Zespół Gimnazjalno Szkolny w Domaszowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Gimnazjalno Szkolny w Domaszowicach"

Transkrypt

1

2 4 potrafi wykorzysta zdobyte wiadomoci w rozwizywaniu prostych problemów teoretycznych lub praktycznych, 3 potrafi wykona proste zadania i polecenia, popełnia błdy, 2 tylko z pomoc nauczyciela rozwizuje proste zadania, popełnia liczne błdy, 1 nie wykonuje polece nawet o niewielkim stopniu trudnoci. Edukacja przyrodnicza: 6 posiadł wiedz i umiejtnoci wykraczajce poza program nauczania, dokonuje samorzutnych obserwacji i wyciga prawidłowe wnioski, 5 posiada duy zasób wiadomoci o najbliszym otoczeniu i rodowisku lokalnym, 4 dobrze opanował wiadomoci o najbliszym otoczeniu i rodowisku lokalnym, 3 wiadomoci i umiejtnoci z zakresu edukacji rodowiskowej opanował z Lukami, 2 posiada powane braki wiadomoci o najbliszym otoczeniu, obserwacji dokonuje tylko pod kierunkiem nauczyciela, 1 nie opanował podstawowych wiadomoci i umiejtnoci. Edukacja muzyczna, plastyczna i zajcia techniczne: 6 z duym zaangaowaniem, na wysokim poziomie artystycznym, twórczo wykorzystuje zdobyte wiadomoci, poszukuje oryginalnych rozwiza, 5 starannie i dokładnie wykonuje zadania okrelone przez nauczyciela, potrafi samodzielnie wykorzysta zdobyte wiadomoci, 4 poprawnie wykonuje zadania zaproponowane przez nauczyciela, 3 mało wysiłku wkłada w wykonanie zada, nie w pełni opanował wiadomoci, 2 niedbale wykonuje zadania, ma powane braki w podstawowych wiadomociach, 1 nie wykonuje zada, nie przynosi niezbdnych przyborów i materiałów na zajcia, nie podejmuje próby piewania, nie opanował wiadomoci. Wychowanie fizyczne: 6 jest bardzo sprawny fizycznie, reprezentuje klas lub szkoł w zawodach sportowych, zawsze zdyscyplinowany i zaangaowany, 5 sprawnie i chtnie wykonuje zadania, przestrzega zasad bezpieczestwa, 4 poprawnie wykonuje zadania, przestrzega zasad bezpieczestwa, 3 mało wysiłku wkłada w wykonanie zada, 2 niedbale i niechtnie wykonuje zadania, mało zdyscyplinowany, 1 nie wykonuje wicze, nie przestrzega zasad bezpieczestwa i dyscypliny. Jzyk angielski: CELUJCA : - ucze osignł 96 % % umiejtnoci wymaganych w obowizujcym programie nauczania. 2

3 BARDZO DOBRA: 1) gramatyka i słownictwo: - potrafi poprawnie operowa prostymi strukturami i budowa spójne zdania, - stosuje szeroki zakres słownictwa, 2) słuchanie: - potrafi zrozumie ogólny sens rónorodnych tekstów i rozmów, - potrafi wydoby potrzebne informacje i przekształci je w form pisemn, - z łatwoci rozrónia dwiki oraz polecenia nauczyciela, 3) mówienie: - potrafi z powodzeniem przekaza wiadomoci, mówi spójnie, bez wahania, - posługuje si poprawnym jzykiem, popełniajc nieliczne błdy, - dysponuje duym zakresem słownictwa dla wyraania myli, - wypowiedzi ucznia s zrozumiałe, 4) pisanie: - potrafi napisa zadanie pełnymi zdaniami, - pisze teksty i zdania odpowiedniej długoci, - uywa prawidłowej pisowni i interpunkcji. 15 DOBRA 1) gramatyka i słownictwo: - potrafi poprawnie operowa wikszoci prostych struktur i budowa proste zdania - na ogół uywa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania, 2) słuchanie: - potrafi zazwyczaj zrozumie ogólny sens rónorodnych tekstów i rozmów, - potrafi wydoby wikszo kluczowych informacji i przekształci je w form pisemn, - potrafi rozróni dwiki i zrozumie polecenia nauczyciela, 3) mówienie: - przewanie potrafi z powodzeniem przekaza wiadomoci, - potrafi mówi spójnie, cho czasami si waha, - posługuje si w miar poprawnym jzykiem, popełniajc niekiedy zauwaalne błdy, - mona go zazwyczaj zrozumie bez trudnoci, 4) pisanie: - potrafi na ogół napisa zadanie zawierajce pełne zdania, proste struktury i słownictwo, - pisze zdania na ogół dobrze zbudowane i spójne, - uywa przewanie prawidłowej pisowni i interpunkcji. DOSTATECZNA: 1) gramatyka i słownictwo: - potrafi poprawnie operowa niektórymi prostymi strukturami oraz budowa niekiedy spójne zdania; - czasami uywa zakresu słownictwa odpowiedniego do zdania; 2) słuchanie: - potrafi zazwyczaj zrozumie ogólny sens prostych tekstów i rozmów; - potrafi zrozumie cz kluczowych informacji w rónorodnych tekstach; - potrafi rozróni wikszo dwików; - rozumie polecenia nauczyciela; 3) mówienie: - czasem potrafi przekaza wiadomoci; 3

4 - potrafi mówi spójnie, ale z wyranym wahaniem; - posługuje si czciowo poprawnym jzykiem, ale popełnia sporo zauwaalnych błdów; - dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa; - ucznia mona zazwyczaj zrozumie; 4) pisanie: - próbuje napisa zadanie zawierajce proste zdania; - w zadaniu pisemnym robi zauwaalne błdy; DOPUSZCZAJCA: 1) gramatyka i słownictwo: - potrafi poprawnie operowa niedu iloci prostych struktur; - buduje zdania, ale przewanie niespójne; - dysponuje niewielkim zakresem słownictwa; 2) słuchanie: - potrafi od czasu do czasu zrozumie ogólny sens prostych tekstów i rozmów; - potrafi wydoby niedu ilo potrzebnych informacji oraz niektóre dwiki; - potrzebuje pomocy lub podpowiedzi przy rozumieniu polece; 3) mówienie: - czasem potrafi przekaza wiadomo, ale z trudnociami; - mówi z czstym wahaniem; - przy posługiwaniu si jzykiem popełnia wiele zauwaalnych błdów; 16 - trudno ucznia zrozumie; 4) pisanie: - ma trudnoci z napisaniem prostych zda, w zdaniu pisemnym robi duo istotnych błdów; NIEDOSTATECZNA: - ucze nie opanował podstawowych wiadomoci i umiejtnoci; - nie zrozumie sensu prostych tekstów, nie potrafi sam przekaza wiadomoci oraz poprawnie pisa. Zajcia komputerowe Klasa I 1) w zakresie posługiwania si komputerem ocena 5 ucze rozpoznaje i nazywa główne elementy zestawu komputerowego, doskonale posługuje si mysz i klawiatur, posługuje si wybranymi programami i grami edukacyjnymi ocena 4 ucze z pomoc nauczyciela nazywa główne elementy zestawu komputerowego, umie samodzielnie posługiwa si mysz i klawiatur ocena 3 ucze potrafi i z pomoc nauczyciela wyłczy komputer, z niewielk pomoc nauczyciela korzysta z myszy i klawiatury ocena 2 ucze z pomoc nauczyciela włcza i wyłcza komputer, z du pomoc nauczyciela korzysta z myszy i klawiatury 2) w zakresie zasad bezpieczestwa w pracy z komputerem ocena 5 ucze wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z komputerem i zawsze j utrzymuje, wie, jaka jest bezpieczna odległo oczu od monitora, wie i wyjania jak trzeba korzysta z komputera, eby nie naraa własnego zdrowia 4

5 ocena 4 ucze ukierunkowany przez nauczyciela potrafi wyjani, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z komputerem, wie, jak korzysta z komputera, eby nie naraa własnego zdrowia ocena 3 ucze z pomoc nauczyciela potrafi wyjani, jak korzysta z komputera, eby nie naraa własnego zdrowia, stosuje si do ogranicze dotyczcych korzystania z komputera ocena 2 ucze pod kontrol osób dorosłych stosuje si do ogranicze dotyczcych korzystania z komputera Klasa II 1) w zakresie posługiwania si komputerem ocena 5 ucze rozpoznaje i nazywa główne i szczegółowe elementy zestawu komputerowego, doskonale posługuje si mysz i klawiatur, posługuje si wybranymi programami i grami edukacyjnymi, posługuje si komputerem w zakresie uruchamiania programu ocena 4 ucze bezbłdnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego, umie samodzielnie posługiwa si mysz i klawiatur, posługuje si wybranymi programami i grami edukacyjnymi ocena 3 ucze poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego, umie posługiwa si mysz i klawiatur, niekiedy wymaga pomocy ocena 2 ucze zazwyczaj poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego, umie samodzielnie włczy i wyłczy komputer, ucze umie posługiwa si mysz i klawiatur, niekiedy wymaga pomocy 2) w zakresie zasad bezpieczestwa w pracy z komputerem ocena 5 ucze wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z komputerem i zawsze j utrzymuje, wie, jaka jest bezpieczna odległo oczu od monitora, wie i potrafi uzasadni, e praca przy komputerze mczy wzrok, nadwyra krgosłup, ogranicza kontakty społeczne, rozumie, jak niebezpieczne jest podawanie swojego adresu w kontaktach za pomoc multimediów ocena 4 ucze wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z komputerem, wie, jak korzysta z komputera, eby nie naraa własnego zdrowia, rozumie i próbuje uzasadni jak niebezpieczne jest podawanie swojego adresu i jakie niebezpieczestwa wynikaj z anonimowoci kontaktów, ocena 3 ucze rozumie, e praca przy komputerze mczy wzrok, nadwyra krgosłup, ogranicza kontakty społeczne, wymaga kontroli podczas korzystania z komputera ocena 2 ucze wie, e praca przy komputerze mczy wzrok, nadwyra krgosłup, ogranicza kontakty społeczne, wymaga duej kontroli podczas korzystania z komputera Klasa III 1) w zakresie posługiwania si komputerem ocena 5 ucze rozpoznaje i nazywa główne i szczegółowe elementy zestawu komputerowego, doskonale posługuje si mysz i klawiatur, posługuje si wybranymi programami i grami edukacyjnymi, posługuje si komputerem w zakresie uruchamiania programu 5

6 ocena 4 ucze bezbłdnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego, umie samodzielnie posługiwa si mysz i klawiatur, posługuje si wybranymi programami i grami edukacyjnymi ocena 3 ucze poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego, umie posługiwa si mysz i klawiatur, niekiedy wymaga pomocy, z pomoc nauczyciela posługuje si wybranymi programami i grami edukacyjnymi ocena 2 ucze zazwyczaj poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego, umie samodzielnie włczy i wyłczy komputer, ucze umie posługiwa si mysz i klawiatur, niekiedy wymaga pomocy 2) w zakresie poszukiwania informacji i tworzenia własnych dokumentów ocena 5 ucze potrafi znale wskazane przez nauczyciela strony internetowe, samodzielnie odtwarza animacje i prezentacje multimedialne, pisze wyrazy i zdania za pomoc klawiatury i wybranych funkcji paska narzdziowego, potrafi wykona rysunki z wykorzystaniem wszystkich narzdzi z przybornika, wie, jak zapisa w postaci dokumentu swoje wytwory tekstowe lub graficzne, kopiuje i wstawia elementy grafiki w dokumenty tekstowe (np. ilustracje do wierszy i opowiada) ocena 4 ucze samodzielnie wpisuje za pomoc klawiatury litery, cyfry i inne znaki, pisze wyrazy i zdania za pomoc klawiatury, potrafi wykona rysunki za pomoc prostego edytora grafiki, umie wybra informacje ze wskazanej przez nauczyciela strony ocena 3 ucze zazwyczaj poprawnie wpisuje za pomoc klawiatury litery, cyfry i inne znaki, pisze wyrazy i zdania za pomoc klawiatury, ukierunkowany potrafi wykona rysunki za pomoc prostego edytora grafiki, z niewielk pomoc umie wybra informacje ze wskazanej przez nauczyciela strony ocena 2 ucze z pomoc nauczyciela wpisuje za pomoc klawiatury litery, cyfry i inne znaki, pisze wyrazy i zdania za pomoc klawiatury, z pomoc nauczyciela wykonuje rysunki za pomoc prostego edytora grafiki, z pomoc nauczyciela umie wybra informacje ze wskazanej przez nauczyciela strony 3) w zakresie zasad bezpieczestwa w pracy z komputerem ocena 5 ucze wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z komputerem i zawsze j utrzymuje, wie, jaka jest bezpieczna odległo oczu od monitora, wie i potrafi uzasadni, e praca przy komputerze mczy wzrok, nadwyra krgosłup, ogranicza kontakty społeczne, rozumie, jak niebezpieczne jest podawanie swojego adresu w kontaktach za pomoc multimediów i jakie niebezpieczestwa wynikaj z anonimowoci kontaktów, ocena 4 ucze wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z komputerem, wie, jak korzysta z komputera, eby nie naraa własnego zdrowia, rozumie i próbuje uzasadni jak niebezpieczne jest podawanie swojego adresu i jakie niebezpieczestwa wynikaj z anonimowoci kontaktów, ocena 3 ucze rozumie, e praca przy komputerze mczy wzrok, nadwyra krgosłup, ogranicza kontakty społeczne, rozumie, jak niebezpieczne jest podawanie swojego adresu i jakie niebezpieczestwa wynikaj z anonimowoci kontaktów, wymaga kontroli podczas korzystania z komputera 6

7 ocena 2 ucze wie, e praca przy komputerze mczy wzrok, nadwyra krgosłup, ogranicza kontakty społeczne, rozumie, jak niebezpieczne jest podawanie swojego adresu, wymaga duej kontroli podczas korzystania z komputera. Religia NIEDOSTATECZNA Ucze: 1) Nie spełnia wymaga na ocen dopuszczajc; 2) Odmawia wszelkiej współpracy; 3) Ma lekcewacy stosunek do przedmiotu i wiary. KLASA I CELUJCA 1) Ucze nie tylko spełnia wymagania na ocen bardzo dobr, ale posiada wiedz wykraczajc poza program katechezy. 2) Wyrónia si aktywnoci w grupie katechetycznej. 3) Aktywnie uczestniczy w yciu Kocioła BARDZO DOBRA 1) Ucze jest zdyscyplinowany, 2) Posiada uzupełniony zeszyt, 3) Bierze czynny udział w katechezie. 4) Ucze opanował pełny zakres wiedzy i umiejtnoci okrelonych programem katechezy. 5) Zna podstawowe modlitwy religijne: Ojcze nasz, Skład Apostolski, Pozdrowienie Anielskie, 10 Przykaza Boych, ale te wiele innych dodatkowych. 6) Zna podstawowe Uroczystoci roku liturgicznego i ich znaczenie. 7) Zachowuje szacunek dla "witych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 8) Chtnie uczestniczy w yciu parafii (liturgia, rekolekcje itp.). DOBRA 1) Ucze posiada uzupełniony zeszyt, 2) Przejawia aktywno na zajciach. 3) Ucze opanował wiadomoci i umiejtnoci, które pozwalaj na rozumienie wiedzy religijnej. 4) Dysponuje dobr umiejtnoci zastosowania zdobytych wiadomoci. 5) Zna podstawowe modlitwy religijne: Ojcze nasz, Skład Apostolski, Pozdrowienie Anielskie, 10 Przykaza Boych. 6) Zna podstawowe Uroczystoci roku liturgicznego i ich znaczenie. 7) Postawa ucznia nie budzi zastrzee 8) Uzyskuje stałe dobre postpy podczas prowadzonych zaj. 9) Nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara si by przygotowany. 10) Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych. 7

8 DOSTATECZNA 1) Ucze uzupełnia tematy, potrafi odtworzy z pomoc nauczyciela tre lekcji 2) Ucze opanował wiadomoci i umiejtnoci umoliwiajce zdobywanie dalszej wiedzy, ale w jego wiadomociach s luki. 3) Nie wykazuje wikszego zainteresowania przedmiotem. 4) Nie w pełni zna podstawowe modlitwy religijne: Ojcze nasz, Skład Apostolski, Pozdrowienie Anielskie, 10 Przykaza Boych. 5) Myl mu si uroczystoci roku liturgicznego i ich znaczenie 6) Nieregularnie uczszcza na katechez. 7) Wykonanie zada przez ucznia budzi zastrzeenia np. byle jakie prowadzenie zeszytu. 8) Nie bierze udziału w yciu parafii, w rónych formach duszpasterstwa. DOPUSZCZAJCA 1) Ucze jest obecny na lekcji, słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ale niechtnie bierze udział w katechezie 2) Zdobyte wiadomoci s niewystarczajce na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej. 3) Czsto opuszcza katechez. 4) Zna bardzo słabo podstawowe modlitwy religijne: Ojcze nasz, Skład Apostolski, Pozdrowienie Anielskie, 10 Przykaza Boych. 5) Myl mu si uroczystoci roku liturgicznego i ich znaczenie 6) Ma lekcewacy stosunek do przedmiotu. KLASA II CELUJCA 1) Ucze nie tylko spełnia wymagania na ocen bardzo dobr, ale posiada wiedz wykraczajc poza program katechezy. 2) Wyrónia si aktywnoci w grupie katechetycznej. 3) Aktywnie uczestniczy w yciu Kocioła BARDZO DOBRA 1) Ucze jest zdyscyplinowany, 2) Posiada uzupełniony zeszyt, 3) Bierze czynny udział w katechezie. 4) Ucze opanował pełny zakres wiedzy i umiejtnoci okrelonych programem katechezy. 5) Opanował w pełni cały katechizm przygotowujcy do I Komunii witej oraz Róaniec wity 6) Zna podstawowe Uroczystoci roku liturgicznego i ich znaczenie. 7) Zachowuje szacunek dla "witych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 8) Chtnie uczestniczy w yciu parafii (liturgia, rekolekcje itp.). 8

9 DOBRA 1) Ucze posiada uzupełniony zeszyt, 2) Przejawia aktywno na zajciach. 3) Ucze opanował wiadomoci i umiejtnoci, które pozwalaj na rozumienie wiedzy religijnej. 4) Dysponuje dobr umiejtnoci zastosowania zdobytych wiadomoci. 5) Opanował w pełni cały katechizm przygotowujcy do I Komunii witej oraz Róaniec wity 6) Zna podstawowe Uroczystoci roku liturgicznego i ich znaczenie. 7) Postawa ucznia nie budzi zastrzee 8) Uzyskuje stałe dobre postpy podczas prowadzonych zaj. 9) Nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara si by przygotowany. 10) Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych. DOSTATECZNA 1) Ucze uzupełnia tematy, potrafi odtworzy z pomoc nauczyciela tre lekcji 2) Ucze opanował wiadomoci i umiejtnoci umoliwiajce zdobywanie dalszej wiedzy, ale w jego wiadomociach s luki. 3) Nie wykazuje wikszego zainteresowania przedmiotem. 4) Opanował nie w pełni cały katechizm przygotowujcy do I Komunii witej oraz Róaniec wity 5) Myl mu si uroczystoci roku liturgicznego i ich znaczenie 6) Nieregularnie uczszcza na katechez. 7) Wykonanie zada przez ucznia budzi zastrzeenia np. byle jakie prowadzenie zeszytu. 8) Nie bierze udziału w yciu parafii, w rónych formach duszpasterstwa. DOPUSZCZAJCA 1) Ucze jest obecny na lekcji, słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ale niechtnie bierze udział w katechezie 2) Zdobyte wiadomoci s niewystarczajce na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej. 3) Czsto opuszcza katechez. 4) Zna bardzo słabo katechizm przygotowujcy do I Komunii witej oraz Róaniec wity 5) Bardzo słabo rozrónia uroczystoci roku liturgicznego i ich znaczenie 6) Ma lekcewacy stosunek do przedmiotu. KLASA III CELUJCA 1) Ucze nie tylko spełnia wymagania na ocen bardzo dobr, ale posiada wiedz wykraczajc poza program katechezy. 9

10 2) Wyrónia si aktywnoci w grupie katechetycznej. 3) Aktywnie uczestniczy w yciu Kocioła BARDZO DOBRA 1) Ucze jest zdyscyplinowany, 2) Posiada uzupełniony zeszyt, 3) Bierze czynny udział w katechezie. 4) Ucze opanował pełny zakres wiedzy i umiejtnoci okrelonych programem katechezy. 5) Rozrónia znaczenie sakramentów witych 6) Zna dokładnie wszystkie uroczystoci roku liturgicznego, z uwzgldnieniem dat i ich znaczenia 7) Zna dokładnie struktury Kocioła (diecezja, dekanat, parafia ) 8) Zachowuje szacunek dla "witych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 9) Chtnie uczestniczy w yciu parafii (liturgia, rekolekcje itp.). DOBRA 1) Ucze posiada uzupełniony zeszyt, 2) Przejawia aktywno na zajciach. 3) Ucze opanował wiadomoci i umiejtnoci, które pozwalaj na rozumienie wiedzy religijnej. 4) Dysponuje dobr umiejtnoci zastosowania zdobytych wiadomoci. 5) Rozrónia znaczenie sakramentów witych 6) Zna wszystkie uroczystoci roku liturgicznego, z uwzgldnieniem dat i ich znaczenia 7) Zna struktury Kocioła (diecezja, dekanat, parafia ). 8) Postawa ucznia nie budzi zastrzee 9) Uzyskuje stałe dobre postpy podczas prowadzonych zaj. 10) Nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara si by przygotowany. 11) Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych. DOSTATECZNA 1) Ucze uzupełnia tematy, potrafi odtworzy z pomoc nauczyciela tre lekcji 2) Ucze opanował wiadomoci i umiejtnoci umoliwiajce zdobywanie dalszej wiedzy ale w jego wiadomociach s luki. 3) Nie wykazuje wikszego zainteresowania przedmiotem. 4) Nie sakramentów pełni rozrónia znaczenie sakramentów witych 5) Nie zna dokładnie wszystkich uroczystoci roku liturgicznego, z uwzgldnieniem dat i ich znaczenia 6) Nie zna dokładnie struktury Kocioła (diecezja, dekanat, parafia ) 7) Nieregularnie uczszcza na katechez. 10

11

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Najważniejsze akty prawne, które gwarantują nauczanie religii w przedszkolach i szkołach, to: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI Program nauczania: W rodzinie dzieci Bożych AZ 1-02 /9; klasy I - III W przyjaźni z Bogiem AZ 2-03 /6; klasy IV-

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Nauczanie religii w szkole i katecheza wzajemnie się uzupełniają. Zadaniem nauczania religii w szkole publicznej jest wychowanie

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA

III Liceum Ogólnokształcące PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA 2 I. Zasady ogólne 1. Przedmiot oceny: wiedza umiejętności praca ucznia aktywność na lekcji i poza

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3 Zajęcia komputerowe należy rozumieć jako zajęcia przy komputerze, z oprogramowaniem dostosowanym do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Ze względu na specyfikę przedmiotu spełnianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: rozumie proste wypowiedzi; domyśla się znaczenia nieznanych słów. potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych nieskomplikowanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii KLASA I Przedmiotowy System Oceniania z Religii OCENA CELUJĄCA: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego JĘZYK NIEMIECKI Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego 1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: a) prace pisemne (testy, klasówki,) z większej partii materiału b)

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH 1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne: Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT Z UCZNIAMI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

KONTRAKT Z UCZNIAMI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU Monika Kuć Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO / ROSYJSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1-6. (drugi język obcy kurs początkujący)

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO / ROSYJSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1-6. (drugi język obcy kurs początkujący) KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO / ROSYJSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1-6. Słuchanie i Czytanie Ocena - niedostateczny (drugi język obcy kurs początkujący) uczeń nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny SGSE Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny opracowali; M. Laszecki, E. Pasiciel-Liszka,, M. Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na koniec każdego działu/.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne : Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog Prezentacja

Bardziej szczegółowo

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodzi. Klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodzi. Klasy IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodzi Klasy IV-VI Nauczyciele: Joanna Kruszona, Monika Romaldowska, Paulina Handzlik Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń

Bardziej szczegółowo

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI Przedmiotem oceny z katechezy są: Wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w procesie nauczania. Prezentowana przez niego postawa chrześcijanina.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV - VI Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA KLASY DRUGIEJ ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM OCENA ŚRÓDROCZNA

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA KLASY DRUGIEJ ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM OCENA ŚRÓDROCZNA POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA KLASY DRUGIEJ ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM OCENA ŚRÓDROCZNA POZIOM WYSOKI - rozpoznaje, czy komputer jest włączony, czy wyłączony; - korzysta z różnych opcji w programach; - tworzy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda OCENA celujący bardzo dobry dobry KRYTERIA OCENY Uczeń wykazuje ogólną wiedzę przekraczającą wymagania oceny bardzo dobrej, wykonuje nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZKA W CZERSKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III Przedmioty: język angielski, język niemiecki Nauczyciele uczący: JĘZYK ANGIELSKI Beata Drewczynska,

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI religii

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI religii PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI religii Przyjęte zostały następujące cele oceniania: 1. diagnoza /ustalenie potrzeb ucznia, określenie stron mocnych i słabych/ 2. sprawdzenie poziomu osiągnięć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w PSP Nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie RELIGIA W KLASACH I - III Dziecko w młodszym wieku szkolnym powinno przyswoić sobie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim I Wymagania na poszczególne oceny w zakresie sprawności językowych. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Podstawową metodą oceniania jest obserwacja działań uczniów w klasie, ich zaangażowania, sposobu obsługi sprzętu, sposobu pracy w grupie (podczas zadań grupowych).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY GRAMATYKA I SŁOWNICTWO CELUJĄCY (6)

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY GRAMATYKA I SŁOWNICTWO CELUJĄCY (6) Wymagania na poszczególne oceny z zakresu sprawności językowych oparte są na szczegółowych wymogach zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz Europejskim Systemie Kształcenia Językowego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy 4-6 1. Na lekcję uczeń zawsze powinien przynieść podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt do języka angielskiego oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM Ocenianie jest procesem gromadzenia informacji o uczniu, słuŝy wspieraniu jego szkolnej kariery i jednocześnie powinno motywować go do pracy.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII I, II ETAP EDUKACYJNY (KLASY I III, IV- VI SP) Zespół Szkół nr 22 w Bydgoszczy 1 I. Kontrakt 1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia występuje w całym procesie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Ogólne cele kształcenia nauczania języka niemieckiego: - Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 1. Sprawdzanie znajomości słownictwa poprzez: podawanie synonimów dopasowywanie słów do obrazka,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: Potrafi niemalże bezbłędnie operować strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi; Potrafi bezproblemowo

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA KLASY TRZECIEJ ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM OCENA ŚRÓDROCZNA

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA KLASY TRZECIEJ ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM OCENA ŚRÓDROCZNA POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA KLASY TRZECIEJ ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM OCENA ŚRÓDROCZNA POZIOM WYSOKI - zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera i pracowni komputerowej; - zna zagrożenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 1. Oceniane będą przede wszystkim następujące formy aktywności: sprawdziany kartkówki odpowiedzi ustne zadania domowe praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi Nauczyciel: Monika Pawłowska-Samolej Klasy IV-VI Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI liceum

JĘZYK NIEMIECKI liceum JĘZYK NIEMIECKI liceum Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne Nauczyciel: mgr Teresa Jakubiec 1. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: - wiadomości - umiejętności - wkład pracy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BOROWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BOROWEJ SP im. A. Mickiewicza w Borowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BOROWEJ Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania I. Oceniane formy aktywności - odpowiedzi ustne (opowiadania, dialogi, scenki) - prace pisemne (testy, sprawdziany) - aktywność - projekty prace zespołowe lub indywidualne - zadania domowe - zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania Kryteria oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III

J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania Kryteria oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III I. Priorytety oceniania w języku angielskim: SŁOWNICTWO : - umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach gimnazjalnych Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie ROK SZKOLNY 2017/2018 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie. Klasy 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie. Klasy 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie Klasy 4-6 Przygotowały: Jolanta Szostak, Beata Tomczyk, Monika Jabłońska, Marta Kryspin Ogólne zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry Uczeń zna chrześcijańskie pozdrowienia: Niech będzie pochwalony..., Szczęść Boże. Uczeń chętnie posługuje się chrześcijańskimi pozdrowieniami. Uczeń potrafi odpowiednio zachowywać się w Uczeń potrafi przeżegnać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZASADY OGÓLNE: 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Każdy uczeń chcący otrzymać ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest obowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Modrzu. Klasy I-III

Szkoła Podstawowa w Modrzu. Klasy I-III Szkoła Podstawowa w Modrzu Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania z religii Prowadzący: mgr Agnieszka Baumann-Borowicz Klasy I-III Ocenie nie podlegają praktyki religijne obecność na Mszy św., na nabożeństwach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu 1. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: a) aktywność na lekcji oceniana za pomocą plusów i minusów b) odpytywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 1. CO PODLEGA OCENIE Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO: Prace pisemne praca klasowa, kartkówka, wypracowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO. Podręcznik :Aula Internacional 1,2,3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO. Podręcznik :Aula Internacional 1,2,3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Podręcznik :Aula Internacional 1,2,3 Ocenie podlegać będą przede wszystkim sprawności językowe czyli czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, oraz mówienie i pisanie.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy System Oceniania A Uczeń powinien posiadać: B Wiedza uczniów sprawdzana jest za pomocą: 1. Podręcznik. 2. Zeszyt ćwiczeń. 1. Sprawdzianów. 3. Zeszyt. 2. Kartkówek.

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN. W ZAKRESIE KLAS GIMNAZJUM NR 1 im. Grzegorza z Sanok W SANOKU

KRYTERIA OCEN. W ZAKRESIE KLAS GIMNAZJUM NR 1 im. Grzegorza z Sanok W SANOKU KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE KLAS GIMNAZJUM NR 1 im. Grzegorza z Sanok W SANOKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH PROGRAMU NAUCZANIA RELIGII 1. OCENIANIE UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I-VI Szkoły Podstawowej nr 16im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I-VI Szkoły Podstawowej nr 16im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I-VI Szkoły Podstawowej nr 16im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami. 2. W ciągu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W WOLSZTYNIE Rok szkolny 2015/2016 I. ZASADY OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpow. tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst), - w pełni

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii Przy ustalaniu zasad oceniania z religii uwzględniono: - Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski. - Wskazania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Obszary aktywności podlegające ocenianiu 1. WYPOWIEDZI USTNE (przynajmniej 1 ocena w semestrze) - dialogi lub monologi na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM I CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Sprawdzanie znajomości słownictwa poprzez: podawanie synonimów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III MGR AGNIESZKA BAUMANN-BOROWICZ Ocenie nie podlegają praktyki religijne obecność na Mszy św., na nabożeństwach, odmawianie pacierza rannego lub

Bardziej szczegółowo

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej w Teresinie.

Bardziej szczegółowo

Formy oceniania i sprawdzania wiadomości z języka angielskiego dla klas IV - VI.

Formy oceniania i sprawdzania wiadomości z języka angielskiego dla klas IV - VI. Formy oceniania i sprawdzania wiadomości z języka angielskiego dla klas IV - VI. Sposób oceniania: System oceniania zdobywanych przez uczniów umiejętności posługiwania się językiem angielskim w czterech

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI

KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI Wymagania dopełniające (D) potrafi poprawnie operować poznanymi strukturami gramatycznymi i budować spójne zdania, posiada bogaty i urozmaicony zakres słownictwa.

Bardziej szczegółowo

1WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO dla klasy I/II/III w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 2016/17

1WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO dla klasy I/II/III w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 2016/17 1WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO dla klasy I/II/III w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 2016/17 opracowała: mgr Agnieszka Namysł Nr na liście MEN: 293/1/2010 Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII OCENA CELUJĄCA Uczeń: opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą; a ponadto: swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU Program nauczania: Jesteśmy dziećmi Bożymi AZ 1-01/1; klasy I - III Poznaję Boga

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII kl. I - III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII kl. I - III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII kl. I - III Uczeń musi mieć na lekcji: - zeszyt przedmiotowy - podręcznik - ćwiczenia ( karty pracy) Uczeń może zdobyć oceny za: - ustną odpowiedź - modlitwę ( wcześniej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA II NAUCZYCIEL: Anita Łapa-Gwóźdź I. Obowiązki ucznia: 1. Uczeń zobowiązany jest do przynoszenie na każdą lekcję: podręcznika ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZANOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZANOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I ROK SZKOLNY 2015/16 OCENA CELUJĄCA Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania na katechezie w SP nr 43 w Białymstoku. *postawa nie budzi zastrzeżeń. uczestniczy w. życiu parafii *wykazuje kulturę słowa

Kryteria oceniania na katechezie w SP nr 43 w Białymstoku. *postawa nie budzi zastrzeżeń. uczestniczy w. życiu parafii *wykazuje kulturę słowa Kryteria oceniania na katechezie w SP nr 43 w Białymstoku Kryterium Ocena Ogólna postawa Postawa na Celująca *Wyraża wiarę na zewnątrz kulturę słowa *chętnie i aktywnie życiu parafii *okazuje szacunek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Przedmiotowy System Oceniania z Religii Spis treści: I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. II. Zasady oceniania. III. Obszary aktywności. IV. Kryteria ocen. V. Formy oceniania. VI. Sposoby informowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI Szkoła Podstawowa klasy IV-VI ZASADY PRACY NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: - Głównym celem obecności ucznia na lekcji jest maksymalne wykorzystanie przekazywanych przez nauczyciela treści. W tym celu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

JĘZYK ANGIELSKI SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW JĘZYK ANGIELSKI SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Nauczyciele: Urszula Jankosz-Kamińska Edyta Serwatka Małgorzata Sułek Aneta Licak 1. Każdy uczeń oceniany będzie w zakresie 4 podstawowych

Bardziej szczegółowo