PROTOKÓŁ NR XXII/ Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu RADNI NIEOBECNI: 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona Ad. 1 OTWARCIE OBRAD XXII ZWYCZAJNEJ SEJI RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE Otwarcia obrad XXII sesji Rady Miejskiej dokonał przewodniczący Rady radny Julian Jankowski o godzinie Stwierdził, że na stan 21 radnych obecnych jest 19 radnych w związku z czym Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał i wniosków. Przywitał wszystkich przybyłych tj. radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika gminy, kierowników wydziałów, dyrektorów jednostek podległych, sołtysów, zaproszonych gości i mieszkańców gminy Szprotawy. Ad. 2 PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI r. J. Jankowski przewodniczący zgłosił, że radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami, skierował pytanie, czy są uwagi da porządku obrad. R. Rosół burmistrz wniósł o wprowadzenie dodatkowo dwóch projektów uchwał Rady tj. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Heinricha Gopperta z inicjatywy, która społecznie od jakiegoś czasu jest kształtowana i w ramach formalnych procedur takową uchwałę należy podjąć i prosi o ujęcie w porządku obrad. Drugim projektem uchwały jest uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Szprotawy dla burmistrza partnerskiego miasta Gevelsberg dr Klausa Solmecke i wiąże się to między innymi z tym, że dr Klaus Solmecke kończy kadencję i funkcję sprawowania Urzędu burmistrza, ma inne plany związane ze swoja działalnością dotychczasową, jednakże jego ogromny wkład w kształtowanie współpracy jest m.in. ujęte w uzasadnieniu do uchwały oraz fakt, że efektem tej wieloletniej współpracy jest planowane w dniach 4 6 czerwca br. wspólne posiedzenie pierwszej komisji partnerskiej miast Szprotawa i Gevelsberg jako uwiecznienie sformalizowania tej współpracy. Dodał, że jest to właściwy moment kiedy to właśnie byłoby możliwe wręczenie tego Honorowego Obywatelstwa gdyby Wysoka Rada podjęła taką uchwałę. Zaproponował, aby te dwa projekty uchwał ująć w punkcie 8 zgodnie z życzeniem przewodniczącego. Proponuje po literce c) porządku obrad jako kontynuację. Rada nie wniosła więcej uwag do porządku.

2 r. J. Jankowski przewodniczący propozycję burmistrza o ujęcie dwóch projektów uchwał Rady tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika H. Gopperta ująć w pkt. 8, lit. d i nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Szprotawy jako lit. e i następnie realizować pozostałe projekty uchwał przesunięte o dwie litery. Propozycję poddał pod głosowanie. Rada w wyniku głosowania 14 za, 0 przeciw, 5 wstrz. przyjęła propozycję burmistrza o rozszerzenie porządku obrad. Po zmianie porządek brzmi on następująco: 1. Otwarcie obrad XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie (zrealizowano). 2. Przyjęcie porządku obrad sesji (zrealizowano). 3. Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. od 1 do 25 maja br.. 4. Interpelacje i zapytania. 5. Ocena wyników finansowych MSP ZOZ w Szprotawie za 2003 rok. 6. Sprawozdanie z wykonania inwestycji przy Gimnazjum Nr 1 w Szprotawie (budowa hali sportowej). 7. Aktualny stan infrastruktury wiejskiej projektowanie jej rozwoju w dziale wodociągi, drogi gminne (polne), oświetlenie uliczne. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian w budżecie na 2004 rok, b) powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, określenia zakresu i regulaminu pracy komisji, c) zmiany nazwy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szprotawie oraz zatwierdzenia statutu, d) odwołania sekretarza gminy, e) powołania sekretarza gminy, f) zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków MENiS w formie weksla in blanco gminy Szprotawa. g) Wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Heinricha Gopperta, h) Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Szprotawa. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 10. Wnioski. 11. Informacje. 12. Oświadczenia. 13. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia br Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie. Ad. 3 INFORMACJA BURMISTRZA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ TJ. OD 1 DO 25 MAJA BR. R.Rosół burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami tj. od 1 do 25 maja br. 25 dni, które upłynęły od sesji kwietniowej to kontynuacja zadań wynikających z uchwały budżetowej, planu pracy rady, bieżących i nowych potrzeb gminy.

3 Pominął omówienie zagadnień, które są przedmiotem debaty 9-ciu punktów dzisiejszej sesji, ponieważ w dalszej części radni będą szczegółowo je analizować. Aczkolwiek analizie i przygotowaniu ich poświecił sporo czasu międzysesyjnego. Funkcjonowanie gminy wymaga podejmowania miedzy innymi bieżących decyzji, które wymagają formy zarządzeń organu wykonawczego gminy. Z tej racji wydał 9 zarządzeń, które dotyczyły: zmian w budżecie na 2004r. przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu, przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, (2) zwołania zebrania mieszkańców wsi Henryków dotyczących wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej, przeznaczenia lokali użytkowych oraz garaży położonych przy ul. Niepodległości 10 w Szprotawie na działce nr 335/3 do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego, upoważnienia pani Jolanty Lączak do prowadzenia postępowania i wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, powołania obwodowych komisji wyborczych, przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia w drodze przetargu Przygotowując naszą gminę do wyborów do Parlamentu Europejskiego, w terminie wynikającym z kalendarza wyborczego powołał 11 obwodowych komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wchodzą przedstawiciele 9 komitetów wyborczych i Urzędu Miejskiego (po jednym urzędniku w każdej komisji). Nie było potrzeby wyłaniania komisji w drodze losowania, ponieważ zmieścili się w limicie wynikającym z ordynacji wyborczej. Łącznie w skład komisji powołał 109 osób. W dalszym ciągu trwają prace nad przygotowaniem programu rozwoju lokalnego gminy. Tym razem zajmowano się zagadnieniami z zakresu polityki cieplnej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej ul. Robotniczej i podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych Kanwod z Zielonej Góry. Wartość inwestycji , 52 zł. Termin wykonywania przewidziano na 31 lipca br. W drodze negocjacji zlecono zadanie i podpisano umowę na renowację płyty boiska na stadionie przy ul. Sobieskiego. Wykonawcą jest PHU Dubiel Szprotawa. Wartość robót zł. Termin wykonania to 31 maja br. Ze sprzedaży majątku gminy uzyskano kwotę ,50 zł. Sprzedano 2 lokale, jeden mieszkalny, jeden użytkowy i nieruchomość gruntową. W użytkowanie wieczyste oddano trzy działki przeznaczone pod budowę garaży na terenie miasta. Rozpoczęto naprawę cząstkową dróg. W trakcie wykonywania jest nowa nawierzchnia drogi łączącej ul. Jesionową z Przemysłową w Wiechlicach. Wprowadzone zostały nowe oznakowanie ulic Lubelskiej, Kasprowicza i przejść dla pieszych przy ulicach: Targowej, Młynarskiej i Kościuszki. Zakończono malowanie oznakowania przejść dla pieszych i parkingów. Zlecono wykonanie stolarki do adaptowanej kaplicy cmentarnej w Dzikowicach. Zakończono opracowywanie Planu Gospodarki Odpadami dla naszej gminy na lata Wypełniając wymaganą procedurę, projekt na początku maja przekazany został do Starostwa Powiatowego w celu wydania opinii, do uchwalenia przedstawiony zostanie Wysokiej Radzie w czerwcu. Od 17 maja trwa sadzenie kwiatów w gazonach na skwerach i klombach. Na ten cel wydano do tej pory 11 tyś. zł. W dalszym ciągu prowadzone są na terenie gminy prace porządkowe, naprawy remonty, dozorowanie, konserwacyjne rowów, malowanie pomieszczeń itp. Przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i ze środków własnych. Łącznie w maju zatrudnionych jest 70 pracowników dając w ten sposób utrzymanie tyleż rodzinom.

4 W zakresie dodatków mieszkaniowych w okresie międzysesyjnym wydano 131 decyzji, z tego 116 przyznających dodatek, 8 odmownych i 7 wstrzymujących wypłatę. Dokonał zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2004/05. Arkusze przygotowane zostały zgodnie z wydanymi wcześniej wytycznymi, które w ogólnym zarysie przedstawił w sprawozdaniu kwietniowym. Dzieci 6-letnie zostały objęte obowiązkiem rocznego wychowania przedszkolnego. Wśród szkół podstawowych najwięcej oddziałów będzie w SP-1 bo 32, 18 w SP w Wiechlinach, 8 w SP- 2 i po 6 w Siecieborzycach, Długiem i Lesznie Górnym. Jeżeli chodzi o gimnazja to najwięcej oddziałów będzie w Gimnazjum Nr 1 23 i po 9 w gimnazjach 2 i maja uroczyście dokonano otwarcia hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1. Budowę hali zapoczątkowała umowa podpisana w lipcu 2001r. Łączny koszt inwestycji to kwota ,79. Z czego 250 tyś. zł. dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i 750 tyś. stanowią dotacje MENiS. Pierwotnie wycena inwestycji opiewała na kwotę zł. Szczegóły związane z realizacją tej inwestycji mają radni podane w materiałach na dzisiejszą sesję, ponieważ jest to odrębny punkt debaty. Nadal trwają przygotowania do czerwcowego forum gospodarczego, które planowane jest 8 czerwca. W forum będą uczestniczyli przedsiębiorcy naszej gminy i z zaprzyjaźnionego niemieckiego Sprembergu. Forum ma służyć wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy gospodarczej. Organizowane jest w ramach programu Funduszu Małych Projektów Polska Niemcy 2001, na które otrzymano dofinansowanie w wysokości 3500 Euro z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Gmina nasza otrzymała tytuł Gminy Turystycznej Borów Dolnośląskich. W ten sposób znaleziono się w siódemce gmin posiadających taki tytuł, wyłonionych spośród gmin województwa lubuskiego i dolnośląskiego za realizację polityki sprzyjającej rozwojowi lokalnej turystyki w zakresie promocji między innymi zabytków architektonicznych, przyrodniczych, szlaków wędrownych, bazy noclegowej, gastronomicznej itp. Te działania stanowią jeden z etapów promocji regionów w skali kraju i Europy. Z uwagi na to, że maj obfitował w wiele świąt i uroczystości okolicznościowych, wiele czasu poświęcił celom reprezentacyjnym. Między innymi uczestniczył: 1 maja w uroczystości przed ratuszem poświęconej upamiętnieniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 3 maja w Szprotawskim Domu Kultury w Narodowym Święcie Niepodległości z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. 5 maja w spotkaniu z kombatantami zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Siecieborzycach. 8 maja z okazji Dnia Zwycięstwa wspólnie z kombatantami i współpracownikami z ratusza złożono kwiaty pod pomnikiem przy Alei Niepodległości i zapalono znicze. 21 maja uczestniczył w drugim sejmiku samorządowym p.n. Przeciw przemocy i agresji, który odbył się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Wiechlicach. Ideą odbytego spotkania było propagowanie nowych sposobów przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole. Uczestnikami sejmiku byli pedagodzy i wychowawcy szkolni, a głównym organizatorem dyrektor Gimnazjum nr 1 w Szprotawie. Spotkanie było jednocześnie podsumowaniem długotrwałego szkolenia pedagogów i wychowawców w zakresie profesjonalnej realizacji programów profilaktyki wobec agresji. W kosztach szkolenia partycypowała gmina w wysokości zł w 2003r. Z okazji tegorocznego Święta Strażaka 21 maja uczestniczył przed ratuszem, w powiatowych i gminnych uroczystościach tego święta. Wielu strażaków zawodowych i ochotników wyróżniono odznakami i medalami zasłużony dla pożarnictwa. Nieliczni otrzymali awanse na wyższy stopień zawodowy. W spotkaniu uczestniczyły władze powiatowe i gminne oraz kierownictwo Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiciele władz i komend przekazali strażakom słowa uznania i podziękowania za trudną i odpowiedzialną

5 służbę w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i zwalczania skutków innych zdarzeń losowych. 25 maja w ratuszu spotkał się z młodzieżą z Gevelsbergu, która w ramach współpracy z Gimnazjum Nr 1 przebywa w Szprotawie od maja br. We wtorki odbywam narady robocze z zastępcą i kierownikami wydziałów, na których omawiamy realizację zadań, kierunki najbliższych i dalszych działań. Ad. 4 INTERPELACJE I ZAPYTANIA r. Elżbieta Czerniawska Wnosi, aby poczynić starania w celu możliwości reaktywowania naszego lotniska dla mniejszych przewoźników samolotów czarterowych i ewentualnego zdobycia na ten cel funduszy unijnych. W okresie kiedy za lot z Warszawy, Poznania do Paryża, czy Londynu płacimy 55, 60 zł. uważa to sprawę za bardzo istotną. Wnosi, aby nie czekać na inwestora w mieście bo być może on się nigdy nie zjawi, należy spróbować robić coś samemu. Gmina nasza posiada to czego nie posiadają miasta większe i bardziej znaczące niż Szprotawa. Dlatego prosi o zaakceptowanie tego pomysłu. Dzisiaj nic nas to nie kosztuje, a można zrobić coś dla miasta, które dzisiaj jeśli chodzi o pracę to umiera. Będzie to szansa dla ludzi młodych, czy też innych poszukujących pracy. Jej interpelacja jest nie tylko interpelacją, ale po części i wnioskiem. Nie rozumie dlaczego zbierano płyty z bocznych pasów startowych gdy właściwie w żadnym kraju nie dopuszcza się do takiej sytuacji i nie burzy się tego co jest zrobione. Szprotawa miała taką szansę i być może jeszcze ją ma, ale trzeba by było nad tym trochę pomyśleć. Oczekuje od burmistrza, aby poczynił działania w tym kierunku i próbował coś w tej kwestii zrobić oraz poinformować Radę na następnej sesji o poczynaniach. r. Jarosław Grzymkowski Kiedy będą odnowione alejki w parku wzdłuż Bobru!.Kilkakrotnie składał wnioski w tej sprawie i do dzisiaj nie zostały zrealizowane. r. M. Sachmata Rozważenie możliwości wykorzystania materiału tłucznia z drogi, która została wykonana we wsi Henryków do utwardzenia m.in. drogi między Henrykowem, Wiechlicami i między Wiechlicami, a osiedlem lotnisko i postawienia tam dwóch znaków drogowych o zakazie ruchu pojazdów powyżej 2,5 tony. r. Stanisław Rybak W Lesznie Górnym zrobiono kanalizację, część spraw jest już zakończonych, a część prac jest jeszcze nie wykonanych. Z jego wiedzy wykonawca już nic nie robi i zszedł z placu budowy i nie wie czy dalej będzie wykonywał te prace. Pyta co z przyłączami osób, które partycypowały w kosztach budowy tej kanalizacji, szczególnie chodzi o ulicę Przemkowską 4, Kolonię, ulicę Fabryczną (budynek przemysłowy pana Matwieja) i przepompownię na ulicy Fabrycznej. Interesuje go kiedy będzie to zrobione i czy w ogóle będzie to wykonane. Czy jest możliwość naprawienia tego teraz co było źle zrobione.

6 r. Z. Szwarc Treść interpelacji nie została nagrana. r. Waldemar Sakuta Kiedy rozpoczną się remonty budynków socjalnych na terenie Szprotawy, a w szczególności na ulicy Sobieskiego, Hanki Sawickiej i Wolności. To co zaobserwował to chyba nikt nic nie robił w tym kierunku, aby poprawić stan tych budynków tj. m.in. elewacji i stanu technicznego klatek schodowych. r. Tadeusz Kosmatka 1) Wnosi o przedstawienie imiennego wykazu (stanowiskowo) poborów pracowników Urzędu Miejskiego w Szprotawie. Jeżeli nie będzie możliwości przekazania to prosi o opinię prawną odmówienia mu tego. Mówi to już na wypadek odmówienia mu udostępnienia tej informacji. 2) Burmistrz był gospodarzem imprezy otwarcia sali sportowej. Pyta, dlaczego nie zaproszono na otwarcie hali sportowej przy ulicy Kopernika byłego burmistrza czy zabrakło krzesła!. Uważa, że jego zapytanie jest zasadne bo gdyby nie inicjatywa wcześniejsza burmistrza Sitko i Zarządu to tej inwestycji by nie było. 3) System programów komputerowych działających aktualnie w Urzędzie. Z tego co wie są ogromne kłopoty co zresztą widać gołym okiem. Do chwili obecnej nie ma porządnie sprecyzowanych nakazów płatniczych. Co się dzieje z systemem oprogramowania? przy tak dużym zatrudnieniu informatyków w Urzędzie?, co się dzieje z systemem oprogramowania, czy ten chaos dotknął Urzędu, czy jest to przyczyna tej wysokiej klasy pracowników, czy komputerów. Coraz większe pieniądze wydaje się na komputery, na oprogramowania, a efektów nie ma. Kiedyś wcześniej działało to według niego dosyć poprawnie. 4) Pyta, ile aktualnie do tej pory od początku kadencji otworzono nowych miejsc pracy w Szprotawie?, przypomina sobie, że burmistrz w kampanii wyborczej mówił, że wie jak to zrobić dlatego chce wiedzieć jak ta sprawa dzisiaj wygląda. Dzisiaj słyszy, że prawdopodobnie i Zefam te zamiary jakie miał nie spełnią się i nikt tego publicznie nie mówi. Sprawa lotniska również nie udana. Ma obawy, że w tym zakresie nie dzieje się nic. r. Halina Śladewska Na jednej z sesji składała interpelację w sprawie odnowienia linii ciągłych i przerywanych na jezdniach, drogach dojazdowych do Szprotawy na wniosek mieszkańców. Jest to wielka uciążliwość dla kierowców szczególnie podczas mgły. Chce wiedzieć co w tej sprawie zrobiono gdyż wcześniej otrzymała odpowiedź, że jest to w trakcie załatwiania, ale to już za długo trwa. r. Zdzisław Paprocki W gospodarstwie rolnym w Siecieborzycach, położonego naprzeciw szkoły dokonuje się w tej chwili bardzo rabunkowej gospodarki. Wymontowuje się maszyny, które były zamontowane na stałe rozbijając przez to beton, który mocował te maszyny. Dokonuje się różnego rodzaju wyrw, zniszczeń majątku, który tam jest. Chce wiedzieć na czyje polecenie jest to wykonywane, dlaczego te wyrwy, które pozostają nie zostają zabezpieczone grożąc bardzo poważnymi konsekwencjami dla dzieci, które tamtędy przechodzą do szkoły. Prosi o sprawdzenie tego gdyż jest to nasz wspólny majątek.

7 Ad. 5 OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZPROTAWIE ZA 2003 ROK. r. J. Jankowski przewodniczący poprosił pana dyrektora Migniewicza o przedstawienie tematu. E. Migniewicz dyrektor MSP ZOZ zgłosił, że około dwóch miesięcy temu przekazał sprawozdanie finansowe, które zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2003 roku do końca roku tj. do 31 grudnia Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniach kontynuowania działalności przez tut. Zakład i obejmujący okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego i nie zmniejszony w istotnym zakresie. Nie istnieje również okoliczność wskazująca na zagrożenie kontynuacji w działalności zakładu. Sprawozdanie zawiera dane finansowe na bieżący okres obrotowy w 2003 roku w porównaniu ( jest również okres porównawczy 7 miesięcy 2002 roku). Wynik finansowy zakładu za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz przychody oraz związane z tym przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriałowymi współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. W roku 2003 zakład dokonał zakupów środków trwałych na łączna kwotę ,49 z czego ,00 to dotacja uzyskana z Urzędu Miejskiego w Szprotawie, a 5 tyś zł. to środki uzyskane z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych S.A. Inspektorat w Zielonej Górze. Pozostałe wartości środków trwałych w kwocie 6.829,99 zł. zostały sfinansowane w roku bieżącym, a kwota , 00 jest rozłożona w systemie ratalnym na lata następne. Ze środków zakupionych zakupiono następujący sprzęt: aparat elektorchirurgiczny w kwocie zł., gastrochiberoskop z torem wizyjnym oraz kolonoskopem w kwocie ,00 zł. łóżko porodowe w kwocie ,00 zł., aparat ultrasonograficzny z możliwością wykonania badań doplerowskich naczyń za kwotę 265 tyś. zł. analizator hematologiczny do laboratorium w kwocie zł., aparat wspomagający oddychanie do oddziału pediatrycznego tyś. zł., aparat do prowadzenia znieczulenia na bloku operacyjnym za zł oraz drobniejsze zakupy typu nosze do karetki, stół do pracowni endoskopowej do układania i badania pacjenta, zgrzewarka do opakowań nowo utworzonej sterylizatornii. Z powodu zamknięcia pralni szpitalnej z eksploatacji wyłączono sprzęt, który jest dokumentnie wyeksploatowany na kwotę zł.. Zakład z tytułu zawartych umów w bieżącym okresie dysponuje sprzętem komputerowym za kwotę zł. i jest to sprzęt przekazany i zakupiony z Urzędu Miejskiego w 2002 roku do użytkowania przez zakład, aparat laboratoryjny, który jest formą dzierżawy, a jego wartość wyjściowa wynosi zł, aparat laboratoryjny urządzenie laboratoryjne na kwotę 85 tyś. zł. oraz samochodem sanitarnym karetką, który jest dzierżawiony, a wartość wyjściowa wynosi ,00 zł.. Bilans 2003 roku zakład zamknął stratą na kwotę ,00 zł. Zakład pokryje straty w roku bieżącym, a środki na pokrycie tych strat wynikają z korekty w wyniku obłędnej podstawie naliczenia z roku poprzedniego na kwotę ,00 i była to kwota zabezpieczenia na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe gdzie w roku 2002 naliczono od razu okres 20 letni. W wyniku rozmów z Urzędem Skarbowym (...koniec kasety...) tylko na okresy bieżące. Jak również pozostała strata ze ,00 zł. pokryta zostanie z funduszu zakładu bieżącego. Struktura przychodów zakład w roku 2003 osiągnął przychody : z Narodowego Funduszu Zdrowia ,00 zł., z przychodów własnych ,00 zł. (pozycja gdzie ZOZ udziela świadczeń dla jednostek współpracujących, dla lekarzy rodzinnych, dla specjalistycznych samodzielnych zakładów lekarskich, diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka rentgenowska, usługi z zakresu Rejestru Usług Medycznych). Zakład w 2003 z darowizn uzyskał ,00 zł., z dotacji z Urzędu Miejskiego ,00 zł., i ta dotacja z 350 tys. zł. została spożytkowana w ten sposób, że ,00 zł. było przeznaczone na inwestycje, czyli pokryło część kwot zobowiązań wynikających z zakupu sprzętowego, natomiast ,00 zł. było przeznaczone na remonty. Łączne przychody MSPZOZ wyniosły ,00 zł., natomiast plan zakładał przychody

8 wyższe o około ,00 zł. i ta różnica wynika ze środków przekazywanych przez NFZ. W ubiegłym roku umowa z NFZ była tak sformułowana, że rozliczenia następują w okresach jedno miesięcznych. tzn., że jeśli zakład wykonał 100%-tową ilość świadczeń lub wyższe to otrzymywał tą wielkość 1/12 zobowiązania kontraktu z NFZ. Natomiast jeśli z jakichś powodów były drobne nie do wykonania to te środki przepadały bo NFZ nie dopłacając w bieżącym miesiącu nie bilansował tej kwoty do łącznej kwoty zobowiązania rocznego. W tym roku jest korzystniejsza umowa pod tym względem bo rozliczenie jest narastające roczne i np. jeśli są przekroczenia w jednym miesiącu, a np. nie do wykonania w następnym miesiącu to NFZ zobowiązany jest umową do przekazania środków do łącznej kwoty zawartych kontraktów. r. J. Jankowski przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii do sprawozdania wiceprzewodniczącego Rady Społecznej pana Zdzisława Paprockiego. r. Zdz. Parpocki przedstawił opinię Rady Społecznej Rada Społeczna analizując bilans funkcjonowania MSP ZOZ w Szprotawie za rok 2003 doszła do następujących wniosków. Niewątpliwie niepokojący jest ujemny wynik finansowy wynoszący ,33. Biorąc jednak pod uwagę wydatki szpitala oraz koszt jaki szpital poniósł na zakup nowego sprzętu medycznego i remonty oddziałów to przy rocznym wyniku dług ( ,33) nie jest wynikiem, który wpłynie na utratę płynności finansowej szpitala. Wizytując wszystkie oddział pediatrii, ginekologii, chirurgii oraz wewnętrzny widać wiele zmian, które powodują, że ściany szpitala zaczynają błyszczeć jasnym światłem. Mimo szczupłych dotacji oraz ciągłych kłopotów z Narodowym Funduszem Zdrowia (limity przyjęć, brak zapłaty za nad wykonanie itp.) szpital małymi krokami posuwa się do przodu. Porównując jednak rok 2002 z rokiem 2003 nie sposób nie zauważyć spadku przychodów prawie we wszystkich sektorach : 1) przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych (na co wchodzą): - świadczenia szpitalne, - usługi diagnostyczne, - medycyna szkolna, - ZOL, - OPD, - RUM. Zastanawiające jest jaka jest tego przyczyna. Nie chcielibyśmy, aby nasz pięknie wyglądający remontowany szpital, z nowym sprzętem przy tej tendencji po kilku latach świecił pustkami (w tej sprawie będzie chciał później zabrać głos). Na marginesie ciekawe jak wygląda bilans finansowy za I kwartał 2004 roku w porównaniu z rokiem Nie będziemy w swojej analizie zajmować się słupkami liczb i arytmetyką bo to mamy w tabelach i tym dokładnie zajmuje się komisji budżetu. Nie będziemy w swojej analizie zajmować się plotkami o szpitalu, o dyrektorze, o pracownikach, ale będziemy starali się być solidnymi obserwatorami, sędziami i pomocnikami. Chcemy wreszcie skończyć z odbijaniem piłeczki pomiędzy burmistrzem, dyrektorem, komisją rewizyjną, komisją społeczną. Przestańmy ją odbijać zacznijmy wreszcie grać w jednej drużynie dla dobra pacjentów i naszego miasta. Rada Społeczna jest tworem pomocniczym, opiniodawczym i takim pozostanie. Może dlatego jest traktowana z przymrużeniem oka, (tak przynajmniej) odczuwa się po 2 latach pracy. Pora jednak zacząć się nawzajem słuchać i razem działać, co wyjdzie wszystkim na dobre. Dlatego też Rada Społeczna występuje z inicjatywą i powołuje do spraw roboczych kontaktów dwie osoby, które w każdej chwili będą reagować na wnioski pana dyrektora i są to : on i Halina Śladewska i na każdy telefon pana dyrektora będą reagować i będą się starali pomóc na ile będą mogli w rozwiązywaniu spraw szpitala.

9 r. J. Jankowski przewodniczący poprosił o zabranie głosu pełnomocnika wojewody w Radzie Społecznej pana Jana Chmielewskiego. J. Chmielewski jako pełnomocnik wojewody jest również członkiem Rady Społecznej i zgadza się z tym co powiedział wiceprzewodniczący. Chciałby jeszcze dodać kilka słów od siebie. Jeśli chodzi o informację jaka została przedłożona to ona nie jest pełna i nie w pełni przedstawia to co by wszystkich interesowało, bo sprawozdanie finansowe jest takie jakie powinno być do badania bilansu, natomiast wszystkich na pewno interesuje cena rzeczowa co jest na dzień dzisiejszy, jak wygląda szpital, jakie są problemy, jak wygląda zatrudnienie, jak wyglądają koszty, co dyrekcja chce zrobić, żeby ten szpital funkcjonował dalej dla dobra mieszkańców rejonu szprotawskiego. Myśli, że takie informacje powinny Radę Miejską i Społeczną interesować. Trzeba sobie zdać sprawę i pamiętać o tym, że gmina i mieszkańcy otrzymali placówkę odsłużoną w 2002 roku 8 mln. zł. zadłużenia spłacił powiat i o tym należy też pamiętać. Jednostka, która funkcjonuje od czerwca 2002 roku powinna wszystko robić żeby do zadłużenia nie dochodziło. Wszyscy słuchają radia i telewizji i zapewne wszyscy wiedzą co się dzieje w służbie zdrowia. Strata 266 tys. zł. w stosunku do pozostałych szpitala jest żadna, ale trzeba zrobić wszystko żeby tą stratę zminimalizować i należy zrobić wszystko, żeby ta starta była na takim poziomie, która nie zagraża bieżącemu funkcjonowaniu szpitala. Jeżeli chodzi o koszty to wiadomo, że największą tutaj wielkość stanowią wynagrodzenia pracowników i tutaj należałoby bieżąco analizować tą strukturę wynagrodzenia i w materiałach uciekło mu to co było za pół roku tzn., że zostali wymieni pracownicy, brak jest informacji o wynagrodzeniach pracowników kontraktowych, a z materiału wynika, że w szpitalu zatrudnionych jest tylko trzech lekarzy i chyba to jest nie do końca prawda, bo pozostali są na kontraktach, a tego tutaj w tej informacji nie ma. Myśli, że dyrektor powinien uzupełnić sprawę jeśli chodzi o tych pracowników kontraktowych. Uważa, że szpital jest placówką pierwszego kontaktu i wydaje się jemu, że nie ma co się silić na to, żeby wyposażać szpital w jakieś specjalistyczne urządzenia, które będą nie wykorzystane praktyczne, a skupić się bardziej na wyposażeniu szpitala w taki sprzęt, który będzie służył do ratowania i zdrowia życia i w tym kierunku należy pójść. Jest ZOL i to należy rozwijać, uważa że nie koniecznie budynek przy ulicy Niepodległości, ale w szpitalu jest dużo nie wykorzystanych pomieszczeń. Jeśli chodzi o współpracę dyrektora i Rady to do tej pory była nieciekawa i tak można ją nazwać oględnie. Rada traktowana jest jako zło konieczne, które potrzebne jest w momencie jak trzeba jakąś opinię uzyskać w sprawie zakupu, czy podparcia kontraktu do Narodowego Funduszu Zdrowia. Myśli, że ten stosunek powinien się zmienić, bo jak wszyscy tutaj zostali wymienieni w sprawozdaniu jakie przedstawił wiceprzewodniczący RS zależy im na tym, żeby to wszystko funkcjonowało i jeśli będzie wspólna współpraca w działaniu to będzie to dla dobra wszystkich, a nie tylko dla określonych osób. Uważa, że o tym wszyscy powinni pamiętać. r. J. Jankowski przewodniczący poprosił opinię do sprawozdania radną Bożenę Wójcik Wojtkowiak przewodniczącą Komisji Budżetu. r. B. Wójcik Wojtkowiak przedstawiła opinię Komisji Budżetu. Poinformowała, że Komisja Budżetu w składzie Bożena Wójcik Wojtkowiak, Halina Śladewska, Elżbieta Czerniawska i Mirosław Sachmata dokonała oceny wykonania planu finansowo rzeczowego za 2003 rok w oparciu o następujące materiały: plan finansowo MSP ZOZ za 2003 rok, sprawozdanie finansowe FO-1, informację MSP ZOZ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz wykonanie kosztów (dochodów) przez poszczególne oddziały ZOZ-u. Sytuacja finansowa MSP ZOZ w świetle sprawozdania FO-1 za 2003 rok przedstawia się następująco: na plan tyś. zł. przychody za 2003 rok zostały wykonane w kwocie tys. zł. tj. w 95% natomiast koszty wykonano na poziomie tys. zł. tj. 98% planu. Ostatecznie MSP ZOZ zakończył 2003 rok stratą w wysokości 266 tys. zł.. W porównaniu do I półrocza 2003 roku strata wzrosła o ponad 5%. Strata za I półrocze 2003 roku wyniosła 122 tys. zł., a za 2003 rok wyniosła 266 tyś. zł.. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2003 roku stanowiły kwotę tys. zł. i wzrosły w porównaniu do I półrocza 2003 roku o kwotę 157 tyś. zł.. W kwocie tyś. zł. najważniejsze

10 zobowiązania to: z tytułu zakupów towarów i usług 375 tyś. zł., z tytułu podatków i składek ZUZ 252 tys. zł., z tytułu wynagrodzeń 209 tys. zł., pozostałe zobowiązania 301 tyś. zł.. Należności MSP ZOZ na dzień 31 grudnia 2003 roku stanowiły kwotę 733 tyś. zł.. Zobowiązania MSP ZOZ były wyższe od należności o kwotę 404 tys. zł.. Z porównania do I półrocza 2003 roku wynika że zobowiązania rosną, należności utrzymują się na podobnym poziomie (oscylują na poziomie około 700 tyś. zł.) i rośnie strata. Przychody MSP ZOZ w Szprotawie przedstawiają się następująco: podstawowym źródłem przychodów w 2003 roku były wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanowią one 97,3% wpływów ogółem za 2003 rok (w 2002 roku przychody z NFZ stanowiły 98% przychodów ogółem). Spadek tego wskaźnika oznacza, że MSP ZOZ przy stabilnych przychodach z NFZ (tj. na poziomie zbliżonym do 2002 roku) zwiększył przychody z innych źródeł, które wpłynęły na zmianę struktury przychodów. Na plan tyś. zł. wykonanie przychodów z NFZ wyniosło tyś. zł., dynamika wzrostu przedstawia się w wysokości 105%. W grupie przychodów ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w porównaniu do roku 2002 wzrosły przychody z tytułu: świadczeń szpitalnych dynamika 102%, porad specjalistycznych dynamika 129%, medycyny szkolnej dynamika 105%, rehabilitacji dynamika 108%. Natomiast zmalały przychody z tytułu: usług diagnostycznych dynamika 98%, ZOL-u dynamika 97%, RUM dynamika 97%. Znaczną dynamikę wzrostu w porównaniu do roku 2002 odnotowano w przychodach pozostałych i są to: przychody z tytułu pobytu osób towarzyszących choremu w szpitalu, przychody z wynajmu itd.. Wykonanie za 2002 rok wynosi zł., co średniomiesięcznie wynosi zł., wykonanie roku zł., co daje średniomiesięczne wykonanie w kwocie zł., a dynamika wynosi 305%. Przychody pozostałe (ostatnie źródło przychodów), do których należą: dobrowolne wpłaty i dary mieszkaniowe, dotacja z budżetu gminy itd. w porównaniu do 2002 roku wzrosły o 59% i tak: wykonanie 2002 wyniosło średnimiesięcznie zł., wykonanie 2003 roku średniomiesięcznie , dynamika wynosi 159%. Tutaj nasuwa się wniosek, że pomimo zmian organizacyjnych i widocznych remontowych niepokojącym zjawiskiem jest słaba realizacja przychodów ze sprzedaży świadczę zdrowotnych. W ocenie miesięcznej poszczególnych okresów sprawozdawczych (rok 2002 i 2003) daje się zauważyć, że przychody z NFZ mają tendencję malejącą. Jest to niepokojące dla finansów MSP ZOZ zwłaszcza przy rosnącym zatrudnieniu i stracie oraz zobowiązaniach. Wykonanie kosztów w MSP ZOZ w Szprotawie za 2003 rok przedstawia się następująco: na plan tyś. zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie tys. zł. co oznacza, że plan został wykonany w 98%. W strukturze kosztów dominują: 62% - wynagrodzenia i kontrakty: wykonanie tej grupy wydatków za 2003 rok to kwota tyś. zł., w tym wynagrodzenia tyś. zł. (dynamika) 110%, kontrakty tys. zł. (dynamika 98%), średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 zatrudnionego wynosi: apteka zł. brutto, administracja zł. brutto, RUN zł., oddział wewnętrzny zł., oddział dziecięcy zł., oddział chirurgiczny zł., oddział położniczo ginekologiczny zł.. Wynagrodzenia pozostałych grup pracowników oscylują w granicach kwoty od 900 zł do zł. brutto. Kontrakty przedstawiają się następująco: w strukturze kosztów stanowią 14% wydatków ogółem. Pomimo, że w porównaniu do 2002 roku nastąpił spadek w tej pozycji wydatków (dynamika 98%) w dalszym ciągu są to bardzo duże wydatki na ten cel. Średniomiesięczne wynagrodzenia pracowników kontraktowych wynosi: oddział wewnętrzny zł., chirurgia zł. (przy stracie 285 tyś. zł.), położniczo ginekologiczny zł., intensywna terapia zł.. Następną pozycję stanowią wydatki na zakup leków (11%), w porównaniu do 2002 roku wydatki na zakup leków utrzymują się na stabilnym poziomie. Średniomiesięczne wykonanie 2002 roku wynosi 72 tys. zł., średniomiesięczne wykonanie 2003 roku wynosi 77 tyś. zł. Komisja Budżetu szczegółowo analizowała tę pozycję wydatków przy ocenie sprawozdania za I kwartał 2003 roku. Wówczas wydatki na zakup leków wzrastały w niepokojącym tempie tj. o 50% miesięcznie. Miesięczny przyrost tej pozycji wydatków za rok 2003 średniomiesięcznie zł. co daje wskaźnik wzrostu 106% za 2003 rok. (przyrost średniomiesięczny za I kwartał wynosił zł.). W poszczególnych oddziałach MSP ZOZ w 2003 roku średniomiesięczne wydatki na zakup leków i odczynników kształtowały się na poziomie: laboratorium (dynamika 124%) zł., oddział wewnętrzny (dynamika 109%) , blok operacyjny (dynamika 122%) zł., chirurgia (dynamika 85%) zł., oddział

11 intensywnej terapii (dynamika 94%) zł.. W MSP ZOZ zauważalny jest wzrost liczby nadgodzin i tak: zespół wyjazdowy nadgodzin, oddział intensywnej terapii 793 nadgodzin, kuchnia 712, oddział położniczo ginekologiczny 584, chirurgia 467. Wydatki na zakup środków żywnościowych przedstawiają się następująco: wykonanie roku tyś. zł. (wydatki mają tendencję spadkową w stosunku do średniomiesięcznego wykonania 2002 roku. Wykonanie za 2003 rok w poszczególnych oddziałach wynosi: wewnętrzny (dynamika 101%) 102 tys. zł., dziecięcy (dynamika 100%) 100 tys. zł., chirurgia (dynamika 94%) 39 tyś. zł., położniczo ginekologiczny (dynamika 103%) 28 tyś. zł.. Wskaźnik urodzeń dzieci wynosi: rok 2003 liczba urodzeń ogółem w gminie wynosi 225 dzieci w tym Szprotawie urodzonych 100, wskaźnik roku wynosi 44%. Rok 2004 do 18 maja br. przedstawia się następująco: liczba urodzeń 63 dzieci, w tym w Szprotawie urodzonych 24 dzieci, wskaźnik wynosi 38%. W porównaniu do 2002 roku wydatki administracyjno biurowe w grupach przedstawiają się następująco: świadczenia na rzecz pracowników w dziale administracja wykonanie 2003 roku wynosi 14 tys. zł. (dynamika 134%), w pozostałych oddziałach wydatki z tego tytułu są niewielkie tj. poniżej 100%. Usługi telekomunikacyjne: w dziale administracja wykonanie za 2003 rok wynosi 24 tyś. zł. (dynamika 118%), w pozostałych działach wydatki z tego tytułu nie przekraczają kwoty 2 tyś. zł.. Delegacje i ryczałty (największe w administracji) wykonanie wynosi 10 tys. zł., w pozostałych działach wydatki te nie występują lub są, ale nie przekraczają kwoty 1000 zł. Sytuacja finansowa poszczególnych oddziałów MSP ZOZ Szprotawa przedstawia się następująco: za 2003 rok stratę osiągnęły następujące oddziały: dziecięcy zł., chirurgia zł., intensywnej terapii zł.. Wynikiem dodatnim rok 2003 zakończyli: oddział wewnętrzny zł., położniczo ginekologiczny zł.. Reasumując Komisja stwierdziła, że: MSP ZOZ zakończył 2003 rok stratą w kwocie 266 tyś. zł. przy stanie zobowiązań tyś. zł. i należności 733 tys. zł. Z analizy przedłożonych sprawozdań i informacji wynika, że dochody z NFZ (tendencja spadkowa) nie zapewniają pokrycia bieżących wydatków co oznacza, że bez ich ograniczenia zmniejszenie straty i zobowiązań jest niemożliwe do osiągnięcia. Pomimo znacznych nakładów remontowych i widocznych efektów maleją dochody z NFZ, obłożenie łóżek jest niewielkie co oznacza, że mieszkańcy Szprotawy korzystają ze szpitali w ościennych gminach. Zaprezentowana ocena sprawozdania MSP ZOZ nie wyczerpała pytań i wątpliwości członków komisji, dlatego Komisja wróci do tematu przy najbliższej ocenie MSP ZOZ w sprawach wymagających szczegółowych wyjaśnień zwróci się do dyrektora na piśmie. Kończąc Komisja Budżetu w trosce o prawidłowe funkcjonowanie tej placówki dla dobra mieszkańców naszej gminy prosi burmistrza o zwiększenie nadzoru nad finansami MSP ZOZ, ale nadzoru wynikającego z & 17 statutu szpitala. r. J. Jankowski przewodniczący - poprosił o przedstawienie opinii do sprawozdania z wyników finansowych MSP ZOZ za 2003 rok przewodniczącego Komisji Społecznej radnego Zdzisława Popieniuka. r. Zdz. Popieniuk - przedstawił opinię. Działalnością Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie Komisja Społeczna zajmowała się na posiedzeniu w dniu 25 maja br.. Członkowie Komisji opinie swoje wyrazili w oparciu o sprawozdanie finansowe przedłożone przez kierownictwo MSP ZOZ oraz o informacje, które posiedli wykonując mandat radnego. MSP ZOZ w Szprotawie funkcjonuje od czerwca 2002 roku. Na dzień dzisiejszy MSP ZOZ prowadzi: oddziały szpitalne ( wewnętrzny, pediatryczny, położnictwa i ginekologii oraz noworodków, chirurgii, intensywnej opieki medycznej), laboratorium analityczne, ZOL, oddział pomocy doraźnej, rejestr usług medycznych, zespół wyjazdowy, rehabilitację, przychodnie specjalistyczne (poradnie: chirurgiczną, ortopedyczną, ginekologiczną, urologiczną i reumatologiczną) oraz higienę szkolną. Należy podkreślić, że funkcjonowanie MSP ZOZ stanowi fakt o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym dla gminy Szprotawa. Ułatwia to mieszkańcom gminy Szprotawa i gmin sąsiednich dostęp do usług medycznych świadczonych przez tę instytucję i jest miejscem pracy dla wielu mieszkańców naszej gminy i okolic. Analizując prawie dwuletni okres funkcjonowania MSP ZOZ, a w szczególności szpitala, należy

12 pokreślić stale poprawiające się warunki dla świadczenia usług medycznych przez tę placówkę. Realizowane remonty i modernizacje stwarzają warunki dla wzrostu jakości usług zdrowotnych oferowanych przez MSP ZOZ i rozwoju działalności szpitala. Niepokój budzi mała liczna pacjentów korzystających z usług szpitala, co może być w przyszłości zagrożeniem dla działalności tej placówki. Zdaniem członków komisji personel szpitala dostosowany jest raczej do ilości łóżek. Nasuwają się wnioski, że koszty utrzymania personelu stanowią nieproporcjonalną wielkość w stosunku do możliwości szpitala w leczeniu pacjentów, a ilością środków finansowych otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Również niepokój budzi niepełne wykorzystanie możliwości wykonywania analiz przez laboratorium jak i duża liczna oddziałów przynoszących straty. Zdaniem członków Komisji wzrost zatrudnienia personelu fachowego powinien wiązać się ze wzrostem liczby pacjentów korzystających z usług szpitala. W związku z tym nasuwa się pytanie: jakie istnieją możliwości lepszego wykorzystania zasobów szpitala (personelu, łóżek, sprzętu) w celu rozszerzenia usług (np. tworzenie nowych pododdziałów) i przyciągnięcia większej ilości pacjentów. Jeżeli świadczenia oferowane przez szpital nie będą cieszyły się popularnością to zdaniem członków komisji należy zastanowić się nad zasadnością udzielania dotacji z gminy na działalność MSP ZOZ. Z tym łączy się pytanie: czy środki otrzymywane z Narodowego Funduszu Zdrowia wystarczają na prowadzenie działalności przez MSP ZOZ w istniejącym zakresie. Członkowie Komisji z troską patrzą na działalność ZOL-u, w którym warunki pobytu powinny ulegać stałej poprawie. Za najpilniejszą potrzebę zdaniem członków komisji jest jak najszybsze zamontowanie windy w budynku ZOL. Niewątpliwie funkcjonowanie MSP ZOZ jest pozytywnym faktem w naszej gminie, ale i też, ze względu na znaczne środki finansowe potrzebne do jego działalności, budzącym niepokój i troskę organów samorządu lokalnego oraz zainteresowanie społeczeństwa. Istotne jest, członkowie Komisji podkreślają to ponownie, aby działalność MSP ZOZ bilansowała się i nie doprowadziła do zadłużenia, które mogłyby być przyczyną finansowych trudności jednostki i gminy. r. J. Jankowski przewodniczący otworzył dyskusję w temacie. Głos zabierają radni według zgłoszenia. r. Zdz. Paprocki zgłosił, że należy sobie zdać z tego sprawę, że szpital nasz jest ogniwem w pewnym systemie, który obowiązuje w naszym kraju. System ten zakłada, że za każdym pacjentem, który znajdzie się w szpitalu, a pacjent ten jest określony limitem idą pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Sęk w tym, że limity zostały wyraźnie określone i narzucone każdej placówce. Poza tym, każda placówka aby uzyskać limit musi wykazać się odpowiednim usprzętowieniem oddziału i odpowiednim wykształceniem kadrowym specjalistycznym. Fundusz dzieli te pieniądze, które są w jego dyspozycji (tak by to określił, bo jako laik ma prawo tak powiedzieć). Zdaje sobie z tego sprawę, że jest to główne zło, które ciąży na kiepskim wyniku finansowym szpitala, ale na dzisiaj poza tymi możliwościami, które wskazała komisja budżetowa innej możliwości chyba nie ma. Dodał, że inne szpitale próbują rozwiązywać te sytuacje w ten sposób, że tworzą pododdziały, wykorzystują kadrę specjalistyczną i sprzęt specjalistyczny co jest już na oddziałach uzyskując w ten sposób dodatkowe limity pacjentów, co daje możliwości dodatkowego wpływania pieniędzy z Funduszy Ochrony Zdrowia. Kto wie, czy nie warto byłoby nad taką propozycją się zastanowić i czy takie możliwości są i czy są one możliwe do spełnienia w naszym szpitalu. Niewątpliwie problem jaki istnieje w szpitalu to jest problem laboratorium, które nie pracuje na pełnych obrotach, a po drugie pozbyło się tych wszystkich badań, które dotychczas były zlecane przez lekarzy pierwszego kontaktu po tej zawierusze jaka powstała pomiędzy szpitalem, a lekarzami rodzinnymi i to jest wynikiem tego, że badania nie wpływają do szpitala, a realizowane są przez laboratoria w Zielonej Górze. Dobrze by było, aby pomimo wszystko biorąc pod uwagę nasz interes wspólny wyciągnąć rękę do lekarzy rodzinnych, aby próbować znaleźć porozumienie, co będzie dawało wynik finansowy dla laboratorium, a tym samym wynik finansowy szpitala. Dodał, że należy zapomnieć o pewnych antagonizmach, animozjach, a brać pod uwagę

13 przede wszystkim dobro wspólne. Sprawa następna jaką zgłosił to sprawa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Mało mówiono o tym zakładzie dlatego chciałby kilka słów na ten temat powiedzieć. O ile szpital wyraźnie się zmienia na lepsze o tyle Zakład Opiekuńczo Leczniczy takiego postępu nie ma. Są tam pomieszczenia ponure, nieprzyjemne, a ludzie którzy się tam znajdują (bez obrazy nikogo) przyszli tam umierać. Ludzie ci płacą ze swoich pieniędzy 75% świadczeń emerytalnych, czy rentowych na utrzymanie i opiekę medyczną w tym zakładzie. Należałoby by się pokusić o to, aby te warunki w zakładzie opiekuńczo leczniczym zmieniły się na lepsze. Główny mankament to brak windy, żeby przemieścić kogo kowliek z ludzi cały czas leżących, trzeba ich po prostu przenosić na własnych barkach. Dzisiaj jest to już po prostu bardzo nieprzyjemne zjawisko, które nie powinno mieć miejsca. Należałoby temu zakładowi przyjrzeć się bliżej. Chciałby uzyskać informację od dyrektora w jaki sposób są kwalifikowani pacjenci do ZOL-u, czy dokonuje tego komisja, czy kierowniczka zakładu, czy dyrektor. Czy odpłatność jest konkretnie ustalana, czy jest to ustawowo regulowane, że jest to 75%, czy są jakieś inne możliwości, wie że środki również spływają z innych zakładów. Chciałby, aby przybliżyć rozliczenia finansowe w ZOL-u. Wydaje się jemu, że ci ludzie, którzy tam leżą zasłużyli sobie na godną śmierć (przeprosił za te słowa). Dodał, że należy robić wszystko, aby tym ludziom to życie tam w zakładzie ułatwić. Jednocześnie zwrócił uwagę, że takie zakłady o jakim się mówi funkcjonują i nazywają się potocznie hospicjami. Pyta, czy były próby przekształcenia tego zakładu w hospicjum (rozumie, że chodzi tu o wyniki finansowe), ale czy były jeszcze inne przesłanki, które zdecydowały o tym, że nosi on nazwę zakładu, a nie hospicjum. r. St. Rybak stwierdził, że dzisiaj przedstawiono już dużo liczb, wskaźników, ale on chce się zająć bardziej celowością wydatków. Poprosił 11 grudnia ub. roku przy okazji złamania statutu przez dyrektora o dodatkowe informacje celem wyrobienia zdania w celowości wydawania środków finansowych w MSP ZOZ w Szprotawie. Na te pytania do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi, a były tam różne sztuczki podane i do dnia dzisiejszego tych informacji nie ma. Pytał o faktury na szkolenia wraz z wykazem imiennym szkolonych osób, rodzajem i miejscem szkolenia, kto jeździł na szkolenia, kiedy i w jakim celu. Faktury na kursy do Rad Nadzorczych. Wie, że w takich kursach uczestniczył dyrektor, nie wie czy również inne osoby. Chciałby również wiedzieć kto dał na to zezwolenie i czy na ten cel były wykorzystane środki z MSP ZOZ. Delegacje służbowe chciałby znać wykaz imienny osób, które jeżdżą w delegacje służbowe i ile te delegacje kosztowały ( w zbiorczym zestawieniu wiadomo ile to kosztowało!). Ryczałty samochodowe, jeżeli takowe są (kto je ma na jaką ilość kilometrów na jakie trasy, cel przejazdu). Nadgodziny i dyżury (szczególnie chodzi o lekarzy ) i wykaz dyżurów pana dyrektora bo są to dość kosztowne dyżury z reguły w niedziele i święta i są one wysoko opłacane i przypuszcza, że kwota za same dyżury dyrektora wynosi około 6 8 tyś. zł.. Jest to co wymienił jedna sprawa na którą nie otrzymał odpowiedzi i liczy że ją otrzyma. Jeszcze jedna sprawa dotyczą gospodarności o jakiej chce wspomnieć to jest to, że komisja rewizyjna została poproszona, czy też nakazano jej sprawdzenie przetargu na wywóz nieczystości stałych ogłoszonego przez MSP ZOZ, który odbył się niezgodnie z prawem, a mianowicie nie było informacji o trybie otwarcia ofert i na tej podstawie komisja stwierdziła, że przetarg ten nie został przeprowadzony poprawnie. W odpowiedzi na to otrzymał odpowiedź od pana dyrektora, które zacytował : W dniu 15 marca br. otrzymałem pismo (nr) dotyczące przeprowadzenia przez komisję rewizyjną Rady Miejskiej w Szprotawie kontroli postępowania przetargowego na wywóz odpadów komunalnych MSP ZOZ w Szprotawie. Postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem prawa. SP-ZOZ-y (tu jest kruczek, bo dyrektor podaje SP ZOZ, a u nas jest MSP ZOZ) posiadają osobowość prawną i są samodzielnymi przedsiębiorstwami. Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do kontrolowania SP ZOZ-ów ( odniósł się do dyrektora, że komisja rewizyjna nie ma prawa kontrolować SP-ZOZ, ale MSP ZOZ-y tak). O planowanym postępowaniu kontrolnym nie został poinformowany. Kontrola odbyła się podczas jego nieobecności, przy czym burmistrz miasta był poinformowany, a pracownicy Działu Gospodarczego MSP ZOZ zostali wezwani przez Komisję Rewizyjną bez jego zgody. Kontrola odbyła się w dniach 1 i 5 marca br., natomiast na pisemny wniosek burmistrza miasta przetarg został unieważniony w dniu 25 lutego br.. Wobec

14 powyższego postępowanie Komisji Rewizyjnej było bezprzedmiotowe (...). Odpowiadając na to pismo dyrektorowi, czy Komisja ma prawo kontrolować zaproponował zajrzeć do statutu, gdzie w załączniku nr 1 do niego pkt 8 mówi, że MSP ZOZ jest jednostką organizacyjną gminy i jako takowy podlega pod gminę i Rada ma prawo do kontrolowania, a do tego upoważniona jest Komisja Rewizyjna i o tym poinformował dyrektora. Skierował pytania do burmistrza, czy takowe pismo było skierowane do dyrektora o unieważnieniu przetargu. Później jak przewodniczący pozwoli i jak się mu nasuną pewne spostrzeżenia to zabierze jeszcze raz głos. r. H. Śladewska ma pytanie dotyczące materiału, który otrzymali dzisiaj radni w sprawie wdrożonego i realizowanego programu monitorowania sytuacji finansowej MSP ZOZ ponieważ opinia Komisji Budżetu kończyła się prośbą do burmistrza o zwiększenie dozoru i przyjmuje to jako tę formę. Ale brakuje jej jednej rzeczy tj. ten materiał o monitorowaniu powinien być zakończony jakimiś wnioskami co dalej!, czy to jest tylko analiza. Taką dokładną analizę przygotowała Komisja Budżetu i ona niczym nie odbiega. Dodała, że brakuje jej wniosków, czy to kończy się tylko rozmową, czy próbami naprawy, czy przekazania komisjom do dalszej pracy. Jak wspomniała na wstępie brakuje jej wniosków. r. T. Kosmatka stwierdził, że należy tutaj pokusić się na takie większe spojrzenie na sprawę ponieważ należy robić i trzeba analizę liczb, byle nie za głęboką bo to też do niczego nie doprowadzi. Natomiast należy szerzej spojrzeć na sprawę naszego szpitala (w systemie jak wspomniał jeden z radnych), bo uważa że skoro system jest cały chory to i to ogniwo jest chore. Widać dobrą działalność i dobrą wolę oraz zaangażowanie dyrektora, ale to przy tym chorym systemie mało znaczy. Rada do tej pory nie pokusiła się o wykonanie jakiego kolwiek kroku, żeby pomyśleć nad właśnie tym systemem w zakresie powiatu i gminy żeby szukać jakiś innych rozwiązań. W jego odczuciu jest to wiadomo, że ten system jaki aktualnie jest to do niczego dobrego nie zaprowadzi. Prędzej czy później będzie musiała nastąpić korekta (poważna) bo praktycznie rzecz biorąc nie ma pieniędzy na nasz szpital i na szpital powiatowy. Dodał, że tę sprawę podkreśla już nie pierwszy raz, że dwa szpitale w naszym powiecie nie będą mogły funkcjonować i takie przetrzymywanie tego stanu będzie wpływało nie pozytywnie i nie korzystnie dla jednej i dla drugiej jednostki. Rozumie, że dyrektor robi w tej sytuacji wszystko co możliwe i szuka wszystkich rozwiązań jakie są tylko możliwe, aby załatać te dziury, ale praktycznie rzecz biorąc na dłuższy okres czasu to nic nie da. W tej strukturze kosztów to zastanawiające jest jedno (mówił o tym wcześniej i apelował, aby w płacach dla pracowników i kontraktach), że na wydatkowaną kwotę 8 mln., to daje 5 mln. 200 tyś. zł. na płace i pochodne. Chce wiedzieć jak wygląda sprawa prania bielizny. Rzeczą dla niego bardzo ważną i zastanawiającą jest to, że 5 mln. z 8 mln idzie na płace. Jest to bardzo dużo kwota i ta proporcja go przerasta, a na leki 927 tyś. zł.. Jest to zła proporcja, ale ona wynika z całego systemu. Uważa, że należałoby te płace w pewien sposób regulować. Personel średni wygradzany jest bardzo licho i przy tym personelu wyższym jest sprawa zastanawiająca. O tej sprawie się mówiło nie raz i uważa, że należałoby rozbić te kwoty i popatrzeć na nie jak to w szczegółach wygląda bo sądzi, że jest to dość ciekawa sprawa. Zdaje sobie sprawę z tego, że muszą być dyżury, musi być odpowiednia ilość lekarzy bo inaczej nie będzie finansowania z zakresu NFZ i innego wyjścia tu nie ma, a szpital działa intensywnie połowę czasu w miesiącu. Zgłosił, że jeden z radnych powiedział, aby starać się o zwiększenie liczby leczonych pacjentów i co z tego!; kółko się tu zamyka, bo nawet gdyby chciano się tutaj leczyć w dwukrotnie większej liczbie pacjentów to nie ma na to szans, bo na to nie ma pieniędzy i tu stwierdził ponownie, że cały system jest chory i winę za to według niego ponoszą nie samorządy, tylko góra, która do dzisiaj nie uporządkowała tego tematu do tej pory, że nie narzuciła struktury szpitali. Dzisiaj nikt nie chce ponosić odpowiedzialności, ani na górze, ani na dole. Powiat będzie się migał, żeby w tym zakresie nic nie robić i gmina również będzie to robić i tkwi w tym dalej, ale jaki efekt będzie to później się okaże. Pochwalił, że działania dyrektora z NFZ są dobre i nasz szpital w miarę funkcjonuje. To co przedstawił uważa, że nie zwalnia od myślenia, nie tylko od przewracania liczb, nie zwalnia burmistrza, radę, od myślenia i podejmowania wspólnie z powiatem wspólnych decyzji, ale czy tego chce rada, czy to chce powiat! on w to wątpi, bo każdy chce przeżyć swoją

15 kadencję, każdy chce przeżyć swój czas, aby nie zrobić krzywdy; ale krzywda zostanie zrobiona sama sobie. Szpital jest tematem otwartym i apeluje to o czym mówił wcześniej, że należy się zająć i chociaż próbować rozwiązać ten problem. Uważa, że należy najpierw rozmawiać z powiatem. Dodał, że on może się faktycznie skończyć niczym, ale przynajmniej wszyscy będą mieli świadomość tego, że próbowano coś zrobić i rozwiązywać ten problem. Zwrócił się do dyrektora z pytaniem, czy podana kwota w kontraktach wynika tylko z płacenia dla lekarzy, czy jest w tym coś jeszcze ukryte i pokusiłby się o to, aby sprecyzować jakie jest wynagrodzenie dla personelu średniego, jakie dla lekarzy i kwota ta dałaby pewne światło i przybliżyło sprawę odnośnie wynagrodzeń. r. J. Grzymkowski stwierdził, że praktycznie wszystko zostało już powiedziane, a przewodniczący Komisji wydali swoje oceny. Odniósł się do parteru szpitala (wejścia). Sale na górze nabierają wyglądu, a parter to chyba nie był malowany z 20 lat. Dodał, że do szpitala jak ktoś przyjedzie spoza Szprotawy zrobi pierwszy krok od laboratorium do krwiodawstwa to przerazi się i pojedzie do innego szpitala. Zwrócił się do dyrektora o wymalowania parteru szpitala, aby wyglądał znacznie lepiej. r. E. Czerniawska odniosła się do pralni szpitalnej, która również była wizytowana przez Komisję Budżetu. Dyrektor wspomniał, że spisano sprzęt w pralni na kwotę... (koniec kasety) Jak wiadomo dzisiaj szpital za 1 kg prania płaci 2,10 zł, a jeszcze do niedawna kwota ta wynosiła 2,90 zł.. Co prawda pościel i odzież wozi się do prania pod Wrocław, ale uważa, że kwota za wykonanie takiej czynności jest dosyć wysoka ponieważ dobry proszek kosztuje tyle. Chce się dowiedzieć, czy dyrektor dokonywał takiej analizy, czy nie byłoby tańsze w planie przyszłościowym pomyśleć o przywróceniu tej pralni co dałoby też miejsca pracy dla naszego środowiska. r. Z. Szwarc stwierdził, że gdyby był dyrektorem szpitala, to rzuciłby tę robotę. Zaapelował do radnych o trochę optymizmu. Dodał, że kilka lat walczono o to, aby szpital pozostał w Szprotawie. Szpital funkcjonuje i jest 198 miejsc pracy i jest to wielki +. Komisja Budżetu przeanalizowała wynagrodzenie na oddziałach, jeżeli na oddziale wewnętrznym płaca brutto wynosi zł. to nie jest to suma, która przewraca. Oczekuje, żeby nie mówić, że wydatki na płace są przesadne, bo za 1100 zł. pracować w szpitalu i podcierać komuś... to nie jest to wcale taka łatwa praca. Inne oddziały szpitalne wykazują dochody, a niektóre straty. Odniósł się do gabinetów ginekologicznych, które są otwarte w Szprotawie, a prowadzą je lekarze nie będący lekarzami w Szprotawie i każdy z tych osób kieruje pacjentkę, którą prowadzi do szpitala, w którym pracuje na stałe. Jeżeli dyrektor szpitala nie zrobi tego, że tutaj będą specjaliści i gabinety prywatne otwarte będą w Szprotawie to niestety taka sytuacja w Szprotawie będzie i to są fakty. Ktoś kto prowadzi pacjentkę przez okres ciąży i jest spoza Szprotawy, a zatrudniony jest na stałe w szpitalu w Nowej Soli to proponuje tej pani młodej mamie urodzenie w swoim szpitalu i taka jest faktycznie sytuacja. Jeśli chodzi o system to na pewno wszyscy widzieli w telewizji i czytali w prasie, że przygraniczne przychodnie przygotowują się na przyjęcie pacjentów z zachodu. Każdy obywatel z Unii Europejskiej przyjedzie z zachodu do Polski i te pieniądze, które on zapłaci wystarczają na zabieg, operację tylko z tego co on płaci do funduszu, nie musi dopłacać naszej służbie zdrowia i tak to będzie więcej jak płaci u siebie, czyli nasza służba nie jest taka zła!. Druga sprawa to pretensje, że trzeba czekać w kolejce na jakieś zabiegi i okazuje się, że informacja prasowa mówi, że na zachodzie również należy czekać kilka miesięcy na określony zabieg. Dlaczego wypowiedziały umowy szpitale na wschodzie Polski, a to dla tego że im się nie płaci za nadliczbowe leczenia, po prostu dyrektor stara się, żeby standard 100 osób ma się leczyć tygodniowo w szpitalu i te 100 osób leczy, bo jak się leczy 150 osób to wówczas dyrektor ma problem bo za te 50 osób nie ma zapłacone i z tego to wynika. Podraża się również koszty o leki, energię, pranie i inne rzeczy w tej sprawie za które może wcale nie mieć zapłacone. Kolejna sprawa informacja z wczoraj, Narodowy Fundusz Zdrowia tylko 40% ogólnej sumy przeznacza na szpitale. Wniósł, aby sobie porównać koszty utrzymania szpitala, jego obszar, kubaturę, zatrudnionych ludzi (pielęgniarki, dyżurne muszą pracować 8 godzin dziennie). Powtórzył, że 40% idzie tylko na szpitale, w których pracuje 70%

16 pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia. Odnośnie systemu pan Religa mówi, że należy obciąć składkę na NFZ ma rację, ale chce być wybrany na senatora następnej kadencji i to jest jego pogląd, Hausner mówi, że trzeba dopłacać, ale jeżeli ktoś ma pieniądze to nie ma problemu. Spoglądając na Szprotawę to 40% ludzi, którzy mają zdolność do pracy nie pracuje i pyta się jak ci ludzie sobie z tym poradzą!. Uważa, że nasz szpital pod kierunkiem dyrektora Migniewicza prowadzony jest dobrze (opinia zasłyszana od dwóch pań, które korzystały z oddziału ginekologiczno położniczego z zachwytem wypowiadały się o szpitalu i formie leczenia). Dodał, że osoby z którymi rozmawiał a miały pierwszy kontakt z naszym szpitalem również wypowiadały się pozytywnie o sposobie leczenia o diagnostyce jaką się przeprowadza, że jest to coraz wyższy standard. Wniósł, aby mieć uzasadnione pretensje w sprawie szpitala. Uważa, że skoro wszystko się toczy i nie ma wielkich długów (60 tyś. zł. to nie jest duży dług), zaapelował, aby z umiarem i optymizmem spoglądać na szpital, ale również należy naszemu szpitalowi pomagać, a nie cały czas gnębić i dusić. Administracja wzrosła (wspomniała pani Wójcik Wojtkowiak), ale skoro co miesiąc będziemy domagać się takich analiz to nic dziwnego, że koszty administracji wzrastają, komputery będą się grzać od naszych zachcianek. PRZERWA 15 MINUT r. A. Stambulski w dalszej dyskusji dotyczącej szpitala chce powiedzieć kilka słów, choć praktycznie wszystko prawie zostało powiedziane z tym, że są głosy krytyki. Myśli, że jeśli jest krytyka konstruktywna i pobudza do działania nie jest złą krytyką a jest wręcz pozytywną i w takim tonie to odbiera. Wierzy, że wszyscy chcą żeby ten szpital istniał i żeby nie stało się nieszczęście. On jak i pozostali również myśli, że są dymni z tego, że szpital w Szprotawie jest i nasi pracownicy szpitala uratowali wiele istnień ludzkich i ten szpital na pewno jest potrzebny. Będzie bronił tego szpitala i życzy jak najlepiej żeby się rozwijał. Przyznał, że rola prowadzącego pana dyrektora jest bardzo trudna i jest to bardzo trudny okres zarządzania bo dzisiaj bardzo wielu dyrektorów nie może sobie poradzić z zarządzaniem, a nas dyrektor z tym doskonale sobie radzi. Jeśli natomiast padają słowa w kierunku pana dyrektora to myśli, że są to słowa pomocy i na pewno każdy chciałby pomóc temu szpitalowi. E. Migniewicz dyrektor - odparł, że wsłuchiwał się bardzo uważnie wypowiedziom na temat funkcjonowania zakładu pod kątem oceny, pracy zespołu, jego pracy również i szereg uwag zanotował, na które odpowie. Zaznaczył, że jeśli co kolwiek ominie to prosi o pisemne skierowanie do niego zapytania, na które udzieli odpowiedzi. Padło pytanie odnośnie kwalifikacji do zakładu Opiekuńczo Leczniczego m.in.: kto kwalifikuje odparł, że zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej do takiego zakładu kieruje dyrektor, czyli on podejmuje decyzję i jest ona przede wszystkim ukierunkowana zaleceniami medycznymi. Szpital, który funkcjonuje w strukturze MSP ZOZ ów jest zakładem o profilowanych świadczeniach i nie jest to dom opieki społecznej i nie jest miejsce do umierania, tylko jest to ZOL, czyli zakład o świadczeniach długoterminowych (uzależnione to jest od umowy z NFZ i wskazaniami). Szpital ma prawo hospitalizować pacjenta w ZOL-u do 150 dni w roku. Kwalifikacja i specjalizacja tego zakładu jest ukierunkowana na schorzenia neurologiczne i urazowo ortopedyczne i o takim profilu pacjenci są przyjmowani. Wnioski z innymi schorzeniami oczywiście wpływają do szpitala. ZOL w skali województwa i nie tylko jest oceniany bardzo wysoko i kolejka oczekujących jest najmniej na 3 do 4 miesięcy w tej chwili z racji szczupłości miejsc. Odnosząc się do odpłatności to NFZ płaci niezależnie od typu schorzenia, od kosztów utrzymania 52 zł za dobę za jednego pacjenta, natomiast pacjent zgodnie z ustawą dopłaca za wyżywienie i tzw. dobę hotelową i ta dopłata nie może być wyższa jak 70% jego uposażenia i to nie znaczy, że jest pobierane 70% uposażenia jego emerytury i renty w przypadku wysokich świadczeń. Tutaj pojawia się pewna dysproporcja bo jeden ubytek środków z tytułu wysokich uposażeń, wysokiej emerytury nie może oczywiście pokrywać kosztów tego kto ma niską emeryturę i jeśli te 70% nie pokrywa kosztów doby hotelowej i wyżywienia bo jest bardzo niska emerytura to wówczas pojawia się strata. Natomiast jeśli ktoś ma relatywnie wyższe dochody z tytułu renty, czy emerytury to wówczas ta opłata jest mniejsza i wynosi np %, ale

17 tylko do wysokości rzeczywistych kosztów wyżywienia i pobytu, także uzupełnienie strat nie jest możliwe ponieważ jest blokada do kosztów rzeczywistych pobytu. Natomiast jeśli możliwości płatnika są niższe to tylko do 70% jego emerytury i renty. Pytanie, czy można przekształcić w hospicjum?, odparł, że hospicja to jest to całkowicie inna struktura i nie są to zakłady opiekuńczo lecznicze, są to miejsca dla ludzi przewlekle chorych najczęściej terminalnie z chorobami nowotworowymi i ze znacznym wyniszczeniem, które mogą kończyć się zgonem, ale jest to zupełnie inna struktura. Odpowiadając na pewne spostrzeżenia radnego Rybaka, który podniósł kwestię złamania statutu odparł, że radny Rybak jest w błędzie i on nie złamał żadnego statutu. Składając ofertę w NFZ na POZ nie mając jej w statucie nie złamał statutu bo nie podpisał umowy, bo umowa dopiero jest świadczeniem postępowania takiego czy innego. Metody nacisku negocjacyjnego np. z NFZ mogą mieć różny przebieg, a oferta musiała się pojawić ponieważ widział możliwość przewagi umów na inne struktury, które znajdują się Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Radny podniósł kwestię również jego dyżurów. Wyjaśnił, że rzeczą odrębną jest zarządzanie jednostką, a odrębną udzielanie świadczeń zdrowotnych. Radny przedstawiał pewne kwoty i takie kwoty chciałby zarobić w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów. Jego umowa jest dokładnie porównywana z umowami z innymi lekarzami na oddziałach, dyżur nie jest wyliczany według jego stawki zaszeregowania z tytułu zarządzania jednostką i jest to zupełnie odrębna umowa i odrębne wielkości pozyskiwanych środków; także nie można tutaj sugerować że taka sytuacja istnieje, bo gdyby tak było to byłoby to niezgodne z prawem bo tak robić nie można. Stara się postępować zgodnie z prawem, żeby takich pomówień, czy niedomówień nie było. Zgłosił, że ciągle jest poruszana sprawa dotacji z gminy. Przypomniał, że przychody Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, które są pozyskiwane z NFZ mogą być przeznaczane wyłącznie na udzielanie świadczeń zdrowotnych, także te środki, które napływają z NFZ zarządzający (jego osoba) nie ma prawa przeznaczać je na inne cele np. na remonty, czy inwestycje. Ustawa o samorządach gminnych mówi w jasny sposób kto dba o mienie własne. Mienie szpitala jest własnością Urzędu Miasta i prosta jest odpowiedź jak organ założycielski powinien się zachowywać w stosunku do inwestycji, remontu w SP ZOZ-ach. Radny Kosmatka podnosił po raz kolejny kwestię płac i ich wielkości. Wyjaśnił, że ZOZ nie jest firmą produkcyjną i jest to całkowicie inna struktura wydatkowa w porównaniu z firmą produkcyjną W jego ZOZ-ie na płace i pochodne od płac przeznaczane jest około 67% wszystkich przychodów jakie pozyskuje ZOZ. W około 90% szpitali ten procent przychodów na płace wynosi ponad 90% i więcej i są takie przypadki, że nawet 95% przychodów wydawane jest na płace; także tutaj ta struktura płacowa nie jest jakaś zła. Jeśli analizuje się wielkość odrębnie, wielkość środków wydawanych na kontrakty, a płace i w oderwaniu jeśli ktoś nie analizuje ile czasu pracy spędza lekarz kontraktowy i za jaki czas pracy otrzymuje gratyfikacje to ten obraz może jest istotnie wypośledzony. Jeśli lekarz pracuje na oddziale, na którym jest troje lekarzy pracuje osiem godzin w godzinach podstawowych i pozostały czas spędza na dyżurze, czyli średnio wypada około 10 dyżurów w miesiącu, czyli jakby najskromniej jest to ponad drugi etat, bo jeśli etat wynosi 170 godzin, a najkrótszy dyżur wynosi 16 godzin, a są dyżury świątecznie, które wynoszą 24 godziny to ponad etat świadczy na rzecz zakładu. W związku z tym, Komisja Budżetu wyliczyła, że średni zarobek lekarza wynosi około 6 tys. zł., ale to jest prawie za 2,5 etatu brutto, bo lekarz sam odprowadza ZUS, podatek i takie analizy może powodują jakieś emocje, ale należy to policzyć stosownie do czasu zatrudnienia. Wielkości zarobkowe w umowie cywilno prawnej gdyby ten lekarz nie pracował i nie dyżurował, a pracował tylko w ramach czasu wymiarowego tj 8 godzin pracy to jest to przedział w granicach zł. (brutto) i w taki sposób należy oceniać wielkość płacy kontraktowej. Następne stwierdzenie, że szpital jakby pracował na pół gwizdka. Stwierdził, że taka jest też i prawda. W każdej chwili można wejść do szpitala, jest sporo wolnych łóżek, ale niestety jest to uwarunkowane ochroną przed kosztami, które nigdy nie zostaną pokryte. W jego ocenie ten szpital mógłby udzielić o 60 70% świadczeń niż udziela bieżąco i cóż z tego!, poniesie koszty, nikt kosztów nie pokryje, a w bilansie na koniec roku 2004 okaże się, że są straty kilku milionów złotych. W tej chwili niestety należy planować przyjęcia, przyjmować tylu pacjentów jakie środki można pozyskiwać. Są podejmowane przez niego rozmowy i renegocjacje z NFZ w tej płaszczyźnie, nie mniej jest to rozmowa jakby ze ścianą. Dostaje informacje, że środki są rozdysponowane, nie ma

18 rezerwowych środków i nie ma prawdopodobieństwa uzyskania dodatkowych środków na ten rok. Oczywiście, można zapytać jak wygląda rzeczywiste wykonanie szpitala w kontrakcie? szpital obecnie wykonuje średnio % średnio miesięcznie zakontraktowanych świadczeń i tak się to przekracza i ponosi się koszty, które nie rokują pokryciem. Padło pytanie wejście do szpitala, przyznał że faktycznie wygląda strasznie i jest to jego największa bolączka (izba przyjęć i wejście do szpitala). On jak wchodzi do szpitala i spojrzy to ma również przykre odczucia. Projekt remontu Izby Przyjęć jest od zeszłego roku. Kosztorys opiewa na kwotę około 200 tys. zł.. Korytarze i dojścia zamknęły by się kwotą około 20 tys. zł.. Laboratorium to następne środki. Stwierdził, że remont całego dołu tj. Izba Przyjęć, korytarze, laboratorium, poradnia chirurgiczna to kwota około 250 tyś. zł. i tych środków niestety nie ma. Winda w ZOL-u jest również bardzo potrzebna, ale na dzień dzisiejszy ona kosztuje tys. zł., których niestety nie ma. Pralnia ma zestawienie przed sobą tzn. jak wygląda to w czasie gdy pranie było robione w szpitalu, jak wygląda jak są zakupowane świadczenia na zewnątrz. Przykładowo I , II 9.887, III i były to koszty związane z pracownikami, środkami piorącymi, energią itd.. W momencie kiedy te świadczenia zostały kupowane to wygląda to następująco: IX , X , XI , czyli szpital zszedł około 40% kosztów własnych na świadczenia pralnicze. Z jednej strony jest tańsza usługa, jakość usługi jest wysoka, ale jest na tyle wysoka, że zużyta, wyeksploatowana pościel, piżamy po tych pralniach się rozpadają. Szpital szyje pościel cały czas (w ostatnim czasie około 300 zmian), serwety do odłożeń na sale operacyjne. Jeszcze jeden minus tej pralni to taki, że pranie ginie, często jest tak, że odsyła je do innych szpitali. Część prania wraca, ale niestety część jest nie do odzyskania. Stwierdził, że są tego plusy, ale i minusy również. Ktoś z radnych wspomniał o systemie ubezpieczeń zdrowotnych, o przygotowywaniu się jednostek przygranicznych do przyjmowania pacjentów i z tego tytułu pozyskiwania środków finansowych. Niedokładnie tak jest jak to zostało zasygnalizowane. Firmy ubezpieczeniowe krajów UE zawarły porozumienie z NFZ Polskim gdzie obywatel UE ma prawo dostać świadczenie zdrowotne na terenie naszego kraju, ale rozliczenie następuje poprzez NFZ według stawek NFZ, czyli znowu szpitale i wszystkie placówki służby zdrowia dostają po plecach. Jedna pacjenta, która trafiła do naszego szpitala trafiał na dobę w Niemczech z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego (... koniec kasety...), myśli że taki mechanizm zacznie być wytwarzany przez ubezpieczycieli zachodnich bo zobaczą, że jest to kolosalna różnica finansowa oczywiście jeśli jednostka będzie świadczyła na podobnym poziomie usługi jak na zachodzie będą dowozić wręcz pacjentów do szpitali w Polsce, ale warunek to sprzęt, obsługa, diagnostyka na porównywalnym poziomie. Szprotawski szpital w takim tempie inwestowania jak w tej chwili to taki poziom można osiągnąć za 15 lat. r. J. Jankowski przewodniczący skierował zapytanie do radnych, czy w związku z wypowiedzią dyrektora, radni mają uwagi do udzielonych wyjaśnień. Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi na ich pytania. R. Rosół burmistrz zgłosił, że dyskusja na temat szpitala trwa stosunkowo długo dlatego pokrótce postara się scharakteryzować współpracę, stan szpitala i wywiązywanie się z obowiązku współpracy między Urzędem, a szpitalem. Przed dzisiejszymi obradami pozwolił sobie przedstawić radnym wynik ustaleń, który zapadł w ubiegłym roku w czwartym kwartale, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rady Społecznej, przewodniczący, dyrekcja i jednym z ustaleń tej narady było to, że Urząd wypracuje system monitoringu nad finansami szpitala. Nie jest to dokument, na bazie którego można dokonywać analizy, ale system jest żywym systemem jest takim właściwym elementem do tego, aby można było na bieżąco przyglądać się sytuacji finansowej. Tak jak wcześniej o tym mówiono zdekapitalizowany majątek, wymagania sprzętowe, stan prawny wymagają od zarządzających szpitalem przedsięwzięcia kroków inwestycyjnych i remontowych, utrzymania n a właściwym poziomie polityki kosztowej, aby można było to bilansować na poziomie dochodów, które szpital uzyskuje. Rola nie jest łatwa, rola jest

19 wręcz bardzo trudna, ale podsumowując ubiegły rok należy wykazać dużo więcej optymizmu bo wynik jest wynikiem dobrym, nie ma praktycznie żadnych strat, a jest to wynik finansowy. Materiał, który został przedstawiony jasno mówi o zobowiązaniach. Pokrótce scharakteryzował przedstawiony materiał: proces monitorowania skoncentruje się na realizacji następujących zadań: kontroli stanu realizacji rocznego planu finansowego, kontroli stanu bilansowania się dochodów z wydatkami, kontroli stanu aktualnych oraz przyszłych zobowiązań wynikających z podpisania umów, wystawionych zamówień, przyjętych faktur oraz dokumentów własnych. Stworzony układ pozwala na bieżąco odnosić planowane dochody te, które wynikają z planowanych kontraktów i zestawić je z rzeczywistymi dochodami po określonym okresie sprawozdawczym. Przychody ZOZ-u są podzielone na następujące elementy: miejsce generującego przychód (szpital został podzielony na oddziały), źródło przychodu (NFZ, dary, przychody własne, inne). Okres sprawozdawczy, przychód planowany, rzeczywisty i różnice. Tak samo podzielone są koszty, wyartykułowane są w sposób taki szczegółowy poszczególne elementy kosztów. Tabele podzielone są jeszcze metodą bardzo prymitywną, a to dlatego że system monitoringu jest w fazie startowym i jest to pierwszy rok i w związku z tym trudno było narzucać panu dyrektorowi pewien element charakterystyki działalności. Jest świadomość, że inaczej generują się koszty w okresie zimowym, a inne w okresie letnim i jeszcze inne w okresie jeszcze prowadzonej działalności. Dokładne wpisywanie rzeczywistych kosztów pozwolą scharakteryzować działalność w okresie średnio rocznym i wówczas będzie można powiedzieć, który miesiąc jest droższy, który miesiąc jest tańszy i jak prowadzić politykę finansową, aby w tym okresie wzmożonych wydatków, aby zachować płynność finansową. Ważnym elementem jest analiza zobowiązań, które są wynikiem zawartych umów, kontraktów i proponuje się, aby dokumenty zobowiązań ewidencjonowane były według: rodzaju dokumentu zobowiązania, numeru dokumentu, tytułu zobowiązania, kwoty pierwotnej zobowiązania, daty realizacji zobowiązania, daty zapłaty, kwoty pozostającej do zapłaty i charakter zobowiązania. Bardzo dobrze przedstawia się propozycja w wykresie (tabela nr 9 załącznik do niniejszej uchwały) tj. struktura zobowiązań w ujęciu na rodzaje oraz przyszłe okresy sprawozdawcze. Za dany miesiąc np. kwiecień są pokazane zobowiązania z tytułu inwestycji, osobowych, remontowych, rzeczowych. Można z tego tytułu dokonywać różnych analiz i wykres świadczy o tym wzroście. Ekran nr 9, gdzie pokazuje się strukturę zobowiązań i odnieśli to do działań finansowych to co Rada uchwaliła i z czego Urząd Miejski wywiązuje się terminowo, a mówi o dotacji dla szpitala, którą Rada uchwaliła w kwocie 400 tyś. zł., dotacja ta została podzielona na takie dwa elementy, a więc około 300 tys. zł. na remonty i inwestycje, a pozostałe 100 tys. na zakupy rzeczowe. W materiale zamieszczono również propozycję struktury zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń propozycja ta eliminuje niuanse wynikające z kontraktów i umów o pracę, szczególnie umów lekarskich. Chce, żeby skrupulatnie się do tego odnieść, a szczególnie te osoby, które są ambitne i które w sprawie chciałyby zabrać głos nie spłaszczając tego do pseudo polityki, na którą nie ma wpływu, a do rzeczowej analizy i do rzeczowych odniesień, które mają tu miejsce w Szprotawie, które są nie wirtualne tylko rzeczywiste, a baza współpracy nadzoru nad finansami stworzona jest na tyle obszernie, która pozwala wyciągać wnioski i nadzorować. Jednym istotnym elementem całej sztuki nadzoru jest fakt rzetelności zamieszczania danych przez szpital. Mówi to z pełną odpowiedzialnością ponieważ wysiłek i praca jaki został włożony w opracowanie tego tak doskonałego materiału doprowadził do tego, aby ta sprawozdawczość była rzeczywista. Dane, które wynikają w zamieszczonych tabelach muszą odpowiadać rzeczywistym faktom i zdarzeniom, które miały miejsce w szpitalu. W dniu dzisiejszym i Komisję Rewizyjną i Radę Społeczną chce zachęcić do tego, aby jej członkowie korzystali z tego dorobku. Będzie to pilnowane, aby dane wpływały do tego opracowania i żeby z tego korzystać. Dodał, że ten system został opracowany po to, aby można było przyglądać się prawidłowości finansów w ZOZ-ie. W tym roku dotację, którą Rada uchwaliła została podjęta uchwała, że będzie przekazywana sukcesywnie co miesiąc w równych ratach. Do chwili obecnej nie było opóźnień w przekazaniu dotacji. Samorząd zdaje sobie sprawę z powagi i wspomaga działalność szpitala i doprowadza do tego, że stan techniczny i możliwości funkcjonowania są coraz lepsze. Dokonując tej analizy stwierdził, że sytuacja jaka panuje obecnie w naszej placówce jest dobra, dającą możliwości utrzymywania jakości usług na poziomie nie gorszym niż teraz, a jeśli pozwoli

20 sytuacja na to, gmina będzie mogła bardziej pomóc to na pewno i jakość usług ulegnie znacznej poprawie na lepsze. r. St. Rybak zgłosił, że na swoje pytania, które zgłosił nie uzyskał odpowiedzi, ale ma nadzieję że pan dyrektor jak obiecał przekaże jemu odpowiedzi na piśmie (zabiega o to pół roku i jeszcze nie uzyskał na nie odpowiedzi). Nie mniej jednak nie bardzo wierzy w zapewnienia dyrektora odnośnie dyżurów, które ponoszą dość duże koszty płacowe. Wie, że pełnienie dyżurów przez pana dyrektora wymaga zgody przez założyciela placówki, czyli burmistrza (wcześniejszy wniosek Komisji Rewizyjnej i Budżetu o zweryfikowanie tej sprawy). Ponownie zwrócił się do burmistrza o zbadanie tej sprawy, czy nie jest ona nadużywana przez dyrektora. Obawia się, że w tym kierunku mogą być pewne oszczędności. Odnośnie kontroli przez Komisję Rewizyjną sprawy przetargu to ufa, że pan burmistrz przekaże jemu tą informację na piśmie jakie konsekwencje z tego tytułu zostały poniesione. Radni nie wyrazili więcej woli w dyskusji. r. J. Jankowski przewodniczący ma nadzieję, że po tej dyskusji zostanie wytworzony jakiś model współpracy między burmistrzem, a panem dyrektorem, który jest widoczny. Uważa, że jeżeli będziemy oceniać MSP ZOZ na koniec roku to na pewno ta krytyka konstruktywna powinna być (słowa radnego Skawińskiego), aby można było z niej wyciągnąć jakieś konkretne wnioski. Ad. 6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI PRZY GIMNAZJUM NR 1 W SZPROTAWIE (BUDOWA HALI SPORTOWEJ) r. J. Jankowski przewodniczący otworzył dyskusję w temacie. Głos zabierają radni według zgłoszenia. r. A. Stambulski zgłosił, że wszyscy otrzymali informację od burmistrza w sprawie realizacji inwestycji budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 i generalnie wszyscy na pewno cieszyliby się, żeby ta hala była i cieszą się wszyscy, że ona jest, ale on ma bardzo wiele uwag i wątpliwości. Te uwagi pozwoli sobie skierować do byłego członka Zarządu, który krytykuje wszystkich i wszystko odkąd on jest radnym, ale oceniając pewne rzeczy które dotyczą jeszcze poprzedniego Zarządu chciałby skierować główne pytania do radnego Kosmatki, a w dalszej części chciałby aby burmistrz uzupełnił może dotyczące jego wypowiedzi. Wracając do historii chronologicznie zgłosił, że za dokumentację wydano prawie 50 tys. zł. (pierwsza strona sprawozdania) została wykona i zapłacona przed pozwoleniem na wejście na plac budowy. Warunki przetargowe (co powinna zawierać dokumentacja odczytał: hala sportowa z widownią do 500 miejsc, wymiary około... nie ma określenia szczegółowego; wszystko podaje się około, możliwość zlokalizowania boisk do siatkówki koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej i korty tenisowe (3 pola) rodzi się teraz pytanie, czy ta hala ma to wszystko? na to prosi o odpowiedź, zaplecze techniczne, gabinety odnowy biologicznej ( 2), fizykoterapia, hydroterapia, sauna odparł, że na pewno każdy mieszkaniec Szprotawy chciałby żeby to było!, siłownia jest, sala konferencyjna, szatnie, natryski, toalety są, kawiarnia, magazyny. Nie zaprojektowano ogrzewania z kotłowni do hali, na którą trzeba było dodatkowo wydawać pieniądze. Mówi, że dokumentacja została wybrana przez komisję przetargową, w której był radny Tadeusz Kosmatka. Niestety ta dokumentacja została wykonana, zapłacono za nią, ale niestety nie zawierała tych rzeczy podstawowych, które były wymaganiem. Zagospodarowanie łącznika łączącego małą salę przy szkole z projektowaną halą sportową, projekt zagospodarowania terenów, lokalizacja parkingu, spytał radnego, gdzie jest ten

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Stan środków obrotowych na w tym dotacja. WYKONANIE na Przedszkola Miejskie

Stan środków obrotowych na w tym dotacja. WYKONANIE na Przedszkola Miejskie 263 6. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA Do końca 2010 roku w strukturze koszalińskiego samorządu funkcjonowało łącznie 21 zakładów budżetowych, 1 gospodarstwo pomocnicze: a)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/251/05 R a d y M i e j s k i e j w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

Uchwała Nr XLI/251/05 R a d y M i e j s k i e j w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok. Uchwała Nr XLI/251/05 R a d y M i e j s k i e j w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatkowaniem

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 31 maja br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 26 lutego 2008 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 26 lutego 2008 roku Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 26 lutego 2008 roku Posiedzenie zostało zwołane przez Przewodniczącego Komisji A. Łaniewskiego. W posiedzeniu wzięli udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/512/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/512/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/512/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r.

Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r. Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r. Na podstawie 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711 UCHWAŁA Nr LII/315/2010 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Administracja Publiczna ,18 zł, wykonanie 100,00 % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,16 zł, wykonanie 74,21 %

Administracja Publiczna ,18 zł, wykonanie 100,00 % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,16 zł, wykonanie 74,21 % 6. Zadania z zakresu administracji rządowej. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wg uchwały budżetowej w zakresie i wynosił: Dochody 2 903 172 zł Wydatki 2 903 172 zł W trakcie roku plan

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 9 kwietnia 2014 roku

Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 9 kwietnia 2014 roku Realizowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 2/2014 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 9 kwietnia 2014 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu. Protokół nr 18.16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku, w godzinach 14 00-15 25 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. Obrady

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku Protokół Nr 130/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.700.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30.07.2014r. w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE

REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2016/RO Wójta Gminy Krośnice z dnia 10 lutego 2016 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE ORO-OO41/45/2010 PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku

Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku BR.0062-48/10 Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 20. Obecni

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 326/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 27.08.2014

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności w załączeniu). Ponadto w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Jednostka ta realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz robót publicznych i interwencyjnych na rzecz miasta Bydgoszczy.

Jednostka ta realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz robót publicznych i interwencyjnych na rzecz miasta Bydgoszczy. Objaśnienia do załącznika Nr 7 ZAKŁADY BUDŻETOWE W 2007 roku będą prowadziły działalność następujące zakłady budżetowe: - w gminie: Zakład Robót Publicznych, - w powiecie: Miejska Pracownia Geodezyjna,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Strona 1 z 6 Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi.

w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 70/2011 Projekt z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo