêkczynne na zakoñczenie 2006 roku, z udzia³em wszystkich kap³anów naszej parafii. Uzupe³nienie informacji W ka dy czwartek, przez godzinê przed Msz¹ œwiêt¹ wieczorn¹, grupy parafialne prowadzi³y adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu, wg dy urów ustalonych przez pana Karola Bartha. 29 dnia ka dego miesi¹ca (bez miesiêcy zimowych) Bractwo Szkaplerza Œwiêtego organizowa³o wyjazd autokarowy do Turzy na Noc Modlitwy i Pokuty. W okresie od 1 do 30 sierpnia w Œwietlicy Socjoterapeutycznej Arka zorganizowane by³y pó³kolonie, z których codziennie korzysta³o oko³o 40 dzieci. W feriach zimowych, w okresie od 16 do 28 stycznia, uczestniczy³o ok. 40 dzieci. W Mszach œw. adwentowych i roratach uczestniczy³o codziennie od 200 do 300 dzieci i m³odzie y. W okresie Adwentu Parafialny Zespó³ Caritas rozprowadzi³ 1000 œwiec ma³ych i 310 œwiec du ych.

11 str. IV/06/10 Zestawienie pos³ug duszpasterskich w 2006 roku Udzielone chrzty œw. 118 Pierwsze Komunie œw. 124 Sakrament bierzmowania 164 Udzielone œluby 46 Odprawione pogrzeby 89 Rozdzielone Komunie œw. 170 tys. PRACE BUDOWLANO MONTA OWE W 2006 ROKU Malowanie krzy a na wie y Koszt: z³ Wykonanie i zawieszenie krzy a w prezbiterium z³ Tynkowanie zewnêtrzne koœcio³a z³ Wykonanie kraty i porêczy na chórze z³ Wykonanie i monta tabernakulum z³ Malowanie wnêtrza koœcio³a z³ Wykonanie i monta drzwi koœcio³a z³ Wy³o enie kamieniem stopni schodów do Caritasu z³ Prace kamieniarskie z³ Œcianki w prezbiterium z³ Sedilia z³

12 str. IV/06/11 ZATRZYMANE W KADRZE Koœció³ i zaplecze w zimowej szacie Styczeñ 2006 r.

13 str. IV/06/12 Jase³ka dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 9 8 stycznia 2006 r. Przybie eli do Betlejem pasterze Brzmi¹ anielskie cudne pienia Cieszmy siê i pod niebiosy wznoœmy razem mi³e g³osy

14 str. IV/06/13 Nieszpory z udzia³em parafialnego chóru z Prudnika 29 stycznia 2006 r. Chór z parafii p.w. Micha³a Archanio³a w Prudniku. Nieszporom i wystêpowi chóru przewodniczy³ ks. Stanis³aw Bogaczewicz. Dyrygowa³ pan Jan ym³a.

15 str. IV/06/14 Dzieñ skupienia Bractwa Szkaplerza Œwiêtego i modlitwy w intencji chorych 11 lutego 2006 r. Mszê œw. odprawi³ i homiliê wyg³osi³ karmelita o. Pawe³ Ferko z Czernej. Sakrament chorych. B³ogos³awieñstwo chorych Najœwiêtszym Sakramentem.

16 str. IV/06/15 Wielkopostne rekolekcje parafialne 5 9 marca 2006 r. Mszê œw. koncelebrowali redemptorysta o. Wojciech Zagrodzki i ks. Jaros³aw Krê el. Nauki rekolekcyjne g³osi³ o. Wojciech Zagrodzki. Spotkanie z dzieæmi.

17 str. IV/06/16 M³odzie owa Droga Krzy owa 17 marca 2006 r. Jezus na œmieræ skazany. Jezus do krzy a przybity. Jezus z krzy a zdjêty.

18 str. IV/06/17 Dzieñ skupienia Rady Duszpasterskiej 18 marca 2006 r. Spotkanie z ksiê mi: Joachimem Krollem i Józefem Krzeptowskim w Modzurowie. Mszê œw. koncelebrowali ks. Hubert Czernia rektor Domu Rekolekcyjnego i ks. Edward Bogaczewicz. Przed koœcio³em p.w. Matki Bo ej w Raciborzu.

19 str. IV/06/18 I rocznica œmierci S³ugi Bo ego Jana Paw³a II 1 i 2 kwietnia 2006 r. Nabo eñstwo Drogi Krzy owej. Msza œw. w intencji rych³ej beatyfikacji Jana Paw³a II. Bia³y Marsz.

20 str. IV/06/19 Triduum Paschalne kwietnia 2006 r. Wielki Czwartek Wielki Pi¹tek Wielka Sobota

21 str. IV/06/20 Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego Msza rezurekcyjna 16 kwietnia 2006 r. Zwyciêzca œmierci, piek³a i szatana, wychodzi z grobu... Weso³y nam dzieñ dziœ nasta³... Alleluja, Jezus yje, On, co za nas ycie da³...

22 str. IV/06/21 Sakrament Bierzmowania i Wizytacja Kanoniczna 21 kwietnia 2006 r. Mszy œw. przewodniczy³,... Sakramentu Bierzmowania udzieli³,......i Wizytacjê Kanoniczn¹ przeprowadzi³ ks. bp Pawe³ Stobrawa.

23 str. IV/06/22 Uroczystoœæ I Komunii œwiêtej 30 kwietnia 2006 r. Oto jest dzieñ, który da³ nam Pan... Procesja z darami. Nieszpory

24 str. IV/06/23 Jubileusz 20. rocznicy poœwiêcenia placu pod budowê koœcio³a 3 maja 2006 r. Witaliœmy ks. bpa Gerarda Kusza, jak przed 20 laty. Mszy œw. dziêkczynnej przewodniczy³ ks. bp Gerard Kusz,......a koncelebrowali ksiê a zwi¹zani z nasz¹ Wspólnot¹.

25 str. IV/06/24 Jubileusz 20. rocznicy poœwiêcenia placu pod budowê koœcio³a. Spotkanie i modlitwa przy krzy u misyjnym 3 maja 2006 r. Ks. bp Gerard Kusz i ksiê a budowniczowie Alfons Schubert i Edward Bogaczewicz. Okolicznoœciowe wyst¹pienie przewodnicz¹cego Rady Duszpasterskiej. Poczty sztandarowe, s³u ba liturgiczna i licznie zgromadzeni wierni.

26 str. IV/06/25 Parafialna pielgrzymka szlakiem mazurskich sanktuariów 5 7 maja 2006 r. Szymanów przed figur¹ Matki Boskiej Jaz³owieckiej. Niepokalanów przed pomnikiem Jana Paw³a II. Gietrzwa³d Msza œw. w Sanktuarium Matki Bo ej Gietrzwa³dzkiej.

27 str. IV/06/26 Parafialna pielgrzymka szlakiem mazurskich sanktuariów c.d. 5 7 maja 2006 r. Œwiêta Lipka Sanktuarium Matki Bo ej, nazywane Czêstochow¹ Pó³nocy. Stoczek Klasztorny Sanktuarium Matki Bo ej Królowej Pokoju. Warszawa grób ks. Jerzego Popie³uszki.

28 str. IV/06/27 Pielgrzymka na Kresy Wschodnie maja 2006 r. Lwów Cmentarz Orl¹t Lwowskich. Poczajów awra Poczajowska. Krzemieniec ruiny zamku królowej Bony.

29 str. IV/06/28 Pielgrzymka na Kresy Wschodnie c.d maja 2006 r. Krzemieniec Msza œw. w altanie. Zbara odzyskany koœció³. Kamieniec Podolski widok twierdzy.

30 str. IV/06/29 Pielgrzymka na Kresy Wschodnie c.d maja 2006 r. Chocim baszty i mury twierdzy. Okopy Œwiêtej Trójcy pozosta³oœci murów. Stanis³awów ikonostas w cerkwi.

31 str. IV/06/30 Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego odpust parafialny 4 czerwca 2006 r. Czuwanie modlitewne w wigiliê Zes³ania Ducha Œwiêtego. Procesja odpustowa. Sumie odpustowej przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ ks. Piotr S³ugocki.

32 str. IV/06/31 Œwiêto NMP Matki Koœcio³a odpust parafialny Œwiêcenia kap³añskie i Msza œw. prymicyjna ks. Mariusza Kozaka 3 i 5 czerwca 2006 r. Ks. abp Alfons Nossol udzieli³ sakramentu kap³añstwa ks. Mariuszowi Kozakowi. W drodze z domu rodzinnego do koœcio³a. Nasz prymicjant ks. Mariusz Kozak.

33 str. IV/06/32 Msza œw. prymicyjna ks. Mariusza Kozaka c.d. 5 czerwca 2006 r. Okolicznoœciow¹ homiliê wyg³osi³ ks. dr Zygmunt Nabzdyk. Ks. Mariusz Kozak odprawia Mszê œw. prymicyjn¹. Ks. Mariusz udziela b³ogos³awieñstwa prymicyjnego swoim rodzicom.

34 str. IV/06/33 Uroczystoœæ Cia³a i Krwi Pañskiej 15 czerwca 2006 Idzie, idzie Bóg prawdziwy.... O³tarz I przy bloku Mieszka I 5 O³tarz II w osiedlowym amfiteatrze.

35 str. IV/06/34 Uroczystoœæ Cia³a i Krwi Pañskiej c.d. 15 czerwca 2006 Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, Pod postaciami ukryty chleba! O³tarz III przy bloku W³. okietka 6. O³tarz IV tradycyjnie na placu koœcielnym.

36 str. IV/06/35 Pogrzeb œ.p. Piotra Mazurka nadzwyczajnego szafarza Komunii œw. 3 lipca 2006 r. Msza œw. koncelebrowana za zmar³ego Piotra. Miejsce wiecznego spoczynku Piotra na cmentarzu w Blachowni. W imieniu Wspólnoty zmar³ego Piotra Mazurka po egna³ przewodnicz¹cy Rady Duszpasterskiej Tadeusz Kucharski.

37 str. IV/06/36 Z ycia Wspólnoty Lipiec 2006 r. 15 rocznica powo³ania Bractwa Szkaplerza Œwiêtego w naszej parafii. 16 lipca 2006 r. Akcja poboru krwi zorganizowana przez HDK 16 lipca 206 r. Poœwiêcenie pojazdów w dniu patrona kierowców œw. Krzysztofa. 30 lipca 2006 r.

38 str. IV/06/37 Goœciliœmy siostry misjonarki z Brazylii 23 lipca 2006 r. Siostry zakonne Antonina Pereira Cruz i Maria de Jesus oraz o. Leonard Pawlak mówili o swojej pracy misyjnej......i udzielali wiernym Komunii œwiêtej. Pami¹tkowe zdjêcie przy naszej plebanii.

39 Widok naszego koœcio³a Wrzesieñ 2006 r. str. IV/06/38

40 Widok naszego koœcio³a c.d. Wrzesieñ 2006 r. str. IV/06/39

41 str. IV/06/40 Pielgrzymka do sanktuariów œwiêtokrzyskich wrzeœnia 2006 r. Jêdrzejów Mszê œw. w koœciele cystersów celebruje ks. Jaros³aw Krê el. Ka³ków Godów Golgota to miejsce pamiêci i refleksji. W¹chock Przed zabytkow¹ œwi¹tyni¹ w opactwie cysterskim.

42 str. IV/06/41 Pielgrzymka do sanktuariów œwiêtokrzyskich c.d wrzeœnia 2006 r. Skar ysko Kamienna Ostra Brama. Œwiêty Krzy Msza œw. w najstarszym sanktuarium w Polsce. Œwiêta Katarzyna pami¹tkowe zdjêcie przed klasztorem sióstr bernardynek.

43 str. IV/06/42 II parafialne Misje Œwiête 8 15 paÿdziernika 2006 r. Misje prowadzili Franciszkanie ojcowie Jozafat i Cherubin z Góry œw. Anny. Wieczorny Apel Maryjny koñczy³ kolejne dni Misji. Msza œw. i Sakrament Namaszczenia Chorych.

44 str. IV/06/43 II parafialne Misje Œwiête c.d paÿdziernika 2006 r. B³ogos³awieñstwo chorych Najœwiêtszym Sakramentem. Nauka stanowa dla dzieci. Nabo eñstwo przy krzy u misyjnym.

45 str. IV/06/44 Poœwiêcenie naszego koœcio³a 21 paÿdziernika 2006 r. Nasz koœció³ w dniu poœwiêcenia. Koœció³ ks. arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi przekazali przedstawiciele parafii. Homiliê wyg³osi³ ks. arcybiskup.

46 str. IV/06/45 Poœwiêcenie naszego koœcio³a c.d. 21 paÿdziernika 2006 r. Zaproszeni goœcie i wierni licznie uczestniczyli w uroczystoœci. Namaszczenie mensy o³tarza olejem krzy ma......i jego wytarcie.

47 str. IV/06/46 Poœwiêcenie naszego koœcio³a c.d. 21 paÿdziernika 2006 r. Moment oœwietlenia koœcio³a. Dziêkczynn¹ Mszê œw. koncelebruj¹: ks. abp Alfons Nossol, ks. dr Alfons Schubert, ks. Edward Bogaczewicz. Liturgiê ubogaci³ zespó³ wokalny La Musica Corale z Czêstochowy, pod dyrekcj¹ p. Beaty Ciemny.

48 str. IV/06/47 Poœwiêcenie naszego koœcio³a c.d. 21 paÿdziernika 2006 r. Prezydent miasta Wies³aw F¹fara z³o y³ gratulacje i podziêkowania wszystkim budowniczym naszego koœcio³a. Radujmy siê bracia w Panu.... Wspólna kolacja z projektantami i budowniczymi po zakoñczeniu uroczystoœci.

49 str. IV/06/48 Koncert Chóru Mieszanego LO w G³ubczycach 22 paÿdziernika 2006 r. Kolejny wystêp chóru z LO w G³ubczycach w naszym koœciele. Dyrygowa³ z wielk¹ pasj¹ pan Tadeusz Eckert. Uczestnicy koncertu z uwag¹ s³uchali nietypowego wykonania niektórych pieœni.

50 str. IV/06/49 Wrêczenie medalu Za zas³ugi dla Miasta ks. proboszczowi 26 paÿdziernika 2006 r. Przewodnicz¹cy Rady Miasta pan Ryszard Pacu³t wrêcza medal Za zas³ugi dla Miasta ks. Edwardowi Bogaczewiczowi. Rewers medalu Za zas³ugi dla Miasta. Zas³u eni dla naszego miasta odznaczeni w 2006 roku.

51 str. IV/06/50 Z ycia Wspólnoty Listopad 2006 r. Procesji ró añcowej na Cmentarzu o³nierzy Radz. przewodniczy³ ks. Edward Bogaczewicz. 2 listopada 2006 r. Prezentacja naszej parafii w Radiu PLUS. 3 listopada 2006 r. Ksiê a i wierni naszej parafii uczestniczyli w pogrzebie ks. Józefa Stryczka w Blachowni. Uroczystoœciom pogrzebowym przewodniczy³ ks. bp Pawe³ Stobrawa. 14 listopada 2006 r.

52 str. IV/06/51 Uroczysta Msza œw. w intencji Ojczyzny 11 listopada 2006 r. Mszê œw. w intencji Ojczyzny koncelebrowali ks. Edward Bogaczewicz i ks. Micha³ Pieñkowski. Ks. Micha³ wyg³osi³ okolicznoœciow¹ homiliê. Uroczystoœæ przy pomniku AK, gdzie z³o ono kwiaty i zapalono znicze.

53 str. IV/06/52 Diecezjalne spotkanie krwiodawców z okazji Dni HDK 26 listopada 2006 r. Mszê œw. w intencji krwiodawców odprawi³ ks. Wojciech Modelski diecezjalny kapelan krwiodawców. W spotkaniu uczestniczy³y poczty sztandarowe i delegacje HDK z terenu naszego województwa. Zorganizowano te akcjê poboru krwi.

54 str. IV/06/53 Z ycia Wspólnoty Listopad/Grudzieñ 2006 r. W czasie Mszy œw. w intencji S³u by Liturgicznej O³tarza do grona ministrantów przyjêto 6 ch³opców. W Mszach œw. roratnich uczestniczy³o codziennie od 200 do 300 dzieci. o. Lech Dorobczyñski franciszkanin g³osi³ homilie na wszystkich Mszach niedzielnych. 3 grudnia 2006 r.

55 str. IV/06/54 Œw. Miko³aj w œwietlicy Arka 10 grudnia 2006 r. Podopieczni Arki zaprezentowali program artystyczny. Œw. Miko³aj i sponsorzy z Bensheim Lorsch wrêczaj¹ paczki grzecznym dzieciom. Chyba wszyscy s¹ zadowoleni i radoœni.

56 str. IV/06/55 Spotkanie wigilijne m³odzie y gimnazjalnej 22 grudnia 2006 r. Szkolny chór pod dyrekcj¹ pani Jolanty Stefaniak wykona³ kilka utworów kolêdowych. M³odzie przedstawi³a scenki z ycia 4 rodzin w dniu wigilii. Pani dyrektor Bo ena otecka z³o y³a wszystkim serdeczne yczenia z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia.

57 str. IV/06/56 Œwi¹teczny wystrój koœcio³a i szopka Grudzieñ 2006 r. Chwa³a na wysokoœci a pokój na ziemi.

58 str. IV/06/57 Roboty budowlano monta owe w naszym koœciele Maj 2006 r. Malowanie krzy a na wie y. Krzy do prezbiterium. Zawieszenie krzy a nadzorowali jego twórcy: prof. Marian Molenda i arch. Zdzis³aw Budziñski.

59 str. IV/06/58 Prace budowlano monta owe w koœciele PaŸdziernik 2006 Monta tabernakulum.

60 str. IV/06/59 Prace budowlano monta owe w koœciele Tynkowanie koœcio³a. Maj 2006 r. Tynkowanie schodów i podjazdu od strony Osiedla Piastów. Wrzesieñ 2006 r. Monta œcianek w prezbiterium. Wrzesieñ 2006 r.

61 str. IV/06/60 Prace budowlano monta owe w koœciele PaŸdziernik 2006 Malowanie krzy a i monta porêczy. Monta drzwi g³ównych do koœcio³a.

62 str. IV/06/61 Prace budowlano monta owe w koœciele PaŸdziernik 2006 Wyk³adanie kamieniem schodów do Caritasu. Monta nowych drzwi bocznych do koœcio³a.

63 str. IV/06/62 BOGU NIECH BÊD DZIÊKI! za kolejny rok naszej Wspólnoty za wzrastanie w wierze i mi³oœci za ludzi yczliwych i oddanych za otwartoœæ parafian na potrzeby Wspólnoty za II Misje Œwiête w naszej parafii za poœwiêcenie naszego koœcio³a za wszelkie dobro ks. Edward Bogaczewicz ks. Jaros³aw Krê el ks. Micha³ Pieñkowski ks. Wojciech Modelski proboszcz wikary wikary wikary Za³¹cznik do kroniki roku 2006 stanowi¹ gazetki Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a przy Osiedlu Piastów w Kêdzierzynie KoŸlu : Wydanie: Luty 2006 r. Wielkanoc 2006 r. Wydanie Jubileuszowe 2006 r. Maj 2006 r. Zes³anie Ducha Œwiêtego 2006 r. Sierpieñ 2006 r. Wrzesieñ 2006 r. Wydanie specjalne 2006 r. Listopad 2006 r. Bo e Narodzenie 2006 r. Kêdzierzyn, 31 grudnia 2006 roku.

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY W 2013 ROKU

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY W 2013 ROKU ANNO DOMINI 2013 str. V/13/2 Z ŻYCIA WSPÓLNOTY W 2013 ROKU Oto zapis wydarzeń tego roku: Rok 2013 to ROK WIARY 5 26 stycznia Spotkania kolędowe Wspólnot Parafialnych. 19 stycznia Spotkanie formacyjne Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY W 2015 ROKU

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY W 2015 ROKU ANNO DOMINI 2015 str. V/15/2 Z ŻYCIA WSPÓLNOTY W 2015 ROKU Rok 2015 to początek ROKU ŚWIĘTEGO MIŁOSIERDZIA Oto zapis wydarzeń tego roku: 3 24 stycznia Spotkania kolędowe Wspólnot Parafialnych. 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY W 2014 ROKU

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY W 2014 ROKU ANNO DOMINI 2014 str. V/14/2 Z ŻYCIA WSPÓLNOTY W 2014 ROKU Oto zapis wydarzeń tego roku: Rok 2014 to ROK RODZINY 4 18 stycznia Spotkania kolędowe Wspólnot Parafialnych. 20 23 stycznia W ramach akcji Pomoc

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a

Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47 232 Kêdzierzyn KoŸle 12 str. 1 Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a przy Osiedlu Piastów w Kêdzierzynie KoŸlu Wydanie Jubileuszowe 4.5.2006 r. ISSN 1732-6885 1986

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY W 2008 ROKU

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY W 2008 ROKU ANNO DOMINI 2008 str. IV/08/2 Z ŻYCIA WSPÓLNOTY W 2008 ROKU 5 stycznia Spotkanie kolędowe Bractwa Szkaplerza Świętego. 10 stycznia Spotkanie kolędowe Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii A.D. 2017 Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii 2 luty - czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego - MB Gromnicznej 3 luty - I piątek miesiąca 11 luty - sobota - NMP z Lourdes - Dzień Chorych

Bardziej szczegółowo

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej .: 25.11.2012 r. Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej.: 28.10.2012 r. Gościmy S. Celinę ze Zgromadzenia Sióstr Szensztackich.: 11.10.2012 r. Ojciec św. Benedykt

Bardziej szczegółowo

KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY

KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY Ks. prof. dr hab. Władysław Bochnak urodził się w 1934 r. w miejscowości Groń k. Nowego Targu. Studia teologiczne odbył we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń klasztornych duszpasterskich w klasztorze i parafii p.w. Św. Jakuba Ap. w Lęborku na rok 2010

Kalendarium wydarzeń klasztornych duszpasterskich w klasztorze i parafii p.w. Św. Jakuba Ap. w Lęborku na rok 2010 Kalendarium wydarzeń klasztornych duszpasterskich w klasztorze i parafii p.w. Św. Jakuba Ap. w Lęborku na rok 2010 Styczeń mie siąc a 27.09- Wizyta duszpasterska w naszych parafiach 24.2010 03 Niedziela

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2016

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2016 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2015 - sierpień 2016 Data Temat Przedsięwzięcie Wrzesień 2015 1 76. rocznica wybuchu II wojny światowej Msza święta 2 3 4 6 7 8 Akcja Katolicka Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Dla pierwszych chrześcijan Duch Święty nie był abstrakcją ale Osobą, która obdarza nowym życiem, siłą, odwagą i entuzjazmem. I tak naprawdę nic się nie zmieniło. Bóg udziela nam dzisiaj obiecanego Ducha,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Niedziela Palmowa poświęcenie palm przez ks. dr Krzysztofa Kauchę ( r.).

Niedziela Palmowa poświęcenie palm przez ks. dr Krzysztofa Kauchę ( r.). Spotkanie opłatkowe Oazy Rodzin (23.01.2004 r.). Małżeństwa z Kręgu Domowego Kościoła, Ruchu Światło Życie ze swoimi duszpasterzami ks. proboszczem Waldemarem Ćwiekiem i ks. diakonem Tomaszem Łozowskim.

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW W PARAFII ŚW. JÓZEFA W TCZEWIE (2015/2016) KS. PRAŁAT ANTONI DUNAJSKI PROBOSZCZ dyżur: w piątek, dzień wolny: środa Kierowanie całością prac duszpasterskich i administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a

Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47 232 Kêdzierzyn KoŸle 12 str. 1 Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a przy Osiedlu Piastów w Kêdzierzynie KoŸlu WIELKANOC 2008 r. ISSN 1732 6885 Benedykt XVI NIE BÓJMY

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a

Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47 232 Kêdzierzyn KoŸle 12 str. 1 Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a przy Osiedlu Piastów w Kêdzierzynie KoŸlu Czerwiec 2005 r. ISSN 1732-6885 SERCE JEZUSA RÓD EM

Bardziej szczegółowo

ROK 2012. 14.01. Koncert kolęd wykonał w kościele chór Volantes soni Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Pawła Łuczaka.

ROK 2012. 14.01. Koncert kolęd wykonał w kościele chór Volantes soni Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Pawła Łuczaka. ROK 2012 14.01. Wizytę na plebanii złożył ks. bp Wiesław Lechowicz z Tarnowa, który jest kolegą ks. Proboszcza ze studiów w Rzymie. Ksiądz Biskup wpisał się do Księgi Gości. 03.01. W ramach IV Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci.

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. 16.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. Tego dna o godz. 12.00 mszę św. z okazji 25-lecia święceń

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój Różaniec drogą do Eucharystycznego Serca Jezusowego przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI ŚDM W DIECEZJI KIELECKIEJ 31.01-14.02.2015 R. Sobota 31.01.2015. Niedziela 01.02.2015

PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI ŚDM W DIECEZJI KIELECKIEJ 31.01-14.02.2015 R. Sobota 31.01.2015. Niedziela 01.02.2015 PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI W DIECEZJI KIELECKIEJ 31.01-14.02.2015 R. Sobota 31.01.2015 Rozpoczęcie Peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani po przywiezieniu

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Kalendarium 2016 STYCZEŃ

Kalendarium 2016 STYCZEŃ Kalendarium 2016 STYCZEŃ 6 stycznia (śr) Objawienie Pańskie - Orszak Trzech Króli/ Dzień modlitw w intencji misji; światowy dzień papieskiego dzieła misyjnego dzieci 7 stycznia (czw) 9 stycznia (sb) 10

Bardziej szczegółowo

Parafia pw. Dobrego Pasterza w Lublinie Podstawowe daty z historii parafii

Parafia pw. Dobrego Pasterza w Lublinie Podstawowe daty z historii parafii 1973 - Zlecenie Księżom Sercanom katechizacji w dzielnicy Czechów przez Księdza Biskupa Ordynariusza Bolesława Pylaka. 1977-01.09 Rozpoczęcie przez Księży Sercanów katechizacji dzieci w ośrodku katechetycznym

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Pamięć Wdzięczność Wierność Program Jubileuszu 100. Rocznicy Odrodzenia i Reformy Zgromadzenia Marianów w Prowincji Opatrzności Bożej 8 XII 2008 8 XII 2009 Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego W domach zakonnych:

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 12.06.2006 r. Kuria Metropolitalna VD II 2247/06 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

w godzinach rannych zmarł w gdańskim szpitalu ks. prałat kanonik Roman Kłoniecki.

w godzinach rannych zmarł w gdańskim szpitalu ks. prałat kanonik Roman Kłoniecki. Rok 1994 To rok smutku, żalu, rozpaczy i żałoby. W dniu 13 stycznia w godzinach rannych zmarł w gdańskim szpitalu ks. prałat kanonik Roman Kłoniecki. Żałobne Msze św. odprawiali jego przyjaciele, księża

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium 2015 ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W ŁODZI

Kalendarium 2015 ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W ŁODZI ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W ŁODZI KALENDARIUM 2015 LUTY 2015 1. Nd 4 Niedziela Zwykła 2. Pn ZAJĘCIA OTWARTE PODCZAS FERII ZIMOWYCH 3. Wt ZAJĘCIA OTWARTE PODCZAS FERII ZIMOWYCH 4. Śr ZAJĘCIA OTWARTE

Bardziej szczegółowo

17 00 Msza św. / wolna intencja /. / modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała za wst. św. o. Pio. / 17 00 Za + Jana Pach w I rocznicę śmierci.

17 00 Msza św. / wolna intencja /. / modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała za wst. św. o. Pio. / 17 00 Za + Jana Pach w I rocznicę śmierci. Poniedziałek 23.02.2015r. 17 00 Msza św. / wolna intencja /. / modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała za wst. św. o. Pio. / Wtorek 24.02.2015r. 17 00 Za + Jana Pach w I rocznicę śmierci. Środa 25.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Wierzę w Syna Bożego PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014.

Wierzę w Syna Bożego PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014. PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014. Wierzę w Syna Bożego W pierwszą niedzielę Adwentu rozpocznie się w naszej parafii - podobnie jak w całym Kościele - realizacja nowego, czteroletniego

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach:

Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach: Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach: Msza św. w niedziele i święta o godzinie: 8.00, 10.00, 12.00. W dni powszednie Msza Święta o godzinie 16.00. W okresie Adwentu:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roboczy dodano: r.

Kalendarz roboczy dodano: r. Kalendarz roboczy dodano: 08.04.2009 r. Grudzień 2009 29 XI - 24 XII - Okres Adwentu -> Poranna Msza Święta (roratnia) od poniedziałku do soboty o 6:30 (nie ma Mszy o 7:30) -> Roraty dla dzieci - pierwsze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Eucharystia. Hasła do zdjęć z I Komunii św. z dnia 21/22 maja 2016 r. dla poszczególnych dni:

Eucharystia. Hasła do zdjęć z I Komunii św. z dnia 21/22 maja 2016 r. dla poszczególnych dni: Eucharystia Autor: Administrator 11.04.2008. Zmieniony 25.05.2016. Hasła do zdjęć z I Komunii św. z dnia 21/22 maja 2016 r. dla poszczególnych dni: sobota: k2016.05.21 niedziela godz. 10.30: k2016.05.22g1030

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ Poniedziałek 14. 09. 2015 r. Godz. 19 30 - Kościół Sobota 12. 09. 2015 r. Szkoła Polska Środa 16. 09. 2015 r. Godz.

Bardziej szczegółowo

Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady...

Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady... Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady... Inauguracja spotkañ i kolejne wyk³ady Uczestnicy wyk³adu pt. Franciszek Ludwik von Neuburg ksi¹ ê nyski, wielki mecenas kultury Kazimierz Staszków prelegent oraz Artur

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 1 października 2012r. (poniedziałek)

PAŹDZIERNIK 1 października 2012r. (poniedziałek) KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 PIJARSKICH SZKÓŁ W WARSZAWIE WRZESIEŃ Rozpoczęcie roku szkolnego spotkania w klasach 3 września 2012 r. 9.00 informacje w kościele po mszy św. i przejście do klas Spotkania

Bardziej szczegółowo

WWW.SALWATORIANIE.US. SaLWaToriaŃSki rok misyjny

WWW.SALWATORIANIE.US. SaLWaToriaŃSki rok misyjny WWW.SALWATORIANIE.US 2015 SaLWaToriaŃSki rok misyjny STYCZEŃ 1 stycznia, czwartek Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Nowy Rok * Msza św. w języku angielskim godz. 9:00 AM * Śpiew kolęd od godz. 11:30 AM *

Bardziej szczegółowo

KATEDRA BYDGOSKA. poniedziałek 9 30 12 00

KATEDRA BYDGOSKA. poniedziałek 9 30 12 00 poniedziałek 9 30 12 00 4 lipca Niepokalanego Poczęcia NMP 11 lipca Opatrzności Bożej 18 lipca Przemienienia Pańskiego 25 lipca Opatrzności Bożej 1 sierpnia Niepokalanego Poczęcia NMP 8 sierpnia Opatrzności

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A

K R Y T E R I A O C E N I A N I A K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie III klasy szko³y podstawowej do programu nr AZ-1-01/1 i podrêcznika nr AZ-13-01/1-5 Jezusowa wspólnota serc pod redakcj¹ ks. Stanis³awa abendowicza

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU Rok 2012/2013 L.p. Zadania Sposób realizacji 1. Rozpoczęcie roku szkolnego Powitanie klas I przez radiowęzeł,

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r.

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozkład materiału dla kl. 2 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Kochamy Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 1 5 czerwca 2005 r. NIEDZIELA INAUGURACJA KONGRESU MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ O GODZ. 17.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w Rejonie

Bardziej szczegółowo

================================================

================================================ Barbara Jańczuk Święta i uroczystości październikowe.1 Moja modlitwa różańcowa......2 Rok Eucharystii..3 Wydarzenia z życia świętych......5 Pośmiejmy się....6 ================================================

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program wędrówki symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Kaliskiej, 3 18 maja 2014r.

Szczegółowy program wędrówki symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Kaliskiej, 3 18 maja 2014r. Szczegółowy program wędrówki symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Kaliskiej, 3 1 2014r. Dzień Miejsce Godzina Wydarzenie 3 maja 3 maja 3 maja 3 maja Jarocin, parafia Chrystusa Króla 20.00 Powitanie

Bardziej szczegółowo

Coenaculum. Twoje Przymierze naszą Misją GRUDZIEŃ 2012 Z SZENSZTACKIEGO CENTRUM DIECEZJALNEGO W WINOWIE

Coenaculum. Twoje Przymierze naszą Misją GRUDZIEŃ 2012 Z SZENSZTACKIEGO CENTRUM DIECEZJALNEGO W WINOWIE Coenaculum GRUDZIEŃ 2012 Z SZENSZTACKIEGO CENTRUM DIECEZJALNEGO W WINOWIE Twoje Przymierze naszą Misją Drodzy członkowie Dzieła Szensztackiego Diecezji opolskiej. Serdecznie pozdrawiam z Sanktuarium Wieczernika

Bardziej szczegółowo

4. W Wielką Środę spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy ks. Mirosława. Rozpoczęcie udziałem we Mszy św. o godz. 18,oo.

4. W Wielką Środę spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy ks. Mirosława. Rozpoczęcie udziałem we Mszy św. o godz. 18,oo. Ogłoszenia Parafialne Niedziela Palmowa B 29 marca 2014 roku. 1. Dzisiejsza Niedziela Palmowarozpoczyna Wielki Tydzień. Odnowieni łaskami przeżytych Rekolekcji wspominamy dziś uroczysty wjazd Pana Jezusa

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach obowiązujący od 1 września 2011 r. Klasa I

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach obowiązujący od 1 września 2011 r. Klasa I Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach obowiązujący od 1 września 2011 r. Klasa I Przedmiot Autor podręcznika Tytuł podręcznika Religia J. Czerkawski Jezus

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Msza Św. sprawowana była w intencji o wzrost duchowy i głęboki rozwój Apostolatu Maryjnego. Liturgię słowa przygotowali:

Msza Św. sprawowana była w intencji o wzrost duchowy i głęboki rozwój Apostolatu Maryjnego. Liturgię słowa przygotowali: ROK WIARY DZIEŃ SKUPIENIA Rady Diecezjalnej, przewodniczących i osób współpracujących Apostolatu Maryjnego diecezji Włocławskiej parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Włocławku dnia 20. kwietnia

Bardziej szczegółowo

Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a

Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a Parafia Ducha Œwiêtego i NMP Matki Koœcio³a przy Osiedlu Piastów w Kêdzierzynie KoŸlu ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47 232 Kêdzierzyn KoŸle 12 str. 1 Wielkanoc 2012 ISSN 1732 6885 ks. Dariusz Madejczyk

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2016/2017 WRZESIEŃ

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2016/2017 WRZESIEŃ PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2016/2017 WRZESIEŃ Sobota 10. 09. 2016 r. Szkoła Polska Poniedziałek 19. 09. 2016 r. Godz. 19 30 - Kościół Rozpoczęcie katechezy Spotkanie

Bardziej szczegółowo

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej Wielki Tydzień Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /FILIA W CZYŻOWICACH PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /FILIA W CZYŻOWICACH PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/ PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /FILIA W CZYŻOWICACH PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 3.07. 17.07.2016 r. PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014

II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014 II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014 Część A dla załogi Program spotkania: SOBOTA 10.00-13.30 zlot załóg na parkingu przy Jasnej Górze sektory D,E,F 14.00 Msza św. i powitanie

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Na ścieŝkach Ŝycia Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.)

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Streszczenie dotyczące form pobożności ludowej W ankiecie skierowanej do sekretarzy

Bardziej szczegółowo

Albowiem te s wielkanocne uroczystoci

Albowiem te s wielkanocne uroczystoci Albowiem te s wielkanocne uroczystoci Liturgia Wielkiego Tygodnia w Kociele Starokatolickim Mariawitów Wielkanoc geneza wita i sposób ustalania jego terminu Zmartwychwstanie Paskie = Wielkanoc = Pascha

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Samorząd uczniowski to

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNY ROK ŚWIĘTY MIŁOSIERDZIA

NADZWYCZAJNY ROK ŚWIĘTY MIŁOSIERDZIA ul. Boles³awa Krzywoustego 2, 47 232 Kêdzierzyn KoŸle 12 str. 1 Styczeń / Luty 2016 ISSN 1732 6885 NADZWYCZAJNY ROK ŚWIĘTY MIŁOSIERDZIA Ceremonia ogłoszenia dokumentu Misericordiae vultus (Oblicze miłosierdzia)

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 06-07(86-7) ROK XII Toruń VI-VII 2011

Miesięcznik Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 06-07(86-7) ROK XII Toruń VI-VII 2011 Miesięcznik Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 06-07(86-7) ROK XII Toruń VI-VII 2011 P R O G R A M T R I D U U M S Z K A P L E R Z N E G O I O D P U S T U M A T K I B O Ż E J S Z K A P L E R Z N

Bardziej szczegółowo

ROK 2015 REMONT OŁTARZA BOCZNEGO

ROK 2015 REMONT OŁTARZA BOCZNEGO ROK 2015 REMONT OŁTARZA BOCZNEGO Rok 2015 rozpoczęliśmy z zamiarem kontynuowania prac konserwatorskich w naszym kościele. 26 stycznia 2015 rozpoczęła się renowacja bocznego ołtarza Matki Bożej Niepokalanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i

Bardziej szczegółowo

ROK 2014. 01.03. Po raz trzeci w sali Domu Parafialnego odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez parafian.

ROK 2014. 01.03. Po raz trzeci w sali Domu Parafialnego odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez parafian. ROK 2014 06.01. Jak co roku w uroczystość Objawienia Pańskiego dzieci poprowadziły w orszaku Trzech Króli na probostwo gdzie okadzono pomieszczenia i opisano drzwi kredą. W roli Trzech Króli wystąpili

Bardziej szczegółowo

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA SKRÓCONY OBRZÆD B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA Obrzêdy wstêpne 36. Celebrans, przed obrazem Matki Bo ej, zwraca siê do tych, którzy maj¹ przyj¹ã Szkaplerz, i zachêca ich do wùaœciwego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE BIULETYN N S Z Z S O L I DA R N O Ś Ć K W B KO N I N Do użytku wewnętrznego Biuletyn Nr 77 SIERPIEŃ 2012 Data wydania 30.08.2012 R. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. /bł. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Liturgia Godzin Brewiarz dla Świeckich - Modlitwa codzienna Kościoła domowego

Liturgia Godzin Brewiarz dla Świeckich - Modlitwa codzienna Kościoła domowego Model : - Producent : Wyd. Warmińskie Diecezjalne (...) Liturgia Godzin, tak często dziś sprawowana w różnych grupach modlitewnych, coraz bardziej będzie się stawała modlitwą osobistą dojrzałego chrześcijanina,

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2016 październik Sobota 02 Niedziela Szkoła

wrzesień 2016 październik Sobota 02 Niedziela Szkoła wrzesień 2016 01 Czwartek Rozpoczęcie roku szkolnego msza św. godz. 9.00 /Zgoda/ 02 Piątek 03 Sobota 04 Niedziela 05 Poniedziałek 06 Wtorek 07 środa 08 Czwartek 09 Piątek 10 Sobota 11 Niedziela 12 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

Październik 2015. Wrzesień 2015 1 W Spotkanie Diakonii WJ 19.30 2 Ś KALENDARIUM PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W KRAKOWIE 2015-2016. Imieniny s.

Październik 2015. Wrzesień 2015 1 W Spotkanie Diakonii WJ 19.30 2 Ś KALENDARIUM PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W KRAKOWIE 2015-2016. Imieniny s. Wrzesień 2015 1 W Spotkanie Diakonii WJ 19.30 2 Ś 3 C I czwartek miesiąca - Godzina Święta 17 30 Imieniny Ks. Prałata Grzegorza Cekiery 4 P I piątek miesiąca Rekolekcje I 0 cz. II Bystra 5 S I sobota miesiąca

Bardziej szczegółowo

OKRES WIELKANOCNY 19.05.2014-25.05.2014.

OKRES WIELKANOCNY 19.05.2014-25.05.2014. OKRES WIELKANOCNY 19.05.2014-25.05.2014. PONIEDZIAŁEK 19.05.2014 8.00 intencja CR KS. REKTOR za Stanisława Rogozik (greg 19) o błogosławieństwo dla brata Janka z okazji urodzin SPOWIEDŹ 19.30 Nabożeństwo

Bardziej szczegółowo

wrzesień Szkoła 2014 Niedziela Niedziela Niedziela

wrzesień Szkoła 2014 Niedziela Niedziela Niedziela wrzesień 2014 01 Poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego msza św. godz. 9.00 /Zgoda/ 02 Wtorek 03 Środa 04 Czwartek 05 Piątek 06 Sobota wyjazd z wychowawcami akcji wakacyjnych 07 Niedziela 08 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16 Tradycja w Rodzinie s. 11 w n u m e r z e : Tradycja w Kościele s. 16 od redakcji Przygotuj się do Liturgii Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marca: I czytanie: Dz 10,34a,37-43; II czytanie: Kol

Bardziej szczegółowo

MAJ 2013 NR 4 (102), ROK XIV

MAJ 2013 NR 4 (102), ROK XIV Poznani Oliwianie s. 11 w n u m e r z e : Matki z Pisma św. s. 16 MAJ 2013 NR 4 (102), ROK XIV Miesiąc Matki Boga od redakcji Przygotuj się do Liturgii Uroczystość Wniebowstąpnienia Pańskiego, 12 maja:

Bardziej szczegółowo

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 30. 11. 2011 roku w Sanktuarium Błogosławionej Matki Bolesławy w Białymstoku miała miejsce podniosła uroczystość, która jest nawiązaniem do historii

Bardziej szczegółowo

Święto Trzech Króli chór wystąpił przed licznie zgromadzonymi wiernymi na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku.

Święto Trzech Króli chór wystąpił przed licznie zgromadzonymi wiernymi na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku. W Święto Trzech Króli chór wystąpił przed licznie zgromadzonymi wiernymi na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku. Po przybyciu orszaku, który tworzyli kapłani dekanatu z dziekanem ks. Zdzisławem Mazurem

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Parafii Pod Wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej w Bobrownikach

Kalendarz Parafii Pod Wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej w Bobrownikach 2015 Kalendarz Parafii Pod Wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej w Bobrownikach Kiedyś tereny te należały do parafii katedralnej. Starania o erygowanie parafii i budowę nowej świątyni podjął w 1950 roku

Bardziej szczegółowo

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom W 78 rocznicę urodzin Mariana Jonkajtysa w Sulejówku odsłonięto kamień - dar serca mieszkańców dumnych, że wyjątkowy człowiek,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium 2013. Grudzień

Kalendarium 2013. Grudzień Kalendarium 2013 Grudzień Wejście w Adwent MARANATHA prowadzenie s. Bogumiła Kucharska USKJ. Miejsce: Dom rekolekcyjny Sióstr Urszulanek ul. Spacerowa 13, Milanówek. sobota 7 grudnia 2013 Medytacja w Adwencie

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

OKÓL IK DUSZPASTERSKI R 2/2010

OKÓL IK DUSZPASTERSKI R 2/2010 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 24.03.2010 r. Kuria Metropolitalna VD II 2371/10 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo