Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Banku Rolników w Opolu dla klientów instytucjonalnych Opole, Październik 2013

2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 RACHUNKI BANKOWE... 5 TAB.1 RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 5 TAB.2 RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 6 TAB.3 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 6 TAB.4 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH... 7 KARTY BANKOWE... 8 TAB.5 KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS... 8 TAB.6 KARTY KREDYTOWE... 8 KREDYTY... 9 TAB.7 KREDYTY... 9 TAB.8 KREDYTY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH TAB.9 INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW OPERACJE DEWIZOWE TAB.10 PRZEKAZY I CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB.11 WRZUTNIA TAB.12 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE.1. Użyte w taryfie określenia oznaczają: - BS Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu, - Zarząd Zarząd Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu, - Taryfa taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe. -klient instytucjonalny pod pojęciem tym rozumie się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Niniejsza taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe dotyczy: a) Klientów instytucjonalnych, b) innych jednostek organizacyjnych instytucji finansowych, instytucji i organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, szkół i innych jednostek utworzonych zgodnie z przepisami prawa, nie prowadzących działalności gospodarczej, 2. Opłaty i prowizje pobierane są w walucie polskiej. 3. Opłaty i prowizje pobierane są : a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia operacyjnego; b) cyklicznie ( np. miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych); c) zgodnie z ustaleniami indywidualnymi zawartymi w umowie. 4. Prowizje i opłaty pobierane prawidłowo nie podlegają zwrotowi. 5. Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca transakcji bankowych, chyba, ze strony danej transakcji umówiły się inaczej, a Bank to aprobuje. 6. Za usługi zlecone przez osoby krajowe i zagraniczne poza opłatami i prowizjami wymienionymi w załączonej taryfie pobiera się. a) opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące przy wykonywaniu zlecenia, b) opłaty i prowizje telekomunikacyjne i pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, c) opłaty za przesyłki przekazane na zlecenie klienta pocztą kurierska. 7. Prowizje i opłaty pobiera się w złotych, kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 8. Bank pobiera opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji, stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez Ustawę Prawo bankowe osobom, organom, instytucjom z wyłączeniem przypadków wymienionych w 3 pkt.4. 9.Za dokonywane zastępczo transakcje wpłat i wypłat, BS uiszcza i pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami. 3 Bank nie pobiera opłat i prowizji za: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków: -lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych, 2. Od wpłat i wypłat z prowadzonych przez BS rachunków: -lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych. 3. Od dyspozycji wpłat z tytułu spłaty kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych z rachunków bieżących (dotyczy również dyspozycji stałych zleceń z rachunku klienta ). 4. Nie pobiera się opłat za przygotowanie, sporządzanie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie: a) Sądu i prokuratora w związku z toczącą się sprawa karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej strona umowy, 3

4 b) Prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997-Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz.553), c) Osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego. 4 Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie według kursów obowiązujących w Banku w danym dniu i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty Bank stosuje stawki podstawowe bądź ustalone w wyznaczonych w taryfie granicach minimalnych i maksymalnych. 2. Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości lub wprowadzenia nowych prowizji i opłat: 1) w przypadku obniżenia opłat lub prowizji, lub uzupełnienia o nowe produkty lub czynności bankowe w każdym czasie, 2) w przypadku podwyższenia opłat lub prowizji jeżeli wystąpi przynajmniej jeden z poniższych czynników: a) wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS, o co najmniej 0,1 % za poprzedni kwartał, b) podwyższenie kosztów Banku wynikające ze zmiany przepisów podatkowych lub rachunkowych dotyczących działalności Banku i świadczonych przez Bank usług, Podwyższenie opłat lub prowizji zostanie dokonane maksymalnie o wartość identyczną ze zmianą czynnika, o którym mowa w lit. a-b (wyrażoną w punktach procentowych). 3. W systemie SORBNET realizowane są przelewy wysoko kwotowe. 4. Na indywidualny wniosek klienta oraz w sytuacjach uzasadnionych Zarząd może ustalić opłaty inne niż przewidziane w taryfie a także odstąpić od ich. 5. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 6. Bank zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zapisach niniejszego regulaminu w ciągu jego obowiązywania. 7. O zmianie opłat i prowizji Bank informuje klienta na trwałym nośniku, na piśmie lub droga elektroniczną. 8. Bank jest zobowiązany ogłaszać w miejscu wykonywania czynności bankowych w sposób ogólnie dostępny, stosowane stawki opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane przez Bank na rzecz klientów. 9. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 10. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący dla wszystkich klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 4

5 RACHUNKI BANKOWE TAB.1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku w złotych 1.1 bieżącego 10 zł 1.2 pomocniczego 5 zł 2. Prowadzenie rachunku: bieżącego 30 zł miesięcznie 2.2 pomocniczego 30 zł 2.3 bieżącego dla wspólnot mieszkaniowych miesięcznie 15 zł 3. Wpłata gotówkowa od kwoty 0,30% min. 5 zł jeżeli umowa nie stanowi inaczej 4. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem skarbca nocnego : 4.1 -do włącznie od kwoty 5zł powyżej zł Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza od kwoty 10zł rachunku stosownie do zawartej umowy 5. Wypłata gotówkowa 2 od kwoty 0,35% min. 5 zł jeżeli umowa nie stanowi inaczej 6. Zamówione a nie pobrane środki pieniężne w kasie 80 zł 7. Od nieawizowanych wypłat gotówkowych 20 zł 8. Przelew na rachunek prowadzony w BS Opole: 8.1 w placówce Banku 0 zł 8.2 w systemie bankowości internetowej ebanknet za przelew 0 zł 8.3 w systemie bankowości elektronicznej HomeNet 0 zł 9. Przelew na rachunek prowadzony w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 9.1 w placówce Banku 4,00zł 9.2 w systemie bankowości internetowej ebanknet za przelew 1,50 zł 9.3 w systemie bankowości elektronicznej HomeNet/Home Banking 2 zł 10. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET za przelew 20zł 11. System bankowości internetowej ebanknet 11.1 dostęp do systemu 10 zł 11.2 lista haseł jednorazowych (50 szt) za każdą 5 zł 11.3 autoryzacja przelewów za pomocą SMS za każdy SMS 0,15 zł 11.4 zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 0 zł 11.5 przywrócenie pierwotnego hasła od transakcji 0 zł 11.6 zmiana w karcie uprawnień 5 zł 11.7 nadanie nowego loginu 10 zł 12. System bankowości elektronicznej HomeNet/Home Banking Za instalacje systemu Wg ceny zakupu 12.2 dostęp do systemu miesięcznie 70 zł 13. Przekazywanie informacji o stanie środków na rachunku w formie komunikatu SMS: 13.1 zmiana salda 0,45 zł za 1 SMS 13.2 saldo na początek dnia miesięcznie za wysłane 0,45 zł za 1 SMS 13.3 wpływ na rachunek SMS-y 0,45 zł za 1 SMS 13.4 informacje o debecie 0,45 zł za 1 SMS 14. Przekazywanie informacji o stanie środków na rachunku telefonicznie za pomocą Bankofon miesięcznie 5 zł 15.1 Telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku miesięcznie 5 zł 15.2 Przyjęcie w ramach telefonicznej usługi na hasło dyspozycji przemieszczania środków pomiędzy swoimi rachunkami bankowymi za każde zlecenie 2 zł prowadzonymi w Banku 15.3 Przyjęcie w ramach telefonicznej usługi na hasło dyspozycji przemieszczania środków do innego Banku za każde zlecenie 5 zł 5

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) 16. Za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi SMS np.zmiana nr telefonu 2 zł 17. Zlecenie stałe 17.1 złożenie zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 17.2 zmiana lub odwołanie stałego zlecenia za zlecenie 2 zł 17.3 realizacja stałego zlecenia za zlecenie 2 zł 18 Polecenie zapłaty: 18.1 rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 0 zł 18.2 realizacja z rachunku Posiadacza za zlecenie 2 zł 18.3 modyfikacja /odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 2 zł 19. Czeki krajowe: 19.1 wydanie czeków gotówkowych 1 zł za czek 19.2 inkaso czeku 5 zł 19.3 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za czek 10 zł 19.4 potwierdzenie czeku za czek 5 zł 20. Likwidacja rachunku - 0 zł 1 Opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się przez 6 miesięcy kalendarzowych od miesiąca w którym rachunek został założony. 2 Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 20 tys. zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej do godz. 10:00.,W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się dodatkowa prowizję zgodnie z pkt 7 taryfy prowizji. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenia zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. TAB.2 Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku walutowego 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 3. Wpłata gotówkowa od kwoty 0 zł 4. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych 1 od kwoty 0 zł 5. Zamówione a nie pobrane środki pieniężne w kasie 80 zł 6. Od nieawizowanych wypłat gotówkowych 20 zł 7 Przelew na rachunek: 7.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku za przelew 0 zł 7.2 w systemie bankowości internetowej ebanknet 0 zł 8. Przelew (przelew zagraniczny) na rachunek w innym banku krajowym: 8.1 na rachunek walutowy zgodnie z Tab na rachunek walutowy w systemie bankowości internetowej ebanknet zgodnie z Tab System bankowości internetowej ebanknet: 10. Autoryzacja przelewów za pomocą SMS za każdy sms 0,15 zł 10.1 lista haseł jednorazowych (50 szt) za każdą listę 5 zł 10.2 dostęp do systemu 10 zł 10.3 zmiana w karcie uprawnień 5 zł 10.4 zablokowanie /odblokowanie dostępu do rachunku - 0 zł 10.5 przywrócenie pierwotnego hasła 0 zł 10.6 nadanie nowego loginu 10 zł 10.7 Likwidacja rachunku 0 zł 1 Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 1 tys. EURO/ USD należy awizować co najmniej 2 dni przed dokonaniem wypłaty do godz. 9:00.,W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się dodatkowa prowizję zgodnie z pkt 5 taryfy prowizji. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenia zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. TAB.3 Rachunek lokaty terminowej przy rachunku bieżącym w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie lokaty terminowej 0 zł 2. Prowadzenie lokaty 0 zł 3. Wpłata gotówkowa 0 zł 6

7 Lp. Rodzaj usług (czynności) 4. Wypłata gotówkowa 1 0 zł 5. Zamówione a nie pobrane środki pieniężne w kasie 80 zł 6. Od nieawizowanych wypłat gotówkowych 20 zł 7. Likwidacja rachunku lokaty terminowej przed upływem pierwszego terminu od każdego wkładu 0,5 % 1 Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 20 tys. zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej do godz. 10:00, W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się dodatkowa prowizję zgodnie z pkt 5 taryfy prowizji. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenia zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. TAB.4 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych w złotych i walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wyciąg z konta bankowego: 1.1 odbierany w Banku prowadzącym rachunek za każdy 0 zł 1.2 opłata za wyciąg wysłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem za każdą zwykłym raz w miesiącu przesyłkę bez opłat 1.3 opłata za wyciąg wysłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem za każdą zwykłym częściej niż raz w miesiącu przesyłkę 10 zł 1.4 opłata za wyciąg wysłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju za każdą listem zwykłym na życzenie klienta przesyłkę 10 zł 1.5 opłata za wyciąg wysłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju za każdą listem poleconym na życzenie klienta przesyłkę 15 zł 2 Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na życzenie klienta za wyciąg 10 zł 3. Sporządzenie kopii dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu za dokument 5 zł 4. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 4.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 3 zł max.50zł za cały rok 4.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 5 zł max.80zł za cały rok 4.3 sporządzenie wydruku prowizji za 1 m-c 10 zł 4.4 sporządzenie wydruku prowizji za kwartał 30 zł 4.5 sporządzenie wydruku prowizji za pół roku 60 zł 4.6 sporządzenie wydruku prowizji za 1 rok 90 zł 5. Wydanie odpisu wtórników dowodów księgowych 5 zł 6. Wydanie kserokopii umowy, karty wzorów podpisów 20 zł 7. Potwierdzenie karty wzorów podpisów 0 zł 8. Wydanie wszelkiego typu pism o charakterze zaświadczeń na wniosek klienta np. o posiadaniu rachunku, stanie środków za zaświadczenie 25 zł 9. Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta 50 zł 10. Wysyłanie informacji o nieuregulowaniu należności Banku z tytułu powstania zaległości z opłat prowizyjnych (listem zwykłym) za monit 5 zł 11. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub zalegania z za monit 20 zł opłatą za prowadzenie rachunku (listem poleconym) 12. Upomnienie telefoniczne o zapłatę należności Banku z tytułu powstania od wykonanego niedopuszczalnego salda debetowego lub zalegania z opłatą za prowadzenie telefonu rachunku 3 zł 13.1 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego jednorazowa tytułu 1 realizacja 30 zł 13.2 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego wielokrotna tytułu realizacja 60 zł Dokonanie blokady środków na wniosek klienta z tytułu zabezpieczenia 14. zawartych przez niego umów z innymi instytucjami w tym umów kredytowych 15. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem BS 16. Udzielanie informacji bankom o obrotach i wysokości środków na rachunkach lub podstawowych informacji o sytuacji finansowej klienta zgodnie z art.105 prawa bankowego 17. Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia za każdą blokadę za każde zastrzeżenie 50 zł 25 zł bez prowizji 25 zł Uwaga: prowizję Bank (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował weksel 18. Przedstawienie weksla do zapłaty 25 zł 19. Inne czynności nie wymienione w taryfie 10 zł 7

8 1 Opłatę pobiera się momencie rozpoczęcia realizacji tytułu wykonawczego za każdy wystawiony tytuł KARTY BANKOWE TAB.5 Karty płatnicze VISA Business Lp. Rodzaj usług (czynności) VISA Business Debetowa online 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku 0 zł 2. Wznowienie pierwszej i kolejnej karty do rachunku: 30 zł 3. Opłata za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku 1 miesięcznie 4 zł 4. Wydanie duplikatu karty 20 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach 0 zł 6. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 7. Transakcje gotówkowe: 7.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 2 od transakcji 0 zł 7.2 w innych bankomatach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 7.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min. 10 zł 7.4 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 7.5 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min. 10 zł 7.6 w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5 zł 7.7 poprzez usługę Visa cash back w Polsce od transakcji 2 zł 8. Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego w bankomacie 3 2 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany za wydruk 3 zł 10. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji na życzenie klienta Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 12. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 0 zł 13. Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000 zł 15. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 1500 zł 16. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego/ przyznanie bonusa nie dotyczy 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10 zł 1 W przypadku realizacji kartą transakcji bezgotówkowych miesięcznie na ogólną kwotę min 700 zł opłaty nie pobiera się. 2 Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku. 3 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. TAB.6 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) VISA Business Debetowa online 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku 0 zł 2. Wznowienie pierwszej i kolejnej karty do rachunku: 30 zł 3. Opłata za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku 1 miesięcznie 4 zł 4. Wydanie duplikatu karty 20 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach 0 zł 6. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 7. Transakcje gotówkowe: 7.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1 od transakcji 0 zł 7.2 w innych bankomatach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 7.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 10 zł 7.4 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 7.5 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min. 10 zł 7.6 w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5 zł 7.7 poprzez usługę Visa cash back w Polsce od transakcji - 8. Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego w bankomacie 1 2 zł 8

9 Lp. Rodzaj usług (czynności) VISA Business Debetowa online 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany za wydruk 3 zł 10. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji na życzenie klienta Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 12. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 13. Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000 zł 15. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 1500 zł 16. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego/ przyznanie bonusa nie dotyczy 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10 zł KREDYTY TAB.7 Kredyty Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku - opłata przygotowawcza a) o debet dopuszczalny w rachunku rozliczeniowym 20,- zł b) o kredyt bieżący 0,- zł c) o kredyt płatniczy 20,- zł d) o kredyt obrotowy 50,- zł e) o kredyt inwestycyjny 100,- zł Uwaga: Nie dotyczy kredytów preferencyjnych f) o kredyt hipoteczny 100,- zł g) o kredyt rewolwingowy 50,- zł 2.1 Przyznanie kredytu od kwoty a) płatniczego 0,5% b) do 3 m-cy 1,0% c) od 3 m-cy do 6 m-cy 1,0% d) od 6 m-cy do 12 m-cy 1,5% e) od 12 m-cy do 36 m-cy 2,0% f) powyżej 36 m-cy 2,5% 2.2 Przyznanie kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR od przyznanej kwoty 1,0% 3. Od kwoty zaangażowania kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR udzielanego po r. co roku, naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna do 30 stycznia kolejnego roku, prowizji nie nalicza się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu 4. Przyznanie kredytów hipotecznych od kwoty 5. Wydłużenie na kolejny okres obowiązywania kredytu bieżącego 6. Niewykorzystanie kwoty limitu kredytu bieżącego (liczonej jako średnia arytmetyczna niewykorzystanych kwot w miesiącu kalendarzowym) 7. Wydanie promesy kredytowej od kwoty przyrzeczonej za każdą Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu - w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji od przyznanego kredytu 8. Przedterminowa spłata kredytu w części lub w całości a) kredyt udzielonego na działalność gospodarczą na okres do 6 m-cy ze stałą stopą procentową b) kredytu udzielonego na działalność gospodarczą 0,8% nie mniej niż 50,- zł 2,0% nie mniej niż 200,- zł 1,5% nie mniej niż 200,- zł miesięcznie 0,3% od kwoty spłacanej przed terminem 0,5% 1,0% nie mniej niż 75,- zł 0,5% nie mniej niż 75,- zł 9

10 Lp. Rodzaj usług (czynności) Spłata na 7 dni przed ustalonym w umowie terminem uznawana jest za spłatę terminową c) kredytu preferencyjnego 1,0% Spłata na 1 miesiąc przed ustalonym w umowie terminem uznawana jest za spłatę terminową Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych i/lub od kwoty objętej 2,5% odsetek) - od kwoty prolongowanej prolongatą Zmiana warunków spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych i/lub od kwoty objętej 2,0% odsetkowych) na zasadach restrukturyzacji zadłużenia zmianą Zmiana innych postanowień umów o kredyt, nie wymieniowe w pkt. 9, 10 dokonanych na wniosek Klienta za każdy aneks 200,- zł Zwolnienie części zabezpieczenia kredytu nie powodującego konieczności zmiany za każde wydane zapisów umowy, dokonanych na wniosek Klienta zwolnienie 50,- zł Sporządzenie w formie pisemnej, na wniosek ubiegającego się o kredyt za każde wydane przedsiębiorcy, wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności wyjaśnienie kredytowej: a) kredytu do zł 200,- zł b) kredytu powyżej zł 300,- zł Przeprowadzenie u Klienta wizytacji w ramach monitoringu, w trakcie trwania umowy kredytu za każdą wizytację 50,- zł Uwaga: - dotyczy umów zawartych po r. - nie dotyczy wizytacji transportem Klienta TAB.8 Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku - opłata przygotowawcza 50,- zł 2. Przyznanie kredytu na cele mieszkaniowe a) do 36 m-cy 2,0% b) powyżej 36 m-cy 2,5% 3. Przyznanie kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych a) do 36 m-cy 3,0% b) powyżej 36 m-cy 4,0% Dla Wspólnot posiadających w BS rachunek rozliczeniowy, co najmniej od 3 miesięcy, prowizję pomniejszana jest o 1% 4. Wydanie promesy kredytowej od kwoty przyrzeczonej za każdą 0,5% Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu - w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji od przyznanego kredytu 5. Przedterminowa spłata kredytu w części lub w całości Spłata na 1 miesiąc przed ustalonym w umowie terminem uznawana jest za spłatę terminową Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych i/lub odsetek) Zmiana warunków spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych i/lub odsetkowych) na zasadach restrukturyzacji zadłużenia Zmiana innych postanowień umów o kredyt, nie wymieniowe w pkt. 6, 7 dokonanych na wniosek Klienta Zwolnienie części zabezpieczenia kredytu, nie powodującego konieczności zmiany zapisów umowy, dokonanych na wniosek Klienta od kwoty spłacanej przed terminem od kwoty objętej prolongatą od kwoty objętej zmianą za każdy aneks za każde wydane zwolnienie 0,5% nie mniej niż 75,- zł 2,5% 2,0% nie mniej niż 200,- zł 200,- zł 50,- zł TAB.9 Inne czynności związane z obsługą kredytów Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o stanie zadłużenia wobec Banku lub zaświadczenia o nie posiadaniu zadłużenia 25,- zł 2. Wydanie klientom na ich wniosek opinii 50,- zł 3. Wysłanie do dłużnika lub poręczyciela upomnień oraz wezwań do zapłaty za każde wysłane (monitów): nie częściej niż 2 razy w miesiącu pismo a) listem zwykłym 5,- zł b) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 20,- zł 10

11 Lp. Rodzaj usług (czynności) 4. Wydanie kserokopii umowy o kredyt/pożyczkę 20,- zł 5. Przechowywanie w depozycie bankowym książeczki oszczędnościowej stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu bez prowizji 6. Wysłanie do kredytobiorcy wezwania o dostarczenie dokumentów wymaganych zgodnie z umową za każde wezwanie 10,- zł 7. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku za przelew 5,- zł Uwaga: Nie dotyczy kredytów preferencyjnych 8. Sporządzenie historii kredytu 5,- zł 9. Wystawienie na wniosek Klienta formularza PCC 10,- zł 10. Czynności niestandardowe 10,- zł 11. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości każdorazowo 50,- zł 12. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt Kredytobiorcy 30,- zł + opłata sądowa 13. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wykreślenie hipoteki na koszt Kredytobiorcy 30,- zł + opłata sądowa 14. Wydanie kolejnego dokumentu zwalniającego zabezpieczenie 20 zł OPERACJE DEWIZOWE TAB.10 Przekazy i czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych,w tym świadczenia emerytalno-rentowe: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł od transakcji 1.2 przelewy SEPA 2 10 zł 1.3 przelewy regulowane 3 od transakcji 20 zł 1.4 polecenia wypłaty z dyspozycja dotyczącą kosztów BEN lub SHA 4 od transakcji 20 zł 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych w trybie standardowym: 2.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS od transakcji 10 zł 2.2 przelewy SEPA 2 10 zł 2.3 przelewy regulowane 3 20 zł 2.4 polecenia wypłaty 4, 5 20 zł 3. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym wysyłanych do banków od transakcji krajowych i zagranicznych w trybie niestandardowym: 3.1 w trybie pilnym w EUR, USD i GBP 120 zł 3.2 w trybie przyspieszonym w PLN, USD, GBP od transakcji 90 zł 4. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15 % min.20 zł max.100 zł 5. Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane na 75 zł + koszty banków od transakcji zlecenie Klienta 7 trzecich 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie 75 zł + koszty banków od transakcji Klienta trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: 7.1 przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej od transakcji 50 zł 7.2 przy kwotach powyżej EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej od transakcji 80 zł 8. Opłata Non-STP 6 od transakcji 30 zł Skup czeków podróżniczych Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku 10,00 zł 35,00 zł 35,00 zł + koszty rzeczywiste 1 Przekaz w obrocie dewizowym transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniający następujące warunki: -waluta transakcji EUR; -dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; -koszty SHA ; -przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 11

12 -bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku: 3 Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: -waluta transakcji EUR -kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC -koszty SHA. 4 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.3 i 2.4.Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje 7 Opłaty nie pobiera się,jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku INNE USŁUGI TAB.11 Wrzutnia Lp. 1. Rodzaj usług (czynności) Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni bez opłat 2. Za wydanie portfela (kaucja zwrotna w przypadku zamknięcia rachunku ) szt. 10 zł 3. Klucz do skarbca nocnego (kaucja zwrotna w przypadku zamknięcia rachunku ) 60 zł 4. Za wykonanie duplikatu klucza wg rzeczywistych kosztów plus 20% od ceny TAB.12 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki: 1.1 nie prowadzone w BS Opole: - do 1.000zł powyżej zł od kwoty 1.3 -wpłaty na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET od kwoty zł od kwoty 1,2%ł 2. Wpłata za energię 1,50 zł 3. Wpłata za gaz 1,50 zł 4. Wpłata za UPC Telewizja Kablowa 2,50zł 5. Wpłaty za czynsze mieszkańców Osiedla Malinka 1,50zł 6. Wpłaty dokonywane za rachunki na rzecz Orange SA i Netia SA ( dotyczy telefonów stacjonarnych ) 2,00zł 7. Wpłaty za telefony komórkowe -do zł 2,80zł -powyżej zł od kwoty 0,6% 8. Wpłaty za odpady komunalne 2,00zł 9. Wpłaty za RTV 2,50zł 10. Wpłaty do ZGKiM Komprachcice Zgodnie z umową 11. Wpłaty z tytułu ZUS i Urzędu Skarbowego od kwoty 0,6% min. 5,00zł 12. Wypłata z konta zlecenia do wypłaty, uznania do wyjaśnienia od kwoty 0,3% min.5 zł 13. Realizacja czeku obcego od kwoty 0,5% min.5 zł 14. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej od każdego (np. wpłaty itp.) dokumentu 5,00zł 15. Wpłaty na rachunki bankowe prowadzone przez BS Opole dokonywane przez klientów nie będących posiadaczami tych rachunków od kwoty 0,3% min. 5zł 2,80zł 0,6% 12

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo