ISSN EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 19/2013, t. II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 19/2013, t. II"

Transkrypt

1 ISSN EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 19/2013, t. II

2 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji) Piotr Walecki Grzegorz Chajko Krzysztof Duda Roman Turowski (red. techniczny) Rada Naukowa: Prof. dr hab. Dariusz Rott Prof. dr hab. Włodzimierz Sady Prof. dr hab. Michał Śliwa Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz Prof. dr hab. Bogdan Zemanek Ks. Prof. UPJP II, dr hab. Władysław Zuziak Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak Prof. Ignatianum i UJ, dr hab. Józef Bremer SJ Prof. dr przew. kwal. II Paweł Taranczewski Prof. dr Olga E. Kosheleva Prof. dr Marko Jacov Prof. dr Aleksandr Lokshin Prof. dr Hans Jørgen Jensen Prof. dr Oleksandr Chyrkov Prof. dr Iryna Diachuk Prof. dr Luiza Arutinov Prof. dr hab. Michaił Pawłowicz Odesskij Prof. dr hab., dr. phil. Andrzej Wiercinski Prof. dr eng. Elena Horska Wydawca: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury Episteme ul. Okólna 28/ Kraków Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury Episteme i Autorzy Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa

3 SPIS TREŚCI V. Nauki społeczne Karol Bieniek Rola i międzynarodowe znaczenie Turcji w opiniach i strategiach ministrów spraw zagranicznych İ. Cema i A. Davutoğlu Robert Kłaczyński MIEJSCE I ROLA PAŃSTW POSTRADZIECKIEJ AZJI ŚRODKOWEJ NA GLOBALNYM RYNKU PALIW: OGRANICZENIA, MOŻLIWOŚCI, PERSPEKTYWY Krzysztof Barcik KULTUROWE, HISTORYCZNE I GEOGRAFICZNE PODŁOŻA ZAMACHÓW WE WSPÓŁCZESNEJ AMERYCE ŁACIŃSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WENEZUELI Michał Apollo Zderzenie społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne przemiany w środowisku recepcyjnym wywołane ruchem turystycznym. Przypadek osady Nagarkot (Nepal) Danuta Smołucha KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC WSPÓŁCZESNYCH MEDIÓW - SZANSE I ZAGROŻENIA

4 4 spis treści VI. Kulturoznawstwo i historia Katarzyna Kołakowska STAROŻYTNE JEZIORO PAMIĘCI, CZYLI O ROLI PAMIĘCI W STAROŻYTNEJ GRECJI Iga Pawlusiak Kategoria świata przeżywanego w pedagogice specjalnej wstęp do badań fenomenologicznych Delfina Kościółek WPŁYW KULTURY CELTYCKIEJ NA ROZWÓJ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W IRLANDII DO POŁ. VII WIEKU Alina Urazbekowa ŚWIAT KULTURY POLSKIEJ W PROZIE ROSYJSKIEJ XX WIEKU. (ZAPOŻYCZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W TEKSTACH LITERATURY ROSYJSKIEJ XX WIEKU) Iwona Dronia BŁEDY RETORYCZNE W DYSKURSIE AKADEMICKIM I ICH WPŁYW NA NAUKĘ/PRZYSWAJANIE JĘZYKA DRUGIEGO Luiza Trybuś Codzienność lat według Wspomnień wojennych prof. Karoliny Lanckorońskiej Natalia Tarkowska LEKARZ NARODU APOLINARY TARNAWSKI I JEGO ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY W KOSOWIE Agnieszka Rodzik RZECZ O WICIE TARNAWSKIM Zofia Żukowska POCZTA W WOLNYM MIEŚCIE KRAKOWIE Kinga Trojanowska ZACHODNIE I AMERYKAŃSKIE TRENDY MUZYCZNE W KULTURZE PRL-U

5 spis treści Andrzej Zając Doświadczyć historii Koncerty edukacyjne u franciszkanów w Krakowie Woźniak Monika Między kulturą a naturą tożsamość i człowieczeństwo Eseje śródziemnomorskie Zbigniewa Herberta Aleksandra Ciejka NATURA-CZŁOWIEK-KULTURA CZYLI EWOLUCYJNE PRZEMIANY ZJAWISKA MODY Milos Jacov DAL SENATO DI ROMA CRISTIANA ALLA CURIA ROMANA Milos Jacov I SULTANI OTTOMANI ARBITRI DELLE QUESTIONI INTERNE DELL IMPERO ROMANO CRISTIANO Milos Jacov LA CORTE REALE DI SERBIA E LA SANTA SEDE ALLA FINE DEL XIX E ALL INIZIO DEL XX SECOLO Luiza Trybuś POWSTANIE I ORGANIZACJA PARAFII P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W LIBIĄŻU w latach Witold Mazurek, Tomasz Cichoń Społeczeństwo obywatelskie w demokratycznej Polsce Witold Mazurek Działania o charakterze terrorystycznym jako współczesne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego Witold Mazurek Pakistan Oblicza terroryzmu. Obszary konfliktów wewnętrznych w Pakistanie

6

7 nauki społeczne

8

9 Karol Bieniek EPISTEME 19/2013, t. II s ISSN Rola i międzynarodowe znaczenie Turcji w opiniach i strategiach ministrów spraw zagranicznych İ. Cema i A. Davutoğlu Turkey`s international meaning and role in the views and strategies of Foreign Affairs Ministers: İ. Cem and A. Davutoğlu Abstrakt. Niniejszy artykuł ma na celu zapoznanie czytelnika z biografiami oraz polityczną działalnością twórców tureckiej polityki zagranicznej Ismaila Cema oraz Ahmeta Davutoğlu. Cem pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w latach , a Davutoğlu pełni tą funkcję od 2009 roku. Obaj wywodzą się z odmiennych obozów politycznych, które stanowią dominujące siły tureckiej polityki, ale paradoksalnie ich działalność w zakresie spraw międzynarodowych stanowi swoistego rodzaju kontynuację oraz skutecznie zdynamizowała politykę zagraniczną Ankary po zimnej wojnie. Słowa kluczowe: Turcja, polityka zagraniczna, kemalizm, AKP, strategiczna głębia Abstract. This paper aim is to present the perception of Turkey`s role in the international environment, shared by two Foreign Affairs Ministers of this country i.e. I. Cem and A. Davutoğlu. While these two were/are key figures in their political formations it`s important to underline that they were a involved into political parties that share different views over both domestic and internal issues in Turkey. Cem was an important figure of the kemalist regime and its political formation CHP, while Davutoğlu is an architect of the current Turkey`s foreign policy preformed by the proislamic Justice and Development Party, AKP. This paper aims at comparison of their views and approaches of the foreign policy making in Turkey. Key words: Turkey, foreign policy, kemalism, AKP, strategic depth 9

10 Karol Bieniek Celem niniejszego artykułu jest analiza poglądów twórców polityki zagranicznej Turcji w osobach İsmaila Cema, ministra spraw zagranicznych w latach oraz Ahmeta Davutoğlu, który jest uważany za architekta nowej międzynarodowej strategii, wprowadzonej w życie w okresie rządów pro-islamskiej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP). Pełniący funkcję ministra od 2009 roku Davutoğlu związany jest z obozem politycznym, dla którego wartości reprezentowane przez kemalistów, a więc politycznego zaplecza Cema, związanego przede wszystkim z lewicową Partią Ludowo-Republikańską (tur. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP), stanowią główny punkt krytyki w konstrukcji politycznego dyskursu. Interesującym jest także fakt, że koncepcja polityki zagranicznej stworzona przez Davutoğlu, stanowi do pewnego stopnia uzupełnienie i rozwinięcie strategii przyjętej przez Ismaila Cema, który konsekwentnie był zwolennikiem wzrostu międzynarodowego zaangażowania Turcji na Półwyspie Bałkańskim oraz w kontaktach z Unią Europejską. Tym samym, doprowadził on do inicjacji procesów, które w zasadniczy sposób nadały polityce zagranicznej Turcji dynamikę, której brakowało w okresie wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Z kolei Davutoğlu wprowadził w życie normatywną strategię określającą międzynarodową rolę i znaczenie Turcji, która jeszcze bardziej skutecznie zdynamizowała aktywność tego państwa. W tym kontekście można zauważyć, że o ile polityka wewnętrzna stanowi w Turcji płaszczyznę gwałtownej ideologicznej konfrontacji pomiędzy poszczególnymi siłami politycznymi, to paradoksalnie polityka zagraniczna realizowana przez wspomnianych ministrów spraw zagranicznych posiada jakościowo wspólne cechy. Należy także zwrócić uwagę, że w Republice Turcji ministerstwo spraw zagranicznych pełni kluczową rolę w kształtowaniu działań międzynarodowych, a osobowość danego ministra ma niejednokrotnie kluczowe znaczenie. Z tego powodu w artykule podjęto także próbę analizy pochodzenia społecznego oraz poglądów na międzynarodową rolę i znaczenie Turcji Ismaila Cema i Ahmeta Davutoğlu. Można stwierdzić, że w okresie całej Zimnej Wojny turecka polityka zagraniczna miała niezwykle statyczny wymiar. Polaryzacja systemu międzynarodowego będąca immanentną cechą stosunków międzynarodowych tego okresu, ukształtowała działania Turcji, któ- 10

11 Rola i międzynarodowe znaczenie Turcji w opiniach i strategiach... re koncentrowały się wokół szeroko rozumianego bezpieczeństwa (utożsamianego z obecnością i działaniami wewnątrz NATO). Należy stwierdzić, iż polityka zagraniczna Turcji od momentu powstania tego państwa w roku 1923, aż do zakończenia Zimnej Wojny pozostawała pod niezwykle silnym wpływem establishmentu kemalistowskiego, na który składała się tak elita polityczna, jak i siły zbrojne. W okresie międzywojennym polityka zagraniczna została podporządkowana niejako polityce wewnętrznej; miała ona zapewnić przetrwanie tureckiej państwowości, utrzymać status quo w regionie oraz zapewnić możliwość awansu cywilizacyjnego Turcji. To właśnie ta ostatnia kwestia jest szczególnie istotna w procesie analizy cech kemalistowskiej polityki zagranicznej, która może zostać określona jako pragmatyczna i racjonalna, unikająca ryzykownych działań w stosunkach międzynarodowych. Kolejnymi elementami jest przywiązanie do wartości jaką jest prawo międzynarodowe oraz zobowiązania, ukierunkowanie na utrzymanie pełnej niezależności oraz dążenie do cywilizacyjnego rozwoju 1. Dla rządzącej kemalistowską Turcją elity cywilizacyjny rozwój w jednoznaczny sposób był utożsamiany z poziomem cywilizacyjnym właściwym państwom Europy Zachodniej. Określone jeszcze w latach dwudziestych ubiegłego wieku zasady stały się dominujące; w sytuacji w której cywilne rządy pozostawały pod kuratelą wojskowych, polityka zagraniczna także była pod silnym wpływem warstwy, dla której priorytetem był pro- -zachodni kurs Turcji, istotna rola w strukturach NATO oraz współpraca z USA. Tak określone ramy w oczywisty sposób determinowały aktywność Ankary, która ograniczała się do inicjatyw regionalnych będących konsekwencją procesów zimnowojennych. Koniec Zimnej Wojny stanowił wyzwanie dla Turcji i jej polityki zagranicznej. W tym okresie Ankara została zmuszona do określenia priorytetów dla działań w środowisku międzynarodowym, pojawiły się także nowe możliwości, których jednakże nie zdołano w latach dziewięćdziesiątych wykorzystać tureckie elity w znacznej mierze powielały wzór działań wypracowany w okresie Zimnej Wojny, a więc praktykowały konserwatywny wzorzec polityki zagranicznej ograniczony do problematyki bezpieczeństwa. Mimo wyraźnego zaintere- 1 T. Feyzioğlu, Atatürk`ün Dış Politikasının Ӧzellik, İlke ve Amaҫları, Boğaziҫi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1984, p

12 12 Karol Bieniek sowania takimi bliskimi Turcji regionami jak Bałkany czy też obszar państw Azji Centralnej i Kaukazu, którego państwa należą do tzw. tureckiej rodziny językowej, nie zdołano, wbrew oczekiwaniom, nadać Turcji charakteru państwa, które mogłoby wywierać trwały i istotny wpływ na te regiony. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest generalny brak strategii spójnej polityki zagranicznej, która w dalszym ciągu pozostawała pod niezwykle silnym wpływem kemalistowskiego establishmentu. Istotną rolę odegrały także wewnętrzne kłopoty Turcji, których doświadczyła ona w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku takie jak permanentny kryzys ekonomiczny, niestabilność polityczna oraz terroryzm. Także w odniesieniu do Bliskiego Wschodu, pomimo zaangażowana się w kryzys wywołany przez Wojnę w Zatoce Perskiej i przyjęcie znacznej liczby uchodźców, działania Turcji cechowała tak charakterystyczna dla okresu Zimnej Wojny pasywność. Impuls dla nowej jakości w międzynarodowych działaniach podejmowanych przez Ankarę stanowiła dopiero działalność polityczna Ismaila Cema, który w zdecydowany sposób ukierunkował Turcję na zbliżenie z Unią Europejską, a także doprowadził do przełamania wrogich stosunków łączących do tej pory to państwo z sąsiednią Grecją. İsmail Cem urodził się w 1940 roku w Stambule. Studiował w Robert College w Stambule, ponadto ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Lozannie. Wywodził się z jednej z najbardziej znanych tureckich familii jego ojciec Abdi İpekçi był pionierem tureckiej kinematografii, twórcą wytwórni filmowej İpek. Zapewne to po nim Cem odziedziczył zamiłowanie do fotografii był autorem kilku wystaw. Realizował się na polu dziennikarstwa. W roku 1974 został szefem Tureckiego Radia i Telewizji (TRT). Swoją przyszłość tak polityczną, jak i zawodową związał z lewicą albowiem to właśnie poglądy prospołeczne były mu zawsze niezwykle bliskie. Szybko stał się jedną z wiodących postaci tureckiej centro-lewicy. Jako pisarz jest autorem dzieł o tematyce społecznej, w których stara się wypracować ideologiczną koncepcję dla całego nurtu oraz odpowiedzieć na pytanie o przyczyny zapóźnienia Turcji w stosunku do państw Europy Zachodniej. Co ciekawe, prace autorstwa Cema konsekwentnie ponownie zyskują w Turcji na popularności i są chętnie wydawane stanowić to może przeciwwagę dla aktualnie rządzącej pro-islamskiej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju,

13 Rola i międzynarodowe znaczenie Turcji w opiniach i strategiach... która od roku 2002 zdołała osiągnąć dominującą pozycję w tureckiej polityce i dyskursie publicznym. Przykładem takiego stanu rzeczy jest chociażby ponowne wydanie w roku 2008, przez wyraźnie lewicujące i utożsamiane z szeroko rozumianym kemalizmem Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, książki pt. Türkiye`de geri kalmışlığın tarihi (Historia zapóźnienia w Turcji, 2008) autorstwa byłego ministra spraw zagranicznych. Na początku swojej politycznej kariery związany był z Partią Ludowo-Republikańską, którą opuścił w roku 1987, przechodząc do ugrupowania Bülenta Ecevita Partii Demokratycznej Lewicy. Od roku 1997 do 2002 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych i był czwartym najdłużej sprawującym to stanowisko tureckim politykiem. Jako minister spraw zagranicznych zdołał doprowadzić do dwóch niezwykle ważnych dla Turcji przełomów. Po pierwsze, w 1999 zdołał wynegocjować dla Turcji oficjalny status państwa-kandydata w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej. Po drugie, za sprawą osobistych kontaktów ze swoim greckim odpowiednikiem udało mu się doprowadzić do przełamania lodowatych stosunków łączących oba państwa 2. Ponadto był zwolennikiem aktywnego zaangażowania się Turcji na Bałkanach i utrzymywania dobrych stosunków z wszystkimi państwami tego regionu. W 2000 roku wypowiedział niezwykle ważne słowa: Jedną z najbardziej palących kwestii na arenie polityki międzynarodowej jest integracja Bałkanów z nurtem europejskim. Aby to osiągnąć musimy wprowadzić polityczną stabilność oraz umożliwić systematyczny wzrost gospodarczy tego regionu (...) Rozwój gospodarczy potrzebuje inwestycji, które będą wymagały klimatu bezpieczeństwa i stabilności. Jednak kapitał, szczególnie ze strony państw rozwiniętych, nie napłynie do tego regionu dopóki nie będzie on bezpieczny i politycznie stabilny. 3 W 2002 roku wobec niemożności porozumienia się z Ecevitem odszedł z Partii Demokratycznej Lewicy i założył własne ugrupowanie pod nazwą Partia Nowej Turcji (tur. Yeni Türkiye Partisi). Ugru- 2 dostęp: İ. Cem, Turkey in the new century speeches and texts presented at international fora ( ), Rüştem Yayınları, İstanbul 2001, s

14 Karol Bieniek powanie to nie odniosło sukcesu i w wyborach tego samego roku uzyskało fatalny wynik zdobywając zaledwie 1.15% głosów 4. Podobnie jak jego polityczny mentor Bülent Ecevit, Cem czuł się odpowiedzialny za Turcję i posiadał przekonanie o tym, że może i powinien odgrywać w polityce aktywną rolę. W 2002 roku drogi tych dwóch polityków rozeszły się, a Cem wystąpiwszy z Partii Demokratycznej Lewicy założył własne grupowanie, tj. wspomnianą już Partię Nowej Turcji. Powstanie tego stronnictwa miało stanowić odpowiedź na wydarzenia tak w państwie, jak i wewnątrz partii uzasadnia to w następujący sposób: Dobiegał końca pewien okres. Można powiedzieć, że Ecevit w pośpiechu czynił wysiłki aby uratować rząd. Z jednej strony prowadził rozmowy z Partią Ojczyźnianą z drugiej zaś usiłował i robił wszystko co możliwe aby pogodzić Partię Ojczyźnianą i Partię Ruchu Narodowego, ale sprawy posunęły się już za daleko. Tak jak powiedziałem, na to, że rząd przestał funkcjonować złożyły się tak przyczyny o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym. (...) Uwidoczniły się istotne różnice między Bülentem i Rahşan Ecevit, a od zawsze drugim człowiekiem w Partii Hüsamettinem Őzkanem. 5 Tym samym podjął odważną próbę wzięcia na swoje barki odpowiedzialności za losy państwa. Niestety wyborcy nie udzielili nowopowstałemu ugrupowaniu poparcia, a Partia Nowej Turcji uzyskała w wyborach katastrofalny wynik. W 2004 roku Cem wstąpił ponownie do Partii Ludowo-Republikańskiej i został doradcą jej lidera Deniza Baykala. Pracował także na Uniwersytecie Bilgi w Ankarze, gdzie nauczał o tureckiej polityce zagranicznej 6. W 2004 roku zdiagnozowano u niego raka płuc, który ostatecznie pokonał go w roku Pochowany został w Ankarze, a na pogrzeb 4 S. Yücel, Türkiye`nin siyasal partileri, Alfa, İstanbul 2006, s Należy pamiętać, iż w Turcji obowiązuje niezwykle wysoki, bo dziesięcioprocentowy próg wyborczy w wyborach do Zgromadzenia Narodowego. 5 C. Dündar, Ben böyle veda etmeliyim İsmail Cem kitbı, Türkiye İş Bankası, İstanbul 2008, s dostęp:

15 Rola i międzynarodowe znaczenie Turcji w opiniach i strategiach... przybył jego serdeczny kolega George Papandreu 7. Bezprecedensowy fakt przybycia na tą ceremonię byłego greckiego ministra spraw zagranicznych podkreśla to co udało się osiągnąć Cemowi, a mianowicie stanowi wyraz zbliżenia pomiędzy oboma państwami. Jego mądra i rozważna polityka zmieniła oblicze tureckiej dyplomacji i pokazała, że zawsze korzystnie jest dążyć do konsensusu, nawet jeśli miałby on okazać się krótkotrwały. İsmail Cem został szefem tureckiej dyplomacji w roku Był to czas, w którym w Turcji intensyfikowano wysiłki mające na celu doprowadzenie do członkostwa w Unii Europejskiej proces ten został zapoczątkowany jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia; w 1963 doszło do podpisania Umowy Ankarskiej, która jest uważana za pierwszy dokument inicjujący integrację Turcji ze strukturami europejskimi. To właśnie İsmail Cem miał być tym, który w 1999 zdołał doprowadzić do przyznania Turcji statusu państwa kandydata. Chociaż aż do chwili obecnej negocjacje na linii Ankara UE napotykają na wiele trudności i nie zostaną zakończone w najbliższej przyszłości 8, to bez wątpienia rok 1999 był w tym procesie datą przełomową. W tym samym roku, w którym doszło do kluczowego dla Turcji szczytu UE w Helsinkach, miał miejsce szczyt w Luksemburgu, na którym odmówiono Ankarze statusu państwa-kandydata. Sam minister już przed pierwszym z nich ostrzegał Wspólnotę: Jeszcze przed szczytem w Luksemburgu powtarzałem przedstawicielom Unii Europejskiej, że jeśli nie przyznają Turcji statusu państwa-kandydata, to my ze swojej strony przyjrzymy się ponownie relacjom jakie łączą nas ze Wspólnotą. Nie była to groźba, ale zapowiedź obiektywnej sytuacji, którą mogły wygenerować fakty 9. 7 haber.turk.net/haber_detay.asp?id= &cat=eng, dostęp Na chwilę obecną szereg rozdziałów negocjacyjnych na linii Turcja-Wspólnota jest zamrożonych, głównie za sprawą niemożności uregulowania sytuacji na Cyprze. Jednocześnie w procesie negocjacyjnym dostrzegana jest pewnego rodzaju stagnacja, a polityka zagraniczna prowadzona przez Partię Sprawiedliwości i Rozwoju, podkreślając w dalszym ciągu znaczenie integracji europejskiej, nie czyni z niej już tak priorytetowej kwestii i ostatecznego celu, jak robiły to partie polityczne pozostające u władzy do roku C. Dündar, Ben böyle op.cit., s

16 16 Karol Bieniek Jak wiemy w Luksemburgu nie dano Turcji tego, o co walczyła, a stosunki na linii Ankara-Bruksela weszły w swoją krytyczną fazę dodatkowo pogorszył je fakt, że za kandydujące uznano takie państwa jak Rumunia, Bułgaria czy też Republika Cypru. Chociaż sam Cem odsłania w wywiadzie z Canem Dündarem tylko niektóre kulisy zmagań jakie doprowadziły do pozytywnej decyzji wydanej w Helsinkach, co zresztą postrzegać należy jako cechę dobrego dyplomaty, to możemy domyśleć się ze były one niezwykle twarde. Świadczą o tym chociażby takie słowa: Podstawowym powodem pozytywnej decyzji helsińskiego szczytu było to, że Turcja nie była nieświadomym własnej siły naiwnym, byle jakim kandydatem, ale państwem, które wystąpiło wobec Wspólnoty z pozycji kraju, który może przeprowadzić właściwą, chłodną kalkulację tego, co leży w jego interesie. 10 Niewątpliwie takie postawienie sprawy przyczyniło się do powodzenia tureckiego projektu. Kolejnym sukcesem jaki osiągnął ten niezwykły polityk było unormowanie stosunków z Grecją. Jak powszechnie wiadomo pogarszały się one systematycznie od 1974 roku. W tym kontekście rok helsińskiego szczytu po raz kolejny okazał się być przełomowy złożyły się na to następujące czynniki. Po pierwsze, w tym okresie rozpoczęło się odprężenie we wzajemnych relacjach, które zainicjowane zostało podczas spotkań Cema i jego greckiego odpowiednika Andreasa Papandreu przeprowadzonych na neutralnym terenie, tj. w Nowym Yorku. Podczas tych wizyt omawiano sprawy współpracy kulturalnej, edukacyjnej, handlowej i turystycznej, a co ciekawe nie podnoszono żadnych problematycznych czy spornych kwestii 11. Można założyć, że te spotkania były początkiem przyjaźni, która mimo całego skomplikowania relacji turecko-greckich trwała aż do śmierci Cema w 2007 roku. Ponadto w tym samym czasie doszło do dwóch trzęsień ziemi, tak w Turcji jak i w Grecji wobec tej katastrofy oba narody wyrwały się na moment z ram polityki i przystąpiły do udzielania sobie nawzajem spontanicznej pomocy, co zapoczątkowało we wzajemnych kontaktach okres nazywany dyplomacją trzęsień ziemi. 10 Ibidem., s A. Cakaroğlu, B. Rubin, Greek-Turkish relations, Routledge, London 2005, s. 8

17 Rola i międzynarodowe znaczenie Turcji w opiniach i strategiach... Poza polityką ważną sferę aktywności Ismaila Cema stanowiła szeroko rozumiana analiza rzeczywistości społecznej państwa, dla którego pracował niemalże przez całe swoje życie. W celu lepszej ilustracji poglądów tego polityka na pozycję, znaczenie i stosunki społeczne panujące w Turcji, pomocna może być analiza pracy, którą wydał on sam, tj. do opublikowanej w 2008 roku książki pt. Historia zapóźnienia w Turcji. Znamiennym jest stwierdzenie: Turcja ma potencjał ludzki wyrosły z tysiącletniej kultury, ma też kapitał. Problem bierze się z ich błędnego użycia lub z tego, że w ogóle nie były wykorzystywane. To znaczy jest mąka, tłuszcz i cukier, ale po prostu błędny jest przepis na przygotowanie chałwy. 12 Wraz z dojściem do władzy Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w roku 2002 polityczna rola i wpływ Cema na politykę zagraniczną Turcji zmalały. Twórcy AKP od samego początku istnienia tego stronnictwa podkreślali konieczność zdynamizowania aktywności międzynarodowej Ankary, zwracając uwagę, że lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia stanowiły dla Turcji okres, w którym pasywność była dominującą cechą. Można w tym miejscu zaryzykować stwierdzenie, że cała strategia i działania Cema były próbą przełamania marazmu tureckiej polityki zagranicznej, która bez wątpienia zyskała nowy wymiar w okresie rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Po objęciu sterów rządów w 2002 roku stronnictwo to przystąpiło do walki z kemalistowskim establishmentem oraz do zmiany paradygmatu całej tureckiej polityki zagranicznej. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) powstała w 2001 roku i wywodziła się z obecnego na tureckiej scenie partyjnej obozu politycznego, dla którego zwiększenie roli islamu w życiu politycznym i społecznym Turcji, stanowiło kluczową kwestię i podstawowy cel działania. Odrzucenie radykalnie proislamskiego dyskursu przy jednoczesnym odwołaniu się do peryferyjnych segmentów tureckiego elektoratu, tj. tych wszystkich, którzy za sprawą działań dobrze ugruntowanej kemalistowskiej 12 İ. Cem, Türkiye`de geri kalmışlığın tarihi, Türkiye İş Bankası Kültur Yayınları, İstanbul 2008, s

18 18 Karol Bieniek elity, byli wykluczeni z istotnych procesów politycznych, stanowiło oś programową tego stronnictwa. Partia założona przez Recepa Tayyipa Erdoğana, obecnego premiera Turcji oraz Abdullaha Güla, obecnego prezydenta, w istotny sposób osadziła się w kluczowym dla tureckiej polityki podziale socjopolitycznym na centrum i peryferia, gdzie centrum stanowi kemalistowska elita oraz siły społeczne bliskie tej ideologii, reprezentowane obecnie przez główną partię opozycyjna tj. Partię Ludowo-Republikańską, a więc ugrupowaniem z którym związanym był İ. Cem. Z kolei peryferia, stanowiące podstawę bazy wyborczej AKP, są reprezentowane przez szeroką grupę przywiązaną do wartości islamu oraz przez tych, którzy po prostu są niechętni obozowi kemalistowskiemu. Proponowane przez partię w programie wyborczym hasła odnowy państwa oraz konsekwentne przedstawianie tego stronnictwa jako nowej jakości na tureckiej scenie partyjnej przyniosły niespodziewany skutek w postaci oszałamiającego sukcesu wyborczego w roku 2002, który pozwolił AKP na samodzielne stworzenie rządu. Warto w tym miejscu zauważyć, że okres lat dziewięćdziesiątych to trudny czas w najnowszej historii Republiki Turcji. Słabe, nieudolne, często zmieniające się gabinety nie sprostały wyzwaniom jakie pojawiły się po zakończeniu Zimnej Wojny; wszechogarniającej korupcji oraz marazmowi społecznemu towarzyszył ponadto kryzys ekonomiczny, niezwykle dotkliwy dla przeciętnego obywatela. W tym kontekście AKP postrzegana była jako nowa jakość w tureckiej polityce; konsekwentne przedstawianie tego stronnictwa jako siły, która przede wszystkim, w odróżnieniu do partii lat dziewięćdziesiątych, będzie służyć obywatelom i realizować nie partyjne, ale ich interesy, przyczyniło się do wspomnianego już sukcesu wyborczego w roku W kolejnych latach ugrupowanie R.T Erdoğana zdołało ugruntować swoją pozycję na tureckiej scenie partyjnej, odnosząc zwycięstwa wyborcze w latach 2007 i Jednocześnie należy zauważyć, że sukcesy wyborcze odnoszone przez AKP mają swoją przyczynę także w umiejętnie prowadzonej polityce zagranicznej oraz sukcesach na płaszczyźnie gospodarczej. Jak zostało to już powiedziane, do momentu objęcia władzy przez Partię Sprawiedliwości i Rozwoju turecka polityka zagraniczna wobec regionów sąsiednich nie była szczególnie dynamiczna, a wzajemne relacje niejednokrotnie nie były najlepsze. Republika Turcji to

19 Rola i międzynarodowe znaczenie Turcji w opiniach i strategiach... państwo, które swojej geostrategicznej lokacji zawdzięcza możliwość oddziaływania na takie regiony jak Bliski Wschód, Półwysep Bałkański, region Morza Czarnego czy też Kaukaz. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku turecka polityka zagraniczna wobec tych obszarów nie była dla Ankary sprawą priorytetową, a stosunki z najbliższymi sąsiadami można co najwyżej określić jako poprawne, także za sprawą działań podejmowanych przez Cema wobec Grecji. Tureckie elity polityczne pozostawały wyraźnie skupione na strategicznym partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi oraz na kwestii integracji europejskiej, którą traktowano priorytetowo, zwłaszcza w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Doprowadziło to do tego, że relacje z najbliższymi Turcji regionami i państwami tych obszarów ograniczały się w zasadzie do rozwiązywania doraźnych problemów, a także tworzenia, jak w przypadku państw Półwyspu Bałkańskiego, klimatu stabilności i współpracy przez rozbudowę sieci powiązań instytucjonalnych. Dodatkowo wewnętrzne problemy ekonomiczne sprawiły, że w kwestiach wymiany handlowej oraz inwestycji zagranicznych, Turcja pozostawała daleko za silnie penetrującymi np. rynki państw bałkańskich, państwami europejskimi takimi jak Niemcy, Francja czy chociażby Grecja. Rekapitulując, można zauważyć, że ostatnia dekada ubiegłego wieku to okres pewnego rodzaju stagnacji w polityce zagranicznej Turcji, która nie wykorzystała w pełni możliwości rozbudowy własnego wpływu po rozpadzie Związku Radzieckiego oraz zakończeniu Zimnej Wojny. Objęcie władzy przez Partię Sprawiedliwości i Rozwoju wiąże się z jakościową zmianą tureckiej polityki zagranicznej oraz intensywnym rozwojem ekonomicznym, którego naturalną konsekwencją był wzrost wymiany handlowej z sąsiadami oraz aktywność rodzimych przedsiębiorców na zagranicznych rynkach. Nowa koncepcja polityki zagranicznej Ankary opierała się w znacznej mierze na założeniach opracowanych przez Ahmeta Davutoğlu, który w okresie pełnił funkcję głównego doradcy premiera Erdoğana, a od 2009 roku jest ministrem spraw zagranicznych Turcji. Ahmet Davutoğlu urodził się w 1959 roku w Konyi. W 1983 roku uzyskał tytuł licencjata w zakresie nauk politycznych i ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Administracyjnych Uniwersytetu 19

20 Karol Bieniek Bosforskiego, a więc jednego z najlepszych tureckich uniwersytetów. Następnie, na tym samym uniwersytecie, po uzyskaniu tytułu magistra obronił doktorat w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków międzynarodowych 13. Podstawowe pryncypia polityki zagranicznej zostały zawarte przez Davutoğlu w jego głośnej pracy pt Strategiczna głębia międzynarodowe znaczenie Turcji. Ta szeroko komentowana książka stała się wykładnikiem polityki zagranicznej Turcji pod rządami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. W pierwszej kolejności autor zauważa, iż koniec Zimnej Wojny stworzył nowe możliwości dla międzynarodowej aktywności Turcji, która powinna osiągnąć status potęgi o zasięgu regionalnym, a następnie globalnym. W tym kontekście lata dziewięćdziesiąte są postrzegane jako stracony okres, kiedy to nie zdołano stworzyć spójnej koncepcji bazującej na wykorzystaniu historycznego i geograficznego potencjału jaki posiada Turcja. Jego zdaniem państwa, które są dotknięte znaczącymi przemianami w polityce światowej, takimi jak chociażby koniec Zimnej Wojny, to państwa posiadające tak zwaną historyczną i geograficzną głębię. Ta pierwsza jest rozumiana w sposób następujący: [Historyczną głębię mają K.B.] państwa, które zawsze są w epicentrum wydarzeń, jakiekolwiek by one nie były. Takie państwa jak Turcja, Chiny i Japonia mają głębokie związki historyczne ze swoimi regionami. Podczas przejścia z dziewiętnastego w dwudziesty wiek w rejonie Eurazji istniało osiem wielonarodowych imperiów: Wielka Brytania, Rosja, Austro-Węgry, Francja, Niemcy, Chiny, Japonia i Turcja. Obecnie te państwa doświadczają podobnych problemów w swoich regionach. Niemcy w odniesieniu do Europy Wschodniej zostały przyprawione o taki sam ból głowy, jakiego doświadczyła Turcja kiedy mówimy o Bałkanach czy Bliskim Wschodzie. Ponieważ te państwa mają historyczną głębię mogą kształtować strefy wpływu. Jeśli nie zdołają tego zrobić, doświadczą wielorakich problemów dostęp: Wywiad Ahmeta Davutoğlu dla TDN: aspx?pageid=438&n=the-power-turkey-does-not-use-is-that--of-quotstrategicdepthquot

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Czy Gazprom przetrwa?...4. Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7. Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10

Czy Gazprom przetrwa?...4. Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7. Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10 1 Spis treści Czy Gazprom przetrwa?...4 Bartosz Bieliszczuk Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7 dr Błażej Sajduk Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10 Paweł Musiałek Nabucco vs South

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia

Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia ZAKŁAD POLITYKI ZAGRANICZNEJ RP INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UWr. Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia pod redakcją Macieja

Bardziej szczegółowo

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego Józef M. Fiszer System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego czeniu ntycki dowie wojny. o ładu alnego adania M. Fiszer

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 WARSZAWA 2013 Redakcja: Piotr Bajda Współpraca:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2007 Wstęp...3 1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa...4 1.1. Interesy narodowe...4

Bardziej szczegółowo

IZ Policy Papers. Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska NR 10(I) INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS

IZ Policy Papers. Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska NR 10(I) INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS NR 10(I) IZ Policy Papers INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska Jednym z najważniejszych zadań, jakie stanęło przed

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GLOBAL GOVERNANCE Koncepcje doświadczenia perspektywy Janusz W. Gołębiowski Nr 291 Warszawa 2008 Recenzent Jerzy Kleer Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej mają

Bardziej szczegółowo

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 I 2014 / 29 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 29 styczeń marzec 2014 r. Warszawa 2014 Szef Biura Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Demokracja i rozwój. w perspektywie polskich organizacji pozarządowych. Raport z badań

Demokracja i rozwój. w perspektywie polskich organizacji pozarządowych. Raport z badań Demokracja i rozwój w perspektywie polskich organizacji pozarządowych Raport z badań 2 Autorzy: Miłosława Fijałkowska Absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i

Bardziej szczegółowo

PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ CHIN Z KRAJAMI ASEAN

PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ CHIN Z KRAJAMI ASEAN Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 4 (LXVII) 2010 Bogusława Skulska * PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ CHIN Z KRAJAMI ASEAN UWAGI WSTĘPNE Z obserwacji współczesnego świata wynika, iż znaleźliśmy się

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk

redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk Kraków 2014 Redakcja naukowa: Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ

MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ INSTYTUT GEOPOLITYKI MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ REDAKCJA NAUKOWA Radosław Domke Częstochowa 2009 BIBLIOTEKA INSTYTUTU GEOPOLITYKI Tom II RECENZENT Prof. dr hab. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011 RAPORT dr Krzysztof Iszkowski Centrum Studiów nad Demokracją Szkoła

Bardziej szczegółowo

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju Praca Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju pod redakcją prof. dr hab. Henryka Mruka jest bardzo ciekawym i oryginalnym opracowaniem dotyczącym roli oraz znaczenia targów w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji Jarosław Zieliński Globalizacja wobec demokracji Warszawa 2001 Wprowadzenie Będzie to świat globalny w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jako suma wkładów wielu narodów, ras i kultur 1 Co naprawdę znaczy

Bardziej szczegółowo