Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne"

Transkrypt

1 Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej firmy może być wsparcie zwrotne współfinansowane z środków europejskich. Zapraszamy do zapoznania się z kompendium wiedzy na ten temat. Mamy nadzieję, że poradnik będzie pomocny w skutecznym pozyskaniu wsparcia finansowego na rozwój firmy. Wstęp Brak własnych środków finansowych i utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego to problem wielu polskich firm. Dotyczy to zwłaszcza firm rozpoczynających działalność czy mikrofirm. Brak historii kredytowej, majątek niewystarczający do zabezpieczenia kredytu utrudnia pozyskanie wsparcia w banku. Może być także przeszkodą w dostępie do dotacji, czyli wsparcia bezzwrotnego. W dłuższej perspektywie sytuacja taka może hamować rozwój inwestycji i skutecznego konkurowania na rynku. Mikro, małe i średnie firmy tj. blisko 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce, mogą liczyć na duże wsparcie ze środków unijnych na lata Polsce przyznano budżet w wysokości 82,5 mld euro, którego głównymi odbiorcami będą właśnie przedsiębiorcy. Dotychczas fundusze europejskie cieszyły się dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców. Firmy korzystały ze wsparcia finansowego na inwestycje, wdrażanie innowacji, usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo), promocję czy też podejmowanie współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych. Udzielane wsparcie ze środków Unii Europejskiej miało głównie charakter wsparcia bezzwrotnego czyli dotacji. Pozyskanych pieniędzy nie trzeba było zwracać do instytucji, która je przyznała, o ile wypełnione zostały warunki umowy. I to właśnie czyniło je atrakcyjnym. Zaledwie ułamek procentu trafił do beneficjentów jako tzw. instrumenty zwrotne: pożyczki, gwarancje, poręczenia. W latach tego rodzaju wsparcia będzie znacznie więcej. Komisja Europejska zaleca, żeby nawet do 10% całości środków przeznaczyć na instrumenty zwrotne. Co różni wsparcie zwrotne od wsparcia bezzwrotnego ze środków UE? W latach beneficjenci unijnej pomocy, w tym przedsiębiorcy, mogą korzystać z dwóch form wsparcia: finansowania bezzwrotnego i zwrotnego. Podstawowe różnice

2 między obydwiema formami wsparcia dotyczą takich kwestii, jak: zwrotność środków, rodzaj podmiotu ubiegającego się o wsparcie, wpływ na warunki konkurencji, efektywność ekonomiczna wykorzystania danego źródła finansowania. Finansowanie bezzwrotne Finansowanie bezzwrotne oparte jest na mechanizmie dotacyjnym. Dotacja - to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana określonym podmiotom na realizację ich zadań. Dotacja jest atrakcyjną formą wsparcia, jednak żeby z niej skorzystać należy spełnić szereg wymagań i przejść określoną, często długotrwałą procedurę. Wymaga to szczególnego zaangażowania ze strony przedsiębiorcy (czasem także jego pracowników/ współpracowników). Należy dokładnie zaplanować cały projekt: zadania do realizacji, harmonogram prac, budżet. Konieczne jest skompletowanie pełnej dokumentacji, wypełnienie licznych formalności. Na decyzję w sprawie środków trzeba czekać. Zawsze też trzeba liczyć się z odmową. We wsparciu dotacyjnym największym minusem jest ograniczona pula środków, która dość szybko się wyczerpuje. Procedura oceny złożonej dokumentacji może być długa, gdyż na niektóre konkursy wpływa kilkaset wniosków. Należy liczyć się z ewentualnością nieotrzymania dofinansowania oraz z długim okresem czekania na decyzję. Otrzymanie dotacji przez firmę nie kończy procedury dotacyjnej. Przy realizacji projektu należy przestrzegać ściśle wcześniej założonych celów. Pamiętać należy także o tym, że z dotacji nie można sfinansować całej inwestycji. Przedsiębiorca musi dysponować własnymi środkami finansowymi na potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego, a często także na realizację całego projektu. Wymagany własny wkład finansowy przekraczać może nawet połowę wartości inwestycji. Finansowanie zwrotne Finansowanie zwrotne odnosi się do produktów finansowych oferowanych na preferencyjnych warunkach przez pośredników finansowych: banki, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Są to przede wszystkim pożyczki lub kredyty, poręczenia, produkty kapitałowe/wejścia kapitałowe (seed capital czy venture capital) współfinansowane ze środków europejskich. Ich charakterystyczną cechą jest odnawialność dla kolejnych wnioskodawców. Otrzymane środki są przez firmę zwracane, a następnie ponownie oferowane przez pośrednika innym podmiotom. Preferencyjność wsparcia polega na tym, że: finansowanie jest dostępne wg uproszczonych procedur; finansowanie jest dostępne w całej Polsce; instrumenty finansowe nie są objęte statusem i obciążeniami pomocy publicznej;

3 gwarancje oferowane w ramach programów są bezpłatne lub bardzo tanie; od przedsiębiorcy nie jest wymagane zabezpieczenie (lub jest wymagane niższe niż w wypadku środków komercyjnych); od przedsiębiorcy nie jest wymagany wkład własny (lub jest wymagany niższy niż w wypadku środków komercyjnych); występuje obniżka marży; okres wsparcia może być wydłużony (w porównaniu do finansowania na zasadach komercyjnych); dostępny jest duży wybór i szeroka gama form finansowania, w tym finansowanie obrotowe. W ramach aktualnej oferty instrumentów finansowych programów UE polscy przedsiębiorcy mogą liczyć w szczególności na preferencyjne: kredyty i pożyczki inwestycyjne, kredyty i pożyczki obrotowe, kredyty i pożyczki na zakup środków transportu, kredyty i pożyczki dla firm rozpoczynających działalność, kredyty i pożyczki hipoteczne, kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego, kredyty na finansowanie kontraktów, poręczenia kredytowe, poręczenia dla firm mikro i start up, poręczenia dla innowacji, leasing dla firm rozpoczynających działalność, leasing dla firm innowacyjnych. Uwaga: Celem instrumentów finansowych nie jest zastępowanie oferty finansowej instytucji rynkowych (banki, firmy ubezpieczeniowe lub leasingowe itp.). Instrumenty te służą wypełnieniu luki finansowej na rynku (brak równowagi między popytem na środki finansowe a ich podażą) poprzez dostarczenie środków finansowych dla tych podmiotów, których potrzeb inwestycyjnych nie może zaspokoić rynek. Jeśli nie dotacja to może Anioł?

4 Trzeba pamiętać, że w obecnej perspektywie finansowej na lata w wielu wypadkach nie będzie możliwe pozyskanie dotacji na określony cel, a jedynie oferowane będzie wsparcie w formie preferencyjnych instrumentów finansowych. Wachlarz wsparcia jest bardzo szeroki. W związku z tym przedsiębiorca, który ma zamiar skorzystać ze zwrotnego wsparcia unijnego musi dokonać wyboru formy finansowania. Wymaga to analizy potrzeb i kondycji finansowej firmy, ale także zapoznania się z dostępnością środków w ramach poszczególnych unijnych programów operacyjnych. Nie bez znaczenia jest lepsze zrozumienie istoty poszczególnych form wsparcia. 1. Pożyczka Pożyczka zgodnie z prawem cywilnym to umowa lub operacja, zawierana między dwoma stronami (pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą). Pożyczkodawca przekazuje środki pieniężne lub określony przedmiot pożyczkobiorcy, a ten zobowiązuje zwrócić je w określonym czasie. Pożyczka może być udzielana zarówno przez osoby fizyczne jak i instytucje. Przy udzielaniu pożyczki nie musi być jasno określony cel, na jaki mają być przeznaczone środki finansowe. Pożyczać można dowolną kwotę, jednak powyżej 500 zł każda umowa pożyczkowa powinna być zawierana na piśmie. Pożyczka unijna z oczywistych względów jest mniej korzystna pod względem finansowym niż dotacja. Stanowi ona instrument zwrotny, do tego często oprocentowany. Pożyczka unijna jest jednak w porównaniu do dotacji łatwiej dostępna. Proces starania się o pieniądze jest prosty. Formalności ograniczone są do niezbędnego minimum. Można liczyć na bezpłatną pomoc doradcy przy wypełnianiu wymaganych dokumentów. Niskie oprocentowanie i brak prowizji (lub niska prowizja) to kolejne atuty. Plusem jest także to, że środki mogą być przeznaczane na różne cele projektowe. Poza tym przedsiębiorca nie musi się obawiać, że przegapi jakiś termin, ponieważ nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym. Słabą stroną tego rozwiązania jest konieczność zapewnienia zabezpieczenia (np. żyranci, gwarancje bankowe, poręczenia instytucji, blokada środków na koncie bankowym) na etapie starania się o wsparcie, a przede wszystkim konieczność zwrotu środków w określonym czasie. Żeby rozpocząć starania o pożyczkę unijną, nie trzeba spełniać żadnych większych wymagań. Pieniądze dostępne są dla osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i dla firm z długą historią, dla firm mikro i firm średnich. Tabela 1. Pożyczka a dotacja Europejska dotacja Europejska pożyczka

5 finansowanie bezzwrotne, objęta regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis, wymaga własnego wkładu finansowego, wypłacana w formie zaliczki i/lub refundacji poniesionych kosztów, na ściśle określone cele, długa procedura przyznawania, konieczność czekania na ogłoszenie naboru, duża ilość formalności, ograniczone budżety konkursów duża liczba podmiotów, dla których nie starcza dotacji. finansowanie zwrotne nie jest objęta regułami pomocy publicznej, może być objęta pomocą de minimis, nie wymaga wkładu własnego finansowego lub wymaga wkładu na niskim poziomie (ew. 5 20%), zróżnicowane formy wypłaty, duża swoboda wnioskodawcy w określaniu celu projektu, przyjazna, szybka procedura przyznawania, nabór ciągły, formalności ograniczone do niezbędnego minimum, warunki przyznawania korzystniejsze niż rynkowe: niższe oprocentowanie/prowizje, dostępne dla dopiero planowanych oraz zupełnie nowych firm, mniej restrykcyjne formy zabezpieczenia, akceptowane uproszczone formy księgowości stosowane przez firmy. Źródło: opracowanie własne Podobne zasady dotyczą kredytów współfinansowanych ze środków europejskich. 2. Poręczenia Poręczenie w prawie cywilnym to umowa zawierająca zobowiązanie poręczyciela wobec wierzyciela do wykonania zobowiązania dłużnika, w razie gdyby ten go nie wykonał. Celem poręczenia jest zabezpieczenie spłaty cudzego długu. Dzięki zawarciu umowy poręczenia wierzyciel zyskuje dodatkową osobę, która zapewnia, że wypełni zobowiązanie za dłużnika. Poręczyciel, jako drugi dłużnik, odpowiada wobec wierzyciela osobiście, a więc całym swoim majątkiem, zarówno teraźniejszym, jak i przyszłym. Poręczenia można uzyskać w tworzonych w tym celu funduszach poręczeniowych, współfinansowanych także ze środków europejskich. Podstawowym zadaniem funduszy poręczeń jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek. Fundusze poręczają zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy mają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń.

6 W zależności od funduszu, poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki przeznaczone między innymi na: rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności, finansowanie inwestycji, finansowanie działalności gospodarczej, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, itp. Pożyczki/poręczenia muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na: realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty (w tym także zakup środków transportu) bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii; informatyzację; dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych; tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. 3. Fundusze kapitału zalążkowego (venture capital, seed capital) Fundusze kapitału zalążkowego, czyli fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (np. venture capital) inwestują w firmy posiadające innowacyjny projekt. Fundusze kapitału zalążkowego są właściwym źródłem kapitału dla nowej firmy, która nie może pozyskać kredytu bankowego lub pożyczki ze względu na brak zabezpieczeń i brak historii kredytowej. Kapitał oferowany przez fundusze kapitału zalążkowego to kapitał długoterminowy (zazwyczaj 3 do 7 lat), z którego korzystanie nie jest obciążone bieżącą spłatą odsetek. Fundusze kapitału zalążkowego są interesującą propozycją dla początkujących firm. Żeby sięgnąć po te środki wystarczy dobry pomysł na biznes. Fundusz pomoże założyć firmę, opracować biznesplan i strategię działania, udostępni lokal na siedzibę i oczywiście dofinansuje rozwój nowego produktu lub usługi. W zamian obejmie nie więcej niż 50 proc. udziałów. Fundusze wspierane środkami unijnymi mogą dokonywać inwestycji w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które znajdują się we wczesnej fazie rozwoju prowadzonej działalności 1. Fundusze dokonują inwestycji głównie poprzez objęcie udziałów lub akcji finansowanej spółki. 4. Anioły biznesu 1 Przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju firmy, które opracowują nowy produkt lub usługę albo sprzedają ten produkt lub usługę w niewielkiej skali nie przynoszącej jeszcze zysków.

7 Anioły biznesu to prywatni inwestorzy, którzy wspierają wybrane małe i średnie przedsiębiorstwa, głównie w początkowej fazie ich działalności (start-up). Przekazują im swoją wiedzę, doświadczenie, oraz środki finansowe. W zamian mogą otrzymywać część zysków przedsiębiorstwa. Niektórzy inwestorzy działają też na zasadach non profit. Fundusze europejskie przewidują także instrumenty łączące prywatne inwestycje aniołów biznesu z pożyczkami ze środków publicznych. Oferta preferencyjnego finansowania zwrotnego dla MMŚP w latach Komisja Europejska w perspektywie kładzie duży nacisk na wykorzystanie pozadotacyjnych form wsparcia. Ostatecznym celem jest rezygnacja z tradycyjnego bezzwrotnego systemu dotacji. Oznacza to, że wkrótce pomoc unijna dla mikro, małych i średnich firm oparta będzie o pożyczki i poręczenia. Komisja Europejska dopuszcza wspieranie w ten sposób niemal każdego obszaru działania, wpisanego w każdy program ramowy czy operacyjny współfinansowany ze środków europejskich. W latach za pomocą pożyczek i poręczeń mogą być finansowane przede wszystkim inwestycje w poprawę konkurencyjności małych i średnich firm, w poprawę efektywności energetycznej oraz część inwestycji firm w innowacje. Możliwe będzie także finansowanie mieszane (hybrydowe), czyli połączenie inwestycji zwrotnych z dotacjami. Na przykład przedsiębiorca otrzyma dotację na sfinansowanie części inwestycji i jednocześnie będzie miał możliwość sfinansowania wkładu własnego pożyczką na preferencyjnych warunkach. Udzielaniem preferencyjnego wsparcia zajmują się tzw. operatorzy finansowi i/lub narodowi pośrednicy finansowi tj. wybrane banki, fundusze poręczeniowe, firmy leasingowe i inne instytucje finansowe. Polscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze wsparcia zwrotnego oferowanego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, a także programów Komisji Europejskiej. Oferta na dziś Aktualna oferta preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców obejmuje kredyty, pożyczki, poręczenia oraz leasing z następujących programów unijnych: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) środki dostępne do roku 2015, Regionalne Programy Operacyjne (Inicjatywa JEREMI) środki dostępne do roku 2015, Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) środki dostępne do roku 2017,

8 Siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji środki dostępne do roku 2016, Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress środki dostępne do roku 2020 bądź do wyczerpania budżetów aktualnych umów. Oferta ta będzie stopniowo zastępowana finansowaniem z nowych programów krajowych i regionalnych na lata (Regionalne Programy Operacyjne i programy krajowe) oraz programów ramowych Unii Europejskiej na lata (COSME, Horyzont 2020, EaSI, Kreatywna Europa). POKL Pożyczka na założenie firmy Program Operacyjny Kapitał Ludzki umożliwia korzystanie z oferty mikropożyczek oraz usług szkoleniowo-doradczych tym osobom, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Mikropożyczki w wysokości do 50 tys. zł udzielane są na dowolny cel związany z uruchomieniem firmy, w tym na nabycie środków trwałych (maszyn, samochodów), przebudowę, modernizację i adaptację środków trwałych, zakup towaru, zakup wartości niematerialnych i prawnych. Osoba ubiegająca się o pożyczkę na założenie działalności gospodarczej na 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie może mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej. Oprocentowanie preferencyjne pożyczek w zależności od operatora wynosi od 1 do 3%. Aby otrzymać pożyczkę należy: złożyć dokumenty rekrutacyjne, a następnie złożyć wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami. Gdzie ubiegać się o wsparcie? O pożyczkę można ubiegać się u operatora właściwego dla miejsca zamieszkania. Informacji na temat aktualnie dostępnych środków zwrotnych na założenie firmy udzielają punkty informacyjne funduszy europejskich. Uwaga: Wsparcie finansowe na założenie firmy w formie dotacji czy pożyczki - może być udzielone danej osobie fizycznej tylko raz. Oznacza to, że osoba która otrzymała w przeszłości dotację na założenie firmy i firmę zamknęła nie może już skorzystać z pożyczki na założenie firmy. Może ponownie rozpocząć działalnośc i ubiegać się o inny typ pożyczki. Inicjatywa JEREMIE

9 Inicjatywa JEREMIE wdrażana jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Instrumenty finansowe dostępne w ramach Inicjatywy JEREMIE to poręczenia, kredyty i pożyczki oraz kapitał typu venture, mezzanine na rozwój działalności. Wsparcie skierowane jest do firm mikro, małych i średnich, które: mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania; rozpoczynają działalność (startup-y); nie posiadają historii kredytowej; nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na: realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii; informatyzację; dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych; tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na: pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; finansowanie celów konsumpcyjnych; spłatę pożyczek i kredytów; spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

10 Podstawą udzielenia wsparcia jest złożony przez pożyczkobiorcę wniosek o udzielenie pożyczki/ poręczenia wraz z wymaganymi załącznikami. Kredyt/ pożyczka muszą być należycie zabezpieczone. Forma zabezpieczenia ustalana jest indywidualnie z wnioskodawcą. Wsparcie udzielane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, łódzkie, dolnośląskie) oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (województwo kujawsko-pomorskie). Oferta Narodowych Pośredników Finansowych programów UE Preferencyjne finansowanie w programach ramowych udostępniono w Polsce w 11 instytucjach tzw. Narodowych Pośredników Finansowych Programów UE. Aktualnie aktywną ofertą dysponuje 8 pośredników: Bank Pekao SA Bank udostępnia kredyty inwestycyjne oraz obrotowe dla mikro i małych firm (w ramach programu CIP) oraz finansowanie dla firm realizujących projekty innowacyjne bądź badawczo-rozwojowe (w ramach instrumentu RSI 7 Programu Ramowego). Alior Bank Bank oferuje kredyty obrotowe oraz inwestycyjne dla klientów rozpoczynających działalność gospodarczą (w tym samozatrudnionych) lub prowadzących ją nie dłużej niż 2 lata (w ramach programu CIP). Bank BPH Bank udostępnia kredyty bez konieczności przedstawiania zabezpieczenia bądź wkładu własnego klienta (w ramach programu CIP). POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Fundusz oferuje poręczenia m.in. dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność lub realizujących projekty inwestycyjne (w ramach programu CIP). Poręczenia są dostępne za pośrednictwem banków współpracujących z POLFUND. Raiffeisen-Leasing Polska Firma oferuje finansowanie leasingiem dla firm mikro, w tym rozpoczynających działalność (w ramach programu CIP) oraz dla małych i średnich firm nastawionych na innowacje (w ramach instrumentu RSI 7 Programu Ramowego).

11 Deutsche Bank PBC Bank oferuje preferencyjne kredyty inwestycyjne i obrotowe (w ramach instrumentu RSI 7 Programu Ramowego). BIZ Bank Inicjatywa Mikro Instytucje oferują preferencyjne mikrokredyty (do wartości 25 tys. euro) przeznaczone na zakładanie lub rozwijanie działalności małych firm (w ramach Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress). Oferta na jutro W latach Komisja Europejska przeznaczy ponad 4,5 mld euro na ułatwienie dostępu do finansowania dla europejskich przedsiębiorców (COSME, HORYZONT 2020, EASI, Kreatywna Europa). Wsparcie będzie dostępne w uruchomionych przez Komisję programach ramowych. Dystrybucją preferencyjnego finansowania zajmą się narodowi pośrednicy finansowi tzn. wybrane banki, fundusze poręczeniowe, firmy leasingowe i inne instytucje finansowe. Dla kogo i na jaki cel środki zwrotne w ramach programów ramowych? Wsparcie oferowane będzie firmom małym, mikro i średnim. COSME preferencyjne wsparcie finansowe: za niższą cenę, przy dłuższym okresie spłaty, z mniejszymi wymogami dotyczącymi zabezpieczenia, wkładu własnego itp. Udostępnienie produktów finansowych także tym przedsiębiorcom, którzy przy braku instrumentu finansowego COSME nie mieliby szans na zdobycie niezbędnego finansowania; wsparcie kapitałowe - venture capital dla małych i średnich przedsiębiorstw w fazie ekspansji lub wzrostu. HORYZONT 2020 wsparcie finansowe (pożyczki, poręczenia) innowacyjnych projektów realizowanych m.in. przez MMŚP (wsparcie od 25 tys. do 25 mln euro).

12 EASI W ramach programu EaSi dostępne będzie wsparcie dla dwóch sekcji tematycznych: mikrofinanse dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczna, w tym mikropożyczki dla przedsiębiorstw społecznych. Dla kogo i na jaki cel środki zwrotne w ramach programów krajowych i regionalnych? Wsparcie oferowane będzie MMŚP w ramach krajowych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia) i regionalnych programów operacyjnych (16 programów operacyjnych). Podobnie jak w latach poprzednich pożyczki i poręczenia będą udzielane za pośrednictwem operatorów krajowych i regionalnych. I to oni ustalą szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie. W jaki sposób ubiegać się o wsparcie zwrotne? Gdzie szukać informacji? Krok 1. Zweryfikuj potrzeby. Krok 2. Wybierz operatora pomocy. Operatora pomocy należy wybrać zgodnie z potrzebami firmy. Krok 3. Przygotuj wymagane dokumenty. U większości operatorów możesz otrzymać wsparcie w przygotowaniu dokumentów. Krok 4. Złóż wniosek. Przygotuj zabezpieczenie. Krok 5. Odbierz pożyczkę.

13 Pożyczka nie zawsze wypłacana jest w gotówce. Możliwe jest na przykład rozwiązanie polegające na przedłożeniu faktur proforma, które w imieniu pożyczkobiorcy ureguluje instytucja finansowa. Instytucje, które mogą pomóc Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w Warszawie. tel.: Punkty informacyjne funduszy europejskich (przy Urzędach Marszałkowskich poszczególnych województw). Dane do kontaktu znajdziesz tutaj. Fundusze pożyczkowe. Wyszukiwarka funduszy pożyczkowych dostępna tutaj. Krajowy System Usług punkty konsultacyjne. Listę punktów konsultacyjnych znajdziesz tutaj. Zasoby internetowe, z których warto skorzystać Serwis internetowy Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych: Serwis internetowy funduszy europejskich: Serwis internetowy Komisji Europejskiej: Serwis internetowy sieci Enterprise Europe Network Serwis internetowy Krajowego Systemu Usług

14 Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska W tekście wykorzystano materiały udostępnione na stronach internetowych:

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Dolnośląskie Spotkania Biznesowe

Bardziej szczegółowo

14.09.2015 r. Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE. KPK IF PUE oferuje wsparcie dla:

14.09.2015 r. Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE. KPK IF PUE oferuje wsparcie dla: Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Ekspert KPK Katowice, 28.03.2014 ZAKRES PREZENTACJI: O Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 Zakres prezentacji: Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP Zwrotne instrumenty finansowe w programach UE 2007-2013 Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Lublin, 21 listopada 2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji Oferta Banku Spółdzielczego w Czersku w zakresie wsparcia finansowego MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Tytuł prezentacji Oferta Banku Spółdzielczego w Czersku w zakresie wsparcia finansowego MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Tytuł prezentacji Oferta Banku Spółdzielczego w Czersku w zakresie wsparcia finansowego MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Bank Spółdzielczy w Czersku ul. Dr. Zielińskiego 4 89-650 Czersk BGK tel. 52 395

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla polskich firm, możliwe w ramach Programu CIP ; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r.

Wsparcie dla polskich firm, możliwe w ramach Programu CIP ; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Wsparcie dla polskich firm, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Centralny Punkt Informacyjny FE Warszawa 24 kwietnia 2013 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

2015-06-08. Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP

2015-06-08. Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Ewa Krawiec Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 13.10.2014

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Piotr Matwiej Ekspert Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Poznań,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: 1. Co to jest JEREMIE? 2. JEREMIE w Polsce 3. JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Warszawa, 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Inicjatywa JEREMIE i jej realizacja przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. SPIS TREŚCI: 1. Co to jest JEREMIE? 2. JEREMIE w Polsce 3. JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe programów ramowych UE

Instrumenty finansowe programów ramowych UE Instrumenty finansowe programów ramowych UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Tytuł prezentacji Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Piotr Matwiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Czym jest Inicjatywa JEREMIE

Czym jest Inicjatywa JEREMIE Czym jest Inicjatywa JEREMIE W Wielkopolsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP - obecne również na polskim rynku Joanna Dąbrowska www. cip.gov.pl/eip

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 maja 2014 29.05.2014 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Łukasz Narloch, Samodzielny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CZĘŚĆ II CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r 2 PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r.

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Centralny Punkt Informacyjny FE Warszawa 20 marca 2013 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Robert Rasiński Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Maj, 2017 r. Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE. w ramach. Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS

Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE. w ramach. Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS Cel inicjatywy Jeremie JEREMIE (Joint European Resources for Microto-Medium Enterprises -Wspólne Europejskie Zasoby

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY

STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY Zjazd Funduszy Poręczeniowych: 2014 2020 WYZWANIA DLA SYSTEMU PORĘCZENIOWEGO Jachranka, 24-25 października 2012 r. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE,

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE, Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie Inicjatywa JEREMIE, Toruń 14 czerwca 2011 r. Projekt jest finansowany ze

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Konin, 17.05.2013 r. Udzielone pożyczki w historii WARP Od początku swojej działalności do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Arkadiusz Lewicki Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii

Bardziej szczegółowo

FINASUJEMY FIRMY W REGIONIE

FINASUJEMY FIRMY W REGIONIE FINASUJEMY FIRMY W REGIONIE Obsługa i finansowanie firm w województwie Zachodniopomorskim Fundusz powstał w 2002 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Siedziba: Centrum

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013. PSAB-I, Gliwice, Kapitał na innowacje 14 listopada 2012 r.

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013. PSAB-I, Gliwice, Kapitał na innowacje 14 listopada 2012 r. Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP, Instrumenty finansowe dla MŚP PSAB-I, Gliwice, Kapitał na innowacje 14 listopada 2012 r. Program

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Finansujemy mikro! Unijne instrumenty finansowe dla mikroprzedsiębiorców w Polsce

Finansujemy mikro! Unijne instrumenty finansowe dla mikroprzedsiębiorców w Polsce 20161221 16:23 Finansujemy mikro! Unijne instrumenty finansowe dla mikroprzedsiębiorców w Polsce W ciągu ostatniego roku w Polsce uruchomiono preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców z trzech programów

Bardziej szczegółowo

Do 15 mln zł dla Twojej firmy na preferencyjnych warunkach!

Do 15 mln zł dla Twojej firmy na preferencyjnych warunkach! Do 15 mln zł dla Twojej firmy na preferencyjnych warunkach! + darmowe doradztwo JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ Z UE DLA KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT? Projekt skierowany jest do mikro, małych oraz średnich firm z

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe mają na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania. Fundusze

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 14.10.2014 r. Krajowy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce 3 października 2016 r. Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r. Fundusze, konkursy, dotacje szanse i moŝliwości dla przedsiębiorców w roku 2012 Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP.

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Spotkanie brokerskie z przedsiębiorcami i pracownikami z branży piekarniczo - cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Produkty poręczeniowe oferowane przez PRFPK. Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza

Produkty poręczeniowe oferowane przez PRFPK. Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Produkty poręczeniowe oferowane przez PRFPK Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Działalność Funduszu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał w grudniu 2001roku z inicjatywy Samorządu

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, 25 maja 2012 r. Miasto, data Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia, fundusze Private Equity/ Venture Capital

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów

Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów KONIN 24 MARZEC 2014 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE oferta dla przedsiębiorców. BGK Szczecin, 9 kwietnia 2014 r.

Inicjatywa JEREMIE oferta dla przedsiębiorców. BGK Szczecin, 9 kwietnia 2014 r. Inicjatywa JEREMIE oferta dla przedsiębiorców BGK Szczecin, 9 kwietnia 2014 r. JEREMIE w Polsce W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest : na poziomie krajowym i regionalnym BGK realizuje JEREMIE na

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Jeremie unijna pożyczka dla przedsiębiorców. Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży

Inicjatywa Jeremie unijna pożyczka dla przedsiębiorców. Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Inicjatywa Jeremie unijna pożyczka dla przedsiębiorców Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Fundusz Pożyczkowy - udzielone pożyczki Od początku swojej działalności do dnia 31 grudnia 2013r. WARP

Bardziej szczegółowo

JEREMIE pomaga przedsiębiorcom Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji:

JEREMIE pomaga przedsiębiorcom Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: Data publikacji: 16.09.2014 Między Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości a Bankiem Gospodarstwa Krajowego została podpisana Umowa Operacyjna w ramach Inicjatywy JEREMIE na udzielanie niskooprocentowanych

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Prezentacja dla Pracowników Regionu - poręczenie kredytowe

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego www. arms-szczecin.eu www.jeremie.pl 1 Kim jesteśmy? Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. to spółka miejska (Gmina Miasto Szczecin posiada

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r.

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP Szczecin, 8.12.2010

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl Pożyczki i poręczenia na inwestycje realizowane przez K-PFP sp. z o.o. oraz TFPK sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków pochodzących z RPO WK-P na lata 2007-2013 z uwzględnieniem Inicjatywy JEREMIE Toruń

Bardziej szczegółowo

Lublin, 24 maja 2017 r.

Lublin, 24 maja 2017 r. Lublin, 24 maja 2017 r. Doświadczenia w zakresie pozyskania funduszy unijnych przez przedsiębiorców w okresie programowania 2017-2013 oraz perspektywy pozyskiwania środków w nowym okresie 2014-2020 Lubelska

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce 3 października 2016 r. Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych.

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundusz Pożyczkowy Fundacja OIC Poland w Liczbach Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: - 241 podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundacja OIC Poland w Liczbach Fundusz Pożyczkowy 222

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo