' - 5,..I'-3, - i -- MISN /499?.0512/ . SI' PIZOGIIAM NAUCZANIA DI,A ZAWOIIIJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2105 1.1' - 5,..I'-3, - i -- MISN /499?.0512/ . SI' PIZOGIIAM NAUCZANIA DI,A ZAWOIIIJ"

Transkrypt

1 , ' - 5,..I'-3,. SI' - i -- MISN /499?.0512/ PIZOGIIAM NAUCZANIA DI,A ZAWOIIIJ

2 Program nauczania przygotowala Konusja Progal~iowa dla Zawod6w Elektryczno-Elektronicznych, powdana decyzja nr 12 Milustra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwiehua 1995 roku.

3 I I. PLANY NAUCZANIA DLA ZA\YODU I'LAN NAUCZANIA Szkoia Srednia zawodowa 7'echiiikum Zaw6d: lecllnik elektronik Podbudowa programowa: szkola podsiawowa *) ~yiniary godzin poszczeg6lnych przediniotdw dzielone sq odpowiednio na te sanle lata nauki co u' szkole dla mlodziety **) godziny przeznaczonc na dodatkowe zajecia z przedlliiolh!~ obowiqzkowycll zgodnie z poirzebalni danej klasy

4 PLAN NAUCZANIA Szkola Srednia zawodowa Tecl~nikuin Zaw6d: tecllnik elektronik f'odbudowa progratnowa: szkola zasadnicza, zaw6d: n,otller elektronik ) wymiary godzin poszczeg6lnych przedmiotbw dzielone s* odpowiednio na te same lata nauki co w szkole dla mlodziehg, **) godziny przeznaczone na dodatkowe zajecia z przedtniotbw obowiqzkowych zgodnie z potrzeba~ni danej klasy.

5 PLAN NAUCZANIA Szkola Srediiia zawodowa Szkola policealna Zaw6d: lechnik elcklronik Podbildowa progranioiva: liceuin og6inoksztalcqce Lp. Pncdmiolynnl#izania (~bo~"i~ko%"t~ 01a,"lod~ic,.y - Dlr doroslyrl. SCMESTR Rlr.,l R.xm R ~ c m,, I " "*il. I Irchnolaaia i nlaarialo- I I I 1 ) wyinialy godziii poszczeg6lnycli przedinioi6n* dzieloiie sq od[ioaiediiio ria te salile lala liauki cow szkole dla tiilodziety,

6 Wyltaz ohowi;~zkowycli 1przed1niolOw zawotlowycl~: 'rccl~~~ologia i ~l~aieri:~loztiawslwo elektryczlle I'odslawy eleklrolccl~i~iki i clcktro~~il(i I'racowl~i:~ clcktryczl~a i elcklro~iiczna Uklady a~ialogowe IJkl;l<ly cyfiowc I'1~yr7qdy ~~o~~liaro\ve Ukl;idy ~nil~ro~~roccsorowc Ukledy anloln;~iyki Urzqilzct~in clcktro~~icz~ie %;Liecia ~praklycznc Sllccjalizacja I'raklyka zawodowa Zarys wicdzy o gosl~udarcc

7 Maleriilly slosown~~e w eleklsol~ice: Maleri;~ly ])rzewodzrlce, ol~oro~ve, iiielckl!yki. ~nalerialy nlagnelyczllc, ciekle k~yszl;~ly (wlasciw!~sci, roclzi~jc, olszy~~~ywa~~ie i zaslosownnie).

8 Wylwarzanie elc1ncnl6w i ultlad6w slosowanych w eiel(1ronicc: Elcineiily elckbolliczi~c: rezystoly, koi~ilensato~y. [~odzespoly ii~dt~kcyiile, lprzyrzildy ~16ll~;zeruodi1ikowe. Wylwarzatrie iikladbw scalo~iycli. I<odzqje, ozliaczenia, obudo~vy cleine1116w i ukladhw eleklroi~icz~~ycl~. Wylwarza~iie ~r~agnetyci.iiych iioiiiikow inrorlnacji. Wytwarzanie plyt foiiiczt~yclr. Doku~ne~llacja lecllniczna urzqdzeli: Sclictilaly elckl~ycz~ie: ideowc i liiolile.iowe orz;ldze~i. Rysuliki Inaszynowc: rziily, widoki i przckroje, wy~iiinrowaiiie. ul~oszczeiri;i w ~ysul~ku maszyiiowylrl. Proccs 1produkcy.jny: Analiza po~~zcb. Przygotowanie 1,rodukcji. Doki~inc~itacja ko~lslrukcyj~~a i tecl~irologicz~ia. 1'1.zygolowa1iie stai~owisk. Prodokc;a. Kol~lroln jakoici (~iorlny IS0 9000). 3. Uwagi o rcalizacji i.; Nartczai~ie Lcgo przedirrio~u wiiltio by& reaiizowai~c w pracowiii ~~~zediiiioiowci. ze wzglqdu!la stalq polrzebe iluslrowatiia lreici zawarlycli w progralriie ~~o~iioca~iii (lydaktycznyii~i. Pozna~iie lprzed~i~iotu i zaiiitercsowai~ie 11ii11 11cziii6w Jest ~lioili\vc 11olvzez obscrwaciq, pokar. oraz czqste od\volywni~ie siq do i~rzyklad6~ zna~iycli liczl~ioin z r6ii1ycli dziedzili teclil~iki. Ziiajo~iloiC Iecliiiologii wytwarza~iia i {~odslawowych wlaiciwoici ~naterialirw stosowa~iyclr w clcklro~rice lpowii~ira zaowocowat racjonalilq eksl~loataciq ele1iic11t6w, ukladow i urzqdzci~ elektro~licziiycli. Oinawiai~ie katdcgo dzi;llu Lelrialyczllego willno by6 pollarlc l~rczet~l;ic,jq zcstaw0w ~prbbek, ele~iie~~lhw slosowa~~ycli do polqczeii ~nechal~icz~iych i w oiocltatil elekt~yczliyin. W lrakcie za;qc uczlriowie lpowiluii poslugiwac siq katalogaiiri ele111cnt6w cleklroiricz~iycli i ~necl~anicz~iycli. Nailczyciel wiiiielr wyko~zystywac w hnkcie zqiqi: plansze, inodele, filmy dydaklycziie i iprzeirocza. Przy orilawiaiiiu irraterial6w stosowa~~ycl~ w cleklrotlice traleiy zwrdcic szczcg6111q liwagq na sy~~~bole i ozl~aczeliia. Przy ol~lawia~iiu dzial6w M~~?/,,lloi irriqhoi clcklrj~c~~?j~c/~ i eick/,o~iic;it~icli oraz A40,7102 niccllfl~sicz~~j~ tlalciy pizede wszyslki111 poslirgriwni sip ckspo~~ala~ni: plylck ~lri~kowa~iycl~. 11olqczei1 elck~~~czil~cli, zlqcz ~nodulowych i kablo\vycll, prowa~lliic i loiysk, przekladi~i, ]~okr$lel, wylqcztiikhw itd. Niezwykle watiiyln zagndi~ieiiic~li jesl

9 .,,- llealizncja dzialu I'roccs /~roiirrkcyjr~y willnil by6 pollnr(;l wycieczk:l do z;~kl;kdu pro(lokuj;\cego wysokiej jakoici ilrzq~lzenin elek(lo~iicztle. W teclitlikit~t~ 3 1 i i na podbi~dowie szkoly znsadniczej, ce~liz~cja [ego lnze~liniolu [lolegn ltit j)o~vlbrze~~iti i 1)ogIqbiellilt u,iador~iosci i 11111iejp1itoSci wyniesionycli 11szcz ucz~~iow szkoly z:~s;~d~~iczej. Sprwdznllie osi,?g~~i$c l:cztiihw powit~tio by6 poprzedzot~e wczeir~icjszy~~~ ~tst;tle~tiet~~ zbiorow wyinagtli~ dla k;ti<lc,j l~ozytyw~~ej oceny o<ldzielnic, czyli odrlziclnc wy~~inga~~ia 118 ocetlp inielrrq (wylnagi~nia konieczue), oddziell~e - II~ oceiip dost;lleczn:l (wytn:iga~iia podslawowe), o<ldzielne -!la dobrq (wylrlaganin rozszerzone) i Bar~lzo 11obr;l (wylnagaliia dopeltliiijqce). kl/yrltogo"io ko~rieczric dotyczq zal~alniqtat~ia windo~noici, czyli gotowoici ucztiia do ~przyl~o~tu~ienia sobie llewnycl~ teni~inow i f;1kl6w (1111, 11y111ierri6 I~O~/.S~I!II~~III~~! i~~/rrici~~*o.ici nrnrerinld~~~ slu.ru11~rnyc11 tv elck~runice,!~yrrtio?ib.~l~o.si~l,y l)olqcze~i clcklryczriycti, ~~'yrrtierri? l~ulqczer~ia rrrccltirniczrte - rozlqcz~rc i ~tiovzlqczrtc, ilii). I~Vyrrr~igoriio /)otl.iro~~~o~~~e dotyczq zrozut~lienia windott~oici co o711;tcz;1, ze I ~~czeillslucl~acz 11otr" je ~)rze~lsl;~wic w ir111e.i forlt~ie, nil: JC zapn~~~i$li~l. ~~porz:l(lkowac, streicic (I~I. ~uzrhitti? i scl~o,rrkteryzi~~l'ni r,mleriolj, sloso~~~rrre clcknor~icc, rozrdjirrii i.scl~a,rrk/o~zyroto~~c incforiy nronf<12r/ eleknai~icrr~<! i r~rcclmrricztregn, ruz,liirrii. i.rclrorok~ev)izi~~~~o? zlqczir slr~.so~aarie 11, elekrro~rice, ild) CVyrrrri~ortiiruzsze,?urte dolyczi( stosowat~ia wiado~nosci i ~t~tlie.j~tnoici w syli~i~c,ji~ci~ ~y~)owycii; co oztiacza olla~~owal~ie I)I.ZCZ i~cztiid~l~~cl~aczn ~~~iiiej$t~loici pt.i~ktyczt~ego poslugiw;~oia siq wiatlo~noici;ltni wedlug l~odi~ttycli III~I t~przcdllio wzorc6,v. (111,: rloh,rr? udpo$~~icdr~ie rrmlurinly llr?clvo~lzqce i elekfroizolmcyjrtc 11, zrrlcillo.ici oil l),~ez~~acre~tio, ~iubro? rorlintory i ~~,er~l)ilrr/ory 1s rrrzq~izer~iaclr clck~ro~ticzrt)~clr 11, zirlczr?o.ici od rrrocv 11~1?1ziclmtei r~rzcz rrklad eleklrorlicz~ll? ild ~. problernouyc~l, oparrow;t~~i;t plzez ~tc7~1ia t:llliej~ftlo~ci rormlllow.?lrin proble~nbw, dokol~ywntti aoillizy zjawisk, tworzenin o~ygit~alt~ycl~ rozwiilznil, itd. 3. Podslawowe Srodki dyditklycz~le -zeslaw 11robek iiletnli i tworzyw szt~~czt~ycll, -zestnw probek i~~aterinlow l~rzewodzqcycli. -zestaw pr0bek 111aterial6w elektroizoli~cyjt~ycl~, -zeslau* elc11ie1116w slosownr~ycl~ do polqczeh ~necl~;~~iiczt~ycl~ (ir~~by, wkrety, nil?). -zestaw elelnelit6w stosowa~iycl~ w tnolltailt elektryczllyltl (przewody, zlqczn. tcat~sfor~i~t~toty. ~~ote~lcjot~~etry, radiato~y, wentylntoly, rezystoly, ko~ide~~salory. przyrzqrly 116ll)rzewod1iikowe, ild.). -elelilenty sprr;%ysfe, lokyst:~, pcowadttice, sl~rz~gla, przekl~~dtlie, -katnlogi elcr11e11t6w elekllycz~lych i mecl~anicz~~ych, -dokutnet~tacja tecl~lliczna ltrztldzeil, -1lorlIly ISO.

10 Oko~~iewrki S. '['ccl~llologia dla cleklrollikow (WSil', 1995) Olcksitrk 14'. I'odsla~yy korislrtjkcji ~rlcci~a~~icznycli (WSil', 1987) 'l'y~i~owski J. Materi;~lozna\vslwo i ~~odslawy tccllllologii (WSil', 198G) I'olskie Norlily ljrzq(lzetlin clcktrotlicz~~e i'lacn zl~io~~bva Poradriik i~rtylricra clcl(lrtirrika (WNT, 1988) Czaso~,isi~la o lcllialycc clcklronicz~~ei

11 I. Szczegolowe cele kszlalcenia: - sclt:ir;tkietyzowac podslawowe z.jilwiska zacliodzqce w lpolu elekltycztiyttt, ~tlngtteiyczr~ytn i elektror~iagttelyczttyttt, - zsslosow;tc 11odsl;twowe 11raw;t eleklrolechl~iki do oblicz;tnia obwod6w eleklrycztiycli li~.;ldu slslego i ztilieltnego, - oszacowai- w:irloici wielkoici elek(tyczt1yc11 w ~~rosiyclt obwoclaclt, - wyjailtic ~jawiskn zacliodz;(ce w obwodncli elekltyczttyclt podczas sta~ihw - tiieusl:tlottycl~, wyiai~tit og6lt1e zasady dzi:tlatti;i i bezliieczt~egu u%ylkowaltiii ~iruslyclt ttiaszytt i, - orzqdzeit elekttycznych, i wyjas~tic dzialnr~ie i za.slosowetrie elelnelrl6w liniowycli, - wyjaslric ljawiska tizycz~te zacliochodzqce w 116ll~rzewodttikacl1, - wy,iainit dziolanie, scl~nrokle~yzowac liodslawowe 11nr;ltnelry or:tz wykreslic - cl~;iraklerystyki [irzyrzqilow 116lprzewo~lr1ikowycl1, za~~nlizowat rlziai:tttit: 1irosIowrtik6w, slabilizalor6w oraz liilr6w w ttklad:tclt l~rostowtiikowyclt, wyjnsltic dzi;tl;inie i z:islosow:tttie proslyclt i~kladbw energoelrklrottiki, - wyj;isnit burlowq i dzi;tl;tttic [iraslycll itiicr;lii<ow ~I~klrycroycl~. - scl~nr:~kleryzowac tt~cloily i blcdy [iotniaro ~~odstnwowyclt wiclloici - elcl~(rycznyclt, wy.jasr~ic inielody l~o~tiiitr~t [iaratl~eltbw i cltantkletysiyk ~~rzy1~gc1o\v pdll~uewod~tikowycl~, Oh~vody eleklryczlic psqdu slalego: WielkoSci elekltycztte: setn, ti;tlii$cie, pyrl clcklrycz~iy, rezys(:it~cjn, rezys~ywti~iic, kottduklntlcjn, IkonduklywitoiC. I'r:two Olttlie dla obwodu i odcink;~ oliwod~t. I'rawa Kircllltoffa. bpzcnie rez,yslorow, clzielttiki iiaj~igcia i prqdu. Moc i et~ergiit ]~rqdu eiekt~yczl~ego. Olilicza~tie obwod6w elek(rycz,trycl~ z wykorzyslat~iern 111.it\v 0ltt11a i Kircltltoffa. Znsatl;t super(iozyc,ji. Obwody tlielittiowe prqclu slalcgo.

12 Polnialy eleklryczi~e w obwodacii prqdu stalego: Podstawowe pojecia inelrologii: poiniaiy, ~tietody pomiarowe, blqily. Klasyfikacja bled6w. PizyrL;(dy l)oniiaroivc - biidowa i ogiillie zasady dzialaltia: ampeioiiiierz, \volioiiiieiz, oii!otiiieiz, waloiiiicrz, iiioslck ]politiaiowy. I'olniai ~inpi~cia, ~~l'yilo, rezyslaiic,ji, iiiocy - iiieloily pomiarowc i blqdy poliiiaru. Pole ~iiag~ietycz~ie i elektro~iiagiict)'zm: Po\vstawaiiie i obsaz pola iiiagiietycziiego. Sila dzialajaca na przewodnik iiiiiieszczoiiy w polu magnelyczliym. Indukcja magnetycziia. Sll-uiiiieli inagoelycziiy. Nateieiiie pola iiiagnclycziiego. PrzenikaliiokC magnetyczna S~.odowiska. M'lasiioSci magoetyczne matei-ialhw. Kizywa ~nagnesowatiia, bisfereza magnetyczna. IitdiikcyjnoSC wlasiia i wzajelniia ccwki. Elleigin pola inaglietycziiego ccwki. Elektioitiagoes. Ilidiikcja eleklroinagnetycz~ia. Regiila Leitza, zjawisko ilidukcji wlasej i wzajc~iiiie.i. f..: Obwody prqdu sitiusoidaliiie zmiei~nego: I'owslawaiiie prqdii siniisoidalliego; wielkosci cliarakfe~yzuijqce przebicg siitusoidality, podstawowe po.jecia i prawa obwodu z prqdein si~iusoidaloy~n, infe~pretacja geoilieliycziia w postaci obiacajqcego siq wektora. ZaleiiioSci ~niedzy itapiqciaini i piqdaini dla R, L, C. Obwody szeiegowe RL, RC, RLC, trojkqly iiapiqt. i impedaiicji. Obwod rowiiolegly RLC, tl-"ikqly prqdow i admitancji Zjawisko iezoiiaiisu u, obwodzie elehbycz~iy~li. I'raklyczlie zastosow;uiia obwod6w rezoiialiso~ycli w elektionice. Obliczaiiie piosiycli obwod6w prqdu sinosoidalnego. I'oiiiiaiy iiapiecia i pr;idu ziiiieimego. Poinialy iii~iukcy.j~~oici i po.jeiiiaosci. Qieigia i tiioc piqdu przeiiiiei~oego, iiioc czyniia, bieliia i pozoriia. Potiiialy inocy i eiiergii elekt~yczitei. Obwody ze sprzeie~iiaini ~iiafiietycziiyiiii. Traiisfoniiatoiy. l'rqdy wiiowe. \..l Ultiady trqjfazo\~e: Podstan.owe pojecia. Klasyfikacja iikladoiv tr6jfazo\\~cit. Moc w odbioniikacli h.6jfazowycll polqczoiiycl~ IV gn,iazdp lob tio~kqt. Pizyklady zastosowali. Maszyliy elektrycziie: Zasada dzialaiiia silnikbw piqdu slalego i ziniemicgo. Reyillacja predkoici obrotowej. Zasada dzialaiiia piqdtiic. 1listaiac.je eiektryczne: Przewody elektiycziie: rodzaje, syrnbole, dopuszczaliie obciqienia. Ospizql iltsialacyjiiy: poszki, zaciski Vago, goiazda, l;(czi~iki. Scl~eiuaty prostych iiistalacji elekliyczitycli. Zabezpieczenia. Dob6r bezpieczltikh\v. Bezj)ieczeristwo w u2ylkowaiiiu urzqdzeii eiektrycznycii: Zagroieoia zufiqzane z piildein elekhycznyin. Sysleiny ocluolly przecia'poraieiiiowej. Zabezpieczenia rbinicowo-prqdoare. Sposoby ~idziela~iia poiiiocy osoboin posaioiiym prqdem elekhyczliyin. Wplyw pbl elekbomagtietycziiycli na oigaoizm liid7ki. Eleinenty liniowe w elektronice: Rezystoiy, polellcjolnehy, kondensaioiy, cewhi, dlawiki - symbol graficzity, podstawowe paralllehy, budo\va, iodzaje, oziiaczenia, przykladowe zastoso\\,aiiia, sclieiiiaty zastepcze dla w. cz. I2

13 Przebiegi niesinusoidalne: Rodzaje przebiegbw niesinusoidalnych. Paratnehy przebiegow impulsowych. Przedstawienie przebiegow w postaci sun~y bannonicznych. \Vidrtio ar~iplit~~dowe i fazowe. Stany nieitstaione: Stany nie~istalone w lik?adach RC i RL. Pojqcie stalej czasowej; w p h stalej czasowej na kyztalt t~api$c i prqd6w. Stany nieustalone w obwodacli RLC. Uklady r0iniczkiijqce i calkujqce. Cz\vbrniki: Rodzaje czwo~nikbw i ich klasyfikacja. Schematy zastqpcze. Wanlnki dopasowaiiia. Paramehy czwhmikdw. Filhy: mdzaje, charakteiystyki atnl)litudowe i Cazowe, zastosowania. Wplyw pastna pnenoszenia filh.6~ na ksztalt iml,iilson'. Lillie diugie: paramet~y, odbicia, dopasowanie. Poiprzewodniki: Budowa kystaliczna p6lprzewodnikow somoistnyci~; generacja i rekombinacja. Domieszhowar~ie donorowe i akceptorowe. Dyfilzja i d~yft. Poi\-stawailie i wiaiciwoici zl3cza p-81; rodzaje zlqcz p-n. Zlqcza m-s. Polalyzacja zlqcza. I'rzebicie zlqcza. PojeinnoiC zjqcza. Przyrzqdy p0lprze\uodnikowe: Zasady oznaczania elementow p0l{~rzewodnihot~ycl~ Diody: orostownicze, Zenera, pojemno~ciowe, impulsowe. Tranzystory bipolame: znsada dzialania, podstawowe uklady pracy tranzystor6w bipolamycli, chal-akteryslyki statyczne i podstawowe pssalnetly, paralnehy "11". 'rranzystoty bipolarne z izolowanfi brarnkfi. Tranzystory PNFET, MOSFET: zasada dzialania, cl~at~akre~ystyki slalyczne, pods(awowe pararnetry i ilklady {XXC)', M'pi)~ tempeiaully na pracq elenientbw p0lprzewodnikowych. Hallot~ony. Ele~nenry optoelekt~~oniczne: diody LED, fotodiody, fototranzystoty, h-ansoploty, wskainiki cieklolilystaliczne - zasada dzialania, charaktecystyki, parametty. Ty~ystoty - zasada dzialania, cl~araktelystyki, paralnehy. Metody pomial-11 podstawowycb parame1ri)w i ctialakterysiyk eleinent6w polprzewodnikowycl~. Prostowniki i stabilizatory: Prostowniki jedno- i dwt~polowkowe. Filny stosowule w ukladacl~ prostowniczycl~. Stabilizacja napiqcia za polnocq diody Zenera. Stabilizacja z \vykorzystanie~n uhiadow hanzysforowycb. Uklady energoelektroniki. Elelnenty p6lprzewodnikowe duiej mocy. Metody odprowadzania ciepla. Dob6r radistolw. Uklady prostownikbw sterowanych: wlaiciwoici, przyklady zastosowah. Tyrystorowe uklady regulacji.

14 1V klasie /)ie~i~~szej ~cc/~nikr~ni 5-leniiego ria zajqciacli z przedmiotu podstar!,). elel<(rotechnil~i i elcl<troniki iiczniowie uykor~)~stitjq podstawo~e piawa elekt~ycz~toici i tnag~ietyzmu, do obliczeii piostycli ob\rfodb\u elekh),cziiych prqdu stalego i ztiiieitnego; ~~ykoiiujq Cwiczenia polegajqce na szacowatiii~ rozplywo prqdbw i iozkladu napiqt w proslych obwodacli, z wykorzystaiiiem praw Olitna i Kirclilioffa; korzystajq przy tytn z l)izedrostk6w wielokrotiioici i pod\r~ielokrotiioici jed~iostek tiliar (takich jak: V, mv, kn, Ma, 11~4, PA). Opiocz ii1iiiejqbl0i~i piec)%yjnego oblicza~iia waiioici prqdow i spadk6w napiqc, istohia jest u~niejqtnoif, oszacowania rzqdu wielkoici lycii wartoici. Ucz~iiowie powi~iiii i~~iiiet okl-eilat, w obwodacli elektiycznycli, skladoive stale i ztnien~le tlalliqt i piqdbw; powimii oitiiet dokonat analizy pracy ukladu elekhycztiego ria podstawic znaiomoici napiqt w i. cliaiakteiystyczitycli pi~iiktaclt po~niaiowycli. Podstawowe wiado~iioici dla zlvzilinieinia calej elekbill~iki zawiera rozdzial ohi~odji riek11ycri7c 1)rqdi~ siale~o. Wiadotiioici, wzoiy i jednostki liale j egzekwowat i ulimalaf, iioli slop, wracat do nicli pizy kaidej okazji. Najlepsze efekty w pracy z zespolem klasowyln daje duia iloic prostycli.. pszykladbw... Seinestl drugi klasy pieiwszej tcclinik~iiii 5-leniiego poiwiqcony jest ob~~'odoiir 11rqdit sh?irsoiclai?iie zr?iioiriego. Ze wzylqdiz na ogianiczoiiq iloic godzin, i\viadomie t- :.,.,. J.. scriiestize goziia.iq rbwiiiei proste iniaszyiiy i instalacje elektiyczne oiaz zagiozeoia zwiqzatie z pqdeln elekt~ycziiy~ii i podslawowe systeliiy oclirony ~vzeciwporateniow9ejj Klasa drugs teclt~iiku~ti 5-letniego poiwiqcoiia jest ombwie~iiu cieme~itb\r i prostyc11 ilklad6w stosowariyclt w elekboltice. Dzialy: clonaiiy li17ioil'e 11' elekiroi~ice, l)i.rebiexi ~?iesintisoidal~ie, sla~~j) nicri.sra/orie i c31,drriiki dolyczq eletiielitbw iiniomych i icli iastoso\vali w elektroiiice. W trakcie realizacii ~iiaferiali~ i~auczaiiia iialeiv stale e/l!l71~17~j, /~il/~rzei~'od,jikc~i~~e. Naleiy m polojrt szczegbliiy iiacisk lia prosle pizedstawie~iic zjawisk iizycznych zaciiodzqcych w tycli eleinentacli. Przy otnawianiu eleme1it6w pblpszewod~iiko\rycii nalej ski111ic siq ria parainehacli, rozkladach napiqt i rozplywacli pradbw, jakie witmy liljec te eienienty podczas pracy prau~idiou'ej i wadliwej (ele~iient uszkodzony). M'szystkie eleiiiency pol~xzewod~iikowe nalezy oliiawiat wg ~iastqi~i~jqcego sclielnahl: symbol, polaiyzacja, l~rzykladowe waitoici napiqt zasilajqcych, budowa, zasada dzialania, chaiakteiyslyki, iiodstaw~oive paramehy, przyklady zastosowania, j~otniaty podstawow)~cli parameh6w. Pizy oiriawiaiiiii prostownik6w i stabilizatordw oraz okiadda, eitergoeleklroi~ilii - nalcj szczeg611iq liwagq zwrbcit Iia uyrobieiiie u uczoia i~miejqhloici szacowaliia wartoici napiqt stalycii oraz analizowaiiia ksztaltu przebiegow czasoaycli skladou~ycli tiapiqt zniiemiycli w poszczeg6lnycli cliaialitelystycziiycli punhtach poiniaro\vycli

15 okladow. Uczei~ lllusi ulniec wyjasnic role poszczegolnycb elet~ientbw w kaidym z oinawianyci~ itklad6w elektronicznych. W tecllitikuin 3-leh~im na podbudowie zasadniczej szkoly zawodowej przedlniot podstnwy elel<lrotecl~niki i elel;lrot~ili realizowany jest w calosci w Marie pier-wszej. Realizacja tego przedmiotu polega na powtbrzeniu i poglgbiet~iu wiedzy i omiejqh~oici \uyniesionych przez uczoi6w zasadt~iczej szkoly zawodowej. W szkole ])oliceali~ej przedrniot podstawy elel(tl-oleehnil~i i elel;tronil;i realizowany jest w selneshze pielwszytn w wylniarze 8 godzin tygodniowo. Realizacja t~eici ksztalcei~ia zwiazanych z elekt~ycznoiciq, elektlostaiykq i tnagnetyunem oraz Iiblprzewodnikatni wituia bazowad tia wiedzy i lt~lliej~hloiciac~l wyniesionych z przedmioru (izyl;~ w liceinn og6lnoksztalcqcyt1i. Jednym z gldwnych zada6 ltauczycieli w pracy dydaktyczllej jest spr-awdzanie osiqyiet ocztribw. Sprawdzanie powiono obejlnowac kaidy dzial ternafyczny 11rogt.a11ii1 i~aucza~~ia. Nauczyciele sq wiqc zobowiqziuli do korttruli sto1111ia opanowania zaloionyclr, w celaci~ ksztalcenia, umiejgtnoici i wiadomoici. Przy kilkustopniowej skali oceil (od miemej do bardzo dobsej) rtaleiy ustalit zbioly wymagai~ (zadan) dla kaidej pozytywnej ocetly oddzielnie, czyli oddzielile wymagania na ocene mien14 (wytnagania konieczoe), oddzieloe - oa acene dostatecznq (wymagnoia podstawowe), oddzielt~e - na dobrq (uymagania rozszeszoiie) i bardzo dobrq (wymagania dopeiniajqce): M/l"iiagariio konicczric dotyczq zapamiqtania wiadomoici czyli goiowoici 11cznia do przyliotnnienia sobie: -/~o~/."au~o~~ycll prull' elckfro/cchniki, -.scl~cntonj~~~ e1ckfryc:ii)ch f)yoi~yci? iikladd~e clek/run/c:lljich, -~~od.sfo~~~o~~ychl~a,m~iefrir~~~ i charakloys1)~k elcn~eiifd~~' i riklact~i~~~ clekfronic;nych, Wy~nogoiiia l~nrbrmt~~ot~~c dotycz? zrozumienia \r.iadotlioici co ozoacza, ic itczeiilsluchacz pot~afi wyjainic: -drialar~ic elcii~crifrii~~ i irkiadd~<, c/ek/ro~?iccnych, -1i~j11y,,, poszc;qsbi)~ch cle~i~enfd!s ria para~lrelry i charakkrysysrliki prosfych aklodri~c~ clekn-o~ic:r~)~ch, oraz opatiowal utniej~hloi6 t~ykykorzy.~fajiio podsfmt~oi~ych ilzordil, sfosoivanych 11, clckfrofechriicc (10 ob1ic;nia i~'ar/usci~,ielkosci eiekoycznych, I.Vyr~mngor?ia i.uzvzo.;orie dotycz* stosowania wiadomoici i ua~iejernoici w sytoacjach lypowych; co oztlacra o])a~)owiil~ie przez ~tc~nia/~h~chacza ~lt~~iejell~oici piaktycznego poslityi\~'at~ia sie wiadomoiciami wedlug podat~ych mu uprzedriio n'zo~.ow, np: -z(~sforoi~~anie pmv Ohora i Kircllhofi do obliczania ob~r~od~tt~ c/ck/~ycz~lycii, -ob/ic:nnie ~sorosci i tvykrcslnnie przcbicgdi~, czasoitych i ~~'ekforo~tych prqdtr i nopiccia 11, ob11,odach I?, L, C; M/yiiagania do[~c/niajqcc dotyczq stosowania wiadomoici i ~tlliiejghloici w sytuacjacll probiemowycli, np: -anoliso~~,ania prac), prosrych tiklarid~ta elekoycznjzh i clcko.onicz~~ych na podsiawie ~rzyskatiych ~~ynikd~~~poiiriardiv o m lokolizacji eiscnr~ralnych vsckodccri. - analizu~~~onia II~,~I('II napiqc zasilajqcych na pracq tikia<hi,

16 4. Podstawowe srodki dydakiyczne -zestawy Lwiczeniorve i~inoi.iiwiajqce demonshacj~ dzialai~ia uhlad6\\' elekhycznycll i elcktroilicziiycli, -ko~i~putcr z lpanclcin LCD, -oprogramowa~iie symulacy,jne do 1,rczenlacii dzialailia ukladb\v elcktronicz,iiych (tip. Pspice), 5. Literatura i. Brak )podrqcziiika obejmlijqceyo caly program; zasfcpczo propoiiuje sic: Bolkowski S. Podstawy elekh.oteclioiki (WSiP, 1992) Markiewicz A. Zbi61. zadali z podstan, elektrorecbiiiki (M'SiP, 1986) Mocsclike R,... Elektronika (WSil', 1994) Pioco M i B. Podsta~y elektro~iiki (WSiP, 1994) Ruseh A. Podstauy elehhoiiihi (WSiP, 1986) Tictze U. Uklady palpizeu'od~iikowe (WNT, 1987) Jaiiuszewshi S. Nowoczesiie przyrzqdy p6lprze\\,od1iiho\~'e w eiiergoelektroiiice, ~wiqtek tl. MINT, 1994 Iiorou,ilz P. Sztuka elekh-oiiiki t, I, 11 (M'KiL, 1992) Casopisllla o tellialyce elehho~~icziiej

17 Zaj~cin \v Iabo~.atoriom elcktryczoym I. Szczegolowe cele ksztalcenia: W rvyr~ikr~ eorganizorr,nnego (x'occsu l~ztalce~iia uczeti powinic~~ utniei: -zastosowac przepisy BI-IF, -0bslu2yC pizyrzqdy porniarowe takie jak: wskaz6wkowe elekbyczne i elekho~uczne l)rzyrztcly pomiarowe, ~nitlrimeliy cyfrowe, oscyloskopy, generatoiy pomiarowe, mosrki, -dobra& przyrzqdy w zaleinoici od parainetrow badallego ukladu, -z~iiierzy& wielkoici elekt~yczne, -zastosowac odpowiednie sondy pomiarowe, -miierzyc paranlehy eleinent6w i 11klad6w elektl-onicznycli, -zastosowac odpowied~iie ~netody pomiarowe, -obliczyt i oszacowai bledy po~niaru, -zaoalizowai dzialaiiie ukladu na podstawie ozyskanych wy~iikhw pomiaru, -wykorzystac ko~nputei. do obr6bki wynik6w pomiam, -wykorzysta& kornpi~lex z kal-tami porniarowy~ni do po~nialdw wielkoici elekt~ycznycll. i 2. Material nauczania Za.j$cia wstql~iie: zapozoanie z regolaminein pracowtii, szkoleiiie z zakresu 11Iip i iwzepis6w przeciwpoiarowycli; om6wienie sposobu realizacji serii Cwiczeli i obslugi, wykorzystywanych w tych Cwiczeniacli, przyrzqdow porniarowycli; o1n6wienie sposobil opracowywa~iia protokol6w i sprawozda~i z wykonanych pomiaidw; pokazy pol~iarbw podstawowycli wielkoici elekt~ycz~iycli, Uklildy i'egl~lacji iiat$2ei,ia p1.qd11: pl.ojektowanie ukladow reyirlacji riateieiiia prqdil z wykorzystariiem rezystoia suwakowego wl+czonego szeregowo z obciqieoiem; pomiary lr4du za poniocq amperornierzy oraz iliriwersalnycli ~niemik6w aiialogo\vycl~ i cyfsowycli; porownanie wynik6w pomiaru wykonnoycl~ za 1po111ocq roinycli przyrzqdiiw; wyznaczanie zakresu regolacji; wyzoacznnie cl~amktelystyki i=f(r), prq U=const, Ultlady regi~iacji napi~cia: projektowanie iiklad0w regolacji napiecia z wykorzysta~iiem potencjoinenycznego dzielnika napiecia; pomia~y riapiecia za pomocq woltomierzy oraz uniweisalnych miemik6w analogowych i cyfiowych; por6w11~nie wynikow pomiarow; wyznaczanie zakresu regulacji dla jedno- i dwosropniowego ukladu reguliicji; badiuiie wplyw~ rezystancji odbiotnika na wartoic llapiecia wyjicio\vego poleiicjo~neb.~; wyznaczanie charakte~ysryk potencjomeh.6w. Badanie obwodow prtddu stalego: projektowanie uklad6w zloionycli z kith rezysto,dw polqczonycli: szeregowo, idw~iolegle i w sposiib ~nieszaoy; po~niar spadkow napie& i rozplywu prqd6w w powyiszych ukladach oraz por6wnanie

18 ., wynikb\v porniarbw z w;uiosciami obliczonyini; lokalizacja ~iszkodzoiiycli rezystorbw na podstawie wyiiikbw pomiarbw, Badaiiie wplywu parainetrdw iniemikow na wyiiiki pomiarow: poiiiiaiy piostycli obwod6w pqdu stalego za poiiiocq iiiiei~1ik6w o rbinej rezystaiicji wewiietiznej; porbwiiaiiie wynikow pomiani, oszacowaiiie bled6w poioiaiu, Polniaiy rez),sta~icji: inetodq techriicznq, za poriiocq oinomierza oraz inetodq inostkowq; pol6wnaiiie wyoik6w pomiarbw, Poiniar pojemilosci: poiiiiary po.ierntioici koi~deiisatorb~' polqczonycl~ r6wilolegle, szeiegowo i w sposbb inieszatiy miemikai~ii pojeini~obci i inostkaini RLC; poidwnanie uyiikbw poiniarb\~, Poiniar iiidokcyi~~osci: inetodq teclinicznq, m~iltiiiict~~em oraz metodq inostkow;l; zbadaiiie a,piyw~i rdzenia na iiidiikcyj~io5c cewki; pomiaiy dobroci cewek, Obshiga oscyloskopii: zapoznanie siv z roziiiieszczeiiiein elementow regolacyjnycli na plycie czolowej; przygotowaiiie oscyloskopi~ do pi-acy; obseiu'acja i poiniaiy iiapiecia stalego oi-az pi-zebiegbw o i.oin),cli ksztaltacb; Podstawowe poiniaiy oscyloskopcin: poii~iaiy aiiiplitody, okresu, czestotliwoici oraz p1zesuiii$cia fazowego; poniiaiy podstawo,rycb garainetidw pizebiegb~, imp~ilso\wcli; wykoszystaiiie.. sond iiapieciowycl~,. pomiaiy cliarakteiystk piqdowo- ~ i~api~cioaycli, Badaliie szeregowego obwodu z eleiiieiitaiii RL i RC: poiniaiy spadkbw i~apiqc 11s eleiiientach R. L oraz R i C. nomian, [,radii. s1,orzadzenie wvkresbw wskazo\wcli... inapiqc i bb.ikqta iin]iedai~cji), Badaiiie ro\viioleglego obwodu z eleiiieiila~~ii RI, i RC: poniia~y prqdow plynqcycii przez eleinenty R, L oraz R i C oraz spadku inaiiiecia iia tycli elen~eiilacli, sporzqdzeiiie wykresbw wskazo~ycli traikqta adii~ifaiic.ii, Badanie szeregowego obwodu RLC: poi~liaiy spadkow iiapiet na eleiiieiitacli R, L i C oraz poiniaiy ~prqdu w fiiiikcji cz+stotliwoici, sporzqdzenie wykresb\v i\,skazowych ilapiec i i~ojkqta iinpedancji, zaobserirfou,anie rezoilansu iuapiec, Dadaiiie row~ioleglego obwodu z elenieiitaiiii RLC: poliiiaiy prqdow plyiiqcycli przez ele~iienty R, L i C oraz napiecia w iiiiikcji czestolliwoici. sporzqdzeiiie \vykresbw ~vskazowycli prqdbw i tl-aikqla adinitar~c.ii, zaobrerwo\r,aiiie rezoiiailsii prqdow, Poiiiiaiy inocy: czyiuie;, biei-nej i pozoriiej w obwodacl~ zawierajqcycli elen~eiity R, L i C; obliczaiiie i poprawa wspblczyiiilika iiiocy, Batialiie transconualora jedtiofazowego: poioiaiy iezystaiicji ozwo.jeil, przekladiii, stanu jalowego, staiiu zwarcia, stann obciqienia, Badaliie siliiik6w elektiycztiych liialej inocy: pomiaiy l~odstawo\+ycii lparaine[l-6w silr~ikbw prqdu stalego, prqdri przeioieniiego i silnikbw kroko~ych, Badar~ie il~stalacji elektlyczc~ej: inoiitai inodelii prostej instalacii do~nowej zawierajqcej: zabezpieczeiiia r6inicoufo-prqdowe, osprzet iiistalac)'jily (piiszki, zaciski Vago, gniazda, iqczniki); dobbr odpowiednich przewodbw elektiycznycli: w, zaleiiioici od dopuszczalnycli obciqieii; dobbr bezpieczoikbw; badaiiie iikladu zabezpieczed, Badanie diod p6lprzewod1iiko\~ycli: ~yznaczanie cliarakteiystyk prqdowoiiai~i~ciowycli, nyziiaczaiiie rezystaticji statyczi~ej i dyiiainicznej, pomiar parainell-bw

19 i~npolsowycli, badiuiie wplywu napiecia polalyziijqcego na pojemno9c diod, por6!ilianie wynikiiw pornialdw z daiiyini katalogowymi, Badaiiie tranzystoro\v: po~niar parainetlbw [I)], pomiw czcstotliwosci gruiicznych, po~nia~y pn11ameh6w za pomocq testerow, wyz~~aczaoie clrarakte~ystyk za pomocq clrarakterografii, Badaiiie elementow optoelektronicznych: poiniw podstawouych pararnetlbw olaz wyz~inczanie charakteiystyk fotoogliiwa, fotorezystora, fotodiody, fotohaozystora i haiisol)tora, porbwnaie ohzylnanych wy11ik6w z danymi katalogowymi. Badmie polprzewodnikowych elemeiltow sterowanych: wyznaczailie cliarakie~ystyk prqdowo-~iapieciowycli, poiilialy podstawowycli paralnehhw tyrystora i n-iaka; badanie prostownika sterowuiego; badanie oklado regulacji natrie~lia ~S~vietlenia, Bada~lie filtrow elekt~ycu~ycii: wyzaaczanie cliarakte~ystyk cz~stotiiu~osciowycl1, pomia~y czestotliwoici granicznych. Badanie prostownikow: obse~wacja oscylogram6w napict wyjiciowych Ix~~t~\vnikow jedoo- i dwupolhwkowycli z filti-em RC na wyjicii~ i bez fiiha; \\,yzoaczanie zaleitioici napiecia wyjiciowego od rezysta~icji obciqienia, Bada~iie stanow oieustalo~~ycl) w,~bwodach RC i RLC: obse~wacja oscylogrambw ~iapiet ria eleinentacli RLC podczas sta~iow nieustalonych; \*yztiaczanie stalej czaso\vej, Badatlie przebiegow nieinusoidalnycb: obsetwacja oscylogrambw: ro2~1ycli przebieg6w niesitiiisoidal~iycli, kilku koiej~iycli barioonicznycli badanego przebiegu: badanie przebiegow aoalizarore~u widma; badanie wply\n~ pasma przenoszcnia czwolriika na ksztalt przebiegbw ~liesiiliisoidalnycli, I. Szczegblowe cele ksztatcenia: W ~vy,xil;u zorganizownnego procesu l<sztalcenia uczeil po!vioien umiei.: -zastoso!vac przepisy RHP, -uiiierzyt pararnetly wzmacriiacz): -okreiiic wplyw war!osci eleineiltbw sprz$ienia zwrotnego ina paramehy wzuiac~iiaczy, -sporzqdzic chwakteiystyki wzmacniaczy za polnocq komputesa, -dobra6 przyszqcly porniarowe i metody. porniaru przy badanio i1klad6w wysokiej czcstotliwoici, -unierzyt pasnio pszenoszonych cz~stotliw6ici, -okreilic wpiyw elernentbw korekcyjnych na pasrno prze~ioszenia wuaacniaczy szerokouas~nowvcl~.,, -okreslic wplyw obciqienia na inoc wyjiciowq wz~nacniaczy n~ocy, -okreitic wplyw wai~oici elerne1116rv geiierslorbw an cz$slotliwo+c icli ]~r;icy, 2. >. -zmizrq,c paralnehy przebieghw zmodulowanycli. 1')

20 -zaiializo\vat dzialaiiic 11klad6w clckiro~~icznycli inn podslawic uzyska~iycli \uyt~il.row l,oiiii;~ni i IokaIizou~aC iisterki, -zn~iro~jcktowat prostc riklady a~ialogowe, -skorz>,s[ac z kalalogti clc111c16w i ukla(lhn' a~t;ilogou~ycli oraz cyrrowycli, -z11iicrzyt II~~RII>CIIY C~CII~C~,I~\Y i t~klatlb\v cyfrt,wycli. -rozr67:~lii iyl~owc rzszkodzciiin clci11c~~16w i i~!i;rd6w cyfio\\~ch. -liosiiiiyc s i Icslererii ~ riklad61v cyrro\vycli, -zeprojcklownc prosic riklady kornlrii~ac).iiic. -pol;lczyc i 1lriic11oiniC riklady ko~r~bii~ac):jiic. -zii~icizyt za poinocq oscyloskol~o lilzelricgi {in ~r~yl,iowadzeiiiacli r~kla~lon* cyfrowycli, -sl)rawdzic ~polra\vttoic (lzialania 1ihlad6w cyfrowyclr, -j'ol;(czyi ilklady sckwc~~c):j~~c w bloki, -\vykonac psosle operac.je asytiiiclycz~~c i logicziie za lpoinocq iikladrj\i, a~yii~iclycz~~)~ch, -znprojcklo~vai~lilady ko~ii~iiacyjt~c, -zapisac i odczyiat koin6rki l~airiieci RAM,, -skasou'at i za11isac ii~rori~lacje us ~~at~ii$ciacl~ I:Pl<OM i EEI'ROl\rl. -1lolqczyC scaloi~c uklndy patniqci 1%. bloki. -z~niiiii~lalizo\r.ac fiinkc,jc logicznc, -1~oslu7:yi sip oprogran~oa'ailiciir wspoinagnjqcytn ~piojcktowat~ie ukladoiv logicznych, -zalirogia~riawac riklndy GAL -ziiricrzy6 lparaineliy iii~ii pizcsylowycli (knbcl ko~lcelil~yczliy, sk~$il;a dwoorzcwodowa. 6wiallowb(l). Batlaiiic iikladhw 11ol;riyzac.ii i slabilizacji ~pii~iklu 1,iacy liaiiz)~slorn: poini:tr rozhla(li~ liapiqc slalycl~ i 1071>1y\v11 lpriid6~ \ye \Y~.III~CI~~~CZII.jcdiiosioj~~iio\\-~~t~~ z siritiyliii i~kladali~i polar)*zacji i sfabilizacji ~~~iiiklii pracy; poiiiiary wziiiaci~iacze z i~szkodzoi~y~i~ (rallzys!orc$n, Datlairie wz~~lac~iiticzy Iraiiz)~sloro\vycl~ w ~iodslil\\~o\\'yci~ i~liliidii~l~ 11roc)~: >vyznaczai~ie cliarnklciyslyk, poininr szerokoici lpasiira pmctioszetiia, lioriiiai. rczysia~~cji wejiciawei i wyjiciowqj, Bndaiiie \vzi~rac~riacza 7.c sl~l-z~teiiie~il zwl.oliiym: a,yznaczanic c.l~ni;~klci)~siyl~i clyila~~iiczt~cj, lpoiniau zi~ickszlalccii~icliriiowycli, wyzi~aczat~ic lpaslna ~przeiiosi,enia, lpoiriia~. iti~l~cdai~cii wcjiciowci i u,)~,jiciowcj; lporh\\,iiailic 11nraii1cls6m i cllarakreiyslyk ~~~zniaciriacza l~ez splzq%ei~in i z i;jciirriyrrr splzetaiici~i zrnrolti)~~~~, Dndaiiic wzinaciiiacza nialci cz$slolliwosci: lloiiiiaty jcdi~o- i da~iislo~~niowcgo wzioaciiiacza pszy dolqczoiiycli r6i11ycii ko~~tlci~~al~iacl~ s1)rz~grtjqcycli l)loi(~~jqcycli rezystor cr~iiterowy (\~yztraczanie cl~:irakieiyslyk: III~II~~C~IC, ai~~plii~i(lowej i fazo\vei w fitiikcji czpslolli\voici, wy~i~aczaiiic \\,sphlczy~iiiika \vziiiociiic~ria li~zr~isciiiacza nf fiirikqji req,siai~cji obciqlctiia, Radailie \+'~1liaci1iaczy seleklgw~iycli:!vyz~~aczailie ci~al;ikle~ysiyki aiii1)li1u(iowej w fiiiikcji cz~slotli~voici wzrriac~iiacz)~ z oli\voduni LC, z fillraii~i ~~iczoclci;~~cz~~ynii i

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Załącznik 4c do SIWZ Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.) Zestaw powinien składać się min. z modułu bazowego oraz modułów ćwiczeniowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Elektronika Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Zadania elektroniki: Urządzenia elektroniczne służą do przetwarzania i przesyłania informacji w postaci

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE Klasa: 1 i 2 ZSZ Program: elektryk 741103 Wymiar: kl. 1-3 godz. tygodniowo, kl. 2-4 godz. tygodniowo Klasa

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki 1 Istota mechatroniki 1.1 Synergia rónych zasad działania urzdze zintegrowanych w systemie mechatronicznym.... 12 1.2 Systemowe podejcie przy projektowaniu urzdze

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Ćwiczenie: Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Electrotechnics and Electronics Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne I KARTA PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE CEL PRZEDMIOTU C.1 Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA:

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: TEST KONKURSOWY 1. Do arkusza testu dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której wpisz swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły i miasto. 2. Test zawiera

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawy elektrotechniki 11. doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż.

Spis treści. 1. Podstawy elektrotechniki 11. doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż. Spis treści 1. Podstawy elektrotechniki 11 doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż. Alicja Zielińska 1.1. Pojęcia podstawowe i jednostki miar 11 1.2. Pole elektrostatyczne,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Opracowała Ewa Szota. Wymagania edukacyjne. Pole elektryczne

Opracowała Ewa Szota. Wymagania edukacyjne. Pole elektryczne Opracowała Ewa Szota Wymagania edukacyjne dla klasy I Technikum Elektrycznego i Technikum Elektronicznego Z S Nr 1 w Olkuszu na podstawie programu nauczania dla zawodu technik elektryk [311303] oraz technik

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-29_15W_pNadGenE31RU Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Sylabus. (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. stopnia

Sylabus. (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. stopnia Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. Sylabus (1) Nazwa przedmiotu Elektronika (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katedra Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problemami związanymi z projektowaniem, realizacją i pomiarami

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przełączanie złożonych układów liniowych z pojedynczym elementem reaktancyjnym 28

Spis treści Przełączanie złożonych układów liniowych z pojedynczym elementem reaktancyjnym 28 Spis treści CZE ŚĆ ANALOGOWA 1. Wstęp do układów elektronicznych............................. 10 1.1. Filtr dolnoprzepustowy RC.............................. 13 1.2. Filtr górnoprzepustowy RC..............................

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : ELEKTROTECHNIKA I UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: PRINCIPLES OF ELECTRICAL ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Treść zadania praktycznego Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza impulsowego małej mocy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: Rok I/Semestr I 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA 1. Lutowanie lutowania ołowiowe i bezołowiowe, przebieg lutowania automatycznego (strefy grzania i przebiegi temperatur), narzędzia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra utomatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIK ENS1C300 022 WYBRNE ZSTOSOWNI DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH BIŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6 Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6 1/5 Stabilizator liniowy Zadaniem jest budowa i przebadanie działania bardzo prostego stabilizatora liniowego. 1. W ćwiczeniu wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 1/10 2/10 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI W trakcie zajęć wykorzystywane będą następujące urządzenia: oscyloskop, generator, zasilacz, multimetr. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. ĆWICZENIE 4 Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. I. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z układami zasilania tranzystorów. Wybór punktu pracy tranzystora. Statyczna prosta pracy. II. Układ

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Tester samochodowych sond lambda

Tester samochodowych sond lambda Tester samochodowych P R O sond J E lambda K T Y Tester samochodowych sond lambda Elektroniczny analizator składu mieszanki AVT 520 Przyrz¹d opisany w artykule s³uøy do oceny sprawnoúci sondy lambda oraz

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 2008/2009

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 2008/2009 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 008/009 St. Stacjonarne: Semestr III - 45 h wykłady, 5h ćwicz. audytor., 5h ćwicz. lab. St.

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

1.2 Funktory z otwartym kolektorem (O.C)

1.2 Funktory z otwartym kolektorem (O.C) Wydział EAIiIB Laboratorium Katedra Metrologii i Elektroniki Podstaw Elektroniki Cyfrowej Wykonał zespół w składzie (nazwiska i imiona): Ćw. 4. Funktory TTL cz.2 Data wykonania: Grupa (godz.): Dzień tygodnia:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA 2 Kod: ES1C400 026 BADANIE WYBRANYCH DIOD I TRANZYSTORÓW BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy Prostowniki Prostownik jednopołówkowy Prostownikiem jednopołówkowym nazywamy taki prostownik, w którym po procesie prostowania pozostają tylko te części przebiegu, które są jednego znaku a części przeciwnego

Bardziej szczegółowo

Tester miernik elementów RLC i półprzewodników

Tester miernik elementów RLC i półprzewodników Dane aktualne na dzień: 16-01-2017 16:23 Link do produktu: /tester-miernik-elementow-rlc-i-polprzewodnikow-p-3909.html Tester miernik elementów RLC i półprzewodników Cena Dostępność Numer katalogowy 94,00

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci LABORATORIUM Technika Cyfrowa Badanie pamięci Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studentów z budową i zasadą działania scalonych liczników asynchronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Technik telekomunikacji 311 [37] tcchniku~n, iia podbudowie progra~iiowej szkoly podst;iwowej,

PROGRAM NAUCZANIA. Technik telekomunikacji 311 [37] tcchniku~n, iia podbudowie progra~iiowej szkoly podst;iwowej, MINISTERSTWO EDUISACJI NARODOWEJ Instytut Badati Edultacyj~lych 121 32R-5rT-3,SlJ/MEN/1998. 05.44 PROGRAM NAUCZANIA Technik telekomunikacji 311 [37] Illa: tcchniku~n, iia podbudowie progra~iiowej szkoly

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO

LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka . Zapoznać się ze schematem ideowym płytki ćwiczeniowej 2.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej.

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. Lekcja 1 Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. 1. Zasady bezpieczeństwa na lekcji. 2. Zapoznanie z programem nauczania. 3. Omówienie kryteriów oceniania. 4. Prowadzenie zeszytu.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie diod półprzewodnikowych

Modelowanie diod półprzewodnikowych Modelowanie diod półprzewodnikowych Programie PSPICE wbudowane są modele wielu elementów półprzewodnikowych takich jak diody, tranzystory bipolarne, tranzystory dipolowe złączowe, tranzystory MOSFET, tranzystory

Bardziej szczegółowo

Badanie wzmacniacza operacyjnego

Badanie wzmacniacza operacyjnego Badanie wzmacniacza operacyjnego CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i komparatorów oraz możliwości wykorzystania ich do realizacji bloków funkcjonalnych poprzez dobór

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora

ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018 Układy polaryzacji i stabilizacji punktu

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI Dla studentów II roku kierunku MECHANIKI I BUDOWY MASZYN Spis treści. POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO....

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169318 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 296640 (22) Data zgłoszenia: 16.11.1992 (51) IntCl6: H02M 7/155 C23F

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wymogi techniczne urządzeń. Stanowisko montażowo - pomiarowe Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr POIG 4.4/07/11/2015 r. z dnia 10 listopada 2015 r. str. 1 1. Oscyloskop Liczba: 1 Parametr Pasmo

Bardziej szczegółowo

Redukcja poziomu emisji zaburzeo elektromagnetycznych urządzenia zawierającego konwerter DC/DC oraz wzmacniacz audio pracujący w klasie D

Redukcja poziomu emisji zaburzeo elektromagnetycznych urządzenia zawierającego konwerter DC/DC oraz wzmacniacz audio pracujący w klasie D Szymon Ratajski, W2 Włodzimierz Wyrzykowski Redukcja poziomu emisji zaburzeo elektromagnetycznych urządzenia zawierającego konwerter DC/DC oraz wzmacniacz audio pracujący w klasie D Badanym obiektem jest

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Table of Contents UniTrain-I Kursy UniTrain Kursy UniTrain: Energoelektronika. Lucas Nülle GmbH 1/7

Table of Contents. Table of Contents UniTrain-I Kursy UniTrain Kursy UniTrain: Energoelektronika. Lucas Nülle GmbH 1/7 Table of Contents Table of Contents UniTrain-I Kursy UniTrain Kursy UniTrain: Energoelektronika 1 2 2 3 Lucas Nülle GmbH 1/7 www.lucas-nuelle.pl UniTrain-I UniTrain is a multimedia e-learning system with

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 22.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE 13/RS/ZAD2/NIPR/2013 Dotyczące przygotowania recenzji oraz weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej skryptu do przedmiotu Elektronika dla studentów kierunku mechatronika

Bardziej szczegółowo

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia elektryczno-elektroniczne Zajęcia elektryczno-elektroniczne Klasa III Lp Uwagi Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe Osiągnięcia uczniów Wymagania ponadpodstawowe 1 IV Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Analogowy sterownik silnika krokowego oparty na układzie avt 1314

Analogowy sterownik silnika krokowego oparty na układzie avt 1314 Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii 51 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Bartłomiej Dąbek Adrian Durak - Elektrotechnika 3 rok - Elektrotechnika 3 rok Analogowy sterownik

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 TRANZYSTORY JAKO ELEMENTY DWUSTANOWE BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

A-6. Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody)

A-6. Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody) A-6. Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody) I. Zakres ćwiczenia 1. Zastosowanie diod i wzmacniacza operacyjnego µa741 w następujących układach nieliniowych: a) generator funkcyjny b) wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy.

Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy. Ćwiczenie nr 1 Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest analiza wpływów i sposobów włączania przyrządów pomiarowych do obwodu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH BAANE O PÓŁPZEWONKOWYCH nstytut izyki Akademia Pomorska w Słupsku Cel i ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest: - zapoznanie się z przebiegiem charakterystyk prądowo-napięciowych diod różnych typów, - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Pojęcia podstawowe Określanie dokładności pomiarów Spis treści

SPIS TREŚCI. 1. Pojęcia podstawowe Określanie dokładności pomiarów Spis treści Spis treści 1. Pojęcia podstawowe... 13 1.1. Obiekt fizyczny, wielkość fizyczna (mierzalna)... 13 1.2. Proces pomiarowy... 14 1.3. Jednostka miary, układy wielkości i układy jednostek miar... 15 1.4. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Elektronika i techniki mikroprocesorowe

Elektronika i techniki mikroprocesorowe Elektronika i techniki mikroprocesorowe Technika cyfrowa ZłoŜone one układy cyfrowe Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 PLAN WYKŁADU idea

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TZ1A )

Instrukcja UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TZ1A ) Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE (TZA500 0) UKŁADY FORMOWANIA IMPULSÓW BIAŁYSTOK 00

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik 1 Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik Znajdź usterkę oraz wskaż sposób jej usunięcia w zasilaczu napięcia stałego 12V/4A, wykonanym w oparciu o układ scalony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6: Lokalizacja usterek we wzmacniaczu napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 6: Lokalizacja usterek we wzmacniaczu napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 6: Lokalizacja usterek we wzmacniaczu napięcia Opracował

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Laboratorium elektroniki Ćwiczenie nr 1 Temat: PRZYRZĄDY POMIAROWE Rok studiów Grupa Imię i nazwisko Data Podpis Ocena 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej Designator Part Type Description AM2 DC/DC QDC2WSIL 5V Przetwornica DC/DC 12V/5V zasilanie logiki AM3 DC/DC QDC2WSIL 5V Przetwornica DC/DC 12V/5V ujemne zasilanie drivera U23 Przetwornica DC/DC 12V/5V

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209493 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382135 (51) Int.Cl. G01F 1/698 (2006.01) G01P 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektroniki i Energoelektroniki

Laboratorium Podstaw Elektroniki i Energoelektroniki Laboratorium Podstaw Elektroniki i Energoelektroniki Instrukcja do ćwiczeń nr 7 Prostowniki sterowane mostkowe Katedra Elektroniki Wydział Elektroniki i Informatyki Politechnika Lubelska Wprowadzenie Celem

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010 Koercyjne natężenie pola Hcj KOERZIMAT 1.097 HCJ jest sterowanym komputerowo przyrządem pomiarowym do szybkiego, niezależnego od geometrii

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FOTONIKI

LABORATORIUM FOTONIKI Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki LABORATORIUM FOTONIKI Transoptory Opracowali: Ryszard Korbutowicz, Janusz Szydłowski I. Zagadnienia do samodzielnego przygotowania * wpływ światła na konduktywność

Bardziej szczegółowo

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA:

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: TEST KONKURSOWY 1. Do arkusza testu dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której wpisz swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły i miasto. 2. Test zawiera

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

GENERATORY KWARCOWE. Politechnika Wrocławska. Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

GENERATORY KWARCOWE. Politechnika Wrocławska. Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Zakład Układów Elektronicznych Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego GENERATORY KWARCOWE 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE UKŁADÓW CZASOWYCH

LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE UKŁADÓW CZASOWYCH LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE UKŁADÓW CZASOWYCH Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka 1. Zapoznać się ze schematem ideowym płytki ćwiczeniowej 2. Badanie układów różniczkujących Vcc

Bardziej szczegółowo

E104. Badanie charakterystyk diod i tranzystorów

E104. Badanie charakterystyk diod i tranzystorów E104. Badanie charakterystyk diod i tranzystorów Cele: Wyznaczenie charakterystyk dla diod i tranzystorów. Dla diod określa się zależność I d =f(u d ) prądu od napięcia i napięcie progowe U p. Dla tranzystorów

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. Rezonansowe wzmacniacze mocy wielkiej częstotliwości 2. Generatory drgań sinusoidalnych

1. Rezonansowe wzmacniacze mocy wielkiej częstotliwości 2. Generatory drgań sinusoidalnych Spis treści Przedmowa 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń 13 1. Rezonansowe wzmacniacze mocy wielkiej częstotliwości 19 1.1. Wprowadzenie 19 1.2. Zasada pracy i ogólne własności rezonansowych wzmacniaczy mocy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Cel: Zapoznanie ze składnią języka SPICE, wykorzystanie elementów RCLEFD oraz instrukcji analiz:.dc,.ac,.tran,.tf, korzystanie z bibliotek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie zasad działania, budowy i właściwości podstawowych funktorów logicznych wykonywanych w jednej z najbardziej rozpowszechnionych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ELEKTRONIKI LABORATORIUM LABORATORIUM 1 LABORATORIUM 2. Temat:

PODSTAWY ELEKTRONIKI LABORATORIUM LABORATORIUM 1 LABORATORIUM 2. Temat: PODSTAWY ELEKTRONIKI LABORATORIUM LABORATORIUM 1 Informacje ogólne 1. Cel Laboratorium. 2. Lista studentów, BHP, regulamin laboratorium. 3. Warunki zaliczenia. Omówienie zagadnień 1. Rodzaje aparatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA BADANIE STANDARDOWEJ BRAMKI NAND TTL (UCY 7400)

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA BADANIE STANDARDOWEJ BRAMKI NAND TTL (UCY 7400) INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA BADANIE STANDARDOWEJ BRAMKI NAND TTL (UCY 74).Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z charakterystykami statycznymi i parametrami statycznymi bramki standardowej NAND

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

Rafał Staszewski Maciej Trzebiński, Dominik Derendarz

Rafał Staszewski Maciej Trzebiński, Dominik Derendarz R Staszewski Rafał Staszewski Maciej Trzebiński, Dominik Derendarz Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences (IFJ PAN Cracow) Zagraj w Naukę 27 października 2014 1

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo