TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Obowiązuje od dnia 02 stycznia 2010 roku

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Taryfa opłat i prowizji wchodzi w Ŝycie z dniem roku z zastrzeŝeniami, jako Załącznik do Uchwały Zarządu nr 105/55/2009 z dnia roku 2. Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Klientów Instytucjonalnych i Rolników zwana w dalszej części Taryfą ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w Centrali Banku oraz w jego Oddziałach. 3. UŜyte w Taryfie określenie Bank naleŝy rozumieć jako Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem oraz jego Oddziały. 4. Zarząd moŝe podjąć decyzje o zmianie wysokości, bądź likwidacji prowizji oraz stosowaniu innych stawek w szczególności w czasie trwających kampanii promocyjnych. 5. Nie pobiera się prowizji od wpłat gotówkowych związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem. 6. Pod pojęciem Klienta instytucjonalnego rozumie się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 7. Terminy spłaty kredytów liczone są od dnia zawarcia umowy kredytowej. 8. Na Ŝyczenie Klienta Bank moŝe wykonać inne czynności niŝ wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania innej prowizji lub opłaty bankowej nie wymienionej w Taryfie. 9. Bank pobiera prowizje i opłaty za czynności określone w Taryfie w wysokości i na zasadach określonych w Taryfie o ile umowa (np.: rachunku, o kredyt itd.) nie. 10. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych. Bank pobiera naleŝne prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach wymienialnych, dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w Banku kursów kupna/sprzedaŝy dewiz. 11. Wszystkie prowizje i opłaty określone w Taryfie pobierane są: - dziennie w dniu wystąpienie określonego rodzaju czynności/usługi, - cyklicznie (np. miesięcznie, rocznie), - zgodnie z Taryfą lub zawartą umową. 12. Bank zastrzega sobie prawo zmiany stawek Taryfy. Zmiana stawek opłat i prowizji moŝe nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniŝszych warunków: a) zmiany sytuacji gospodarczej w kraju, 2

3 b) zmiany wewnętrznych kosztów obsługi Klienta przez Bank, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności, d) zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych, e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku. 13. Płatności wystawione na kwoty równe lub większe niŝ ,00 PLN realizowane są przez system SORBNET. 14. Zastosowany w tabelach znak oznacza, Ŝe dana czynność/operacja nie jest realizowana w ramach danego produktu, rachunku/pakietu. 15. Nadpłaty z tytułu spłaconych kredytów do kwoty stanowiącej dwukrotność opłaty pocztowej za przesyłkę poleconą nie podlegają zwrotowi. Salda likwidowanych rachunków w przypadku braku dyspozycji Klienta do kwoty stanowiącej dwukrotność opłaty pocztowej za przesyłkę poleconą nie podlegają zwrotowi. 16. Przelew wewnętrzny oznacza w szczególności przeniesienie środków: - z rachunku klienta w BS Zawadzkie na inny rachunek tego samego klienta w BS Zawadzkie, - z rachunku klienta w BS Zawadzkie na rachunek innego klienta w BS Zawadzkie. 17. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie według kursów obowiązujących w Banku w danym dniu i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 18. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi, chyba Ŝe została błędnie pobrana przez Bank. 19. Wypłaty gotówki w kwocie przekraczającej ,00 PLN i 3.000,00 EUR w danej walucie obcej wymagają wcześniejszego 2 dniowego awizowania przez Klienta. 20. O zmianie Taryfy Bank powiadamia Klienta poprzez udostępnienie Taryfy w jednostce Banku oraz na stronie internetowej Taryfa dostępna jest w kaŝdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawartych z Bankiem i nie ulegają one zmianie.. 3

4 LP. I. RACHUNKI BANKOWE W WALUCIE PLN RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI TRYB POBIERANIA OPŁAT/PROWIZJI RACHUNEK BIEśĄCY RACHUNEK POMOCNICZY DLA KLIENTA INSTYTUCJALNEGO 1. OTWARCIE, PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN z zastrzeŝeniem postanowień części 1A, 1B, 1C z uwzględnieniem postanowień części 4 i Otwarcie rachunku 1.2 Otwarcie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pienięŝnych jednorazowo od jednorazowo od RACHUNEK BIEśĄCY DLA ROLNIKÓW RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN 30,00 zł. 30,00 zł. 30,00 zł. 30,00 zł. 1.3 Prowadzenie rachunku 40,00 zł.* 1.4 Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pienięŝnych 40,00 zł.* Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonywane przez posiadacza rachunku od kaŝdej operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,00 zł o ile umowa nie 1.6 Wypłaty gotówkowe w kasie Banku z rachunku posiadacza od kaŝdej operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,90 zł o ile umowa nie Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł 1.7 PRZELEWY: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) przelewy ZUS 2,30 zł. 3,50 zł. 2,30 zł. 3,50 zł Przekaz środków w formie bezgotówkowej na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny) od operacji 0,50% nie mniej niŝ o ile umowa nie 0,25% min 2,90 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej 1A. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed r Oddział Gorzów Śląski z uwzględnieniem postanowień części 4A 1.A1 Prowadzenie rachunku 1.A2 1.A3 Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrebnienia środków pienięŝnych Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonane przez posiadacza rachunku od kaŝdej operacji 1.A4 Od obrotów strony WINIEN od kaŝdej operacji 1.A5 Od wypłat gotówkowych od kaŝdej operacji o ile umowa nie Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obroty o ile umowa nie Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obroty o ile umowa nie 0,20% o ile umowa nie min.1,00 zł Uwzględnione w obrotach strony WINIEN 40,00 zł.* 40,00 zł.* - z zastrzeŝeniem pkt. 1.A5, 1.A6, 1.A7, 1.A8, 1.A9 0,20% min o ile umowa nie stanowi inaczej Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł 1.A6 Przelewy ZUS 3,50 zł. 3,50 zł. - 4

5 1.A7 Przelewy zewnętrzne 2,30 zł. 1.A8 Przelew wewnętrzny 1,00 zł 1.A9 Przekaz środków w formie bezgotówkowej z rachunku rolniczego na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny) od operacji 0,20% min o ile umowa nie stanowi inaczej ZastrzeŜenia: - z obrotów strony WINIEN wyłącza się: spłaty zobowiązań wobec BS Zawadzkie, - z obrotów strony WINIEN wyłącza się: przelewy z wykorzystaniem usługi 24.BS-Zawadzkie od których pobiera się prowizję według zasad określonych w części 4.A3 - przelewy z wykorzystaniem usługi Home Banking włącza się do obrotów strony WINIEN, nie pobiera się prowizji określonej w części 5.2, - transakcje kartą bankomatową nie stanowią wypłaty gotówkowej (rachunek bieŝący dla rolników). - prowizja od wypłat gotówkowych z rachunku bieŝącego rolnika pobierana w cięŝar rachunku klienta 1B. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed r Oddział Olesno z uwzględnieniem postanowień części 4B 1.B1 Prowadzenie rachunku 1.B2 1.B3 Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pienięŝnych Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonane przez posiadacza rachunku od kaŝdej operacji o ile umowa nie Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obroty o ile umowa nie Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obroty o ile umowa nie 40,00 zł.* 40,00 zł.* - 1.B4 Od obrotów strony WINIEN od sumy operacji 0,40% min 3,50 zł. max 150 zł.(od sumy operacji w danym dniu) o ile umowa nie stanowi inaczej Prowizja pobierana dzienne 0,40% min max 30,00 zł. (od sumy operacji w miesiącu) o ile umowa nie Prowizja pobierana raz w miesiącu Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł 1.B5 Przelewy ZUS 3,50 zł. 3,50 zł. - ZastrzeŜenia: - nie uwzględnia się w obrotach strony WINIEN transakcji dotyczących prowizji i opłat związanych z obsługą rachunku oraz podatku od dopisanych odsetek, - rachunek osoby prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej traktuje się jak rachunek klienta instytucjonalnego, - z obrotów strony WINIEN wyłącza się: przelewy z wykorzystaniem usługi 24.BS-Zawadzkie od których pobiera się prowizję według zasad określonych w części 4.B3, - przelewy z wykorzystaniem usługi Home Banking włącza się do obrotów strony WINIEN, nie pobiera się prowizji określonej w części 5.2 1C. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed r Oddział Radłów z uwzględnieniem postanowień części 4C 1.C1 Prowadzenie rachunku o ile umowa nie 40,00 zł.* 1.C2 Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrebnienia środków pienięŝnych o ile umowa nie 40,00 zł.* - 1.C3 Wpłaty gotówkowe na rachunki od kaŝdej operacji o ile umowa nie 1.C4 Wypłaty gotówkowe z rachunku od kaŝdej operacji 0,40% min 3,50 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej 0,40% min 3,50 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł 5

6 1.C5 PRZELEWY: a) wewnętrzne/zewnętrzne z wyłączeniem kwoty przelewów ZUS b) przelewy ZUS od kwoty kaŝdego przelewu 0,40% min 2,50 zł. max 5,00 zł o ile umowa nie 3,50 zł 0,40% min 2,50 zł. max 5,00 zł o ile umowa nie stanowi inaczej 3,50 zł - 1.C.6 Przekaz środków w formie bezgotówkowej z rachunku, na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny) od operacji 0,40% min. 3,50 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej 0,20% min o ile umowa nie stanowi inaczej ZastrzeŜenia - jeśli klient korzysta z usługi 24.BS-Zawadzkie kwotę przelewu internetowego wyłącza się z prowizji w części 1.C5a, - transakcje kartą bankomatową traktuje się jako wypłaty gotówkowe, - od przelewów z wykorzystaniem usługi Home Banking prowizje pobiera się według zasad określonych w części 1.C5a 1D. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed r Zawadzkie z uwzględnieniem postanowień części 4 1.D1 Prowadzenie rachunku 40,00 zł.* 1.D2 Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrebnienia środków pienięŝnych 40,00 zł.* - 1.D3 Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonywane przez posiadacza rachunku od kaŝdej operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,00 zł o ile umowa nie 1.D4 1.D5 1.D6 Wypłaty gotówkowe w kasie Banku z rachunku posiadacza PRZELEWY: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) przelewy ZUS Przekaz środków w formie bezgotówkowej z rachunku, na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny) od kaŝdej operacji od operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 2,30 zł. 3,50 zł. 0,50% nie mniej niŝ o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,90 zł o ile umowa nie 2,30 zł. 3,50 zł. 0,25% min 2,90 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej 1E. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed r Oddział Kolonowskie z uwzględnieniem postanowień części 4 Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł - 1.E1 Prowadzenie rachunku 40,00 zł.* 1.E2 Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrebnienia środków pienięŝnych 40,00 zł.* - 1.E3 Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonywane przez posiadacza rachunku od kaŝdej operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,00 zł o ile umowa nie 1.E4 Wypłaty gotówkowe w kasie Banku z rachunku posiadacza od kaŝdej operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,90 zł o ile umowa nie Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł 6

7 1.E5 1.E6 PRZELEWY: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) przelewy ZUS Przekaz środków w formie bezgotówkowej z rachunku, na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny) od operacji 2,30 zł. 3,50 zł. 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 2,30 zł. 3,50 zł. - 0,25% min 2,90 zł. o ile umowa nie 1F. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed r Oddział Zębowice z uwzględnieniem postanowień części 4 1.F1 Prowadzenie rachunku 40,00 zł.* 1.F2 Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrebnienia środków pienięŝnych 40,00 zł.* - 1.F3 Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonywane przez posiadacza rachunku od kaŝdej operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,00 zł o ile umowa nie 1.F4 Wypłaty gotówkowe w kasie Banku z rachunku posiadacza od kaŝdej operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,90 zł o ile umowa nie Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł 1.F5 PRZELEWY: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) przelewy ZUS 2,30 zł. 3,50 zł. 2,30 zł. 3,50 zł. - 1.F6 Przekaz środków w formie bezgotówkowej z rachunku, na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny) od operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 0,25% min 2,90 zł. o ile umowa nie 2. POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM 2.1 Blankiety czekowe/ksiąŝeczki czekowe Od kaŝdego Blankietu/ksiąŜeczki 3,00 zł. 3,00 zł Dokonanie potwierdzenia czeku rozrachunkowego Od kaŝdego blankietu czekowego 10,00 zł. 10,00 zł Przyjęcie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego do inkasa (lista inkasowa) Od kaŝdego blankietu czekowego 10,00 zł. 10,00 zł Przechowywanie zamówionych a nie odebranych blankietów czekowych w terminie 30 dni od daty złoŝenia zamówienia Potwierdzenie salda na rachunku lub lokacie terminowej na dokumencie źródłowym ZLECENIA STAŁE: a) wewnętrzne b) zewnętrzne Odmowa wykonania stałego zlecenia z powodu braku środków na rachunku jednorazowo 10,00 zł. 10,00 zł. Od kaŝdego potwierdzenia Od zlecenia 4,00 zł 4,00 zł jednorazowo - - 7

8 2.8 Zlecenia jednorazowe Od zlecenia 2.9 Telefoniczny kontakt z klientem w celu wyjaśnienia: błędów w numerze IBAN, braku środków na rachunku do realizacji przelewów, braku środków na rachunku do realizacji zlecenia stałego debecie na rachunku Od rozmowy telefonicznej 3,00 zł. 3,00 zł. POLECENIE ZAPŁATY: 2.10 a) Przyjęcie polecenia zapłaty b) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika (opłata pobierana z rachunku dłuŝnika) c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłuŝnika (opłata pobierana z rachunku dłuŝnika) d) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty jednorazowo od polecenia zapłaty Od polecenia zapłaty Od polecenia zapłaty 5,00 zł - WYCIĄGI BANKOWE: 2.11 a) odbiór osobisty b) wysłane do domu (na terenie kraju) raz w miesiącu c) wysłane do domu (na terenie kraju) kilka razy w miesiącu d) listem poleconym (na terenie kraju) e) drogą pocztową za granicę f) wysłanie wyciągu z rachunku, który nie został odebrany przez okres 30 dni za wyciąg za wyciąg za wyciąg za wyciąg za wyciąg za przesyłkę Bez prowizji bez prowizji Bez prowizji 10,00 zł. 5,00 zł Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji 10,00 zł. Bez prowizji bez prowizji Bez prowizji 10,00 zł Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zablokowania i cesji środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku a) z BS w Zawadzkiem b) z innymi Bankami i Instytucjami Za dyspozycję Za dyspozycję 1 30,00 zł. 1 30,00 zł. 15,00 zł 30,00 zł Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (opłatę pobiera się z rachunku dłuŝnika) Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego a) za rok bieŝący b) za rok poprzedni Za odpis dowodu do wyciągu a) za rok bieŝący b) za rok poprzedni a) pierwsza realizacja tytułu b) w przypadku kaŝdej następnej realizacji tego samego tytułu dodatkowo za kaŝdy przelew Za wyciąg Za wyciąg Za dokument Za dokument 2 5,00 zł 7,00 zł. 7,00 zł. 2 7,00 zł. 7,00 zł. 25,00 zł 5,00 zł Po uzgodnieniu z organem egzekucyjnym 5,00 zł 7,00 zł. 7,00 zł Za sporządzenie wydruku obrotów (transakcji) na jednym rachunku a) za ostatnie 3 miesiące b) za kaŝdy następny miesiąc Za wydruk Za wydruk 2.17 Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta w czasie trwania umowy Za zmianę 10,00 zł. 10,00 zł. 10,00 zł Przyjęcie zgłoszenia lub dyspozycji zastrzeŝenia skradzionych blankietów czekowych ZastrzeŜenie utraconych lub skradzionych blankietów czekowych Odwołanie zastrzeŝenia utraconych blankietów czekowych Za jedno zgłoszenie 20,00 zł 20,00 zł - Od zastrzeŝenia - Za odwołanie 8

9 Umorzenie utraconych lub skradzionych blankietów czekowych Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku, wysokości salda oraz potwierdzającego fakt, iŝ rachunek jest wolny od zajęć egzekucyjnych Za umorzenie Za zaświadczenie 30,00 zł. 30,00 zł. 30,00 zł Wystawienie opinii bankowej o rachunku Za opinię 50,00 zł. 50,00 zł. 50,00 zł Zablokowanie środków na rachunku na Ŝyczenie Klienta Od dyspozycji 30,00 zł. 30,00 zł. 30,00 zł Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki Od wypłaty 50,00 zł. 50,00 zł. 50,00 zł Likwidacja rachunku jednorazowo Do wysokości salda, nie więcej niŝ Do wysokości salda, nie więcej niŝ Likwidacja rachunku z udostępnioną kartą płatniczą Likwidacja rachunku na wniosek Klienta w okresie 30 dni od daty otwarcia rachunku. jednorazowo 50,00 zł. 50,00 zł. jednorazowo 10,00 zł. 10,00 zł. 9

10 3. SMSBANKNET 3.1 Aktywacja usługi jednorazowo 0,00 zł. 0,00 zł. 3.2 Miesięczna opłata za korzystanie z usługi raz w miesiącu 3,00 zł. 3,00 zł. 3.3 Opłata za kaŝdego wysłanego SMS-A Za sms-a 0,35 zł. 0,35 zł. 3.4 Przyjęcie i zmiana dyspozycji (zmiana: Za zmianę nr-u telefonu, nr-u rachunku, opcji itp.) BS-ZAWADZKIE (z zastrzeŝeniem postanowień części 4A, 4B, 4C) 4.1 Aktywacja usługi jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł. 4.2 Abonament raz w miesiącu 4.3 Przelewy: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) ZUS 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 4.4 Wydruk załącznika do wyciągu Od sztuki 0,50 zł zł. 4.5 Wydanie listy haseł jednorazowych 50 sztuk Zablokowanie/odblokowanie dostępu do 4.6 rachunku przy wykorzystaniu usługi 24.BS-Zawadzkie za kaŝdą listę Bez prowizji Bez prowizji kaŝdorazowo 10,00 zł. 10,00 zł. 4.7 Wydanie loginu (identyfikatora) kaŝdorazowo Bez prowizji Bez prowizji 4.8 Zmiana karty uprawnień kaŝdorazowo 10,00 zł 10,00 zł 4A. 24.BS-ZAWADZKIE do rachunków otwartych przed r Oddział Gorzów Śląski 4.A1 Aktywacja usługi jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł. 4.A2 Abonament raz w miesiącu 4.A3 Przelewy: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) ZUS 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 4.A4 Wydruk załącznika do wyciągu Od sztuki 0,50 zł. 0,50 zł. 4.A5 Wydanie listy haseł jednorazowych 50 sztuk za kaŝdą listę 0,00 zł. 0,00 zł. 4.A6 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu usługi 24.BS-Zawadzkie kaŝdorazowo 10,00 zł. 10,00 zł. 4.A7 Wydanie loginu (identyfikatora) kaŝdorazowo 0,00 zł. 0,00 zł. 4.A8 Zmiana karty uprawnień kaŝdorazowo 10,00 zł 10,00 zł ZastrzeŜenia: - przelewy składane z wykorzystaniem usługi 24.BS-Zawadzkie wyłącza się z prowizji od obrotów strony WINIEN, o której mowa w części 1A 10

11 4B. 24.BS-ZAWADZKIE do rachunków otwartych przed r Oddział Olesno 4.B1 Aktywacja usługi jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł. 4.B2 Abonament raz w miesiącu 4.B3 Przelewy: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) ZUS 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 4.B4 Wydruk załącznika do wyciągu Od sztuki 0,50 zł. 0,50 zł. 4.B5 Wydanie listy haseł jednorazowych 50 sztuk za kaŝdą listę 0,00 zł. 0,00 zł. 4.B6 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu usługi 24.BS-Zawadzkie kaŝdorazowo 10,00 zł. 10,00 zł. 4.B7 Wydanie loginu (identyfikatora) kaŝdorazowo 0,00 zł. 0,00 zł. 4.B8 Zmiana karty uprawnień kaŝdorazowo 10,00 zł 10,00 zł ZastrzeŜenia: - przelewy składane z wykorzystaniem usługi 24.BS-Zawadzkie wyłącza się z prowizji od obrotów strony WINIEN o której mowa w części 1B 4C. 24.BS-ZAWADZKIE do rachunków otwartych przed r Oddział Radłów 4.C1 Aktywacja usługi jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł. 4.C2 Abonament raz w miesiącu 4.C3 Przelewy: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) ZUS 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 4.C4 Wydruk załącznika do wyciągu Od sztuki 0,50 zł. 0,50 zł. 4.C5 Wydanie listy haseł jednorazowych 50 sztuk za kaŝdą listę 0,00 zł. 0,00 zł. 4.C6 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu usługi 24.BS-Zawadzkie kaŝdorazowo 10,00 zł. 10,00 zł. 4.C7 Wydanie loginu (identyfikatora) kaŝdorazowo 0,00 zł. 0,00 zł. 4.C8 Zmiana karty uprawnień kaŝdorazowo 10,00 zł 10,00 zł ZastrzeŜenia: - przelewy składane z wykorzystaniem usługi 24.BS-Zawadzkie wyłącza się z prowizji od kwoty przelewu o której mowa w części 1C - dla rachunków w usługą 24.BS-Zawadzkie pobiera się prowizje za prowadzenie rachunku w wysokości określonej w części 1 11

12 5. USŁUGA HOME BANKING 5.1 Opłata miesięczna abonamentowa Uwaga: a) w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresy 24 miesięcy liczonego od daty instalacji Posiadacz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości stanowiącej równowartość iloczynu liczby miesięcy pozostających do okresu 24 miesięcy i stawki opłaty miesięcznej b) nie dotyczy Posiadaczy rachunków z zainstalowanym systemem home banking przed datą roku miesięcznie 2 25, Przelewy a) wewnętrzne b) zewnętrzne d) do ZUS-u Od sztuki Od sztuki Od sztuki 0,50 zł. 3,30 zł. 0,50 zł. 3,30 zł. * opłata roczna pobierana w pierwszym dniu roboczym kaŝdego roku kalendarzowego. Uwaga: W przypadku otwarcia rachunku w okresie od do danego roku kalendarzowego opłatę pobiera się w całości, natomiast dla rachunków otwartych w okresie od do danego roku kalendarzowego opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się w wysokości 50% stawki. Dla rachunków otwieranych w danym roku kalendarzowym opłatę roczna za prowadzenie rachunku pobiera się w dniu jego otwarcia ( niezaleŝnie od opłaty za otwarcie rachunku). 12

13 II. RACHUNKI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI TRYB POBIERANIA OPŁAT / PROWIZJI Rachunek bankowy w walutach wymienialnych 1. OTWARCIE, PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU W WALUTACH WYMIENIALNYCH Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych 1.1 Otwarcie rachunku dla kaŝdej waluty jednorazowo Bez prowizji Bez prowizji 1.2 Prowadzenie rachunku Miesięcznie dla kaŝdej waluty Wpłaty gotówkowe na rachunek Od kaŝdej operacji 0,50% min. 10,00 zł. 1.4 Wypłaty gotówkowe z rachunku Od kaŝdej operacji 0,50% min. 10,00 zł. 1.5 Opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie- opłata pobrana z konta klienta Przelew na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w BS Zawadzkiem Opłata pobrana w dniu dokonania wypłaty następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki Od sztuki 0,20% kwoty przewyŝszającej kwotę ustaloną w umowie 0,20% kwoty Uwaga: wycofanie przez Posiadacza lokaty terminowej w okresie 7 dni od daty wniesienia wkładu 0,50% min. Maks.10,00 zł 0,20% kwoty przewyŝszającej kwotę ustaloną w umowie 0,20% kwoty 1.6 b) złotowy prowadzony w innym banku Od sztuki 3,90 zł. c) walutowy w innym banku UWAGA: za przelewy realizowane w systemie SORBNET pobiera się opłatę w wysokości 100,00 Od sztuki jak za (sprzedaŝ) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym 2. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH Wyciągi z konta bankowego a) odbierany osobiście w banku Za wyciąg 2.1 b) wysłany drogą pocztową listem zwykłym w kraju Za wyciąg c) wysłany drogą pocztową listem poleconym w kraju Za wyciąg 10,00 zł. 10,00 zł. d) wysłany drogą pocztową za granicę kraju Za wyciąg Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 2.2 a) za rok bieŝący b) za kaŝdy poprzedni rok Od wydruku od wydruku 7,00 zł. 7,00 zł Za odpis dowodu do wyciągu a) za rok bieŝący b) za rok poprzedni Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek Klienta w czasie trwania umowy Za dokument Za dokument 5,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 7,00 zł Za zmianę 10,00 zł 10,00 zł 13

14 2.5 Za sporządzenie wydruku obrotów (transakcji) a) za ostatnie 3 miesiące b) za kaŝdy następny miesiąc Od wydruku Od wydruku 2,00 zł Wystawienie opinii bankowej o rachunku Zaświadczenie o posiadanym rachunku, wysokości salda Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków w walutach wymienialnych za granicę kraju Od sztuki 50,00 zł. 50,00 zł. Od sztuki 30,00 zł. 30,00 zł. Od zaświadczenia 30,00 zł. 30,00 zł. 2.9 Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zablokowania lub cesji środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku a) z BS w Zawadzkiem b) z innymi Bankami i Instytucjami Za dyspozycję Za dyspozycję 1 30,00 zł. 1 30,00 zł Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (opłatę pobiera się z rachunku dłuŝnika) a) pierwsza realizacja tytułu b) w przypadku kaŝdej następnej realizacji tego samego tytułu dodatkowo za kaŝdy przelew 2 2 po uzgodnieniu z organem egzekucyjnym 2.11 Likwidacja rachunku Jednorazowo do wysokości salda, nie więcej niŝ 3. USŁUGA 24.BS-ZAWADZKIE Przeglądanie salda na rachunku walutowym z uŝyciem usługi 24.BS- Zawadzkie Realizacja przelewów w obrocie dewizowym przy uŝyciu usługi 24.BSzawadzkie Za usługę Od sztuki Jak za (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym 14

15 III. KARTY PŁATNICZE 1. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS 1. Wydanie i obsługa nowej karty 130,00 zł. 2. Wydanie i obsługa karty wznowionej 1 3. Wydanie duplikatu karty 50,00 zł. 4. Wydanie karty w trybie ekspresowym 100,00 zł. (dopłata) 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 1% wartości transakcji min. 4,00 zł. 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku 1% wartości transakcji min. 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 2% wartości transakcji min. 4,00 zł. 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3% wartości transakcji min Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 2% wartości transakcji min. 5 zł. 13. Wypłata gotówki w kasach innego banku za granicą 3% wartości transakcji min Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 1% wartości transakcji min. 15. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 2% wartości transakcji min Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie Uwaga: usługa dostępna tylko w bankomatach sieci BZ WBK 24. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 4,00 zł. 6,00 zł. 18. ZastrzeŜenie karty 50,00 zł. 19. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa 10,00 zł. 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek UŜytkownika Zmiana danych UŜytkownika karty 10,00 zł. 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł. 24. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty ,00 zł. 25. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10,00 zł. 26. Rozpatrzenie reklamacji 27. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 15

16 28. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej w Polsce 0,00 zł. 29. Odblokowanie/zablokowanie numeru PIN 7,00 zł. 30. Rezygnacja Klienta z uŝytkowania karty 50,00 zł. 2. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON 1. Wydanie i obsługa nowej karty 30,00 zł. 2. Wydanie i obsługa karty wznowionej 30,00 zł. 3. Wydanie duplikatu karty 4. Wydanie karty w trybie ekspresowym 50,00 zł. (dopłata) 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 1 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% wartości transakcji min. 3,00 zł. 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł. 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% wartości transakcji min. 10,00 zł Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5 zł. 13. Wypłata gotówki w kasach innego banku za granicą 2% wartości transakcji min. 10,00 zł. 14. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 15. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie Uwaga: usługa dostępna tylko w bankomatach sieci BZ WBK 24. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł. 18. ZastrzeŜenie karty 50,00 zł. 19. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa 10,00 zł. 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika 10,00 zł. 21. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek UŜytkownika 10,00 zł. 22. Zmiana danych UŜytkownika karty 10,00 zł. 23. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10,00 zł. 16

17 24. Rozpatrzenie reklamacji 25. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 26. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej w Polsce 0,00 zł. 27. Odblokowanie/zablokowanie numeru PIN 7,00 zł. 28. Rezygnacja Klienta z uŝytkowania karty 50,00 zł. 17

18 IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM PRZYCHODZĄCE DO BS 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym*, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe Uwaga: niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową w wysokości Polecenia wypłaty**/przelewy regulowane*** na kwotę nie przekraczającą równowartości 10,00 EUR 1.2 Polecenie wypłaty-przelewy SEPA**** 15,00 zł Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR a) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem b) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym Pozostałe polecenia wypłaty z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem a) z dyspozycją kosztów BEN lub SHA b) z dyspozycją kosztów OUR c) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty /przelewu regulowanego/, w tym zwrot świadczeń rentowych Uwaga: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową w wysokości 15,00zł.Nie pobiera się Ŝadnych opłat w przypadku zwrotu przelewu SEPA Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od kaŝdego polecenia wypłaty Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1.4 Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku BPS S.A. lub BS w Zawadzkiem Wypłata otrzymanych środków z konta nieoprocentowanego Banku w sytuacji gdy uznanie lub wpłata nie kwalifikuje się do bezpośredniego zaliczenia na rachunek walutowy lub złotowy 20,00 zł 50,00 zł 0,10% min. maks. 100,00 zł. 0,20% min. 50,00 zł. maks. 200,00 zł. 0,30% min. 50,00 zł. maks. 200,00 zł. 0,15% min. maks. 100,00 zł. 30,00 zł. 40,00 zł.+ koszty rzeczywiste 30,00 zł. 5. Odwołanie zlecenia z pkt. 4 + koszty rzeczywiste WYCHODZĄCE Z BS 6. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym: 6.1 a) przelewy SEPA b) przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwotę nie przekraczającą ,00 EUR, w cięŝar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem 6.2 Polecenia wypłaty: - w cięŝar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem 1 40,00 zł. 0,30% min. 30,00 zł. maks. 300,00 zł Uwaga: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową w wysokości 15,00zł oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.12, przy opcji kosztowej OUR 6.3 Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku bankowego w standardzie IBAN (jeŝeli funkcjonuje w banku beneficjenta) od kaŝdego przekazu. Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ,00 zł 6.4 Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta, od kaŝdego polecenia wypłaty Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ,00 zł 6.5 Przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS SA oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych (z polecenia klientów jednostek organizacyjnych Banku BPS S.A. oraz klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) 7. Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym wstrzymanie płatności 20,00 zł 50,00 zł. Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń wypłaty niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową w wysokości 15,00zł 8. Zmiany / korekty do zrealizowanych poleceń wypłaty wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową w wysokości 15,00zł. oraz koszty banków trzecich 50,00 zł. 9. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym uwaga: opłatę z pkt. 9 pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w trybie ekspresowym w EUR i USD z datą waluty dziś a) zlecenia do kwoty 1.000,00 EUR b) zlecenia do kwoty 1.000,00 USD 9.2 Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w trybie ekspresowym w EUR i USD a) zlecenia powyŝej 1.000,00 EUR b) zlecenia powyŝej 1.000,00 USD Bez dodatkowej opłaty Bez dodatkowej opłaty 150,00 zł 150,00 zł. 9.3 Realizacja (sprzedaŝ) poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w GBP a) z datą waluty DZIŚ 150,00 zł. 9.4 Realizacja (sprzedaŝ) poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w EUR, USD, GBP i PLN: a) z datą waluty JUTRO 100,00 zł. 10. Opłata od dokonanych przez Bank przewalutowań środków w walutach wymienialnych na złote polskie lub złotych polskich na środki w walutach wymienialnych dotyczy wyłącznie przekazów zagranicznych realizowanych w innej walucie niŝ waluta rachunku lub dokonanej wpłaty gotówkowej 11. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu Uwaga: NiezaleŜnie od prowizji pobiera się opłatę za telefaks. 10,00 zł. 12. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty ***** 12.1 Przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartość w innej walucie wymienialnej 50,00 zł 12.2 Przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 100,00 zł 12.3 Przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej. 250,00 zł 18

19 * Przekaz w obrocie dewizowym: 1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA ** Polecenie wypłaty: 2. Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). *** Przelew regulowany: 3. Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów spełniające następujące warunki: - waluta transakcji EUR, - kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony Kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, - występuje opcja SHA. **** Przelew SEPA: 4. Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniając następujące warunku: - waluta transakcji EUR, - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, - występuje opcja kosztowa SHA, - przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, - bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA SCT (wykaz Banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej ***** Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobrane z góry 5. Do przeliczenia wartości podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). 19

20 V. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW, WEKSLI I GWARANCJI 1. Opłata przygotowawcza od kredytu 10,00 zł Prowizja od kwoty przyznanego kredytu NAWOZOWEGO i inwestycyjnego dla rolników (bez względu na termin spłaty) Prowizja od kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą z wyjątkiem kredytu nawozowego, inwestycyjnego dla rolników oraz kredytów preferencyjnych* a) z terminem do 1 roku b) z terminem spłaty do 2 lat c) z terminem spłaty do 3 lat d) z terminem spłaty do 5 lat e) z terminem spłaty powyŝej 5 lat 2,00% nie mniej niŝ 40,00 zł. 1,20% nie mniej niŝ 40,00 zł. 1,50% nie mniej niŝ 40,00 zł. 1,70% nie mniej niŝ 40,00 zł. 2,00% nie mniej niŝ 40,00 zł. 2,20% nie mniej niŝ 40,00 zł. 4. Prowizja od kredytów preferencyjnych Bez względu na termin spłaty 2,00% Prowizja od udzielonych gwarancji za kaŝdy rozpoczęty 3 miesięczny okres od daty wystawienia dokumentu gwarancyjnego Rozpatrzenie wniosku i udzielenie promesy kredytu / promesy gwarancji liczonej od kwoty przyrzeczonej kredytu / promesy gwarancji Rozpatrzenie wniosku Kredytobiorcy w sprawie ustalenia nowych warunków spłaty skutkującego: a) prolongatą terminu spłaty kredytu, jego części lub odsetek b) zmianą ustanowionej w umowie kredytu prawnej formy zabezpieczenia c) zmianą innych warunków umowy, z wyłączeniem zmiany terminów uruchomienia transz kredytu Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego brak zadłuŝenia lub wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów 0,50% - 2,00% nie mniej niŝ 300,00 zł 0,50% min. 200,00 zł. 0, 10% - 2,00% kwoty prolongowanej, nie mniej niŝ 100,00 zł. 100,00 zł. 100,00 zł. 50,00 zł. 9. Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki ( w imieniu Klienta) 50,00 zł Wydanie duplikatu zezwolenia na wykreślenie hipoteki lub zastawu (na wniosek Klienta) Wysłanie monitu do Kredytobiorcy lub Poręczyciela po upływie terminu spłaty raty kredytu lub odsetek za kaŝde upomnienie (opłatę pobiera się od Kredytobiorcy za wysłanie upomnienia zarówno do Kredytobiorcy i do Poręczyciela) Sporządzenie na wniosek Klienta pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej (od kwoty wnioskowanego lub udzielonego kredytu) 30,00 zł 2,00% kwoty wniosku kredytowego, nie mniej niŝ 300,00 zł. 13. Zawarcie z Klientem porozumienia co do spłaty długu 0,50% - 2,00% kwoty kapitału nie mniej niŝ 100,00 zł Odpowiedź na zapytanie innej instytucji finansowej z art. 105 prawa bankowego Inspekcja w siedzibie Kredytobiorcy przed udzieleniem kredytu bądź w związku z jego wykorzystaniem** Inspekcja w siedzibie Kredytobiorcy w okresie spłaty kredytu w związku z monitorowaniem sytuacji ekonomiczno finansowej** 100,00 zł. zapłata prowizji warunkuje wydanie dokumentu 50,00 zł. 50,00 zł. 17. Spłata kredytu preferencyjnego na 7 dni przed terminem spłaty*** 1% kwoty spłacanego kredytu min. 30,00 zł. 18. Wystąpienie Banku na wniosek Klienta do Kancelarii Prawnej lub Centrum Finansowego Sp. z O. O. o uzyskanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru Zastawów 50,00 zł. 19. Wystawienie formularza PCC na Ŝyczenie Klienta 1 *dopuszcza się moŝliwość negocjowania prowizji dla kredytów w rachunku bieŝącym w granicach od 0,1 0,5% oraz pozostałych kredytów wymienionych w pk-cie 3 z terminem spłaty powyŝej 12 miesięcy maksymalnie o 0,2% zgodnie z kompetencjami decyzyjnymi określonymi w załączniku do Polityki kredytowej Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem na lata Zapisy pkt-u nr 2 Postanowień ogólnych Taryfy stosuje się odpowiednio. Jeśli w czasie trwania umowy o Kredyt w Rachunku BieŜącym zostanie podwyŝszona kwota tego kredytu na wniosek klienta to naleŝy pobrać prowizję od kwoty podwyŝszanej tak jak za okres pierwotny. Jeśli w czasie trwania umowy o Kredyt w Rachunku BieŜącym kwota kredytu ulegnie obniŝeniu to zapłacona przez Klienta prowizja nie podlega zwrotowi. ** dotyczy umów o kredyty preferencyjne inwestycyjne zawarte od dnia 01 lipca 2009 roku. *** dotyczy umów o kredyty preferencyjne inwestycyjne zawarte od dnia 01 lipca 2009 roku. 20

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 104/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od dnia 02

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) Lp. Rodzaj czynności/usługi

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik do Uchwały nr 2/20/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 21.04.2016r. (obowiązuje od 01.05.2016r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Wolbrom, 2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 34/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29.05.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Żołyni Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni z dnia 05.12.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych Chełm 011 1/1 Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 29.04.2015 r. z mocą obowiązującą od 04.05.2015 r. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach TARYFA prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne Załącznik nr 1 Do uchwały nr 16/2012 Z dnia 18-09-2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK - WYCIĄG (obowiązuje od 24-09-2012 r.) PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo