Toruń wrzesień 2015 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Toruń wrzesień 2015 rok"

Transkrypt

1 PLAN POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO ZIMOWYM W TORUNIU (1 października marca 2016) zgodność ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata jako jeden z kierunków działania operacyjnego 2.5 Wsparcie i aktywizacja osób bezdomnych Toruń wrzesień 2015 rok 1

2 WPROWADZENIE Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno zimowym w Toruniu w okresie od 1 października 2015 roku do 31 marca 2016 roku powstał w oparciu o doświadczenia w realizacji programów zabezpieczenia osób bezdomnych w okresie jesienno-zimowym oraz wieloletniej pracy z osobami bezdomnymi. Pomoc w ramach Planu pomocy osobom bezdomnym jest kontynuowana na zasadach współpracy i współdziałania ze służbami miejskimi i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wspieraniem osób bezdomnych w Toruniu. Plan pomocy osobom bezdomnym stanowi dokument wewnętrzny, w oparciu o który będą wykonywane działania we wskazanym okresie przez różne i współdziałające ze sobą podmioty i jest on częścią realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata jako jeden z kierunków działania operacyjnego 2.5 Wsparcie i aktywizacja osób bezdomnych. Okres jesienno-zimowy jest szczególnie trudny dla osób bezdomnych, konieczne jest podjęcie wspólnych przygotowań, aby osobom bezdomnym przebywającym na terenie Torunia mogła być udzielona pomoc głównie w postaci: schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania. Powyższy zakres pomocy dotyczy również tych osób bezdomnych przebywających na terenie Torunia, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność. BEZDOMOŚĆ JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE W ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 ze zm.) legislator posłużył się następującą definicją bezdomności: osoba bezdomna osoba niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. W publikacjach naukowych spotykamy rozważania związane z trudnościami związanymi ze zdefiniowaniem bezdomności. Bezdomny to człowiek nie posiadający własnego mieszkania lub osoba o specyficznych predyspozycjach, która w imię wolności dokonała wyboru pewnego sposobu życia typ wędrowca tułacza. Wskazuje się też, iż można określić bezdomność jako względnie trwałą sytuację człowieka pozbawionego dachu nad głową albo nie posiadającego własnego mieszkania. Stan ten może być efektem: dobrowolnie wybranego stylu życia (np. włóczęgostwo); desperackich decyzji (uchodźstwo); własnych bądź cudzych zachowań (np. wykwaterowanie osób naruszających przepisy prawa lokalowego, odtrącenie od wspólnego ogniska domowego); zdarzeń losowych (np. trzęsienie ziemi, sieroctwo); wadliwej polityki społecznej (np. deficyt mieszkaniowy, ubóstwo). Problematykę bezdomności porusza w swoich opracowaniach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W opracowaniu przyjmuje się, że osoby bezdomne można pogrupować na trzy kategorie wyróżnione innymi przyczynami pozostawania tych osób w takiej sytuacji: bezdomni z przymusu osoby, które nie posiadają, bądź utraciły miejsce zamieszkania w wyniku zdarzeń losowych, decyzji organów administracji publicznej, trwałego konfliktu z rodziną, bądź całkowitego braku możliwości prowadzenia gospodarstwa domowego z przyczyn ekonomicznych lub osobistych; 2

3 bezdomni tymczasowo osoby, które opuściły dom i rodzinę pod wpływem przejściowego zaburzenia w sferze emocjonalnej, bądź zaistniałego, gwałtownego konfliktu w rodzinie o różnym zakresie i podstawach; bezdomni z wyboru osoby, które odrzuciły obowiązujące normy społeczne, wybrały styl życia włóczęgi i wędrowca. Bezdomność można określić jako względnie trwałą sytuację człowieka pozbawionego dachu nad głową albo nie posiadającego własnego mieszkania. ANALIZA STANU OBECNEGO Ogólną liczbę osób bezdomnych na terenie Torunia ocenia się na około 480 w skali roku. Są to osoby zdiagnozowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn oraz służby miejskie. Ilość osób bezdomnych w Toruniu nie jest stała. Zmienia się w zależności od pory roku, sytuacji materialno - bytowej, ofert zatrudnienia na rynku pracy, ilości osób opuszczających zakłady karne. Bezdomność uznaje się aktualnie za jedno z najgroźniejszych zjawisk patologii społecznej, jako tragedię osób i rodzin, których dotyka. Narastające zjawisko bezdomności niesie ze sobą nieodwracalne skutki społeczne, zagraża spokojowi jest zalążkiem patologii społecznych. Skala bezdomności na terenie Torunia jest od lat znana. W ostatnim roku nie nastąpił wzrost liczby osób bezdomnych na terenie naszej gminy i tak w skali 2013r. i 2014r. osób bezdomnych było około 480. Są to przypadki zdiagnozowane przez pracowników socjalnych i służby miejskie. Podczas ogólnopolskiego spisu osób bezdomnych dokonanego w nocy z 20/21 stycznia 2015r. na terenie Gminy Miasta Toruń spisano 1008 osób, z czego 599 to mężczyźni, co stanowi 59% wszystkich osób bezdomnych; 254 kobiety (25%) oraz 155 dzieci (15%). W liczbie tej aż 764 osoby to osoby zamieszkujące na działkach. Nie można ich objąć definicją bezdomności jedynie bezmieszkalnictwa. Najczęściej zamieszkują w domkach wyposażonych w media i normalnie funkcjonujące w środowisku. Analizując doświadczenia z lat ubiegłych najważniejszym zadaniem było zabezpieczenie wystarczającej ilości miejsc schronienia dla osób bezdomnych w dniach znaczących spadków temperatury. Szczegółowa symulacja pod kątem ilości osób bezdomnych przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu czy też w Toruńskim Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR MARKOT oraz Toruńskim Centrum Caritas w kolejnych miesiącach realizacji planu ubiegłorocznego pozwala na dokonanie przewidywanego napływu osób bezdomnych. W Toruniu zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób bezdomnych, na podstawie ustawy o pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu we współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Należy podkreślić szczególną rolę Straży Miejskiej i Policji, którzy w tym okresie są niezwykle ważnymi partnerami w realizacji programu. W latach poprzednich w okresie największych mrozów Strażnicy Miejscy i funkcjonariusze Policji dzięki podejmowanym czynnościom służbowym w różnych miejscach na terenie Torunia często ratowali życie bezdomnym (najczęściej będącym w stanie upojenia alkoholowego). W latach ubiegłych placówki nie odmówiły pomocy żadnemu bezdomnemu. Często trafiały do Schronisk osoby w złym stanie zdrowia, często pochodzące z małych gmin z naszego regionu, które pozbyły się problemu bezdomności na swoim terenie poprzez skierowanie bezdomnych do dużych miast. W czasie gdy temperatura spadała znacznie poniżej zera, zapewnienie podstawowych potrzeb tych osób stało się sprawą priorytetową. 3

4 Główną przyczyną dla której bezdomni najczęściej odmawiają przyjęcia pomocy instytucjonalnej, jest nadużywanie przez nich alkoholu. Bardzo często są to osoby wykazujące duży stopień degradacji psychicznej i społecznej. Niektórzy z nich kategorycznie odmawiają leczenia. Trafiają do placówki w stanie upojenia alkoholowego, co powoduje konieczność umieszczenia ich w Izbie Wytrzeźwień funkcjonującej przy Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień. W ramach realizacji programu zabezpieczenia osób bezdomnych w okresie jesienno- zimowym przyjęto zasadę, iż pomocą placówki zostają objęte wszystkie osoby bezdomne zainteresowane pomocą. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż nikt nie ma wpływu na decyzje osób bezdomnych, którzy świadomie, odmawiają pomocy. W okresie realizacji Planu pomocy osobom bezdomnym stale monitorowane są środowiska osób i rodzin zamieszkujących na działkach i w innych obiektach m.in. przeznaczonych do rozbiórki. FORMY POMOCY UDZIELANE OSOBOM BEZDOMNYM 1. Pomoc instytucjonalna Liczba osób bezdomnych korzystająca z pomocy instytucjonalnej w latach Rok Ilość osób Pomoc finansowa, w naturze Liczba osób objęta różnymi formami pomocy w ramach sytemu pomocy społecznej w latach : Rok Zasiłki stałe Zasiłki okresowe Zasiłki celowe Bony obiadowe Odzież w naturze Bony akcja zima* *uwaga: bony obiadowe finansowane są w całości ze środków Toruńskiego Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Toruniu. Pomoc osobom bezdomnym realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu na podstawie wywiadów środowiskowych pracowników socjalnych. 4

5 PLAN POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W 2011r. w Toruniu nastąpiła zmiana organizacji pomocy osobom bezdomnym. Zrealizowano inwestycję położoną przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu, z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Obecnie z pomocy jednorazowo może korzystać 66 osób. Od września 2013r. funkcjonuje również noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. Placówka dysponuje 50 miejscami z możliwością rozszerzenia bazy noclegowej do 90 miejsc. W noclegowni przewidziane są miejsca dla bezdomnych mężczyzn w tym osób eksmitowanych. W listopadzie 2013r. został oddany do użytku budynek, w którym schronienie mogą znaleźć 32 kobiety samotne oraz kobiety z dziećmi (w tym 8 miejsc interwencyjnych dla ofiar przemocy domowej). Placówką zarządza Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zespół Interwencji Kryzysowej. Działalność schroniska i noclegowni oraz hostelu Zespołu Interwencji Kryzysowej, przy jednoczesnym funkcjonowaniu dotychczas działających podmiotów w pełni zaspokaja potrzeby Gminy Miasta Toruń w zakresie pomocy instytucjonalnej dla osób bezdomnych. Ponadto możliwe stało się podjęcie szeregu działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową osób bezdomnych, pomoc prawną, socjalną, psychologiczną i terapeutyczną. Wrzesień 2015rok: rozeznanie potrzeb i pomoc w środowisku: od r. pracownicy socjalni diagności MOPR w poszczególnych rejonach pracy prowadzą rozeznanie sytuacji: - osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkujących pod kątem samodzielnego zabezpieczenia przez podopiecznych swoich potrzeb, w tym posiadania stosownej odzieży i opału na zimę, - osób i rodzin zamieszkujących w altanach, na działkach ogrodniczych i w prowizorycznych pomieszczeniach lub w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w zakresie zabezpieczenia w odzież i opał; konsultacja z partnerami oraz ustalenia w ramach Planu pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno-zimowym 2015/2016 : w dniu r.w noclegowni przy Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami służb miejskich i instytucji oraz organizacji pozarządowych zajmującymi się organizacją pomocy osobom bezdomnym, obecni byli przedstawiciele: - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Urzędu Miasta Torunia: Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Ochrony Ludności, Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Toruńskiego Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT, Toruńskiego Centrum Caritas oraz Centrum Pielęgnacji Caritas, - efektem spotkania było przyjęcie Planu Pomocy Osobom Bezdomnym w Toruniu w okresie jesienno zimowym , w tym dokonanie ustaleń organizacyjnych, obszarów współdziałania oraz miejsc schronienia a także rezerwacji dodatkowych miejsc w przypadku trudnych warunków atmosferycznych. 5

6 Październik grudzień 2015 rok / styczeń marzec 2016 rok: monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych: pracownicy socjalni diagności ze Strażą Miejską oraz Policją, będą wspólnie monitorować miejsca przebywania osób bezdomnych, którzy nie chcą skorzystać z pomocy instytucjonalnej: - wyjazdy monitorujące miejsca pobytu osób bezdomnych w okresie jesienno zimowym planowane są co najmniej 1 raz w miesiącu, w późnych godzinach wieczornych (jak wynika z doświadczenia umożliwia to zastanie osób bezdomnych w potencjalnych miejscach pobytu), - Straż Miejska i Policja będzie przekazywać bieżące informacje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o ustalonych i rozpoznanych nowych miejscach pobytu osób bezdomnych, - w okresie intensywnych mrozów monitorowanie będzie wzmożone w zależności od potrzeb, - w przypadku odmowy przez osobę bezdomną skorzystania z pomocy w postaci schronienia osoba bezdomna będzie zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z oferowanej pomocy; monitorowanie miejsc schronienia: drogą elektroniczną Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, będzie przekazywało bieżącą, zbiorczą informację do Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Miasta Torunia Wydziału Ochrony Ludności oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej a także Policji i Straży Miejskiej: - o stanie zabezpieczenia miejsc schronienia dla osób bezdomnych, - o ewentualnych zagrożeniach; prowadzenie akcji informacyjnej: zamieszczenie Planu pomocy osobom bezdomnym zawierającego aktualne adresy i telefony kontaktowe na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia: - dystrybucja ulotki informacyjnej, wśród osób bezdomnych oraz w miejscach użyteczności publicznej, - współpraca z mediami, - przekazanie planu pomocy osobom bezdomnym i ulotki instytucjom i organizacjom pozarządowych, celem wykorzystania oraz rozpropagowania; nadzór i koordynacja realizacji: nad realizacją całości Planu pomocy osobom bezdomnym. obejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c: - głównym realizatorem pomocy dla bezdomnych mężczyzn jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn z uwagi na możliwość udzielania pomocy przez 24h, - głównym realizatorem pomocy dla bezdomnych kobiet jest Zespół Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 6

7 REALIZATORZY 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, tel czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od wtorek od pracownicy socjalni ds. osób bezdomnych mający swoją siedzibę w budynku noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Skłodowskiej Curie 82-84, Piotr Romanowski tel. kom , Marcin Banaszek tel ; pracownicy socjalni mający swoje siedziby w zespołach pracy socjalnej. Dział Usług Społecznych (działający w godzinach pracy ośrodka): Zespół Usług Społecznych Nr I Rejon Świętopełka, Rejon Polna, Rejon Starówka, ul. Mickiewicza 30, tel tel tel Zespół Usług Społecznych Nr II Rejon Podgórz ul. Poznańska 63, tel Rejon Rudak ul. Okólna 169, tel Zespół Usług Społecznych Nr III Rejon Fredry ul. Fałata nr 36/46, tel tel Rejon Fałata ul. Fałata 36/46, tel tel Zespół Usług Społecznych Nr IV Rejon Lubicka ul. Rydygiera nr 30/32, tel fax: Rejon Rubinkowo I ul. Rydygiera nr 30/32, tel tel Rejon Rubinkowo II ul. Rydygiera nr 30/32, tel tel Rejon Na Skarpie Rubinkowo III ul. Rydygiera nr 30/32, tel tel

8 Zespół Usług Społecznych Nr V Rejon Wrzosy ul. Sz. Chełmińska 254/258, tel Rejon Bażyńskich ul. Mickiewicza 30, tel Rejon Dekerta ul. Mickiewicza 30, tel tel Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku: Zespół Interwencji Kryzysowej MOPR w Toruniu - CAŁODOBOWO ul. Skłodowskiej - Curie 82-84, tel tel ; TELEFON ZAUFANIA poniedziałek - piątek w godz pomoc dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej bezpłatna pomoc specjalistów; prawnik, socjolog, psycholog, pedagog. 2. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn - CAŁODOBOWO ul. Skłodowskiej Curie 82-84, tel , tel Toruńskie Centrum Caritas - CAŁODOBOWO ul. Szosa Bydgoska 1a, tel Centrum Pielęgnacji Caritas - CAŁODOBOWO ul. Wyszyńskiego 7/9, tel Toruński Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT - CAŁODOBOWO ul. Dybowska 1, tel II. PARTNERZY 1. Straż Miejska, ul. Grudziądzka 157, tel lub Komenda Miejska Policji, ul. Grudziądzka 17, tel (dyżurny) tel lub 997 i 112 Komisariat Policji Toruń Śródmieście, ul. PCK 2, tel tel Komisariat Policji Toruń Podgórz, ul. Poznańska 127/129, tel Komisariat Policji Toruń Rubinkowo ul. Dziewulskiego 1, tel

9 3. Urząd Miasta Torunia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Fałata 39, tel Urząd Miasta Torunia Wydział Ochrony Ludności, ul. Legionów 70/76, tel , tel Dyżurny (TCZK) Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 5. Toruńskie Towarzystwo im. Św. Brata Alberta, ul. Najświętszej Marii Panny 2, tel Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Szosa Bydgoska 1, tel Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Fałata 35/37, tel. (56) ZABEZPIECZENIE MIEJSC NOCLEGOWYCH DLA OSÓB BEZDOMNYCH Schronienie - udziela się w noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach, na terenie Torunia w następujących placówkach: Wykaz zabezpieczonych miejsc schronienia w okresie jesienno-zimowym 2015/2016 l.p. Nazwa placówki Statutowa ilość miejsc noclegowych Ilość miejsc noclegowych rezerwowych Łączna docelowa ilość miejsc noclegowych 1. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, Schronisko ul. Skłodowskiej- Curie tel. (56) Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, Noclegownia ul. Skłodowskiej- Curie tel. (56) Zespół Interwencji Kryzysowej MOPR ul. Skłodowskiej- Curie tel. (56) (56) Toruński Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR- MARKOT, ul. Dybowska 1 tel. (56) T. C. Caritas, ul. Szosa Bydgoska 1 tel. (56) RAZEM:

10 ZABEZPIECZENIE W ŻYWNOŚĆ, ODZIEŻ ORAZ INNE FORMY POMOCY Gorący posiłek - posiłki wydawane będą na podstawie decyzji administracyjnych MOPR w Toruniu l.p. Miejsce wydawania posiłku Zasady świadczonej pomocy Okres działalności 1. Disco- Bar ul Kujawska Toruńskie Centrum Caritas ul. Szosa Bydgoska 1 tel. (56) Centrum Pielęgnacji Caritas Wyszyńskiego 7/9 Tel. (56) Pomoc wydawana na podstawie decyzji administracyjnej. Pomoc w formie bonów obiadowych Działalność całoroczna dla mieszkańców noclegowni oraz osób bezdomnych spoza placówek Pomoc charytatywna. Działalność całoroczna Gorąca zupa przyznawana na wniosek beneficjenta beneficjenta i wydawana na podstawie bonów. Pomoc w formie śniadań. Od r. do r. Niezbędne ubranie - następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiedniego do jej indywidualnych potrzeb oraz pory roku. Na podstawie uzgodnień pomoc charytatywna w postaci wydawania odzieży realizowana będzie przez: 1/ Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Fałata 35/37, tel. (56) / Toruńskie Centrum Caritas ul. Szosa Bydgoska 1, tel. (56) / Osobom bezdomnym będzie przyznawana pomoc finansowa na zakup niezbędnej odzieży - na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomoc w formie leków i materiałów opatrunkowych - zasiłki celowe na zakup leków na podstawie decyzji administracyjnej MOPR. Osoba bezdomna przedstawi pracownikowi socjalnemu recepty i zaświadczenie lekarskie o konieczności ich stosowania. Pomoc charytatywna - Stacja Opieki Caritas, ul. Wyszyńskiego 7/9, konsultacja pielęgniarska: poniedziałek piątek godz i Pomoc na zakup biletu zasiłek celowy, umożliwiający osobie bezdomnej np. spoza Torunia - przejazd środkiem komunikacji PKP lub PKS do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu. Sprawienie pogrzebu - organizacją oraz finansowaniem zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c. Pomoc higieniczna łaźnia Toruńskie Centrum Caritas ul. Szosa Bydgoska 1 umożliwia korzystanie bezdomnym z łaźni, środków czystości, odzieży, konsultacji pielęgniarskiej: wtorki i piątki godz

11 Formy pomocy osobom bezdomnym, które odmawiają skorzystania z pomocy instytucjonalnej: - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu kontynuować będą pracę socjalną w miejscach pobytu osób bezdomnych, - osoby bezdomne będą informowane o możliwościach skorzystania z pomocy w formie wyżywienia, odzieży, obuwia, pomocy w naturze, - w przypadku odmowy skorzystania z pomocy instytucjonalnej osoby będą otrzymywały pomoc w formie wyżywienia, odzieży, obuwia, pomocy w naturze, - w przypadku odmowy przez osobę bezdomną skorzystania z pomocy w postaci schronienia osoba bezdomna będzie zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z oferowanej pomocy. Prowadzenie systematycznej pracy socjalnej z bezdomnymi, poradnictwa oraz współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się bezdomnością Oczekiwane efekty: - objęcie pomocą instytucjonalną osób bezdomnych zainteresowanych tą formą wsparcia, - uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka społeczności lokalnej oraz propagowanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno - zimowym, - podniesienie świadomości w zakresie potrzeb osób bezdomnych, - wyegzekwowanie uprawnień do opieki zdrowotnej oraz ubezpieczenia społecznego, - pomoc w usamodzielnieniu i lepsze wykorzystanie partnerstwa organizacji pozarządowych. 11

PLAN POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO ZIMOWYM W TORUNIU (1 października marca 2017)

PLAN POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO ZIMOWYM W TORUNIU (1 października marca 2017) PLAN POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO ZIMOWYM W TORUNIU (1 października 2016-31 marca 2017) zgodność ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020 jako

Bardziej szczegółowo

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM 2013/2014

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM 2013/2014 POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM 2013/2014 Gdzie szukać pomocy? OSOBY BEZDOMNE GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno zimowym (1 października 2013-31 marca

Bardziej szczegółowo

POMÓŻ BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ

POMÓŻ BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ POMÓŻ BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ Pomóż bezdomnym przetrwać zimę Zima każdego roku stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, których również w naszym mieście nie brakuje. Spadek temperatury

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 2 Bezdomność w świetle prawa osoba bezdomna osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze Jaworze 2010r. Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zdrojowa 85 43-384 Jaworze tel: (33) 817 38 26; 502 788 275 gops@jaworze.pl I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Lp. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015

Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015 Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015 Bezdomność należy do jednego z problemów występujących w naszym społeczeństwie. Definicja osoby bezdomnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.

UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Polityka miasta w zakresie ograniczania bezdomności Stan przygotowań noclegowni do zimy

Polityka miasta w zakresie ograniczania bezdomności Stan przygotowań noclegowni do zimy Polityka miasta w zakresie ograniczania bezdomności Stan przygotowań noclegowni do zimy Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie PAŹDZIERNIK 2015 Wstęp Problem bezdomności można pojmować dziś jako zjawisko masowe,

Bardziej szczegółowo

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40 Lista placówek, w których można znaleźć nocelg ostatnia aktualizacja: 10.10.2012r. 1 2 4 5 7 8 9 10 Lp. Nazwa placówki Adres 1 2 3 Dom dla Bezdomnych pod wezwaniem Św. Brata Alberta Noclegownia dla mężczyzn

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie Kolumna 3: S - schronisko H - hostel - dom dla bezdomnych N - noclegownia O - ogrzewalnia Objaśnienia: Kolumna 4: K - kobiety K+Dz - kobiety z dziećmi

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Definicja: Wg. Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. osoba bezdomna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia..2008 roku w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "Program rozwiązywania problemów bezdomności Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009-2020"

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy.

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy. Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy. TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE 0 800 100 022 - bezpłatna infolinia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających a noclegowe

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA

PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA 2016-2020 Radlin, grudzień 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU. 3 I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA I PROBLEMU BEZDOMNOŚCI.. 4 II. ADRESACI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy.

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy. Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy. TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE 0 800 100 022 - bezpłatna infolinia

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim Stan na dzień 21 listopada 2014 r. GDZIE SZUKAĆ POMOCY W OLSZTYNIE 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR S RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR S RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR S.0007.109.2015 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu wychodzenia z bezdomności dla Radlina na lata 2016-2020" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ZIMA 2012/2013

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ZIMA 2012/2013 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ZIMA 2012/2013 POMOC OSOBOM BEZDOMNYM I POTRZEBUJĄCYM POMOCY Zima 2012/2013 Pomoc osobom bezdomnym w województwie lubuskim realizują w ramach zadań własnych 83 ośrodki pomocy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Siedlce z dnia... sierpnia 2016 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI Siedlce, sierpień 2016 r. Bezdomność jest zjawiskiem od wielu lat obecnym na terenie

Bardziej szczegółowo

Poradnia Terapii Uzależnień pl. Kolegiacki 12a, Poznań tel czynna w godz. od do 19.00

Poradnia Terapii Uzależnień pl. Kolegiacki 12a, Poznań tel czynna w godz. od do 19.00 Pomoc bezdomnym // // Treść ulotki WSPARCIE DLA OSOB UZALEŻNIONYCH Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Litewska 8, Poznań tel. 61 848 41 85 czynna w godz. od. 8.00 do 20.00 Poradnia Terapii Uzależnień pl.

Bardziej szczegółowo

Liczenie osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp.

Liczenie osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp. Liczenie osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp. Badanie dot. liczenia osób bezdomnych przebywających w Gorzowie Wlkp. zostało przeprowadzone w nocy 7/8 lutego 2013 r. W badaniu uczestniczyli: funkcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej Wtorek, 26 stycznia 2016 Świadczenia z pomocy społecznej Zasady udzielania pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i

Bardziej szczegółowo

Pomoc można otrzymać z GOPS

Pomoc można otrzymać z GOPS Pomoc można otrzymać z GOPS Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Do większości świadczeń z pomocy społecznej należy spełnić pewne

Bardziej szczegółowo

Program wychodzenia z bezdomności

Program wychodzenia z bezdomności Program wychodzenia z bezdomności Wstęp: Realizacja zadań mających na celu ograniczenie i zmniejszenie skutków bezdomności wynika z istniejących potrzeb, co równieŝ zostało zawarte w przyjętej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Prawo-pomoc społeczna

Prawo-pomoc społeczna Prawo-pomoc społeczna W ramach działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla bezdomnych

Pomoc dla bezdomnych Pomoc dla bezdomnych W województwie kujawsko pomorskim funkcjonuje 29 schronisk i noclegowni oraz miejsc wydzielonych przeznaczonych na nocleg. Łącznie w tychże schroniskach i noclegowniach jest 958 miejsc.

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy oraz zasady udzielania świadczeń

Formy pomocy oraz zasady udzielania świadczeń Formy pomocy oraz zasady udzielania świadczeń Zmiana kryteriów dochodowych! Szanowni Państwo, przypominamy, że z dniem 1 października 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. podlaskie aktualizacja - 30.10.2015 r. Strona 1

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. podlaskie aktualizacja - 30.10.2015 r. Strona 1 Objaśnienia: Kolumna 3: S - schronisko H - hostel - dom dla bezdomnych N - noclegownia O - ogrzewalnia Kolumna 4: K - kobiety K+Dz - kobiety z dziećmi M - mężczyźni K+M - kobiety i mężczyźni K+M+Dz - kobiety,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 33 875545 Fax GOPS Wieprz 34-22 WIEPRZ 424 MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.. w roku 2012. Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.. w roku 2012. Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie. w roku 2012 Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013 UWAGI: 1. Informacje z tabel dotyczą okresu sprawozdawczego:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykluczenia społecznego

Prawne aspekty wykluczenia społecznego Autor: Mgr Piotr Kozłowski Prawne aspekty wykluczenia społecznego Spis treści: 1. Podstawowe akty prawne dotykające problematyki wykluczenia społecznego 2. Pojęcie wykluczenia w wymiarze normatywnym, próba

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNOŚĆ. Analiza zbiorowości i formy wsparcia osób bezdomnych w gminie Śrem w 2006 roku. Opracowanie Maria Świdurska

BEZDOMNOŚĆ. Analiza zbiorowości i formy wsparcia osób bezdomnych w gminie Śrem w 2006 roku. Opracowanie Maria Świdurska BEZDOMNOŚĆ Analiza zbiorowości i formy wsparcia osób bezdomnych w gminie Śrem w 2006 roku. Opracowanie Maria Świdurska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie 1 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE. Praca socjalna

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE. Praca socjalna Praca socjalna Praca socjalna udzielana jest osobom/ rodzinom bez względu na posiadany dochód na rzecz poprawy ich funkcjonowania w środowisku lokalnym, może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdomnych

14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdomnych 14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdomnych Dzień Ludzi Bezdomnych - rodzaj nieformalnego święta obchodzonego 14 kwietnia, którego istnienie zainicjował twórca stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej):

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): - przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; - pracy socjalnej; - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Reja 2A/ 47-224 Kędzierzyn-Koźle Tel. 774835949

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób bezdomnych w m.st. Warszawie. m.st. Warszawa Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Ul. Niecała 2, Warszawa

Wsparcie osób bezdomnych w m.st. Warszawie. m.st. Warszawa Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Ul. Niecała 2, Warszawa Wsparcie osób bezdomnych w m.st. Warszawie m.st. Warszawa Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Osoba bezdomna w Warszawie Liczba osób bezdomnych według badania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Program Wychodzenia z Bezdomności na lata

Program Wychodzenia z Bezdomności na lata Załącznik do Uchwały Nr 304 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2016-2019 1. Wprowadzenie Bezdomność określana jest, jako jeden z najdotkliwszych problemów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 2. 2. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

Pomoc środowiskowa. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń ; prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

Pomoc środowiskowa. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń ; prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; Pomoc środowiskowa Mieszkańcy Gminy Galewice znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się o pomoc do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( ustawa z dnia 12 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych. Symbol: OI-T. Adres: ul. Żniwna 4, Kielce 1 / 8

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych. Symbol: OI-T. Adres: ul. Żniwna 4, Kielce 1 / 8 Symbol: OI-T Adres: ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce 1 / 8 Pokoje: 33 pomieszczenia Telefony: +48 41 311 11 17 +48 41 367 63 25 E-mail: oit@mopr.kielce.pl k.adamski@mopr.kielce.pl Godziny pracy: Ośrodek jest

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 1. praca socjalna, 2. sprawienie pogrzebu, 3. interwencja kryzysowa, 4. schronienie, 5. posiłek, 6. niezbędne ubranie, 7. usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 2014. Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS 1 DPS-IV-52-IR/2015

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 2014. Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS 1 DPS-IV-52-IR/2015 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 204 Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS DPS-IV-52-IR/205 UWAGI:. Informacje z tabel dotyczą okresu sprawozdawczego:

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszowska 15 28-236 Rytwiany NIP: 8661601485 REGON: 292695814 Telefony: Kierownik - 15864 74 59 Pracownicy socjalni - 15864 7946 Świadczenia rodzinne - 15864 7933

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU DLA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2015

GMINNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU DLA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... 2012 r. GMINNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU DLA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo