Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych oraz lokat terminowych na rzecz mikro i małych przedsiębiorców przez BIZ Bank. Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim wymienione poniżej określenia oznaczają: 2 1) Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , którego dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym NIP , którego kapitał zakładowy i kapitał wpłacony wynosi ,00 PLN. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 2) Beneficjent (odbiorca) osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej, 3) COK- Centrum Obsługi Klienta umożliwiające składanie dyspozycji dotyczących Rachunku oraz dostęp do informacji i usług bankowych, 4) Czytnik zbliżeniowy urządzenie działające w trybie on-line/off-line służące do realizowania transakcji zbliżeniowych, znajdujące się w punktach handlowo-usługowych akceptujący kartę z funkcjonalnością zbliżeniową (np. VISA PayWave) oznaczony logo organizacji płatniczej np. VISA. 5) CVV2/CVC2 3 cyfrowy numer zabezpieczający, widniejący na odwrocie karty wykorzystywany do transakcji kartowych dokonywanych na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty 6) data waluty - moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek, 7) dokument tożsamości dowód osobisty, paszport, karta pobytu, 8) dyspozycja zlecenie płatnicze oraz innego rodzaju oświadczenia Klienta, 9) dzień roboczy dzień, od poniedziałku do piątku, w którym Bank prowadzi działalność operacyjną, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za dni wolne od pracy, 10) dzień wolny Banku - dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota, 11) dzień zapadalności Lokaty terminowej- następny dzień roboczy Banku po zakończeniu Okresu umownego, 12) godzina graniczna godzina podana w Komunikacie, do której Bank przyjmuje określone zlecenia płatnicze w celu ich wykonania w danym dniu roboczym; zlecenia złożone po upływie godziny granicznej są traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym, 13) kapitał Lokaty terminowej kwota Lokaty terminowej powiększona o skapitalizowane odsetki, 14) Karta debetowa - karta płatnicza VISA, pozwalająca na dokonywanie transakcji w ciężar dostępnych środków na Rachunku bieżącym, wydawana przez Bank, na podstawie Umowy lub wniosku o wydanie karty płatniczej, 15) Karta z funkcją zbliżeniową karty wyposażone w antenę zbliżeniową umożliwiającą dokonywania transakcji zbliżeniowych ze specjalnym oznaczeniem dla karty VISA 16) Karta Wzorów Podpisów - dokument posiadający formę pisemną, wskazujący osoby uprawnione oraz podpisy osób uprawnionych do dysponowania Rachunkiem oraz Pełnomocników w zakresie pełnomocnictwa ogólnego, 17) Klient- przedsiębiorca będący stroną zawartej z Bankiem Umowy o prowadzenie rachunków bankowych lub przedsiębiorca występujący o zawarcie Umowy z Bankiem, 18) Komunikat Komunikat o godzinach granicznych dla zleceń płatniczych w obrocie krajowym i dewizowym, dostępny na Stronie internetowej Banku oraz w Oddziale Banku 19) kurs referencyjny kurs wymiany walut publikowany w Tabeli kursów walutowych ogłaszanej przez FM Bank PBP S.A. lub kurs wymiany walut publikowany w Tabelach kursowych instytucji uczestniczących w rozliczeniu transakcji płatniczych, 20) Lokata terminowa rachunek lokaty terminowej prowadzony przez Bank, umożliwiający Klientowi przechowywanie środków pieniężnych, 21) Nierezydent - podmiot mający siedzibę za granicą, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, 22) Numer PIN - poufny, osobisty numer identyfikacyjny przeznaczony do używania Karty debetowej w celu elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty debetowej, 23) NRB - polski standard określania sposobu numeracji rachunków bankowych składający się z 26 cyfr, 24) IBAN - międzynarodowy standard określania sposobu numeracji rachunków bankowych zawierający identyfikator kraju oraz numer NRB rachunku, 25) Oddział Banku-jednostka organizacyjna Banku, w której prowadzona jest obsługa Klientów w Banku, 26) okres umowny - okres deponowania środków na rachunku Lokaty terminowej, 27) Płatnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie Płatnicze. W przypadku transakcji wychodzących z Rachunku Płatnikiem jest Klient, 28) Pełnomocnik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych upoważniona przez Klienta do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Rachunku, 29) polecenie zapłaty usługa płatnicza polegająca na obciążeniu zdefiniowaną kwotą Rachunku Klienta na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, Regulamin obowiązuje od

2 30) Potwierdzenie Potwierdzenie otwarcia rachunku stanowiące integralną część Umowy, 31) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która posiada zdolność prawną, osoba prawna oraz spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za Przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, 32) Przelew autoryzacyjny przelew wykonany w celu potwierdzenia przez Klienta zamiaru otwarcia rachunku bieżącego w Banku, przelew musi spełniać warunki określone przez Bank, zgodnie z niniejszym Regulaminem 33) przelew krajowy - dyspozycja Klienta obciążenia przez Bank jego Rachunku kwotą w złotych i przekazania środków na zdefiniowany rachunek w innym banku krajowym, 34) przelew niewspólnotowy każdy przelew inny niż przelew krajowy i wspólnotowy, 35) przelew wewnętrzny dyspozycja Klienta obciążenia przez Bank jego Rachunku i uznania innego Rachunku prowadzonego przez Bank, 36) przelew wspólnotowy przelew realizowany w walutach państw członkowskich w obrocie z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub na terenie RP, 37) Przelew Europejski SEPA przelew w EUR, który pozwala przesyłać środki pieniężne, pomiędzy Płatnikami a Odbiorcami z krajów lub terytoriów, należących do jednolitego obszaru płatności w EUR (SEPA), lista krajów i terytoriów należących do SEPA dostępna jest na stronie internetowej 38) Rachunek- Rachunek rozliczeniowy (Rachunek bieżący, pomocniczy lub lokacyjny) lub rachunek Lokaty terminowej powiązanej z Rachunkiem rozliczeniowym, prowadzony przez Bank na rzecz Klienta, 39) Regulamin Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, 40) Rezydent- podmiot mający siedzibę w Polsce, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, 41) saldo dostępne- saldo Rachunku powiększone o kwoty wynikające z przyznanych przez Bank produktów umożliwiających zadłużenie się w ciężar rachunku bieżącego oraz pomniejszone o kwoty nierozliczonych transakcji dokonywanych przy użyciu Kart debetowych wydawanych do rachunku oraz kwot innych blokad, 42) strona internetowa Banku strona internetowa Banku pod adresem 43) SEPA - Single Euro Payments Area, jednolity obszar płatności w EUR, 44) Tabela kursów Tabela kursów walutowych ogłaszana przez FM Bank PBP S.A. 45) Tabela Oprocentowania - Tabela oprocentowania BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw zawierająca wykaz i nazwy handlowe oraz oprocentowanie produktów oferowanych przez Bank, 46) Tabela Opłat i Prowizji - Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji zawierająca wykaz i nazwy handlowe oraz warunki cenowe, terminy i waluty produktów i usług oferowanych przez Bank 47) Tabela Kursów Walut Tabela Kursów Walut w Banku określająca obowiązujące w Banku kursy wymiany walut obcych dostępna na Stronie Internetowej BIZ Banku; kursy wymiany walut mają zastosowanie w przypadku transakcji wykonywanych w walucie innej niż PLN, 48) transakcja płatnicza zainicjowana przez Klienta lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, 49) Transakcja Bezgotówkowa dokonanie płatności za towary lub usługi przy użyciu karty. Transakcja w terminalu zaopatrzonym w pinpad może wymagać wprowadzenia numeru PIN. Do transakcji bezgotówkowych zalicza się również zasilenie konta telefonu pre-paid w bankomacie oraz transakcje na odległość, nie wymagających fizycznego przedstawienia Karty takich jak: telefoniczne, pocztowe i przez Internet, transakcje zbliżeniowe i transakcje typu CAT, 50) Transakcja Gotówkowa wypłata gotówkowa w dowolnej walucie zrealizowaną przy użyciu Karty lub Rachunku Karty, w tym m.in. uzyskanie środków pieniężnych z banków lub z bankomatów oznaczonych logo Visa, oraz transakcje w ramach zakładów i transakcji dotyczących gier hazardowych, do wysokości dziennego limitu określonego przez Bank w.rdz. XI 40 ust. 4 51) Transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa zrealizowana przy wykorzystaniu Karty wyposażonej w funkcjonalność zbliżeniową (PayWave) przy jednoczesnym wykorzystaniu czytnika zbliżeniowego w punkcie akceptującym, 52) Transakcja na odległość nie wymagająca fizycznego przedstawienia karty w celu wykonania transakcji poprzez zaczytanie danych z chipa lub paska magnetycznego. Jest to transakcja bezgotówkowa dokonywana bez fizycznego przedstawiania Karty, polegająca na podaniu numeru Karty, daty ważności Karty i innych parametrów identyfikujących Posiadacza/Użytkownika lub Kartę, dających możliwość autoryzacji transakcji, 53) Umowa- umowa o prowadzenie Rachunków bankowych oraz Umowa prowadzenia rachunku Lokaty terminowej zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem, 54) unikatowy identyfikator nr NRB lub nr IBAN od dostarczany przez Klienta przy zlecaniu dokonywania transakcji płatniczej lub numer karty płatniczej, 55) Ustawa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (DZ. U. nr 199, poz.1175), 56) Użytkownik Karty - osoba fizyczna, na rzecz której Bank wydaje Kartę debetową na podstawie wniosku złożonego przez Klienta. Dane Użytkownika Karty umieszczone są na awersie Karty debetowej, 57) Visa międzynarodowy system akceptacji i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu Kart opatrzonych znakiem towarowym Visa. 58) zdalne kanały obsługi - dostęp do wybranych produktów i usług oferowanych przez Bank, w szczególności poprzez COK, a także poprzez system bankowości internetowej oraz mobilnej, 59) zlecenie stałe zlecenie płatnicze o stałym terminie i kwocie, regulowane cyklicznie z Rachunku, dla którego Bank udostępnia taką usługę, po złożeniu przez Klienta odpowiedniej dyspozycji, 60) zlecenie/zlecenie płatnicze dyspozycja stanowiąca polecenie wykonania przez Bank transakcji płatniczej. 1. Postanowienia Regulaminu są wiążące dla Stron, o ile Umowa nie wprowadza odmiennych postanowień w tym zakresie. 2. Dla poszczególnych typów Rachunków, Bank może wydawać odrębne regulaminy określające warunki ich prowadzenia. 3 Rozdział II - Rodzaje Rachunków 1. Bank prowadzi na podstawie Regulaminu i Umowy następujące Rachunki: 1) rozliczeniowe: 4 Regulamin obowiązuje od

3 a) bieżący rachunek bankowy płatny na każde żądanie, prowadzony w złotych polskich, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych oraz wykonywania transakcji płatniczych krajowych i zagranicznych oraz obsługi Kart debetowych wydanych do rachunku bieżącego, zwany dalej Rachunkiem bieżącym, b) bieżący walutowy rachunek bieżący płatny na każde żądanie, prowadzony w walucie obcej określonej przez Bank, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, zwany dalej Rachunkiem bieżącym, c) pomocniczy - prowadzony w złotych polskich lub w walucie obcej określonej przez Bank, przeznaczony do gromadzenia wyodrębnionych środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, otwierany pod warunkiem posiadania rachunku bieżącego w Banku, zwany dalej Rachunkiem pomocniczym, d) lokacyjny - rachunek rozliczeniowy o charakterze lokacyjnym prowadzony w polskich złotych, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych,,.zwany dalej Rachunkiem lokacyjnym, 2) Lokat terminowych - przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie oraz Potwierdzeniu. 2. Bank prowadzi Rachunki na rzecz Rezydentów lub Nierezydentów. 3. Bank może ograniczyć liczbę Rachunków danego typu otwieranych dla jednego Klienta oraz określić minimalne i maksymalne kwoty wpłat dla poszczególnych typów Rachunków. 4. Informacje, o których mowa w ust. 3 podawane są do wiadomości Klientów Banku w komunikacie dostępnym w każdym Oddziale Banku oraz na stronie internetowej Banku. 5. Wnioskując o wymienione w ust. 1 rachunki Klient zobowiązuje się gromadzić na nich wyłącznie środki pieniężne związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą. Rozdział III - Oprocentowanie 5 1. Oprocentowanie środków ustalane jest przez Bank w stosunku rocznym. 2. Środki pieniężne znajdujące się na Rachunku oprocentowane są według: 1) zmiennej stopy procentowej - w przypadku Rachunków rozliczeniowych, 2) stałej lub zmiennej stopy procentowej - w przypadku Lokat terminowych, 3. Oprocentowanie Lokat terminowych o stałym oprocentowaniu, w wysokości wskazanej w Umowie prowadzenia rachunku Lokaty terminowej, jest stałe w trakcie Okresu umownego i nie ulega zmianie. 4. Odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w walucie Rachunku w zależności od posiadanego przez niego Rachunku i podpisanej umowy do Rachunku: 1) ostatniego dnia miesiąca poprzez dopisanie do stanu środków znajdujących się na Rachunku rozliczeniowym, 2) w Dniu zapadalności Lokaty terminowej. Jeżeli dzień zapadalności Lokaty terminowej wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w następnym dniu roboczym Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku są oprocentowane od: 1) dnia wpływu na Rachunek rozliczeniowy do dnia poprzedzającego wypłatę tych środków albo do dnia zamknięcia Rachunku rozliczeniowego, 2) dnia wpływu środków na Lokatę terminową do dnia zakończenia zadeklarowanego Okresu umownego włącznie - w przypadku Lokaty terminowej. 2. Środki pieniężne wpłacone i wypłacone w tym samym dniu nie podlegają oprocentowaniu. 7 Rachunki oprocentowane są w zależności od wysokości środków znajdujących się na Rachunku w danym okresie. Szczegółowe wartości stawek procentowych wskazane są w Tabeli Oprocentowania Oprocentowanie Rachunków o zmiennym oprocentowaniu może ulec zmianie w trakcie trwania Okresu umownego, jeżeli nastąpi zmiana któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników: 1) ogłaszanego przez GUS poziomu inflacji, 2) oprocentowania lokat międzybankowych dla lokat na rynku międzybankowym, 3) stóp procentowych NBP (stopy: dyskontowej lub redyskontowej lub kredytu lombardowego), 4) stóp LIBOR, WIBOR, WIBID lub EURIBOR dla jednomiesięcznych lokat na rynku międzybankowym, 5) poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej, 6) rentowności rocznych bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. 2. Informację o obowiązującej Tabeli Oprocentowania Klient może uzyskać w Oddziałach Banku, na stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem COK. 9 Dla wyliczeń związanych z oprocentowaniem środków przechowywanych na Rachunkach przyjmuje się że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. Rozdział IV - Prowizje i opłaty Za czynności związane z prowadzeniem i obsługą Rachunków Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Tabeli Prowizji i Opłat Regulamin obowiązuje od

4 1. Bank ma prawo dokonywania zmiany stawek opłat i prowizji. 2. Zmiana wysokości opłat i prowizji określonych w Taryfie uzależniona jest od zmiany przynajmniej jednego z wymienionych czynników: 1) zakresu lub formy realizacji określonych czynności/usług, 2) stopnia pracochłonności czynności, 3) wysokości opłat pocztowych, telekomunikacyjnych lub opłat stosowanych przez inne banki lub instytucje, z pomocą których Bank wykonuje czynności bankowe, 4) poziomu inflacji, 5) warunków rynkowych działania Banku. 3. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji nie wymaga wypowiedzenia warunków Umowy pomiędzy Bankiem a Klientem. 4. Aktualna Tabela Opłat i Prowizji podawana jest do wiadomości Klientów wraz z datą obowiązywania w formie komunikatów wywieszanych w Oddziałach Banku i na stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem COK. 5. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Klient nie wypowie Umowy, zmieniona Tabela obowiązuje od dnia jej wprowadzenia przez Bank. 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta z powodu zmiany Tabeli Prowizji i Opłat, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowa Tabela Prowizji i Opłat. Rozdział V - Pełnomocnictwa do Rachunku Klient może ustanowić w formie pisemnej Pełnomocników do dysponowania Rachunkiem. 2. Pełnomocnictwo udzielane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przed Pracownikiem Banku albo przed notariuszem. 3. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa lub realizacji dyspozycji pełnomocnika w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do ich prawidłowości lub skuteczności. 4. Pełnomocnikiem może być tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych. 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za składane przez Pełnomocnika dyspozycje do Rachunku. 6. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa powinien wskazywać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 7. Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem postanowień 13 może zostać udzielone jako: 1) pełnomocnictwo rodzajowe - na mocy którego Pełnomocnik posiada uprawnienia określonego rodzaju, wskazane w treści pełnomocnictwa, 2) pełnomocnictwo szczególne - na mocy którego Pełnomocnik posiada uprawnienia do dokonania czynności wskazanej w treści pełnomocnictwa Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do: 1) udzielania dalszych pełnomocnictw, 2) zmiany, wypowiedzenia Umowy, 3) zamykania Rachunków. 2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 jest możliwe, o ile przewidziane zostały wprost w treści pełnomocnictwa. 3. Pełnomocnictwo wygasa wskutek: 1) ustania bytu prawnego mocodawcy, 2) śmierci pełnomocnika lub mocodawcy, 3) upływu terminu, na jaki zostało udzielone, 4) odwołania, 5) zamknięcia Rachunku, do którego pełnomocnictwo zostało udzielone. 4. Wszelkie dyspozycje Klienta związane z ustanowieniem lub odwołaniem pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą przyjęcia przez Bank stosownej dyspozycji. 5. W przypadku rachunków bieżących otwartych na podstawie Przelewu autoryzacyjnego, ustanawianie pełnomocnictw do rachunków wymaga uprzedniego złożenia przez Klienta podpisów na Karcie Wzorów Podpisów. Rozdział VI - Otwarcie Rachunku Przed otwarciem Rachunku Klient zobowiązany jest złożyć Pracownikowi Banku oryginały lub poświadczone przez notariusza lub Pracownika Banku kopie: 1) jeżeli jest Rezydentem: a) dokumentów, na podstawie których prowadzi działalność tj. statut, umowa spółki itp. oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, b) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, c) zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON, d) umowę albo statut spółki oraz ewentualnie inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Klienta, e) inne dokumenty, o ile taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów lub, gdy Bank uzna, iż są one niezbędne do zawarcia Umowy, oraz przedłożyć dokument tożsamości. 2) jeżeli jest Nierezydentem: a) aktualny odpis z rejestru firm handlowych lub inny aktualny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o podmiocie zagranicznym, b) opinię banku zagranicznego prowadzącego rachunek podmiotu zagranicznego, c) inne dokumenty, jeżeli Bank uzna, że są one niezbędne do zawarcia Umowy, oraz przedłożyć dokument tożsamości. 2. Przy otwieraniu Rachunku dla wspólników spółek cywilnych, obok dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 1, okazane muszą zostać zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji lub Krajowego Rejestru Sądowego - wszystkich wspólników spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Klient będący Nierezydentem składa dokumenty, o których mowa w ust W celu stosowania przez Bank stawki dla podatku dochodowego od dochodów z innych źródeł wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a krajem rezydencji podatnika, Nierezydent może złożyć i aktualizować raz w roku certyfikat rezydencji. Nie złożenie oryginału certyfikatu skutkuje stosowaniem przez Bank stawki podatku wynikającej z obowiązujących w Polsce przepisów podatkowych. Regulamin obowiązuje od

5 5. Dokumenty wystawione za granicą, powinny być potwierdzone za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez: 1) nadanie klauzuli apostille zgodnie z Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961r. - Dz.U. z 2005 roku nr 112 poz. 938, 2) właściwą polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną (w przypadku gdy dane państwo nie jest stroną Konwencji, o której mowa w pkt 1), - z tym, że dokument pełnomocnictwa może zostać potwierdzony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, niezależnie od tego, czy państwo w którym mieści się dana placówka dyplomatyczna jest stroną Konwencji, o której mowa w pkt 1, czy też nie. 6. Dokumenty wystawione w językach obcych muszą być składane w Banku wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie sporządzone przez tłumacza zagranicznego musi być poświadczone w sposób określony w ust Spółki kapitałowe w organizacji, przed wpisaniem ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, mogą założyć rachunek rozliczeniowy na czas oznaczony nie przekraczający 6 miesięcy od daty ich zawiązania. 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może założyć Rachunki rozliczeniowe, przy czym w takim przypadku spółkę reprezentuje zarząd albo pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników. 3. Spółka akcyjna w organizacji może założyć Rachunki rozliczeniowe, przy czym w takim przypadku spółkę reprezentuje zarząd, a do chwili jego ustanowienia wszyscy założyciele działający łącznie albo pełnomocnik ustanowiony jednomyślną uchwałą założycieli. 4. Osoby reprezentujące spółkę w organizacji, o którym mowa w ust. 2-3 przy zawieraniu Umowy jest zobowiązany okazać dowód tożsamości, akt założycielski oraz umowę albo statut spółki. 5. Jeżeli przed upływem terminu, na jaki założony został Rachunek do Oddziału Banku nie zostanie dostarczone postanowienie o wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Umowa wygasa z dniem upływu terminu, na jaki została zawarta. Przed zamknięciem Rachunku rozliczeniowego, środki pieniężne znajdujące się na Rachunku rozliczeniowym Bank przeksięgowuje na nieoprocentowany rachunek Bank nie prowadzi Rachunku wspólnie na rzecz Rezydenta i Nierezydenta oraz na rzecz Nierezydentów pochodzących z różnych krajów. 2. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie podpisania Umowy przez Bank oraz Klienta. 3. Rachunek rozliczeniowy otwierany jest na podstawie złożonego wniosku oraz Potwierdzenia podpisanego przez Bank oraz Klienta z zastrzeżeniem, iż rachunek lokacyjny zakładany jest wyłącznie w przypadku posiadania przez Klienta rachunku bieżącego. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 może być złożony w Oddziale, za pośrednictwem Zdalnych kanałów obsługi lub w inny sposób akceptowany przez Bank. 5. Bank może odmówić zawarcia Umowy bez podania przyczyny. Rozdział VII - Otwarcie Rachunku z wykorzystaniem Przelewu autoryzacyjnego Bank dopuszcza możliwość otwarcia rachunku bieżącego bez podpisania umowy w wersji papierowej, poprzez procedurę autentykacji klienta z wykorzystaniem Przelewu autoryzacyjnego oraz danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 2. Możliwość otwarcia rachunku bieżącego na podstawie Przelewu autoryzacyjnego jest udostępniana wyłącznie Przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowanym w bazie CEIDG i posiadającym obywatelstwo polskie. Klienci niespełniający warunków określonych w poprzednim zdaniu mogą otworzyć rachunek w Oddziale Banku. 3. Rachunek otwierany w trybie określonym w ust. 1 może być obsługiwany przez Posiadacza Rachunku: 1) wyłącznie w Zdalnych kanałach dostępu, do momentu złożenia Karty Wzorów Podpisów w Oddziale Banku, 2) w Oddziałach Banku od momentu złożenia przez Posiadacza Rachunku Karty Wzorów Podpisów. 4. Wniosek o otwarcie rachunku na podstawie Przelewu autoryzacyjnego może być złożony poprzez przeznaczony do tego celu formularz na stronach internetowych Banku. 5. Formularz umożliwia wybór odpowiedniego wariantu rachunku oraz pakietów dodatkowych, jak również wprowadzenie danych niezbędnych do zawarcia Umowy i zapoznanie się Regulaminem i Regulaminem korzystania ze zdalnych kanałów obsługi w BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw. 6. Klient, po poprawnym wypełnieniu formularza internetowego, powinien wykonać Przelew autoryzacyjny zgodnie z wytycznymi udostępnionymi przez Bank po wypełnieniu formularza internetowego. 1) przelew musi być wykonany z rachunku osobistego Klienta w banku mającym siedzibę na terenie Polski 2) dane nadawcy przelewu (nazwa, adres) muszą być zgodne z danymi wprowadzonymi w formularzu internetowym 3) przelew musi zostać zlecony w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od dnia wypełnienia formularza internetowego. 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Przelewu autoryzacyjnego, Bank niezwłocznie zwraca kwotę Przelewu autoryzacyjnego na rachunek, z którego środki zostały wysłane. Nieprawidłowość Przelewu autoryzacyjnego uniemożliwia otwarcie rachunku. Wnioskodawca ma możliwość ponownego złożenia wniosku o otwarcie rachunku poprzez formularz internetowy bądź w Oddziale Banku. 8. Po pozytywnej weryfikacji danych wnioskodawcy i prawidłowości Przelewu autoryzacyjnego pracownik Banku kontaktuje się z wnioskodawcą w celu dokonania telefonicznej weryfikacji tożsamości wnioskodawcy oraz chęci założenia rachunku. 9. Po pozytywnej weryfikacji telefonicznej, Bank: 1) otwiera Rachunek 2) wysyła potwierdzenie otwarcia Rachunku w formie umożliwiającej zapisanie ich w pamięci komputera Klienta lub na innym trwałym nośniku 3) dokonuje przeksięgowania kwoty Przelewu autoryzacyjnego na nowo otwarty Rachunek Klienta 4) wysyła narzędzia wymagane do korzystania ze Zdalnych kanałów obsługi na adres korespondencyjny Klienta, 5) wysyła kartę płatniczą oraz kod PIN na adres korespondencyjny Klienta. 10. W przypadku nieprawidłowej weryfikacji telefonicznej lub braku możliwości skontaktowania się z Klientem, Bank dokona zwrotu Przelewu autoryzacyjnego. 11. Umowa rachunku zawierana na zasadach określonych w niniejszym rozdziale jest uważana za zawartą w dniu wysłania do Klienta potwierdzenia otwarcia rachunku. 12. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu z wnioskodawcą na wszystkich etapach procesu otwierania Rachunku. 13. Udostępnienie kolejnych rachunków bankowych, wymaga złożenia przez Klienta Karty Wzorów Podpisów w Oddziale Banku. Regulamin obowiązuje od

6 14. Postanowienia dotyczące praw i obowiązków Klienta otwierającego rachunek bieżący z wykorzystaniem Przelewu autoryzacyjnego stosuje się do momentu złożenia przez Klienta Karty Wzorów Podpisów. Rozdział VIII Karta Wzorów Podpisów Karta Wzoru Podpisów stanowi dokument ustalający uprawnienia osób do dysponowania środkami na rachunkach Klienta oraz służy do ewidencji ich wzorów podpisów. 2. Podpisy złożone na Karcie Wzorów Podpisów stanowią wzory podpisów do wszystkich dyspozycji składanych w formie pisemnej w odniesieniu do Rachunku i wszystkich produktów i usług bankowych przez Klienta, w tym również czynności dokonywanych przy użyciu Karty debetowej potwierdzanych podpisem, chyba że zawarte z Bankiem umowy stanowią inaczej. 3. Nie wymaga się złożenia Karty Wzorów Podpisów w przypadku otwarcia rachunku z wykorzystaniem Przelewu autoryzacyjnego, przy czym do momentu złożenia Karty Wzorów Podpisów, zakres udostępnianych funkcjonalności rachunku jest ograniczony zgodnie z postanowieniami Regulaminu Uprawnionymi do dysponowania Rachunkiem są osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klienta oraz Pełnomocnicy w granicach umocowania. 2. Klient, na formularzu określonym przez Bank, zwanym dalej Kartą Wzorów Podpisów: 1) składa wzory podpisów i wzór pieczątki firmowej (jeżeli pieczątka jest przez niego stosowana w obrocie gospodarczym), które obowiązują przy składaniu dyspozycji do Rachunku, 2) wskazuje osoby uprawnione do dysponowania Rachunkiem, które składają swoje wzory podpisów, 3) określa kombinację podpisów wymaganą dla ważności dyspozycji, 4) określa zakres upoważnienia do dysponowania Rachunkiem, jeżeli jest inny niż określony w ust Dysponowanie Rachunkiem przez osoby wskazane na Karcie Wzorów Podpisów obejmuje następujące czynności: 1) dysponowanie środkami pieniężnymi na Rachunku rozliczeniowym, 2) ustanawianie Lokat terminowych, 3) składanie wniosków o wydanie zaświadczeń, opinii i informacji o stanie Rachunku rozliczeniowego oraz Lokaty terminowej, 4) zmianę częstotliwości generowania wyciągów bankowych i formy ich otrzymywania, 5) jednoosobowe składanie dyspozycji zgodnie z Regulaminem korzystania ze zdalnych kanałów obsługi w BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw. 4. Karta Wzorów Podpisów stanowi integralną część Umowy, a jej zmiana nie wymaga aneksowania Umowy. 5. Karta Wzorów Podpisów złożona do Rachunku obowiązuje do wszystkich Rachunków, chyba że Klient dysponuje inaczej. 6. Zawiadomienie o utracie uprawnień do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku, przez osoby wymienione na Karcie Wzorów Podpisów, jest wiążące dla Banku od następnego Dnia roboczego Banku po dostarczeniu do Banku pisemnego zawiadomienia. 7. Bank ma prawo odmówić wykonania dyspozycji wydanej przez osobę, której uprawnienia do dysponowania Rachunkiem zostały odwołane, już w dniu doręczenia zawiadomienia. 8. Za autentyczność i ważność podpisów na Karcie Wzorów Podpisów odpowiadają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta, które złożyły podpisy na drugiej stronie Karty Wzorów Podpisów Złożenie podpisów na Karcie Wzorów Podpisów przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klienta odbywa się przed podpisywaniem Umowy. Pełnomocnik składa wzór podpisu na Karcie Wzorów Podpisów lub na formularzu ustanowienia pełnomocnictwa. 2. Zmiana osób wskazanych na Karcie Wzorów Podpisów i wzoru pieczątki firmowej wymaga złożenia w Banku zmienionej Karty Wzorów Podpisów przez Klienta. 3. Zmiana wzoru podpisu osoby uprawnionej do reprezentacji Klienta albo zmiana wzoru podpisu Pełnomocnika wymaga złożenia nowego wzoru podpisu w Oddziale Banku. 4. Jeżeli zmiana wzoru podpisu została spowodowana zmianą danych osobowych, wymagane jest również przedłożenie dokumentów potwierdzających tę zmianę. 5. Zmiana sposobu dysponowania Rachunkiem wynikająca ze zmiany osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klienta wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających tę zmianę. Rozdział IX - Dysponowanie środkami Wpłaty na Rachunek rozliczeniowy mogą być dokonywane w formie gotówkowej albo bezgotówkowej, z zastrzeżeniem ust Wpłaty na Rachunek rozliczeniowy w formie gotówkowej realizowane są we wszystkich Oddziałach Banku, jednostkach innych banków oraz urzędach pocztowych, z zastrzeżeniem ust.3 3. Wpłaty na Rachunek rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej przyjmowane są w Oddziałach Banku wyłącznie w złotych polskich. W przypadku wpłaty gotówkowej na Rachunek rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej Bank dokonuje przewalutowania kwoty wpłaty na walutę Rachunku według obowiązującej w Banku Tabeli kursów. 4. Wpłaty na Rachunek rozliczeniowy w formie bezgotówkowej mogą być dokonywane w drodze przelewu z innego rachunku. Dyspozycja bezgotówkowa złożona do Rachunku rozliczeniowego jest realizowana w walucie tego rachunku. 5. W przypadku, gdy przelew na Rachunek rozliczeniowy został dokonany w walucie innej niż waluta Rachunku rozliczeniowego, Bank dokonuje przewalutowania kwoty przelewu na walutę Rachunku rozliczeniowego według obowiązującej w Banku Tabeli kursów walut. 6. Klient może dokonać przewalutowania składając dyspozycję przelewu między Rachunkiem rozliczeniowym w złotych polskich a Rachunkiem rozliczeniowym w innej walucie oferowanej przez Bank albo Rachunkiem rozliczeniowym w walucie obcej a Rachunkiem rozliczeniowym w złotych polskich lub Rachunkiem rozliczeniowym w innej walucie obcej oferowanej przez Bank. 7. Dyspozycja gotówkowa złożona w Oddziale Banku do Rachunku rozliczeniowego jest realizowana w złotych polskich. Regulamin obowiązuje od

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo