TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/11/2015 Zarządu BS w Wolbromiu z dnia r. (obowiązuje od r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU 2015

2 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego, 0,00 zł b) pomocniczego. 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) bieżącego 15,00 zł b) pomocniczego. 15,00 zł. Uwaga: - prowizje za prowadzenie rachunku pobiera się od rachunków prowadzonych w ramach następujących kont: , , c) rolniczego 3,00 zł. Uwaga: Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 0,50% min 0 zł. z możliwością negocjacji 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący rolników indywidualnych / / Min. 0 zł. 0,50 % Wypłaty gotówkowe z rachunku: 5. min 0 zł z możliwością negocjacji 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 6.1. w BS Wolbrom, 0, w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR, 0 zł b) w systemie HOMENET 2,00 zł. c) w systemie SORBNET. 35,00 zł d) przelewy za pośrednictwem Internetu 0,50 zł. 7. Administrowanie przelewami bez pokrycia za każdy przelew. 2,00 zł 8. Wydanie czeków za jeden czek. Za książeczkę czekową 1,00 zł 25,00 zł. 9. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 5,00 zł 10. Inkaso czeku. 5,00 zł 11. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość 20,00 zł utraconych czeków. 12. Realizacja: - zlecenia stałego 2,00 zł - zlecenia stałego na spłatę kredytu pobranego w BS w Wolbromiu 0,50zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 13. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej 5,00 zł. 14. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 1,00 zł 15. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty. 3,00 zł 2

3 16. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: a) w BS Wolbrom, 1,00 zł b) w innym banku krajowym. 3,00 zł 17. Wyciąg z rachunku bankowego: bez opłat Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 3,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za wyciąg. 5,00 zł 18. Klucz szyfrujący do systemu HOMENET 500,00 zł 19. Reinstalacja systemu HOMENET, ecorponet 100,00 zł. II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty. Bez opłat 3. Wpłaty na rachunek lokaty. Bez opłat 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: 4.1. w Banku BS Wolbrom, bez opłat 4.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR, 0 zł b) w systemie SORBNET 35 zł 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS Wolbrom prowadzącej rachunek. Bez opłat III. RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty. 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku walutowego dla każdej waluty, za każdy rozpoczęty miesiąc. Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w 20,00 zł którym rachunek został otwarty. 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych prowadzony: a) w BS Wolbrom, min. 5,00 zł b) w innym banku krajowym. min. 20,00 zł 4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego: a) dokonana w BS Wolbrom: - w walucie obcej, min. 5,00 zł - w złotych, bez opłat 4.1. Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nie awizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, od 0,00% do 0,25% b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta Od 0,00% do 0,25% terminie odbioru gotówki. 5. Realizacja przelewu na rachunek: 5.1. walutowy lub złotowy prowadzony w BS Wolbrom, 0,50 zł złotowy prowadzony w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR: - złożone na standardowym dokumencie, 3,50 zł b) w systemie SORBNET 35 zł 5.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym. min. 20,00 zł max. 200,00 zł 3

4 6. Wyciąg z rachunku bankowego: bez opłat 6.1. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 3,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 6.2. sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za wyciąg. 5,00 zł Uwaga: opłata za wysyłkę nie dotyczy wyciągów z rachunków lokat terminowych i rachunków kredytowych. 7. Likwidacja rachunku. Bez opłat IV. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce BS Wolbrom: a) dokonana w złotych, bez opłat b) dokonana w walucie obcej. Bez opłat 1.1. Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, od 0,00% do 0,25% b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. Od 0,00% do 0,25% 2. Przekazanie środków lub odsetek z lokaty terminowej na rachunek: 2.1. walutowy lub złotowy prowadzony w BS Wolbrom, bez opłat 2.2. złotowy prowadzony w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR: - złożone na standardowym dokumencie, 3,50 zł b) w systemie SORBNET 35,00 zł ,15% walutowy prowadzony w innym banku krajowym. min. 15,00 zł max. 200,00 zł 3. Likwidacja rachunku terminowego walutowego. 2,00 zł. V. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, potwierdzenia przelewu. 5,00 zł 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 5,00 zł 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda. 20,00 zł 4. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku). a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 5,00 zł max. 30 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 10,00 zł max. 50 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 5. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny 30,00 zł od zajęcia. 6. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 20,00 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (itp. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w oddziale BS Wolbrom 50,00 zł prowadzącym rachunek podmiotu. 4

5 8. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku BS Wolbrom dla banków zagranicznych. 15,00 zł 9. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku itp.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, 15,00 zł pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. wg indywidualnych dyspozycji klienta. 10. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem oraz 20,00 zł. zmiana karty wzorów podpisów. 11. Sporządzenie nowej umowy lub aneksu do umowy o prowadzenie rachunku. 20,00 zł. 12. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie 15,00 zł kredytowej dokumentów (kwota płatna od każdego wysłanego monitu) 13. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem BS Wolbrom, Bez opłat 0,50% b) z innymi bankami. min. 20,00 zł max. 100,00 zł 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 10,00 zł 15. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: Przekazywane informacji w formie komunikatu SMS. 0,15 za każdy komunikat SMS Telefoniczne informowanie o saldzie rachunku na hasło 0 zł Bankofon Bez opłat 16. Za każdą zaksięgowaną pozycje na liście płac dołączonej do przelewu 1,00 zł. Rozdział II. OPERACJE ZAGRANICZNE I. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowoimportowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. Kantory walutowe) od kwoty skupionej waluty: a) od klientów posiadających rachunki w BS Wolbrom z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki, b) od klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki, c) z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej. 2. Sprzedaż walut obcych: a) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w BS Wolbrom, b) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych bankach. 3. Wpłata gotówkowa dokonana w walucie obcej na rachunki prowadzone: a) w Bankach zagranicznych 0,10% min. 10,00 zł max. 100,00 zł min. 20,00 zł max. 100,00 zł min. 25,00 zł max. 120,00 zł 0,30% min. 10,00 zł max. 150,00 zł 0,40% min. 20,00 zł max. 150,00 zł min.20,00 zł. 5

6 II. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno- rentowe 1.1. Przelewy SEPA 2 10,00 zł 1.2. Przelewy regulowane 3 15,00 zł 1.3. Polecenia wypłaty 4 15,00 zł 1.4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ,00 zł 1.5. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 75,00 zł. koszty rzeczywiste 2.1. Przelewy SEPA 2 10,00 zł 2.2. Przelewy regulowane 3 20,00 zł 2.3. Polecenia wypłaty 4 20,00 zł 2.4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w grupie BPS 20,00 zł 2.6 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 2.61, 2.62 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2,2 i 2, W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP - z datą waluty dziś - z datą waluty jutro 100,00 zł 70,00 zł W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro 70,00 zł 2.7. Zmiany/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 75,00 zł+ koszty banków trzecich 2.8. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 10,00 zł przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego- PLN 5,00, za jedną stronę telefaksu zagranicznego- PLN 10, Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 1 : 70,00 zł III. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżniczych 5,00 zł Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno 2. Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. 10,00 zł 3. Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 50,00 zł 6

7 3.1. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku IV. INKASO DOKUMENTOWE/ FINANSOWE 1. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za zapłatę Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla 2. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika, jego poręczenie lub gwarancję Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla 50,00 zł + koszty rzeczywiste 45,00 zł + koszty rzeczywiste przesyłki kurierskiej 45,00 zł + koszty rzeczywiste przesyłki kurierskiej 3. Oddanie weksla do protestu koszty notarialne Rozdział III. RACHUNKI BANKOWE OSÓB FIZYCZNYCH I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE OSÓB FIZYCZNYCH 1. Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych klienta Innego banku: 1.1. W rozmowie telefonicznej 10,00 zł Przy użyciu telefaksu 10,00 zł. 2. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu wkładu oszczędnościowego i oszczędnościowo rozliczeniowego 15,00 zł. 3. Obsługa książeczek oszczędnościowych: 3.1. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej 10,00 zł Umorzenie utraconej książeczki, 10,00 zł Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw/cesja/ 30,00 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki lub blankietów czekowych ROR 10,00 zł. 4. Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń z ROR /od każdego przelewu/ 2,00 zł. (łącznie z prowizją za przelew) 5 Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń z ROR na spłatę kredytu pobranego w BS w Wolbromiu /od każdego przelewu/ 0,50 zł. (łącznie z prowizją za przelew) 6. Potwierdzenie czeku 5,00 zł. 7. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 zł. 8. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczących zablokowania środków na rachunku z tyt. Zabezpieczenia umów zawartych przez posiadacza z 20,00 zł. Innym Bankiem 9. Sporządzenie odpisów z jednego rachunku wkładów oszczędnościowych: 9.1. Za każde rozpoczęte 10 pozycji 2,00 zł Odpis z rachunku bankowego 5,00 zł Odpis jednego dowodu księgowego 3,00 zł. Uwaga: opłat nie pobiera się, jeżeli odpis sporządzony jest na polecenie sądu, prokuratury, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dla potrzeb karno skarbowych, o alimenty lub rentę alimentacyjną 10. Polecenie przelewu na rachunki: Prowadzone przez BS Wolbrom 0,50 zł Prowadzone przez inne banki 0 zł Dokonywane przez Internet 0,50 zł. 11 Likwidacja wkładu oszczędnościowego 2,00 zł. 12. Za naliczenie i wypłatę premii gwarancyjnej do książeczki mieszkaniowej 25,00 zł. 7

8 13. Za prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Za prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego dla osoby niepełnoletniej 3,00 zł. miesięcznie 0 zł. miesięcznie Uwaga: Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty ,00 zł. od każdej Za realizację polecenia zapłaty zaksięgowanej pozycji II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej bez opłat waluty. 2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez 30,00 zł wniesienia wpłaty. 3. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie - dla bez opłat każdej waluty: 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: a) prowadzony w BS Wolbrom, bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym. Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w innym banku min. 20,00 zł Max. 200,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej BS Wolbrom, bez opłat Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, od 0,00% do 0,25% b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w od 0,00% do 0,25% przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. 6. Realizacja przelewu na rachunek: 6.1. Walutowy lub złotowy prowadzony w BS Wolbrom, bez opłat 6.2. Złotowy w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR: 3,00 zł c) w systemie SORBNET 35,00 zł Walutowy prowadzony w innym banku krajowym. Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w BS Wolbrom 0,15% min. 10,00 zł max. 100,00 zł 7. Wyciąg z konta bankowego: 7.1. Odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS Wolbrom prowadzącej rachunek, bez opłat 7.2. Wysyłany przez BS Wolbrom drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu lub rzadziej, bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 0,00 zł 7.3. Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 3,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 8. Likwidacja rachunku walutowego. bez opłat III. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej - dla każdej waluty. bez opłat 8

9 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej BS Wolbrom bez opłat Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. od 0,00% do 0,25% od 0,00% do 0,25% 3. Realizacja przelewu na rachunek: 3.1. Walutowy lub złotowy prowadzony w BS Wolbrom, bez opłat 3.2. Złotowy w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR: 3,00 zł c) w systemie SORBNET 35,00 zł. Uwaga: za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł Walutowy prowadzony w innym banku krajowym. Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w BS Wolbrom 1. Rozdział IV. KREDYTY I GWARANCJE BANKOWE I. KREDYTY I GWARANCJE BANKOWE Prowizja za udzielenie kredytu: 1.1. Na działalność gospodarczą i rolniczą: 0,15% min. 10,00 zł max. 100,00 zł Klienci posiadający w banku rachunek* (w %) Klienci nie posiadający w banku rachunku (w %) - w rachunku kredytowym - w rachunku bieżącym - płatniczy - sezon 1.2 Kredyty z dopłatami ARiMR a) inwestycyjny - prowizja od udzielonego kredytu - prowizja od zaangażowania kredytu na dzień każdego roku płatna do każdego roku / nie pobierana w roku uruchomienia kredytu/ b) obrotowy - prowizja od udzielonego kredytu - prowizja od zaangażowania kredytu na dzień każdego roku płatna do każdego roku / nie pobierana w roku uruchomienia kredytu/ 0,8 2 nie mniej niż 200zł. nie mniej niż 50zł. 2 3 nie mniej niż 200zł. nie mniej niż 50zł. 1.3 Kredyty gotówkowe konsumpcyjne - remontowe - gotówkowe - okolicznościowe do 1 roku - okolicznościowe powyżej 1 roku - ROR 1.4 Kredyty hipoteczne - mieszkaniowe - uniwersalne ,5 3,5 1.5 Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych 2 3 9

10 1.6 Kredyty dla budżetu: - w rachunku bieżącym - w rachunku kredytowym 2. Prowizja za wystawienie gwarancji: - do 6 miesięcy - do 1 roku - powyżej 1 roku 3. Prowizja za dokonanie na wniosek klienta prolongaty kredytu: - do roku - powyżej roku 4. Prowizja za zawarcie ugody: - do roku - powyżej roku 5. Opłata za sporządzenie i wysłanie upomnienia o spłatę odsetek lub kredytu, wezwania do zapłaty, wezwania na rozmowę w sprawie spłaty kredytu 0, ,00 zł. 6. Opłata za zmianę formy zabezpieczenia kredytu 50,00 zł. 7. Opłata za wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł. 8. Opłata za czynności związane z obsługą kredytów- wydanie zaświadczenia z informacją o kredycie lub zaświadczenia o terminowości 30,00 zł. spłaty 9. Opłata za wystawienie zaświadczenia o wykreśleniu z hipoteki, wykreślenie z rejestru zastawów, wykreślenie cesji z polisy ubezpieczeniowej, zgoda na bezciężarowe odłączenie działki z KW, 20,00 zł. wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej stanowiące zabezpieczenie kredytu 10. Opłata za wydanie promesy kredytowej 0,2 % jednak nie mniej niż 200,00 zł. 11. Opłata za korektę danych w bazie BIK wykonaną na wniosek klienta 65,00 zł 12. Prowizja za odnowienie kredytu w ROR % Objaśnienia: *Klient posiadający rachunek w Banku to klient posiadający rachunek bieżący lub rolniczy, na który dokonywane są wpływy co najmniej raz na kwartał ( licząc 12 m-cy wstecz) ; klient posiadający rachunek ROR lub a`vista na który dokonywane są wpływy co miesiąc ( licząc 6 m-cy wstecz). Prowizje podlegają negocjacji. Rozdział V. KARTY PŁATNICZE I. VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA PAY WAVE, MASTER CARD PAYPASS 1. Wydanie nowej karty Wydanie nowej karty dla osoby niepełnoletniej 2. Wznowienie karty Wznowienie karty dla osoby niepełnoletniej 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej wydanej do rachunku Opłata miesięczna za posiadanie karty przez osobę niepełnoletnią 10,00 zł. 0 zł. 10,00 zł. 0 zł. 2,00 zł. 0 zł zł pod warunkiem dokonania Opłata miesięczna za posiadanie karty płatności tą kartą za minimum 300zł miesięcznie 4. Wydanie duplikatu karty Wydanie duplikatu karty dla osoby niepełnoletniej 5,00 zł. 0 zł. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju Bez opłat b) w punktach handlowo usługowych za granicą Bez opłat 3,5 5,5 10

11 c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% Min. 3,00 zł 7. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Bez opłat b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł. c) w bankomatach za granicą 6,00 zł. d) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. Bez opłat f) w kasie innego banku w kraju 5,00 zł. g) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2,00% Min. 10,00 zł. h) w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł. 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł. 9. Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 10. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł. 12. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł. 13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł. 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł. 15. Prowizja za przewalutowanie /transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dot.kart Visa/ w walucie innej niż PLN 3 % od transakcji II. VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku 30 zł. 2. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 30 zł. 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 2 zł. 0 zł pod warunkiem dokonania Opłata miesięczna za posiadanie karty płatności tą kartą za minimum 500zł miesięcznie 4. Wydanie duplikatu karty 15 zł. 5. Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym 0 zł. 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Transakcje bezgotówkowe 0 zł. 8. Transakcje gotówkowe: 1) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 0 zł. 2) w innych bankomatach w kraju 4 zł. 3) w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł. 4) poprzez usługę Visa cash back w Polsce - 5) w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł. 6) w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł. 7) w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 9. Sprawdzenie salda w bankomacie 2 zł. 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3 zł. 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł. 12. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8 zł. 13. Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł. 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł. 15. Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty zł. 16. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 0 zł. 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10 zł. 18. Prowizja za przewalutowanie /transakcje gotówkowe i bezgotówkowe / w walucie innej niż PLN 3 % od transakcji 11

12 Rozdział VI. KARTY KREDYTOWE I. KARTA VISA CREDIT 1. Wydanie nowej karty 0 zł 2. Wznowienie karty 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej; opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji obciążających rachunek karty wyniosła: a) mniej niż 6.000,00 zł b) co najmniej 6.000,00 zł 4. Wydanie dodatkowej karty 0 zł 5. Obsługa dodatkowej karty 0 zł 6. Wydanie duplikatu karty 0 zł 7. Zmiana nr PIN w bankomacie 0 zł 8. Powtórne generowanie i wysyłka nr PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł 9. Telefoniczne odblokowanie nr PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł 10. Transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą 0 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków: a) w kraju b) za granicą 54 zł 0 zł 3% minimum 5 zł 3% minimum 10 zł 12. Przelew z karty 3% minimum 5 zł 13. Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 14. Generowanie zestawienia operacji i wysyłka na wskazany adres 0 zł 15. Sporządzenie mini-wyciągu w bankomacie 0 zł 16. Zmiana danych osobowych Użytkownika karty 0 zł 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 18. Obsługa nieterminowej spłaty 10 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 3% minimum 40 zł 20. Kwota dozwolonej niedopłaty 10 zł 21. Minimalna kwota do rozłożenia na raty 300 zł 22. Prowizja za przewalutowanie /transakcje gotówkowe i bezgotówkowe w walucie innej niż PLN/ 3 % od transakcji Rozdział VII. INNE USŁUGI I. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy, kserokopii karty wzorów podpisów 20,00 zł 2. Wydanie kserokopii dokumentu archiwalnego 20,00 zł 3. Wydanie opinii o kliencie BS Wolbrom (na wniosek klienta). 50,00 zł 4. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku. 100,00 zł 5. Nadanie komunikatu SWIFT 10,00 zł 6. Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może 50,00 zł. potrącić z kwoty czeku własną opłatę 6.1 Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku 50,00 zł. + koszty rzeczywiste 7. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego 5,00 zł b) zagranicznego 10,00 zł II. SKARBIEC NOCNY 1. Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce BS Wolbrom, którzy podpisali 10,00 zł umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa). 2. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni. 20,00 zł. 12

13 III. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 20,00 zł 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt:. a) miesięcznie 20,00 zł b) rocznie 200,00 zł Uwaga: - opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez BS Wolbrom oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, - usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki VAT. IV. SKRYTKI SEJFOWE 1. Wynajem skrytek sejfowych: a) miesięcznie 20,00 zł. b) rocznie 200,00 zł. 2. Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej. 100,00 zł 3. Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej. 100,00 zł 4. Uszkodzenie skrytki sejfowej/. 200,00 zł 5. Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej do depozytu sądowego. 300,00 zł Uwaga: usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki VAT. V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: a) osób prywatnych prowadzone w BS Wolbrom bez opłat b) podmiotów gospodarczych prowadzone w BS Wolbrom 0,50% Min. 0 zł c) prowadzone w innych bankach krajowych 0,50% Min. 0 zł d) wpłaty na dobro ZUS 4,00 zł. e) telefony TP S.A. 0 zł. f) energia 1,00 zł. Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. g) wyjątek stanowią: - Filia w Sędziszowie - Oddział w Łazach - Punkty Kasowe w Łazach - Punkt Kasowy w Niegowonicach gdzie prowizja za przyjmowanie wpłat wynosi: - za telefony TPS SA - za telefony komórkowe -wpłaty na rachunki prowadzone w innym banku krajowym 2. Wypłaty gotówkowe z konta: zlecenia do wypłaty 3. Za przyjmowanie ind.opłat za wodę na rzecz Wodociągów w Żarnowcu i w Pilicy / opłatę uiszcza wpłacający/. 4. Za przyjmowanie ind.opłat za wodę na rzecz Wodociągów w Charsznicy / opłatę uiszcza wpłacający/. 5. Za przyjmowanie ind. opłat za wodę za rzecz Wolbromskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji /opłatę uiszcza wpłacający/ 1,00 zł 2,00 zł 0,50% min. 2,00 zł 0,50% min. 0 zł. 2,00 zł. 0 zł. 2,00 zł. 13

14 6. Za przyjmowanie indywidualnych wpłat na dobro Urzędów Gmin /opłatę uiszcza wpłacający/ za wyjątkiem indywidualnie podpisanych umów. 7. Za przyjmowanie indywidualnych wpłat na rzecz Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sc Kołodziejczyk Joanna w Łazach /opłatę uiszcza wpłacający/ 8. Za przyjmowanie indywidualnych wpłat na dobro Urzędów Gmin Wolbrom, Zarnowiec, Pilica, Charsznica, Skała, Łazy, Olkusz, Sędziszów z tytułu opłat za wywóz śmieci /opłatę uiszcza wpłacający/ od każdej wpłaty Rozdział VIII. OBSŁUGA BANKU INTERNETOWEGO ebanknet 2,00 zł 0 zł. 1,00 zł. 1. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego 0,00 zł. 2. Udostępnienie usługi ebanknet Bez opłat 3. Polecenie przelewu a) składane w ramach rachunków prowadzonych w BS w Wolbromiu 0,50 zł. b)do innych banków 0,50 zł. 4. Odpłatność za listę haseł a) za pierwszą listę haseł Bez opłat b) za każdą następną listę haseł 5 zł c)za hasło wysłane SMS-em 0,15 zł 5. Odpłatność za udostępnienie LOGINÓW a) 3 LOGINÓW do jednego rachunku Bez opłat b) odpłatność za każdy nastepny LOGIN 5 zł. 6. Opłata za zmianę każdego LOGINU 5 zł. Rozdział IX. OBSŁUGA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ecorponet 1. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego Bez opłat 2. Udostępnienie usługi ecorponet Bez opłat 3. Polecenie przelewu a) składane w ramach rachunków prowadzonych w BS w Wolbromiu 0,50 zł. b)do innych banków 2,00 zł. 4. Odpłatność za listę haseł a) za pierwszą listę haseł Bez opłat b) za każdą następną listę haseł 5 zł c)za hasło wysłane SMS-em 0,15 zł 5. Odpłatność za udostępnienie LOGINÓW a) 3 LOGINÓW do jednego rachunku Bez opłat b) odpłatność za każdy nastepny LOGIN 5 zł. 6. Opłata za zmianę każdego LOGINU 5 zł. 1 Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umową o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA"; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 14

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik do Uchwały nr 2/20/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 21.04.2016r. (obowiązuje od 01.05.2016r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Wolbrom, 2016

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik do Uchwały nr 11/64/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 27.12.2016r. (obowiązuje od 02.01.2017r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Wolbrom,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r.

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r. Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, maj 2014r. 1 Rozdział I. Czynności związane z obsługą kasową Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca podstawowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 29.04.2015 r. z mocą obowiązującą od 04.05.2015 r. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach TARYFA prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu nr 105/2009 z dnia 30-12-2009r. Zmiana nr 1/2010 Uchwała Zarządu nr 76/210 z dnia 30-09-2010r. Zmiana nr 2/2010 Uchwała Zarządu nr 86/2010 z

Bardziej szczegółowo