TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Sierpień, 2015 ROK

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Bank pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do dyrektor oddziału ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych mogą ustalić odmienne, stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, - operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 12. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 14. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 15. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 16. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie dyrektor oddziału Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 2

3 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE Pol-Konto Pol-Konto Student lub Junior z bez z z bez z I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY dostępem dostępu dostępem dostępu POL-Konto (ROR) do do do do Internetu Internetu Internetu Internetu 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w 8,00 zł 5,50 zł 6,00 2,50 którym rachunek został otwarty. 2.1 Prowadzenie rachunku - miesięcznie dla posiadaczy rachunków powyżej 60-go roku życia 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana: 3.1. w jednostkach Banku 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku. - od nieawizowanych wypłat powyżej 20 tys zł pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie, - w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. -kierownik jednostki organizacyjnej może zmienić kwotę którą należy awizować, a także zmniejszyć ww prowizje 5. Przelew na rachunek złożony w Banku w formie papierowej : 5.1. w Banku 1,50 1,50 1,50 1,50 pomiędzy rachunkami oszczędnościowymi, Pol-konto a bieżącymi tego samego posiadacza (posiadaczy) rachunku prowadzonymi w Banku za każdą złożoną dyspozycję przelewu 0,40% min 3,00 zł 5.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR: 3,80 3,80 3,80 3,80 b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł. 30,00 zł za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł. Przelew na rachunek złożony przez Internet 5.3. w Banku 5.4. w innych bankach: 5.5 pomiędzy rachunkami oszczędnościowymi, Pol-konto a bieżącymi tego samego posiadacza (posiadaczy) rachunku prowadzonymi w Banku za każdą złożoną dyspozycję przelewu 0,40% min 3,00 zł 6. Zlecenie stałe na rachunek: a) w Banku 0,50zł b) w innym banku krajowym. 2,50 zł opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 7. Polecenie zapłaty: 7.1. realizacja z rachunku dłużnika 7.2. Wprowadzenie, odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, 5,00 zł 7.3. odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: a) w Banku 2,00 zł b) w innym banku krajowym. 3,80 zł 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 8.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, Koszt opłaty pocztowej +5,00 zł 3

4 Pol-Konto Pol-Konto Student lub Junior z bez z z bez z I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY dostępem dostępu dostępem dostępu POL-Konto (ROR) do do do do Internetu Internetu Internetu Internetu 8.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, Koszt opłaty pocztowej + 5,00 zł b) listem poleconym, Koszt opłaty pocztowej + 5,00 zł 8.4. sporządzony na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 9. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 9.1. przekazywane w formie komunikatu SMS. SMS-SERWIS - do 5 sms ów miesięcznie - powyżej 5 sms ów miesięcznie opłata pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 3,00 zł 3,00 zł +0,35 zł (za każdy sms powyżej 5 szt.) 10. Realizacja czeku gotówkowego: w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych w bankach stronach Porozumienia z dnia r. max. 0,50%, min. 3,00 zł 11. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 5,00 zł 12. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,50 zł 13. Inkaso czeku. 10,00 zł 14. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku, w 70,00zł w tym podatek Vat* innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej. 15. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 25,00 zł (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 16. Przyznanie, przywrócenie lub zmiana kwoty debetu w rachunku (od kwoty debetu) 1,50% min.20,00zł II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-Efekt 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłata na rachunek. 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (gotówkowa i bezgotówkowa) a) pierwsza wypłata b) kolejne wypłaty 0,35 % min. 10,00 zł - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować - opłata pobierana jest niezależnie od opłat wymienionych w punkcie Przelew na rachunek: 5.1. w Banku, 1,50 zł 5.2. w innych bankach. 4,50 zł III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie pierwszej książeczki. 10,00 zł 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku; zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; innych bankach, z którymi Bank BPS SA zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych. 4

5 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 5.1. jednostkach organizacyjnych Banku, 5.2. innych bankach, z którymi Bank BPS SA zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: a) bez sprawdzania salda, b) ze sprawdzeniem salda, 10,00 zł 6. Przelew na rachunek: 6.1. w Banku, 1,50 zł 6.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR: 5,00 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł. 30,00 zł za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł. 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). wg kosztów rzeczywistych+20,00zł za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata.(patrz: Rozdział IV. Inne usługi, podrozdział VI. Depozyty wartościowe i rzeczowe). 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach 70,00zł w tym podatek Vat* krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, 70,00zł w tym podatek Vat* zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 zł 11. Likwidacja książeczki. 5,00 zł IV. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku. Bez opłat 2. Wydanie książeczki. Bez opłat 3. Wpłata gotówki na rachunek Bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co Bez opłat najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować. 5. Przelew z książeczki na rachunek: 5.1. w Banku, Bez opłat 5.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR: 5,00 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł. 30,00 zł za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł. 6. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata. (patrz: Wg kosztów rzeczywistych+20,00zł Rozdział IV. Inne usługi, podrozdział VI. Depozyty wartościowe i rzeczowe). 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej. 70,00zł w tym podatek Vat* 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z 70,00zł w tym podatek Vat* prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym. 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 zł 10. Likwidacja książeczki. Bez opłat 5

6 V. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty. 4. Przelew na rachunek: 4.1. w Banku, 4.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR: 5,00 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł. 30,00 zł za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł. 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować. VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty. Z zastrzeżeniem dokonania wpłaty w walucie otwieranego rachunku min : 10 EUR/USD/GBP 2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez wniesienia wpłaty. 25,00zł 3. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty Prowizja pobierana jest z rachunku złotowego jeśli jest prowadzony w Banku lub rachunku 1,50 zł walutowego po przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia zapłaty prowizj.i 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: a) prowadzony w Banku, b) prowadzony w innym banku prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w innym banku (Rozdział IV. podrozdział II.). 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) w przypadku wypłaty w innej walucie niż waluta rachunku obowiązuje tabela kursów kupna/sprzedaży dla dewiz b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. 6 Jak za sprzedaż poleceń wypłaty w obrocie dewizowym od 0,00% do 0,25% od 0,00% do 0,25% 6. Przelew na rachunek: 6.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 2,00 zł 6.2. złotowy w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR: 5,00 zł c) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł, 30,00 zł za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł walutowy prowadzony w innym banku prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w Banku (Rozdział IV. podrozdział II.). 6.4 Na rachunek walutowy lub złotowy klientów instytucjonalnych (firmowe) prowadzony w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój Jak za sprzedaż poleceń wypłaty w obrocie dewizowym 0,30% od kwoty przelewu min 10,00zł max 300,00 zł

7 VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 7. Wyciąg z konta bankowego: 7.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 7.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu lub rzadziej, - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, Koszt opłaty pocztowej + 5,00 zł 7.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, b) listem poleconym, Koszt opłaty pocztowej + 5,00 zł Koszt opłaty pocztowej + 5,00 zł 8. Likwidacja rachunku walutowego. Bez opłat VII. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej - dla każdej waluty. 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, od 0,00% do 0,25% b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. od 0,00% do 0,25% w przypadku wypłaty w innej walucie niż waluta rachunku obowiązuje tabela kursów kupna/sprzedaży dla dewiz 3. Przelew na rachunek: 3.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 3.2. złotowy w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR: 4,00 zł c) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł, 30,00 zł za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł walutowy prowadzony w innym banku prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży polecenia wypłaty w ciężar rachunku prowadzonego w Banku (Rozdział IV., podrozdział II). 3.4 Na rachunek walutowy lub złotowy klientów instytucjonalnych (firmowe) prowadzony w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój Jak za sprzedaż poleceń wypłaty w obrocie dewizowym 0,30% od kwoty przelewu min 10,00zł max 300,00 zł VIII. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku. 5,00 zł 2. Prowadzenie rachunku. 6,00 zł Bez opłat dla Rad rodziców i SKO 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować. 5. Przelew na rachunek: 5.1. w Banku, 1,50 zł 7

8 VIII. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 5.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR, 3,80 zł 5,00zł - dla Rad rodziców b) w systemie SORBNET. 20,00 zł za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł. 6. Wyciąg z konta bankowego: 6.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 6.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę. Koszt opłaty pocztowej + 5,00 zł 7. Likwidacja rachunku. 8. Dokonanie zmiany formularza karty wzorów podpisów 20,00 zł IX. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 7,00 zł w tym podatek Vat* 3. Dokumenty o charakterze opinii/zaświadczeń Dokumenty zawierające informację na temat obsługi posiadanych przez Klienta produktów, oraz dokumenty potwierdzające stan faktyczny posiadanych przez klienta produktów. Opłata za każdy dokument obejmujący okres 12 miesięcy, który zawiera a) Opinię o Kliencie albo b) Opinię o jednym produkcie Opłata pobierana za każdy dokument. Jeden dokument może dotyczyć jednego produktu - w trybie expressowym (w dniu złożenia wniosku lub ustnej dyspozycji) 40,00 zł w tym podatek Vat* - w 2 dni robocze od złożenia wniosku lub ustnej dyspozycji 35,00 zł w tym podatek Vat* 4. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 3,50 zł, max. 30 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 5,50 zł, max. 40 zł za cały rok historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 5. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku, zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. 70,00 zł w tym podatek Vat* 6. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do Bez opłat rozporządzania wskazanym rachunkiem. 7. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. Bez opłat 8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 20,00 zł przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu, za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji, Bank nie pobiera dodatkowej opłaty 30,00 zł w tym podatek Vat* wykonanie przelewu opłata pobierana z rachunku dłużnika, 10. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem b) z innymi bankami. 50,00 zł ,00 zł Potwierdzenie wykonania blokady środków (dla innych banków i instytucji) w tym podatek Vat* ,00 zł Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków. w tym podatek Vat* 13. Jak za sprzedaż poleceń wypłaty w Wypłata bezgotówkowa - przelew złożony w formie poleceń wypłaty w obrocie dewizowym. obrocie dewizowym 14. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 8,00zł 8

9 IX. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 15. Opłata za wezwanie (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty od każdego wysłanego monitu. a) drogą listową/papierową Bank może wysłać max 2 monity miesięcznie 25,00 zł b) monit telefoniczny Bank może wysłać max 5 monitów miesięcznie 9,00 zł c) monit sms owy/ owy Bank może wysłać max 5 monitów miesięcznie 4,50 zł 16. Duplikaty/kopie Duplikaty lub kopie dokumentów dotyczących posiadanych przez Klienta produktów 80,00zł w tym podatek Vat* Opłata za każdy wydany dokument, bez względu na ilość stron 17. Dokumenty nie standardowe Dokumenty zawierające informacje nie występujące w w pkt 1.do 7 100,00zł w tym podatek Vat* 18. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec oddziału Banku zasadę wzajemności y. 40,00 zł lub na zasadach wzajemności w tym podatek Vat* 19. Opłaty za dostarczenie dokumentów a) Listem zwykłym lub poleconym priorytetowym 10,00zł w tym podatek Vat* b) Listem poleconym priorytetowym 15,00zł w tym podatek Vat* c) Przesyłką kurierską 50,00zł w tym podatek Vat* d) Przesłanie skanu/faxu dokumentu 10,00zł w tym podatek Vat* 20. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) Stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK SA + 30,00 zł X. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INTERNET 1 Wydanie pierwszego (podstawowego) Tokenu. 2. Wydanie dodatkowego Tokenu (np. w miejsce skradzionego, zgubionego) jeżeli wniosek taki wpłynie przed upływem 36 miesięcy od wydania tokenu podstawowego. 200,00 zł 3. Zastrzeżenie tokana 25,00 zł 4. Odblokowania konta (tokena) 5,00 zł 5. Rozwiązanie umowy dostępu do rachunku przez Internet CUI-detal w terminie do 36 misięcy od jej podpisania 200,00 zł 6. Wznowienie-wydanie tokenu po okresie jego użytkowania (eksploatacji) 25,00 zł 7. Konsultacja w sprawie obsługi systemu CUI za każdą rozpoczętą godzinę konsultacji (pierwsza konsultacja 0,00zł) 60,00 zł Rozdział II A. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-Konto Lp. Rodzaj usług (czynności) 9 Tryb pobierania Stawka VISA Debit (OnLine-chipowa) 1. Wydanie nowej karty jednorazowo 10,00 zł 2. Wznowienie karty jednorazowo 20,00 zł 3. Opłata za użytkowanie karty 1) 3.1 POL-Konto 2,00 zł 3.2 POL-Konto Senior 2,00 zł Miesięcznie 3.3 POL-Konto Student 1,50 zł 3.4 POL-Konto Junior 4. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 15,00 zł

10 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb Stawka 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługe 10,00 zł 6. Transakcje bezgotówkowe 2 0 zł 7. Transakcje gotówkowe: 7.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowam3 ) 0 zł 7.2 w innych bankomatach w kraju 5,0 zł 7.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą 3% min 15,0 zł 7.4 poprzez usługę Visa cash back w Polsce 4,0 zł 7.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 6,0 zł 7.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 3% min 15,0 zł 7.7 w placówkach Poczty Polskiej 5,0 zł 8. Sprawdzenie salda w bankomacie 3) 2,00 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres 6,0 zł 10. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 10,00 zł 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika jednorazowo 10,,00 zł 12. Zastrzeżenie karty Jednorazowo 25,00 zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo zł 1) W przypadku, gdy w ciągu miesiąca kalendarzowego nie zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe dokonane kartą na łączną kwotę minimum 350,00 zł Bank pobiera dodatkową prowizję w wysokości 2,00 zł miesięcznie. Prowizje pobierane za każdą kartę wydaną do rachunku. Nie dotyczy kart dla Pol Konto Junior i Student. 2) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju, w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 3) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 4) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę Rozdział II B. KARTY KREDYTOWE VISA Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wydanie nowej karty: Tryb pobierania Stawka VISA CREDIT* 1.1 BPS VISA Credit jednorazowo 0 zł 2. Wznowienie karty: 2.1 BPS VISA Credit jednorazowo 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 1) 3.1 BPS VISA Credit 3.1. mniej niż zł 54 zł 1 rocznie 3.1. co najmniej zł 0 zł 2 4. Wydanie dodatkowej karty 4.1 BPS VISA Credit jednorazowo 0 zł 5. Obsługa dodatkowej karty 5.1 BPS VISA Credit, jednorazowo 0 zł 6. Wydanie duplikatu karty 6.1 BPS VISA Credit, jednorazowo 0 zł 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo 0 zł 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty; jednorazowo 0 zł 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 10. Transakcje bezgotówkowe: 2) 0 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 11.1 w kraju 3% min 5 zł 11.2 za granicą 3% min 15 zł 12. Przelew z karty za przelew 3% min 5 zł 10

11 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka VISA CREDIT* 13. Sprawdzenie salda w bankomacie: 0 zł 14. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres jednorazowo 0 zł 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 16. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 18. Obsługa nieterminowej spłaty: 3) jednorazowo 20 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 3% min. 40 zł *Obowiązuje od dnia roku 1) Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku. 2) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju, w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 3) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. 0 zł Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE I. KREDYTY KONSUMPCYJNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu: 1.1. Gotówkowego: a) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych od 1,00% do 8,50% w Banku, b) dla pozostałych klientów, od 1,50% do 8,50% 1.2. odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Banku (od kwoty przyznanego kredytu), pobiera się prowizję za każdy rok trwania umowy w wysokości jak za udzielenie kredytu 2. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek kredytobiorcy 3. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu). 4. Podwyższenie kwoty kredytu (obowiązuje do umów zawieranych od dnia 19 grudnia 2011r.) pobiera się prowizję w wysokości jak za udzielenie kredytu 5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 2, 3,4 dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu. 6. Prowizja za gotowość finansową liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy. nie dotyczy kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, prowizję pobiera się na koniec miesiąca. 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej. prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. od 1,00% do 2,50% od 0,50% do 5,00% prolongowanej kwoty minimum 75,00zł od 1,00% do 5,00% od 1,00% do 5,00% 50,00 zł Bez opłat od 0,50% do 1,00% min. 75,00 zł II. KREDYT MIESZKANIOWY ( Mój Dom ) /(UNIWERSALNY) KREDYT HIPOTECZNY /KREDYT KONSOLIDACYJNY 11

12 1. Prowizja za udzielenie kredytu. od 1,00% do 5,00% 2. Podwyższenie kwoty kredytu (obowiązuje do umów zawieranych od dnia 19 grudnia 2011r.) od 1,00% do 5,00% pobiera się prowizję w wysokości jak za udzielenie kredytu 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej. od 0,50% do 1,00% - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, min. 75,00 zł - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 4. Prowizja za wcześniejszą spłatę: - prowizja pobiera się jednorazowo od kwoty spłaty w dniu spłaty, - prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 300,00 zł - prowizji nie pobiera się od kredytów do których stosuje się wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim. - dla kredytów udzielonych po prowizji się nie pobiera a) do 2 lat trwania umowy 1,50% b) powyżej 2 lat trwania umowy 5. Opłata za opinię potwierdzającą posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia oraz 300,00 zł w tym podatek Vat* obsługi, harmonogramu spłat kredytu i zabezpieczenia 6. Opłata za wystawienie zaświadczenia/opinii w innym zakresie - w trybie ekspresowym (w dniu złożenia dyspozycji przez Klienta) 70,00zł w tym podatek Vat* - w dwa dni robocze od dni złożenia dyspozycji klienta 60,00zł w tym podatek Vat* 7. Przeprowadzenie inspekcji lub oszacowania nieruchomości, która ma być lub jest przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu a) lokale i budynki mieszkalne 80,00 zł b) pozostałe nieruchomości 250,00 zł UWAGA: Dyrektor jednostki może wyrazić zgodę na zwolnienie z pobierania prowizji 8. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek kredytobiorcy. od 0,50% do 5,00% prolongowanej kwoty minimum 75,00zł 9. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt.9, dokonywanych na 50,00 zł wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 10. Prowizja za gotowość finansową - liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy. - kierownik jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o odstąpieniu od pobrania prowizji, - prowizję pobiera się na koniec miesiąca. 11. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta. od 40,00 zł 12. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat. prowizja dotyczy kredytów udzielanych od dnia r. zabezpieczonych hipoteką III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 2. Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu. Prowizja pobierana jednorazowo od każdego rodzaju kredytu 10,00 zł Bez opłat -dla klientów, którzy założyli w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w okresie do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o kredyt. 3. Opłata za wezwanie (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów od każdego wysłanego monitu. d) drogą listową/papierową Bank może wysłać max 2 monity miesięcznie e) monit telefoniczny Bank może wysłać max 5 monitów miesięcznie 25,00 zł 9,00 zł 12

13 f) monit sms owy/ owy Bank może wysłać max 5 monitów miesięcznie 4,50 zł 4. Przeprowadzenie inspekcji lub oszacowania nieruchomości, która ma być lub jest przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu UWAGA: Dyrektor jednostki może wyrazić zgodę z pobierania prowizji a) lokale i budynki mieszkalne 80,00 zł b) pozostałe nieruchomości 250,00 zł 5. od 0,50% do 5,00% Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek prolongowanej kwoty kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania. min. 75,00 zł 6. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt związanych z obsługa kredytów, dokonywanych na wniosek klienta od 80,00 zł do 500,00 zł 7. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat w związku ze skróceniem umownego okresu spłaty. 40,00 zł 8. Podwyższenie kwoty udzielonego kredytu/limitu Pobierana w wysokości jak pierwotnie za udzielenie kredytu, od kwoty zwiększonego kredytu/limitu 9. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej. prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 10. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego 11. Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu. Prowizja pobierana jednorazowo i nie podlega zwrotowi. 12. Prowizja za odstępstwo od przedstawienia przed wypłatą kredytu wymaganych Instrukcją lub Regulaminem kredytowania zaświadczeń (np. o nie zaleganiu z opłatą ZUS,US; dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej, wyceny nieruchomości,itp.) Prowizja pobierana jednorazowo w przypadku warunkowej wypłaty kredytu przed dostarczeniem wymaganych umową dokumentów, za każdy rozpoczęty miesiąc wyznaczony w umowie za każdy dokument. 13. Opłata za niedostarczenie w wymaganym terminie dokumentów związanych z monitoringiem kredytu Pierwsza opłata jest pobierana 14 dni kalendarzowych po terminie określonym w umowie kredytu, kolejne po każdym następnym 14-dniowym okresie opóźnienia. 14. Opłata za udzielenie karencji *pobierana jednorazowo w przypadku karencji przekraczającej 30 dni 13 od 0,50% do 1,00% min. 75,00 zł 80,00 zł 10,00 zł 20,00 zł max 200,00 zł 50 zł za każdy zakończony 14- dniowy okres opóźnienia 30,00 zł* 15. Opłata za restrukturyzację kredytu (jednorazowo) 150,00 zł 16. Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę przedmiotu zabezpieczenia kredytu od 75,00 zł 17. Opłata za sporządzenie Aneksu do umowy na wniosek Klienta od 75,00 zł do 500,00 zł 18. Opłata za inspekcję jednej nieruchomości/zabezpieczenia w przypadku zmiany warunków umowy na wniosek klienta 19. Opłata za złożenie w imieniu klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do KW, PCC1 itp.) do Sądu. opłata pobierana od każdego składanego wniosku jako dodatkowa opłata za zastępstwo 20. Wydanie kserokopii umowy, załącznika do umowy (bez względu na ilość stron). 250,00zł 60,00 zł w tym podatek Vat 40,00 zł w tym podatek Vat 21. Wystawienie dokumentu w zastępstwie klienta 5,00 zł w tym podatek Vat 22. Opłata za wydanie zaświadczenia zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia Np: za wydanie takich dokumentów jak zgoda na zwolnienie części względnie całości nieruchomości spod wpisu hipotecznego, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp.,. Odstąpienie od umowy przewłaszczenia cesji wierzytelności,cesji polisy ubezpieczeniowej, zwolnienie blokady i pełnomocnictwa 40,00 zł 23. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok 40,00 zł kalendarzowy. 24. Opłata za opinię potwierdzającą posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia oraz obsługi, harmonogramu spłat kredytu i zabezpieczenia 25. Wyciąg z rachunku kredytowego na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 300,00 zł w tym podatek Vat*

14 26. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 7,00 zł w tym podatek Vat* 27. Dokumenty o charakterze opinii Dokumenty zawierające informację na temat obsługi posiadanych przez Klienta produktów, oraz dokumenty potwierdzające stan faktyczny posiadanych przez klienta produktów. Opłata za każdy dokument obejmujący okres 12 miesięcy, który zawiera c) Opinię o Kliencie albo d) Opinię o jednym produkcie Opłata pobierana za każdy dokument. Jeden dokument może dotyczyć jednego produktu - w trybie expressowym (w dniu złożenia wniosku lub ustnej dyspozycji) 70,00 zł w tym podatek Vat* - w 2 dni robocze od złożenia wniosku lub ustnej dyspozycji 60,00 zł w tym podatek Vat* 28. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 3,50 zł, max. 30 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 5,50 zł, max. 40 zł za cały rok 29. Dokumenty nie standardowe 70,00zł w tym podatek Vat 30. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec oddziału Banku zasadę wzajemności y. 80,00 zł lub na zasadach wzajemności w tym podatek Vat 31. Opłaty za dostarczenie dokumentów a) Listem zwykłym lub poleconym priorytetowym 5,00zł w tym podatek Vat b) Listem poleconym priorytetowym 8,00zł w tym podatek Vat c) Przesyłką kurierską 50,00zł w tym podatek Vat d) Przesłanie skanu/faxu dokumentu 3,00zł w tym podatek Vat 32. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) Stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK SA + 30,00 zł Rozdział IV. OPERACJE DEWIZOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka I. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH 1. Skup i sprzedaż walut obcych. wg obowiązujących kursów II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 1. Skup czeków podróżnych 14 od łącznej wartości czeków w jednej walucie 2. Warunkowy skup czeków 1) od łącznej wartości czeków 3. Inkaso czeków 2) od łącznej wartości czeków w jednej walucie 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 1% min. 40 zł 1,5% min. 20 zł 0,25% min. 20 zł, max. 300 zł 50 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 4 EUR płatne w pozostałych krajach 10 EUR 5.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 5.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku za czek 4 USD

15 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę więcej USD niż jednego czeku 5.4 czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15 AUD za czek 5.5 czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do 6. inkasa lub skupu warunkowego 3) 15 zł III. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 30 EUR 8 zł 1.2 przelewy SEPA 2) 12 zł 1.3 przelewy regulowane 3) 20 zł 1.4 polecenia wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,1% min.20 zł, max. 100 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) 0,15% 3. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie min. 20 zł, max. 100 zł 100 zł + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10 zł 4.2 przelewy SEPA 2) 12 zł 4.3 przelewy regulowane 3) 20 zł 4.4 polecenia wypłaty 4)7) 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 8) : 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 110 zł 5.2 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 100 zł + koszty banków Klienta trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) : 7.1 przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł 7.2 przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 80 zł 7.3 przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100 zł 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 25 zł 9. Nadanie komunikatu SWIFT pobierany w przypadku polecenia wypłaty poz zł 10 Opłata Non-STP 10) 40 zł 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR

16 dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Rozdział V. INNE USŁUGI I. USŁUGI RÓŻNE 1. Nadanie komunikatu SWIFT 10,00 zł 2. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) 3. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku. Stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK SA + 30,00 zł 100,00 zł w tym podatek Vat 4. Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego - od każdej realizacji. 6,00 zł 5. Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla od sumy wekslowej. 1/6% 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu 30,00 zł warunkowego. jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 7. Opłata za złożenie w imieniu klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do KW, PCC1 itp.) do Sądu. opłata pobierana od każdego składanego wniosku jako dodatkowa opłata za zastępstwo 8. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej: - dla klientów posiadających kredyt w Banku - dla pozostałych klientów 70,00 zł w tym podatek Vat 80,00 zł 150,00 zł w tym podatek Vat 9. Wystawienie dokumentu w zastępstwie klienta 1,50 zł w tym podatek Vat 10. Wpłata na drukach niestandardowych 4,00 zł 11. Za pośrednictwo i przyjęcie pilnej dyspozycji 5,00 zł 12. Za etui do czeków 13. Za bloczek przelewów 10,00 zł w tym podatek Vat 14. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości. 70,00 zł w tym podatek Vat 15. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku. 16. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie klienta. opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 70,00 zł w tym podatek Vat 70,00 zł + koszty rzeczywiste + należny Vat IV. SKARBIEC NOCNY 1. Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce Banku, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata miesięczna). 25,00 zł 2. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego od kwoty wpłaty. Zgodnie z umową z klientem 16

17 V. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 30,00 zł+należny Vat 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, 30,00 zł+należny Vat b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, 30,00 zł+należny Vat c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu. - opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, 1,00% wartości, min. 5,00 zł, max. 100,00 zł +należny Vat VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: a) osób prywatnych prowadzone w Banku b) podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 0,35% 2. c) prowadzone w innych bankach krajowych jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. Płatność kartą obcą w kasie Banku min. 3,00 zł 0,50% min. 3,80 zł 3,00% min. 3,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z którymi Bank BPS SA zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. wg porozumienia 4. Wypłaty w formie zlecenia do wypłaty (dla klientów indywidualnych). 0,5% minimum 7,00 zł 5. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: a) do 10 szt., b) powyżej 10 szt. 0,50% min. 5,00 zł 6. Wpłaty na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej w Krynicy Zdrój a) na drukach niestandardowych 0,50% od kwoty wpłaty nie mniej niż 2,00 b) na rachunek wirtualny prowadzony w Banku 1,60 zł lub zgodnie z umową z klientem 7. Wpłata za abonament RTV 1,90 zł 8. Wpłata za energię elektryczną 1,90 zł 9. Wpłata na rachunek PGK Muszyna 1,60zł 10 Wpłata na rachunek UM Krynica Zdrój 1,60zł 11. Wpłata na rachunek RTV, Zakład Energetyczny na drukach bez kodu kreskowego jak pkt 1c 12. Wpłata gotówkowa na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 4,00 zł (od każdej składki) 13. Wpłata gotówkowa na rachunek Urzędu Skarbowego (US) 0,50% nie mniej niż 4,00 zł *kwota podatkuvat pobierana jest według obowiązującej aktualnie stawki ustalanej odrębnymi przepisami prawa Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój 17

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo