Warunki korzystania WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO PTV MAP&GUIDE INTERNET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki korzystania WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO PTV MAP&GUIDE INTERNET"

Transkrypt

1 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO PTV MAP&GUIDE INTERNET Karlsruhe,

2 Objętość 1 Przedmiot umowy Zgłoszenie, zawarcie umowy Świadczenia PTV, prawo do oprogramowania i danych Wynagrodzenie Dalsze obowiązki użytkownika Czas trwania, wypowiedzenie Rękojmia Odszkodowanie i zwrot nakładów Bezpieczeństwo danych, ochrona danych Przeniesienie na osoby trzecie Zmiany warunków umowy Zakończenie PTV AG 14 Seite 3/11

3 1 Przedmiot umowy 1 Przedmiot umowy 1. Firma PTV Planung Transport Verkehr AG, Haid-und-Neu-Str. 15, Karlsruhe (PTV), prowadzi serwis PTV Map&Guide internet służący planowaniu trasy ( serwis ). Istotne cechy techniczne serwisu opisane są na jej stronie internetowej 2. Dla korzystania z serwisu obowiązują wyłącznie niniejsze warunki korzystania. Warunki użytkowników nie stanowią treści umowy, chyba że PTV uzna takie warunki na piśmie. Korzystanie z serwisu dozwolone jest tylko dla przedsiębiorstw w sensie 14 niemieckiego kodeksu cywilnego. PTV zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy użytkownik jest przedsiębiorcą, i zażądania odpowiednich dowodów. 2 Zgłoszenie, zawarcie umowy 1. Warunkiem korzystania z serwisu jest zgłoszenie. Zgłoszenie jest ofertą użytkownika złożoną PTV na zawarcie umowy o korzystanie z serwisu ( umowa o korzystaniu ) zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania. PTV może tę ofertę przyjąć lub odrzucić. 2. Prawo do zgłaszania mają tylko osoby uprawnione do reprezentowania w czynnościach prawnych przedsiębiorstwa, które zamierza korzystać z serwisu. 3. Dane wymagane przez PTV przy zgłaszaniu ( dane zgłoszeniowe ) muszą być kompletne i prawidłowe. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego podawnia zmian danych zgłoszeniowych w centrum klienta serwisu. PTV używa danych kontaktowych użytkownika podanych w danych zgłoszeniowych dla wszystkich oświadczeń względem użytkownika związanych z korzystaniem z serwisu. 4. PTV potwierdzi wpłynięcie zgłoszenia przez ( potwierdzenie rejestracji ). Potwierdzenie rejestracji zawiera link, za pomocą którego użytkownik musi potwierdzić prawidłowość podanego przez niego adresu owego. Potwierdzenie rejestracji następuje automatycznie i nie oznacza przyjęcia oferty użytkownika przez PTV. Umowa o korzystanie dochodzi do skutku, gdy PTV włączy użytkownikowi dostęp do serwisu. PTV AG 14 Seite 4/11

4 3 Świadczenia PTV, prawo do oprogramowania i danych 5. Przy rejestracji użytkownik wybiera hasło. Użytkownik winien traktować poufnie to hasło i zabezpieczyć je przed dostępem niepowołanych osób. Hasło to wolno podawać do wiadomości tylko tym swoim współpracownikom, którym wolno jest korzystać z serwisu w ramach swoich zadań służbowych i zgodnie z ustalonymi ograniczeniami w zakresie licencji i/lub użytkowników. 6. Jeśli użytkownik podejrzewa, że osoba trzecia poznała jego hasło lub że osoba trzecia bez uprawnienia korzysta z dostępu użytkownika do serwisu, jest on zobowiązany do niezwłocznej zmiany hasła i niezwłocznego pisemnego poinformowania PTV. 7. Jeśli PTV ma konkretne podstawy, aby przypuszczać, że osoba trzecia bezprawnie używa dostępu użytkownika, to firma PTV jest upoważniona do zablokowania dostępu do serwisu aż do wyjaśnienia sprawy. 3 Świadczenia PTV, prawo do oprogramowania i danych 1. Serwis i dane udostępnione za pośrednictwem serwisu, w szczególności dane map, objęte są prawem autorskim. Prawo do oprogramowania i danych w stosunku partnerów umowy przysługuje wyłącznie firmie PTV jej dostawcom. Każde wykorzystanie oprogramowania i danych wykraczające poza wykorzystanie serwisu zgodnie z przeznaczeniem, szczególnie systematyczne pobieranie danych, przekazywanie oprogramowania i danych osobom trzecim oraz ich edycja są niedopuszczalne. Nie wolno zmieniać ani usuwać informacji dotyczących prawa autorskiego ani nazw marek. Korzystanie z serwisu zgodnie z przeznaczeniem opisane jest w dokumentacji serwisu na stronie Opis ten jest elementem składowym tych warunków korzystania. 2. Użytkownik jest zobowiązany do dotrzymywania ustalonych ograniczeń, np. w odniesieniu do liczby licencji i liczby użytkowników. 3. Serwis dostępny jest średnio w miesiącu kalendarzowym przez 98 % czasu. Niedostępność jest uznawana, gdy serwis nie jest w pełni dostępny z powodu okoliczności, za które PTV nie ponosi odpowiedzialności. Za niedostępność nie uznaje się okoliczności, gdy serwis nie jest osiągalny z powodu - siły wyższej, - błędnej obsługi lub korzystania z serwisu przez użytkownika niezgodnie z umową lub - planowanych czasów konserwacji (ust. 4) PTV AG 14 Seite 5/11

5 4 Wynagrodzenie 4. PTV mag de dienst voor onderhoud tijdelijk uitschakelen ( geplande onderhoudstijden ). PTV zal de gebruiker geplande onderhoudstijden tenminste 2 dagen van te voren via de internetpagina aankondigen. In totaal mag de duur van de geplande onderhoudstijden 12 uur per maand niet overschrijden. 5. De technische voorwaarden voor het gebruik van de dienst staan onder in de kennisdatabase (KnowledgeBase) beschreven ("Systeemeisen"). De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker om ervoor te zorgen dat hij voldoet aan de technische eisen. 4 Wynagrodzenie 1. Użytkownik płaci PTV wynagrodzenie według cennika obowiązującego w momencie zawarcia umowy. Cennik znajduje się w internecie na stronie 2. Użytkownik ma do wyboru okres rozliczeniowy miesięczny, trzymiesięczny i dwunastomiesięczny. Wynagrodzenie płatne jest z góry za cały okres rozliczeniowy. PTV wystawia rachunek każdorazowo pierwszego dnia pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego okresu rozliczeniowego. Nie wystawia się odrębnego rachunku za miesiąc, w którym została zawarta umowa. Rachunki są płatne w ciągu 10 dni kalendarzowych. Płatności należy dokonywać na konto bankowe podane na rachunku. 3. Jeżeli użytkownik nie uiści wynagrodzenia w ciągu terminu podanego w punkcie 2, to firma PTV jest upoważniona - po uprzednim upomnieniu pod groźbą blokady - do zablokowania użytkownikowi dostępu do serwisu aż do całkowitego zapłacenia wszystkich rachunków. Nienaruszone pozostają inne roszczenia PTV z powodu opóźnienia płatności przez użytkownika, szczególnie prawo do wypowiedzenia z ważnego powodu. 4. Użytkownik może potrącać jedynie roszczenia prawomocnie ustalone lub uznane pisemnie przez PTV. Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania wyłącznie tak dalece, o ile jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym. 5. W przypadku opóźnień w płatności ze strony użytkownika PTV może żądać odsetek za zwłokę wysokości ośmiu punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej. Nienaruszone pozostaje prawo PTV do wykazania wyższych szkód spowodowanych zwłoką. PTV AG 14 Seite 6/11

6 5 Dalsze obowiązki użytkownika 6. Firma PTV jest upoważniona do stosownej podwyżki umówionego wynagrodzenia raz w roku w celu wyrównania wzrostu kosztów personalnych i innych. PTV poinformuje użytkownika o każdej podwyżce wynagrodzenia przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem; podwyżka wynagrodzenia nie dotyczy okresów, za które użytkownik już uiścił płatności. Jeśli podwyżka wynagrodzenia przekracza 5 % dotychczasowego wynagrodzenia, to użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o korzystanie w terminie jednego miesiąca do końca miesiąca kalendarzowego; wypowiedzenie należy złożyć w ciągu 2 tygodni od podania do wiadomości. Jeśli użytkownik skorzysta z prawa do wypowiedzenia, to do momentu skuteczności wypowiedzenia naliczane będzie niepodwyższone wynagrodzenie. Z każdą informacją o podwyżce PTV zwróci uwagę użytkownikowi na prawo wypowiedzenia i właściwe terminy. 7. Jeżeli umowa o korzystanie kończy się z ważnych powodów leżących po stronie użytkownika, to PTV zastrzega sobie roszczenie do pełnego wynagrodzenia aż do najbliższego możliwego terminu wypowiedzenie według 6. Obowiązuje to również dla okresu blokady dostępu do serwisu z powodów leżących po stronie użytkownika. 8. Jeśli umowa o korzystanie kończy się z ważnego powodu, leżącego po PTV, to PTV zwróci użytkownikowi zapłacone z góry wynagrodzenie w proporcji czasowej. 9. Faktury są przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej. Jeśli uzgodniono płatność za pośrednictwem systemu polecenia przelewu SEPA dla firm lub podstawowego systemu polecenia przelewu SEPA, termin dla informacji wstępnej zostaje skrócony do co najmniej jednego bankowego dnia roboczego 5 Dalsze obowiązki użytkownika 1. PTV udostępnia użytkownikowi na stronie internetowej instrukcję korzystania w formie pomocy, FAQ i bazy danych wiedzy (KnowledgeBase). Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania podanych tam wskazówek. 2. Użytkownikowi nie wolno stosować żadnego oprogramowania ani innych urządzeń technicznych mogących zmieniać lub rozszerzać serwis wzgl. zagrażać jego działaniu. W szczególności nie wolno użytkownikowi próbować uzyskania dostępu do serwisu innymi środkami technicznym, niż regularna przeglądarka internetowa. PTV AG 14 Seite 7/11

7 6 Czas trwania, wypowiedzenie 6 Czas trwania, wypowiedzenie 1. Umowa o korzystanie ( 2 ust. 4) zaczyna się z zawarciem umowy i kończy z upływem 12 pełnych miesięcy kalendarzowych po zawarciu umowy. Przedłuża się ona każdorazowo o dalsze 12 miesięcy, jeśli nie zostanie wypowiedziana przez jedną ze stron umowy z dotrzymaniem terminu dwóch miesięcy przed upływem danego czasu trwania. 2. Jeśli PTV zakończy działanie serwisu (np. w razie zaoferowania przez PTV poszerzonej funkcjonalne wersji serwisu (nowe wydanie) na rynku) PTV jest upoważniona do wypowiedzenia umowy w terminie trzech miesięcy na koniec miesiąca kalendarzowego. W takim wypadku PTV zwróci użytkownikowi zapłacone z góry wynagrodzenie w proporcji czasowej. 3. Nienaruszone zostanie prawo do wypowiedzenia z ważnego powodu. Ważny ma miejsce dla dla PTV szczególnie wtedy, gdy użytkownik zwleka z płatnością lub w znaczący sposób narusza niniejsze warunki korzystania, w szczególności, gdy korzysta z serwisu wbrew postanowieniom niniejszych warunków korzystania lub instrukcjom korzystania ( 5 ust. 1). 4. Wypowiedzenia są tylko wtedy skuteczne, jeśli następują pisemnie ( 12 ust. 1). 7 Rękojmia 1. Jeśli serwis ma braki, to użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym PTV z dokładnym opisem stanu rzeczy i z załączonymi wszelkim informacjami, przydatnymi do usunięcia braku. PTV usunie prawidłowo zarzucane wady w stosownym terminie. Jeśli usunięcie wad nie powiedzie się i stanowi to ważny powód dla użytkownika, to jest upoważniony do wypowiedzenia umowy o korzystaniu bez dotrzymywania terminu wypowiedzenia. W sprawach zwrotu zapłaconego z góry wynagrodzenia obowiązuje w takim wypadku 4 ust. 8. Użytkownik nie jest uprawniony do zmniejszania umówionego wynagrodzenia z powodu wad. Nienaruszone pozostaje prawo użytkownika do tego, aby w razie braków żądać proporcjonalnego zwrotu całości lub części wynagrodzenia na zasadzie niesłusznego wzbogacenia się. PTV świadczy odszkodowanie lub zwrot daremnych nakładów tylko w granicach Użytkownikowi wiadome jest, że bazy danych z mapami, dane i prognozy ruchu drogowego oraz informacje o taryfach myta nigdy nie oddają w całości rzeczywistych warunków, ponieważ z przyczyn technicznych nie można wykluczyć zwłoki między PTV AG 14 Seite 8/11

8 8 Odszkodowanie i zwrot nakładów zmianą warunków i ich uwzględnieniem w bazie danych. Takie odchyłki nie stanowią braków. 8 Odszkodowanie i zwrot nakładów 1. PTV świadczy odszkodowanie i zwrot daremnych nakładów, obojętnie z jakiego powodu prawnego, jedynie według następujących reguł: a) Przy umyślnym lub noszącym cechy rażącego niedbalstwa zachowaniu się PTV, jej ustawowych przedstawicieli, osób, którym powierzyła ona wykonanie zobowiązania lub jej kadry kierowniczej wzgl. w razie gwarancji wypowiedzianej przez kierownictwo PTV obowiązują przepisy prawa. b) Przy zwykłym naruszeniu zobowiązań, wynikającym ze zwykłego zaniedbania, których spełnienie w ogóle umożliwia należytą realizację umowy i w których dotrzymanie strona umowy regularnie wierzy i może wierzyć, a których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy (obowiązki kardynalne), PTV ponosi odpowiedzialność w wysokości typowej szkody, którą można przewidzieć w momencie zawierania umowy. c) Poza tym wyklucza się odpowiedzialność PTV za zachowanie wynikłe ze zwykłego niedbalstwa. 2. W razie naruszenia życia, ciała i zdrowia i przy roszczeniach wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu obowiązują wyłącznie przepisy prawa. 3. Roszczenia do odszkodowania i zwrotu daremnych nakładów przedawniają się w ciągu roku od ustawowego początku biegu przedawnienia. W przypadkach opisanych w ust. 1 a) lub ust. 2 obowiązują wyłącznie ustawowe okresy przedawnień. PTV AG 14 Seite 9/11

9 9 Bezpieczeństwo danych, ochrona danych 9 Bezpieczeństwo danych, ochrona danych 1. PTV przetwarza dane zgłoszeniowe i wszystkie inne dane przekazane PTV przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu wyłącznie do celów ustanowienia, realizacji i zakończenia umowy o korzystanie i do zgodnego z przeznaczeniem prowadzenia serwisu. Szczegóły przetwarzania danych podane są na stronie internetowej 2. O ile użytkownik przekazuje PTV dane przyporządkowane do określonej lub określanej osoby (dane osobowe w rozumieniu 3 ust. 1 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych, np. dane kierowcy ciężarówki), to użytkownik sam odpowiada za to, że dana osoba wyraziła zgodę na to przetwarzanie swoich danych albo istnieje ustawowa zgoda. Użytkownik zwalnia PTV z wszystkich roszczeń danej osoby i rekompensuje wszelkie szkody, powstałe w wyniku przekazania danych osobowych do PTV wbrew prawu o ochronie danych, chyba że użytkownik udowodni, że nie jest odpowiedzialny za to uchybienie. 10 Przeniesienie na osoby trzecie PTV może przenosić prawa i obowiązki wynikające z umowy o korzystaniu na osobę trzecią bez zgody użytkownika. PTV zapowie pisemnie takie przeniesienie z wyprzedzeniem czterotygodniowym. Jeśli użytkownik nie zgadza się na takie przeniesienie, to ma prawo do wypowiedzenia umowy o korzystanie bez dotrzymania terminu wypowiedzenia. W tej zapowiedzi PTV poinformuje użytkownika o terminie i skutkach prawnych jego niedotrzymania. W przypadku wypowiedzenia PTV zwróci użytkownikowi zapłacone przez niego z góry wynagrodzenie w proporcji czasowej. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy lub korzystania z praw do oprogramowania przez użytkownika, wymaga uprzedniej pisemnej zgody PTV. PTV AG 14 Seite 10/11

10 12 Zakończenie 11 Zmiany warunków umowy Firma PTV jest upoważniona do zmiany warunków umowy o korzystanie. PTV pisemnie zapowie użytkownikowi zmiany. Zmiany uważa się za uzgodnione, jeśli użytkownik nie sprzeciwi się im na piśmie w przeciągu trzech miesięcy od wpłynięcia zapowiedzi. W tej zapowiedzi PTV osobno poinformuje użytkownika o tym terminie i skutkach prawnych jego niedotrzymania. 12 Zakończenie 1. Oświadczenia, które zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania należy składać w formie pisemnej, można również przesyłać telefaksem. Użytkownik ma dodatkowo możliwość składania pisemnych oświadczeń przez pozostawienie wiadomości w Centrum Klienta serwisu. PTV ma dodatkowo możliwość składania pisemnych oświadczeń pocztą elektroniczną na adres mailowy użytkownika podany w danych zgłoszeniowych. Użytkownik winien kierować swoje oświadczenia na następujący adres: PTV AG, Haid-und-Neu-Str.15, DE Karlsruhe, faks: Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wykluczeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 3. Miejscem wykonania zobowiązania i siedziby właściwego sądu dla wszelkich sporów wynikłych w związku z umową o korzystaniu przy umowach z kupcami jest Karlsruhe. PTV AG 14 Seite 11/11

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Marketing w Internecie

Regulamin Usługi Marketing w Internecie Regulamin Usługi Marketing w Internecie 1. Przedmiot Regulaminu. 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Marketing w Internecie przez pkt.pl Marketing Zintegrowany Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo