Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz Nr 110/2010 z r. (Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 28/15 z dnia r., obowiązujący od r.) Milicz, marzec 2015

2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 4 II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 5 III. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW... 5 EBANKNET... 6 ECORPONET... 6 ROZDZIAŁ II. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM... 6 I. RACHUNKI WALUTOWE... 6 II. POLECENIE WYPŁATY... 7 III. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM... 8 IV. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE... 9 ROZDZIAŁ III. KARTY PŁATNICZE... 9 I. KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA... 9 ROZDZIAŁ IV. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE I. KREDYTY KOMERCYJNE II. KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARIMR III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ V. INNE USŁUGI I. INNE OPŁATY I PROWIZJE II. SKARBIEC NOCNY III. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE IV. SKRYTKI SEJFOWE V. NOWO OTWIERANE RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

3 ZAKRES OPERACJI I USŁUG BANKOWYCH PRZEDSTAWIONYCH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ZWANEJ DALEJ TARYFĄ DOTYCZY: OSÓB PRAWNYCH, ROLNIKÓW, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, LECZ POSIADAJĄCYCH ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REZYDENTÓW. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS Milicz pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w BS Milicz mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do, zmiana wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku, - wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, - operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 13. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 14. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 15. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Miliczu. 3

4 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego i pomocniczego, bez opłat b) dodatkowego na ZFŚS, PFRON 7,00 zł c) bieżącego dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne bez opłat d) pomocniczego lokacyjnego (minimalna wpłata ,00 zł) bez opłat e) bieżącego i pomocniczego dla wspólnot mieszkaniowych 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty a) bieżącego 20,00 zł b) pomocniczego 15,00 zł c) dodatkowego na ZFŚS, PFRON 5,00 zł d) bieżącego dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne 5,00 zł e) bieżącego dla wspólnot mieszkaniowych - dla wspólnot do 10 lokali 10,00 zł - dla wspólnot powyżej 10 lokali 15,00 zł f) obsługa rachunków z tytułu płatności masowych 70,00 zł g) pomocniczego na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych 5,00 zł h) pomocniczego lokacyjnego bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek: a) prowadzony w Banku Spółdzielczym w Miliczu 0,40 % min 3,00 zł max 400,00 zł b) na rachunek prowadzony w BS Milicz dla wspólnot mieszkaniowych 0,30% min 1,00 zł max 400,00 zł c) lokacyjny bez opłat Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od wpłacającego 4. Wypłaty gotówkowe: a) z rachunku bankowego 0,20 % min 3,00 zł max 400,00 zł b) z rachunku bankowego wspólnot mieszkaniowych 0,30 % min 1,00 zł max 400,00 zł 4.1. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego z rachunku pomocniczego lokacyjnego: a) pierwsza wypłata bez opłat b) kolejne wypłaty 15, 00 zł 1) 1.Uwaga: wypłaty gotówkowe z rachunku pomocniczego lokacyjnego w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 2) 2.Uwaga: opłata pobierana jest niezależnie od opłat wymienionych w pkt Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 1.) w Banku Spółdzielczym w Miliczu bez opłat 2.) w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR, 4,00 zł b) w systemie SORBNET. - do zł 30,00 zł - powyżej zł 20,00 zł c) realizacja przelewu przez rolników w innym banku 2,00 zł d) realizacja przelewu na ZUS i US 2,00 zł 6. Administrowanie przelewami bez pokrycia - za każdy przelew 5,00 zł 7. Wydanie czeków - za jeden czek. 1,00 zł 8. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. 10,00 zł 9. Inkaso czeku. 6,00 zł 10. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków 10,00 zł 11. Zlecenia stałe. 1) Realizacja zleceń stałych (opłata za obsługę zlecenia stałego oraz wykonanie przelewu): Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew a) na rachunek w Banku Spółdzielczym w Miliczu, 1,00 zł b) na rachunek w innym banku. 2,00 zł 2) Przyjęcie lub zmiana zlecenia stałego 2,00 zł 4

5 12. Polecenie zapłaty: 1) realizacja z rachunku dłużnika: 1,00 zł Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika 2) odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 5,00 zł 13. Wyciągi z rachunku bankowego: 1) odbierane w jednostce Banku prowadzącej rachunek bez opłat 2) wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem zwykłym, - raz w miesiącu lub rzadziej, bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 3,00 zł b) listem poleconym za każdą przesyłkę, 5,00 zł 3.) sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za wyciąg. 5,00 zł 4.) sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku -załącznik do wyciągu. 3,00 zł Uwaga: za sporządzenie załącznika do wyciągu za lata poprzednie pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości 50% o której mowa w pkt. 4. II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty. bez opłat 3. Wpłaty na rachunek lokaty. bez opłat 4. Przelew z rachunku lokaty terminowej: 4.1 na rachunek w BS Milicz bez opłat 4.2 na rachunek w innym banku: 5,00 zł 4.3 w innym banku krajowym w systemie SORBNET: a) do ,00 30,00 zł b) powyżej ,00 20,00 zł III. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 1. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda. 15,00 zł 3. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku). a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 5,00 zł max. 30 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 10,00 zł max. 50 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. Opłaty nie pobiera się: a) w przypadku gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis i jedyną operacją było dopisanie odsetek, b) jeżeli odpis sporządzony jest na polecenie sądu, prokuratury do potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów w rachunku bieżącym lub innych tytułów, oraz że 30,00 zł rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia. 5. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 30,00 zł 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w Banku Spółdzielczym prowadzącym rachunek podmiotu. Uwaga: w przypadku utraty dokumentu tożsamości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zastrzeżenia dokumentu dokonuje się zgodnie z Taryfą. 20,00 zł 7. Wydanie kserokopii umowy 15,00 zł 8. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji klienta. 15,00 zł 9. Zmiana oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do 5,00 zł rozporządzania wskazanym rachunkiem. 10. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku. bez opłat 5

6 11. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego 15,00 zł salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego (kwota płatna od każdego wysłanego monitu). 12. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu. Uwaga: Opłatę pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę. 13. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu, bez opłat b) z innymi bankami. 0,70% min. 10,00 zł, max. 100,00 zł 0,50% min.20,00 zł, max.100,00 zł 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 10,00 zł 15. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: 1.) telefonicznie na hasło, w tym: od rolników 5,00 zł 2,00 zł 2.) przekazywane w formie komunikatu SMS 5,00 zł 3.) przekazywane w formie komunikatu SMS dla rolników 2,00 zł 4.) przekazywanie w formie zapytania przez klienta SMS-em za każde zapytanie 0,30 zł 16. Za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu 5,00 zł 17. Prowizja za przyznanie salda debetowego w rachunku bieżącym do 1% kwoty przyznanego salda debetowego 18. Sporządzenie duplikatu dokumentu księgowego 5,00 zł 19. Sporządzenie informacji po każdej zmianie salda opłata pobierana za każdy wydruk 2,00 zł Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca IV. USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora Bez opłat 2. Miesięczna opłata za korzystanie z systemu Bez opłat 3. Wykonanie przelewu na rachunki bankowe w innych bankach 1,00 zł 4. Wykonanie przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS Bez opłat 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 7,00 zł 6. Opłata za wysłanie smskodu 0,35 zł 7. Zlecenia stałe na rachunek: a) w Banku Spółdzielczym w Miliczu Bez opłat b)w innym banku krajowym Uwaga: opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się 1,00 zł dodatkowej opłaty za przelew. 8. Blokada dostępu do ebanknet Bez opłat 9. Odblokowanie dostępu do ebanknet Bez opłat ecorponet 1. Opłata jednorazowa za login dostępowy 50,00 zł 2. Dodanie loginu w trakcie trwania umowy 10,00 zł 3. Miesięczny abonament 5,00 zł 4. Lista haseł jednorazowych 7,00 zł 5. Hasła SMS 0,35 zł 6. Zmiana karty uprawnień 10,00 zł 7. Wykonanie przelewu na rachunki bankowe w innych bankach 1,00 zł 8. Zlecenie stałe 0,00 zł Rozdział II. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM I. RACHUNKI WALUTOWE 1. Otwarcie rachunku walutowego 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku walutowego 1) 20,00 zł 3. Wpłata gotówkowa 0,15% min. 5,00 zł, max. 200,00 zł 4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego: 6

7 - w walucie obcej, 0,20% min. 5,00 zł - w złotych, 0,00 zł 5. Przelew na rachunek: 1.) walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Spółdzielczym, 0,00 zł 2.) złotowy prowadzony w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR 4,00 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł, 30,00 zł 3.) walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z Rozdziałem II, Podrozdziałem II 6. Wyciąg z rachunku bankowego 1.) odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, bez opłat 2.) wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem zwykłym, - raz w miesiącu lub rzadziej, bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 3,00 zł b) listem poleconym, 5,00 zł 3.) sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za wyciąg. 5,00 zł 4.) Sporządzony specjalnie na życzenie posiadacza rachunku załącznik do wyciągu. 3,00 zł 1) Dla każdej waluty, za każdy rozpoczęty miesiąc. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. II. POLECENIE WYPŁATY 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe: 1.1. przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR 10,00 zł 1.2. przelewy SEPA 2) 10,00 zł 1.3. przelewy regulowane 3) 15,00 zł 1.4. polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 4) 0,10% min.20,00 zł, max. 100,00 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) 0,15% min.20,00 zł, max. 100,00 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenia klienta 7) 75,00 zł + koszty banków trzecich 4. Odwołanie zlecenia z pkt 3. 20,00 zł + koszty banków trzecich 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1) : 5.1. przelewy SEPA 2) 10,00 zł 5.2. przelewy regulowane 3) 30,00 zł 5.3. polecenia wypłaty 4), 8) 0,30% min.30,00 zł, max. 200,00 zł 5.4. pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS S.A. 20,00 zł 6. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 9) : 6.1. w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100,00 zł 6.2. w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80,00 zł 7. Zmiany/korekty/ odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 75,00 zł + koszty banków trzecich 8. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 10) 10,00 zł 9. Nadanie komunikatu SWIFT 15,00 zł 10. Opłata Non-STP 6) 30,00 zł 11. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 11) : przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 60,00 zł przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 80,00 zł przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100,00 zł 12. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 zł + koszty banków trzecich 7

8 1) Przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) transakcja płatnicza obejmująca Polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA; 2) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta oraz Zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank Zleceniodawcy i bank Beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku; 3) Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta oraz Zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA ; 4) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego Beneficjenta/Odbiorcy; 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT; 6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i 5.3. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty kierowane jest do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku BS Milicz 8) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 11, w przypadku opcji kosztowej OUR 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 5 10) W przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego- PLN 5,00, za jedną stronę telefaksu zagranicznego- PLN 10,00. 11) Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). III. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżniczych 1) 1,00% min. 40,00 zł 2. Warunkowy skup czeków 2) 1,50% min. 20,00 zł 3. Inkaso czeków (od kwoty czeku) 3) 0,25% min.20,00 zł, max. 300,00 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika-opłata jest pobierana od podawcy czeku 50,00 zł zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1. czeki opiewające na EUR: a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową - za jeden czek 4,00 EUR b) płatne w pozostałych krajach - za jeden czek 10,00 EUR 5.2. czeki opiewające na funty angielskie GBP- płatne w Anglii - za jeden czek, 4,00 GBP 5.3. czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: a) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4,00 USD b) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku - za jeden czek 3,00 USD 5.4. czeki opiewające na dolary australijskie AUD- płatne w Australii - za jeden czek, 15,00 AUD 5.5. czeki opiewające na korony duńskie - DKK płatne w Danii - za jeden czek, 50,00 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 4) 15,00 zł 1) W przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych. Jeśli klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 3) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5. lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 4) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej asygnaty w tej samej walucie. 8

9 IV. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe) od kwoty skupionej waluty: a) od klientów posiadających rachunki w BS Milicz z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki, b) od klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki, 0,10% min.10,00 zł, max. 100,00 zł 0,20% min.20,00 zł, max. 100,00 zł c) z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej. 0,20% min.25,00 zł, max. 120,00 zł 2. Sprzedaż walut obcych: a) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w BS Milicz, 0,30% min.10,00 zł, max. 150,00 zł b) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych bankach. 0,40% min.20,00 zł, max. 150,00 zł Rozdział III. KARTY PŁATNICZE I. KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA 1 Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku. jednorazowo 0 zł 2. Wznowienie pierwszej karty do rachunku. jednorazowo 30 zł 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku jednorazowo 30 zł 4. Wydanie duplikatu karty. jednorazowo 15 zł 5. Transakcje bezgotówkowe. od transakcji 0 zł 6. Transakcje gotówkowe: 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku od transakcji 0 zł 6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 4 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min. 10 zł 6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min. 10 zł 6.6 w placówkach poczty polskiej od transakcji 5 zł 6.7 wypłata gotówki w ramach usługi Cash back od transakcji 1 zł 7. Sprawdzanie salda w bankomacie od transakcji 2 zł 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany od transakcji 3 zł 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 8 zł 10. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicę po utracie karty jednorazowo zł 12. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty jednorazowo zł 13. Czasowe zablokowanie/odblokowanie jednorazowo 10 zł 1 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowo prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 9

10 Rozdział IV. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE I. KREDYTY KOMERCYJNE 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. 0,00 zł 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu): 1.) obrotowego w rachunku kredytowym z wyjątkiem określonego w pkt.2.), od 1,00 % do 3,00 % 2.) obrotowy Farmerski od 1,00% do 2,00 % 3.) obrotowego w rachunku bieżącym, do 2,00 % kwoty limitu 4.) płatniczego, do 2,00 % 5.) pomostowego, od 2,00 % do 4,00 % 6.) inwestycyjnego, od 1,00 % do 3,00 % 7.) na agroturystykę. 2,00% 8). Dobra inwestycja a) spłata kredytu do 5 lat 2,00% b) spłata kredytu powyżej 5 lat 3,00% 9.) Kredytowa Linia Hipoteczna od 1,50 % 10. ) Szybka Inwestycja 2,00% 11.) Kredyt obrotowy z gwarancją BGK od 1,50 % 12.) Kredyt inwestycyjny NOWA ZIEMIA od 1,00 % do 3,00 % 3. Prowizja za gotowość finansową liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy. ustalana indywidualnie Uwaga: nie dotyczy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. 4. Prowizja za udzielenie kredytu na remont dla wspólnoty mieszkaniowej: 1) na remont a) do 5 lat stawka obowiązująca wynosi 1,50 % b) powyżej 5 lat do 10 lat - stawka obowiązująca wynosi 3,00 % c) powyżej 10 lat - stawka obowiązująca wynosi 4,50 % 2) na zakup kolektorów słonecznych 3,00% 5. Prowizja od niewykorzystanej części limitu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. 1,00 % w stosunku rocznym 6. Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem. ustalana indywidualnie 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej: a) prolongata do 3 miesięcy, do 2,00 % b) prolongata powyżej 3 miesięcy. do 3,00 % 8. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużania terminu jego spłaty od kwoty zwiększenia kredytu. 1,00 % min. 100,00 zł 9. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 7 i 8, dokonywanych na wniosek od 100,00 zł do 500,00 zł klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu. 10. Prowizja za korzystanie z gwarancji, poręczenia Uwaga: naliczana za każdy rozpoczynający się trzymiesięczny okres ważności gwarancji/poręczenia, liczony od daty wystawienia do daty ważności gwarancji/poręczenia, biorąc za podstawę wyliczeń wysokość gwarancji/poręczenia na początku każdego trzymiesięcznego okresu prowizja pobierana jednorazowo w dniu wystawienia gwarancji/poręczenia; 11. Prowizja za udzielenie limitu gwarancji przetargowej (wadialnej) Uwaga: liczona za każdy rozpoczynający się trzymiesięczny okres ważności limitu, biorąc za podstawę wyliczeń wysokość przyznanego limitu prowizja pobierana jednorazowo w dniu zawarcia umowy o limit. od 0,60 % do 2,00 % min. 300 zł 0od 0,50 % do 1,00 % min. 200 zł 12. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej: a) kredyt pomostowy, od 0,50 % min. 500,00 zł b) pozostałe kredyty. od 0,30% min. 200,00 zł Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 13. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej. od 100,00 zł do 500,00 zł II. KREDYTY PREFERENCYJNE z dopłatą ARiMR 1 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. 0,00% 1 W przypadku kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania suma prowizji za rozpatrzenie wniosku, prowizji za udzielenie kredytu i prowizji za wydanie promesy nie może przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu, zgodnie z umową zawartą pomiędzy BPS SA a ARiMR. 10

11 2. Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu 1,00% 3. Prowizja za gotowość finansową liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub 1,00% transzy Prowizja za zaangażowanie kredytowe od kredytów inwestycyjnych udzielonych od r. 3 0,80% min. 200,00 zł 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu preferencyjnego lub jego części (od kwoty prolongowanej) 2,00% min. 100,00 zł 6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużania terminu jego spłaty od kwoty zwiększenia kredytu. 1,00 % min. 100,00 zł 7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6 dokonywanych na wniosek od 100,00 zł klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 8. Wydanie promesy udzielenia kredytu ,00 zł 9. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej. od 100,00 zł do 300,00 zł 10. Opłata kwartalna za administrowanie kredytów preferencyjnych obrotowych udzielonych od 15,00 zł r. i inwestycyjnych udzielonych do r. 5 III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia: - o braku zadłużenia, 30,00 zł - stwierdzającego wysokość zadłużenia wraz z opinią o kliencie, 100,00 zł - z innych tytułów. 50,00 zł 2. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy. 20,00 zł 3. Wydanie klientowi zezwolenia: - na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS z tytułu zabezpieczenia kredytu, 15,00 zł - za zwolnienie zastawu rejestrowego, 10,00 zł 4. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu. 1,00 % kwoty objętej zmianą min. 100,00 zł 5. Częściowe zwolnienie zabezpieczenia kredytu przed jego spłatą (dotyczy również cesji). 0,20 % kwoty kredytu pozostającego do spłaty min. 50,00 zł 6. Zmiana planu spłaty kredytu na wniosek klienta. od 50,00-500,00 zł 7. Sporządzenie, na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela, odpisu umowy o kredyt wydanie 20,00 zł kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 8. Wydanie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta. 50,00 zł 9. Sporządzenie na życzenie klienta odpisów dowodów wypłaty i spłaty kredytu. 10,00 zł Uwaga: opłata pobierana jest od każdego dokumentu. 10. Obniżenie oprocentowania kredytu na wniosek klienta. 0,20 % Uwaga: opłata pobierana jest od kwoty aktualnego zadłużenia. 11. Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę, w terminach 20,00 zł określonych w umowie kredytowej, dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu. 12. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty zaległych należności BS lub wezwania poprzedzającego 15,00 zł wszczęcie egzekucji. Uwaga: opłata od każdego odbiorców. 13. Pismo wypowiadające umowę o kredyt lub pożyczkę. 10,00 zł + koszty przesyłki 14. Zawarcie umowy ugody do 2,00 % kwoty należności objętej umową ugody 15. Wyrażenie zgody na przejęcie długu. 0,50 % Uwaga: opłata pobierana jest od kwoty przejmowanego długu. 16. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta 30,00 zł Rozdział V. INNE USŁUGI I. INNE OPŁATY I PROWIZJE 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50% min. 4,00 zł max. 400 zł 2. Wypłaty gotówkowe z konta zlecenia do wypłaty - od kwoty operacji 0,80% min. 5,00 zł 2 W stosunku rocznym. Pobierana miesięcznie. 3 Naliczona od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15-go stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 4 W przypadku udzielenia zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Klienta z kredytu. 5 Opłata pobierana kwartalnie do 15-go dnia miesiąca kończącego kwartał. 11

12 3. Za przeliczenie i sortowanie znaków pieniężnych, pochodzących z wpłat kasowych, przyjmowana od 0,10 % max.20,00 zł klientów bez przeliczania wg indywidualnej Umowy do kasy dziennej 4. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym 30,00 zł bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku. 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. 60,00 zł lub na zasadach wzajemności Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty. 6. Realizacja weksla z inkasa wekslowego - od każdej realizacji. 6,00 zł 7. Przedstawienie weksla do protestu 50 zł + koszty opłat notarialnych 8. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: a) do 2.000,00 zł 2,00 zł b) powyżej 2.000,00 zł 4,00 zł II. SKARBIEC NOCNY 1. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni. wg ceny zakupu + 40,00% marży 2. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego od kwoty wpłaty. 0,25% max. 200,00 zł III. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, 20,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu. 20,00 zł 1,00% wartości, min. 5,00 zł, max. 100,00 zł d) nośników magnetycznych miesięcznie 20,00 zł Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez BS w Miliczu lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z BS Milicz oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. 2. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za każdy depozyt 20,00 zł Uwaga: Usługa o której mowa w punktach 1-2 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Opłata ulega zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 23%. IV. SKRYTKI SEJFOWE 1. Wynajem skrytek sejfowych (od każdej skrytki): Standard Duża opłata dzienna 4,00 zł 6,00 zł opłata miesięczna 20,00 zł 25,00 zł opłata roczna 225,00 zł 270,00 zł 2. Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej/kasety 100,00 zł 3. Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej/kasety 100,00 zł 4. Uszkodzenie skrytki sejfowej/kasety 200,00 zł 5. Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej/kasety do depozytu sądowego 300,00 zł V. NOWO OTWIERANE RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie: Promocja dotyczy miesiąca, w którym otwarto rachunek oraz kolejnych pełnych 12 miesięcy, z tym że: 1) pierwsze 6 miesięcy bez opłat 2) w miesiącu od 7 do 12: a) gdy miesięczne obroty na rachunku powyżej zł bez opłat b) gdy miesięczne obroty na rachunku do zł 10,00 zł 2. Prowadzenie rachunku bieżącego w walucie wymienialnej (EUR, GBP, USD) Promocja dotyczy miesiąca, w którym otwarto rachunek oraz kolejnych pełnych 12 miesięcy bez opłat 3. Realizacja przelewów na ZUS, Urząd Skarbowy składanych za pomocą bankowości elektronicznej. Promocja dotyczy miesiąca, w którym otwarto rachunek oraz kolejnych pełnych 12 miesięcy bez opłat 4. Pozostałe opłaty zgodnie z niniejszą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych. 12

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo