Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych Chełm 011 1/1

2 Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie zwana dalej Taryfą prowizji i opłat WBS Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach pobiera się od wpłacającego, chyba Ŝe została zawarta umowa między Bankiem WBS a Posiadaczem rachunku o pobieraniu prowizji od Posiadacza rachunku.. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku WBS pobiera się od wpłacającego lub Posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy Bankiem WBS a Posiadaczem tego rachunku.. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez Bank WBS z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera prowizje lub opłaty zgodnie Taryfą prowizji i opłat WBS, lub zgodnie z zawartą umową.. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) otwarcia i prowadzenia rachunków lokat terminowych, b) wpłat na cele charytatywne. 5. Nie pobiera się opłat za przygotowanie, sporządzenie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 7. Bank moŝe odstąpić od pobierania opłat i prowizji lub pobierać je w wysokości innej niŝ określona w Taryfie prowizji i opłat WBS. Decyzję w tej sprawie podejmuje Członek Zarządu łącznie z kierującym jednostką organizacyjną Banku WBS. /1

3 Wysokość prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank WBS Rozdział 1. Operacje gotówkowe Dział 1.1. Wpłaty gotówkowe L.p. Wyszczególnienie Stawka opłat i prowizji 1 na rachunki bankowe własne prowadzone w Banku WBS na rachunki inne niŝ własne (chyba, Ŝe zawarto odrębną umowę) wpłaty na rachunki w innych bankach na drukach standardowych wpłaty wykonane na podstawie ustnych dyspozycji lub na druku niestandardowym wpłaty na rzecz TP S.A. wpłaty na rzecz Zakładu Energetycznego wpłaty na rzecz Multimedia S.A. Dział 1..Wypłaty gotówkowe z ROR funkcjonującego w Banku WBS powyŝej 500,00 euro niezgłoszone dzień wcześniej niepodjęcie gotówki, w przypadku wcześniejszego zgłoszenia jej wypłaty wykorzystanie bieŝących wpływów Dział 1.. Przelewy przelewy na rachunki prowadzone przez Bank WBS przelewy na rachunki w innych bankach na drukach standardowych przelewy wykonane na podstawie dyspozycji ustnych lub drukach niestandardowych a) na rachunki prowadzone w Banku WBS b) na rachunki prowadzone w innych bankach za przyjęcie i przechowywanie przelewu z datą księgowania w dniach następnych, ewentualne powiadomienie klienta o braku moŝliwości realizacji przelewy z ROR na rachunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (od kwoty przelewu) 0,5 % nie mniej niŝ, i nie więcej niŝ 100 zł 0, % nie mniej niŝ, zł i nie więcej niŝ 00 zł pkt + 1,8 zł zł 1,7 0,15 % nie więcej niŝ 0 zł 0,5 % nie więcej niŝ 50 zł, zł 1 zł pkt + 1 zł 6 zł 0,5 % nie mniej niŝ, zł nie więcej niŝ 100 zł /1

4 6 7 realizacja zleceń za pośrednictwem SORBNET a) kwoty do 1 mln zł b) kwoty pow. 1 mln zł wykorzystanie bieŝących wpływów 0 zł 50 zł Rozdział. Inne czynności bankowe 1 Za zamianę krajowych znaków pienięŝnych jednego nominału na inne nominały 0,5 % wartości nie mniej niŝ zł UWAGA: opłaty nie pobiera się, jeŝeli zamianie podlega nie więcej niŝ 10 sztuk znaków pienięŝnych W przypadku wpłaty lub zamiany banknotów lub bilonu nie posegregowanego w sposób prawidłowy 1% wartości nie mniej niŝ prowizji nie pobiera się przy wpłacie lub zamianie kwoty niŝszej niŝ 100 zł z zachowaniem uwagi z pkt 1 Telefoniczna informacja o stanie rachunku bankowego ustalenie lub zmiana hasła zł jednorazowo opłata miesięczna zł miesięcznie rezygnacja z usługi zł jednorazowo Rozdział. Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe (ROR) 1 Otwarcie rachunku ROR Prowadzenie rachunku ROR 6 zł miesięcznie Wyciąg z konta bankowego: a) odbierany przez właściciela konta lub osobę upowaŝnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek b) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: raz w miesiącu częściej niŝ raz w miesiącu za kaŝdą przesyłkę c) wysyłany na Ŝyczenie posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym listem poleconym Sporządzenie odpisu na wniosek klienta: a) wyciągu z rachunku bankowego b) potwierdzenia wykonania dokonanej operacji c) obrotów/ historii rachunku bankowego UWAGA: za kaŝdy poprzedni rok opłatę podwyŝsza się odpowiednio o 100 % stawki podstawowej 5 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o stanie środków na rachunku bankowym 6 Przyjęcie do realizacji poleceń zapłaty a) przyjęcie do realizacji b) realizacja kaŝdej transakcji zł 0 zł jednorazowo 1 zł od kaŝdego przelewu /1

5 c) odwołanie polecenia zapłaty 7 Zlecenia stałe za wyjątkiem spłaty kredytów w Banku WBS: a) przyjęcie zlecenia (od kaŝd zlec) b) realizacja c) odwołanie 8 Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem od kaŝdego pełnomocnictwa 9 Zmiana rachunku indywidualnego na wspólny oraz wspólnego na indywidualny 10 Zapis na wypadek śmierci : a) dokonanie zapisu b) odwołanie zapisu jednorazowo zł od kaŝd zlec zł jednorazowo 0 zł 11 Realizacja spadku 0,5 % nie mniej niŝ 0 zł i nie więcej niŝ 100 zł od kaŝdego spadkobiercy 1 Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 1 Czynności związane z zastrzeŝeniem dokumentów w bazie dokumentów zastrzeŝonych DZ 0,5 % nie mniej niŝ 0 zł i nie więcej niŝ 100 zł + prow Rozdział 1 Oddział 1.. pkt 1 Wydanie czeków gotówkowych 0, za sztukę 15 Zgłoszenie zastrzeŝenia o utracie czeków 0 zł gotówkowych Rozdział. Karty płatnicze Dział.1. Karty wydawane od dnia r. Typ karty Visa Classic Debetowa 1 Wydanie nowej karty Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty Zmiana nr PIN w bankomatach BZ WBK 5 Płatności kartą a) w punktach handlowo usługowych w kraju, b) w punktach handlowo usługowych za granicą, c) we wskazanych kasach Grupy BPS 0,5% min zł 6 Wypłata gotówki a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku b) w pozostałych bankomatach w kraju zł c) w bankomatach za granicą, 6 zł d) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej w Polsce), e) we wskazanych kasach Grupy BPS f) w kasie innego banku w kraju, 5/1

6 g) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty, % min h) w placówkach Poczty Polskiej. 7 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. zł 8 Rozpatrzenie reklamacji uzasadnionej. 9 Rozpatrzenie reklamacji nieuzasadnionej 1 10 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji na Ŝyczenie posiadacza rachunku 11 Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 1 Zmiana danych UŜytkownika karty. 1 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 1 Telefoniczne odblokowanie nr PIN na wniosek UŜytkownika nie dotyczy 15 ZastrzeŜenie karty na Ŝyczenie klienta 16 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 5,0 zł 17 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł Dział.. Karty wydawane do dnia r. Typ karty Visa electron 1 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ 6 zł WBK Transakcje bezgotówkowe a) płatności kartą w punktach handlowo usługowych w kraju b) płatność kartą w punktach handlowousługowych za granicą c) płatność kartą we wskazanych kasach Grupy BPS 0,5% min. zł Transakcje gotówkowe a) w bankomatach Grupy BPS i innych bankomatach zgodnie z zawartymi umowami, b) w innych bankomatach w kraju, c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą, d) w wskazanych kasach Grupy BPS e) w kasie innego banku w kraju f) w kasie innego banku za granicą Sprawdzanie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie zł % min 10,0 zł % min. 1 zł zł 5 Rozpatrzenie reklamacji bezzasadnej i wątpliwej 0 zł transakcji z winy klienta 6 ZastrzeŜenie karty 7 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 8 Generowanie zestawu transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 6/1

7 9 Za zmianę miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa 10 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek uŝytkownika nie dotyczy 8 zł 11 Zmiana danych UŜytkownika karty zł 1 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie zł karty Rozdział 5. Usługi elektroniczne Dział 5.1. Usługi internetowe 1 Udostępnienie usługi ecorponet i przeszkolenie uŝytkowników Udostępnianie loginów a) Loginów do jednego rachunku b) za kaŝdy następny Login wydanie listy haseł jednorazowych nie dotyczy Opłata za usługi ecorponet za kaŝdy rozpoczęty miesiąc zł + opłata za prowadzenie rachunku 5 Realizacja przelewu a) na rachunek prowadzony w Banku WBS b) na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1, 6 Rezygnacja z usług: a) przed upływem 1 roku 0 zł b) po upływie 1 roku 7 Zablokowanie/Odblokowanie dostępu 0 zł UŜytkownika do rachunku na prośbę Posiadacza rachunku 8 Opłata za zmianę loginu 9 Zmiana danych Posiadacza rachunku 10 Rozpatrzenie reklamacji uzasadnionej 11 Rozpatrzenie reklamacji nieuzasadnionej 1 Wyjazd do siedziby klienta na jego wniosek 1 Za czynności i usługi nie przewidziane w 0 zł niniejszej taryfie Dział 5.. SMS Banking 1 Udostępnienie usługi Zmiana danych Miesięczny abonament 1 zł Koszt wysłania 1 SMS-a 0, zł Rozdział 6. Rachunki: lokaty terminowe, a'vista, grosz do grosza 1 Otwarcie Wydanie, wymiana i likwidacja: zł - ksiąŝeczek terminowych a'vista, GDG Wpłaty, wypłaty środków Czynności związane z obsługą ksiąŝeczek oszczędnościowych Banku WBS: a) przyjęcie zgłoszenia o utracie ksiąŝeczki oszczędnościowej, b) wystawienie nowej w zamian utraconej lub zniszczonej ksiąŝeczki, c) umorzenie utraconej ksiąŝeczki zł 7/1

8 Rozdział 7. Kredyty 1 Prowizja od kwoty przyznanego kredytu 1 0,5 5% kwoty kredytu Zabezpieczenie kredytów w formie wpłaty na fundusz gwarancyjny do 8% kwoty kredytu Prowizja od nie wykorzystanej kwoty/transzy kredytu w rachunkach kredytowych Prowizje od udzielonych gwarancji i poręczeń: a) na okres do 1 roku b) powyŝej 1 roku 5 Opłaty związane z administracją kredytów: a) pisemne przypomnienie kredytobiorcy o upływie terminu dostarczenia aktualnych dokumentów niezbędnych do monitoringu sytuacji ekonomiczno finansowej oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu b) za sporządzenie odpisu z KW przez pracownika Banku w przypadku braku aktualnego wyciągu z KW c) sporządzenie na wniosek klienta pisemnego wyjaśnienia odmowy udzielania kredytu do 0,5% od kwoty nie wykorzystanego kredytu/transzy 1-% min. 100 zł -5% min. 00 zł 1 60 zł do 100 tyś zł -00 zł powyŝej 100 tyś zł 500 zł Rozdział 8. Inne prowizje i opłaty związane z udzielaniem kredytów 1 Opłata za czynności związana z przyjęciem wniosku kredytowego, sporządzenie umowy kredytowej a) opłata manipulacyjna za przyjęcie od klienta wniosku kredytowego (pobierana w chwili składania wniosku): b) opłata za sporządzenie umowy kredytowej dla posiadaczy ROR w Banku WBS dla klientów nie posiadających rachunków w Banku WBS c) przeprowadzenie inspekcji u kredytobiorcy przed uruchomienie kredytu / transzy kredytu / zmianą warunków Opłaty za: a) wydłuŝenia okresu kredytowania, przedłuŝenie okresu waŝności gwarancji poręczenia: b) zwiększenia kwoty kredytu dokonane aneksem: od głównego kred. + 5zł od kaŝdego następnego uczestnika transakcji 0 zł 50 zł 1 % kwoty naleŝności objętej zmianą warunków spłaty nie mniej niŝ i nie więcej niŝ 500 zł, 1 % kwoty nie mniej niŝ 10 zł i nie więcej niŝ 500 zł 1 Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki z wyłączeniem udokumentowanych lub wynikających z innych przepisów prawa kosztów, związanych z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczeń (w tym kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia r. Dz.U. 001, Nr 100, poz 1081 z późn. zm.), nie moŝe przekroczyć 5% kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego. nie dotyczy kredytów konsumenckich w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia r. (Dz. U. 001, Nr 100 poz 1081 z późn. zm.) 8/1

9 c) zmiany harmonogramu spłaty kredytu na wniosek kredytobiorcy dokonane aneksem d) za zmianę innych warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy, dokonane aneksem e) za przyjęcie podania o prolongatę spłaty raty bez sporządzania aneksu f) zezwolenia na wykreślenie z hipoteki wierzytelności bankowej g) uiszczenie za dłuŝnika naleŝnej składki ubezpieczenia lub podatków, w przypadku nie zapłacenia przez dłuŝnika h) inspekcja u kredytobiorcy w trakcie okresu kredytowania i przed zmianą warunków kredytowych Restrukturyzacja kredytów a) zawarcie ugody bankowej na spłatę naleŝności Banku WBS b) sporządzenie nowego harmonogramu spłat zadłuŝenia Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów lub zaświadczenia o braku zadłuŝenia 5 Sporządzenie i wydanie na Ŝyczenie klienta lub poręczyciela odpisu umowy o kredyt 0,5 % kwoty naleŝności objętej zmianą warunków spłaty nie mniej niŝ 0 zł i nie więcej niŝ 00 zł 0,5 % kwoty naleŝności objętej zmianą warunków spłaty nie mniej niŝ 0 zł i nie więcej niŝ 00 zł zł 1 0 zł + prow Rozdział 1 Dział 1.. pkt 50 zł 1,0 % nie mniej niŝ 0 zł i nie więcej niŝ 00 zł 1,0 % nie mniej niŝ i nie więcej niŝ 100 zł 0 zł 0 zł 6 Za wystawienie promesy udzielenia kredytu 00 zł 7 Opłaty i prowizje za czynności przedwindykacyjne: a) za sporządzenie i wysłanie listem poleconym (ZPO) przypomnienia o spłacie kredytu (raty kredytu) lub odsetek % najniŝszego wynagrodzenia brutto, po zaokrągleniu do pełnych złotych b) za telefoniczną interwencję pracownika u Kredytobiorcy c) za przeprowadzenie inspekcji u Kredytobiorcy 0,5% najniŝszego wynagrodzenia brutto, po zaokrągleniu do pełnych groszy dwukrotność kwoty przypomnienia wskazanego w lit a) 9/1

10 8 Prowizja rekompensacyjna od przedterminowej spłaty kredytu, naliczana od kwoty spłacanego kredytu lub jego części (nie pobiera się w przypadku pisemnego zgłoszenia na dwa tygodnie przed spłatą) Rozdział 9. Przechowywanie w depozycie bankowym Za przechowanie w depozycie bankowym: a) ksiąŝeczek od kaŝdego zdeponowanego dokumentu b) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji) c) duplikatów kluczy, nośników informatycznych: dla posiadaczy rachunków bankowych, od kaŝdego depozytu nie posiadających rachunku w Banku WBS, od kaŝdego depozytu UWAGA: opłatę pobiera się za kaŝdy rozpoczęty miesiąc d) kasety metalowej innego banku e) złoŝenie do depozytu przedmiotów wymienionych w lit a) i b) które stanowią zabezpieczenie udzielonego kredytu 0,5 % kwoty spłacanej przed terminem miesięcznie 1% wartości nie mniej niŝ 0 zł i nie więcej niŝ 100 zł (miesięcznie) miesięcznie miesięcznie nie dotyczy jednorazowo Rozdział 10. Obrót dewizowy Dział Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych 1 Otwarcie rachunku walutowego 5 6 Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty Prowadzenie rachunku walutowego dla kaŝdej waluty Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy w walucie obcej lub w złotych a) prowadzony w Banku WBS b) prowadzony w innym banku krajowym Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie obcej lub złotych prowadzonego w danej jednostce Banku Przelew na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w Banku WBS b) złotowy w innym banku krajowym 0 zł 6 zł 0,% min 0 zł, zł nie dotyczy kredytów konsumenckich w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia r. (Dz. U. 001, Nr 100 poz 1081 z późn. zm.) 10/1

11 7 c) walutowy prowadzony w innym banku krajowym spoza Grupy BPS Wyciąg z konta bankowego: a) odbierany przez właściciela konta lub osobę upowaŝnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek b) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: raz w miesiącu częściej niŝ raz w miesiącu za kaŝdą przesyłkę c) wysyłany na Ŝyczenie posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym listem poleconym 0,15 % min 10 max 100 zł 8 1 Likwidacja rachunku Dział 10.. Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych Otwarcie lokaty terminowej dla kaŝdej waluty 1 Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku WBS Przelew na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w Banku b) złotowy w innym banku krajowym c) walutowy prowadzony w innym banku krajowym spoza Grupy BPS Dział 10.. Czeki w obrocie dewizowym Skup czeków podróŝniczych Uwaga: w przypadku czeków podróŝniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od kaŝdego czeku Skup czeków płatnych w Banku WBS w Chełmie Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od kaŝdego czeku osobno. NiezaleŜnie od opłaty bank zagraniczny moŝe potrącać z kwoty czeku własną opłatę, zł 0,15 % min 10 max 100 zł 0 zł Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku Dział 10.. Polecenia wypłaty A. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno rentowe + koszty rzeczywiste 11/1

12 1 5 B Przelewy SEPA Przelewy regulowane Polecenie wypłaty Opłata Non STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną był błąd Banku WBS Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym Przelewy SEPA Przekazy regulowane Polecenie wypłaty Uwaga: niezaleŝnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7 w przypadku opcji kosztowej OUR Opłata Non STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS Realizacja (sprzedaŝ) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt 6.a i 6.b pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt - a) W trybie ekspresowym w EUR, USD, GBP z datą waluty dziś 16 zł 16 zł 0 zł 8 + koszty banków trzecich 16 zł 16 zł 0 zł 16 zł 80 zł 1/1

13 7 z datą waluty jutro b) W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 50 zł 50 zł 70 zł 8 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: pobierana z góry w momencie złoŝenia reklamacji Rozdział. 11 Opłaty i prowizje za wykonanie innych czynności niŝ przewidzianych w Taryfie 8 + koszty banków trzecich Opłata ustalana indywidualnie przez Członka Zarządu łącznie z kierownikiem jednostki organizacyjnej 1/1

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Z dnia 1 czerwca 2010 r. scan 1/30 9211 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster, załącznik do UZ z dn. 30.09.2009 r, obowiązuje od dnia 1 października 2009

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo