TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Obowiązuje od dnia 02 stycznia 2010 roku

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Taryfa opłat i prowizji wchodzi w Ŝycie z dniem roku z zastrzeŝeniami, jako Załącznik do Uchwały Zarządu nr 105/55/2009 z dnia roku 2. Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Klientów Instytucjonalnych i Rolników zwana w dalszej części Taryfą ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w Centrali Banku oraz w jego Oddziałach. 3. UŜyte w Taryfie określenie Bank naleŝy rozumieć jako Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem oraz jego Oddziały. 4. Zarząd moŝe podjąć decyzje o zmianie wysokości, bądź likwidacji prowizji oraz stosowaniu innych stawek w szczególności w czasie trwających kampanii promocyjnych. 5. Nie pobiera się prowizji od wpłat gotówkowych związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem. 6. Pod pojęciem Klienta instytucjonalnego rozumie się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 7. Terminy spłaty kredytów liczone są od dnia zawarcia umowy kredytowej. 8. Na Ŝyczenie Klienta Bank moŝe wykonać inne czynności niŝ wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania innej prowizji lub opłaty bankowej nie wymienionej w Taryfie. 9. Bank pobiera prowizje i opłaty za czynności określone w Taryfie w wysokości i na zasadach określonych w Taryfie o ile umowa (np.: rachunku, o kredyt itd.) nie. 10. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych. Bank pobiera naleŝne prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach wymienialnych, dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w Banku kursów kupna/sprzedaŝy dewiz. 11. Wszystkie prowizje i opłaty określone w Taryfie pobierane są: - dziennie w dniu wystąpienie określonego rodzaju czynności/usługi, - cyklicznie (np. miesięcznie, rocznie), - zgodnie z Taryfą lub zawartą umową. 12. Bank zastrzega sobie prawo zmiany stawek Taryfy. Zmiana stawek opłat i prowizji moŝe nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniŝszych warunków: a) zmiany sytuacji gospodarczej w kraju, 2

3 b) zmiany wewnętrznych kosztów obsługi Klienta przez Bank, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności, d) zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych, e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku. 13. Płatności wystawione na kwoty równe lub większe niŝ ,00 PLN realizowane są przez system SORBNET. 14. Zastosowany w tabelach znak oznacza, Ŝe dana czynność/operacja nie jest realizowana w ramach danego produktu, rachunku/pakietu. 15. Nadpłaty z tytułu spłaconych kredytów do kwoty stanowiącej dwukrotność opłaty pocztowej za przesyłkę poleconą nie podlegają zwrotowi. Salda likwidowanych rachunków w przypadku braku dyspozycji Klienta do kwoty stanowiącej dwukrotność opłaty pocztowej za przesyłkę poleconą nie podlegają zwrotowi. 16. Przelew wewnętrzny oznacza w szczególności przeniesienie środków: - z rachunku klienta w BS Zawadzkie na inny rachunek tego samego klienta w BS Zawadzkie, - z rachunku klienta w BS Zawadzkie na rachunek innego klienta w BS Zawadzkie. 17. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie według kursów obowiązujących w Banku w danym dniu i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 18. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi, chyba Ŝe została błędnie pobrana przez Bank. 19. Wypłaty gotówki w kwocie przekraczającej ,00 PLN i 3.000,00 EUR w danej walucie obcej wymagają wcześniejszego 2 dniowego awizowania przez Klienta. 20. O zmianie Taryfy Bank powiadamia Klienta poprzez udostępnienie Taryfy w jednostce Banku oraz na stronie internetowej 21. Taryfa dostępna jest w kaŝdej placówce Banku oraz na stronie internetowej 22. Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawartych z Bankiem i nie ulegają one zmianie.. 3

4 LP. I. RACHUNKI BANKOWE W WALUCIE PLN RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI TRYB POBIERANIA OPŁAT/PROWIZJI RACHUNEK BIEśĄCY RACHUNEK POMOCNICZY DLA KLIENTA INSTYTUCJALNEGO 1. OTWARCIE, PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN z zastrzeŝeniem postanowień części 1A, 1B, 1C z uwzględnieniem postanowień części 4 i Otwarcie rachunku 1.2 Otwarcie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pienięŝnych jednorazowo od jednorazowo od RACHUNEK BIEśĄCY DLA ROLNIKÓW RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN 30,00 zł. 30,00 zł. 30,00 zł. 30,00 zł. 1.3 Prowadzenie rachunku 40,00 zł.* 1.4 Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pienięŝnych 40,00 zł.* Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonywane przez posiadacza rachunku od kaŝdej operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,00 zł o ile umowa nie 1.6 Wypłaty gotówkowe w kasie Banku z rachunku posiadacza od kaŝdej operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,90 zł o ile umowa nie Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł 1.7 PRZELEWY: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) przelewy ZUS 2,30 zł. 3,50 zł. 2,30 zł. 3,50 zł Przekaz środków w formie bezgotówkowej na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny) od operacji 0,50% nie mniej niŝ o ile umowa nie 0,25% min 2,90 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej 1A. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed r Oddział Gorzów Śląski z uwzględnieniem postanowień części 4A 1.A1 Prowadzenie rachunku 1.A2 1.A3 Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrebnienia środków pienięŝnych Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonane przez posiadacza rachunku od kaŝdej operacji 1.A4 Od obrotów strony WINIEN od kaŝdej operacji 1.A5 Od wypłat gotówkowych od kaŝdej operacji o ile umowa nie Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obroty o ile umowa nie Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obroty o ile umowa nie 0,20% o ile umowa nie min.1,00 zł Uwzględnione w obrotach strony WINIEN 40,00 zł.* 40,00 zł.* - z zastrzeŝeniem pkt. 1.A5, 1.A6, 1.A7, 1.A8, 1.A9 0,20% min o ile umowa nie stanowi inaczej Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł 1.A6 Przelewy ZUS 3,50 zł. 3,50 zł. - 4

5 1.A7 Przelewy zewnętrzne 2,30 zł. 1.A8 Przelew wewnętrzny 1,00 zł 1.A9 Przekaz środków w formie bezgotówkowej z rachunku rolniczego na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny) od operacji 0,20% min o ile umowa nie stanowi inaczej ZastrzeŜenia: - z obrotów strony WINIEN wyłącza się: spłaty zobowiązań wobec BS Zawadzkie, - z obrotów strony WINIEN wyłącza się: przelewy z wykorzystaniem usługi 24.BS-Zawadzkie od których pobiera się prowizję według zasad określonych w części 4.A3 - przelewy z wykorzystaniem usługi Home Banking włącza się do obrotów strony WINIEN, nie pobiera się prowizji określonej w części 5.2, - transakcje kartą bankomatową nie stanowią wypłaty gotówkowej (rachunek bieŝący dla rolników). - prowizja od wypłat gotówkowych z rachunku bieŝącego rolnika pobierana w cięŝar rachunku klienta 1B. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed r Oddział Olesno z uwzględnieniem postanowień części 4B 1.B1 Prowadzenie rachunku 1.B2 1.B3 Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pienięŝnych Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonane przez posiadacza rachunku od kaŝdej operacji o ile umowa nie Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obroty o ile umowa nie Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obroty o ile umowa nie 40,00 zł.* 40,00 zł.* - 1.B4 Od obrotów strony WINIEN od sumy operacji 0,40% min 3,50 zł. max 150 zł.(od sumy operacji w danym dniu) o ile umowa nie stanowi inaczej Prowizja pobierana dzienne 0,40% min max 30,00 zł. (od sumy operacji w miesiącu) o ile umowa nie Prowizja pobierana raz w miesiącu Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł 1.B5 Przelewy ZUS 3,50 zł. 3,50 zł. - ZastrzeŜenia: - nie uwzględnia się w obrotach strony WINIEN transakcji dotyczących prowizji i opłat związanych z obsługą rachunku oraz podatku od dopisanych odsetek, - rachunek osoby prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej traktuje się jak rachunek klienta instytucjonalnego, - z obrotów strony WINIEN wyłącza się: przelewy z wykorzystaniem usługi 24.BS-Zawadzkie od których pobiera się prowizję według zasad określonych w części 4.B3, - przelewy z wykorzystaniem usługi Home Banking włącza się do obrotów strony WINIEN, nie pobiera się prowizji określonej w części 5.2 1C. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed r Oddział Radłów z uwzględnieniem postanowień części 4C 1.C1 Prowadzenie rachunku o ile umowa nie 40,00 zł.* 1.C2 Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrebnienia środków pienięŝnych o ile umowa nie 40,00 zł.* - 1.C3 Wpłaty gotówkowe na rachunki od kaŝdej operacji o ile umowa nie 1.C4 Wypłaty gotówkowe z rachunku od kaŝdej operacji 0,40% min 3,50 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej 0,40% min 3,50 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł 5

6 1.C5 PRZELEWY: a) wewnętrzne/zewnętrzne z wyłączeniem kwoty przelewów ZUS b) przelewy ZUS od kwoty kaŝdego przelewu 0,40% min 2,50 zł. max 5,00 zł o ile umowa nie 3,50 zł 0,40% min 2,50 zł. max 5,00 zł o ile umowa nie stanowi inaczej 3,50 zł - 1.C.6 Przekaz środków w formie bezgotówkowej z rachunku, na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny) od operacji 0,40% min. 3,50 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej 0,20% min o ile umowa nie stanowi inaczej ZastrzeŜenia - jeśli klient korzysta z usługi 24.BS-Zawadzkie kwotę przelewu internetowego wyłącza się z prowizji w części 1.C5a, - transakcje kartą bankomatową traktuje się jako wypłaty gotówkowe, - od przelewów z wykorzystaniem usługi Home Banking prowizje pobiera się według zasad określonych w części 1.C5a 1D. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed r Zawadzkie z uwzględnieniem postanowień części 4 1.D1 Prowadzenie rachunku 40,00 zł.* 1.D2 Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrebnienia środków pienięŝnych 40,00 zł.* - 1.D3 Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonywane przez posiadacza rachunku od kaŝdej operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,00 zł o ile umowa nie 1.D4 1.D5 1.D6 Wypłaty gotówkowe w kasie Banku z rachunku posiadacza PRZELEWY: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) przelewy ZUS Przekaz środków w formie bezgotówkowej z rachunku, na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny) od kaŝdej operacji od operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 2,30 zł. 3,50 zł. 0,50% nie mniej niŝ o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,90 zł o ile umowa nie 2,30 zł. 3,50 zł. 0,25% min 2,90 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej 1E. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed r Oddział Kolonowskie z uwzględnieniem postanowień części 4 Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł - 1.E1 Prowadzenie rachunku 40,00 zł.* 1.E2 Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrebnienia środków pienięŝnych 40,00 zł.* - 1.E3 Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonywane przez posiadacza rachunku od kaŝdej operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,00 zł o ile umowa nie 1.E4 Wypłaty gotówkowe w kasie Banku z rachunku posiadacza od kaŝdej operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,90 zł o ile umowa nie Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł 6

7 1.E5 1.E6 PRZELEWY: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) przelewy ZUS Przekaz środków w formie bezgotówkowej z rachunku, na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny) od operacji 2,30 zł. 3,50 zł. 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 2,30 zł. 3,50 zł. - 0,25% min 2,90 zł. o ile umowa nie 1F. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed r Oddział Zębowice z uwzględnieniem postanowień części 4 1.F1 Prowadzenie rachunku 40,00 zł.* 1.F2 Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrebnienia środków pienięŝnych 40,00 zł.* - 1.F3 Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonywane przez posiadacza rachunku od kaŝdej operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,00 zł o ile umowa nie 1.F4 Wypłaty gotówkowe w kasie Banku z rachunku posiadacza od kaŝdej operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 0,25% nie mniej niŝ 2,90 zł o ile umowa nie Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł 1.F5 PRZELEWY: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) przelewy ZUS 2,30 zł. 3,50 zł. 2,30 zł. 3,50 zł. - 1.F6 Przekaz środków w formie bezgotówkowej z rachunku, na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny) od operacji 0,50% nie mniej niŝ 2,00 zł. o ile umowa nie 0,25% min 2,90 zł. o ile umowa nie 2. POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM 2.1 Blankiety czekowe/ksiąŝeczki czekowe Od kaŝdego Blankietu/ksiąŜeczki 3,00 zł. 3,00 zł Dokonanie potwierdzenia czeku rozrachunkowego Od kaŝdego blankietu czekowego 10,00 zł. 10,00 zł Przyjęcie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego do inkasa (lista inkasowa) Od kaŝdego blankietu czekowego 10,00 zł. 10,00 zł Przechowywanie zamówionych a nie odebranych blankietów czekowych w terminie 30 dni od daty złoŝenia zamówienia Potwierdzenie salda na rachunku lub lokacie terminowej na dokumencie źródłowym ZLECENIA STAŁE: a) wewnętrzne b) zewnętrzne Odmowa wykonania stałego zlecenia z powodu braku środków na rachunku jednorazowo 10,00 zł. 10,00 zł. Od kaŝdego potwierdzenia Od zlecenia 4,00 zł 4,00 zł jednorazowo - - 7

8 2.8 Zlecenia jednorazowe Od zlecenia 2.9 Telefoniczny kontakt z klientem w celu wyjaśnienia: błędów w numerze IBAN, braku środków na rachunku do realizacji przelewów, braku środków na rachunku do realizacji zlecenia stałego debecie na rachunku Od rozmowy telefonicznej 3,00 zł. 3,00 zł. POLECENIE ZAPŁATY: 2.10 a) Przyjęcie polecenia zapłaty b) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika (opłata pobierana z rachunku dłuŝnika) c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłuŝnika (opłata pobierana z rachunku dłuŝnika) d) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty jednorazowo od polecenia zapłaty Od polecenia zapłaty Od polecenia zapłaty 5,00 zł - WYCIĄGI BANKOWE: 2.11 a) odbiór osobisty b) wysłane do domu (na terenie kraju) raz w miesiącu c) wysłane do domu (na terenie kraju) kilka razy w miesiącu d) listem poleconym (na terenie kraju) e) drogą pocztową za granicę f) wysłanie wyciągu z rachunku, który nie został odebrany przez okres 30 dni za wyciąg za wyciąg za wyciąg za wyciąg za wyciąg za przesyłkę Bez prowizji bez prowizji Bez prowizji 10,00 zł. 5,00 zł Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji 10,00 zł. Bez prowizji bez prowizji Bez prowizji 10,00 zł Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zablokowania i cesji środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku a) z BS w Zawadzkiem b) z innymi Bankami i Instytucjami Za dyspozycję Za dyspozycję 1 30,00 zł. 1 30,00 zł. 15,00 zł 30,00 zł Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (opłatę pobiera się z rachunku dłuŝnika) Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego a) za rok bieŝący b) za rok poprzedni Za odpis dowodu do wyciągu a) za rok bieŝący b) za rok poprzedni a) pierwsza realizacja tytułu b) w przypadku kaŝdej następnej realizacji tego samego tytułu dodatkowo za kaŝdy przelew Za wyciąg Za wyciąg Za dokument Za dokument 2 5,00 zł 7,00 zł. 7,00 zł. 2 7,00 zł. 7,00 zł. 25,00 zł 5,00 zł Po uzgodnieniu z organem egzekucyjnym 5,00 zł 7,00 zł. 7,00 zł Za sporządzenie wydruku obrotów (transakcji) na jednym rachunku a) za ostatnie 3 miesiące b) za kaŝdy następny miesiąc Za wydruk Za wydruk 2.17 Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta w czasie trwania umowy Za zmianę 10,00 zł. 10,00 zł. 10,00 zł Przyjęcie zgłoszenia lub dyspozycji zastrzeŝenia skradzionych blankietów czekowych ZastrzeŜenie utraconych lub skradzionych blankietów czekowych Odwołanie zastrzeŝenia utraconych blankietów czekowych Za jedno zgłoszenie 20,00 zł 20,00 zł - Od zastrzeŝenia - Za odwołanie 8

9 Umorzenie utraconych lub skradzionych blankietów czekowych Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku, wysokości salda oraz potwierdzającego fakt, iŝ rachunek jest wolny od zajęć egzekucyjnych Za umorzenie Za zaświadczenie 30,00 zł. 30,00 zł. 30,00 zł Wystawienie opinii bankowej o rachunku Za opinię 50,00 zł. 50,00 zł. 50,00 zł Zablokowanie środków na rachunku na Ŝyczenie Klienta Od dyspozycji 30,00 zł. 30,00 zł. 30,00 zł Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki Od wypłaty 50,00 zł. 50,00 zł. 50,00 zł Likwidacja rachunku jednorazowo Do wysokości salda, nie więcej niŝ Do wysokości salda, nie więcej niŝ Likwidacja rachunku z udostępnioną kartą płatniczą Likwidacja rachunku na wniosek Klienta w okresie 30 dni od daty otwarcia rachunku. jednorazowo 50,00 zł. 50,00 zł. jednorazowo 10,00 zł. 10,00 zł. 9

10 3. SMSBANKNET 3.1 Aktywacja usługi jednorazowo 0,00 zł. 0,00 zł. 3.2 Miesięczna opłata za korzystanie z usługi raz w miesiącu 3,00 zł. 3,00 zł. 3.3 Opłata za kaŝdego wysłanego SMS-A Za sms-a 0,35 zł. 0,35 zł. 3.4 Przyjęcie i zmiana dyspozycji (zmiana: Za zmianę nr-u telefonu, nr-u rachunku, opcji itp.) BS-ZAWADZKIE (z zastrzeŝeniem postanowień części 4A, 4B, 4C) 4.1 Aktywacja usługi jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł. 4.2 Abonament raz w miesiącu 4.3 Przelewy: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) ZUS 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 4.4 Wydruk załącznika do wyciągu Od sztuki 0,50 zł zł. 4.5 Wydanie listy haseł jednorazowych 50 sztuk Zablokowanie/odblokowanie dostępu do 4.6 rachunku przy wykorzystaniu usługi 24.BS-Zawadzkie za kaŝdą listę Bez prowizji Bez prowizji kaŝdorazowo 10,00 zł. 10,00 zł. 4.7 Wydanie loginu (identyfikatora) kaŝdorazowo Bez prowizji Bez prowizji 4.8 Zmiana karty uprawnień kaŝdorazowo 10,00 zł 10,00 zł 4A. 24.BS-ZAWADZKIE do rachunków otwartych przed r Oddział Gorzów Śląski 4.A1 Aktywacja usługi jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł. 4.A2 Abonament raz w miesiącu 4.A3 Przelewy: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) ZUS 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 4.A4 Wydruk załącznika do wyciągu Od sztuki 0,50 zł. 0,50 zł. 4.A5 Wydanie listy haseł jednorazowych 50 sztuk za kaŝdą listę 0,00 zł. 0,00 zł. 4.A6 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu usługi 24.BS-Zawadzkie kaŝdorazowo 10,00 zł. 10,00 zł. 4.A7 Wydanie loginu (identyfikatora) kaŝdorazowo 0,00 zł. 0,00 zł. 4.A8 Zmiana karty uprawnień kaŝdorazowo 10,00 zł 10,00 zł ZastrzeŜenia: - przelewy składane z wykorzystaniem usługi 24.BS-Zawadzkie wyłącza się z prowizji od obrotów strony WINIEN, o której mowa w części 1A 10

11 4B. 24.BS-ZAWADZKIE do rachunków otwartych przed r Oddział Olesno 4.B1 Aktywacja usługi jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł. 4.B2 Abonament raz w miesiącu 4.B3 Przelewy: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) ZUS 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 4.B4 Wydruk załącznika do wyciągu Od sztuki 0,50 zł. 0,50 zł. 4.B5 Wydanie listy haseł jednorazowych 50 sztuk za kaŝdą listę 0,00 zł. 0,00 zł. 4.B6 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu usługi 24.BS-Zawadzkie kaŝdorazowo 10,00 zł. 10,00 zł. 4.B7 Wydanie loginu (identyfikatora) kaŝdorazowo 0,00 zł. 0,00 zł. 4.B8 Zmiana karty uprawnień kaŝdorazowo 10,00 zł 10,00 zł ZastrzeŜenia: - przelewy składane z wykorzystaniem usługi 24.BS-Zawadzkie wyłącza się z prowizji od obrotów strony WINIEN o której mowa w części 1B 4C. 24.BS-ZAWADZKIE do rachunków otwartych przed r Oddział Radłów 4.C1 Aktywacja usługi jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł. 4.C2 Abonament raz w miesiącu 4.C3 Przelewy: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) ZUS 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 0,50 zł. 1,50 zł. 2,50 zł. 4.C4 Wydruk załącznika do wyciągu Od sztuki 0,50 zł. 0,50 zł. 4.C5 Wydanie listy haseł jednorazowych 50 sztuk za kaŝdą listę 0,00 zł. 0,00 zł. 4.C6 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu usługi 24.BS-Zawadzkie kaŝdorazowo 10,00 zł. 10,00 zł. 4.C7 Wydanie loginu (identyfikatora) kaŝdorazowo 0,00 zł. 0,00 zł. 4.C8 Zmiana karty uprawnień kaŝdorazowo 10,00 zł 10,00 zł ZastrzeŜenia: - przelewy składane z wykorzystaniem usługi 24.BS-Zawadzkie wyłącza się z prowizji od kwoty przelewu o której mowa w części 1C - dla rachunków w usługą 24.BS-Zawadzkie pobiera się prowizje za prowadzenie rachunku w wysokości określonej w części 1 11

12 5. USŁUGA HOME BANKING 5.1 Opłata miesięczna abonamentowa Uwaga: a) w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresy 24 miesięcy liczonego od daty instalacji Posiadacz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości stanowiącej równowartość iloczynu liczby miesięcy pozostających do okresu 24 miesięcy i stawki opłaty miesięcznej b) nie dotyczy Posiadaczy rachunków z zainstalowanym systemem home banking przed datą roku miesięcznie 2 25, Przelewy a) wewnętrzne b) zewnętrzne d) do ZUS-u Od sztuki Od sztuki Od sztuki 0,50 zł. 3,30 zł. 0,50 zł. 3,30 zł. * opłata roczna pobierana w pierwszym dniu roboczym kaŝdego roku kalendarzowego. Uwaga: W przypadku otwarcia rachunku w okresie od do danego roku kalendarzowego opłatę pobiera się w całości, natomiast dla rachunków otwartych w okresie od do danego roku kalendarzowego opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się w wysokości 50% stawki. Dla rachunków otwieranych w danym roku kalendarzowym opłatę roczna za prowadzenie rachunku pobiera się w dniu jego otwarcia ( niezaleŝnie od opłaty za otwarcie rachunku). 12

13 II. RACHUNKI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH LP. RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI TRYB POBIERANIA OPŁAT / PROWIZJI Rachunek bankowy w walutach wymienialnych 1. OTWARCIE, PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU W WALUTACH WYMIENIALNYCH Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych 1.1 Otwarcie rachunku dla kaŝdej waluty jednorazowo Bez prowizji Bez prowizji 1.2 Prowadzenie rachunku Miesięcznie dla kaŝdej waluty Wpłaty gotówkowe na rachunek Od kaŝdej operacji 0,50% min. 10,00 zł. 1.4 Wypłaty gotówkowe z rachunku Od kaŝdej operacji 0,50% min. 10,00 zł. 1.5 Opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie- opłata pobrana z konta klienta Przelew na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w BS Zawadzkiem Opłata pobrana w dniu dokonania wypłaty następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki Od sztuki 0,20% kwoty przewyŝszającej kwotę ustaloną w umowie 0,20% kwoty Uwaga: wycofanie przez Posiadacza lokaty terminowej w okresie 7 dni od daty wniesienia wkładu 0,50% min. Maks.10,00 zł 0,20% kwoty przewyŝszającej kwotę ustaloną w umowie 0,20% kwoty 1.6 b) złotowy prowadzony w innym banku Od sztuki 3,90 zł. c) walutowy w innym banku UWAGA: za przelewy realizowane w systemie SORBNET pobiera się opłatę w wysokości 100,00 Od sztuki jak za (sprzedaŝ) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym 2. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH Wyciągi z konta bankowego a) odbierany osobiście w banku Za wyciąg 2.1 b) wysłany drogą pocztową listem zwykłym w kraju Za wyciąg c) wysłany drogą pocztową listem poleconym w kraju Za wyciąg 10,00 zł. 10,00 zł. d) wysłany drogą pocztową za granicę kraju Za wyciąg Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 2.2 a) za rok bieŝący b) za kaŝdy poprzedni rok Od wydruku od wydruku 7,00 zł. 7,00 zł Za odpis dowodu do wyciągu a) za rok bieŝący b) za rok poprzedni Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek Klienta w czasie trwania umowy Za dokument Za dokument 5,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 7,00 zł Za zmianę 10,00 zł 10,00 zł 13

14 2.5 Za sporządzenie wydruku obrotów (transakcji) a) za ostatnie 3 miesiące b) za kaŝdy następny miesiąc Od wydruku Od wydruku 2,00 zł Wystawienie opinii bankowej o rachunku Zaświadczenie o posiadanym rachunku, wysokości salda Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków w walutach wymienialnych za granicę kraju Od sztuki 50,00 zł. 50,00 zł. Od sztuki 30,00 zł. 30,00 zł. Od zaświadczenia 30,00 zł. 30,00 zł. 2.9 Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zablokowania lub cesji środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku a) z BS w Zawadzkiem b) z innymi Bankami i Instytucjami Za dyspozycję Za dyspozycję 1 30,00 zł. 1 30,00 zł Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (opłatę pobiera się z rachunku dłuŝnika) a) pierwsza realizacja tytułu b) w przypadku kaŝdej następnej realizacji tego samego tytułu dodatkowo za kaŝdy przelew 2 2 po uzgodnieniu z organem egzekucyjnym 2.11 Likwidacja rachunku Jednorazowo do wysokości salda, nie więcej niŝ 3. USŁUGA 24.BS-ZAWADZKIE Przeglądanie salda na rachunku walutowym z uŝyciem usługi 24.BS- Zawadzkie Realizacja przelewów w obrocie dewizowym przy uŝyciu usługi 24.BSzawadzkie Za usługę Od sztuki Jak za (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym 14

15 III. KARTY PŁATNICZE 1. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS 1. Wydanie i obsługa nowej karty 130,00 zł. 2. Wydanie i obsługa karty wznowionej 1 3. Wydanie duplikatu karty 50,00 zł. 4. Wydanie karty w trybie ekspresowym 100,00 zł. (dopłata) 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 1% wartości transakcji min. 4,00 zł. 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku 1% wartości transakcji min. 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 2% wartości transakcji min. 4,00 zł. 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3% wartości transakcji min Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 2% wartości transakcji min. 5 zł. 13. Wypłata gotówki w kasach innego banku za granicą 3% wartości transakcji min Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 1% wartości transakcji min. 15. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 2% wartości transakcji min Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie Uwaga: usługa dostępna tylko w bankomatach sieci BZ WBK 24. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 4,00 zł. 6,00 zł. 18. ZastrzeŜenie karty 50,00 zł. 19. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa 10,00 zł. 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek UŜytkownika Zmiana danych UŜytkownika karty 10,00 zł. 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł. 24. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty ,00 zł. 25. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10,00 zł. 26. Rozpatrzenie reklamacji 27. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 15

16 28. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej w Polsce 0,00 zł. 29. Odblokowanie/zablokowanie numeru PIN 7,00 zł. 30. Rezygnacja Klienta z uŝytkowania karty 50,00 zł. 2. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON 1. Wydanie i obsługa nowej karty 30,00 zł. 2. Wydanie i obsługa karty wznowionej 30,00 zł. 3. Wydanie duplikatu karty 4. Wydanie karty w trybie ekspresowym 50,00 zł. (dopłata) 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 1 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% wartości transakcji min. 3,00 zł. 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł. 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% wartości transakcji min. 10,00 zł Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5 zł. 13. Wypłata gotówki w kasach innego banku za granicą 2% wartości transakcji min. 10,00 zł. 14. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 15. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie Uwaga: usługa dostępna tylko w bankomatach sieci BZ WBK 24. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł. 18. ZastrzeŜenie karty 50,00 zł. 19. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa 10,00 zł. 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika 10,00 zł. 21. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek UŜytkownika 10,00 zł. 22. Zmiana danych UŜytkownika karty 10,00 zł. 23. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10,00 zł. 16

17 24. Rozpatrzenie reklamacji 25. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 26. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej w Polsce 0,00 zł. 27. Odblokowanie/zablokowanie numeru PIN 7,00 zł. 28. Rezygnacja Klienta z uŝytkowania karty 50,00 zł. 17

18 IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM PRZYCHODZĄCE DO BS 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym*, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe Uwaga: niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową w wysokości Polecenia wypłaty**/przelewy regulowane*** na kwotę nie przekraczającą równowartości 10,00 EUR 1.2 Polecenie wypłaty-przelewy SEPA**** 15,00 zł Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR a) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem b) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym Pozostałe polecenia wypłaty z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem a) z dyspozycją kosztów BEN lub SHA b) z dyspozycją kosztów OUR c) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty /przelewu regulowanego/, w tym zwrot świadczeń rentowych Uwaga: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową w wysokości 15,00zł.Nie pobiera się Ŝadnych opłat w przypadku zwrotu przelewu SEPA Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od kaŝdego polecenia wypłaty Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1.4 Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku BPS S.A. lub BS w Zawadzkiem Wypłata otrzymanych środków z konta nieoprocentowanego Banku w sytuacji gdy uznanie lub wpłata nie kwalifikuje się do bezpośredniego zaliczenia na rachunek walutowy lub złotowy 20,00 zł 50,00 zł 0,10% min. maks. 100,00 zł. 0,20% min. 50,00 zł. maks. 200,00 zł. 0,30% min. 50,00 zł. maks. 200,00 zł. 0,15% min. maks. 100,00 zł. 30,00 zł. 40,00 zł.+ koszty rzeczywiste 30,00 zł. 5. Odwołanie zlecenia z pkt. 4 + koszty rzeczywiste WYCHODZĄCE Z BS 6. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym: 6.1 a) przelewy SEPA b) przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwotę nie przekraczającą ,00 EUR, w cięŝar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem 6.2 Polecenia wypłaty: - w cięŝar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem 1 40,00 zł. 0,30% min. 30,00 zł. maks. 300,00 zł Uwaga: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową w wysokości 15,00zł oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.12, przy opcji kosztowej OUR 6.3 Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku bankowego w standardzie IBAN (jeŝeli funkcjonuje w banku beneficjenta) od kaŝdego przekazu. Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ,00 zł 6.4 Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta, od kaŝdego polecenia wypłaty Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ,00 zł 6.5 Przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS SA oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych (z polecenia klientów jednostek organizacyjnych Banku BPS S.A. oraz klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) 7. Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym wstrzymanie płatności 20,00 zł 50,00 zł. Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń wypłaty niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową w wysokości 15,00zł 8. Zmiany / korekty do zrealizowanych poleceń wypłaty wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty niezaleŝnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową w wysokości 15,00zł. oraz koszty banków trzecich 50,00 zł. 9. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym uwaga: opłatę z pkt. 9 pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w trybie ekspresowym w EUR i USD z datą waluty dziś a) zlecenia do kwoty 1.000,00 EUR b) zlecenia do kwoty 1.000,00 USD 9.2 Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w trybie ekspresowym w EUR i USD a) zlecenia powyŝej 1.000,00 EUR b) zlecenia powyŝej 1.000,00 USD Bez dodatkowej opłaty Bez dodatkowej opłaty 150,00 zł 150,00 zł. 9.3 Realizacja (sprzedaŝ) poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w GBP a) z datą waluty DZIŚ 150,00 zł. 9.4 Realizacja (sprzedaŝ) poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w EUR, USD, GBP i PLN: a) z datą waluty JUTRO 100,00 zł. 10. Opłata od dokonanych przez Bank przewalutowań środków w walutach wymienialnych na złote polskie lub złotych polskich na środki w walutach wymienialnych dotyczy wyłącznie przekazów zagranicznych realizowanych w innej walucie niŝ waluta rachunku lub dokonanej wpłaty gotówkowej 11. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu Uwaga: NiezaleŜnie od prowizji pobiera się opłatę za telefaks. 10,00 zł. 12. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty ***** 12.1 Przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartość w innej walucie wymienialnej 50,00 zł 12.2 Przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 100,00 zł 12.3 Przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej. 250,00 zł 18

19 * Przekaz w obrocie dewizowym: 1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA ** Polecenie wypłaty: 2. Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). *** Przelew regulowany: 3. Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów spełniające następujące warunki: - waluta transakcji EUR, - kwota transakcji mniejsza lub równa ,00 EUR, - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony Kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, - występuje opcja SHA. **** Przelew SEPA: 4. Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniając następujące warunku: - waluta transakcji EUR, - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, - występuje opcja kosztowa SHA, - przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, - bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA SCT (wykaz Banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej ***** Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobrane z góry 5. Do przeliczenia wartości podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). 19

20 V. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW, WEKSLI I GWARANCJI 1. Opłata przygotowawcza od kredytu 10,00 zł Prowizja od kwoty przyznanego kredytu NAWOZOWEGO i inwestycyjnego dla rolników (bez względu na termin spłaty) Prowizja od kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą z wyjątkiem kredytu nawozowego, inwestycyjnego dla rolników oraz kredytów preferencyjnych* a) z terminem do 1 roku b) z terminem spłaty do 2 lat c) z terminem spłaty do 3 lat d) z terminem spłaty do 5 lat e) z terminem spłaty powyŝej 5 lat 2,00% nie mniej niŝ 40,00 zł. 1,20% nie mniej niŝ 40,00 zł. 1,50% nie mniej niŝ 40,00 zł. 1,70% nie mniej niŝ 40,00 zł. 2,00% nie mniej niŝ 40,00 zł. 2,20% nie mniej niŝ 40,00 zł. 4. Prowizja od kredytów preferencyjnych Bez względu na termin spłaty 2,00% Prowizja od udzielonych gwarancji za kaŝdy rozpoczęty 3 miesięczny okres od daty wystawienia dokumentu gwarancyjnego Rozpatrzenie wniosku i udzielenie promesy kredytu / promesy gwarancji liczonej od kwoty przyrzeczonej kredytu / promesy gwarancji Rozpatrzenie wniosku Kredytobiorcy w sprawie ustalenia nowych warunków spłaty skutkującego: a) prolongatą terminu spłaty kredytu, jego części lub odsetek b) zmianą ustanowionej w umowie kredytu prawnej formy zabezpieczenia c) zmianą innych warunków umowy, z wyłączeniem zmiany terminów uruchomienia transz kredytu Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego brak zadłuŝenia lub wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów 0,50% - 2,00% nie mniej niŝ 300,00 zł 0,50% min. 200,00 zł. 0, 10% - 2,00% kwoty prolongowanej, nie mniej niŝ 100,00 zł. 100,00 zł. 100,00 zł. 50,00 zł. 9. Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki ( w imieniu Klienta) 50,00 zł Wydanie duplikatu zezwolenia na wykreślenie hipoteki lub zastawu (na wniosek Klienta) Wysłanie monitu do Kredytobiorcy lub Poręczyciela po upływie terminu spłaty raty kredytu lub odsetek za kaŝde upomnienie (opłatę pobiera się od Kredytobiorcy za wysłanie upomnienia zarówno do Kredytobiorcy i do Poręczyciela) Sporządzenie na wniosek Klienta pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej (od kwoty wnioskowanego lub udzielonego kredytu) 30,00 zł 2,00% kwoty wniosku kredytowego, nie mniej niŝ 300,00 zł. 13. Zawarcie z Klientem porozumienia co do spłaty długu 0,50% - 2,00% kwoty kapitału nie mniej niŝ 100,00 zł Odpowiedź na zapytanie innej instytucji finansowej z art. 105 prawa bankowego Inspekcja w siedzibie Kredytobiorcy przed udzieleniem kredytu bądź w związku z jego wykorzystaniem** Inspekcja w siedzibie Kredytobiorcy w okresie spłaty kredytu w związku z monitorowaniem sytuacji ekonomiczno finansowej** 100,00 zł. zapłata prowizji warunkuje wydanie dokumentu 50,00 zł. 50,00 zł. 17. Spłata kredytu preferencyjnego na 7 dni przed terminem spłaty*** 1% kwoty spłacanego kredytu min. 30,00 zł. 18. Wystąpienie Banku na wniosek Klienta do Kancelarii Prawnej lub Centrum Finansowego Sp. z O. O. o uzyskanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru Zastawów 50,00 zł. 19. Wystawienie formularza PCC na Ŝyczenie Klienta 1 *dopuszcza się moŝliwość negocjowania prowizji dla kredytów w rachunku bieŝącym w granicach od 0,1 0,5% oraz pozostałych kredytów wymienionych w pk-cie 3 z terminem spłaty powyŝej 12 miesięcy maksymalnie o 0,2% zgodnie z kompetencjami decyzyjnymi określonymi w załączniku do Polityki kredytowej Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem na lata Zapisy pkt-u nr 2 Postanowień ogólnych Taryfy stosuje się odpowiednio. Jeśli w czasie trwania umowy o Kredyt w Rachunku BieŜącym zostanie podwyŝszona kwota tego kredytu na wniosek klienta to naleŝy pobrać prowizję od kwoty podwyŝszanej tak jak za okres pierwotny. Jeśli w czasie trwania umowy o Kredyt w Rachunku BieŜącym kwota kredytu ulegnie obniŝeniu to zapłacona przez Klienta prowizja nie podlega zwrotowi. ** dotyczy umów o kredyty preferencyjne inwestycyjne zawarte od dnia 01 lipca 2009 roku. *** dotyczy umów o kredyty preferencyjne inwestycyjne zawarte od dnia 01 lipca 2009 roku. 20

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster, załącznik do UZ z dn. 30.09.2009 r, obowiązuje od dnia 1 października 2009

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Z dnia 1 czerwca 2010 r. scan 1/30 9211 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo