PROTOKÓŁ NR XXII/ Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu RADNI NIEOBECNI: 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona Ad. 1 OTWARCIE OBRAD XXII ZWYCZAJNEJ SEJI RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE Otwarcia obrad XXII sesji Rady Miejskiej dokonał przewodniczący Rady radny Julian Jankowski o godzinie Stwierdził, że na stan 21 radnych obecnych jest 19 radnych w związku z czym Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał i wniosków. Przywitał wszystkich przybyłych tj. radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika gminy, kierowników wydziałów, dyrektorów jednostek podległych, sołtysów, zaproszonych gości i mieszkańców gminy Szprotawy. Ad. 2 PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI r. J. Jankowski przewodniczący zgłosił, że radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami, skierował pytanie, czy są uwagi da porządku obrad. R. Rosół burmistrz wniósł o wprowadzenie dodatkowo dwóch projektów uchwał Rady tj. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Heinricha Gopperta z inicjatywy, która społecznie od jakiegoś czasu jest kształtowana i w ramach formalnych procedur takową uchwałę należy podjąć i prosi o ujęcie w porządku obrad. Drugim projektem uchwały jest uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Szprotawy dla burmistrza partnerskiego miasta Gevelsberg dr Klausa Solmecke i wiąże się to między innymi z tym, że dr Klaus Solmecke kończy kadencję i funkcję sprawowania Urzędu burmistrza, ma inne plany związane ze swoja działalnością dotychczasową, jednakże jego ogromny wkład w kształtowanie współpracy jest m.in. ujęte w uzasadnieniu do uchwały oraz fakt, że efektem tej wieloletniej współpracy jest planowane w dniach 4 6 czerwca br. wspólne posiedzenie pierwszej komisji partnerskiej miast Szprotawa i Gevelsberg jako uwiecznienie sformalizowania tej współpracy. Dodał, że jest to właściwy moment kiedy to właśnie byłoby możliwe wręczenie tego Honorowego Obywatelstwa gdyby Wysoka Rada podjęła taką uchwałę. Zaproponował, aby te dwa projekty uchwał ująć w punkcie 8 zgodnie z życzeniem przewodniczącego. Proponuje po literce c) porządku obrad jako kontynuację. Rada nie wniosła więcej uwag do porządku.

2 r. J. Jankowski przewodniczący propozycję burmistrza o ujęcie dwóch projektów uchwał Rady tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika H. Gopperta ująć w pkt. 8, lit. d i nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Szprotawy jako lit. e i następnie realizować pozostałe projekty uchwał przesunięte o dwie litery. Propozycję poddał pod głosowanie. Rada w wyniku głosowania 14 za, 0 przeciw, 5 wstrz. przyjęła propozycję burmistrza o rozszerzenie porządku obrad. Po zmianie porządek brzmi on następująco: 1. Otwarcie obrad XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie (zrealizowano). 2. Przyjęcie porządku obrad sesji (zrealizowano). 3. Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. od 1 do 25 maja br.. 4. Interpelacje i zapytania. 5. Ocena wyników finansowych MSP ZOZ w Szprotawie za 2003 rok. 6. Sprawozdanie z wykonania inwestycji przy Gimnazjum Nr 1 w Szprotawie (budowa hali sportowej). 7. Aktualny stan infrastruktury wiejskiej projektowanie jej rozwoju w dziale wodociągi, drogi gminne (polne), oświetlenie uliczne. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian w budżecie na 2004 rok, b) powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, określenia zakresu i regulaminu pracy komisji, c) zmiany nazwy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szprotawie oraz zatwierdzenia statutu, d) odwołania sekretarza gminy, e) powołania sekretarza gminy, f) zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków MENiS w formie weksla in blanco gminy Szprotawa. g) Wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Heinricha Gopperta, h) Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Szprotawa. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 10. Wnioski. 11. Informacje. 12. Oświadczenia. 13. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia br Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie. Ad. 3 INFORMACJA BURMISTRZA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ TJ. OD 1 DO 25 MAJA BR. R.Rosół burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami tj. od 1 do 25 maja br. 25 dni, które upłynęły od sesji kwietniowej to kontynuacja zadań wynikających z uchwały budżetowej, planu pracy rady, bieżących i nowych potrzeb gminy.

3 Pominął omówienie zagadnień, które są przedmiotem debaty 9-ciu punktów dzisiejszej sesji, ponieważ w dalszej części radni będą szczegółowo je analizować. Aczkolwiek analizie i przygotowaniu ich poświecił sporo czasu międzysesyjnego. Funkcjonowanie gminy wymaga podejmowania miedzy innymi bieżących decyzji, które wymagają formy zarządzeń organu wykonawczego gminy. Z tej racji wydał 9 zarządzeń, które dotyczyły: zmian w budżecie na 2004r. przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu, przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, (2) zwołania zebrania mieszkańców wsi Henryków dotyczących wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej, przeznaczenia lokali użytkowych oraz garaży położonych przy ul. Niepodległości 10 w Szprotawie na działce nr 335/3 do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego, upoważnienia pani Jolanty Lączak do prowadzenia postępowania i wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, powołania obwodowych komisji wyborczych, przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia w drodze przetargu Przygotowując naszą gminę do wyborów do Parlamentu Europejskiego, w terminie wynikającym z kalendarza wyborczego powołał 11 obwodowych komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wchodzą przedstawiciele 9 komitetów wyborczych i Urzędu Miejskiego (po jednym urzędniku w każdej komisji). Nie było potrzeby wyłaniania komisji w drodze losowania, ponieważ zmieścili się w limicie wynikającym z ordynacji wyborczej. Łącznie w skład komisji powołał 109 osób. W dalszym ciągu trwają prace nad przygotowaniem programu rozwoju lokalnego gminy. Tym razem zajmowano się zagadnieniami z zakresu polityki cieplnej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej ul. Robotniczej i podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych Kanwod z Zielonej Góry. Wartość inwestycji , 52 zł. Termin wykonywania przewidziano na 31 lipca br. W drodze negocjacji zlecono zadanie i podpisano umowę na renowację płyty boiska na stadionie przy ul. Sobieskiego. Wykonawcą jest PHU Dubiel Szprotawa. Wartość robót zł. Termin wykonania to 31 maja br. Ze sprzedaży majątku gminy uzyskano kwotę ,50 zł. Sprzedano 2 lokale, jeden mieszkalny, jeden użytkowy i nieruchomość gruntową. W użytkowanie wieczyste oddano trzy działki przeznaczone pod budowę garaży na terenie miasta. Rozpoczęto naprawę cząstkową dróg. W trakcie wykonywania jest nowa nawierzchnia drogi łączącej ul. Jesionową z Przemysłową w Wiechlicach. Wprowadzone zostały nowe oznakowanie ulic Lubelskiej, Kasprowicza i przejść dla pieszych przy ulicach: Targowej, Młynarskiej i Kościuszki. Zakończono malowanie oznakowania przejść dla pieszych i parkingów. Zlecono wykonanie stolarki do adaptowanej kaplicy cmentarnej w Dzikowicach. Zakończono opracowywanie Planu Gospodarki Odpadami dla naszej gminy na lata Wypełniając wymaganą procedurę, projekt na początku maja przekazany został do Starostwa Powiatowego w celu wydania opinii, do uchwalenia przedstawiony zostanie Wysokiej Radzie w czerwcu. Od 17 maja trwa sadzenie kwiatów w gazonach na skwerach i klombach. Na ten cel wydano do tej pory 11 tyś. zł. W dalszym ciągu prowadzone są na terenie gminy prace porządkowe, naprawy remonty, dozorowanie, konserwacyjne rowów, malowanie pomieszczeń itp. Przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i ze środków własnych. Łącznie w maju zatrudnionych jest 70 pracowników dając w ten sposób utrzymanie tyleż rodzinom.

4 W zakresie dodatków mieszkaniowych w okresie międzysesyjnym wydano 131 decyzji, z tego 116 przyznających dodatek, 8 odmownych i 7 wstrzymujących wypłatę. Dokonał zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2004/05. Arkusze przygotowane zostały zgodnie z wydanymi wcześniej wytycznymi, które w ogólnym zarysie przedstawił w sprawozdaniu kwietniowym. Dzieci 6-letnie zostały objęte obowiązkiem rocznego wychowania przedszkolnego. Wśród szkół podstawowych najwięcej oddziałów będzie w SP-1 bo 32, 18 w SP w Wiechlinach, 8 w SP- 2 i po 6 w Siecieborzycach, Długiem i Lesznie Górnym. Jeżeli chodzi o gimnazja to najwięcej oddziałów będzie w Gimnazjum Nr 1 23 i po 9 w gimnazjach 2 i maja uroczyście dokonano otwarcia hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1. Budowę hali zapoczątkowała umowa podpisana w lipcu 2001r. Łączny koszt inwestycji to kwota ,79. Z czego 250 tyś. zł. dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i 750 tyś. stanowią dotacje MENiS. Pierwotnie wycena inwestycji opiewała na kwotę zł. Szczegóły związane z realizacją tej inwestycji mają radni podane w materiałach na dzisiejszą sesję, ponieważ jest to odrębny punkt debaty. Nadal trwają przygotowania do czerwcowego forum gospodarczego, które planowane jest 8 czerwca. W forum będą uczestniczyli przedsiębiorcy naszej gminy i z zaprzyjaźnionego niemieckiego Sprembergu. Forum ma służyć wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy gospodarczej. Organizowane jest w ramach programu Funduszu Małych Projektów Polska Niemcy 2001, na które otrzymano dofinansowanie w wysokości 3500 Euro z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Gmina nasza otrzymała tytuł Gminy Turystycznej Borów Dolnośląskich. W ten sposób znaleziono się w siódemce gmin posiadających taki tytuł, wyłonionych spośród gmin województwa lubuskiego i dolnośląskiego za realizację polityki sprzyjającej rozwojowi lokalnej turystyki w zakresie promocji między innymi zabytków architektonicznych, przyrodniczych, szlaków wędrownych, bazy noclegowej, gastronomicznej itp. Te działania stanowią jeden z etapów promocji regionów w skali kraju i Europy. Z uwagi na to, że maj obfitował w wiele świąt i uroczystości okolicznościowych, wiele czasu poświęcił celom reprezentacyjnym. Między innymi uczestniczył: 1 maja w uroczystości przed ratuszem poświęconej upamiętnieniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 3 maja w Szprotawskim Domu Kultury w Narodowym Święcie Niepodległości z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. 5 maja w spotkaniu z kombatantami zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Siecieborzycach. 8 maja z okazji Dnia Zwycięstwa wspólnie z kombatantami i współpracownikami z ratusza złożono kwiaty pod pomnikiem przy Alei Niepodległości i zapalono znicze. 21 maja uczestniczył w drugim sejmiku samorządowym p.n. Przeciw przemocy i agresji, który odbył się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Wiechlicach. Ideą odbytego spotkania było propagowanie nowych sposobów przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole. Uczestnikami sejmiku byli pedagodzy i wychowawcy szkolni, a głównym organizatorem dyrektor Gimnazjum nr 1 w Szprotawie. Spotkanie było jednocześnie podsumowaniem długotrwałego szkolenia pedagogów i wychowawców w zakresie profesjonalnej realizacji programów profilaktyki wobec agresji. W kosztach szkolenia partycypowała gmina w wysokości zł w 2003r. Z okazji tegorocznego Święta Strażaka 21 maja uczestniczył przed ratuszem, w powiatowych i gminnych uroczystościach tego święta. Wielu strażaków zawodowych i ochotników wyróżniono odznakami i medalami zasłużony dla pożarnictwa. Nieliczni otrzymali awanse na wyższy stopień zawodowy. W spotkaniu uczestniczyły władze powiatowe i gminne oraz kierownictwo Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiciele władz i komend przekazali strażakom słowa uznania i podziękowania za trudną i odpowiedzialną

5 służbę w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i zwalczania skutków innych zdarzeń losowych. 25 maja w ratuszu spotkał się z młodzieżą z Gevelsbergu, która w ramach współpracy z Gimnazjum Nr 1 przebywa w Szprotawie od maja br. We wtorki odbywam narady robocze z zastępcą i kierownikami wydziałów, na których omawiamy realizację zadań, kierunki najbliższych i dalszych działań. Ad. 4 INTERPELACJE I ZAPYTANIA r. Elżbieta Czerniawska Wnosi, aby poczynić starania w celu możliwości reaktywowania naszego lotniska dla mniejszych przewoźników samolotów czarterowych i ewentualnego zdobycia na ten cel funduszy unijnych. W okresie kiedy za lot z Warszawy, Poznania do Paryża, czy Londynu płacimy 55, 60 zł. uważa to sprawę za bardzo istotną. Wnosi, aby nie czekać na inwestora w mieście bo być może on się nigdy nie zjawi, należy spróbować robić coś samemu. Gmina nasza posiada to czego nie posiadają miasta większe i bardziej znaczące niż Szprotawa. Dlatego prosi o zaakceptowanie tego pomysłu. Dzisiaj nic nas to nie kosztuje, a można zrobić coś dla miasta, które dzisiaj jeśli chodzi o pracę to umiera. Będzie to szansa dla ludzi młodych, czy też innych poszukujących pracy. Jej interpelacja jest nie tylko interpelacją, ale po części i wnioskiem. Nie rozumie dlaczego zbierano płyty z bocznych pasów startowych gdy właściwie w żadnym kraju nie dopuszcza się do takiej sytuacji i nie burzy się tego co jest zrobione. Szprotawa miała taką szansę i być może jeszcze ją ma, ale trzeba by było nad tym trochę pomyśleć. Oczekuje od burmistrza, aby poczynił działania w tym kierunku i próbował coś w tej kwestii zrobić oraz poinformować Radę na następnej sesji o poczynaniach. r. Jarosław Grzymkowski Kiedy będą odnowione alejki w parku wzdłuż Bobru!.Kilkakrotnie składał wnioski w tej sprawie i do dzisiaj nie zostały zrealizowane. r. M. Sachmata Rozważenie możliwości wykorzystania materiału tłucznia z drogi, która została wykonana we wsi Henryków do utwardzenia m.in. drogi między Henrykowem, Wiechlicami i między Wiechlicami, a osiedlem lotnisko i postawienia tam dwóch znaków drogowych o zakazie ruchu pojazdów powyżej 2,5 tony. r. Stanisław Rybak W Lesznie Górnym zrobiono kanalizację, część spraw jest już zakończonych, a część prac jest jeszcze nie wykonanych. Z jego wiedzy wykonawca już nic nie robi i zszedł z placu budowy i nie wie czy dalej będzie wykonywał te prace. Pyta co z przyłączami osób, które partycypowały w kosztach budowy tej kanalizacji, szczególnie chodzi o ulicę Przemkowską 4, Kolonię, ulicę Fabryczną (budynek przemysłowy pana Matwieja) i przepompownię na ulicy Fabrycznej. Interesuje go kiedy będzie to zrobione i czy w ogóle będzie to wykonane. Czy jest możliwość naprawienia tego teraz co było źle zrobione.

6 r. Z. Szwarc Treść interpelacji nie została nagrana. r. Waldemar Sakuta Kiedy rozpoczną się remonty budynków socjalnych na terenie Szprotawy, a w szczególności na ulicy Sobieskiego, Hanki Sawickiej i Wolności. To co zaobserwował to chyba nikt nic nie robił w tym kierunku, aby poprawić stan tych budynków tj. m.in. elewacji i stanu technicznego klatek schodowych. r. Tadeusz Kosmatka 1) Wnosi o przedstawienie imiennego wykazu (stanowiskowo) poborów pracowników Urzędu Miejskiego w Szprotawie. Jeżeli nie będzie możliwości przekazania to prosi o opinię prawną odmówienia mu tego. Mówi to już na wypadek odmówienia mu udostępnienia tej informacji. 2) Burmistrz był gospodarzem imprezy otwarcia sali sportowej. Pyta, dlaczego nie zaproszono na otwarcie hali sportowej przy ulicy Kopernika byłego burmistrza czy zabrakło krzesła!. Uważa, że jego zapytanie jest zasadne bo gdyby nie inicjatywa wcześniejsza burmistrza Sitko i Zarządu to tej inwestycji by nie było. 3) System programów komputerowych działających aktualnie w Urzędzie. Z tego co wie są ogromne kłopoty co zresztą widać gołym okiem. Do chwili obecnej nie ma porządnie sprecyzowanych nakazów płatniczych. Co się dzieje z systemem oprogramowania? przy tak dużym zatrudnieniu informatyków w Urzędzie?, co się dzieje z systemem oprogramowania, czy ten chaos dotknął Urzędu, czy jest to przyczyna tej wysokiej klasy pracowników, czy komputerów. Coraz większe pieniądze wydaje się na komputery, na oprogramowania, a efektów nie ma. Kiedyś wcześniej działało to według niego dosyć poprawnie. 4) Pyta, ile aktualnie do tej pory od początku kadencji otworzono nowych miejsc pracy w Szprotawie?, przypomina sobie, że burmistrz w kampanii wyborczej mówił, że wie jak to zrobić dlatego chce wiedzieć jak ta sprawa dzisiaj wygląda. Dzisiaj słyszy, że prawdopodobnie i Zefam te zamiary jakie miał nie spełnią się i nikt tego publicznie nie mówi. Sprawa lotniska również nie udana. Ma obawy, że w tym zakresie nie dzieje się nic. r. Halina Śladewska Na jednej z sesji składała interpelację w sprawie odnowienia linii ciągłych i przerywanych na jezdniach, drogach dojazdowych do Szprotawy na wniosek mieszkańców. Jest to wielka uciążliwość dla kierowców szczególnie podczas mgły. Chce wiedzieć co w tej sprawie zrobiono gdyż wcześniej otrzymała odpowiedź, że jest to w trakcie załatwiania, ale to już za długo trwa. r. Zdzisław Paprocki W gospodarstwie rolnym w Siecieborzycach, położonego naprzeciw szkoły dokonuje się w tej chwili bardzo rabunkowej gospodarki. Wymontowuje się maszyny, które były zamontowane na stałe rozbijając przez to beton, który mocował te maszyny. Dokonuje się różnego rodzaju wyrw, zniszczeń majątku, który tam jest. Chce wiedzieć na czyje polecenie jest to wykonywane, dlaczego te wyrwy, które pozostają nie zostają zabezpieczone grożąc bardzo poważnymi konsekwencjami dla dzieci, które tamtędy przechodzą do szkoły. Prosi o sprawdzenie tego gdyż jest to nasz wspólny majątek.

7 Ad. 5 OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZPROTAWIE ZA 2003 ROK. r. J. Jankowski przewodniczący poprosił pana dyrektora Migniewicza o przedstawienie tematu. E. Migniewicz dyrektor MSP ZOZ zgłosił, że około dwóch miesięcy temu przekazał sprawozdanie finansowe, które zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2003 roku do końca roku tj. do 31 grudnia Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniach kontynuowania działalności przez tut. Zakład i obejmujący okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego i nie zmniejszony w istotnym zakresie. Nie istnieje również okoliczność wskazująca na zagrożenie kontynuacji w działalności zakładu. Sprawozdanie zawiera dane finansowe na bieżący okres obrotowy w 2003 roku w porównaniu ( jest również okres porównawczy 7 miesięcy 2002 roku). Wynik finansowy zakładu za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz przychody oraz związane z tym przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriałowymi współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. W roku 2003 zakład dokonał zakupów środków trwałych na łączna kwotę ,49 z czego ,00 to dotacja uzyskana z Urzędu Miejskiego w Szprotawie, a 5 tyś zł. to środki uzyskane z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych S.A. Inspektorat w Zielonej Górze. Pozostałe wartości środków trwałych w kwocie 6.829,99 zł. zostały sfinansowane w roku bieżącym, a kwota , 00 jest rozłożona w systemie ratalnym na lata następne. Ze środków zakupionych zakupiono następujący sprzęt: aparat elektorchirurgiczny w kwocie zł., gastrochiberoskop z torem wizyjnym oraz kolonoskopem w kwocie ,00 zł. łóżko porodowe w kwocie ,00 zł., aparat ultrasonograficzny z możliwością wykonania badań doplerowskich naczyń za kwotę 265 tyś. zł. analizator hematologiczny do laboratorium w kwocie zł., aparat wspomagający oddychanie do oddziału pediatrycznego tyś. zł., aparat do prowadzenia znieczulenia na bloku operacyjnym za zł oraz drobniejsze zakupy typu nosze do karetki, stół do pracowni endoskopowej do układania i badania pacjenta, zgrzewarka do opakowań nowo utworzonej sterylizatornii. Z powodu zamknięcia pralni szpitalnej z eksploatacji wyłączono sprzęt, który jest dokumentnie wyeksploatowany na kwotę zł.. Zakład z tytułu zawartych umów w bieżącym okresie dysponuje sprzętem komputerowym za kwotę zł. i jest to sprzęt przekazany i zakupiony z Urzędu Miejskiego w 2002 roku do użytkowania przez zakład, aparat laboratoryjny, który jest formą dzierżawy, a jego wartość wyjściowa wynosi zł, aparat laboratoryjny urządzenie laboratoryjne na kwotę 85 tyś. zł. oraz samochodem sanitarnym karetką, który jest dzierżawiony, a wartość wyjściowa wynosi ,00 zł.. Bilans 2003 roku zakład zamknął stratą na kwotę ,00 zł. Zakład pokryje straty w roku bieżącym, a środki na pokrycie tych strat wynikają z korekty w wyniku obłędnej podstawie naliczenia z roku poprzedniego na kwotę ,00 i była to kwota zabezpieczenia na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe gdzie w roku 2002 naliczono od razu okres 20 letni. W wyniku rozmów z Urzędem Skarbowym (...koniec kasety...) tylko na okresy bieżące. Jak również pozostała strata ze ,00 zł. pokryta zostanie z funduszu zakładu bieżącego. Struktura przychodów zakład w roku 2003 osiągnął przychody : z Narodowego Funduszu Zdrowia ,00 zł., z przychodów własnych ,00 zł. (pozycja gdzie ZOZ udziela świadczeń dla jednostek współpracujących, dla lekarzy rodzinnych, dla specjalistycznych samodzielnych zakładów lekarskich, diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka rentgenowska, usługi z zakresu Rejestru Usług Medycznych). Zakład w 2003 z darowizn uzyskał ,00 zł., z dotacji z Urzędu Miejskiego ,00 zł., i ta dotacja z 350 tys. zł. została spożytkowana w ten sposób, że ,00 zł. było przeznaczone na inwestycje, czyli pokryło część kwot zobowiązań wynikających z zakupu sprzętowego, natomiast ,00 zł. było przeznaczone na remonty. Łączne przychody MSPZOZ wyniosły ,00 zł., natomiast plan zakładał przychody

8 wyższe o około ,00 zł. i ta różnica wynika ze środków przekazywanych przez NFZ. W ubiegłym roku umowa z NFZ była tak sformułowana, że rozliczenia następują w okresach jedno miesięcznych. tzn., że jeśli zakład wykonał 100%-tową ilość świadczeń lub wyższe to otrzymywał tą wielkość 1/12 zobowiązania kontraktu z NFZ. Natomiast jeśli z jakichś powodów były drobne nie do wykonania to te środki przepadały bo NFZ nie dopłacając w bieżącym miesiącu nie bilansował tej kwoty do łącznej kwoty zobowiązania rocznego. W tym roku jest korzystniejsza umowa pod tym względem bo rozliczenie jest narastające roczne i np. jeśli są przekroczenia w jednym miesiącu, a np. nie do wykonania w następnym miesiącu to NFZ zobowiązany jest umową do przekazania środków do łącznej kwoty zawartych kontraktów. r. J. Jankowski przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii do sprawozdania wiceprzewodniczącego Rady Społecznej pana Zdzisława Paprockiego. r. Zdz. Parpocki przedstawił opinię Rady Społecznej Rada Społeczna analizując bilans funkcjonowania MSP ZOZ w Szprotawie za rok 2003 doszła do następujących wniosków. Niewątpliwie niepokojący jest ujemny wynik finansowy wynoszący ,33. Biorąc jednak pod uwagę wydatki szpitala oraz koszt jaki szpital poniósł na zakup nowego sprzętu medycznego i remonty oddziałów to przy rocznym wyniku dług ( ,33) nie jest wynikiem, który wpłynie na utratę płynności finansowej szpitala. Wizytując wszystkie oddział pediatrii, ginekologii, chirurgii oraz wewnętrzny widać wiele zmian, które powodują, że ściany szpitala zaczynają błyszczeć jasnym światłem. Mimo szczupłych dotacji oraz ciągłych kłopotów z Narodowym Funduszem Zdrowia (limity przyjęć, brak zapłaty za nad wykonanie itp.) szpital małymi krokami posuwa się do przodu. Porównując jednak rok 2002 z rokiem 2003 nie sposób nie zauważyć spadku przychodów prawie we wszystkich sektorach : 1) przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych (na co wchodzą): - świadczenia szpitalne, - usługi diagnostyczne, - medycyna szkolna, - ZOL, - OPD, - RUM. Zastanawiające jest jaka jest tego przyczyna. Nie chcielibyśmy, aby nasz pięknie wyglądający remontowany szpital, z nowym sprzętem przy tej tendencji po kilku latach świecił pustkami (w tej sprawie będzie chciał później zabrać głos). Na marginesie ciekawe jak wygląda bilans finansowy za I kwartał 2004 roku w porównaniu z rokiem Nie będziemy w swojej analizie zajmować się słupkami liczb i arytmetyką bo to mamy w tabelach i tym dokładnie zajmuje się komisji budżetu. Nie będziemy w swojej analizie zajmować się plotkami o szpitalu, o dyrektorze, o pracownikach, ale będziemy starali się być solidnymi obserwatorami, sędziami i pomocnikami. Chcemy wreszcie skończyć z odbijaniem piłeczki pomiędzy burmistrzem, dyrektorem, komisją rewizyjną, komisją społeczną. Przestańmy ją odbijać zacznijmy wreszcie grać w jednej drużynie dla dobra pacjentów i naszego miasta. Rada Społeczna jest tworem pomocniczym, opiniodawczym i takim pozostanie. Może dlatego jest traktowana z przymrużeniem oka, (tak przynajmniej) odczuwa się po 2 latach pracy. Pora jednak zacząć się nawzajem słuchać i razem działać, co wyjdzie wszystkim na dobre. Dlatego też Rada Społeczna występuje z inicjatywą i powołuje do spraw roboczych kontaktów dwie osoby, które w każdej chwili będą reagować na wnioski pana dyrektora i są to : on i Halina Śladewska i na każdy telefon pana dyrektora będą reagować i będą się starali pomóc na ile będą mogli w rozwiązywaniu spraw szpitala.

9 r. J. Jankowski przewodniczący poprosił o zabranie głosu pełnomocnika wojewody w Radzie Społecznej pana Jana Chmielewskiego. J. Chmielewski jako pełnomocnik wojewody jest również członkiem Rady Społecznej i zgadza się z tym co powiedział wiceprzewodniczący. Chciałby jeszcze dodać kilka słów od siebie. Jeśli chodzi o informację jaka została przedłożona to ona nie jest pełna i nie w pełni przedstawia to co by wszystkich interesowało, bo sprawozdanie finansowe jest takie jakie powinno być do badania bilansu, natomiast wszystkich na pewno interesuje cena rzeczowa co jest na dzień dzisiejszy, jak wygląda szpital, jakie są problemy, jak wygląda zatrudnienie, jak wyglądają koszty, co dyrekcja chce zrobić, żeby ten szpital funkcjonował dalej dla dobra mieszkańców rejonu szprotawskiego. Myśli, że takie informacje powinny Radę Miejską i Społeczną interesować. Trzeba sobie zdać sprawę i pamiętać o tym, że gmina i mieszkańcy otrzymali placówkę odsłużoną w 2002 roku 8 mln. zł. zadłużenia spłacił powiat i o tym należy też pamiętać. Jednostka, która funkcjonuje od czerwca 2002 roku powinna wszystko robić żeby do zadłużenia nie dochodziło. Wszyscy słuchają radia i telewizji i zapewne wszyscy wiedzą co się dzieje w służbie zdrowia. Strata 266 tys. zł. w stosunku do pozostałych szpitala jest żadna, ale trzeba zrobić wszystko żeby tą stratę zminimalizować i należy zrobić wszystko, żeby ta starta była na takim poziomie, która nie zagraża bieżącemu funkcjonowaniu szpitala. Jeżeli chodzi o koszty to wiadomo, że największą tutaj wielkość stanowią wynagrodzenia pracowników i tutaj należałoby bieżąco analizować tą strukturę wynagrodzenia i w materiałach uciekło mu to co było za pół roku tzn., że zostali wymieni pracownicy, brak jest informacji o wynagrodzeniach pracowników kontraktowych, a z materiału wynika, że w szpitalu zatrudnionych jest tylko trzech lekarzy i chyba to jest nie do końca prawda, bo pozostali są na kontraktach, a tego tutaj w tej informacji nie ma. Myśli, że dyrektor powinien uzupełnić sprawę jeśli chodzi o tych pracowników kontraktowych. Uważa, że szpital jest placówką pierwszego kontaktu i wydaje się jemu, że nie ma co się silić na to, żeby wyposażać szpital w jakieś specjalistyczne urządzenia, które będą nie wykorzystane praktyczne, a skupić się bardziej na wyposażeniu szpitala w taki sprzęt, który będzie służył do ratowania i zdrowia życia i w tym kierunku należy pójść. Jest ZOL i to należy rozwijać, uważa że nie koniecznie budynek przy ulicy Niepodległości, ale w szpitalu jest dużo nie wykorzystanych pomieszczeń. Jeśli chodzi o współpracę dyrektora i Rady to do tej pory była nieciekawa i tak można ją nazwać oględnie. Rada traktowana jest jako zło konieczne, które potrzebne jest w momencie jak trzeba jakąś opinię uzyskać w sprawie zakupu, czy podparcia kontraktu do Narodowego Funduszu Zdrowia. Myśli, że ten stosunek powinien się zmienić, bo jak wszyscy tutaj zostali wymienieni w sprawozdaniu jakie przedstawił wiceprzewodniczący RS zależy im na tym, żeby to wszystko funkcjonowało i jeśli będzie wspólna współpraca w działaniu to będzie to dla dobra wszystkich, a nie tylko dla określonych osób. Uważa, że o tym wszyscy powinni pamiętać. r. J. Jankowski przewodniczący poprosił opinię do sprawozdania radną Bożenę Wójcik Wojtkowiak przewodniczącą Komisji Budżetu. r. B. Wójcik Wojtkowiak przedstawiła opinię Komisji Budżetu. Poinformowała, że Komisja Budżetu w składzie Bożena Wójcik Wojtkowiak, Halina Śladewska, Elżbieta Czerniawska i Mirosław Sachmata dokonała oceny wykonania planu finansowo rzeczowego za 2003 rok w oparciu o następujące materiały: plan finansowo MSP ZOZ za 2003 rok, sprawozdanie finansowe FO-1, informację MSP ZOZ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz wykonanie kosztów (dochodów) przez poszczególne oddziały ZOZ-u. Sytuacja finansowa MSP ZOZ w świetle sprawozdania FO-1 za 2003 rok przedstawia się następująco: na plan tyś. zł. przychody za 2003 rok zostały wykonane w kwocie tys. zł. tj. w 95% natomiast koszty wykonano na poziomie tys. zł. tj. 98% planu. Ostatecznie MSP ZOZ zakończył 2003 rok stratą w wysokości 266 tys. zł.. W porównaniu do I półrocza 2003 roku strata wzrosła o ponad 5%. Strata za I półrocze 2003 roku wyniosła 122 tys. zł., a za 2003 rok wyniosła 266 tyś. zł.. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2003 roku stanowiły kwotę tys. zł. i wzrosły w porównaniu do I półrocza 2003 roku o kwotę 157 tyś. zł.. W kwocie tyś. zł. najważniejsze

10 zobowiązania to: z tytułu zakupów towarów i usług 375 tyś. zł., z tytułu podatków i składek ZUZ 252 tys. zł., z tytułu wynagrodzeń 209 tys. zł., pozostałe zobowiązania 301 tyś. zł.. Należności MSP ZOZ na dzień 31 grudnia 2003 roku stanowiły kwotę 733 tyś. zł.. Zobowiązania MSP ZOZ były wyższe od należności o kwotę 404 tys. zł.. Z porównania do I półrocza 2003 roku wynika że zobowiązania rosną, należności utrzymują się na podobnym poziomie (oscylują na poziomie około 700 tyś. zł.) i rośnie strata. Przychody MSP ZOZ w Szprotawie przedstawiają się następująco: podstawowym źródłem przychodów w 2003 roku były wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 97,3% wpływów ogółem za 2003 rok (w 2002 roku przychody z NFZ stanowiły 98% przychodów ogółem). Spadek tego wskaźnika oznacza, że MSP ZOZ przy stabilnych przychodach z NFZ (tj. na poziomie zbliżonym do 2002 roku) zwiększył przychody z innych źródeł, które wpłynęły na zmianę struktury przychodów. Na plan tyś. zł. wykonanie przychodów z NFZ wyniosło tyś. zł., dynamika wzrostu przedstawia się w wysokości 105%. W grupie przychodów ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w porównaniu do roku 2002 wzrosły przychody z tytułu: świadczeń szpitalnych dynamika 102%, porad specjalistycznych dynamika 129%, medycyny szkolnej dynamika 105%, rehabilitacji dynamika 108%. Natomiast zmalały przychody z tytułu: usług diagnostycznych dynamika 98%, ZOL-u dynamika 97%, RUM dynamika 97%. Znaczną dynamikę wzrostu w porównaniu do roku 2002 odnotowano w przychodach pozostałych i są to: przychody z tytułu pobytu osób towarzyszących choremu w szpitalu, przychody z wynajmu itd.. Wykonanie za 2002 rok wynosi zł., co średniomiesięcznie wynosi zł., wykonanie roku zł., co daje średniomiesięczne wykonanie w kwocie zł., a dynamika wynosi 305%. Przychody pozostałe (ostatnie źródło przychodów), do których należą: dobrowolne wpłaty i dary mieszkaniowe, dotacja z budżetu gminy itd. w porównaniu do 2002 roku wzrosły o 59% i tak: wykonanie 2002 wyniosło średnimiesięcznie zł., wykonanie 2003 roku średniomiesięcznie , dynamika wynosi 159%. Tutaj nasuwa się wniosek, że pomimo zmian organizacyjnych i widocznych remontowych niepokojącym zjawiskiem jest słaba realizacja przychodów ze sprzedaży świadczę zdrowotnych. W ocenie miesięcznej poszczególnych okresów sprawozdawczych (rok 2002 i 2003) daje się zauważyć, że przychody z NFZ mają tendencję malejącą. Jest to niepokojące dla finansów MSP ZOZ zwłaszcza przy rosnącym zatrudnieniu i stracie oraz zobowiązaniach. Wykonanie kosztów w MSP ZOZ w Szprotawie za 2003 rok przedstawia się następująco: na plan tyś. zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie tys. zł. co oznacza, że plan został wykonany w 98%. W strukturze kosztów dominują: 62% - wynagrodzenia i kontrakty: wykonanie tej grupy wydatków za 2003 rok to kwota tyś. zł., w tym wynagrodzenia tyś. zł. (dynamika) 110%, kontrakty tys. zł. (dynamika 98%), średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 zatrudnionego wynosi: apteka zł. brutto, administracja zł. brutto, RUN zł., oddział wewnętrzny zł., oddział dziecięcy zł., oddział chirurgiczny zł., oddział położniczo ginekologiczny zł.. Wynagrodzenia pozostałych grup pracowników oscylują w granicach kwoty od 900 zł do zł. brutto. Kontrakty przedstawiają się następująco: w strukturze kosztów stanowią 14% wydatków ogółem. Pomimo, że w porównaniu do 2002 roku nastąpił spadek w tej pozycji wydatków (dynamika 98%) w dalszym ciągu są to bardzo duże wydatki na ten cel. Średniomiesięczne wynagrodzenia pracowników kontraktowych wynosi: oddział wewnętrzny zł., chirurgia zł. (przy stracie 285 tyś. zł.), położniczo ginekologiczny zł., intensywna terapia zł.. Następną pozycję stanowią wydatki na zakup leków (11%), w porównaniu do 2002 roku wydatki na zakup leków utrzymują się na stabilnym poziomie. Średniomiesięczne wykonanie 2002 roku wynosi 72 tys. zł., średniomiesięczne wykonanie 2003 roku wynosi 77 tyś. zł. Komisja Budżetu szczegółowo analizowała tę pozycję wydatków przy ocenie sprawozdania za I kwartał 2003 roku. Wówczas wydatki na zakup leków wzrastały w niepokojącym tempie tj. o 50% miesięcznie. Miesięczny przyrost tej pozycji wydatków za rok 2003 średniomiesięcznie zł. co daje wskaźnik wzrostu 106% za 2003 rok. (przyrost średniomiesięczny za I kwartał wynosił zł.). W poszczególnych oddziałach MSP ZOZ w 2003 roku średniomiesięczne wydatki na zakup leków i odczynników kształtowały się na poziomie: laboratorium (dynamika 124%) zł., oddział wewnętrzny (dynamika 109%) , blok operacyjny (dynamika 122%) zł., chirurgia (dynamika 85%) zł., oddział

11 intensywnej terapii (dynamika 94%) zł.. W MSP ZOZ zauważalny jest wzrost liczby nadgodzin i tak: zespół wyjazdowy nadgodzin, oddział intensywnej terapii 793 nadgodzin, kuchnia 712, oddział położniczo ginekologiczny 584, chirurgia 467. Wydatki na zakup środków żywnościowych przedstawiają się następująco: wykonanie roku tyś. zł. (wydatki mają tendencję spadkową w stosunku do średniomiesięcznego wykonania 2002 roku. Wykonanie za 2003 rok w poszczególnych oddziałach wynosi: wewnętrzny (dynamika 101%) 102 tys. zł., dziecięcy (dynamika 100%) 100 tys. zł., chirurgia (dynamika 94%) 39 tyś. zł., położniczo ginekologiczny (dynamika 103%) 28 tyś. zł.. Wskaźnik urodzeń dzieci wynosi: rok 2003 liczba urodzeń ogółem w gminie wynosi 225 dzieci w tym Szprotawie urodzonych 100, wskaźnik roku wynosi 44%. Rok 2004 do 18 maja br. przedstawia się następująco: liczba urodzeń 63 dzieci, w tym w Szprotawie urodzonych 24 dzieci, wskaźnik wynosi 38%. W porównaniu do 2002 roku wydatki administracyjno biurowe w grupach przedstawiają się następująco: świadczenia na rzecz pracowników w dziale administracja wykonanie 2003 roku wynosi 14 tys. zł. (dynamika 134%), w pozostałych oddziałach wydatki z tego tytułu są niewielkie tj. poniżej 100%. Usługi telekomunikacyjne: w dziale administracja wykonanie za 2003 rok wynosi 24 tyś. zł. (dynamika 118%), w pozostałych działach wydatki z tego tytułu nie przekraczają kwoty 2 tyś. zł.. Delegacje i ryczałty (największe w administracji) wykonanie wynosi 10 tys. zł., w pozostałych działach wydatki te nie występują lub są, ale nie przekraczają kwoty 1000 zł. Sytuacja finansowa poszczególnych oddziałów MSP ZOZ Szprotawa przedstawia się następująco: za 2003 rok stratę osiągnęły następujące oddziały: dziecięcy zł., chirurgia zł., intensywnej terapii zł.. Wynikiem dodatnim rok 2003 zakończyli: oddział wewnętrzny zł., położniczo ginekologiczny zł.. Reasumując Komisja stwierdziła, że: MSP ZOZ zakończył 2003 rok stratą w kwocie 266 tyś. zł. przy stanie zobowiązań tyś. zł. i należności 733 tys. zł. Z analizy przedłożonych sprawozdań i informacji wynika, że dochody z NFZ (tendencja spadkowa) nie zapewniają pokrycia bieżących wydatków co oznacza, że bez ich ograniczenia zmniejszenie straty i zobowiązań jest niemożliwe do osiągnięcia. Pomimo znacznych nakładów remontowych i widocznych efektów maleją dochody z NFZ, obłożenie łóżek jest niewielkie co oznacza, że mieszkańcy Szprotawy korzystają ze szpitali w ościennych gminach. Zaprezentowana ocena sprawozdania MSP ZOZ nie wyczerpała pytań i wątpliwości członków komisji, dlatego Komisja wróci do tematu przy najbliższej ocenie MSP ZOZ w sprawach wymagających szczegółowych wyjaśnień zwróci się do dyrektora na piśmie. Kończąc Komisja Budżetu w trosce o prawidłowe funkcjonowanie tej placówki dla dobra mieszkańców naszej gminy prosi burmistrza o zwiększenie nadzoru nad finansami MSP ZOZ, ale nadzoru wynikającego z & 17 statutu szpitala. r. J. Jankowski przewodniczący - poprosił o przedstawienie opinii do sprawozdania z wyników finansowych MSP ZOZ za 2003 rok przewodniczącego Komisji Społecznej radnego Zdzisława Popieniuka. r. Zdz. Popieniuk - przedstawił opinię. Działalnością Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie Komisja Społeczna zajmowała się na posiedzeniu w dniu 25 maja br.. Członkowie Komisji opinie swoje wyrazili w oparciu o sprawozdanie finansowe przedłożone przez kierownictwo MSP ZOZ oraz o informacje, które posiedli wykonując mandat radnego. MSP ZOZ w Szprotawie funkcjonuje od czerwca 2002 roku. Na dzień dzisiejszy MSP ZOZ prowadzi: oddziały szpitalne ( wewnętrzny, pediatryczny, położnictwa i ginekologii oraz noworodków, chirurgii, intensywnej opieki medycznej), laboratorium analityczne, ZOL, oddział pomocy doraźnej, rejestr usług medycznych, zespół wyjazdowy, rehabilitację, przychodnie specjalistyczne (poradnie: chirurgiczną, ortopedyczną, ginekologiczną, urologiczną i reumatologiczną) oraz higienę szkolną. Należy podkreślić, że funkcjonowanie MSP ZOZ stanowi fakt o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym dla gminy Szprotawa. Ułatwia to mieszkańcom gminy Szprotawa i gmin sąsiednich dostęp do usług medycznych świadczonych przez tę instytucję i jest miejscem pracy dla wielu mieszkańców naszej gminy i okolic. Analizując prawie dwuletni okres funkcjonowania MSP ZOZ, a w szczególności szpitala, należy

12 pokreślić stale poprawiające się warunki dla świadczenia usług medycznych przez tę placówkę. Realizowane remonty i modernizacje stwarzają warunki dla wzrostu jakości usług zdrowotnych oferowanych przez MSP ZOZ i rozwoju działalności szpitala. Niepokój budzi mała liczna pacjentów korzystających z usług szpitala, co może być w przyszłości zagrożeniem dla działalności tej placówki. Zdaniem członków komisji personel szpitala dostosowany jest raczej do ilości łóżek. Nasuwają się wnioski, że koszty utrzymania personelu stanowią nieproporcjonalną wielkość w stosunku do możliwości szpitala w leczeniu pacjentów, a ilością środków finansowych otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Również niepokój budzi niepełne wykorzystanie możliwości wykonywania analiz przez laboratorium jak i duża liczna oddziałów przynoszących straty. Zdaniem członków Komisji wzrost zatrudnienia personelu fachowego powinien wiązać się ze wzrostem liczby pacjentów korzystających z usług szpitala. W związku z tym nasuwa się pytanie: jakie istnieją możliwości lepszego wykorzystania zasobów szpitala (personelu, łóżek, sprzętu) w celu rozszerzenia usług (np. tworzenie nowych pododdziałów) i przyciągnięcia większej ilości pacjentów. Jeżeli świadczenia oferowane przez szpital nie będą cieszyły się popularnością to zdaniem członków komisji należy zastanowić się nad zasadnością udzielania dotacji z gminy na działalność MSP ZOZ. Z tym łączy się pytanie: czy środki otrzymywane z Narodowego Funduszu Zdrowia wystarczają na prowadzenie działalności przez MSP ZOZ w istniejącym zakresie. Członkowie Komisji z troską patrzą na działalność ZOL-u, w którym warunki pobytu powinny ulegać stałej poprawie. Za najpilniejszą potrzebę zdaniem członków komisji jest jak najszybsze zamontowanie windy w budynku ZOL. Niewątpliwie funkcjonowanie MSP ZOZ jest pozytywnym faktem w naszej gminie, ale i też, ze względu na znaczne środki finansowe potrzebne do jego działalności, budzącym niepokój i troskę organów samorządu lokalnego oraz zainteresowanie społeczeństwa. Istotne jest, członkowie Komisji podkreślają to ponownie, aby działalność MSP ZOZ bilansowała się i nie doprowadziła do zadłużenia, które mogłyby być przyczyną finansowych trudności jednostki i gminy. r. J. Jankowski przewodniczący otworzył dyskusję w temacie. Głos zabierają radni według zgłoszenia. r. Zdz. Paprocki zgłosił, że należy sobie zdać z tego sprawę, że szpital nasz jest ogniwem w pewnym systemie, który obowiązuje w naszym kraju. System ten zakłada, że za każdym pacjentem, który znajdzie się w szpitalu, a pacjent ten jest określony limitem idą pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Sęk w tym, że limity zostały wyraźnie określone i narzucone każdej placówce. Poza tym, każda placówka aby uzyskać limit musi wykazać się odpowiednim usprzętowieniem oddziału i odpowiednim wykształceniem kadrowym specjalistycznym. Fundusz dzieli te pieniądze, które są w jego dyspozycji (tak by to określił, bo jako laik ma prawo tak powiedzieć). Zdaje sobie z tego sprawę, że jest to główne zło, które ciąży na kiepskim wyniku finansowym szpitala, ale na dzisiaj poza tymi możliwościami, które wskazała komisja budżetowa innej możliwości chyba nie ma. Dodał, że inne szpitale próbują rozwiązywać te sytuacje w ten sposób, że tworzą pododdziały, wykorzystują kadrę specjalistyczną i sprzęt specjalistyczny co jest już na oddziałach uzyskując w ten sposób dodatkowe limity pacjentów, co daje możliwości dodatkowego wpływania pieniędzy z Funduszy Ochrony Zdrowia. Kto wie, czy nie warto byłoby nad taką propozycją się zastanowić i czy takie możliwości są i czy są one możliwe do spełnienia w naszym szpitalu. Niewątpliwie problem jaki istnieje w szpitalu to jest problem laboratorium, które nie pracuje na pełnych obrotach, a po drugie pozbyło się tych wszystkich badań, które dotychczas były zlecane przez lekarzy pierwszego kontaktu po tej zawierusze jaka powstała pomiędzy szpitalem, a lekarzami rodzinnymi i to jest wynikiem tego, że badania nie wpływają do szpitala, a realizowane są przez laboratoria w Zielonej Górze. Dobrze by było, aby pomimo wszystko biorąc pod uwagę nasz interes wspólny wyciągnąć rękę do lekarzy rodzinnych, aby próbować znaleźć porozumienie, co będzie dawało wynik finansowy dla laboratorium, a tym samym wynik finansowy szpitala. Dodał, że należy zapomnieć o pewnych antagonizmach, animozjach, a brać pod uwagę

13 przede wszystkim dobro wspólne. Sprawa następna jaką zgłosił to sprawa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Mało mówiono o tym zakładzie dlatego chciałby kilka słów na ten temat powiedzieć. O ile szpital wyraźnie się zmienia na lepsze o tyle Zakład Opiekuńczo Leczniczy takiego postępu nie ma. Są tam pomieszczenia ponure, nieprzyjemne, a ludzie którzy się tam znajdują (bez obrazy nikogo) przyszli tam umierać. Ludzie ci płacą ze swoich pieniędzy 75% świadczeń emerytalnych, czy rentowych na utrzymanie i opiekę medyczną w tym zakładzie. Należałoby by się pokusić o to, aby te warunki w zakładzie opiekuńczo leczniczym zmieniły się na lepsze. Główny mankament to brak windy, żeby przemieścić kogo kowliek z ludzi cały czas leżących, trzeba ich po prostu przenosić na własnych barkach. Dzisiaj jest to już po prostu bardzo nieprzyjemne zjawisko, które nie powinno mieć miejsca. Należałoby temu zakładowi przyjrzeć się bliżej. Chciałby uzyskać informację od dyrektora w jaki sposób są kwalifikowani pacjenci do ZOL-u, czy dokonuje tego komisja, czy kierowniczka zakładu, czy dyrektor. Czy odpłatność jest konkretnie ustalana, czy jest to ustawowo regulowane, że jest to 75%, czy są jakieś inne możliwości, wie że środki również spływają z innych zakładów. Chciałby, aby przybliżyć rozliczenia finansowe w ZOL-u. Wydaje się jemu, że ci ludzie, którzy tam leżą zasłużyli sobie na godną śmierć (przeprosił za te słowa). Dodał, że należy robić wszystko, aby tym ludziom to życie tam w zakładzie ułatwić. Jednocześnie zwrócił uwagę, że takie zakłady o jakim się mówi funkcjonują i nazywają się potocznie hospicjami. Pyta, czy były próby przekształcenia tego zakładu w hospicjum (rozumie, że chodzi tu o wyniki finansowe), ale czy były jeszcze inne przesłanki, które zdecydowały o tym, że nosi on nazwę zakładu, a nie hospicjum. r. St. Rybak stwierdził, że dzisiaj przedstawiono już dużo liczb, wskaźników, ale on chce się zająć bardziej celowością wydatków. Poprosił 11 grudnia ub. roku przy okazji złamania statutu przez dyrektora o dodatkowe informacje celem wyrobienia zdania w celowości wydawania środków finansowych w MSP ZOZ w Szprotawie. Na te pytania do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi, a były tam różne sztuczki podane i do dnia dzisiejszego tych informacji nie ma. Pytał o faktury na szkolenia wraz z wykazem imiennym szkolonych osób, rodzajem i miejscem szkolenia, kto jeździł na szkolenia, kiedy i w jakim celu. Faktury na kursy do Rad Nadzorczych. Wie, że w takich kursach uczestniczył dyrektor, nie wie czy również inne osoby. Chciałby również wiedzieć kto dał na to zezwolenie i czy na ten cel były wykorzystane środki z MSP ZOZ. Delegacje służbowe chciałby znać wykaz imienny osób, które jeżdżą w delegacje służbowe i ile te delegacje kosztowały ( w zbiorczym zestawieniu wiadomo ile to kosztowało!). Ryczałty samochodowe, jeżeli takowe są (kto je ma na jaką ilość kilometrów na jakie trasy, cel przejazdu). Nadgodziny i dyżury (szczególnie chodzi o lekarzy ) i wykaz dyżurów pana dyrektora bo są to dość kosztowne dyżury z reguły w niedziele i święta i są one wysoko opłacane i przypuszcza, że kwota za same dyżury dyrektora wynosi około 6 8 tyś. zł.. Jest to co wymienił jedna sprawa na którą nie otrzymał odpowiedzi i liczy że ją otrzyma. Jeszcze jedna sprawa dotyczą gospodarności o jakiej chce wspomnieć to jest to, że komisja rewizyjna została poproszona, czy też nakazano jej sprawdzenie przetargu na wywóz nieczystości stałych ogłoszonego przez MSP ZOZ, który odbył się niezgodnie z prawem, a mianowicie nie było informacji o trybie otwarcia ofert i na tej podstawie komisja stwierdziła, że przetarg ten nie został przeprowadzony poprawnie. W odpowiedzi na to otrzymał odpowiedź od pana dyrektora, które zacytował : W dniu 15 marca br. otrzymałem pismo (nr) dotyczące przeprowadzenia przez komisję rewizyjną Rady Miejskiej w Szprotawie kontroli postępowania przetargowego na wywóz odpadów komunalnych MSP ZOZ w Szprotawie. Postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem prawa. SP-ZOZ-y (tu jest kruczek, bo dyrektor podaje SP ZOZ, a u nas jest MSP ZOZ) posiadają osobowość prawną i są samodzielnymi przedsiębiorstwami. Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do kontrolowania SP ZOZ-ów ( odniósł się do dyrektora, że komisja rewizyjna nie ma prawa kontrolować SP-ZOZ, ale MSP ZOZ-y tak). O planowanym postępowaniu kontrolnym nie został poinformowany. Kontrola odbyła się podczas jego nieobecności, przy czym burmistrz miasta był poinformowany, a pracownicy Działu Gospodarczego MSP ZOZ zostali wezwani przez Komisję Rewizyjną bez jego zgody. Kontrola odbyła się w dniach 1 i 5 marca br., natomiast na pisemny wniosek burmistrza miasta przetarg został unieważniony w dniu 25 lutego br.. Wobec

14 powyższego postępowanie Komisji Rewizyjnej było bezprzedmiotowe (...). Odpowiadając na to pismo dyrektorowi, czy Komisja ma prawo kontrolować zaproponował zajrzeć do statutu, gdzie w załączniku nr 1 do niego pkt 8 mówi, że MSP ZOZ jest jednostką organizacyjną gminy i jako takowy podlega pod gminę i Rada ma prawo do kontrolowania, a do tego upoważniona jest Komisja Rewizyjna i o tym poinformował dyrektora. Skierował pytania do burmistrza, czy takowe pismo było skierowane do dyrektora o unieważnieniu przetargu. Później jak przewodniczący pozwoli i jak się mu nasuną pewne spostrzeżenia to zabierze jeszcze raz głos. r. H. Śladewska ma pytanie dotyczące materiału, który otrzymali dzisiaj radni w sprawie wdrożonego i realizowanego programu monitorowania sytuacji finansowej MSP ZOZ ponieważ opinia Komisji Budżetu kończyła się prośbą do burmistrza o zwiększenie dozoru i przyjmuje to jako tę formę. Ale brakuje jej jednej rzeczy tj. ten materiał o monitorowaniu powinien być zakończony jakimiś wnioskami co dalej!, czy to jest tylko analiza. Taką dokładną analizę przygotowała Komisja Budżetu i ona niczym nie odbiega. Dodała, że brakuje jej wniosków, czy to kończy się tylko rozmową, czy próbami naprawy, czy przekazania komisjom do dalszej pracy. Jak wspomniała na wstępie brakuje jej wniosków. r. T. Kosmatka stwierdził, że należy tutaj pokusić się na takie większe spojrzenie na sprawę ponieważ należy robić i trzeba analizę liczb, byle nie za głęboką bo to też do niczego nie doprowadzi. Natomiast należy szerzej spojrzeć na sprawę naszego szpitala (w systemie jak wspomniał jeden z radnych), bo uważa że skoro system jest cały chory to i to ogniwo jest chore. Widać dobrą działalność i dobrą wolę oraz zaangażowanie dyrektora, ale to przy tym chorym systemie mało znaczy. Rada do tej pory nie pokusiła się o wykonanie jakiego kolwiek kroku, żeby pomyśleć nad właśnie tym systemem w zakresie powiatu i gminy żeby szukać jakiś innych rozwiązań. W jego odczuciu jest to wiadomo, że ten system jaki aktualnie jest to do niczego dobrego nie zaprowadzi. Prędzej czy później będzie musiała nastąpić korekta (poważna) bo praktycznie rzecz biorąc nie ma pieniędzy na nasz szpital i na szpital powiatowy. Dodał, że tę sprawę podkreśla już nie pierwszy raz, że dwa szpitale w naszym powiecie nie będą mogły funkcjonować i takie przetrzymywanie tego stanu będzie wpływało nie pozytywnie i nie korzystnie dla jednej i dla drugiej jednostki. Rozumie, że dyrektor robi w tej sytuacji wszystko co możliwe i szuka wszystkich rozwiązań jakie są tylko możliwe, aby załatać te dziury, ale praktycznie rzecz biorąc na dłuższy okres czasu to nic nie da. W tej strukturze kosztów to zastanawiające jest jedno (mówił o tym wcześniej i apelował, aby w płacach dla pracowników i kontraktach), że na wydatkowaną kwotę 8 mln., to daje 5 mln. 200 tyś. zł. na płace i pochodne. Chce wiedzieć jak wygląda sprawa prania bielizny. Rzeczą dla niego bardzo ważną i zastanawiającą jest to, że 5 mln. z 8 mln idzie na płace. Jest to bardzo dużo kwota i ta proporcja go przerasta, a na leki 927 tyś. zł.. Jest to zła proporcja, ale ona wynika z całego systemu. Uważa, że należałoby te płace w pewien sposób regulować. Personel średni wygradzany jest bardzo licho i przy tym personelu wyższym jest sprawa zastanawiająca. O tej sprawie się mówiło nie raz i uważa, że należałoby rozbić te kwoty i popatrzeć na nie jak to w szczegółach wygląda bo sądzi, że jest to dość ciekawa sprawa. Zdaje sobie sprawę z tego, że muszą być dyżury, musi być odpowiednia ilość lekarzy bo inaczej nie będzie finansowania z zakresu NFZ i innego wyjścia tu nie ma, a szpital działa intensywnie połowę czasu w miesiącu. Zgłosił, że jeden z radnych powiedział, aby starać się o zwiększenie liczby leczonych pacjentów i co z tego!; kółko się tu zamyka, bo nawet gdyby chciano się tutaj leczyć w dwukrotnie większej liczbie pacjentów to nie ma na to szans, bo na to nie ma pieniędzy i tu stwierdził ponownie, że cały system jest chory i winę za to według niego ponoszą nie samorządy, tylko góra, która do dzisiaj nie uporządkowała tego tematu do tej pory, że nie narzuciła struktury szpitali. Dzisiaj nikt nie chce ponosić odpowiedzialności, ani na górze, ani na dole. Powiat będzie się migał, żeby w tym zakresie nic nie robić i gmina również będzie to robić i tkwi w tym dalej, ale jaki efekt będzie to później się okaże. Pochwalił, że działania dyrektora z NFZ są dobre i nasz szpital w miarę funkcjonuje. To co przedstawił uważa, że nie zwalnia od myślenia, nie tylko od przewracania liczb, nie zwalnia burmistrza, radę, od myślenia i podejmowania wspólnie z powiatem wspólnych decyzji, ale czy tego chce rada, czy to chce powiat! on w to wątpi, bo każdy chce przeżyć swoją

15 kadencję, każdy chce przeżyć swój czas, aby nie zrobić krzywdy; ale krzywda zostanie zrobiona sama sobie. Szpital jest tematem otwartym i apeluje to o czym mówił wcześniej, że należy się zająć i chociaż próbować rozwiązać ten problem. Uważa, że należy najpierw rozmawiać z powiatem. Dodał, że on może się faktycznie skończyć niczym, ale przynajmniej wszyscy będą mieli świadomość tego, że próbowano coś zrobić i rozwiązywać ten problem. Zwrócił się do dyrektora z pytaniem, czy podana kwota w kontraktach wynika tylko z płacenia dla lekarzy, czy jest w tym coś jeszcze ukryte i pokusiłby się o to, aby sprecyzować jakie jest wynagrodzenie dla personelu średniego, jakie dla lekarzy i kwota ta dałaby pewne światło i przybliżyło sprawę odnośnie wynagrodzeń. r. J. Grzymkowski stwierdził, że praktycznie wszystko zostało już powiedziane, a przewodniczący Komisji wydali swoje oceny. Odniósł się do parteru szpitala (wejścia). Sale na górze nabierają wyglądu, a parter to chyba nie był malowany z 20 lat. Dodał, że do szpitala jak ktoś przyjedzie spoza Szprotawy zrobi pierwszy krok od laboratorium do krwiodawstwa to przerazi się i pojedzie do innego szpitala. Zwrócił się do dyrektora o wymalowania parteru szpitala, aby wyglądał znacznie lepiej. r. E. Czerniawska odniosła się do pralni szpitalnej, która również była wizytowana przez Komisję Budżetu. Dyrektor wspomniał, że spisano sprzęt w pralni na kwotę... (koniec kasety) Jak wiadomo dzisiaj szpital za 1 kg prania płaci 2,10 zł, a jeszcze do niedawna kwota ta wynosiła 2,90 zł.. Co prawda pościel i odzież wozi się do prania pod Wrocław, ale uważa, że kwota za wykonanie takiej czynności jest dosyć wysoka ponieważ dobry proszek kosztuje tyle. Chce się dowiedzieć, czy dyrektor dokonywał takiej analizy, czy nie byłoby tańsze w planie przyszłościowym pomyśleć o przywróceniu tej pralni co dałoby też miejsca pracy dla naszego środowiska. r. Z. Szwarc stwierdził, że gdyby był dyrektorem szpitala, to rzuciłby tę robotę. Zaapelował do radnych o trochę optymizmu. Dodał, że kilka lat walczono o to, aby szpital pozostał w Szprotawie. Szpital funkcjonuje i jest 198 miejsc pracy i jest to wielki +. Komisja Budżetu przeanalizowała wynagrodzenie na oddziałach, jeżeli na oddziale wewnętrznym płaca brutto wynosi zł. to nie jest to suma, która przewraca. Oczekuje, żeby nie mówić, że wydatki na płace są przesadne, bo za 1100 zł. pracować w szpitalu i podcierać komuś... to nie jest to wcale taka łatwa praca. Inne oddziały szpitalne wykazują dochody, a niektóre straty. Odniósł się do gabinetów ginekologicznych, które są otwarte w Szprotawie, a prowadzą je lekarze nie będący lekarzami w Szprotawie i każdy z tych osób kieruje pacjentkę, którą prowadzi do szpitala, w którym pracuje na stałe. Jeżeli dyrektor szpitala nie zrobi tego, że tutaj będą specjaliści i gabinety prywatne otwarte będą w Szprotawie to niestety taka sytuacja w Szprotawie będzie i to są fakty. Ktoś kto prowadzi pacjentkę przez okres ciąży i jest spoza Szprotawy, a zatrudniony jest na stałe w szpitalu w Nowej Soli to proponuje tej pani młodej mamie urodzenie w swoim szpitalu i taka jest faktycznie sytuacja. Jeśli chodzi o system to na pewno wszyscy widzieli w telewizji i czytali w prasie, że przygraniczne przychodnie przygotowują się na przyjęcie pacjentów z zachodu. Każdy obywatel z Unii Europejskiej przyjedzie z zachodu do Polski i te pieniądze, które on zapłaci wystarczają na zabieg, operację tylko z tego co on płaci do funduszu, nie musi dopłacać naszej służbie zdrowia i tak to będzie więcej jak płaci u siebie, czyli nasza służba nie jest taka zła!. Druga sprawa to pretensje, że trzeba czekać w kolejce na jakieś zabiegi i okazuje się, że informacja prasowa mówi, że na zachodzie również należy czekać kilka miesięcy na określony zabieg. Dlaczego wypowiedziały umowy szpitale na wschodzie Polski, a to dla tego że im się nie płaci za nadliczbowe leczenia, po prostu dyrektor stara się, żeby standard 100 osób ma się leczyć tygodniowo w szpitalu i te 100 osób leczy, bo jak się leczy 150 osób to wówczas dyrektor ma problem bo za te 50 osób nie ma zapłacone i z tego to wynika. Podraża się również koszty o leki, energię, pranie i inne rzeczy w tej sprawie za które może wcale nie mieć zapłacone. Kolejna sprawa informacja z wczoraj, Narodowy Fundusz Zdrowia tylko 40% ogólnej sumy przeznacza na szpitale. Wniósł, aby sobie porównać koszty utrzymania szpitala, jego obszar, kubaturę, zatrudnionych ludzi (pielęgniarki, dyżurne muszą pracować 8 godzin dziennie). Powtórzył, że 40% idzie tylko na szpitale, w których pracuje 70%

16 pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia. Odnośnie systemu pan Religa mówi, że należy obciąć składkę na NFZ ma rację, ale chce być wybrany na senatora następnej kadencji i to jest jego pogląd, Hausner mówi, że trzeba dopłacać, ale jeżeli ktoś ma pieniądze to nie ma problemu. Spoglądając na Szprotawę to 40% ludzi, którzy mają zdolność do pracy nie pracuje i pyta się jak ci ludzie sobie z tym poradzą!. Uważa, że nasz szpital pod kierunkiem dyrektora Migniewicza prowadzony jest dobrze (opinia zasłyszana od dwóch pań, które korzystały z oddziału ginekologiczno położniczego z zachwytem wypowiadały się o szpitalu i formie leczenia). Dodał, że osoby z którymi rozmawiał a miały pierwszy kontakt z naszym szpitalem również wypowiadały się pozytywnie o sposobie leczenia o diagnostyce jaką się przeprowadza, że jest to coraz wyższy standard. Wniósł, aby mieć uzasadnione pretensje w sprawie szpitala. Uważa, że skoro wszystko się toczy i nie ma wielkich długów (60 tyś. zł. to nie jest duży dług), zaapelował, aby z umiarem i optymizmem spoglądać na szpital, ale również należy naszemu szpitalowi pomagać, a nie cały czas gnębić i dusić. Administracja wzrosła (wspomniała pani Wójcik Wojtkowiak), ale skoro co miesiąc będziemy domagać się takich analiz to nic dziwnego, że koszty administracji wzrastają, komputery będą się grzać od naszych zachcianek. PRZERWA 15 MINUT r. A. Stambulski w dalszej dyskusji dotyczącej szpitala chce powiedzieć kilka słów, choć praktycznie wszystko prawie zostało powiedziane z tym, że są głosy krytyki. Myśli, że jeśli jest krytyka konstruktywna i pobudza do działania nie jest złą krytyką a jest wręcz pozytywną i w takim tonie to odbiera. Wierzy, że wszyscy chcą żeby ten szpital istniał i żeby nie stało się nieszczęście. On jak i pozostali również myśli, że są dymni z tego, że szpital w Szprotawie jest i nasi pracownicy szpitala uratowali wiele istnień ludzkich i ten szpital na pewno jest potrzebny. Będzie bronił tego szpitala i życzy jak najlepiej żeby się rozwijał. Przyznał, że rola prowadzącego pana dyrektora jest bardzo trudna i jest to bardzo trudny okres zarządzania bo dzisiaj bardzo wielu dyrektorów nie może sobie poradzić z zarządzaniem, a nas dyrektor z tym doskonale sobie radzi. Jeśli natomiast padają słowa w kierunku pana dyrektora to myśli, że są to słowa pomocy i na pewno każdy chciałby pomóc temu szpitalowi. E. Migniewicz dyrektor - odparł, że wsłuchiwał się bardzo uważnie wypowiedziom na temat funkcjonowania zakładu pod kątem oceny, pracy zespołu, jego pracy również i szereg uwag zanotował, na które odpowie. Zaznaczył, że jeśli co kolwiek ominie to prosi o pisemne skierowanie do niego zapytania, na które udzieli odpowiedzi. Padło pytanie odnośnie kwalifikacji do zakładu Opiekuńczo Leczniczego m.in.: kto kwalifikuje odparł, że zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej do takiego zakładu kieruje dyrektor, czyli on podejmuje decyzję i jest ona przede wszystkim ukierunkowana zaleceniami medycznymi. Szpital, który funkcjonuje w strukturze MSP ZOZ ów jest zakładem o profilowanych świadczeniach i nie jest to dom opieki społecznej i nie jest miejsce do umierania, tylko jest to ZOL, czyli zakład o świadczeniach długoterminowych (uzależnione to jest od umowy z NFZ i wskazaniami). Szpital ma prawo hospitalizować pacjenta w ZOL-u do 150 dni w roku. Kwalifikacja i specjalizacja tego zakładu jest ukierunkowana na schorzenia neurologiczne i urazowo ortopedyczne i o takim profilu pacjenci są przyjmowani. Wnioski z innymi schorzeniami oczywiście wpływają do szpitala. ZOL w skali województwa i nie tylko jest oceniany bardzo wysoko i kolejka oczekujących jest najmniej na 3 do 4 miesięcy w tej chwili z racji szczupłości miejsc. Odnosząc się do odpłatności to NFZ płaci niezależnie od typu schorzenia, od kosztów utrzymania 52 zł za dobę za jednego pacjenta, natomiast pacjent zgodnie z ustawą dopłaca za wyżywienie i tzw. dobę hotelową i ta dopłata nie może być wyższa jak 70% jego uposażenia i to nie znaczy, że jest pobierane 70% uposażenia jego emerytury i renty w przypadku wysokich świadczeń. Tutaj pojawia się pewna dysproporcja bo jeden ubytek środków z tytułu wysokich uposażeń, wysokiej emerytury nie może oczywiście pokrywać kosztów tego kto ma niską emeryturę i jeśli te 70% nie pokrywa kosztów doby hotelowej i wyżywienia bo jest bardzo niska emerytura to wówczas pojawia się strata. Natomiast jeśli ktoś ma relatywnie wyższe dochody z tytułu renty, czy emerytury to wówczas ta opłata jest mniejsza i wynosi np %, ale

17 tylko do wysokości rzeczywistych kosztów wyżywienia i pobytu, także uzupełnienie strat nie jest możliwe ponieważ jest blokada do kosztów rzeczywistych pobytu. Natomiast jeśli możliwości płatnika są niższe to tylko do 70% jego emerytury i renty. Pytanie, czy można przekształcić w hospicjum?, odparł, że hospicja to jest to całkowicie inna struktura i nie są to zakłady opiekuńczo lecznicze, są to miejsca dla ludzi przewlekle chorych najczęściej terminalnie z chorobami nowotworowymi i ze znacznym wyniszczeniem, które mogą kończyć się zgonem, ale jest to zupełnie inna struktura. Odpowiadając na pewne spostrzeżenia radnego Rybaka, który podniósł kwestię złamania statutu odparł, że radny Rybak jest w błędzie i on nie złamał żadnego statutu. Składając ofertę w NFZ na POZ nie mając jej w statucie nie złamał statutu bo nie podpisał umowy, bo umowa dopiero jest świadczeniem postępowania takiego czy innego. Metody nacisku negocjacyjnego np. z NFZ mogą mieć różny przebieg, a oferta musiała się pojawić ponieważ widział możliwość przewagi umów na inne struktury, które znajdują się Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Radny podniósł kwestię również jego dyżurów. Wyjaśnił, że rzeczą odrębną jest zarządzanie jednostką, a odrębną udzielanie świadczeń zdrowotnych. Radny przedstawiał pewne kwoty i takie kwoty chciałby zarobić w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów. Jego umowa jest dokładnie porównywana z umowami z innymi lekarzami na oddziałach, dyżur nie jest wyliczany według jego stawki zaszeregowania z tytułu zarządzania jednostką i jest to zupełnie odrębna umowa i odrębne wielkości pozyskiwanych środków; także nie można tutaj sugerować że taka sytuacja istnieje, bo gdyby tak było to byłoby to niezgodne z prawem bo tak robić nie można. Stara się postępować zgodnie z prawem, żeby takich pomówień, czy niedomówień nie było. Zgłosił, że ciągle jest poruszana sprawa dotacji z gminy. Przypomniał, że przychody Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, które są pozyskiwane z NFZ mogą być przeznaczane wyłącznie na udzielanie świadczeń zdrowotnych, także te środki, które napływają z NFZ zarządzający (jego osoba) nie ma prawa przeznaczać je na inne cele np. na remonty, czy inwestycje. Ustawa o samorządach gminnych mówi w jasny sposób kto dba o mienie własne. Mienie szpitala jest własnością Urzędu Miasta i prosta jest odpowiedź jak organ założycielski powinien się zachowywać w stosunku do inwestycji, remontu w SP ZOZ-ach. Radny Kosmatka podnosił po raz kolejny kwestię płac i ich wielkości. Wyjaśnił, że ZOZ nie jest firmą produkcyjną i jest to całkowicie inna struktura wydatkowa w porównaniu z firmą produkcyjną W jego ZOZ-ie na płace i pochodne od płac przeznaczane jest około 67% wszystkich przychodów jakie pozyskuje ZOZ. W około 90% szpitali ten procent przychodów na płace wynosi ponad 90% i więcej i są takie przypadki, że nawet 95% przychodów wydawane jest na płace; także tutaj ta struktura płacowa nie jest jakaś zła. Jeśli analizuje się wielkość odrębnie, wielkość środków wydawanych na kontrakty, a płace i w oderwaniu jeśli ktoś nie analizuje ile czasu pracy spędza lekarz kontraktowy i za jaki czas pracy otrzymuje gratyfikacje to ten obraz może jest istotnie wypośledzony. Jeśli lekarz pracuje na oddziale, na którym jest troje lekarzy pracuje osiem godzin w godzinach podstawowych i pozostały czas spędza na dyżurze, czyli średnio wypada około 10 dyżurów w miesiącu, czyli jakby najskromniej jest to ponad drugi etat, bo jeśli etat wynosi 170 godzin, a najkrótszy dyżur wynosi 16 godzin, a są dyżury świątecznie, które wynoszą 24 godziny to ponad etat świadczy na rzecz zakładu. W związku z tym, Komisja Budżetu wyliczyła, że średni zarobek lekarza wynosi około 6 tys. zł., ale to jest prawie za 2,5 etatu brutto, bo lekarz sam odprowadza ZUS, podatek i takie analizy może powodują jakieś emocje, ale należy to policzyć stosownie do czasu zatrudnienia. Wielkości zarobkowe w umowie cywilno prawnej gdyby ten lekarz nie pracował i nie dyżurował, a pracował tylko w ramach czasu wymiarowego tj 8 godzin pracy to jest to przedział w granicach zł. (brutto) i w taki sposób należy oceniać wielkość płacy kontraktowej. Następne stwierdzenie, że szpital jakby pracował na pół gwizdka. Stwierdził, że taka jest też i prawda. W każdej chwili można wejść do szpitala, jest sporo wolnych łóżek, ale niestety jest to uwarunkowane ochroną przed kosztami, które nigdy nie zostaną pokryte. W jego ocenie ten szpital mógłby udzielić o 60 70% świadczeń niż udziela bieżąco i cóż z tego!, poniesie koszty, nikt kosztów nie pokryje, a w bilansie na koniec roku 2004 okaże się, że są straty kilku milionów złotych. W tej chwili niestety należy planować przyjęcia, przyjmować tylu pacjentów jakie środki można pozyskiwać. Są podejmowane przez niego rozmowy i renegocjacje z NFZ w tej płaszczyźnie, nie mniej jest to rozmowa jakby ze ścianą. Dostaje informacje, że środki są rozdysponowane, nie ma

18 rezerwowych środków i nie ma prawdopodobieństwa uzyskania dodatkowych środków na ten rok. Oczywiście, można zapytać jak wygląda rzeczywiste wykonanie szpitala w kontrakcie? szpital obecnie wykonuje średnio % średnio miesięcznie zakontraktowanych świadczeń i tak się to przekracza i ponosi się koszty, które nie rokują pokryciem. Padło pytanie wejście do szpitala, przyznał że faktycznie wygląda strasznie i jest to jego największa bolączka (izba przyjęć i wejście do szpitala). On jak wchodzi do szpitala i spojrzy to ma również przykre odczucia. Projekt remontu Izby Przyjęć jest od zeszłego roku. Kosztorys opiewa na kwotę około 200 tys. zł.. Korytarze i dojścia zamknęły by się kwotą około 20 tys. zł.. Laboratorium to następne środki. Stwierdził, że remont całego dołu tj. Izba Przyjęć, korytarze, laboratorium, poradnia chirurgiczna to kwota około 250 tyś. zł. i tych środków niestety nie ma. Winda w ZOL-u jest również bardzo potrzebna, ale na dzień dzisiejszy ona kosztuje tys. zł., których niestety nie ma. Pralnia ma zestawienie przed sobą tzn. jak wygląda to w czasie gdy pranie było robione w szpitalu, jak wygląda jak są zakupowane świadczenia na zewnątrz. Przykładowo I , II 9.887, III i były to koszty związane z pracownikami, środkami piorącymi, energią itd.. W momencie kiedy te świadczenia zostały kupowane to wygląda to następująco: IX , X , XI , czyli szpital zszedł około 40% kosztów własnych na świadczenia pralnicze. Z jednej strony jest tańsza usługa, jakość usługi jest wysoka, ale jest na tyle wysoka, że zużyta, wyeksploatowana pościel, piżamy po tych pralniach się rozpadają. Szpital szyje pościel cały czas (w ostatnim czasie około 300 zmian), serwety do odłożeń na sale operacyjne. Jeszcze jeden minus tej pralni to taki, że pranie ginie, często jest tak, że odsyła je do innych szpitali. Część prania wraca, ale niestety część jest nie do odzyskania. Stwierdził, że są tego plusy, ale i minusy również. Ktoś z radnych wspomniał o systemie ubezpieczeń zdrowotnych, o przygotowywaniu się jednostek przygranicznych do przyjmowania pacjentów i z tego tytułu pozyskiwania środków finansowych. Niedokładnie tak jest jak to zostało zasygnalizowane. Firmy ubezpieczeniowe krajów UE zawarły porozumienie z NFZ Polskim gdzie obywatel UE ma prawo dostać świadczenie zdrowotne na terenie naszego kraju, ale rozliczenie następuje poprzez NFZ według stawek NFZ, czyli znowu szpitale i wszystkie placówki służby zdrowia dostają po plecach. Jedna pacjenta, która trafiła do naszego szpitala trafiał na dobę w Niemczech z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego (... koniec kasety...), myśli że taki mechanizm zacznie być wytwarzany przez ubezpieczycieli zachodnich bo zobaczą, że jest to kolosalna różnica finansowa oczywiście jeśli jednostka będzie świadczyła na podobnym poziomie usługi jak na zachodzie będą dowozić wręcz pacjentów do szpitali w Polsce, ale warunek to sprzęt, obsługa, diagnostyka na porównywalnym poziomie. Szprotawski szpital w takim tempie inwestowania jak w tej chwili to taki poziom można osiągnąć za 15 lat. r. J. Jankowski przewodniczący skierował zapytanie do radnych, czy w związku z wypowiedzią dyrektora, radni mają uwagi do udzielonych wyjaśnień. Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi na ich pytania. R. Rosół burmistrz zgłosił, że dyskusja na temat szpitala trwa stosunkowo długo dlatego pokrótce postara się scharakteryzować współpracę, stan szpitala i wywiązywanie się z obowiązku współpracy między Urzędem, a szpitalem. Przed dzisiejszymi obradami pozwolił sobie przedstawić radnym wynik ustaleń, który zapadł w ubiegłym roku w czwartym kwartale, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rady Społecznej, przewodniczący, dyrekcja i jednym z ustaleń tej narady było to, że Urząd wypracuje system monitoringu nad finansami szpitala. Nie jest to dokument, na bazie którego można dokonywać analizy, ale system jest żywym systemem jest takim właściwym elementem do tego, aby można było na bieżąco przyglądać się sytuacji finansowej. Tak jak wcześniej o tym mówiono zdekapitalizowany majątek, wymagania sprzętowe, stan prawny wymagają od zarządzających szpitalem przedsięwzięcia kroków inwestycyjnych i remontowych, utrzymania n a właściwym poziomie polityki kosztowej, aby można było to bilansować na poziomie dochodów, które szpital uzyskuje. Rola nie jest łatwa, rola jest

19 wręcz bardzo trudna, ale podsumowując ubiegły rok należy wykazać dużo więcej optymizmu bo wynik jest wynikiem dobrym, nie ma praktycznie żadnych strat, a jest to wynik finansowy. Materiał, który został przedstawiony jasno mówi o zobowiązaniach. Pokrótce scharakteryzował przedstawiony materiał: proces monitorowania skoncentruje się na realizacji następujących zadań: kontroli stanu realizacji rocznego planu finansowego, kontroli stanu bilansowania się dochodów z wydatkami, kontroli stanu aktualnych oraz przyszłych zobowiązań wynikających z podpisania umów, wystawionych zamówień, przyjętych faktur oraz dokumentów własnych. Stworzony układ pozwala na bieżąco odnosić planowane dochody te, które wynikają z planowanych kontraktów i zestawić je z rzeczywistymi dochodami po określonym okresie sprawozdawczym. Przychody ZOZ-u są podzielone na następujące elementy: miejsce generującego przychód (szpital został podzielony na oddziały), źródło przychodu (NFZ, dary, przychody własne, inne). Okres sprawozdawczy, przychód planowany, rzeczywisty i różnice. Tak samo podzielone są koszty, wyartykułowane są w sposób taki szczegółowy poszczególne elementy kosztów. Tabele podzielone są jeszcze metodą bardzo prymitywną, a to dlatego że system monitoringu jest w fazie startowym i jest to pierwszy rok i w związku z tym trudno było narzucać panu dyrektorowi pewien element charakterystyki działalności. Jest świadomość, że inaczej generują się koszty w okresie zimowym, a inne w okresie letnim i jeszcze inne w okresie jeszcze prowadzonej działalności. Dokładne wpisywanie rzeczywistych kosztów pozwolą scharakteryzować działalność w okresie średnio rocznym i wówczas będzie można powiedzieć, który miesiąc jest droższy, który miesiąc jest tańszy i jak prowadzić politykę finansową, aby w tym okresie wzmożonych wydatków, aby zachować płynność finansową. Ważnym elementem jest analiza zobowiązań, które są wynikiem zawartych umów, kontraktów i proponuje się, aby dokumenty zobowiązań ewidencjonowane były według: rodzaju dokumentu zobowiązania, numeru dokumentu, tytułu zobowiązania, kwoty pierwotnej zobowiązania, daty realizacji zobowiązania, daty zapłaty, kwoty pozostającej do zapłaty i charakter zobowiązania. Bardzo dobrze przedstawia się propozycja w wykresie (tabela nr 9 załącznik do niniejszej uchwały) tj. struktura zobowiązań w ujęciu na rodzaje oraz przyszłe okresy sprawozdawcze. Za dany miesiąc np. kwiecień są pokazane zobowiązania z tytułu inwestycji, osobowych, remontowych, rzeczowych. Można z tego tytułu dokonywać różnych analiz i wykres świadczy o tym wzroście. Ekran nr 9, gdzie pokazuje się strukturę zobowiązań i odnieśli to do działań finansowych to co Rada uchwaliła i z czego Urząd Miejski wywiązuje się terminowo, a mówi o dotacji dla szpitala, którą Rada uchwaliła w kwocie 400 tyś. zł., dotacja ta została podzielona na takie dwa elementy, a więc około 300 tys. zł. na remonty i inwestycje, a pozostałe 100 tys. na zakupy rzeczowe. W materiale zamieszczono również propozycję struktury zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń propozycja ta eliminuje niuanse wynikające z kontraktów i umów o pracę, szczególnie umów lekarskich. Chce, żeby skrupulatnie się do tego odnieść, a szczególnie te osoby, które są ambitne i które w sprawie chciałyby zabrać głos nie spłaszczając tego do pseudo polityki, na którą nie ma wpływu, a do rzeczowej analizy i do rzeczowych odniesień, które mają tu miejsce w Szprotawie, które są nie wirtualne tylko rzeczywiste, a baza współpracy nadzoru nad finansami stworzona jest na tyle obszernie, która pozwala wyciągać wnioski i nadzorować. Jednym istotnym elementem całej sztuki nadzoru jest fakt rzetelności zamieszczania danych przez szpital. Mówi to z pełną odpowiedzialnością ponieważ wysiłek i praca jaki został włożony w opracowanie tego tak doskonałego materiału doprowadził do tego, aby ta sprawozdawczość była rzeczywista. Dane, które wynikają w zamieszczonych tabelach muszą odpowiadać rzeczywistym faktom i zdarzeniom, które miały miejsce w szpitalu. W dniu dzisiejszym i Komisję Rewizyjną i Radę Społeczną chce zachęcić do tego, aby jej członkowie korzystali z tego dorobku. Będzie to pilnowane, aby dane wpływały do tego opracowania i żeby z tego korzystać. Dodał, że ten system został opracowany po to, aby można było przyglądać się prawidłowości finansów w ZOZ-ie. W tym roku dotację, którą Rada uchwaliła została podjęta uchwała, że będzie przekazywana sukcesywnie co miesiąc w równych ratach. Do chwili obecnej nie było opóźnień w przekazaniu dotacji. Samorząd zdaje sobie sprawę z powagi i wspomaga działalność szpitala i doprowadza do tego, że stan techniczny i możliwości funkcjonowania są coraz lepsze. Dokonując tej analizy stwierdził, że sytuacja jaka panuje obecnie w naszej placówce jest dobra, dającą możliwości utrzymywania jakości usług na poziomie nie gorszym niż teraz, a jeśli pozwoli

20 sytuacja na to, gmina będzie mogła bardziej pomóc to na pewno i jakość usług ulegnie znacznej poprawie na lepsze. r. St. Rybak zgłosił, że na swoje pytania, które zgłosił nie uzyskał odpowiedzi, ale ma nadzieję że pan dyrektor jak obiecał przekaże jemu odpowiedzi na piśmie (zabiega o to pół roku i jeszcze nie uzyskał na nie odpowiedzi). Nie mniej jednak nie bardzo wierzy w zapewnienia dyrektora odnośnie dyżurów, które ponoszą dość duże koszty płacowe. Wie, że pełnienie dyżurów przez pana dyrektora wymaga zgody przez założyciela placówki, czyli burmistrza (wcześniejszy wniosek Komisji Rewizyjnej i Budżetu o zweryfikowanie tej sprawy). Ponownie zwrócił się do burmistrza o zbadanie tej sprawy, czy nie jest ona nadużywana przez dyrektora. Obawia się, że w tym kierunku mogą być pewne oszczędności. Odnośnie kontroli przez Komisję Rewizyjną sprawy przetargu to ufa, że pan burmistrz przekaże jemu tą informację na piśmie jakie konsekwencje z tego tytułu zostały poniesione. Radni nie wyrazili więcej woli w dyskusji. r. J. Jankowski przewodniczący ma nadzieję, że po tej dyskusji zostanie wytworzony jakiś model współpracy między burmistrzem, a panem dyrektorem, który jest widoczny. Uważa, że jeżeli będziemy oceniać MSP ZOZ na koniec roku to na pewno ta krytyka konstruktywna powinna być (słowa radnego Skawińskiego), aby można było z niej wyciągnąć jakieś konkretne wnioski. Ad. 6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI PRZY GIMNAZJUM NR 1 W SZPROTAWIE (BUDOWA HALI SPORTOWEJ) r. J. Jankowski przewodniczący otworzył dyskusję w temacie. Głos zabierają radni według zgłoszenia. r. A. Stambulski zgłosił, że wszyscy otrzymali informację od burmistrza w sprawie realizacji inwestycji budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 i generalnie wszyscy na pewno cieszyliby się, żeby ta hala była i cieszą się wszyscy, że ona jest, ale on ma bardzo wiele uwag i wątpliwości. Te uwagi pozwoli sobie skierować do byłego członka Zarządu, który krytykuje wszystkich i wszystko odkąd on jest radnym, ale oceniając pewne rzeczy które dotyczą jeszcze poprzedniego Zarządu chciałby skierować główne pytania do radnego Kosmatki, a w dalszej części chciałby aby burmistrz uzupełnił może dotyczące jego wypowiedzi. Wracając do historii chronologicznie zgłosił, że za dokumentację wydano prawie 50 tys. zł. (pierwsza strona sprawozdania) została wykona i zapłacona przed pozwoleniem na wejście na plac budowy. Warunki przetargowe (co powinna zawierać dokumentacja odczytał: hala sportowa z widownią do 500 miejsc, wymiary około... nie ma określenia szczegółowego; wszystko podaje się około, możliwość zlokalizowania boisk do siatkówki koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej i korty tenisowe (3 pola) rodzi się teraz pytanie, czy ta hala ma to wszystko? na to prosi o odpowiedź, zaplecze techniczne, gabinety odnowy biologicznej ( 2), fizykoterapia, hydroterapia, sauna odparł, że na pewno każdy mieszkaniec Szprotawy chciałby żeby to było!, siłownia jest, sala konferencyjna, szatnie, natryski, toalety są, kawiarnia, magazyny. Nie zaprojektowano ogrzewania z kotłowni do hali, na którą trzeba było dodatkowo wydawać pieniądze. Mówi, że dokumentacja została wybrana przez komisję przetargową, w której był radny Tadeusz Kosmatka. Niestety ta dokumentacja została wykonana, zapłacono za nią, ale niestety nie zawierała tych rzeczy podstawowych, które były wymaganiem. Zagospodarowanie łącznika łączącego małą salę przy szkole z projektowaną halą sportową, projekt zagospodarowania terenów, lokalizacja parkingu, spytał radnego, gdzie jest ten

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą ISSN 1507-7020 KWARTALNIK SAMORZĄDU I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ nr 90 styczeń - luty - marzec 2010 Pasja w Nowym Targu Uroczystość w szpitalu... 2 Co słychać w szpitalu... 3 w sprawie

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA www.radziemice.gmina.pl e-mail: kwartalnikradziemicki@wp.pl NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Międzynarodowy Dzień Dzień Dziecka Dziecka obchodzony obchodzony

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Edycja 2014 Raport wykonany przez Szanowni Państwo, Jak wygląda sytuacja finansowa szpitalnictwa w Polsce? Co zmienił proces komercjalizacji i jak wpłynął na obraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 1/58/marzec 2014 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na cmentarzu w Podkowie Leśnej w południe,

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił > >Nieuczciwe "Dla mnie to posunięcie wyrok polityczny" ludzi, którzy - mówi boją się wójt prawyborów Konopisk.>>str >>str. 3 Nr 35 18 PIĄTEK Piątek 1216 WRZEŚNIA2014 maja CENA: 2 zł (w tym 8% VAT) ISSN

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XIV/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad XIV zwyczajnej Sesji Sejmiku.

PROTOKÓŁ XIV/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad XIV zwyczajnej Sesji Sejmiku. PROTOKÓŁ XIV/11 z XIV sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2010-2014 w dniu 12 września 2011 roku Sala Kolumnowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Do punktu 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo