Nazwa inwestycji : Spięcia końcówek sieci wodociągowej we Wrocławiu etap III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa inwestycji : Spięcia końcówek sieci wodociągowej we Wrocławiu etap III"

Transkrypt

1

2 Biuro Usług Projektowych EKOPROJEKT Pracownia projektowa gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska Wrocław ul. Promenada r. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Umowa nr 2842/2009/IR/U z dn r Nazwa inwestycji : Spięcia końcówek sieci wodociągowej we Wrocławiu etap III Poz. Wyszczególnienie Ilość.egz. 1. PW Spięcia końcówek sieci wodociągowej we Wrocławiu etap III 5 - branża instalacyjno-inżynieryjna + konstrukcyjna 2. PW Odtworzenie nawierzchni drogowej - branża drogowa 5 3. PW Organizacja ruchu zamiennego sieć wodociągowa - branża drogowa 5 4. Przedmiar robót ( kosztorys ofertowy po wypełnieniu ) 2 - branża instalacyjno-inżynieryjna + drogowa 5. Kosztorys inwestorski + ZZK branża instalacyjno-inżynieryjna + drogowa 2 6. Przedmiar robót ad. poz Przedmiar robót ad. poz Przedmiar robót ad. poz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Orzeczenie geotechniczne Informacja BIOZ PB Spięcia końcówek sieci wodociągowej we Wrocławiu etap III Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej 1 x CD Główny Projektant mgr inż. Jacek Rydz

3 PROJEKT WYKONAWCZY organizacji ruchu zastępczego wodociąg ul.dubrownicka

4 SPIS TREŚCI Część opisowa: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i cel opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Zasady dotyczące urządzeń bezpieczeństwa ruchu zastosowanych w opracowaniu 5. Uwagi ogólne Uzgodnienia Część graficzna: Rys. nr 1 Lokalizacja inwestycji 1 : Rys. nr 2 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót 1 : Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego ul.dubrownicka

5 1. Podstawa opracowania Umowa nr 2842/2009/IR/U zawarta z MPWiK we Wrocławiu Projekt budowlany opracowany wg umowy j.w. Inwentaryzacja znaków i urządzeń drogowych do celów projektowych, wizja lokalna w terenie Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach Załącznik do Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 2. Zakres i cel opracowania Opracowanie zawiera organizację ruchu zastępczego na czas przebudowy wodociągu w pasie drogowym ul. Dubrownickiej. Odcinek ul. Dubrownickiej objęty opracowaniem stanowi drogę dojazdową do osiedla domków jednorodzinnych. Ulica połosona jest w strefie ograniczonego ruchu do 30 km/godzinę. Droga posiada nawierzchnię z kostki betonowej oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej zlokalizowany po stronie północnej ulicy. Prace związane z przebudową wodociągu prowadzone będą w chodniku oraz jezdni. Dla wykonania wodociągu zostanie wykonany wykop wąskoprzestrzenny umocniony o szer. 1,0 m. 3. Rozwiązania projektowe Prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu chodnika oraz wygrodzeniu pasa jezdni szerokości 1,0m. Pieszych kieruje się na drugą stronę ulicy. Na czas prowadzenia robót projektuje się ustawienie znaków:, A-12b, A-12c, A-30 z tabliczką : piesi, B-41.Teren robót należy wygrodzić zaporami U-20a, U-20b, U-20c oraz zaporami U-3d wyposażonymi w lampy koloru żółtego. 4. Zasady dotyczące urządzeń bezpieczeństwa ruchu zastosowanych w opracowaniu. Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze a także zapewniać bezpieczeństwo ruchu osobom wykonującym te roboty. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny zapewnić stabilność przez cały okres prowadzenia prac Oznakowanie pionowe tymczasowe a) znak tarcza znaku profilowana -wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2mm, lico znaku -folia odblaskowa 1,11 lub III generacji, zamocowanie -uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik przytwierdzony do tarczy znaku, obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju i średnicy podpory. Przy oznakowaniu tymczasowym należy stosować znaki z grupy średniej. b) zapory drogowe typu U-20 powierzchnia zapory profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5-2mm, lico zapory-folia odblaskowa I lub II generacji, zamocowanie bezpośrednio na stojaku wraz z obciążnikiem. 2 Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego ul.dubrownicka

6 c) tablice prowadzące typu U-3 i kierujące U-21: tablice profilowane -wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm, lico tablic -folia odblaskowa I lub II generacji, zamocowanie bezpośrednio na stojaku wraz z obciążnikiem. d) tablica: tarcza tablicy profilowana -wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm, lico -folia odblaskowa I, II lub III generacji, zamocowanie -uniwersalny uchwyt o profilu ceowym, lub płaskownik przymocowany do tarczy tablicy,obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju i średnicy podpory (słupka). e) podstawa: stosowana jako obciążnik do oznakowania tymczasowego, wykonana z mieszanek recyklingowych lub prefabrykowanych elementów betonowych zbrojonych -o wadze 20-30kg. Elementy z mieszanek recyklingowych wykorzystywane do obciążeń zastaw, elementy betonowe zbrojone -do obciążeń słupków oznakowania. 5. Uwagi ogólne. Przed przystąpieniem do robót zorganizowane zostanie tymczasowe zaplecze budowy. Wykonawca winien zapewnić dostęp mieszkańcom do ich posesji. Orientacyjny termin przeprowadzenia w/w prac: III IV kwartał 2011 Dokładny termin zostanie ustalony z zarządcą drogi Zarządem Dróg Utrzymania Miasta we Wrocławiu 3 Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego ul.dubrownicka

7

8

9

10 U-20c U-20c Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robót 1 PODETAP 2 wygrodzenie 2m x 2m dla wpięcia projektowanego rurociągu A-30 PIESI A-12b 10m 50m Przejście drugą stroną ulicy 1,0m B-41 U-20c U-20a U-20a Przejście drugą stroną ulicy B-41 U-3d PODETAP 1 wygrodzenie 2m x 2m dla wpięcia projektowanego rurociągu U-20c U-20b 4,0m PIESI A-12c U-3d A-30 U-20c

11 PROJEKT WYKONAWCZY organizacji ruchu zastępczego wodociąg ul.osiedlowa

12 SPIS TREŚCI Część opisowa: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i cel opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Zasady dotyczące urządzeń bezpieczeństwa ruchu zastosowanych w opracowaniu 5. Uwagi ogólne Uzgodnienia Część graficzna: Rys. nr 1 Lokalizacja inwestycji 1 : Rys. nr 2 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót 1 : Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego ul.osiedlowa

13 1. Podstawa opracowania 1.1. Umowa Nr 2842/2009/IR/U zawarta z MPWiK we Wrocławiu 1.2. Projekt przebudowy sieci wodociągowej opracowany wg umowy jw Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 2. Zakres i cel opracowania Opracowanie zawiera organizację ruchu zastępczego na czas przebudowy wodociągu w pasie drogowym ul. Osiedlowej. Odcinek ul. Osiedlowej objęty opracowaniem stanowi drogę dojazdową do osiedla domków jednorodzinnych. Ulica położona jest w strefie ograniczonego ruchu do 30 km/godzinę. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Prace związane z przebudową wodociągu prowadzone będą w chodniku oraz jezdni. Dla wykonania wodociągu zostanie wykonany wykop wąskoprzestrzenny umocniony o szer. 1,0 m. 3. Rozwiązania projektowe Prace prowadzone będą w chodniku oraz jezdni. Schemat oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót przedstawia rysunek nr 2. Na czas prowadzenia robót projektuje się ustawienie znaków -od strony budynku nr 42b. Od strony budynku nr 46 należy ustawić znaki A14, A-12b. Teren robót należy wygrodzić zaporami U-20a, U-20b, U-20c oraz zaporami U-3d. 4. Zasady dotyczące urządzeń bezpieczeństwa ruchu zastosowanych w opracowaniu Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze a takze zapewniać bezpieczeństwo ruchu osobom wykonującym te roboty. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny zapewnić stabilność przez cały okres prowadzenia prac Oznakowanie pionowe tymczasowe a) znak tarcza znaku profilowana -wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2mm, lico znaku -folia odblaskowa 1,11 lub III generacji, zamocowanie -uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik przytwierdzony do tarczy znaku, obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju i średnicy podpory. Przy oznakowaniu tymczasowym należy stosować znaki z grupy średniej. b) zapory drogowe typu U-20 powierzchnia zapory profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5-2mm, lico zapory-folia odblaskowa I lub II generacji, zamocowanie bezpośrednio na stojaku wraz z obciążnikiem. c) tablice prowadzące typu U-3 i kierujące U-21: tablice profilowane -wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm, lico tablic -folia odblaskowa I lub II generacji, zamocowanie bezpośrednio na stojaku wraz z obciążnikiem. d) tablica: tarcza tablicy profilowana -wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm, lico -folia odblaskowa I, II lub III generacji, zamocowanie -uniwersalny uchwyt o profilu ceowym, lub płaskownik przymocowany do tarczy tablicy,obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju i średnicy podpory (słupka). 2 Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego ul.osiedlowa

14 e) podstawa: stosowana jako obciążnik do oznakowania tymczasowego, wykonana z mieszanek recyklingowych lub prefabrykowanych elementów betonowych zbrojonych -o wadze 20-30kg. Elementy z mieszanek recyklingowych wykorzystywane do obciążeń zastaw, elementy betonowe zbrojone - do obciążeń słupków oznakowania. 5. Uwagi ogólne. Przed przystąpieniem do robót zorganizowane zostanie tymczasowe zaplecze budowy. Wykonawca winien zapewnić dostęp mieszkańcom do ich posesji. Orientacyjny termin przeprowadzenia w/w prac: III IV kwartał 2011 Dokładny termin zostanie ustalony z zarządcą drogi Zarządem Dróg Utrzymania Miasta we Wrocławiu. 3 Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego ul.osiedlowa

15

16

17

18 ETAP 3 50m U-20b U-20a ETAP 3 ETAP 1 3,0m U-20a ETAP 2 U-20b 2,5m U-20c U-20a 2,5m A-12b ETAP 2 50m U-3d Na 3 dni przed rozpoczęciem robót w etapie 2 należy powiadomić mieszkańców posesji nr 46 o utrudnieniach w ruchu Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robót

19 PROJEKT WYKONAWCZY organizacji ruchu zastępczego wodociąg ul.jaracza

20 SPIS TREŚCI Część opisowa: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i cel opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Zasady dotyczące urządzeń bezpieczeństwa ruchu zastosowanych w opracowaniu 5. Uwagi ogólne Uzgodnienia Część graficzna: Rys. nr 1 Lokalizacja inwestycji 1 : Rys. nr 2 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót 1 : Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego ul.jaracza

21 1. Podstawa opracowania Umowa nr 2842/2009/IR/U zawarta z MPWiK we Wrocławiu Projekt budowlany opracowany wg umowy j.w. Inwentaryzacja znaków i urządzeń drogowych do celów projektowych, wizja lokalna w terenie Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach Załącznik do Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 2. Zakres i cel opracowania Opracowanie zawiera organizację ruchu zastępczego na czas przebudowy wodociągu w pasie drogowym ul. Jaracza. Odcinek ul. Jaracza objęty opracowaniem stanowi drogę dojazdową do osiedla mieszkaniowego oraz dojazd do stacji benzynowej SHELL. Ulica posiada nawierzchnię bitumiczną oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej zlokalizowany od strony stacji benzynowej. Prace związane z przebudową wodociągu prowadzone będą w chodniku oraz jezdni. Dla wykonania wodociągu zostanie wykonany wykop wąskoprzestrzenny umocniony o szerokości. 1,0 1,2 1,5m. 3. Rozwiązania projektowe Prace prowadzone będą w chodniku oraz jezdni. Schemat oznakowaniai zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót przedstawia rysunek nr 2.Na czas prowadzenia robót projektuje się ustawienie znaków, A-12b, A-12c.Teren robót należy wygrodzić zaporami U-20a, U-20b, U-20c oraz zaporami U-3d. 4. Zasady dotyczące urządzeń bezpieczeństwa ruchu zastosowanych w opracowaniu Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze a także zapewniać bezpieczeństwo ruchu osobom wykonującym te roboty. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny zapewnić stabilność przez cały okres prowadzenia prac Oznakowanie pionowe tymczasowe a) znak tarcza znaku profilowana -wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2mm, lico znaku -folia odblaskowa I, II lub III generacji, zamocowanie -uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik przytwierdzony do tarczy znaku, obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju i średnicy podpory. Przy oznakowaniu tymczasowym należy stosować znaki z grupy średniej. b) zapory drogowe typu U-20 powierzchnia zapory profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5-2mm, lico zapory-folia odblaskowa I lub II generacji, zamocowanie bezpośrednio na stojaku wraz z obciążnikiem. c) tablice prowadzące typu U-3 i kierujące U-21: tablice profilowane -wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm, lico tablic -folia odblaskowa I lub II generacji, zamocowanie bezpośrednio na stojaku wraz z obciążnikiem. 2 Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego ul.jaracza

22 d) tablica: tarcza tablicy profilowana -wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm, lico -folia odblaskowa I, II lub III generacji, zamocowanie -uniwersalny uchwyt o profilu ceowym, lub płaskownik przymocowany do tarczy tablicy,obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju i średnicy podpory (słupka). e) podstawa: stosowana jako obciążnik do oznakowania tymczasowego, wykonana z mieszanek recyklingowych lub prefabrykowanych elementów betonowych zbrojonych -o wadze 20-30kg. Elementy z mieszanek recyklingowych wykorzystywane do obciążeń zastaw, elementy betonowe zbrojone - do obciążeń słupków oznakowania. 5. Uwagi ogólne. Przed przystąpieniem do robót zorganizowane zostanie tymczasowe zaplecze budowy. Wykonawca winien zapewnić dostęp mieszkańcom do ich posesji. Orientacyjny termin przeprowadzenia w/w prac: III IV kwartał 2011 Dokładny termin zostanie ustalony z zarządcą drogi Zarządem Dróg Utrzymania Miasta we Wrocławiu. 3 Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego ul.jaracza

23

24

25

26 A-12c Tymczasowe zaplecze budowy U-20a ETAP 2 ETAP 1,2 U-20b U-20c ETAP 1 ETAP 1,2 U-20a 0,5m 3,5m U-20b 3,0m 1,0m 3,0m 3,0m 5,0m PODETAP 1 U-3d U-20b ETAP 1 3,5m 5,0m U-20a 3,0m 3,5m U-20c U-20b U-3d A-12b ETAP 2 PODETAP 2 wygrodzenie 2m x 2m dla wpięcia projektowanego rurociągu 50m A-12b ETAP 1 ETAP 1 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robót

27 PROJEKT WYKONAWCZY organizacji ruchu zastępczego wodociąg ul.piechowicka

28 SPIS TREŚCI Część opisowa: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i cel opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Zasady dotyczące urządzeń bezpieczeństwa ruchu zastosowanych w opracowaniu 5. Uwagi ogólne Uzgodnienia Część graficzna: Rys. nr 1 Lokalizacja inwestycji 1 : Rys. nr 2 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót etap 1 1 : 500 Rys. nr 3 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót etap 2 1 : Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego ul.piechowicka

29 1. Podstawa opracowania Umowa nr 2842/2009/IR/U zawarta z MPWiK we Wrocławiu Projekt budowlany opracowany wg umowy j.w. Inwentaryzacja znaków i urządzeń drogowych do celów projektowych, wizja lokalna w terenie Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach Załącznik do Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 2. Zakres i cel opracowania Opracowanie zawiera organizację ruchu zastępczego na czas przebudowy wodociągu w pasie drogowym ul. Piechowickiej na odcinku od ul. Drogosławieckiej do ul. Mysłakowickiej. Odcinek objęty opracowaniem stanowi drogę dojazdową do osiedla domków jednorodzinnych. Ulica połosona jest w strefie zamieszkania. Droga posiada nawierzchnię z kostki betonowej bez chodników. Stanowi ciąg pieszo jezdny. Prace związane z przebudową wodociągu prowadzone będą w jezdni. Dla wykonania wodociągu zostanie wykonany wykop wąskoprzestrzenny umocniony o szer. 1,0 m. 3. Rozwiązania projektowe Prace prowadzone będą przy wygrodzeniu pasa jezdni. Prowadzone będą etapami, w których wyodrębniono również podetapy. Etapy i podetapy można prowadzić łącznie bądź rozdzielnie. Na czas prowadzenia robót projektuje się ustawienie znaków:,a-12b, A-12c, A-12a oraz B-36. Teren robót należy wygrodzić zaporami U-20a, U-20b oraz zaporamiu-3d, U-3c wyposażonymi w lampy koloru żółtego. 4. Zasady dotyczące urządzeń bezpieczeństwa ruchu zastosowanych w opracowaniu. Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze a także zapewniać bezpieczeństwo ruchu osobom wykonującym te roboty. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny zapewnić stabilność przez cały okres prowadzenia prac Oznakowanie pionowe tymczasowe a) znak tarcza znaku profilowana -wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2mm, lico znaku -folia odblaskowa 1,11 lub III generacji, zamocowanie -uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik przytwierdzony do tarczy znaku, obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju i średnicy podpory. Przy oznakowaniu tymczasowym należy stosować znaki z grupy średniej. b) zapory drogowe typu U-20 powierzchnia zapory profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5-2mm, lico zapory-folia odblaskowa I lub II generacji, zamocowanie bezpośrednio na stojaku wraz z obciążnikiem. c) tablice prowadzące typu U-3 i kierujące U-21: tablice profilowane -wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm, lico tablic -folia odblaskowa I lub II generacji, zamocowanie bezpośrednio na stojaku wraz z obciążnikiem. 2 Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego ul.piechowicka

30 d) tablica: tarcza tablicy profilowana -wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm, lico -folia odblaskowa I, II lub III generacji, zamocowanie -uniwersalny uchwyt o profilu ceowym, lub płaskownik przymocowany do tarczy tablicy,obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju i średnicy podpory (słupka). e) podstawa: stosowana jako obciążnik do oznakowania tymczasowego, wykonana z mieszanek recyklingowych lub prefabrykowanych elementów betonowych zbrojonych -o wadze 20-30kg. Elementy z mieszanek recyklingowych wykorzystywane do obciążeń zastaw, elementy betonowe zbrojone -do obciążeń słupków oznakowania. 5. Uwagi ogólne. Przed przystąpieniem do robót zorganizowane zostanie tymczasowe zaplecze budowy. Wykonawca winien zapewnić dostęp mieszkańcom do ich posesji. Orientacyjny termin przeprowadzenia w/w prac: III IV kwartał 2011 Dokładny termin zostanie ustalony z zarządcą drogi Zarządem Dróg Utrzymania Miasta we Wrocławiu. 3 Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego ul.piechowicka

31

32

33

34 PODETAP 1 ETAP 1 A-12b A-12b zaplecze PODETAP 1 zaplecze A-12a 50m U-20b 4,0m WC U-20a -3,5- -13,0- - BARAKOWÓZ zaplecze PODETAP 1 4,0m U-3d 10,0m A-12a U-3d 50m U-3c U-20a ETAP 1 zaplecze A-12c ETAP 1 B-36 U-20b U-3d U-3d U-3d 3,0m 3,0m 3,0m 5,0m 5,0m U-20b U-20a U-3d PODETAP 1 PODETAP 1 U-20b 3,0m 5,0m U-3d U-20b 4,5m 3,0m U-20a B-36 A-12c ETAP 1 PODETAP 1 06 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robót - etap 1

35 U-20b A-12b U-3d 50m U-20a A-12c 4,0m PODETAP 2-1: 2-2 ETAP 2 B-36 A-12b U-3d ETAP 2 U-3d U-20b U-3d U-20b 6,0m 2,0m 5,0m 3,0m U-20a PODETAP 2-1 U-20b 3,0m U-3d 3,0m 5,0m B-36 A-12c PODETAP m U-20b 3,0m ETAP 2 A-12b ETAP 2 ETAP 2 A-12c 50m 2,75m 3,0m U-3c PODETAP 2-1: m A-12b ETAP 2 06 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robót - etap 2 3

PN/3032/2009/IR/U z dn r

PN/3032/2009/IR/U z dn r Biuro Usług Projektowych EKOPROJEKT Pracownia projektowa gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska 54-025 Wrocław ul. Promenada 25 WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Umowa nr : PN/3032/2009/IR/U z dn.03.03.2010

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.(071) 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Projekt wykonawczy Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Oława pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława. Budowa Krytej Pływalni w Oławie

Gmina Miasto Oława pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława. Budowa Krytej Pływalni w Oławie zastępczego Strona 1 z 5 TOM 5.2. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO I DOCELOWEGO EGZ. 1. Inwestor Przedsięwzięcie Gmina Miasto Oława pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława Budowa Krytej Pływalni w Oławie Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT Budowa sieci wodociągowej w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w Głubczycach INWESTOR: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

FRIED-POL Paweł Fried tel. 071 727 10 02, fax 071 325 11 16 al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław e-mail: biuro@friedpol.pl

FRIED-POL Paweł Fried tel. 071 727 10 02, fax 071 325 11 16 al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław e-mail: biuro@friedpol.pl FRIED-POL Paweł Fried tel. 071 727 10 02, fax 071 325 11 16 al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław e-mail: biuro@friedpol.pl NR OPRACOWANIA : Egzemplarz numer 20_04_15 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY OPIS TECHNICZNY do projektu organizacji ruchu docelowego dla przebudowy nawierzchni drogowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY z a m i e n n y. budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką.

PROJEKT WYKONAWCZY z a m i e n n y. budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką. A K T U A L I Z A C J A PROJEKT WYKONAWCZY z a m i e n n y budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką. Zadanie I odcinek od ul.trzebnickiej do wiaduktu kolejowego. O r g a n i z a c j a r

Bardziej szczegółowo

GMINA SUBKOWY Ul. Wybickiego 19a, Subkowy

GMINA SUBKOWY Ul. Wybickiego 19a, Subkowy TEMAT: DZIAŁKA INEWET.: INWESTOR: FAZA: BRANŻA: PROJEKTANT: OPRACOWAŁ: DATA: PROJEKT POSZERZENIA PRZEJAZDU KOLEJOWO- DROGOWEGO KATEGORII B ZLOKALIZOWANEGO W CIĄGU ULICY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SUBKOWY,

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka 59-220 Legnica, ul. Kard. B. Kominka 10/6 INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49, 53-633 Wrocław NAZWA ZADANIA ULICA RÓWNOŚCI - WYRÓWNANIE I UTWARDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKTOR mgr inŝ. Piotr Rajca ul. Wolności 41/8 tel. 074 665-96-96 58-160 Świebodzice e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl PKO BP O/Wałbrzych 61 10205095 1280620611 NIP 886-228-48-38

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawiercia WWW.ENIS.PL INWESTOR: Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2 42-400 Zawiercie LOKALIZACJA: Zawiercie Dz. nr 130,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta uzgodnień 2. Opis techniczny 3. Projektowane oznakowanie 4. Zestawienie znaków 5. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego KARTA UZGODNIEŃ do projektu organizacji ruchu i

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO ARCHEM Pracownia Projektowa architekt Ewa Postróżna-Wajzer Wrocław- ul. Brzechwy 3a tel./fax.:71-352-86-99 tel.kom. 608-677-221 e-mail: ewa.wajzer@interia.pl INWESTOR ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO NA CZAS REMONTU NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3464 D ul. GŁÓWNA W STARYCH BOGACZOWICACH

PROJEKT. ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO NA CZAS REMONTU NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3464 D ul. GŁÓWNA W STARYCH BOGACZOWICACH Załącznik nr 9 do siwz Brukarz z uprawnieniami do obsługi narzędzi udarowych ręcznych, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych oraz przecinarek do nawierzchni dróg - Usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych"

Bardziej szczegółowo

Budowa i przebudowa nawierzchni jezdni i chodników odcinka drogi gminnej nr C ulicy Okrężnej w Aleksandrowie Kujawskim

Budowa i przebudowa nawierzchni jezdni i chodników odcinka drogi gminnej nr C ulicy Okrężnej w Aleksandrowie Kujawskim Budowa i przebudowa nawierzchni jezdni i chodników odcinka drogi gminnej nr 4615007C ulicy Okrężnej w Aleksandrowie Kujawskim Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat aleksandrowski, miasto

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537 OBIEKT: Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach STADIUM PROJEKTU: ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI W ŻARNÓWKU, obręb Racimierz, Zielonczyn, gmina Stepnica dz. nr 655 dr, 811

PRZEBUDOWA DROGI W ŻARNÓWKU, obręb Racimierz, Zielonczyn, gmina Stepnica dz. nr 655 dr, 811 RDS MULTIPROJEKT 1 ul. Błękitna 8, 72-100 Goleniów OPRACOWANIE: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT BRANŻA: DROGOWA OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI W ŻARNÓWKU, obręb Racimierz, Zielonczyn, gmina Stepnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa zadania: Remont istniejących placów i chodników, utwardzenie fragmentu działki oraz przebudowa fragmentu drogi przy budynku Przychodni rejonowej w Brzozowie Inwestor: Szpital

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu. Opis techniczny.

Projekt czasowej organizacji ruchu. Opis techniczny. Opis techniczny. 1. Nazwa i adres obiektu: - Przebudowa drogi powiatowej nr 5505P ul. 3-Maja w Rawiczu, od km 0+690 do km 0+930 na długości 0,240 km. - Miasto Rawicz, - Gmina Rawicz, - Powiat rawicki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU FIRMA PROJEKTOWO HANDLOWA ROAD S.C UL. OGRÓDKOWA 10, 32-600 OŚWIĘCIM ZABORZE TEL. 608 716 521, 606 297 201 TEL/ FAX. 33 842 20 13 www.road.net.pl e-mail:fphroad@poczta.fm NIP: 549-21-40-872 REGON: 852633754

Bardziej szczegółowo

FRIED-POL Paweł Fried tel. 071 727 10 02, fax 071 325 11 16 al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław

FRIED-POL Paweł Fried tel. 071 727 10 02, fax 071 325 11 16 al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław FRIED-POL Paweł Fried tel. 071 727 10 02, fax 071 325 11 16 al. Kromera 12/7, 51-163 Wrocław e-mail: biuro@friedpol.pl NR OPRACOWANIA : Egzemplarz numer 10_06_15 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas modernizacji sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas modernizacji sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty Inwestor: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. M. M. Kolbe 25a 32-650 Kęty Adres obiektu: Miejscowość: Kęty Powiat: oświęcimski Województwo: małopolskie Temat opracowania: Projekt organizacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu czasowej organizacji ruchu:

Zawartość projektu czasowej organizacji ruchu: Zawartość projektu czasowej organizacji ruchu: 1. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 2. Opinia do projektu 3. Opis techniczny 4. Lokalizacja miejsca robót 5. Rysunek nr 1 inwentaryzacja istniejącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Adres obiektu ul. Leszka Czarnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Na czas prowadzenia robót: Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Stan istniejący 3. Zasady ogólne 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Inwestor : Gmina Bobrowniki, ul. Gminna Bobrowniki

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Inwestor : Gmina Bobrowniki, ul. Gminna Bobrowniki Egz. 1 PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA OGRODZIENIEC W ROGOŹNIKU Inwestor : Gmina Bobrowniki, ul. Gminna 8 42 583 Bobrowniki Projektował : Bogusław Brzozowski... Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Budowa preizolowanego przyłącza ciepłowniczego 2 x DN65/150/140 50/140/125, L=226,0 do budynku Urzędu Miasta, Plac Wolności 1 w Wałczu, dz. 4406, 4407, 4409/2, 4412/3,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Cel i podstawa opracowania

Opis techniczny. 1. Cel i podstawa opracowania Opis techniczny do projektu stałej zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 ul. Kościuszki (od ul. Sądowej do ronda) w Rogoźnie strona prawa 1. Cel i podstawa opracowania Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja w Stanicy Etap II Skrzyżowanie ul. 1-go Maja z ul. Gliwicką (DW 921)

Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja w Stanicy Etap II Skrzyżowanie ul. 1-go Maja z ul. Gliwicką (DW 921) Usługi Inżynieryjne i Doradztwo OLBARK mgr inż. Arkadiusz Olborski 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7 Tel: +48 503 415 138 Mail: biuro@olbark.pl www.olbark.pl Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego oraz planem zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Remont mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ul. Harcerskiej w Płocku. Nr działek 1-2376/1, 1-2473, 1-2473/2, 1-2473/7. Most nad rzeką Słupianką

Remont mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ul. Harcerskiej w Płocku. Nr działek 1-2376/1, 1-2473, 1-2473/2, 1-2473/7. Most nad rzeką Słupianką Zamierzenie budowlane Remont mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ul. Harcerskiej w Płocku. Nr działek 1-2376/1, 1-2473, 1-2473/2, 1-2473/7 Obiekt budowlany Most nad rzeką Słupianką Adres obiektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Droga gminna nr K - ulicy Kopernika w Gorlicach w km km

Droga gminna nr K - ulicy Kopernika w Gorlicach w km km Droga gminna nr 270304 K - ulicy Kopernika w Gorlicach w km 0+017.65 km 0+122.10 BPC - Biuro Projektowe "Chumikowski", ul. Partyzantów 19, 38-300 Gorlice - 1 - Droga gminna nr 270304 K - ulicy Kopernika

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Nazwa i adres obiektu: SIEĆ WODOCIĄGOWA KALETY, UL. POWSTAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. PROJEKTY I NADZÓR MARCIN WĄCHNICKI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla inwestycji: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Powiat Słupski, Miasto Słupsk: dz. nr. 491/2dr; 865dr; 414dr; 853dr; 391/4dr.

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Projekt wykonawczy Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich ul.

Bardziej szczegółowo

"NIWELLA" s.c. PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UL. P O W 10/16 NAZWA OPRACOWANIA:

NIWELLA s.c. PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UL. P O W 10/16 NAZWA OPRACOWANIA: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "NIWELLA" s.c. 97-400 Bełchatów ul. Kalinowa 35 tel. 044 633-46-05 INWESTOR GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UL. P O W 10/16 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY)

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY) PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Rozbudowa ulicy Wysokiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Długiej do ul. Krętej.

OPIS TECHNICZNY. Rozbudowa ulicy Wysokiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Długiej do ul. Krętej. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania projektu jest umowa nr 18/1/2015 z dnia 30.01.2015 r z Miejskim Zarządem Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Projekt organizacji ruchu dróg dojazdowych do i z terminala i parkingów oraz samych parkingów

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Projekt organizacji ruchu dróg dojazdowych do i z terminala i parkingów oraz samych parkingów Zamawiający: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. gen. Wiktora Thommee 1a 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 346 40 00 fax. 22 346 40 05 Wykonawca : Paweł Ciechanowicz ul. Zielone Zacisze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU TYTUŁ PROJEKTU: ZAWARTOŚĆ: LOKALIZACJA: INWESTOR: Projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu w dniu 1 listopada (każdego roku) przy drogach gminnych, prowadzących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rafał Wrzosek 14 200 Iława ul. M. Skłodowskiej Curie 2B/27 tel. 504694848 e mail: pracownia d3@wp.pl NIP 744 162 68 73 REGON 281414229 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. LEOPOLDA

Bardziej szczegółowo

OPINIA. uzyskał opinię pozytywną

OPINIA. uzyskał opinię pozytywną OPINIA PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA: Przebudowie ulicy Brzozowej i ulicy Racławickiej jako ciągów pieszo-jezdnych w ramach połączenia układu komunikacyjnego pieszego z nowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH STANISŁAW DUTKA UL. KONOPNICKIEJ 10B 72-100 GOLENIÓW EGZEMPLARZ 1 OPRACOWANIE PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR POWIAT GOLENIOWSKI 72-100 Goleniów, ul. Dworcowa 1 ADRES

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY

STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ U ZBIEGU ULIC SAGALLI I JANA PAWŁA II STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. INWESTOR... 2 2. AUTOR OPRACOWANIA... 2 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG D i M PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG i MOSTÓW mgr inż. Leszek Chmielewski 07 410 Ostrołęka, ul. J. Wybickiego 20 tel. (0 29) 764 53-01 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA OBIEKTU DROGA POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU T E L E P R O J E K T Biuro Studiów i Projektów Łączności w Warszawie Sp. z o.o. Ul. Długa 23 / 25 00 238 Warszawa TOM TYTUŁ : STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Oznakowanie wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych Jednostki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Remont ciągu pieszo jezdnego w Dąbrówce przy ulicy Słonecznej OBIEKT: Remont ciągu pieszo jezdnego w Dąbrówce przy ulicy Słonecznej LOKALIZACJA: ul. Słoneczna, Dąbrówka,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I PRO-CAD PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Sulejowskiej na odcinku od ul. Milickiej do ul. Twardogórskiej zadanie I i II

Bardziej szczegółowo

ANIOŁ s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

ANIOŁ s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA ANIOŁ s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA EGZ. NR BIURO: 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 48 m. 179 tel.: (022) 822-46-00 NIP: 526-22-07-555 PRACOWNIA: ul. Korotyńskiego 23/4 tel. 0 693-99-77-80 tel./fax.(022)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku od m. Cecenowo do mostu na rz. Łebie dł. ok. 3,0 km PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZAMIERZENIE Z DROGI GMINNEJ NR 116509D ADRES ZAMIERZENIA ul. Szpitalna, 58-300 Wałbrzych działka nr 159/2, obręb nr 21 Nowe Miasto INWESTOR REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PRZY REALIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DLA M. ŚWIBNA KOLONIA, GMINA JASIEŃ

TEMAT: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PRZY REALIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DLA M. ŚWIBNA KOLONIA, GMINA JASIEŃ Jasień dn.15.01.2009 r.. NIP 928-17-88-176 Regon 971255082 e-mail : zk.jasien@post.pl TEMAT: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PRZY REALIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DLA M. ŚWIBNA KOLONIA, GMINA JASIEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWA

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWA INWESTOR: Miasto Kostrzyn nad Odrą ul. Granicza 2 66-470 Kostrzyn nad Odrą PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWA Obiekt: Inwestor: Przebudowa drogi ul. Akacjowej, Kwiatowej oraz Turkusowej w m. Kostrzyn nad

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY "L" WE WSI SŁOMCZYN OD KM 0+000,00 DO KM 0+780,00

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY L WE WSI SŁOMCZYN OD KM 0+000,00 DO KM 0+780,00 EGZEMPLARZ 1 INWESTOR GMINA GRÓJEC ul.piłsudskiego 47 05-600 Grójec "TRAKT" Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof ul.drogowców 2/17 05-600 Grójec OBIEKT BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY "L" WE WSI SŁOMCZYN

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Informacje opisowe i graficzne zawarte w niniejszym opracowaniu są podstawą do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika Projekt organizacji ruchu na czas budowy Rodzaj Opracowania: Inwestor: Umowa: Projekt

Bardziej szczegółowo

Autor: Projekt tymczasowej organizacji ruchu Przebudowa ciągu DP1011K ul. Wieczystej w Zagórzu

Autor: Projekt tymczasowej organizacji ruchu Przebudowa ciągu DP1011K ul. Wieczystej w Zagórzu Autor: Projekt tymczasowej organizacji ruchu Przebudowa ciągu DP1011K ul. Wieczystej w Zagórzu Informacje podstawowe: Na odcinku obowiązuje prędkość w obszarze pozabudowanym. Droga ma szerokość ok. 5m.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Drogowa AB-PROJEKT

Pracownia Drogowa AB-PROJEKT MIASTO ŻYWIEC E G Z E M P L A R Z 1 mgr inż. ANDRZEJ BZÓWKA 41-215 Sosnowiec, ul. Starzyńskiego 51 Biuro: 41-205 Sosnowiec, al. Józefa Mireckiego 22 pok.12 tel./fax. (32) 263-39-33 tel. kom. 601-527-775

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa ulicy Północnej i Kolejowej w Suwałkach

Rozbudowa ulicy Północnej i Kolejowej w Suwałkach OBIEKT: Rozbudowa ulicy Północnej i Kolejowej w Suwałkach INWESTOR: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki STADIUM: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU BRANŻA DROGOWA PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH JANUSZ KĘPIŃSKI 86-031 OSIELSKO- śołędowo UL. LIPOWA 5 TEL/FAX 052 582-57-43 NIP 953-102-04-19 e-mail: zup.kepinski@gmail.com Projekt tymczasowej organizacji ruchu Obiekt: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej 1419S w km 3+953 w Przyborowie. Województwo śląskie, powiat żywiecki, miejscowość Przyborów

Mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej 1419S w km 3+953 w Przyborowie. Województwo śląskie, powiat żywiecki, miejscowość Przyborów Rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010r. mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej 1419S w km 3+953 w Przyborowie i budowy nowego obiektu mostowego - wraz z nadzorem autorskim Obiekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Z PODZIAŁEM NA ETAPY PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Z PODZIAŁEM NA ETAPY PROJEKT BUDOWLANY Tytuł projektu: Nazwa zadania: Inwestor: PROJEKT nr POIS.01.01.00-00-250/09 pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap" współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt docelowej organizacji ruchu dla zjazdu i parkingu na ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince, gmina Oświęcim

Rodzaj opracowania: Projekt docelowej organizacji ruchu dla zjazdu i parkingu na ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince, gmina Oświęcim Rodzaj opracowania: Projekt docelowej organizacji ruchu dla zjazdu i parkingu na ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince, gmina Oświęcim Wnioskodawca zmian: Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ TOM IIIB. NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ. Projekt stałej organizacji ruchu: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki Szczudły, gm. Kalinowo, powiat ełcki

KARTA UZGODNIEŃ. Projekt stałej organizacji ruchu: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki Szczudły, gm. Kalinowo, powiat ełcki KARTA UZGODNIEŃ Projekt stałej organizacji ruchu: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki Szczudły, gm. Kalinowo, powiat ełcki 1. Komenda Powiatowa Policji w Ełku 2. Gmina Kalinowo Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT Biuro Projektowo - Usługowe "ALDA" S.C. Hanna i Janusz Franiczek 44-300 Wodzisław Śląski ul. Skrzyszowska 39 C tel: 32 455 10 52 fax: 32 733 78 44 tel. kom.: 502 606 365 e-mail: alda.biuro@wp.pl NIP: 647-18-39-001

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MADROG Pracownia Projektowa Grażyna MAIK ul. Nowogardzka 17, 72-130 Maszewo DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEDMIOT OPRACOWANIA: LOKALIZACJA: BRANŻA: INWESTOR: ZMIANA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W ULICY LEŚNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ` JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO P.U.H DROG-MEN RADOSŁAW MENCFEL UL.FOJKISA 15/10 RUDA ŚLĄSKA 41-704 TEL. 0661 054 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl REGON : 240999940 NIP: 641-236-43-12 GMINA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika INWESTOR Gmina Czernica 55-003 Czernica ul. Kolejowa 3 INWESTOR ZASTĘPCZY NAZWA INWESTYCJI BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA 55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, ul. KLONOWA 10 tel. 607 961 737 e-mail: marcinfigiel2003@yahoo.com

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA UL. DŁUGA WROCŁAW

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA UL. DŁUGA WROCŁAW ARCHEM Pracownia Projektowa architekt Ewa Postróżna-Wajzer Wrocław- ul. Brzechwy 3a tel./fax.:71-352-86-99 tel.kom. 608-677-221 e-mail: ewa.wajzer@interia.pl INWESTOR ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA UL.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy czasowej organizacji ruchu dla budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy Alei Słowiańskiej 21 w Warszawie.

Projekt wykonawczy czasowej organizacji ruchu dla budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy Alei Słowiańskiej 21 w Warszawie. projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt wykonawczy czasowej organizacji ruchu

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania 2. Spis rysunków 3. Karta uzgodnień 4. Opis techniczny 5. Rysunki. 2.

1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania 2. Spis rysunków 3. Karta uzgodnień 4. Opis techniczny 5. Rysunki. 2. 1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania 2. Spis rysunków 3. Karta uzgodnień 4. Opis techniczny 5. Rysunki 2. Spis rysunków Lp Nr rys. Treść rysunku Skala 1 1 Orientacja 2 1-2. Stała

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rozbudowa ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rozbudowa ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu Nazwa i adres Inwestora: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu Pl. Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Tytuł projektu: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rozbudowa ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy oświetlenia ulicznego w ulicy bocznej od ul. Niemcewicza w Zawierciu. Adres obiektu: Inwestor: Zawiercie, ul. Niemcewicza (droga

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Projekt wykonawczy Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich ul.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA SUSZEC UL. LIPOWA 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ŁUKASZ ŚPICA Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt ul. Bytowska 32 tel. 698-626-474 NIP 555-204-27-72 89-600 Chojnice lukaszspica@wp.pl REGON 221934190 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Temat:

Bardziej szczegółowo

Puławy, maj 2015r. Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach ul. Piłsudskiego Puławy woj. lubelskie JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA -

Puławy, maj 2015r. Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach ul. Piłsudskiego Puławy woj. lubelskie JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA - Gajewski Marcin Projekty Drogowe 24-100 Puławy ul. Kołłątaja 8/27A NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA I MODERNIZACJA CIĄGU ULIC SZCZYGŁOWSKIEGO I TUWIMA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA I MODERNIZACJA CIĄGU ULIC SZCZYGŁOWSKIEGO I TUWIMA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM DROGADO DROGADO TOMASZ ŚLUSARZ ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia www.drogado.pl, biuro@drogado.pl, tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40 NIP 584-251-03-71 PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych BłaŜej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. CEL I ZAKRES PROJEKTU 4. PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. CEL I ZAKRES PROJEKTU 4. PARAMETRY TECHNICZNE 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Przedmiotem inwestycji jest zmiana stałej organizacji ruchu po wykonaniu przebudowy skrzyŝowania ulicy Kościuszki (droga wojewódzka nr 190) z ulicą Reja w Wągrowcu.

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu Inwestor: Zamawiający: Obiekt: Zakres: Stadium: Urząd Gminy Szczutowo ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo Urząd Gminy Szczutowo ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo Drogi i chodniki osiedlowe w miejscowości Szczutowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: PREZYDENT MIASTA LEGIONOWA ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo JEDN. PROJEKTUJĄCA: MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ul. Łąkowa 12f 05-135 Komornica PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU AMPA Drogowe Usługi Projektowo-Budowlane Artur Ampulski Ul. Przodowników Pracy 2 lok.25 85-843 Bydgoszcz Inwestor: STOWARZYSZENIE BUDOWY ULICY PRZYLEŚNEJ ul. Przyleśna 37 85-357 Bydgoszcz PROJEKT STAŁEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU nr stron CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny do tymczasowej organizacji ruchu 3 ZDMIKP w Bydgoszczy - Opinia do projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: OBIEKT: NR UMOWY Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1; 35 064 Rzeszów Droga 158.ID.2321.14.2012 EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ I UL. TARNOWSKIEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ Konto / NIP PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Przebudowa ul. Hutniczej w Trzebini"

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/  Konto / NIP PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Przebudowa ul. Hutniczej w Trzebini BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU mgr inŝ. Paweł Kołodziejski Projektowanie i Nadzór ul. Spółdzielcza 6/18, 21-500 Biała Podlaska tel. 0-606-651-635 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Temat: Budowa zjazdu publicznego z ul. Zamkowej (drogi

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu podczas budowy zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Tolkmicko OPIS TECHNICZNY

Projekt organizacji ruchu podczas budowy zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Tolkmicko OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w rejonie budowy kanalizacji sanitarnej na drogach łączących miejscowości Tolkmicko-Nowinka- Pogrodzie-Wodynia-Chojnowo-Brzezina-Przybyłowo.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej, Osiedlowej i Krótkiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Hażlach

Przebudowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej, Osiedlowej i Krótkiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Hażlach Usługi Inżynieryjne i Doradztwo OLBARK mgr inż. Arkadiusz Olborski 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7 Tel: +48 503 415 138 Mail: biuro@olbark.pl www.olbark.pl Przebudowa drogi gminnej ulicy

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ s.c. NIP Regon

BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ s.c. NIP Regon BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ s.c. ul. Rekinowa 27/2, 85-435 Bydgoszcz, Biuro: ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz Fax: +48(52) 346-56-34, tel: 696-181-048, 600-051-244, email: biuro@bid-bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Nr dokumentacji D-93.03/II/ORG.CZ. Strona 2. Stron 2

Nr dokumentacji D-93.03/II/ORG.CZ. Strona 2. Stron 2 D-93.00/II/ORG. CZ. Strona 2 Stron 2 WYKAZ DOKUMENTACJI 1.Strona tytułowa i wykaz dokumentacji 2.Opis Techniczny 3.Plan Orientacyjny 4.Plan Sytuacyjny- Organizacja Ruchu D-93.00/II/ORG.CZ. D-93.02/II/ORG.CZ.

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu Biuro Projektowo-Techniczne Drogownictwa CAMINO mgr inż. Małgorzata Wierzchowska tel./fax: 81 479 87 03, 609-430-425 mail: camino.drogi@wp.pl adres: Szwajcarska 8/9 20-860, Lublin Projekt stałej organizacji

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ s.c. NIP 9671282579 Regon 340410105

BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ s.c. NIP 9671282579 Regon 340410105 BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ s.c. ul. Rekinowa 27/2, 85-435 Bydgoszcz, Biuro: ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz Fax: +48(52) 346-56-34, tel: 696-181-048, 600-051-244, email: biuro@bid-bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR UL. KAMIENNA 28/3 59-300 LUBIN PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO Opracowanie niniejsze jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Bardziej szczegółowo