Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych oraz lokat terminowych na rzecz mikro i małych przedsiębiorców przez BIZ Bank. Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim wymienione poniżej określenia oznaczają: 2 1) Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , którego dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym NIP , którego kapitał zakładowy i kapitał wpłacony wynosi ,00 PLN. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 2) Beneficjent (odbiorca) osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej, 3) COK- Centrum Obsługi Klienta umożliwiające składanie dyspozycji dotyczących Rachunku oraz dostęp do informacji i usług bankowych, 4) Czytnik zbliżeniowy urządzenie działające w trybie on-line/off-line służące do realizowania transakcji zbliżeniowych, znajdujące się w punktach handlowo-usługowych akceptujący kartę z funkcjonalnością zbliżeniową (np. VISA PayWave) oznaczony logo organizacji płatniczej np. VISA. 5) CVV2/CVC2 3 cyfrowy numer zabezpieczający, widniejący na odwrocie karty wykorzystywany do transakcji kartowych dokonywanych na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty 6) data waluty - moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek, 7) dokument tożsamości dowód osobisty, paszport, karta pobytu, 8) dyspozycja zlecenie płatnicze oraz innego rodzaju oświadczenia Klienta, 9) dzień roboczy dzień, od poniedziałku do piątku, w którym Bank prowadzi działalność operacyjną, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za dni wolne od pracy, 10) dzień wolny Banku - dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota, 11) dzień zapadalności Lokaty terminowej- następny dzień roboczy Banku po zakończeniu Okresu umownego, 12) godzina graniczna godzina podana w Komunikacie, do której Bank przyjmuje określone zlecenia płatnicze w celu ich wykonania w danym dniu roboczym; zlecenia złożone po upływie godziny granicznej są traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym, 13) kapitał Lokaty terminowej kwota Lokaty terminowej powiększona o skapitalizowane odsetki, 14) Karta debetowa - karta płatnicza VISA, pozwalająca na dokonywanie transakcji w ciężar dostępnych środków na Rachunku bieżącym, wydawana przez Bank, na podstawie Umowy lub wniosku o wydanie karty płatniczej, 15) Karta z funkcją zbliżeniową karty wyposażone w antenę zbliżeniową umożliwiającą dokonywania transakcji zbliżeniowych ze specjalnym oznaczeniem dla karty VISA 16) Karta Wzorów Podpisów - dokument posiadający formę pisemną, wskazujący osoby uprawnione oraz podpisy osób uprawnionych do dysponowania Rachunkiem oraz Pełnomocników w zakresie pełnomocnictwa ogólnego, 17) Klient- przedsiębiorca będący stroną zawartej z Bankiem Umowy o prowadzenie rachunków bankowych lub przedsiębiorca występujący o zawarcie Umowy z Bankiem, 18) Komunikat Komunikat o godzinach granicznych dla zleceń płatniczych w obrocie krajowym i dewizowym, dostępny na Stronie internetowej Banku oraz w Oddziale Banku 19) kurs referencyjny kurs wymiany walut publikowany w Tabeli kursów walutowych ogłaszanej przez FM Bank PBP S.A. lub kurs wymiany walut publikowany w Tabelach kursowych instytucji uczestniczących w rozliczeniu transakcji płatniczych, 20) Lokata terminowa rachunek lokaty terminowej prowadzony przez Bank, umożliwiający Klientowi przechowywanie środków pieniężnych, 21) Nierezydent - podmiot mający siedzibę za granicą, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, 22) Numer PIN - poufny, osobisty numer identyfikacyjny przeznaczony do używania Karty debetowej w celu elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty debetowej, 23) NRB - polski standard określania sposobu numeracji rachunków bankowych składający się z 26 cyfr, 24) IBAN - międzynarodowy standard określania sposobu numeracji rachunków bankowych zawierający identyfikator kraju oraz numer NRB rachunku, 25) Oddział Banku-jednostka organizacyjna Banku, w której prowadzona jest obsługa Klientów w Banku, 26) okres umowny - okres deponowania środków na rachunku Lokaty terminowej, 27) Płatnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie Płatnicze. W przypadku transakcji wychodzących z Rachunku Płatnikiem jest Klient, 28) Pełnomocnik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych upoważniona przez Klienta do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Rachunku, 29) polecenie zapłaty usługa płatnicza polegająca na obciążeniu zdefiniowaną kwotą Rachunku Klienta na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, Regulamin obowiązuje od

2 30) Potwierdzenie Potwierdzenie otwarcia rachunku stanowiące integralną część Umowy, 31) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która posiada zdolność prawną, osoba prawna oraz spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za Przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, 32) Przelew autoryzacyjny przelew wykonany w celu potwierdzenia przez Klienta zamiaru otwarcia rachunku bieżącego w Banku, przelew musi spełniać warunki określone przez Bank, zgodnie z niniejszym Regulaminem 33) przelew krajowy - dyspozycja Klienta obciążenia przez Bank jego Rachunku kwotą w złotych i przekazania środków na zdefiniowany rachunek w innym banku krajowym, 34) przelew niewspólnotowy każdy przelew inny niż przelew krajowy i wspólnotowy, 35) przelew wewnętrzny dyspozycja Klienta obciążenia przez Bank jego Rachunku i uznania innego Rachunku prowadzonego przez Bank, 36) przelew wspólnotowy przelew realizowany w walutach państw członkowskich w obrocie z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub na terenie RP, 37) Przelew Europejski SEPA przelew w EUR, który pozwala przesyłać środki pieniężne, pomiędzy Płatnikami a Odbiorcami z krajów lub terytoriów, należących do jednolitego obszaru płatności w EUR (SEPA), lista krajów i terytoriów należących do SEPA dostępna jest na stronie internetowej 38) Rachunek- Rachunek rozliczeniowy (Rachunek bieżący, pomocniczy lub lokacyjny) lub rachunek Lokaty terminowej powiązanej z Rachunkiem rozliczeniowym, prowadzony przez Bank na rzecz Klienta, 39) Regulamin Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, 40) Rezydent- podmiot mający siedzibę w Polsce, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, 41) saldo dostępne- saldo Rachunku powiększone o kwoty wynikające z przyznanych przez Bank produktów umożliwiających zadłużenie się w ciężar rachunku bieżącego oraz pomniejszone o kwoty nierozliczonych transakcji dokonywanych przy użyciu Kart debetowych wydawanych do rachunku oraz kwot innych blokad, 42) strona internetowa Banku strona internetowa Banku pod adresem 43) SEPA - Single Euro Payments Area, jednolity obszar płatności w EUR, 44) Tabela kursów Tabela kursów walutowych ogłaszana przez FM Bank PBP S.A. 45) Tabela Oprocentowania - Tabela oprocentowania BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw zawierająca wykaz i nazwy handlowe oraz oprocentowanie produktów oferowanych przez Bank, 46) Tabela Opłat i Prowizji - Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji zawierająca wykaz i nazwy handlowe oraz warunki cenowe, terminy i waluty produktów i usług oferowanych przez Bank 47) Tabela Kursów Walut Tabela Kursów Walut w Banku określająca obowiązujące w Banku kursy wymiany walut obcych dostępna na Stronie Internetowej BIZ Banku; kursy wymiany walut mają zastosowanie w przypadku transakcji wykonywanych w walucie innej niż PLN, 48) transakcja płatnicza zainicjowana przez Klienta lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, 49) Transakcja Bezgotówkowa dokonanie płatności za towary lub usługi przy użyciu karty. Transakcja w terminalu zaopatrzonym w pinpad może wymagać wprowadzenia numeru PIN. Do transakcji bezgotówkowych zalicza się również zasilenie konta telefonu pre-paid w bankomacie oraz transakcje na odległość, nie wymagających fizycznego przedstawienia Karty takich jak: telefoniczne, pocztowe i przez Internet, transakcje zbliżeniowe i transakcje typu CAT, 50) Transakcja Gotówkowa wypłata gotówkowa w dowolnej walucie zrealizowaną przy użyciu Karty lub Rachunku Karty, w tym m.in. uzyskanie środków pieniężnych z banków lub z bankomatów oznaczonych logo Visa, oraz transakcje w ramach zakładów i transakcji dotyczących gier hazardowych, do wysokości dziennego limitu określonego przez Bank w.rdz. XI 40 ust. 4 51) Transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa zrealizowana przy wykorzystaniu Karty wyposażonej w funkcjonalność zbliżeniową (PayWave) przy jednoczesnym wykorzystaniu czytnika zbliżeniowego w punkcie akceptującym, 52) Transakcja na odległość nie wymagająca fizycznego przedstawienia karty w celu wykonania transakcji poprzez zaczytanie danych z chipa lub paska magnetycznego. Jest to transakcja bezgotówkowa dokonywana bez fizycznego przedstawiania Karty, polegająca na podaniu numeru Karty, daty ważności Karty i innych parametrów identyfikujących Posiadacza/Użytkownika lub Kartę, dających możliwość autoryzacji transakcji, 53) Umowa- umowa o prowadzenie Rachunków bankowych oraz Umowa prowadzenia rachunku Lokaty terminowej zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem, 54) unikatowy identyfikator nr NRB lub nr IBAN od dostarczany przez Klienta przy zlecaniu dokonywania transakcji płatniczej lub numer karty płatniczej, 55) Ustawa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (DZ. U. nr 199, poz.1175), 56) Użytkownik Karty - osoba fizyczna, na rzecz której Bank wydaje Kartę debetową na podstawie wniosku złożonego przez Klienta. Dane Użytkownika Karty umieszczone są na awersie Karty debetowej, 57) Visa międzynarodowy system akceptacji i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu Kart opatrzonych znakiem towarowym Visa. 58) zdalne kanały obsługi - dostęp do wybranych produktów i usług oferowanych przez Bank, w szczególności poprzez COK, a także poprzez system bankowości internetowej oraz mobilnej, 59) zlecenie stałe zlecenie płatnicze o stałym terminie i kwocie, regulowane cyklicznie z Rachunku, dla którego Bank udostępnia taką usługę, po złożeniu przez Klienta odpowiedniej dyspozycji, 60) zlecenie/zlecenie płatnicze dyspozycja stanowiąca polecenie wykonania przez Bank transakcji płatniczej. 1. Postanowienia Regulaminu są wiążące dla Stron, o ile Umowa nie wprowadza odmiennych postanowień w tym zakresie. 2. Dla poszczególnych typów Rachunków, Bank może wydawać odrębne regulaminy określające warunki ich prowadzenia. 3 Rozdział II - Rodzaje Rachunków 1. Bank prowadzi na podstawie Regulaminu i Umowy następujące Rachunki: 1) rozliczeniowe: 4 Regulamin obowiązuje od

3 a) bieżący rachunek bankowy płatny na każde żądanie, prowadzony w złotych polskich, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych oraz wykonywania transakcji płatniczych krajowych i zagranicznych oraz obsługi Kart debetowych wydanych do rachunku bieżącego, zwany dalej Rachunkiem bieżącym, b) bieżący walutowy rachunek bieżący płatny na każde żądanie, prowadzony w walucie obcej określonej przez Bank, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, zwany dalej Rachunkiem bieżącym, c) pomocniczy - prowadzony w złotych polskich lub w walucie obcej określonej przez Bank, przeznaczony do gromadzenia wyodrębnionych środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, otwierany pod warunkiem posiadania rachunku bieżącego w Banku, zwany dalej Rachunkiem pomocniczym, d) lokacyjny - rachunek rozliczeniowy o charakterze lokacyjnym prowadzony w polskich złotych, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych,,.zwany dalej Rachunkiem lokacyjnym, 2) Lokat terminowych - przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie oraz Potwierdzeniu. 2. Bank prowadzi Rachunki na rzecz Rezydentów lub Nierezydentów. 3. Bank może ograniczyć liczbę Rachunków danego typu otwieranych dla jednego Klienta oraz określić minimalne i maksymalne kwoty wpłat dla poszczególnych typów Rachunków. 4. Informacje, o których mowa w ust. 3 podawane są do wiadomości Klientów Banku w komunikacie dostępnym w każdym Oddziale Banku oraz na stronie internetowej Banku. 5. Wnioskując o wymienione w ust. 1 rachunki Klient zobowiązuje się gromadzić na nich wyłącznie środki pieniężne związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą. Rozdział III - Oprocentowanie 5 1. Oprocentowanie środków ustalane jest przez Bank w stosunku rocznym. 2. Środki pieniężne znajdujące się na Rachunku oprocentowane są według: 1) zmiennej stopy procentowej - w przypadku Rachunków rozliczeniowych, 2) stałej lub zmiennej stopy procentowej - w przypadku Lokat terminowych, 3. Oprocentowanie Lokat terminowych o stałym oprocentowaniu, w wysokości wskazanej w Umowie prowadzenia rachunku Lokaty terminowej, jest stałe w trakcie Okresu umownego i nie ulega zmianie. 4. Odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w walucie Rachunku w zależności od posiadanego przez niego Rachunku i podpisanej umowy do Rachunku: 1) ostatniego dnia miesiąca poprzez dopisanie do stanu środków znajdujących się na Rachunku rozliczeniowym, 2) w Dniu zapadalności Lokaty terminowej. Jeżeli dzień zapadalności Lokaty terminowej wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w następnym dniu roboczym Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku są oprocentowane od: 1) dnia wpływu na Rachunek rozliczeniowy do dnia poprzedzającego wypłatę tych środków albo do dnia zamknięcia Rachunku rozliczeniowego, 2) dnia wpływu środków na Lokatę terminową do dnia zakończenia zadeklarowanego Okresu umownego włącznie - w przypadku Lokaty terminowej. 2. Środki pieniężne wpłacone i wypłacone w tym samym dniu nie podlegają oprocentowaniu. 7 Rachunki oprocentowane są w zależności od wysokości środków znajdujących się na Rachunku w danym okresie. Szczegółowe wartości stawek procentowych wskazane są w Tabeli Oprocentowania Oprocentowanie Rachunków o zmiennym oprocentowaniu może ulec zmianie w trakcie trwania Okresu umownego, jeżeli nastąpi zmiana któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników: 1) ogłaszanego przez GUS poziomu inflacji, 2) oprocentowania lokat międzybankowych dla lokat na rynku międzybankowym, 3) stóp procentowych NBP (stopy: dyskontowej lub redyskontowej lub kredytu lombardowego), 4) stóp LIBOR, WIBOR, WIBID lub EURIBOR dla jednomiesięcznych lokat na rynku międzybankowym, 5) poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej, 6) rentowności rocznych bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. 2. Informację o obowiązującej Tabeli Oprocentowania Klient może uzyskać w Oddziałach Banku, na stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem COK. 9 Dla wyliczeń związanych z oprocentowaniem środków przechowywanych na Rachunkach przyjmuje się że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. Rozdział IV - Prowizje i opłaty Za czynności związane z prowadzeniem i obsługą Rachunków Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Tabeli Prowizji i Opłat Regulamin obowiązuje od

4 1. Bank ma prawo dokonywania zmiany stawek opłat i prowizji. 2. Zmiana wysokości opłat i prowizji określonych w Taryfie uzależniona jest od zmiany przynajmniej jednego z wymienionych czynników: 1) zakresu lub formy realizacji określonych czynności/usług, 2) stopnia pracochłonności czynności, 3) wysokości opłat pocztowych, telekomunikacyjnych lub opłat stosowanych przez inne banki lub instytucje, z pomocą których Bank wykonuje czynności bankowe, 4) poziomu inflacji, 5) warunków rynkowych działania Banku. 3. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji nie wymaga wypowiedzenia warunków Umowy pomiędzy Bankiem a Klientem. 4. Aktualna Tabela Opłat i Prowizji podawana jest do wiadomości Klientów wraz z datą obowiązywania w formie komunikatów wywieszanych w Oddziałach Banku i na stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem COK. 5. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Klient nie wypowie Umowy, zmieniona Tabela obowiązuje od dnia jej wprowadzenia przez Bank. 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta z powodu zmiany Tabeli Prowizji i Opłat, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowa Tabela Prowizji i Opłat. Rozdział V - Pełnomocnictwa do Rachunku Klient może ustanowić w formie pisemnej Pełnomocników do dysponowania Rachunkiem. 2. Pełnomocnictwo udzielane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przed Pracownikiem Banku albo przed notariuszem. 3. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa lub realizacji dyspozycji pełnomocnika w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do ich prawidłowości lub skuteczności. 4. Pełnomocnikiem może być tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych. 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za składane przez Pełnomocnika dyspozycje do Rachunku. 6. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa powinien wskazywać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 7. Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem postanowień 13 może zostać udzielone jako: 1) pełnomocnictwo rodzajowe - na mocy którego Pełnomocnik posiada uprawnienia określonego rodzaju, wskazane w treści pełnomocnictwa, 2) pełnomocnictwo szczególne - na mocy którego Pełnomocnik posiada uprawnienia do dokonania czynności wskazanej w treści pełnomocnictwa Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do: 1) udzielania dalszych pełnomocnictw, 2) zmiany, wypowiedzenia Umowy, 3) zamykania Rachunków. 2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 jest możliwe, o ile przewidziane zostały wprost w treści pełnomocnictwa. 3. Pełnomocnictwo wygasa wskutek: 1) ustania bytu prawnego mocodawcy, 2) śmierci pełnomocnika lub mocodawcy, 3) upływu terminu, na jaki zostało udzielone, 4) odwołania, 5) zamknięcia Rachunku, do którego pełnomocnictwo zostało udzielone. 4. Wszelkie dyspozycje Klienta związane z ustanowieniem lub odwołaniem pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą przyjęcia przez Bank stosownej dyspozycji. 5. W przypadku rachunków bieżących otwartych na podstawie Przelewu autoryzacyjnego, ustanawianie pełnomocnictw do rachunków wymaga uprzedniego złożenia przez Klienta podpisów na Karcie Wzorów Podpisów. Rozdział VI - Otwarcie Rachunku Przed otwarciem Rachunku Klient zobowiązany jest złożyć Pracownikowi Banku oryginały lub poświadczone przez notariusza lub Pracownika Banku kopie: 1) jeżeli jest Rezydentem: a) dokumentów, na podstawie których prowadzi działalność tj. statut, umowa spółki itp. oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, b) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, c) zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON, d) umowę albo statut spółki oraz ewentualnie inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Klienta, e) inne dokumenty, o ile taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów lub, gdy Bank uzna, iż są one niezbędne do zawarcia Umowy, oraz przedłożyć dokument tożsamości. 2) jeżeli jest Nierezydentem: a) aktualny odpis z rejestru firm handlowych lub inny aktualny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o podmiocie zagranicznym, b) opinię banku zagranicznego prowadzącego rachunek podmiotu zagranicznego, c) inne dokumenty, jeżeli Bank uzna, że są one niezbędne do zawarcia Umowy, oraz przedłożyć dokument tożsamości. 2. Przy otwieraniu Rachunku dla wspólników spółek cywilnych, obok dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 1, okazane muszą zostać zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji lub Krajowego Rejestru Sądowego - wszystkich wspólników spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Klient będący Nierezydentem składa dokumenty, o których mowa w ust W celu stosowania przez Bank stawki dla podatku dochodowego od dochodów z innych źródeł wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a krajem rezydencji podatnika, Nierezydent może złożyć i aktualizować raz w roku certyfikat rezydencji. Nie złożenie oryginału certyfikatu skutkuje stosowaniem przez Bank stawki podatku wynikającej z obowiązujących w Polsce przepisów podatkowych. Regulamin obowiązuje od

5 5. Dokumenty wystawione za granicą, powinny być potwierdzone za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez: 1) nadanie klauzuli apostille zgodnie z Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961r. - Dz.U. z 2005 roku nr 112 poz. 938, 2) właściwą polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną (w przypadku gdy dane państwo nie jest stroną Konwencji, o której mowa w pkt 1), - z tym, że dokument pełnomocnictwa może zostać potwierdzony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, niezależnie od tego, czy państwo w którym mieści się dana placówka dyplomatyczna jest stroną Konwencji, o której mowa w pkt 1, czy też nie. 6. Dokumenty wystawione w językach obcych muszą być składane w Banku wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie sporządzone przez tłumacza zagranicznego musi być poświadczone w sposób określony w ust Spółki kapitałowe w organizacji, przed wpisaniem ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, mogą założyć rachunek rozliczeniowy na czas oznaczony nie przekraczający 6 miesięcy od daty ich zawiązania. 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może założyć Rachunki rozliczeniowe, przy czym w takim przypadku spółkę reprezentuje zarząd albo pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników. 3. Spółka akcyjna w organizacji może założyć Rachunki rozliczeniowe, przy czym w takim przypadku spółkę reprezentuje zarząd, a do chwili jego ustanowienia wszyscy założyciele działający łącznie albo pełnomocnik ustanowiony jednomyślną uchwałą założycieli. 4. Osoby reprezentujące spółkę w organizacji, o którym mowa w ust. 2-3 przy zawieraniu Umowy jest zobowiązany okazać dowód tożsamości, akt założycielski oraz umowę albo statut spółki. 5. Jeżeli przed upływem terminu, na jaki założony został Rachunek do Oddziału Banku nie zostanie dostarczone postanowienie o wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Umowa wygasa z dniem upływu terminu, na jaki została zawarta. Przed zamknięciem Rachunku rozliczeniowego, środki pieniężne znajdujące się na Rachunku rozliczeniowym Bank przeksięgowuje na nieoprocentowany rachunek Bank nie prowadzi Rachunku wspólnie na rzecz Rezydenta i Nierezydenta oraz na rzecz Nierezydentów pochodzących z różnych krajów. 2. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie podpisania Umowy przez Bank oraz Klienta. 3. Rachunek rozliczeniowy otwierany jest na podstawie złożonego wniosku oraz Potwierdzenia podpisanego przez Bank oraz Klienta z zastrzeżeniem, iż rachunek lokacyjny zakładany jest wyłącznie w przypadku posiadania przez Klienta rachunku bieżącego. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 może być złożony w Oddziale, za pośrednictwem Zdalnych kanałów obsługi lub w inny sposób akceptowany przez Bank. 5. Bank może odmówić zawarcia Umowy bez podania przyczyny. Rozdział VII - Otwarcie Rachunku z wykorzystaniem Przelewu autoryzacyjnego Bank dopuszcza możliwość otwarcia rachunku bieżącego bez podpisania umowy w wersji papierowej, poprzez procedurę autentykacji klienta z wykorzystaniem Przelewu autoryzacyjnego oraz danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 2. Możliwość otwarcia rachunku bieżącego na podstawie Przelewu autoryzacyjnego jest udostępniana wyłącznie Przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowanym w bazie CEIDG i posiadającym obywatelstwo polskie. Klienci niespełniający warunków określonych w poprzednim zdaniu mogą otworzyć rachunek w Oddziale Banku. 3. Rachunek otwierany w trybie określonym w ust. 1 może być obsługiwany przez Posiadacza Rachunku: 1) wyłącznie w Zdalnych kanałach dostępu, do momentu złożenia Karty Wzorów Podpisów w Oddziale Banku, 2) w Oddziałach Banku od momentu złożenia przez Posiadacza Rachunku Karty Wzorów Podpisów. 4. Wniosek o otwarcie rachunku na podstawie Przelewu autoryzacyjnego może być złożony poprzez przeznaczony do tego celu formularz na stronach internetowych Banku. 5. Formularz umożliwia wybór odpowiedniego wariantu rachunku oraz pakietów dodatkowych, jak również wprowadzenie danych niezbędnych do zawarcia Umowy i zapoznanie się Regulaminem i Regulaminem korzystania ze zdalnych kanałów obsługi w BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw. 6. Klient, po poprawnym wypełnieniu formularza internetowego, powinien wykonać Przelew autoryzacyjny zgodnie z wytycznymi udostępnionymi przez Bank po wypełnieniu formularza internetowego. 1) przelew musi być wykonany z rachunku osobistego Klienta w banku mającym siedzibę na terenie Polski 2) dane nadawcy przelewu (nazwa, adres) muszą być zgodne z danymi wprowadzonymi w formularzu internetowym 3) przelew musi zostać zlecony w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od dnia wypełnienia formularza internetowego. 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Przelewu autoryzacyjnego, Bank niezwłocznie zwraca kwotę Przelewu autoryzacyjnego na rachunek, z którego środki zostały wysłane. Nieprawidłowość Przelewu autoryzacyjnego uniemożliwia otwarcie rachunku. Wnioskodawca ma możliwość ponownego złożenia wniosku o otwarcie rachunku poprzez formularz internetowy bądź w Oddziale Banku. 8. Po pozytywnej weryfikacji danych wnioskodawcy i prawidłowości Przelewu autoryzacyjnego pracownik Banku kontaktuje się z wnioskodawcą w celu dokonania telefonicznej weryfikacji tożsamości wnioskodawcy oraz chęci założenia rachunku. 9. Po pozytywnej weryfikacji telefonicznej, Bank: 1) otwiera Rachunek 2) wysyła potwierdzenie otwarcia Rachunku w formie umożliwiającej zapisanie ich w pamięci komputera Klienta lub na innym trwałym nośniku 3) dokonuje przeksięgowania kwoty Przelewu autoryzacyjnego na nowo otwarty Rachunek Klienta 4) wysyła narzędzia wymagane do korzystania ze Zdalnych kanałów obsługi na adres korespondencyjny Klienta, 5) wysyła kartę płatniczą oraz kod PIN na adres korespondencyjny Klienta. 10. W przypadku nieprawidłowej weryfikacji telefonicznej lub braku możliwości skontaktowania się z Klientem, Bank dokona zwrotu Przelewu autoryzacyjnego. 11. Umowa rachunku zawierana na zasadach określonych w niniejszym rozdziale jest uważana za zawartą w dniu wysłania do Klienta potwierdzenia otwarcia rachunku. 12. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu z wnioskodawcą na wszystkich etapach procesu otwierania Rachunku. 13. Udostępnienie kolejnych rachunków bankowych, wymaga złożenia przez Klienta Karty Wzorów Podpisów w Oddziale Banku. Regulamin obowiązuje od

6 14. Postanowienia dotyczące praw i obowiązków Klienta otwierającego rachunek bieżący z wykorzystaniem Przelewu autoryzacyjnego stosuje się do momentu złożenia przez Klienta Karty Wzorów Podpisów. Rozdział VIII Karta Wzorów Podpisów Karta Wzoru Podpisów stanowi dokument ustalający uprawnienia osób do dysponowania środkami na rachunkach Klienta oraz służy do ewidencji ich wzorów podpisów. 2. Podpisy złożone na Karcie Wzorów Podpisów stanowią wzory podpisów do wszystkich dyspozycji składanych w formie pisemnej w odniesieniu do Rachunku i wszystkich produktów i usług bankowych przez Klienta, w tym również czynności dokonywanych przy użyciu Karty debetowej potwierdzanych podpisem, chyba że zawarte z Bankiem umowy stanowią inaczej. 3. Nie wymaga się złożenia Karty Wzorów Podpisów w przypadku otwarcia rachunku z wykorzystaniem Przelewu autoryzacyjnego, przy czym do momentu złożenia Karty Wzorów Podpisów, zakres udostępnianych funkcjonalności rachunku jest ograniczony zgodnie z postanowieniami Regulaminu Uprawnionymi do dysponowania Rachunkiem są osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klienta oraz Pełnomocnicy w granicach umocowania. 2. Klient, na formularzu określonym przez Bank, zwanym dalej Kartą Wzorów Podpisów: 1) składa wzory podpisów i wzór pieczątki firmowej (jeżeli pieczątka jest przez niego stosowana w obrocie gospodarczym), które obowiązują przy składaniu dyspozycji do Rachunku, 2) wskazuje osoby uprawnione do dysponowania Rachunkiem, które składają swoje wzory podpisów, 3) określa kombinację podpisów wymaganą dla ważności dyspozycji, 4) określa zakres upoważnienia do dysponowania Rachunkiem, jeżeli jest inny niż określony w ust Dysponowanie Rachunkiem przez osoby wskazane na Karcie Wzorów Podpisów obejmuje następujące czynności: 1) dysponowanie środkami pieniężnymi na Rachunku rozliczeniowym, 2) ustanawianie Lokat terminowych, 3) składanie wniosków o wydanie zaświadczeń, opinii i informacji o stanie Rachunku rozliczeniowego oraz Lokaty terminowej, 4) zmianę częstotliwości generowania wyciągów bankowych i formy ich otrzymywania, 5) jednoosobowe składanie dyspozycji zgodnie z Regulaminem korzystania ze zdalnych kanałów obsługi w BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw. 4. Karta Wzorów Podpisów stanowi integralną część Umowy, a jej zmiana nie wymaga aneksowania Umowy. 5. Karta Wzorów Podpisów złożona do Rachunku obowiązuje do wszystkich Rachunków, chyba że Klient dysponuje inaczej. 6. Zawiadomienie o utracie uprawnień do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku, przez osoby wymienione na Karcie Wzorów Podpisów, jest wiążące dla Banku od następnego Dnia roboczego Banku po dostarczeniu do Banku pisemnego zawiadomienia. 7. Bank ma prawo odmówić wykonania dyspozycji wydanej przez osobę, której uprawnienia do dysponowania Rachunkiem zostały odwołane, już w dniu doręczenia zawiadomienia. 8. Za autentyczność i ważność podpisów na Karcie Wzorów Podpisów odpowiadają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta, które złożyły podpisy na drugiej stronie Karty Wzorów Podpisów Złożenie podpisów na Karcie Wzorów Podpisów przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klienta odbywa się przed podpisywaniem Umowy. Pełnomocnik składa wzór podpisu na Karcie Wzorów Podpisów lub na formularzu ustanowienia pełnomocnictwa. 2. Zmiana osób wskazanych na Karcie Wzorów Podpisów i wzoru pieczątki firmowej wymaga złożenia w Banku zmienionej Karty Wzorów Podpisów przez Klienta. 3. Zmiana wzoru podpisu osoby uprawnionej do reprezentacji Klienta albo zmiana wzoru podpisu Pełnomocnika wymaga złożenia nowego wzoru podpisu w Oddziale Banku. 4. Jeżeli zmiana wzoru podpisu została spowodowana zmianą danych osobowych, wymagane jest również przedłożenie dokumentów potwierdzających tę zmianę. 5. Zmiana sposobu dysponowania Rachunkiem wynikająca ze zmiany osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klienta wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających tę zmianę. Rozdział IX - Dysponowanie środkami Wpłaty na Rachunek rozliczeniowy mogą być dokonywane w formie gotówkowej albo bezgotówkowej, z zastrzeżeniem ust Wpłaty na Rachunek rozliczeniowy w formie gotówkowej realizowane są we wszystkich Oddziałach Banku, jednostkach innych banków oraz urzędach pocztowych, z zastrzeżeniem ust.3 3. Wpłaty na Rachunek rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej przyjmowane są w Oddziałach Banku wyłącznie w złotych polskich. W przypadku wpłaty gotówkowej na Rachunek rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej Bank dokonuje przewalutowania kwoty wpłaty na walutę Rachunku według obowiązującej w Banku Tabeli kursów. 4. Wpłaty na Rachunek rozliczeniowy w formie bezgotówkowej mogą być dokonywane w drodze przelewu z innego rachunku. Dyspozycja bezgotówkowa złożona do Rachunku rozliczeniowego jest realizowana w walucie tego rachunku. 5. W przypadku, gdy przelew na Rachunek rozliczeniowy został dokonany w walucie innej niż waluta Rachunku rozliczeniowego, Bank dokonuje przewalutowania kwoty przelewu na walutę Rachunku rozliczeniowego według obowiązującej w Banku Tabeli kursów walut. 6. Klient może dokonać przewalutowania składając dyspozycję przelewu między Rachunkiem rozliczeniowym w złotych polskich a Rachunkiem rozliczeniowym w innej walucie oferowanej przez Bank albo Rachunkiem rozliczeniowym w walucie obcej a Rachunkiem rozliczeniowym w złotych polskich lub Rachunkiem rozliczeniowym w innej walucie obcej oferowanej przez Bank. 7. Dyspozycja gotówkowa złożona w Oddziale Banku do Rachunku rozliczeniowego jest realizowana w złotych polskich. Regulamin obowiązuje od

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 stycznia 2016 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych EU Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 EUR 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY KOMUNIKAT dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty (o którym mowa w obowiązującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Openonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 R 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu za przelew 0 PLN 0 R

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 1 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych EU Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 EUR 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A.

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. 1 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Otwarcie rachunku.....

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo