Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce rynkowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce rynkowej"

Transkrypt

1 Funkcjonowanie rynku walutowego w gospodarce rynkowej 1. Pojęcie, funkcje i instrumenty rynku walutowego Pojęcie rynku walutowego nie jest jednoznaczne. W wąskim znaczeniu jest on miejscem, w którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży walut. 1 Utożsamianie rynku walutowego z miejscem powinno mieć zdaniem niektórych ekonomistów charakter umowny. 2 W rzeczywistości chodzi bowiem o warunki, w jakich przeprowadzane są transakcje walutowe. Zaprezentowane przez E. Pietrzaka szersze ujęcie, charakteryzuje rynek walutowy jako miejsce, w którym dochodzi do konfrontacji popytu i podaży na waluty, oraz zespół reguł, według których zawierane są transakcje walutowe, a także ogół urządzeń i czynności technicznych prowadzących do ich zawarcia. 3 Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, walutami są oficjalne znaki pieniężne będące prawnym środkiem płatniczym w określonym kraju, lub na terytorium kilku państw połączonych unią walutową. 4 Gdyby we wszystkich krajach funkcjonowała ta sama, jedna waluta, rynek walutowy w ogóle by nie istniał. Obok walut, jako przedmiot zawieranych na rynku walutowym transakcji wymienia się także dewizy. Zwraca się przy tym uwagę na dużo większe znaczenie tych drugich w generowaniu obrotów na rynku walutowym. 5 W wielu opracowaniach pojęcie waluty i dewizy jest stosowane zamiennie. Terminy te nie są jednak tożsame, gdyż dewizy - w odróżnieniu od walut - są łatwo zbywalnymi środkami płatniczymi denominowanymi w walutach obcych, występującymi najczęściej w formie weksli, czeków, obligacji itp. 6 Chociaż definicja ta jest jednoznaczna, rozpowszechniona jest również inna za dewizy uważa się dokumenty stwierdzające należności danego kraju wobec zagranicy, lub zagranicy wobec danego kraju, uprawniające do realizacji tych należności w określony sposób. 7 O tym, iż terminologia dotycząca zagadnień walutowych nie jest jednoznaczna mogą świadczyć określenia występujące w polskim prawie dewizowym. 8 Zgodnie z nimi walutami obcymi są znaki pieniężne (banknoty i monety), będące poza danym krajem prawnym 1 Zając J.: Polski rynek walutowy w praktyce, LIBER, Warszawa 1999, s Balicki W.: Makroekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1996, s Pietrzak E., Szymański K.: Międzynarodowy rynek walutowy i finansowy, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1991, s Schaal P.: Pieniądz i polityka pieniężna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s uznaje się, iż dewizy stanowią ok. 95 % obrotów rynku walutowego, zob. m.in. Łukaszewski M.: Zarys rozliczeń międzynarodowych, UG, Gdańsk 1986, s.78; Pyka I. (red.): Rynek pieniężny i kapitałowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, s.9 oraz s Rączkowski S.: Międzynarodowe stosunki finansowe, PWE, Warszawa 1984, s Klawe A.J., Makać A.: Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych, PWN, Warszawa 1987, s por. Ustawa Prawo Dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r., Dz. U. Nr 141, poz

2 środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie. Dewizy natomiast to papiery wartościowe i inne dokumenty wyrażające zobowiązania w walutach obcych. Z tego też względu rynek walutowy definiuje się często jako taki, na którym przedmiotem zawieranych transakcji są instrumenty finansowe o najwyższym stopniu płynności pochodzące z różnych obszarów walutowych. 9 Rynek walutowy, poza przedmiotem obrotów dokonywanych na nim, niczym nie różni się od pozostałych rynków. Dlatego też - podobnie jak na każdym rynku ustalona na nim cena równowagi jest wynikiem kształtowania się popytu i podaży. Cena jednej waluty wyrażona w jednostkach waluty innego kraju, czyli stosunek, w jakim jedna waluta jest wymieniana na drugą nosi miano kursu walutowego. 10 Najważniejszym zadaniem kursu walutowego jest funkcja przelicznika jednej waluty na drugą. Jest on bardzo istotną kategorią ekonomiczną i ważnym instrumentem polityki gospodarczej. Pełni rolę parametru decyzyjnego i jest jednym z najistotniejszych instrumentów pośredniego zarządzania handlem zagranicznym. Nie należy go jedynie utożsamiać z formalnym instrumentem rachunkowym, ponieważ wpływa na koszty i dochody przedsiębiorstw biorących udział w międzynarodowej wymianie zarówno po stronie eksportu, jak i importu. 11 Kurs walutowy pełni w gospodarce szereg funkcji, z których najważniejszymi są: 12 - funkcja kształtowania polityki pieniężnej, - funkcja informacyjno decyzyjna, - funkcja cenotwórcza, - funkcja alokacyjna. Jako instrument polityki pieniężnej pełni on ważną rolę w kształtowaniu ilości pieniądza w obiegu, wyrównaniu deficytu bilansu płatniczego, czy ograniczaniu inflacji. Jest on także często wykorzystywany do regulacji obrotów z zagranicą. Obniżenie kursu walutowego w stosunku do walut obcych, czyli dewaluacja, w odróżnieniu od jego podwyższenia zwanego rewaluacją, powoduje spadek cen towarów eksportowych na rynkach zagranicznych i wzrost cen dóbr importowych. 13 W sytuacji, gdy zmiana kursu nie następuje na mocy decyzji administracyjnej, lecz pod wpływem sił rynkowych, używa się odpowiednio terminów deprecjacja i aprecjacja. 9 Pietrzak E., Szymański K.: op.cit, s Nojrzewska E.: Podstawy ekonomii, Wydawnictwon Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996, s Zabielski K.: Finanse Międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s Chrabonszczewska E., Kalicki K.: Teoria i polityka kursu walutowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1996, s por. David J.H.: La monnaie et la politique monetaire, Paris 1986, s

3 Generalnie niska wartość pieniądza krajowego w stosunku do innych walut na międzynarodowym rynku przyczynia się pozytywnie do opłacalności obrotów towarowych. Za tę samą ilość pieniądza zagranicznego, rodzime podmioty uzyskują większy przychód w walucie krajowej. Z kolei zakup aktywów zagranicznych staje się dla nich bardziej kosztowny. Dokładnie przeciwny efekt przynosi umacnianie się pieniądza krajowego wobec innych walut: eksporterzy odnotowują niższe wpływy, importerzy zmuszeni są płacić za sprowadzane towary drożej. Spełniając funkcję informacyjno decyzyjną kurs walutowy dostarcza producentom informacji o opłacalności importu i eksportu, będących podstawą do podjęcia odpowiednich decyzji co do kierunków produkcji. Bezpośrednio uzależnione są od niego ceny towarów w handlu zagranicznym oraz pośrednio ceny większości produktów przeznaczonych na rynek krajowy. Wreszcie funkcja alokacyjna polega na wpływaniu na rozmieszczenie zasobów w skali światowej. Tendencje w zakresie kształtowania się relacji kursowych mogą stać się zachętą do deponowania środków, lub zaciągania kredytów w walutach obcych. W przypadku aprecjacji waluty krajowej opłacalne staje się zaciąganie kredytów denominowanych w walutach obcych, gdyż mniejsza ilość jednostek krajowego pieniądza wystarczy na pokrycie spłaty kwot płatności długu. Znaczenie kursu walutowego dla wielu obszarów gospodarki danego kraju sprawia, iż oceny transformacji rynku walutowego warto dokonać właśnie przez pryzmat zmian cen walut. Poziom walutowego kursu równowagi może wynikać albo z ustaleń władz, albo ze stosunku podaży do popytu na waluty na rynku krajowym. Istnieje jednak wiele pośrednich form, które są kombinacją czynników administracyjnych i rynkowych. W ten sposób wytwarzają się różnorodne systemy kursowe (Rysunek 1). Rysunek 1. Rodzaje systemów kursowych Mechanizmy kursowe Kursy sztywne Kursy płynne Stosowanie jednej waluty w obiegu Kierowany kurs płynny Kurs w pełni płynny

4 Unia walutowa Euroizacja (dolaryzacja) System Currency board Tradycyjny kurs stały Powiązany z jedną walutą Powiązany z koszykiem walut Pasmo wahań Kursy pośrednie Dewaluacja krocząca Pełzające pasmo wahań Źródło: Opracowanie własne. Z punktu widzenia zmienności kursów walutowych można wyodrębnić dwa tzw. czyste rozwiązania, które są wyznacznikiem funkcjonowania całej gamy modeli pośrednich. Na jednym biegunie znajdują się kursy wiarygodnie stałe, na drugim zaś kursy płynne. Systemy te wyznaczają ramy, w których zamknięta jest polityka kursowa. Różne systemy kursowe narzucają odmienne reguły postępowania bankowi centralnemu i polityce pieniężnej, a pośrednio całej polityce gospodarczej państwa. Wynikają stąd zasadnicze odmienności procesów dostosowawczych w gospodarce, jakie muszą mieć miejsce po to, aby stan obrotów danego kraju z resztą świata nie spowodował w bliższej, albo dalszej przyszłości szkodliwych tarć w dziedzinie współpracy gospodarczej z innymi krajami, bądź nie stał się przeszkodą w realizacji ważnych celów wewnętrznych. 14 Rynek walutowy jest ze swojej natury rynkiem międzynarodowym. 15 Wynika to z faktu, iż w każdej transakcji walutowej można wskazać instrumenty finansowe denominowane w walutach dwóch różnych krajów, lub obszarów walutowych. Specyfika rynku walutowego, jako miejsca handlu polega również na tym, że chociaż obroty są fizycznie przeprowadzane w konkretnych krajach, to jednak międzynarodowy rynek walutowy nie jest sumą rynków narodowych, lecz w istocie jednym wielkim rynkiem pracującym w sposób ciągły 24 godziny na dobę (ang. round the clock). Rynek walutowy spełnia szereg ważnych funkcji zarówno z punktu widzenia gospodarki pojedynczego kraju jak i całej gospodarki światowej. Charakteryzując najważniejsze funkcje makroekonomiczne należy stwierdzić, iż rynek walutowy: Lutkowski K.: Międzynarodowy system walutowy, Poltext, Warszawa 1996, s powszechnie rynek międzynarodowy określany jest jako rynek forex, ang. Foreign Exchange. 16 Pietrzak E.: Międzynarodowe operacje walutowe. Rodzaje, mechanizmy, techniki, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992, s. 9.

5 - umożliwia porównanie cen towarów i usług występujących w różnych krajach lub, ujmując inaczej, wiąże ceny towarów i usług w skali międzynarodowej. Dzieje się tak dlatego że na rynku walutowym są ustalane kursy walutowe, - ułatwia rozwój handlu międzynarodowego poprzez wiązanie cen towarów i usług oraz zapewniając ich porównywalność w skali międzynarodowej, - stanowi ważny mechanizm alokacji zasobów w skali światowej, - ułatwia dokonywanie transferu czynników wytwórczych, towarów i usług oraz w szczególności siły nabywczej między państwami i podmiotami pochodzącymi z różnych krajów, - wiąże narodowe rynki finansowe, a w szczególności rynki pieniężne i kapitałowe oraz rynki pozabilansowych instrumentów finansowych, przyczyniając się do tworzenia międzynarodowego rynku finansowego, - stanowi ekonomiczno techniczny mechanizm, bez którego nie mógłby się dokonywać transfer kapitału w skali międzynarodowej, - jest jednym z narzędzi przy pomocy którego rządy starają się realizować cele polityki gospodarczej. W ostatnich latach istotną funkcją rynku walutowego z mikroekonomicznego punktu widzenia jest możliwość wykorzystania operacji walutowych w zarządzaniu ryzykiem kursu walutowego. Dzięki jakościowemu rozwojowi, uwidaczniającemu się w oferowaniu przez rynek coraz doskonalszych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta instrumentów finansowych, pozwala on zredukować do minimum potencjalne straty wynikające z nieoczekiwanych zmian kursu walutowego. Rynek walutowy tym lepiej wypełnia swoje funkcje makro- i mikroekonomiczne, im jest bardziej rozwinięty. 17 Innymi słowy, im większy, głębszy i bardziej płynny jest rynek walutowy, tym lepiej może spełniać swoje funkcje w gospodarce rynkowej. 2. Struktura rynku walutowego Na sytuację na rynku walutowym przemożny wpływ wywierają procesy zachodzące w poszczególnych krajach i w gospodarce światowej. Warto przy tym zaznaczyć, że jego obroty wzbudzane są przez pierwotne obroty towarowe, o których wielkości i kierunkach decydują 17 Pietrzak E., Kowalewski P.: Rynek walutowy [w:] Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B.: System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s.296.

6 ceny, kursy walut i dochody. 18 Rynek walutowy funkcjonuje nie tylko w relacji z rynkami towarowymi, ale również w powiązaniu z rynkiem pieniężnym i kapitałowym. Rysunek 2. Przykładowe powiązania rynku walutowego z pozostałymi segmentami rynku finansowego RYNEK PIENIĘŻNY RYNEK KAPITAŁOWY weksel denominowany w walucie obcej RYNEK WALUTOWY obligacja skarbowa sprzedawana poza granicami kraju RYNEK DERYWATÓW RYNEK DEPOZYTOWO - KREDYTOWY opcja walutowa walutowa lokata terminowa Źródło: Opracowanie własne. Pomimo faktu, iż poszczególne segmenty rynku finansowego charakteryzują się określonymi odmiennościami, występują pomiędzy nimi znaczne wzajemne powiązania i przepływy (rysunek 2). Poszczególne obszary rynku finansowego są współzależne i oddziałują na siebie. W literaturze przedmiotu często zwraca się uwagę, iż instrumenty rynku walutowego mogą jednocześnie przynależeć do rynku pieniężnego, kapitałowego, depozytowo kredytowego, bądź rynku instrumentów pochodnych. 19 Na przykład polska obligacja o wartości nominalnej 100 PLN sprzedawana w Stanach Zjednoczonych jest z jednej strony instrumentem rynku kapitałowego, z drugiej zaś rynku walutowego. Wynika to z potrzeby zamiany środków pieniężnych pochodzących z różnych obszarów walutowych przed formalnym nabyciem instrumentu pochodzącego z innego segmentu rynku finansowego w tym przypadku rynku kapitałowego. 18 Bień J., Kosiński Z., Królak Z.: Rozliczenia międzynarodowe, PWE, Warszawa 1970, s Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997, s.15.

7 Celem rozpoznania przyczyn i skutków gospodarczych realizowanych transakcji walutowych stosuje się różne kryteria segmentacji rynku walutowego (tabela 1). Tabela 1. Klasyfikacja rynku walutowego Kryterium klasyfikacji Autor/Literatura Elementy rynku walutowego rodzaj pary podmiotów Pietrzak E.: Międzynarodowe operacje rynek międzybankowy zawierających transakcję walutowe. Rodzaje, mechanizmy, techniki, rynek transakcji z klientami walutową Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992, s rynek detaliczny rodzaj przeprowadzanej transakcji walutowej stopień instytucjonalizacji waluta transakcji wielkość ograniczeń dotyczących obrotu dewizowego zasięg transakcji finansowych i zakres ich kontroli Pietrzak E.: Międzynarodowe operacje walutowe. Rodzaje, mechanizmy, techniki, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992, s. 39 Pietrzak E., Szymański K.: Międzynarodowy rynek walutowy i finansowy, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1991, s. 10 Pyka I.(red.): Rynek pieniężny i kapitałowy, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000, s.12; Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s.19 Pietrzak E.: Międzynarodowe operacje walutowe. Rodzaje, mechanizmy, techniki, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992, s. 40 Schaal P.: Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa 1996, s Fedorowicz Z.: Międzynarodowe stosunki finansowe, Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1996, s 41 Zabielski K.: Finanse Międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 182 Pyka I.(red.): Rynek pieniężny i kapitałowy, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000, s.12; Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s.19 rynek natychmiastowy rynek terminowy rynek swap rynek tradycyjny rynek nowy rynek sformalizowany (giełdowy) rynek niesformalizowany (pozagiełdowy) rynek dolara amerykańskiego rynek EURO rynek polskiego złotego itd. rynek waluty słabej rynek waluty wiodącej rynek waluty bazowej rynek waluty notowanej rynek wolny rynek reglamentowany rynek pośredni rynek wewnętrzny ( krajowy) rynek zewnętrzny (międzynarodowy) Źródło: Opracowanie własne. Najczęściej wymieniany podział opiera się na kryterium podmiotowym. Zgodnie z nim, rynek walutowy dzieli się na: - rynek międzybankowy,

8 - rynek klientowski oraz, - rynek detaliczny. Największym z nich jest rynek międzybankowy skupiający banki centralne, banki komercyjne, inwestycyjne, a w ostatnich latach także domy maklerskie oraz firmy brokerskie. Tworzony jest on tylko przez te transakcje o charakterze walutowym, które wyżej wymienione podmioty zawierają między sobą. Cechą charakterystyczną rynku międzybankowego jest to, że jego uczestnicy pozostają ze sobą w nieustannym kontakcie dzięki nowoczesnym, telekomunikacyjnym i informatycznym środkom łączności. Ponadto warto podkreślić, iż ceny walut określone w segmencie międzybankowym, z powodu ilości transakcji na nim zawieranych, decydująco wpływają na poziom kursów całego rynku. Drugą co do ważności składową rynku walutowego według kryterium podmiotowego jest rynek transakcji z klientami zwany także rynkiem klientowskim. Rynek ten organizowany jest najczęściej przez podmioty rynku międzybankowego z jednej strony, oraz innych niż osoby fizyczne klientów - z drugiej. 20 Mogą być nimi zarówno małe firmy przemysłowe, handlowe czy usługowe jak i wielkie korporacje życia gospodarczego. Za transakcje opisywanego rynku uważane są również takie, w których w ogóle nie występują podmioty rynku międzybankowego. Trzecia część rynku walutowego to rynek detaliczny, w którym transakcje przeprowadzają osoby fizyczne, kupujące lub sprzedające dewizy w bankach, kantorach wymiany walut itp. Dominującym instrumentem używanym w transakcjach tego segmentu są banknoty i czeki. Polskim odpowiednikiem rynku detalicznego jest rynek kantorowy. Mając na uwadze skalę przeprowadzanych operacji w poszczególnych segmentach można sądzić, że rozmiary obrotów generowane przez rynek detaliczny są zdecydowanie najskromniejsze. Wynika z tego, że operacje w tym segmencie nie mają znaczenia z punktu widzenia kształtowania się ogólnej równowagi na rynku walutowym. Z drugiej strony, rynek kantorowy reaguje z dużą elastycznością na wszelkie istotne wahania obrotów i ceny na rynkach hurtowych. W praktyce nierzadko bardzo trudno zaklasyfikować poszczególną transakcję walutową do jednego z wymienionych segmentów. Wynika to z wątpliwości przy definiowaniu poszczególnych grup podmiotów działających na tym rynku. W szczególności zauważalne 20 Jaworski W.(red.): Współczesny bank, Poltext, Warszawa 1998, s.151.

9 jest systematyczne zacieranie różnic pomiędzy rynkiem międzybankowym i klientowskim. 21 Jest to istotna przemiana rynku walutowego, która znacząco uaktywniła się w ostatnim trzydziestoleciu. Zasadniczym powodem opisywanej dekompozycji podmiotowej jest zmienność kursów walutowych trwająca od momentu ich upłynnienia na początku lat 70- tych, która sprawia, iż obrót dewizowy na wielką skalę stał się przy profesjonalnym zachowaniu na rynku działalnością niezmiernie lukratywną. Skutkiem tego jest angażowanie się w sposób ciągły i na dużą skalę innych niż bankowe podmiotów gospodarczych, a także bardzo bogatych osób fizycznych. 22 Z punktu widzenia rodzaju przeprowadzanych transakcji, rynek walutowy można podzielić na segment operacji natychmiastowych, terminowych oraz swap. Transakcja natychmiastowa 23 zwana też kasową polega na ustaleniu kursu kupna, bądź sprzedaży waluty X za walutę Y w momencie zawierania transakcji, oraz obowiązku jej niezwłocznej dostawy w okresie nie przekraczającym dwóch dni roboczych. 24 Przez dzień roboczy rozumie się taki, który jest dniem pracy w obu zainteresowanych krajach. Należy jednak podkreślić, iż na międzynarodowym rynku walutowym obowiązuje niepisana zasada dostawy walut tego samego dnia przez strony kontraktu. Transakcje terminowe polegają na kupnie, bądź sprzedaży waluty X za walutę Y przy założeniu, że dostawa walut nastąpi w ściśle określonym terminie w przyszłości. Ustalenie kursu terminowego następuje w momencie zawierania transakcji. Pierwszym rodzajem walutowych kontraktów terminowych są występujące w obrocie pozagiełdowym transakcje forward. W rodzimej literaturze przedmiotu zaliczane są one również do transakcji rzeczywistych 25 i klasyfikowane w grupie terminowych transakcji walutowych 26. Transakcja terminowa może także dotyczyć regularnego odcinka czasu i wystandaryzowanego aktywu bazowego. Wówczas mamy do czynienia z transakcją terminową futures, która jest charakterystyczna dla obrotu giełdowego. Zasadniczą zaletą rynków futures jest płynność, bezpieczeństwo oraz powszechna dostępność. Podczas gdy tylko niektóre podmioty gospodarcze mają dostęp do terminowych transakcji walutowych typu forward, na rynkach futures nie ma żadnych takich ograniczeń. 27 Nie występuje też groźba dyskryminacji podmiotów gospodarczych. Słabością walutowych 21 Bank for International Settlements: The 1989 foreign exchange market survey, 60 th Annual Report 1 st April st March 1990, Basle, June 1990, s patrz: Glynn L.: The forex game, Institutional Investor, June 1988, s Transakcja natychmiastowa nazywana jest w literaturze angielskojęzycznej jako spot. Również w polskich pozycjach dotyczących tego zagadnienia można spotkać się z tym określeniem. 24 Zabielski K.: Wielobiegunowy świat finansów międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, s Bień W.: Rynek finansowy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszwa 2003, s Pietrzak E. Szymański K.: Międzynarodowy rynek..., op.cit., s Małecki W.: Terminowe rynki finansowe (financial futures), Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992, s.69.

10 rynków futures w porównaniu z rynkiem forward jest natomiast wystandaryzowanie wszystkich istotnych elemenetów transakcji, tak, iż nie zawsze mogą być one idealnie dopasowane do potrzeb uczestników rynku. Trzecim i ostatnim segmentem rynku walutowego rozpatrywanego z punktu widzenia rodzaju przeprowadzanych transakcji dewizowych jest rynek swap. Zgodnie z definicją Banku Rozrachunków Międzynarodowych swap jest transakcją finansową, w której obie strony zgadzają się wymienić strumienie płatności w przyszłości. 28 Swap walutowy jest to zaś kontrakt kupna określonej kwoty danej waluty w oznaczonym terminie po uzgodnionym kursie oraz późniejszej odsprzedaży tej samej kwoty waluty w oznaczonym terminie, również według uzgodnionego kursu. 29 Transakcje swapowe są specyficznymi transakcjami rynku walutowego. Warunki tych transakcji określa się dwustronnie, w umowny sposób, w zależności od konkretnej sytuacji. Są to częściej operacje depozytowo pożyczkowe niż walutowe. Jednak ze względu na fakt, że są one zawierane w formie podwójnych transakcji walutowych i to na rynku walutowym, w praktyce powszechnie zalicza się je do transakcji walutowych. Swapy są doskonałymi instrumentami kształtowania pozycji płynności uczestników międzybankowego rynku walutowego. 30 Pełniąc tę funkcję są niekiedy jedynym sposobem uzyskania krótkoterminowych funduszy w tych walutach, które mają słabo rozwinięty narodowy rynek pieniężny lub eurowalutowy. 31 Inna segmentacja rynku walutowego ze względu na rodzaj przeprowadzanych transakcji wyróżnia rynek tradycyjny i nowy. 32 Proporcje między tymi segmentami wyrażają dynamikę rozwoju rynku finansowego. Zgodnie z powyższą klasyfikacją tradycyjny rynek walutowy tworzą transakcje natychmiastowe, terminowe forward oraz kontrakty swapowe określane w zagranicznej literaturze jako pierwsza generacja operacji walutowych. Na tzw. nowy rynek walutowy składają się natomiast transakcje terminowe futures oraz opcje, znane także jako druga generacja operacji walutowych. Opcja walutowa jest instrumentem dającym prawo do zakupu lub sprzedaży waluty w przyszłości po z góry ustalonym kursie. Ceną opcji jest płacona z wyprzedzeniem premia. Źródłem informacji o kształtowaniu się cen opcji są kwotowania dealerów podawane w formie tzw. zmienności implikowanych. 28 BRI 56-e Rapport annuel 1986, s Roth P.: Rynki walutowe i pieniężne, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s około 94% wszystkich zawieranych transakcji z udziałem swapów walutowych stanowią transakcje na rynku międzybankowym, pozostałe to transakcje na rynku klientowskim. 31 Walmsley J.: The foreign Exchange Handbook, J.Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1983, s Pietrzak E. Szymański K.: Międzynarodowy rynek..., op.cit., s.10.

11 Według kryterium waluty transakcji rynek walutowy można zasadniczo podzielić na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest wyróżnienie rynków odnoszących się do konkretnych obszarów walutowych, np.: rynek polskiego złotego, czy rynek euro. Drugim jest wyróżnienie rynków waluty bazowej (referencyjnej) i notowanej (kwotowanej). 33 Przez pojęcie waluty bazowej rozumie się walutę transakcji, która jest kupowana lub sprzedawana. Natomiast waluta notowana jest tą walutą transakcji, za którą kupuje się lub sprzedaje walutę bazową. Codzienne notowania walut podawane przez NBP np.: 4,15 USD/PLN, oznaczają, że polski rynek walutowy jest rynkiem waluty notowanej, natomiast rynek dolara USA waluty bazowej. Ostatnim jest podział na waluty wiodące zwane też twardymi, oraz słabe określane częściej mianem miękkich. 34 Cechą rynku waluty twardej jest jej wymienialność, natomiast miękkiej liczne administracyjne ograniczenia obrotu. Rynek walutowy można podzielić ze względu na stopień sformalizowania. Obrót walutami może być przeprowadzany na rynkach sformalizowanych, czyli giełdach. Uzupełnieniem tego są rynki niesformalizowane, wśród których największym segmentem jest opisywany wcześniej rynek międzybankowy. Z tego też względu niesformalizowany rynek walutowy jest znacznie większy od rynku sformalizowanego. Jednak możliwości monitorowania wydarzeń na giełdzie i ogółu operacji przeprowadzanych na rynkach sformalizowanych stanowią kluczowe źródło informacji będących podstawą decyzji na rynkach finansowych. Obok powyżej zaprezentowanych podziałów, istotny dla swobody obrotu jest podział rynku walutowego według kryterium wielkości ograniczeń na wolny, reglamentowany i pośredni. 35 Wolny rynek walutowy w danym kraju funkcjonuje wówczas, gdy podmioty gospodarcze mogą swobodnie wymieniać walutę tego kraju na inne waluty i nie napotykają ograniczeń prawnych oraz administracyjnych państwowych władz walutowych. Na tego rodzaju rynku walutowym aktualną sytuację rynkową określają bieżące relacje podaży i popytu. Wolny rynek walutowy występuje w krajach, których waluty są w pełni wymienialne. Z reglamentowanym rynkiem walutowym mamy do czynienia wówczas, gdy podmioty gospodarcze danego kraju nie mogą swobodnie wymieniać własnej waluty. Wiąże się to z istnieniem państwowego monopolu walutowego, oznaczającego przymus odsprzedaży określonej instytucji państwowej najczęściej bankowi dewizowemu zarobionych za 33 zob. Fedorowicz Z.: Międzynarodowe stosunki finansowe, Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1996, s Schaal P.: Pieniądz..., op.cit., s Zabielski K.: Finanse, op.cit..,s. 182.

12 granicą dewiz. Waluta kraju, w którym obrót dewizami podlega reglamentacji jest z reguły niewymienialna. Utrzymywanie reglamentacji dewizowej i niekonsekwencje narodowej polityki walutowej wywołują z zasady powstawanie tzw. czarnego rynku dewizowego, na którym występuje nielegalny obrót dewizowy bez obligatoryjnego pośrednictwa instytucji państwowej. Chociaż w otwartej gospodarce rynkowej unika się jakichkolwiek form reglamentacji, w okresach kryzysów walutowych znane są różne sposoby wprowadzania administracyjnej kontroli transakcji walutowych. Pośredni typ rynku walutowego występuje wtedy, gdy w kraju pewne sfery obrotu dewizowego są reglamentowane przez państwo, inne zaś nie. Tego typu przypadek ma miejsce np.: w sytuacji zewnętrznej wymienialności walut. Ostatnim kryterium podziału rynku walutowego jest zasięg transakcji finansowych i ich kontroli, zgodnie z którym wyróżnia się rynek wewnętrzny i zewnętrzny. 36 Rynek wewnętrzny to inaczej rynek krajowy, który podlega regulacji władz państwowych danego kraju. 37 Rynek zewnętrzny określany jest jako zagraniczny. Jest on wolny od regulacji administracyjnej, a banki centralne czy instytucje państwowe występują w nim w roli inwestorów równoprawnych z wszystkimi pozostałymi podmiotami. 2. Rynek walutowy w Polsce W przypadku Polski, podobnie jak i w innych krajach postkomunistycznych, proces przemian rynkowych ma stosunkowo krótką historię. Przed rokiem 1990, ze względu na rozległe praktyki monopolu państwowego nie mogło być mowy o funkcjonowaniu rynku walutowego w pełnym tego słowa rozumieniu. Dopiero osiągnięcia ostatnich lat wyrażające się powołaniem instytucji, uwolnieniem mechanizmów i ustanowieniem regulacji stosowanych w gospodarce rynkowej, pozwalają go usadowić wśród rynków państw rozwiniętych gospodarczo. Świadczą o tym dokonujące się przemiany natury ilościowej i jakościowej. Potwierdzeniem na ilościowe przeobrażenia rynku walutowego w Polsce jest systematyczny wzrost wartości obrotów obserwowany na przestrzeni ostatnich lat (wykres 1). Jeszcze w 1998 roku wartość średnich dziennych obrotów wyniosła 1,3 mld USD. Sześć lat 36 Pyka I.(red.): Rynek pieniężny i kapitałowy, wyd. II, AE w Katowicach, Katowice 2001,s Fedorowicz Z.: Rynek pieniądza i rynek kapitału, Poltext, Warszawa 1997,s

13 później było to już 6,47 mld USD. 38 Zwiększające się obroty nie są tylko wielkością statystyczną. Świadczą one o wzrastającej płynności i głębokości polskiego rynku walutowego. 39 Wykres 1. Średnie dzienne obroty rynku walutowego w Polsce w latach (w mln dolarów amerykańskich) Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Trennial Central Bank Survey1998, Bank for International Settlement, Basel 1999, s. 50; Trennial Central Bank Survey 2001, Bank for International Settlement, Basel 2002, s. 52; Wyniki badania obrotów w kwietniu 2004 r. na krajowym rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych, NBP, Departament Systemu Finansowego, Warszawa, wrzesień 2004, s.2. Transakcje walutowe w Polsce przeprowadzane są w kilku segmentach tego rynku (rysunek 2). Rysunek 2. Umiejscowienie transakcji walutowych w Polsce TRANSAKCJE WALUTOWE SPOT FUTURES FORWARD OPCJE SWAPY Rynek międzybankowy Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Rynek międzybankowy Rynek międzybankowy Rynek międzybankowy Rynek klientowski Warszawska Giełda Towarowa S.A. Rynek klientowski Rynek klientowski Rynek klientowski Rynek Warszawska Giełda detaliczny Towarowa S.A. 38 Obroty na rynku walutowym w Polsce publikowane są przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei począwszy od 1998 roku w okresach trzyletnich. W związku z tym na chwilę obecną ostatnie dane pochodzą z 2004 roku. 39 Niska płynność ujawniająca się niewielkimi wartościami dziennych obrotów wydaje się niebezpieczna ze względu na fakt, iż nawet pojedyncze transakcje mogą istotnie wpływać na kurs złotego wobec walut obcych. Umownie przyjmuje się za taką wielkość w ujęciu kwotowym 10% średniego dziennego wolumenu. W roku 2001 było to wobec powyższego około 320 milionów dolarów USA. W roku 2004 wartość ta wzrosła do ponad 650 milionów dolarów USA.

14 Źródło: Opracowanie własne. Spośród wymienionych, największe znaczenie ma segment międzybankowy, który istotnie wpływa na wielkość całego rynku walutowego w Polsce. W badaniach przeprowadzonych w 2004 roku dokonano pierwszego rozróżnienia skali obrotów w zależności od segmentu, który je generuje (wykres 2). Średnie dzienne obroty na rynku międzybankowym wyniosły w analizowanym okresie mln USD, co dawało blisko 90 % całości obrotów. Segment klientowski generował w tym czasie obroty o wartości 647 mln USD, tj. około 10 % obrotów rynku walutowego. W badaniach nie uwzględniono znaczenia segmentu detalicznego. Wykres 2. Struktura podmiotowa obrotów na polskim rynku walutowym w kwietniu 2004 roku rynek transakcji forward rynek swapów walutowych rynek kasowy 0 rynek międzybankowy rynek klientowski Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wyniki badania obrotów w kwietniu 2004 r. na krajowym rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych, NBP, Departament Systemu Finansowego, Warszawa, wrzesień 2004, s.3. Wykres 2 ukazuje jednocześnie bardzo istotną przemianę natury jakościowej polskiego rynku walutowego. Dotyczy ona struktury tego rynku i wyraża się w spadku transakcji natychmiastowych na rzecz pozostałych rodzajów transakcji walutowych, w szczególności zaś swapów. W kwietniu 2004 roku średnie dzienne obroty przy wykorzystaniu tych instrumentów na międzybankowym rynku walutowym wyniosły mln USD wobec mln USD wygenerowanych przez transakcje kasowe.

15 Operacje swapowe przeprowadzane są niemal wyłącznie na rynku międzybankowym. Stronami kontraktu są w większości przypadków banki, które zawierają transakcje we własnym imieniu i na własne ryzyko. Większość tych operacji przeprowadzana jest za pośrednictwem firm brokerskich, które w ciągu dnia podają aktualne kwotowania kontraktów w systemie Reuter, Telerate i Bloomberg. Spośród instytucji nie bankowych jedynie nieliczne, największe przedsiębiorstwa wykorzystują walutowe kontrakty swap, przeważnie w celu zabezpieczenia otwartych pozycji walutowych przed zagrożeniami wynikającymi z ryzyka kursowego. Obok wzrostu znaczenia walutowych operacji swap, zwraca również uwagę zainteresowanie transakcjami terminowymi forward. Wśród uczestników walutowego rynku forward zdecydowaną większość stanowią krótkoterminowi inwestorzy przeprowadzający operacje spekulacyjne. Pozostała część odnosi się do operacji zabezpieczających otwarte pozycje walutowe. Zarówno segment transakcji swapowych, jak i transakcji forward zaliczyć należy do niesformalizowanego segmentu rynku walutowego. Obok niego występuje segment sformalizowany, który zalicza się do mniejszych części składowych rynku walutowego w Polsce. Podstawowymi instrumentami rynku sformalizowanego są walutowe kontrakty terminowe futures i opcje. Transakcje futures, a także część transakcji opcyjnych są przedmiotem obrotu na dwóch krajowych giełdach: -Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i -Warszawskiej Giełdzie Towarowej. Pod względem liczby notowanych relacji walutowych kontraktów terminowych futures, oferta WGT S.A. jest szersza i obejmuje szesnaście par walutowych. GPW S.A. oferuje dwa podstawowe kontrakty terminowe: na kursy dolara amerykańskiego i euro wyrażone w polskich złotych (tabela 2). Tabela 2. Rodzaje walutowych kontraktów terminowych futures dostępnych na polskim rynku USD/PLN GPW EUR/PLN WGT USD/PLN (mini) EUR/PLN (mini) EUR/USD (mini) CHF/PLN (mini)

16 GBP/PLN (mini) GBP/PLN (duży) EUR/HUF (duży) EUR/CZK (duży) EUR/CHF (duży) EUR/JPY (duży) EUR/GBP (duży) USD/CAD (duży) USD/CHF (duży USD/JPY (duży) AUD/USD (duży) GBP/USD (duży) Źródło: Opracowanie własne. Zróżnicowane pozostają także wielkości minimalnych kontraktów walutowych futures. Na GPW S.A. wartość pojedynczej transakcji opiewa na 10 tysięcy jednostek obcej waluty. WGT S.A. oferuje dwa rodzaje kontraktów: tzw. mini kontrakty opiewające na 10 tysięcy jednostek obcej waluty i tzw. duże kontrakty o wartości 50 tysięcy jednostek. Niska wartość minimalnych kontraktów na polskim rynku ma swoje uzasadnienie. 40 Po pierwsze umożliwia tzw. drobnym inwestorom korzystanie z tych instrumentów. Po drugie pozwala na zabezpieczanie stosunkowo niskich otwartych pozycji walutowych, dla których trudno byłoby znaleźć bank oferujący odpowiednią transakcję forward. Innym instrumentem rynku giełdowego są opcje na walutowe kontrakty terminowe futures (tabela 3). Instrumenty te są dostępne od drugiej połowy 2002 roku na Warszawskiej Giełdzie Towarowej S.A i opiewają na kontrakty terminowe na: euro, dolara amerykańskiego i eurodolara. Dzięki swej konstrukcji zmniejszają ryzyko transakcji umożliwiając osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnych strat. Tabela 3. Wybrane cechy charakterystyczne opcji na walutowe kontrakty terminowe futures oferowanych przez WGT S.A Cechy opcji Opcja CH Opcja EU Opcja US Opcja ED Instrument bazowy Kontrakt terminowy na kurs franka szwajcarskiego Kontrakt terminowy na kurs EURO Kontrakt terminowy na kurs dolara amerykańskiego Kontrakt terminowy na kurs dolara amerykańskiego wyrażonego w EURO Kwotowanie PLN/CHF PLN/EUR PLN/USD USD/EUR Wielkość kontraktu 1 kontrakt CH 1 kontrakt EU 1 kontrakt US 1 kontrakt ED Wartość minimalnej zmiany ceny 1 PLN 1PLN 1PLN 1 USD Cena wykonania 0,02 PLN 0,02 PLN 0,02 PLN 0,005 USD Miesiące Wykonania Miesiąc bieżący, dwa następne oraz ostatnie miesiące trzech kolejnych kwartałów Miesiąc bieżący, dwa następne oraz ostatnie miesiące trzech kolejnych kwartałów Miesiąc bieżący, dwa następne oraz ostatnie miesiące trzech kolejnych kwartałów Miesiąc bieżący, dwa następne oraz ostatnie miesiące trzech kolejnych kwartałów 40 Na zagranicznych giełdach minimalne wartości kontraktów walutowych futures są zdecydowanie wyższe. Przykładowo na chicagowskiej giełdzie IMM jeden kontrakt to równowartość 125 tys. jednostek, a na singapurskiej SIMEX 100 tys. jednostek obcej waluty.

17 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Warszawskiej Giełdy Towarowej. Pomimo jakościowego rozwoju rynku giełdowego, jak dotąd zainteresowanie tym segmentem rynku walutowego jest nieznaczne. Potwierdzeniem jest skala obrotów kontraktami terminowymi futures na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Wykres 3). Wykres 3. Wolumen obrotu walutowymi kontraktami terminowymi futures notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach szt. dolar amerykański EURO Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW S.A. Systematycznie spada aktywność inwestorów wykorzystujących opisywane instrumenty walutowe. Wyraża się to w zmniejszającym wolumenie i wartości obrotów. W roku 2006 odnotowano najmniejsze zainteresowanie transakcjami terminowymi na kurs euro w całej historii notowań. W ciągu roku sprzedano jednie 650 kontraktów. Barierą ograniczającą rozwój transakcji terminowych futures na krajowym rynku jest zwiększająca się oferta platform transakcyjnych działających na rynku forex. Zaletą globalnego rynku walutowego jest niewątpliwie jego płynność, nieporównywalnie większa niż w przypadku rodzimych kontraktów. Dodatkowymi atutami są nieograniczone godziny handlu wynikające z uniezależnienia od strefy czasowej, znacznie bogatsza oferta dostępnych par walutowych, a także brak prowizji i opłat rozliczeniowych. Dodatkowym, wyraźnie zarysowującym się trendem na krajowym rynku walutowym jest stale rosnąca aktywność banków zagranicznych. Poza granicami kraju generowany jest

18 obrót o wartości 12,3 mld PLN, co daje blisko 57 % całości obrotów. 41 Czynnikiem sprzyjającym jest nowelizacja polskiego prawa dewizowego, która umożliwia instytucjom zagranicznym przeprowadzanie transakcji walutowych na tych samych, co krajowe podmioty zasadach. Sytuacja ta świadczy o wzrastającym zaufaniu do polskiego złotego na międzynarodowych rynkach finansowych. Wskazuje to również na atrakcyjniejszą ofertę banków zagranicznych w porównaniu z instytucjami krajowymi. Uwidacznia się ona w niższych prowizjach od przeprowadzanych transakcji i przede wszystkim większej dostępności dostosowanych do potrzeb indywidualnego klienta produktów. Podsumowując można się spodziewać, iż znaczenie polskiego rynku walutowego będzie systematycznie wzrastać. Poprawiać się będzie tym samym jego głębokość i płynność. Do czynników, które będą działać stymulująco na jego rozwój należy zaliczyć: - całkowitą wymienialność polskiego złotego, - zmiany liberalizacyjne w polityce kursowej, - starania mające na celu wejście Polski do strefy euro, - przyjęcie do struktur Unii Europejskiej. Najistotniejszym z nich wydaje się włączenie polskiej gospodarki do wspólnego europejskiego systemu gospodarczo walutowego. Szczególnie istotny z punktu widzenia dalszego trwałego i zrównoważonego rozwoju jest napływ kapitału długoterminowego, który podnosi jakość i konkurencyjność krajowej produkcji. Skala inwestycji bezpośrednich związana jest z akcesją Polski w struktury unijne, a co za tym idzie zwiększeniem wiarygodności zarówno na płaszczyźnie gospodarczej jak i politycznej. Wejście do strefy euro, będące zwieńczeniem procesu integracji umocni jeszcze tą wiarygodność i ugruntuje pozycję Polski na międzynarodowym rynku. 41 Zawadzki K.: Przemiany polskiego rynku walutowego na drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej, Praca Doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005, s. 157.

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej

Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej 1. Rynek finansowy i jego segmenty Postępujący proces globalizacji współczesnych rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Kurs złotego w świetle analizy falkowej

Kurs złotego w świetle analizy falkowej Helena BEREŚ * Krzysztof BEREŚ * Jolanta ZIĘBA * Kurs złotego w świetle analizy falkowej Wstęp W pracy analizujemy notowania dzienne kursów walutowych pochodzące z fixingu NBP, w okresie od 01.05.1993

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem RYNEK WALUTOWY W latach 1880-1914 najważniejsze waluty miały stałą wartość w złocie (ich wartość względem

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Rynki Finansowe Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo