TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/11/2015 Zarządu BS w Wolbromiu z dnia r. (obowiązuje od r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU 2015

2 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego, 0,00 zł b) pomocniczego. 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) bieżącego 15,00 zł b) pomocniczego. 15,00 zł. Uwaga: - prowizje za prowadzenie rachunku pobiera się od rachunków prowadzonych w ramach następujących kont: , , c) rolniczego 3,00 zł. Uwaga: Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 0,50% min 0 zł. z możliwością negocjacji 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący rolników indywidualnych / / Min. 0 zł. 0,50 % Wypłaty gotówkowe z rachunku: 5. min 0 zł z możliwością negocjacji 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 6.1. w BS Wolbrom, 0, w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR, 0 zł b) w systemie HOMENET 2,00 zł. c) w systemie SORBNET. 35,00 zł d) przelewy za pośrednictwem Internetu 0,50 zł. 7. Administrowanie przelewami bez pokrycia za każdy przelew. 2,00 zł 8. Wydanie czeków za jeden czek. Za książeczkę czekową 1,00 zł 25,00 zł. 9. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 5,00 zł 10. Inkaso czeku. 5,00 zł 11. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość 20,00 zł utraconych czeków. 12. Realizacja: - zlecenia stałego 2,00 zł - zlecenia stałego na spłatę kredytu pobranego w BS w Wolbromiu 0,50zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 13. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej 5,00 zł. 14. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 1,00 zł 15. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty. 3,00 zł 2

3 16. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: a) w BS Wolbrom, 1,00 zł b) w innym banku krajowym. 3,00 zł 17. Wyciąg z rachunku bankowego: bez opłat Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 3,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za wyciąg. 5,00 zł 18. Klucz szyfrujący do systemu HOMENET 500,00 zł 19. Reinstalacja systemu HOMENET, ecorponet 100,00 zł. II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty. Bez opłat 3. Wpłaty na rachunek lokaty. Bez opłat 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: 4.1. w Banku BS Wolbrom, bez opłat 4.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR, 0 zł b) w systemie SORBNET 35 zł 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS Wolbrom prowadzącej rachunek. Bez opłat III. RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty. 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku walutowego dla każdej waluty, za każdy rozpoczęty miesiąc. Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w 20,00 zł którym rachunek został otwarty. 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych prowadzony: a) w BS Wolbrom, min. 5,00 zł b) w innym banku krajowym. min. 20,00 zł 4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego: a) dokonana w BS Wolbrom: - w walucie obcej, min. 5,00 zł - w złotych, bez opłat 4.1. Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nie awizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, od 0,00% do 0,25% b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta Od 0,00% do 0,25% terminie odbioru gotówki. 5. Realizacja przelewu na rachunek: 5.1. walutowy lub złotowy prowadzony w BS Wolbrom, 0,50 zł złotowy prowadzony w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR: - złożone na standardowym dokumencie, 3,50 zł b) w systemie SORBNET 35 zł 5.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym. min. 20,00 zł max. 200,00 zł 3

4 6. Wyciąg z rachunku bankowego: bez opłat 6.1. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 3,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 6.2. sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za wyciąg. 5,00 zł Uwaga: opłata za wysyłkę nie dotyczy wyciągów z rachunków lokat terminowych i rachunków kredytowych. 7. Likwidacja rachunku. Bez opłat IV. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce BS Wolbrom: a) dokonana w złotych, bez opłat b) dokonana w walucie obcej. Bez opłat 1.1. Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, od 0,00% do 0,25% b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. Od 0,00% do 0,25% 2. Przekazanie środków lub odsetek z lokaty terminowej na rachunek: 2.1. walutowy lub złotowy prowadzony w BS Wolbrom, bez opłat 2.2. złotowy prowadzony w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR: - złożone na standardowym dokumencie, 3,50 zł b) w systemie SORBNET 35,00 zł ,15% walutowy prowadzony w innym banku krajowym. min. 15,00 zł max. 200,00 zł 3. Likwidacja rachunku terminowego walutowego. 2,00 zł. V. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, potwierdzenia przelewu. 5,00 zł 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 5,00 zł 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda. 20,00 zł 4. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku). a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 5,00 zł max. 30 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 10,00 zł max. 50 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 5. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny 30,00 zł od zajęcia. 6. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 20,00 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (itp. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w oddziale BS Wolbrom 50,00 zł prowadzącym rachunek podmiotu. 4

5 8. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku BS Wolbrom dla banków zagranicznych. 15,00 zł 9. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku itp.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, 15,00 zł pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. wg indywidualnych dyspozycji klienta. 10. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem oraz 20,00 zł. zmiana karty wzorów podpisów. 11. Sporządzenie nowej umowy lub aneksu do umowy o prowadzenie rachunku. 20,00 zł. 12. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie 15,00 zł kredytowej dokumentów (kwota płatna od każdego wysłanego monitu) 13. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem BS Wolbrom, Bez opłat 0,50% b) z innymi bankami. min. 20,00 zł max. 100,00 zł 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 10,00 zł 15. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: Przekazywane informacji w formie komunikatu SMS. 0,15 za każdy komunikat SMS Telefoniczne informowanie o saldzie rachunku na hasło 0 zł Bankofon Bez opłat 16. Za każdą zaksięgowaną pozycje na liście płac dołączonej do przelewu 1,00 zł. Rozdział II. OPERACJE ZAGRANICZNE I. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowoimportowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. Kantory walutowe) od kwoty skupionej waluty: a) od klientów posiadających rachunki w BS Wolbrom z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki, b) od klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki, c) z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej. 2. Sprzedaż walut obcych: a) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w BS Wolbrom, b) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych bankach. 3. Wpłata gotówkowa dokonana w walucie obcej na rachunki prowadzone: a) w Bankach zagranicznych 0,10% min. 10,00 zł max. 100,00 zł min. 20,00 zł max. 100,00 zł min. 25,00 zł max. 120,00 zł 0,30% min. 10,00 zł max. 150,00 zł 0,40% min. 20,00 zł max. 150,00 zł min.20,00 zł. 5

6 II. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno- rentowe 1.1. Przelewy SEPA 2 10,00 zł 1.2. Przelewy regulowane 3 15,00 zł 1.3. Polecenia wypłaty 4 15,00 zł 1.4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ,00 zł 1.5. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 75,00 zł. koszty rzeczywiste 2.1. Przelewy SEPA 2 10,00 zł 2.2. Przelewy regulowane 3 20,00 zł 2.3. Polecenia wypłaty 4 20,00 zł 2.4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w grupie BPS 20,00 zł 2.6 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 2.61, 2.62 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2,2 i 2, W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP - z datą waluty dziś - z datą waluty jutro 100,00 zł 70,00 zł W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro 70,00 zł 2.7. Zmiany/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 75,00 zł+ koszty banków trzecich 2.8. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 10,00 zł przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego- PLN 5,00, za jedną stronę telefaksu zagranicznego- PLN 10, Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 1 : 70,00 zł III. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżniczych 5,00 zł Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno 2. Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. 10,00 zł 3. Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 50,00 zł 6

7 3.1. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku IV. INKASO DOKUMENTOWE/ FINANSOWE 1. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za zapłatę Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla 2. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika, jego poręczenie lub gwarancję Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla 50,00 zł + koszty rzeczywiste 45,00 zł + koszty rzeczywiste przesyłki kurierskiej 45,00 zł + koszty rzeczywiste przesyłki kurierskiej 3. Oddanie weksla do protestu koszty notarialne Rozdział III. RACHUNKI BANKOWE OSÓB FIZYCZNYCH I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE OSÓB FIZYCZNYCH 1. Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych klienta Innego banku: 1.1. W rozmowie telefonicznej 10,00 zł Przy użyciu telefaksu 10,00 zł. 2. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu wkładu oszczędnościowego i oszczędnościowo rozliczeniowego 15,00 zł. 3. Obsługa książeczek oszczędnościowych: 3.1. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej 10,00 zł Umorzenie utraconej książeczki, 10,00 zł Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw/cesja/ 30,00 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki lub blankietów czekowych ROR 10,00 zł. 4. Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń z ROR /od każdego przelewu/ 2,00 zł. (łącznie z prowizją za przelew) 5 Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń z ROR na spłatę kredytu pobranego w BS w Wolbromiu /od każdego przelewu/ 0,50 zł. (łącznie z prowizją za przelew) 6. Potwierdzenie czeku 5,00 zł. 7. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 zł. 8. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczących zablokowania środków na rachunku z tyt. Zabezpieczenia umów zawartych przez posiadacza z 20,00 zł. Innym Bankiem 9. Sporządzenie odpisów z jednego rachunku wkładów oszczędnościowych: 9.1. Za każde rozpoczęte 10 pozycji 2,00 zł Odpis z rachunku bankowego 5,00 zł Odpis jednego dowodu księgowego 3,00 zł. Uwaga: opłat nie pobiera się, jeżeli odpis sporządzony jest na polecenie sądu, prokuratury, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dla potrzeb karno skarbowych, o alimenty lub rentę alimentacyjną 10. Polecenie przelewu na rachunki: Prowadzone przez BS Wolbrom 0,50 zł Prowadzone przez inne banki 0 zł Dokonywane przez Internet 0,50 zł. 11 Likwidacja wkładu oszczędnościowego 2,00 zł. 12. Za naliczenie i wypłatę premii gwarancyjnej do książeczki mieszkaniowej 25,00 zł. 7

8 13. Za prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Za prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego dla osoby niepełnoletniej 3,00 zł. miesięcznie 0 zł. miesięcznie Uwaga: Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty ,00 zł. od każdej Za realizację polecenia zapłaty zaksięgowanej pozycji II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej bez opłat waluty. 2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez 30,00 zł wniesienia wpłaty. 3. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie - dla bez opłat każdej waluty: 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: a) prowadzony w BS Wolbrom, bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym. Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w innym banku min. 20,00 zł Max. 200,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej BS Wolbrom, bez opłat Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, od 0,00% do 0,25% b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w od 0,00% do 0,25% przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. 6. Realizacja przelewu na rachunek: 6.1. Walutowy lub złotowy prowadzony w BS Wolbrom, bez opłat 6.2. Złotowy w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR: 3,00 zł c) w systemie SORBNET 35,00 zł Walutowy prowadzony w innym banku krajowym. Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w BS Wolbrom 0,15% min. 10,00 zł max. 100,00 zł 7. Wyciąg z konta bankowego: 7.1. Odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS Wolbrom prowadzącej rachunek, bez opłat 7.2. Wysyłany przez BS Wolbrom drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu lub rzadziej, bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 0,00 zł 7.3. Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 3,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 8. Likwidacja rachunku walutowego. bez opłat III. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej - dla każdej waluty. bez opłat 8

9 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej BS Wolbrom bez opłat Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. od 0,00% do 0,25% od 0,00% do 0,25% 3. Realizacja przelewu na rachunek: 3.1. Walutowy lub złotowy prowadzony w BS Wolbrom, bez opłat 3.2. Złotowy w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR: 3,00 zł c) w systemie SORBNET 35,00 zł. Uwaga: za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł Walutowy prowadzony w innym banku krajowym. Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w BS Wolbrom 1. Rozdział IV. KREDYTY I GWARANCJE BANKOWE I. KREDYTY I GWARANCJE BANKOWE Prowizja za udzielenie kredytu: 1.1. Na działalność gospodarczą i rolniczą: 0,15% min. 10,00 zł max. 100,00 zł Klienci posiadający w banku rachunek* (w %) Klienci nie posiadający w banku rachunku (w %) - w rachunku kredytowym - w rachunku bieżącym - płatniczy - sezon 1.2 Kredyty z dopłatami ARiMR a) inwestycyjny - prowizja od udzielonego kredytu - prowizja od zaangażowania kredytu na dzień każdego roku płatna do każdego roku / nie pobierana w roku uruchomienia kredytu/ b) obrotowy - prowizja od udzielonego kredytu - prowizja od zaangażowania kredytu na dzień każdego roku płatna do każdego roku / nie pobierana w roku uruchomienia kredytu/ 0,8 2 nie mniej niż 200zł. nie mniej niż 50zł. 2 3 nie mniej niż 200zł. nie mniej niż 50zł. 1.3 Kredyty gotówkowe konsumpcyjne - remontowe - gotówkowe - okolicznościowe do 1 roku - okolicznościowe powyżej 1 roku - ROR 1.4 Kredyty hipoteczne - mieszkaniowe - uniwersalne ,5 3,5 1.5 Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych 2 3 9

10 1.6 Kredyty dla budżetu: - w rachunku bieżącym - w rachunku kredytowym 2. Prowizja za wystawienie gwarancji: - do 6 miesięcy - do 1 roku - powyżej 1 roku 3. Prowizja za dokonanie na wniosek klienta prolongaty kredytu: - do roku - powyżej roku 4. Prowizja za zawarcie ugody: - do roku - powyżej roku 5. Opłata za sporządzenie i wysłanie upomnienia o spłatę odsetek lub kredytu, wezwania do zapłaty, wezwania na rozmowę w sprawie spłaty kredytu 0, ,00 zł. 6. Opłata za zmianę formy zabezpieczenia kredytu 50,00 zł. 7. Opłata za wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł. 8. Opłata za czynności związane z obsługą kredytów- wydanie zaświadczenia z informacją o kredycie lub zaświadczenia o terminowości 30,00 zł. spłaty 9. Opłata za wystawienie zaświadczenia o wykreśleniu z hipoteki, wykreślenie z rejestru zastawów, wykreślenie cesji z polisy ubezpieczeniowej, zgoda na bezciężarowe odłączenie działki z KW, 20,00 zł. wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej stanowiące zabezpieczenie kredytu 10. Opłata za wydanie promesy kredytowej 0,2 % jednak nie mniej niż 200,00 zł. 11. Opłata za korektę danych w bazie BIK wykonaną na wniosek klienta 65,00 zł 12. Prowizja za odnowienie kredytu w ROR % Objaśnienia: *Klient posiadający rachunek w Banku to klient posiadający rachunek bieżący lub rolniczy, na który dokonywane są wpływy co najmniej raz na kwartał ( licząc 12 m-cy wstecz) ; klient posiadający rachunek ROR lub a`vista na który dokonywane są wpływy co miesiąc ( licząc 6 m-cy wstecz). Prowizje podlegają negocjacji. Rozdział V. KARTY PŁATNICZE I. VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA PAY WAVE, MASTER CARD PAYPASS 1. Wydanie nowej karty Wydanie nowej karty dla osoby niepełnoletniej 2. Wznowienie karty Wznowienie karty dla osoby niepełnoletniej 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej wydanej do rachunku Opłata miesięczna za posiadanie karty przez osobę niepełnoletnią 10,00 zł. 0 zł. 10,00 zł. 0 zł. 2,00 zł. 0 zł zł pod warunkiem dokonania Opłata miesięczna za posiadanie karty płatności tą kartą za minimum 300zł miesięcznie 4. Wydanie duplikatu karty Wydanie duplikatu karty dla osoby niepełnoletniej 5,00 zł. 0 zł. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju Bez opłat b) w punktach handlowo usługowych za granicą Bez opłat 3,5 5,5 10

11 c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% Min. 3,00 zł 7. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Bez opłat b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł. c) w bankomatach za granicą 6,00 zł. d) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. Bez opłat f) w kasie innego banku w kraju 5,00 zł. g) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2,00% Min. 10,00 zł. h) w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł. 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł. 9. Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 10. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł. 12. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł. 13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł. 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł. 15. Prowizja za przewalutowanie /transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dot.kart Visa/ w walucie innej niż PLN 3 % od transakcji II. VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku 30 zł. 2. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 30 zł. 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 2 zł. 0 zł pod warunkiem dokonania Opłata miesięczna za posiadanie karty płatności tą kartą za minimum 500zł miesięcznie 4. Wydanie duplikatu karty 15 zł. 5. Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym 0 zł. 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Transakcje bezgotówkowe 0 zł. 8. Transakcje gotówkowe: 1) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 0 zł. 2) w innych bankomatach w kraju 4 zł. 3) w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł. 4) poprzez usługę Visa cash back w Polsce - 5) w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł. 6) w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł. 7) w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 9. Sprawdzenie salda w bankomacie 2 zł. 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3 zł. 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł. 12. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8 zł. 13. Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł. 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł. 15. Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty zł. 16. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 0 zł. 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10 zł. 18. Prowizja za przewalutowanie /transakcje gotówkowe i bezgotówkowe / w walucie innej niż PLN 3 % od transakcji 11

12 Rozdział VI. KARTY KREDYTOWE I. KARTA VISA CREDIT 1. Wydanie nowej karty 0 zł 2. Wznowienie karty 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej; opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji obciążających rachunek karty wyniosła: a) mniej niż 6.000,00 zł b) co najmniej 6.000,00 zł 4. Wydanie dodatkowej karty 0 zł 5. Obsługa dodatkowej karty 0 zł 6. Wydanie duplikatu karty 0 zł 7. Zmiana nr PIN w bankomacie 0 zł 8. Powtórne generowanie i wysyłka nr PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł 9. Telefoniczne odblokowanie nr PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł 10. Transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą 0 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków: a) w kraju b) za granicą 54 zł 0 zł 3% minimum 5 zł 3% minimum 10 zł 12. Przelew z karty 3% minimum 5 zł 13. Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 14. Generowanie zestawienia operacji i wysyłka na wskazany adres 0 zł 15. Sporządzenie mini-wyciągu w bankomacie 0 zł 16. Zmiana danych osobowych Użytkownika karty 0 zł 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 18. Obsługa nieterminowej spłaty 10 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 3% minimum 40 zł 20. Kwota dozwolonej niedopłaty 10 zł 21. Minimalna kwota do rozłożenia na raty 300 zł 22. Prowizja za przewalutowanie /transakcje gotówkowe i bezgotówkowe w walucie innej niż PLN/ 3 % od transakcji Rozdział VII. INNE USŁUGI I. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy, kserokopii karty wzorów podpisów 20,00 zł 2. Wydanie kserokopii dokumentu archiwalnego 20,00 zł 3. Wydanie opinii o kliencie BS Wolbrom (na wniosek klienta). 50,00 zł 4. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku. 100,00 zł 5. Nadanie komunikatu SWIFT 10,00 zł 6. Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może 50,00 zł. potrącić z kwoty czeku własną opłatę 6.1 Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku 50,00 zł. + koszty rzeczywiste 7. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego 5,00 zł b) zagranicznego 10,00 zł II. SKARBIEC NOCNY 1. Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce BS Wolbrom, którzy podpisali 10,00 zł umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa). 2. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni. 20,00 zł. 12

13 III. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 20,00 zł 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt:. a) miesięcznie 20,00 zł b) rocznie 200,00 zł Uwaga: - opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez BS Wolbrom oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, - usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki VAT. IV. SKRYTKI SEJFOWE 1. Wynajem skrytek sejfowych: a) miesięcznie 20,00 zł. b) rocznie 200,00 zł. 2. Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej. 100,00 zł 3. Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej. 100,00 zł 4. Uszkodzenie skrytki sejfowej/. 200,00 zł 5. Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej do depozytu sądowego. 300,00 zł Uwaga: usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki VAT. V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: a) osób prywatnych prowadzone w BS Wolbrom bez opłat b) podmiotów gospodarczych prowadzone w BS Wolbrom 0,50% Min. 0 zł c) prowadzone w innych bankach krajowych 0,50% Min. 0 zł d) wpłaty na dobro ZUS 4,00 zł. e) telefony TP S.A. 0 zł. f) energia 1,00 zł. Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. g) wyjątek stanowią: - Filia w Sędziszowie - Oddział w Łazach - Punkty Kasowe w Łazach - Punkt Kasowy w Niegowonicach gdzie prowizja za przyjmowanie wpłat wynosi: - za telefony TPS SA - za telefony komórkowe -wpłaty na rachunki prowadzone w innym banku krajowym 2. Wypłaty gotówkowe z konta: zlecenia do wypłaty 3. Za przyjmowanie ind.opłat za wodę na rzecz Wodociągów w Żarnowcu i w Pilicy / opłatę uiszcza wpłacający/. 4. Za przyjmowanie ind.opłat za wodę na rzecz Wodociągów w Charsznicy / opłatę uiszcza wpłacający/. 5. Za przyjmowanie ind. opłat za wodę za rzecz Wolbromskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji /opłatę uiszcza wpłacający/ 1,00 zł 2,00 zł 0,50% min. 2,00 zł 0,50% min. 0 zł. 2,00 zł. 0 zł. 2,00 zł. 13

14 6. Za przyjmowanie indywidualnych wpłat na dobro Urzędów Gmin /opłatę uiszcza wpłacający/ za wyjątkiem indywidualnie podpisanych umów. 7. Za przyjmowanie indywidualnych wpłat na rzecz Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sc Kołodziejczyk Joanna w Łazach /opłatę uiszcza wpłacający/ 8. Za przyjmowanie indywidualnych wpłat na dobro Urzędów Gmin Wolbrom, Zarnowiec, Pilica, Charsznica, Skała, Łazy, Olkusz, Sędziszów z tytułu opłat za wywóz śmieci /opłatę uiszcza wpłacający/ od każdej wpłaty Rozdział VIII. OBSŁUGA BANKU INTERNETOWEGO ebanknet 2,00 zł 0 zł. 1,00 zł. 1. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego 0,00 zł. 2. Udostępnienie usługi ebanknet Bez opłat 3. Polecenie przelewu a) składane w ramach rachunków prowadzonych w BS w Wolbromiu 0,50 zł. b)do innych banków 0,50 zł. 4. Odpłatność za listę haseł a) za pierwszą listę haseł Bez opłat b) za każdą następną listę haseł 5 zł c)za hasło wysłane SMS-em 0,15 zł 5. Odpłatność za udostępnienie LOGINÓW a) 3 LOGINÓW do jednego rachunku Bez opłat b) odpłatność za każdy nastepny LOGIN 5 zł. 6. Opłata za zmianę każdego LOGINU 5 zł. Rozdział IX. OBSŁUGA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ecorponet 1. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego Bez opłat 2. Udostępnienie usługi ecorponet Bez opłat 3. Polecenie przelewu a) składane w ramach rachunków prowadzonych w BS w Wolbromiu 0,50 zł. b)do innych banków 2,00 zł. 4. Odpłatność za listę haseł a) za pierwszą listę haseł Bez opłat b) za każdą następną listę haseł 5 zł c)za hasło wysłane SMS-em 0,15 zł 5. Odpłatność za udostępnienie LOGINÓW a) 3 LOGINÓW do jednego rachunku Bez opłat b) odpłatność za każdy nastepny LOGIN 5 zł. 6. Opłata za zmianę każdego LOGINU 5 zł. 1 Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umową o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA"; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 14

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo