Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu

2 SPIS TREŚCI Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE Tab. 1. Rachunki bieŝące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych, rolników oraz dla podmiotów instytucjonalnych Rozdział II. OPERACJE GOTÓWKOWE I BEZGOTÓWKOWE Tab. 2 Operacje gotówkowe Tab. 3 Operacje bezgotówkowe... 5 Rozdział III. KARTY BANKOWE..6-7 Tab. 4 Karta płatnicza VISA BUSINESS DEBETOWA...6 Tab. 5 Karta kredytowa VISA BUSINESS CREDIT/ VISA BUSINESS CREDIT GOLD..6-7 Rozdział IV. INNE USŁUGI BANKOWE. 7 Tab. 6 Przechowywanie przedmiotów, papierów wartościowych.. 7 Rozdział V. KREDYTY Rozdział VI. OPŁATY ZA CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNE...9 Tab. 7 Opłata za czynności cywilnoprawne występujące w działalności Banku... 9 Rozdział VII. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE.. 9 Tab. 8 Gwarancje i poręczenia bankowe....9 Rozdział VIII. Przekaz w obrocie dewizowym Tab. 9 Przekaz w obrocie dewizowym. 10 Rozdział IX. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO...11 Podrozdział I. Rachunki bankowe Podrozdział II. Operacje gotówkowe i bezgotówkowe Podrozdział III. Karty bankowe...12 Podrozdział IV. Inne usługi bankowe.. 13 Podrozdział V. Działalność kredytowa Podrozdział VI. Gwarancje i poręczenia bankowe...14 Podrozdział VII. Przekaz w obrocie dewizowym Rozdział X. USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY 15 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w Banku pobierane są z rachunku w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niŝ raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, Ŝe zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąŝa pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na ogólnie obowiązujących zasadach. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, wkładów oszczędnościowych, rachunków płatnych na kaŝde Ŝądanie oraz rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, - wpłat na cele społeczno-uŝyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki prowadzi Bank oraz których wniesienie upowaŝnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, Ŝe opłatę uiszcza odbiorca naleŝności. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na Ŝądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 10. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i poŝyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i poŝyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank BPS S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku naleŝy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie kierujący oddziałem Banku moŝe ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem. 12. Kierujący jednostkami organizacyjnymi mogą ustalić odmienne od obowiązujących stawki prowizji i opłat zgodnie z uprawnieniami nadanymi im przez Zarząd Banku. 13. W indywidualnych sprawach na uzasadniony wniosek kierującego jednostką organizacyjną Zarząd Banku moŝe ustalić prowizje i opłaty poniŝej stawki ustalonej w Taryfie bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 14. Umowy zawarte z klientami w zakresie indywidualnych opłat i prowizji zachowują swoją waŝność. 15. Taryfa podawana jest do wiadomości klientów we wszystkich placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem 3

4 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 I 1. RACHUNKI BIEśĄCE I POMOCNICZE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, ROLNIKÓW ORAZ DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Otwarcie rachunku: a) bieŝącego/pomocniczego rolniczego, 10,00 zł b) bieŝącego/pomocniczego dla pozostałych podmiotów, 20,00 zł c) lokat terminowych, bez opłat d) otwarte z inicjatywy Banku (np. opłacenie czeków potwierdzonych). bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) bieŝącego i pomocniczego dla rolników indywidualnych*, 6,00 zł b) bieŝącego i pomocniczego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 16,00 zł c) bieŝącego i pomocniczego pozostałych podmiotów, 20,00 zł d) otwarte z inicjatywy Banku (np. opłacenie czeków potwierdzonych). bez opłat e) lokat terminowych bez opłat 3. Czynności związane z obsługą rachunku: a) ustanowienie imiennego pełnomocnictwa do dyspozycji rachunkiem (niezaleŝnie od opłaty skarbowej), 15,00 zł b) przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczeniem naleŝności innego Banku, 30,00 zł c) rozpatrzenie wniosku o przyznanie podwyŝszenia limitu w saldzie debetowym, 20,00 zł d) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu (od kwoty zajęcia), 0,5% nie mniej niŝ 15,00 zł e) wydanie blankietów czeków gotówkowych lub rozliczeniowych, 0,50 zł f) potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozliczeniowego, 10,00 zł g) przyjęcie listy inkasowej i inne czynności związane z obsługą weksli i czeków, 10,00 zł h) telefoniczne udzielenie informacji o saldzie rachunku bankowego na hasło dotyczy jednego rachunku bankowego (miesięcznie), 10,00 zł i) zgłoszenie o utracie blankietów czekowych, 10,00 zł j) wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę, 30,00 zł k) wydanie portfela do skarbca nocnego (lub worka do monet), wg ceny wykupu + 20% marŝy l) sporządzenie i wydanie na wniosek klienta: odpisu wyciągu bankowego, 8,00 zł odpisu dowodu do wyciągu, 5,00 zł historii rachunku za okres 1 m-ca, 5,00 zł historii rachunku za okres 1 roku, 30,00 zł zaświadczenie o stanie środków na rachunku bankowym, 15,00 zł udzielenie informacji firmom audytorskim badającym bilans, na podstawie upowaŝnienia wydanego przez posiadacza rachunku. 100,00 zł m) zlecenia stałe: przyjęcie zlecenia, bez opłat realizacja stałego zlecenia. 2,00 zł Czynności związane z usługą Home Bankingu: a) jednorazowa opłata za udostępnienie Home Bankingu, 200,00 zł b) opłata abonamentowa za korzystanie z Home Bankingu (miesięcznie), 55,00 zł c) za przelew dokonany z rachunku bankowego: na rachunki prowadzone przez Bank, bez opłat na rachunki prowadzone w innym Banku, 2,00 zł System Bankowości Internetowej KIRI: a) jednorazowa opłata za udostępnienie usługi KIRI, bez opłat b) opłata miesięczna za korzystanie z Systemu KIRI, 6,00 zł c) wydanie pendrive: - pierwszego, bez opłat - kaŝdego kolejnego, 30,00 zł - wydanie nowego pendrive w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub brak zwrotu pendrive w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi KIRI 30,00 zł d) zablokowanie dostępu do KIRI, bez opłat e) odblokowanie dostępu do KIRI, bez opłat f) opłata za wysłanie informacji SMS, 0,50 zł 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 g) za przelew dokonywany z rachunku bankowego: - na rachunki prowadzone przez Bank, bez opłat - na rachunki prowadzone w innym banku, 1,50 zł h) wygenerowanie nowego hasła do certyfikatu lub/i hasła dostępu, 5,00 zł 1 Z uwzględnieniem postanowień pkt. 13 Zasad pobierania opłat i prowizji bankowych * - opłaty nie pobiera się, jeŝeli w miesiącu nie wystąpiły obroty na rachunku lub jeŝeli jedyną operacją na rachunku jest dopisywanie odsetek. Rozdział II. OPERACJE GOTÓWKOWE I BEZGOTÓWKOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Tryb pobierania I 1. OPERACJE GOTÓWKOWE Wpłaty gotówkowe na rachunki 1) a) bieŝące i pomocnicze podmiotów gospodarczych 2), 0,5% nie mniej niŝ 4,00 zł. od transakcji b) umiejscowione w innych bankach, 0,7% nie mniej niŝ 3,00 zł. od transakcji c) Izby Celnej 0,5% nie mniej niŝ 3,00 zł. od transakcji d) bieŝące w formie zamkniętej lub do skarbca nocnego: w formie uporządkowanej, 0,5% nie mniej niŝ 3,50 zł. od transakcji w formie nieuporządkowanej, 0,5% nie mniej niŝ 5,00 zł. od transakcji 3. Wypłaty gotówki 3) z rachunków umiejscowionych w Banku 0,25% nie mniej niŝ 5,00 zł. od transakcji 4. Wypłaty z konta zlecenie do wypłaty. 0,5% nie mniej niŝ 10,00 zł. od transakcji 5. Wypłaty z konta zlecenie do wypłaty, gdy są związane z realizacją zabezpieczenia udzielonego kredytu. bez opłat 1) jeŝeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką moŝliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 2) podmioty gospodarcze- w tym rolnicy indywidualni 3) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł. naleŝy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję 0,2% od kwoty przewyŝszającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka II OPERACJE BEZGOTÓWKOWE Polecenie przelewu dokonane z rachunków bankowych (za kaŝdy przelew): a) na rachunki bankowe prowadzone w Banku, bez opłat b) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach w systemie papierowym i elektronicznym, 4,00 zł c) realizacja przelewu na indywidualne rachunki pracowników na podstawie zbiorczego zlecenia (listy): na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe umiejscowione w Banku, bez opłat na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe umiejscowione w innych bankach, 4,00 zł d) automatyczne regulowanie sald rachunku w terminach wskazanych przez posiadacz rachunku. 8,00 zł Polecenie zapłaty (za kaŝde polecenie): a) realizacja z rachunku dłuŝnika na rachunek (opłata pobierana z rachunku dłuŝnika): prowadzony w Banku, bez opłat prowadzony w innym banku krajowym, 3,00 zł b) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, 3,00 zł c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłuŝnika: na rachunek w Banku, 1,00 zł na rachunki w innych bankach, 3,00 zł Realizacja zleceń w systemie SORBNET (za kaŝde zlecenie) a) dla zleceń o kwocie mniejszej niŝ zł, 30,00 zł b) dla zleceń o kwocie równej lub większej niŝ zł. 20,00 zł 5

6 Rozdział III. KARTY BANKOWE TAB. 4 Karta płatnicza VISA BUSINESS DEBETOWA Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) VISA Business karta Tryb pobierania Debetowa niespersonalizowana 1. Wydanie nowej karty. 30,00 zł. 30,00 zł. 2. Wydanie/ wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 30,00 zł. 30,00 zł. 3. Wznowienie karty 30,00 zł. 30,00 zł. 4. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 15,00 zł 5. Opłata za uŝytkowanie kart 1) bez opłat bez opłat 6. Transakcje bezgotówkowe bez opłat bez opłat 7. Transakcje gotówkowe - we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 2) bez opłat bez opłat - w innych bankomatach w kraju. 4,00 zł 4,00 zł od transakcji - w bankomatach akceptujących kartę za granicą. 2,0% min. 10 zł. 2,0% min. 10 zł. od transakcji - usługa VISA Cash back w Polsce bez opłat bez opłat - w punktach akceptujących kartę w kraju. 5,00 zł 5,00 zł od transakcji - w punktach akceptujących kartę za granicą (od kwoty wypłaty). 2,0% min. 10,00 zł 2,0% min. 10,00 zł od transakcji 8. Sprawdzanie wysokości dostępnych środków w bankomacie 3) 2,00 zł 2,00 zł od transakcji. 9. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat bez opłat 10. ZastrzeŜenie karty. 25,00 zł 25,00 zł za zastrzeŝenie 11. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 5,00 zł 5,00 zł za dokument 12. Zmiana danych uŝytkownika karty. 5,00 zł 5,00 zł za usługę 13. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na 8,00 zł 8,00 zł za usługę wniosek UŜytkownika. 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 1 000,00 zł za usługę 1) za kaŝdą wydaną kartę do rachunku 2) lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku ( www. bs.reszl.pl) 3) usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę TAB. 5 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) VISA BUSINESS CREDIT Stawka VISA BUSINESS CREDIT GOLD Tryb pobierania Wydanie karty 1. Wydanie karty głównej bez opłat bez opłat 2. Wydanie karty dodatkowej 10 zł. 15 zł. 3. Wymiana karty lub wydanie duplikatu karty 20 zł. 25 zł. 4. Wznowienie karty głównej i dodatkowej. bez opłat bez opłat UŜywanie karty 4. Obsługa karty głównej 4.1 w pierwszym roku uŝytkowania karty bez opłat bez opłat 4.2 w kolejnych latach uŝytkowania 1) w przypadku dokonania kartą w bieŝącym cyklu rozliczeniowym operacji bezgotówkowych na kwotę min. 5,00 zł. x 2) miesięcznie zł., opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania kartą w bieŝącym cyklu rozliczeniowym operacji bezgotówkowych na kwotę min. x 2) 12,00 zł. miesięcznie zł., opłata nie jest pobierana 5. Obsługa karty dodatkowej 2,50 zł. 2,50 zł. miesięcznie 6. Operacje bezgotówkowe bez opłat bez opłat 7. Operacje gotówkowe w bankomatach i kasach obcych banków3) 7.1 w kraju 3% min. 7 zł. 3% min. 7 zł. od transakcji 7.2 za granicą 3% min. 10 zł. 3% min. 10 zł. od transakcji 6

7 8. Operacje gotówkowe w kasach placówek BS w Reszlu 4) 15 zł. 15 zł. od transakcji 9. Przelew z rachunku karty 3% min. 5 zł. 3% min. 5 zł. od transakcji Inne czynności 10. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 5,00 zł. 5,00 zł. za usługę 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika karty 8,00 zł. 8,00 zł. od transakcji 12. Sprawdzanie wysokości dostępnych środków w bankomacie 3) 2,00 zł. 2,00 zł. od transakcji 13. Generowanie zestawienia operacji: 13.1 w systemie miesięcznym bez opłat bez opłat 13.2 za na wniosek UŜytkownika karty za wskazany okres 15 zł. 15 zł. zestawienie 14. Opłata za wydanie na Ŝyczenie Klienta duplikatu zestawienia operacji 15 zł. 15 zł. za dokument 15. Opłata za wydanie kopii dokumentu transakcji 15 zł. 15 zł. za dokument 16. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) 3) bez opłat bez opłat 17. Potwierdzenie transakcji na dokumencie realizacji transakcji 6,00 zł. 6,00 zł. za usługę 18. Opłata za wydanie na Ŝyczenie Klienta zaświadczenia o stanie zadłuŝenia i/ lub zamknięcia rachunku karty 19. Opłata za wydanie na Ŝyczenie Klienta informacji finansowej dotyczącej karty kredytowej 20. Opłata za zablokowanie przez Bank kart wydanych do rachunku w przypadku nieterminowej spłaty minimalnej kwoty do zapłaty 21. Minimalna spłata zadłuŝenia na karcie 22. Przesunięcie na wniosek Klienta terminu spłaty minimalnej kwoty do zapłaty na kolejny cykl rozliczeniowy 23. Obsługa automatycznej spłaty zadłuŝenia z rachunku bieŝącego prowadzonego w Banku 24. Opłata za spłatę zadłuŝenia w innym banku usługa Balance Transfer 25. Opłata za zmianę na wniosek Klienta limitu karty kredytowej zł. 50 zł. 50 zł. 50 zł. 10 zł. 10 zł. za zaświadczenie za zaświadczenie za zablokowanie 5% min. 120 zł. 5% min. 120 zł. miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 25 zł. 25 zł. za usługę bez opłat bez opłat 1% min. 5 zł. 1% min. 5 zł. od transakcji 25 zł. 25 zł. Przekroczenie przyznanego limitu kredytowego 50 zł. 50 zł. za zmianę limitu za kaŝde przekroczenie za monit/ wezwanie 27. Obsługa nieterminowej spłaty (za monit/ wezwanie do zapłaty) 25 zł. 25 zł. 28. Zmiana na wniosek Posiadacza limitu kredytowego w za zmianę 20 zł. 20 zł. trakcie waŝności karty limitu 29. ZastrzeŜenie karty. 15 zł. 15 zł. za zastrzeŝenie 30. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat bez opłat 1) opłata za obsługę karty w kolejnych latach uŝytkowania pobierana jest od 13 m- ca uŝytkowania karty. Do sumy transakcji w danym cyklu rozliczeniowym wliczane są operacje bezgotówkowe z wyłączeniem operacji gotówkowych, w innym Banku oraz opłat za obsługę karty; 2) nie dotyczy; 3) usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę; 4) operacja gotówkowa w kasach Banku bez fizycznego przedstawienia karty. Rozdział IV. INNE USŁUGI BANKOWE spłaty zadłuŝenia Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka I PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH: 1. Za przechowywanie w depozycie bankowym* (miesięcznie): a) ksiąŝeczki oszczędnościowej, bonu oszczędnościowego (od kaŝdego dokumentu), 50,00 zł b) innych papierów wartościowych/akcji, obligacji/ (od kaŝdego dokumentu), 50,00 zł c) duplikatów kluczy (od kaŝdego depozytu). 50,00 zł 2. Za inne czynności nie przewidziane w Taryfie Banku, Bank moŝe pobrać opłatę do wysokości. 50,00 zł * - opłatę pobiera się za kaŝdy miesiąc, opłata nie dotyczy depozytów własnych oraz obcych związanych z zabezpieczeniem kredytu/poŝyczki 7

8 Rozdział V. KREDYTY 1) Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Tryb pobierania I 1. KREDYTY KOMERCYJNE na finansowanie działalności gospodarczej Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy kredytowej/ umowy poŝyczki 2) 0,4% a) kredyt /poŝyczka na działalność gospodarczą, nie mniej niŝ 50 zł b) kredyt inwestycyjny Wspólny Remont, 0,7% nie mniej niŝ 100 zł 0,2% c) kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych nie mniej niŝ 100 zł 2. Prowizja za przyznanie/podwyŝszenie kwoty kredytu/poŝyczki 2.1 Kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym 2,0% 2.2 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 2,0% 2.3 Kredyt płatniczy 1,5% 2.4 Kredyt rewolwingowy 2,0% 2.5 Kredyt inwestycyjny: z okresem spłaty do 36 miesięcy, 2,5% z okresem spłaty powyŝej 36 miesięcy, 3,0% od wnioskowanej kwoty kredytu od wnioskowanej kwoty kredytu od wnioskowanej kwoty kredytu 2.6 Kredyt Szybka Inwestycja od 2,0% 3) 2.7 Kredyt Szybka gotówka dla Firm 2,0% 2.8 Kredytowa linia hipoteczna: z okresem spłaty do 36 miesięcy, 2,0% z okresem spłaty powyŝej 36 miesięcy, 2,5% 2.9 Linia kredytowa SUPER AGRO 1,5% 2.10 PoŜyczka 2,0% 2.11 Kredyt inwestycyjny Wspólny Remont, 2,0% 2.12 Kredyty pomostowe związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w od 1,0% 3) gospodarstwach rolnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 4,0% 2.13 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych min. 100 zł 3. Prowizja za gotowość finansową 4) 1,0% od niewykorzystanej kwoty kredytu 4. Prowizja za zaangaŝowanie kredytowe 5) 0,0% 5. Prowizja rekompensacyjna (od przedterminowej spłaty całości lub części kredytu) 6) 2,0% 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 200 zł 7. Zmiana na wniosek Klienta warunków Umowy kredytu dotycząca: lub w ratach kwartalnych od kwoty zaangaŝowania na dzień 31 grudnia kaŝdego roku od kwoty wcześniejszej spłaty 2,0% 7.1 prolongaty terminu spłaty całości lub części kredytu min. 100 zł od prolongowanej kwoty 7.2 2,0% przedłuŝenia terminu obowiązywania Umowy na kolejny okres (odnowienie kredytu) min. 100 zł od odnawianej kwoty 7.3 zabezpieczenia kredytu 500 zł 7.4 innych warunków Umowy 100 zł 8. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów i innych tytułów, wysokości dokonanych spłat oraz zaświadczenia, Ŝe Klient nie jest dłuŝnikiem Banku 100 zł za zaświadczenie 9. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 200 zł 10. Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytu dokumentów. 25 zł za monit 11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta 100 zł za kaŝdy rozpoczęty rok kalendarzowy 12. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) 300 zł 13. Wydanie zgody na przejęcie zadłuŝenia kredytowego 1,0% nie mniej niŝ 100zł od przejmowanej kwoty 14. Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, ustanawiania zabezpieczenia w postaci hipoteki 100 zł od kaŝdego wniosku złoŝonego do sądu 8

9 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Tryb pobierania I KREDYTY KOMERCYJNE na finansowanie działalności gospodarczej 15. Wydanie wszelkich zaświadczeń nie przewidzianych w Taryfie 100 zł za zaświadczenie 1) stawki opłat i prowizji nie dotyczą Jednostek Samorządu Terytorialnego określonych w Rozdziale IX Taryfy. 2) w przypadku rezygnacji wnioskodawcy z zawarcia umowy kredytowej, opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi. 3) wysokość prowizji uzaleŝniona jest od sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy, kwoty kredytu, okresu kredytowania i określana jest w Umowie kredytowej. 4) Prowizja jest pobierana od róŝnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy Kredytu w rachunku bieŝącym, Kredytu Rewolwingowego i Linii kredytowej SUPER AGRO. 5) Prowizja jest naliczana raz w roku w terminie do 15 stycznia kaŝdego roku od kwoty zaangaŝowania na dzień 31 grudnia. Naliczona prowizja jest płatna lub w ratach kwartalnych w terminie określonym w Umowie kredytowej. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 6) Prowizji nie pobiera się, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Tryb pobierania II KREDYTY PREFERENCYJNE z dopłatą ARiMR 1. Prowizja za przyznanie/ podwyŝszenie kwoty kredytu 1.1 Kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania 1,0% 1.2 Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kredytu przez ARiMR symbol CSK 2. Prowizja za gotowość finansową 1) 1,0% w stosunku rocznym 3. Prowizja za zaangaŝowanie kredytowe 2) 1,0% 4. Prowizja rekompensacyjna (od przedterminowej spłaty całości lub części kredytu) 3) 2,0% 1,0% miesięcznie od niewykorzystanej kwoty kredytu lub transzy lub w ratach kwartalnych od kwoty zaangaŝowania na dzień na dzień 31 grudnia kaŝdego roku od kwoty wcześniejszej spłaty 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) 200 zł 6. Administrowanie kredytem z dopłatą ARiMR do oprocentowania 0,08% miesięcznie 5) 6. Zmiana na wniosek Klienta warunków Umowy kredytu dotycząca: 2,0% 6.1 prolongaty terminu spłaty całości lub części kredytu min. 100 zł od prolongowanej kwoty 6.2 2,0% przedłuŝenia terminu obowiązywania Umowy na kolejny okres (odnowienie kredytu) min. 100 zł od odnawianej kwoty 6.3 zabezpieczenia kredytu 500 zł 6.4 innych warunków Umowy 100 zł 7. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów i innych tytułów, wysokości dokonanych spłat oraz zaświadczenia, Ŝe Klient nie jest dłuŝnikiem Banku 100 zł za zaświadczenie 8. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 200 zł 9. Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytu dokumentów. 25 zł za monit 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta 100 zł za kaŝdy rozpoczęty rok kalendarzowy 11. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) 300 zł 12. Wydanie zgody na przejęcie zadłuŝenia kredytowego 1,0% nie mniej niŝ 100zł od przejmowanej kwoty 13. Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, ustanawiania zabezpieczenia w postaci hipoteki 14. Wydanie wszelkich zaświadczeń nie przewidzianych w Taryfie 100 zł 100 zł od kaŝdego wniosku złoŝonego do sądu za zaświadczenie 1) Prowizja jest pobierana od róŝnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 2) Prowizja jest naliczana raz w roku w terminie do 15 stycznia kaŝdego roku od kwoty zaangaŝowania na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Naliczona prowizja jest płatna lub w ratach kwartalnych w terminie określonym w Umowie kredytowej. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 3) Prowizji nie pobiera się, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 4) Łączna kwota prowizji za przyznanie kredytu i prowizji za wydanie promesy nie moŝe przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu. 5) Prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego i płatna w terminach spłaty raty odsetkowej i/lub kapitałowej. 9

10 Rozdział VI. OPŁATY ZA CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka I OPŁATY ZA CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNE WYSTĘPUJĄCE W DZIAŁALNOŚCI BANKU:* 1. Od ustanowienia hipoteki: a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności, 0,10% b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej. 19,00 zł *- szczegółowe regulacje dotyczące opłat od czynności cywilnoprawnych określa Ustawa z dnia r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 89, poz. 959) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1153), Rozdział VII. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka I GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 1. Udzielenie gwarancji, poręczeń i awali na zabezpieczenie zobowiązań. 3,00% 2. PrzedłuŜenie terminu waŝności - za kaŝdy rozpoczęty 3 miesięczny okres waŝności zobowiązania. 1,5% 3. PodwyŜszenie limitu gwarancji lub kwoty poręczenia. 2,00% 4. Zmiana zabezpieczeń lub sporządzenie aneksu do umowy z innych powodów. 100,00 zł 5. Wypłata gwarancji. 0,2% nie mniej niŝ 500 zł Rozdział VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Tryb pobierania 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: a) przelewy SEPA 2) 10,00 zł od transakcji b) przelewy regulowane 3) 20,00 zł od transakcji c) polecenie wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20,00 zł od transakcji 2. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 5) 75,00 zł + koszty banków trzecich za zlecenie 3. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym: a) przelew Sepa 2) 10,00 zł od transakcji b)przelewy regulowane 3) 30,00 zł od transakcji c) polecenia wypłaty 4)6) 0,25% min. 30,00 zł, max. od transakcji 300 zł 4. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 7) a) w trybie pilnym w EUR, USD i GBP 100,00 zł od transakcji b) w trybie przyspieszonym w EUR, USD GBP i PLN 80,00 zł. 5. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 75,00 zł od transakcji Klienta + koszty banków trzecich 6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8) a) przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej od transakcji 50,00 zł walucie wymienialnej. b) przy kwotach przekraczających EUR 5 000,01 lub ich równowartości w innej od transakcji 80,00 zł. walucie wymienialnej. 7. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu za 10,00 zł w obrocie dewizowym. zaświadczenie 8. Opłata Non-STP 9) 30,00 zł od transakcji 9. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 zł za reklamację + koszty banków trzecich 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 10

11 2) Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku) 3) Przelew regulowany jest to polecenie przelewu dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) NiezaleŜnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 3.b i 3.c. 8) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym 9) Opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.c i 3.c. pkt.. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard nie obowiązuje. Rozdział IX Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego * Podrozdział I. RACHUNKI BANKOWE Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka I RACHUNKI BIEśĄCE, POMOCNICZE, FUNDUSZY CELOWYCH 1. Otwarcie rachunku: bieŝącego, pomocniczego, funduszy celowych i innych bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bieŝącego, pomocniczego, funduszy celowych i innych (miesięcznie) 30,00 zł 3. Czynności związane z obsługą rachunku: a) ustanowienie imiennego pełnomocnictwa do dyspozycji rachunkiem (niezaleŝnie od 15,00 zł opłaty skarbowej), b) przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako 30,00 zł zabezpieczeniem naleŝności innego Banku, c) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu (od kwoty zajęcia), 0,5% nie mniej niŝ 15,00 zł e) wydanie blankietów czeków gotówkowych lub rozliczeniowych, 1,00 zł (za czek) f) potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozliczeniowego, 10,00 zł g) przyjęcie listy inkasowej i inne czynności związane z obsługą weksli i czeków, 10,00 zł h) zgłoszenie o utracie blankietów czekowych, 10,00 zł i) sporządzenie i wydanie na wniosek klienta: odpisu wyciągu bankowego, 8,00 zł odpisu dowodu do wyciągu, 3,00 zł historii rachunku za okres 1 m-ca, 5,00 zł historii rachunku za okres 1 roku, 30,00 zł zaświadczenia o stanie środków na rachunku bankowym, 20,00 zł 4. Czynności związane z usługą Home Bankingu: a) jednorazowa opłata za udostępnienie Home Bankingu, 200,00 zł 11

12 b) opłata abonamentowa za korzystanie z Home Bankingu (miesięcznie), 100,00 zł c) za przelew dokonany z rachunku bankowego: na rachunki prowadzone przez Bank, bez opłat na rachunki prowadzone w innym Banku, 2,00 zł 5. System Bankowości Internetowej KIRI: a) jednorazowa opłata za udostępnienie usługi KIRI, bez opłat b) opłata miesięczna za korzystanie z Systemu KIRI, 6,00 zł c) wydanie pendrive: pierwszego, bez opłat kaŝdego kolejnego, 30,00 zł wydanie nowego pendrive w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy 30,00 zł klienta lub brak zwrotu pendrive w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi KIRI d) zablokowanie dostępu do KIRI, bez opłat e) odblokowanie dostępu do KIRI, bez opłat f) opłata za wysłanie informacji SMS, 0,50 zł g) za przelew dokonywany z rachunku bankowego: na rachunki prowadzone przez Bank, bez opłat na rachunki prowadzone w innym banku, 1,50 zł h) wygenerowanie nowego hasła do certyfikatu lub/i hasła dostępu, 5,00 zł Podrozdział II. OPERACJE GOTÓWKOWE I BEZGOTÓWKOWE Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka I OPERACJE GOTÓWKOWE 1. Wpłaty gotówkowe wnoszone na rachunek bieŝący, pomocniczy, funduszy celowych 0,7% nie mniej niŝ 10,00 zł 2. Wypłaty gotówkowe z rachunku bieŝącego, pomocniczego, funduszy celowych 0,7% nie mniej niŝ 10,00 zł II OPERACJE BEZGOTÓWKOWE 1. Polecenie przelewu a) w systemie papierowym 4,00 zł b) w systemie elektronicznym 2,00 zł 2. Realizacja zleceń w systemie SORBNET (za kaŝde zlecenie) a) dla zleceń o kwocie mniejszej niŝ zł, 30,00 zł b) dla zleceń o kwocie równej lub większej niŝ zł. 20,00 zł Podrozdział III. KARTY BANKOWE Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka I KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty. 30,00 zł. 1) 2. Opłata miesięczna za posiadanie karty- od kaŝdej wydanej do rachunku karty bez opłat 3. Wydanie drugiej i kolejnej karty do rachunku 40,00 zł. 4. Wznowienie karty. 40,00 zł. 5. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. bez opłat 7. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat b) w punktach handlowo usługowych za granicą. bez opłat 8. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS S.A., GBW S.A., MR Banku S.A. bez opłat oraz bankomatach BGś i Kredyt Banku b) w pozostałych bankomatach w kraju, 4,00 zł c) w bankomatach za granicą, 2,00% 12

13 min. 10,00 zł d) poprzez usługę VISA Cash back w Polsce bez opłat 9. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2). 5,00 zł 10. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 11. ZastrzeŜenie karty. 25,00 zł 12. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez 5,00 zł niego wskazany. 13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 8,00 zł 14. Zmiana danych UŜytkownika karty. 5,00 zł 15. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 16. Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty ,00 zł 17. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN 5,00 zł 1) opłaty nie pobiera się do r. 2) usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę Podrozdział IV. INNE USŁUGI BANKOWE Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka I PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH: 1. Za przechowywanie w depozycie bankowym* (miesięcznie): a) ksiąŝeczki oszczędnościowej, bonu oszczędnościowego (od kaŝdego dokumentu), 50,00 zł b) innych papierów wartościowych/akcji, obligacji/ (od kaŝdego dokumentu), 50,00 zł c) duplikatów kluczy (od kaŝdego depozytu). 50,00 zł 2. Za inne czynności nie przewidziane w Taryfie Banku, Bank moŝe pobrać opłatę do 50,00 zł wysokości. * - opłatę pobiera się za kaŝdy miesiąc, opłata nie dotyczy depozytów własnych oraz obcych związanych z zabezpieczeniem kredytu/poŝyczki. Podrozdział V. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania /Stawka I OPŁATY I PROWIZJE 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 1 1% od wnioskowanej kwoty kredytu 2. Prowizja za udzielenie kredytu/poŝyczki a) kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym: za udzielenie kredytu 2% od kwoty udzielonego kredytu za przedłuŝenie umowy na następny okres 2% od kwoty udzielonego kredytu za podwyŝszenie kwoty kredytu 2% od róŝnicy między dotychczasową a nową kwotą kredytu b) pozostałe kredyty na działalność 2% od kwoty udzielonego kredytu 3. Prowizja od przedterminowej spłaty kredytu/poŝyczki lub ich części/rat kapitałowych Prowizja jest naliczana od kwoty spłaconej przed terminem określonym w umowie za kaŝde rozpoczęte 30 dni okresu wcześniejszej spłaty. JeŜeli spłata nastąpi do 30 dni (włącznie) przed terminem spłaty prowizji nie pobiera się. 5% od kwoty spłaconej przed terminem 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 2 od 0,5% min 100 zł 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 2% prolongowanej 13

14 kwoty min. 100 zł 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy od 100 zł 7. Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta 100 zł 8. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności 150 zł kredytowej 9. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do za monit 25 zł dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów 10. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta 100 zł 11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za kaŝdy dokument 100 zł 1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji Klienta z kredytu 2. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. Podrozdział VI. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka I PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH: 1. Udzielenie gwarancji, poręczeń i awali na zabezpieczenie zobowiązań. 3,00% 2. PrzedłuŜenie terminu waŝności - za kaŝdy rozpoczęty 3 miesięczny okres waŝności 1,5% zobowiązania. 3. PodwyŜszenie limitu gwarancji lub kwoty poręczenia. 2,00% 4. Zmiana zabezpieczeń lub sporządzenie aneksu do umowy z innych powodów. 100,00 zł 5. Wypłata gwarancji. 0,2% nie mniej niŝ 500 zł Podrozdział VII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Tryb pobierania 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: a) przelewy SEPA 2) 10,00 zł od transakcji b) przelewy regulowane 3) 20,00 zł od transakcji c) polecenie wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20,00 zł od transakcji 2. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 5) 75,00 zł + koszty banków trzecich za zlecenie 3. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym: a) przelew Sepa 2) 10,00 zł od transakcji b)przelewy regulowane 3) 30,00 zł od transakcji c) polecenia wypłaty 4)6) 0,25% min. 30,00 zł, max. od transakcji 300 zł 4. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 7) a) w trybie pilnym w EUR, USD i GBP 100,00 zł od transakcji b) w trybie przyspieszonym w EUR, USD GBP i PLN 80,00 zł. 5. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 75,00 zł od transakcji Klienta + koszty banków trzecich 6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8) a) przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej od transakcji 50,00 zł walucie wymienialnej. b) przy kwotach przekraczających EUR 5 000,01 lub ich równowartości w innej od transakcji 80,00 zł. walucie wymienialnej. 7. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu za 10,00 zł w obrocie dewizowym. zaświadczenie 8. Opłata Non-STP 9) 30,00 zł od transakcji 9. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 zł za reklamację + koszty banków trzecich 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 14

15 2) Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku) 3) Przelew regulowany jest to polecenie przelewu dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) NiezaleŜnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 3.b i 3.c. 8) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym 9) Opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.c i 3.c. pkt.. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard nie obowiązuje. 15

16 16

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 34/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29.05.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 11-05-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 2012 rok Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu nr 105/2009 z dnia 30-12-2009r. Zmiana nr 1/2010 Uchwała Zarządu nr 76/210 z dnia 30-09-2010r. Zmiana nr 2/2010 Uchwała Zarządu nr 86/2010 z

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 121/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 2 listopada 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 2 listopada 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) Lp. Rodzaj czynności/usługi

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo