Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 Tab. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy.. 4 Tab. 2 Rachunek lokaty terminowej Tab. 3 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych 5 KARTY BANKOWE 6 Tab. 4 Karty płatnicze... 6 OPERACJE DEWIZOWE. 7 Tab. 5 Czeki w obrocie dewizowym. 7 Tab. 6 Przekazy w obrocie dewizowym.. 7 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. 8 Tab. 7 Centrum Usług Internetowych.. 8 KREDYTY 9 Tab. 8 Prowizja przygotowawcza wniosku kredytowego... 9 Tab. 9 Prowizja od kwoty przyznanych/odnowionych kredytów... 9 Tab. 10 Prowizja od udzielonych gwarancji/poręczeń Tab. 11 Pozostałe czynności kredyty

3 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Nidzicy, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 6. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 7. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 8. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 9. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy 1. Otwarcie rachunku bieżącego 0 zł 1.1. otwarcie rachunku pomocniczego 15 zł 2. Prowadzenie rachunku: miesięcznie 2.1 bieżącego ³ miesięcznie 22 zł 2.2 pomocniczego 15 zł 2.1A bieżącego: wspólnot mieszkaniowych, kół łowieckich, parafii miesięcznie 22 zł 2.2A pomocniczego: wspólnot mieszkaniowych, kół łowieckich, parafii 15 zł 2.1B bieżącego: fundacji, funduszy, komitetów wyborczych, miejskich klubów sportowych miesięcznie 10 zł 2.2B pomocniczego: fundacji, funduszy, komitetów wyborczych, miejskich klubów sportowych 5 zł 2.1C bieżącego: stowarzyszeń, związków zawodowych, związków branżowych i innych, ochotniczych straży pożarnych, lokalnych miesięcznie 5 zł organizacji turystycznych, towarzystw 2.2C pomocniczego: stowarzyszeń, związków zawodowych, związków branżowych i innych, ochotniczych straży pożarnych, lokalnych 3 zł organizacji turystycznych, towarzystw 2.1D bieżącego: uczniowskich klubów sportowych, ludowych zespołów sportowych, komitetów społecznych, organizacji pożytku miesięcznie 0 zł publicznego, świetlic szkolnych 2.2D pomocniczego: uczniowskich klubów sportowych, ludowych zespołów sportowych, komitetów społecznych, organizacji pożytku 0 zł publicznego, świetlic szkolnych 2.3 lokaty 0 zł 2.4 rolnikom indywidualnym miesięcznie 10 zł 3. Wpłata gotówkowa własna 0 zł 4. Wypłata gotówkowa od kwoty 0,3% min. 5 zł 4.1. wypłata gotówkowa z wpływów bieżących* 0,1% nie mniej niż 5 zł 4.2 wypłata gotówkowa bez awizowania 1) 4.3. niepodjęcie gotówki w terminie uzgodnionym w awizowaniu 5. Wypłata czeków potwierdzonych przez inny bank od kwoty 0,3% 6. Przelew na rachunek w Banku: 6.1 w placówce Banku 1, za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 6.3 na rachunek POL-Konto lub na książeczkę oszczędnościową właściciela lub współwłaściciela rachunku rozliczeniowego za przelew 0,5% nie mniej niż 5 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 7.1 w placówce Banku 3, za przelew 7.2 w systemie bankowości internetowej (bez ZUS i US) 1,20 zł 7.3 w systemie bankowości internetowej do ZUS i US 0 zł 7.4 W systemie SORBNET za przelew 30 zł 7.5 wypisany ręcznie 5 zł 8. Opłata dodatkowa za realizację przelewów z wpływów bieżących** za przelew 0,1% nie mniej niż 5 zł 9. Administrowanie przelewem bez pokrycia 5 zł 10. Zlecenie stałe: 10.1 realizacja zlecenia stałego²) 3 zł za zlecenie 10.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 5 zł 11. Polecenie zapłaty: 11.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela za zlecenie 2 zł 4

5 11.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 2 zł 11.3 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 12. Czeki : 12.1 za wydanie pojedynczego czeku wg ceny zakupu czeków za czek 12.2 za czeki zamówione, a nie odebrane wg ceny zakupu czeków 12.3 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 12.4 umorzenie czeków 15 zł 13. Udzielenie informacji o rachunku: 13.1 telefonicznie na hasło*** 15 zł 13.2 przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w formie miesięcznie komunikatu SMS 5 zł 14. Likwidacja rachunku bieżącego przez klienta przed upływem 1 roku 15. Inne czynności zgodnie z TAB. 3 1) Wypłaty gotówkowe w Centrali BS w Nidzicy w wysokości przekraczającej zł, a w Oddziałach Banku w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. * za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę. ** nie dotyczy przelewów do ZUS i US oraz przelewów wewnętrznych *** opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 2) Opłaty nie pobiera się od zleceń dotyczących realizacji transakcji wewnątrz naszego Banku, 3) Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą (decyduje wpis do CEIDG 1 m-c od dnia zgłoszenia się do banku) zwolnione są z opłat za prowadzenie rachunku przez okres pierwszych 6 m-cy, bez względu na okres, w którym założą rachunek. TAB. 2 Rachunek lokaty terminowej 1. Przelew na rachunek: 1.1 w Banku 0 zł za przesyłkę 1.2 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 5 zł 2. Wypłata gotówki* od kwoty 0 zł 2.1 wypłata gotówkowa bez awizowania 2.2 niepodjęcie gotówki w terminie uzgodnionym w awizowaniu * Wypłaty gotówkowe w Centrali BS w Nidzicy w wysokości przekraczającej zł, a w Oddziałach Banku w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. TAB. 3 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 0 zł 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 5 zł 1.3 listem poleconym za każdą przesyłkę 10 zł 2. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 0 zł 3. Wydanie kopii umowy 20 zł 4. Wydanie duplikatu wyciągu za wyciąg 20 zł 5. Wydanie historii rachunku za każdy miesiąc 10 zł 6. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 10 zł 7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp za zaświadczenie 20 zł 8. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 20 zł 9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu* za każdą wyegzekwowaną kwotę 0,3% nie mniej niż 20 zł 5

6 Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat 10. terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 10.1 z Bankiem za każdą zawartą umowę 30 zł 10.2 z innymi bankami 40 zł 11. Potwierdzenie wykonania blokady środków 20 zł 12. Czynności związane z inkasem weksli od weksla 0,5% od kwoty weksla nie mniej niż 200 zł 13. Za zmianę pełnomocnictwa do rachunku 10 zł 14. Za zmianę Karty Wzorów Podpisów 10 zł 15. Za realizację i zmianę nietypowych dyspozycji z rachunku klienta od usługi * - opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją KARTY BANKOWE TAB. 4 Karty płatnicze (Visa Business Debetowa) Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku 0 zł 2. Wznowienie pierwszej karty do rachunku 0 zł 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 30 zł 4. Wydanie duplikatu karty 15 zł 5. Posiadanie karty miesięcznie 10 zł od każdej karty 6. Transakcje bezgotówkowe 0 zł 7. Transakcje gotówkowe: 7.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) 0 zł 7.2 w innych bankomatach w kraju 5 zł 7.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 7.4 poprzez usługę Visa Cashback w Polsce 2 zł 7.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 7.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 7.7 w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 8. Sprawdzenie salda w obcym bankomacie 2) 2 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany za każdy miesiąc 10 zł 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 9 zł 11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika Zmiana danych Użytkownika karty 5 zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 14. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł 15. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 15 zł 16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 15 zł 1) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. OPERACJE DEWIZOWE TAB. 5 Czeki w obrocie dewizowym 1. Inkaso czeków od łącznej wartości 0,25% 6

7 2. 3. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego czeków w jednej walucie od czeku min. 20 zł, max. 300 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 15 zł TAB. 6 Przekazy w obrocie dewizowym 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 8 zł 1.2 przelewy SEPA 2) 15 zł 1.3 przelewy regulowane 3) 20 zł 1.4 polecenia wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przelewy SEPA 2) 15 zł 4.2 przelewy regulowane 3) 30 zł 4.3 polecenia wypłaty 4)7) 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 8) : 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100 zł 5.2 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na 75 zł + koszty zlecenie Klienta banków trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) : przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej 7.1 walucie wymienialnej przy kwotach przekraczających EUR lub ich równowartości w innej zł walucie wymienialnej 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 10 zł 9 Opłata Non-STP 10) 30 zł 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku). 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 7

8 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.2 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.3. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA TAB. 7 Centrum Usług Internetowych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Liczba osób obsługujących 1 osoba (TOKEN) co najmniej 2 osoby (CZYTNIK+KARTY) 1. Dostęp do rachunku dla podmiotów gospodarczych (w tym bez opłat bez opłat rolników indywidualnych) 2. Zablokowanie i odblokowanie konta 2.1. Zablokowanie konta 15 zł 15 zł 2.2. Odblokowanie konta 15 zł 15 zł 3. Instalacja CUI* u Klienta ( na życzenie) nie dotyczy + VAT 4. Rezygnacja z CUI: 4.1 do 2 lat od włączenia usługi lub otrzymania nowego TOKENA 200 zł 200 zł 4.2 powyżej 2 lat od włączenia usługi lub otrzymania nowego TOKENA bez opłat bez opłat 5. Wydanie czytnika (dzierżawa)* 1 nie dotyczy bez opłat 6. Wydanie karty mikroprocesorowej - 2 szt. nie dotyczy bez opłat 7. Wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej nie dotyczy 100 zł + VAT za 1 szt. 8. Wydanie hasła wejściowego do CUI 2 szt. nie dotyczy bez opłat 9. Wydanie dodatkowego hasła wejściowego do CUI nie dotyczy 100 zł + VAT za 1 szt. 10. Wydanie dodatkowego czytnika nie dotyczy 1 + VAT 11. Wydanie TOKENA (dzierżawa)* 2 bez opłat nie dotyczy 11.A Dzierżawa TOKENA VASCO miesięcznie nie dotyczy 20 zł + VAT za 1 szt. 12. Zastrzeżenie TOKENA 25 zł nie dotyczy 12.A Zastrzeżenie TOKENA VASCO nie dotyczy 25 zł 13. Wydanie nowych urządzeń w miejsce zniszczonych/utraconych lub zgubienie/zniszczenie urządzenia 13.1 czytnika nie dotyczy 1 +VAT 13.2 karty nie dotyczy 100 zł + VAT 13.3 hasła wejściowego do CUI nie dotyczy 100 zł + VAT 13.4 TOKENA 1 +VAT nie dotyczy 14. Usługa SMS Comp* miesięcznie 5 zł 5 zł 15. Rezygnacja z usługi SMS Comp 15.1 przed upływem roku 20 zł 20 zł 15.2 po upływie roku bez opłat bez opłat 16. Za zmianę numeru telefonu ( za każdym razem) 10 zł 10 zł 17. Wygenerowanie i przesłanie nowego PIN do karty chipowej nie dotyczy 10 zł 18. Za zmianę osób uprawnionych nie dotyczy 100 zł + VAT 19. Usunięcie awarii CUI z przyczyn zależnych od Klienta nie dotyczy 100 zł + VAT 20. Za odnowienie certyfikatu nie dotyczy 10 zł * CUI Centrum Usług Internetowych * TOKEN urządzenie generujące kod dostępu * SMS Comp przesyłanie wiadomości na telefon komórkowy * VAT obowiązujący od 1 stycznia 2011 roku 8

9 1 podmiot wydający dyspozycje co najmniej dwuosobowo otrzymuje nieodpłatnie czytnik oraz 2 karty na czas obowiązywania umowy o korzystanie z CUI. W przypadku rezygnacji z umowy klient ma obowiązek zwrócenia urządzeń. 2- podmiot wydający dyspozycje jednoosobowo otrzymuje nieodpłatnie TOKEN na czas obowiązywania umowy o korzystanie z CUI. W przypadku rezygnacji z umowy klient ma obowiązek zwrócenia urządzenia. KREDYTY TAB. 8 Prowizja przygotowawcza wniosku kredytowego 1. Kredyt obrotowy, inwestycyjny, pomostowy, dyskontowy (z wyjątkiem kredytów obrotowych preferencyjnych rolniczych) 0,1% od kwoty nie mniej niż 2. Kredyt konsolidacyjny 0,1% od kwoty nie mniej niż 3. Kredyt inwestycyjny WSPÓLNY REMONT 100 zł 4. Kredyt preferencyjny inwestycyjny z linii RR, Z, PR, KO1, KO2, MR csk 0,35% od kwoty TAB. 9 Prowizja od kwoty przyznanych/odnowionych kredytów 1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą i pozarolniczą 1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 1,5 % od kwoty 2. Kredyt obrotowy LEPSZY PLON 1% od kwoty 3. Kredyt obrotowy i inwestycyjny w rachunku kredytowym 3.1 do 12 m-cy 1,5% od kwoty 3.2 powyżej 12 m-cy 2% od kwoty 1,5% od kwoty, 4. Kredyt pomostowy w tym wydanie promesy 0,5% 5. Kredyt dyskontowy 1% od kwoty 6. Kredyt preferencyjny inwestycyjny z linii RR, Z, PR, KO1, KO2, MR csk 1,5% od kwoty 7. Kredyt konsolidacyjny 2% od kwoty 8. Za gotowość finansową* miesięcznie 2% od kwoty 9. Za obsługę kredytu preferencyjnego** 0,6% * Prowizja obowiązuje od 1 marca2013 r. i pobierana jest od kredytów udzielonych w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą pozarolniczą, liczona od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Prowizja naliczana jest codziennie w wysokości 2% w stosunku rocznym od salda pozabilansowego i pobierana ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. **Prowizja za obsługę kredytu preferencyjnego z dopłatą ARiMR w wysokości 0,6% od kwoty zadłużenia na dzień 31 grudnia płatna do 31 marca następnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 2. Wspólnoty Mieszkaniowe 1. Kredyt inwestycyjny WSPÓLNY REMONT 1,5 % od kwoty 2. Kredyt na zakup kolektorów słonecznych 5% od kwoty TAB. 10 Prowizja od udzielonych gwarancji/ poręczeń Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Za udzielenie gwarancji/poręczenia 0,2% od kwoty dla 9

10 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 2. Za obsługę gwarancji/poręczenia kwartalnie Stawka podmiotów prowadzących działalność non profit na rzecz lokalnego społeczeństwa, 1% od kwoty dla pozostałych klientów za każdy rozpoczęty kwartał 0,5% od kwoty gwarancji/poręczenia TAB. 11 Pozostałe czynności kredyty 1. Wydanie: 1.1. zaświadczenia o wysokości zadłużenia 1.2 zaświadczenia o braku zadłużenia 1.3. kopii umowy kredytowej 1.4. opinii o współpracy z klientem 1 2. Sporządzenie wniosku o wykreśleniu hipoteki: 2.1. do kwoty zł 20 zł 2.2 powyżej kwoty zł 60 zł 3. Wydanie zgody na odłączenie działki z księgi stanowiącej zabezpieczenie kredytu 4. Sporządzenie umowy przeniesienia własności rzeczy przewłaszczonej 40 zł 5. Sporządzanie monitów (upomnień/wezwań) do zapłaty zaległości kredytowych za każdy monit 20 zł 6. Weksle: 6.1. przyjęcie weksla do dyskonta 0,5% - 2% od kwoty 6.2 zgłoszenie weksla do protestu 1% od kwoty 7. Sporządzenie, na wniosek klienta, oceny jego sytuacji ekonomiczno - finansowej 100 zł zł 8. Zmiana warunków umowy dotyczącej: 8.1. spłaty (prolongaty) kredytu lub odsetek kredytu komercyjnego 1% kwoty objętej prolongatą nie mniej niż 40 zł 1% kwoty objętej kredytu preferencyjnego prolongatą nie mniej niż 40 zł 8.2. typu harmonogramu I zmiana II zmiana i kolejne 100 zł 8.3 sporządzenie aneksu do umowy, w tym zmiana zabezpieczenia 200 zł 8.4. zawarcie umowy ugody 1% od kwoty ugody nie mniej niż 8.5. przejęcie długu 1% od kwoty przejmowanego długu nie mniej niż 9. Wydanie promesy 0,5% od kwoty nie mniej niż 100 zł 10

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo