ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo Hasło w podstawie programowej. Wymagania szczegółowe Uczeń: Charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską; wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze Charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską; Numer i temat lekcji 1. Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Czech i Słowacji 2. Ukraina, Białoruś i Litwa różne drogi rozwoju gospodarczego wiedza merytoryczna Uczeń: Sąsiedzi Polski wskazuje na mapie i opisuje położenie geograficzne Czech i Słowacji, podaje nazwy stolic Czech i Słowacji oraz określa ich położenie, wskazuje na mapie główne krainy geograficzne, rzeki oraz miasta, charakteryzuje walory turystyczne Czech i Słowacji wskazuje na mapie i opisuje położenie geograficzne Ukrainy, Białorusi i Litwy, podaje nazwy stolic omawianych państw oraz określa ich położenie, przedstawia cechy rolnictwa Ukrainy, Białorusi i Litwy, Przewidywane osiągnięcia i działania ucznia Umiejętności Uczeń: porównuje, na, środowisko przyrodnicze (w tym bogactwa mineralne) Czech i Słowacji, wykazuje różnice w rozwoju gospodarczym Czech i Słowacji, podaje przykłady współzależności między środowiskiem przyrodniczym a działalnością gospodarczą, wykazuje wpływ przystąpienia do UE Czech i Słowacji na rozwój gospodarczy tych państw porównuje, na, środowisko przyrodnicze Ukrainy, Białorusi i Litwy, porównuje, korzystając z danych statystycznych, gospodarkę Białorusi i Litwy, podaje przykłady powiązań gospodarczych między Rosją a Białorusią, 1

2 wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze; Przedstawia współczesne przemiany społeczne i gospodarcze Ukrainy wskazuje na mapie miejsca występowania wybranych surowców mineralnych w omawianych państwach, przedstawia konsekwencje awarii elektrowni w Czarnobylu, przedstawia współczesne przemiany społeczne i gospodarcze Ukrainy porównuje zmiany społeczne i gospodarcze zachodzące na Białorusi i na Litwie po 1990 roku, ocenia, korzystając z danych statystycznych, poziom rolnictwa na Ukrainie, porównuje, korzystając z danych statystycznych, poziom gospodarki Ukrainy z poziomem gospodarki innych państw (uwzględniając główne kierunki oraz cechy wyróżniające), wskazuje przyczyny i konsekwencje ujemnego przyrostu naturalnego na Ukrainie Charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską; Wykazuje zróżnicowanie przyrodnicze Rosji 3. Rosja zróżnicowanie środowiska przyrodniczego opisuje, korzystając z mapy, położenie geograficzne Rosji, podaje przykłady konsekwencji dużej rozciągłości południkowej i równoleżnikowej, lokalizuje na mapie wskazane obiekty geograficzne Rosji: krainy geograficzne, rzeki, miasta wymienia przyczyny spadku liczby ludności Rosji, przedstawia zróżnicowanie narodowościowe i kulturowe Rosji, przedstawia cechy i kierunki rozwoju gospodarki Rosji wykazuje zależności między elementami środowiska przyrodniczego Rosji, porównuje, korzystając z map, środowisko przyrodnicze europejskiej i azjatyckiej części Rosji Charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską; wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze; 8.4. Wykazuje zróżnicowanie przyrodnicze, narodowościowe, 4. Rosja problemy społeczne i gospodarcze wykazuje różnice w zaludnieniu różnych regionów Rosji i wskazuje przyczyny tych różnic, analizuje przyczyny wyludniania się Syberii, wykazuje rolę surowców energetycznych w gospodarce Rosji, porównuje zagospodarowanie azjatyckiej i europejskiej części Rosji, wyszukuje w źródłach statystycznych dane dotyczące miejsca Rosji w produkcji przemysłowej świata 2

3 kulturowe i gospodarcze Rosji Charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską; wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze 5. Zróżnicowanie przyrodnicze i społeczne Niemiec charakteryzuje, na, środowisko przyrodnicze Niemiec, lokalizuje na mapie wskazane obiekty geograficzne Niemiec: krainy geograficzne, rzeki, miasta ocenia środowisko przyrodnicze z punktu widzenia gospodarki kraju, wyjaśnia, dlaczego starzenie się społeczeństwa Niemiec jest problemem społecznym i gospodarczym (z uwzględnieniem imigracji) Charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską; wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze; Wyjaśnia przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego Niemiec; Wykazuje na przykładzie rolnictwa Francji lub innego kraju europejskiego, związek pomiędzy warunkami przyrodniczymi a kierunkiem i 6. Niemcy największa potęga gospodarcza Europy przedstawia problemy gospodarcze powstałe w wyniku połączenia NRD i RFN, identyfikuje cechy rolnictwa towarowego, przedstawia główne kierunki i przyczyny zmian w strukturze przemysłu w Reńsko-Westfalskim Okręgu Przemysłowym jako przykład zmian zachodzących w przemyśle w Europie Zachodniej pojęcia: rolnictwo intensywne, rolnictwo towarowe wykazuje na przykładach związek produkcji rolnej Niemiec z warunkami środowiska przyrodniczego, ocenia, na podstawie danych statystycznych, efektywność i towarowość rolnictwa Niemiec, wyjaśnia przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego Niemiec, wykazuje rolę Niemiec w Europie 3

4 efektywnością produkcji rolnej; identyfikuje cechy rolnictwa towarowego; 9.6. Przedstawia, na podstawie wskazanych źródeł informacji geograficznej, główne kierunki i przyczyny zmian w strukturze przemysłu wybranego rejonu (lub okręgu) przemysłowego w Europie Zachodniej 9.4. Wykazuje, na tematycznych, związki między głównymi cechami środowiska przyrodniczego Europy Północnej a głównymi kierunkami rozwoju gospodarczego 7. Lekcja powtórzeniowa 8. Wpływ środowiska przyrodniczego na gospodarkę krajów skandynawskich Europa przedstawia, na : wspólne cechy środowiska przyrodniczego omawianych państw, cechy środowiska przyrodniczego wyróżniające dane państwo, podaje cechy gospodarki, które wyróżniają dane państwo, wymienia czynniki wpływające na średnią długość życia ludności w krajach skandynawskich pojęcia: gejzer wykazuje, na tematycznych, związki między głównymi cechami środowiska przyrodniczego Europy Północnej a głównymi kierunkami rozwoju gospodarczego omawianych państw: wpływ nadmorskiego położenia na gospodarkę Norwegii, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych (w tym rzek) w krajach Europy Północnej, wykorzystanie cech środowiska przyrodniczego dla rozwoju rolnictwa w Danii, wykorzystanie cech środowiska przyrodniczego dla rozwoju rybołówstwa w Islandii, wykazuje zależność między położeniem Islandii w strefie ryftu a występowaniem wulkanów i gejzerów 9.6. Przedstawia, na 9. Wielka Brytania od podaje cechy położenia Wielkiej Brytanii, wykazuje wpływ położenia Wielkiej Brytanii na jej 4

5 podstawie wskazanych źródeł informacji geograficznej, główne kierunki i przyczyny zmian w strukturze przemysłu wybranego rejonu (lub okręgu) przemysłowego w Europie Zachodniej imperium kolonialnego do kraju usług i nowoczesnego przemysłu lokalizuje na mapie wskazane wyspy należące do Wielkiej Brytanii, lokalizuje na mapie krainy geograficzne i historyczne Wielkiej Brytanii, przedstawia rolę imigrantów w gospodarce kraju, przedstawia główne kierunki i przyczyny zmian w strukturze przemysłu Okręgu Środkowoangielskiego klimat, wykazuje znaczenie rewolucji przemysłowej i podbojów kolonialnych dla rozwoju Wielkiej Brytanii, wykazuje cechy nowoczesnego przemysłu Wielkiej Brytanii pojęcia: technopolia Wykazuje na przykładzie Francji związek pomiędzy warunkami przyrodniczymi a kierunkiem i efektywnością produkcji rolnej; identyfikuje cechy rolnictwa towarowego; Przedstawia główne cechy położenia, wielkości, układu przestrzennego oraz znaczenia Paryża jako światowej metropolii 10. Wpływ środowiska przyrodniczego na gospodarkę Francji wskazuje na mapie i opisuje położenie geograficzne Francji, charakteryzuje, na, środowisko przyrodnicze Francji, lokalizuje na mapie główne krainy geograficzne, lokalizuje na mapie wskazane: rzeki, miasta, okręgi przemysłowe przedstawia cechy położenia, wielkości oraz układu przestrzennego Paryża wykazuje wpływ warunków środowiska przyrodniczego na kierunki produkcji rolnej w różnych regionach Francji, porównuje, na podstawie danych statystycznych, efektywność rolnictwa Francji z rolnictwem innych państw Europy, wykazuje cechy rolnictwa towarowego i wyjaśnia przyczyny wysokiego poziomu rolnictwa Francji, przedstawia znaczenie Paryża jako światowej metropolii Wykazuje wpływ gór na cechy środowiska przyrodniczego oraz gospodarkę krajów alpejskich 11. Austria kraj alpejski charakteryzuje łańcuch górski Alp, przedstawia problemy rozwoju turystyki w Austrii wykazuje związki między elementami środowiska przyrodniczego Alp (piętrowość klimatu i roślinności, gleby, fen), wykazuje (na przykładzie Austrii) wpływ gór na: gospodarkę krajów alpejskich, rozmieszczenie ludności, piętrowość gospodarki rolnej w Alpach, 5

6 wykorzystanie rzek do rozwoju energetyki, rozwój turystyki 9.9. Wykazuje związki między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunkami przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej 12. Walory turystyczne Europy Południowej wymienia nazwy państw położonych w Europie Południowej i lokalizuje je na mapie, przedstawia wspólne cechy środowiska przyrodniczego krajów basenu Morza Śródziemnego, wymienia przykłady walorów turystycznych państw śródziemnomorskich wykazuje związki między rozwojem turystyki państw Europy Południowej a warunkami przyrodniczymi tych państw, wykazuje wpływ dziedzictwa kultury śródziemnomorskiej na rozwój turystyki w regionie basenu Morza Śródziemnego pojęcia: przemysł turystyczny Prezentuje opracowaną na podstawie map, przewodników, internetu trasę wycieczki po Europie lub jej części 13. Planujemy wycieczkę po wybranych krajach Europy wymienia przykłady miast w wybranym regionie Europy, najchętniej odwiedzanych przez turystów, wymienia przykłady zabytków kultury materialnej we wskazanych miastach Europy opracowuje, korzystając z map, przewodników, internetu, trasę wycieczki po wybranej części Europy, prezentuje opracowaną trasę wycieczki po wybranej części Europy, rozpoznaje na fotografiach wskazane zabytki kultury materialnej Europy 14. Lekcja powtórzeniowa Azja Wykazuje, na tematycznych, że kontynent Azji jest obszarem wielkich geograficznych kontrastów 15. Azja kontynent kontrastów wskazuje na mapie i opisuje położenie geograficzne Azji, lokalizuje, korzystając z mapy, wskazane obiekty geograficzne Azji, charakteryzuje, korzystając z map tematycznych, środowisko przyrodnicze wskazanego obszaru Azji wykazuje, na tematycznych, że Azja jest kontynentem wielkich geograficznych kontrastów Wykazuje, na tematycznych, że 16. Wpływ warunków przyrodniczych na rozmieszczenie ludności w Chinach wskazuje na mapie i opisuje położenie geograficzne Chin oraz ich stolicy, przedstawia, na tematycznych, warunki przyrodnicze obszarów, na których wykazuje, na podstawie wykresów i danych liczbowych, przemiany ludnościowe i urbanizacyjne w Chinach, wyjaśnia, korzystając z map tematycznych, 6

7 kontynent Azji jest obszarem wielkich geograficznych kontrastów; Przedstawia, na tematycznych, warunki przyrodnicze obszarów, na których kształtowały się najstarsze azjatyckie cywilizacje; Analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludnościowego i urbanizacji w Chinach; wyjaśnia, na podstawie map tematycznych, zróżnicowanie rozmieszczenia ludności na obszarze Chin kształtowały się najstarsze azjatyckie cywilizacje, przedstawia, korzystając z map tematycznych, zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Chin, lokalizuje, korzystając z mapy, wskazane obiekty geograficzne: krainy geograficzne, rzeki, zna liczbę ludności Chin, wymienia problemy społeczne i demograficzne Chin przyczyny zróżnicowania rozmieszczenia ludności na obszarze Chin, ocenia radykalną politykę demograficzną wprowadzoną przez chińskie władze i wymienia przykłady jej konsekwencji Wykazuje, na tematycznych, że kontynent Azji jest obszarem wielkich geograficznych kontrastów; [...] podaje kierunki rozwoju gospodarczego Chin oraz wskazuje zmiany znaczenia Chin w gospodarce światowej; 17. Chiny azjatycki kraj wielkich przemian lokalizuje, korzystając z mapy, największe miasta Chin, lokalizuje, korzystając z mapy: obszary wydobycia surowców mineralnych, wybrane okręgi przemysłowe Chin, główne obszary rolnicze z uwzględnieniem rodzaju upraw, podaje kierunki rozwoju gospodarczego Chin, przedstawia znaczenie Chin w gospodarce światowej wykazuje związek rytmu upraw ryżu z cechami klimatu monsunowego, wykazuje związek między zróżnicowaniem warunków środowiska przyrodniczego na obszarze Chin a typem rolnictwa (Chiny Wschodnie, Chiny Zachodnie), identyfikuje cechy rolnictwa intensywnego (przy dużym nakładzie pracy ludzi), wskazuje, korzystając z wykresów i danych liczbowych, zmiany znaczenia Chin w gospodarce światowej, wskazuje przyczyny dynamicznego rozwoju przemysłu w Chinach 7

8 10.5. Wykazuje związek pomiędzy rytmem upraw i kulturą ryżu a cechami klimatu monsunowego w Azji Południowo- Wschodniej Wykazuje znaczenie czynników społecznokulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii na tle niekorzystnych cech środowiska przyrodniczego 18. Japonia kraj klęsk żywiołowych i nowoczesnej gospodarki opisuje cechy położenia geograficznego Japonii oraz jej stolicy, wskazuje na mapie największe wyspy japońskie i podaje ich nazwy, wymienia cechy miast japońskich, opisuje kulturę japońską z uwzględnieniem cech narodowych Japończyków i ich znaczenia dla rozwoju gospodarki kraju, podaje przykłady koncernów japońskich, które odgrywają dużą rolę w gospodarce światowej pojęcia: marikultury wykazuje związek występowania wulkanów i trzęsień ziemi z położeniem wysp japońskich na granicy płyt litosfery, wyjaśnia przyczyny występowania tsunami, wyjaśnia przyczyny występowania tajfunów, wykazuje na przykładach dostosowanie życia ludności i gospodarki do warunków środowiska przyrodniczego, wykazuje znaczenie czynników społecznokulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii, wykazuje, korzystając z wykresów i danych liczbowych, że Japonia jest potęgą gospodarczą świata Opisuje kontrasty społeczne w Indiach 19. Problemy demograficzne Indii wskazuje na mapie i opisuje położenie geograficzne Indii oraz ich stolicy, lokalizuje, korzystając z mapy, wskazane obiekty geograficzne: krainy geograficzne, rzeki, podaje przyczyny i konsekwencje rozwoju wielkich miast, wyjaśnia najważniejsze problemy wynikające z przeludnienia, wykazuje wpływ religii (hinduizmu) na życie mieszkańców i gospodarkę Indii miasta, charakteryzuje, korzystając z map, krainy geograficzne Indii, opisuje, na czym polega podział kastowy społeczeństwa Indii, opisuje kontrasty społeczne w Indiach 8

9 pojęcia: kasty Wykazuje związek pomiędzy rytmem upraw i kulturą ryżu a cechami klimatu monsunowego w Azji Południowo- Wschodniej; Opisuje kontrasty gospodarcze w Indiach; wyjaśnia przyczyny gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii 20. Tradycja i nowoczesność w gospodarce Indii opisuje kontrasty gospodarcze Indii, przedstawia tradycyjne i nowoczesne działy przemysłu, wymienia cechy rolnictwa Indii i problemy jego rozwoju, wymienia i lokalizuje na mapie główne obszary rolnicze Indii z uwzględnieniem rodzaju upraw pojęcia: dzierżawa wielostopniowa wykazuje związek rytmu upraw i kultury ryżu z cechami klimatu monsunowego w Indiach i innych krajach Azji Południowo-Wschodniej, wyjaśnia najważniejsze przyczyny hamujące rozwój rolnictwa w Indiach, wyjaśnia przyczyny gwałtownego rozwoju przemysłu high-technology w Indiach Charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod kątem cech kulturowych, zasobów ropy naftowej, kierunków i poziomu rozwoju gospodarczego 21. Azja Południowo- Zachodnia świat islamu wymienia kraje muzułmańskie Bliskiego Wschodu, omawia, korzystając z mapy, położenie krajów Bliskiego Wschodu, charakteryzuje region Bliskiego Wschodu, uwzględniając: cechy kulturowe, zasoby ropy naftowej, poziom rozwoju gospodarczego, wymienia sposoby sztucznego nawadniania w krajach regionu wykazuje wpływ religii (islamu) na życie społeczne i gospodarkę regionu, wykazuje związek gospodarki państw Bliskiego Wschodu z posiadanymi złożami ropy naftowej, wykazuje wpływ klimatu na cechy rolnictwa, wskazuje nowe działy przemysłu i usług, które obecnie rozwijają się w krajach Bliskiego Wschodu 22. Lekcja powtórzeniowa Wybrane regiony świata Charakteryzuje na tematycznych i wyjaśnia występowanie stref klimatyczno-roślinnoglebowych w Afryce 23. Środowisko przyrodnicze Afryki opisuje, korzystając z mapy, położenie Afryki (uwzględniając rozciągłość południkową), lokalizuje, korzystając z mapy, wskazane obiekty geograficzne: kotliny, wyjaśnia związek występowania stref klimatycznoroślinno-glebowych w Afryce i ich symetrycznego układu względem równika z położeniem geograficznym tego kontynentu, wyjaśnia przyczyny występowania wulkanów i rowów tektonicznych w Afryce 9

10 wyżyny, góry, rzeki, jeziora, opisuje, korzystając z map tematycznych, cechy środowiska przyrodniczego Afryki pojęcia: pasaty Wykazuje, na przykładzie strefy Sahelu, związek pomiędzy formami gospodarowania człowieka a zasobami wodnymi; uzasadnia potrzebę racjonalnego gospodarowania w środowisku charakteryzującym się poważnymi niedoborami słodkiej wody 24. Afryka w strefie Sahelu opisuje, korzystając z mapy, położenie Sahelu, charakteryzuje, na tematycznych, środowisko przyrodnicze Sahelu, wymienia nazwy państw położonych w strefie Sahelu i lokalizuje je na mapie, opisuje życie ludzi i formy gospodarowania w strefie Sahelu pojęcia: pustynnienie Sahelu wykazuje na przykładzie strefy Sahelu związek między formami gospodarowania człowieka a zasobami wodnymi, wykazuje związek między działalnością człowieka w strefie Sahelu a zmianami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym tego regionu, uzasadnia potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody w środowisku charakteryzującym się poważnymi niedoborami słodkiej wody Określa związki pomiędzy problemami wyżywienia, występowaniem chorób (m.in. AIDS) a poziomem życia w krajach Afryki na południe od Sahary 25. Afryka na południe od Sahary wymienia najważniejsze problemy demograficzne i gospodarcze państw afrykańskich położonych na południe od Sahary porównuje poziom życia ludności w krajach Afryki położonych na południe od Sahelu, określa związki pomiędzy problemami wyżywienia ludności, występowaniem chorób (m.in. AIDS) a poziomem życia w krajach na południe od Sahary 1.7. Lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty 26. Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Ameryki Północnej i Południowej omawia, korzystając z mapy, położenie Ameryki Północnej i Południowej, lokalizuje na mapie wybrane obiekty geograficzne obu Ameryk (krainy geograficzne, rzeki, jeziora), wykazuje, korzystając z map tematycznych, podobieństwa i różnice między środowiskiem przyrodniczym Ameryki Północnej i Południowej, wyjaśnia wpływ południkowego układu krain 10

11 geograficzne na świecie (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa, itp.) charakteryzuje, korzystając z map tematycznych, środowisko przyrodnicze Ameryki Północnej i Południowej, podaje przyczyny występowania wulkanów i trzęsień ziemi na zachodnich wybrzeżach omawianych kontynentów geograficznych na klimat Ameryk, wykazuje związek strefowości roślinnej kontynentu ze strefowością klimatyczną Wyróżnia główne cechy i przyczyny zróżnicowania kulturowego i etnicznego Ameryki Północnej 27. Stany Zjednoczone kraj imigrantów przedstawia zróżnicowanie rasowe i etniczne społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, przedstawia, korzystając z mapy, rozmieszczenie ludności Stanów Zjednoczonych, lokalizuje, korzystając z mapy, wybrane miasta (w tym wchodzące w skład megalopolis), przedstawia cechy miast amerykańskich, wymienia czynniki rozwoju wielkich miast wyjaśnia przyczyny zróżnicowania etnicznego i rasowego społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, wyróżnia główne cechy i przyczyny wielokulturowości społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, wykazuje rolę imigrantów w rozwoju gospodarczym Stanów Zjednoczonych pojęcia: megalopolis Wykazuje związki między gospodarką a warunkami środowiska przyrodniczego w najważniejszych regionach gospodarczych Stanów Zjednoczonych; określa rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej 28. Stany Zjednoczone potęga gospodarcza świata przedstawia, na tematycznych, zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Stanów Zjednoczonych, przedstawia cechy gospodarki Stanów Zjednoczonych, podaje przykłady okręgów przemysłowych najnowszej generacji, przedstawia, korzystając z danych statystycznych, rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej wykazuje związki między rozmieszczeniem okręgów przemysłowych a występowaniem surowców mineralnych, wykazuje związki między gospodarką rolną a warunkami środowiska przyrodniczego różnych regionów kraju (z uwzględnieniem cech rolnictwa ekstensywnego), wykazuje rolę przemysłu nowoczesnych technologii w gospodarce kraju pojęcia: rolnictwo ekstensywne, monokultury (system monokulturowy) Wyróżnia główne cechy i przyczyny zróżnicowania 29. Brazylia największy kraj Ameryki Południowej omawia, korzystając z mapy, położenie Brazylii i jej stolicy lokalizuje na mapie największe krainy wyjaśnia, na przykładzie Brazylii, przyczyny zróżnicowania kulturowego i etnicznego Ameryki Południowej, 11

12 kulturowego i etnicznego Ameryki Południowej; Identyfikuje konflikt interesów pomiędzy ekologicznymi skutkami wylesiania Amazonii a jej gospodarczym wykorzystaniem; określa cechy rozwoju i problemy wielkich miast w Brazylii geograficzne Brazylii, określa cechy rozwoju i problemy wielkich miast Brazylii, podaje przykłady wpływu warunków przyrodniczych na gospodarkę kraju uzasadnia koncentrację ludności i przemysłu na południowo-wschodnim wybrzeżu Brazylii, identyfikuje konflikt interesów pomiędzy ekologicznymi skutkami wylesiania Amazonii a jej gospodarczym wykorzystaniem 1.7. Lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty geograficzne na świecie (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa itp.) 30. Osobliwości przyrodnicze Australii omawia, korzystając z mapy, położenie Australii i jej stolicy, lokalizuje, korzystając z mapy, wybrane obiekty geograficzne Australii, charakteryzuje, korzystając z map tematycznych, środowisko przyrodnicze Australii, wymienia przykłady osobliwości flory i fauny Australii, wyjaśnia pochodzenie polskich nazw na mapie Australii wyjaśnia przyczyny suchości klimatu Australii, wyjaśnia przyczyny występowania reliktowych gatunków zwierząt w Australii, wykazuje związek roślinności z warunkami klimatycznymi Australii pojęcia: wody artezyjskie Przedstawia, na tematycznych, główne cechy gospodarki Australii na tle warunków środowiska przyrodniczego 31. Związek Australijski kraj o dużych możliwościach gospodarczych wymienia regiony Australii o najkorzystniejszych warunkach dla rozwoju gospodarczego i lokalizuje je na mapie, przedstawia cechy rolnictwa ekstensywnego Australii, przedstawia, korzystając z map, rozmieszczenie upraw i chowu zwierząt wyjaśnia rozmieszczenie obszarów o najkorzystniejszych warunkach dla rozwoju gospodarki kraju, wykazuje związek gospodarki rolnej z występowaniem basenów artezyjskich, wyjaśnia nierównomierne rozmieszczenie ludności Australii, wykazuje odmienne cechy gospodarki Australii od gospodarki innych krajów wysoko rozwiniętych 12

13 Przedstawia cechy położenia i środowiska geograficznego Antarktyki i Arktyki; podaje główne cechy i przyczyny zmian w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych 32. Arktyka i Antarktyka życie na obszarach polarnych omawia, korzystając z mapy, położenie i granice obszarów polarnych, przedstawia cechy środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki, podaje przykłady roślin i zwierząt żyjących w Arktyce i Antarktyce, przedstawia działalność człowieka na obszarach polarnych pojęcia: anekumena wyjaśnia związek cech środowiska przyrodniczego obszarów polarnych z ich położeniem wokół biegunów, wykazuje wpływ wzrostu efektu cieplarnianego na: wielkość i grubość pokrywy lodowej obszarów polarnych, zmiany w świecie roślin i zwierząt obszarów polarnych, porównuje zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym Arktyki i Antarktyki, wykazuje wpływ zmian zachodzących aktualnie w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych na zmiany w skali globalnej, porównuje status prawny Arktyki i Antarktydy Charakteryzuje region Bliskiego Wschodu [...] ; wskazuje miejsca konfliktów zbrojnych 33. Problemy współczesnego świata wymienia przykłady problemów współczesnego świata: środowiskowe, społeczne, gospodarcze, polityczne, wskazuje miejsca konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie wyszukuje w różnych źródłach wiedzy informacji o współczesnych problemach ogólnoświatowych, uzasadnia, że większość problemów ogólnoświatowych zrodziło się jako problemy lokalne, uzasadnia potrzebę współpracy międzynarodowej w celu łagodzenia problemów światowych 34. Lekcja powtórzeniowa 13

Rozkład materiału z planem dydaktycznym Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18. I. Afryka

Rozkład materiału z planem dydaktycznym Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18. I. Afryka 1 Lp. Temat lekcji 1. Warunki naturalne 2. Ludność i urbanizacja Treści nauczania położenie i ukształtowanie powierzchni Afryki budowa geologiczna Afryki (w tym Wielkie Rowy Afrykańskie) strefowość klimatyczno-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KL. III Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Sąsiedzi Polski Czech i Słowacji lokalizuje na mapie Czechy i Słowację, podaje nazwy stolic Czech i Słowacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KL. III Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Czechy i Słowację, podaje nazwy stolic Czech i Słowacji oraz wskazuje na mapie ich położenie, walorów

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa TRZECIA (opracowanie na podstawie programu nauczania Świat bez tajemnic Wydawnictwa Szkolnego PWN) Ocena: dopuszczający. UCZEŃ: Lokalizuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Czechy i Słowację, podaje nazwy stolic Czech i Słowacji oraz wskazuje na mapie ich położenie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. VI G. LIBUSZ

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. VI G. LIBUSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. VI G. LIBUSZ Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Czechy i Słowację, podaje nazwy stolic Czech i Słowacji oraz wskazuje na mapie ich położenie, walorów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KL. III a, III b

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KL. III a, III b WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KL. III a, III b Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Sąsiedzi Polski Czech i Słowacji Czechy i Słowację, podaje nazwy stolic Czech i Słowacji oraz

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KL. III

GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KL. III GEOGRAFIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KL. III Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Czechy i Słowację, podaje nazwy stolic Czech i Słowacji oraz wskazuje na mapie ich położenie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z geografii kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z geografii kl. III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM DLA UCZNIÓW Z OPINIĄ PPP Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Sąsiedzi Polski Czechy i Słowacji Czechy i Słowację, podaje nazwy

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I 1 Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum Treści nauczania Kl. I 1. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: 1.1. wykazuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania geografii dla klasy III gimnazjum

Rozkład materiału nauczania geografii dla klasy III gimnazjum Hasło w podstawie Rozkład materiału nauczania geografii dla klasy III gimnazjum 1 godzina tygodniowo wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze 1. Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Czech

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii kl. III

Przedmiotowy system oceniania z geografii kl. III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Sąsiedzi Polski Czechy i Słowacji Czechy i Słowację, podaje nazwy stolic Czech i Słowacji

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W III KLASIE GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Podręcznik Świat bez tajemnic, wydawnictwo PWN opracował: mgr Krystian Kaznowski Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum GEOGRAFIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA III G - GEOGRAFIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA III G - GEOGRAFIA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA III G - GEOGRAFIA Sąsiedzi Polski lokalizuje na mapie Czechy i Słowacjęłożenie geograficzne Czech i Sło- opisuje, korzystając z mapy, po- podaje nazwy stolic

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś

Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś 1 Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: EUROPA. RELACJE PRZYRODA- CZŁOWIEK

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie matematyczno--geograficzne Afryki obliczam rozciągłość

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z geografii w klasie II

Wymagania programowe z geografii w klasie II Wymagania programowe z geografii w klasie II Dział Wymagania na poszczególne oceny Afryka wskazuje Afrykę na mapie świata (2) wymienia nazwy stref klimatyczno-roślinno- -glebowych Afryki (2) wskazuje na

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW GEOGRAFIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KL. III. Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające. Europa. Relacje: przyroda człowiek.

GEOGRAFIA KL. III. Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające. Europa. Relacje: przyroda człowiek. GEOGRAFIA KL. III Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające Europa. Relacje: przyroda człowiek. 1.Znać położenie geograficzne Europy. 2.Wskazać na mapie politycznej

Bardziej szczegółowo

I. Afryka, Ameryka Północna i Południowa

I. Afryka, Ameryka Północna i Południowa Rozkład materiału i plan dydaktyczny Puls Ziemi 2 Lp. Temat lekcji Treści nauczania Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych Zapis w nowej podstawie programowej Proponowane środki dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel Dział programu I. Afryka Materiał nauczania Afryki Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna Rowy tektoniczne Klimat Strefy klimatycznoroślinne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum 1 Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Azja 1. Warunki naturalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KL. III. planuje wycieczkę mapie główne krainy

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KL. III. planuje wycieczkę mapie główne krainy wskazuje na mapie i omawia położenie regionu, wskazuje na mapie położenie wybranych miast (portów, uzdrowisk) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KL. III Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

SĄSIEDZI POLSKI (Podrozdziały 1. 5.) WYMAGANIA PROGRAMOWE

SĄSIEDZI POLSKI (Podrozdziały 1. 5.) WYMAGANIA PROGRAMOWE Wymagania programowe na poszczególne oceny Uwagi wstępne: 1. W kolumnie zatytułowanej Wymagania programowe podstawowe drukiem wytłuszczonym oznaczono elementy wiedzy niezbędne do otrzymania oceny dostatecznej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii klasa 3

Wymagania edukacyjne z geografii klasa 3 edukacyjne z geografii klasa 3 Obowiązują również wymagania edukacyjne z działu IV i V z klasy 2 (załącznik do klasy 2). Temat ocena Dział I. Europa nasz kontynent Nasza Europa. Położenie i strefowość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: GEOGRAFIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny 1 Rozdział Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Afryka Warunki naturalne Afryki. Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata Afryki na kuli ziemskiej wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe w klasie III wg nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego Lp Wymagania programowe Europa. elacje: człowiek przyroda gospodarka. kategoria celu poziom wymagań 1. Wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia podstawowe jednostki Europy; wymienić podstawowe

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU geografia klasa trzecia

NaCoBeZU geografia klasa trzecia NaCoBeZU geografia klasa trzecia Zagadnienie Europa warunki naturalne Europy Sąsiedzi Polski Wskażesz na mapie świata Europę. Określisz położenie Europy na kuli ziemskiej. Obliczysz rozciągłość południkową

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 3 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 3 GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 3 GIMNAZJUM 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Odkrywamy świat. Część 3

Przedmiotowy system oceniania Odkrywamy świat. Część 3 Przedmiotowy system oceniania Odkrywamy świat. Część 3 Temat ocena Dział I. Europa nasz kontynent 1. Nasza Europa. Położenie i strefowość krajobrazów Europy położenia kontynentu na mapie świata. warunki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Puls Ziemi 2 I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2. Problemy mieszkańców Afryki Uczeń: wskazuje Afrykę na

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca NAUCZYCIEL: DOROTA BARCZYK WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASIE III B G SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻARNOWCU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie II wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 2 wyd.

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie II wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 2 wyd. Dział programu Afryka Materiał nauczania położenie i ukształtowanie powierzchni Afryki budowa geologiczna Afryki (w tym Wielkie Rowy Afrykańskie) strefowość klimatyczno-roślinno- -glebowa Afryki wody powierzchniowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1 Przedmiotowy system oceniania 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ Nr lekcji Temat 35/132 Organizacja pracy na lekcjach geografii w klasie II. Zapoznanie z programem i wymaganiami. 36. Środowisko przyrodnicze Afryki Treści z podstawy

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA GIMNAZJUM. Klasa I. Stopnie szkolne. 1. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń:

GEOGRAFIA GIMNAZJUM. Klasa I. Stopnie szkolne. 1. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: GEOGRAFIA GIMNAZJUM Stopnie szkolne Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający można wystawić uczniowi, który przyswoił treści konieczne. Taki uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń:

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: GEOGRAFIA III etap edukacyjny 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: 10.3. analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludnościowego i urbanizacji w Chinach; wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii uwzględniają główne ramy i wartości określone Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii uwzględniają główne ramy i wartości określone Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii uwzględniają główne ramy i wartości określone Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. A. Wymagania na poszczególne oceny z geografii w klasach II i III gimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi: przedstawić cechy. środowiska przyrodniczego. wyróżniające Europę na tle innych kontynentów. wyjaśnić przyczyny. zróżnicowania ludów

Uczeń potrafi: przedstawić cechy. środowiska przyrodniczego. wyróżniające Europę na tle innych kontynentów. wyjaśnić przyczyny. zróżnicowania ludów Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA - CZŁOWIEK - GOSPODARKA 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje liczbę ludności poszczególnych kontynentów wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum

Wymagania edukacyjne do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum 1 Wymagania edukacyjne do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum Rozdział Lp. Temat Ameryka Północna i Południowa 1. Warunki naturalne wskazuje Amerykę na mapie świata terminów: Ameryka Łacińska, Ameryka

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Nr lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przemysł. Usługi łączność, transport, handel zagraniczny. 1-7

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej. wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Afryki

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej. wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Afryki 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II Afryka Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych Afryki ogólnogeograficznej wybrane

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii oparte na programie nauczania geografii Puls Ziemi 2 autorstwa Ewy Marii Tuz rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne z geografii oparte na programie nauczania geografii Puls Ziemi 2 autorstwa Ewy Marii Tuz rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne z geografii oparte na programie nauczania geografii Puls Ziemi 2 autorstwa Ewy Marii Tuz rok szkolny 2017/2018. Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

opisuje cechy klimatu Ameryki Północnej i Południowej na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej

opisuje cechy klimatu Ameryki Północnej i Południowej na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej Dział Konieczny ocena dopuszczająca I. Afryka Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata wskazuje na mapie ogólnogeograficznej wybrane elementy linii brzegowej, krainy geograficzne, rzeki i jeziora Afryki

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 2 Rozdział Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Afryka Warunki naturalne

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie II

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie II Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie II Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskazuje Afrykę na mapie świata wyjaśnia znaczenie terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. II Rok Szkolny 2015/16

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. II Rok Szkolny 2015/16 GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. II Rok Szkolny 2015/16 Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 dla klasy drugiej gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 dla klasy drugiej gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 dla klasy drugiej gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: 1. wskazuje Afrykę na mapie świata 2. wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do geografii dla klasy I i II gimnazjum Rok szkolny 2014/2015

Wymagania edukacyjne do geografii dla klasy I i II gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Rozdzi ał Afryka Lp. Temat 47,48. Warunki naturalne Wymagania edukacyjne do geografii dla klasy I i II gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą Bardzo dobrą celującą Uczeń: Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej

Wymagania edukacyjne na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą Bardzo dobrą celującą Uczeń: Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej 1 Geografia Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa II Gimnazjum- Geografia

Wymagania edukacyjne Klasa II Gimnazjum- Geografia Wymagania edukacyjne Klasa II Gimnazjum- Geografia Sułkowice, 01.09.2015 Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki Poziomy wymagań na ocenę Dopuszczający Dostateczny

Bardziej szczegółowo

Ocena Dopuszczająca (1) Dostateczna (1)+(2) Dobra (1)+(2) +(3) Bardzo dobra (1)+(2) +(3) + (4)

Ocena Dopuszczająca (1) Dostateczna (1)+(2) Dobra (1)+(2) +(3) Bardzo dobra (1)+(2) +(3) + (4) 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II. Poziom wymagań

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II. Poziom wymagań PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II Rozdz iał Ame ryka Półno cna i Połu dni owa Lp. Temat 1. Program nauczania, wymagania edukacyjne. 2. Warunki naturalnepołożenie, krainy geograficzne. Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z geografii na śródroczną ocenę klasyfikacyjną w klasie II

WYMAGANIA EDUKACYJNE z geografii na śródroczną ocenę klasyfikacyjną w klasie II WYMAGANIA EDUKACYJNE z geografii na śródroczną ocenę klasyfikacyjną w klasie II WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca): 1. Wymienienie nazw stref klimatyczno-roślinnych Afryki. 2. Wskazanie na mapie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Geografii. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne. Geografii. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z Geografii Klasa II gimnazjum Dział progr. Lp Temat Osiągnięcia ucznia. Uczeń na ocenę: Dopuszczający i dostateczny (wymagania podstawowe) Dział: Afryka 1 Po obu stronach równika

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE - Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na

Uczeń: Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej gimnazjum do programu: Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy,

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 geografia klasa druga Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 2

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 2 Wymagania edukacyjne z geografii kl. 2 Rozdział Afryka Oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: oblicza rozciągłość na kuli ziemskiej południkową wymienia czynniki geograficzne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne geografia Kl. II Planeta Nowa 2

Wymagania edukacyjne geografia Kl. II Planeta Nowa 2 1 Wymagania edukacyjne geografia Kl. II Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w kl 2 - Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18

Wymagania edukacyjne w kl 2 - Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18 1 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa II gimnazjum wymagania edukacyjne

Geografia klasa II gimnazjum wymagania edukacyjne Geografia klasa II gimnazjum wymagania edukacyjne Rozdział Afryka konieczny (ocena dopuszczająca) wskazuje Afrykę na mapie świata wyjaśnia znaczenie terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej gimnazjum do programu: Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne 2. Ludność i urbanizacja Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Rozdział L.p. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii w klasie II Temat Afryka 1 Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa,

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań Lp. Temat Konieczny dopuszczający Podstawowy dostateczny Rozszerzający dobry Dopełniający bardzo dobry 1. -geograficzne Afryki

Poziom wymagań Lp. Temat Konieczny dopuszczający Podstawowy dostateczny Rozszerzający dobry Dopełniający bardzo dobry 1. -geograficzne Afryki Rozdział Afryka Poziom wymagań Lp. Temat Konieczny dopuszczający Podstawowy dostateczny Rozszerzający dobry Dopełniający bardzo dobry 1. wskazuje Afrykę na mapie świata określa położenie matematyczno-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA, KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA, KLASA II 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA, KLASA II Rozdział Lp. Temat konieczny (stopień dopuszczający) Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. II gim.

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. II gim. 1 Iwona Tomaszkiewicz Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: określa położenie

Wymagania na poszczególne stopnie dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: określa położenie 1 Rozdział L.p. Temat Afryka 1 Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III Opracowano na podstawie materiałów zawartych w programie nauczania geografii w klasach I-III gimnazjum Wydawnictwa Edukacyjnego WIKING. Aby uzyskać ocenę wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum. otrzymuje uczeń, który: otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum. otrzymuje uczeń, który: otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum Rozdział Lp. Temat Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Afryka 1. Warunki naturalne wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy pierwszej. Część 2. Uczeń: określa położenie. południkową ziemskiej. przyporządkowuje strefom.

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy pierwszej. Część 2. Uczeń: określa położenie. południkową ziemskiej. przyporządkowuje strefom. 1 Rozdział L.p. Temat Afryka 1 Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA (ŚWIAT) Gimnazjum klasa III - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

GEOGRAFIA (ŚWIAT) Gimnazjum klasa III - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY GEOGRAFIA (ŚWIAT) Gimnazjum klasa III - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Rozdział OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Sąsiedzi Polski państw sąsiadujących z Polską i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Rozszerzający (ocena dobry)

Poziomy wymagań Rozszerzający (ocena dobry) Rozdział I. Afryka Konieczny (ocena dopuszczający) Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata wymienia stref klimatyczno-roślinno- -glebowych Afryki ogólnogeograficznej Afryki wybrane elementy linii brzegowej,

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: określa położenie. oblicza rozciągłość geograficzne Afryki na

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: określa położenie. oblicza rozciągłość geograficzne Afryki na 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA II Roz dział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Warunki naturalne Afryki. wskazuje Afrykę na mapie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z geografii w klasie drugiej gimnazjum

Wymagania z geografii w klasie drugiej gimnazjum 1 Wymagania z geografii w klasie drugiej gimnazjum Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z geografii klasa II

Wymagania programowe z geografii klasa II 1 Wymagania programowe z geografii klasa II Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Rozdział L.p. Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Temat Afryka 1 Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Rozdział L.p. Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Temat Afryka 1 Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA II Ocenę niedostateczną -otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II,, Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II,, Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II,, Puls Ziemi 2 Dział programu Afryka Materiał nauczania geograficzne i ukształtowanie powierzchni Afryki budowa geologiczna Afryki Wielkie Rowy Afrykańskie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM 1. Na każdej lekcji uczeo powinien posiadad: - atlas - zeszyt i dwiczenia - podręcznik - zielony długopis i ołówek 2. Każdy uczeo ma możliwośd

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Uczeń: określa położenie. oblicza rozciągłość geograficzne Afryki na

Poziom wymagań na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Uczeń: określa położenie. oblicza rozciągłość geograficzne Afryki na 1 Prezentowany poziom wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z geografii oparty jest na Programie nauczania geografii w gimnazjum- Planeta Nowa, autorstwa: E.M. Tuz, D. Szczypińskiego, R. Malarza,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp Temat Afryka 1 Warunki naturalne 2 Ludność i urbanizacja Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo