3. Tabela cen i stawek opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Tabela cen i stawek opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń"

Transkrypt

1 Cennik dla Pakietu Energia Łączy Taryfy Czerwone kwh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G Definicje O ile z postanowień niniejszego cennika ( Cennik ) nie wynika inaczej, pojęcia w nim użyte mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Domu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Dokumentu Umowy ( Regulamin ). Ponadto, następujące terminy pisane w niniejszym Cenniku z dużej litery mają następujące znaczenie: (i) Energia w Taryfie oznacza określoną w 3 poniżej ilość Energii, która w ramach danego Wariantu Rozliczeń może zostać sprzedana Odbiorcy w danym Miesiącu po cenie określonej w 3 Cennika jako Cena za Energię w Taryfie ; (ii) Energia poza Taryfą oznacza ilość Energii sprzedanej Odbiorcy w danym Miesiącu ponad limit Energii w Taryfie, rozliczaną po cenie określonej w 3 Cennika jako Cena poza Energię za Taryfą ; (iii) Cena za Energię w Taryfie oznacza cenę jednostkową określoną dla każdego z Wariantów Rozliczeń w 3 Cennika, stosowaną do rozliczania sprzedaży Energii w Taryfie; (iv) Cena za Energię poza Taryfą oznacza cenę jednostkową określoną dla każdego z Wariantów Rozliczeń w 3 Cennika, stosowaną do rozliczania sprzedaży Energii poza Taryfą; (v) Miesiąc okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego; (vi) Opłata Miesięczna oznacza miesięczną opłatę, o której mowa w Art. 5 ust. 9 Regulaminu, pobieraną w wysokości określonej dla każdego Wariantu Rozliczeń w 3 Cennika; (vii) Energia w Taryfie dla Okresu Odczytowego oznacza proporcjonalną część przysługującej Odbiorcy Energii w Taryfie, przypadającą na Okres Odczytowy objęty rozliczeniem rzeczywistego zużycia Energii, obliczaną zgodnie z zasadami określonymi w 4 ust. 5 Cennika; (viii) Energia poza Taryfą dla Okresu Odczytowego oznacza całkowitą ilość Energii sprzedanej Odbiorcy w Okresie Odczytowym objętym rozliczeniem rzeczywistego zużycia Energii, pomniejszoną o obliczoną dla tego Okresu Odczytowego ilość Energii w Taryfie dla Okresu Odczytowego; (ix) Opłata Wyrównawcza oznacza świadczenie należne Sprzedawcy w sytuacji określonej w 4 ust. 10 Cennika. Zakres zastosowania Niniejszy Cennik i zawarte w nim Warianty Rozliczeń Taryfa Czerwona 120, Taryfa Czerwona 160, Taryfa Czerwona 240, Taryfa Czerwona stosuje się do rozliczeń z tytułu sprzedaży Energii w Miejscach Dostarczania wyłącznie w przypadku, gdy Odbiorca w danym Miejscu Dostarczania: nabywa Energię na własny użytek; jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej jednego z następujących OSD: Tauron Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A., Enea Operator Sp. z o.o., Energa Operator S.A., PKP Energetyka S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o.; 3. jest zakwalifikowany przez OSD do jednej z następujących Grup Taryfowych: G11, G12 lub G Tabela cen i stawek opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń Nazwa Wariantu Rozliczeń: Czerwona 120 Czerwona 160 Czerwona 240 Czerwona 330 Energia w Taryfie (kwh/miesiąc) Rodzaj ceny/stawki opłat (netto/brutto) Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Ceny jednostkowe za Energię, stawki opłaty aktywacyjnej, opłaty handlowej oraz Opłaty Miesięczne Opłata Miesięczna w Okresie Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy w Pakiecie Energia Łączy (zł) Cena za Energię w Taryfie w Okresie Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy w Pakiecie Energia Łączy (zł/kwh) Cena za Energię poza Taryfą w Okresie Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy w Pakiecie Energia Łączy (zł/kwh) Opłata handlowa w Okresie Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy w Pakiecie Energia Łączy (zł/miesiąc/) Opłata aktywacyjna w Okresie Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy w Pakiecie Energia Łączy (zł/) Opłata Miesięczna w Okresie Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy poza Pakietem Energia Łączy (zł) Cena za Energię w Taryfie w Okresie Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy poza Pakietem Energia Łączy (zł/kwh) Cena za Energię poza Taryfą w Okresie Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy poza Pakietem Energia Łączy (zł/kwh) Opłata handlowa w Okresie Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy poza Pakietem Energia Łączy (zł/miesiąc/) Opłata aktywacyjna w Okresie Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy poza Pakietem Energia Łączy (zł/) 32,52 40,00 43,04 52,94 64,20 78,97 87,45 107,56 0,2710 0,3333 0,2690 0,3309 0,2675 0,3290 0,2650 0,3260 0,2850 0,3506 0,2825 0,3475 0,2800 0,3444 0,2775 0,3413 5,00 6,15 5,00 6,15 5,00 6,15 5,00 6,15 1,00 1,23 1,00 1,23 1,00 1,23 1,00 1,23 33,24 40,89 44,00 54,12 65,52 80,59 89,43 110,00 0,2770 0,3407 0,2750 0,3383 0,2730 0,3358 0,2710 0,3333 0,2950 0,3629 0,2900 0,3567 0,2860 0,3518 0,2810 0,3456 7,50 9,23 7,50 9,23 7,50 9,23 7,50 9,23 360,00 442,80 360,00 442,80 360,00 442,80 360,00 442,80 Opłata Miesięczna poza Okresem Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy (zł) 39,54 48,63 51,92 63,86 76,68 94,32 103,95 127,86 Cena za Energię w Taryfie poza Okresem Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy (zł/kwh) 0,3295 0,4053 0,3245 0,3991 0,3195 0,3930 0,3150 0,3875 Cena za Energię poza Taryfą poza Okresem Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy (zł/kwh) 0,3445 0,4237 0,3395 0,4176 0,3350 0,4121 0,3300 0,4059 Opłata handlowa poza Okresem Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy (zł/miesiąc/) Opłata aktywacyjna poza Okresem Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy (zł/ ) 10,00 12,30 10,00 12,30 10,00 12,30 10,00 12,30 720,00 885,60 720,00 885,60 720,00 885,60 720,00 885,60

2 Opłata za zmianę Wariantu Rozliczeń na Wariant Rozliczeń obejmujący wyższą ilość Energii w Taryfie (zł) Opłata za zmianę Wariantu Rozliczeń na Wariant Rozliczeń obejmujący niższą ilość Energii w Taryfie (zł) Opłata na rzecz OSD za realizację wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej (zł) Stawki opłat dodatkowych Bez opłat Wskazane powyżej ceny jednostkowe za Energię oraz stawki opłat netto uwzględniają podatek akcyzowy i nie uwzględniają podatku od towarów i usług VAT. Wskazane powyżej ceny jednostkowe za Energię oraz stawki opłat brutto uwzględniają podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług VAT. 3.1 Dodatkowe pakiety kwh 100,00 Zgodnie z Taryfą właściwego OSD Nazwa pakietu Pakiet 100 kwh Pakiet 200 kwh Energia w Pakiecie kwh/miesiąc Rodzaj ceny/stawki opłat (netto/brutto) netto brutto netto brutto Opłata miesięczna (zł) 26,00 31,98 51,50 63,34 a) W ramach wybranego dodatkowego pakietu kwh, Abonentowi przysługuje określona liczba kwh, b) Zamówiony dodatkowy pakiet kwh uruchamiany jest od nowego okresu rozliczeniowego, c) Dodatkowe pakiety uruchamiane są na pełne okresy rozliczeniowe, d) Pakiet kwh rozliczany jest w danym okresie rozliczeniowym i niewykorzystane kwh nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy, e) Po wykorzystaniu kwh z pakietu, opłaty za kwh naliczane są wg. cennika opłat za Energię poza Taryfą w Okresie Gwarancji Ceny 36 miesięcy, f) Dodatkowy pakiet kwh zamawiany jest na czas nieokreślony. Abonent może wypowiedzieć korzystanie z pakietu z miesięcznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, g) Opłata abonamentowa za dodatkowy pakiet kwh wnoszona jest z góry, h) Dodatkowe pakiety kwh można łączyć ze sobą. 4. Zasady stosowania cen i stawek opłat wspólne dla wszystkich Wariantów Rozliczeń uregulowanych w niniejszym Cenniku Rozliczenia zakupu Energii z zastosowaniem Wariantów Rozliczeń określonych w niniejszym Cenniku są dokonywane jednostrefowo (tj. bez względu na porę dnia, w której określona ilość Energii została sprzedana). Opłata aktywacyjna pobierana jest jednorazowo przy zawarciu Umowy w wysokości stanowiącej iloczyn odpowiedniej stawki opłaty aktywacyjnej określonej w 3 powyżej oraz liczby Układów Pomiarowo-Rozliczeniowych objętych Umową. 3. Wysokość miesięcznych opłat, o których mowa w Art. 5 ust. 9 Regulaminu, jest równa Opłacie Miesięcznej określonej w odniesieniu do każdego Wariantu Rozliczeń w 3 Cennika. Za niepełne Miesiące obowiązywania Umowy uiszczana jest proporcjonalna część Opłaty Miesięcznej za Pakiet obliczona w oparciu o iloraz liczby dni danego Miesiąca, w których realizowana jest Umowa, oraz łącznej liczby dni tego Miesiąca. 4. Odbiorca ma prawo wykorzystać Energię w Taryfie w bieżącym Miesiącu. Energia w Taryfie niewykorzystana w danym Miesiącu nie może zostać wykorzystana w kolejnych Miesiącach. 5. Sprzedawca dokona rozliczenia rzeczywistego zużycia Energii za Okres Odczytowy OSD, zgodnie z Art. 5 ust. 10 i nast. Regulaminu oraz poniższymi zasadami: a) Rozliczenie za Okres Odczytowy zostanie dokonane z uwzględnieniem proporcjonalnej części przysługującej Odbiorcy Energii w Taryfie, przypadającej na Okres Odczytowy objęty rozliczeniem rzeczywistego zużycia Energii ( Energia w Taryfie dla Okresu Odczytowego ). Energia w Taryfie dla Okresu Odczytowego zostanie obliczona zgodnie z następującą formułą: (i) łączna Energia w Taryfie przysługująca Odbiorcy w Miesiącach, na które przypada rozliczany Okres Odczytowy; pomnożona przez (ii) liczbę dni rozliczanego Okresu Odczytowego, a następnie podzielona przez (iii) liczbę wszystkich dni w tych Miesiącach, na które przypada rozliczany Okres Odczytowy. b) Należność za Energię sprzedaną w Okresie Odczytowym będzie obliczana jako suma: i. iloczynu: wyrażonej w kilowatogodzinach, z dokładnością do 1 kilowatogodziny, ilości Energii sprzedanej w danym Miejscu Dostarczania w rozliczanym Okresie Odczytowym w ramach Energii w Taryfie dla Okresu Odczytowego oraz wskazanej w 3 Cennika odpowiedniej Ceny za Energię w Taryfie netto, stosowanej w Wariancie Rozliczeń wybranym przez Odbiorcę dla tego Miejsca Dostarczania; ii. iloczynu wyrażonej w kilowatogodzinach, z dokładnością do 1 kilowatogodziny, ilości Energii poza Taryfą dla Okresu Odczytowego oraz wskazanej w 3 Cennika odpowiedniej Ceny za Energię poza Taryfą netto, stosowanej w Wariancie Rozliczeń wybranym przez Odbiorcę dla tego Miejsca Dostarczania. Należność skalkulowana zgodnie z powyższymi zasadami zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Odbiorca może dokonać jednej zmiany Wariantu Rozliczeń raz na 6 miesięcy, ponosząc opłatę w wysokości określonej w Określone w 3: ceny jednostkowe za Energię, stawki opłaty aktywacyjnej, opłaty handlowej i Opłaty Miesięcznej w Okresie Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy (zarówno w wariancie w Pakiecie Energia Łączy, jak i w wariancie poza Pakietem Energia Łączy ) stosuje się wyłącznie do rozliczeń za okresy przypadające w Okresie Gwarantowanej Ceny - w przypadku, gdy w 3 ust. 4 Dokumentu Umowy Strony ustaliły długość Okresu Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy. W braku ustalenia w 3 ust. 4 Dokumentu Umowy Okresu Gwarantowanej Ceny 36 Miesięcy, jak również po zakończeniu Okresu Gwarantowanej Ceny 36 Miesięcy stosuje się ceny jednostkowe za Energię, stawki opłaty aktywacyjnej, opłaty handlowej i Opłaty Miesięcznej w wariancie poza Okresem Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy. 8. Określone w 3: ceny jednostkowe za Energię, stawki opłaty aktywacyjnej, opłaty handlowej i Opłaty Miesięcznej w wariancie w Pakiecie Energia Łączy stosuje się wyłącznie w Okresie Gwarantowanej Ceny, gdy jednocześnie pomiędzy Sprzedawcą i Odbiorcą obowiązuje umowa o Świadczenie Usług: TeleNovum, t-novum lub t-novum mobile, na czas oznaczony (lub zawarta po jej rozwiązaniu kolejna umowa o Świadczenie Usług: TeleNovum t-novum, lub t-novum mobile, zawarta na czas oznaczony). Ceny jednostkowe za Energię, stawki opłaty aktywacyjnej, opłaty handlowej i Opłaty Miesięcznej w wariancie w Pakiecie Energia Łączy nie znajdują zastosowania, gdy obowiązująca pomiędzy Stronami umowa o Świadczenie Usług odpowiednio: TeleNovum, t-novum lub t-novum mobile jest umową na czas nieoznaczony (nieokreślony). Ceny jednostkowe za Energię, stawki opłaty aktywacyjnej, opłaty handlowej i Opłaty Miesięcznej w wariancie w Pakiecie Energia Łączy nie znajdują również zastosowania w przypadku, gdy w momencie zawierania Umowy Odbiorca pozostawał względem Sprzedawcy w zwłoce w uiszczaniu jakichkolwiek świadczeń pieniężnych. 9. Po rozwiązaniu umowy o Świadczenie Usług TeleNovum t-novum lub t-novum mobile jak również po przekształceniu odpowiednio: Umowy o Świadczenie Usług TeleNovum,t-novum lub t-novum mobile w umowę na czas nieoznaczony (nieokreślony), do rozliczeń prowadzonych na podstawie niniejszej Umowy z tytułu sprzedaży Energii stosuje się ceny jednostkowe za Energię oraz stawki opłaty handlowej i Opłaty Miesięcznej w wariancie poza Pakietem Energia Łączy, chyba że Odbiorca zawrze ze Sprzedawcą odpowiednio umowę o Świadczenie Usług: TeleNovum,t-novum lub t-novum mobile na kolejny okres oznaczony (określony).

3 10.W sytuacji, gdy przed upływem Okresu Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy : umowa o Świadczenie Usług TeleNovum, t-novum lub -novum mobile zawarta na czas oznaczony (lub odpowiednio kolejna umowa o Świadczenie Usług: TeleNovum, t-novum lub t-novum mobile zawarta na inny czas oznaczony) ulegnie rozwiązaniu bądź przekształceniu w umowę na czas nieoznaczony (nieokreślony), Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy Opłaty Wyrównawczej, której sposób kalkulacji został określony w 6 poniżej. Obowiązek zapłaty Opłaty Wyrównawczej nie powstaje w przypadku, gdy: (i) umowa o Świadczenie Usług TeleNovum, t-novum lub t-novum mobile zostanie rozwiązana: (a) przez Sprzedawcę z przyczyn niezawinionych przez Odbiorcę, lub (b) przez Odbiorcę na skutek zmiany treści odpowiednio umowy o Świadczenie Usług: TeleNovum, t-novum lub t-novum mobile lub odpowiednio Regulaminu Świadczenia Usług: TeleNovum ( 10 ust. 3 Regulaminu Świadczenia Usług TeleNovum), t-novum ( 11 ust. 3 Regulaminu Świadczenia Usług t-novum) lub t-novum mobile ( 12 ust. 3 Regulaminu Świadczenia Usług t-novum mobile) lub (ii) Odbiorca zawrze ze Sprzedawcą : umowę odpowiednio: o Świadczenie Usług TeleNovum, t-novum lub t-novum mobile na kolejny okres oznaczony (określony) przypadający bezpośrednio po chwili rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług: TeleNovum, t-novum lub t-novum mobile lub przekształcenia odpowiednio umowy o Świadczenie Usług: TeleNovum, t-novum lub t-novum mobile w umowę na czas nieoznaczony (nieokreślony). 1 W pozostałym zakresie do prowadzenia rozliczeń z tytułu Umowy stosuje się postanowienia zawarte w Dokumencie Umowy i Regulaminie. 5. Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu Wysokość Odszkodowania Płatnego przy Rozwiązaniu, o którym mowa w Art. 7 ust. 5 Regulaminu oraz 9 ust. 2 Dokumentu Umowy, jest obliczana jako suma odszkodowań jednostkowych obliczonych odrębnie w odniesieniu do każdego Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego, który przestaje być objęty Umową na skutek rozwiązania Umowy w całości (tj. w stosunku do wszystkich Miejsc Dostarczania i Układów Pomiarowo-Rozliczeniowych) lub w części (tj. w stosunku do niektórych Miejsc Dostarczania i Układów Pomiarowo-Rozliczeniowych), gdzie wysokość odszkodowania jednostkowego dla poszczególnego Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego zostanie obliczona w oparciu o poniższą formułę: LM x MKU (tj. iloczyn LM oraz MKU), gdzie LM oznacza liczbę miesięcy przypadających pomiędzy rzeczywistym dniem rozwiązania Umowy w odniesieniu do określonego Układu Pomiarowo- Rozliczeniowego, a dniem upływu Okresu Gwarantowanej Ceny dla tego Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego, wskazanym w 3 ust. 4 Dokumentu Umowy; zaś MKU oznacza łączną kwotę ulg w zakresie opłaty aktywacyjnej, miesięcznej i opłaty handlowej, przypadającą na każdy miesiąc Okresu Gwarantowanej Ceny w odniesieniu do każdego Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego, wskazaną w Tabeli 5.3. W poniższych Tabelach 5.A, 5.B oraz 5.C przedstawione są kwoty ulg przyznanych Odbiorcy z tytułu zawarcia umowy z ustalonym Okresem Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy, w stosunku do każdego Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego (zarówno w wariancie w Pakiecie Energia Łączy, jak i w wariancie poza Pakietem Energia Łączy ). 5.A. Tabela przyznanych ulg w zakresie opłaty aktywacyjnej Kwota ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej przyznanej w związku z zawarciem umowy z ustalonym Okresem Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy w Pakiecie Energia Łączy w przypadku wyboru Wariantów Rozliczeń o nazwach Taryfa Czerwona 120, Taryfa Czerwona 160, Taryfa Czerwona 240, Taryfa Czerwona 330. Kwota ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej przyznanej w związku z zawarciem umowy z ustalonym Okresem Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy poza Pakietem Energia Łączy w przypadku wyboru Wariantów Rozliczeń o nazwach Taryfa Czerwona 120, Taryfa Czerwona 160, Taryfa Czerwona 240, Taryfa Czerwona 330. brutto (zł) 884,37 442,80 Wskazane w Tabeli 5.A kwoty ulg zostały obliczone jako różnica pomiędzy: (i) stawką opłaty aktywacyjnej stosowaną dla jednego Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego w przypadku zawarcia umowy bez ustalonego Okresu Gwarantowanej Ceny (por. 3 Cennika); oraz (ii) stawką opłaty aktywacyjnej stosowaną dla jednego Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego w przypadku zawarcia umowy z ustalonym Okresem Gwarantowanej Ceny odpowiednio w wariancie w Pakiecie Energia Łączy albo w wariancie poza Pakietem Energia Łączy dla danej Taryfy (por. 3 Cennika). 5.B. Tabela przyznanych ulg w zakresie opłaty handlowej Kwota łącznej ulgi w zakresie opłaty handlowej przyznanej w związku z zawarciem umowy z ustalonym Okresem Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy w wariancie w Pakiecie Energia Łączy w przypadku wyboru Wariantów Rozliczeń o nazwach, Taryfa Czerwona 120, Taryfa Czerwona 160, Taryfa Czerwona 240, Taryfa Czerwona 330. Kwota łącznej ulgi w zakresie opłaty handlowej przyznanej w związku z zawarciem umowy z ustalonym Okresem Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy w wariancie poza Pakiecie Energia Łączy w przypadku wyboru Wariantów Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 120, Taryfa Czerwona 160, taryfa Czerwona 240, Taryfa Czerwona 330. brutto (zł) 221,40 110,70 Wskazane w Tabeli 5.B kwoty ulg zostały obliczone jako różnica pomiędzy: (i) łączną kwotą opłat handlowych dla Okresu Gwarantowanej Ceny dla jednego Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego przy założeniu stosowania stawki opłaty handlowej poza Okresem Gwarantowanej Ceny, obliczoną jako iloczyn: liczby miesięcy w Okresie Gwarantowanej Ceny oraz stawki opłaty handlowej poza Okresem Gwarantowanej Ceny dla danej Taryfy (por. 3 Cennika), oraz (ii) łączną kwotą opłat handlowych dla Okresu Gwarantowanej Ceny dla jednego Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego przy zastosowaniu stawki opłaty handlowej w Okresie Gwarantowanej Ceny, obliczoną jako iloczyn: liczby miesięcy w Okresie Gwarantowanej Ceny, oraz stawki opłaty handlowej w Okresie Gwarantowanej Ceny odpowiednio w wariancie w Pakiecie Energia Łączy albo w wariancie poza Pakietem Energia Łączy dla danej Taryfy (por. 3 Cennika).

4 5.C. Tabela przyznanych ulg w zakresie Opłaty Miesięcznej w wariancie w Pakiecie Energia Łączy w przypadku wyboru Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 120. w wariancie w Pakiecie Energia Łączy w przypadku wyboru Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 160. w wariancie w Pakiecie Energia Łączy w przypadku wyboru Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 240. w wariancie w Pakiecie Energia Łączy w przypadku wyboru Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 330. w wariancie poza Pakietem Energia Łączy w przypadku wyboru Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 120. w wariancie poza Pakietem Energia Łączy w przypadku wyboru Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 160. w wariancie poza PakietemEnergia Łączy w przypadku wyboru Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 240. w wariancie poza Pakietem Energia Łączy w przypadku wyboru Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 330. brutto [zł] 310,84 393,20 552,61 730,62 278,96 250,69 494,16 642,94 Wskazane w Tabeli 5.C kwoty ulg zostały obliczone jako różnica pomiędzy: (i) łączną kwotą Opłat Miesięcznych dla Okresu Gwarantowanej Ceny dla jednego Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego przy założeniu stosowania stawki Opłaty Miesięcznej poza Okresem Gwarantowanej Ceny, obliczoną jako iloczyn: liczby miesięcy w Okresie Gwarantowanej Ceny oraz stawki Opłaty Miesięcznej poza Okresem Gwarantowanej Ceny dla danej Taryfy (por. 3 Cennika), oraz (ii) łączną kwotą Opłat handlowych dla Okresu Gwarantowanej Ceny dla jednego Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego przy zastosowaniu stawki Opłaty Miesięcznej w Okresie Gwarantowanej Ceny, obliczoną jako iloczyn: liczby miesięcy w Okresie Gwarantowanej Ceny, oraz stawki Opłaty Miesięcznej w Okresie Gwarantowanej Ceny odpowiednio w wariancie w Pakiecie Energia Łączy albo w wariancie poza Pakietem Energia Łączy dla danej Taryfy (por. 3 Cennika). 3. W poniższej Tabeli 5.3 przedstawione zostały łączne kwoty ulg w zakresie opłaty aktywacyjnej, miesięcznej i opłaty handlowej przyznanych Odbiorcy z tytułu zawarcia umowy z ustalonym Okresem Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy, przypadające na każdy miesiąc Okresu Gwarantowanej Ceny 36 miesięcy i na jeden (zarówno w wariancie w Pakiecie Energia Łączy, jak i w wariancie poza Pakietem Energia Łączy ) Tabela ulg przypadających na każdy miesiąc obowiązywania umowy na czas oznaczony Wybrany wariant Umowy Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona120 Okres Gwarantowanej Ceny 36 miesiące w wariancie poza Pakietem Energia Łączy w przypadku wyboru Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 120 Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 160 Okres Gwarantowanej Ceny 36 miesiące w wariancie poza Pakietem Energia Łączy w przypadku wyboru Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 160 Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 240 Okres Gwarantowanej Ceny 36 miesiące w wariancie poza Pakiecie Energia Łączy w przypadku wyboru Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 240 Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 330 Okres Gwarantowanej Ceny 36 miesiące w wariancie poza Pakiecie Energia Łączy w przypadku wyboru Wariantu Rozliczeń o nazwie Taryfa Czerwona 330 Łączna kwota ulg w zakresie opłaty miesięcznej, aktywacyjnej i opłaty handlowej, przypadająca na każdy miesiąc trwania Okresu Gwarantowanej Ceny i na jeden Układ Wskazane w Tabeli 5.3 łączne kwoty ulg w zakresie opłaty aktywacyjnej, miesięcznej i opłaty handlowej, przypadające na każdy miesiąc trwania Okresu Gwarantowanej Ceny i na jeden, zostały obliczone jako iloraz: (i) sumy łącznych kwot ulg w zakresie opłaty aktywacyjnej, miesięcznej i opłaty handlowej, przyznanych Odbiorcy z tytułu zawarcia umowy z ustalonym Okresem Gwarantowanej Ceny (odpowiednio w wariancie w Pakiecie Energia Łączy albo w wariancie poza Pakietem Energia Łączy oraz dla poszczególnych Wariantów Rozliczeń), przypadających na jeden (odpowiednie wiersze z Tabeli 5.A, Tabeli 5.B oraz Tabeli 5.C) oraz (ii) liczby miesięcy w Okresie Gwarantowanej Ceny (tj. liczby 36). 6. Opłata Wyrównawcza Wysokość Opłaty Wyrównawczej, o której mowa w 4 ust. 10 Cennika, jest obliczana jako suma jednostkowych opłat wyrównawczych obliczonych według następującej formuły odrębnie w odniesieniu do każdego Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego objętego Umową: LM x MKU (tj. iloczyn LM oraz MKU), gdzie LM oznacza liczbę miesięcy przypadających pomiędzy dniem, w którym odpowiednio: Umowa o Świadczenie Usług TeleNovum lub Umowa o Świadczenie Usług t-novum lub Umowa o Świadczenie Usług t-novum mobile zawarta pomiędzy Odbiorcą i Sprzedawcą na czas oznaczony 12 lub 24 lub 36 miesięcy uległa rozwiązaniu bądź przekształceniu w umowę na czas nieoznaczony (nieokreślony), a dniem upływu Okresu Gwarantowanej Ceny dla danego Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego, wskazanym w 3 ust. 4 Dokumentu Umowy; zaś MKU oznacza kwotę ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej, przypadającą na każdy miesiąc Okresu Gwarantowanej Ceny w odniesieniu do danego Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego, wskazaną w Tabeli 6.2 poniżej. 39,35 23,12 41,63 22,33 46,06 29,10 51,01 33,23

5 Tabela 6.2 Ulga w zakresie opłaty aktywacyjnej, przypadająca na każdy miesiąc trwania Okresu Gwarantowanej Ceny i na jeden (brutto zł) 12,26 Wskazana w Tabeli 6.2 kwota ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej, przypadająca na każdy miesiąc trwania Okresu Gwarantowanej Ceny i na jeden Układ Pomiarowo-Rozliczeniowy, została obliczona jako iloraz: (i) różnicy pomiędzy ulgą w zakresie opłaty aktywacyjnej udzieloną z tytuły zawarcia umowy z ustalonym Okresem Gwarantowanej Ceny w wariancie w Pakiecie Energia Łączy oraz w wariancie poza Pakietem Energia Łączy dla jednego (kwota z pierwszego wiersza Tabeli 5.A minus kwota z drugiego wiersza Tabeli 5.A) oraz (ii) liczby miesięcy w Okresie Gwarantowanej Ceny (tj. liczby 36). 7. Postanowienia końcowe We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Cennikiem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy, w tym Regulaminu.

3. Tabela cen, stawek i opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń. Nazwa Wariantu Rozliczeń: Żółta 120 Żółta 160 Żółta 240 Żółta 330

3. Tabela cen, stawek i opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń. Nazwa Wariantu Rozliczeń: Żółta 120 Żółta 160 Żółta 240 Żółta 330 Cennik dla Pakietu Energia Łączy Taryfy Żółte kwh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G Definicje O ile z postanowień niniejszego cennika ( Cennik ) nie wynika inaczej, pojęcia w nim użyte mają

Bardziej szczegółowo

3. Tabela cen, stawek i opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń. Nazwa Wariantu Rozliczeń: Żółta 120 Żółta 160 Żółta 240 Żółta 330

3. Tabela cen, stawek i opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń. Nazwa Wariantu Rozliczeń: Żółta 120 Żółta 160 Żółta 240 Żółta 330 Cennik dla Pakietu Energia Łączy Taryfy Żółte kwh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G Definicje O ile z postanowień niniejszego cennika ( Cennik ) nie wynika inaczej, pojęcia w nim użyte mają

Bardziej szczegółowo

3. Tabela cen, stawek i opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń

3. Tabela cen, stawek i opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń Cennik dla Pakietu Energia Łączy Taryfy Żółte XXL kwh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G Definicje O ile z postanowień niniejszego cennika ( Cennik ) nie wynika inaczej, pojęcia w nim użyte

Bardziej szczegółowo

3. Tabela cen, stawek i opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń. Nazwa Wariantu Rozliczeń: Żółta XS 60 Żółta XS 75 Żółta XS 90

3. Tabela cen, stawek i opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń. Nazwa Wariantu Rozliczeń: Żółta XS 60 Żółta XS 75 Żółta XS 90 Cennik dla Pakietu Energia Łączy Taryfy Żółte XS kwh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G Definicje O ile z postanowień niniejszego cennika ( Cennik ) nie wynika inaczej, pojęcia w nim użyte

Bardziej szczegółowo

3. Tabela cen i stawek opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń. Taryfa Lazurowa 90. Energia w Taryfie (kwh/miesiąc) 90 120 160 240 330

3. Tabela cen i stawek opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń. Taryfa Lazurowa 90. Energia w Taryfie (kwh/miesiąc) 90 120 160 240 330 Cennik dla Pakietu Energia Łączy Taryfy Lazurowe kwh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G Definicje O ile z postanowień niniejszego cennika ( Cennik ) nie wynika inaczej, pojęcia w nim użyte

Bardziej szczegółowo

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3.

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3. Regulamin oferty promocyjnej Orange Energia dla Domu Warszawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów kompleksowych sprzedaży i

Bardziej szczegółowo

str. 1 przekształcają się na czas nieokreślony, chyba, że zostanie przyjęta kolejna Oferta.

str. 1 przekształcają się na czas nieokreślony, chyba, że zostanie przyjęta kolejna Oferta. PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta zimowa 2014 dla biznesu nr 3 z dnia 18.12.2013r. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza Oferta dedykowana jest dla Odbiorców, o których

Bardziej szczegółowo

str. 1 Tabela nr 1 PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta letnia 2013 dla biznesu nr 9 z dnia 19.06.2013r.

str. 1 Tabela nr 1 PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta letnia 2013 dla biznesu nr 9 z dnia 19.06.2013r. PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta letnia 2013 dla biznesu nr 9 z dnia 19.06.2013r. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza Oferta dedykowana jest dla Odbiorców, o których

Bardziej szczegółowo

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3.

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3. regulamin oferty promocyjnej Orange Energia dla Domu Wszędzie z dnia 13 lutego 2015 r. (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów kompleksowych sprzedaży i

Bardziej szczegółowo

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange, o którym mowa w punkcie 2.4 poniżej,

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange, o którym mowa w punkcie 2.4 poniżej, regulamin oferty promocyjnej Energia dla Firm od Orange MIX z dnia 1 stycznia 2015 r. (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów sprzedaży energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

TARYFA SPRZEDAWCY FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. ul. Heweliusza 9, Gdańsk. Gdańsk

TARYFA SPRZEDAWCY FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. ul. Heweliusza 9, Gdańsk. Gdańsk TARYFA SPRZEDAWCY FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. Gdańsk 02.01.2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.Niniejsza Taryfa Sprzedawcy została ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne Fortum Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r.

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r. REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 4 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA OFERTY.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH FIRM Oszczędzaj światłem dla małych firm z dnia r.

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH FIRM Oszczędzaj światłem dla małych firm z dnia r. REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁYCH FIRM Oszczędzaj światłem dla małych firm z dnia 0.0.07 r.. INFORMACJE OGÓLNE.. Niniejsza Oferta dedykowana jest dla Odbiorców, o których

Bardziej szczegółowo

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange, o którym mowa w punkcie 2.3 poniżej,

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange, o którym mowa w punkcie 2.3 poniżej, regulamin oferty promocyjnej Energia dla Firm od Orange Karta Podarunkowa z dnia 1 stycznia 2015 r. (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje się do sprzedaży energii

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa )

PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa ) PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa ) zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 519/56/IX/2017 PGE Obrót Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2017 r.

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych Bxx i C2xx (wersja z dnia r.

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych Bxx i C2xx (wersja z dnia r. Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych Bxx i C2xx (wersja z dnia 02.11.2015 r.) 1 Informacje ogólne 1.1 Cennik stanowi zbiór cen i stawek opłat za

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 15/20 CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej został zatwierdzony Uchwałą nr 6/2015 Zarządu PSSE Media Operator Sp. z o.o. z dnia 30 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 14 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw XLTE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Prawnik z Energią z dnia r.

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Prawnik z Energią z dnia r. REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Prawnik z Energią z dnia 20.04.2015r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 4 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA OFERTY.

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej. TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie

TARYFA. dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej. TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie Zatwierdzona Uchwałą nr 106/III/2016 Zarządu TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z dnia 27 września 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw Komfort

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej CASH BACK dla

Regulamin Oferty Promocyjnej CASH BACK dla Regulamin Oferty Promocyjnej CASH BACK dla Sprzedawców na platformie CABAS.pl obowiązuje od 22 stycznia 2015 r. do 22 kwietnia 2015 r. I. Ogólne warunki skorzystania z oferty promocyjnej 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 14 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 Niniejszy wyciąg odnosi się do Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MT

UMOWA NR MT Załącznik nr 4 do siwz UMOWA NR MT.2371...2014 W dniu... 2014 roku pomiędzy: Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej reprezentowanym przez: st. bryg. Adama Caputę Komendanta Miejskiego

Bardziej szczegółowo

STALPRODUKT S.A. w Bochni

STALPRODUKT S.A. w Bochni STALPRODUKT S.A. w Bochni Taryfa dla energii elektrycznej STALPRODUKT S.A. w zakresie obrotu energią elektryczną ZATWIERDZAM Bochnia, dn. 15 grudnia 2017 r... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O TARYFIE... 2 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NO- WEGO NUMERU obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NO- WEGO NUMERU obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NO- WEGO NUMERU obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A.

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. obowiązującej od dnia 01.01.2017 r. www.gkpge.pl Taryfa dla Energii Elektrycznej na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo

Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku

Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku 09-400 Płock ul. Nowy Rynek 11 Płock, dn. 16.05.2016r. Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o. o. w Chełmku TARYFA dla sprzedaży energii elektrycznej Chełmek 2009 rok Spis treści. 1. Informacje ogólne...3 2. Definicje......4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ obowiązuje od 18 lutego 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018 WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018 Niniejszy wyciąg odnosi się do Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 24 czerwca 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 24 czerwca 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ obowiązuje od 24 czerwca 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od

Bardziej szczegółowo

CENNIK GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO

CENNIK GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO CENNIK GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO Obowiązuje od dnia 01.10.2017 do zmiany lub odwołania Warszawa, 01.10.2017 r. SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 5 3. OGÓLNE ZASADY DOSTARCZANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dostępny jest płatny pakiet Smartfon 2 GB.

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dostępny jest płatny pakiet Smartfon 2 GB. Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z 2 GB Smartfon (139) obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp. z o.o. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Energetyki WAGON Sp. z o.o. z dnia 08. sierpnia 2008 roku i obowiązuje od dnia 01.

Bardziej szczegółowo

Cennik EWE Polska Nr 1/2017

Cennik EWE Polska Nr 1/2017 EWE Polska sp. z o.o. Cennik EWE Polska Nr 1/2017 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM Poznań 2017 r. 2 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Definicje... 4 3. Ogólne zasady dostarczania

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp.z 0.0. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 15/2014 Zarządu Energetyki WAGON Sp. z 0.0. z dnia 20.11. 2014 r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiety Internet (zwanej dalej usługą ) mogą skorzystać Abonenci Oferty FORMUŁA

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy : reprezentowanym przez: .., zwanym dalej Odbiorcą, a z siedzibą w

- WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy : reprezentowanym przez: .., zwanym dalej Odbiorcą, a z siedzibą w - WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy :, NIP reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Odbiorcą, a., z siedzibą w zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy.. pod nr

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 6 do siwz Wzór Umowa nr KPN/ /2016

załącznik nr 6 do siwz Wzór Umowa nr KPN/ /2016 załącznik nr 6 do siwz Wzór Umowa nr KPN/ /2016 zawarta w Jeleniej Górze w dniu... 2016 r. pomiędzy: Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze, reprezentowanym przez: Dyrektora KPN dr inż.

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 10.01.2012, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ NA RATY ważny od 1 sierpnia 2016 roku

REGULAMIN SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ NA RATY ważny od 1 sierpnia 2016 roku REGULAMIN SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ NA RATY ważny od 1 sierpnia 2016 roku I. OGÓLNE WARUNKI 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki sprzedaży urządzeń (dalej: Oferta Promocyjna ) dla Abonentów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA tylko SIM DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ /WZÓR/

Załącznik nr 7 do SIWZ /WZÓR/ Załącznik nr 7 do SIWZ /WZÓR/ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.. W dniu r. w Bukownie, pomiędzy: GMINĄ BUKOWNO NIP: 637-19-98-065; REGON: 276257481 z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, 32-332

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Rozliczenia za energię elektryczną Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 przedsiębiorstwo energetyczne Spółka obrotu Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Tauron Sprzedaż GZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warunków Promocji: NC+ TELEFON 10GB TV W KIESZENI RODZINNA (MNP z TV) 24m (09/17)

Regulamin Warunków Promocji: NC+ TELEFON 10GB TV W KIESZENI RODZINNA (MNP z TV) 24m (09/17) Regulamin Warunków Promocji: NC+ TELEFON 10GB TV W KIESZENI RODZINNA (MNP z TV) 24m (09/17) 1. Organizator Promocji: ITI Neovision S.A. (Dostawca usług). 2. Nazwa Promocji: NC+ TELEFON 10GB TV W KIESZENI

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej

TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie zatwierdzona przez Zarząd TAURON Sprzedaż sp. z o.o. uchwałą nr 188/II/2012 z dnia 6 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

SIWZ Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Energetyki FORMULARZ OFERTOWY

SIWZ Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Energetyki FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Instytut Energetyki, Instytut Badawczy ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres siedziby:... adres do korespondencji: (jeśli jest inny

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr... W dniu.. w Limanowej pomiędzy: pomiędzy:... REGON..., NIP... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Odbiorcą,

Bardziej szczegółowo

1. Oferta Promocyjna FORMUŁA STACJONARNA BIZBOX skierowana jest do Użytkowników Ofert w ramach promocji z taryfą SIM FORMUŁA BIZBOX.

1. Oferta Promocyjna FORMUŁA STACJONARNA BIZBOX skierowana jest do Użytkowników Ofert w ramach promocji z taryfą SIM FORMUŁA BIZBOX. obowiązuje od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Oferta Promocyjna FORMUŁA STACJONARNA BIZBOX skierowana jest do Użytkowników Ofert w ramach promocji z taryfą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą XLTE Taniej

Bardziej szczegółowo

SIME Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

SIME Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie SIME Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie TARYFA NR 1 SPRZEDAŻY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO 01 października 2017 r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne.... 2 2. Definicje.... 2 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Zakład Usług Technicznych MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Hetmańska 15L 82300 Elbląg CENNIK energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego do budynków DOW NFZ w roku 2018: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie

Bardziej szczegółowo

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA dla CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKA WISŁOSAN SPÓŁKA Z O.O. W NOWEJ DĘBIE Obowiązuje od dnia: 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

II. OPŁATY I OSZCZĘDNOŚCI W PROMOCJI 1. Opłaty abonamentowe za wybrane w Umowie Pakiety: Łódź, 1 lutego 2017 r. ... Imię i nazwisko Abonenta

II. OPŁATY I OSZCZĘDNOŚCI W PROMOCJI 1. Opłaty abonamentowe za wybrane w Umowie Pakiety: Łódź, 1 lutego 2017 r. ... Imię i nazwisko Abonenta ... Imię i nazwisko Abonenta Łódź, 1 lutego 2017 r.... Adres Abonenta REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Warto na dłużej prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. (dla konsumentów

Bardziej szczegółowo

UMO WA Nr. zawarta w dniu... z siedzibą w., przy ul..., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym. przez

UMO WA Nr. zawarta w dniu... z siedzibą w., przy ul..., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym. przez Z ałąc znik Nr 4 do S IWZ UMO WA Nr pomiędzy: zawarta w dniu... z siedzibą w., przy ul....., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez.. a z siedzibą w..., przy ul, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Tabela Opłaty instalacyjne i aktywacyjne. Opłaty instalacyjne i aktywacyjne neostrada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 2191 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ X Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej pod nazwą X

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO dla Abonentów obowiązuje od r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO dla Abonentów obowiązuje od r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO dla Abonentów obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty abonamentowe za wybrany w Umowie Pakiet:

1. Opłaty abonamentowe za wybrany w Umowie Pakiet: Łódź, 1 kwietnia 2017 r. Dane Abonenta... Adres REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI TOYA w Twojej Firmie prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. (dla osób fizycznych, prowadzących

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY DLA GRUP TARYFOWYCH

Bardziej szczegółowo

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.),

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.), Załącznik do Decyzji nr OWR-4210-34/2013/1249/XI-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o.

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o. W taryfie dla energii elektrycznej ustalonej przez Grandmaster Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2015 r. OKA-4211-37(20)/2014/2015/5214/VII/MMi1

Bardziej szczegółowo

Umowa. Jacka Łupaczewskiego Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach i Teresę Rogowską Głowną Księgową

Umowa. Jacka Łupaczewskiego Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach i Teresę Rogowską Głowną Księgową Umowa zawarta w dniu.09.2013 r. pomiędzy schroniskiem dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice, NIP 555-15-70-026, reprezentowanym przez: Jacka Łupaczewskiego Dyrektora Schroniska dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Power 21 Sp. z o.o. obowiązująca odbiorców na obszarze miasta Raciborza od dnia 1 kwietnia 2015 roku zatwierdzona przez Zarząd Power 21 Sp. z o.o. uchwałą z dnia 25 marca

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o., Stary Las

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o., Stary Las Starogard Gdański: dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las. Numer ogłoszenia: 485028-2012; data zamieszczenia: 03.12.2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Heyah Mix na Doładowania www (dalej Warunki )

Warunki Oferty Promocyjnej Heyah Mix na Doładowania www (dalej Warunki ) Warunki Oferty Promocyjnej Heyah Mix na Doładowania www (dalej Warunki ) Informacje wstępne 1. W okresie od 4.07.2012r. do wyczerpania zapasów Pakietów Startowych lub Telefonów związanych z niniejszą promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Smart Fit

Regulamin oferty Smart Fit Regulamin oferty Smart Fit ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Smart Fit (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie trwania

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni

TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-45/2013/264/XIII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni I. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr... W dniu.. w Limanowej pomiędzy:... REGON..., NIP... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Odbiorcą, a... NIP:,

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców z Grup taryfowych G

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców z Grup taryfowych G Cennik sprzedaży energii dla Odbiorców z Grup taryfowych G Ważny od 12 listopada 2013 r. Strona2 Spis treści Spis treści... 2 1 Informacje ogólne... 3 2 Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną...

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r.

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r. Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od 29.06.2010 do odwołania Zmieniony dnia 01.01.2011r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 Zawarta w dniu.. 2012 r. w Mikołowie, pomiędzy: Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149836;

Bardziej szczegółowo

praktyczny poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych członków KIKE

praktyczny poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych członków KIKE KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, Tel. + 48 022 29-28-700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo