' - 5,..I'-3, - i -- MISN /499?.0512/ . SI' PIZOGIIAM NAUCZANIA DI,A ZAWOIIIJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2105 1.1' - 5,..I'-3, - i -- MISN /499?.0512/ . SI' PIZOGIIAM NAUCZANIA DI,A ZAWOIIIJ"

Transkrypt

1 , ' - 5,..I'-3,. SI' - i -- MISN /499?.0512/ PIZOGIIAM NAUCZANIA DI,A ZAWOIIIJ

2 Program nauczania przygotowala Konusja Progal~iowa dla Zawod6w Elektryczno-Elektronicznych, powdana decyzja nr 12 Milustra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwiehua 1995 roku.

3 I I. PLANY NAUCZANIA DLA ZA\YODU I'LAN NAUCZANIA Szkoia Srednia zawodowa 7'echiiikum Zaw6d: lecllnik elektronik Podbudowa programowa: szkola podsiawowa *) ~yiniary godzin poszczeg6lnych przediniotdw dzielone sq odpowiednio na te sanle lata nauki co u' szkole dla mlodziety **) godziny przeznaczonc na dodatkowe zajecia z przedlliiolh!~ obowiqzkowycll zgodnie z poirzebalni danej klasy

4 PLAN NAUCZANIA Szkola Srednia zawodowa Tecl~nikuin Zaw6d: tecllnik elektronik f'odbudowa progratnowa: szkola zasadnicza, zaw6d: n,otller elektronik ) wymiary godzin poszczeg6lnych przedmiotbw dzielone s* odpowiednio na te same lata nauki co w szkole dla mlodziehg, **) godziny przeznaczone na dodatkowe zajecia z przedtniotbw obowiqzkowych zgodnie z potrzeba~ni danej klasy.

5 PLAN NAUCZANIA Szkola Srediiia zawodowa Szkola policealna Zaw6d: lechnik elcklronik Podbildowa progranioiva: liceuin og6inoksztalcqce Lp. Pncdmiolynnl#izania (~bo~"i~ko%"t~ 01a,"lod~ic,.y - Dlr doroslyrl. SCMESTR Rlr.,l R.xm R ~ c m,, I " "*il. I Irchnolaaia i nlaarialo- I I I 1 ) wyinialy godziii poszczeg6lnycli przedinioi6n* dzieloiie sq od[ioaiediiio ria te salile lala liauki cow szkole dla tiilodziety,

6 Wyltaz ohowi;~zkowycli 1przed1niolOw zawotlowycl~: 'rccl~~~ologia i ~l~aieri:~loztiawslwo elektryczlle I'odslawy eleklrolccl~i~iki i clcktro~~il(i I'racowl~i:~ clcktryczl~a i elcklro~iiczna Uklady a~ialogowe IJkl;l<ly cyfiowc I'1~yr7qdy ~~o~~liaro\ve Ukl;idy ~nil~ro~~roccsorowc Ukledy anloln;~iyki Urzqilzct~in clcktro~~icz~ie %;Liecia ~praklycznc Sllccjalizacja I'raklyka zawodowa Zarys wicdzy o gosl~udarcc

7 Maleriilly slosown~~e w eleklsol~ice: Maleri;~ly ])rzewodzrlce, ol~oro~ve, iiielckl!yki. ~nalerialy nlagnelyczllc, ciekle k~yszl;~ly (wlasciw!~sci, roclzi~jc, olszy~~~ywa~~ie i zaslosownnie).

8 Wylwarzanie elc1ncnl6w i ultlad6w slosowanych w eiel(1ronicc: Elcineiily elckbolliczi~c: rezystoly, koi~ilensato~y. [~odzespoly ii~dt~kcyiile, lprzyrzildy ~16ll~;zeruodi1ikowe. Wylwarzatrie iikladbw scalo~iycli. I<odzqje, ozliaczenia, obudo~vy cleine1116w i ukladhw eleklroi~icz~~ycl~. Wylwarza~iie ~r~agnetyci.iiych iioiiiikow inrorlnacji. Wytwarzanie plyt foiiiczt~yclr. Doku~ne~llacja lecllniczna urzqdzeli: Sclictilaly elckl~ycz~ie: ideowc i liiolile.iowe orz;ldze~i. Rysuliki Inaszynowc: rziily, widoki i przckroje, wy~iiinrowaiiie. ul~oszczeiri;i w ~ysul~ku maszyiiowylrl. Proccs 1produkcy.jny: Analiza po~~zcb. Przygotowanie 1,rodukcji. Doki~inc~itacja ko~lslrukcyj~~a i tecl~irologicz~ia. 1'1.zygolowa1iie stai~owisk. Prodokc;a. Kol~lroln jakoici (~iorlny IS0 9000). 3. Uwagi o rcalizacji i.; Nartczai~ie Lcgo przedirrio~u wiiltio by& reaiizowai~c w pracowiii ~~~zediiiioiowci. ze wzglqdu!la stalq polrzebe iluslrowatiia lreici zawarlycli w progralriie ~~o~iioca~iii (lydaktycznyii~i. Pozna~iie lprzed~i~iotu i zaiiitercsowai~ie 11ii11 11cziii6w Jest ~lioili\vc 11olvzez obscrwaciq, pokar. oraz czqste od\volywni~ie siq do i~rzyklad6~ zna~iycli liczl~ioin z r6ii1ycli dziedzili teclil~iki. Ziiajo~iloiC Iecliiiologii wytwarza~iia i {~odslawowych wlaiciwoici ~naterialirw stosowa~iyclr w clcklro~rice lpowii~ira zaowocowat racjonalilq eksl~loataciq ele1iic11t6w, ukladow i urzqdzci~ elektro~licziiycli. Oinawiai~ie katdcgo dzi;llu Lelrialyczllego willno by6 pollarlc l~rczet~l;ic,jq zcstaw0w ~prbbek, ele~iie~~lhw slosowa~~ycli do polqczeii ~nechal~icz~iych i w oiocltatil elekt~yczliyin. W lrakcie za;qc uczlriowie lpowiluii poslugiwac siq katalogaiiri ele111cnt6w cleklroiricz~iycli i ~necl~anicz~iycli. Nailczyciel wiiiielr wyko~zystywac w hnkcie zqiqi: plansze, inodele, filmy dydaklycziie i iprzeirocza. Przy orilawiaiiiu irraterial6w stosowa~~ycl~ w cleklrotlice traleiy zwrdcic szczcg6111q liwagq na sy~~~bole i ozl~aczeliia. Przy ol~lawia~iiu dzial6w M~~?/,,lloi irriqhoi clcklrj~c~~?j~c/~ i eick/,o~iic;it~icli oraz A40,7102 niccllfl~sicz~~j~ tlalciy pizede wszyslki111 poslirgriwni sip ckspo~~ala~ni: plylck ~lri~kowa~iycl~. 11olqczei1 elck~~~czil~cli, zlqcz ~nodulowych i kablo\vycll, prowa~lliic i loiysk, przekladi~i, ]~okr$lel, wylqcztiikhw itd. Niezwykle watiiyln zagndi~ieiiic~li jesl

9 .,,- llealizncja dzialu I'roccs /~roiirrkcyjr~y willnil by6 pollnr(;l wycieczk:l do z;~kl;kdu pro(lokuj;\cego wysokiej jakoici ilrzq~lzenin elek(lo~iicztle. W teclitlikit~t~ 3 1 i i na podbi~dowie szkoly znsadniczej, ce~liz~cja [ego lnze~liniolu [lolegn ltit j)o~vlbrze~~iti i 1)ogIqbiellilt u,iador~iosci i 11111iejp1itoSci wyniesionycli 11szcz ucz~~iow szkoly z:~s;~d~~iczej. Sprwdznllie osi,?g~~i$c l:cztiihw powit~tio by6 poprzedzot~e wczeir~icjszy~~~ ~tst;tle~tiet~~ zbiorow wyinagtli~ dla k;ti<lc,j l~ozytyw~~ej oceny o<ldzielnic, czyli odrlziclnc wy~~inga~~ia 118 ocetlp inielrrq (wylnagi~nia konieczue), oddziell~e - II~ oceiip dost;lleczn:l (wytn:iga~iia podslawowe), o<ldzielne -!la dobrq (wylrlaganin rozszerzone) i Bar~lzo 11obr;l (wylnagaliia dopeltliiijqce). kl/yrltogo"io ko~rieczric dotyczq zal~alniqtat~ia windo~noici, czyli gotowoici ucztiia do ~przyl~o~tu~ienia sobie llewnycl~ teni~inow i f;1kl6w (1111, 11y111ierri6 I~O~/.S~I!II~~III~~! i~~/rrici~~*o.ici nrnrerinld~~~ slu.ru11~rnyc11 tv elck~runice,!~yrrtio?ib.~l~o.si~l,y l)olqcze~i clcklryczriycti, ~~'yrrtierri? l~ulqczer~ia rrrccltirniczrte - rozlqcz~rc i ~tiovzlqczrtc, ilii). I~Vyrrr~igoriio /)otl.iro~~~o~~~e dotyczq zrozut~lienia windott~oici co o711;tcz;1, ze I ~~czeillslucl~acz 11otr" je ~)rze~lsl;~wic w ir111e.i forlt~ie, nil: JC zapn~~~i$li~l. ~~porz:l(lkowac, streicic (I~I. ~uzrhitti? i scl~o,rrkteryzi~~l'ni r,mleriolj, sloso~~~rrre clcknor~icc, rozrdjirrii i.scl~a,rrk/o~zyroto~~c incforiy nronf<12r/ eleknai~icrr~<! i r~rcclmrricztregn, ruz,liirrii. i.rclrorok~ev)izi~~~~o? zlqczir slr~.so~aarie 11, elekrro~rice, ild) CVyrrrri~ortiiruzsze,?urte dolyczi( stosowat~ia wiado~nosci i ~t~tlie.j~tnoici w syli~i~c,ji~ci~ ~y~)owycii; co oztiacza olla~~owal~ie I)I.ZCZ i~cztiid~l~~cl~aczn ~~~iiiej$t~loici pt.i~ktyczt~ego poslugiw;~oia siq wiatlo~noici;ltni wedlug l~odi~ttycli III~I t~przcdllio wzorc6,v. (111,: rloh,rr? udpo$~~icdr~ie rrmlurinly llr?clvo~lzqce i elekfroizolmcyjrtc 11, zrrlcillo.ici oil l),~ez~~acre~tio, ~iubro? rorlintory i ~~,er~l)ilrr/ory 1s rrrzq~izer~iaclr clck~ro~ticzrt)~clr 11, zirlczr?o.ici od rrrocv 11~1?1ziclmtei r~rzcz rrklad eleklrorlicz~ll? ild ~. problernouyc~l, oparrow;t~~i;t plzez ~tc7~1ia t:llliej~ftlo~ci rormlllow.?lrin proble~nbw, dokol~ywntti aoillizy zjawisk, tworzenin o~ygit~alt~ycl~ rozwiilznil, itd. 3. Podslawowe Srodki dyditklycz~le -zeslaw 11robek iiletnli i tworzyw szt~~czt~ycll, -zestnw probek i~~aterinlow l~rzewodzqcycli. -zestaw pr0bek 111aterial6w elektroizoli~cyjt~ycl~, -zeslau* elc11ie1116w slosownr~ycl~ do polqczeh ~necl~;~~iiczt~ycl~ (ir~~by, wkrety, nil?). -zestaw elelnelit6w stosowa~iycl~ w tnolltailt elektryczllyltl (przewody, zlqczn. tcat~sfor~i~t~toty. ~~ote~lcjot~~etry, radiato~y, wentylntoly, rezystoly, ko~ide~~salory. przyrzqrly 116ll)rzewod1iikowe, ild.). -elelilenty sprr;%ysfe, lokyst:~, pcowadttice, sl~rz~gla, przekl~~dtlie, -katnlogi elcr11e11t6w elekllycz~lych i mecl~anicz~~ych, -dokutnet~tacja tecl~lliczna ltrztldzeil, -1lorlIly ISO.

10 Oko~~iewrki S. '['ccl~llologia dla cleklrollikow (WSil', 1995) Olcksitrk 14'. I'odsla~yy korislrtjkcji ~rlcci~a~~icznycli (WSil', 1987) 'l'y~i~owski J. Materi;~lozna\vslwo i ~~odslawy tccllllologii (WSil', 198G) I'olskie Norlily ljrzq(lzetlin clcktrotlicz~~e i'lacn zl~io~~bva Poradriik i~rtylricra clcl(lrtirrika (WNT, 1988) Czaso~,isi~la o lcllialycc clcklronicz~~ei

11 I. Szczegolowe cele kszlalcenia: - sclt:ir;tkietyzowac podslawowe z.jilwiska zacliodzqce w lpolu elekltycztiyttt, ~tlngtteiyczr~ytn i elektror~iagttelyczttyttt, - zsslosow;tc 11odsl;twowe 11raw;t eleklrolechl~iki do oblicz;tnia obwod6w eleklrycztiycli li~.;ldu slslego i ztilieltnego, - oszacowai- w:irloici wielkoici elek(tyczt1yc11 w ~~rosiyclt obwoclaclt, - wyjailtic ~jawiskn zacliodz;(ce w obwodncli elekltyczttyclt podczas sta~ihw - tiieusl:tlottycl~, wyiai~tit og6lt1e zasady dzi:tlatti;i i bezliieczt~egu u%ylkowaltiii ~iruslyclt ttiaszytt i, - orzqdzeit elekttycznych, i wyjas~tic dzialnr~ie i za.slosowetrie elelnelrl6w liniowycli, - wyjaslric ljawiska tizycz~te zacliochodzqce w 116ll~rzewodttikacl1, - wy,iainit dziolanie, scl~nrokle~yzowac liodslawowe 11nr;ltnelry or:tz wykreslic - cl~;iraklerystyki [irzyrzqilow 116lprzewo~lr1ikowycl1, za~~nlizowat rlziai:tttit: 1irosIowrtik6w, slabilizalor6w oraz liilr6w w ttklad:tclt l~rostowtiikowyclt, wyjnsltic dzi;tl;inie i z:islosow:tttie proslyclt i~kladbw energoelrklrottiki, - wyj;isnit burlowq i dzi;tl;tttic [iraslycll itiicr;lii<ow ~I~klrycroycl~. - scl~nr:~kleryzowac tt~cloily i blcdy [iotniaro ~~odstnwowyclt wiclloici - elcl~(rycznyclt, wy.jasr~ic inielody l~o~tiiitr~t [iaratl~eltbw i cltantkletysiyk ~~rzy1~gc1o\v pdll~uewod~tikowycl~, Oh~vody eleklryczlic psqdu slalego: WielkoSci elekltycztte: setn, ti;tlii$cie, pyrl clcklrycz~iy, rezys(:it~cjn, rezys~ywti~iic, kottduklntlcjn, IkonduklywitoiC. I'r:two Olttlie dla obwodu i odcink;~ oliwod~t. I'rawa Kircllltoffa. bpzcnie rez,yslorow, clzielttiki iiaj~igcia i prqdu. Moc i et~ergiit ]~rqdu eiekt~yczl~ego. Olilicza~tie obwod6w elek(rycz,trycl~ z wykorzyslat~iern 111.it\v 0ltt11a i Kircltltoffa. Znsatl;t super(iozyc,ji. Obwody tlielittiowe prqclu slalcgo.

12 Polnialy eleklryczi~e w obwodacii prqdu stalego: Podstawowe pojecia inelrologii: poiniaiy, ~tietody pomiarowe, blqily. Klasyfikacja bled6w. PizyrL;(dy l)oniiaroivc - biidowa i ogiillie zasady dzialaltia: ampeioiiiierz, \volioiiiieiz, oii!otiiieiz, waloiiiicrz, iiioslck ]politiaiowy. I'olniai ~inpi~cia, ~~l'yilo, rezyslaiic,ji, iiiocy - iiieloily pomiarowc i blqdy poliiiaru. Pole ~iiag~ietycz~ie i elektro~iiagiict)'zm: Po\vstawaiiie i obsaz pola iiiagiietycziiego. Sila dzialajaca na przewodnik iiiiiieszczoiiy w polu magnelyczliym. Indukcja magnetycziia. Sll-uiiiieli inagoelycziiy. Nateieiiie pola iiiagnclycziiego. PrzenikaliiokC magnetyczna S~.odowiska. M'lasiioSci magoetyczne matei-ialhw. Kizywa ~nagnesowatiia, bisfereza magnetyczna. IitdiikcyjnoSC wlasiia i wzajelniia ccwki. Elleigin pola inaglietycziiego ccwki. Elektioitiagoes. Ilidiikcja eleklroinagnetycz~ia. Regiila Leitza, zjawisko ilidukcji wlasej i wzajc~iiiie.i. f..: Obwody prqdu sitiusoidaliiie zmiei~nego: I'owslawaiiie prqdii siniisoidalliego; wielkosci cliarakfe~yzuijqce przebicg siitusoidality, podstawowe po.jecia i prawa obwodu z prqdein si~iusoidaloy~n, infe~pretacja geoilieliycziia w postaci obiacajqcego siq wektora. ZaleiiioSci ~niedzy itapiqciaini i piqdaini dla R, L, C. Obwody szeiegowe RL, RC, RLC, trojkqly iiapiqt. i impedaiicji. Obwod rowiiolegly RLC, tl-"ikqly prqdow i admitancji Zjawisko iezoiiaiisu u, obwodzie elehbycz~iy~li. I'raklyczlie zastosow;uiia obwod6w rezoiialiso~ycli w elektionice. Obliczaiiie piosiycli obwod6w prqdu sinosoidalnego. I'oiiiiaiy iiapiecia i pr;idu ziiiieimego. Poinialy iii~iukcy.j~~oici i po.jeiiiaosci. Qieigia i tiioc piqdu przeiiiiei~oego, iiioc czyniia, bieliia i pozoriia. Potiiialy inocy i eiiergii elekt~yczitei. Obwody ze sprzeie~iiaini ~iiafiietycziiyiiii. Traiisfoniiatoiy. l'rqdy wiiowe. \..l Ultiady trqjfazo\~e: Podstan.owe pojecia. Klasyfikacja iikladoiv tr6jfazo\\~cit. Moc w odbioniikacli h.6jfazowycll polqczoiiycl~ IV gn,iazdp lob tio~kqt. Pizyklady zastosowali. Maszyliy elektrycziie: Zasada dzialaiiia silnikbw piqdu slalego i ziniemicgo. Reyillacja predkoici obrotowej. Zasada dzialaiiia piqdtiic. 1listaiac.je eiektryczne: Przewody elektiycziie: rodzaje, syrnbole, dopuszczaliie obciqienia. Ospizql iltsialacyjiiy: poszki, zaciski Vago, goiazda, l;(czi~iki. Scl~eiuaty prostych iiistalacji elekliyczitycli. Zabezpieczenia. Dob6r bezpieczltikh\v. Bezj)ieczeristwo w u2ylkowaiiiu urzqdzeii eiektrycznycii: Zagroieoia zufiqzane z piildein elekhycznyin. Sysleiny ocluolly przecia'poraieiiiowej. Zabezpieczenia rbinicowo-prqdoare. Sposoby ~idziela~iia poiiiocy osoboin posaioiiym prqdem elekhyczliyin. Wplyw pbl elekbomagtietycziiycli na oigaoizm liid7ki. Eleinenty liniowe w elektronice: Rezystoiy, polellcjolnehy, kondensaioiy, cewhi, dlawiki - symbol graficzity, podstawowe paralllehy, budo\va, iodzaje, oziiaczenia, przykladowe zastoso\\,aiiia, sclieiiiaty zastepcze dla w. cz. I2

13 Przebiegi niesinusoidalne: Rodzaje przebiegbw niesinusoidalnych. Paratnehy przebiegow impulsowych. Przedstawienie przebiegow w postaci sun~y bannonicznych. \Vidrtio ar~iplit~~dowe i fazowe. Stany nieitstaione: Stany nie~istalone w lik?adach RC i RL. Pojqcie stalej czasowej; w p h stalej czasowej na kyztalt t~api$c i prqd6w. Stany nieustalone w obwodacli RLC. Uklady r0iniczkiijqce i calkujqce. Cz\vbrniki: Rodzaje czwo~nikbw i ich klasyfikacja. Schematy zastqpcze. Wanlnki dopasowaiiia. Paramehy czwhmikdw. Filhy: mdzaje, charakteiystyki atnl)litudowe i Cazowe, zastosowania. Wplyw pastna pnenoszenia filh.6~ na ksztalt iml,iilson'. Lillie diugie: paramet~y, odbicia, dopasowanie. Poiprzewodniki: Budowa kystaliczna p6lprzewodnikow somoistnyci~; generacja i rekombinacja. Domieszhowar~ie donorowe i akceptorowe. Dyfilzja i d~yft. Poi\-stawailie i wiaiciwoici zl3cza p-81; rodzaje zlqcz p-n. Zlqcza m-s. Polalyzacja zlqcza. I'rzebicie zlqcza. PojeinnoiC zjqcza. Przyrzqdy p0lprze\uodnikowe: Zasady oznaczania elementow p0l{~rzewodnihot~ycl~ Diody: orostownicze, Zenera, pojemno~ciowe, impulsowe. Tranzystory bipolame: znsada dzialania, podstawowe uklady pracy tranzystor6w bipolamycli, chal-akteryslyki statyczne i podstawowe pssalnetly, paralnehy "11". 'rranzystoty bipolarne z izolowanfi brarnkfi. Tranzystory PNFET, MOSFET: zasada dzialania, cl~at~akre~ystyki slalyczne, pods(awowe pararnetry i ilklady {XXC)', M'pi)~ tempeiaully na pracq elenientbw p0lprzewodnikowych. Hallot~ony. Ele~nenry optoelekt~~oniczne: diody LED, fotodiody, fototranzystoty, h-ansoploty, wskainiki cieklolilystaliczne - zasada dzialania, charaktecystyki, parametty. Ty~ystoty - zasada dzialania, cl~araktelystyki, paralnehy. Metody pomial-11 podstawowycb parame1ri)w i ctialakterysiyk eleinent6w polprzewodnikowycl~. Prostowniki i stabilizatory: Prostowniki jedno- i dwt~polowkowe. Filny stosowule w ukladacl~ prostowniczycl~. Stabilizacja napiqcia za polnocq diody Zenera. Stabilizacja z \vykorzystanie~n uhiadow hanzysforowycb. Uklady energoelektroniki. Elelnenty p6lprzewodnikowe duiej mocy. Metody odprowadzania ciepla. Dob6r radistolw. Uklady prostownikbw sterowanych: wlaiciwoici, przyklady zastosowah. Tyrystorowe uklady regulacji.

14 1V klasie /)ie~i~~szej ~cc/~nikr~ni 5-leniiego ria zajqciacli z przedmiotu podstar!,). elel<(rotechnil~i i elcl<troniki iiczniowie uykor~)~stitjq podstawo~e piawa elekt~ycz~toici i tnag~ietyzmu, do obliczeii piostycli ob\rfodb\u elekh),cziiych prqdu stalego i ztiiieitnego; ~~ykoiiujq Cwiczenia polegajqce na szacowatiii~ rozplywo prqdbw i iozkladu napiqt w proslych obwodacli, z wykorzystaiiiem praw Olitna i Kirclilioffa; korzystajq przy tytn z l)izedrostk6w wielokrotiioici i pod\r~ielokrotiioici jed~iostek tiliar (takich jak: V, mv, kn, Ma, 11~4, PA). Opiocz ii1iiiejqbl0i~i piec)%yjnego oblicza~iia waiioici prqdow i spadk6w napiqc, istohia jest u~niejqtnoif, oszacowania rzqdu wielkoici lycii wartoici. Ucz~iiowie powi~iiii i~~iiiet okl-eilat, w obwodacli elektiycznycli, skladoive stale i ztnien~le tlalliqt i piqdbw; powimii oitiiet dokonat analizy pracy ukladu elekhycztiego ria podstawic znaiomoici napiqt w i. cliaiakteiystyczitycli pi~iiktaclt po~niaiowycli. Podstawowe wiado~iioici dla zlvzilinieinia calej elekbill~iki zawiera rozdzial ohi~odji riek11ycri7c 1)rqdi~ siale~o. Wiadotiioici, wzoiy i jednostki liale j egzekwowat i ulimalaf, iioli slop, wracat do nicli pizy kaidej okazji. Najlepsze efekty w pracy z zespolem klasowyln daje duia iloic prostycli.. pszykladbw... Seinestl drugi klasy pieiwszej tcclinik~iiii 5-leniiego poiwiqcony jest ob~~'odoiir 11rqdit sh?irsoiclai?iie zr?iioiriego. Ze wzylqdiz na ogianiczoiiq iloic godzin, i\viadomie t- :.,.,. J.. scriiestize goziia.iq rbwiiiei proste iniaszyiiy i instalacje elektiyczne oiaz zagiozeoia zwiqzatie z pqdeln elekt~ycziiy~ii i podslawowe systeliiy oclirony ~vzeciwporateniow9ejj Klasa drugs teclt~iiku~ti 5-letniego poiwiqcoiia jest ombwie~iiu cieme~itb\r i prostyc11 ilklad6w stosowariyclt w elekboltice. Dzialy: clonaiiy li17ioil'e 11' elekiroi~ice, l)i.rebiexi ~?iesintisoidal~ie, sla~~j) nicri.sra/orie i c31,drriiki dolyczq eletiielitbw iiniomych i icli iastoso\vali w elektroiiice. W trakcie realizacii ~iiaferiali~ i~auczaiiia iialeiv stale e/l!l71~17~j, /~il/~rzei~'od,jikc~i~~e. Naleiy m polojrt szczegbliiy iiacisk lia prosle pizedstawie~iic zjawisk iizycznych zaciiodzqcych w tycli eleinentacli. Przy otnawianiu eleme1it6w pblpszewod~iiko\rycii nalej ski111ic siq ria parainehacli, rozkladach napiqt i rozplywacli pradbw, jakie witmy liljec te eienienty podczas pracy prau~idiou'ej i wadliwej (ele~iient uszkodzony). M'szystkie eleiiiency pol~xzewod~iikowe nalezy oliiawiat wg ~iastqi~i~jqcego sclielnahl: symbol, polaiyzacja, l~rzykladowe waitoici napiqt zasilajqcych, budowa, zasada dzialania, chaiakteiyslyki, iiodstaw~oive paramehy, przyklady zastosowania, j~otniaty podstawow)~cli parameh6w. Pizy oiriawiaiiiii prostownik6w i stabilizatordw oraz okiadda, eitergoeleklroi~ilii - nalcj szczeg611iq liwagq zwrbcit Iia uyrobieiiie u uczoia i~miejqhloici szacowaliia wartoici napiqt stalycii oraz analizowaiiia ksztaltu przebiegow czasoaycli skladou~ycli tiapiqt zniiemiycli w poszczeg6lnycli cliaialitelystycziiycli punhtach poiniaro\vycli

15 okladow. Uczei~ lllusi ulniec wyjasnic role poszczegolnycb elet~ientbw w kaidym z oinawianyci~ itklad6w elektronicznych. W tecllitikuin 3-leh~im na podbudowie zasadniczej szkoly zawodowej przedlniot podstnwy elel<lrotecl~niki i elel;lrot~ili realizowany jest w calosci w Marie pier-wszej. Realizacja tego przedmiotu polega na powtbrzeniu i poglgbiet~iu wiedzy i omiejqh~oici \uyniesionych przez uczoi6w zasadt~iczej szkoly zawodowej. W szkole ])oliceali~ej przedrniot podstawy elel(tl-oleehnil~i i elel;tronil;i realizowany jest w selneshze pielwszytn w wylniarze 8 godzin tygodniowo. Realizacja t~eici ksztalcei~ia zwiazanych z elekt~ycznoiciq, elektlostaiykq i tnagnetyunem oraz Iiblprzewodnikatni wituia bazowad tia wiedzy i lt~lliej~hloiciac~l wyniesionych z przedmioru (izyl;~ w liceinn og6lnoksztalcqcyt1i. Jednym z gldwnych zada6 ltauczycieli w pracy dydaktyczllej jest spr-awdzanie osiqyiet ocztribw. Sprawdzanie powiono obejlnowac kaidy dzial ternafyczny 11rogt.a11ii1 i~aucza~~ia. Nauczyciele sq wiqc zobowiqziuli do korttruli sto1111ia opanowania zaloionyclr, w celaci~ ksztalcenia, umiejgtnoici i wiadomoici. Przy kilkustopniowej skali oceil (od miemej do bardzo dobsej) rtaleiy ustalit zbioly wymagai~ (zadan) dla kaidej pozytywnej ocetly oddzielnie, czyli oddzielile wymagania na ocene mien14 (wytnagania konieczoe), oddzieloe - oa acene dostatecznq (wymagnoia podstawowe), oddzielt~e - na dobrq (uymagania rozszeszoiie) i bardzo dobrq (wymagania dopeiniajqce): M/l"iiagariio konicczric dotyczq zapamiqtania wiadomoici czyli goiowoici 11cznia do przyliotnnienia sobie: -/~o~/."au~o~~ycll prull' elckfro/cchniki, -.scl~cntonj~~~ e1ckfryc:ii)ch f)yoi~yci? iikladd~e clek/run/c:lljich, -~~od.sfo~~~o~~ychl~a,m~iefrir~~~ i charakloys1)~k elcn~eiifd~~' i riklact~i~~~ clekfronic;nych, Wy~nogoiiia l~nrbrmt~~ot~~c dotycz? zrozumienia \r.iadotlioici co ozoacza, ic itczeiilsluchacz pot~afi wyjainic: -drialar~ic elcii~crifrii~~ i irkiadd~<, c/ek/ro~?iccnych, -1i~j11y,,, poszc;qsbi)~ch cle~i~enfd!s ria para~lrelry i charakkrysysrliki prosfych aklodri~c~ clekn-o~ic:r~)~ch, oraz opatiowal utniej~hloi6 t~ykykorzy.~fajiio podsfmt~oi~ych ilzordil, sfosoivanych 11, clckfrofechriicc (10 ob1ic;nia i~'ar/usci~,ielkosci eiekoycznych, I.Vyr~mngor?ia i.uzvzo.;orie dotycz* stosowania wiadomoici i ua~iejernoici w sytoacjach lypowych; co oztlacra o])a~)owiil~ie przez ~tc~nia/~h~chacza ~lt~~iejell~oici piaktycznego poslityi\~'at~ia sie wiadomoiciami wedlug podat~ych mu uprzedriio n'zo~.ow, np: -z(~sforoi~~anie pmv Ohora i Kircllhofi do obliczania ob~r~od~tt~ c/ck/~ycz~lycii, -ob/ic:nnie ~sorosci i tvykrcslnnie przcbicgdi~, czasoitych i ~~'ekforo~tych prqdtr i nopiccia 11, ob11,odach I?, L, C; M/yiiagania do[~c/niajqcc dotyczq stosowania wiadomoici i ~tlliiejghloici w sytuacjacll probiemowycli, np: -anoliso~~,ania prac), prosrych tiklarid~ta elekoycznjzh i clcko.onicz~~ych na podsiawie ~rzyskatiych ~~ynikd~~~poiiriardiv o m lokolizacji eiscnr~ralnych vsckodccri. - analizu~~~onia II~,~I('II napiqc zasilajqcych na pracq tikia<hi,

16 4. Podstawowe srodki dydakiyczne -zestawy Lwiczeniorve i~inoi.iiwiajqce demonshacj~ dzialai~ia uhlad6\\' elekhycznycll i elcktroilicziiycli, -ko~i~putcr z lpanclcin LCD, -oprogramowa~iie symulacy,jne do 1,rczenlacii dzialailia ukladb\v elcktronicz,iiych (tip. Pspice), 5. Literatura i. Brak )podrqcziiika obejmlijqceyo caly program; zasfcpczo propoiiuje sic: Bolkowski S. Podstawy elekh.oteclioiki (WSiP, 1992) Markiewicz A. Zbi61. zadali z podstan, elektrorecbiiiki (M'SiP, 1986) Mocsclike R,... Elektronika (WSil', 1994) Pioco M i B. Podsta~y elektro~iiki (WSiP, 1994) Ruseh A. Podstauy elehhoiiihi (WSiP, 1986) Tictze U. Uklady palpizeu'od~iikowe (WNT, 1987) Jaiiuszewshi S. Nowoczesiie przyrzqdy p6lprze\\,od1iiho\~'e w eiiergoelektroiiice, ~wiqtek tl. MINT, 1994 Iiorou,ilz P. Sztuka elekh-oiiiki t, I, 11 (M'KiL, 1992) Casopisllla o tellialyce elehho~~icziiej

17 Zaj~cin \v Iabo~.atoriom elcktryczoym I. Szczegolowe cele ksztalcenia: W rvyr~ikr~ eorganizorr,nnego (x'occsu l~ztalce~iia uczeti powinic~~ utniei: -zastosowac przepisy BI-IF, -0bslu2yC pizyrzqdy porniarowe takie jak: wskaz6wkowe elekbyczne i elekho~uczne l)rzyrztcly pomiarowe, ~nitlrimeliy cyfrowe, oscyloskopy, generatoiy pomiarowe, mosrki, -dobra& przyrzqdy w zaleinoici od parainetrow badallego ukladu, -z~iiierzy& wielkoici elekt~yczne, -zastosowac odpowiednie sondy pomiarowe, -miierzyc paranlehy eleinent6w i 11klad6w elektl-onicznycli, -zastosowac odpowied~iie ~netody pomiarowe, -obliczyt i oszacowai bledy po~niaru, -zaoalizowai dzialaiiie ukladu na podstawie ozyskanych wy~iikhw pomiaru, -wykorzystac ko~nputei. do obr6bki wynik6w pomiam, -wykorzysta& kornpi~lex z kal-tami porniarowy~ni do po~nialdw wielkoici elekt~ycznycll. i 2. Material nauczania Za.j$cia wstql~iie: zapozoanie z regolaminein pracowtii, szkoleiiie z zakresu 11Iip i iwzepis6w przeciwpoiarowycli; om6wienie sposobu realizacji serii Cwiczeli i obslugi, wykorzystywanych w tych Cwiczeniacli, przyrzqdow porniarowycli; o1n6wienie sposobil opracowywa~iia protokol6w i sprawozda~i z wykonanych pomiaidw; pokazy pol~iarbw podstawowycli wielkoici elekt~ycz~iycli, Uklildy i'egl~lacji iiat$2ei,ia p1.qd11: pl.ojektowanie ukladow reyirlacji riateieiiia prqdil z wykorzystariiem rezystoia suwakowego wl+czonego szeregowo z obciqieoiem; pomiary lr4du za poniocq amperornierzy oraz iliriwersalnycli ~niemik6w aiialogo\vycl~ i cyfsowycli; porownanie wynik6w pomiaru wykonnoycl~ za 1po111ocq roinycli przyrzqdiiw; wyznaczanie zakresu regolacji; wyzoacznnie cl~amktelystyki i=f(r), prq U=const, Ultlady regi~iacji napi~cia: projektowanie iiklad0w regolacji napiecia z wykorzysta~iiem potencjoinenycznego dzielnika napiecia; pomia~y riapiecia za pomocq woltomierzy oraz uniweisalnych miemik6w analogowych i cyfiowych; por6w11~nie wynikow pomiarow; wyznaczanie zakresu regulacji dla jedno- i dwosropniowego ukladu reguliicji; badiuiie wplyw~ rezystancji odbiotnika na wartoic llapiecia wyjicio\vego poleiicjo~neb.~; wyznaczanie charakte~ysryk potencjomeh.6w. Badanie obwodow prtddu stalego: projektowanie uklad6w zloionycli z kith rezysto,dw polqczonycli: szeregowo, idw~iolegle i w sposiib ~nieszaoy; po~niar spadkow napie& i rozplywu prqd6w w powyiszych ukladach oraz por6wnanie

18 ., wynikb\v porniarbw z w;uiosciami obliczonyini; lokalizacja ~iszkodzoiiycli rezystorbw na podstawie wyiiikbw pomiarbw, Badaiiie wplywu parainetrdw iniemikow na wyiiiki pomiarow: poiiiiaiy piostycli obwod6w pqdu stalego za poiiiocq iiiiei~1ik6w o rbinej rezystaiicji wewiietiznej; porbwiiaiiie wynikow pomiani, oszacowaiiie bled6w poioiaiu, Polniaiy rez),sta~icji: inetodq techriicznq, za poriiocq oinomierza oraz inetodq inostkowq; pol6wnaiiie wyoik6w pomiarbw, Poiniar pojemilosci: poiiiiary po.ierntioici koi~deiisatorb~' polqczonycl~ r6wilolegle, szeiegowo i w sposbb inieszatiy miemikai~ii pojeini~obci i inostkaini RLC; poidwnanie uyiikbw poiniarb\~, Poiniar iiidokcyi~~osci: inetodq teclinicznq, m~iltiiiict~~em oraz metodq inostkow;l; zbadaiiie a,piyw~i rdzenia na iiidiikcyj~io5c cewki; pomiaiy dobroci cewek, Obshiga oscyloskopii: zapoznanie siv z roziiiieszczeiiiein elementow regolacyjnycli na plycie czolowej; przygotowaiiie oscyloskopi~ do pi-acy; obseiu'acja i poiniaiy iiapiecia stalego oi-az pi-zebiegbw o i.oin),cli ksztaltacb; Podstawowe poiniaiy oscyloskopcin: poii~iaiy aiiiplitody, okresu, czestotliwoici oraz p1zesuiii$cia fazowego; poniiaiy podstawo,rycb garainetidw pizebiegb~, imp~ilso\wcli; wykoszystaiiie.. sond iiapieciowycl~,. pomiaiy cliarakteiystk piqdowo- ~ i~api~cioaycli, Badaliie szeregowego obwodu z eleiiieiitaiii RL i RC: poiniaiy spadkbw i~apiqc 11s eleiiientach R. L oraz R i C. nomian, [,radii. s1,orzadzenie wvkresbw wskazo\wcli... inapiqc i bb.ikqta iin]iedai~cji), Badaiiie ro\viioleglego obwodu z eleiiieiila~~ii RI, i RC: poniia~y prqdow plynqcycii przez eleinenty R, L oraz R i C oraz spadku inaiiiecia iia tycli elen~eiilacli, sporzqdzeiiie wykresbw wskazo~ycli traikqta adii~ifaiic.ii, Badanie szeregowego obwodu RLC: poi~liaiy spadkow iiapiet na eleiiieiitacli R, L i C oraz poiniaiy ~prqdu w fiiiikcji cz+stotliwoici, sporzqdzenie wykresb\v i\,skazowych ilapiec i i~ojkqta iinpedancji, zaobserirfou,anie rezoilansu iuapiec, Dadaiiie row~ioleglego obwodu z elenieiitaiiii RLC: poliiiaiy prqdow plyiiqcycli przez ele~iienty R, L i C oraz napiecia w iiiiikcji czestolliwoici. sporzqdzeiiie \vykresbw ~vskazowycli prqdbw i tl-aikqla adinitar~c.ii, zaobrerwo\r,aiiie rezoiiailsii prqdow, Poiiiiaiy inocy: czyiuie;, biei-nej i pozoriiej w obwodacl~ zawierajqcycli elen~eiity R, L i C; obliczaiiie i poprawa wspblczyiiilika iiiocy, Batialiie transconualora jedtiofazowego: poioiaiy iezystaiicji ozwo.jeil, przekladiii, stanu jalowego, staiiu zwarcia, stann obciqienia, Badaliie siliiik6w elektiycztiych liialej inocy: pomiaiy l~odstawo\+ycii lparaine[l-6w silr~ikbw prqdu stalego, prqdri przeioieniiego i silnikbw kroko~ych, Badar~ie il~stalacji elektlyczc~ej: inoiitai inodelii prostej instalacii do~nowej zawierajqcej: zabezpieczeiiia r6inicoufo-prqdowe, osprzet iiistalac)'jily (piiszki, zaciski Vago, gniazda, iqczniki); dobbr odpowiednich przewodbw elektiycznycli: w, zaleiiioici od dopuszczalnycli obciqieii; dobbr bezpieczoikbw; badaiiie iikladu zabezpieczed, Badanie diod p6lprzewod1iiko\~ycli: ~yznaczanie cliarakteiystyk prqdowoiiai~i~ciowycli, nyziiaczaiiie rezystaticji statyczi~ej i dyiiainicznej, pomiar parainell-bw

19 i~npolsowycli, badiuiie wplywu napiecia polalyziijqcego na pojemno9c diod, por6!ilianie wynikiiw pornialdw z daiiyini katalogowymi, Badaiiie tranzystoro\v: po~niar parainetlbw [I)], pomiw czcstotliwosci gruiicznych, po~nia~y pn11ameh6w za pomocq testerow, wyz~~aczaoie clrarakte~ystyk za pomocq clrarakterografii, Badaiiie elementow optoelektronicznych: poiniw podstawouych pararnetlbw olaz wyz~inczanie charakteiystyk fotoogliiwa, fotorezystora, fotodiody, fotohaozystora i haiisol)tora, porbwnaie ohzylnanych wy11ik6w z danymi katalogowymi. Badmie polprzewodnikowych elemeiltow sterowanych: wyznaczailie cliarakie~ystyk prqdowo-~iapieciowycli, poiilialy podstawowycli paralnehhw tyrystora i n-iaka; badanie prostownika sterowuiego; badanie oklado regulacji natrie~lia ~S~vietlenia, Bada~lie filtrow elekt~ycu~ycii: wyzaaczanie cliarakte~ystyk cz~stotiiu~osciowycl1, pomia~y czestotliwoici granicznych. Badanie prostownikow: obse~wacja oscylogram6w napict wyjiciowych Ix~~t~\vnikow jedoo- i dwupolhwkowycli z filti-em RC na wyjicii~ i bez fiiha; \\,yzoaczanie zaleitioici napiecia wyjiciowego od rezysta~icji obciqienia, Bada~iie stanow oieustalo~~ycl) w,~bwodach RC i RLC: obse~wacja oscylogrambw ~iapiet ria eleinentacli RLC podczas sta~iow nieustalonych; \*yztiaczanie stalej czaso\vej, Badatlie przebiegow nieinusoidalnycb: obsetwacja oscylogrambw: ro2~1ycli przebieg6w niesitiiisoidal~iycli, kilku koiej~iycli barioonicznycli badanego przebiegu: badanie przebiegow aoalizarore~u widma; badanie wply\n~ pasma przenoszcnia czwolriika na ksztalt przebiegbw ~liesiiliisoidalnycli, I. Szczegblowe cele ksztatcenia: W ~vy,xil;u zorganizownnego procesu l<sztalcenia uczeil po!vioien umiei.: -zastoso!vac przepisy RHP, -uiiierzyt pararnetly wzmacriiacz): -okreiiic wplyw war!osci eleineiltbw sprz$ienia zwrotnego ina paramehy wzuiac~iiaczy, -sporzqdzic chwakteiystyki wzmacniaczy za polnocq komputesa, -dobra6 przyszqcly porniarowe i metody. porniaru przy badanio i1klad6w wysokiej czcstotliwoici, -unierzyt pasnio pszenoszonych cz~stotliw6ici, -okreilic wpiyw elernentbw korekcyjnych na pasrno prze~ioszenia wuaacniaczy szerokouas~nowvcl~.,, -okreslic wplyw obciqienia na inoc wyjiciowq wz~nacniaczy n~ocy, -okreitic wplyw wai~oici elerne1116rv geiierslorbw an cz$slotliwo+c icli ]~r;icy, 2. >. -zmizrq,c paralnehy przebieghw zmodulowanycli. 1')

20 -zaiializo\vat dzialaiiic 11klad6w clckiro~~icznycli inn podslawic uzyska~iycli \uyt~il.row l,oiiii;~ni i IokaIizou~aC iisterki, -zn~iro~jcktowat prostc riklady a~ialogowe, -skorz>,s[ac z kalalogti clc111c16w i ukla(lhn' a~t;ilogou~ycli oraz cyrrowycli, -z11iicrzyt II~~RII>CIIY C~CII~C~,I~\Y i t~klatlb\v cyfrt,wycli. -rozr67:~lii iyl~owc rzszkodzciiin clci11c~~16w i i~!i;rd6w cyfio\\~ch. -liosiiiiyc s i Icslererii ~ riklad61v cyrro\vycli, -zeprojcklownc prosic riklady kornlrii~ac).iiic. -pol;lczyc i 1lriic11oiniC riklady ko~r~bii~ac):jiic. -zii~icizyt za poinocq oscyloskol~o lilzelricgi {in ~r~yl,iowadzeiiiacli r~kla~lon* cyfrowycli, -sl)rawdzic ~polra\vttoic (lzialania 1ihlad6w cyfrowyclr, -j'ol;(czyi ilklady sckwc~~c):j~~c w bloki, -\vykonac psosle operac.je asytiiiclycz~~c i logicziie za lpoinocq iikladrj\i, a~yii~iclycz~~)~ch, -znprojcklo~vai~lilady ko~ii~iiacyjt~c, -zapisac i odczyiat koin6rki l~airiieci RAM,, -skasou'at i za11isac ii~rori~lacje us ~~at~ii$ciacl~ I:Pl<OM i EEI'ROl\rl. -1lolqczyC scaloi~c uklndy patniqci 1%. bloki. -z~niiiii~lalizo\r.ac fiinkc,jc logicznc, -1~oslu7:yi sip oprogran~oa'ailiciir wspoinagnjqcytn ~piojcktowat~ie ukladoiv logicznych, -zalirogia~riawac riklndy GAL -ziiricrzy6 lparaineliy iii~ii pizcsylowycli (knbcl ko~lcelil~yczliy, sk~$il;a dwoorzcwodowa. 6wiallowb(l). Batlaiiic iikladhw 11ol;riyzac.ii i slabilizacji ~pii~iklu 1,iacy liaiiz)~slorn: poini:tr rozhla(li~ liapiqc slalycl~ i 1071>1y\v11 lpriid6~ \ye \Y~.III~CI~~~CZII.jcdiiosioj~~iio\\-~~t~~ z siritiyliii i~kladali~i polar)*zacji i sfabilizacji ~~~iiiklii pracy; poiiiiary wziiiaci~iacze z i~szkodzoi~y~i~ (rallzys!orc$n, Datlairie wz~~lac~iiticzy Iraiiz)~sloro\vycl~ w ~iodslil\\~o\\'yci~ i~liliidii~l~ 11roc)~: >vyznaczai~ie cliarnklciyslyk, poininr szerokoici lpasiira pmctioszetiia, lioriiiai. rczysia~~cji wejiciawei i wyjiciowqj, Bndaiiie \vzi~rac~riacza 7.c sl~l-z~teiiie~il zwl.oliiym: a,yznaczanic c.l~ni;~klci)~siyl~i clyila~~iiczt~cj, lpoiniau zi~ickszlalccii~icliriiowycli, wyzi~aczat~ic lpaslna ~przeiiosi,enia, lpoiriia~. iti~l~cdai~cii wcjiciowci i u,)~,jiciowcj; lporh\\,iiailic 11nraii1cls6m i cllarakreiyslyk ~~~zniaciriacza l~ez splzq%ei~in i z i;jciirriyrrr splzetaiici~i zrnrolti)~~~~, Dndaiiic wzinaciiiacza nialci cz$slolliwosci: lloiiiiaty jcdi~o- i da~iislo~~niowcgo wzioaciiiacza pszy dolqczoiiycli r6i11ycii ko~~tlci~~al~iacl~ s1)rz~grtjqcycli l)loi(~~jqcycli rezystor cr~iiterowy (\~yztraczanie cl~:irakieiyslyk: III~II~~C~IC, ai~~plii~i(lowej i fazo\vei w fitiikcji czpslolli\voici, wy~i~aczaiiic \\,sphlczy~iiiika \vziiiociiic~ria li~zr~isciiiacza nf fiirikqji req,siai~cji obciqlctiia, Radailie \+'~1liaci1iaczy seleklgw~iycli:!vyz~~aczailie ci~al;ikle~ysiyki aiii1)li1u(iowej w fiiiikcji cz~slotli~voici wzrriac~iiacz)~ z oli\voduni LC, z fillraii~i ~~iczoclci;~~cz~~ynii i

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] ~inister Edukacji Narodowej i Sportu Wanzawa 2004 r. AUTORZY: Ryszard $wiekatowski Wlodzimierz Arciszewski RECENZENCI:

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Zasilania (Z5)

Zakład Systemów Zasilania (Z5) Zakład Systemów Zasilania (Z5) Zastosowanie techniki bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych do celów monitoringu telekomunikacyjnych systemów zasilania, baterii akumulatorów oraz sterowania funkcją

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna AiR V sem. Gr. A4/2 Bartosz Orszulak Wiktor Pilewski Bartłomiej Wicher Adam Szmajdziński 26 stycznia 2011 1 Spis treści 1 Założenia projektu 4

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie: Jacek Janczyk (wstęp, rozdz. 1 19, 27), Łukasz Piwko (rozdz. 20 26)

Tłumaczenie: Jacek Janczyk (wstęp, rozdz. 1 19, 27), Łukasz Piwko (rozdz. 20 26) Tytuł oryginału: Robot Building for Beginners Tłumaczenie: Jacek Janczyk (wstęp, rozdz. 1 19, 27), Łukasz Piwko (rozdz. 20 26) ISBN: 978-83-246-3436-1 Original edition copyright 2009 by David Cook. All

Bardziej szczegółowo

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ Dr inż. Zygmunt Kuran Mgr inż. Sławomir Skrodzki Instytut Energetyki Warszawa Na tle ewolucji sprzętu do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych i metod badawczych artykuł przedstawia najnowsze opracowania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe

Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe System mikroprocesorowy 1. Przedstaw schemat blokowy systemu mikroprocesorowego.

Bardziej szczegółowo

Konwerter VGA LCD, część 1

Konwerter VGA LCD, część 1 Konwerter P R O J E KVGA T Y LCD Konwerter VGA LCD, część 1 AVT 949 Monitory LCD stają się coraz bardziej popularne, ale tym, których nie stać na wydatek kilkuset złotych lub potrzebują dodatkowego wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA SZKOŁA Na warsztacie PRAKTYCZNY KURS cz. 14 ELEKTRONIKI Oto czternasta część PRAKTYCZNEGO KURSU ELEKTRONIKI, który zainaugurowaliśmy w MT 2/2013 i będziemy kontynuować w kolejnych daniach. Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Klasyczna architektura sterownika PLC

Klasyczna architektura sterownika PLC Programowalne sterowniki logiczne PLC - są to komputery przemysłowe, które umożliwiają sterowanie pracą maszyn i urządzeń w układzie otwartym i/lub zamkniętym. Praca PLC polega na monitorowaniu stanu wejść,

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

Elektronika (konspekt)

Elektronika (konspekt) Elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 02 Analiza obwodów prądu stałego Źródło napięciowe Idealne źródło napięciowe jest dwójnikiem, na którego zaciskach

Bardziej szczegółowo

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland CEL PRACY KONSTRUKTORA

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA SZKOŁA Poziom tekstu: średnio trudny Na warsztacie PRAKTYCZNY KURS cz. 16 ELEKTRONIKI Oto szesnasta część PRAKTYCZNEGO KURSU ELEKTRONIKI, który zainaugurowaliśmy w MT 2/2013 i będziemy kontynuować w kolejnych

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo